DA NATTEN FORSVANDT - OM LYS FØR DER KOM LYS Af: Jytte Thorndahl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA NATTEN FORSVANDT - OM LYS FØR DER KOM LYS Af: Jytte Thorndahl"

Transkript

1 DA NATTEN FORSVANDT - OM LYS FØR DER KOM LYS Af: Jytte Thorndahl Teknologihistorien beskæftiger sig bl.a. med i hvilken social og kulturel sammenhæng ny teknologi opfindes og tages i anvendelse. Men et andet væsentligt spørgsmål at stille omkring ny teknik, er hvilken social og kulturel betydning den nye teknologi har for vores samfund. Det elektriske lys har været brug gennem mere end hundrede år, og i den følgende artikel vil jeg forsøge at belyse nogle væsentlige træk omkring brugen af levende lys i forhold til brugen af det elektriske lys. Artiklen er en forkortet version af et foredrag holdt for Lysteknisk Selskabs fynske kreds i maj Indledning Dagens lys og nattens mørke, nattens lys og dagens mørke - den måde hvorpå belysningen teknisk eller naturligt set er udformet påvirker sociale relationer mellem mennesker og menneskelig aktivitet i det hele taget. Et enkelt lys, tællelys eller stearinlys giver en anden belysning og har andre kvaliteter end et moderne halogenlys. Spørgsmålet er om mennesket som kulturvæsen er blevet forandret ved at gå fra tællelys til elektrisk belysning? Og kan det, hvis det er tilfældet, lade sig gøre at beskrive denne forandring kulturelt og socialt? For at begrænse emnet har jeg valgt, frem for at give en historisk oversigt, at se på de særlige kulturelle træk ved brugen af det levende lys, som de er skildret i erindringer og dagbogsnotater fra forrige århundrede. Disse træk vil jeg så sammenholde med de ændringer, der skete, da det elektriske lys kom. Tællelyset og olielampen har været vigtige belysningskilder før petroleumslampen og det elektriske lys. Men også det åbne ildsted, fakler eller metalkurve med brændende træ har været benyttet til belysning gennem mange århundreder. Sparsommelighed tællelyset er kostbart Tællelys blev tidligere betragtet som meget værdifulde. De blev støbt af fedtet, tællen, fra får og okser, og omhyggeligt gemt væk, køligt, tørt og nedpakket så mus og andre dyr ikke kunne komme til at spise af dem. Af tællen fra 8 får kunne man støbe 400 lys og 600 pråse. Pråsene var lange tynde lys, som man f. eks. brugte, når man skulle gå rundt i huset i mørke. På herregårdene støbte man lys flere gange om året og på fæstegårdene kunne man blive afkrævet både tælle og garn til lysene. På herregårdene blev lysene låst inde og omhyggeligt udleveret af oldfruen. Man sparede på lyset i hverdagen, og arbejdede så længe det var muligt ved dagslys. På værkste- I middelalderen solgte kirkerne og klostrene lys til borgerne, men i flere byer var der lysestøbemestre, som fremstillede tællelys og vokslys. Vokslysene blev først og fremmest brugt i kirkerne og ved særlige festlige lejligheder, til daglig brug i hjemmene købte man tællelys. På stikket ses en lysestøbemester og to svende i færd med at skære væge, dyppe lys og støbe lys i forme. (Fra Mogens Eilertsen: Lys og Stage, 1977) 34

2 derne i byen begyndte man først at bruge kunstigt lys efter Mikkelsdag, den 29 september. Selv i efterårs- og vinterperioden var kun tændt ét tællelys som aftenbelysning. Lysene var støbt i en størrelse, så de passede til en aften. Det beskrives bl.a. i "Haandbog for Huusmødre i alle Stænder " af A.C. Dragted, Et Lys af 10 paa Pundet kan være passende til et Vinteraftensæde i en Folkestue, men da maae Lyset staae stille og i en passende Afstand fra Rokkehjulene, ellers kan man ikke stole paa, at det vil brænde til Sengetid, som i Regelen er Kl. 10 A.C. Dragsted beskriver omhyggeligt hvordan lysene skal fremstilles: Dagen efter, at man har støbt Lysene, tager man dem af og Gjemmer dem i tætte Kasser, thi kommer Luften til at virke på Lysene, da tabe de deres Hvidhed, og give Lugt i Værelset, hvor de brændes, derfor bør man hver Uge tage det Antal Lys frem, som man agter at forbruge i ovennævnte Tid, og pakke godt til for Lysene hver Gang man har taget deraf. Dagslyset blev brugt i fuldt mål, og sollyset dirigerede i høj grad døgnrytmen for menneskenes arbejde. Om sommeren var dagen lang, ofte 16 timer. Man stod op med solen kl. 3 4 om morgenen og gik i seng, når solen gik ned. Om vinteren var arbejdstiden ved dagslys måske 6-7 timer. Vinteren var også den bedste tid for de små drenge, der var hyret til at passe kvæget, for da samledes man inden døre, når det blev mørkt til lettere arbejde. Det ser ud til at tidspunktet for børnefødsler også faldt sammen med skiftet mellem sommerens og vinterens døgnrytme. Én historiske statistik fra Sverige viser, at i og tallet blev de fleste ægte børn avlet i årets mørkeste måneder, december-januar og født i september. I dag fødes de fleste børn om foråret, ni måneder efter midsommer og sommerferien. Lyset som midtpunkt for et fællesskab Sparsommeligheden gjorde, at folk samlede sig omkring lampen, lyset. Og brandfaren betød også, at man aldrig forlod et rum, hvor lyset var tændt. Man slukkede det, eller bar det med sig. Tomme rum i en bolig var derfor også ensbetydende med, at de var mørke rum. Det betød, at der var stor forskel på de rum, som menneskene opholdt sig i om dagen og om aftenen. Det ene lys, man havde tændt, lyste kun en del af rummet op, i alle hjørner og kroge var det mørkt, for mørkt til at lave noget. Man samledes når lyset blev tændt og der blev kartet, spundet, strikket, læst, repareret værktøj, flettet halmsimer m.m. Samtidig blev der måske fortalt historier eller sunget sange. Jeppe Åkjær har oplevet sådan en aftenstund i sin barndom og beskriver i sine erindringer fra forrige århundrede i "Fra min bitte tid" Sådan en Aftenstund sad Pigen gerne solidt plantet paa Langbordet og kartede til Mors Rok, og der skulde ikke bestilles saa lidt, om den skulde holdes vedlige. Ude paa Gulvet sad Tjenestekar- Med tællelys som eneste lyskilde måtte man i og 1800-tallet klare aftenens overarbejde. Her arbejder modisten med at gøre en hat færdig. (Pehr Hilleström: Modehandlerska. Oliemaling, ca. 1785, her gengivet fra Jan Garnet: Anden i lampen, 1993) 35

3 len og snoede Sime, 20 Favne skulde gerne snoes en Aften. De svøbtes efterhaanden i et stort Nøgle, 100 favne i hvert og hængtes ud i Udhusene, indtil der skulde lægges nyt Tag op. Mor var naturligvis paa sin vante Plads bag Rokken som altings snurrende Centrum. Børnene kravlede hver med sit paa Borde og Bænke, en enkelt af de større ramsede sanseløst af Balles Lærebog, som vedkommende skulde staa til Ansvar for i Skolen. Det var sød Musik for Bedstefars Øren, og blev heller ikke paatalt fra anden Side. Den eneste, der havde svært ved at give sig noget at bestille saadan en Aften, var Far. Han fordybede sig et Øjeblik i sin Avis, men han, der havde haft tusinde Ting at forrette Dagen igennem i frisk Luft, blev hurtigt søvnig og nikkede og nikkede ved den altfor hede Bilægger til Børnenes ubeherskede Moro. Hele dette mangeleddede Sceneri fik i min første Brandom Lys fra en eneste Stage, et fattigt Tællelys eller maaske endda til Tider en Praas. Men ingen klagede over Lyset, da ingen var bedre vant. Først i Firserne kom Petroleumslampen til mit Hjem... Omkring Kl. 9 eller højst 10 gik Huset til Køjs. Med kun én lyskilde var man tvunget medlem af et fællesskab omkring lampen. Man var med i fællesskabet omkring lyset, eller man var ikke med og satte sig i udkanten, hvor der ikke var lys. Netop indenfor lysskæret var det sociale rum, som familien og tjenestefolkene befandt sig i. Det kunne være svært om ikke umuligt for et ungt menneske, at bryde ud af fællesskabet i lysskæret. Alle vidste hvad de andre gjorde, om de læste, syede, eller snittede i træ. Den sociale kontrol var meget stor. Og når lyset blev slukket, måtte alle gå i seng og holde op med deres gøremål. Alle måtte følge samme dags- og aftenrytme. Også i byerne samledes man omkring et enkelt lys. Hos en præstefamilie blev der dog brugt to lys på et bord, og fik man to lys stillet frem ved et værtshusbesøg omkring 1800, var det nok til at imponere den unge digter Oehlenschläger. To lys var en luksus, som man kun brugte ved særlige lejligheder, f. eks. til jul, som H. C. Andersen beskriver det i et brev til Ingemann i 1861: Med elektrisk lys på fabrikkerne kunne arbejdsdagen forlænges til det dobbelte eller mere. Natten kunne inddrages til arbejde. Her arbejder syerskerne på en handskefabrik i København ved skæret af kulbuelamper i (Fra Kongelig Hoffotograf Peter Elfelt:... en billedkavalkade, 1989) Masser af lys er luksus Mens almindelige mennesker nøjedes med at brænde et lys om aftenen, var mange lys et tegn på luksus, som kun de mest velstående havde råd til. I det hele taget blev det i 1700-tallet betragtet som et tegn på rigdom og høj social klasse, at man stod sent op og sløsede med lyset. De velstående havde ikke brug for at udnytte dagslyset til noget, de kunne blot tænde lys. De kongelige brugte naturligvis flere lys end andre, i f.eks brugte kongen 22 lys til at oplyse sit middagsbord med. Ved aftenselskaber hos de velstående borgere i København i 1826 var der også flere lys tændt. Konferenceråd og dommer Magnus Stephensen fra Island har nøje beskrevet mad og belysning i det halve år, han besøgte København i vinteren og foråret : Han beskriver bl.a. disse to besøg i sine dagbogsnotater: 10 Febr Om Aftenen kl. 7. gik jeg til kancelliraad Bentzens Aftenselskab, hvori 20 deltog... der blev spillet ved 4 speilglansende Borde; omtrent 20 Voxlys var anbragte i en Lysekrone og i Armstager af Plet. (s. 23) 2. April 1826 Kl. 8 til Gildet hos Konferenseraad Schlegel, i anledning af Sønnens Konfirmation. Der var 80 Gæster...Belysningen var 3 Lysekroner, hver med 6 Lys, og 2 gennemsigtige Alabasters krukker med Lys i. (s. 26) Jeg tænkte ellers meget igaar paa min Juletid i Barndommen; den var dog den rigeste, jeg har oplevet, uagtet Stuen var saa lille, og jeg intet Juletræ havde, men Grøden, Gaasen og Æbleskiverne manglede aldrig, og den Aften stod der to Lys på Bordet. Magnus Stephensen overværede også illuminationen på Kongens Fødselsdag: 30 Jan Gik jeg paa Komedies for at se og høre Pragten i Anledning af Kongens Fødselsdag. Trængselen og Folkemængden overgik alt.. 36

4 Kongens og hans Suite kjørte med Løbere og Fakler foran Vognene og Jægere der foran, med Gardere ridende i Galla bagefter. Hele Kongens Nytorv, en uhyre stor firkantet Plads, omgivet af høie Bygninger, var illumineret af nogle Tusinde Lys i alle Vinduer høit og lavt, forskellig grupperede, desuden brændte Fakler af Tjære og Hamp paa Stenger i Fyrfade og blussede høit tilveirs, saa at Natten blev til Dag; Amaliegade og Store Kongensgade vare illuminerede paa samme Maade. På kongens fødselsdag var det altså muligt at gøre natten til dag, et udtryk for den pragt og styrke, der omgav landets øverste person. Kun kongen var i stand til at vende naturkræfterne. I kirkerne markerede man også særlige højtider som jul og påske ved overdådig brug af lys. Samme Magnus Stephensen beskriver, hvordan der til juledags højmesse i Skt. Petri kirke i 1825 var illumineret med mindst 200 lys. Da petroleumslampen og gaslampen omkring 1860 blev udbredt overtog de tællelysenes og olielampernes opgave. De gav et meget bedre og skarpere lys, men mønsteret omkring aftnernes lysfællesskab ændrede sig ikke radikalt. Man sparede stadig på lyset i det daglige og rykkede sammen om lampen i et rum. Stearinlysene, der kunne købes fra omkring 1850, var også en forbedring i forhold til tællelysene, men betød heller ingen radikale ændringer i brugen af lys. Det elektriske lys indføres De første offentlige elværker åbnede i Danmark i 1890 erne, og hermed var vejen banet for den mest radikale ændring, der har fundet sted indenfor belysningsteknikken. I begyndelsen var det dyrt at have elektricitet og dermed forbeholdt de mere velstående borgere. Én kwh kostede i 1892 omkring 80 øre, som ellers lod sig omsætte i rugbrød til næsten 2 ugers forbrug for en dansk familie. Men efterhånden vandt Edisons glødepærer langsomt indpas i de danske hjem. Elektrisk lys var renligt, det hverken osede eller fedtede og man slap for at rense glas og kupler. Omkring 1938 havde størsteparten af Danmarks befolkning fået elektrisk lys, men der var endnu steder på landet, hvor man brugte petroleumslamper og stearinlys. Elforsyningen, installatører, og lampefabrikanter gjorde meget for at fortælle om den rette belysning og godt arbejdslys, men i praksis holdt folk fast i de århundredgamle mønstre i belysningskulturen. Sparsommelighed og påpasselighed prægede holdningen til det nye elektriske lys i de almindelige menneskers dagligdag. Man havde kun lys tændt i ét rum ad gangen, og slukkede omhyggeligt, når man gik fra et rum til det næste. Belysningen i hjemmene var også sparsom med kun én lampe i hvert rum. Belysningen i et typisk dansk hjem kunne se sådan ud: I stuen en lampe med 3 opadvendte pærer, gerne over spisebordet, en lille lampe i køkkenet på Hvad er der sket med natten i løbet af 1900-tallet? Et kig ud over Manhattan, New York, ved nattetide, ca (Fra Michael Schwartz: Licht und Raum, 1998) 37

5 væggen over komfuret, en loftslampe i soveværelset, en i bryggers, én lampe på trappen, og én på trappegangen. Børneværelse og pigekammer var ikke altid forsynet med elektrisk lys, der skulle man jo blot sove, og havde ikke brug for elektrisk lys I erindringer fortæller ældre mennesker om, hvordan de når de skulle i seng som børn i 1920 erne, måtte orientere sig fra lyset på gangen, lukke døren og kravle i seng i mørket. Bagefter slukkede forældrene så lyset på loftsgangen. Om aftenen sad man stadig omkring lampen i samme stue med sytøj, legetøj, lektier, hobby og avislæsning. Standerlamper og væglamper var et ukendt fænomen i de fleste hjem. Mange steder fik man også lys i kostalden til malkningen og endog i hønsehuset. Hønsene lagde flere æg hvis de fik elektriske lys tidligt på dagen flere havde oven i købet et relæ, der sørge for at tænde lyset hos hønsene, mens det endnu var mørkt om vinteren Efterhånden som man fik flere lamper var det elektriske lys med til at nedbryde de snævre sociale grænser omkring hjemmets centrale lys. Der kom lys ud til væggene og i krogene folk kom lidt længere fra hinanden. På det lille lokale elværk blev det bestyreren, der næsten som en slags gud, kunne bestemme livsrytmen i landsbyen. Dagen startede når elværket blev sat i gang om morgenen, og sluttede når elværksbestyreren slukkede for motorerne om aftenen kl Forinden blev der blinket med lyset, som tegn til, at folk nu måtte finde petroleumslampen eller stearinlysene frem, hvis de skulle have mere lys den aften. På fabrikkerne blev arbejdsdagene ændret med det elektriske lys. De første kulbuelamper fra 1880 ernes Danmark gjorde det nu muligt at arbejde døgnet rundt. Et nyt begreb som skifteholdsarbejde kunne indføres. Fabrikkerne kunne gøre nat til dag med det elektriske lys. Elektrisk lys kunne sørge for at veje og stræder var belyst til solen stod op, reklamer med elektrisk lys, vinduesbelysning, og efterhånden også lysreklamer gjorde det muligt at færdes udenfor midt om natten. Efterhånden kom også bilernes, tankstationernes og vejsignalernes elektriske lys til. Gradvist blev natten ændret. Vi inddrog den, og udstrakte arbejdstiden til at kunne omfatte alle døgnets 24 timer. Først efter 1950 erne startede den belysningskultur vi har i dag lamperne, armaturerne fungerer som møbler, kunstværker, prydgenstande, arvestykker, minder og gaver. De skaber små hyggelige rum, hvor der er brug for det, lyser op i krogene frem for i midten af rummene. I en kortere periode mellem overtog fjernsynet de fleste aftner det gamle tællelys opgave med at samle familien i ét rum, men nu var man samlet om begivenheder, der foregik udenfor det sociale fællesskab.. I mange rum er brugen af lamper funktionspræget, det er sjældent i dag at én lampe og kun én, får lov til at lyse et helt rum op ikke engang på badeværelset eller i entreen. Tilmed har vi andre nye lyskilder fra fjernsyn og computerskærme, der lyser op og giver rummene en anden karakter. I køkkenet lyser displays fra komfur, ovn, mikrobølgeovn og opvaskemaskine. Ved festlige lejligheder bruges de levende lys stadig, den åbne pejs tændes ligeledes ikke bare for varmens skyld men for hyggens. Og for at festbelysningen skal være anderledes end dagligdagen er den i modsætning til tidligere paradoksalt nok præget af dunkel halvmørk belysning - der skabes et rum en stemning med levende lys ligesom for over 100 år siden hos de velstående familier. Et midlertidigt fællesskab omkring det oplyste festbord understreges netop gennem belysningen. Der har aldrig før været så meget belysning fra elektrisk lys som nu. Men det er ikke det interessante spørgsmål for en kulturhistoriker. Det spændende spørgsmål er, hvad det har betydet for forandringer i rum, tid og tanke. Det elektriske lys er blot en af præmisserne for, hvordan vi som mennesker konkret lever og handler. Hvad er der sket med natten siden 1800-tallet? Natten er blevet koloniseret. Millioner af mennesker verden over arbejder endnu kl. 3 om natten hver nat. Menneskene har fået herredømmet over natten og vi kan (næsten da) selv bestemme over lys og mørke. Den naturlige døgnrytme, hvor arbejde og socialt samvær er koncentreret til at finde sted i dagslyset, er blevet suppleret med to andre tidsopfattelser. Den ene spreder forskellige aktiviteter døgnet rundt i arbejde, fritid m.m. Den anden udstrækker én eneste aktivitet så den nu strækker sig over døgnets samtlige timer. De tre former blandes med hinanden til et mere indviklet skema for social aktivitet. Spredningen giver hvert individ mere frihed til at vælge, hvordan man vil deltage. Det står nu én frit for at flytte helt bort fra tællelysets naturlige, men bundne fællesskab, og samtidig er der også en langt større chance for at man ender udenfor. Det betyder også mere usikre momenter i de personlige relationer som familieliv, hvor man tidligere var tæt sammenknyttede. Der er vendt rundt på tidligere tiders brug af mange lys som statusangivende. Samtidig er gamle dages frygt og overtro forbundet med mørket og natten forsvundet og erstattet med en ny frygt for det, der er anderledes og fremmed og for hvorledes vores udstrakte brug af teknologi påvirker vores miljø. I dag er flere ældre danskere nok mere skræmte ved at passere en flok unge ved højlys dag, end ved at passere kirkegården ved midnatstid. 38

TORNEROSE var et vakkert barn

TORNEROSE var et vakkert barn TORNEROSE var et vakkert barn - en beretning om angst og forvandling HANNE BOM 1 Indholdsfortegnelse. 1. Når livet bryder samen 3 2. Et barndoms-eventyr 7 3. Voksen i Danmark 30 4. 3 måneder på Montebello

Læs mere

Åbn døren til den elektriske verden. - beregnet for folkeskolens 6. - 7. klassetrin

Åbn døren til den elektriske verden. - beregnet for folkeskolens 6. - 7. klassetrin Åbn døren til den elektriske verden - beregnet for folkeskolens 6. - 7. klassetrin Indhold / Side Forord Elektricitet over alt - synligt og usynligt En vintermorgen i år 1900/2000 Da oldemor fik elektricitet

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

Peter Bryskes egen Livshistorie

Peter Bryskes egen Livshistorie Peter Bryskes egen Livshistorie 1 Indholdsfortegnelse Mit fødehjem...3 Min barndom...7 Mine ungdomsår...16 På valsen...18 I Geneve, Schweiz...18 Til Nice...20 Og så til Paris...22 Sommerferie i Danmark...24

Læs mere

DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB

DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB DET EKSPERIMENTERENDE FÆLLESSKAB Børn og voksnes leg med medier og teknologi Ole Caprani Lektor Datalogisk Institut, Aarhus Universitet. Klaus Thestrup Ph.d. studerende Institut for Informations og Medievidenskab,

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

Børn i Skagen. 1870-1910 i virkeligheden og i kunsten. www.skagensmuseum.dk. Viggo Johansen: Børn, der maler forårsblomster. 1894. SKM.

Børn i Skagen. 1870-1910 i virkeligheden og i kunsten. www.skagensmuseum.dk. Viggo Johansen: Børn, der maler forårsblomster. 1894. SKM. Børn i Skagen 1870-1910 i virkeligheden og i kunsten Undervis ningsmat eriale for 2.-3. klasse Viggo Johansen: Børn, der maler forårsblomster. 1894. SKM. Skolebørn fra Gl. Skagen. Ca. 1885. Foto: SBE www.skagensmuseum.dk

Læs mere

børneret.nu Børn har ret!

børneret.nu Børn har ret! børneret.nu Børn har ret! en billedbog om børns rettigheder DUI-LEG og VIRKE FNs Børnekonvention Børn har ret - en billedbog om børns rettigheder Tekst: Hans Stavnsager Redaktion: Simon Bauer, DUI-LEG

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 3, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

ISLAND EN DEROUTE. Uffe Weng

ISLAND EN DEROUTE. Uffe Weng ISLAND EN DEROUTE Uffe Weng Uffe Weng ISLAND EN DEROUTE ISLAND EN DEROUTE Uffe Weng Bogen er sat med Lucida Grande, Optima og Arial Bogen er printet i Danmark 2009 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk,

Læs mere

LYS LÆRING LIVSKVALITET

LYS LÆRING LIVSKVALITET Når øjet og hjernen skal kompensere for dårligt lys, så koster det noget: Det koster men- neskelig energi og koncentration, og det giver træthed og ubehag, sam- tidig med at det fremkalder stres- sede

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Inspiration til dit nye hus

Inspiration til dit nye hus Inspiration til dit nye hus Når du skal bygge dit eget hus, er der mange ting du skal tænke over, tage hensyn til og tage stilling til. Det er en fantastisk process og vi er med dig hele vejen igennem.

Læs mere

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn.

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Hvor mange søskende har du haft? Vi var ti drenge og seks piger. Hvad nummer

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Det moderne hjem og energikrisen. Bodil Olesen og Jytte Thorndahl

Det moderne hjem og energikrisen. Bodil Olesen og Jytte Thorndahl Det moderne hjem og energikrisen Boligpuljeseminar 08.09.2011 i Odense Bodil Olesen og Jytte Thorndahl Kvindemuseet gennemførte i 2010 i samarbejde med Energimuseet forskningsprojektet Hverdagsliv og energi

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus.

Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Min søster Lise Stranden der tales om i denne historie, er Skæring Strand - lidt nord for Aarhus. Mens jeg gik langs stranden havde jeg god tid til at spekulere over tilværelsen. Jeg havde besluttet mig

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere