Evidensbaseret behandling af psykisk syge hjemløse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evidensbaseret behandling af psykisk syge hjemløse"

Transkript

1 VIDENSKAB 1669 Evidensbaseret behandling af psykisk syge hjemløse Reservelæge Maja Larsen & professor Merete Nordentoft RESUME En systematisk gennemgang af litteraturen viser, at det er muligt at hjælpe psykisk syge hjemløse ud af hjemløsheden. Der er evidens for effekt af at tilbyde en bolig og at tilbyde intensiv støtte i form af opsøgende psykoseteam. giver, ud over reduktion af hjemløshed, også til en hvis grad en reduktion af psykiatriske symptomer og en forøgelse af livskvalitet. Der er overbevisende evidens for, at tilbud om bolig giver mindre hjemløshed, men usikkerhed om hvorvidt individuel lejlighed eller bofællesskab er den bedste løsning. Hjemløshed findes ikke kun i verdens fattigste lande, men også i de rigeste, heriblandt i Danmark. En optælling fra 2007 viser, at der er hjemløse i Danmark. Omkring en tredjedel af de hjemløse i Danmark har psykiske sygdomme, men kun lidt over halvdelen af de hjemløse psykisk syge modtager psykiatrisk behandling [1]. To tredjedele misbruger alkohol og/eller stoffer, og undersøgelser tyder på, at misbrug forringer mulighederne for at komme ud af hjemløsheden [2, 3]. At være hjemløs er forbundet med mange sundhedsmæssige problemer [4], og dødeligheden i denne gruppe er fire gange større end i baggrundsbefolkningen [5]. Det er derfor vigtigt, at der gøres noget for at forbedre de hjemløses forhold. Under afinstitutionaliseringen af psykiatrien i 1970 erne og 1980 erne blev over 60% af sengepladserne på de psykiatriske afdelinger i Danmark nedlagt. Meningen var, at behandlingen skulle overtages af distriktspsykiatriske centre, men i samme periode steg antallet af psykisk syge hjemløse [6]. Det kan se ud som om, en gruppe af psykisk syge ikke opnår kontakt til de nuværende behandlingstilbud og derfor ender som hjemløse. Der er inden for de seneste 20 år gennemført randomiserede, kontrollerede undersøgelser omkring behandlingsformer for hjemløse, som er psykisk syge. I denne artikel har vi samlet disse undersøgelser og præsenteret dem i oversigtsform. De behandlingstiltag, der primært har været fokus på, er opsøgende psykoseteam og tilbud om bolig enten i form af bofællesskab eller individuelle lejligheder. Der er flere forskellige parametre, man kan bruge til at vurdere effekten af behandlingen af psykisk syge hjemløse. I denne artikel er effekten af behandlingen primært målt ved nedsættelse af hjemløsheden og sekundært ved reduktion af de psykiatriske symptomer, forøgelse af livskvalitet og formindskelse af misbrug. MATERIALER OG METODE Der blev udført en systematisk litteratursøgning i PubMed i december 2008 med ordene Homeless og Mental Disorder, og under Limits blev søgningen begrænset til RCT. Dette gav 114 søgesvar, hvoraf relevante abstrakt og artikler blev gennemgået. Tilsvarende søgninger blev lavet i Psycinfo og Embase, og her blev der fundet endnu 60 artikler. Yderligere artikler blev fundet ved hjælp af litteraturlisterne fra de fremsøgte artikler. Der er aktuelt intet Cochranereview. Der identificeredes 22 randomiserede undersøgelser, som opfyldte følgende inklusionskriterier: 1) Deltagerne skulle være hjemløse eller i stor risiko for at blive hjemløse, 2) en stor del (mindst 40%) af deltagerne skulle være psykisk syge (eksklusive misbrugsdiagnoser), og 3) der skulle være målt på hjemløshed som outcome. En oversigt over studierne ses i Tabel 1. Næsten alle artiklerne inkluderede udelukkende psykisk syge. De eneste undtagelser er Rosenheck et al [12], Korr et al [23], Shern et al [13] og Bradfort et al [14], som har henholdsvis 49%, 89%, 95% og 98% psykisk syge. Psykisk sygdom er i de fleste artikler klassificeret efter det amerikanske diagnosesystem; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DMS). Det drejer sig hovedsageligt om skizofreni, men en del patienter har affektive sygdomme. OVERSIGTSARTIKEL Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Psykiatrisk Center Bispebjerg Hjemløse.

2 1670 VIDENSKAB Ugeskr Læger 172/ maj 2010 Karakteristika for de hjemløse i undersøgelserne. Studie TABEL 1 Sted Andel kvinder,% Andel med anden etniske baggrund,% Boligtilbud: bofællesskab eller individuel lejlighed I psykiatriske bofællesskaber er det samme udbyder, som sørger for behandlingen og boligen. Beboerne har eget værelse, men fælles køkkenfaciliteter. Der er personale til stede i boligen, men bemandingen afhænger af beboernes aktuelle behov og kan varieres. Gennemsnitsalder, år Andel med psykisk sygdom,% Andel med misbrug,% Morse et al 1992 [7] St. Louis, USA Herberg Morse et al 1997 [8] St. Louis, USA Hospital Dickey et al 1996 [9] Boston, USA Herberg McHugo et al 2004 [2] Washington DC, USA Rekruttering af hjemløse Hospital, herberg, drop in-center m.m. Hulburt et al 1996 [10] San Diego, USA Personale i kontakt med hjemløse Tsemberis et al 2004 [11] New York, USA Hospital Rosenheck et al 2003 [12] Fire byer i USA > 50 Programmer for hjemløse Shern et al 2000 [13] New York, USA Gaden Bradfort et al 2005 [14] North Carolina, USA Herberg Lehman et al 1997 [15] Baltimore, USA Hospital, herberg, personale i kontakt med hjemløse Goldfinger et al 1999 [3] Boston, USA Herberg Susser et al 1997 [16] New York, USA % er under 35 år (kun alkohol) Herberg Seidman et al 2003 [17] Boston, USA Herberg Burnam et al 1995 [18] Los Angeles, USA Herberg, personale i kontakt med hjemløse Marshall et al 1995 [19] Storbritannien 15-59% under 49 år Personale i kontakt med hjemløse Essock et al 2006 [20] Connecticut, USA Casemanagers Stefanci & Tsemberis New York, USA (kun alkohol) Herberg 2007 [21] Lipton et al 1988 [22] New York, USA Hospital Korr & Joseph Chicago, USA Hospital 1995 [23] Clarke et al 2000 [24] Portland, USA Fletcher et al 2008 [25] St. Louis, USA Hospital, herberg, gaden Kertesz et al 2007 [26] Birmingham, USA Sundhedscenter for hjemløse BEHANDLINGSTILTAG er den danske oversættelse af det engelske assertive community treatment (ACT). Metoden er udviklet af Stein og Test i 1980 og bygger på, at behandlingen varetages af et tværfagligt team, som kan bestå af f.eks. sygeplejersker, psykologer, psykiatere, ergoterapeuter og socialrådgivere. Filosofien bag opsøgende psykoseteam er, at så store dele af patientens behov som muligt skal kunne varetages af teamets medlemmer. Personalet bruger meget tid i patienternes lokalmiljø, og personale-patient-ratioen er lav, omkring 1:10. Det er vigtigt, at hele teamet er ansvarlig for alle patienterne, og at der ofte holdes tværfaglige behandlingskonferencer. Teamet dækker døgnets 24 timer, således at patienterne altid kan komme i kontakt med et personalemedlem. Der er god evidens for, at opsøgende psykoseteam som ambulant behandling til patienter med alvorlige psykiske sygdomme har effekt på vigtige parametre [27]. I de undersøgelser, der omhandler opsøgende psykoseteam, har kontrolgruppen oftest fået mindre intensiv casemanagementbehandling. Her er der intet team, og hver casemanager er alene ansvarlig over for sin gruppe af patienter. Personale-patient-ratioen er 1:30 eller mere.

3 VIDENSKAB 1671 Som modstykke til bofællesskaber har man forsøgt at efterkomme mange hjemløses ønske om en mere normaliseret hverdag med egen lejlighed. Det drejer sig her om almindelige lejemål, hvor udlejeren ikke har nogen forbindelse til behandlingen. Patienter tilbydes opsøgende psykoseteam eller anden støtte ved siden af, men adgangen til bolig er uafhængig af, om der tages imod behandlingstilbuddet eller ej. En variant af individuel bolig er tildeling af et såkaldt section 8 certificate, som giver indehaveren ret til en bolig mod betaling af en tredjedel af sin samlede indkomst i husleje. RESULTATER Ved litteratursøgningen blev der fundet 22 studier, som opfyldte inklusionskriterierne, og de er her opdelt efter, hvilke interventioner de benytter: Ni har opsøgende psykoseteam alene som intervention (Tabel 2), elleve har bolig som intervention (Tabel 3), og fire kan ikke klassificeres under en af de ovennævnte grupper [14, 16, 18, 19]. To studier Rosenheck et al [12] og Hurlburt et al [10] undersøger både effekten af opsøgende psykoseteam alene og effekten af bolig i kombination med opsøgende psykoseteam, og indgår således i begge grupper. Hjemløshed Ud af 22 studier fandt man i 15 en reduktion af hjemløshed. I fem af disse studier sammenlignedes opsøgende psykoseteam med standardbehandling [6, 7, 13, 15, 25]. Fire, heraf et med 260 deltagere, sammenligner individuel lejlighed plus opsøgende psykoseteam med standardbehandling [11, 21, 23]. To store studier, med henholdsvis 460 og 362 deltagere, sammenligner adgang til section 8 certificate med en gruppe uden adgang [12, 10]. To sammenligner bofællesskab med individuel lejlighed [2, 17]. Et lille studie med 49 deltagere sammenligner bofællesskab med standardbehandling [22], mens det sidste studie sammenligner critical time intervention med standardbehandling [16]. Critical time intervention er ni måneders intensiv støtte i perioden, hvor den hjemløse går fra at have boet på herberg og til at flytte i permanent bolig. Psykiatriske symptomer Ud af 12 studier, som har psykiatriske symptomer som effektmål, viser fire studier reduktion af de psykiatriske symptomer [2, 8, 13, 15]. Tre har opsøgende psykoseteam som intervention, og et har bofællesskab som intervention. Livskvalitet Ud af otte studier, som har livskvalitet som effektmål, viser tre studier en forøgelse af livskvaliteten. To studier har opsøgende psykoseteam og et har bofællesskab som intervention. [2, 13, 15]. Misbrug Otte studier har haft misbrug som effektmål, men ingen har har kunne påvise en signifikant effekt. DISKUSSION Det er lykkedes i over to tredjedele af studierne at reducere hjemløsheden, hvilket var det primære formål. Det lader til at være vanskeligere at påvirke de psykiatriske symptomer, livskvalitet og misbrug med de benyttede interventioner. Fem ud af ni studier viser, at opsøgende psykoseteam har bedre effekt på hjemløshed end standardbehandling har (se Tabel 2). De fem studier, Morse et al [7], Morse et al [8], Lehman et al [15] Shern et al [13] og Fletcher et al 2008 [25], er alle veludførte og havde en rimelig størrelse med deltagerantal fra 152 til 178. Rosenheck et al [12], Hurlburt et al [10], Essock et al [20] og Clarke et al 2000 [24] fandt ingen forskel mellem opsøgende psykoseteam og standardbehandling. Rosenheck et al og Hurlburt et al er begge store studier med henholdsvis 460 og 362 deltagere. At Rosenheck et al og Hurlburt et al ingen forskel fandt kan skyldes, at begge studier havde store personale-patient-ratioer på henholdsvis 1:25 og 1:22. Man kan derfor argumentere for, at der ikke reelt var tale om opsøgende psykoseteam, men snarere noget, som nærmer sig almindelig casemanagement, der bliver brugt som standardbehandling i de fleste af de øvrige undersøgelser. Clarke et al begrunder den manglende effekt af opsøgende psykoseteam med langsom opstart af opsøgende psykoseteam i interventionsgrupperne, dårlig implementering af opsøgende psykoseteam og med, at standardbehandling nærmede sig opsøgende psykoseteam, hvorved forskellen blev udvisket. Essock et al [20] sammenlignede to former for integreret behandling af psykisk sygdom og misbrug. Den ene med udgangspunkt i opsøgende psykose- FAKTABOKS Der var hjemløse i Danmark i Over en tredjedel af de hjemløse er psykisk syge, og over to tredjedele er misbrugere. Hjemløshed blandt psykisk syge hjemløse kan reduceres ved tilbud om bolig og opsøgende psykoseteam.

4 1672 VIDENSKAB Ugeskr Læger 172/ maj 2010 TABEL 2 Studier der undersøger effekten af opsøgende psykoseteam som intervention. Studie Morse et al 1992 [7] Morse et al 1997 [8] Rosenheck et al 2003 [12] Lehman et al 1997 [15] Essock et al 2006 [20] Shern et al 2000 [13] Hurlburt et al 1996 [10] Clarke et al 2000 [24] Fletcher et al 2008 [25] Patienter i alt, n Intervention/grupper og antal i grupperne 178 : 52 Drop in-center: 62 Standard: med socialarbejder: 55 alene: 55 Standard: Section 8 certificate + opsøgende psykoseteam: 182 : 90 Standard: : 77 Standard: : 99 Standard: : 91 Standard: Section 8 certificate + opsøgende psykoseteam: 90 Section 8 certificate + case management: 91 : 90 Case management: (ikkebruger): 57 (bruger): 57 Standard: Integreret opsøgende psykoseteam: 61 Kun opsøgende psykoseteam: 65 Standard: 65 Followupperiode og procent deltagere ved Effektmål Effekt måneder måneder måneder 78 Gennemsnitligt antal dage hjemløs i løbet af den sidste måned (standardafvigelse) Gennemsnitligt antal dage i stabil bolig i løbet af den sidste måned (standardafvigelse) Antal dage i bolig i løbet af de sidste 90 dage Gennemsnitligt antal dage i bolig standardafvigelse : 2,89 (8,56) Drop in-center: 11,00 (14,13) Standard: 5,77 (11,00) med socialarbejder: 18,98 (13,89) alene: 23,70 (11,42) Standard: 16,02 (14,77) Section 8 certificate + opsøgende psykoseteam: 59,39 : 50,81 Standard: 47,60 : 210,2 (12,3) Standard: 160,1 (12,5) Gennemsnitligt antal dage i : 154 (151,9) stabil bolig (standardafvigelse) Standard: 138 (144,8) Gennemsnitlig ændring fra baseline af antal dage på gaden (standardafvigelse) Procent af deltagerne som var over 80% af tiden i uafhængig bolig Procent som havde episode med hjemløshed Gennemsnitligt antal dage i stabil bolig i løbet af de sidste 30 dage (standardafvigelse) : 54,93 (36,92) Standard: -28,22 (44,49) Section 8 certificate: 57,5 Uden Section 8 certificate: 30,4 (bruger + ikkebruger): 22 Standard: 18 Integreret opsøgende psykoseteam: 13,55 (13,45) Kun opsøgende psykoseteam: 15,99 (12,49) Standard: 11,81 (14,25) Signifikant resultat på hjemløshed team og den anden med udgangspunkt i standard casemanagement. Der blev gennemført en kvalitetsanalyse af det opsøgende psykoseteam, som viste, at behandlingen levede op til standarderne. Derudover var der 90% followup på 36 måneder, og der blev udført intention to treat-analyse. Studiet er altså veludført, men alle patienterne havde både misbrug og svær psykisk sygdom. Ingen af undersøgelserne med opsøgende psykoseteam har fundet effekt på misbrug, og misbrug er i flere undersøgelser vist at øge hjemløsheden [2, 3]. Det er muligt, at der bør inddrages specialiserede interventioner i forhold til misbrug for at opnå effekt på hjemløshed hos denne undergruppe af patienter. Samlet kan man konkludere, at opsøgende psykoseteam nedsætter hjemløshed mere end standardbehandling. Boligtilbud: individuel lejlighed eller bofællesskab Både individuel lejlighed og bofællesskaber viste sig at kunne nedsætte hjemløshed blandt psykisk syge. Syv studier sammenlignede effekten af tilbud om bolig med standardbehandling, og i alle studierne fandt man, at tilbud om bolig reducerede hjemløsheden. I fire studier sammenlignedes tilbud om forskellige typer af bolig, individuel lejlighed eller bofællesskab (Tabel 3). To studier viste, at der ingen forskel var mellem

5 VIDENSKAB 1673 TABEL 3 Studier der undersøger effekten af bolig som intervention. Studie Dickey et al 1996 [9] McHugo et al 2004 [2] Goldfinger et al 1999 [3] Seidman et al 2003 [17] Tsemberis et al 2004 [11] Stefanci & Tsemberis 2007 [21] Korr & Joseph 1995 [23] Rosenheck et al 2003 [12] Hurlburt et al 1996 [10] Lipton et al 1988 [22] Kertesz et al 2007 [26] Patienter i alt, n Intervention/grupper og antal i grupperne 118 Individuel lejlighed: 56 Bofællesskab: Individuel lejlighed: 60 Bofællesskab: Individuel lejlighed: 55 Bofællesskab: Individuel lejlighed: 61 Bofællesskab: Individuel lejlighed + opsøgende psykoseteam: 87 Standard: Individuel lejlighed + opsøgende psykoseteam (trænet personale): 105 Individuel lejlighed + opsøgende psykoseteam (utrænet personale): 104 Standard: Individuel lejlighed + opsøgende psykoseteam: 48 Standard: Section 8 certificate + opsøgende psykoseteam: 182 : 90 Standard: Section 8 certificate + opsøgende psykoseteam: 90 Section 8 certificate + case management: 91 : 90 Case- management: Bofællesskab: 26 Standard: Bolig som kræver abstinens: 45 Bolig som ikke kræver abstinens: 54 Ingen bolig: 39 Followupperiode og procent deltagere ved Effektmål Effekt måneder 91 6 måneder måneder Gennemsnitligt antal dage i stabil bolig (standardafvigelse) Procent med periode af hjemløshed Procent tid i stabil bolig sidste followup. Ikke præcise tal i artiklen, her estimeret Antal dage i bolig i løbet af de sidste 90 dage Procent af deltagerne som var over 80% af tiden i uafhængig bolig Procent som var over 45 dage i bolig ud af de sidste 60 dage Individuel lejlighed: 83 Bofællesskab: 92 Individuel lejlighed: 0,68 (0,40) Bofællesskab: 0,85 (0,27) Individuel lejlighed: 75,6 Bofællesskab: 77,1 Individuel lejlighed: 31% Bofællesskab: 14% Individuel lejlighed + opsøgende psykoseteam: 83 Standard: 45 Individuel lejlighed + opsøgende psykoseteam (trænet personale + utrænet personale): 49 Standard: 39 Individuel lejlighed + opsøgende psykoseteam: 75 Standard: 34 Section 8 certificate + opsøgende psykoseteam: 59,39 : 50,81 Standard: 47,60 Section 8 certificate: 57,5 Uden Section 8 certificate: 30,4 Bofællesskab: 69 Standard: 30 Bolig (± abstinens): 40 Ingen bolig: 28 Signifikant resultat på hjemløshed individuelle lejligheder og bofællesskaber, og to studier viste, at bofællesskab havde størst effekt. Tre af studierne er en del af The Boston McKinney demonstration project; Dickey et al [9], Goldfinger et al [3] og Seidman et al [17]. I Boston McKinney demonstration project blev deltagerne i begge grupper tilbudt permanent bolig uden krav om behandlingskomplians, og der var et low demand-miljø. Alle skulle betale en tredjedel af deres indkomst i husleje, og alle fik tildelt en casemanager. Forskellen mellem grupperne var, at der i bofællesskabet var personale tilstede i boligen, hvilket der ikke var i de individuelle lejligheder. Dickey et al og Goldfinger et al fandt, at der ingen forskel var på hjemløshed i de to grupper, hvorimod Seidman et al fandt, at bofællesskab resulterede i mindre hjemløshed end individuelle lejligheder. Det sidste studie, der sammenlignede individuel lejlighed med bofællesskab, er gennemført af McHugo et al [2]. Studiet viste, at bofællesskab har bedre effekt på hjemløshed, psykiatriske symptomer og livskvalitet end individuel lejlighed har. Den støttende behandling til beboerne i bofællesskab kaldes casemanagement, mens behandlingen til de, som boede i individuelle lejligheder, kaldes opsøgende psykoseteam. Reelt var der ikke stor forskel på casemanagement og opsøgende psykoseteam i denne undersøgelse, da de havde samme personale-patient-ratio;

6 1674 VIDENSKAB Ugeskr Læger 172/ maj :15. Et problem ved undersøgelsen var, at det var svært at skaffe individuelle lejligheder, så flere patienter i denne gruppe har ikke haft et boligtilbud. Derfor kan det være svært at tillægge resultatet stor vægt. Manglen på signifikante resultater ved sammenligning mellem individuelle boliger og bofællesskaber kan skyldes, at de to boligformer begge har god effekt på nedsættelse af hjemløsheden blandt psykisk syge. Konklusionen er, at tilbud om bolig nedsætter hjemløshed, men at man på baggrund af undersøgelserne i denne artikel ikke finder en overbevisende forskel mellem effekten af individuel lejlighed og bofællesskab. Low demand-miljø og opfyldelse af basale behov først Mange forfattere pointerer, at det er vigtigt, at man har et low demand-miljø i arbejdet med hjemløse psykisk syge. Der skal ikke stilles ultimative krav om afholdenhed, behandlingskomplians eller om at møde op til aftaler til tiden. Man skal prioritere patientens egen indflydelse højt, og behandlingstilbuddet skal opfattes som relevant af patienten. Der skal primært fokuseres på at løse basale problemer som bolig og mad, og først derefter kan man sætte ind med behandling af psykisk sygdom og misbrug. Dette opfattes som grundlæggende for behandlingens succes i mange studier [7-9, 11, 13, 21]. Andre oversigtsartikler Der findes to andre oversigtsartikler, som beskæftiger sig helt eller delvist med samme problemstilling som denne artikel. I en metaanalyse af Coldwell CM & Bender WS [28] var effekten af opsøgende psykoseteam for hjemløse med psykiske sygdomme en 37%-reduktion i hjemløshed og en 26%-forbedring i psykiatriske symptomer sammenlignet med standard casemanagement. I en anden metaanalyse af Nelson et al [29] undersøgtes effekten af tre forskellige typer af interventioner på psykisk syge hjemløse; bolig i kombination med støtte, opsøgende psykoseteam alene og intensiv casemanagement alene. Permanent bolig i kombination med støtte resulterede i mindre hjemløshed end standardbehandling med en stor effektstørrelse (Cohens d = 0,67). førte til mindre hjemløshed end standardbehandling med en moderat effektstørrelse på 0,47, og intensiv casemanagement resulterede i en effektstørrelse på 0,28. Det stemmer overens med resultaterne af vores undersøgelse, at opsøgende psykoseteam reducerer hjemløshed og også i nogen grad psykiatriske symptomer, og at permanent bolig i kombination med støtte mindsker hjemløshed. versus bolig Samlet set ser tilbud om bolig ud til at have en større effekt på reduktion af hjemløshed end opsøgende psykoseteam alene. Alle studier, som har haft tilbud om bolig som intervention, har også haft tilbud om støtte enten i form af opsøgende psykoseteam eller casemanagement. Det er derfor ikke muligt at sige noget om, hvad effekten ville være af kun at tilbyde en bolig. Det, at tilbud om bolig ser ud til at være essentielt til at afhjælpe hjemløshed for psykisk syge, tyder på, at det i høj grad handler om et socialt problem og ikke kun et psykiatrisk problem. Det har tidligere været en udbredt holdning, at psykisk syge var hjemløse, fordi de ikke kunne være i en bolig. Den påstand ser ud til ikke at være korrekt på baggrund af resultaterne fra denne artikel. Tværtimod ser det ud til at psykiske syge hjemløse har brug for både lettere adgang til billige boliger og psykiatrisk støtte for komme ud af hjemløsheden. For at forbedre disse menneskers levevilkår er der altså brug for en indsats fra både sundhedssektoren og socialsektoren. Relevans for danske forhold Undersøgelserne, som indgår i denne artikel, er alle gennemført i USA, undtagen en enkelt, som er gennemført i Storbritannien. Populationen af hjemløse i USA og Danmark minder om hinanden med hensyn til aldersfordelingen, andelen af misbrugere og andelen af psykisk syge, men i Danmark er der færre, som har anden etnisk baggrund, og der er lidt færre kvinder. Da populationerne i det store hele ligner hinanden, vil resultaterne af amerikanske undersøgelser sandsynligvis også have relevans for danske forhold. Der er dog mange forhold, der ikke er taget højde for, f.eks. opbygningen af det sociale sikkerhedsnet og adgangen til billige boliger. Gennemførelse af randomiserede kontrollerede studier i Danmark ville derfor være relevant. KONKLUSION Det er muligt at reducere hjemløshed blandt psykisk syge hjemløse. Dette kan foregå med opsøgende psykoseteam og tilbud om bolig enten i form af individuel lejlighed eller bofællesskab. Det har vist sig sværere at påvirke de psykiatriske symptomer, men opsøgende psykoseteam ser ud til at have nogen effekt. Bedring af livskvaliteten kunne kun vises i to studier med opsøgende psykoseteam og et studie med bofællesskab som udslagsgivende intervention. Ingen af studierne fandt en overbevisende effekt for reduktion af misbrug.

7 VIDENSKAB 1675 KORRESPONDANCE: Maja Larsen, Luganovej 4, 1., 2300 København S. ANTAGET: 15. marts 2009 FØRST PÅ NETTET: 7. december 2009 INTERESSEKONFLIKTER: Ingen LITTERATUR 1. Benjaminsen L, Christensen I. Hjemløshed i Danmark National kortlægning. København: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, McHugo GJ, Bebout RR, Harris M et al. A randomized controlled trial of integrated versus parallel housing services for homeless adults with severe mental illness. Schizophr Bull 2004;30; Goldfinger SM, Schutt RK, Tolomiczenko GS. Housing placement and subsequent days homeless among formerly homeless adults with mental illness. Psychiatr Serv 1999;50; Fazel S, Khosla V, Doll H et al. The prevalence of mental disorders among the homeless in Western Countries: Systematic review and meta-regression analysis. PLoS Med 2008;5:e Nordentoft M, Wandall NE: 10 year follow-up study of mortality among users of hostels for homeless people in Copenhagen. Br Med J 2003;327; Nordentoft M. Hjemløshed, social integration og livskvalitet hos psykiatriske patienter i København. København: FADL s forlag Morse GA, Calsyn RJ, Allen G et al. Experimental comparison of the effects of three treatment programs for homeless mentally ill people. Hosp and Comm Psychiatr 1992;43; Morse GA, Calsyn RJ, Klinkenberg WD et al. An experimental comparison of three types of case-management for homeless mentally ill persons. Psychiatr Serv 1997;47; Dickey B, Gonzalez O, Latimer E et al. Use of mental health services by formerly homeless adults residing in group and independent housing. Psychiatr Serv 1996;47; Hurlburt MS, Wood PA, Hough RL. Providing independent housing for the homeless mentally ill: a novel approach to evaluating long-term longitudinal housing patterns. J Comm Psych 1996;24; Tsemberis S, Gulcur L, Nakae M. Housing first, consumer choice, and harm reduction for homeless individuals with dual diagnosis. Am J Public Health 2004;l94; Rosenheck R, Kasprow W, Frisman L et al. Cost-effectiveness of supported housing for homeless persons with mental illness. Arch Gen Psychiatr 2003;60; Shern DL, Tsemberis S, Anthony W et al. Serving street-dwelling individuals with psychiatric disabilities: outcome of a psychiatric rehabilitation clinical trial. Am J Public Health 2000;90; Bradfort DW, Gaynes BN, Mimi KM et al. Can shelter-based interventions improve treatment engagement in homeless individuals with psychiatric and/or substance misuse disorders? Med Care 2005;43; Lehman AF, Dixon LB, Kernan E et al. A randomized trial of assertive community treatment for homeless persons with severe mental illness. Arch Gen Psychiatr 1997;54; Susser E, Valencia E, Conover S. Preventing recurrent homelessness among mentally ill men: a»critical Time«intervention after discharge from a shelter. Am J Pub Health 1997;87; Seidman LJ, Schutt RK, Caplan B et al. The effect of housing intervention on neuropsychological functioning among homeless persons with mental illness. Psychiatr Servi 2003;54; Burnam MA, Morton SC, McGlynn EA et al. An experimental evaluation of residential and nonresidential treatment for dually diagnosed homeless adults. J Addict dis 1995;14; Marshall M, Lockwood A, Gath D. Social services case-management for longterm mental disorders: a randomised controlled trial. Lancet 1995;345; Essock SM, Mueser KT, Drake RE et al. Comparison of ACT and standard casemanagement for delivering integrated treatment for co-occurring disorders. Psychiatr Serv 2006;57; Stefanic A, Tsemberis S. Housing first for long-term shelter dwellers with psychiatric disabilities in a suburban country: a four-year study of housing access and retention. J Prim Prevent 200;28; Lipton FR, Nutt S, Sabatini A. Housing the homeless mentally ill: A longitudinal study of a treatment approach. Hosp Comm Psychiatr 1988;39; Korr WS, Joseph A. Housing the homeless mentally ill: Findings from Chicago. J Soc Serv Research 1995;21; Clarke GN, Herinckx HA, Kinney RF et al. Psychiatric hospitalizations, areas, emergency room visits, and homelessness of clients with serious and persistent mental illness: Findings from a randomized trial of two ACT programs vs usual care. Ment Health Serv Res 2000;2; Fletcher TD, Cunningham JL, Calsyn RJ et al. Evaluation of treatment programs for dual disorder individuals: modelling longitudinal and mediation effects. Adm Policy Ment Health 2008;35; Kertesz SG, Mullins AN, Schumacher JE et al. Long-term housing and work outcomes among treated cocaine-dependent homeless persons. J Behav Health Serv Res 2007;34; Marshall M, Lockwood A. Assertive community treatment for people with severe mental disorders.cochrane Database Syst Rev 1998;(2):CD Coldwell CM, Bender WS. The effectiveness of assertive community treatment for homeless populations with severe mental illness: a meta-analysis. Am J Psychiatr 2007;164; Nelson G, Aubry T, Adele L. A review of the literature on the effectiveness of housing and support, assertive community treatment, and intensive casemanagement interventions for people with mental illness who have been homeless. Am J Orthopsychiatr 2007;77; Hwang SW, Tolomiczenko G, Kouyomdjian FG et al. Interventions to improve health of the homeless. Am J Prev Med 2005;29; Brandt P. Yngre hjemløse i København. København: FADL s forlag, Herman D, Conover S, Felix A et al. Critical time intervention: an empirically supported model for preventing homelessness in high risk groups. J Primary Prevent 2007;28; Klinisk assistent Morten Ziebell, overlæge Lise Korbo & overlæge Steen G. Hasselbalch Behandling af ældre patienter med antipsykotisk medicin er en klinisk vanskelig problemstilling. Demenssygdomme forekommer hyppigt hos ældre, og et nyt randomiseret studie fra 2009 har vist en markant overdødelighed af patienter med demens i længere behandling med antipsykotika [1]. Herhjemme advares der fra Institut for Rationel Farmakoterapi om brugen af antipsykotika hos demente [2]. Vi retter i denne artikel fokus på demenssygdommen Lewy body-demens (DLB), herunder på den overfølsomhed over for antipsykotisk behandling, som mange patienter med DLB udviser. I Danmark lider ca personer af demens. Dette tal vil ifølge nyeste opgørelser stige til i løbet af de næste 30 år [3]. DLB er den næsthyp pigste neurodegenerative demenssygdom efter Alzheimers sygdom, og det anslås, at mellem 11 og personer lider af denne demenssygdom i Danmark [4, 5]. Incidensen er anslået til STATUSARTIKEL Rigshospitalet, Neurobiologisk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital, Neurologisk Afdeling N, og Rigshospitalet, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Neurocentret

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Notat om metoder på hjemløseområdet - indsatstyper og indsatsmodeller

Notat om metoder på hjemløseområdet - indsatstyper og indsatsmodeller Notat om metoder på hjemløseområdet - indsatstyper og indsatsmodeller Lars Benjaminsen, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Dette metodenotat sammenfatter den eksisterende viden om indsatstyper

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Opus. Hvad vil vi fortælle om. Opus historie. Opus nu. Inklusionskriterier. Opus er et permanent tilbud med 2 teams indenfor HS Opus Nørrebro N

Opus. Hvad vil vi fortælle om. Opus historie. Opus nu. Inklusionskriterier. Opus er et permanent tilbud med 2 teams indenfor HS Opus Nørrebro N Opus Psykolog Allan Fohlmann allan.fohlmann fohlmann@opus-kbh.dk Hvad vil vi fortælle om Hvad oplever vi virker Tilbudene i Opus Resultater opsummering af hvad der mon virker De 3 værdier v i vores tilgang

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Mennesker, der er ramt af hjemløshed. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Mennesker, der er ramt af hjemløshed. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Mennesker, der er ramt af hjemløshed Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats 1 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000

Læs mere

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI

IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI IDÉGRUNDLAG OG STRATEGI Psykiatrisk Afdeling Middelfart 2015 og frem 10. december VÆRDIER - RELATIONELLE EVNER Vi udfolder Psykiatriens værdier: respekt, faglighed og ansvar, ved at handle i tiltro til,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

Evaluering af kognitiv miljøterapi af dobbeltdiagnose patienter

Evaluering af kognitiv miljøterapi af dobbeltdiagnose patienter Evaluering af kognitiv miljøterapi, rapport 2007 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Evaluering af kognitiv miljøterapi af dobbeltdiagnose patienter Rapport Psykiatrisk

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Bilag 1. Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn,

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet

med en alvorlig psykisk lidelse, et alvorligt, social situation. Disse mennesker er stort set identiske med den gruppe mennesker, som Narkotikarådet case management Dobbeltdiagnoser l7 - Muligheder og problemer i behandlingen af mennesker med dobbelt diagnose Hvordan udnytter man bedst styrkerne i case management og hvordan undgår man svaghederne?

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning?

Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Morten Steensen: Hvordan opnår man "forskningsforståelse? Hvordan integreres forskning(stræning) bedst i videreuddannelsen? Er implementeringsforskning relevant i forskningstræning? Hvordan implementeres

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed

Mindfulness Meditation & Opmærksomhed Mindfulness Meditation & Opmærksomhed DELTAGERINFORMATION Projektets originaltitel: Mindfulness and Attention (MIA) Har du lyst til at deltage i en videnskabeligt forskningsprojekt? Projektets formål og

Læs mere

Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats

Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats Mennesker med dobbeltdiagnose kræver ikke dobbelt indsats En artikel om den optimale helhedsorienterede indsats for mennesker med sindslidelse og misbrug hvem gør hvad, hvornår og hvordan iværksættes det

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM). Notatet er en del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Spil og behandlingsprogrammer

Spil og behandlingsprogrammer Spil og behandlingsprogrammer KABS VIDENs konference 2013 "Stofmisbrug 2020" Psykolog Johan Eklund Ishiguro, 2006, p. 328 Antropomorfisering Dehumanisering PPR Hillerød 1) Spils psykologiske virkemidler

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Intensive Case Management (ICM) Manual

Intensive Case Management (ICM) Manual Intensive Case Management (ICM) Manual Marts 2015 1 Denne manual for den sociale metode Intensive Case Management (ICM) er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen af Hjemløsestrategiens

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Assertive Community Treatment (ACT) Manual

Assertive Community Treatment (ACT) Manual Assertive Community Treatment (ACT) Manual 1 Dette notat indeholder en manual for den sociale metode Assertive Community Treatment (ACT). Notatet er udarbejdet som del af implementeringen og forankringen

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov

Samarbejdsformer og afklaring. Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Misbrug af rusmidler og psykisk sygdom Samarbejdsformer og afklaring Lars Merinder, Robert Elbrønd Team for Misbrugspsykiatri, Afd. N, Universitetshospitalet,Risskov Hvad er dobbeltdiagnose? Psykisk sygdom

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007

Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Dato: 01-03-2007 Sagsnr.: 1101-317759 Dok.nr.: 2007-61763 Program for Socialudvalgets studietur til Boston og New York 5.8. - 13.8.2007 Søndag d. 5. august 2007 7.00 Mødetid Københavns Lufthavn, Terminal..

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Forebyggelse på tværs. Merete Nordentoft Professor Københavns Universitet mn@dadlnet.dk

Forebyggelse på tværs. Merete Nordentoft Professor Københavns Universitet mn@dadlnet.dk Forebyggelse på tværs Merete Nordentoft Professor Københavns Universitet mn@dadlnet.dk Mennesker med psykiske lidelser skal søge hjælp i fragmenterede systemer ligesom andre mennesker Centrale elementer

Læs mere

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det?

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Lars Benjaminsen 09-09-2014 1 Ensomhedens årsager og mekanismer Misbrug langvarig nedslidning af relationer til både familie og gamle venner erstatning

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse

Tværsektoriel Forskningsenhed. Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden. En spørgeskemaundersøgelse Tværsektoriel Forskningsenhed Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse Oktober 2015 Titel: Afdækning af akutfunktioner i Region Hovedstaden En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed.

Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. 1 Borgere med komplekse behov for behandling og støtte integreret indsats. Et tværfagligt team udredning og udførerdel er samlet i en enhed. Tilgængelighed vedvarende indsats. Opsøgende indsats relationsbundet.

Læs mere

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats

Housing First. En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats Housing First En permanent bolig og en helhedsorienteret social indsats 1 Indhold 1. Introduktion... 4 2. Housing First en helhedsorienteret tilgang... 5 2.1 Housing First-tilgangens værdigrundlag... 5

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier

Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier Rehabilitering, recovery, menneskesyn og værdier Et perspektiv fra arbejdet med sindslidende i England John Larsen Head of Evaluation, Rethink Mental Illness, UK Rehabilitering i praksis de mange virkeligheder,

Læs mere

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2)

ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning. Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) ALKOHOLBEHANDLING En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (2) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering ALKOHOLBEHANDLING - en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

BEHANDLING AF PATIENTER MED SKIZOFRENI OG KOMPLEKSE BEHANDLINGSFORLØB

BEHANDLING AF PATIENTER MED SKIZOFRENI OG KOMPLEKSE BEHANDLINGSFORLØB NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF PATIENTER MED SKIZOFRENI OG KOMPLEKSE BEHANDLINGSFORLØB VEDVARENDE SYMPTOMER, MISBRUG ELLER MANGELFULD BEHANDLINGSTILKNYTNING 2015 Titel National Klinisk

Læs mere

Oplæg på: Alkoholforebyggelse, hvad virker? Wokshop 2: Den korte rådgivende samtale Oprids af evidensen

Oplæg på: Alkoholforebyggelse, hvad virker? Wokshop 2: Den korte rådgivende samtale Oprids af evidensen Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent, ph.d. Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet Professionshøjskolen Metropol abgh@phmetropol.dk 7248 9794 Oplæg på: Alkoholforebyggelse,

Læs mere

indsats for sygemeldte

indsats for sygemeldte Effekter af den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte En litteraturoversigt 12:06 Jan Høgelund 12:06 EFFEKTER AF DEN BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS FOR SYGEMELDTE EN LITTERATUROVERSIGT JAN HØGELUND

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

Review om effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom

Review om effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom Review om effekter af beskæftigelsesindsatser til personer med svær psykisk sygdom 2011 T h o m a s C h r i s t e n s e n C a n d. S o c. M e r e t e N o r d e n t o f t, M D, p h D, M P H Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med.

Folketinget. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15. november 2014. Professor, overlæge, dr.med. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketinget Per Per Hove Hove Thomsen Sundheds-og forebyggelsesudvalget, november 2014 Børne-og Ungdomspsykiatri anno 2014 Følgende

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere