DA NATTEN FORSVANDT - OM LYS FØR DER KOM LYS Af: Jytte Thorndahl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA NATTEN FORSVANDT - OM LYS FØR DER KOM LYS Af: Jytte Thorndahl"

Transkript

1 DA NATTEN FORSVANDT - OM LYS FØR DER KOM LYS Af: Jytte Thorndahl Teknologihistorien beskæftiger sig bl.a. med i hvilken social og kulturel sammenhæng ny teknologi opfindes og tages i anvendelse. Men et andet væsentligt spørgsmål at stille omkring ny teknik, er hvilken social og kulturel betydning den nye teknologi har for vores samfund. Det elektriske lys har været brug gennem mere end hundrede år, og i den følgende artikel vil jeg forsøge at belyse nogle væsentlige træk omkring brugen af levende lys i forhold til brugen af det elektriske lys. Artiklen er en forkortet version af et foredrag holdt for Lysteknisk Selskabs fynske kreds i maj Indledning Dagens lys og nattens mørke, nattens lys og dagens mørke - den måde hvorpå belysningen teknisk eller naturligt set er udformet påvirker sociale relationer mellem mennesker og menneskelig aktivitet i det hele taget. Et enkelt lys, tællelys eller stearinlys giver en anden belysning og har andre kvaliteter end et moderne halogenlys. Spørgsmålet er om mennesket som kulturvæsen er blevet forandret ved at gå fra tællelys til elektrisk belysning? Og kan det, hvis det er tilfældet, lade sig gøre at beskrive denne forandring kulturelt og socialt? For at begrænse emnet har jeg valgt, frem for at give en historisk oversigt, at se på de særlige kulturelle træk ved brugen af det levende lys, som de er skildret i erindringer og dagbogsnotater fra forrige århundrede. Disse træk vil jeg så sammenholde med de ændringer, der skete, da det elektriske lys kom. Tællelyset og olielampen har været vigtige belysningskilder før petroleumslampen og det elektriske lys. Men også det åbne ildsted, fakler eller metalkurve med brændende træ har været benyttet til belysning gennem mange århundreder. Sparsommelighed tællelyset er kostbart Tællelys blev tidligere betragtet som meget værdifulde. De blev støbt af fedtet, tællen, fra får og okser, og omhyggeligt gemt væk, køligt, tørt og nedpakket så mus og andre dyr ikke kunne komme til at spise af dem. Af tællen fra 8 får kunne man støbe 400 lys og 600 pråse. Pråsene var lange tynde lys, som man f. eks. brugte, når man skulle gå rundt i huset i mørke. På herregårdene støbte man lys flere gange om året og på fæstegårdene kunne man blive afkrævet både tælle og garn til lysene. På herregårdene blev lysene låst inde og omhyggeligt udleveret af oldfruen. Man sparede på lyset i hverdagen, og arbejdede så længe det var muligt ved dagslys. På værkste- I middelalderen solgte kirkerne og klostrene lys til borgerne, men i flere byer var der lysestøbemestre, som fremstillede tællelys og vokslys. Vokslysene blev først og fremmest brugt i kirkerne og ved særlige festlige lejligheder, til daglig brug i hjemmene købte man tællelys. På stikket ses en lysestøbemester og to svende i færd med at skære væge, dyppe lys og støbe lys i forme. (Fra Mogens Eilertsen: Lys og Stage, 1977) 34

2 derne i byen begyndte man først at bruge kunstigt lys efter Mikkelsdag, den 29 september. Selv i efterårs- og vinterperioden var kun tændt ét tællelys som aftenbelysning. Lysene var støbt i en størrelse, så de passede til en aften. Det beskrives bl.a. i "Haandbog for Huusmødre i alle Stænder " af A.C. Dragted, Et Lys af 10 paa Pundet kan være passende til et Vinteraftensæde i en Folkestue, men da maae Lyset staae stille og i en passende Afstand fra Rokkehjulene, ellers kan man ikke stole paa, at det vil brænde til Sengetid, som i Regelen er Kl. 10 A.C. Dragsted beskriver omhyggeligt hvordan lysene skal fremstilles: Dagen efter, at man har støbt Lysene, tager man dem af og Gjemmer dem i tætte Kasser, thi kommer Luften til at virke på Lysene, da tabe de deres Hvidhed, og give Lugt i Værelset, hvor de brændes, derfor bør man hver Uge tage det Antal Lys frem, som man agter at forbruge i ovennævnte Tid, og pakke godt til for Lysene hver Gang man har taget deraf. Dagslyset blev brugt i fuldt mål, og sollyset dirigerede i høj grad døgnrytmen for menneskenes arbejde. Om sommeren var dagen lang, ofte 16 timer. Man stod op med solen kl. 3 4 om morgenen og gik i seng, når solen gik ned. Om vinteren var arbejdstiden ved dagslys måske 6-7 timer. Vinteren var også den bedste tid for de små drenge, der var hyret til at passe kvæget, for da samledes man inden døre, når det blev mørkt til lettere arbejde. Det ser ud til at tidspunktet for børnefødsler også faldt sammen med skiftet mellem sommerens og vinterens døgnrytme. Én historiske statistik fra Sverige viser, at i og tallet blev de fleste ægte børn avlet i årets mørkeste måneder, december-januar og født i september. I dag fødes de fleste børn om foråret, ni måneder efter midsommer og sommerferien. Lyset som midtpunkt for et fællesskab Sparsommeligheden gjorde, at folk samlede sig omkring lampen, lyset. Og brandfaren betød også, at man aldrig forlod et rum, hvor lyset var tændt. Man slukkede det, eller bar det med sig. Tomme rum i en bolig var derfor også ensbetydende med, at de var mørke rum. Det betød, at der var stor forskel på de rum, som menneskene opholdt sig i om dagen og om aftenen. Det ene lys, man havde tændt, lyste kun en del af rummet op, i alle hjørner og kroge var det mørkt, for mørkt til at lave noget. Man samledes når lyset blev tændt og der blev kartet, spundet, strikket, læst, repareret værktøj, flettet halmsimer m.m. Samtidig blev der måske fortalt historier eller sunget sange. Jeppe Åkjær har oplevet sådan en aftenstund i sin barndom og beskriver i sine erindringer fra forrige århundrede i "Fra min bitte tid" Sådan en Aftenstund sad Pigen gerne solidt plantet paa Langbordet og kartede til Mors Rok, og der skulde ikke bestilles saa lidt, om den skulde holdes vedlige. Ude paa Gulvet sad Tjenestekar- Med tællelys som eneste lyskilde måtte man i og 1800-tallet klare aftenens overarbejde. Her arbejder modisten med at gøre en hat færdig. (Pehr Hilleström: Modehandlerska. Oliemaling, ca. 1785, her gengivet fra Jan Garnet: Anden i lampen, 1993) 35

3 len og snoede Sime, 20 Favne skulde gerne snoes en Aften. De svøbtes efterhaanden i et stort Nøgle, 100 favne i hvert og hængtes ud i Udhusene, indtil der skulde lægges nyt Tag op. Mor var naturligvis paa sin vante Plads bag Rokken som altings snurrende Centrum. Børnene kravlede hver med sit paa Borde og Bænke, en enkelt af de større ramsede sanseløst af Balles Lærebog, som vedkommende skulde staa til Ansvar for i Skolen. Det var sød Musik for Bedstefars Øren, og blev heller ikke paatalt fra anden Side. Den eneste, der havde svært ved at give sig noget at bestille saadan en Aften, var Far. Han fordybede sig et Øjeblik i sin Avis, men han, der havde haft tusinde Ting at forrette Dagen igennem i frisk Luft, blev hurtigt søvnig og nikkede og nikkede ved den altfor hede Bilægger til Børnenes ubeherskede Moro. Hele dette mangeleddede Sceneri fik i min første Brandom Lys fra en eneste Stage, et fattigt Tællelys eller maaske endda til Tider en Praas. Men ingen klagede over Lyset, da ingen var bedre vant. Først i Firserne kom Petroleumslampen til mit Hjem... Omkring Kl. 9 eller højst 10 gik Huset til Køjs. Med kun én lyskilde var man tvunget medlem af et fællesskab omkring lampen. Man var med i fællesskabet omkring lyset, eller man var ikke med og satte sig i udkanten, hvor der ikke var lys. Netop indenfor lysskæret var det sociale rum, som familien og tjenestefolkene befandt sig i. Det kunne være svært om ikke umuligt for et ungt menneske, at bryde ud af fællesskabet i lysskæret. Alle vidste hvad de andre gjorde, om de læste, syede, eller snittede i træ. Den sociale kontrol var meget stor. Og når lyset blev slukket, måtte alle gå i seng og holde op med deres gøremål. Alle måtte følge samme dags- og aftenrytme. Også i byerne samledes man omkring et enkelt lys. Hos en præstefamilie blev der dog brugt to lys på et bord, og fik man to lys stillet frem ved et værtshusbesøg omkring 1800, var det nok til at imponere den unge digter Oehlenschläger. To lys var en luksus, som man kun brugte ved særlige lejligheder, f. eks. til jul, som H. C. Andersen beskriver det i et brev til Ingemann i 1861: Med elektrisk lys på fabrikkerne kunne arbejdsdagen forlænges til det dobbelte eller mere. Natten kunne inddrages til arbejde. Her arbejder syerskerne på en handskefabrik i København ved skæret af kulbuelamper i (Fra Kongelig Hoffotograf Peter Elfelt:... en billedkavalkade, 1989) Masser af lys er luksus Mens almindelige mennesker nøjedes med at brænde et lys om aftenen, var mange lys et tegn på luksus, som kun de mest velstående havde råd til. I det hele taget blev det i 1700-tallet betragtet som et tegn på rigdom og høj social klasse, at man stod sent op og sløsede med lyset. De velstående havde ikke brug for at udnytte dagslyset til noget, de kunne blot tænde lys. De kongelige brugte naturligvis flere lys end andre, i f.eks brugte kongen 22 lys til at oplyse sit middagsbord med. Ved aftenselskaber hos de velstående borgere i København i 1826 var der også flere lys tændt. Konferenceråd og dommer Magnus Stephensen fra Island har nøje beskrevet mad og belysning i det halve år, han besøgte København i vinteren og foråret : Han beskriver bl.a. disse to besøg i sine dagbogsnotater: 10 Febr Om Aftenen kl. 7. gik jeg til kancelliraad Bentzens Aftenselskab, hvori 20 deltog... der blev spillet ved 4 speilglansende Borde; omtrent 20 Voxlys var anbragte i en Lysekrone og i Armstager af Plet. (s. 23) 2. April 1826 Kl. 8 til Gildet hos Konferenseraad Schlegel, i anledning af Sønnens Konfirmation. Der var 80 Gæster...Belysningen var 3 Lysekroner, hver med 6 Lys, og 2 gennemsigtige Alabasters krukker med Lys i. (s. 26) Jeg tænkte ellers meget igaar paa min Juletid i Barndommen; den var dog den rigeste, jeg har oplevet, uagtet Stuen var saa lille, og jeg intet Juletræ havde, men Grøden, Gaasen og Æbleskiverne manglede aldrig, og den Aften stod der to Lys på Bordet. Magnus Stephensen overværede også illuminationen på Kongens Fødselsdag: 30 Jan Gik jeg paa Komedies for at se og høre Pragten i Anledning af Kongens Fødselsdag. Trængselen og Folkemængden overgik alt.. 36

4 Kongens og hans Suite kjørte med Løbere og Fakler foran Vognene og Jægere der foran, med Gardere ridende i Galla bagefter. Hele Kongens Nytorv, en uhyre stor firkantet Plads, omgivet af høie Bygninger, var illumineret af nogle Tusinde Lys i alle Vinduer høit og lavt, forskellig grupperede, desuden brændte Fakler af Tjære og Hamp paa Stenger i Fyrfade og blussede høit tilveirs, saa at Natten blev til Dag; Amaliegade og Store Kongensgade vare illuminerede paa samme Maade. På kongens fødselsdag var det altså muligt at gøre natten til dag, et udtryk for den pragt og styrke, der omgav landets øverste person. Kun kongen var i stand til at vende naturkræfterne. I kirkerne markerede man også særlige højtider som jul og påske ved overdådig brug af lys. Samme Magnus Stephensen beskriver, hvordan der til juledags højmesse i Skt. Petri kirke i 1825 var illumineret med mindst 200 lys. Da petroleumslampen og gaslampen omkring 1860 blev udbredt overtog de tællelysenes og olielampernes opgave. De gav et meget bedre og skarpere lys, men mønsteret omkring aftnernes lysfællesskab ændrede sig ikke radikalt. Man sparede stadig på lyset i det daglige og rykkede sammen om lampen i et rum. Stearinlysene, der kunne købes fra omkring 1850, var også en forbedring i forhold til tællelysene, men betød heller ingen radikale ændringer i brugen af lys. Det elektriske lys indføres De første offentlige elværker åbnede i Danmark i 1890 erne, og hermed var vejen banet for den mest radikale ændring, der har fundet sted indenfor belysningsteknikken. I begyndelsen var det dyrt at have elektricitet og dermed forbeholdt de mere velstående borgere. Én kwh kostede i 1892 omkring 80 øre, som ellers lod sig omsætte i rugbrød til næsten 2 ugers forbrug for en dansk familie. Men efterhånden vandt Edisons glødepærer langsomt indpas i de danske hjem. Elektrisk lys var renligt, det hverken osede eller fedtede og man slap for at rense glas og kupler. Omkring 1938 havde størsteparten af Danmarks befolkning fået elektrisk lys, men der var endnu steder på landet, hvor man brugte petroleumslamper og stearinlys. Elforsyningen, installatører, og lampefabrikanter gjorde meget for at fortælle om den rette belysning og godt arbejdslys, men i praksis holdt folk fast i de århundredgamle mønstre i belysningskulturen. Sparsommelighed og påpasselighed prægede holdningen til det nye elektriske lys i de almindelige menneskers dagligdag. Man havde kun lys tændt i ét rum ad gangen, og slukkede omhyggeligt, når man gik fra et rum til det næste. Belysningen i hjemmene var også sparsom med kun én lampe i hvert rum. Belysningen i et typisk dansk hjem kunne se sådan ud: I stuen en lampe med 3 opadvendte pærer, gerne over spisebordet, en lille lampe i køkkenet på Hvad er der sket med natten i løbet af 1900-tallet? Et kig ud over Manhattan, New York, ved nattetide, ca (Fra Michael Schwartz: Licht und Raum, 1998) 37

5 væggen over komfuret, en loftslampe i soveværelset, en i bryggers, én lampe på trappen, og én på trappegangen. Børneværelse og pigekammer var ikke altid forsynet med elektrisk lys, der skulle man jo blot sove, og havde ikke brug for elektrisk lys I erindringer fortæller ældre mennesker om, hvordan de når de skulle i seng som børn i 1920 erne, måtte orientere sig fra lyset på gangen, lukke døren og kravle i seng i mørket. Bagefter slukkede forældrene så lyset på loftsgangen. Om aftenen sad man stadig omkring lampen i samme stue med sytøj, legetøj, lektier, hobby og avislæsning. Standerlamper og væglamper var et ukendt fænomen i de fleste hjem. Mange steder fik man også lys i kostalden til malkningen og endog i hønsehuset. Hønsene lagde flere æg hvis de fik elektriske lys tidligt på dagen flere havde oven i købet et relæ, der sørge for at tænde lyset hos hønsene, mens det endnu var mørkt om vinteren Efterhånden som man fik flere lamper var det elektriske lys med til at nedbryde de snævre sociale grænser omkring hjemmets centrale lys. Der kom lys ud til væggene og i krogene folk kom lidt længere fra hinanden. På det lille lokale elværk blev det bestyreren, der næsten som en slags gud, kunne bestemme livsrytmen i landsbyen. Dagen startede når elværket blev sat i gang om morgenen, og sluttede når elværksbestyreren slukkede for motorerne om aftenen kl Forinden blev der blinket med lyset, som tegn til, at folk nu måtte finde petroleumslampen eller stearinlysene frem, hvis de skulle have mere lys den aften. På fabrikkerne blev arbejdsdagene ændret med det elektriske lys. De første kulbuelamper fra 1880 ernes Danmark gjorde det nu muligt at arbejde døgnet rundt. Et nyt begreb som skifteholdsarbejde kunne indføres. Fabrikkerne kunne gøre nat til dag med det elektriske lys. Elektrisk lys kunne sørge for at veje og stræder var belyst til solen stod op, reklamer med elektrisk lys, vinduesbelysning, og efterhånden også lysreklamer gjorde det muligt at færdes udenfor midt om natten. Efterhånden kom også bilernes, tankstationernes og vejsignalernes elektriske lys til. Gradvist blev natten ændret. Vi inddrog den, og udstrakte arbejdstiden til at kunne omfatte alle døgnets 24 timer. Først efter 1950 erne startede den belysningskultur vi har i dag lamperne, armaturerne fungerer som møbler, kunstværker, prydgenstande, arvestykker, minder og gaver. De skaber små hyggelige rum, hvor der er brug for det, lyser op i krogene frem for i midten af rummene. I en kortere periode mellem overtog fjernsynet de fleste aftner det gamle tællelys opgave med at samle familien i ét rum, men nu var man samlet om begivenheder, der foregik udenfor det sociale fællesskab.. I mange rum er brugen af lamper funktionspræget, det er sjældent i dag at én lampe og kun én, får lov til at lyse et helt rum op ikke engang på badeværelset eller i entreen. Tilmed har vi andre nye lyskilder fra fjernsyn og computerskærme, der lyser op og giver rummene en anden karakter. I køkkenet lyser displays fra komfur, ovn, mikrobølgeovn og opvaskemaskine. Ved festlige lejligheder bruges de levende lys stadig, den åbne pejs tændes ligeledes ikke bare for varmens skyld men for hyggens. Og for at festbelysningen skal være anderledes end dagligdagen er den i modsætning til tidligere paradoksalt nok præget af dunkel halvmørk belysning - der skabes et rum en stemning med levende lys ligesom for over 100 år siden hos de velstående familier. Et midlertidigt fællesskab omkring det oplyste festbord understreges netop gennem belysningen. Der har aldrig før været så meget belysning fra elektrisk lys som nu. Men det er ikke det interessante spørgsmål for en kulturhistoriker. Det spændende spørgsmål er, hvad det har betydet for forandringer i rum, tid og tanke. Det elektriske lys er blot en af præmisserne for, hvordan vi som mennesker konkret lever og handler. Hvad er der sket med natten siden 1800-tallet? Natten er blevet koloniseret. Millioner af mennesker verden over arbejder endnu kl. 3 om natten hver nat. Menneskene har fået herredømmet over natten og vi kan (næsten da) selv bestemme over lys og mørke. Den naturlige døgnrytme, hvor arbejde og socialt samvær er koncentreret til at finde sted i dagslyset, er blevet suppleret med to andre tidsopfattelser. Den ene spreder forskellige aktiviteter døgnet rundt i arbejde, fritid m.m. Den anden udstrækker én eneste aktivitet så den nu strækker sig over døgnets samtlige timer. De tre former blandes med hinanden til et mere indviklet skema for social aktivitet. Spredningen giver hvert individ mere frihed til at vælge, hvordan man vil deltage. Det står nu én frit for at flytte helt bort fra tællelysets naturlige, men bundne fællesskab, og samtidig er der også en langt større chance for at man ender udenfor. Det betyder også mere usikre momenter i de personlige relationer som familieliv, hvor man tidligere var tæt sammenknyttede. Der er vendt rundt på tidligere tiders brug af mange lys som statusangivende. Samtidig er gamle dages frygt og overtro forbundet med mørket og natten forsvundet og erstattet med en ny frygt for det, der er anderledes og fremmed og for hvorledes vores udstrakte brug af teknologi påvirker vores miljø. I dag er flere ældre danskere nok mere skræmte ved at passere en flok unge ved højlys dag, end ved at passere kirkegården ved midnatstid. 38

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet

Roskilde Katedralskole. VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Roskilde Katedralskole VELUX ovenlysmoduler sætter lys og trivsel på skemaet Fotos: Stamers Kontor For oplysningens skyld Roskilde Katedralskole bygger til og åbner op Efter en årrække med stigende pladsproblemer,

Læs mere

rolige farver i sydfrankrig

rolige farver i sydfrankrig Af Vanessa Popplewell foto: Joanna Maclennnan/living Inside rolige farver i sydfrankrig Det fine franske hus emmer af historie og sydfransk charme. Husets beboere har sat det i stand fra kælder til kvist

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Gode råd der sælger din bolig

Gode råd der sælger din bolig Gode råd der sælger din bolig Giv dit hjem mere værdi Vi har lavet denne folder med boligtips til dig, så du nemt og overskueligt kan give dit hjem mere værdi inden fremvisning. På en fremvisning handler

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Feriefonden for ansatte ved Lemvig Kommune

Feriefonden for ansatte ved Lemvig Kommune Til: Gitte Hyldal Gade Bent Søgaard Lena Birch Lykke Louise Agerbo Birthe Gielsgaard Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 16. oktober 2012 kl. 8.00 1. Godkendelse af referat fra 29. juni 2012 Godkendt.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT

KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT KEDER HUNDEN SIG? KORT FORTALT www.dyrefondet.dk ... KEDER HUNDEN SIG? KEDER HUNDEN SIG? Kærlighed til hunde samt grundig viden om den tid, det ansvar og de udgifter, der følger med at holde hund skulle

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Levendeild. ...giver ro i sjælen.

Levendeild. ...giver ro i sjælen. D R E Y K E Levendeild...giver ro i sjælen. I gamle dage var det åbne ildsted et nødvendigt centrum for madlavning, varme og lys i boligen. Siden overtog brændeovnen denne plads for hyggens skyld. Men

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede.

Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum. Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke Renover dit hjem rum for rum Dette er et screendummy billede. Vi mangler det rigtige billede. Kontakt med omtanke For mange er el-installationen i hjemmet noget, som bare er der. Det

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14

Indhold... Info... 4-5. Kosmetisk hjælp til køkken 6-7. Plads til 2 sofaer 8-9. Ekstra værelse tak. Hundehus 11-12. Køkken/ bryggers 13-14 Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra

Bodil Nygaard. Nadia og Magnus flytter hjemmefra Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra 1 2 Bodil Nygaard Nadia og Magnus flytter hjemmefra Nadia skal ikke bo hjemme mere. Hun skal flytte. Først til et børnehjem og så til en plejefamilie, som

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA)

Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Spørgeskema om symptomer på depression og sæsonafhængig depression (SAD) Selvbedømmelse (PIDS-SA) Dette spørgeskema kan hjælpe dig med at afgøre, om du burde tale med en læge om depression, om hvorvidt

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem.

Billedkomposition. Billederne oven for er da pæne, men de siger jer sikkert ikke så meget, fordi I ikke selv har taget dem. Tryk på knappen og billedet er i kassen De fleste mennesker har prøvet at fotografere. At tage billeder er blevet meget let efter at de nye kameraer næsten kan tænke selv. Man skal ikke stille afstand,

Læs mere

guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan rydder du op i dårlige aftenvaner Styrk dit liv med Chris MacDonald

guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan rydder du op i dårlige aftenvaner Styrk dit liv med Chris MacDonald guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan rydder du op i dårlige aftenvaner Styrk dit liv med Chris MacDonald Sådan rydder du op i PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Refugiet Peder Langes Hus Håndbog

Refugiet Peder Langes Hus Håndbog Refugiet Peder Langes Hus Håndbog for gæster på arbejdsophold Sønderbyvej 1, 7270 Stakroge Side 1 Velkommen til refugiet Peder Langes Hus Ejendommen er privatejet og drives af ejerens private økonomi,

Læs mere

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem?

Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Brandsikring af ældre i eget hjem. Hvad gør du, hvis det brænder i dit hjem? Tryk 1-1-2 og oplys følgende: Hvem der ringer. Hvor du ringer fra. Hvad der brænder. Hvor mange der er i huset. Ring altid 1-1-2

Læs mere

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx

spansk skønhed 108 BO BEDRE Nr. 7 2015. Af Cxxxxx. Foto Txxxxx spansk skønhed Indretningsarkitekten Caroline Legrand bor i en lejlighed i London og arbejder over hele verden. Når kalenderen tillader det, søger hun tilflugt i sin feriebolig på Ibiza, hvor hun har indrettet

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

TÆND LYS I AFRIKA. Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda. Et gennemsnitsforbrug

TÆND LYS I AFRIKA. Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda. Et gennemsnitsforbrug TÆND LYS I AFRIKA Skift til Lys i Afrika-strøm fra danske vindmøller, og støt uddelingen af solcellelamper i Uganda Et gennemsnitsforbrug hjælper to familier om året HJÆLP TIL SELVHJÆLP Lys i Afrika har

Læs mere

Centrets bedste Nyhedsavis

Centrets bedste Nyhedsavis Centrets bedste Nyhedsavis - At gå på CSV SydØstfyn. (Side 3) - Elever på Nytårsforsæt. (Side 10) - Den SJOVE side. (Bagsiden) Velkommen til skolens bedste nyhedsavis. For første gang i nyere tid har skolen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Hvor stor er den myre?!... Overordnet idé: Udstillingen bygges op over begreberne Mikro og Makro. Med dette udgangspunkt bevæger børnene sig igennem 6 rummeligheder, de genkender fra deres egen hverdag,

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Går du en tur gennem Fulham i den vestlige del af London, kan

Går du en tur gennem Fulham i den vestlige del af London, kan Et londonsk rækkehus fra victoriatiden er af en dansk familie blevet forvandlet til et moderne fremtidshjem. Trådløs overvågning, fladskærme i de fleste rum og fjernbetjente gaspejse er blot nogle af de

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere