BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål"

Transkript

1 BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål BETÆNKNING NR KØBENHAVN 1985

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/Kobenhavn Ju bet.

3 Indholdsfortegnelse: side Udvalgets nedsættelse og virksomhed 9 Afsnit 1. Udvalgets kommissorium Kommissorium og baggrunden herfor Indledning og oversigt over betænkningen Indledning Oversigt 17 Afsnit 2. Grundlovens Indledning De fysiske foranstaltninger Grundlovens 72 - i og uden for strafferetsplejen 19 Afsnit 3. Foreløbig afgrænsning mellem tvangsindgreb inden og uden for strafferetsplejen. Beskrivelse af de straffeprocessulle tvangsindgreb Afgrænsningsspørgsmålet Straffeprocessuelle tvangsindgreb Inddeling efter beskyttelsesinteresser Hjemmelskravet Materielle betingelser Kompetence. Fremgangsmåde m.v Kompetence Formkrav. Begrundelse Fremgangsmåde 28 Afsnit 4. Tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Gældende ret 31 Indledning Materielle beføjelser Indgrebets karakter (intensitet) Ret til at få meddelt oplysninger Generel adgang til oplysninger 32

4 Mundtlige oplysninger Skriftlige oplysninger Besigtigelser og tilsvarende foranstaltninger ("udvortes" undersøgelser) Adgang til at færdes på fremmed ejendom Besigtigelse af ejendomme Adgang til at undersøge bestemte virksomheder eller lokaliteter, hvor et bestemt arbejde foregår, eller hvor en bestemt tilstand skal opretholdes Nærmere undersøgelser af fast ejendom Adgang til at besigtige bestemte genstande etc Undersøgelse af regnskaber, forretningsbøger, korrespondance m.v Prøveudtagning Visitation Andre indgreb Materielle betingelser for at kunne foretage tvangsindgreb (retsfaktumbeskrivelsen) Indledning Ingen egentlig retsfaktumbeskrivelse En vis retsf ak tumbeskr ivelse..., En egentlig retsfaktumbeskrivelse Formålet med tvangsindgreb uden for strafferetsplejen Indledning Tvangsindgreb som led i forvaltningens kontrol Kontrolvirksomhed og sanktioner Eksempler på kontrolbestemmelser Tvangsindgreb som oplysningsmiddel Tvangsindgreb som fuldbyrdelse Tvangsindgreb som udtryk for nødret Almindelig karakteristik af nødretstilfældene 67

5 Eksempler på nødretstilfælde Fremgangsmåden ved anvendelsen af de materielle beføjelser Hvem er tillagt adgang til at foretage tvangsindgreb? Offentlige myndigheder Politiets medvirken Bistand fra politiet Politiet som forvaltningsmyndighed Politiet forvaltningsmyndighed sammen med en anden myndighed Myndigheder udstyret med "politimyndighed" Særligt om EF-Kommissionens adgang til at foretage tvangsindgreb Indledning. Hovedreglen Undtagelser. Tilfælde, hvor fællesskabsmyndigheder kan føre selvstændig kontrol Karakteristik af kontrolforskrifterne Private Retskendelse Kravet om retskendelse udtrykkeligt fraveget i loven Loven indeholder bestemmelse om bistand fra politiet Politiet som forvaltningsmyndighed Foranstaltningerne ikke omfattet af grundlovens Andre tilfælde, hvor retskendelse ikke er nødvendig Samtykke Nødretslignende forhold Pligt til at yde bistand til forvaltningsmyndighederne ved foretagelse af foranstaltningerne Straffebestemmelsers betydning Hvordan indhentes retskendelse De almindelige domstole eller foged-

6 retten Særligt om fogedrettens kompetence Legitimation Legitimation mod forlangende Obligatorisk forevisning af legitimation Forevisning af fuldmagt Pligt til at yde bistand til myndighederne ved foretagelse af foranstaltningerne Pligt til at yde bistand generelt beskrevet Pligt til at yde bistand mere præcist beskrevet 9^ Forudgående meddelelse om foranstaltningernes gennemførelse Forudgående underretning Gennemførelse af foranstaltninger uden forudgående underretning Gennemtvingelse af materielle beføjelser Tvangsbøder Tilbagekaldelse af offentlig godkendelse Straf Umiddelbar genneintvingelse Begrænsning med hensyn til tvangsfuldbyrdelse som følge af beføjelsernes indhold? Retskendelse er unødvendig, eller retskendelse er indhentet Gennemførelse ved politiet Nødretslignende situationer Gennemførelse ved fogedretten 109 Afsnit 5. Norske og svenske regler Norske regler Pålæg om at give oplysninger Granskning og lignende 113

7 5.2. Svenske regler Materielle beføjelser Sundhedslovgivningen etc Veterinærlovgivningen Miljøbeskyttelseslovgivningen Skattelovgivningen Registre og lignende Arbejdsmiljølovgivningen Energilovgivningen Gennemtvingeisen af materielle beføjelser.., Bistand fra politiet Vitesforelåggende 122 Afsnit 6. Udvalgets overvejelser og forslag Overvejelsernes genstand Overvejelser vedrørende materielle beføjelser Indledning Materielle beføjelser Overvejelser vedrørende fremgangsmåden Hvem bør tillægges adgang til at bestemme om tvangsindgreb Retskendelse Indledning Udvalgets synspunkter vedrørende betydningen af forudgående retskendelse Retsfaktumbeskrivelse inden for strafferetsplejen Retsfaktumbeskrivelse ved forvaltningens tvangsforanstaltninger, som har kontrol - eller oplysningsformål Legitimation Bistand til myndighederne Forudgående meddelelse Andre regler om fremgangsmåden Gennemtvingelse af materielle beføjelser 141

8 6.5. Forholdet til strafferetsplejen Alene straf feprocessuelle regler fra sigtelsestidspunktet Alene straf feprocessuelle regler fra det tidspunkt, hvor der efter tilsynsmyndighedens opfattelse er konstateret en lovovertrædelse Alene straffeprocessuelle regler fra anmeldelsestidspunktet eller fra det tidspunkt hvor efterforskning indledes Anvendelse af tvangsindgreb uden for straf feretsplejen uanset sigtelse, politimæssig efterforskning eller anmeldelse til politiet Udvalgets overvejelser Nogle mulige konkrete forslag 156 Fortegnelse over bestemmelser, der hjemler tvangsindgreb uden for strafferetsplejen 158

9 9 Uch/alg_ets J^^sætteJLsj^ jdg virj<somhed. I 1963 nedsatte justitsministeriet et udvalg med den opgave at overveje, om forvaltningens afgørelser bør begrundes. Udvalget fik senere sit kommissorium udvidet til at omfatte forskellige spørgsmål vedrørende administrativ rekurs m.v. Udvalget afgav i 1972 betænkning nr. 651/1972 om begrundelse af forvaltningsafgørelser og administrativ rekurs m.v. Allerede inden afgivelsen af denne betænkning var udvalget ved skrivelse af 31. maj 1967 blevet anmodet om at overveje spørgsmålet om fastsættelse af lovregler vedrørende forvaltningsmyndighedernes adgang til uden for straf feretsplejens område at foretage ransagninger og beslaglæggelser. Behandlingen af dette spørgsmål, der ingen sammenhæng har med begrundelse og administrativ rekurs, har trukket meget længe ud, især fordi andre udredningsopgaver har været prioriteret højere. Udvalget har ved behandlingen af spørgsmålet om fastsættelse af lovregler vedrørende ransagninger og beslaglæggelse uden for strafferetsplejen siden 1976 haft følgende sammensætning. Professor, dr.jur. Bent Christensen (formand), politimester Mogens Grau (udpeget efter indstilling fra foreningen af politimestre i Danmark), afdelingschef, dr.jur. Niels Eilschou Holm, justitsministeriet, juridisk direktør Kurt Nielsen (udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening), og advokat Leif Skov (udpeget efter indstilling fra advokatrådet).

10 10 Den 17. september 1981 fritog justitsministeriet efter anmodning politimester Mogens Grau fra hvervet som medlem. I stedet beskikkedes politimester Tage Baekgaard som medlem af udvalget. Ligeledes den 17. september 1981 fritog man efter anmodning tidligere afdelingschef, nu folketingets ombudsmand dr.jur. Niels Eilschou Holm, fra hvervet som medlem. I stedet beskikkedes kontorchef, nu afdelingschef i justitsministeriet Asbjørn Jensen, som medlem af udvalget. Fuldmægtig Jens Møller, justitsministeriet, har fungeret som sekretær for udvalget. København, marts Bent Christensen (formand) Tage Bækgaard Asbjørn Jensen Kurt Nielsen Leif Skov Jens Møller.

11 11 1. Udvalgets kommissorium. Indledning og over sigt over_be tænkningen Kommissor i_um qg_ bag_grunden her for. Udvalgets kommissorium er formuleret således: "at overveje spørgsmålet om fastsættelse af lovregler vedrørende forvaltningsmyndighedens adgang til uden for strå f feretsplejens omrade at foretage ransagninger og beslaglæggelser". I den skrivelse af 31. maj 1967, hvormed justitsministeriet fastsatte kommissoriet, henvises til et uddrag af Folketingstidende (1966/67, sp ) vedrørende et spørgsmål fra folketingsmedlem Knud Thestrup og besvarelsen heraf. I det følgende gengives spørgsmålet og besvarelsen heraf og drøftelsen i forbindelse hermed: Af Thestrup til justitsministeren: "Vil ministeren tage initiativet til fremsættelse af lovregler, der skaber større sikkerhed for statsborgeren med hensyn til husundersøgelse og undersøgelse af papirer uden for straf feretsplejen?". Thestrup: Under den debat, der fandt sted her i efteråret - det var lige inden valget - om kontrolloven, fandt der mellem finansministeren og en af ordførerne et ordskifte sted om det rimelige i at åbne adgang gennem denne lov til husundersøgelser for skattevæsenet hos private statsborgere. Herunder blev grundlovens 72 nævnt, hvorefter husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden ikke må ske uden efter en retskendelse, medmindre en særlig lov hjemler undtagelse derfra. Om kontrolloven, der jo er til behandling i udvalget i øjeblikket, nu skal hjemle en sådan særlig undtagelse er, så vidt jeg ved, ikke afgjort; jeg håber ikke,

12 12 den vil gøre det. Men andre steder i lovgivningen finder vi love, der hjemler undtagelser fra grundlovens beskyttelsesregel. Det mærkelige er, at medens vi således uden for strafferetsplejen ikke har nogen egentlig bestemmelse om, i hvilket omfang og under hvilke forhold sådanne husundersøgelser må finde sted, har vi i straf feretsplejen regler om disse forhold, nemlig i retsplejelovens kapitler 68 og 69. Her er reglerne sådan, at de giver en udmærket retsbeskyttelse for statsborgerne, idet sådanne indgreb kun kan ske efter forudgående retskendelse, medmindre øjemedet ville forspildes, og hvis dette er tilfældet, således at man altså foretager undersøgelsen uden en forudgående retskendelse, skal sagen inden 24 timer forelægges for retten. Der kommer derved til at foreligge det mærkelige forhold, at den, der sigtes for en forbrydelse, har bedre retsbeskyttelse end den, der ikke sigtes. Jeg henviser til en afhandling i Juristen nr. 10, 1967, af lektor Peter Germer, hvori der er gjort rede for den mangel i vor lovgivning, der her foreligger, og for, at denne mangel bliver mere og mere følelig. Derfor spørger jeg justitsministeren, om han vil tage initiativet til at fremsætte lovregler, der skaber større sikkerhed for statsborgerne med hensyn til husundersøgelser og undersøgelse af papirer m.m. uden for stra f feretsplejen. Just itsmin i ster en (K. Axel Nielsen): Det spørgsmål, hr. Thestrup her har stillet, vedrører, som hr. Thestrup også seiv sagde det, til dels spørgsmålet om rækkevidden af grundlovens 72, der har følgende ordlyd: "Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse." Medens det er klart, at denne grundlovsbestemmelse omfatter ransagning inden for strå f f eretsple jen, er der, som hr. Thestrup nævnte, i den strafferetlige teori tvivl om, hvorvidt

13 13 bestemmelsen gælder inden for den almindelige forvaltning, f.eks. med hensyn til ransagninger efter bygningslove og fiskale love. Jeg skal ikke gå nærmere ind på dette tvivlsspørgsmål, men blot pege på, at spørgsmålets praktiske betydning er forholdsvis begrænset, idet grundlovsbestemmelsens krav om retskendelse kun gælder, hvor vedkommende lov ikke har fraveget kravet. Det er imidlertid ikke alene uklarhed med hensyn til grundlovens rækkevidde, der volder visse vanskeligheder i praksis. Gældende love kan give anledning til tvivl om, hvorvidt de forudsætter, at ransagning sker efter retskendelse, eller om de hjemler adgang til at foretage ransagning som en umiddelbar administrativ foranstaltning. Også i andre henseender kan der være tvivl om, hvilken fremgangsmåde der skal følges, og i forbindelse med udformningen af nye lovbestemmelser, der vedrører ransagning, kan vi stå over for vanskelige vurderingsspørgsmål, hvor en stillingtagen beror på en afvejning af på den ene side hensynet til effektivitet, der taler for en hurtig administrativ procedure, og på den anden side ønsket om tilvejebringelse af størst mulig retssikkerhed bl.a. gennem et krav om retskendelse. Til hr. Thestrups spørgsmål, om jeg vil fremsætte forslag til lovregler, der skaber større sikkerhed for borgerne med hensyn til ransagning, vil jeg gerne først sige, at der ikke for mig foreligger oplysninger om, at den administration, der finder sted under den gældende ordning, skulle være uforsvarlig; vi har jo i adskillige år haft hjemmel til at foretage ransagning uden retskendelse både i toldloven og i loven om almindelig omsa;tningsaf g ift, uden at der, så vidt jeg ved, er kommet berettigede klager herover. Men jeg er enig med hr. Thestrup i, at principielle hensyn taler for, at der sker en nærmere lovregulering af den fremgangsmåde, der skal følges ved ransagning uden for strafferetsplejen. Om en sådan regulering bør ske i de enkelte love, der hjemler ransagning, eller i en generallov, er et spørgsmål, der kræver nærmere overvejelse, herunder forhandlinger mellem de ministeriet, hvorunder lovene hører.

14 l't Som hr. Thestrup ved, er der under justitsministeriet nedsat et udvalg til behandling af forskellige forvaltningsretlige lovgivningsspørgsmål, bl.a. spørgsmålet om begrundelse af forvaltningsafgørelser og om administrativ rekurs. Jeg vil søge det spørgsmål, hr. Thestrup omtaler, placeret på dette udvalgs arbejdsprogram. Thestrup: Jeg takker ministeren for besvarelsen. Jeg vil gerne have lov til at gøre opmærksom på en ting til, som fremgår af den artikel, jeg omtalte. Hvis jeg må have lov til at citere et stykke fra denne artikel, kan ministeren se, at spørgsmålet er ved at blive aktuelt. Der står her: "Afgiver en lovbestemmelse hjemmel for husundersøgelse eller undersøgelse af papirer, uden at der samtidig er gjort undtagelse fra reglen om forudgående retskendelse, vil borgeren kunne hindre forvaltningsmyndigheder, der ikke kan fremvise retskendelse, i at foretage undersøgelse på stedet, idet han f.eks. kan bede dem om at komme igen en anden dag. Søger forvaltningsmyndighederne at trænge sig på, vil borgeren kunne spærre adgangen til sine lokaler uden derved at pådrage sig strafansvar efter straffelovens 119, idet hans handling må anses for retmæssig, da afgørelsen om foretagelse af undersøgelse på stedet ikke er truffet af den kompetente myndighed. Almindelige bestemmelser om straf for overtrædelse af den lov, hvori den materielle hjemmel for undersøgelsen findes, kan derfor heller ikke finde anvendelse i disse tilfælde." Jeg synes nok, at der er så vægtige grunde, der taler for, at man bør have lovbestemmelser, at jeg er glad for ministerens besvarelse og håber, at den fører til et positivt resultat. Justitsministeren (K. Axel Nielsen): Jeg kender godt den pågældende artikel i Juristen; jeg har læst den. Jeg ved også, at den har været genstand for opmærksomhed i justitsministeriet, og jeg skal drage omsorg for, at den bliver tilstillet det udvalg, som jeg omtalte. Jeg synes ikke, det eksempel, hr. Thestrup nævnte, var ret

15 15 relevant. Hvis f.eks. en skatteborger - hvis vi nu får den bestemmelse i kontrolloven, som jeg ved hr. Thestrup frygter - skulle nægte adgang og have ret til det, må han nok have noget at skjule, for ellers havde han jo ingen grund til at nægte skattemyndighederne adgang. Bør der så alligevel ikke i dette tilfælde være en mulighed for at bede politiet om hjælp? Nu gør jeg opmærksom på, som hr. Thestrup nok ved, at som lovforslaget er formuleret, drejer det sig, så vidt jeg er orienteret, kun om at tiltvinge sig adgang til forretningshemmeligheder, forretningspapirer osv. og forretningslokaler, og det gør det vel, skal vi sige lidt mindre betænkeligt; i hvert fald er der ingen fare for, at man dér skal krænke boligen, og jeg ved, det ligger hr. Thestrup meget på sinde, at dette ikke kan ske. Hermed sluttede spørgsmålet I^ndled_rvuig_ og _overj3 ijgt over betænkningen I_ndledning. Den således gengivne historiske baggrund bag udvidelsen af udvalgets kommissorium synes at vise, at meningen har været, at udvalget skulle beskæftige sig med foranstaltninger, der svarer til strafferetsplejens ransagninger og beslaglæggelser, som omfattes af grundlovens 72, men som ikke foretages i straf feprocessuelt øjemed. En gennemgang af den foreliggende lovgivning viser, at der i vidt omfang er adgang for forvaltningen til at foretage ransagninger og beslaglæggelser uden strå ffeprocessuelt øjemed, men også, at forvaltningen i vidt omfang har adgang til at foretage foranstaltninger, som ikke kan betegnes som ransagning eller beslaglæggelse, men som ikke destomindre "ligner" så meget, at problemstillingen i hvert fald retspolitisk i vidt omfang bliver den samme. I betænkningen er der derfor ikke lagt vægt på den historisk betingede begrænsning af kommissoriet.

16 16 I stedet har udvalget taget følgende udgangspunkt: Forvaltningen har et meget stort behov for oplysninger. Formålene med at skaffe oplysninger er oftest at tilvejebringe grundlaget for afgørelser truffet af eller forberedt i forvaltningen og/eller at overvåge, om gældende ret overholdes. De nødvendige oplysninger kan være alment tilgængelige, eller de kan skaffes fra forvaltningen selv. Men ofte må de hentes hos "borgerne". Lovgivningen indeholder et meget stort antal regler om forvaltningens krav på sådanne oplysninger eller borgernes pligt til at give dem. Undertiden indeholder reglerne ingen bestemmelser om, hvad der skal ske, hvis oplysningerne ikke fremkommer. Så er følgen oftest processuel skadevirkning. Men meget ofte findes regler om, at forvaltningen ved tvang kan skaffe sig de nødvendige oplysninger. Så foreligger situationer, som minder om strafferetsplejens efterforskningsskridt, og som ofte uden videre omfattes af beskrivelsen i grundlovens 72. Karakteristisk for strafferetsplejen er, at retsplejeloven indeholder udførlige regler om sådanne efter forskningsskridt. Hvor de foretages uden for straf feretsplejen, er forholdene derimod uklare og uensartede. Denne kendsgerning er udgangspunktet for udvalgets arbejde. Dets kommissorium er at overveje spørgsmålet om fastsættelse af lovregler vedrørende forvaltningsmyndighedernes adgang til uden for straf feretsplejens område at foretage ransagninger og beslaglæggelser. l ) Kernen i udvalgets opgave er derfor en dobbelt. At skaffe sig overblik over, hvornår og hvordan forvaltningen efter gældende ret kan tiltvinge sig oplysninger hos borgerne. Og 7 at bedømme, om de gældende regler er udslag af en rimelig afvejning af hensynet til på den ene side realiseringen af lovgivningens intentioner og på den anden side hensynet til den enkeltes integritet.

17 17 En gennemgang af lovgivningen viser imidlertid, at udvalget ikke udelukkende kan holde sig til tvangsmæssigt gennemførte oplysningsskridt. Gældende ret kender nemlig foreteelser, der resulterer i samme former for indgreb, og som foretages på lignende måde, uden at formålet er at skaffe oplysninger. Sådanne foreteelser rejser naturligvis lignende problemer om beskyttelsen af den enkelte, og tages derfor med Oversigt._ Betænkningens afsnit 2 indeholder en almindelig gennemgang af reglen i grundlovens 72. Afsnit 3 indeholder dels et afsnit om afgrænsningen mellem tvangsindgreb inden og uden for straf feretsplejen (herunder en omtale af de indgreb, som udvalget vil beskæftige sig med), dels en beskrivelse af de straffeprocessuelle tvangsindgreb. Afsnit 4 indeholder en gennemgang af gældende ret vedrørende tvangsindgreb uden for straf feretsplejen. De gældende regler er søgt anskuet ud fra forskellige synsvinkler. Disse synsvinkler er indgrebets karakter (intensiteten), de materielle betingelser for at kunne foretage tvangsindgreb (cetsfaktumbeskrivelsen), formålet med indgrebet, fremgangsmåden samt gennemtvingeisen. Afsnit 5 indeholder en kort omtale af norsk og svensk ret. I afsnit 6 findes udvalgets overvejelser og forslag. Som bilag til betænkningen er optrykt en. ikke udtømmende - men forhåbentlig fyldestgørende - fortegnelse over tvangsindgreb uden for straf feretsplejen. Der er ikke taget hensyn til stof fremkommet efter den 1. januar 1985.

18 18 Afsnit 2._ Grundlovens Ind ledning. Grundlovens 72 har følgende ordlyd: "Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse." Den følgende gennemgang af grundlovens 72 er summarisk. Dette hænger sammen med, at der findes en righoldig litteratur om bestemmelsen, hvortil der henvises. Det drejer sig især om den i slutningen af dette afsnit nævnte litteratur. En række af de tvivlsspørgsmål, som rejses vedrørende tvangsindgrebene inden for strafferetsplejen og deres forhold til grundlovens 72, er tillige omtalt i afsnit 4 i forbindelse med omtalen af de enkelte indgreb De fy_si.ske for anstå ltn inger. Bestemmelsen omtaler tre grupper af indgreb,, nemlig husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden. Udtrykket husundersøgelse tager først og fremmest sigte på undersøgelse af den private bolig. Også andre rum, der ikke er offentligt tilgængelige, er imidlertid omfattet af begrebet. I den forbindelse kan nævnes, lagerrum, forretningslokaler, kontorer etc. Beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer omfatter enhver rådighedsberøvelse, hvadenten den er midlertidig eller varig, og undersøgelse omfatter såvel undersøgelser på stedet som undersøgelser andetsteds. "Breve og andre papi-

19 L9 rer" omfatter private notater, manuskripter, forretningspapirer, regnskaber, protokoller o.lign., men derimod ikke legitimationspapirer som f.eks. pas og kørekort, der netop er beregnet til forevisning. Brud på post-, og telefonhemmeligheden er foranstaltninger, der tager sigte på at opnå kendskab til meddelelser, der overføres på denne måde, samt foranstaltninger, der vedrører den kendsgerning, om en sådan meddelelse overhovedet er afsendt Gr_undlov_ens_ 7 2 -^ i qg_jjdenfor strafferetsplejen. Det er i den statsretlige teori indgående drøftet, om 72 gælder uden for strafferetsplejen. Hvis det antages, at 72 ikke gælder uden for straf f eretsple jen, kan de fysiske foranstaltninger, som 72 vedrører, uden for strafferetsplejen foretages uden retskendelse. Gælder 72 uden for strafferetsplejen, kan de ovennævnte foranstaltninger kun gennemføres efter retskendelse, medmindre kravet om retskendelse er fraveget i loven. I praksis synes man sjældent at være stødt på problemer med hensyn til, om retskendelse skulle indhentes, og desuden indeholder retsplejeloven ikke - som i straf f eretsple jen - udtrykkelige regler om, hvorledes og under hvilke omstændigheder en sådan retskendelse i givet fald skal indhentes. Det skal i denne forbindelse nævnes, at 72 alene indeholder et krav om, at retskendelse eventuelt skal indhentes, altså et krav om, at man skal følge en bestemt fremgangsmåde, hvorimod bestemmelsen ikke indeholder begrænsninger i adgangen til at indføre materielle regler om foretagelse af husundersøgelser o.s.v. Spørgsmålet om, hvorvidt grundlovens 72 om forudgående retskendelse finder anvendelse uden for straf feretsplejen, kan næppe anses for endeligt afklaret i dansk ret. Spørgsmålet er således ikke afgjort i retspraksis, og det er omtvistet i den statsretlige litteratur, se for en benægtende besvarelse Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret II (1966) side 616

20 20 ff. og side 620, hvor det fremhæves, at den dagældende lovgivning øjensynligt var affattet ud fra denne forudsætning. For en bekræftende besvarelse, se Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret (1954) side 620 og Max Sørensen: Statsforfatningsret (2. udg. ved Peter Germer 1973) side 360 f f. Se endvidere Bernhard Gomard, Studier i den danske straffeproces (1976), side 265, med note 3. I den af Ole Espersen reviderede tredie udgave af Ross, Dansk Statsforfatningsret II (1980), side 628 ff, antages det, at spørgsmålet fortsat må anses som uafklaret, men at det kan være nærliggende at antage, at grundlovens 72 også gælder for administrativ ransagning uden for strafferetsplejens område, og det fremhæves i den forbindelse, at der i de senere år har været en langt større tilbøjelighed til på de enkelte lovgivningsområder at søge gennemført utvetydige lovbestemmelser herom. Som følge af den tvivl, der må antages at være vedrørende spørgsmålet, om grundlovens 72 gælder uden for strafferetsplejen, har udvalget i sin beskrivelse af gældende ret i afsnit 4 valgt at forudsætte, at dette er tilfældet. Heri ligger imidlertid ikke en stillingtagen fra udvalget til, om bestemmelsen rent faktisk må antages at finde anvendelse uden for strafferetsplejen. Litteratur: Poul Andersen, Dansk Statsforfatningsret (1954) side Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret (3. udg. ved Ole Espersen 1980) side Max Sørensen, Statsforfatningsret (2. udg. ved Peter Germer 1973) side Peter Germer i Juristen 1967, side 133 ff. Peter Germer i Juristen 1975, side 93 ff.

21 21 Afsnit 3. Foreløbig afgrænsning mellem tvangsindgreb _inden og uden for strafferetsplejen. Beskrivelse af de straffeprocessuelle t v a ng s i ndgreb._ 3.1. Afgrænsningsspørgsmålet Som det fremgår af afsnit 1, har det historiske udgangspunkt været, at udvalget skulle beskæftige sig med ransagning og beslaglæggelse m.v. uden for strafferetsplejen. Selv om udvalget har fundet det mere hensigtsmæssigt at tage udgangspunktet i tvangsmæssig fremskaffelse af de oplysninger, som forvaltningen har brug for, end i sondringen uden for/inden for strafferetsplejen, er spørgsmålet om afgrænsningen over for tvangsindgreb inden for straf feretsplejen af afgørende betydning for tilrettelæggelsen af udvalgets opgave. Herom gøres i dette afsnit nogle foreløbige bemærkninger De straf f eprocessuelle indgreb er en del af de efterforskningsmidler, der står til rådighed for politi og anklagemyndighed, når den offentlige strafforfølgning skal udføres. Tvangsindgrebene anvendes først og fremmest til at fremskaffe oplysninger til brug for afgørelsen af tiltalespørgsmålet og til sikring af beviser med henblik på en eventuel senere domsforhandling i sagen (f.eks. ved ransagning, beslaglæggelse, telefonaflytning m.v.). De kan også foretages med henblik på at sikre den sigtedes tilstedeværelse under sagen (f.eks. ved anholdelse eller fængsling). Endelig kan anvendelse af tvangsindgreb tage sigte på sanktionsvalget (især ved person- og mentalundersøgelser) og på selve fuldbyrdelsen (f.eks. ved visse former for beslaglæggelse eller varetægtsfængsling). Sammenfattende kan tvangsindgrebenes formål karakteriseres ved, at de skal tjene til afgørelse og

22 eventuel gennemførelse af henholdsvis tiltalen og dommen. 22 Som betegnelsen tvangsindgreb viser, kan de under visse omstændigheder gennemføres tvangsmæssigt enten umidddelbart (f.eks. sprængning af en dør) eller rette sig mod en person som mekanisk eller kompulsiv tvang (f.eks. frihedsberøvelse af modvillige vidner). Under begrebet tvang henhører også den særlige form for påtvingelser, der består i, at en foranstaltning iværksættes uden den berørtes forudgående viden herom (f.eks. aflytning, fotospionage og brevåbning). Det, der adskiller de processuelle tvangsindgreb fra andre straffeprocessuelle efter forskningsmidler, er tvangsmomentet. Forskellen er af stor betydning, fordi kun de egentlige tvangsindgreb er begrænsende reguleret i lovgivningen Karakteristisk for en meget stor del af de tvangsindgreb, der behandles i denne betænkning, er, at de er hjemlet som led i forvaltningens kontrol med overholdelsen af lovgivningen eller som led i fremskaffelse af oplysninger til brug for en afgørelse, der skal træffes af forvaltningen. Kontrollen udøves ofte, og behovet for oplysninger opstår ofte, uden at der behøver at foreligge mistanke om en konkret lovovertrædelse. Men især kontrolvirksomheden kan resultere i strafforfølgning, fordi kontrollen fører til konstatering af overtrædelse af de gældende bestemmelser. I sådanne tilfælde opstår åbenbart behov for afgrænsning af de tvangsmidler, som skal behandles i denne betænkning, og de straf feprocessuelle tvangsindgreb. I første omgang har afgrænsningen kun fremstillingsmæssig betydning. Hvilke tvangsindgreb skal tages med her, og hvilke skal udelades som straf f eprocessuelle? For at få et så godt overblik som muligt, har udvalget valgt følgende afgrænsning: Her medtages alle de tvangsindgreb, som er hjemlet i lovgivningen, undtagen dem, der kun kan gennemføres, hvis der foreligger mistanke om et strafbart forhold. I afsnit 6 om udvalgets overvejelser dukker spørgsmålet om

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer.

- 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. - 93-5.4. Ransagning af kommunikation med vidneudelukkede personer. I retsplejelovens kapitel 18 findes en række regler om vidneudelukkelse og vidnefritagelse. I 170, stk. l f om præster, læger og advokater,

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Bilag 2. Figur A. Figur B

Bilag 2. Figur A. Figur B Bilag 1 Bilag 2 Figur A Figur B Figur C Figur D Bilag 3 Erhvervsstyrelsen har i 2011 iværksat 37 undersøgelser, hvoraf 19 af disse blev afgjort i 2011. Disse undersøgelser omfatter altså både påbegyndte

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade,

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, - 57 - til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, hvis politiet - som under den gældende retstilstand - kan meddele, at

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a.

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. - - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. 6.1. Besigtigelse. Kapitel 75 a ( 822 og 823) i retsplejeloven handler om besigtigelse. Reglerne vedrører både politiets besigtigelser og besigtigelser foretaget

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Registrering af fingeraftryk

Registrering af fingeraftryk Registrering af fingeraftryk Henstillet til justitsministerens overvejelse - eventuelt som en midlertidig løsning - at søge det af Centralbureauet for Identifikation førte register over fingeraftryk inddraget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

artikel 96 eller artikel 97.

artikel 96 eller artikel 97. xxx xxx xxx 24. september 2001 Vedrørende Deres klage over Rigspolitiets afslag på indsigt i Schengen- Informationssystemet Datatilsynet Christians Brygge 28, 4. 1559 København V CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon

Læs mere

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien

Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien 2015-51 Mindreårige patienters retsstilling efter psykiatriloven og andre spørgsmål om brug af tvang i psykiatrien Efter tilsynsbesøg på ungdomspsykiatriske afdelinger rejste ombudsmanden på eget initiativ

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is LBK nr 1248 af 05/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0856595 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 474 af 27. maj 2013 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 474 af 27. maj 2013 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni Matthiesen (V). Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 674 Offentligt J.nr. 13-0193918 Den 23. september 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 474 af 27. maj 2013

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 23. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 Bilag + bilag BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Udkast til. Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland Civilafdelingen Dato: 15. januar 2016 Kontor: Nordatlantenhenden Sagsbeh: Morten Søndergård Pedersen Sagsnr.: 2011-220-0008 Dok.: 187175 Udkast til Bekendtgørelse om bistandsværger beskikket i medfør af

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015

Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser. 19. februar 2015 2015-3 Brug af sanktioner over for elever i de gymnasiale uddannelser Ombudsmanden rejste på eget initiativ en sag over for Undervisningsministeriet om anvendelsen af sanktioner over for elever i de gymnasiale

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v. LBK nr 1812 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-0122-000021 Senere ændringer

Læs mere

Lov om inkassovirksomhed

Lov om inkassovirksomhed Lov om inkassovirksomhed Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for inkassovirksomhed, jf. dog stk. 2 og 3. Stk. 2. Med undtagelse af 9-11, 12, stk. 1-3, 13 og 29 gælder loven ikke for inkassovirksomhed,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 1. januar 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-520-0009 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a. Min meddelelse nr. 1/2005 indeholder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter. Afgivet af justitsministeriets strafferetsplejeudvalg

Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter. Afgivet af justitsministeriets strafferetsplejeudvalg Politiets indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelse af agenter Afgivet af justitsministeriets strafferetsplejeudvalg Betænkning nr. 1023 1984 ISBN 87-503-5251-2 Ju 00-168-bet. Eloni Tryk. København

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere