1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i 2016."

Transkript

1 Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr Brevid Ref. HLLA Dir. tlf NOTAT: Budgetudfordring på voksensocialområdet i marts Baggrund og sammenfatning Forvaltningen har konstateret, at der må forventes et væsentligt merforbrug på voksensocialområdet i I 2014 blev det korrigerede budget på området samlet set overholdt, mens der i regnskabet for 2015 ventes en overskridelse på netto 8,8 mio. kr. sammensat af merudgifter på 14,7 mio. kr. og merindtægter på 5,9 mio. kr., heraf de 4 mio. kr. engangsindtægter. I 2016 er budgettet på området tilført en budgetblok på netto 4 mio. kr. sammensat af budget til merudgifter på 7 mio. kr. og budget til merindtægter på 3 mio. kr., som dog ikke er tilstrækkeligt til at imødegå den forventede udgiftsstigning. I 2016 skønner administratonen forventede nettomerudgifter på 11 til 13 mio. kr. på budgettet til voksensocialområdet udover de allerede tilførte midler fra budgetblokken. og forudsat at de budgetlagte produktivitetsforbedringer er indhentet. Der er igangsat produktivitetsforbedringer for ca. 3 mio. kr. i 2016 og planlagt forbedringer for yderligere 3 mio. kr. i 2017, for at opfylde de budgetlagte produktivitetskrav. De forventede merudgifter på voksenhandicapområdet består primært af et øget antal borgere både på psykiatriog handicapområdet med behov for omfattende støtte. Det forventede merforbrug er skønnet på baggrund af det nuværende antal borgere på området. Generelt er Roskilde Kommunes udgifter til voksne med særlige behov lave sammenlignet med andre kommuner, hvilket er dokumenteret løbende i ECO-nøgletal, benchmarkanalyser og lignende. Tabellen nedenfor indgik i budgetmaterialet til budget Voksne med særlige behov, udgift pr 18+årig ECO-nøgletal, regnskab 2014

2 Side2/5 Roskilde Kommune har den laveste udgift pr. indbygger. Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 18+ årig som gennemsnittet for de 4 udvalgte kommuner med samme socio-økonomiske vilkår som Roskilde, ville Roskildes samlede udgift være 32,2 mio. kr. højere end det gældende niveau i Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 10 procent højere. KORA har netop udarbejdet en analyse af udgiftsudviklingen fra 2010 til 2014 på det specialiserede voksenområde for rammesekretariatet for Region Sjælland. Analysen viser, at Roskilde Kommune har reduceret det samlede udgiftsniveau med 10 % fra 2010 til Hvis Roskilde Kommune havde fulgt samme udgiftsudvikling som gennemsnittet for Region Sjælland i perioden 2010 til 2014 ville udgifterne i 2014 have været 50,7 mio. kr. højere end det realiserede forbrug i Der er i Roskilde Kommune fokus på forebyggelse, rehabilitering, habilitering, egenmestring og recovery, samt på samarbejde med frivillige og samskabelse med andre aktører, som kan have en forebyggende og dermed udgiftsdæmpende effekt. Det er på denne måde lykkedes i en periode at rumme et stigende antal borgere i hjemmevejledningen inden for det afsatte budget, blandt andet ved at inddrage civilsamfundstilbud og anvende gruppevejledning. Også for borgere i botilbud anvendes denne tilgang, så der er tænkt i omkostningseffektivitet og fra oprettet flere tilbud i Roskilde Kommune, som borgere kunne flytte hjem til fra tilbud i andre kommuner. Ved en øget anvendelse af rehabilitering og egenmestring, kan flere desuden bo i egen bolig eller bofællesskab med tilknyttet hjemmevejledning. Der er på denne måde skabt øget kapacitet inden for den samme økonomiske ramme, som i en periode har dæmpet den udgiftsstigning, som flere borgere ellers ville have medført. Forvaltningen har analyseret budgettet på det specialiserede voksenområde, hvor udgifterne til voksne med særlige behov afholdes, og sammenholdt dette med de aktuelt forventede udgifter. På baggrund af analysen kan det konkluderes, at der i 2016 forventes en budgetoverskridelse på 11-13,0 mio. kr. Der er flere årsager hertil, men primært skyldes det en tilgang af flere voksne borgere med særlige behov, heraf nogle meget omkostningskrævende. Det er især borgere med hjælperordninger efter servicelovens 96: borgerstyret personlig assistance (BPA). BPA-ordninger er som udgangspunkt rettet mod borgere med mere massive og sammensatte hjælpebehov, hvor borgerens behov ikke kan dækkes ved almindelig omsorg efter servicelovens øvrige paragraffer. Området er svært styrbart, da borgeren har et retskrav på bevillingen, og der ikke kan tages højde for til- og fraflytninger af borgere med denne ordning. Desuden har Roskilde Kommune i forvejen en administrativ praksis på området, der har fokus på udgiftsstyring og effektiv ressourceanvendelse. Antallet af voksne borgere med særlige behov vil alt andet lige stige også i de kommende år da tilgangen, primært af unge, der overgår fra hjælp efter serviceloven på børneområdet til voksenområdet på Beskæftigelses- og Socialudvalgets budget, er større end afgangen fra voksenområdet. 2. Budgetoverholdelse 2012 til 2015 og forventet 2016 Oversigten herunder viser udviklingen i budget, forbrug og resultat i (forventet) på voksensocialområdet. Regnskabsresultatet har i 2012 vist et overskud, der er blevet mindre i de følgende år, og som vendes til et underskud med udgangen af 2015, der stiger i Korrigeret budget Forbrug Resultat Kr. i faste priser 2016 P/L Det er i årene lykkedes at sænke forbruget med 24 mio. kr. i faste priser.

3 Side3/5 Det faldende budget i perioden opstår, da der er investeret i flere egne tilbud i kommunen mod en forventet gevinst, der samlet set er budgetlagt som en besparelse. Overførsel af løbende over- og underskud på det takstfinansierede område påvirker også budgetterne fra år til år. Hertil kommer produktivitetsforbedringer og besparelser i de enkelte budgetår. Samlet er budgettet faldet med knap 47 mio. kr. i faste 2016-priser fra 2012 til Merforbrug i regnskabet for 2015 I regnskabet for 2015 tegner der sig følgende resultat for voksensocialområdet: Et nettomerforbrug på 9,4 mio. kr. sammensat af: merudgifter på 15,3 mio. kr. primært til BPA-ordninger, tilgang af borgere med komplekse problemstillinger, længerevarende botilbud samt merudgifter til pasning af alvorligt syge og døende i hjemmet og merindtægter på 5,9 mio. kr. fra refusioner for særligt dyre enkeltsager, hvor der i 2015 var engangsindtægter fra tidligere år på 4,0 mio. kr., der ikke vil være til stede i Forventet merforbrug i 2016 I budget 2016 skønner forvaltningen forventede nettomerudgifter på 11 til 13 mio. kr. på voksenspecialområdet. De forventede merudgifter på voksenhandicapområdet består primært af et øget antal borgere både på psykiatriog handicapområdet med behov for omfattende støtte. Tabellen nedenfor viser, at antallet af borgere på voksensocialområdet er steget med 22,7 % fra Det er den økonomisk set tungeste gruppe, der er steget kraftigst. I denne gruppe indgår typisk borgere med BPAordninger. Borgere med billigere tilbud og forløb står for den største stigning i antal borgere i perioden. ANTAL BORGERE Stigning Stigning i % Beløb Antal borgere Antal borgere Antal borgere Antal borgere ,8 % ,7 % ,6 % > ,3 % I alt ,7 % Faste priser i 2015 P/L, disponerede udgifter og borgere i fagsystemet AS2007 Årsagerne til den stigende tilgang er generelt set en længere levealder, bedre overlevelse efter fx tidlig fødsel og uheld, tilgang fra børneområdet og det faktum at flere får diagnoser. Det er de flere borgere og især mere komplekse borgere med behov for særlig støtte, herunder BPA-ordninger, der driver omkostningerne. De faktorer, der er medvirkende til udgiftsstigningen, er: et øget antal borgere med diagnoser i befolkningen, et øget antal borgere med støtte efter 96 (BPA), ældre udviklingshæmmede lever længere og hermed følger et stigende behov for støtte, færre sengepladser og hurtigere udskrivning fra psykiatrien og tilgang fra børneområdet, der ikke opvejes af tilsvarende afgang på voksenområdet

4 Side4/5 På trods af det stigende antal er Roskilde Kommunes andel af årige, der anvender tilbuddene på handicapog socialpsykiatriområdet, lav. Antallet er ca. 25 % lavere end både landsgennemsnittet og gennemsnittet for kommunerne i Region Sjælland. Antal modtagere af ydelser på voksensocialområdet pr årige Roskilde Region Sjælland Landsgennemsnit Kommune gennemsnit I alt 41,34 55,22 54,08 Forskel i % 25 % 24 % Opgjort for 2015, i det fælleskommunale ledelsesinformationssystem: FLIS I samme periode viser gennemsnitsprisen pr. borger i samtlige udgiftsgrupper et fald, svarende til i alt 7,7 %, se nedenfor. Det vil sige, at der er foretaget effektiviseringer og produktivitetsforbedringer, så der nu kan rummes flere borgere inden for samme budget. Der kan være tale om mindre indgribende tilbud, at løse opgaverne på andre måder fx anvendelse af gruppevejledning, civilsamfundstilbud og samskabelse med frivillige og andre aktører, som kan have en forebyggende og dermed udgiftsdæmpende effekt. Det samme er tilfældet med et større antal egne botilbudspladser og flere borgere med 85-støtte i egen bolig. Det øgede fokus på rehabilitering, habilitering, egenmestring og recovery har også bidraget til større omkostningseffektivitet. Fald fra Fald i % GENNEMSNITSPRIS Beløb Beløb i alt Beløb i alt Beløb i alt ,4 % ,9 % ,3 % > ,0 % I alt ,7 % Faste priser i 2015 P/L, disponerede udgifter og borgere i fagsystemet AS2007 Hvis gennemsnitsprisen pr. borger i voksensocialområdet ikke var faldet fra, ville udgiften i 2015 have været 27,3 mio. kr. højere end den nu forventede regnskabsudgift. 5. Best case - vurdering af merforbruget I 2016 Det forventede merforbrug i 2016 er på 11 til 13 mio. kr. Der er ikke indregnet udgifter til et stigende antal borgere. Vurderingen er foretaget på baggrund af kendte udgifter for hele året ud fra antal borgere og indsatser i januar Det forudsættes, at institutionsområdet er i balance, og at der ikke ses yderligere samlet tilgang af borgere til området. Det vil sige, at der er tale om et best case scenarie, hvor for eksempel tilgang af 1-2 særligt dyre borgere vil kunne betyde yderligere merudgifter på 2 til 4 mio. kr. 6. Kompenserende administrative tiltag Muligheden for udvikling af flere egne tilbud til borgere, der bor i andre kommuners tilbud, vurderes på nuværende tidspunkt at være udnyttet fuldt ud. De business cases, der var tilknyttet oprettelsen af egne tilbud i kommunen har efter en indfasningstid fået effekt.

5 Side5/5 På institutionsområdet har flere konsulentundersøgelser medvirket til øget effektivisering af administration og tilrettelæggelse af arbejdet. På trods af dette har institutionsområdet været presset og merforbrug har belastet budgetterne. Der forventes også et merforbrug i 2015, hvoraf op til 5 % overføres til institutionen i 2016 og resten indregnes i taksten i 2017 for de institutioner, der er omfattet af rammeaftalen. Denne model betyder yderligere belastning af budgettet, da de stigende takstpriser påvirker kommunens eget køb af pladser i tilbuddene. Der har siden 2015 været udmøntet produktivitetsforbedringer på området, som har leveret den budgetlagte andel af udgifterne, svarende til 3 mio. kr. årligt. Mulighederne for at finde administrative budgetforbedringer er i høj grad anvendt blandt andet til udmøntning af produktivitetsforbedringer. Der er igangsat produktivitetsforbedringer for ca. 3 mio. kr. i 2016 og planlagt forbedringer for yderligere 3 mio. kr. i 2017, for at opfylde de budgetlagte produktivitetskrav. I 2016 undersøges og afprøves en samtænkning af indsatserne på 85-området, som kan bidrage med mere helhedsorienterede løsninger, der samtidig sikrer en mere hensigtsmæssig kapacitetsudnyttelse. Ambitionen er en forbedret produktivitet i 2017 gennem sikring af kapacitet på 1 mio. kr. Ligeledes skønnes en endnu tættere opfølgning fra myndighed på igangværende sager at bidrage med 2 mio. kr. til produktivitetsforbedringer i Den forventede merudgift på voksensocialområdet på 11 til 13 mio. kr. i 2016 og de kommende år er så markant, at den ikke kan indhentes ved administrative tiltag alene. Der er behov for forslag og prioriteringer, der også vil kunne få indflydelse på serviceniveauet på voksensocialområdet.

Socialområdet - handicap og socialpsykiatri

Socialområdet - handicap og socialpsykiatri Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 318671 Brevid. 3261940 NOTAT: Hvorfor stiger merforbruget på Voksensocialområdet? 26. september 2019 Socialområdet - handicap og socialpsykiatri I så godt

Læs mere

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område

NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område Sagsnr. 286217 Brevid. 2486699 NOTAT: Forberedelse af Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelsesog Socialudvalgets område 16. januar 2017 Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Udvalgsbeskrivelse Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Væksten kan især tilskrives antallet af modtagere af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85, som er steget med 24 % over perioden.

Væksten kan især tilskrives antallet af modtagere af socialpædagogisk støtte efter servicelovens 85, som er steget med 24 % over perioden. Beskæftigelses- og Socialudvalget Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 306304 Brevid. 2832082 Ref. CAMILLATAN Dir. tlf. 46317924 camillatan@roskilde.dk NOTAT: Udviklingen i indsatser efter serviceloven

Læs mere

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap

Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap Punkt 6. Godkendelse: Budgetfordeling 2016 sektor tilbud for mennesker med handicap 2015-061565 Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til at budgetfordeling 2016 for sektor Tilbud for mennesker med

Læs mere

NOTAT. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde

NOTAT. Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Kora-analyse på voksenområdet Til: Social-, sundheds- og fritidsudvalget Dato: 4. august Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard Sagsnr.: 1. Baggrund for analysen

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017

Kilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Efter indregning af effekten af handleplanen er der således behov for at området tilføres 5,1 mio. kr. i 2016.

Efter indregning af effekten af handleplanen er der således behov for at området tilføres 5,1 mio. kr. i 2016. Teknisk budget 2016-2019 - Voksenhandicap Aktivitetsområdet for Voksenhandicap omfatter udgifter til borgere i alderen 18-67 år, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sociale problemer,

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser

Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser Punkt 7. Orientering om Status på Servicelovens Voksenbestemmelser 217-45128 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering at sagsbeskrivelsen udgør status

Læs mere

Emne: Håndtering af den økonomiske udfordring 2019, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik

Emne: Håndtering af den økonomiske udfordring 2019, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik Notatark Emne: Håndtering af den økonomiske udfordring 2019, Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik 08. maj 2019 - Sagsnr. 19/11032 Indhold Overblik over den økonomiske udfordring...2 Scenarier

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget

Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 1. maj 2017 Sagsid 17/9234 Sagsbehandler Morten Outtrup Notat Økonomisk genopretningsplan for voksenhandicapområdet i 2017 og budget 2018-2021. Voksenhandicapområdet havde

Læs mere

Der blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr.

Der blev ved budgetforliget for 2013 vedtaget en besparelse vedr. børn og unge med handicap på 0,45 mio. kr. Vedrørende: Udgifterne på socialområdet 2011-2014 Sagsnavn: Udgiftsudviklingen på socialområdet 2011-2014 Sagsnummer: 00.30.00-G01-1-14 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 10 21. maj 2014 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Voksen-/Handicapområdet Social og voksen / handicap I det følgende fremlægges opfølgning

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov viser følgende for regnskabsåret

Læs mere

Fordeling af budget 2017 på fagområder

Fordeling af budget 2017 på fagområder Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 277621 Brevid. 2282809 Ref. HLLA Dir. tlf. 4631 6973 hannell@roskilde.dk NOTAT: Sammenfatning af mulige budgetforbedringer på Beskæftigelses- og Socialudvalgets

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab

Læs mere

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget Tabel 1 SÆH udvalget Vedtaget Budget Overførsel fra 2017 til Ompl. + Till.bev. Korrigeret budget i mio. kr. Regnskab Afvigelse korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. 1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X

Læs mere

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE

14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE 14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice 5. januar 2012 Notat: Benchmarking på udgifterne til udsatte og handicappede voksne I en årrække er udgifterne på det specialiserede område steget eksponentielt mere end væksten i bruttonationalproduktet,

Læs mere

Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Socialudvalget har ved flere lejligheder drøftet den økonomiske situation for politikområder voksenhandicap. Senest på Socialudvalgsmødet 3.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016 tillægsbevillinger MSO 2016 1. Resume Forventet årsresultat på det decentraliserede

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54 Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 245,8 mio.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Handicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan

Handicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan Handicap- og psykiatriområdet budgetudfordringer og handleplan 2019 Handicap- og psykiatriområdet har følgende udfordringer: 1) budgetudfordringer i forhold til den løbende drift. 2) udfordringer i forhold

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

Økonomien på det specialiserede voksenområde

Økonomien på det specialiserede voksenområde Notat Sagsnr.: 00.30.10-G01-1-17 Dato: 12. juni 2017 Titel: Økonomien på det specialiserede voksenområde Sagsbehandle Hanne Astrid Jørgensen Lise Møller Jensen Økonomikonsulent Specialkonsulent Økonomien

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020

Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020 Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale

Læs mere

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr. Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Omprioriteringskatalog Budget

Omprioriteringskatalog Budget Omprioriteringskatalog Budget 2014-2017 Sagsnr. 237794 BrevID. 1669719 Sammenfatning af omprioriteringsforslag på udvalgsniveau 2014 2015 2016 2017 Økonomiudvalget 10.750 10.750 10.750 10.750 Beskæftigelses-

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET Budgetrevision April 2014 Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret. Der er forskydninger i forhold

Læs mere

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg

Årsager til budgetoverskridelser, Center Pleje og Omsorg Årsager til budgetoverskridelser, 2015 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Årsager til budgetoverskridelse...3 Forbrugssiden 2015...3 Fællesområderne under Center Pleje og Omsorg...3 Elever...4

Læs mere

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet. Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 12-3-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Den økonomiske situation for politikområdet Børn og Unge Regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på ca. 6 mio.

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Fokuspunkter (i 1.000 kr.) Forventet regnskab Korrigeret Oprindeligt Afvigelse til korr. Overført merforbrug fra regnskab 2018-37.796 37.796 Hjælpemidler 31.078 25.480 25.480 5.598 Visiterede timer i hjemmeplejen

Læs mere

Bilag 4. Analysen ses nedenfor.

Bilag 4. Analysen ses nedenfor. Bilag 4 Resume af analyse af midlertidige botilbud på det specialiserede voksenområde (servicelovens 7) (Denne forside er tilføjet til brug for sagsfremstillingen til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 6: Sindslidende området I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi

Læs mere

Politikområde Handicappede - 09

Politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Beslutning: Budgetopfølgning III for 2018 - Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv Sagsnr. i ESDH: 18/793 Beslutningskompetence: Beslutningstema: Udvalg for sociale forhold, sundhed og

Læs mere

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil N O T A T Til Klik her for at angive tekst. Kopi Klik her for at angive tekst. Fra Line Loldrup Emne Forslag til at imødegå merforbruget indenfor Handicap og Psykiatri i 2016, og hvad der er gjort hidtil

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2 Socialudvalget Budgetrevision 2 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 1,6 mio. kr. før politiske omplaceringer. Efter

Læs mere

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune

Det specialiserede anbringelsesområde. Udgiftsudvikling for Rebild Kommune Det specialiserede anbringelsesområde for voksne Udgiftsudvikling for Rebild Kommune 28-2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Datagrundlag... 5 4. Analyserede tilbud... 5 5. Hovedtal,

Læs mere

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor.

Tillægs-Dagsorden. til mødet den kl på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Tillægs-Dagsorden til mødet den kl. 13.00 på Rådhuset i Hanstholm - på Helge Ydes kontor. Medlemmer: Elsebeth Nielsen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Ole Christensen, Povl Bojer Afbud: Mødet hævet

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde

Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Analyse af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde Analyse af udgiftsudviklingen på det

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og

Læs mere

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland

Notat. Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar Takstanalyse budget Det specialiserede social- og undervisningsområde i region sjælland Til Styregruppen, K17 og KKR 30. januar 2015 Brevid: 3581715 Sagsnr.: 312512 Lolland Økonomi Kontaktperson Svend E. Olsen Økonomi Tlf.: 54676734 svol@lolland.dk Takstanalyse budget 2015 - Det specialiserede

Læs mere

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud

Udvikling i antal cpr. på dag- og døgntilbud SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Analyse - Politikområde 8, det specialiserede voksenområde Social-, Sundheds- og fritidsudvalget Dato: 12.02.2018 Sagsbeh.: Volkan Kösger Sagsnr.:

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Der blev i løbet af 2015 ændret på indsatserne i forhold til at imødegå konsekvenserne af denne ændring.

Der blev i løbet af 2015 ændret på indsatserne i forhold til at imødegå konsekvenserne af denne ændring. Social - og Arbejdsmarkedssekretariat Sagsnr. 280918 Brevid. 2337644 Ref. KARJ/HLL Dir. tlf. 46 31 79 64 karinj@roskilde.dk NOTAT: Budgetnotat på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område 25. maj 2016

Læs mere

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde

Analyse Politikområde 8. Det specialiserede voksenområde Analyse Politikområde 8 Det specialiserede voksenområde. oktober 08 Indhold. Udviklingen i antallet af borgere på dag- og døgntilbud. Dagtilbud udvikling fordelt på udgiftsintervaller. Døgntilbud og 85

Læs mere

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret. Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. marts 2019 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Dorthe Hecht, Henrik Zimino,

Læs mere

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 2,8 mio. kr. et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere