Lokale Arbejdsarealer i Vordingborg til ny Storstrømsbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokale Arbejdsarealer i Vordingborg til ny Storstrømsbro"

Transkript

1 Lokale Arbejdsarealer i Vordingborg til ny Storstrømsbro

2 Introduktion Vordingborg Kommune tilbyder hermed et areal på Masnedø i tilknytning til Vesthavnen som arbejdsareal og arbejdshavn med tilhørende boligområder i forbindelse med byggeriet af en ny Storstrømsbro. Arealet og havnen ligger tæt på Storstrømsbroen og med god infrastruktur på land og med gode indsejlingsforhold. Vordingborg Kommune indgår gerne i et nærmere samarbejde med Vejdirektoratet om udvikling af et projekt, der i videst muligt omfang tilgodeser Vejdirektoratets behov og med tilvejebringelse af den nødvendige planlægning og de nødvendige tilladelser. Mulig placering af arbejdshavn og boliger 2

3

4 Arbejdsarealer for arbejdshavn Vordingborg Kommunes forslag til arbejdsareal er på ca. 8 ha og ligger i direkte tilknytning til Vordingborg Vesthavn med 270 m havnekaj med sejldybde på -7,0 m. Arealet er ejet af Vordingborg Kommune. Der er mulighed for yderligere areal ved ekspropriation af drivhusarealer. Havnen er godkendt ISPS-havn, og er udskibningshavn for korn- og foderstoffirmaer og er godkendt til modtagelse af modulvogntog. Oplysninger om ISPS-havn fremgår af bilag. I forlængelse af den 135 m lange nye kaj (etape 1) undersøger Vordingborg Kommune muligheden for udbygning med yderligere et areal på > m2 på søterritoriet til modtagelse og oplagring af granit, skærver, sand og sømaterialer. Denne udvidelse er vist på kortet som etape 2, og tænkes udført med en egentlig kaj eller som et stenglaci med fortøjning til Duc d albe r, beregnet til selvlossere. I den forbindelse arbejdes også for uddybning af havebassin og sejlrende til -9,4 m dybde. Vesthavnen er pt. under udbygning. Der er planlagt en udvidelse af havnen med 135 meter ny kaj med et nyt bagareal på m2 og uddybning af sejlrenden til -8,5 m dybde (vist på kort som etape 1). Projektering igangsættes ultimo 2013 og forventes at blive udbudt til entreprenører i foråret 2014 og stå færdig i primo Såfremt Vejdirektoratet har behov for egen anlægshavn til byggeriet af den nye bro og nedrivning af den gamle kan der planlægges for anlæg af en sådan i forlængelse af etape 2. Vordingborg Kommune er interesseret i at indgå i en dialog med Vejdirektoratet om udformningen og eventuel fælles finansiering af en udvidelse, der tilgodeser både kommunens og Vejdirektoratets behov. Arbejdsareal og mulighed for udvidelse på søterritoriet til anlægshavn i forlængelse af kommunens havneudvidelse (etape 1 og 2) 4

5 Forsyningsforhold 5

6 Tilgængelighed til arbejdsarealer og arbejdshavn Der er god infrastruktur til Vesthavnen og arbejdsareal både på land og fra vandsiden (og til Storstrømsbroen). Adgangen for biler og lastbiler foregår ad Brovejen til motorvejen (E47) via statsveje. Afstand til motorvejsnet (E47, tilkørsel 41 ved Stensved/Nyråd) er 9 km. Hele strækningen fra havn til motorvej er godkendt til modulvogntog. Al færdsel til og fra havneområdet sker uden om bymæssig bebyggelse. Arbejdsarealerne ligger tæt på Vordingborg station (4,5 km), hvor det vil være muligt at omlaste til og fra godstog. E47 Tilgængelighed til motorvej E47 og jernbanenettet Den primære adgang til området 6

7 Tilgængelighed fra vandsiden - indsejlingsforhold Adgangen til arbejdsarealet sker via Vesthavnen. Indsejlingsforhold til Vesthavnen og til Storstrømsbroen er vist på kort samt på søkort i bilag. Navigationsforholdene til Vesthavnen er gode. Der er ingen lods-tvang, og hovedparten af erhvervsskibene besejler i dag Vesthavnen uden lods. Den nuværende vanddybde i sejlrende og havnebassin er -7,0 m. Det er som nævnt planen, at havnen udvides med en 135 m. ny havnekaj med sejlrende og havnebassin med en vanddybde på -8,50 m (evt. -9,4m). Strømmens retning er vest og østgående med fart på 0,5-1,0 knob. Ved storm følger strømmen vindens retning og kan have en fart på 3 knob. Forskel mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Nordlige vinde kan give indtil 1,0 m højvande, mens sydlige vinde kan give tilsvarende 1,0 m lavvande under ekstreme forhold. Forbindelse ad vandvejen fra Vesthavnen til Storstrømsbroen 7

8 Plan og miljømæssige forhold og bindinger På den del af projektområdet, der ligger på søterritoriet, er Kystdirektoratet myndighed. Den del af projektområdet, der er på land, er byzone og udlagt til havne- og erhvervsformål i kommuneplan , og kan derfor umiddelbart anvendes. Kystdirektoratet behandler ansøgning om anlæg samt, gravning, uddybning, inddæmning og opfyldning på søterritoriet efter kystbeskyttelseslovens 16 a. I sager om opfyldning er Kystdirektoratet alene myndighed for selve opfyldningen, men ikke for hvad arealet efterfølgende tænkes anvendt til. Hvis der er VVM-pligt skal ansøger udarbejde VVM-redegørelse, som behandles af Kystdirektoratet. Det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan, som kommunen er myndighed på, kan udarbejdes sideløbende med VVM-processen. Det opfyldte areal er som udgangspunkt landzone, men vil med lokalplanen overføres til byzone. For planlægning i kystnærhedszonen gælder, at der bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kun i ganske særlige tilfælde kan planlægges for opfyldning af søterritoriet. Der skal af lokalplanlægningen fremgå en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse. Vordingborg Kommune er indstillet på og gearet til, at yde kompetent faglig sparring og prioriteret sagsbehandling i forbindelse med de plan- og miljømæssige udfordringer som de konkrete projekter, både arbejdsplads, produktionsanlæg og selve broanlægget måtte give anledning til. 8

9 Potentialer Der er mulighed for opførelse af nødvendige bygninger i forbindelse med arbejdsarealet. Endvidere vil der alt efter behovet være mulighed for mødefaciliteter, lager mv. i Sydhavnsområdet. Her kan blandt nævnes Duras Administration (Marienbergvej 132 ), som har mødelokaler af forskellig karakter og størrelse samt Vordingborg Køkkenet (Langøvej 5-7), der har en m2 stor lagerbygninger (11 m høje), som Vejdirektoratet efter nærmere aftale med ejerne kan indgå lejeaftaler om. Efterbehandling Såfremt Vejdirektoratet vælger at anvende arbejdsarealer ved Vesthavnen i forbindelse med byggeriet af Storstrømsbroen, er kommunen indstillet på at indgå en nærmere aftale om overtagelse af bygninger, materialer, belægning mv., som Vejdirektoratet ønsker at efterlade på havnearealet. Der tages udgangspunkt i 0-værdi. De nærmere vilkår for efterbehandling aftales, når de nærmere detaljer er på plads. Mulighed for Møde- og lagerlokaler 9

10 Boliger til medarbejderne Vejdirektoratet har oplyst, at der forventes broarbejdere knyttet til anlægsarbejdet. Vordingborg Kommune kan tilbyde flere muligheder for at huse arbejdsstyrken. A. Vordingborg Sydhavn - som tidligere var erhvervshavn, men nu er under omdannelse til boligområde har en beliggenhed tæt på Vesthavnen, og er en del af Vordingborg By. Her kan etableres en kombination af varige og midlertidige boliger, som indpasses i det eksisterende byområde. D. Ny campingplads ved Ore er muligt at etablere i henhold til kommuneplanen. Bydelen Ore ligger nord for sundet, 2-3 km fra Vesthavnen. På en ny campingplads vil i et vist omfang væremulighed for helårscampering. B. På Masnedø, umiddelbart ved Vesthavnen, er der mulighed for opførelse af midlertidige boliger med tilhørende faciliteter. C. På Masnedø, ved den gamle jernhavn, ca. 1 km syd for Vesthavnen ejer kommunen et areal, som kan anvendes til opførelse af midlertidige boliger, såfremt der opnås dispensation fra strandbeskyttelselinjen. D B A C Mulige placeringer af boliger 10

11 A) Sydhavnen kombination af blivende og midlertidigt byggeri På Sydhavnen kan der findes plads til mere end 1000 personer ved en kombination af nyt permanent byggeri, midlertidigt pavillonbyggeri og anvendelse af eksisterende ledige lejemål i bydelen. Permanente boliger kan skabes ved opførelse af ny 4- og 5- etagers bebyggelse udformet, så lejlighederne efterfølgende kan ombygges til større lejligheder. Hertil kommer ombygning af silo til lejligheder. Midlertidig bebyggelse skønnes muligt at opføre i 2 etager. Der er ved det anslåede antal personer, der skabes boliger til, regnet med et gennemsnitligt boligareal på 25m2 pr. person hertil kommer fællesfaciliteter. Permanent byggeri, som vist på nedenstående kort, kan gennemføres indenfor rammerne af nuværende lokalplaner, mens et let byggeri (skurby) ved Kalvøvej forudsætter kommune plantillæg og lokalplan. Med de viste placeringer og bebyggelsesomfang på kortet, er der taget udgangspunkt i byggemuligheder fastlagt i de gældende lokalplaner. Det vurderes derfor at den nødvendige parkering kan indpasses i bebyggelsesplanen. Fordeling mellem andelen af permanent og midlertidig bebyggelse kan være anderledes end vist på kort, afhængig af behovet. De foreslåede grunde er ejet af private investorer, som er interesserede i at igangsætte opførelse af boliger i henhold til de gældende lokalplaner, såfremt der kan indgås udlejningsaftaler i et vist omfang. Både investorer og Vordingborg Kommune er indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med Vejdirektoratet for at sikre at det nødvendige byggeri opføres inden for den ønskede tidshorisont, herunder at tilvejebringe den nødvendige planlægning og miljøsagsbehandling, der sikrer, at byggeriet står klar til rette tid. Vordingborg Kommune formidler gerne kontakten til ejerne. P-areal 11

12 B) Masnedø ved Vesthavn midlertidigt byggeri Vordingborg Havn ejer selv parkeringsarealet mens det egentlige boligareal er ejet af gartneriet. Boligarealet kan således blive en del af Vejdirektoratets samlede forventede ekspropriation af gartneriet. Arealet skal byggemodnes og klargøres med beplantning, evt. støjafskærmning og fællesfaciliteter herunder overvåget parkeringsareal. Skurby kan etableres i 2 etager bestående af flytbare pavilloner. I alt vil der være plads til ca personer med ca. 25m2 pr. person. Denne placering forudsætter at arealet bliver omfattet af ny samlet lokalplan for arbejdshavn. P-areal 12

13 C) Masnedø nord for gl. jernhavn midlertidigt byggeri Vordingborg Kommune ejer arealet, som er på 8 ha. skurby og tilhørende faciliteter kan opføres i 2 etager, hvorved der vil blive plads til ca personer. Beliggenheden er afsides i forhold til Vordingborg By og arbejdspladsen, men med mulighed for at skabe rolige og naturnære rammer, hvor det interne fællesskab blandt beboerne kan prioriteres. Vordingborg Bys tilbud vil ved denne placering spille en mindre rolle. Etablering af Skurbyen forudsætter en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Såfremt der arbejdes videre med dette område til skurby, bør Vejdirektoratet undersøge om der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen, ved at området kommer til at indgå i anlægsloven for det samlede broprojekt. Der vurderes at være lokalplanpligt. 13

14 D) Ny campingplads ved Ore Som supplement til de foreslåedes områder til midlertidige eller permanente boliger vil der også være mulighed for at bo i egen campingvogn på nærliggende campingplads, Ore camping eller på en ny campingplads tæt ved, der etableres til formålet. Kommuneplanen rummer mulighed for en ny campingplads på Ore. Arealet skal udpeges konkret i kommuneplantillæg og der skal udarbejdes lokalplan. Campingpladsens størrelse er ikke fastlagt endnu, og kan også afhænge af bindinger ud fra natur- og landskabsbeskyttelse. Helårscamping må maksimalt udgøre 50% af pladsens samlede campingenheder. Det vurderes, at der på den nye campingplads minimum kan være plads til 100 campingenheder til campering året rundt. 14

15 Plan og miljømæssige forhold og bindinger 15

16 Tilgængelighed De forskellige boligområder ligger alle tæt på arbejdsarealerne. De to områder på Masnedø (B og C) ligger helt tæt på i gåafstand til arbejdsarealerne og havnen. Disse to områder ligger dog relativt langt væk fra Vordingborg by. Campingpladsen ved Ore (D), vurderes kun at være et supplement til de andre forslag til boligområder for dem, der ønsker at bo i egen campingvogn. Pladsen ligger ligeledes lidt væk fra byen og vil kræve busforbindelse til arbejdsarealerne. Der går dog en regionalbus (med halvtimesdrift) til bymidten og stationen fra campingpladsen. Endelig er der mulighed for flere forskellige boligområder på Sydhavnen (A). Disse boligområderne ligger tæt på Masnedsundbroen, hvor der er adgang for gående med stiforbindelse fra Sydhavnen. Da både havn og arbejdsarealer ligger umiddelbart syd for Masnedsundbroen, kan medarbejderne komme fra boligområderne til arbejdsarealerne indenfor max 15 minutters gang. Derudover er der regionalbus i til bymidten og stationen med halvtimesdrift. Vordingborg Kommune er indstillet på at etablere kollektiv trafik, der sikrer forbindelse mellem boliger og arbejdsplads. 16

17 Hverdagen i Vordingborg by Uanset hvor de mange ansatte på brobyggeriet indplaceres er det centralt, at de i den periode, de er bosiddende her, bliver integreret i byen og dens liv. Alle de foreslåede boligområder ligger tæt på Vordingborg bymidte, på stationen og på de kultur- og fritidstilbud, Vordingborg kan byde på. Vordingborg by såvel som kommune er kendetegnet ved at have et meget stærkt og unikt kulturliv med et bredt spektrum inden for teater og musik. Her kan bl.a. nævnes et par kulturtilbud i Vordingborg by: STARS - regionalt spillested med mere end 100 koncerter om året inden for stort set alle musikgenre med høj kunstnerisk kvalitet Mindre koncerter og foredrag i KulturArkaden (i Sydhavnen) Et stort antal gallerier for den kunstinteresserede, heriblandt, Galleri 44 Moen, årlig kunstudstlling på Masnedøfortet med danske og internationele kunstnere samt en lang række kunstere og gallerier især på Møn. Gutter Island Garagerock Festival - internationalt anerkendt musikfestival, som i øvrigt afholdes på Masnedø Fort. Waves Festival - en af landets største internationale teaterfestivaler. Den præsenterer omkring 80 forestillinger i Vordingborg by fordelt over otte dage (hvert andet år i august måned). Danmarks Borgcenter med Gåsetårn og slotsruin - en levende udstilling og fortælling om danske borge, konger og magt i middelalderen. Vordingborg Kommune og Vordingborg by er også rig på fritidstilbud inden for alle tænkelige sportsgrene, og kreative og musiske aktiviteter. Vordingborg Kommune er i gang med planlægningen af et nyt Kultur- og idrætscenter i Vordingborg by, der vil stå færdigt, når byggeriet af Storstrømsbroen igangsættes. Vordingborg Kommune og det lokale fritidsliv er meget imødekommende og ønsker at være proaktive ved at skabe fleksible rammer, der giver de bosiddende brobyggere mulighed for at dyrke de fritidstilbud, de ønsker, og derved blive en del af lokalområdet, mens de er der. Endelig er Vordingborg Kommune rig på natur, landskab og kystlandskab, et marint miljø og turisme med Møns Klint og GeoCenter som international turistlokalitet, der er værd at besøge. 17

18 Rekruttering og efteruddannelse Medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse udgør grundpillen i arbejdsstyrken i Vordingborg Kommune og de øvrige kommuner på Sydsjælland. Bygge- og anlægsbranchen har traditionelt spillet en stor rolle for erhvervslivet i Vordingborg Kommune og generelt i det sydsjællandske arbejdskraftopland. Det betyder, at en lang række lokale virksomheder og en stor del af den lokale arbejdskraft har kompetencer og erfaring - både direkte inden for bygge- og anlægsområdet og i forhold til at servicere bygge- og anlægsvirksomheder. Der opbygget en stor erfaring i jobcenteret og de lokale erhvervsskoler med at rekruttere til og give efteruddannelse inden for erhvervsområdet. Erhvervsuddannelse og efteruddannelse inden for bygge- og anlægsområdet varetages i lokalområdet af EUC-Sjælland i Næstved og CELF i Nykøbing F. I Vordingborg findes også TAMU og ZBC, som kan indgå i et samarbejde om efteruddannelse. Jobcenter Vordingborg har aktuelt i tæt samarbejde med en af disse erhvervsskoler igangsat et opkvalificeringsprojekt for ledige med erhvervserfaring inden for B&A med henblik på, at de pågældende i ledighedsperioden kan opnå kompetencer og kvalifikationer, som er relevante for de kommende store bygge- og anlægsopgaver på Sjælland og Lolland-Falster. Jobcenter Vordingborg har allerede et tæt samarbejde og netværk med de lokale erhvervsskoler, de relevante faglige organisationer og jobcentrene i nabokommunerne, som kan bringes i anvendelse ved servicering af de entreprenørvirksomheder og underleverandører, som måtte få opgaver i forbindelse med Storstrømsbroen. Vordingborg Kommune vil derfor gennem det lokale jobcenter kunne tilbyde entreprenørerne og underleverandørerne en effektiv og hurtig job- og virksomhedsservice, bl.a. ved at formidle og sikre det nødvendige samarbejde mellem virksomhed, jobcentrer, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner ved eventuelle behov for rekruttering og efteruddannelse i forbindelse med anlægsopgaven. 18

19 Tidsplan for klargøring Tidsplan for klargøring afhænger af behov for udvidelse på søterritoriet og for valg af placering af boligområder. Det udpegede arbejdsareal kan umiddelbart benyttes uden diverse planer eller miljøtilladelser. Ønskes der yderligere areal i form af fx etape 2 eller anlægshavn, hvor der skal ske opfyldning og udgravning på søterritoriet, skal der gives tilladelse fra Kystdirektoratet, som er myndighed, og projektet skal screenes for, om der er VVM -pligt. Hvis der er VVM-pligt skal ansøger udarbejde VVM-redegørelse, som en del af beslutningsgrundlaget. Det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan, som kommunen er myndighed på, kan udarbejdes sideløbende med VVM-processen, og forlænger således ikke klargøringen. Planprocessen i forhold til placering og opførelse af midlertidige eller permanente boliger afhænger af placeringen, men vil uanset valg af placering kunne gennemføres inden for den tid, som VVM-processen tager. Dertil skal lægges byggeperioden, som afhænger af placering og type (midlertidig skurby eller permanente boliger). Vordingborg Kommune vil sammen med de berørte ejere og investorer, som har givet positive tilkendegivelser om opførelse af boliger, arbejde for hurtig og effektiv sagsbehandling, planlægning og efterfølgende byggeproces, så byggeriet kan stå klar til tiden. Vordingborg Kommune er indstillet på og gearet til, at yde kompetent faglig sparring og prioriteret sagsbehandling i forbindelse med de plan- og miljømæssige udfordringer som de konkrete projekter, både arbejdsplads, produktionsanlæg og selve bro-anlægget måtte give anledning til. 19

20 Bilag ISPS-havn markeret med rødt Lovgivning EU s forordning og dansk lovgivning stiller krav til sikkerheden på skibe og havne, som driver international skibstrafik en såkaldt ISPS-kode. Baggrunden for denne lovgivning er terrorangrebet den 11. september 2001 på World Trade Center i New York, som førte til vedtagelse af en række tiltag med skærpede krav, der skulle forebygge, at skibsfarten og havnefaciliteter kunne anvendes i forbindelse med international terrorisme. Havnefacilitet Vesthavnen Vordingborg Vesthavn er godkendt ISPS-havn og har udarbejdet sikringsplan for havneområdet. De synlige tegn på sikring af Vordingborg Vesthavn er, at den er indhegnet og kan aflukkes med port. Der er opsat skiltning, som kun tillader adgang til havnen for personer og transportmidler, der har et ærinde på havnen. Sikringskontrol kan ske på tre sikringsniveauer. Sikringsniveauet udmeldes af myndighederne (Kystdirektoratet og PET). Jo højere sikringsniveau des mere kontrol. Havnens ISPS-personale skal jævnligt foretage id-kontrol 20

21 Tidsplan for klargøring 21

22

23

24 iv bosætningskommune, har Vordingborg Kommune valgt a Udgivet af: Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Kontaktoplysninger: Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf Vordingborg Havn Tlf , , Kystdirektoratet Tlf

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Udkast NOTAT. Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann

Udkast NOTAT. Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann Udkast NOTAT Redegørelse om Arealanvendelsen på danske havne Maj 2010 Fremsat af transportminister Hans Christian Schmidt og miljøminister Karen Ellemann Side 2/27 1. Forord... 3 2. Redegørelsens formål...

Læs mere

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn

Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Forslag til Lokalplan FRE.H.14.08.02 Kommuneplantillæg 09.62 Udvidelse af Frederikshavn Havn Kragholmen Jernbane Station Nordre Skanse Fiskeri- og trafikhavnen Trafikhavnen Havnepladsen Nordhavnen Eksisterende

Læs mere

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085

Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 D Bilag Lokalplan nr. 5028 ODDER KOMMUNE TILLÆG NR. 57 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 TEKNISK AFDELING 9.6.20085 Bilag Lokalplan nr. 5028 D Forord Forslag til tillæg nr. 57 til kommuneplan 1994-2006 er en udvidelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Hvidbog for Kommuneplan 2013 Samlet oversigt over indkomne høringssvar med administrationens bemærkninger og anbefalinger

Hvidbog for Kommuneplan 2013 Samlet oversigt over indkomne høringssvar med administrationens bemærkninger og anbefalinger Hvidbog for Kommuneplan 2013 Samlet oversigt over indkomne høringssvar med administrationens bemærkninger og anbefalinger 2 Indhold Resumé... 5 Indstillinger... 5 Oversigt over indkomne høringssvar...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune

LOKALPLAN NR. 176 FORSLAG. Thyborøn Havn LEMVIG. Thyborøn KOMMUNE. Plan & Byg. Lemvig Kommune FORSLAG LOKALPLAN NR. 176 Thyborøn Havn Thyborøn Lemvig Kommune LEMVIG KOMMUNE Plan & Byg August 2014 Hvad er en lokalplan Lov om planlægning indeholder bestemmelser om, at et lokalplanforslag skal udarbejdes

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by

Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Forslag til LOKALPLAN NR. 1.2-6 for et område til campingplads bådeoplag m.m. ved Asnæs, Assens by Udkast af 12. december 2013 Der er i forhold til lokalplanudkastet behandlet i Miljø og Teknikudvalget

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning

Indhold. Redegørelse for lokalplanen og kommuneplantillægget. Lokalplan Enghave Brygge. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning ENGHAVE BRYGGE Forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 24. januar 2013 vedtaget forslag til lokalplan Enghave Brygge med tilhørende forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN LOKALPLA R. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVE Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen Lokalplanen er bekendtgjort den 26. januar 2004. Københavns

Læs mere

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER

SLAGELSE VISION OG HANDLING KVALITET OG VISIONER KVALITET OG VISIONER SLAGELSE VISION OG HANDLING Slagelse, vision og handling... 4 Slagelse og broerne til europa... 6 Slagelse og de stærke sider... 8 Slagelses stærke sider styrkes...9 Agenda 21...10

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

8 Erhverv. Fakta Lolland Kommune vil, jf. Erhvervsstrategi 2009:

8 Erhverv. Fakta Lolland Kommune vil, jf. Erhvervsstrategi 2009: 8 Erhverv Kapitlet beskriver kommunens planer for erhvervsudviklingen i hovedbyer, centerbyer, landsbyer og landzonen. En hensigtsmæssig placering af erhvervsområder er med til at sikre funktionelle byer,

Læs mere

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber

Forslag til Fingerplan 2013. Punkt nr. 4 - Forslag til Fingerplan 2013 i offentlig høring Bilag 1 - Side 1 af 22. Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 1 af 22 F Forslag til Fingerplan 2013 Hovedbudskaber Bilag 1 - Side 2 af 22 Forslag til Fingerplan 2013 - Hovedbudskaber Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Masterplan for Korsør by

Masterplan for Korsør by Plan og Erhvervsudvikling Februar 2013 1 Masterplan for Korsør by Indhold 2 Indhold Indledning... 3 Masterplanens principper... 4 Bolig... 5 Erhverv... 6 Detailhandel... 8 Offentlig service... 9 Kultur

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling. Viborg og Søndersø

Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling. Viborg og Søndersø Retningslinje 1 Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Viborg og Søndersø Møldrup 11 1. Byudvikling, byomdannelse og erhvervsudvikling Retningslinjer 12 1. Det er Viborg Byråds målsætning: at en

Læs mere