Kørsel i Manøvreområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kørsel i Manøvreområdet"

Transkript

1 Kørsel i Manøvreområdet Oktober 2014

2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse: Kursusplan Indledning Baggrund Hvor kommer reglerne fra? Tårnets (TOWER s) funktion Flyoperative områder Manøvreområdet Baneområde og sikkerhedszoner ILS-anlæg Rullevejsbetegnelser Færdsel i Manøvreområdet Adgangsregler Vigepligtsregler Tjenesteveje Krav til køretøjets udstyr og afmærkning Arbejdsmateriel Diverse Færdsel i græsarealerne omkring en bane Færdsel i baneområder og ILS-områder Færdsel i nedsat sigtbarhed Færdsel i mørke Luftfartsrelaterede lys Hvad gør du i unormale situationer? Ordliste Radiotelefoni Radiobølger Fraseologi Kursusmål Kørsel i Manøvreområdet Kursusmål Radiotelefoni Færdselskort Manøvreområdet CPH/Trafikafdelingen Side 2 af 24

3 2.1 Generel målsætning At deltagerne gennem kurset erhverver sig: kendskab til alle gældende bestemmelser og retningslinjer for kørsel i Manøvreområdet i Københavns Lufthavn, Kastrup, samt andre væsentlige praktiske og operationelle forhold, som har betydning for at kunne færdes forsvarligt på egen hånd i Manøvreområdet. operativ indsigt, der fremmer forståelsen for de flyvesikkerhedsmæssige risici forbundet med færdsel i Manøvreområdet, samt hvordan disse håndteres på korrekt vis. Se desuden side 19 og Forudsætninger Deltageren skal på forhånd være indstillet af sin chef samt være i besiddelse af en færdselstilladelse. Begrundelsen for indstillingen (kørselsbehovet) skal godkendes af CPH. Medmindre andet er aftalt med Trafikafdelingen kan indstilling til Manøvreområdekurset kun ske under forudsætning af, at medarbejderen har opnået minimum 6 måneders erfaring i at køre i den øvrige del af lufthavnen 2.3 Antal deltagere Teorikurset er baseret på maksimalt 10 deltagere. 2.4 Teorikurset omfatter Bestemmelser og retningslinjer Vejledende radiotelefoni Afsluttende prøve 2.5 Undervisningsform Teorikurset er tilrettelagt som klasseundervisning. I radiotelefoni foregår undervisningen som en vekselvirkning mellem korte faglige oplæg og et antal simulerede øvelser. 2.6 Kursusmateriale Kursushæftet Kørsel i Manøvreområdet (dette hæfte). Færdselskort Manøvreområdet (Side 23 i dette hæfte) Radioreglementet 2.7 Bedømmelse Teorikurset afsluttes med skriftlig prøve af "flersvars-typen" (multiple choice). Prøven indeholder 15 spørgsmål. For at bestå prøven, skal mindst 11 af spørgsmålene være korrekt besvaret. Besvarelserne vil normalt blive rettet og resultatet oplyst umiddelbart efter prøveafholdelsen. Kursister, der måtte ønske dette, kan vente med at aflægge den skriftlige prøve i op til 3 uger efter teorikurset. 2.8 Varighed Til teorikursus og prøve må der påregnes afsat 1 arbejdsdag. For brush-up ½ dag. Udover en bestået teoriprøve skal man inden for 3 måneder efter kurset have bestået en praktisk prøve, før der udstedes en færdselstilladelse Klasse 4 til at operere i Manøvreområdet på egen hånd. Den praktiske prøve må kun udføres med en instruktør, som er godkendt af CPH. 2.9 Kursusbevis Når kurset er gennemført og den teoretiske og praktiske prøve bestået, vil den ændrede færdselstilladelse (Klasse 4) efterfølgende blive påført Id-kortet (havnekortet) Kompetence Personer, der har deltaget i kurset samt bestået teoretisk og praktisk prøve, anses formelt at leve op til ICAO s kompetencekrav for trafikanter, der færdes på egen hånd i Manøvreområdet. I tilfælde af forseelser, som fx resulterer i en flyvesikkerhedsmæssig hændelse, vil der dog kunne blive stillet krav om fornyet kursus og/eller prøve for pågældende. CPH/Trafikafdelingen Side 3 af 24

4 3. Indledning Hvorfor regler? I luftfartens verden findes der regler for næsten alt. Også når det drejer sig om kørsel i Manøvreområdet, findes der regler og bestemmelser der skal overholdes først og fremmest af sikkerhedsmæssige årsager og specielt for at undgå ulykker, hvori et fly er indblandet. Hvem har ansvaret? Som koncessionshaver (dvs. den organisation, der af Trafikstyrelsen har fået godkendelse og tilladelse til at indrette og drive lufthavnen), har CPH ansvaret for, at alle personer, der færdes i Manøvreområdet, er uddannet og godkendt hertil. Hvad kræves der? Udover at være indehaver af gyldigt kørekort skal du for at færdes i Manøvreområdet også være godkendt specielt til dette. For at CPH kan godkende en person til at måtte færdes i Manøvreområdet, skal personen deltage i Kursus i kørsel i Manøvreområdet og bestå de efterfølgende skriftlige og praktiske prøver vedr. regler, bestemmelser og procedurer for færdsel i Manøvreområdet. Hvorfor et kursus? Den primære hensigt med kurset er at forebygge det allerværst tænkelige: At en person pga. manglende orienteringsevne eller uvidenhed om gældende regler og bestemmelser bliver medvirkende faktor, eller måske endda direkte årsag til en flyulykke, fx på grund af utilsigtet indtrængen på start/landingsbane (runway incursion) eller i et ILS-kritisk område. Manøvreområdekursets indhold og form, herunder de tilhørende teoretiske og praktiske prøver, fastlægges af Trafikafdelingen. Runway incursion hvad er det? En runway incursion er en situation hvor et fly eller køretøj utilsigtet bevæger sig ind på baneområdet. Fx hvis flyets pilot eller køretøjets chauffør enten ikke har fået tilladelse fra Tårnet (TOWER) eller ikke har fulgt de givne anvisninger. Runway incursions med køretøjer i Københavns Lufthavn skyldes ofte, at chaufføren enten har haft utilstrækkeligt stedkendskab eller har mistet orienteringen. Derfor er det utrolig vigtigt, at medarbejderen løbende opretholder sin rutine og stedkendskab i Manøvreområdet, fx ved træning og sidemandsoplæring. Hvis medarbejderen gennem længere tid ikke har kørt i Manøvreområdet, og derfor har mistet rutinen, er det en god ide at tage et par træningsture med en erfaren chauffør, inden der køres på egen hånd i Manøvreområdet. Træningskørsel i Manøvreområdet bør kun foretages i trafiksvage perioder og efter aftale med Tårnet (TOWER). 4. Baggrund 4.1 Hvor kommer reglerne fra? De overordnede retningslinjer og standarder stammer fra ICAO (International Civil Aviation Organization, som er den internationale luftfartsorganisation under FN). ICAO blev oprettet i 1944, og har fast hovedsæde i Montreal med regionale kontorer rundt om i verden. Organisationen har i dag over 190 medlemslande, heriblandt Danmark. ICAO s målsætning er at standardisere regler og samordne retningslinjer, således at disse bliver tilnærmelsesvis ens verden over. Dette er primært med henblik på at øge sikkerheden for fly i luften såvel som på jorden. CPH/Trafikafdelingen Side 4 af 24

5 Luftfartens barndom var især kendetegnet ved meget få standarder for, hvordan flyvning skulle udføres på forsvarlig vis, ikke mindst de forskellige lande imellem. En række stater indså derfor hurtigt, at det var påkrævet både af juridiske og sikkerhedsmæssige grunde at blive enige om et sæt fælles spilleregler på området, hvis ikke luftfarten skulle udvikle sig som Det Vilde Vesten i USA s tidlige år. Efter formel tiltrædelse af Chicagokonventionen påbegyndte de enkelte medlemslande i de efterfølgende år det omfattende arbejde med udformning og tilpasning af den nationale lovgivning på området. Som tillæg til konventionen er der i årenes løb udarbejdet 18 såkaldte Annekser med detaljerede retningslinjer for hver sit specielle emne inden for international luftfart. Annex 14, der omhandler etablering og drift af flyvepladser, indeholder bl.a. et afsnit omkring kørsel med køretøjer på en lufthavn. Af Annex 14 fremgår bl.a., at føreren af et køretøj i Manøvreområdet skal have et tilstrækkeligt (basis)kendskab til: a) Områdets geografi og betegnelser, b) Betydningen af skilte, markeringer og lys, man kan møde i området, c) Radiotelefoniprocedurer, d) Betydningen af de mest gængse udtryk, som anvendes af Tårnet (TOWER) på radioen, inklusive det fonetiske alfabet, e) Relevante regler og procedurer gældende for flyvepladsen, f) Eventuelle specielle forholdsregler, fx i tilfælde af nødsituationer, udrykning, samt g) Hvilke særlige procedurer, der skal anvendes under dårlige sigtbarhedsforhold Det forventes desuden, at føreren af et køretøj i Manøvreområdet skal: a) kunne anvende køretøjets sende- & modtageudstyr samt vide hvad der skal gøres, hvis køretøjet eller udstyret svigter, b) have en generel forståelse for flyveledelsens funktion, betydning, ansvar og myndighed, c) have forståelse for betydningen af lokale procedurer, samt d) have forståelse for specielle forhold, der måtte gælde for udførelsen af en given arbejdsopgave i det pågældende område, fx trafikale eller flyvesikkerhedsmæssige restriktioner, som kan begrænse eller forsinke arbejdet. Som medlem af ICAO tilstræber Danmark at følge de fleste af organisationens anbefalinger, og har i vid udstrækning indrettet og tilpasset den danske luftfartslovgivning herefter. Først og fremmest i form af luftfartsloven vedtaget af folketinget. Trafikstyrelsen (tidligere Statens Luftfartsvæsen) er af den danske transportminister bemyndiget til at forestå den daglige håndhævelse af luftfartsloven. Dette sker typisk i form af Bestemmelser for civil luftfart (BL er), som udgives af Trafikstyrelsen, samt overordnede tjenesteforskrifter for de danske flyvesikringstjenester (ATS-instrukser). Undervejs i Manøvreområdekurset vil der kunne blive refereret til diverse BL er og ATS-instrukser og til CPHs Flyvepladshåndbog samt CPHs Lokale Bestemmelser. CPH/Trafikafdelingen Side 5 af 24

6 4.2 Kontroltårnets funktion Kontroltårnet (TOWER) er placeret i Kastrup SYD. Flyvelederne i Tårnet (TOWER) har ansvaret for al trafikafvikling i Manøvreområdet, og dets anvisninger skal derfor følges, når du færdes i dette område. Tårnet har bl.a. til opgave at styre og holde øje med alle bevægelser i Manøvreområdet samt at træffe foranstaltninger til at undgå kollisioner imellem startende/landende fly og anden trafik på jorden. Tårnet anvender FM-kanal 1, 15, 16, 17 og 18 (se Radioreglementet). APRON (forpladstjenesten) er også placeret i Kontroltårnet i Kastrup syd. APRON har ansvaret for styring af trafikafviklingen i hele Forplads Nord. APRON anvender FM-kanal 3 og 13 (se Radioreglementet). Flyvelederne i kontroltårnet håndterer op mod 1000 starter og landinger hver dag. På visse tidspunkter af døgnet er der myldretid, og så må du som trafikant væbne dig med tålmodighed, når du kalder op på radioen, da flytrafikken normalt prioriteres frem for køretøjer. 4.3 Flyoperative områder Airside betegner hele lufthavnens indhegnede område, hvortil der kun er adgang med tjenstligt ærinde og ved at forevise gyldig adgangshjemmel/id-kort i en af Portvagterne. For at hjælpe med til at forhindre, at trafikanter forvilder sig ud på en start-/ landingsbane, er hver bane i princippet omgivet med 2 beskyttende barrierer med advarselsskilte. Grænsen til Manøvreområdet og grænsen til baneområdet. Manøvreområde Et afgrænset område på lufthavnen, der bruges til fly start, landing og kørsel på jorden, bortset fra forpladser. På alle tjenesteveje, der fører ind i Manøvreområdet, er grænsen til området tydeligt afmærket med dette advarselsskilt: For at måtte færdes på egen hånd i Manøvreområdet, skal du være godkendt hertil af CPH dvs. være i besiddelse af en færdselstilladelse Klasse 4 samt have tilladelse af kontroltårn før indkørsel. Og det siger naturligvis sig selv, at kørsel i Manøvreområdet kun sker i tjenstligt ærinde! Ikke noget med sightseeing for familie og venner... Baneområde Et særligt sikkerhedsområde omkring hver bane. Baneområdet strækker sig 75 m ud fra banens centerlinje og 60 m ud fra baneenden (se illustration side 21) På alle tjenesteveje, der fører ind i baneområdet, er grænsen til området afmærket med dette skilt: Bemærk: Uanset om du allerede har fået lov til at færdes i Manøvreområdet eller ej må du aldrig passere dette skilt uden først at kalde tårnet og bede om tilladelse! Adgang til et baneområde kræver særskilt tilladelse fra tårnet hver gang! CPH/Trafikafdelingen Side 6 af 24

7 På rullevejene er baneområdets grænse afmærket med røde baneskilte, fx: Det røde banenummerskilt er normalt kombineret med et sort lokaliseringsskilt med gul tekst, der angiver hvilken rullevej du befinder dig på. Desuden er der malet gule ventepositionsmarkeringer (se illustration side 8) henover asfaltbelægningen. I græsområderne langs banen kan du lettest afgøre baneområdets udstrækning ved at kigge efter et af de røde banenummerskilte på nærmeste rullevej. Serviceområde Et serviceområde er et område beregnet til henstilling og vedligeholdelse af fly, fx hangarer og hangarforpladser, hvor der ikke må optages eller afsættes passagerer i erhvervsmæssigt øjemed. Forplads En forplads er et område, der bruges til fly s optagning/afsætning af passagerer, parkering, tankning og vedligeholdelse. 4.4 Manøvreområdet Stedkendskab er vigtigt Ved kørsel i Manøvreområdet er det nødvendigt at du til enhver tid også i mørke og forhold med lav sigtbarhed er klar over din egen position i området, og på opfordring kan oplyse denne til Tårnet (TOWER). Som fører af et køretøj skal du derfor være bekendt med benævnelsen af baner, rulleveje, rullevejsventepositioner og tjenesteveje i Manøvreområdet: Bane (runway) Der findes 3 start/landingsbaner i Københavns Lufthavn, som alle kan benyttes i begge retninger. Dvs. Bane 04L/22R, 04R/22L og 12/30. Bogstaverne R og L står for henholdsvis højre (right) og venstre (left). Tallene angiver banens omtrentlige kompasretning i dekagrader. Eksempelvis betyder "22" en kompasretning på 220 grader, og 12" en kompasretning på 120 grader. Banernes bredde er 45 m, hvortil kommer 7,5 m brede skuldre i begge sider. Køretøjer, der benyttes på de flytrafikerede rulleveje i forpladsområderne, skal være udstyret med radio, så der kan opretholdes konstant lyttevagt under kørslen. NB! Hovedparten af Forplads Nord omfatter desuden CSRA, som er et security-område med særlige adgangsregler. Køretøjer og flytraktorer må ikke passere ind i CSRA fra Manøvreområdet uden på forhånd at have kontaktet OC på FM Kanal 7. Se Radioreglementet. Trafikområde Manøvreområdet og forpladserne tilsammen hedder Trafikområdet. Banernes dagmarkering (bemaling) er hvid: Centerlinje= En enkelt hvid stiplet linje Kantlinjer= En hvid fuldt optrukken linje Banetærskel: Det brede fodgængerfelt ved baneenden Desuden: Sætningszonemarkeringer, Aiming points ( Sigtepunkter ) samt banenummer på hver banetærskel. CPH/Trafikafdelingen Side 7 af 24

8 Rullevej (taxiway) En rullevej er en vej, der er anlagt først og fremmest til brug for fly, der kører på jorden. Traktorer, der bugserer fly, snerydningskøretøjer, redningskøretøjer og CPH s inspektionskøretøjer med tjenstligt ærinde ude på en rullevej, har lov til at køre der med radiokontakt til tårnet samt overholdelse af den ubetingede vigepligt for fly. Rullevejes dagmarkering (bemaling) er altid gul: Kantlinjer=to gule fuldt optrukne linjer Centerlinje=en enkelt gul fuldt optrukken linje Intermediate Holding Position=en enkelt gul stiplet linje Venteposition Stopbarre De røde lys, der er placeret foran ventepositionsmarkeringen. Disse er beskrevet på side 15. Tjenestevej Tjenesteveje er veje anlagt til brug for køretøjer, der færdes på lufthavnen i tjenstligt ærinde. På alle tjenesteveje i flytrafikerede områder på lufthavnen vil du som trafikant kunne møde en række særlige afmærkninger, som du forventes at kende betydningen af og skal respektere af hensyn til flyvesikkerheden. Det kan fx være stiplede orange sikkerhedslinjer, der angiver minimum sikkerhedsafstand ud mod nærmeste rullevej. Eller det kan være orange hajtænder, der betyder ubetinget vigepligt for fly. På tjenestevejene vil grænsen til Manøvreområdet, baneområdet og ILS-områder være markeret ved hjælp af særlige skilte (se eksempel herunder). En venteposition er en markeret position på en rullevej, hvor fly og køretøjer altid skal stoppe. Hverken fly eller køretøjer har lov til at krydse en venteposition uden tilladelse fra Tårnet (TOWER!) Langs rullevejscenterlinjen frem mod ventepositionen er der etableret en dobbelt gul stiplet varslingslinje. På belægningen foran ventepositionen er der påført to store røde felter, hvori banens betegnelse er angivet ligesom på de røde baneskilte ved siden af rullevejen (se side 7). En venteposition er markeret med to gule fuldt-optrukne linjer og to gule stiplede linjer på tværs af rullevejen. Baneområdeskilt og advarselsblink Grænsen omkring de forskellige ILS-områder ved banerne (se side 10 og 11) er afmærket med gule og røde pæle med reflekser på. Hvis du observerer disse pæle langs vejkanten, må du ikke bevæge dig uden for vejen, da det kan udløse alarmer på ILS-anlæggene. CPH/Trafikafdelingen Side 8 af 24

9 4.5 Baneområde og sikkerhedszoner og sikkerhedszoner Sikkerhedszonens formål Baner og rulleveje er hver især omgivet af en sikkerhedszone, for bl.a. at reducere risikoen for kollision mellem fly og køretøjer/arbejdsredskaber, der udfører arbejde i nærheden af banen/rullevejen. Arbejde i sikkerhedszonen Når der foregår arbejdsaktiviteter i sikkerhedszonen, inddeles denne i mindre zoner som vist på denne side. Banens sikkerhedszone inddeles i 4 zoner og rullevejens i 3 zoner. CPH/Trafikafdelingen Side 9 af 24

10 Underinddelingen af sikkerhedszonen har især betydning, når der foregår reparations- og anlægsarbejder omkring baner og rulleveje. De enkelte zoner afgør hvor højt og hvor tæt på banen/rullevejen, det er tilladt at arbejde. De regler, der skal følges for BL3-12 arbejdsaktiviteter, aftales mellem CPH og entreprenøren før hvert arbejdes start. Bemærk, at det til daglig er baneområdets grænse (se skitse side 9 samt pkt. 4.16), der bestemmer hvor tæt på en aktiv bane, det er tilladt at færdes og opholde sig. Almindelige vedligeholdelsesaktiviteter, fx, snerydning, udskiftning af lysarmaturer osv. er ikke omfattet af BL 3-12, men Trafikafdelingen kan dog i samråd med Naviair beslutte, at de kan udføres efter BL3-12 reglerne, som det er sket med græsslåning langs banerne. 4.6 ILS-anlæg Hvad er ILS ILS (Instrument Landing System) er et elektronisk landingshjælpemiddel, der udsender radiosignaler, som fly anvender til at foretage en præcisionsindflyvning og landing på banen. ILS-udstyret består primært af en Localizer (LLZ) og en Glidepath (GP). Glidepath-antenne GP-antennen angiver indflyvningsvinklen, flyet skal følge ned mod banen. Antennen er placeret ved siden af banen, og udsender signaler, der fortæller piloten, om flyet ligger korrekt eller for højt eller lavt i forhold til den korrekte indflyvningsvinkel på 3. ILS-kategori ILS opdeles i tre kategorier: CAT I, II og III, alt efter ILS-udstyrets ydeevne og præcision. CAT III tillader landinger under de dårligst tænkelige sigtbarhed. Alle lufthavnens baner er godkendt til CAT I operationer. Herudover er Bane 04L og 22L godkendt til CAT II, og Bane 22L yderligere godkendt til CAT III. CAT II/III-forhold Når sigtbarheden er så dårlig, at der kun kan udføres CAT II eller III landinger, taler man om CAT II/III-forhold. I sådanne situationer gælder der ganske særlige regler og restriktioner for færdsel i Manøvreområdet. Jf. pkt ILS-kritisk område ILS-kritisk område er et veldefineret område omkring localizer- og glidepathantennerne, hvor færdsel vil forårsage uacceptable forstyrrelser på de udsendte signaler. Localizer-antenne LLZ-antennen angiver hvilken retning flyet skal styre ind mod banen. Antennen er placeret for enden af banen, og udsender signaler, der fortæller piloten, om flyet ligger korrekt eller for langt til højre eller venstre for banens forlængede centerlinje. ILS-kritisk område er i terrænet markeret ved gule pæle med rødt refleksbånd, som er placeret med 25 meters indbyrdes afstand. Færdsel og ophold i området er forbudt. CPH/Trafikafdelingen Side 10 af 24

11 4.8 Færdsel i Manøvreområdet Manøvreområdet er underlagt Tårnets (TOWERs) styring. Som hovedregel er der adgang forbudt til Manøvreområdet, medmindre du har et tjenstligt ærinde derude, og er i besiddelse af en færdselstilladelse Klasse 4. Udover Færdselsloven skal alle trafikanter være bekendt med reglerne, der gælder på Airside i almindelighed samt for færdsel i Manøvreområdet (og mellem Manøvreområdet, CSRA og SRA) 4.9 Adgangsregler ILS-følsomt område Uden for det kritiske område strækker der sig et såkaldt ILS-følsomt område, hvor færdsel kan forstyrre signaludsendelsen. Størrelsen af det ILS-følsomme område afhænger af ILS-kategorien, som den pågældende bane er godkendt til. Færdsel på egen hånd i Manøvreområdet er kun tilladt for personer, der er autoriseret hertil af CPH, dvs. er i besiddelse af en færdselstilladelse Klasse 4. Alle andre skal lodses. Ved kørsel i Manøvreområdet har du altid radiolyttepligt til Tårnet (TOWER). Du skal derfor hele tiden have radioen tændt og indstillet på FM kanal 1, undtagen hvis: ILS-følsomt område er i terrænet markeret med røde pæle med hvidt bånd. Færdsel og ophold i området må kun ske med særskilt tilladelse fra TOWER. 4.7 Rullevejsbetegnelser Rullevejene tildeles navne efter alfabetets bogstaver. Dvs. A, B, C osv. Findes der flere sidegrene til samme rullevej, tilføjes der typisk et ciffer, fx Rullevej A1, A2, A3 osv. I daglig tale bruges det fonetiske alfabet ved benævnelse af rullevejens navn. Fx Rullevej Alpha, Bravo, Charlie osv. Det fonetiske alfabet fremgår af Radioreglementet samt oversigtskortet side 23. a) Køretøjet ledsages af et andet køretøj med typegodkendt radiotelefonianlæg, og som holder lyttevagt på kanal 1, eller b) Føreren forud har truffet aftale med Tårnet (TOWER) om kørsel i Manøvreområdet uden at holde lyttevagt på kanal 1, se i øvrigt pkt c) Tårnet (TOWER) har anvist brug af anden kanal Færdsel i Manøvreområdet må kun finde sted efter tilladelse fra Tårnet (TOWER). Som hovedregel skal en fører af et køretøj altid indhente tilladelse fra TOWER, før der køres ind i Manøvreområdet. Bemærk dog reglerne for udstedelse af en generel tilladelse når sigtbarheden er over 3 km (se herunder). CPH/Trafikafdelingen Side 11 af 24

12 Generel tilladelse Personer med en færdselstilladelse Klasse 4, har normalt generel tilladelse til tjenstlig kørsel i Manøvreområdet. En generel tilladelse bortfalder automatisk ved udsendelse af 3 km- eller CATsignalet på radioen! Alle køretøjer i området skal i så fald kontakte Tårnet (TOWER) for at få en ny tilladelse Vigepligtsregler Udover de almindelige vigepligtsregler i henhold til færdselsloven er der på Airside ubetinget vigepligt for følgende: Fly, der manøvrerer ved egen kraft eller bugseres af traktor. Personer og køretøjer, der lodser/ vejleder et rullende fly. Traktorer, der foretager pushback af fly. Brand- og redningskøretøjer under udrykning. Arbejdende snerydningskøretøjer. Køretøjer, der lodser ambulancer og andre udrykningskøretøjer 4.11 Tjenesteveje Alle tjenesteveje på Airside har fået navne. Disse navne fremgår af kortbogen. Bemærk, at der normalt IKKE er opsat navneskilte på tjenestevejene i Manøvreområdet, hvorfor det er ekstra vigtigt at være stedkendt, når du færdes derude. Eksempler på vejnavne i Manøvreområdet: Duevej Falkevej Kragevej Gåsevej Svanevej Lysbrovej Lysvej Målervej Sandumsvej Strandstien Syvstjernevej Tærskelvej Vasisvej 4.12 Krav til køretøjets udstyr og afmærkning Bemaling Køretøjets bemaling skal opfylde kravene i BL3-10. Nærlys/topblink Som minimum skal køretøjets nærlys og roterende topblink være tændt hele tiden under kørsel og ophold i Manøvreområdet. VLT (Vehicle Location Transmitter) Alle køretøjer, der benyttes i Manøvreområdet, skal være udstyrede med VLT jf. pkt i Lokale Bestemmelser Radioudstyr Køretøjer skal være udstyret med typegodkendt radiotelefonianlæg, og radioen skal være tændt og indstillet på den anviste FM-kanal hele tiden under kørsel og ophold i Manøvreområdet. Tårnet (TOWER) kan undtagelsesvis tillade trafikanter i køretøjer uden radio at færdes i Manøvreområdet, såfremt de følger en plan, som er forud aftalt med TOWER, og medbringer en bærbar radio. Hvis kravene ikke er opfyldt Såfremt køretøjet ikke opfylder ovenstående krav, skal du have lods under kørsel i Manøvreområdet Arbejdsmateriel (Eks. ved Lods eller BL 3-12 ) Arbejdsmateriel med højde på 3 meter og derover må ikke benyttes i Manøvreområdet, herunder specielt i banernes og rullevejenes sikkerhedszoner, uden en højt grej-tilladelse fra Trafikafdelingen. Arbejdsmateriel må ikke efterlades i Manøvreområdet uden for arbejdstiden, bortset fra i særligt afspærrede og afmærkede arbejdsområder. Er køretøjet udstyret med fx løftegrej (kran) eller tippelad, skal dette lægges ned, når løftegrej m.m. ikke er i brug. CPH/Trafikafdelingen Side 12 af 24

13 4.14 Diverse Rygning Tobaksrygning er forbudt udendørs på Airside og dermed også i Manøvreområdet. Dette gælder også inde i biler Færdsel i græsarealerne omkring en bane Færdsel i græsset er kun tilladt, når det er absolut nødvendigt, da du ved udkørsel fra græsområdet kan trække jord og græs med ud på rulleveje og baner og forårsage FOD (Foreign Object Damage) på et passerende fly Færdsel i baneområder og ILS-områder Færdsel i ILS-områder Konsekvenserne ved færdsel i ILS-områderne er beskrevet i pkt ILS-områderne er vist på oversigtskortet side 23. Færdsel i baneområdet Selvom din færdselstilladelse giver dig lov til at køre i Manøvreområdet, skal du altid indhente en tilladelse fra Tårnet (TOWER), før du må bevæge dig ind i et baneområde eller et ILS-område. Uden en sådan tilladelse fra Tårnet (TOWER) skal du holde dig klar af baneområdet, dvs. minimum 75 meter fra banens centerlinje samt udenfor markeringerne for ILS-områderne (se pkt 4.6). På rulleveje, der leder ind til en bane, skal du holde dig bag den gule ventepositionsmarkering (Stopbarrer). Passér ALDRIG ventepositionen mod en bane, før du har fået tilladelse hertil fra tårnet og stopbarren er slukket! Stopbarrer Der er etableret stopbarrer på alle rulleveje, som leder ind mod en bane. Disse stopbarrer er tændte døgnet rundt. (se også illustration side 8) Uanset om du på radioen har fået lov af Tårnet (TOWER) til at fortsætte, må du aldrig køre over en tændt stopbarre! Bliv holdende, indtil de røde lys i stopbarren er blevet slukket! Hvis de ikke kan slukkes, så kontakt TOWER igen og giv besked og kør en anden vej Færdsel i nedsat sigtbarhed Sigt 3 km eller derunder Når sigtbarheden falder til 3 km og derunder, udsendes der på Kanal 1, 15, 16, 17 og 18 et enkelttonesignal (BIM), hvert 30. sekund. Se nærmere herom i Radioreglementet. Når der tales på kanalen, høres signalet ikke, men når trafikken er ophørt, starter signalet igen efter 5 sekunder. Alle tilladelser til færdsel i Manøvreområdet bortfalder automatisk, når 3 kmsignalet udsendes på radioen. I så fald skal alle trafikanter indhente tilladelse fra Tårnet (TOWER), inden indkørsel i Manøvreområdet. Befinder en trafikant sig allerede inde i Manøvreområdet, når 3 km-signalet begynder, skal pågældende indhente ny tilladelse fra tårnet. Hvis der ikke opnås tilladelse, skal trafikanten straks forlade området - uden krydsning af baner! Tilladte Taxi og bugserruter afhængigt af sigtbarhed og lysforhold findes i CPH LB Appendiks 5. Se næste afsnit CAT II/III I græsarealerne omkring banen kan du afgøre baneområdegrænsens placering ved at kigge efter ventepositionsmarkeringen på den nærmeste rullevej. CPH/Trafikafdelingen Side 13 af 24

14 CAT II/III CAT II etableres normalt, når skydækkehøjden er lavere end 200 ft eller banesynsvidden Runway Visual Range (RVR) er 800 meter eller mindre. CAT III etableres normalt, når skydækkehøjden er lavere end 100 ft eller RVR er under 400 meter. Enkeltone signal hvert 15 sek. udsendes ved CAT II og CAT III. BEMÆRK! I tilfælde, hvor der inden for de næste minutter forventes reduceret sigtbarhed, kan du opleve, at 3 km/cat-signaler bliver udsendt, selvom sigtbarheden faktisk stadig er over 3 km! Tårnet s (TOWER s) opgaver ved færdsel i nedsat sigt Registrering af personer/køretøjer i Manøvreområdet TOWER skal sørge for at antallet af personer og køretøjer i Manøvreområdet begrænses mest muligt ved nedsat sigtbarhed, og vil føre lister over køretøjer og personer i Manøvreområdet. Færdsel i ILS-områder Der kræves særlige foranstaltninger til beskyttelse af ILS-områderne, når der udføres CAT II og III operationer. TOWER vil sørge for, at ILS-områderne og hele baneområdet er friholdt for trafik, når et fly er på kort finale (2 sømil) Færdsel i mørke Stedkendskab påkrævet! Medmindre du er meget stedkendt, bør du ikke bevæge dig ud i Manøvreområdet i mørke. Der er ingen gadelamper, så det er let at miste orienteringen Luftfartsrelaterede lys Indflyvningslys Hvide lys, der danner en tragt ind mod banen til hjælp for de landende fly. Lysene starter ca. 900 meter før tærsklen. Indflyvningslysenes udseende afhænger af ILS-kategorien således, at der findes både CAT I-indflyvningslyssystemer og CAT II/III- indflyvningslyssystemer. CAT I-systemet består udelukkende af hvide lys, mens CAT II/III-systemet de sidste 300 meter før banen består af både røde og hvide lys. Banebelysning: Kantlys: Hvide Centerlinjelys: Hvide (ikke på 12/30) Sætningszonelys: Hvide (kun på 04L+22L) Tærskel-identifikationslys: Hvide blitzlys placeret ud for tærsklen (kun på 12+22R) Tærskellys: Grønne Baneendelys: Røde Ground Radar Tårnet (TOWER) og APRON benytter Advanced Surface Movement Guidance and Control System (A-SMGCS) også kaldet Ground Radar ved afviklingen af flytrafikken. Radaren angiver fly s og køretøjers præcise position, og med køretøjer udstyret med VLT kan flyvelederne også identificere køretøjer på arealet, og derved forhindre vildfarne trafikanter i utilsigtet at bevæge sig ind på en aktiv bane (runway incursion). CPH/Trafikafdelingen Side 14 af 24

15 Rullevejsbelysning Kantlys Blå Centerlinjelys Grønne Intermediate Holding Positions Gule lamper på tværs af rullevejen. Angiver vigepligt for fly Runway Guard Lights (RGL) Gule lamper i siderne ved ventepositioner/stopbarrer NB! Rulleveje har enten kantlys eller centerlinjelys ikke begge dele! Stopbarrer En stopbarre er en række røde lamper, som er nedfældet i belægningen på tværs af rullevejen, og som tændes og slukkes fra Tårnet (TOWER). Stopbarrer findes på alle rulleveje, der fører ind i et baneområde, men kan også bruges andre steder, fx omkring banekrydset (RWY 12/30-04R/22L) Der er i dag stopbarrer på alle rulleveje og i forbindelse med samtlige ventepositioner ind mod baneområdet. Desuden er der etableret stopbarrer omkring banekrydset, samt på enkelte rulleveje til brug i forbindelse med CAT III. Hindringslys Faste røde lys dvs. ikke blinkende skal påsættes faste hindringer, der gennembryder de hindringsbegrænsende flader. Der er normalt altid monteret hindringslys på alle luftfartsanlæg og installationer i Manøvreområdet, fx localizer- og glidepath-antenner, vindposer o. lign. Flyafspærringer skal også være forsynet med røde faste lys. PAPI Precision Approach Path Indicator PAPI er et visuelt landingshjælpemiddel, der ligesom Glidepath en, kan fortælle piloten om flyet ligger på den ideelle indflyvningsvinkel til banen. PAPI består af 4 lamper, og er placeret ved siden af banen ud for sigtepunkts markering(aiming point). Når flyet befinder sig på den korrekte indflyvningsvinkel, vil piloten fra cockpittet se to hvide og to røde lamper. På alle rulleveje, der fører ind til en bane, vil stopbarren være suppleret med to gule blinkende markeringslamper Runway Guard Lights på begge sider af rullevejen. Er de røde lys i stopbarren tændt, betyder det STOP! Hverken fly eller køretøjer må passere en tændt stopbarre! Først når Tårnet (TOWER) har givet mundtlig tilladelse og har slukket stopbarren, må man fortsætte. NB! De gule blinkende RGL slukkes ikke! CPH/Trafikafdelingen Side 15 af 24

16 RHPL (Road Holding Position Light) Et rødt blinkende advarselslys, som typisk er placeret i højre side af en tjenestevej, der fører ind mod en bane. På vejbanen er der desuden malet en hvid fuldt optrukket stoplinje for at indikere, at køretøjerne ubetinget skal stoppe. Desuden er der opsat et advarselsskilt med teksten: STARTBANE ADGANG FORBUDT! BANE VEJ 4.20 Hvad gør du i unormale situationer? Husk din meldepligt! Alle: begivenheder, hvor du konstaterer eller observerer skader på fly eller luftfartsinstallationer uheld og hændelser, der kan have betydning for lufthavnens drift skal meldes til OC (Operationscentret) på telefon eller FM-kanal 2. Indberet hændelse inden for 24 timer uden konsekvens hvis du er involveret i følgende hændelser Runway Incursion Skade på fly Nærved hændelse Det er dog kun hvis du ikke har handlet groft uagtsomt. Send en mail via udfyld formular og send til Hastesager og nødsituationer meldes på Fund af formodede flydele: Observerer du løse objekter liggende på din vej, som ser ud til at stamme fra et fly, skal OC straks adviseres på telefon eller FM-kanal 2 eller 7. Advarselsblink ved rulleveje Visse steder er der opsat advarselsblink med orange lys for at advare trafikanter ved krydsning af rulleveje, indkørsel til Deicerplatforme m.v. Nødprocedurer Mister du orienteringen eller farer vild i Manøvreområdet, skal du straks kalde TOWER på FM Kanal 1, og oplyse din sidst kendte position. Svigter din FM radio, mens du er i Manøvreområdet, skal du straks forlade området uden at krydse baner eller rulleveje. Havde du kontakt med TOWER inden radioen svigtede, skal du sørge for, at TOWER får besked om, at du har forladt området. Evt. via en kollega eller radio i et andet køretøj. Få radioen repareret hurtigst muligt, eller påsæt mærkat således, at næste bruger af køretøjet kan se, at radioen ikke virker. Punkterer du eller går i stå, skal du underrette TOWER om situationen, din position samt den forventede varighed. CPH/Trafikafdelingen Side 16 af 24

17 Tilkald assistance via Mark Service (Kanal 4) eller OC (Kanal 2), alternativt hhv. tlf eller Ordliste Airside Lufthavnens afspærrede område. Adgang er kun tilladt i tjenstligt ærinde og kun med gyldig adgangshjemmel (ID-kort). Bane Afgrænset areal på lufthavnen til brug ved start og landing med fly. Forkortes RWY efter det engelske Runway. Baneområde Område, der strækker sig 75 m ud til begge sider fra banens centerlinje og 60 meter fra baneenden. Markeret med særlige skilte med teksten: Startbane Adgang forbudt. BL3-12 Bestemmelser for civil luftfart omfattende regler for udførelse af arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser. Ingen planlagte arbejdsaktiviteter må udføres udendørs på Airside uden koordinering med CPH s Trafikafdeling. CSRA/SRA Critical-/Security Restricted Area. Securityområde i hhv. Forplads Nord og Øst. Særlige retningslinjer gælder for adgang hertil, herunder for køretøjer, der passerer ind i CSRA fra Manøvreområdet. Forplads Afgrænset areal på lufthavnen primært til brug for fly under ophold i.f.m. optagning/ afsætning af passagerer/gods, parkering og tankning. Betegnes Apron på engelsk. ILS-kritisk område Område rundt om localizer- og glidepathantenner, hvor alle former for færden vil forårsage uacceptable forstyrrelser på ILSsignalerne. ILS-følsomt område Et område ud over det kritiske område, hvor færden kan forårsage forstyrrelser på ILSsignalerne. Intermediate Holding Position Gule lamper på tværs af rulleveje bl.a. ved deicer plads A og B. Angiver vigepligt, og er placeret i områder der kræver ekstra opmærksomhed. Køretøj En indretning på hjul, bælter, valser, meder eller andet, som er indrettet til kørsel på vej, og som ikke løber på skinner. Luftfartøj En indretning, der bæres oppe i atmosfæren ved luftens påvirkninger, bortset fra indretninger, der bæres oppe alene ved direkte luftpåvirkning på jordens overflade. Omfatter i daglig tale fly, helikoptere og balloner. Manøvreområde Område på lufthavnen til brug for startende, landende og rullende fly. Forpladser er dog undtaget. Road Holding Position Lights (RHPL) Røde advarselsblink opsat, hvor tjenesteveje fører ind i baneområdet. Suppleret med særlige skilte med teksten: Startbane Adgang forbudt (se side 6 og 8). Rullevej En vej anlagt på lufthavnen til brug for rullende fly. Forkortes TWY efter det engelske taxiway. Runway Guard Lights (RGL) Gule, blinkende lamper på begge sider af ventepositioner. Serviceområde Område på lufthavnen primært til brug for henstilling eller vedligeholdelse af fly. Sikkerhedszone Område omkring en bane eller rullevej, hvis formål er: a) at reducere risikoen for skader på fly, der kører af en bane/rullevej b) at beskytte fly under start og landing Stopbarre Indstøbte røde lamper i belægningen på tværs af en rullevej, som indikerer Fuldt Stop, når lamperne lyser. Stopbarren er placeret foran de gule ventepositionsmarkeringer på rullevejen (se side 15). Stopbarrer omkring baner er tændt døgnet rundt. Tjenesteveje Veje anlagt til brug for tjenestekøretøjer. Samme som bilveje og køreveje. Trafikområde Område på lufthavnen, der anvendes til flys start, landing og kørsel. Trafikområdet svarer til Manøvreområdet + forpladser. Venteposition En position på en rullevej markeret med dobbelte gule fuldt optrukne og stiplede linjer, hvor fly og køretøjer altid skal stoppe og indhente tilladelse fra TOWER før indkørsel i baneområdet (se side 8). Vehicle Location Transmitter (VLT) Særlig radiosender monteret på køretøjer, som anvendes til at identificere køretøjet på Ground Radaren hos flyvelederne i Kontroltårnet. CPH/Trafikafdelingen Side 17 af 24

18 5. Radiotelefoni 5.1 Radiobølger Radiobølger Radiobølger er elektromagnetiske svingninger frembragt i en radiosender. Herfra føres de til antennen og frigøres, hvorefter de bevæger sig ud i rummet med en hastighed af km/sek. Rammer svingningerne en modtageantenne, er det modtagerens opgave at ændre signalet fra elektromagnetiske til hørbare svingninger. På denne måde har vi fået etableret en trådløs forbindelse. Udbredelse Radiobølger udbreder sig forskelligt afhængig af den anvendte frekvens (antal svingninger per sekund). 5.2 Fraseologi I al radiokommunikation gælder, at misforståelser mellem sender og modtager skal undgås for ikke at sætte sikkerheden over styr. Derfor er der af Trafikstyrelsen udarbejdet regler for, hvordan korrekt radiokorrespondance skal foregå. Disse regler er beskrevet i Bestemmelse for civil luftfart BL7-14. CPH har i samarbejde med Naviair opdateret lufthavnens Radioreglement således, at dette afspejler de relevante dele af BL7-14. Det er af største betydning for sikkerheden, at disse regler nøje overholdes, både af afsender og modtager, netop så misforståelser undgås. Indtil videre anvendes dansk tale på de landmobile FM-radioer, som benyttes i flytrafikerede områder i Københavns Lufthavn. Rækkevidde I VHF-båndet ( MHz) og UHFbåndet ( MHz), der er de mest anvendte bånd i luftfarten, taler man om et udbredelsesmønster med rette linjer. Det vil populært sige, at senderog modtagerantenne skal kunne se hinanden. Man skal altså være opmærksom på, at fx høje bygninger kan skygge for den direkte linje mellem antennerne. På længere sigt er det dog ikke utænkeligt, at der kan blive indført krav om anvendelse af standard luftfartsengelsk fraseologi på disse radioer. Nærmere oplysninger om de forskellige radiokanaler, der i dag anvendes i lufthavnen samt brug af kaldesignaler og det fonetiske alfabet m.m. fås i Radioreglementet. ---ooo--- Squelch I typegodkendte modtagere findes en støjspærrer (squelch) således at man undgår unødig støj/sus, når der ikke tales på frekvensen. I dag er næsten alle modtagere udstyret med automatisk/elektronisk squelch. CPH/Trafikafdelingen Side 18 af 24

19 6. Kursusmål Kørsel i Manøvreområdet Kursisten skal efter undervisningen: have opnået forståelse for den sikkerhedsmæssige betydning af en korrekt og sikker færdsel i flytrafikerede områder have kendskab til TOWER s funktioner have kendskab til lokalgeografien på Københavns Lufthavn i Kastrup, herunder reglerne for krydsning af CSRAgrænsen fra Manøvreområdet have kendskab til ILS, herunder kunne forklare betydningen af de ILS-kritiske og -følsomme områder på rimeligt forståelig måde kunne forklare følgende begreber: Bane Baneområde Forplads ILS-kritisk område ILS-følsomt område Køretøj Fly Lufthavnens afspærrede område Manøvreområde Rullevej Tjenestevej Sikkerhedszone Trafikområde Ventepositioner Stopbarre kunne angive reglerne for ophold og færdsel i Manøvreområdet kunne anvende reglerne for færdsel såvel udenfor, som i baneområdet kunne angive vigepligtsreglerne for færdsel i Manøvreområdet kunne angive hvorledes sigtbarhedsforholdene har indflydelse på færdsel i Manøvreområdet kunne angive betydningen af samtlige de bemalinger og vejafmærkninger, der er relevante for køretøjer og som er anvendt i Manøvreområdet kunne angive betydningen af samtlige færdselstavler og skilte, der er relevante for køretøjer og som er anvendt i Manøvreområdet kunne angive farver og anvendelse af luftfartslys i Manøvreområdet kunne angive til reglerne for rapportering af uheld på lufthavnen (meddelelsespligt) kende nødprocedurer fx hvad gør man hvis man farer vild i Manøvreområdet, hvis radioen svigter eller bilen punkterer eller går i stå i Manøvreområdet have kendskab til de generelle farer ved kørsel i Manøvreområdet Emner: Flyvesikkerhed ICAO TOWERs funktioner Geografi ILS Definitioner Færdselsregler Færdselskort Lufthavnens afspærrede område (Airside) Sikkerhedszoner Vigepligtsregler Sigtbarhedsforhold Bemalinger og vejafmærkninger Færdselstavler og skilte Luftfartslys Forholdsregler/alarmering i.f.m. uheld på Airside og i Manøvreområdet Referencer: ICAO Annex 14, Attachment A, afsnit 18, (Operators of vehicles) ICAO DOC 9157 Aerodrome Design Manual, Part 4 Visual Aids ICAO DOC 9870 Manual on the prevention of runway Incursions (kommunikation) BL 3-1 (Etablering af offentlige VMC-flyvepladser) BL 3-10 (Luftfartshindringer) BL 3-12 (Arbejdsaktiviteter) BL 3-13 (Præcisionslandingsbaner kategori II og III) BL 8-10 (Indrapportering af flyvesikkerhedsmæssige begivenheder) BL 11-1 (Flyvepladsreglement for EKCH) Lokal ATS-instruks 5, pkt. 4.6 og 4.7 Lokal ATS-instruks, tårn- og indflyvningskontrol København/Kastrup CPH FHB-dokument om kørsel i Manøvreområdet CPHs Lokale bestemmelser CPHs Radioreglement (seneste udgave) CPH/Trafikafdelingen Side 19 af 24

20 6.1 Kursusmål Radiotelefoni Kursisten skal efter undervisningen: a) kunne beskrive de grundlæggende principper for radiobølgernes udbredelse på VHF/UHF b) kunne beskrive de grundlæggende regler for brug af radio i Manøvreområdet, herunder reglerne for passage ind i CSRA fra Manøvreområdet c) kunne beskrive anvendelsen af: det fonetiske alfabet (ICAO-alfabetet) korrekt tale- og mikrofonteknik d) kunne beskrive de grundlæggende principper for: oprettelse af radioforbindelse afgivelse af tal på radioen rettelser og gentagelser kvittering for modtagelse af meddelelse brug af dansk standardfraseologi Emner: 1. radiobølger 2. frekvensanvendelse 3. fonetisk alfabet 4. tale- og mikrofonteknik 5. kommunikationsøvelser Referencer: ICAO Annex 10 ICAO Doc 4444 CPHs Radioreglement (seneste udgave) Papirer udleveret under undervisningen Tid: 2 lektioner af 40 minutter. CPH/Trafikafdelingen Side 20 af 24

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations

Low Visibility Procedure. Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Low Visibility Procedure Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen Airport Local Regulations Februar 2012 Side 2 Indhold Bilag... 2 1. Indledning... 3 2. Definition... 3 3. Ansvarsfordeling...

Læs mere

Afsnit Emne Side. 1.1 Om Lokale Bestemmelser... 1-2 1.2 Definitioner... 1-2. Bilag 1 Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys

Afsnit Emne Side. 1.1 Om Lokale Bestemmelser... 1-2 1.2 Definitioner... 1-2. Bilag 1 Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys Indhold Afsnit Emne Side 1.1 Om Lokale Bestemmelser... 1-2 1.2 Definitioner... 1-2 Bilag 1 Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys CPH Lokale Bestemmelser Trafikafdelingen (TRO) 30 JAN 15 1-1 1.1

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 7.1 Alarmering ved uheld/hændelser på airside... 7-2 Vigtige telefonnumre 7.2 Indberetningspligt... 7-2 7.3 Flyvesikkerheden i Københavns Lufthavn... 7-3 7.4 Håndtering af diverse

Læs mere

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn

Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn Anvendelse af højt grej i Københavns Lufthavn januar 2011 Anvendelse af højt grej 1) Højt grej defineres som arbejdsmateriel (kraner, betonpumper, lifte osv.) og køretøjer, hvis højde overstiger 5 meter

Læs mere

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15.

De- & Anti-icing af fly 01 OKT 14 30 APR 15. De- & Anti-icing af fly 01 OKTT 14 30 APR 15. 6. DA/Brugervejledning de/anti-icing af fly. 1. Generelle vilkår Denne vejledning omhandler operationelle retningslinjer for de/anti-icing i Københavns Lufthavn.

Læs mere

Radioreglement for Københavns Lufthavn

Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup JULI 2014 CPH Radioreglement - 2 - JULI 2014 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup juli 2014 Københavns Lufthavne

Læs mere

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning 300/2008, BL3-15, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. Københavns Lufthavne Copenhagen Airports

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning 300/2008, BL3-15, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. Københavns Lufthavne Copenhagen Airports Københavns Lufthavne Copenhagen Airports Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning 300/2008, BL3-15, BL11-1 og Lokale Bestemmelser Lokale Bestemmelser for Københavns Lufthavn Copenhagen

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 4.1 Særlige lufthavnsregler... 4-2 4.1.1 Generelt 4.1.2 Vigepligt på airside 4.1.3 Hastighedsbegrænsning på airside 4.1.4 Kørsel med motor i tomgang 4.1.5 Parkering på airside

Læs mere

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151

PPL(H) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 4991 Masterset: 6151 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 70 Angiv minimumsflyvehøjden over et område, hvor et større antal mennesker er samlet i fri luft. a) b) c) d) Mindst

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-3 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Odense Lufthavn Udgave 1, 2. januar 1992 I medfør af 70, 70 a, 149, stk. 10, og 153 stk. 2, i lov

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-9 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Aarhus Lufthavn Udgave 1, 10. juli 1998 I medfør af 70, 70 a, 149, stk. 10, og 153, stk. 2, i lov

Læs mere

Generelt. Dvs. entreprenørfirmaets navn, aktivitetens registreringsnummer og navn, sted i lufthavnen, samt nærmeste indkørselslåge.

Generelt. Dvs. entreprenørfirmaets navn, aktivitetens registreringsnummer og navn, sted i lufthavnen, samt nærmeste indkørselslåge. Juni 2003 Generelt Lufthavnens afspærrede område kaldes i daglig tale "airside", og området udenom betegnes "landside". Ordensreglerne gælder for airside samt CPH-matrikler uden for det afspærrede område.

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-14 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Stauning Lufthavn Udgave 1, 15. april 1993 I medfør af 70, 70 a, 70 b, 149, stk. 10, og 153 stk.

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygningsmæssige ændringer... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-2 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-2 2.5 Udtømning af vand på airside...

Læs mere

Manual for Standpladsklarering

Manual for Standpladsklarering Manual for Standpladsklarering Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Standpladsklarering generelt..side 3 2. Standpladsklarererens ansvar Side 4 3. Standpladskategorier...Side 5 4. Udførelse af standpladsklarering...side

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 3.1 Regler for alle med adgang til airside... 3-2 3.1.1 Generelt 3.1.2 Fodgængere på airside 3.1.3 Personlige værnemidler 3.2 Færdselstilladelse... 3-4 3.2.1 Forudsætninger 3.2.2

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-1 Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup Udgave 2, 1. juli 2003 I medfør af 70, 70 a, 70 b, 149, stk. 10, og 153

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter. Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: 5994 Masterset: 7075 Tekst7 Spørgsmål1 point: 1 ID: 81 Det aktuelle vejr i EKAH lufthavn angiver en meteorologisk sigtbarhed på mere end 10 kilometer og overskyet i 2100

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 11-40 Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen Udgave 1, 15. august 2003 I medfør af 70, 70 a, 70

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-12 Arbejdsaktiviteter på offentlige flyvepladser Udgave 1, 1. september 1984 I medfør af 52, 70, 149, stk. 10 og 13, og 153, stk. 2, i lov om

Læs mere

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet)

Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Skema til brug for høringssvar til BL-udkast og bemærkninger hertil (Comment response sheet) Udkast til BL (titel): BL 3-13 Bestemmelse: Høringssvar (afsender og indhold): Bemærkninger (enhed og indhold):

Læs mere

Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder

Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder Afspærringsregler for udendørs arbejdsaktiviteter i flytrafikerede områder Indhold 1. Generelt 2. Ansvar 3. Afspærringsplaner Overordnede afspærringsplaner Detail-afspærringsplaner 4. Særlige safetymæssige

Læs mere

Radioreglement for Københavns Lufthavn

Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Radioreglement for Københavns Lufthavn Kastrup SEPTEMBER 2016 CPH Radioreglement - 2 - SEPTEMBER 2016 Radioreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup september 2016

Læs mere

Afsnit Emne Side. 1.1 Om Lokale Bestemmelser Appendikser til Lokale Bestemmelser Definitioner...1-3

Afsnit Emne Side. 1.1 Om Lokale Bestemmelser Appendikser til Lokale Bestemmelser Definitioner...1-3 Indhold Afsnit Emne Side 1.1 Om Lokale Bestemmelser... 1-2 1.2 Appendikser til Lokale Bestemmelser... 1-2 1.3 Definitioner...1-3 Bilag 1 Særlige lufthavnsmarkeringer, -skilte og -lys CPH Lokale Bestemmelser

Læs mere

CPH's FOD vision: Alle har ansvar for at holde lufthavnen ren og fjerne løse objekter på Airside, i eller omkring flytrafikerede områder.

CPH's FOD vision: Alle har ansvar for at holde lufthavnen ren og fjerne løse objekter på Airside, i eller omkring flytrafikerede områder. CPH's FOD vision: Alle har ansvar for at holde lufthavnen ren og fjerne løse objekter på Airside, i eller omkring flytrafikerede områder. Procedure til forebyggelse af FOD på Airside Side 2 CPH s FOD vision:

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-21 Lysanlæg for natbeflyvning af offentlige VMC- og private flyvepladser Udgave 2, 1. april 1987 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter

PPL(A) Love og bestemmelser. 16 spørgsmål, 30 minutter / / ~ Trafilestyrelsen Oonish Tronsport Authority PPL(A) Love og bestemmelser 16 spørgsmål, 30 minutter Elevsæt: Masterset: 6390 7567 ~Transportministeriet Spørgsmål l point: l ID: 69 Angiv kravene med

Læs mere

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse.

Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Nyhedsbrev Ændring af lov om luftfart pr. 1. juli 2013 Den 1. juli træder en lovændring i kraft og den betyder en ændring i Havarikommissionens undersøgelsesforpligtigelse. Overordnet bliver luftfartsenhedens

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-2 Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser Udgave 2, 10. marts 1993 I medfør af 52, 148 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

BL 3-10 Bestemmelser om luftfartshindringer

BL 3-10 Bestemmelser om luftfartshindringer Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark BL 3-10 Bestemmelser om luftfartshindringer Udgave 2, 22. januar 2010 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Apron Safety for fodgængere

Apron Safety for fodgængere Apron Safety for fodgængere 0 Januar 2009 Indhold: A. Undervisning af fodgængere på airside B. Hvem har det overordnede flyvesikkerhedsmæssige ansvar i lufthavnen? 1. Hvilke regler gælder for mig, når

Læs mere

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse

ATS-instruks 8 ATIS. Indholdsfortegnelse ATS-instruks 8 ATIS Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Krav vedrørende ydelse af Tale-ATIS 3. Krav vedrørende ydelse af D- ATIS 4. Fælleskrav vedrørende ydelse af Tale-ATIS og D-ATIS 5. Indhold og format

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKOD. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKOD Navn: 1. N-BEG certifikat udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år.

Læs mere

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. December 2013 Version 22

Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning, BL11-1 og Lokale Bestemmelser. December 2013 Version 22 Procedure til behandling af overtrædelser af EU-forordning, BL11-1 og Lokale Bestemmelser December 2013 Version 22 Sanktionskatalog for Københavns Lufthavn: (Procedure til behandling af overtrædelser af

Læs mere

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED

Unionshåndbog FLYVESIKKERHED Side nr.: 1 (5) AFSKRIFT AF BL 5-40 - udgave 2-30.04.97 Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for civil luftfart BL 5-40 Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til Udgave 2, 30. april 1997 Denne BL

Læs mere

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse

Kvalitetssikring af Mulighedsstudie vedrørende lokalisering af ny lufthavn på Færøerne. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Data og referencer 2 3. Vurdering af analysen af de 4 alternativer 3 3.1 Generelle forudsætninger 3 3.2 Alternativ 1: Eysturoy på næsset mellem Toftir og

Læs mere

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015

Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Comment Response Document (CRD) ifm. ændring til ATS-instruks 0, 12 og 20 pr. juni 2015 Version: 08.06.2015 ATS-instruks 0, 12 og 20 Bestemmelse: Høringssvar Trafikstyrelsens bemærkninger Generelt ATS-instruks

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-100 Bestemmelser, der supplerer EU-forordning nr. 923/2012 (SERAforordningen) mm. I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave.

1.3 BL 7-10, Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste, seneste udgave. Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-9 Bestemmelser om ubemandede friballoner Udgave 3, 3. oktober 2014 I medfør af luftfartslovens 82 og 151, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-3 Bestemmelser om civile flyveopvisninger Udgave 4, 31. januar 1990 I medfør af 75, stk. 3, 130, stk. 3, 149, stk. 10, og 151 i lov om luftfart,

Læs mere

1.10 ICAO Doc 9830, Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) Manual.

1.10 ICAO Doc 9830, Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems (A-SMGCS) Manual. BEK nr 9298 af 23/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. 10-3011-0015 Senere ændringer til

Læs mere

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser

Dom 2/12 Overtrædelse af luftfartslovens 149, stk. 8, jf. bl.a. Bestemmelser Ved Bestemmelser for Civil Luftfart, BL 8-10 om obligatorisk indberetning, er der udarbejdet et katalog over, hvilke typer flyvesikkerhedsmæssige begivenheder der er straffrie ved indberetning. Der er

Læs mere

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller*

Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller* 2. udgave, xx. xxx 2014 I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKBI Navn: 1. Hvordan udtales tallet 1015? (a) En nul en fem (b) Ti femten (c)

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet 117 (Emergency Position Indicating Radio Beacon) er en nødradiobøje, og GMDSS udrustede skibe skal være udstyret med mindst en. Der er defineret 3 forskellige, som arbejder på hver sin måde. Fælles for

Læs mere

Faldskærmsspring på Roskilde Lufthavn Reglement

Faldskærmsspring på Roskilde Lufthavn Reglement Side 1 af 7 Indhold 1 Forord... 1 2 Formål... 1 3 Referencer... 2 4 Landingssted... 2 5 Flyveprocedurer... 2 5.1 Krav til fly... 2 5.2 Generelle krav til flyvning... 2 5.3 Briefing... 2 5.4 Operative forhold

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-22 Bestemmelser om rundflyvningsflyvepladser, flyvemaskine Udgave 2, 26. marts 1990 I medfør af 52, 59, 70 og 149, stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R

Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R REDEGØRELSE HCLJ510-000200 Lufttrafikhændelse (Airprox/Procedure) Dato / Tidspunkt (UTC): 28.03.2006 kl. 0535 UTC Hændelsessted: Udflyvningssektoren for Københavns Lufthavn (EKCH) bane 22R Lufttrafiktjenesteluftrum:

Læs mere

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk

Instruktørvejledning. Køreteknik kat. C + D + C/E. Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Instruktørvejledning Køreteknik kat. C + D + C/E Køreteknikken på TUC Fyn: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk Værksted: Esben Tlf. 20

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM

REDEGØRELSE Havari med REIMS F 172N OY-AZM REDEGØRELSE Havari 18-05-2014 med REIMS F 172N OY-AZM Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 11 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen)

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 4.1 Særlige lufthavnsregler... 4-2 4.1.1 Generelt 4.1.2 Vigepligt på airside 4.1.3 Hastighedsbegrænsning på airside 4.1.4 Kørsel med motor i tomgang 4.1.5 Parkering på airside

Læs mere

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt?

Teoriprøve nr. 7. 2. Du ønsker at få en magnetisk kurs fra Sønderborg AFIS. Hvad er korrekt? Teoriprøve nr. 7 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSB 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart

Læs mere

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn:

DSvU. Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKSB. Navn: Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKSB Navn: 1. Du befinder dig ved Broager (se Visual Approach Chart for EKSB)

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Generelt. UTC dato: UTC tid: 08:46. Over Holmen, indre København. Notifikation LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-202 UTC dato: 02-05-2013 UTC tid: 08:46 Begivenhed: Major incident Sted: Over Holmen, indre København Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation

Læs mere

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015?

Teoriprøve nr. 6. Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål. Visual Approach Chart for EKBI. 1. Hvordan udtales tallet 1015? Teoriprøve nr. 6 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKBI 1. Hvordan udtales tallet 1015? a) En nul en fem b)

Læs mere

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS

Bekendtgørelse om radioprøver og certifikater i GMDSS BEK nr 939 af 29/08/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 201107851 Senere ændringer til

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

DSvU. 2. Hvor langt kan man cirka række på VHF-båndet når man befinder sig i 1000 FT? (a) 40 NM (b) 30 NM (c) 20 NM (d) 10 NM

DSvU. 2. Hvor langt kan man cirka række på VHF-båndet når man befinder sig i 1000 FT? (a) 40 NM (b) 30 NM (c) 20 NM (d) 10 NM Antal spørgsmål i prøven 24 Beståelseskrav 75% = 18 spørgsmål Til til rådighed 30 minutter Bilag Visual Approach Chart for EKEB Navn: 1. Nødmeldinger skal: (a) Altid afgives på den sidst benyttede frekvens,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-70 Bestemmelser om flyveleder- og flyvelederelevcertifikat Udgave 5, 9. november 2004 I medfør af 73 og 74 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

VFR-pilot information

VFR-pilot information VFR-pilot information VFR-pilot information Denne information er udarbejdet af Naviair for at sætte fokus på flyvesikkerheden og belyse områder, der er vigtige at være opmærksom på som VFR pilot, specielt

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11

Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-11 Bestemmelser om luftfartsafmærkning af vindmøller I medfør af 153, stk. 1, jf. 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august

Læs mere

PIPER PA32 301XTC OY-GUN

PIPER PA32 301XTC OY-GUN 07.08.2014 REDEGØRELSE Havari 1-6-2014 med PIPER PA32 301XTC OY-GUN Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 6 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Læs mere

Vejledning for Airline Company VHF Operational Control Stations

Vejledning for Airline Company VHF Operational Control Stations Vejledning for Airline Company VHF Operational Control Stations Side 1 Udgivet af Trafik- og Byggestyrelsens Center for personcertificering København 2011. Side 2 INDHOLD 1 Generelt... 4 2 Ansvar... 4

Læs mere

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT

REDEGØRELSE. Havari med OY-TFT REDEGØRELSE Havari 21-7-2013 med OY-TFT Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane (Havarikommissionen) er en uafhængig

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog d kl. 20:00 UTC meddelelse om hændelsen fra piloten i OY-JED. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-195 UTC dato: 04-04-2013 UTC tid: 13:37 Begivenhed: Major incident Sted: EKRK Klassifikation: B) Safety not assured Notifikation Luftfartsenheden

Læs mere

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC

ROBINSON R22 BETA II OY-HPC REDEGØRELSE Alvorlig hændelse 13-01-2015 med ROBINSON R22 BETA II OY-HPC Visse rapportdata er genereret via EU-kommissionens fælles database Side 1 af 8 FORORD Havarikommissionen for Civil Luftfart og

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 2.1 Ordensregler... 2-2 2.2 Bygge- og anlægsarbejder samt bygningsændringer.... 2-2 2.3 Opbevaring af farlige stoffer... 2-3 2.4 Anvendelse af vejsalt på airside... 2-3 2.5 Udtømning

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 3-38 Bestemmelser om anvendelse af geografiske koordinater Udgave 1, 23. januar 1997 I medfør af 52 og 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt

Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt 2009 Uddannelseslogbog til tipholder flyhenter wirehenter radiovagt Navn Af Jens C. Jakobsen Århus Svæveflyveklub 12-09-2009 Indledning Denne logbog er et tillæg til hæftet Til nye elever i ASvK, som det

Læs mere

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC.

LUFTTRAFIKHÆNDELSE. Luftfartsenheden i Havarikommissionen modtog meddelelse om hændelsen fra Flyvesikringstjenesten d kl. 08:00 UTC. LUFTTRAFIKHÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ510-2013-209 UTC dato: 26-04-2013 UTC tid: 10:30 Begivenhed: Major incident Sted: 5 nm SW of EKCH Klassifikation: B) Sikkerhed ikke tilsikret Notifikation

Læs mere

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler

Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag i Hillerød Cyklistregler Trafiknetværk Nordsjælland Vej-Skole-Politiseminar Torsdag 19-01-2017 i Hillerød Cyklistregler Svend Erik Petersen, fhv. konsulent Rigspolitiet Nationalt, Færdselscenter Lov- og regelgrundlag: Færdselsloven,

Læs mere

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane.

DSvU. (d) Instruktioner om at taxi ind på en bane eller lande på en bane. Antal spørgsmål i prøven Beståelseskrav Til til rådighed Bilag Navn: 75% = 18 spørgsmål 30 minutter Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? (a)

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Center for Forebyggelse Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen

Læs mere

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering,

Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 5-8 Bestemmelser om erhvervsmæssig målflyvning, målbugsering, reklameflyvning og reklamenedkastning* Udgave 3, 16. december 2009 I medfør af 32,

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart

Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart Statens Luftfartsvæsen Bestemmelser for Civil Luftfart BL 6-53 Bestemmelser om typeuddannelse af piloter på søflyvemaskine, herunder PFT og instruktørbevis/søflyvemaskine Udgave 1, 26. marts 1993 I medfør

Læs mere

Regler for etablering og drift af private flyvepladser

Regler for etablering og drift af private flyvepladser Regler for etablering og drift af private flyvepladser Møde i Boulstrup Forsamlingshus 28. Januar 2016 Eva Nielsen Anders Madsen Center for luftfart Trafik og Byggestyrelsens Center for luftfart varetager

Læs mere

Unionshåndbog FLYVEVIRKSOMHED Gruppen om signalregler angiver de signalmidler og fraseologi, der skal anvendes ved signalering.

Unionshåndbog FLYVEVIRKSOMHED Gruppen om signalregler angiver de signalmidler og fraseologi, der skal anvendes ved signalering. Side nr.: 1 (10) 1. GENERELT 1.1. Gruppen om signalregler angiver de signalmidler og fraseologi, der skal anvendes ved signalering. Endvidere indeholder gruppen SIGNALER FOR FLYVEPLADSTRAFIK, jf. TILLÆG

Læs mere

Hornbæk Skole og SFO er

Hornbæk Skole og SFO er Trafikpolitik for Hornbæk Skole og SFO er Det er smart at være sikker 1 Mål for trafikpolitikken Det er trafikpolitikkens mål er at skabe sikre og trygge rammer for skolevejene i Hornbæk ved: At så mange

Læs mere

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest

Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Redegørelse Journal nr.: 04-610/3 13. april 2005 Personpåkørsel i overkørsel 113 ved Svendborg Vest Undersøgelserne er udført af Havarikommissionen for

Læs mere

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK)

ALVORLIG HÆNDELSE. Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) ALVORLIG HÆNDELSE Generelt HCLJ sagsnummer: HCLJ5102013252 UTC dato: 17112013 UTC tid: 13:57 Begivenhed: Serious incident Sted: Final runway 29 at Copenhagen, Roskilde (EKRK) Klassifikation: A) Risk of

Læs mere

Pas på, på banen for maskinførere

Pas på, på banen for maskinførere INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Målgruppe / kompetence... Målbeskrivelse... Personlige forudsætninger for deltagelse på kurset....1 Uddannelse.... Helbredskrav... Beskrivelse af uddannelsen....1 Generelt....

Læs mere

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN

DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN DE GODE RÅD FØR TEORIPRØVEN De følgende sider er udarbejdet for at give dig nogle af de vigtigste regler at huske før din teoriprøve. Det første indskud du har til at svare er 80 % korrekt og hvis du er

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed?

Teoriprøve nr. 8. 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte gyldighed? Teoriprøve nr. 8 Antal spørgsmål i prøven: 24 Beståelseskrav: 75% = 18 spørgsmål Tid til rådighed: 30 minutter Bilag: Visual Approach Chart for EKSN 1. Hvad er betingelsen for N-BEG certifikatets fortsatte

Læs mere

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz)

REDEGØRELSE. Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR ( MHz) REDEGØRELSE HCLJ5102012112 Lufttrafikhændelse Dato og tid: 30.4.2012 kl. 1129 UTC Hændelsessted: Ca. 6 nm sydvest for Codan VOR (114.900 MHz) Lufttrafiktjenesteluftrum: Copenhagen CTA, luftrumsklasse E

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Unionshåndbog. Ansvarlig: Flysikudvalg og Uddannelsesudvalg FLYVEVIRKSOMHED

Unionshåndbog. Ansvarlig: Flysikudvalg og Uddannelsesudvalg FLYVEVIRKSOMHED Side nr.: 1 af 6 ANVENDES TIL SVÆVEFLYVNING 1. GENERELT Svæveflyvepladser, der benyttes til uddannelsesflyvning og/eller flyslæb samt selvstartende svævefly, skal godkendes inden ibrugtagning. Sådanne

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører:

Har du brug for flyvetræning eller en snak om reglerne, kan du kontakte en af disse instruktører: Ver.11 15-03-2011 For det første velkommen til EFK87! Her har du lidt forskellige praktiske oplysninger: På grund af vores beliggenhed på Albatros`s flyveplads og tæt ved togbanen er vi nødt til at have

Læs mere

Bestemmelser om interception af civile luftfartøjer

Bestemmelser om interception af civile luftfartøjer BEK nr 10096 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Statens Luftfartsvæsen, j.nr. 07-30110056 Senere ændringer

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Indhold. Afsnit Emne Side

Indhold. Afsnit Emne Side Indhold Afsnit Emne Side 5.1 Flyhandling under ekstreme vejrforhold... 5-2 5.2 Standpladsklarering... 5-2 5.3 Anvendelse af broer på standpladser... 5-2 5.4 Krav til brooperatøren... 5-2 5.5 Flyankomst...

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere