Lokale Arbejdsarealer i Vordingborg til ny Storstrømsbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokale Arbejdsarealer i Vordingborg til ny Storstrømsbro"

Transkript

1 Lokale Arbejdsarealer i Vordingborg til ny Storstrømsbro

2 Introduktion Vordingborg Kommune tilbyder hermed et areal på Masnedø i tilknytning til Vesthavnen som arbejdsareal og arbejdshavn med tilhørende boligområder i forbindelse med byggeriet af en ny Storstrømsbro. Arealet og havnen ligger tæt på Storstrømsbroen og med god infrastruktur på land og med gode indsejlingsforhold. Vordingborg Kommune indgår gerne i et nærmere samarbejde med Vejdirektoratet om udvikling af et projekt, der i videst muligt omfang tilgodeser Vejdirektoratets behov og med tilvejebringelse af den nødvendige planlægning og de nødvendige tilladelser. Mulig placering af arbejdshavn og boliger 2

3

4 Arbejdsarealer for arbejdshavn Vordingborg Kommunes forslag til arbejdsareal er på ca. 8 ha og ligger i direkte tilknytning til Vordingborg Vesthavn med 270 m havnekaj med sejldybde på -7,0 m. Arealet er ejet af Vordingborg Kommune. Der er mulighed for yderligere areal ved ekspropriation af drivhusarealer. Havnen er godkendt ISPS-havn, og er udskibningshavn for korn- og foderstoffirmaer og er godkendt til modtagelse af modulvogntog. Oplysninger om ISPS-havn fremgår af bilag. I forlængelse af den 135 m lange nye kaj (etape 1) undersøger Vordingborg Kommune muligheden for udbygning med yderligere et areal på > m2 på søterritoriet til modtagelse og oplagring af granit, skærver, sand og sømaterialer. Denne udvidelse er vist på kortet som etape 2, og tænkes udført med en egentlig kaj eller som et stenglaci med fortøjning til Duc d albe r, beregnet til selvlossere. I den forbindelse arbejdes også for uddybning af havebassin og sejlrende til -9,4 m dybde. Vesthavnen er pt. under udbygning. Der er planlagt en udvidelse af havnen med 135 meter ny kaj med et nyt bagareal på m2 og uddybning af sejlrenden til -8,5 m dybde (vist på kort som etape 1). Projektering igangsættes ultimo 2013 og forventes at blive udbudt til entreprenører i foråret 2014 og stå færdig i primo Såfremt Vejdirektoratet har behov for egen anlægshavn til byggeriet af den nye bro og nedrivning af den gamle kan der planlægges for anlæg af en sådan i forlængelse af etape 2. Vordingborg Kommune er interesseret i at indgå i en dialog med Vejdirektoratet om udformningen og eventuel fælles finansiering af en udvidelse, der tilgodeser både kommunens og Vejdirektoratets behov. Arbejdsareal og mulighed for udvidelse på søterritoriet til anlægshavn i forlængelse af kommunens havneudvidelse (etape 1 og 2) 4

5 Forsyningsforhold 5

6 Tilgængelighed til arbejdsarealer og arbejdshavn Der er god infrastruktur til Vesthavnen og arbejdsareal både på land og fra vandsiden (og til Storstrømsbroen). Adgangen for biler og lastbiler foregår ad Brovejen til motorvejen (E47) via statsveje. Afstand til motorvejsnet (E47, tilkørsel 41 ved Stensved/Nyråd) er 9 km. Hele strækningen fra havn til motorvej er godkendt til modulvogntog. Al færdsel til og fra havneområdet sker uden om bymæssig bebyggelse. Arbejdsarealerne ligger tæt på Vordingborg station (4,5 km), hvor det vil være muligt at omlaste til og fra godstog. E47 Tilgængelighed til motorvej E47 og jernbanenettet Den primære adgang til området 6

7 Tilgængelighed fra vandsiden - indsejlingsforhold Adgangen til arbejdsarealet sker via Vesthavnen. Indsejlingsforhold til Vesthavnen og til Storstrømsbroen er vist på kort samt på søkort i bilag. Navigationsforholdene til Vesthavnen er gode. Der er ingen lods-tvang, og hovedparten af erhvervsskibene besejler i dag Vesthavnen uden lods. Den nuværende vanddybde i sejlrende og havnebassin er -7,0 m. Det er som nævnt planen, at havnen udvides med en 135 m. ny havnekaj med sejlrende og havnebassin med en vanddybde på -8,50 m (evt. -9,4m). Strømmens retning er vest og østgående med fart på 0,5-1,0 knob. Ved storm følger strømmen vindens retning og kan have en fart på 3 knob. Forskel mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Nordlige vinde kan give indtil 1,0 m højvande, mens sydlige vinde kan give tilsvarende 1,0 m lavvande under ekstreme forhold. Forbindelse ad vandvejen fra Vesthavnen til Storstrømsbroen 7

8 Plan og miljømæssige forhold og bindinger På den del af projektområdet, der ligger på søterritoriet, er Kystdirektoratet myndighed. Den del af projektområdet, der er på land, er byzone og udlagt til havne- og erhvervsformål i kommuneplan , og kan derfor umiddelbart anvendes. Kystdirektoratet behandler ansøgning om anlæg samt, gravning, uddybning, inddæmning og opfyldning på søterritoriet efter kystbeskyttelseslovens 16 a. I sager om opfyldning er Kystdirektoratet alene myndighed for selve opfyldningen, men ikke for hvad arealet efterfølgende tænkes anvendt til. Hvis der er VVM-pligt skal ansøger udarbejde VVM-redegørelse, som behandles af Kystdirektoratet. Det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan, som kommunen er myndighed på, kan udarbejdes sideløbende med VVM-processen. Det opfyldte areal er som udgangspunkt landzone, men vil med lokalplanen overføres til byzone. For planlægning i kystnærhedszonen gælder, at der bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kun i ganske særlige tilfælde kan planlægges for opfyldning af søterritoriet. Der skal af lokalplanlægningen fremgå en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse. Vordingborg Kommune er indstillet på og gearet til, at yde kompetent faglig sparring og prioriteret sagsbehandling i forbindelse med de plan- og miljømæssige udfordringer som de konkrete projekter, både arbejdsplads, produktionsanlæg og selve broanlægget måtte give anledning til. 8

9 Potentialer Der er mulighed for opførelse af nødvendige bygninger i forbindelse med arbejdsarealet. Endvidere vil der alt efter behovet være mulighed for mødefaciliteter, lager mv. i Sydhavnsområdet. Her kan blandt nævnes Duras Administration (Marienbergvej 132 ), som har mødelokaler af forskellig karakter og størrelse samt Vordingborg Køkkenet (Langøvej 5-7), der har en m2 stor lagerbygninger (11 m høje), som Vejdirektoratet efter nærmere aftale med ejerne kan indgå lejeaftaler om. Efterbehandling Såfremt Vejdirektoratet vælger at anvende arbejdsarealer ved Vesthavnen i forbindelse med byggeriet af Storstrømsbroen, er kommunen indstillet på at indgå en nærmere aftale om overtagelse af bygninger, materialer, belægning mv., som Vejdirektoratet ønsker at efterlade på havnearealet. Der tages udgangspunkt i 0-værdi. De nærmere vilkår for efterbehandling aftales, når de nærmere detaljer er på plads. Mulighed for Møde- og lagerlokaler 9

10 Boliger til medarbejderne Vejdirektoratet har oplyst, at der forventes broarbejdere knyttet til anlægsarbejdet. Vordingborg Kommune kan tilbyde flere muligheder for at huse arbejdsstyrken. A. Vordingborg Sydhavn - som tidligere var erhvervshavn, men nu er under omdannelse til boligområde har en beliggenhed tæt på Vesthavnen, og er en del af Vordingborg By. Her kan etableres en kombination af varige og midlertidige boliger, som indpasses i det eksisterende byområde. D. Ny campingplads ved Ore er muligt at etablere i henhold til kommuneplanen. Bydelen Ore ligger nord for sundet, 2-3 km fra Vesthavnen. På en ny campingplads vil i et vist omfang væremulighed for helårscampering. B. På Masnedø, umiddelbart ved Vesthavnen, er der mulighed for opførelse af midlertidige boliger med tilhørende faciliteter. C. På Masnedø, ved den gamle jernhavn, ca. 1 km syd for Vesthavnen ejer kommunen et areal, som kan anvendes til opførelse af midlertidige boliger, såfremt der opnås dispensation fra strandbeskyttelselinjen. D B A C Mulige placeringer af boliger 10

11 A) Sydhavnen kombination af blivende og midlertidigt byggeri På Sydhavnen kan der findes plads til mere end 1000 personer ved en kombination af nyt permanent byggeri, midlertidigt pavillonbyggeri og anvendelse af eksisterende ledige lejemål i bydelen. Permanente boliger kan skabes ved opførelse af ny 4- og 5- etagers bebyggelse udformet, så lejlighederne efterfølgende kan ombygges til større lejligheder. Hertil kommer ombygning af silo til lejligheder. Midlertidig bebyggelse skønnes muligt at opføre i 2 etager. Der er ved det anslåede antal personer, der skabes boliger til, regnet med et gennemsnitligt boligareal på 25m2 pr. person hertil kommer fællesfaciliteter. Permanent byggeri, som vist på nedenstående kort, kan gennemføres indenfor rammerne af nuværende lokalplaner, mens et let byggeri (skurby) ved Kalvøvej forudsætter kommune plantillæg og lokalplan. Med de viste placeringer og bebyggelsesomfang på kortet, er der taget udgangspunkt i byggemuligheder fastlagt i de gældende lokalplaner. Det vurderes derfor at den nødvendige parkering kan indpasses i bebyggelsesplanen. Fordeling mellem andelen af permanent og midlertidig bebyggelse kan være anderledes end vist på kort, afhængig af behovet. De foreslåede grunde er ejet af private investorer, som er interesserede i at igangsætte opførelse af boliger i henhold til de gældende lokalplaner, såfremt der kan indgås udlejningsaftaler i et vist omfang. Både investorer og Vordingborg Kommune er indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med Vejdirektoratet for at sikre at det nødvendige byggeri opføres inden for den ønskede tidshorisont, herunder at tilvejebringe den nødvendige planlægning og miljøsagsbehandling, der sikrer, at byggeriet står klar til rette tid. Vordingborg Kommune formidler gerne kontakten til ejerne. P-areal 11

12 B) Masnedø ved Vesthavn midlertidigt byggeri Vordingborg Havn ejer selv parkeringsarealet mens det egentlige boligareal er ejet af gartneriet. Boligarealet kan således blive en del af Vejdirektoratets samlede forventede ekspropriation af gartneriet. Arealet skal byggemodnes og klargøres med beplantning, evt. støjafskærmning og fællesfaciliteter herunder overvåget parkeringsareal. Skurby kan etableres i 2 etager bestående af flytbare pavilloner. I alt vil der være plads til ca personer med ca. 25m2 pr. person. Denne placering forudsætter at arealet bliver omfattet af ny samlet lokalplan for arbejdshavn. P-areal 12

13 C) Masnedø nord for gl. jernhavn midlertidigt byggeri Vordingborg Kommune ejer arealet, som er på 8 ha. skurby og tilhørende faciliteter kan opføres i 2 etager, hvorved der vil blive plads til ca personer. Beliggenheden er afsides i forhold til Vordingborg By og arbejdspladsen, men med mulighed for at skabe rolige og naturnære rammer, hvor det interne fællesskab blandt beboerne kan prioriteres. Vordingborg Bys tilbud vil ved denne placering spille en mindre rolle. Etablering af Skurbyen forudsætter en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Såfremt der arbejdes videre med dette område til skurby, bør Vejdirektoratet undersøge om der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen, ved at området kommer til at indgå i anlægsloven for det samlede broprojekt. Der vurderes at være lokalplanpligt. 13

14 D) Ny campingplads ved Ore Som supplement til de foreslåedes områder til midlertidige eller permanente boliger vil der også være mulighed for at bo i egen campingvogn på nærliggende campingplads, Ore camping eller på en ny campingplads tæt ved, der etableres til formålet. Kommuneplanen rummer mulighed for en ny campingplads på Ore. Arealet skal udpeges konkret i kommuneplantillæg og der skal udarbejdes lokalplan. Campingpladsens størrelse er ikke fastlagt endnu, og kan også afhænge af bindinger ud fra natur- og landskabsbeskyttelse. Helårscamping må maksimalt udgøre 50% af pladsens samlede campingenheder. Det vurderes, at der på den nye campingplads minimum kan være plads til 100 campingenheder til campering året rundt. 14

15 Plan og miljømæssige forhold og bindinger 15

16 Tilgængelighed De forskellige boligområder ligger alle tæt på arbejdsarealerne. De to områder på Masnedø (B og C) ligger helt tæt på i gåafstand til arbejdsarealerne og havnen. Disse to områder ligger dog relativt langt væk fra Vordingborg by. Campingpladsen ved Ore (D), vurderes kun at være et supplement til de andre forslag til boligområder for dem, der ønsker at bo i egen campingvogn. Pladsen ligger ligeledes lidt væk fra byen og vil kræve busforbindelse til arbejdsarealerne. Der går dog en regionalbus (med halvtimesdrift) til bymidten og stationen fra campingpladsen. Endelig er der mulighed for flere forskellige boligområder på Sydhavnen (A). Disse boligområderne ligger tæt på Masnedsundbroen, hvor der er adgang for gående med stiforbindelse fra Sydhavnen. Da både havn og arbejdsarealer ligger umiddelbart syd for Masnedsundbroen, kan medarbejderne komme fra boligområderne til arbejdsarealerne indenfor max 15 minutters gang. Derudover er der regionalbus i til bymidten og stationen med halvtimesdrift. Vordingborg Kommune er indstillet på at etablere kollektiv trafik, der sikrer forbindelse mellem boliger og arbejdsplads. 16

17 Hverdagen i Vordingborg by Uanset hvor de mange ansatte på brobyggeriet indplaceres er det centralt, at de i den periode, de er bosiddende her, bliver integreret i byen og dens liv. Alle de foreslåede boligområder ligger tæt på Vordingborg bymidte, på stationen og på de kultur- og fritidstilbud, Vordingborg kan byde på. Vordingborg by såvel som kommune er kendetegnet ved at have et meget stærkt og unikt kulturliv med et bredt spektrum inden for teater og musik. Her kan bl.a. nævnes et par kulturtilbud i Vordingborg by: STARS - regionalt spillested med mere end 100 koncerter om året inden for stort set alle musikgenre med høj kunstnerisk kvalitet Mindre koncerter og foredrag i KulturArkaden (i Sydhavnen) Et stort antal gallerier for den kunstinteresserede, heriblandt, Galleri 44 Moen, årlig kunstudstlling på Masnedøfortet med danske og internationele kunstnere samt en lang række kunstere og gallerier især på Møn. Gutter Island Garagerock Festival - internationalt anerkendt musikfestival, som i øvrigt afholdes på Masnedø Fort. Waves Festival - en af landets største internationale teaterfestivaler. Den præsenterer omkring 80 forestillinger i Vordingborg by fordelt over otte dage (hvert andet år i august måned). Danmarks Borgcenter med Gåsetårn og slotsruin - en levende udstilling og fortælling om danske borge, konger og magt i middelalderen. Vordingborg Kommune og Vordingborg by er også rig på fritidstilbud inden for alle tænkelige sportsgrene, og kreative og musiske aktiviteter. Vordingborg Kommune er i gang med planlægningen af et nyt Kultur- og idrætscenter i Vordingborg by, der vil stå færdigt, når byggeriet af Storstrømsbroen igangsættes. Vordingborg Kommune og det lokale fritidsliv er meget imødekommende og ønsker at være proaktive ved at skabe fleksible rammer, der giver de bosiddende brobyggere mulighed for at dyrke de fritidstilbud, de ønsker, og derved blive en del af lokalområdet, mens de er der. Endelig er Vordingborg Kommune rig på natur, landskab og kystlandskab, et marint miljø og turisme med Møns Klint og GeoCenter som international turistlokalitet, der er værd at besøge. 17

18 Rekruttering og efteruddannelse Medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse udgør grundpillen i arbejdsstyrken i Vordingborg Kommune og de øvrige kommuner på Sydsjælland. Bygge- og anlægsbranchen har traditionelt spillet en stor rolle for erhvervslivet i Vordingborg Kommune og generelt i det sydsjællandske arbejdskraftopland. Det betyder, at en lang række lokale virksomheder og en stor del af den lokale arbejdskraft har kompetencer og erfaring - både direkte inden for bygge- og anlægsområdet og i forhold til at servicere bygge- og anlægsvirksomheder. Der opbygget en stor erfaring i jobcenteret og de lokale erhvervsskoler med at rekruttere til og give efteruddannelse inden for erhvervsområdet. Erhvervsuddannelse og efteruddannelse inden for bygge- og anlægsområdet varetages i lokalområdet af EUC-Sjælland i Næstved og CELF i Nykøbing F. I Vordingborg findes også TAMU og ZBC, som kan indgå i et samarbejde om efteruddannelse. Jobcenter Vordingborg har aktuelt i tæt samarbejde med en af disse erhvervsskoler igangsat et opkvalificeringsprojekt for ledige med erhvervserfaring inden for B&A med henblik på, at de pågældende i ledighedsperioden kan opnå kompetencer og kvalifikationer, som er relevante for de kommende store bygge- og anlægsopgaver på Sjælland og Lolland-Falster. Jobcenter Vordingborg har allerede et tæt samarbejde og netværk med de lokale erhvervsskoler, de relevante faglige organisationer og jobcentrene i nabokommunerne, som kan bringes i anvendelse ved servicering af de entreprenørvirksomheder og underleverandører, som måtte få opgaver i forbindelse med Storstrømsbroen. Vordingborg Kommune vil derfor gennem det lokale jobcenter kunne tilbyde entreprenørerne og underleverandørerne en effektiv og hurtig job- og virksomhedsservice, bl.a. ved at formidle og sikre det nødvendige samarbejde mellem virksomhed, jobcentrer, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner ved eventuelle behov for rekruttering og efteruddannelse i forbindelse med anlægsopgaven. 18

19 Tidsplan for klargøring Tidsplan for klargøring afhænger af behov for udvidelse på søterritoriet og for valg af placering af boligområder. Det udpegede arbejdsareal kan umiddelbart benyttes uden diverse planer eller miljøtilladelser. Ønskes der yderligere areal i form af fx etape 2 eller anlægshavn, hvor der skal ske opfyldning og udgravning på søterritoriet, skal der gives tilladelse fra Kystdirektoratet, som er myndighed, og projektet skal screenes for, om der er VVM -pligt. Hvis der er VVM-pligt skal ansøger udarbejde VVM-redegørelse, som en del af beslutningsgrundlaget. Det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan, som kommunen er myndighed på, kan udarbejdes sideløbende med VVM-processen, og forlænger således ikke klargøringen. Planprocessen i forhold til placering og opførelse af midlertidige eller permanente boliger afhænger af placeringen, men vil uanset valg af placering kunne gennemføres inden for den tid, som VVM-processen tager. Dertil skal lægges byggeperioden, som afhænger af placering og type (midlertidig skurby eller permanente boliger). Vordingborg Kommune vil sammen med de berørte ejere og investorer, som har givet positive tilkendegivelser om opførelse af boliger, arbejde for hurtig og effektiv sagsbehandling, planlægning og efterfølgende byggeproces, så byggeriet kan stå klar til tiden. Vordingborg Kommune er indstillet på og gearet til, at yde kompetent faglig sparring og prioriteret sagsbehandling i forbindelse med de plan- og miljømæssige udfordringer som de konkrete projekter, både arbejdsplads, produktionsanlæg og selve bro-anlægget måtte give anledning til. 19

20 Bilag ISPS-havn markeret med rødt Lovgivning EU s forordning og dansk lovgivning stiller krav til sikkerheden på skibe og havne, som driver international skibstrafik en såkaldt ISPS-kode. Baggrunden for denne lovgivning er terrorangrebet den 11. september 2001 på World Trade Center i New York, som førte til vedtagelse af en række tiltag med skærpede krav, der skulle forebygge, at skibsfarten og havnefaciliteter kunne anvendes i forbindelse med international terrorisme. Havnefacilitet Vesthavnen Vordingborg Vesthavn er godkendt ISPS-havn og har udarbejdet sikringsplan for havneområdet. De synlige tegn på sikring af Vordingborg Vesthavn er, at den er indhegnet og kan aflukkes med port. Der er opsat skiltning, som kun tillader adgang til havnen for personer og transportmidler, der har et ærinde på havnen. Sikringskontrol kan ske på tre sikringsniveauer. Sikringsniveauet udmeldes af myndighederne (Kystdirektoratet og PET). Jo højere sikringsniveau des mere kontrol. Havnens ISPS-personale skal jævnligt foretage id-kontrol 20

21 Tidsplan for klargøring 21

22

23

24 iv bosætningskommune, har Vordingborg Kommune valgt a Udgivet af: Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Kontaktoplysninger: Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf Vordingborg Havn Tlf , , Kystdirektoratet Tlf

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO

orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO orehoved havn på falster PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO 1 OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO Indhold 1. Forslag til placering af arbejdsplads... 3 2. OREHOVED HAVN SOM PRODUKTIONSSTED

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune

Tillæg nr. 20. til Kommuneplanen for Odense Kommune Tillæg nr. 20 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Odense Offentlige Slagtehuse Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 4 Ændring af rammeområder, Vesthavnen Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 24 Fax. 55 36 25

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere VORDINGBORG KOMMUNE AFDELINGEN FOR PLAN OG BY Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere nov. 2017 vordingborg.dk Ideoplæg - Campingplads for autocampere INDLEDNING

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10

Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 10 Tillæg nr. 11 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Thorslundsvej Ændring af kommuneplanområde 10 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03

TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE B04 OG BL03 TILLÆG NR. 9 OVERFØRSEL AF BOLIGOMRÅDE TIL BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDERNE 19.01.B04 OG 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2012 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM Ansøgning Oplysninger om ansøger Hvem indsender ansøgningen? Ansøger Rådgiver på vegne af ansøger Ansøger - virksomhedsoplysninger Virksomhedens navn RØNNE HAVN A/S CVR-Nummer 27932150 Adresse Sydhavnsvej

Læs mere

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ

Blåvandvej. Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF C06 ENKELTOMRÅDE C06 TIL BLÅVANDVEJ Blåvandvej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 24 UDVIDELSE AF 05.01.C06 TIL BLÅVANDVEJ ENKELTOMRÅDE 05.01.C06 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MARTS 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Energivej - erhverv. Ændring af kommuneplanområde 5. Stige. Næsby. Tillæg nr. 10 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Energivej - erhverv Ændring af kommuneplanområde 5 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden 3 Vollsmose 7 6 Bellinge 2 Dalum

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 8. oktober 2014 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde

Læs mere

Placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger forudsætter et nyt plangrundlag i form af lokalplan og evt. kommuneplantillæg.

Placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger forudsætter et nyt plangrundlag i form af lokalplan og evt. kommuneplantillæg. Notat om placering af nyt bofællesskab Notatet her indeholder primært en gennemgang af muligheder for placering af et nyt bofællesskab med ca. 18 boliger for voksne personer med varig nedsat psykisk og

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO

STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 13/18231 STORSTRØMSFORBINDELSEN ARBEJDSAREALER NY BRO 1. BAGGRUND OG TIDSPLAN I forbindelse med anlægsarbejderne af en ny Storstrømsbro bliver der

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft

DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft DEBATOPLÆG Udvidelse af Karstensens Skibsværft Formålet med dette debatoplæg er at indkalde idéer og forslag i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 32

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping

M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping M a r i a g e r K o m m u n e M.1.55. Mariager Camping INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 5 Indledning... 7 1. Lokalplanens område... 7 2. Lokalplanens formål... 8 3. Lokalplanens indhold... 8 4. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

Byrådscentret 27-02-2012

Byrådscentret 27-02-2012 NOTAT Byrådscentret 27-02-2012 Baggrundsnotat Kolonihaver Lovgivning og overordnede planer Planloven og statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune

Regionplan TILLÆG 8. Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og. BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune Regionplan 2001-2012 TILLÆG 8 Anlægsområde øst for Nykøbing Havn, Nykøbing-Rørvig Kommune og BYOMRÅDE øst for Havnebyen, Trundholm Kommune August 2003 1 Regionplan 2001-2012 TILLÆG LÆG 8 Anlægsområde øst

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017

Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 Redegørelse for arealudlæg for Kommuneplan 2017 I Kommuneplan 2017 gennemføres enkelte ændringer af arealudlæg og dermed en ændring af de tilsvarende rammer. Herunder redegøres for de væsentligste ændringer:

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 8 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 For Reersø Camping Forslaget er fremlagt fra den 2. februar 2011 til den 30. marts 2011 KALUNDBORG KOMMUNE Plan, Byg &

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn Vækst og Bæredygtighed, maj 2015 Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord

Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord Lokalplan nr. 91 for et stiforløb langs Ringkjøbing Fjord i Hvide Sande Nord INDHOLD LOKALPLANENS... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens formål og

Læs mere

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal.

Haderslev Sygehus - Udbud af Haderslev Sygehus bygninger og areal. Notat Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 7. februar 2012 Sagsident: 10/56 Sagsbehandler: Søren

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor.

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til at sand- og ralfodre, på de vilkår som fremgår nedenfor. Jørn Lynge Albertsen Kystdirektoratet J.nr. 15/00233-29 Ref. Sanne Fanøe Zimmer 20-01-2016 Ny tilladelse til kystbeskyttelse i form af sandfodring på Hedelyngen 28, matr. 4aa, Langø, Stubberup, Kerteminde

Læs mere

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring

Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. april 2017 Helhedsplanlægning for Tangkrogområdet forudgående høring Igangsætning af forudgående høring om kommuneplanlægning og

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE

NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE NYE BOLIGØER PÅ ENGHAVE BRYGGE FEBRUAR 2014 Forudgående høring om VVM-redegørelse for nye boligøer og kanaler på Enghave Brygge BYUDVIKLING PÅ ENGHAVE BRYGGE Det aktuelle projekt med boligøer og kanaler

Læs mere

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05

25.01.B05. TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE B05 25.01.B05 TILLÆG 29 Boligområde i Årre ENKELTOMRÅDE 25.01.B05 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - NOVEMBER 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forsalg til dette kommuneplantillæg har været fremlagt i offentlig

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. april 2008 J.nr.: NKN-261-00031 ssc/tutbi Afgørelse i sagen

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN 1.30. Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej. Ishøj Kommune 1999 1 LOKALPLAN 1.30 Vandrerhjem og campingplads ved Ishøj Strandvej Ishøj Kommune 1999 BAGGRUND OG FORMÅL 3 I forbindelse med udviklingen af Køge Bugtområdet til et attrakivt turistområde og som led i den

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred

Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred Delområde 6 - Jægerspris og det nordlige Horns Herred I C H J N F A L K G B M D E Delområde 6 med angivelse af kortudsnit for byområder (A-B) og landområder (C-N) 386 6 Delområde 6 - Byområder Jægerspris

Læs mere

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 3. For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 3 For et område mellem Lyngby Hovedgade og Jernbanepladsen i Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens retsvirkninger 4 Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Lokalplan nr Erhvervsområde på Østhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Lokalplan nr Erhvervsområde på Østhavnen. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 22. februar 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Lokalplan nr. 934 - Erhvervsområde på Østhavnen Offentlig fremlæggelse

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Barmosen...2. Borre Sømose...2. Køng Mose...3. Lekkende...3. Nordfeldt...4. Rosenfeldt...4. Svinø...5. Beldringe...6. Kindvig Hoved...

Barmosen...2. Borre Sømose...2. Køng Mose...3. Lekkende...3. Nordfeldt...4. Rosenfeldt...4. Svinø...5. Beldringe...6. Kindvig Hoved... Vurdering af potentielle vindmølleområder Indholdsfortegnelse Områder fra screeningen i høringsmaterialet: Barmosen...2 Borre Sømose...2 Køng Mose...3 Lekkende...3 Nordfeldt...4 Rosenfeldt...4 Svinø...5

Læs mere

Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn

Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn Den 28. marts 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen, at 13. august 2012 Sekretariatet 1) forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 med VVM-redegørelse og miljøvurdering

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING

Notat. Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011. : Autocamperrådet. : Jane Maindal 1 INDLEDNING Notat Madevej 13 6200 Aabenraa Danmark T +45 7362 8880 F +45 7362 8881 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Bondegårdscamping for autocampere 9. september 2011 Projekt: 25.9980.01 Til Fra : Autocamperrådet

Læs mere

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen Marts 2005 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER

KOM MED IDEER OG KOMMENTARER KOM MED IDEER OG KOMMENTARER Forudgående høring om kommuneplantillæg for boliger nord for Banemarksvej Glostrup nse Kommunegræ dre Søn de tområ Projek j gve Rin Brøndby Glostrup og Brøndby Kommune er blevet

Læs mere

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.

Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder. Program -Områdefornyelse for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6. Del 6 Investeringsredegørelse - Udviklingsområder Program -Områdefornyelse 2016 2018 for Vordingborg by De Røde Løbere Plads til at mødes 6.1 Kolofon Juni 2015 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 Postboks

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0

Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen for Odense Kommune. Ændring af kommuneplanområde 0 Tillæg nr. 13 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Rugårdsvej Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM

Ørhage. Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Ørhage Lokalplan 2.17 Klitmøller/ Nordsø Camping HANSTHOLM KOMMUNE, BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM Indhold Redegørelse for lokalplanen Baggrund for lokalplanen Lx)kalplanområdet Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere

LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand

LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand LOKALPLAN 3-16 Søndre Strand KØGE KOMMUNE 1984 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-16 SØNDRE STRAND LOKALPLANOMRÅDET. Søndre strand er et værdifuldt rekreativt område for hele Køge by, og som strand er den besøgt

Læs mere

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening.

Offentlig høring af planforslag for udvidelse af rekreativt område ved Espagervej og partshøring af udkast til VVM-screening. Haderslev Kommune Plan Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 15 abog@haderslev.dk 29. februar 2016 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie Offentlig høring af planforslag for

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere