BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål"

Transkript

1 BETÆNKNING om tvangsindgreb uden for strafferetsplejen Afgivet af udvalget vedrørende visse forvaltningsretlige spørgsmål BETÆNKNING NR KØBENHAVN 1985

2 trykt på genbrugspapir ISBN Stougaard Jensen/Kobenhavn Ju bet.

3 Indholdsfortegnelse: side Udvalgets nedsættelse og virksomhed 9 Afsnit 1. Udvalgets kommissorium Kommissorium og baggrunden herfor Indledning og oversigt over betænkningen Indledning Oversigt 17 Afsnit 2. Grundlovens Indledning De fysiske foranstaltninger Grundlovens 72 - i og uden for strafferetsplejen 19 Afsnit 3. Foreløbig afgrænsning mellem tvangsindgreb inden og uden for strafferetsplejen. Beskrivelse af de straffeprocessulle tvangsindgreb Afgrænsningsspørgsmålet Straffeprocessuelle tvangsindgreb Inddeling efter beskyttelsesinteresser Hjemmelskravet Materielle betingelser Kompetence. Fremgangsmåde m.v Kompetence Formkrav. Begrundelse Fremgangsmåde 28 Afsnit 4. Tvangsindgreb uden for strafferetsplejen. Gældende ret 31 Indledning Materielle beføjelser Indgrebets karakter (intensitet) Ret til at få meddelt oplysninger Generel adgang til oplysninger 32

4 Mundtlige oplysninger Skriftlige oplysninger Besigtigelser og tilsvarende foranstaltninger ("udvortes" undersøgelser) Adgang til at færdes på fremmed ejendom Besigtigelse af ejendomme Adgang til at undersøge bestemte virksomheder eller lokaliteter, hvor et bestemt arbejde foregår, eller hvor en bestemt tilstand skal opretholdes Nærmere undersøgelser af fast ejendom Adgang til at besigtige bestemte genstande etc Undersøgelse af regnskaber, forretningsbøger, korrespondance m.v Prøveudtagning Visitation Andre indgreb Materielle betingelser for at kunne foretage tvangsindgreb (retsfaktumbeskrivelsen) Indledning Ingen egentlig retsfaktumbeskrivelse En vis retsf ak tumbeskr ivelse..., En egentlig retsfaktumbeskrivelse Formålet med tvangsindgreb uden for strafferetsplejen Indledning Tvangsindgreb som led i forvaltningens kontrol Kontrolvirksomhed og sanktioner Eksempler på kontrolbestemmelser Tvangsindgreb som oplysningsmiddel Tvangsindgreb som fuldbyrdelse Tvangsindgreb som udtryk for nødret Almindelig karakteristik af nødretstilfældene 67

5 Eksempler på nødretstilfælde Fremgangsmåden ved anvendelsen af de materielle beføjelser Hvem er tillagt adgang til at foretage tvangsindgreb? Offentlige myndigheder Politiets medvirken Bistand fra politiet Politiet som forvaltningsmyndighed Politiet forvaltningsmyndighed sammen med en anden myndighed Myndigheder udstyret med "politimyndighed" Særligt om EF-Kommissionens adgang til at foretage tvangsindgreb Indledning. Hovedreglen Undtagelser. Tilfælde, hvor fællesskabsmyndigheder kan føre selvstændig kontrol Karakteristik af kontrolforskrifterne Private Retskendelse Kravet om retskendelse udtrykkeligt fraveget i loven Loven indeholder bestemmelse om bistand fra politiet Politiet som forvaltningsmyndighed Foranstaltningerne ikke omfattet af grundlovens Andre tilfælde, hvor retskendelse ikke er nødvendig Samtykke Nødretslignende forhold Pligt til at yde bistand til forvaltningsmyndighederne ved foretagelse af foranstaltningerne Straffebestemmelsers betydning Hvordan indhentes retskendelse De almindelige domstole eller foged-

6 retten Særligt om fogedrettens kompetence Legitimation Legitimation mod forlangende Obligatorisk forevisning af legitimation Forevisning af fuldmagt Pligt til at yde bistand til myndighederne ved foretagelse af foranstaltningerne Pligt til at yde bistand generelt beskrevet Pligt til at yde bistand mere præcist beskrevet 9^ Forudgående meddelelse om foranstaltningernes gennemførelse Forudgående underretning Gennemførelse af foranstaltninger uden forudgående underretning Gennemtvingelse af materielle beføjelser Tvangsbøder Tilbagekaldelse af offentlig godkendelse Straf Umiddelbar genneintvingelse Begrænsning med hensyn til tvangsfuldbyrdelse som følge af beføjelsernes indhold? Retskendelse er unødvendig, eller retskendelse er indhentet Gennemførelse ved politiet Nødretslignende situationer Gennemførelse ved fogedretten 109 Afsnit 5. Norske og svenske regler Norske regler Pålæg om at give oplysninger Granskning og lignende 113

7 5.2. Svenske regler Materielle beføjelser Sundhedslovgivningen etc Veterinærlovgivningen Miljøbeskyttelseslovgivningen Skattelovgivningen Registre og lignende Arbejdsmiljølovgivningen Energilovgivningen Gennemtvingeisen af materielle beføjelser.., Bistand fra politiet Vitesforelåggende 122 Afsnit 6. Udvalgets overvejelser og forslag Overvejelsernes genstand Overvejelser vedrørende materielle beføjelser Indledning Materielle beføjelser Overvejelser vedrørende fremgangsmåden Hvem bør tillægges adgang til at bestemme om tvangsindgreb Retskendelse Indledning Udvalgets synspunkter vedrørende betydningen af forudgående retskendelse Retsfaktumbeskrivelse inden for strafferetsplejen Retsfaktumbeskrivelse ved forvaltningens tvangsforanstaltninger, som har kontrol - eller oplysningsformål Legitimation Bistand til myndighederne Forudgående meddelelse Andre regler om fremgangsmåden Gennemtvingelse af materielle beføjelser 141

8 6.5. Forholdet til strafferetsplejen Alene straf feprocessuelle regler fra sigtelsestidspunktet Alene straf feprocessuelle regler fra det tidspunkt, hvor der efter tilsynsmyndighedens opfattelse er konstateret en lovovertrædelse Alene straffeprocessuelle regler fra anmeldelsestidspunktet eller fra det tidspunkt hvor efterforskning indledes Anvendelse af tvangsindgreb uden for straf feretsplejen uanset sigtelse, politimæssig efterforskning eller anmeldelse til politiet Udvalgets overvejelser Nogle mulige konkrete forslag 156 Fortegnelse over bestemmelser, der hjemler tvangsindgreb uden for strafferetsplejen 158

9 9 Uch/alg_ets J^^sætteJLsj^ jdg virj<somhed. I 1963 nedsatte justitsministeriet et udvalg med den opgave at overveje, om forvaltningens afgørelser bør begrundes. Udvalget fik senere sit kommissorium udvidet til at omfatte forskellige spørgsmål vedrørende administrativ rekurs m.v. Udvalget afgav i 1972 betænkning nr. 651/1972 om begrundelse af forvaltningsafgørelser og administrativ rekurs m.v. Allerede inden afgivelsen af denne betænkning var udvalget ved skrivelse af 31. maj 1967 blevet anmodet om at overveje spørgsmålet om fastsættelse af lovregler vedrørende forvaltningsmyndighedernes adgang til uden for straf feretsplejens område at foretage ransagninger og beslaglæggelser. Behandlingen af dette spørgsmål, der ingen sammenhæng har med begrundelse og administrativ rekurs, har trukket meget længe ud, især fordi andre udredningsopgaver har været prioriteret højere. Udvalget har ved behandlingen af spørgsmålet om fastsættelse af lovregler vedrørende ransagninger og beslaglæggelse uden for strafferetsplejen siden 1976 haft følgende sammensætning. Professor, dr.jur. Bent Christensen (formand), politimester Mogens Grau (udpeget efter indstilling fra foreningen af politimestre i Danmark), afdelingschef, dr.jur. Niels Eilschou Holm, justitsministeriet, juridisk direktør Kurt Nielsen (udpeget efter indstilling fra Kommunernes Landsforening), og advokat Leif Skov (udpeget efter indstilling fra advokatrådet).

10 10 Den 17. september 1981 fritog justitsministeriet efter anmodning politimester Mogens Grau fra hvervet som medlem. I stedet beskikkedes politimester Tage Baekgaard som medlem af udvalget. Ligeledes den 17. september 1981 fritog man efter anmodning tidligere afdelingschef, nu folketingets ombudsmand dr.jur. Niels Eilschou Holm, fra hvervet som medlem. I stedet beskikkedes kontorchef, nu afdelingschef i justitsministeriet Asbjørn Jensen, som medlem af udvalget. Fuldmægtig Jens Møller, justitsministeriet, har fungeret som sekretær for udvalget. København, marts Bent Christensen (formand) Tage Bækgaard Asbjørn Jensen Kurt Nielsen Leif Skov Jens Møller.

11 11 1. Udvalgets kommissorium. Indledning og over sigt over_be tænkningen Kommissor i_um qg_ bag_grunden her for. Udvalgets kommissorium er formuleret således: "at overveje spørgsmålet om fastsættelse af lovregler vedrørende forvaltningsmyndighedens adgang til uden for strå f feretsplejens omrade at foretage ransagninger og beslaglæggelser". I den skrivelse af 31. maj 1967, hvormed justitsministeriet fastsatte kommissoriet, henvises til et uddrag af Folketingstidende (1966/67, sp ) vedrørende et spørgsmål fra folketingsmedlem Knud Thestrup og besvarelsen heraf. I det følgende gengives spørgsmålet og besvarelsen heraf og drøftelsen i forbindelse hermed: Af Thestrup til justitsministeren: "Vil ministeren tage initiativet til fremsættelse af lovregler, der skaber større sikkerhed for statsborgeren med hensyn til husundersøgelse og undersøgelse af papirer uden for straf feretsplejen?". Thestrup: Under den debat, der fandt sted her i efteråret - det var lige inden valget - om kontrolloven, fandt der mellem finansministeren og en af ordførerne et ordskifte sted om det rimelige i at åbne adgang gennem denne lov til husundersøgelser for skattevæsenet hos private statsborgere. Herunder blev grundlovens 72 nævnt, hvorefter husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden ikke må ske uden efter en retskendelse, medmindre en særlig lov hjemler undtagelse derfra. Om kontrolloven, der jo er til behandling i udvalget i øjeblikket, nu skal hjemle en sådan særlig undtagelse er, så vidt jeg ved, ikke afgjort; jeg håber ikke,

12 12 den vil gøre det. Men andre steder i lovgivningen finder vi love, der hjemler undtagelser fra grundlovens beskyttelsesregel. Det mærkelige er, at medens vi således uden for strafferetsplejen ikke har nogen egentlig bestemmelse om, i hvilket omfang og under hvilke forhold sådanne husundersøgelser må finde sted, har vi i straf feretsplejen regler om disse forhold, nemlig i retsplejelovens kapitler 68 og 69. Her er reglerne sådan, at de giver en udmærket retsbeskyttelse for statsborgerne, idet sådanne indgreb kun kan ske efter forudgående retskendelse, medmindre øjemedet ville forspildes, og hvis dette er tilfældet, således at man altså foretager undersøgelsen uden en forudgående retskendelse, skal sagen inden 24 timer forelægges for retten. Der kommer derved til at foreligge det mærkelige forhold, at den, der sigtes for en forbrydelse, har bedre retsbeskyttelse end den, der ikke sigtes. Jeg henviser til en afhandling i Juristen nr. 10, 1967, af lektor Peter Germer, hvori der er gjort rede for den mangel i vor lovgivning, der her foreligger, og for, at denne mangel bliver mere og mere følelig. Derfor spørger jeg justitsministeren, om han vil tage initiativet til at fremsætte lovregler, der skaber større sikkerhed for statsborgerne med hensyn til husundersøgelser og undersøgelse af papirer m.m. uden for stra f feretsplejen. Just itsmin i ster en (K. Axel Nielsen): Det spørgsmål, hr. Thestrup her har stillet, vedrører, som hr. Thestrup også seiv sagde det, til dels spørgsmålet om rækkevidden af grundlovens 72, der har følgende ordlyd: "Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse." Medens det er klart, at denne grundlovsbestemmelse omfatter ransagning inden for strå f f eretsple jen, er der, som hr. Thestrup nævnte, i den strafferetlige teori tvivl om, hvorvidt

13 13 bestemmelsen gælder inden for den almindelige forvaltning, f.eks. med hensyn til ransagninger efter bygningslove og fiskale love. Jeg skal ikke gå nærmere ind på dette tvivlsspørgsmål, men blot pege på, at spørgsmålets praktiske betydning er forholdsvis begrænset, idet grundlovsbestemmelsens krav om retskendelse kun gælder, hvor vedkommende lov ikke har fraveget kravet. Det er imidlertid ikke alene uklarhed med hensyn til grundlovens rækkevidde, der volder visse vanskeligheder i praksis. Gældende love kan give anledning til tvivl om, hvorvidt de forudsætter, at ransagning sker efter retskendelse, eller om de hjemler adgang til at foretage ransagning som en umiddelbar administrativ foranstaltning. Også i andre henseender kan der være tvivl om, hvilken fremgangsmåde der skal følges, og i forbindelse med udformningen af nye lovbestemmelser, der vedrører ransagning, kan vi stå over for vanskelige vurderingsspørgsmål, hvor en stillingtagen beror på en afvejning af på den ene side hensynet til effektivitet, der taler for en hurtig administrativ procedure, og på den anden side ønsket om tilvejebringelse af størst mulig retssikkerhed bl.a. gennem et krav om retskendelse. Til hr. Thestrups spørgsmål, om jeg vil fremsætte forslag til lovregler, der skaber større sikkerhed for borgerne med hensyn til ransagning, vil jeg gerne først sige, at der ikke for mig foreligger oplysninger om, at den administration, der finder sted under den gældende ordning, skulle være uforsvarlig; vi har jo i adskillige år haft hjemmel til at foretage ransagning uden retskendelse både i toldloven og i loven om almindelig omsa;tningsaf g ift, uden at der, så vidt jeg ved, er kommet berettigede klager herover. Men jeg er enig med hr. Thestrup i, at principielle hensyn taler for, at der sker en nærmere lovregulering af den fremgangsmåde, der skal følges ved ransagning uden for strafferetsplejen. Om en sådan regulering bør ske i de enkelte love, der hjemler ransagning, eller i en generallov, er et spørgsmål, der kræver nærmere overvejelse, herunder forhandlinger mellem de ministeriet, hvorunder lovene hører.

14 l't Som hr. Thestrup ved, er der under justitsministeriet nedsat et udvalg til behandling af forskellige forvaltningsretlige lovgivningsspørgsmål, bl.a. spørgsmålet om begrundelse af forvaltningsafgørelser og om administrativ rekurs. Jeg vil søge det spørgsmål, hr. Thestrup omtaler, placeret på dette udvalgs arbejdsprogram. Thestrup: Jeg takker ministeren for besvarelsen. Jeg vil gerne have lov til at gøre opmærksom på en ting til, som fremgår af den artikel, jeg omtalte. Hvis jeg må have lov til at citere et stykke fra denne artikel, kan ministeren se, at spørgsmålet er ved at blive aktuelt. Der står her: "Afgiver en lovbestemmelse hjemmel for husundersøgelse eller undersøgelse af papirer, uden at der samtidig er gjort undtagelse fra reglen om forudgående retskendelse, vil borgeren kunne hindre forvaltningsmyndigheder, der ikke kan fremvise retskendelse, i at foretage undersøgelse på stedet, idet han f.eks. kan bede dem om at komme igen en anden dag. Søger forvaltningsmyndighederne at trænge sig på, vil borgeren kunne spærre adgangen til sine lokaler uden derved at pådrage sig strafansvar efter straffelovens 119, idet hans handling må anses for retmæssig, da afgørelsen om foretagelse af undersøgelse på stedet ikke er truffet af den kompetente myndighed. Almindelige bestemmelser om straf for overtrædelse af den lov, hvori den materielle hjemmel for undersøgelsen findes, kan derfor heller ikke finde anvendelse i disse tilfælde." Jeg synes nok, at der er så vægtige grunde, der taler for, at man bør have lovbestemmelser, at jeg er glad for ministerens besvarelse og håber, at den fører til et positivt resultat. Justitsministeren (K. Axel Nielsen): Jeg kender godt den pågældende artikel i Juristen; jeg har læst den. Jeg ved også, at den har været genstand for opmærksomhed i justitsministeriet, og jeg skal drage omsorg for, at den bliver tilstillet det udvalg, som jeg omtalte. Jeg synes ikke, det eksempel, hr. Thestrup nævnte, var ret

15 15 relevant. Hvis f.eks. en skatteborger - hvis vi nu får den bestemmelse i kontrolloven, som jeg ved hr. Thestrup frygter - skulle nægte adgang og have ret til det, må han nok have noget at skjule, for ellers havde han jo ingen grund til at nægte skattemyndighederne adgang. Bør der så alligevel ikke i dette tilfælde være en mulighed for at bede politiet om hjælp? Nu gør jeg opmærksom på, som hr. Thestrup nok ved, at som lovforslaget er formuleret, drejer det sig, så vidt jeg er orienteret, kun om at tiltvinge sig adgang til forretningshemmeligheder, forretningspapirer osv. og forretningslokaler, og det gør det vel, skal vi sige lidt mindre betænkeligt; i hvert fald er der ingen fare for, at man dér skal krænke boligen, og jeg ved, det ligger hr. Thestrup meget på sinde, at dette ikke kan ske. Hermed sluttede spørgsmålet I^ndled_rvuig_ og _overj3 ijgt over betænkningen I_ndledning. Den således gengivne historiske baggrund bag udvidelsen af udvalgets kommissorium synes at vise, at meningen har været, at udvalget skulle beskæftige sig med foranstaltninger, der svarer til strafferetsplejens ransagninger og beslaglæggelser, som omfattes af grundlovens 72, men som ikke foretages i straf feprocessuelt øjemed. En gennemgang af den foreliggende lovgivning viser, at der i vidt omfang er adgang for forvaltningen til at foretage ransagninger og beslaglæggelser uden strå ffeprocessuelt øjemed, men også, at forvaltningen i vidt omfang har adgang til at foretage foranstaltninger, som ikke kan betegnes som ransagning eller beslaglæggelse, men som ikke destomindre "ligner" så meget, at problemstillingen i hvert fald retspolitisk i vidt omfang bliver den samme. I betænkningen er der derfor ikke lagt vægt på den historisk betingede begrænsning af kommissoriet.

16 16 I stedet har udvalget taget følgende udgangspunkt: Forvaltningen har et meget stort behov for oplysninger. Formålene med at skaffe oplysninger er oftest at tilvejebringe grundlaget for afgørelser truffet af eller forberedt i forvaltningen og/eller at overvåge, om gældende ret overholdes. De nødvendige oplysninger kan være alment tilgængelige, eller de kan skaffes fra forvaltningen selv. Men ofte må de hentes hos "borgerne". Lovgivningen indeholder et meget stort antal regler om forvaltningens krav på sådanne oplysninger eller borgernes pligt til at give dem. Undertiden indeholder reglerne ingen bestemmelser om, hvad der skal ske, hvis oplysningerne ikke fremkommer. Så er følgen oftest processuel skadevirkning. Men meget ofte findes regler om, at forvaltningen ved tvang kan skaffe sig de nødvendige oplysninger. Så foreligger situationer, som minder om strafferetsplejens efterforskningsskridt, og som ofte uden videre omfattes af beskrivelsen i grundlovens 72. Karakteristisk for strafferetsplejen er, at retsplejeloven indeholder udførlige regler om sådanne efter forskningsskridt. Hvor de foretages uden for straf feretsplejen, er forholdene derimod uklare og uensartede. Denne kendsgerning er udgangspunktet for udvalgets arbejde. Dets kommissorium er at overveje spørgsmålet om fastsættelse af lovregler vedrørende forvaltningsmyndighedernes adgang til uden for straf feretsplejens område at foretage ransagninger og beslaglæggelser. l ) Kernen i udvalgets opgave er derfor en dobbelt. At skaffe sig overblik over, hvornår og hvordan forvaltningen efter gældende ret kan tiltvinge sig oplysninger hos borgerne. Og 7 at bedømme, om de gældende regler er udslag af en rimelig afvejning af hensynet til på den ene side realiseringen af lovgivningens intentioner og på den anden side hensynet til den enkeltes integritet.

17 17 En gennemgang af lovgivningen viser imidlertid, at udvalget ikke udelukkende kan holde sig til tvangsmæssigt gennemførte oplysningsskridt. Gældende ret kender nemlig foreteelser, der resulterer i samme former for indgreb, og som foretages på lignende måde, uden at formålet er at skaffe oplysninger. Sådanne foreteelser rejser naturligvis lignende problemer om beskyttelsen af den enkelte, og tages derfor med Oversigt._ Betænkningens afsnit 2 indeholder en almindelig gennemgang af reglen i grundlovens 72. Afsnit 3 indeholder dels et afsnit om afgrænsningen mellem tvangsindgreb inden og uden for straf feretsplejen (herunder en omtale af de indgreb, som udvalget vil beskæftige sig med), dels en beskrivelse af de straffeprocessuelle tvangsindgreb. Afsnit 4 indeholder en gennemgang af gældende ret vedrørende tvangsindgreb uden for straf feretsplejen. De gældende regler er søgt anskuet ud fra forskellige synsvinkler. Disse synsvinkler er indgrebets karakter (intensiteten), de materielle betingelser for at kunne foretage tvangsindgreb (cetsfaktumbeskrivelsen), formålet med indgrebet, fremgangsmåden samt gennemtvingeisen. Afsnit 5 indeholder en kort omtale af norsk og svensk ret. I afsnit 6 findes udvalgets overvejelser og forslag. Som bilag til betænkningen er optrykt en. ikke udtømmende - men forhåbentlig fyldestgørende - fortegnelse over tvangsindgreb uden for straf feretsplejen. Der er ikke taget hensyn til stof fremkommet efter den 1. januar 1985.

18 18 Afsnit 2._ Grundlovens Ind ledning. Grundlovens 72 har følgende ordlyd: "Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse." Den følgende gennemgang af grundlovens 72 er summarisk. Dette hænger sammen med, at der findes en righoldig litteratur om bestemmelsen, hvortil der henvises. Det drejer sig især om den i slutningen af dette afsnit nævnte litteratur. En række af de tvivlsspørgsmål, som rejses vedrørende tvangsindgrebene inden for strafferetsplejen og deres forhold til grundlovens 72, er tillige omtalt i afsnit 4 i forbindelse med omtalen af de enkelte indgreb De fy_si.ske for anstå ltn inger. Bestemmelsen omtaler tre grupper af indgreb,, nemlig husundersøgelse, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden. Udtrykket husundersøgelse tager først og fremmest sigte på undersøgelse af den private bolig. Også andre rum, der ikke er offentligt tilgængelige, er imidlertid omfattet af begrebet. I den forbindelse kan nævnes, lagerrum, forretningslokaler, kontorer etc. Beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer omfatter enhver rådighedsberøvelse, hvadenten den er midlertidig eller varig, og undersøgelse omfatter såvel undersøgelser på stedet som undersøgelser andetsteds. "Breve og andre papi-

19 L9 rer" omfatter private notater, manuskripter, forretningspapirer, regnskaber, protokoller o.lign., men derimod ikke legitimationspapirer som f.eks. pas og kørekort, der netop er beregnet til forevisning. Brud på post-, og telefonhemmeligheden er foranstaltninger, der tager sigte på at opnå kendskab til meddelelser, der overføres på denne måde, samt foranstaltninger, der vedrører den kendsgerning, om en sådan meddelelse overhovedet er afsendt Gr_undlov_ens_ 7 2 -^ i qg_jjdenfor strafferetsplejen. Det er i den statsretlige teori indgående drøftet, om 72 gælder uden for strafferetsplejen. Hvis det antages, at 72 ikke gælder uden for straf f eretsple jen, kan de fysiske foranstaltninger, som 72 vedrører, uden for strafferetsplejen foretages uden retskendelse. Gælder 72 uden for strafferetsplejen, kan de ovennævnte foranstaltninger kun gennemføres efter retskendelse, medmindre kravet om retskendelse er fraveget i loven. I praksis synes man sjældent at være stødt på problemer med hensyn til, om retskendelse skulle indhentes, og desuden indeholder retsplejeloven ikke - som i straf f eretsple jen - udtrykkelige regler om, hvorledes og under hvilke omstændigheder en sådan retskendelse i givet fald skal indhentes. Det skal i denne forbindelse nævnes, at 72 alene indeholder et krav om, at retskendelse eventuelt skal indhentes, altså et krav om, at man skal følge en bestemt fremgangsmåde, hvorimod bestemmelsen ikke indeholder begrænsninger i adgangen til at indføre materielle regler om foretagelse af husundersøgelser o.s.v. Spørgsmålet om, hvorvidt grundlovens 72 om forudgående retskendelse finder anvendelse uden for straf feretsplejen, kan næppe anses for endeligt afklaret i dansk ret. Spørgsmålet er således ikke afgjort i retspraksis, og det er omtvistet i den statsretlige litteratur, se for en benægtende besvarelse Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret II (1966) side 616

20 20 ff. og side 620, hvor det fremhæves, at den dagældende lovgivning øjensynligt var affattet ud fra denne forudsætning. For en bekræftende besvarelse, se Poul Andersen: Dansk Statsforfatningsret (1954) side 620 og Max Sørensen: Statsforfatningsret (2. udg. ved Peter Germer 1973) side 360 f f. Se endvidere Bernhard Gomard, Studier i den danske straffeproces (1976), side 265, med note 3. I den af Ole Espersen reviderede tredie udgave af Ross, Dansk Statsforfatningsret II (1980), side 628 ff, antages det, at spørgsmålet fortsat må anses som uafklaret, men at det kan være nærliggende at antage, at grundlovens 72 også gælder for administrativ ransagning uden for strafferetsplejens område, og det fremhæves i den forbindelse, at der i de senere år har været en langt større tilbøjelighed til på de enkelte lovgivningsområder at søge gennemført utvetydige lovbestemmelser herom. Som følge af den tvivl, der må antages at være vedrørende spørgsmålet, om grundlovens 72 gælder uden for strafferetsplejen, har udvalget i sin beskrivelse af gældende ret i afsnit 4 valgt at forudsætte, at dette er tilfældet. Heri ligger imidlertid ikke en stillingtagen fra udvalget til, om bestemmelsen rent faktisk må antages at finde anvendelse uden for strafferetsplejen. Litteratur: Poul Andersen, Dansk Statsforfatningsret (1954) side Alf Ross, Dansk Statsforfatningsret (3. udg. ved Ole Espersen 1980) side Max Sørensen, Statsforfatningsret (2. udg. ved Peter Germer 1973) side Peter Germer i Juristen 1967, side 133 ff. Peter Germer i Juristen 1975, side 93 ff.

21 21 Afsnit 3. Foreløbig afgrænsning mellem tvangsindgreb _inden og uden for strafferetsplejen. Beskrivelse af de straffeprocessuelle t v a ng s i ndgreb._ 3.1. Afgrænsningsspørgsmålet Som det fremgår af afsnit 1, har det historiske udgangspunkt været, at udvalget skulle beskæftige sig med ransagning og beslaglæggelse m.v. uden for strafferetsplejen. Selv om udvalget har fundet det mere hensigtsmæssigt at tage udgangspunktet i tvangsmæssig fremskaffelse af de oplysninger, som forvaltningen har brug for, end i sondringen uden for/inden for strafferetsplejen, er spørgsmålet om afgrænsningen over for tvangsindgreb inden for straf feretsplejen af afgørende betydning for tilrettelæggelsen af udvalgets opgave. Herom gøres i dette afsnit nogle foreløbige bemærkninger De straf f eprocessuelle indgreb er en del af de efterforskningsmidler, der står til rådighed for politi og anklagemyndighed, når den offentlige strafforfølgning skal udføres. Tvangsindgrebene anvendes først og fremmest til at fremskaffe oplysninger til brug for afgørelsen af tiltalespørgsmålet og til sikring af beviser med henblik på en eventuel senere domsforhandling i sagen (f.eks. ved ransagning, beslaglæggelse, telefonaflytning m.v.). De kan også foretages med henblik på at sikre den sigtedes tilstedeværelse under sagen (f.eks. ved anholdelse eller fængsling). Endelig kan anvendelse af tvangsindgreb tage sigte på sanktionsvalget (især ved person- og mentalundersøgelser) og på selve fuldbyrdelsen (f.eks. ved visse former for beslaglæggelse eller varetægtsfængsling). Sammenfattende kan tvangsindgrebenes formål karakteriseres ved, at de skal tjene til afgørelse og

22 eventuel gennemførelse af henholdsvis tiltalen og dommen. 22 Som betegnelsen tvangsindgreb viser, kan de under visse omstændigheder gennemføres tvangsmæssigt enten umidddelbart (f.eks. sprængning af en dør) eller rette sig mod en person som mekanisk eller kompulsiv tvang (f.eks. frihedsberøvelse af modvillige vidner). Under begrebet tvang henhører også den særlige form for påtvingelser, der består i, at en foranstaltning iværksættes uden den berørtes forudgående viden herom (f.eks. aflytning, fotospionage og brevåbning). Det, der adskiller de processuelle tvangsindgreb fra andre straffeprocessuelle efter forskningsmidler, er tvangsmomentet. Forskellen er af stor betydning, fordi kun de egentlige tvangsindgreb er begrænsende reguleret i lovgivningen Karakteristisk for en meget stor del af de tvangsindgreb, der behandles i denne betænkning, er, at de er hjemlet som led i forvaltningens kontrol med overholdelsen af lovgivningen eller som led i fremskaffelse af oplysninger til brug for en afgørelse, der skal træffes af forvaltningen. Kontrollen udøves ofte, og behovet for oplysninger opstår ofte, uden at der behøver at foreligge mistanke om en konkret lovovertrædelse. Men især kontrolvirksomheden kan resultere i strafforfølgning, fordi kontrollen fører til konstatering af overtrædelse af de gældende bestemmelser. I sådanne tilfælde opstår åbenbart behov for afgrænsning af de tvangsmidler, som skal behandles i denne betænkning, og de straf feprocessuelle tvangsindgreb. I første omgang har afgrænsningen kun fremstillingsmæssig betydning. Hvilke tvangsindgreb skal tages med her, og hvilke skal udelades som straf f eprocessuelle? For at få et så godt overblik som muligt, har udvalget valgt følgende afgrænsning: Her medtages alle de tvangsindgreb, som er hjemlet i lovgivningen, undtagen dem, der kun kan gennemføres, hvis der foreligger mistanke om et strafbart forhold. I afsnit 6 om udvalgets overvejelser dukker spørgsmålet om

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3

- 147 - Bilag 2. Ialt Kriminal- Ordens- Uoplyst. Hillerød 61 38 23 Hjørring 36 22 5 9 Århus 106 103 3 - 147 - Bilag 2. statistiske undersøgelse af anvendelsen af ransagning. Til brug for udvalgets vurdering af anvendelsen af ransagninger og fremgangsmåden ved disse har politikredsene Hillerød, Hjørring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Pejling bør reguleres

Pejling bør reguleres Artiklen blev offentliggjort i Lov & Ret nr. 8, december 2004. Se endvidere omtalen i blandt andet: http://politiken.dk/visartikel.iasp?pageid=349243 og http://www.berlingske.dk/indland/artikel:aid=516042/,

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 24. februar 2012 Sag 44/2011 Anklagemyndigheden mod T og A (advokat Peter la Cour for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Legemsindgreb, advokatvirksomhed)

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede

- 63 - Kapitel 4. Efterlysning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede - 63 - Kapitel 4 Efterlysning 4.1. Indledning. Politiet anvender i praksis efterlysninger i en række forskelligartede situationer. Efterlysninger kan anvendes som led i en strafferetlig efterforskning

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Lukkede døre HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. maj 2012 Sag 129/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Lars Lindhard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af retten i Esbjerg den

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.)

Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) Lov om ændring af retsplejeloven og færdselsloven (Tvangsfuldbyrdelse af andre krav end pengekrav m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt:

En ærlig Grundlov. Danmarks Riges Grundlov nr. 169 af 5. juni 1953., indvendinger med rødt: www.per-olof.dk email til Per-Olof Johansson Blog En ærlig Grundlov Per-Olof Johansson [Læserbrev trykt i Jyllands-Posten 19.9.1969], på Internet her: En ærlig Grundlov Hjulpet af nutidens teknik har jeg

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Kontrolundersøgelser i Danmark

Kontrolundersøgelser i Danmark 12. december 2013 Kontorchef Peter Langkjær Kontrolundersøgelser i Danmark Dansk Forening for Konkurrenceret NÅR KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN KOMMER PÅ BESØG 1 Anslag Agenda 1. Efterforskning før

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

- 77 - Kapitel 5. Observation

- 77 - Kapitel 5. Observation - 77 - Kapitel 5 Observation 5.1. Indledning. Et vigtigt led i politiets efterforskning er iagttagelse af personer. Iagttagelse kan ske med det blotte øje eller ved brug af optiske instrumenter. En iagttagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet mv. Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg BETÆNKNING NR. 1439 2004 - 2 - - 3 - - 4 - Indholdsfortegnelse Kapitel 1:

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere