OPTAGELSE PÅ MMD - CASEOPGAVE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPTAGELSE PÅ MMD - CASEOPGAVE"

Transkript

1 JANUAR 2014 OPTAGELSE PÅ MMD - CASEOPGAVE VEJLEDNING TIL CASEARBEJDE Der er ingen formaliserede tests (G-mat eller sprogtests) i forbindelse med optagelse på Master of Management Development. MMD er en uddannelse, der fokuserer på proces kompetence og sådanne forudsætninger lader sig kun dårligt aflæse af standardiserede testresultater. Ansøgere med optagelseskravene i orden bliver inviteret til en personlig samtale, og for at styrke grundlaget for denne samtale anvendes en case-opgave, som du bedes arbejde med og indsende sammen med de øvrige, udfyldte ansøgningsmaterialer. I de følgende sider i ansøgningsmaterialet findes en case-beskrivelse: INDSCO. Inspireret af denne casehistorie, er det din opgave at skrive dig selv og din virksomhed ind i case fortællingen. Din historie skal være på 1-3 A4 sider, og det skal være din/jeres historie. Når du har skrevet din historie foreslår vi, at du lægger den fra dig i et par dage, og at du derefter reflekterer over et par spørgsmål: Hvad er de stærke og svage sider ved den lokale kontekst som din/jeres historie rummer? Hvorledes kan du spille en afgørende rolle i forbindelse med at åbne organisationen for en positiv udvikling? Hvor ville du begynde processen? (gerne meget konkret). Det er ikke lange og teoretiske svar vi interesserer os for, men personlige og kontante overvejelser over, hvad der ville gøre en forskel. Du skal medsende både din historie og refleksionerne over de tre spørgsmål sammen med din ansøgning. 1 / 5

2 CASE: INDSCO Uddrag og oversættelse ved Jan Molin, fra: MEN AND WOMEN OF THE CORPORATION, Rosabeth Moss Kanter, Basic Books, New York 1977 SCENEN OG AKTØRERNE Industrial supply corporation (Indsco) er ikke et virkeligt navn, men dog et meget konkret firma. Nogle af detaljerne er fordrejede for at bevare anonymiteten, men det generelle billede er i sandhed tæt på livet i organisationen, som det fremstod på baggrund af interviews, observationer o.l. Selskabets hovedkontor var placeret i en mange etagers bygning af glas og stål i en storby. Indretningen var luksuspræget. I stueetagen var der skiftende kunstudstillinger suppleret med glasskabe, fulde af udmærkelser som i tidens løb var tildelt Indsco s topledere for indsatser af almennyttig og samfundsgavnlig karakter. Der kunne være små bunker med firma-avisen, og særlige rapporter, som for eksempel fremmede studenters rosende omtale af firmaet efter at have tilbragt sommeren indkvarteret privat hos nogle af Indsco s medarbejdere. Disse forskellige udstillinger og beskrivelser understregede altid den indsats og gavnlige indflydelse, Indsco ydede overfor lokalsamfundet. Overfor de forkromede elevatorer og vagtens skranke var der store dobbeltdøre, der ledte ind til de ansattes kantine. Om morgenen stod der borde udenfor kantinen, med kaffe og morgenbrød til salg, og i dagens løb var der placeret vogne med the og kaffe på de forskellige etager. Selve kantinen var opdelt i to, en åben cafeteria del, og en mindre restaurant med dækkede borde og værtinder der styrede bordbestillinger og menuer. Denne restaurationsdel var primært besøgt af grupper af mænd, mens virksomhedens kvindelige kontorpersonale i udstrakt grad benyttede cafeteriet. Specielle frokostmøder på lederniveau blev arrangeret i mindre spisestuer og konferencerum på top etagen, og ledercharge var en forudsætning for at kunne arrangere og reservere sådanne. Mange Indsco ledere gik ud og spiste på nogle af kvarterets eksklusive frokostrestauranter, især hvis de havde kundebesøg. Ved sådanne frokoster drak man altid spiritus. Tidligere havde man haft tradition for et par ekstra dry martinies, men nu var det mere almindeligt at drikke nogle glas hvidvin. Skønt moderat spiritus indtagelse således syntes almindeligt, var større drikkeri ildeset. Karrieren kunne trues, hvis der cirkulerede små kommentarer i virksomheden om en persons drikkevaner. Historier om mænd, der gik på druk og lavede ravage på barer, blev fortalt med en sigende undertone af: det er fuldkommen tåbeligt. 2 /5

3 Kontoretagerne så afdæmpede og elegante ud, holdt i hvide og beige toner og møbleret i et moderne design. I den ene ende, lige ud for elevatorerne, sad en receptionist, der via telefonen annoncerede eventuelle gæster. I sådanne tilfælde dukkede der umiddelbart efter en sekretær op, der ledsagede gæsten til det aftalte møde. Kontorer med vinduer var forbeholdt højstatus ledere og hjørnekontorer tildeltes kun topchefer. Disse attraktive hjørnekontorer var større og havde et forrum, hvor privatsekretæren residerede. Alle de vinduesløse inderkontorer beboedes af almindelige medarbejdere, såsom assistenter og forskellige lavstatus månedslønnede. Sekretærer og timelønnet personale sad ved rækker af skriveborde og jalousiskabe i de store åbne arealer mellem inderkontorerne. Der var meget lidt personligt præg over de forskellige kontorer. Den enkelte leder kunne eventuelt hænge et billede op, og de fleste havde en række familiebilleder i ramme på skrivebordet. Normalt lå der kun meget få papirer og rapporter fremme, og det generelle indtryk på tværs af kontorerne var en atmosfære af orden og ensartethed. Faktisk kunne man sige, at jo højere status, jo mindre flød det pågældende kontor med dokumenter og sagsmapper. Kontorindretningen som sådan reflekterede mere officiel status end personlig stil og smag. På dette område var der et klart system af niveauer: efterhånden som en persons status voksede, skiftede skrivebordet fra stålramme med træplade, til egentligt træbord og kulminerede med topchefernes marmorplade. Askebægerudformningen skiftede ligeledes med karrieren; og en sekretær, der blev udnævnt til leder og som tog sit stålhængemappestativ med sig til sin egen fremtidige underordnede, blev stærkt bebrejdet af sine gamle sekretærkolleger, fordi hun dermed forsynede sin underordnede med noget som vedkommendes status ikke berettigede til. Denne rationelle og strukturerede fordeling af møbler og kontorrekvisitter var indført for at gøre systemet mere retfærdigt, og for at undgå interne slagsmål om effekterne. Der var både et formelt og et uformelt virksomhedssærpræg, der kunne genfindes i sprog, ritualer og adfærd. Officielt tilstræbte man udbredelsen af en fælles terminologi: comvoc (common vocabulary). Til dette specielle Indsco ordforråd tilføjede man så de forskellige afdelingers særlige begreber og jargon. En gruppe hustruer, som blev bedt om at lave en liste med disse firmaord, nedskrev på kort tid over hundrede, og påstod, at de kunne have skrevet endnu flere, hvis de havde haft lidt mere tid. Udover sådanne begreber og særlige udtryk havde Indsco en speciel udtryksform. De ansatte anvendte malende, billedlige formuleringer, i hvilke man ofte hægtede abstrakte udtryk på konkrete illustrationer, som for eksempel: i denne sag har han bevidst gravet hunden op, i betydningen, her er en medarbejder, der i sin opgavevaretagelse har handlet på tværs af ledelsens ønsker. Der var ligeledes nogle fænomener i virksomheden, som havde en hel række af forskellige malende betegnelser. Ikke tilfældigt havde man således mange navne for nyansatte, som gjorde hurtig karriere: stifinder, flyver-es, superstar, komet, kuglelyn, stjerne (i modsætning til vandbærer), én der kan gå på vandet.etc. Det konkrete billedbaserede sprog reflekterede en generel tendens til at holde benene på jorden, og for at undgå for dybsindige refleksioner og grublerier. For de fleste ansatte var livet i Indsco jo rime- 3 /5

4 lig sikkert og trygt så længe de ikke begik afgørende fejltagelser. Dette fornemmedes i hovedkontorets atmosfære, der nærmest syntes bleg og overfladisk på grænsen til det følelsesflade. Stemningen var komfortabel og afslappet (alle var dus og på fornavn med hinanden, og alle hilste på alle i elevatoren), men byggede på en fælles accepteret distance. Det var afgørende at kunne komme ud af det med de andre og sikre sig, at man ikke stak næsen for langt frem. De fleste fremstod med en tilforladelig, men glat og upersonlig stil. Komplicerede og kontroversielle emner blev oftest undgået. Personalemedarbejderne beskrev på introduktionskurser, hvorledes vrede og uenigheder vanskeligt lod sig forene med firmaets hverdag og understregede samtidig Indsco s tradition for at søge samarbejdsløsninger og konsensus. Der var få, om overhovedet nogen, belønninger forbundet med at kæmpe åbent, længe og hårdt for en sag. Det at være en del af et arbejdsfællesskab (en projektgruppe, en kontorenhed, o.l.) blev tillagt umådelig værdi, og byggede på en indstilling, der satte den gensidige kollegiale respekt i højsædet. Accept og respekt fra ens ligestillede udgjorde en væsentlig forudsætning for forfremmelse og solister gjorde kun sjældent karriere. Det følelsesmæssige islæt i hverdagen stammede hovedsagelig fra humoristiske sammenhænge. Vittigheder spillede en central rolle i Indsco, og humor kunne ofte hjælpe en medarbejder op i hierarkiet. I al almindelighed forsøgte medarbejderne at håndtere deres arbejdssituation konstruktivt og loyalt indenfor de strukturelle og sociale rammer, som Indsco bød dem. Var der ingen rigtige skurke i firmaet, var der på den anden side heller ikke nogle egentlige helte. Indsco kunne snarere fremvise en velfungerende, anonym skare af almindelige mennesker. Lederne i Indsco forventedes at se ud som ledere. De var ikke produceret i den nøjagtigt samme støbeform, men deres fremtoning og adfærd var nu alligevel bemærkelsesværdig ens. Selv på dette ydre præg var det slående, hvor vigtig konformiteten var i firmaet. Der var ikke nogen egentlig tøj kode, men uudtalt var der klare rammer og anvisninger på den korrekte påklædning. Man skulle ikke se mange ledere for at genkende det hvide, mandlige, veltilpassede og pæne fællespræg. Således som individualitet og særpræg ikke accepteredes på fremtoning og udseende, var der stærke begrænsninger på en lang række områder. Den sociale og holdningsmæssige konformitet var fundamentet i en ledelseskarriere. Indsco demonstrerede tydeligt en tendens til at lade lederne favorisere underordnede, der lignede dem selv. Over årene havde dette langsomt, men sikkert, skabt en usædvanlig stereotyp og ensartet skare af ledere. Denne tradition for homosocial reproduktion skyldes en forestilling om, at ledelsen måtte beskytte deres magt og autoritet, hvilket bedst sikredes ved, at man som leder kun delte dette med nogen, der lignede én selv. Som leder lagde man betydelig mere tid i firmaet end de øvrige medarbejdere, og tilbragte mere tid med fritidsaktiviteter, der var firmarelaterede. Ved arbejdsdagens ophør stimlede de ansatte sammen i elevatorerne for at komme hjem til privatlivets rekreative kvaliteter. Lederne blev der for at tage sene møder, lægge sidste hånd på rapporter, deltage i særlige chefarrangementer o.l. Først senere på aftenen kunne man som leder tillade sig at tage den uomgængelige ekstraopgave med i tasken og begive sig hjem til familien. Indsco s behov for en sådan forpligtelse baserede sig på grundlæggende fore- 4 /5

5 stillinger om, at loyalitet og engagement kun kunne måles på den enkelte leders vilje til at ofre tid og energi ud over det normale. Der var ydermere en forventning om, at ledere skabte deres karriere i og omkring firmaets liv. Både i og udenfor arbejdssituationen var det forventet, at ledere havde regelmæssigt samkvem. Herved øgedes ikke alene den gensidige tillid lederne imellem, samtidig skete der en ubemærket gensidig afsmitning, som understøttede det almindelige ønske om at bevare de ledelsesmæssige beføjelser i en kreds af ligestillede. Man blev ikke bare leder i Indsco, men meldte sig ind i et eksklusivt og lukket Indscosamfund. Medarbejdere på vej op ad karrierestigen, planlagde deres liv, som om dette udsprang af Indscosamfundet. I det lukkede Indscosamfund med den snævre rekruttering i eget billede, var der selvsagt ikke megen plads til kvinder. Ved sjældne lejligheder kunne hustruer deltage i inderkredsen, men i almindelighed var kvinder udenfor, på linie med andre afvigergrupper i firmaet (negre, jøder og udlændinge). I og med at tilliden på ledelsesniveau i alt det væsentlige, blev målt på et opofrende engagement og tilstedeværelse udelukkedes kvinder og andre minoriteter. De kunne tydeligvis ikke forventes at leve op til firmaets loyalitetskrav, da de historisk fremviste en adfærd, der tilgodeså interesseområder, der lå udenfor Indsco. Industrial Supply Corporation var hverken en god eller en dårlig virksomhed. Hovedkontoret fremstod mere som en eksemplarisk illustration. Selv om mange særheder var specielle for netop Indsco, så kunne dette ikke ændre på det typiske og generelle i de underliggende principper og holdninger. Generelt fremviste Indsco en adfærd og nogle værdier, som kan genfindes i andre og anderledes koncerner. De karakteristiske sociale processer, firmaets strukturelle dilemmaer og de ansattes opfattelser af arbejdslivet, illustrerer problemstillinger, som kan genfindes i de fleste moderne virksomheder, uanset om disse beskæftiger sig med finanser, produktion, politik eller service. 5 /5

Intern lederrekruttering

Intern lederrekruttering Intern lederrekruttering Fra kollega til leder Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

Organisationsforståelse og kulturanalyse

Organisationsforståelse og kulturanalyse Institut for Marketing og Management Underviser: Mette Lund Kristensen Studium: tilvalg i marketing, branding og kommunikation, 5. Semester. Af: Kira Paulin : 05/01-2009 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard

Evaluering af bibliotekets tilbud og service. Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard Evaluering af bibliotekets tilbud og service Signe Sindberg Stig Grøntved Larsen Marie Ulletved Holmgaard 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Rapportens opbygning og læsevejledning...

Læs mere

Når mennesker måles. En antropologisk analyse af målinger som ledelsesredskab i et dansk forsikringsselskab. Anne Weber & Susie Skov Jørgensen

Når mennesker måles. En antropologisk analyse af målinger som ledelsesredskab i et dansk forsikringsselskab. Anne Weber & Susie Skov Jørgensen DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Når mennesker måles En antropologisk analyse af målinger som ledelsesredskab i et dansk forsikringsselskab Anne Weber & Susie Skov Jørgensen Nr.

Læs mere

Personlig Effektivitet

Personlig Effektivitet Personlig Effektivitet Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Introduktion til holdninger... 5 Introduktion til målsætning... 7 Introduktion til prioritering... 9 Introduktion til analyse... 10 Introduktion

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

VIRKSOMHEDSANALYSE...2

VIRKSOMHEDSANALYSE...2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...1 2 METODE...1 2.1 METODESYN...1 2.2 ARBEJDSMETODE...2 3 VIRKSOMHEDSANALYSE...2 3.1 VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE...2 3.1.1 Vision og strategi...3 3.1.2 Produktion...4 3.1.3

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere

Man kan forære en tanke væk

Man kan forære en tanke væk Man kan forære en tanke væk EVALUERING Familieklubberne i Danmark Elsebeth Kirk Muff, Andreas Hjorth Frederiksen, & Bernhard Jensen Socialt Udviklingscenter SUS januar 2007 Socialt Udviklingscenter SUS,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse

Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Introduktion & Meningen med ledelse Modul 1 Lederkurset Den indre leder Introduktion Portræt af en leder I en alder af syv blev drengen og hans familie smidt ud af deres hus. Drengen skulle arbejde

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

LEAN GOVERNMENT. Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen LEAN GOVERNMENT Bedre service gennem bedre arbejdsgange i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen September 2006 PUBLIKATIONEN

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business

Illustreret af Anders Morgenthaler. Jens Moberg. Rettidig omsorg. Gyldendal Business Illustreret af Anders Morgenthaler Jens Moberg Rettidig omsorg Gyldendal Business Indhold Forord 5 Tak 10 1. Selvbevidsthed om at kende sig selv som leder 13 Succesfuld ledelse starter med selvbevidsthed

Læs mere