Kørsel i Manøvreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørsel i Manøvreområdet"

Transkript

1 Kørsel i Manøvreområdet Oktober 2014

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse: Kursusplan Indledning Baggrund Hvor kommer reglerne fra? Tårnets (TOWER s) funktion Flyoperative områder Manøvreområdet Baneområde og sikkerhedszoner ILS-anlæg Rullevejsbetegnelser Færdsel i Manøvreområdet Adgangsregler Vigepligtsregler Tjenesteveje Krav til køretøjets udstyr og afmærkning Arbejdsmateriel Diverse Færdsel i græsarealerne omkring en bane Færdsel i baneområder og ILS-områder Færdsel i nedsat sigtbarhed Færdsel i mørke Luftfartsrelaterede lys Hvad gør du i unormale situationer? Ordliste Radiotelefoni Radiobølger Fraseologi Kursusmål Kørsel i Manøvreområdet Kursusmål Radiotelefoni Færdselskort Manøvreområdet CPH/Trafikafdelingen Side 2 af 24

3 2.1 Generel målsætning At deltagerne gennem kurset erhverver sig: kendskab til alle gældende bestemmelser og retningslinjer for kørsel i Manøvreområdet i Københavns Lufthavn, Kastrup, samt andre væsentlige praktiske og operationelle forhold, som har betydning for at kunne færdes forsvarligt på egen hånd i Manøvreområdet. operativ indsigt, der fremmer forståelsen for de flyvesikkerhedsmæssige risici forbundet med færdsel i Manøvreområdet, samt hvordan disse håndteres på korrekt vis. Se desuden side 19 og Forudsætninger Deltageren skal på forhånd være indstillet af sin chef samt være i besiddelse af en færdselstilladelse. Begrundelsen for indstillingen (kørselsbehovet) skal godkendes af CPH. Medmindre andet er aftalt med Trafikafdelingen kan indstilling til Manøvreområdekurset kun ske under forudsætning af, at medarbejderen har opnået minimum 6 måneders erfaring i at køre i den øvrige del af lufthavnen 2.3 Antal deltagere Teorikurset er baseret på maksimalt 10 deltagere. 2.4 Teorikurset omfatter Bestemmelser og retningslinjer Vejledende radiotelefoni Afsluttende prøve 2.5 Undervisningsform Teorikurset er tilrettelagt som klasseundervisning. I radiotelefoni foregår undervisningen som en vekselvirkning mellem korte faglige oplæg og et antal simulerede øvelser. 2.6 Kursusmateriale Kursushæftet Kørsel i Manøvreområdet (dette hæfte). Færdselskort Manøvreområdet (Side 23 i dette hæfte) Radioreglementet 2.7 Bedømmelse Teorikurset afsluttes med skriftlig prøve af "flersvars-typen" (multiple choice). Prøven indeholder 15 spørgsmål. For at bestå prøven, skal mindst 11 af spørgsmålene være korrekt besvaret. Besvarelserne vil normalt blive rettet og resultatet oplyst umiddelbart efter prøveafholdelsen. Kursister, der måtte ønske dette, kan vente med at aflægge den skriftlige prøve i op til 3 uger efter teorikurset. 2.8 Varighed Til teorikursus og prøve må der påregnes afsat 1 arbejdsdag. For brush-up ½ dag. Udover en bestået teoriprøve skal man inden for 3 måneder efter kurset have bestået en praktisk prøve, før der udstedes en færdselstilladelse Klasse 4 til at operere i Manøvreområdet på egen hånd. Den praktiske prøve må kun udføres med en instruktør, som er godkendt af CPH. 2.9 Kursusbevis Når kurset er gennemført og den teoretiske og praktiske prøve bestået, vil den ændrede færdselstilladelse (Klasse 4) efterfølgende blive påført Id-kortet (havnekortet) Kompetence Personer, der har deltaget i kurset samt bestået teoretisk og praktisk prøve, anses formelt at leve op til ICAO s kompetencekrav for trafikanter, der færdes på egen hånd i Manøvreområdet. I tilfælde af forseelser, som fx resulterer i en flyvesikkerhedsmæssig hændelse, vil der dog kunne blive stillet krav om fornyet kursus og/eller prøve for pågældende. CPH/Trafikafdelingen Side 3 af 24

4 3. Indledning Hvorfor regler? I luftfartens verden findes der regler for næsten alt. Også når det drejer sig om kørsel i Manøvreområdet, findes der regler og bestemmelser der skal overholdes først og fremmest af sikkerhedsmæssige årsager og specielt for at undgå ulykker, hvori et fly er indblandet. Hvem har ansvaret? Som koncessionshaver (dvs. den organisation, der af Trafikstyrelsen har fået godkendelse og tilladelse til at indrette og drive lufthavnen), har CPH ansvaret for, at alle personer, der færdes i Manøvreområdet, er uddannet og godkendt hertil. Hvad kræves der? Udover at være indehaver af gyldigt kørekort skal du for at færdes i Manøvreområdet også være godkendt specielt til dette. For at CPH kan godkende en person til at måtte færdes i Manøvreområdet, skal personen deltage i Kursus i kørsel i Manøvreområdet og bestå de efterfølgende skriftlige og praktiske prøver vedr. regler, bestemmelser og procedurer for færdsel i Manøvreområdet. Hvorfor et kursus? Den primære hensigt med kurset er at forebygge det allerværst tænkelige: At en person pga. manglende orienteringsevne eller uvidenhed om gældende regler og bestemmelser bliver medvirkende faktor, eller måske endda direkte årsag til en flyulykke, fx på grund af utilsigtet indtrængen på start/landingsbane (runway incursion) eller i et ILS-kritisk område. Manøvreområdekursets indhold og form, herunder de tilhørende teoretiske og praktiske prøver, fastlægges af Trafikafdelingen. Runway incursion hvad er det? En runway incursion er en situation hvor et fly eller køretøj utilsigtet bevæger sig ind på baneområdet. Fx hvis flyets pilot eller køretøjets chauffør enten ikke har fået tilladelse fra Tårnet (TOWER) eller ikke har fulgt de givne anvisninger. Runway incursions med køretøjer i Københavns Lufthavn skyldes ofte, at chaufføren enten har haft utilstrækkeligt stedkendskab eller har mistet orienteringen. Derfor er det utrolig vigtigt, at medarbejderen løbende opretholder sin rutine og stedkendskab i Manøvreområdet, fx ved træning og sidemandsoplæring. Hvis medarbejderen gennem længere tid ikke har kørt i Manøvreområdet, og derfor har mistet rutinen, er det en god ide at tage et par træningsture med en erfaren chauffør, inden der køres på egen hånd i Manøvreområdet. Træningskørsel i Manøvreområdet bør kun foretages i trafiksvage perioder og efter aftale med Tårnet (TOWER). 4. Baggrund 4.1 Hvor kommer reglerne fra? De overordnede retningslinjer og standarder stammer fra ICAO (International Civil Aviation Organization, som er den internationale luftfartsorganisation under FN). ICAO blev oprettet i 1944, og har fast hovedsæde i Montreal med regionale kontorer rundt om i verden. Organisationen har i dag over 190 medlemslande, heriblandt Danmark. ICAO s målsætning er at standardisere regler og samordne retningslinjer, således at disse bliver tilnærmelsesvis ens verden over. Dette er primært med henblik på at øge sikkerheden for fly i luften såvel som på jorden. CPH/Trafikafdelingen Side 4 af 24

5 Luftfartens barndom var især kendetegnet ved meget få standarder for, hvordan flyvning skulle udføres på forsvarlig vis, ikke mindst de forskellige lande imellem. En række stater indså derfor hurtigt, at det var påkrævet både af juridiske og sikkerhedsmæssige grunde at blive enige om et sæt fælles spilleregler på området, hvis ikke luftfarten skulle udvikle sig som Det Vilde Vesten i USA s tidlige år. Efter formel tiltrædelse af Chicagokonventionen påbegyndte de enkelte medlemslande i de efterfølgende år det omfattende arbejde med udformning og tilpasning af den nationale lovgivning på området. Som tillæg til konventionen er der i årenes løb udarbejdet 18 såkaldte Annekser med detaljerede retningslinjer for hver sit specielle emne inden for international luftfart. Annex 14, der omhandler etablering og drift af flyvepladser, indeholder bl.a. et afsnit omkring kørsel med køretøjer på en lufthavn. Af Annex 14 fremgår bl.a., at føreren af et køretøj i Manøvreområdet skal have et tilstrækkeligt (basis)kendskab til: a) Områdets geografi og betegnelser, b) Betydningen af skilte, markeringer og lys, man kan møde i området, c) Radiotelefoniprocedurer, d) Betydningen af de mest gængse udtryk, som anvendes af Tårnet (TOWER) på radioen, inklusive det fonetiske alfabet, e) Relevante regler og procedurer gældende for flyvepladsen, f) Eventuelle specielle forholdsregler, fx i tilfælde af nødsituationer, udrykning, samt g) Hvilke særlige procedurer, der skal anvendes under dårlige sigtbarhedsforhold Det forventes desuden, at føreren af et køretøj i Manøvreområdet skal: a) kunne anvende køretøjets sende- & modtageudstyr samt vide hvad der skal gøres, hvis køretøjet eller udstyret svigter, b) have en generel forståelse for flyveledelsens funktion, betydning, ansvar og myndighed, c) have forståelse for betydningen af lokale procedurer, samt d) have forståelse for specielle forhold, der måtte gælde for udførelsen af en given arbejdsopgave i det pågældende område, fx trafikale eller flyvesikkerhedsmæssige restriktioner, som kan begrænse eller forsinke arbejdet. Som medlem af ICAO tilstræber Danmark at følge de fleste af organisationens anbefalinger, og har i vid udstrækning indrettet og tilpasset den danske luftfartslovgivning herefter. Først og fremmest i form af luftfartsloven vedtaget af folketinget. Trafikstyrelsen (tidligere Statens Luftfartsvæsen) er af den danske transportminister bemyndiget til at forestå den daglige håndhævelse af luftfartsloven. Dette sker typisk i form af Bestemmelser for civil luftfart (BL er), som udgives af Trafikstyrelsen, samt overordnede tjenesteforskrifter for de danske flyvesikringstjenester (ATS-instrukser). Undervejs i Manøvreområdekurset vil der kunne blive refereret til diverse BL er og ATS-instrukser og til CPHs Flyvepladshåndbog samt CPHs Lokale Bestemmelser. CPH/Trafikafdelingen Side 5 af 24

6 4.2 Kontroltårnets funktion Kontroltårnet (TOWER) er placeret i Kastrup SYD. Flyvelederne i Tårnet (TOWER) har ansvaret for al trafikafvikling i Manøvreområdet, og dets anvisninger skal derfor følges, når du færdes i dette område. Tårnet har bl.a. til opgave at styre og holde øje med alle bevægelser i Manøvreområdet samt at træffe foranstaltninger til at undgå kollisioner imellem startende/landende fly og anden trafik på jorden. Tårnet anvender FM-kanal 1, 15, 16, 17 og 18 (se Radioreglementet). APRON (forpladstjenesten) er også placeret i Kontroltårnet i Kastrup syd. APRON har ansvaret for styring af trafikafviklingen i hele Forplads Nord. APRON anvender FM-kanal 3 og 13 (se Radioreglementet). Flyvelederne i kontroltårnet håndterer op mod 1000 starter og landinger hver dag. På visse tidspunkter af døgnet er der myldretid, og så må du som trafikant væbne dig med tålmodighed, når du kalder op på radioen, da flytrafikken normalt prioriteres frem for køretøjer. 4.3 Flyoperative områder Airside betegner hele lufthavnens indhegnede område, hvortil der kun er adgang med tjenstligt ærinde og ved at forevise gyldig adgangshjemmel/id-kort i en af Portvagterne. For at hjælpe med til at forhindre, at trafikanter forvilder sig ud på en start-/ landingsbane, er hver bane i princippet omgivet med 2 beskyttende barrierer med advarselsskilte. Grænsen til Manøvreområdet og grænsen til baneområdet. Manøvreområde Et afgrænset område på lufthavnen, der bruges til fly start, landing og kørsel på jorden, bortset fra forpladser. På alle tjenesteveje, der fører ind i Manøvreområdet, er grænsen til området tydeligt afmærket med dette advarselsskilt: For at måtte færdes på egen hånd i Manøvreområdet, skal du være godkendt hertil af CPH dvs. være i besiddelse af en færdselstilladelse Klasse 4 samt have tilladelse af kontroltårn før indkørsel. Og det siger naturligvis sig selv, at kørsel i Manøvreområdet kun sker i tjenstligt ærinde! Ikke noget med sightseeing for familie og venner... Baneområde Et særligt sikkerhedsområde omkring hver bane. Baneområdet strækker sig 75 m ud fra banens centerlinje og 60 m ud fra baneenden (se illustration side 21) På alle tjenesteveje, der fører ind i baneområdet, er grænsen til området afmærket med dette skilt: Bemærk: Uanset om du allerede har fået lov til at færdes i Manøvreområdet eller ej må du aldrig passere dette skilt uden først at kalde tårnet og bede om tilladelse! Adgang til et baneområde kræver særskilt tilladelse fra tårnet hver gang! CPH/Trafikafdelingen Side 6 af 24

7 På rullevejene er baneområdets grænse afmærket med røde baneskilte, fx: Det røde banenummerskilt er normalt kombineret med et sort lokaliseringsskilt med gul tekst, der angiver hvilken rullevej du befinder dig på. Desuden er der malet gule ventepositionsmarkeringer (se illustration side 8) henover asfaltbelægningen. I græsområderne langs banen kan du lettest afgøre baneområdets udstrækning ved at kigge efter et af de røde banenummerskilte på nærmeste rullevej. Serviceområde Et serviceområde er et område beregnet til henstilling og vedligeholdelse af fly, fx hangarer og hangarforpladser, hvor der ikke må optages eller afsættes passagerer i erhvervsmæssigt øjemed. Forplads En forplads er et område, der bruges til fly s optagning/afsætning af passagerer, parkering, tankning og vedligeholdelse. 4.4 Manøvreområdet Stedkendskab er vigtigt Ved kørsel i Manøvreområdet er det nødvendigt at du til enhver tid også i mørke og forhold med lav sigtbarhed er klar over din egen position i området, og på opfordring kan oplyse denne til Tårnet (TOWER). Som fører af et køretøj skal du derfor være bekendt med benævnelsen af baner, rulleveje, rullevejsventepositioner og tjenesteveje i Manøvreområdet: Bane (runway) Der findes 3 start/landingsbaner i Københavns Lufthavn, som alle kan benyttes i begge retninger. Dvs. Bane 04L/22R, 04R/22L og 12/30. Bogstaverne R og L står for henholdsvis højre (right) og venstre (left). Tallene angiver banens omtrentlige kompasretning i dekagrader. Eksempelvis betyder "22" en kompasretning på 220 grader, og 12" en kompasretning på 120 grader. Banernes bredde er 45 m, hvortil kommer 7,5 m brede skuldre i begge sider. Køretøjer, der benyttes på de flytrafikerede rulleveje i forpladsområderne, skal være udstyret med radio, så der kan opretholdes konstant lyttevagt under kørslen. NB! Hovedparten af Forplads Nord omfatter desuden CSRA, som er et security-område med særlige adgangsregler. Køretøjer og flytraktorer må ikke passere ind i CSRA fra Manøvreområdet uden på forhånd at have kontaktet OC på FM Kanal 7. Se Radioreglementet. Trafikområde Manøvreområdet og forpladserne tilsammen hedder Trafikområdet. Banernes dagmarkering (bemaling) er hvid: Centerlinje= En enkelt hvid stiplet linje Kantlinjer= En hvid fuldt optrukken linje Banetærskel: Det brede fodgængerfelt ved baneenden Desuden: Sætningszonemarkeringer, Aiming points ( Sigtepunkter ) samt banenummer på hver banetærskel. CPH/Trafikafdelingen Side 7 af 24

8 Rullevej (taxiway) En rullevej er en vej, der er anlagt først og fremmest til brug for fly, der kører på jorden. Traktorer, der bugserer fly, snerydningskøretøjer, redningskøretøjer og CPH s inspektionskøretøjer med tjenstligt ærinde ude på en rullevej, har lov til at køre der med radiokontakt til tårnet samt overholdelse af den ubetingede vigepligt for fly. Rullevejes dagmarkering (bemaling) er altid gul: Kantlinjer=to gule fuldt optrukne linjer Centerlinje=en enkelt gul fuldt optrukken linje Intermediate Holding Position=en enkelt gul stiplet linje Venteposition Stopbarre De røde lys, der er placeret foran ventepositionsmarkeringen. Disse er beskrevet på side 15. Tjenestevej Tjenesteveje er veje anlagt til brug for køretøjer, der færdes på lufthavnen i tjenstligt ærinde. På alle tjenesteveje i flytrafikerede områder på lufthavnen vil du som trafikant kunne møde en række særlige afmærkninger, som du forventes at kende betydningen af og skal respektere af hensyn til flyvesikkerheden. Det kan fx være stiplede orange sikkerhedslinjer, der angiver minimum sikkerhedsafstand ud mod nærmeste rullevej. Eller det kan være orange hajtænder, der betyder ubetinget vigepligt for fly. På tjenestevejene vil grænsen til Manøvreområdet, baneområdet og ILS-områder være markeret ved hjælp af særlige skilte (se eksempel herunder). En venteposition er en markeret position på en rullevej, hvor fly og køretøjer altid skal stoppe. Hverken fly eller køretøjer har lov til at krydse en venteposition uden tilladelse fra Tårnet (TOWER!) Langs rullevejscenterlinjen frem mod ventepositionen er der etableret en dobbelt gul stiplet varslingslinje. På belægningen foran ventepositionen er der påført to store røde felter, hvori banens betegnelse er angivet ligesom på de røde baneskilte ved siden af rullevejen (se side 7). En venteposition er markeret med to gule fuldt-optrukne linjer og to gule stiplede linjer på tværs af rullevejen. Baneområdeskilt og advarselsblink Grænsen omkring de forskellige ILS-områder ved banerne (se side 10 og 11) er afmærket med gule og røde pæle med reflekser på. Hvis du observerer disse pæle langs vejkanten, må du ikke bevæge dig uden for vejen, da det kan udløse alarmer på ILS-anlæggene. CPH/Trafikafdelingen Side 8 af 24

9 4.5 Baneområde og sikkerhedszoner og sikkerhedszoner Sikkerhedszonens formål Baner og rulleveje er hver især omgivet af en sikkerhedszone, for bl.a. at reducere risikoen for kollision mellem fly og køretøjer/arbejdsredskaber, der udfører arbejde i nærheden af banen/rullevejen. Arbejde i sikkerhedszonen Når der foregår arbejdsaktiviteter i sikkerhedszonen, inddeles denne i mindre zoner som vist på denne side. Banens sikkerhedszone inddeles i 4 zoner og rullevejens i 3 zoner. CPH/Trafikafdelingen Side 9 af 24

10 Underinddelingen af sikkerhedszonen har især betydning, når der foregår reparations- og anlægsarbejder omkring baner og rulleveje. De enkelte zoner afgør hvor højt og hvor tæt på banen/rullevejen, det er tilladt at arbejde. De regler, der skal følges for BL3-12 arbejdsaktiviteter, aftales mellem CPH og entreprenøren før hvert arbejdes start. Bemærk, at det til daglig er baneområdets grænse (se skitse side 9 samt pkt. 4.16), der bestemmer hvor tæt på en aktiv bane, det er tilladt at færdes og opholde sig. Almindelige vedligeholdelsesaktiviteter, fx, snerydning, udskiftning af lysarmaturer osv. er ikke omfattet af BL 3-12, men Trafikafdelingen kan dog i samråd med Naviair beslutte, at de kan udføres efter BL3-12 reglerne, som det er sket med græsslåning langs banerne. 4.6 ILS-anlæg Hvad er ILS ILS (Instrument Landing System) er et elektronisk landingshjælpemiddel, der udsender radiosignaler, som fly anvender til at foretage en præcisionsindflyvning og landing på banen. ILS-udstyret består primært af en Localizer (LLZ) og en Glidepath (GP). Glidepath-antenne GP-antennen angiver indflyvningsvinklen, flyet skal følge ned mod banen. Antennen er placeret ved siden af banen, og udsender signaler, der fortæller piloten, om flyet ligger korrekt eller for højt eller lavt i forhold til den korrekte indflyvningsvinkel på 3. ILS-kategori ILS opdeles i tre kategorier: CAT I, II og III, alt efter ILS-udstyrets ydeevne og præcision. CAT III tillader landinger under de dårligst tænkelige sigtbarhed. Alle lufthavnens baner er godkendt til CAT I operationer. Herudover er Bane 04L og 22L godkendt til CAT II, og Bane 22L yderligere godkendt til CAT III. CAT II/III-forhold Når sigtbarheden er så dårlig, at der kun kan udføres CAT II eller III landinger, taler man om CAT II/III-forhold. I sådanne situationer gælder der ganske særlige regler og restriktioner for færdsel i Manøvreområdet. Jf. pkt ILS-kritisk område ILS-kritisk område er et veldefineret område omkring localizer- og glidepathantennerne, hvor færdsel vil forårsage uacceptable forstyrrelser på de udsendte signaler. Localizer-antenne LLZ-antennen angiver hvilken retning flyet skal styre ind mod banen. Antennen er placeret for enden af banen, og udsender signaler, der fortæller piloten, om flyet ligger korrekt eller for langt til højre eller venstre for banens forlængede centerlinje. ILS-kritisk område er i terrænet markeret ved gule pæle med rødt refleksbånd, som er placeret med 25 meters indbyrdes afstand. Færdsel og ophold i området er forbudt. CPH/Trafikafdelingen Side 10 af 24

11 4.8 Færdsel i Manøvreområdet Manøvreområdet er underlagt Tårnets (TOWERs) styring. Som hovedregel er der adgang forbudt til Manøvreområdet, medmindre du har et tjenstligt ærinde derude, og er i besiddelse af en færdselstilladelse Klasse 4. Udover Færdselsloven skal alle trafikanter være bekendt med reglerne, der gælder på Airside i almindelighed samt for færdsel i Manøvreområdet (og mellem Manøvreområdet, CSRA og SRA) 4.9 Adgangsregler ILS-følsomt område Uden for det kritiske område strækker der sig et såkaldt ILS-følsomt område, hvor færdsel kan forstyrre signaludsendelsen. Størrelsen af det ILS-følsomme område afhænger af ILS-kategorien, som den pågældende bane er godkendt til. Færdsel på egen hånd i Manøvreområdet er kun tilladt for personer, der er autoriseret hertil af CPH, dvs. er i besiddelse af en færdselstilladelse Klasse 4. Alle andre skal lodses. Ved kørsel i Manøvreområdet har du altid radiolyttepligt til Tårnet (TOWER). Du skal derfor hele tiden have radioen tændt og indstillet på FM kanal 1, undtagen hvis: ILS-følsomt område er i terrænet markeret med røde pæle med hvidt bånd. Færdsel og ophold i området må kun ske med særskilt tilladelse fra TOWER. 4.7 Rullevejsbetegnelser Rullevejene tildeles navne efter alfabetets bogstaver. Dvs. A, B, C osv. Findes der flere sidegrene til samme rullevej, tilføjes der typisk et ciffer, fx Rullevej A1, A2, A3 osv. I daglig tale bruges det fonetiske alfabet ved benævnelse af rullevejens navn. Fx Rullevej Alpha, Bravo, Charlie osv. Det fonetiske alfabet fremgår af Radioreglementet samt oversigtskortet side 23. a) Køretøjet ledsages af et andet køretøj med typegodkendt radiotelefonianlæg, og som holder lyttevagt på kanal 1, eller b) Føreren forud har truffet aftale med Tårnet (TOWER) om kørsel i Manøvreområdet uden at holde lyttevagt på kanal 1, se i øvrigt pkt c) Tårnet (TOWER) har anvist brug af anden kanal Færdsel i Manøvreområdet må kun finde sted efter tilladelse fra Tårnet (TOWER). Som hovedregel skal en fører af et køretøj altid indhente tilladelse fra TOWER, før der køres ind i Manøvreområdet. Bemærk dog reglerne for udstedelse af en generel tilladelse når sigtbarheden er over 3 km (se herunder). CPH/Trafikafdelingen Side 11 af 24

12 Generel tilladelse Personer med en færdselstilladelse Klasse 4, har normalt generel tilladelse til tjenstlig kørsel i Manøvreområdet. En generel tilladelse bortfalder automatisk ved udsendelse af 3 km- eller CATsignalet på radioen! Alle køretøjer i området skal i så fald kontakte Tårnet (TOWER) for at få en ny tilladelse Vigepligtsregler Udover de almindelige vigepligtsregler i henhold til færdselsloven er der på Airside ubetinget vigepligt for følgende: Fly, der manøvrerer ved egen kraft eller bugseres af traktor. Personer og køretøjer, der lodser/ vejleder et rullende fly. Traktorer, der foretager pushback af fly. Brand- og redningskøretøjer under udrykning. Arbejdende snerydningskøretøjer. Køretøjer, der lodser ambulancer og andre udrykningskøretøjer 4.11 Tjenesteveje Alle tjenesteveje på Airside har fået navne. Disse navne fremgår af kortbogen. Bemærk, at der normalt IKKE er opsat navneskilte på tjenestevejene i Manøvreområdet, hvorfor det er ekstra vigtigt at være stedkendt, når du færdes derude. Eksempler på vejnavne i Manøvreområdet: Duevej Falkevej Kragevej Gåsevej Svanevej Lysbrovej Lysvej Målervej Sandumsvej Strandstien Syvstjernevej Tærskelvej Vasisvej 4.12 Krav til køretøjets udstyr og afmærkning Bemaling Køretøjets bemaling skal opfylde kravene i BL3-10. Nærlys/topblink Som minimum skal køretøjets nærlys og roterende topblink være tændt hele tiden under kørsel og ophold i Manøvreområdet. VLT (Vehicle Location Transmitter) Alle køretøjer, der benyttes i Manøvreområdet, skal være udstyrede med VLT jf. pkt i Lokale Bestemmelser Radioudstyr Køretøjer skal være udstyret med typegodkendt radiotelefonianlæg, og radioen skal være tændt og indstillet på den anviste FM-kanal hele tiden under kørsel og ophold i Manøvreområdet. Tårnet (TOWER) kan undtagelsesvis tillade trafikanter i køretøjer uden radio at færdes i Manøvreområdet, såfremt de følger en plan, som er forud aftalt med TOWER, og medbringer en bærbar radio. Hvis kravene ikke er opfyldt Såfremt køretøjet ikke opfylder ovenstående krav, skal du have lods under kørsel i Manøvreområdet Arbejdsmateriel (Eks. ved Lods eller BL 3-12 ) Arbejdsmateriel med højde på 3 meter og derover må ikke benyttes i Manøvreområdet, herunder specielt i banernes og rullevejenes sikkerhedszoner, uden en højt grej-tilladelse fra Trafikafdelingen. Arbejdsmateriel må ikke efterlades i Manøvreområdet uden for arbejdstiden, bortset fra i særligt afspærrede og afmærkede arbejdsområder. Er køretøjet udstyret med fx løftegrej (kran) eller tippelad, skal dette lægges ned, når løftegrej m.m. ikke er i brug. CPH/Trafikafdelingen Side 12 af 24

13 4.14 Diverse Rygning Tobaksrygning er forbudt udendørs på Airside og dermed også i Manøvreområdet. Dette gælder også inde i biler Færdsel i græsarealerne omkring en bane Færdsel i græsset er kun tilladt, når det er absolut nødvendigt, da du ved udkørsel fra græsområdet kan trække jord og græs med ud på rulleveje og baner og forårsage FOD (Foreign Object Damage) på et passerende fly Færdsel i baneområder og ILS-områder Færdsel i ILS-områder Konsekvenserne ved færdsel i ILS-områderne er beskrevet i pkt ILS-områderne er vist på oversigtskortet side 23. Færdsel i baneområdet Selvom din færdselstilladelse giver dig lov til at køre i Manøvreområdet, skal du altid indhente en tilladelse fra Tårnet (TOWER), før du må bevæge dig ind i et baneområde eller et ILS-område. Uden en sådan tilladelse fra Tårnet (TOWER) skal du holde dig klar af baneområdet, dvs. minimum 75 meter fra banens centerlinje samt udenfor markeringerne for ILS-områderne (se pkt 4.6). På rulleveje, der leder ind til en bane, skal du holde dig bag den gule ventepositionsmarkering (Stopbarrer). Passér ALDRIG ventepositionen mod en bane, før du har fået tilladelse hertil fra tårnet og stopbarren er slukket! Stopbarrer Der er etableret stopbarrer på alle rulleveje, som leder ind mod en bane. Disse stopbarrer er tændte døgnet rundt. (se også illustration side 8) Uanset om du på radioen har fået lov af Tårnet (TOWER) til at fortsætte, må du aldrig køre over en tændt stopbarre! Bliv holdende, indtil de røde lys i stopbarren er blevet slukket! Hvis de ikke kan slukkes, så kontakt TOWER igen og giv besked og kør en anden vej Færdsel i nedsat sigtbarhed Sigt 3 km eller derunder Når sigtbarheden falder til 3 km og derunder, udsendes der på Kanal 1, 15, 16, 17 og 18 et enkelttonesignal (BIM), hvert 30. sekund. Se nærmere herom i Radioreglementet. Når der tales på kanalen, høres signalet ikke, men når trafikken er ophørt, starter signalet igen efter 5 sekunder. Alle tilladelser til færdsel i Manøvreområdet bortfalder automatisk, når 3 kmsignalet udsendes på radioen. I så fald skal alle trafikanter indhente tilladelse fra Tårnet (TOWER), inden indkørsel i Manøvreområdet. Befinder en trafikant sig allerede inde i Manøvreområdet, når 3 km-signalet begynder, skal pågældende indhente ny tilladelse fra tårnet. Hvis der ikke opnås tilladelse, skal trafikanten straks forlade området - uden krydsning af baner! Tilladte Taxi og bugserruter afhængigt af sigtbarhed og lysforhold findes i CPH LB Appendiks 5. Se næste afsnit CAT II/III I græsarealerne omkring banen kan du afgøre baneområdegrænsens placering ved at kigge efter ventepositionsmarkeringen på den nærmeste rullevej. CPH/Trafikafdelingen Side 13 af 24

14 CAT II/III CAT II etableres normalt, når skydækkehøjden er lavere end 200 ft eller banesynsvidden Runway Visual Range (RVR) er 800 meter eller mindre. CAT III etableres normalt, når skydækkehøjden er lavere end 100 ft eller RVR er under 400 meter. Enkeltone signal hvert 15 sek. udsendes ved CAT II og CAT III. BEMÆRK! I tilfælde, hvor der inden for de næste minutter forventes reduceret sigtbarhed, kan du opleve, at 3 km/cat-signaler bliver udsendt, selvom sigtbarheden faktisk stadig er over 3 km! Tårnet s (TOWER s) opgaver ved færdsel i nedsat sigt Registrering af personer/køretøjer i Manøvreområdet TOWER skal sørge for at antallet af personer og køretøjer i Manøvreområdet begrænses mest muligt ved nedsat sigtbarhed, og vil føre lister over køretøjer og personer i Manøvreområdet. Færdsel i ILS-områder Der kræves særlige foranstaltninger til beskyttelse af ILS-områderne, når der udføres CAT II og III operationer. TOWER vil sørge for, at ILS-områderne og hele baneområdet er friholdt for trafik, når et fly er på kort finale (2 sømil) Færdsel i mørke Stedkendskab påkrævet! Medmindre du er meget stedkendt, bør du ikke bevæge dig ud i Manøvreområdet i mørke. Der er ingen gadelamper, så det er let at miste orienteringen Luftfartsrelaterede lys Indflyvningslys Hvide lys, der danner en tragt ind mod banen til hjælp for de landende fly. Lysene starter ca. 900 meter før tærsklen. Indflyvningslysenes udseende afhænger af ILS-kategorien således, at der findes både CAT I-indflyvningslyssystemer og CAT II/III- indflyvningslyssystemer. CAT I-systemet består udelukkende af hvide lys, mens CAT II/III-systemet de sidste 300 meter før banen består af både røde og hvide lys. Banebelysning: Kantlys: Hvide Centerlinjelys: Hvide (ikke på 12/30) Sætningszonelys: Hvide (kun på 04L+22L) Tærskel-identifikationslys: Hvide blitzlys placeret ud for tærsklen (kun på 12+22R) Tærskellys: Grønne Baneendelys: Røde Ground Radar Tårnet (TOWER) og APRON benytter Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) også kaldet Ground Radar ved afviklingen af flytrafikken. Radaren angiver fly s og køretøjers præcise position, og med køretøjer udstyret med VLT kan flyvelederne også identificere køretøjer på arealet, og derved forhindre vildfarne trafikanter i utilsigtet at bevæge sig ind på en aktiv bane (runway incursion). CPH/Trafikafdelingen Side 14 af 24

15 Rullevejsbelysning Kantlys Blå Centerlinjelys Grønne Intermediate Holding Positions Gule lamper på tværs af rullevejen. Angiver vigepligt for fly Runway Guard Lights (RGL) Gule lamper i siderne ved ventepositioner/stopbarrer NB! Rulleveje har enten kantlys eller centerlinjelys ikke begge dele! Stopbarrer En stopbarre er en række røde lamper, som er nedfældet i belægningen på tværs af rullevejen, og som tændes og slukkes fra Tårnet (TOWER). Stopbarrer findes på alle rulleveje, der fører ind i et baneområde, men kan også bruges andre steder, fx omkring banekrydset (RWY 12/30-04R/22L) Der er i dag stopbarrer på alle rulleveje og i forbindelse med samtlige ventepositioner ind mod baneområdet. Desuden er der etableret stopbarrer omkring banekrydset, samt på enkelte rulleveje til brug i forbindelse med CAT III. Hindringslys Faste røde lys dvs. ikke blinkende skal påsættes faste hindringer, der gennembryder de hindringsbegrænsende flader. Der er normalt altid monteret hindringslys på alle luftfartsanlæg og installationer i Manøvreområdet, fx localizer- og glidepath-antenner, vindposer o. lign. Flyafspærringer skal også være forsynet med røde faste lys. PAPI Precision Approach Path Indicator PAPI er et visuelt landingshjælpemiddel, der ligesom Glidepath en, kan fortælle piloten om flyet ligger på den ideelle indflyvningsvinkel til banen. PAPI består af 4 lamper, og er placeret ved siden af banen ud for sigtepunkts markering(aiming point). Når flyet befinder sig på den korrekte indflyvningsvinkel, vil piloten fra cockpittet se to hvide og to røde lamper. På alle rulleveje, der fører ind til en bane, vil stopbarren være suppleret med to gule blinkende markeringslamper Runway Guard Lights på begge sider af rullevejen. Er de røde lys i stopbarren tændt, betyder det STOP! Hverken fly eller køretøjer må passere en tændt stopbarre! Først når Tårnet (TOWER) har givet mundtlig tilladelse og har slukket stopbarren, må man fortsætte. NB! De gule blinkende RGL slukkes ikke! CPH/Trafikafdelingen Side 15 af 24

16 RHPL (Road Holding Position Light) Et rødt blinkende advarselslys, som typisk er placeret i højre side af en tjenestevej, der fører ind mod en bane. På vejbanen er der desuden malet en hvid fuldt optrukket stoplinje for at indikere, at køretøjerne ubetinget skal stoppe. Desuden er der opsat et advarselsskilt med teksten: STARTBANE ADGANG FORBUDT! BANE VEJ 4.20 Hvad gør du i unormale situationer? Husk din meldepligt! Alle: begivenheder, hvor du konstaterer eller observerer skader på fly eller luftfartsinstallationer uheld og hændelser, der kan have betydning for lufthavnens drift skal meldes til OC (Operationscentret) på telefon eller FM-kanal 2. Indberet hændelse inden for 24 timer uden konsekvens hvis du er involveret i følgende hændelser Runway Incursion Skade på fly Nærved hændelse Det er dog kun hvis du ikke har handlet groft uagtsomt. Send en mail via udfyld formular og send til Hastesager og nødsituationer meldes på Fund af formodede flydele: Observerer du løse objekter liggende på din vej, som ser ud til at stamme fra et fly, skal OC straks adviseres på telefon eller FM-kanal 2 eller 7. Advarselsblink ved rulleveje Visse steder er der opsat advarselsblink med orange lys for at advare trafikanter ved krydsning af rulleveje, indkørsel til Deicerplatforme m.v. Nødprocedurer Mister du orienteringen eller farer vild i Manøvreområdet, skal du straks kalde TOWER på FM Kanal 1, og oplyse din sidst kendte position. Svigter din FM radio, mens du er i Manøvreområdet, skal du straks forlade området uden at krydse baner eller rulleveje. Havde du kontakt med TOWER inden radioen svigtede, skal du sørge for, at TOWER får besked om, at du har forladt området. Evt. via en kollega eller radio i et andet køretøj. Få radioen repareret hurtigst muligt, eller påsæt mærkat således, at næste bruger af køretøjet kan se, at radioen ikke virker. Punkterer du eller går i stå, skal du underrette TOWER om situationen, din position samt den forventede varighed. CPH/Trafikafdelingen Side 16 af 24

17 Tilkald assistance via Mark Service (Kanal 4) eller OC (Kanal 2), alternativt hhv. tlf eller Ordliste Airside Lufthavnens afspærrede område. Adgang er kun tilladt i tjenstligt ærinde og kun med gyldig adgangshjemmel (ID-kort). Bane Afgrænset areal på lufthavnen til brug ved start og landing med fly. Forkortes RWY efter det engelske Runway. Baneområde Område, der strækker sig 75 m ud til begge sider fra banens centerlinje og 60 meter fra baneenden. Markeret med særlige skilte med teksten: Startbane Adgang forbudt. BL3-12 Bestemmelser for civil luftfart omfattende regler for udførelse af arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser. Ingen planlagte arbejdsaktiviteter må udføres udendørs på Airside uden koordinering med CPH s Trafikafdeling. CSRA/SRA Critical-/Security Restricted Area. Securityområde i hhv. Forplads Nord og Øst. Særlige retningslinjer gælder for adgang hertil, herunder for køretøjer, der passerer ind i CSRA fra Manøvreområdet. Forplads Afgrænset areal på lufthavnen primært til brug for fly under ophold i.f.m. optagning/ afsætning af passagerer/gods, parkering og tankning. Betegnes Apron på engelsk. ILS-kritisk område Område rundt om localizer- og glidepathantenner, hvor alle former for færden vil forårsage uacceptable forstyrrelser på ILSsignalerne. ILS-følsomt område Et område ud over det kritiske område, hvor færden kan forårsage forstyrrelser på ILSsignalerne. Intermediate Holding Position Gule lamper på tværs af rulleveje bl.a. ved deicer plads A og B. Angiver vigepligt, og er placeret i områder der kræver ekstra opmærksomhed. Køretøj En indretning på hjul, bælter, valser, meder eller andet, som er indrettet til kørsel på vej, og som ikke løber på skinner. Luftfartøj En indretning, der bæres oppe i atmosfæren ved luftens påvirkninger, bortset fra indretninger, der bæres oppe alene ved direkte luftpåvirkning på jordens overflade. Omfatter i daglig tale fly, helikoptere og balloner. Manøvreområde Område på lufthavnen til brug for startende, landende og rullende fly. Forpladser er dog undtaget. Road Holding Position Lights (RHPL) Røde advarselsblink opsat, hvor tjenesteveje fører ind i baneområdet. Suppleret med særlige skilte med teksten: Startbane Adgang forbudt (se side 6 og 8). Rullevej En vej anlagt på lufthavnen til brug for rullende fly. Forkortes TWY efter det engelske taxiway. Runway Guard Lights (RGL) Gule, blinkende lamper på begge sider af ventepositioner. Serviceområde Område på lufthavnen primært til brug for henstilling eller vedligeholdelse af fly. Sikkerhedszone Område omkring en bane eller rullevej, hvis formål er: a) at reducere risikoen for skader på fly, der kører af en bane/rullevej b) at beskytte fly under start og landing Stopbarre Indstøbte røde lamper i belægningen på tværs af en rullevej, som indikerer Fuldt Stop, når lamperne lyser. Stopbarren er placeret foran de gule ventepositionsmarkeringer på rullevejen (se side 15). Stopbarrer omkring baner er tændt døgnet rundt. Tjenesteveje Veje anlagt til brug for tjenestekøretøjer. Samme som bilveje og køreveje. Trafikområde Område på lufthavnen, der anvendes til flys start, landing og kørsel. Trafikområdet svarer til Manøvreområdet + forpladser. Venteposition En position på en rullevej markeret med dobbelte gule fuldt optrukne og stiplede linjer, hvor fly og køretøjer altid skal stoppe og indhente tilladelse fra TOWER før indkørsel i baneområdet (se side 8). Vehicle Location Transmitter (VLT) Særlig radiosender monteret på køretøjer, som anvendes til at identificere køretøjet på Ground Radaren hos flyvelederne i Kontroltårnet. CPH/Trafikafdelingen Side 17 af 24

18 5. Radiotelefoni 5.1 Radiobølger Radiobølger Radiobølger er elektromagnetiske svingninger frembragt i en radiosender. Herfra føres de til antennen og frigøres, hvorefter de bevæger sig ud i rummet med en hastighed af km/sek. Rammer svingningerne en modtageantenne, er det modtagerens opgave at ændre signalet fra elektromagnetiske til hørbare svingninger. På denne måde har vi fået etableret en trådløs forbindelse. Udbredelse Radiobølger udbreder sig forskelligt afhængig af den anvendte frekvens (antal svingninger per sekund). 5.2 Fraseologi I al radiokommunikation gælder, at misforståelser mellem sender og modtager skal undgås for ikke at sætte sikkerheden over styr. Derfor er der af Trafikstyrelsen udarbejdet regler for, hvordan korrekt radiokorrespondance skal foregå. Disse regler er beskrevet i Bestemmelse for civil luftfart BL7-14. CPH har i samarbejde med Naviair opdateret lufthavnens Radioreglement således, at dette afspejler de relevante dele af BL7-14. Det er af største betydning for sikkerheden, at disse regler nøje overholdes, både af afsender og modtager, netop så misforståelser undgås. Indtil videre anvendes dansk tale på de landmobile FM-radioer, som benyttes i flytrafikerede områder i Københavns Lufthavn. Rækkevidde I VHF-båndet ( MHz) og UHFbåndet ( MHz), der er de mest anvendte bånd i luftfarten, taler man om et udbredelsesmønster med rette linjer. Det vil populært sige, at senderog modtagerantenne skal kunne se hinanden. Man skal altså være opmærksom på, at fx høje bygninger kan skygge for den direkte linje mellem antennerne. På længere sigt er det dog ikke utænkeligt, at der kan blive indført krav om anvendelse af standard luftfartsengelsk fraseologi på disse radioer. Nærmere oplysninger om de forskellige radiokanaler, der i dag anvendes i lufthavnen samt brug af kaldesignaler og det fonetiske alfabet m.m. fås i Radioreglementet. ---ooo--- Squelch I typegodkendte modtagere findes en støjspærrer (squelch) således at man undgår unødig støj/sus, når der ikke tales på frekvensen. I dag er næsten alle modtagere udstyret med automatisk/elektronisk squelch. CPH/Trafikafdelingen Side 18 af 24

19 6. Kursusmål Kørsel i Manøvreområdet Kursisten skal efter undervisningen: have opnået forståelse for den sikkerhedsmæssige betydning af en korrekt og sikker færdsel i flytrafikerede områder have kendskab til TOWER s funktioner have kendskab til lokalgeografien på Københavns Lufthavn i Kastrup, herunder reglerne for krydsning af CSRAgrænsen fra Manøvreområdet have kendskab til ILS, herunder kunne forklare betydningen af de ILS-kritiske og -følsomme områder på rimeligt forståelig måde kunne forklare følgende begreber: Bane Baneområde Forplads ILS-kritisk område ILS-følsomt område Køretøj Fly Lufthavnens afspærrede område Manøvreområde Rullevej Tjenestevej Sikkerhedszone Trafikområde Ventepositioner Stopbarre kunne angive reglerne for ophold og færdsel i Manøvreområdet kunne anvende reglerne for færdsel såvel udenfor, som i baneområdet kunne angive vigepligtsreglerne for færdsel i Manøvreområdet kunne angive hvorledes sigtbarhedsforholdene har indflydelse på færdsel i Manøvreområdet kunne angive betydningen af samtlige de bemalinger og vejafmærkninger, der er relevante for køretøjer og som er anvendt i Manøvreområdet kunne angive betydningen af samtlige færdselstavler og skilte, der er relevante for køretøjer og som er anvendt i Manøvreområdet kunne angive farver og anvendelse af luftfartslys i Manøvreområdet kunne angive til reglerne for rapportering af uheld på lufthavnen (meddelelsespligt) kende nødprocedurer fx hvad gør man hvis man farer vild i Manøvreområdet, hvis radioen svigter eller bilen punkterer eller går i stå i Manøvreområdet have kendskab til de generelle farer ved kørsel i Manøvreområdet Emner: Flyvesikkerhed ICAO TOWERs funktioner Geografi ILS Definitioner Færdselsregler Færdselskort Lufthavnens afspærrede område (Airside) Sikkerhedszoner Vigepligtsregler Sigtbarhedsforhold Bemalinger og vejafmærkninger Færdselstavler og skilte Luftfartslys Forholdsregler/alarmering i.f.m. uheld på Airside og i Manøvreområdet Referencer: ICAO Annex 14, Attachment A, afsnit 18, (Operators of vehicles) ICAO DOC 9157 Aerodrome Design Manual, Part 4 Visual Aids ICAO DOC 9870 Manual on the prevention of runway Incursions (kommunikation) BL 3-1 (Etablering af offentlige VMC-flyvepladser) BL 3-10 (Luftfartshindringer) BL 3-12 (Arbejdsaktiviteter) BL 3-13 (Præcisionslandingsbaner kategori II og III) BL 8-10 (Indrapportering af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder) BL 11-1 (Flyvepladsreglement for EKCH) Lokal ATS-instruks 5, pkt. 4.6 og 4.7 Lokal ATS-instruks, tårn- og indflyvningskontrol København/Kastrup CPH FHB-dokument om kørsel i Manøvreområdet CPHs Lokale bestemmelser CPHs Radioreglement (seneste udgave) CPH/Trafikafdelingen Side 19 af 24

20 6.1 Kursusmål Radiotelefoni Kursisten skal efter undervisningen: a) kunne beskrive de grundlæggende principper for radiobølgernes udbredelse på VHF/UHF b) kunne beskrive de grundlæggende regler for brug af radio i Manøvreområdet, herunder reglerne for passage ind i CSRA fra Manøvreområdet c) kunne beskrive anvendelsen af: det fonetiske alfabet (ICAO-alfabetet) korrekt tale- og mikrofonteknik d) kunne beskrive de grundlæggende principper for: oprettelse af radioforbindelse afgivelse af tal på radioen rettelser og gentagelser kvittering for modtagelse af meddelelse brug af dansk standardfraseologi Emner: 1. radiobølger 2. frekvensanvendelse 3. fonetisk alfabet 4. tale- og mikrofonteknik 5. kommunikationsøvelser Referencer: ICAO Annex 10 ICAO Doc 4444 CPHs Radioreglement (seneste udgave) Papirer udleveret under undervisningen Tid: 2 lektioner af 40 minutter. CPH/Trafikafdelingen Side 20 af 24

Velkommen til Security Awareness

Velkommen til Security Awareness Velkommen til Security Awareness Kursusinstruktion side 1/ud af 1 Kurset består af en del læsestof, som vi har suppleret med en række billeder og links til relevante dokumenter. Vi anbefaler, at du afsætter

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 2. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

Knallertuddannelsen for unge under 18 år

Knallertuddannelsen for unge under 18 år Knallertuddannelsen for unge under 18 år Kategori AM (lille knallert) Januar 2013 / 3. udgave Retningslinjer for knallertundervisning og afholdelse af køreprøver KOLOFON Knallertuddannelsen for unge under

Læs mere

FORÅRSKLAR OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK

FORÅRSKLAR OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK 1 2004 FORÅRSKLAR OY-SIK OY-SIK Statens Luftfartsvæsen RI Runway Incursions Status for 2003 OY-SIK har med jævne mellemrum bragt oplysninger fra den obligatoriske indberetning jf. BL 8-10A om antallet

Læs mere

Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser

Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-8 Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser Udgave 2, 12. december 2008 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Karting information til nye kørere

Karting information til nye kørere Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3 2. På banen første gang... 4 Træning og træningstid... 4 Klart til at køre... 4 Sikkerhedsudstyr... 5 Kart og motor... 6 Klasser og alder... 6 3. Adfærd på kartbanen...

Læs mere

VEJEN TIL BEDRE RAPPORTERING OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK

VEJEN TIL BEDRE RAPPORTERING OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK 1 2005 OY-SIK VEJEN TIL BEDRE RAPPORTERING OY-SIK Statens Luftfartsvæsen Indhold Preflight check afslører fræk fugl... 3 Ændringer i Copenhagen Area... 4 Beregn din landingsdistance... 6 VFR-trafik og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag:

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag: 1. udgave 1. november 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighed 2. Ansvar & Myndighed 3. Vintertjeneste 4. Varsling om vinterforhold 5. Rekvirering af vintertjeneste 6. Vintertjenestens udførelse 7. Sneprofil

Læs mere

TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK

TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK. Statens Luftfartsvæsen OY-SIK 2 2005 OY-SIK TEMA 2: SORT TAXAFLYVNING FLYVESTÆVNER OY-SIK Statens Luftfartsvæsen Indhold Tema 1: Flyvestævner Flyvestævner... 3 Rustfjerner - start og landing på kort bane... 6 Cockpittur - førstepræmie

Læs mere

OY SIK OY NØDUDSTYR. Alkohol og flyvning

OY SIK OY NØDUDSTYR. Alkohol og flyvning OY SIK OY SIK OY SIK OY OY OY OY OY OY NØDUDSTYR OY OY OY OY OY OY OY 3 2003 OY OY OY OY OY OY OY OY Alkohol og flyvning TEMA Alkohol og drugs daglig brug eller tidvis brug tæt på flyvning En af forudsætningerne

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. juni 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) 1. juni 2012. Nr. 520.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 7. juni 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) 1. juni 2012. Nr. 520. Lovtidende A 2012 Udgivet den 7. juni 2012 1. juni 2012. Nr. 520. Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol og trafik (A/Tkursus) I medfør af 60, stk. 4, og efter bemyndigelse i henhold

Læs mere

Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister

Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister Marlene Rishøj Kjær og Jette Ravn Håndbog for erfarne bilister Håndbog for erfarne bilister 3 Indledning I de seneste år har der været en del debat om ældre bilister, og myten om den trafikfarlige mand

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

Vejledning til Maritim Sikring. Havnefacilitetssikring. Juni 2012. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk

Vejledning til Maritim Sikring. Havnefacilitetssikring. Juni 2012. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vejledning til Maritim Sikring Havnefacilitetssikring Juni 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen... 2 2. Ordforklaring og forkortelser...

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2000 22. ÅRGANG

DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2000 22. ÅRGANG DANMARK ISSN 0107-0339 HAVARIKOMMISSIONEN FOR CIVIL LUFTFART ÅRSBERETNING 2000 22. ÅRGANG HCL ÅRSBERETNING 2 2000 FORORD Beretning over Havarikommissionens virksomhed er udfærdiget med henvisning til lov

Læs mere

Undervisningsplan for A/T-kursus.

Undervisningsplan for A/T-kursus. Rigspolitichefen Undervisningsplan for A/T-Kursus 24. januar 2002 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING... 0-4 0.1 Undervisningsplanens indhold...0-5 0.2 Præstationskrav...0-6 0.3 Undervisningens

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

Høringssvar ifm. ATS-instruks ændringer pr. 4. december 2014 og bemærkninger hertil (Comment Response Document - CRD)

Høringssvar ifm. ATS-instruks ændringer pr. 4. december 2014 og bemærkninger hertil (Comment Response Document - CRD) Høringssvar ifm. ATS-instruks ændringer pr. 4. december 2014 og bemærkninger hertil (Comment Response Document - CRD) Version: 06.11.2014 ATS-instruks Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE Beredskabsstyrelsen Sydjylland FORORD Nærværende kompendium til kommunikationstjeneste er et supplement til undervisningen i faget "Regional kommunikationsuddannelse" ved Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden!

Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Sikkerhedshåndbog. For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Pas på jer selv og hinanden! Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Sikkerhedshåndbog For byggepladser på Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Pas på jer selv og hinanden! Velkommen Velkommen til byggepladsen for Nyt Hospital

Læs mere

Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem

Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem Indledning Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem 1. Indledning... 3 1.1. Motivation...3 1.2. Systemkrav...6 1.3. Problemformulering...7 1.4. Metode...8 1.5. Læsevejledning...

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Natarbejde fakta og gode råd

Natarbejde fakta og gode råd Natarbejde fakta og gode råd Indhold Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 3f@3f.dk www.3f.dk September 2013 Redaktion: Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere