Lokale Arbejdsarealer i Vordingborg til ny Storstrømsbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokale Arbejdsarealer i Vordingborg til ny Storstrømsbro"

Transkript

1 Lokale Arbejdsarealer i Vordingborg til ny Storstrømsbro

2 Introduktion Vordingborg Kommune tilbyder hermed et areal på Masnedø i tilknytning til Vesthavnen som arbejdsareal og arbejdshavn med tilhørende boligområder i forbindelse med byggeriet af en ny Storstrømsbro. Arealet og havnen ligger tæt på Storstrømsbroen og med god infrastruktur på land og med gode indsejlingsforhold. Vordingborg Kommune indgår gerne i et nærmere samarbejde med Vejdirektoratet om udvikling af et projekt, der i videst muligt omfang tilgodeser Vejdirektoratets behov og med tilvejebringelse af den nødvendige planlægning og de nødvendige tilladelser. Mulig placering af arbejdshavn og boliger 2

3

4 Arbejdsarealer for arbejdshavn Vordingborg Kommunes forslag til arbejdsareal er på ca. 8 ha og ligger i direkte tilknytning til Vordingborg Vesthavn med 270 m havnekaj med sejldybde på -7,0 m. Arealet er ejet af Vordingborg Kommune. Der er mulighed for yderligere areal ved ekspropriation af drivhusarealer. Havnen er godkendt ISPS-havn, og er udskibningshavn for korn- og foderstoffirmaer og er godkendt til modtagelse af modulvogntog. Oplysninger om ISPS-havn fremgår af bilag. I forlængelse af den 135 m lange nye kaj (etape 1) undersøger Vordingborg Kommune muligheden for udbygning med yderligere et areal på > m2 på søterritoriet til modtagelse og oplagring af granit, skærver, sand og sømaterialer. Denne udvidelse er vist på kortet som etape 2, og tænkes udført med en egentlig kaj eller som et stenglaci med fortøjning til Duc d albe r, beregnet til selvlossere. I den forbindelse arbejdes også for uddybning af havebassin og sejlrende til -9,4 m dybde. Vesthavnen er pt. under udbygning. Der er planlagt en udvidelse af havnen med 135 meter ny kaj med et nyt bagareal på m2 og uddybning af sejlrenden til -8,5 m dybde (vist på kort som etape 1). Projektering igangsættes ultimo 2013 og forventes at blive udbudt til entreprenører i foråret 2014 og stå færdig i primo Såfremt Vejdirektoratet har behov for egen anlægshavn til byggeriet af den nye bro og nedrivning af den gamle kan der planlægges for anlæg af en sådan i forlængelse af etape 2. Vordingborg Kommune er interesseret i at indgå i en dialog med Vejdirektoratet om udformningen og eventuel fælles finansiering af en udvidelse, der tilgodeser både kommunens og Vejdirektoratets behov. Arbejdsareal og mulighed for udvidelse på søterritoriet til anlægshavn i forlængelse af kommunens havneudvidelse (etape 1 og 2) 4

5 Forsyningsforhold 5

6 Tilgængelighed til arbejdsarealer og arbejdshavn Der er god infrastruktur til Vesthavnen og arbejdsareal både på land og fra vandsiden (og til Storstrømsbroen). Adgangen for biler og lastbiler foregår ad Brovejen til motorvejen (E47) via statsveje. Afstand til motorvejsnet (E47, tilkørsel 41 ved Stensved/Nyråd) er 9 km. Hele strækningen fra havn til motorvej er godkendt til modulvogntog. Al færdsel til og fra havneområdet sker uden om bymæssig bebyggelse. Arbejdsarealerne ligger tæt på Vordingborg station (4,5 km), hvor det vil være muligt at omlaste til og fra godstog. E47 Tilgængelighed til motorvej E47 og jernbanenettet Den primære adgang til området 6

7 Tilgængelighed fra vandsiden - indsejlingsforhold Adgangen til arbejdsarealet sker via Vesthavnen. Indsejlingsforhold til Vesthavnen og til Storstrømsbroen er vist på kort samt på søkort i bilag. Navigationsforholdene til Vesthavnen er gode. Der er ingen lods-tvang, og hovedparten af erhvervsskibene besejler i dag Vesthavnen uden lods. Den nuværende vanddybde i sejlrende og havnebassin er -7,0 m. Det er som nævnt planen, at havnen udvides med en 135 m. ny havnekaj med sejlrende og havnebassin med en vanddybde på -8,50 m (evt. -9,4m). Strømmens retning er vest og østgående med fart på 0,5-1,0 knob. Ved storm følger strømmen vindens retning og kan have en fart på 3 knob. Forskel mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. Nordlige vinde kan give indtil 1,0 m højvande, mens sydlige vinde kan give tilsvarende 1,0 m lavvande under ekstreme forhold. Forbindelse ad vandvejen fra Vesthavnen til Storstrømsbroen 7

8 Plan og miljømæssige forhold og bindinger På den del af projektområdet, der ligger på søterritoriet, er Kystdirektoratet myndighed. Den del af projektområdet, der er på land, er byzone og udlagt til havne- og erhvervsformål i kommuneplan , og kan derfor umiddelbart anvendes. Kystdirektoratet behandler ansøgning om anlæg samt, gravning, uddybning, inddæmning og opfyldning på søterritoriet efter kystbeskyttelseslovens 16 a. I sager om opfyldning er Kystdirektoratet alene myndighed for selve opfyldningen, men ikke for hvad arealet efterfølgende tænkes anvendt til. Hvis der er VVM-pligt skal ansøger udarbejde VVM-redegørelse, som behandles af Kystdirektoratet. Det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan, som kommunen er myndighed på, kan udarbejdes sideløbende med VVM-processen. Det opfyldte areal er som udgangspunkt landzone, men vil med lokalplanen overføres til byzone. For planlægning i kystnærhedszonen gælder, at der bortset fra trafikhavneanlæg og andre overordnede infrastrukturanlæg kun i ganske særlige tilfælde kan planlægges for opfyldning af søterritoriet. Der skal af lokalplanlægningen fremgå en særlig planlægningsmæssig og funktionel begrundelse. Vordingborg Kommune er indstillet på og gearet til, at yde kompetent faglig sparring og prioriteret sagsbehandling i forbindelse med de plan- og miljømæssige udfordringer som de konkrete projekter, både arbejdsplads, produktionsanlæg og selve broanlægget måtte give anledning til. 8

9 Potentialer Der er mulighed for opførelse af nødvendige bygninger i forbindelse med arbejdsarealet. Endvidere vil der alt efter behovet være mulighed for mødefaciliteter, lager mv. i Sydhavnsområdet. Her kan blandt nævnes Duras Administration (Marienbergvej 132 ), som har mødelokaler af forskellig karakter og størrelse samt Vordingborg Køkkenet (Langøvej 5-7), der har en m2 stor lagerbygninger (11 m høje), som Vejdirektoratet efter nærmere aftale med ejerne kan indgå lejeaftaler om. Efterbehandling Såfremt Vejdirektoratet vælger at anvende arbejdsarealer ved Vesthavnen i forbindelse med byggeriet af Storstrømsbroen, er kommunen indstillet på at indgå en nærmere aftale om overtagelse af bygninger, materialer, belægning mv., som Vejdirektoratet ønsker at efterlade på havnearealet. Der tages udgangspunkt i 0-værdi. De nærmere vilkår for efterbehandling aftales, når de nærmere detaljer er på plads. Mulighed for Møde- og lagerlokaler 9

10 Boliger til medarbejderne Vejdirektoratet har oplyst, at der forventes broarbejdere knyttet til anlægsarbejdet. Vordingborg Kommune kan tilbyde flere muligheder for at huse arbejdsstyrken. A. Vordingborg Sydhavn - som tidligere var erhvervshavn, men nu er under omdannelse til boligområde har en beliggenhed tæt på Vesthavnen, og er en del af Vordingborg By. Her kan etableres en kombination af varige og midlertidige boliger, som indpasses i det eksisterende byområde. D. Ny campingplads ved Ore er muligt at etablere i henhold til kommuneplanen. Bydelen Ore ligger nord for sundet, 2-3 km fra Vesthavnen. På en ny campingplads vil i et vist omfang væremulighed for helårscampering. B. På Masnedø, umiddelbart ved Vesthavnen, er der mulighed for opførelse af midlertidige boliger med tilhørende faciliteter. C. På Masnedø, ved den gamle jernhavn, ca. 1 km syd for Vesthavnen ejer kommunen et areal, som kan anvendes til opførelse af midlertidige boliger, såfremt der opnås dispensation fra strandbeskyttelselinjen. D B A C Mulige placeringer af boliger 10

11 A) Sydhavnen kombination af blivende og midlertidigt byggeri På Sydhavnen kan der findes plads til mere end 1000 personer ved en kombination af nyt permanent byggeri, midlertidigt pavillonbyggeri og anvendelse af eksisterende ledige lejemål i bydelen. Permanente boliger kan skabes ved opførelse af ny 4- og 5- etagers bebyggelse udformet, så lejlighederne efterfølgende kan ombygges til større lejligheder. Hertil kommer ombygning af silo til lejligheder. Midlertidig bebyggelse skønnes muligt at opføre i 2 etager. Der er ved det anslåede antal personer, der skabes boliger til, regnet med et gennemsnitligt boligareal på 25m2 pr. person hertil kommer fællesfaciliteter. Permanent byggeri, som vist på nedenstående kort, kan gennemføres indenfor rammerne af nuværende lokalplaner, mens et let byggeri (skurby) ved Kalvøvej forudsætter kommune plantillæg og lokalplan. Med de viste placeringer og bebyggelsesomfang på kortet, er der taget udgangspunkt i byggemuligheder fastlagt i de gældende lokalplaner. Det vurderes derfor at den nødvendige parkering kan indpasses i bebyggelsesplanen. Fordeling mellem andelen af permanent og midlertidig bebyggelse kan være anderledes end vist på kort, afhængig af behovet. De foreslåede grunde er ejet af private investorer, som er interesserede i at igangsætte opførelse af boliger i henhold til de gældende lokalplaner, såfremt der kan indgås udlejningsaftaler i et vist omfang. Både investorer og Vordingborg Kommune er indstillet på at indgå i et tæt samarbejde med Vejdirektoratet for at sikre at det nødvendige byggeri opføres inden for den ønskede tidshorisont, herunder at tilvejebringe den nødvendige planlægning og miljøsagsbehandling, der sikrer, at byggeriet står klar til rette tid. Vordingborg Kommune formidler gerne kontakten til ejerne. P-areal 11

12 B) Masnedø ved Vesthavn midlertidigt byggeri Vordingborg Havn ejer selv parkeringsarealet mens det egentlige boligareal er ejet af gartneriet. Boligarealet kan således blive en del af Vejdirektoratets samlede forventede ekspropriation af gartneriet. Arealet skal byggemodnes og klargøres med beplantning, evt. støjafskærmning og fællesfaciliteter herunder overvåget parkeringsareal. Skurby kan etableres i 2 etager bestående af flytbare pavilloner. I alt vil der være plads til ca personer med ca. 25m2 pr. person. Denne placering forudsætter at arealet bliver omfattet af ny samlet lokalplan for arbejdshavn. P-areal 12

13 C) Masnedø nord for gl. jernhavn midlertidigt byggeri Vordingborg Kommune ejer arealet, som er på 8 ha. skurby og tilhørende faciliteter kan opføres i 2 etager, hvorved der vil blive plads til ca personer. Beliggenheden er afsides i forhold til Vordingborg By og arbejdspladsen, men med mulighed for at skabe rolige og naturnære rammer, hvor det interne fællesskab blandt beboerne kan prioriteres. Vordingborg Bys tilbud vil ved denne placering spille en mindre rolle. Etablering af Skurbyen forudsætter en dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Såfremt der arbejdes videre med dette område til skurby, bør Vejdirektoratet undersøge om der kan dispenseres fra strandbeskyttelseslinjen, ved at området kommer til at indgå i anlægsloven for det samlede broprojekt. Der vurderes at være lokalplanpligt. 13

14 D) Ny campingplads ved Ore Som supplement til de foreslåedes områder til midlertidige eller permanente boliger vil der også være mulighed for at bo i egen campingvogn på nærliggende campingplads, Ore camping eller på en ny campingplads tæt ved, der etableres til formålet. Kommuneplanen rummer mulighed for en ny campingplads på Ore. Arealet skal udpeges konkret i kommuneplantillæg og der skal udarbejdes lokalplan. Campingpladsens størrelse er ikke fastlagt endnu, og kan også afhænge af bindinger ud fra natur- og landskabsbeskyttelse. Helårscamping må maksimalt udgøre 50% af pladsens samlede campingenheder. Det vurderes, at der på den nye campingplads minimum kan være plads til 100 campingenheder til campering året rundt. 14

15 Plan og miljømæssige forhold og bindinger 15

16 Tilgængelighed De forskellige boligområder ligger alle tæt på arbejdsarealerne. De to områder på Masnedø (B og C) ligger helt tæt på i gåafstand til arbejdsarealerne og havnen. Disse to områder ligger dog relativt langt væk fra Vordingborg by. Campingpladsen ved Ore (D), vurderes kun at være et supplement til de andre forslag til boligområder for dem, der ønsker at bo i egen campingvogn. Pladsen ligger ligeledes lidt væk fra byen og vil kræve busforbindelse til arbejdsarealerne. Der går dog en regionalbus (med halvtimesdrift) til bymidten og stationen fra campingpladsen. Endelig er der mulighed for flere forskellige boligområder på Sydhavnen (A). Disse boligområderne ligger tæt på Masnedsundbroen, hvor der er adgang for gående med stiforbindelse fra Sydhavnen. Da både havn og arbejdsarealer ligger umiddelbart syd for Masnedsundbroen, kan medarbejderne komme fra boligområderne til arbejdsarealerne indenfor max 15 minutters gang. Derudover er der regionalbus i til bymidten og stationen med halvtimesdrift. Vordingborg Kommune er indstillet på at etablere kollektiv trafik, der sikrer forbindelse mellem boliger og arbejdsplads. 16

17 Hverdagen i Vordingborg by Uanset hvor de mange ansatte på brobyggeriet indplaceres er det centralt, at de i den periode, de er bosiddende her, bliver integreret i byen og dens liv. Alle de foreslåede boligområder ligger tæt på Vordingborg bymidte, på stationen og på de kultur- og fritidstilbud, Vordingborg kan byde på. Vordingborg by såvel som kommune er kendetegnet ved at have et meget stærkt og unikt kulturliv med et bredt spektrum inden for teater og musik. Her kan bl.a. nævnes et par kulturtilbud i Vordingborg by: STARS - regionalt spillested med mere end 100 koncerter om året inden for stort set alle musikgenre med høj kunstnerisk kvalitet Mindre koncerter og foredrag i KulturArkaden (i Sydhavnen) Et stort antal gallerier for den kunstinteresserede, heriblandt, Galleri 44 Moen, årlig kunstudstlling på Masnedøfortet med danske og internationele kunstnere samt en lang række kunstere og gallerier især på Møn. Gutter Island Garagerock Festival - internationalt anerkendt musikfestival, som i øvrigt afholdes på Masnedø Fort. Waves Festival - en af landets største internationale teaterfestivaler. Den præsenterer omkring 80 forestillinger i Vordingborg by fordelt over otte dage (hvert andet år i august måned). Danmarks Borgcenter med Gåsetårn og slotsruin - en levende udstilling og fortælling om danske borge, konger og magt i middelalderen. Vordingborg Kommune og Vordingborg by er også rig på fritidstilbud inden for alle tænkelige sportsgrene, og kreative og musiske aktiviteter. Vordingborg Kommune er i gang med planlægningen af et nyt Kultur- og idrætscenter i Vordingborg by, der vil stå færdigt, når byggeriet af Storstrømsbroen igangsættes. Vordingborg Kommune og det lokale fritidsliv er meget imødekommende og ønsker at være proaktive ved at skabe fleksible rammer, der giver de bosiddende brobyggere mulighed for at dyrke de fritidstilbud, de ønsker, og derved blive en del af lokalområdet, mens de er der. Endelig er Vordingborg Kommune rig på natur, landskab og kystlandskab, et marint miljø og turisme med Møns Klint og GeoCenter som international turistlokalitet, der er værd at besøge. 17

18 Rekruttering og efteruddannelse Medarbejdere med en erhvervsfaglig uddannelse udgør grundpillen i arbejdsstyrken i Vordingborg Kommune og de øvrige kommuner på Sydsjælland. Bygge- og anlægsbranchen har traditionelt spillet en stor rolle for erhvervslivet i Vordingborg Kommune og generelt i det sydsjællandske arbejdskraftopland. Det betyder, at en lang række lokale virksomheder og en stor del af den lokale arbejdskraft har kompetencer og erfaring - både direkte inden for bygge- og anlægsområdet og i forhold til at servicere bygge- og anlægsvirksomheder. Der opbygget en stor erfaring i jobcenteret og de lokale erhvervsskoler med at rekruttere til og give efteruddannelse inden for erhvervsområdet. Erhvervsuddannelse og efteruddannelse inden for bygge- og anlægsområdet varetages i lokalområdet af EUC-Sjælland i Næstved og CELF i Nykøbing F. I Vordingborg findes også TAMU og ZBC, som kan indgå i et samarbejde om efteruddannelse. Jobcenter Vordingborg har aktuelt i tæt samarbejde med en af disse erhvervsskoler igangsat et opkvalificeringsprojekt for ledige med erhvervserfaring inden for B&A med henblik på, at de pågældende i ledighedsperioden kan opnå kompetencer og kvalifikationer, som er relevante for de kommende store bygge- og anlægsopgaver på Sjælland og Lolland-Falster. Jobcenter Vordingborg har allerede et tæt samarbejde og netværk med de lokale erhvervsskoler, de relevante faglige organisationer og jobcentrene i nabokommunerne, som kan bringes i anvendelse ved servicering af de entreprenørvirksomheder og underleverandører, som måtte få opgaver i forbindelse med Storstrømsbroen. Vordingborg Kommune vil derfor gennem det lokale jobcenter kunne tilbyde entreprenørerne og underleverandørerne en effektiv og hurtig job- og virksomhedsservice, bl.a. ved at formidle og sikre det nødvendige samarbejde mellem virksomhed, jobcentrer, faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner ved eventuelle behov for rekruttering og efteruddannelse i forbindelse med anlægsopgaven. 18

19 Tidsplan for klargøring Tidsplan for klargøring afhænger af behov for udvidelse på søterritoriet og for valg af placering af boligområder. Det udpegede arbejdsareal kan umiddelbart benyttes uden diverse planer eller miljøtilladelser. Ønskes der yderligere areal i form af fx etape 2 eller anlægshavn, hvor der skal ske opfyldning og udgravning på søterritoriet, skal der gives tilladelse fra Kystdirektoratet, som er myndighed, og projektet skal screenes for, om der er VVM -pligt. Hvis der er VVM-pligt skal ansøger udarbejde VVM-redegørelse, som en del af beslutningsgrundlaget. Det nødvendige plangrundlag i form af kommuneplantillæg og lokalplan, som kommunen er myndighed på, kan udarbejdes sideløbende med VVM-processen, og forlænger således ikke klargøringen. Planprocessen i forhold til placering og opførelse af midlertidige eller permanente boliger afhænger af placeringen, men vil uanset valg af placering kunne gennemføres inden for den tid, som VVM-processen tager. Dertil skal lægges byggeperioden, som afhænger af placering og type (midlertidig skurby eller permanente boliger). Vordingborg Kommune vil sammen med de berørte ejere og investorer, som har givet positive tilkendegivelser om opførelse af boliger, arbejde for hurtig og effektiv sagsbehandling, planlægning og efterfølgende byggeproces, så byggeriet kan stå klar til tiden. Vordingborg Kommune er indstillet på og gearet til, at yde kompetent faglig sparring og prioriteret sagsbehandling i forbindelse med de plan- og miljømæssige udfordringer som de konkrete projekter, både arbejdsplads, produktionsanlæg og selve bro-anlægget måtte give anledning til. 19

20 Bilag ISPS-havn markeret med rødt Lovgivning EU s forordning og dansk lovgivning stiller krav til sikkerheden på skibe og havne, som driver international skibstrafik en såkaldt ISPS-kode. Baggrunden for denne lovgivning er terrorangrebet den 11. september 2001 på World Trade Center i New York, som førte til vedtagelse af en række tiltag med skærpede krav, der skulle forebygge, at skibsfarten og havnefaciliteter kunne anvendes i forbindelse med international terrorisme. Havnefacilitet Vesthavnen Vordingborg Vesthavn er godkendt ISPS-havn og har udarbejdet sikringsplan for havneområdet. De synlige tegn på sikring af Vordingborg Vesthavn er, at den er indhegnet og kan aflukkes med port. Der er opsat skiltning, som kun tillader adgang til havnen for personer og transportmidler, der har et ærinde på havnen. Sikringskontrol kan ske på tre sikringsniveauer. Sikringsniveauet udmeldes af myndighederne (Kystdirektoratet og PET). Jo højere sikringsniveau des mere kontrol. Havnens ISPS-personale skal jævnligt foretage id-kontrol 20

21 Tidsplan for klargøring 21

22

23

24 iv bosætningskommune, har Vordingborg Kommune valgt a Udgivet af: Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Kontaktoplysninger: Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Tlf Vordingborg Havn Tlf , , Kystdirektoratet Tlf

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus.

I gennem flere år har der været arbejdet for at finde en løsning på de konstaterede indeklimaproblemer på Vordingborg Rådhus. Ideskitseoplæg for administrationen i Vordingborg Baggrund: KB beslutning af 09 oktober 2014, vedtagelse af budget 2015. Indeklima på Vordingborg Rådhus I gennem flere år har der været arbejdet for at

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY

2 Distrikt Holeby DISTRIKT HOLEBY 2 Distrikt Holeby 17 2.1 Centerby - Holeby 18 Rammenr.: 355-C1 Rammenavn: Lokalcenter i Holeby Generelle anvendelsesbestemmelser: Lokalcenter - centerområde, butikker, boliger til helårsbeboelse, offentlige

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand

Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase. Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Indsigelsesnotat til foroffentlighedsfase Planlægning for boliger ved Solsbæk Strand Udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, april 2015, Sag nr. 13/17912, dok. nr. 15/75064 1. Borger, Sadelmagervej 54,

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus

Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus Ændring 2010.02 i Kommuneplan 2010-2022 Esbjerg By, Vesterbyen, Fanøhus December 2010 Esbjerg Kommune Ændring 2010.02 side 2 Kommunelplan 2010-2022 Ændring 2010.02 Baggrund Esbjerg Byråd offentliggjorde

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn

Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn Ansøgning om projekt i forbindelse med en erhvervshavn Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om etablering, renovering, udvidelse eller andre former for projekter i forbindelse med en erhvervshavn.

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet.

Harridslev. 14. Rammer, Harridslev. Harridslev set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. 14. Rammer, set fra nordvest. Skolen ligger til venstre i billedet. set fra sydøst med byens nyeste boligområde ved Bækkevejen og Kildevældet i forgrunden. 101 14. Rammer, N Blandet bolig og erhverv Boligområde

Læs mere

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer

Seniorbofællesskaber. Gruppemøder februar 2014. Vedrørende arealer Seniorbofællesskaber Gruppemøder februar 2014 Vedrørende arealer Furesø nord Furesø syd Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter Laanshøj Østre Kvarter HusCompagniet 52 rækkehuse

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Rammer for område 50

Rammer for område 50 Rammer for område 50 Lildstrand, Nørklit-Kæret, Bjerget m.m. LILDSTRAND B 1 Strandvejen, Sandnæshagevej, Rørslettevej, Strandkærvej m.fl. Lokalplan 5.0-5.2-5.4 alle Lildstrand, er ophævet ved lokalplan

Læs mere

Fakta om byudviklingen

Fakta om byudviklingen Fakta om byudviklingen Den forestående byudvikling i Køge skal finde sted på et samlet område i det centrale Køge. Området er på 24 hektar og omfatter tre centrale arealer: Stationsområdet, Søndre Havn

Læs mere

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune

Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Masterplanen - et billede af en fuld udbygget kommune Et fremtidsbillede - En hovedstrukturmæssig skitse af hvordan kommunen kan se ud fuld udbygget med hensyn til erhverv, boliger, overordnede infraserukturelle

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

306 - Snogebæk - Balka

306 - Snogebæk - Balka 306 - Snogebæk - Balka Mindre handels- og serviceby Fuglereservat Balkalyngen Balka havn Jollehavn Sandstrand Sommerhusområde i fyrreskov Hunsemyre Havnemiljø Byzone Afgrænset byområde Sandstrand Sommerhusområde

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kort over parkeringsarealer:

Kort over parkeringsarealer: Å r g a n g 2, N u m m e r 1 N YHEDSBR EV I DETTE NUMMER: Vinter på Kolding Havn 1 Parkeringsafgift 2 Gudmundur 2 ISPS sikring 3 Oprensning af havnen Vejerboden flyttes Transport af silo DLG flytter siloanlæg

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1,

1 T.5.5.2 2 T.5.5.2 3 T.5.5.2.B1, 5 T.5.5.2.H1, 7 T.5.5.2.H2, 9 T.5.5.2.I1, 11 T.5.5.2.R1, Sølyst Sølyst... 1 T.5.5.2 Illustrationsplan... 2 T.5.5.2 Rammeområder... 3 T.5.5.2.B1, Sølyst... 5 T.5.5.2.H1, Sølyst... 7 T.5.5.2.H2, Sølyst... 9 T.5.5.2.I1, Sølyst...11 T.5.5.2.R1, Sølyst... 13 Sølyst

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011

Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Møde vedr. situationen inden for bygge- og anlægsområdet Beskæftigelsesregion Midtjylland, 8. november 2011 Beskæftigelsesregion Midtjylland Beskæftigelsesmæssige konsekvenser af bygge- og anlægsprojekter

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.013 for et område ved Hasserisvej K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 10. november 2014

Læs mere

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service

Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Kapitel 3 - Centerstruktur, detailhandel og privat service Centerstruktur Centerstruktur Detailhandelsplanlægningen baserer sig i forslag til Kommuneplan 2009 på indholdet i detailhandelstillæg nr. 89

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer

Dragør Havn. Byudvikling på havnearealer Byudvikling på havnearealer 26. maj 2015 2 Indhold 1. Sadolin & Albæk kort fortalt 2. Projekterfaring 3. Områdets kvaliteter 4. Potentiale 5. Havneprojekter 6. Anbefalinger 3 Sadolin & Albæk - kort fortalt

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt

Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Risikostyringsplan for havoversvømmelser i Ishøj Kommmune -kort fortalt Hvorfor skal Ishøj Kommune kystsikres? Klimaforandringer vil sandsynligvis medføre stigende havvandstand og flere kraftige storme.

Læs mere

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Storstrømsforbindelsen Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Hvorfor en ny bro? Forbindelsen har stor betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem

Læs mere

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred

Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred Delområde 5 - Den sydvestlige del af Horns Herred K D A C L J B G M I F H E Delområde 5 med angivelse af kortudsnit for byområder (A) og landområder (B-M) 360 Delområde 5 - Byområder 5 Dalby (kortudsnit

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270

STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2004 LOKALPLAN NR. 270 FOR ET OMRÅDE VED HOLSTEBRO-STRUER HAVN MED TILHØRENDE TILLÆG NR. 3 TIL STRUER KOMMUNEPLAN 2001-2012 PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

Vordingborg - København 99,8 km Køretid 1 time og 10 min. Vordingborg - Hamborg 240 km Køretid 3 timer og 50 min. Oversigt over erhvervsgrunde

Vordingborg - København 99,8 km Køretid 1 time og 10 min. Vordingborg - Hamborg 240 km Køretid 3 timer og 50 min. Oversigt over erhvervsgrunde Vordingborg - København 99,8 km Køretid 1 time og 10 min. Vordingborg - Hamborg 240 km Køretid 3 timer og 50 min. Oversigt over erhvervsgrunde Afkørsel 41 Mønsvej/Kalvehavevej Vordingborg Kommunes nyeste

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere