KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT"

Transkript

1 Fig. 20. Kirken uden for Nørreport. Udsnit i Resens Atlas 1677, visende tilstanden før byens belejring 1658 (s. 40). The Church outside Nørreport. Detail of a view in Resen s Atlas 1677, showing conditions before the siege of Copenhagen in KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT NOTER S. 42f. Historisk indledning. Under pestepidemien 1546 anlagdes en kirkegård uden for Nørreport. 1 Denne benyttedes senere som assistenskirkegård for de tre københavnske sognekirker (Vor Frue, Helligåndskirken og S. Nikolaj), der delte driftsudgifterne mellem sig opførtes et kapel, hvor følget kunne komme»y tørre atth høre gutzs ord oc att faa Nogen fortrøstning att gaa hiem mett...«. 3 Vor Frue kirke lagde pengene ud, men 1569 gik de andre kirker ind på at betale deres del. 4 Fra 1562 havde en graver bolig ved kirkegården, 5 men o voksede en egentlig forstadsbebyggelse frem, og nogle større institutioner flyttedes fra byen her ud. Da kongen under Kalmarkrigen 24. april 1612 befalede magistraten at indrette et hospital til de sårede soldater, købtes således et hus ved siden af den ny kirke uden for Nørreport, hvilket blev spiren til byens første pesthus. 6 I årene opførtes en ny kirke, som blev indviet af biskop H. P. Resen den 18. juni

2 40 KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT Kirken fungerede som almindelig sognekirke, mens kirkegården stadig benyttedes som fattig- og pestkirkegård, 8 ligesom henrettede forbrydere blev begravet her. 9 Det må derfor ses som et led i forfølgelsen af Vibeke Kruse og hendes slægt, at hun blev begravet her mindre end to måneder efter Christian IV.s død. Fra 1650 gik det tilbage for forstadsbebyggelsen mellem Nørreport og søerne. I Ny Hollænderbyen, der oprettedes ved kongebrev af 2. juni 1651 omtrent ved Frederiksberg Runddel, opførtes en konkurrerende kirke (jfr. DK. Kbh. By 3, s. 342f.), og ved samme tid nedbrød man en del huse i forbindelse med fæstningsværkernes udbygning. Da byen 1658 forberedte sig på en belejring, blev forstæderne stukket i brand for at hindre fjenden i at søge dækning i bygningerne, og Kirken udenfor Nørreport nedbrændte til grunden. 10 Da fæstningen København 1661 fik sin første demarka- tionslinie, blev byggeri mellem volden og søerne forbudt, 11 og kirken blev derfor ikke genopført. I 1620 rne fremsattes planer om at gøre ka- Fig. 21. Kapellet uden for Nørreport o Kirkegården ses omgivet af et plankeværk og en trærække. Udsnit af kort over København o (s. 38 og 40). KglBibl. Chapel outside Nørreport (North Gate) c The churchyard is shown enclosed by a fence and a row of trees. Detail from a map of Copenhagen c pellet til sognekirke for forstadens beboere (jfr. s. 41), og efter flere forviklinger blev de administrative forhold endelig klarlagt i Præsteembedet forenedes med Hvidovre og skulle betjenes af en kapellan ved Vor Frue kirke, som fik bolig i en af kongen 1624 skænket præstegård ved kirkegården. 12 Kaldsretten var allerede 1625 overdraget universitetet, lensmanden og fire af de bedste sognemænd; 13 kirkeværgerne ved Vor Frue kirke, hvortil universitetet havde patronat, skulle også være værger for den ny kirke. 12 Beliggenhed og kirkegård. Kirkebygningernes nøjagtige beliggenhed kendes ikke, 14 og om den oprindelige kirkegård vides blot, at den lå øst for vejen, der fra Nørreport førte over dæmningen mellem Sortedams- og Peblingesøen. En nærmere afgrænsning kendes ikke, ligesom en eventuel forbindelse mellem områdets forskellige kirkegårde, hvoraf én benyttedes endnu 1842 (jfr. Almindelig Hospital s. 203f.), ikke er afklaret. Sandsynligvis er der kun tale om en kirkegård, der som følge af fæstningsværkernes udvidelser og vejændringer flyttede mod nordøst (fig. 2, 7 og 23). 15 Da Christian III bemærkede, at der altid gik far, heste»og anden urenlighed«på kirkegården, når han kom forbi på vej til Esrum eller Helsingør, krævedes forholdene forbedret opsattes derfor et plankeværk om kirkegården, 16 og inden for dette plantedes træer (jfr. fig. 21). 17 Da Eske Nielsens kone 1643 ønskede at fælde et asketræ, blev ansøgningen afslået, da de store træer skærmede kirken nævnes en kirkegårdsport, og samme år blev en rist repareret anmodede Eske Nielsen om at få egen dør til kirkegården. 20 Gravfund. Ved jordarbejder i området er til forskellig tid påtruffet begravelser. F.eks. 1878, hvor der til Nationalmuseet bl.a. indleveredes en hank til en ligkiste og noget silketøj, som stammede fra kvindedragter. 21 Kapellet opførtes et kapel af bindingsværk, 22 oprindelig hovedsagelig beregnet til at give ly for følget i forbindelse med begravelser på kirkegården. 4 Ved et syn 1623

3 BYGNING INVENTAR 41 beskrives bygningen som»35 alen lang og 11,5 alen bred (ca. 22 X 7 m) med stole, kor, altertavle og andet, så også af fast og stærkt tømmer opbygt...«. 23 En prædikestol angives 1567 at have hørt Vor Frue kirke til. Den vurderedes da at være 12 dl. værd. 19 Efter den ny kirkes opførelse blev kapellet nedrevet 1628, og tømmeret genanvendtes ved opførelsen af en professorresidens i S. Peders- stræde. 24 Sognekirken I marts 1623 befalede kongen Universitetet at lade opføre en ny kirke, 25 og efter konsistorium i juni havde faet at vide, at den gamle bindingsværksbygning ikke kunne skalmures, sluttedes kontrakt med Morten bygmester vel Morten Weichart om opførelse af en»evigvarende bygning«for 740 sletdl. 26 Byggeriet gik sandsynligvis i gang i efteråret underrettedes universitetet om, at kongen nu ønskede, at der blev tilføjet et tårn tækket med spån, og der tegnedes på ny kontrakt med Morten bygmester. 27 Samme år blev der truffet beslutning om den bygnings- indskrift, som skulle sættes over kirkens indgangsdør (se ndf.), men arbejdet gik i stå, og 22. febr måtte kirkeværgerne fortinge med murmester Simon Wulf om fuldførelse af tårnet fra den mur, som mester Morten»affuigte«og siden så høj, som det gøres fornødent. 28 Materialemangel trak dog arbejdet i langdrag, og først april 1628 kunne byggeriet afsluttes. De konkrete oplysninger om kirkebygningen er sparsomme, men på nogle samtidige kort er kirken indmålt som et langhus uden andre tilbygninger end det lille tårn i vest. 29 Hvis afbildningen, som er gengivet ved fig. 23, er korrekt, målte langhuset ca m og tårnet 4 4 m, og kirken var således henved fire gange så stor som bindingsværkskapellet. Endelig er kirken afbildet i Resens Atlas, hvor tårnet vises med sadeltag (jfr. fig. 20). Dette prospekt er imidlertid først udarbejdet efter kirkens nedbrydning. Som nævnt ovf. blev kirken brændt eller sprængt i efteråret 1658, og de følgende år solgtes stenene fra ruinen. 30 Fig. 22. Altertavle 1569, fra Vor Frue Kirke. Blev 1624 overdraget Kirken uden for Nørreport. Udsnit af kobberstik i anledning af Christian IV.s kroning 1596, udført af Ph. Uffenbach (s. 41). Nationalmuseet. Altar-piece 1569, from The Church of Our Lady. Donated to the Church outside Nørreport in Detail of a print published for the coronation of Christian IV 1596, executed by Ph. Uffenbach. Bygningsindskrift. Over kirkens hovedindgang fandtes følgende indskrift:»ædem hanc sacram jussu regiæ majestatis christiani IV ædificavit templum virginis havniense suo sumpto«(på kongelig majestæt Christian IV.s befaling byggede Vor Frue kirke i København for egne midler denne hellige bygning). 31 Glasmalerier bestemtes, at kongens, universitetets og de fire fakulteters våben skulle indsættes i kirkens vinduer. 32 INVENTAR Oversigt. Som følge af tilknytningen til universitetet og dettes kirker (Trinitatis og Vor Frue) bragtes en del løst inventar hertil inden kirkens ødelæggelse, 33 men alt er senere gået til grunde sammen med disse kirkers ældste inventar. Da kirken 1628 måtte låne det gamle alterklæde og de små lysestager på altret i Vor Frue, indtil der blev råd til selv at anskaffe disse ting, 34 er der næppe flyttet meget inventar fra den gamle til den ny kirke. Altertavle besluttedes, at Vor Frue kirkes højaltertavle fra 1569 (fig. 22) skulle overdrages

4 42 KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT Kirken uden for Nørreport, 35 hvilket også skete. 36 Altersølv. Kalk og disk er omtalt i Trinitatis kirkes inventarium 1686 (jfr. DK. Kbh. By 2, s. 291) ligesom en lille alterkande på 1,5 pot i samme kirkes inventarium Pengeblok, 1658 undersøgtes, om den blok, der blev taget af Kirken uden for Nørreport, kunne bruges til at opbevare de penge i, som indsamledes i de kvæstedes tavle i Vor Frue. 38 Pulpitur, antagelig opsat , hvor der indhentedes overslag. 39 Orgel fik kirken en testamentarisk gave til anskaffelse af et orgel, 40 og da sognemæn- dene 1646 ansøgte om tilladelse til at lade en tredie tavle gå om i kirken til underhold af en organist, må et sådant være blevet opstillet søgte sognemændene imidlertid atter om tilladelse til at opsætte et orgel på egen bekost- 42 mng. Lysekrone tilbød Maren Anders at skænke den lysekrone, som tidligere havde hængt i Kirken uden for Nørreport, til Vor Frue kirke. 43 Kronen er muligvis identisk med den, der kom til at hænge mellem dåbskoret og S. Rochi kapel (jfr. DK. Kbh. By. 1, s. 46f). Tårnur lånte kirken 100 sletdl. til forstrækning til det ny sejrværk med de fire solskiver. 44 Klokker skænkede Christian IV en klokke til kirken. 45 Da kirken ødelagdes, var der ikke tid til at fjerne klokkerne fra tårnet, og deres rester søgtes 1660 i ruinerne. 46 Consistorii Konsistoriums kopibog Universitetsrgsk. ved rentemester/kvæstor Ditto Universitetsrgsk. ved rektor Frue kirke. Den borgerlige værge, div. sager Vor Frue kirkes borgerlige værge. Rgsk , , Konsistoriums kopibog Litteratur. Holger Fr. Rørdam: Historiske Efterretninger om Christian IV s Kirke uden for Nørreport ved Kjøbenhavn, i KirkehistSaml. 2. rk. I, , s Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvundne kirker i København i almindelighed, s Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet juni Jens Lauritsøn Wolf: Encomion Regni Daniæ, 1654, s. 381 og KbhDipl. I, 347. Den historiske indledning bygger i øvrigt hovedsagelig på det ovf. anførte værk af Rørdam, i KirkehistSaml. 2. rk. I, , s KbhDipl. I nr Vor Frue skulle betale 41% af udgifterne, Helligåndskirken 35% og S. Nicolaj 24%. 3 Citeret efter Rørdam (note 1), s KbhDipl. I nr KbhDipl. I nr Huset benyttedes fra 1619 som almindeligt pesthus, men 1632 byggedes et nyt og større pesthus på en anden grund i forstaden. Stiftelsen forenedes 1651 med De fattiges Børnehus, som da flyttede ud fra nogle huse i Møntergade (Nielsen: Kbh. Hist. III, ). 7 KancBrevb. 25. maj 1628 og Resen: Inscript. Haffn. s KbhDipl. III nr. 650 og P. F. Suhm: Nye Samlinger til den Danske Histo- KILDER OG HENVISNINGER RA. Universitetets arkiv: Sager henlagt efter arkivregistratur af Ditto Acta Consistorii Acta Fig. 23. Kirken uden for Nørreport indmålt på kort over København o Foruden kirken og dæmningen mellem Sortedams- og Peblingesøen ses det gamle og det nye voldforløb. Bag den nye vold er Rosenborg indtegnet. Udsnit (s. 43). Nationalmuseet. The Church outside Nørreport plotted in on a map of Copenhagen c Apart from the Church and the embankment between the lakes of Sortedam and Peblinge, the old and the new rampart can be seen. Rosenborg Castle is shown behind the new rampart.

5 NOTER 43 rie, I, , s. 102 og samme: Samlinger til den Danske Historie, II, 2. hæfte, , s. 106, samt KbhDipl. V nr KancBrevb. 9. og 11. aug Bispetid til Borgertid s Rørdam, (note 1), note 7 og 27, samt s. 360 og 365f. 13 KancBrevb. 27. april. 14 O. Nielsen mente, at en mængde store grundsten og nogle mursten, der blev opkastet sammen med menneskeben i forbindelse med planeringsarbejder 1873, stammede fra kapellet. Ud fra det oplyste kan der imidlertid ligeså godt være tale om rester af en anden bygning. Det i Dagbladet 13. marts 1874 angivne sted svarer i dag omtrent til krydset Vendersgade/Rømersgade. 15 Den ældste kirkegård var endnu i brug 1660, da kirkegårdens to gravere søgte universitetet om huslejetilskud (Acta Cons. 9. aug.), og endnu 1675 førtes selvstændigt rgsk. for kirkegården (Acta Cons. 17. juli). Men kontinuiteten må snart herefter være brudt, da kæmneren 28. juli 1721 befaledes at tage to gamle mænd med uden for byen, da de muligvis kunne udpege, hvor den nedbrudte kirke og kirkegård havde ligget (KSA, Magistratens resolutionsprot ). Om udflugten var succesfuld, vides ikke, men på et kort fra 1741/43 (KglBibl. kortsaml. Frederik V.s Atlas, bd. 36 nr. 21) ses en kirkegård øst for hovedvejen og nord for Farimagsgade, der løb umiddelbart uden for befæstningen. Den her viste kirkegård er forløberen for Almindelig Hospitals kirkegård uden for Nørreport, jfr. s. 203f. 16 Rørdam (note 1), s fremsattes planer om at opføre en mur om kirkegården, men det ville være blevet for dyrt. Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve III, s. 343f. I stedet opførtes dette år et plankeværk og et hus til graveren, jfr. RA. DaKanc. B 189. Kontraktbøger Acta Cons. 4. nov. 19 Vor Frue kirkes borgerlige værge. Rgsk. 20 Acta Cons. 25. juli. 21 Inv. nr. D Fundene er nærmere omtalt i Nationaltidende 27. okt. 1878, nr Et detaljeret bygningsrgsk. findes blandt Vor Frue kirkes borgerlige værge. Rgsk. 23 Acta Cons. 9. juni. 24 Acta Cons. 17. juli 1624 og 28. juni Befalingen ses i sin helhed hos Rørdam s. 356f. 26 Acta Cons. 7. juli KancBrevb. 27. april og Acta Cons. 24. maj. 28 Sag nr blandt Sager henlagt efter arkivreg. af Morten Weichart døde 4. juni 1626, hvilket er et indicium for, at det er ham, der benævnes Morten bygmester. 29 Et kort fra o findes i NM2 (fig. 23), et andet fra 1649 på KglBibl. NyKgl.Saml. 372d folio og et tredie fra 1659 i Krigsarkivet i Stockholm. 30 Konsistorium besluttede sig for at sælge stenene den 22. nov. 1658, da der allerede foregik tyverier fra tomten. 31 Resen: Inscript. Haffn. s Ifølge Acta Cons. 21. juni 1625 foreslog konsistorium da en noget anderledes tekst, hvoraf det skulle fremgå, at kirken var rejst til Guds ære under ledelse af Christian IV og for Akademiets kirkes midler. Stenen tænktes smykket af det kongelige monogram samt Vor Frue kirkes og universitetets våbener. 32 Acta Cons. 27. maj. 33 Acta Cons. 10. okt. 1660: adskilligt som er overblevet fra den nye kirke uden for Nørreport, må herefter bruges til Hellig Trefoldighedskirken, så vidt tjenligt er. 34 Acta Cons. 19. april. 35 Acta Cons. 6. okt. Tavlen er omtalt nærmere i DK. Kbh. By 1, s Ifølge Wolf, som note 1, s KSA, Trinitatis kirke. Søren Mathiesens bog. Inventarium Acta Cons. 2. okt. 39 Pulpiturets eksistens bekræftes af Wolf (note 1) 40 RA. Københavns Byfoged Margrete Rasmusdatter skænkede 150 sletdl. den 19. marts Det er sandsynligvis samme gave, der omtales i Acta Cons. 13. april 1645, da der krævedes sikkerhed for de 100 dl. kurant, som Margrete»Melkedeye«havde givet til et orgelværk. 41 Acta Cons. 12. dec. Ved denne lejlighed erklærede sognemændene sig villige til at betale, hvad det måtte koste at lade værket sætte noget højere i vejret. 42 Acta Cons. 5. juni. 43 Acta Cons. 6. april. 44 Acta Cons. 15. sept. 45 KancBrevb. 27. maj. 46 Acta Cons. 25. april.

6 44 KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT THE CHURCH OUTSIDE NØRRE PORT (NORTH GATE) During a plague epidemic in 1546 a cemetery was established outside Nørreport. It was later shared by Copenhagen s three parish churches (Our Lady, Church of the Holy Spirit and S. Nicholas). A half-timbered chapel (fig. 2, 7 and 21) was erected on the site in About 1600 it became necessary to build a parish church there because of the growing suburbs of Copenhagen. In March 1623 the King commanded the University to build a new church with funds from the Church of Our Lady (the University held the advowson right to the Church of Our Lady). A contract was drawn up between Morten master builder, probably Morten Weichart, and building works began in The king commissioned the tower in The project was taken over by the builder Simon Wulf in 1627, and the church was completed in April It was consecrated on 18th June The advowson passed to the University, the lord lietenant and four of the worthiest parish councillors; the churchwardenship was shared with the Church of Our Lady. Little is known about the church. If the building is correctly plotted in as shown (fig. 23), it has been a singleaisled church about 42 m 15 m with a tower to the west, 4 m 4 m. The church is shown in Resens Atlas (fig. 20), but this atlas was prepared after the demolition of the church. Even less is known about the fittings of the church. The altar-piece (fig. 22) came from the Church of Our Lady. In a gallery was put in, and an organ was acquired about Prior to the siege of Copenhagen 1658 the church was blown up and the suburb razed by fire. After the Swedish War, Copenhagen was subject to its first demarcation line, and building between the rampart and the lakes was forbidden; thus the church was never rebuilt. The cemetery continued to be used, and a successor to it was still used for interments in 1842.

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM

OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Aksel Beldring & Kaare Olsen OVER LADEGAARDEN TIL SUNDHOLM Opholdssteder for udstødte, hjemløse med flere i København gennem mere end 100 år. Hvor kunne de bo, når ingen andre ville vide af dem? OVER LADEGAARDEN

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813.

1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14. Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. 1. januar 2012 Grundtvig Side 1 af 14 Grundtvigs far var Johan Ottesen Grundtvig, g.m. Cathrine Marie Bang, præst i Udby og Ørslev 1776-1813. Nicolai Frederik Severin Grundtvig, født 8. sept. 1783, var

Læs mere

En kongelig øjenlæsion

En kongelig øjenlæsion En kongelig øjenlæsion Af Ib Søgaard Juleaftensdag 1644 satte Christian IV sig til sit skrivebord på Frederiksborg slot for at skrive et brev til svigersønnen Corfitz Ulfeldt(1): Du skaldt lade kalde for

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug

Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Rapport fra arbejdsgruppen om folkekirkens kirker, der helt eller delvis tages ud af brug Ministeriet for Ligestilling og Kirke april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 1.1 Kommissorium 2 1.2 Arbejdsgruppens

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK RUNDETAARN 1637 1937 GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 WWW.RUNDETAARN.DK LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 RUNDETAARN 1637-1937 RUNDETAARN ET MINDESKRIFT UDGIVET AF KØBENHAVNS MAGISTRATS lste

Læs mere

Koleraen i København i 1853

Koleraen i København i 1853 Koleraen i København i 1853 og hvordan man forsøgte at komme den til livs Transport af en kolerapatient. En opgave af: Ditte Wonsyld 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Om opgaven...2 Litteratur og kilder...2

Læs mere

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. El. M. 1857 OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Kirken, der var viet Vor Frue (jfr. klokke nr. 1 p. 2604), skal i ældre tid have været anneks til Nordborg 1 ; efter reformationen

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373)

Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Kort fortælling om Den hellige Birgitta (1303-1373) Fra Den hellige Birgittas liv (I): Adelsfrøken, slotsfrue, hofdame, mor, enke, (næsten) nonne. Herre, vis mig din vej... Den hellige Birgitta fødtes

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede!

Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Rutebildrift i Odsherred fra dengang det hele startede! Om busserne, ruterne, chaufførerne, og de steder de kom på deres vej bag rattet i en Rutebil, og hvor især Vognmand Lauritz Jacobsen og Odsherreds

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Åbent hav åben handel Opblomstringen af handelen på Middelhavet under fatimiderne i Egypten 969-1171

Åbent hav åben handel Opblomstringen af handelen på Middelhavet under fatimiderne i Egypten 969-1171 Jens Christian Jensen Side 1 Åbent hav åben handel Opblomstringen af handelen på Middelhavet under fatimiderne i Egypten 969-1171 Indholdsfortegnelse Indledning og problemformulering 1 Afgrænsning 2 Kilder

Læs mere

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Af Dorthe Bendtsen Udgivet af Realea A/S Indhold Forord..........................

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2006 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2009 2009 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Min oprindelse gennem min far.

Min oprindelse gennem min far. C. J. Kjærsgaards erindringer, del 1 AAA Skrevet 2005-2010, senest rettet 6. oktober 2011. Min oprindelse gennem min far. Min far Niels Julius Nielsen Kjærsgaard blev født den 14.august 1894 i Brylle ca.

Læs mere

FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKTJLE

FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKTJLE FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKTJLE MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR. 33 2003 FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR. 33 2003 FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE Havebrugshistorisk

Læs mere