Kørsel i Manøvreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørsel i Manøvreområdet"

Transkript

1 Kørsel i Manøvreområdet Oktober 2014

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse: Kursusplan Indledning Baggrund Hvor kommer reglerne fra? Tårnets (TOWER s) funktion Flyoperative områder Manøvreområdet Baneområde og sikkerhedszoner ILS-anlæg Rullevejsbetegnelser Færdsel i Manøvreområdet Adgangsregler Vigepligtsregler Tjenesteveje Krav til køretøjets udstyr og afmærkning Arbejdsmateriel Diverse Færdsel i græsarealerne omkring en bane Færdsel i baneområder og ILS-områder Færdsel i nedsat sigtbarhed Færdsel i mørke Luftfartsrelaterede lys Hvad gør du i unormale situationer? Ordliste Radiotelefoni Radiobølger Fraseologi Kursusmål Kørsel i Manøvreområdet Kursusmål Radiotelefoni Færdselskort Manøvreområdet CPH/Trafikafdelingen Side 2 af 24

3 2.1 Generel målsætning At deltagerne gennem kurset erhverver sig: kendskab til alle gældende bestemmelser og retningslinjer for kørsel i Manøvreområdet i Københavns Lufthavn, Kastrup, samt andre væsentlige praktiske og operationelle forhold, som har betydning for at kunne færdes forsvarligt på egen hånd i Manøvreområdet. operativ indsigt, der fremmer forståelsen for de flyvesikkerhedsmæssige risici forbundet med færdsel i Manøvreområdet, samt hvordan disse håndteres på korrekt vis. Se desuden side 19 og Forudsætninger Deltageren skal på forhånd være indstillet af sin chef samt være i besiddelse af en færdselstilladelse. Begrundelsen for indstillingen (kørselsbehovet) skal godkendes af CPH. Medmindre andet er aftalt med Trafikafdelingen kan indstilling til Manøvreområdekurset kun ske under forudsætning af, at medarbejderen har opnået minimum 6 måneders erfaring i at køre i den øvrige del af lufthavnen 2.3 Antal deltagere Teorikurset er baseret på maksimalt 10 deltagere. 2.4 Teorikurset omfatter Bestemmelser og retningslinjer Vejledende radiotelefoni Afsluttende prøve 2.5 Undervisningsform Teorikurset er tilrettelagt som klasseundervisning. I radiotelefoni foregår undervisningen som en vekselvirkning mellem korte faglige oplæg og et antal simulerede øvelser. 2.6 Kursusmateriale Kursushæftet Kørsel i Manøvreområdet (dette hæfte). Færdselskort Manøvreområdet (Side 23 i dette hæfte) Radioreglementet 2.7 Bedømmelse Teorikurset afsluttes med skriftlig prøve af "flersvars-typen" (multiple choice). Prøven indeholder 15 spørgsmål. For at bestå prøven, skal mindst 11 af spørgsmålene være korrekt besvaret. Besvarelserne vil normalt blive rettet og resultatet oplyst umiddelbart efter prøveafholdelsen. Kursister, der måtte ønske dette, kan vente med at aflægge den skriftlige prøve i op til 3 uger efter teorikurset. 2.8 Varighed Til teorikursus og prøve må der påregnes afsat 1 arbejdsdag. For brush-up ½ dag. Udover en bestået teoriprøve skal man inden for 3 måneder efter kurset have bestået en praktisk prøve, før der udstedes en færdselstilladelse Klasse 4 til at operere i Manøvreområdet på egen hånd. Den praktiske prøve må kun udføres med en instruktør, som er godkendt af CPH. 2.9 Kursusbevis Når kurset er gennemført og den teoretiske og praktiske prøve bestået, vil den ændrede færdselstilladelse (Klasse 4) efterfølgende blive påført Id-kortet (havnekortet) Kompetence Personer, der har deltaget i kurset samt bestået teoretisk og praktisk prøve, anses formelt at leve op til ICAO s kompetencekrav for trafikanter, der færdes på egen hånd i Manøvreområdet. I tilfælde af forseelser, som fx resulterer i en flyvesikkerhedsmæssig hændelse, vil der dog kunne blive stillet krav om fornyet kursus og/eller prøve for pågældende. CPH/Trafikafdelingen Side 3 af 24

4 3. Indledning Hvorfor regler? I luftfartens verden findes der regler for næsten alt. Også når det drejer sig om kørsel i Manøvreområdet, findes der regler og bestemmelser der skal overholdes først og fremmest af sikkerhedsmæssige årsager og specielt for at undgå ulykker, hvori et fly er indblandet. Hvem har ansvaret? Som koncessionshaver (dvs. den organisation, der af Trafikstyrelsen har fået godkendelse og tilladelse til at indrette og drive lufthavnen), har CPH ansvaret for, at alle personer, der færdes i Manøvreområdet, er uddannet og godkendt hertil. Hvad kræves der? Udover at være indehaver af gyldigt kørekort skal du for at færdes i Manøvreområdet også være godkendt specielt til dette. For at CPH kan godkende en person til at måtte færdes i Manøvreområdet, skal personen deltage i Kursus i kørsel i Manøvreområdet og bestå de efterfølgende skriftlige og praktiske prøver vedr. regler, bestemmelser og procedurer for færdsel i Manøvreområdet. Hvorfor et kursus? Den primære hensigt med kurset er at forebygge det allerværst tænkelige: At en person pga. manglende orienteringsevne eller uvidenhed om gældende regler og bestemmelser bliver medvirkende faktor, eller måske endda direkte årsag til en flyulykke, fx på grund af utilsigtet indtrængen på start/landingsbane (runway incursion) eller i et ILS-kritisk område. Manøvreområdekursets indhold og form, herunder de tilhørende teoretiske og praktiske prøver, fastlægges af Trafikafdelingen. Runway incursion hvad er det? En runway incursion er en situation hvor et fly eller køretøj utilsigtet bevæger sig ind på baneområdet. Fx hvis flyets pilot eller køretøjets chauffør enten ikke har fået tilladelse fra Tårnet (TOWER) eller ikke har fulgt de givne anvisninger. Runway incursions med køretøjer i Københavns Lufthavn skyldes ofte, at chaufføren enten har haft utilstrækkeligt stedkendskab eller har mistet orienteringen. Derfor er det utrolig vigtigt, at medarbejderen løbende opretholder sin rutine og stedkendskab i Manøvreområdet, fx ved træning og sidemandsoplæring. Hvis medarbejderen gennem længere tid ikke har kørt i Manøvreområdet, og derfor har mistet rutinen, er det en god ide at tage et par træningsture med en erfaren chauffør, inden der køres på egen hånd i Manøvreområdet. Træningskørsel i Manøvreområdet bør kun foretages i trafiksvage perioder og efter aftale med Tårnet (TOWER). 4. Baggrund 4.1 Hvor kommer reglerne fra? De overordnede retningslinjer og standarder stammer fra ICAO (International Civil Aviation Organization, som er den internationale luftfartsorganisation under FN). ICAO blev oprettet i 1944, og har fast hovedsæde i Montreal med regionale kontorer rundt om i verden. Organisationen har i dag over 190 medlemslande, heriblandt Danmark. ICAO s målsætning er at standardisere regler og samordne retningslinjer, således at disse bliver tilnærmelsesvis ens verden over. Dette er primært med henblik på at øge sikkerheden for fly i luften såvel som på jorden. CPH/Trafikafdelingen Side 4 af 24

5 Luftfartens barndom var især kendetegnet ved meget få standarder for, hvordan flyvning skulle udføres på forsvarlig vis, ikke mindst de forskellige lande imellem. En række stater indså derfor hurtigt, at det var påkrævet både af juridiske og sikkerhedsmæssige grunde at blive enige om et sæt fælles spilleregler på området, hvis ikke luftfarten skulle udvikle sig som Det Vilde Vesten i USA s tidlige år. Efter formel tiltrædelse af Chicagokonventionen påbegyndte de enkelte medlemslande i de efterfølgende år det omfattende arbejde med udformning og tilpasning af den nationale lovgivning på området. Som tillæg til konventionen er der i årenes løb udarbejdet 18 såkaldte Annekser med detaljerede retningslinjer for hver sit specielle emne inden for international luftfart. Annex 14, der omhandler etablering og drift af flyvepladser, indeholder bl.a. et afsnit omkring kørsel med køretøjer på en lufthavn. Af Annex 14 fremgår bl.a., at føreren af et køretøj i Manøvreområdet skal have et tilstrækkeligt (basis)kendskab til: a) Områdets geografi og betegnelser, b) Betydningen af skilte, markeringer og lys, man kan møde i området, c) Radiotelefoniprocedurer, d) Betydningen af de mest gængse udtryk, som anvendes af Tårnet (TOWER) på radioen, inklusive det fonetiske alfabet, e) Relevante regler og procedurer gældende for flyvepladsen, f) Eventuelle specielle forholdsregler, fx i tilfælde af nødsituationer, udrykning, samt g) Hvilke særlige procedurer, der skal anvendes under dårlige sigtbarhedsforhold Det forventes desuden, at føreren af et køretøj i Manøvreområdet skal: a) kunne anvende køretøjets sende- & modtageudstyr samt vide hvad der skal gøres, hvis køretøjet eller udstyret svigter, b) have en generel forståelse for flyveledelsens funktion, betydning, ansvar og myndighed, c) have forståelse for betydningen af lokale procedurer, samt d) have forståelse for specielle forhold, der måtte gælde for udførelsen af en given arbejdsopgave i det pågældende område, fx trafikale eller flyvesikkerhedsmæssige restriktioner, som kan begrænse eller forsinke arbejdet. Som medlem af ICAO tilstræber Danmark at følge de fleste af organisationens anbefalinger, og har i vid udstrækning indrettet og tilpasset den danske luftfartslovgivning herefter. Først og fremmest i form af luftfartsloven vedtaget af folketinget. Trafikstyrelsen (tidligere Statens Luftfartsvæsen) er af den danske transportminister bemyndiget til at forestå den daglige håndhævelse af luftfartsloven. Dette sker typisk i form af Bestemmelser for civil luftfart (BL er), som udgives af Trafikstyrelsen, samt overordnede tjenesteforskrifter for de danske flyvesikringstjenester (ATS-instrukser). Undervejs i Manøvreområdekurset vil der kunne blive refereret til diverse BL er og ATS-instrukser og til CPHs Flyvepladshåndbog samt CPHs Lokale Bestemmelser. CPH/Trafikafdelingen Side 5 af 24

6 4.2 Kontroltårnets funktion Kontroltårnet (TOWER) er placeret i Kastrup SYD. Flyvelederne i Tårnet (TOWER) har ansvaret for al trafikafvikling i Manøvreområdet, og dets anvisninger skal derfor følges, når du færdes i dette område. Tårnet har bl.a. til opgave at styre og holde øje med alle bevægelser i Manøvreområdet samt at træffe foranstaltninger til at undgå kollisioner imellem startende/landende fly og anden trafik på jorden. Tårnet anvender FM-kanal 1, 15, 16, 17 og 18 (se Radioreglementet). APRON (forpladstjenesten) er også placeret i Kontroltårnet i Kastrup syd. APRON har ansvaret for styring af trafikafviklingen i hele Forplads Nord. APRON anvender FM-kanal 3 og 13 (se Radioreglementet). Flyvelederne i kontroltårnet håndterer op mod 1000 starter og landinger hver dag. På visse tidspunkter af døgnet er der myldretid, og så må du som trafikant væbne dig med tålmodighed, når du kalder op på radioen, da flytrafikken normalt prioriteres frem for køretøjer. 4.3 Flyoperative områder Airside betegner hele lufthavnens indhegnede område, hvortil der kun er adgang med tjenstligt ærinde og ved at forevise gyldig adgangshjemmel/id-kort i en af Portvagterne. For at hjælpe med til at forhindre, at trafikanter forvilder sig ud på en start-/ landingsbane, er hver bane i princippet omgivet med 2 beskyttende barrierer med advarselsskilte. Grænsen til Manøvreområdet og grænsen til baneområdet. Manøvreområde Et afgrænset område på lufthavnen, der bruges til fly start, landing og kørsel på jorden, bortset fra forpladser. På alle tjenesteveje, der fører ind i Manøvreområdet, er grænsen til området tydeligt afmærket med dette advarselsskilt: For at måtte færdes på egen hånd i Manøvreområdet, skal du være godkendt hertil af CPH dvs. være i besiddelse af en færdselstilladelse Klasse 4 samt have tilladelse af kontroltårn før indkørsel. Og det siger naturligvis sig selv, at kørsel i Manøvreområdet kun sker i tjenstligt ærinde! Ikke noget med sightseeing for familie og venner... Baneområde Et særligt sikkerhedsområde omkring hver bane. Baneområdet strækker sig 75 m ud fra banens centerlinje og 60 m ud fra baneenden (se illustration side 21) På alle tjenesteveje, der fører ind i baneområdet, er grænsen til området afmærket med dette skilt: Bemærk: Uanset om du allerede har fået lov til at færdes i Manøvreområdet eller ej må du aldrig passere dette skilt uden først at kalde tårnet og bede om tilladelse! Adgang til et baneområde kræver særskilt tilladelse fra tårnet hver gang! CPH/Trafikafdelingen Side 6 af 24

7 På rullevejene er baneområdets grænse afmærket med røde baneskilte, fx: Det røde banenummerskilt er normalt kombineret med et sort lokaliseringsskilt med gul tekst, der angiver hvilken rullevej du befinder dig på. Desuden er der malet gule ventepositionsmarkeringer (se illustration side 8) henover asfaltbelægningen. I græsområderne langs banen kan du lettest afgøre baneområdets udstrækning ved at kigge efter et af de røde banenummerskilte på nærmeste rullevej. Serviceområde Et serviceområde er et område beregnet til henstilling og vedligeholdelse af fly, fx hangarer og hangarforpladser, hvor der ikke må optages eller afsættes passagerer i erhvervsmæssigt øjemed. Forplads En forplads er et område, der bruges til fly s optagning/afsætning af passagerer, parkering, tankning og vedligeholdelse. 4.4 Manøvreområdet Stedkendskab er vigtigt Ved kørsel i Manøvreområdet er det nødvendigt at du til enhver tid også i mørke og forhold med lav sigtbarhed er klar over din egen position i området, og på opfordring kan oplyse denne til Tårnet (TOWER). Som fører af et køretøj skal du derfor være bekendt med benævnelsen af baner, rulleveje, rullevejsventepositioner og tjenesteveje i Manøvreområdet: Bane (runway) Der findes 3 start/landingsbaner i Københavns Lufthavn, som alle kan benyttes i begge retninger. Dvs. Bane 04L/22R, 04R/22L og 12/30. Bogstaverne R og L står for henholdsvis højre (right) og venstre (left). Tallene angiver banens omtrentlige kompasretning i dekagrader. Eksempelvis betyder "22" en kompasretning på 220 grader, og 12" en kompasretning på 120 grader. Banernes bredde er 45 m, hvortil kommer 7,5 m brede skuldre i begge sider. Køretøjer, der benyttes på de flytrafikerede rulleveje i forpladsområderne, skal være udstyret med radio, så der kan opretholdes konstant lyttevagt under kørslen. NB! Hovedparten af Forplads Nord omfatter desuden CSRA, som er et security-område med særlige adgangsregler. Køretøjer og flytraktorer må ikke passere ind i CSRA fra Manøvreområdet uden på forhånd at have kontaktet OC på FM Kanal 7. Se Radioreglementet. Trafikområde Manøvreområdet og forpladserne tilsammen hedder Trafikområdet. Banernes dagmarkering (bemaling) er hvid: Centerlinje= En enkelt hvid stiplet linje Kantlinjer= En hvid fuldt optrukken linje Banetærskel: Det brede fodgængerfelt ved baneenden Desuden: Sætningszonemarkeringer, Aiming points ( Sigtepunkter ) samt banenummer på hver banetærskel. CPH/Trafikafdelingen Side 7 af 24

8 Rullevej (taxiway) En rullevej er en vej, der er anlagt først og fremmest til brug for fly, der kører på jorden. Traktorer, der bugserer fly, snerydningskøretøjer, redningskøretøjer og CPH s inspektionskøretøjer med tjenstligt ærinde ude på en rullevej, har lov til at køre der med radiokontakt til tårnet samt overholdelse af den ubetingede vigepligt for fly. Rullevejes dagmarkering (bemaling) er altid gul: Kantlinjer=to gule fuldt optrukne linjer Centerlinje=en enkelt gul fuldt optrukken linje Intermediate Holding Position=en enkelt gul stiplet linje Venteposition Stopbarre De røde lys, der er placeret foran ventepositionsmarkeringen. Disse er beskrevet på side 15. Tjenestevej Tjenesteveje er veje anlagt til brug for køretøjer, der færdes på lufthavnen i tjenstligt ærinde. På alle tjenesteveje i flytrafikerede områder på lufthavnen vil du som trafikant kunne møde en række særlige afmærkninger, som du forventes at kende betydningen af og skal respektere af hensyn til flyvesikkerheden. Det kan fx være stiplede orange sikkerhedslinjer, der angiver minimum sikkerhedsafstand ud mod nærmeste rullevej. Eller det kan være orange hajtænder, der betyder ubetinget vigepligt for fly. På tjenestevejene vil grænsen til Manøvreområdet, baneområdet og ILS-områder være markeret ved hjælp af særlige skilte (se eksempel herunder). En venteposition er en markeret position på en rullevej, hvor fly og køretøjer altid skal stoppe. Hverken fly eller køretøjer har lov til at krydse en venteposition uden tilladelse fra Tårnet (TOWER!) Langs rullevejscenterlinjen frem mod ventepositionen er der etableret en dobbelt gul stiplet varslingslinje. På belægningen foran ventepositionen er der påført to store røde felter, hvori banens betegnelse er angivet ligesom på de røde baneskilte ved siden af rullevejen (se side 7). En venteposition er markeret med to gule fuldt-optrukne linjer og to gule stiplede linjer på tværs af rullevejen. Baneområdeskilt og advarselsblink Grænsen omkring de forskellige ILS-områder ved banerne (se side 10 og 11) er afmærket med gule og røde pæle med reflekser på. Hvis du observerer disse pæle langs vejkanten, må du ikke bevæge dig uden for vejen, da det kan udløse alarmer på ILS-anlæggene. CPH/Trafikafdelingen Side 8 af 24

9 4.5 Baneområde og sikkerhedszoner og sikkerhedszoner Sikkerhedszonens formål Baner og rulleveje er hver især omgivet af en sikkerhedszone, for bl.a. at reducere risikoen for kollision mellem fly og køretøjer/arbejdsredskaber, der udfører arbejde i nærheden af banen/rullevejen. Arbejde i sikkerhedszonen Når der foregår arbejdsaktiviteter i sikkerhedszonen, inddeles denne i mindre zoner som vist på denne side. Banens sikkerhedszone inddeles i 4 zoner og rullevejens i 3 zoner. CPH/Trafikafdelingen Side 9 af 24

10 Underinddelingen af sikkerhedszonen har især betydning, når der foregår reparations- og anlægsarbejder omkring baner og rulleveje. De enkelte zoner afgør hvor højt og hvor tæt på banen/rullevejen, det er tilladt at arbejde. De regler, der skal følges for BL3-12 arbejdsaktiviteter, aftales mellem CPH og entreprenøren før hvert arbejdes start. Bemærk, at det til daglig er baneområdets grænse (se skitse side 9 samt pkt. 4.16), der bestemmer hvor tæt på en aktiv bane, det er tilladt at færdes og opholde sig. Almindelige vedligeholdelsesaktiviteter, fx, snerydning, udskiftning af lysarmaturer osv. er ikke omfattet af BL 3-12, men Trafikafdelingen kan dog i samråd med Naviair beslutte, at de kan udføres efter BL3-12 reglerne, som det er sket med græsslåning langs banerne. 4.6 ILS-anlæg Hvad er ILS ILS (Instrument Landing System) er et elektronisk landingshjælpemiddel, der udsender radiosignaler, som fly anvender til at foretage en præcisionsindflyvning og landing på banen. ILS-udstyret består primært af en Localizer (LLZ) og en Glidepath (GP). Glidepath-antenne GP-antennen angiver indflyvningsvinklen, flyet skal følge ned mod banen. Antennen er placeret ved siden af banen, og udsender signaler, der fortæller piloten, om flyet ligger korrekt eller for højt eller lavt i forhold til den korrekte indflyvningsvinkel på 3. ILS-kategori ILS opdeles i tre kategorier: CAT I, II og III, alt efter ILS-udstyrets ydeevne og præcision. CAT III tillader landinger under de dårligst tænkelige sigtbarhed. Alle lufthavnens baner er godkendt til CAT I operationer. Herudover er Bane 04L og 22L godkendt til CAT II, og Bane 22L yderligere godkendt til CAT III. CAT II/III-forhold Når sigtbarheden er så dårlig, at der kun kan udføres CAT II eller III landinger, taler man om CAT II/III-forhold. I sådanne situationer gælder der ganske særlige regler og restriktioner for færdsel i Manøvreområdet. Jf. pkt ILS-kritisk område ILS-kritisk område er et veldefineret område omkring localizer- og glidepathantennerne, hvor færdsel vil forårsage uacceptable forstyrrelser på de udsendte signaler. Localizer-antenne LLZ-antennen angiver hvilken retning flyet skal styre ind mod banen. Antennen er placeret for enden af banen, og udsender signaler, der fortæller piloten, om flyet ligger korrekt eller for langt til højre eller venstre for banens forlængede centerlinje. ILS-kritisk område er i terrænet markeret ved gule pæle med rødt refleksbånd, som er placeret med 25 meters indbyrdes afstand. Færdsel og ophold i området er forbudt. CPH/Trafikafdelingen Side 10 af 24

11 4.8 Færdsel i Manøvreområdet Manøvreområdet er underlagt Tårnets (TOWERs) styring. Som hovedregel er der adgang forbudt til Manøvreområdet, medmindre du har et tjenstligt ærinde derude, og er i besiddelse af en færdselstilladelse Klasse 4. Udover Færdselsloven skal alle trafikanter være bekendt med reglerne, der gælder på Airside i almindelighed samt for færdsel i Manøvreområdet (og mellem Manøvreområdet, CSRA og SRA) 4.9 Adgangsregler ILS-følsomt område Uden for det kritiske område strækker der sig et såkaldt ILS-følsomt område, hvor færdsel kan forstyrre signaludsendelsen. Størrelsen af det ILS-følsomme område afhænger af ILS-kategorien, som den pågældende bane er godkendt til. Færdsel på egen hånd i Manøvreområdet er kun tilladt for personer, der er autoriseret hertil af CPH, dvs. er i besiddelse af en færdselstilladelse Klasse 4. Alle andre skal lodses. Ved kørsel i Manøvreområdet har du altid radiolyttepligt til Tårnet (TOWER). Du skal derfor hele tiden have radioen tændt og indstillet på FM kanal 1, undtagen hvis: ILS-følsomt område er i terrænet markeret med røde pæle med hvidt bånd. Færdsel og ophold i området må kun ske med særskilt tilladelse fra TOWER. 4.7 Rullevejsbetegnelser Rullevejene tildeles navne efter alfabetets bogstaver. Dvs. A, B, C osv. Findes der flere sidegrene til samme rullevej, tilføjes der typisk et ciffer, fx Rullevej A1, A2, A3 osv. I daglig tale bruges det fonetiske alfabet ved benævnelse af rullevejens navn. Fx Rullevej Alpha, Bravo, Charlie osv. Det fonetiske alfabet fremgår af Radioreglementet samt oversigtskortet side 23. a) Køretøjet ledsages af et andet køretøj med typegodkendt radiotelefonianlæg, og som holder lyttevagt på kanal 1, eller b) Føreren forud har truffet aftale med Tårnet (TOWER) om kørsel i Manøvreområdet uden at holde lyttevagt på kanal 1, se i øvrigt pkt c) Tårnet (TOWER) har anvist brug af anden kanal Færdsel i Manøvreområdet må kun finde sted efter tilladelse fra Tårnet (TOWER). Som hovedregel skal en fører af et køretøj altid indhente tilladelse fra TOWER, før der køres ind i Manøvreområdet. Bemærk dog reglerne for udstedelse af en generel tilladelse når sigtbarheden er over 3 km (se herunder). CPH/Trafikafdelingen Side 11 af 24

12 Generel tilladelse Personer med en færdselstilladelse Klasse 4, har normalt generel tilladelse til tjenstlig kørsel i Manøvreområdet. En generel tilladelse bortfalder automatisk ved udsendelse af 3 km- eller CATsignalet på radioen! Alle køretøjer i området skal i så fald kontakte Tårnet (TOWER) for at få en ny tilladelse Vigepligtsregler Udover de almindelige vigepligtsregler i henhold til færdselsloven er der på Airside ubetinget vigepligt for følgende: Fly, der manøvrerer ved egen kraft eller bugseres af traktor. Personer og køretøjer, der lodser/ vejleder et rullende fly. Traktorer, der foretager pushback af fly. Brand- og redningskøretøjer under udrykning. Arbejdende snerydningskøretøjer. Køretøjer, der lodser ambulancer og andre udrykningskøretøjer 4.11 Tjenesteveje Alle tjenesteveje på Airside har fået navne. Disse navne fremgår af kortbogen. Bemærk, at der normalt IKKE er opsat navneskilte på tjenestevejene i Manøvreområdet, hvorfor det er ekstra vigtigt at være stedkendt, når du færdes derude. Eksempler på vejnavne i Manøvreområdet: Duevej Falkevej Kragevej Gåsevej Svanevej Lysbrovej Lysvej Målervej Sandumsvej Strandstien Syvstjernevej Tærskelvej Vasisvej 4.12 Krav til køretøjets udstyr og afmærkning Bemaling Køretøjets bemaling skal opfylde kravene i BL3-10. Nærlys/topblink Som minimum skal køretøjets nærlys og roterende topblink være tændt hele tiden under kørsel og ophold i Manøvreområdet. VLT (Vehicle Location Transmitter) Alle køretøjer, der benyttes i Manøvreområdet, skal være udstyrede med VLT jf. pkt i Lokale Bestemmelser Radioudstyr Køretøjer skal være udstyret med typegodkendt radiotelefonianlæg, og radioen skal være tændt og indstillet på den anviste FM-kanal hele tiden under kørsel og ophold i Manøvreområdet. Tårnet (TOWER) kan undtagelsesvis tillade trafikanter i køretøjer uden radio at færdes i Manøvreområdet, såfremt de følger en plan, som er forud aftalt med TOWER, og medbringer en bærbar radio. Hvis kravene ikke er opfyldt Såfremt køretøjet ikke opfylder ovenstående krav, skal du have lods under kørsel i Manøvreområdet Arbejdsmateriel (Eks. ved Lods eller BL 3-12 ) Arbejdsmateriel med højde på 3 meter og derover må ikke benyttes i Manøvreområdet, herunder specielt i banernes og rullevejenes sikkerhedszoner, uden en højt grej-tilladelse fra Trafikafdelingen. Arbejdsmateriel må ikke efterlades i Manøvreområdet uden for arbejdstiden, bortset fra i særligt afspærrede og afmærkede arbejdsområder. Er køretøjet udstyret med fx løftegrej (kran) eller tippelad, skal dette lægges ned, når løftegrej m.m. ikke er i brug. CPH/Trafikafdelingen Side 12 af 24

13 4.14 Diverse Rygning Tobaksrygning er forbudt udendørs på Airside og dermed også i Manøvreområdet. Dette gælder også inde i biler Færdsel i græsarealerne omkring en bane Færdsel i græsset er kun tilladt, når det er absolut nødvendigt, da du ved udkørsel fra græsområdet kan trække jord og græs med ud på rulleveje og baner og forårsage FOD (Foreign Object Damage) på et passerende fly Færdsel i baneområder og ILS-områder Færdsel i ILS-områder Konsekvenserne ved færdsel i ILS-områderne er beskrevet i pkt ILS-områderne er vist på oversigtskortet side 23. Færdsel i baneområdet Selvom din færdselstilladelse giver dig lov til at køre i Manøvreområdet, skal du altid indhente en tilladelse fra Tårnet (TOWER), før du må bevæge dig ind i et baneområde eller et ILS-område. Uden en sådan tilladelse fra Tårnet (TOWER) skal du holde dig klar af baneområdet, dvs. minimum 75 meter fra banens centerlinje samt udenfor markeringerne for ILS-områderne (se pkt 4.6). På rulleveje, der leder ind til en bane, skal du holde dig bag den gule ventepositionsmarkering (Stopbarrer). Passér ALDRIG ventepositionen mod en bane, før du har fået tilladelse hertil fra tårnet og stopbarren er slukket! Stopbarrer Der er etableret stopbarrer på alle rulleveje, som leder ind mod en bane. Disse stopbarrer er tændte døgnet rundt. (se også illustration side 8) Uanset om du på radioen har fået lov af Tårnet (TOWER) til at fortsætte, må du aldrig køre over en tændt stopbarre! Bliv holdende, indtil de røde lys i stopbarren er blevet slukket! Hvis de ikke kan slukkes, så kontakt TOWER igen og giv besked og kør en anden vej Færdsel i nedsat sigtbarhed Sigt 3 km eller derunder Når sigtbarheden falder til 3 km og derunder, udsendes der på Kanal 1, 15, 16, 17 og 18 et enkelttonesignal (BIM), hvert 30. sekund. Se nærmere herom i Radioreglementet. Når der tales på kanalen, høres signalet ikke, men når trafikken er ophørt, starter signalet igen efter 5 sekunder. Alle tilladelser til færdsel i Manøvreområdet bortfalder automatisk, når 3 kmsignalet udsendes på radioen. I så fald skal alle trafikanter indhente tilladelse fra Tårnet (TOWER), inden indkørsel i Manøvreområdet. Befinder en trafikant sig allerede inde i Manøvreområdet, når 3 km-signalet begynder, skal pågældende indhente ny tilladelse fra tårnet. Hvis der ikke opnås tilladelse, skal trafikanten straks forlade området - uden krydsning af baner! Tilladte Taxi og bugserruter afhængigt af sigtbarhed og lysforhold findes i CPH LB Appendiks 5. Se næste afsnit CAT II/III I græsarealerne omkring banen kan du afgøre baneområdegrænsens placering ved at kigge efter ventepositionsmarkeringen på den nærmeste rullevej. CPH/Trafikafdelingen Side 13 af 24

14 CAT II/III CAT II etableres normalt, når skydækkehøjden er lavere end 200 ft eller banesynsvidden Runway Visual Range (RVR) er 800 meter eller mindre. CAT III etableres normalt, når skydækkehøjden er lavere end 100 ft eller RVR er under 400 meter. Enkeltone signal hvert 15 sek. udsendes ved CAT II og CAT III. BEMÆRK! I tilfælde, hvor der inden for de næste minutter forventes reduceret sigtbarhed, kan du opleve, at 3 km/cat-signaler bliver udsendt, selvom sigtbarheden faktisk stadig er over 3 km! Tårnet s (TOWER s) opgaver ved færdsel i nedsat sigt Registrering af personer/køretøjer i Manøvreområdet TOWER skal sørge for at antallet af personer og køretøjer i Manøvreområdet begrænses mest muligt ved nedsat sigtbarhed, og vil føre lister over køretøjer og personer i Manøvreområdet. Færdsel i ILS-områder Der kræves særlige foranstaltninger til beskyttelse af ILS-områderne, når der udføres CAT II og III operationer. TOWER vil sørge for, at ILS-områderne og hele baneområdet er friholdt for trafik, når et fly er på kort finale (2 sømil) Færdsel i mørke Stedkendskab påkrævet! Medmindre du er meget stedkendt, bør du ikke bevæge dig ud i Manøvreområdet i mørke. Der er ingen gadelamper, så det er let at miste orienteringen Luftfartsrelaterede lys Indflyvningslys Hvide lys, der danner en tragt ind mod banen til hjælp for de landende fly. Lysene starter ca. 900 meter før tærsklen. Indflyvningslysenes udseende afhænger af ILS-kategorien således, at der findes både CAT I-indflyvningslyssystemer og CAT II/III- indflyvningslyssystemer. CAT I-systemet består udelukkende af hvide lys, mens CAT II/III-systemet de sidste 300 meter før banen består af både røde og hvide lys. Banebelysning: Kantlys: Hvide Centerlinjelys: Hvide (ikke på 12/30) Sætningszonelys: Hvide (kun på 04L+22L) Tærskel-identifikationslys: Hvide blitzlys placeret ud for tærsklen (kun på 12+22R) Tærskellys: Grønne Baneendelys: Røde Ground Radar Tårnet (TOWER) og APRON benytter Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) også kaldet Ground Radar ved afviklingen af flytrafikken. Radaren angiver fly s og køretøjers præcise position, og med køretøjer udstyret med VLT kan flyvelederne også identificere køretøjer på arealet, og derved forhindre vildfarne trafikanter i utilsigtet at bevæge sig ind på en aktiv bane (runway incursion). CPH/Trafikafdelingen Side 14 af 24

15 Rullevejsbelysning Kantlys Blå Centerlinjelys Grønne Intermediate Holding Positions Gule lamper på tværs af rullevejen. Angiver vigepligt for fly Runway Guard Lights (RGL) Gule lamper i siderne ved ventepositioner/stopbarrer NB! Rulleveje har enten kantlys eller centerlinjelys ikke begge dele! Stopbarrer En stopbarre er en række røde lamper, som er nedfældet i belægningen på tværs af rullevejen, og som tændes og slukkes fra Tårnet (TOWER). Stopbarrer findes på alle rulleveje, der fører ind i et baneområde, men kan også bruges andre steder, fx omkring banekrydset (RWY 12/30-04R/22L) Der er i dag stopbarrer på alle rulleveje og i forbindelse med samtlige ventepositioner ind mod baneområdet. Desuden er der etableret stopbarrer omkring banekrydset, samt på enkelte rulleveje til brug i forbindelse med CAT III. Hindringslys Faste røde lys dvs. ikke blinkende skal påsættes faste hindringer, der gennembryder de hindringsbegrænsende flader. Der er normalt altid monteret hindringslys på alle luftfartsanlæg og installationer i Manøvreområdet, fx localizer- og glidepath-antenner, vindposer o. lign. Flyafspærringer skal også være forsynet med røde faste lys. PAPI Precision Approach Path Indicator PAPI er et visuelt landingshjælpemiddel, der ligesom Glidepath en, kan fortælle piloten om flyet ligger på den ideelle indflyvningsvinkel til banen. PAPI består af 4 lamper, og er placeret ved siden af banen ud for sigtepunkts markering(aiming point). Når flyet befinder sig på den korrekte indflyvningsvinkel, vil piloten fra cockpittet se to hvide og to røde lamper. På alle rulleveje, der fører ind til en bane, vil stopbarren være suppleret med to gule blinkende markeringslamper Runway Guard Lights på begge sider af rullevejen. Er de røde lys i stopbarren tændt, betyder det STOP! Hverken fly eller køretøjer må passere en tændt stopbarre! Først når Tårnet (TOWER) har givet mundtlig tilladelse og har slukket stopbarren, må man fortsætte. NB! De gule blinkende RGL slukkes ikke! CPH/Trafikafdelingen Side 15 af 24

16 RHPL (Road Holding Position Light) Et rødt blinkende advarselslys, som typisk er placeret i højre side af en tjenestevej, der fører ind mod en bane. På vejbanen er der desuden malet en hvid fuldt optrukket stoplinje for at indikere, at køretøjerne ubetinget skal stoppe. Desuden er der opsat et advarselsskilt med teksten: STARTBANE ADGANG FORBUDT! BANE VEJ 4.20 Hvad gør du i unormale situationer? Husk din meldepligt! Alle: begivenheder, hvor du konstaterer eller observerer skader på fly eller luftfartsinstallationer uheld og hændelser, der kan have betydning for lufthavnens drift skal meldes til OC (Operationscentret) på telefon eller FM-kanal 2. Indberet hændelse inden for 24 timer uden konsekvens hvis du er involveret i følgende hændelser Runway Incursion Skade på fly Nærved hændelse Det er dog kun hvis du ikke har handlet groft uagtsomt. Send en mail via udfyld formular og send til Hastesager og nødsituationer meldes på Fund af formodede flydele: Observerer du løse objekter liggende på din vej, som ser ud til at stamme fra et fly, skal OC straks adviseres på telefon eller FM-kanal 2 eller 7. Advarselsblink ved rulleveje Visse steder er der opsat advarselsblink med orange lys for at advare trafikanter ved krydsning af rulleveje, indkørsel til Deicerplatforme m.v. Nødprocedurer Mister du orienteringen eller farer vild i Manøvreområdet, skal du straks kalde TOWER på FM Kanal 1, og oplyse din sidst kendte position. Svigter din FM radio, mens du er i Manøvreområdet, skal du straks forlade området uden at krydse baner eller rulleveje. Havde du kontakt med TOWER inden radioen svigtede, skal du sørge for, at TOWER får besked om, at du har forladt området. Evt. via en kollega eller radio i et andet køretøj. Få radioen repareret hurtigst muligt, eller påsæt mærkat således, at næste bruger af køretøjet kan se, at radioen ikke virker. Punkterer du eller går i stå, skal du underrette TOWER om situationen, din position samt den forventede varighed. CPH/Trafikafdelingen Side 16 af 24

17 Tilkald assistance via Mark Service (Kanal 4) eller OC (Kanal 2), alternativt hhv. tlf eller Ordliste Airside Lufthavnens afspærrede område. Adgang er kun tilladt i tjenstligt ærinde og kun med gyldig adgangshjemmel (ID-kort). Bane Afgrænset areal på lufthavnen til brug ved start og landing med fly. Forkortes RWY efter det engelske Runway. Baneområde Område, der strækker sig 75 m ud til begge sider fra banens centerlinje og 60 meter fra baneenden. Markeret med særlige skilte med teksten: Startbane Adgang forbudt. BL3-12 Bestemmelser for civil luftfart omfattende regler for udførelse af arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser. Ingen planlagte arbejdsaktiviteter må udføres udendørs på Airside uden koordinering med CPH s Trafikafdeling. CSRA/SRA Critical-/Security Restricted Area. Securityområde i hhv. Forplads Nord og Øst. Særlige retningslinjer gælder for adgang hertil, herunder for køretøjer, der passerer ind i CSRA fra Manøvreområdet. Forplads Afgrænset areal på lufthavnen primært til brug for fly under ophold i.f.m. optagning/ afsætning af passagerer/gods, parkering og tankning. Betegnes Apron på engelsk. ILS-kritisk område Område rundt om localizer- og glidepathantenner, hvor alle former for færden vil forårsage uacceptable forstyrrelser på ILSsignalerne. ILS-følsomt område Et område ud over det kritiske område, hvor færden kan forårsage forstyrrelser på ILSsignalerne. Intermediate Holding Position Gule lamper på tværs af rulleveje bl.a. ved deicer plads A og B. Angiver vigepligt, og er placeret i områder der kræver ekstra opmærksomhed. Køretøj En indretning på hjul, bælter, valser, meder eller andet, som er indrettet til kørsel på vej, og som ikke løber på skinner. Luftfartøj En indretning, der bæres oppe i atmosfæren ved luftens påvirkninger, bortset fra indretninger, der bæres oppe alene ved direkte luftpåvirkning på jordens overflade. Omfatter i daglig tale fly, helikoptere og balloner. Manøvreområde Område på lufthavnen til brug for startende, landende og rullende fly. Forpladser er dog undtaget. Road Holding Position Lights (RHPL) Røde advarselsblink opsat, hvor tjenesteveje fører ind i baneområdet. Suppleret med særlige skilte med teksten: Startbane Adgang forbudt (se side 6 og 8). Rullevej En vej anlagt på lufthavnen til brug for rullende fly. Forkortes TWY efter det engelske taxiway. Runway Guard Lights (RGL) Gule, blinkende lamper på begge sider af ventepositioner. Serviceområde Område på lufthavnen primært til brug for henstilling eller vedligeholdelse af fly. Sikkerhedszone Område omkring en bane eller rullevej, hvis formål er: a) at reducere risikoen for skader på fly, der kører af en bane/rullevej b) at beskytte fly under start og landing Stopbarre Indstøbte røde lamper i belægningen på tværs af en rullevej, som indikerer Fuldt Stop, når lamperne lyser. Stopbarren er placeret foran de gule ventepositionsmarkeringer på rullevejen (se side 15). Stopbarrer omkring baner er tændt døgnet rundt. Tjenesteveje Veje anlagt til brug for tjenestekøretøjer. Samme som bilveje og køreveje. Trafikområde Område på lufthavnen, der anvendes til flys start, landing og kørsel. Trafikområdet svarer til Manøvreområdet + forpladser. Venteposition En position på en rullevej markeret med dobbelte gule fuldt optrukne og stiplede linjer, hvor fly og køretøjer altid skal stoppe og indhente tilladelse fra TOWER før indkørsel i baneområdet (se side 8). Vehicle Location Transmitter (VLT) Særlig radiosender monteret på køretøjer, som anvendes til at identificere køretøjet på Ground Radaren hos flyvelederne i Kontroltårnet. CPH/Trafikafdelingen Side 17 af 24

18 5. Radiotelefoni 5.1 Radiobølger Radiobølger Radiobølger er elektromagnetiske svingninger frembragt i en radiosender. Herfra føres de til antennen og frigøres, hvorefter de bevæger sig ud i rummet med en hastighed af km/sek. Rammer svingningerne en modtageantenne, er det modtagerens opgave at ændre signalet fra elektromagnetiske til hørbare svingninger. På denne måde har vi fået etableret en trådløs forbindelse. Udbredelse Radiobølger udbreder sig forskelligt afhængig af den anvendte frekvens (antal svingninger per sekund). 5.2 Fraseologi I al radiokommunikation gælder, at misforståelser mellem sender og modtager skal undgås for ikke at sætte sikkerheden over styr. Derfor er der af Trafikstyrelsen udarbejdet regler for, hvordan korrekt radiokorrespondance skal foregå. Disse regler er beskrevet i Bestemmelse for civil luftfart BL7-14. CPH har i samarbejde med Naviair opdateret lufthavnens Radioreglement således, at dette afspejler de relevante dele af BL7-14. Det er af største betydning for sikkerheden, at disse regler nøje overholdes, både af afsender og modtager, netop så misforståelser undgås. Indtil videre anvendes dansk tale på de landmobile FM-radioer, som benyttes i flytrafikerede områder i Københavns Lufthavn. Rækkevidde I VHF-båndet ( MHz) og UHFbåndet ( MHz), der er de mest anvendte bånd i luftfarten, taler man om et udbredelsesmønster med rette linjer. Det vil populært sige, at senderog modtagerantenne skal kunne se hinanden. Man skal altså være opmærksom på, at fx høje bygninger kan skygge for den direkte linje mellem antennerne. På længere sigt er det dog ikke utænkeligt, at der kan blive indført krav om anvendelse af standard luftfartsengelsk fraseologi på disse radioer. Nærmere oplysninger om de forskellige radiokanaler, der i dag anvendes i lufthavnen samt brug af kaldesignaler og det fonetiske alfabet m.m. fås i Radioreglementet. ---ooo--- Squelch I typegodkendte modtagere findes en støjspærrer (squelch) således at man undgår unødig støj/sus, når der ikke tales på frekvensen. I dag er næsten alle modtagere udstyret med automatisk/elektronisk squelch. CPH/Trafikafdelingen Side 18 af 24

19 6. Kursusmål Kørsel i Manøvreområdet Kursisten skal efter undervisningen: have opnået forståelse for den sikkerhedsmæssige betydning af en korrekt og sikker færdsel i flytrafikerede områder have kendskab til TOWER s funktioner have kendskab til lokalgeografien på Københavns Lufthavn i Kastrup, herunder reglerne for krydsning af CSRAgrænsen fra Manøvreområdet have kendskab til ILS, herunder kunne forklare betydningen af de ILS-kritiske og -følsomme områder på rimeligt forståelig måde kunne forklare følgende begreber: Bane Baneområde Forplads ILS-kritisk område ILS-følsomt område Køretøj Fly Lufthavnens afspærrede område Manøvreområde Rullevej Tjenestevej Sikkerhedszone Trafikområde Ventepositioner Stopbarre kunne angive reglerne for ophold og færdsel i Manøvreområdet kunne anvende reglerne for færdsel såvel udenfor, som i baneområdet kunne angive vigepligtsreglerne for færdsel i Manøvreområdet kunne angive hvorledes sigtbarhedsforholdene har indflydelse på færdsel i Manøvreområdet kunne angive betydningen af samtlige de bemalinger og vejafmærkninger, der er relevante for køretøjer og som er anvendt i Manøvreområdet kunne angive betydningen af samtlige færdselstavler og skilte, der er relevante for køretøjer og som er anvendt i Manøvreområdet kunne angive farver og anvendelse af luftfartslys i Manøvreområdet kunne angive til reglerne for rapportering af uheld på lufthavnen (meddelelsespligt) kende nødprocedurer fx hvad gør man hvis man farer vild i Manøvreområdet, hvis radioen svigter eller bilen punkterer eller går i stå i Manøvreområdet have kendskab til de generelle farer ved kørsel i Manøvreområdet Emner: Flyvesikkerhed ICAO TOWERs funktioner Geografi ILS Definitioner Færdselsregler Færdselskort Lufthavnens afspærrede område (Airside) Sikkerhedszoner Vigepligtsregler Sigtbarhedsforhold Bemalinger og vejafmærkninger Færdselstavler og skilte Luftfartslys Forholdsregler/alarmering i.f.m. uheld på Airside og i Manøvreområdet Referencer: ICAO Annex 14, Attachment A, afsnit 18, (Operators of vehicles) ICAO DOC 9157 Aerodrome Design Manual, Part 4 Visual Aids ICAO DOC 9870 Manual on the prevention of runway Incursions (kommunikation) BL 3-1 (Etablering af offentlige VMC-flyvepladser) BL 3-10 (Luftfartshindringer) BL 3-12 (Arbejdsaktiviteter) BL 3-13 (Præcisionslandingsbaner kategori II og III) BL 8-10 (Indrapportering af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder) BL 11-1 (Flyvepladsreglement for EKCH) Lokal ATS-instruks 5, pkt. 4.6 og 4.7 Lokal ATS-instruks, tårn- og indflyvningskontrol København/Kastrup CPH FHB-dokument om kørsel i Manøvreområdet CPHs Lokale bestemmelser CPHs Radioreglement (seneste udgave) CPH/Trafikafdelingen Side 19 af 24

20 6.1 Kursusmål Radiotelefoni Kursisten skal efter undervisningen: a) kunne beskrive de grundlæggende principper for radiobølgernes udbredelse på VHF/UHF b) kunne beskrive de grundlæggende regler for brug af radio i Manøvreområdet, herunder reglerne for passage ind i CSRA fra Manøvreområdet c) kunne beskrive anvendelsen af: det fonetiske alfabet (ICAO-alfabetet) korrekt tale- og mikrofonteknik d) kunne beskrive de grundlæggende principper for: oprettelse af radioforbindelse afgivelse af tal på radioen rettelser og gentagelser kvittering for modtagelse af meddelelse brug af dansk standardfraseologi Emner: 1. radiobølger 2. frekvensanvendelse 3. fonetisk alfabet 4. tale- og mikrofonteknik 5. kommunikationsøvelser Referencer: ICAO Annex 10 ICAO Doc 4444 CPHs Radioreglement (seneste udgave) Papirer udleveret under undervisningen Tid: 2 lektioner af 40 minutter. CPH/Trafikafdelingen Side 20 af 24

Radioreglement for Københavns Lufthavn

Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup JULI 2014 CPH Radioreglement - 2 - JULI 2014 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup juli 2014 Københavns Lufthavne

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 3.1 Regler for alle med adgang til airside... 3-2 3.1.1 Generelt 3.1.2 Fodgængere på airside 3.1.3 Personlige værnemidler 3.2 Færdselstilladelse... 3-4 3.2.1 Forudsætninger 3.2.2

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-1 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup Udgave 2, 1. juli 2003 I medfør af 70, 70 a, 70 b, 149, stk. 10, og 153

Læs mere

Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder

Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder Indhold 1. Generelt 2. Ansvar 3. Afspærringsplaner Overordnede afspærringsplaner Detail-afspærringsplaner 4. Særlige safetymæssige

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Sikker senior - bag rattet

Sikker senior - bag rattet Sikker senior - bag rattet Side 1 Side 2 Sikker bag rattet Bare fordi du er kommet lidt op i årene, har du ikke nødvendigvis problemer som bilist. Men det kan være rart at vide, hvad du kan gøre for at

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev

Praktisk prøve. Dok. 585775. 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Dok. 585775 Formateret Praktisk prøve 2 praktiske lektioner pr. 6 elever/ min. 15 minutter pr. elev Formål Den praktiske prøve skal vise, om eleverne kan anvende den viden og risikoforståelse og kan udføre

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security)

Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) Bekendtgørelse nr. 1339 af 3. december 2007 Bekendtgørelse om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security) I medfør af 1 a, 52, 70, 70 a, 70 b, 70c, 149, stk. 10, og 153 i lov om luftfart,

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet

Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet Retningslinjer for anvendelsen af tjenestebiler på Københavns Universitet Københavns Universitet, udarbejdet af Amdi Ljunggren/Solveig Neubert/ 10. juni 2015 Side 1 Indhold I Indledning... 3 1 Hvad må

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag:

INDHOLDSFORTEGNELSE. Bilag: 1. udgave 1. november 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighed 2. Ansvar & Myndighed 3. Vintertjeneste 4. Varsling om vinterforhold 5. Rekvirering af vintertjeneste 6. Vintertjenestens udførelse 7. Sneprofil

Læs mere

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE

FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE FLYVEREGLEMENT for POLYTEKNISK FLYVEGRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Omskolingsregler 3. Passagertilladelse 4. Sikkerhedspilot 5. Brug af motoren i Discus bt og Duo Discus T 6. Soloflyvning 7.

Læs mere

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør

Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør DSB Risk Management Uddannelsesstandard Sølvgade 40 Ustd nr. 9-02 1349 Kbh. K Vedligeholdelse og generhvervelse af operatørcertifikat som sikkerhedsoperatør 1. Indledning Denne standard er udarbejdet som

Læs mere

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning. 1. udgave

Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning. 1. udgave Vejledning til BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller 1. udgave 28. marts 2014 Ændringshistorik Nærværende vejledning vil løbende blive opdateret, og offentliggjort på Trafikstyrelsens

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying.

Udlejningskontrakt. Lejers Data. Luftfartøj data 1. CAVOK ApS Birkemosevej 1C, DK-8361 Hasselager tlf: +45 8744 1414 www.cavokflying. Udlejningskontrakt Indhold Udlejningskontrakt... 1 Lejers Data... 1 Luftfartøj data... 1 Kontraktvilkår... 2 Særlige aftaler... 3 Lejeperiode... 3 Underskrifter... 3 Udlejningsbetingelser... 4 Lejers Data

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat.

GRUNDUDDANNELSE. 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. DFU UB UB nr. 50 Uddannelsesbestemmelser 2. udg. SEP 2009 Hele UB nr. 50 er driftshåndbog. GRUNDUDDANNELSE DEFINITION 1. Ved grunduddannelse forstås uddannelse frem til erhvervelse af C-certifikat. GENERELT

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Flyvepladshåndbog. Vesthimmerlands Flyveplads

Flyvepladshåndbog. Vesthimmerlands Flyveplads for Vesthimmerlands Flyveplads Side 1 af 25 1. Indledning 1.1 Revisionsoversigt Revision nr. 1 Dato revision Dato indførelse Indsat af 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Side 2 af 25 1.2 Fordelingsliste Eksemplarer af

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

FLYVEPLADSHÅNDBOG FOR VIBORG FLYVEPLADS EKVB

FLYVEPLADSHÅNDBOG FOR VIBORG FLYVEPLADS EKVB Flyvepladshåndbog for Viborg Flyveplads Udgave 2.1.0 Afsnit A Side 1 af 4 FLYVEPLADSHÅNDBOG FOR VIBORG FLYVEPLADS EKVB Afsnit A Side 2 af 4 Afsnit A: Revisionsoversigt Rev. nr. Dateret Indført den Af Initialer

Læs mere

Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE. Hvem, Hvorfor og Hvordan?

Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE. Hvem, Hvorfor og Hvordan? Security & Safety Awareness For Københavns Lufthavne A/S, Roskilde RKE Hvem, Hvorfor og Hvordan? Velkommen til RKE Sikkerheden i danske lufthavne er reguleret i både danske og internationale regler som

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

F L Y V E P L A D S H Å N D B O G F O R

F L Y V E P L A D S H Å N D B O G F O R . Afsnit A Side: 1 F L Y V E P L A D S H Å N D B O G F O R V I B O R G F L Y V E P L A D S EKVB . Afsnit A Side: 2 Revisioner Revision nr. Dateret Indført den Af Initialer Tilsendt SLV,den BEMÆRK: 1 eksemplar

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ

Chipmunk T.Mk.21 OY-DHJ Chipmunk T.Mk. 21 OY-DHJ Information om flyvning med Strut Nordjyllands Chipmunk Indholdsfortegnelse Chipmunk 2 Flyets historie 2 Genopbygning 2 Krav til piloten 3 Reservation af flyveren 3 Operationelt

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-26 Bestemmelser om flyvesikkerhedsstyring i forbindelse med udøvelse af lufttrafikstyring Udgave 1, 17. juni 2003 I medfør af 54 og 149, stk.

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Autohjælp for. GF Transport og Logistik

Autohjælp for. GF Transport og Logistik Autohjælp for GF Transport og Logistik Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse

4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse NORTEK om vejafmærkning, vegtavler Nordisk møde i Danmark den 24.-25. marts 2015 v/ Pia Brix 4. Bekendtgørelse og anvendelsesbekendtgørelse Aktuelt om status for bekendtgørelser om vejafmærkning Arbejder

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører

SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM. guide til taxichauffører SÅDAN FUNGERER DET NYE TAXI MANAGEMENT SYSTEM guide til taxichauffører 2015 KÆRE CHAUFFØR Københavns Lufthavne A/S (CPH) får i disse år mange flere passagerer. Det betyder også et større behov for transport

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck

Trafiksikkerhedspolitik i Falck Trafiksikkerhedspolitik i Falck Indholdsfortegnelse Indledning 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL.

Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. Nedenstående er lektionsplanen for uddannelsen TRAFFIC OFFICIAL. OBS! Der vil hele tiden blive tilføjet nye informationer til uddannelsen så som sted, tid etc. - se løbende her på siden. Lektions nummer

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet stærkstrømsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsens afsnit 5A omhandler sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015

Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Trafiksikkerhedspolitik i Falck 2014-2015 Indholdsfortegnelse. Indledning. 1.0 Hvem er omfattet af Falcks trafiksikkerhedspolitik. 1.1 - Falcks mål med trafiksikkerhedspolitik. 1.2 - Direkte mål for trafiksikkerhedspolitikken

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra

eksp 050550z 0506/0515 30010kt 9999 sct035 becmg 0513/0514 26011kt 9000 bkn070 becmg 0514/0515 19013kt 7000 bkn025 ra Der skal være ICAO-kort til rådighed ved løsningen af spørgsmålene. Derudover kan der være behov for andre hjælpemidler herunder adgang til internettet. Flyvningen forudsættes at foregå den 5.6.2015, og

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Napos bedste sikkerhedssymboler. Lektion 1 fare og forbudsskilte. (7 9 år)

Napos bedste sikkerhedssymboler. Lektion 1 fare og forbudsskilte. (7 9 år) Napos bedste sikkerhedssymboler og skilte Lektion 1 fare og forbudsskilte (7 9 år) Det er aldrig for tidligt at introducere børn for de grundlæggende sikkerhedsprincipper, som de voksne kender fra reglerne

Læs mere

Bestemmelser for klubbens Autohjælp

Bestemmelser for klubbens Autohjælp Bestemmelser for klubbens Autohjælp Klubben samarbejder med Dansk Autohjælp, der yder assistance ved alle uheld, der forhindrer viderekørsel ved egen hjælp. Autohjælpen omfatter det køretøj, som er forsikret

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje).

Eksterne håndværkere. Slagelse Forbrændingsanlæg. Alarmering. Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Alarmering Alarmering Brand eller ulykke ring 0-1-1-2 (0 for bylinje). Oplys Hvem der ringer Hvad der er sket Hvor det er sket - Dalsvinget 11, 4200 Slagelse + afdeling/sted Hvem er evt. skadet. Husk At

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed.

Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din og vores sikkerhed. Nr. : 18684 Version : 04 Side 1 af 6 Velkommen til Statens Serum Institut (SSI) Brug 5 minutter på at læse denne pjece, der indeholder praktiske oplysninger om forholdende på SSI. Det drejer sig om din

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201

Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 Kartingregler i FSKBH Gokart Le Mans Series 201 - Version 10 pr. 21. oktober 2015 Generelt FSKBH s gokartudvalg arbejder for at der gennemføres løb under sportslige og konkurrenceprægede forhold. Vi tillader

Læs mere

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden

Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Beredskabsplan 2014 Beredskabsplan Foreningen Fantasiverden Dokumentet indeholder de retningslinjer der skal følges, i forbindelse med opstående ulykker, tilskadekomst, kriser eller under kriselignende

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Skadeanmeldelse for motorkøretøjer

Skadeanmeldelse for motorkøretøjer Gartnernes Forsikring... Skadeanmeldelse for motorkøretøjer Sådan gør du efter et trafikuheld! Straks efter uheldet på skadestedet 1) Udfyld denne folder straks efter uheldet og indsend den til selskabet.

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Skadeanmeldelse for motorkøretøjer

Skadeanmeldelse for motorkøretøjer Gartnernes Forsikring... Skadeanmeldelse for motorkøretøjer Sådan gør du efter et trafikuheld! Straks efter uheldet på skadestedet 1) Udfyld denne folder straks efter uheldet og indsend den til selskabet.

Læs mere

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk.

I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 152, stk. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-1 Bestemmelser om lufttrafikregler 1 Udgave 15, 3. oktober 2014 I medfør af 51 og 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere