KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT"

Transkript

1 Fig. 20. Kirken uden for Nørreport. Udsnit i Resens Atlas 1677, visende tilstanden før byens belejring 1658 (s. 40). The Church outside Nørreport. Detail of a view in Resen s Atlas 1677, showing conditions before the siege of Copenhagen in KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT NOTER S. 42f. Historisk indledning. Under pestepidemien 1546 anlagdes en kirkegård uden for Nørreport. 1 Denne benyttedes senere som assistenskirkegård for de tre københavnske sognekirker (Vor Frue, Helligåndskirken og S. Nikolaj), der delte driftsudgifterne mellem sig opførtes et kapel, hvor følget kunne komme»y tørre atth høre gutzs ord oc att faa Nogen fortrøstning att gaa hiem mett...«. 3 Vor Frue kirke lagde pengene ud, men 1569 gik de andre kirker ind på at betale deres del. 4 Fra 1562 havde en graver bolig ved kirkegården, 5 men o voksede en egentlig forstadsbebyggelse frem, og nogle større institutioner flyttedes fra byen her ud. Da kongen under Kalmarkrigen 24. april 1612 befalede magistraten at indrette et hospital til de sårede soldater, købtes således et hus ved siden af den ny kirke uden for Nørreport, hvilket blev spiren til byens første pesthus. 6 I årene opførtes en ny kirke, som blev indviet af biskop H. P. Resen den 18. juni

2 40 KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT Kirken fungerede som almindelig sognekirke, mens kirkegården stadig benyttedes som fattig- og pestkirkegård, 8 ligesom henrettede forbrydere blev begravet her. 9 Det må derfor ses som et led i forfølgelsen af Vibeke Kruse og hendes slægt, at hun blev begravet her mindre end to måneder efter Christian IV.s død. Fra 1650 gik det tilbage for forstadsbebyggelsen mellem Nørreport og søerne. I Ny Hollænderbyen, der oprettedes ved kongebrev af 2. juni 1651 omtrent ved Frederiksberg Runddel, opførtes en konkurrerende kirke (jfr. DK. Kbh. By 3, s. 342f.), og ved samme tid nedbrød man en del huse i forbindelse med fæstningsværkernes udbygning. Da byen 1658 forberedte sig på en belejring, blev forstæderne stukket i brand for at hindre fjenden i at søge dækning i bygningerne, og Kirken udenfor Nørreport nedbrændte til grunden. 10 Da fæstningen København 1661 fik sin første demarka- tionslinie, blev byggeri mellem volden og søerne forbudt, 11 og kirken blev derfor ikke genopført. I 1620 rne fremsattes planer om at gøre ka- Fig. 21. Kapellet uden for Nørreport o Kirkegården ses omgivet af et plankeværk og en trærække. Udsnit af kort over København o (s. 38 og 40). KglBibl. Chapel outside Nørreport (North Gate) c The churchyard is shown enclosed by a fence and a row of trees. Detail from a map of Copenhagen c pellet til sognekirke for forstadens beboere (jfr. s. 41), og efter flere forviklinger blev de administrative forhold endelig klarlagt i Præsteembedet forenedes med Hvidovre og skulle betjenes af en kapellan ved Vor Frue kirke, som fik bolig i en af kongen 1624 skænket præstegård ved kirkegården. 12 Kaldsretten var allerede 1625 overdraget universitetet, lensmanden og fire af de bedste sognemænd; 13 kirkeværgerne ved Vor Frue kirke, hvortil universitetet havde patronat, skulle også være værger for den ny kirke. 12 Beliggenhed og kirkegård. Kirkebygningernes nøjagtige beliggenhed kendes ikke, 14 og om den oprindelige kirkegård vides blot, at den lå øst for vejen, der fra Nørreport førte over dæmningen mellem Sortedams- og Peblingesøen. En nærmere afgrænsning kendes ikke, ligesom en eventuel forbindelse mellem områdets forskellige kirkegårde, hvoraf én benyttedes endnu 1842 (jfr. Almindelig Hospital s. 203f.), ikke er afklaret. Sandsynligvis er der kun tale om en kirkegård, der som følge af fæstningsværkernes udvidelser og vejændringer flyttede mod nordøst (fig. 2, 7 og 23). 15 Da Christian III bemærkede, at der altid gik far, heste»og anden urenlighed«på kirkegården, når han kom forbi på vej til Esrum eller Helsingør, krævedes forholdene forbedret opsattes derfor et plankeværk om kirkegården, 16 og inden for dette plantedes træer (jfr. fig. 21). 17 Da Eske Nielsens kone 1643 ønskede at fælde et asketræ, blev ansøgningen afslået, da de store træer skærmede kirken nævnes en kirkegårdsport, og samme år blev en rist repareret anmodede Eske Nielsen om at få egen dør til kirkegården. 20 Gravfund. Ved jordarbejder i området er til forskellig tid påtruffet begravelser. F.eks. 1878, hvor der til Nationalmuseet bl.a. indleveredes en hank til en ligkiste og noget silketøj, som stammede fra kvindedragter. 21 Kapellet opførtes et kapel af bindingsværk, 22 oprindelig hovedsagelig beregnet til at give ly for følget i forbindelse med begravelser på kirkegården. 4 Ved et syn 1623

3 BYGNING INVENTAR 41 beskrives bygningen som»35 alen lang og 11,5 alen bred (ca. 22 X 7 m) med stole, kor, altertavle og andet, så også af fast og stærkt tømmer opbygt...«. 23 En prædikestol angives 1567 at have hørt Vor Frue kirke til. Den vurderedes da at være 12 dl. værd. 19 Efter den ny kirkes opførelse blev kapellet nedrevet 1628, og tømmeret genanvendtes ved opførelsen af en professorresidens i S. Peders- stræde. 24 Sognekirken I marts 1623 befalede kongen Universitetet at lade opføre en ny kirke, 25 og efter konsistorium i juni havde faet at vide, at den gamle bindingsværksbygning ikke kunne skalmures, sluttedes kontrakt med Morten bygmester vel Morten Weichart om opførelse af en»evigvarende bygning«for 740 sletdl. 26 Byggeriet gik sandsynligvis i gang i efteråret underrettedes universitetet om, at kongen nu ønskede, at der blev tilføjet et tårn tækket med spån, og der tegnedes på ny kontrakt med Morten bygmester. 27 Samme år blev der truffet beslutning om den bygnings- indskrift, som skulle sættes over kirkens indgangsdør (se ndf.), men arbejdet gik i stå, og 22. febr måtte kirkeværgerne fortinge med murmester Simon Wulf om fuldførelse af tårnet fra den mur, som mester Morten»affuigte«og siden så høj, som det gøres fornødent. 28 Materialemangel trak dog arbejdet i langdrag, og først april 1628 kunne byggeriet afsluttes. De konkrete oplysninger om kirkebygningen er sparsomme, men på nogle samtidige kort er kirken indmålt som et langhus uden andre tilbygninger end det lille tårn i vest. 29 Hvis afbildningen, som er gengivet ved fig. 23, er korrekt, målte langhuset ca m og tårnet 4 4 m, og kirken var således henved fire gange så stor som bindingsværkskapellet. Endelig er kirken afbildet i Resens Atlas, hvor tårnet vises med sadeltag (jfr. fig. 20). Dette prospekt er imidlertid først udarbejdet efter kirkens nedbrydning. Som nævnt ovf. blev kirken brændt eller sprængt i efteråret 1658, og de følgende år solgtes stenene fra ruinen. 30 Fig. 22. Altertavle 1569, fra Vor Frue Kirke. Blev 1624 overdraget Kirken uden for Nørreport. Udsnit af kobberstik i anledning af Christian IV.s kroning 1596, udført af Ph. Uffenbach (s. 41). Nationalmuseet. Altar-piece 1569, from The Church of Our Lady. Donated to the Church outside Nørreport in Detail of a print published for the coronation of Christian IV 1596, executed by Ph. Uffenbach. Bygningsindskrift. Over kirkens hovedindgang fandtes følgende indskrift:»ædem hanc sacram jussu regiæ majestatis christiani IV ædificavit templum virginis havniense suo sumpto«(på kongelig majestæt Christian IV.s befaling byggede Vor Frue kirke i København for egne midler denne hellige bygning). 31 Glasmalerier bestemtes, at kongens, universitetets og de fire fakulteters våben skulle indsættes i kirkens vinduer. 32 INVENTAR Oversigt. Som følge af tilknytningen til universitetet og dettes kirker (Trinitatis og Vor Frue) bragtes en del løst inventar hertil inden kirkens ødelæggelse, 33 men alt er senere gået til grunde sammen med disse kirkers ældste inventar. Da kirken 1628 måtte låne det gamle alterklæde og de små lysestager på altret i Vor Frue, indtil der blev råd til selv at anskaffe disse ting, 34 er der næppe flyttet meget inventar fra den gamle til den ny kirke. Altertavle besluttedes, at Vor Frue kirkes højaltertavle fra 1569 (fig. 22) skulle overdrages

4 42 KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT Kirken uden for Nørreport, 35 hvilket også skete. 36 Altersølv. Kalk og disk er omtalt i Trinitatis kirkes inventarium 1686 (jfr. DK. Kbh. By 2, s. 291) ligesom en lille alterkande på 1,5 pot i samme kirkes inventarium Pengeblok, 1658 undersøgtes, om den blok, der blev taget af Kirken uden for Nørreport, kunne bruges til at opbevare de penge i, som indsamledes i de kvæstedes tavle i Vor Frue. 38 Pulpitur, antagelig opsat , hvor der indhentedes overslag. 39 Orgel fik kirken en testamentarisk gave til anskaffelse af et orgel, 40 og da sognemæn- dene 1646 ansøgte om tilladelse til at lade en tredie tavle gå om i kirken til underhold af en organist, må et sådant være blevet opstillet søgte sognemændene imidlertid atter om tilladelse til at opsætte et orgel på egen bekost- 42 mng. Lysekrone tilbød Maren Anders at skænke den lysekrone, som tidligere havde hængt i Kirken uden for Nørreport, til Vor Frue kirke. 43 Kronen er muligvis identisk med den, der kom til at hænge mellem dåbskoret og S. Rochi kapel (jfr. DK. Kbh. By. 1, s. 46f). Tårnur lånte kirken 100 sletdl. til forstrækning til det ny sejrværk med de fire solskiver. 44 Klokker skænkede Christian IV en klokke til kirken. 45 Da kirken ødelagdes, var der ikke tid til at fjerne klokkerne fra tårnet, og deres rester søgtes 1660 i ruinerne. 46 Consistorii Konsistoriums kopibog Universitetsrgsk. ved rentemester/kvæstor Ditto Universitetsrgsk. ved rektor Frue kirke. Den borgerlige værge, div. sager Vor Frue kirkes borgerlige værge. Rgsk , , Konsistoriums kopibog Litteratur. Holger Fr. Rørdam: Historiske Efterretninger om Christian IV s Kirke uden for Nørreport ved Kjøbenhavn, i KirkehistSaml. 2. rk. I, , s Se i øvrigt arkivalier og litteratur for de forsvundne kirker i København i almindelighed, s Beskrivelse ved Sven Rask. Redaktionen afsluttet juni Jens Lauritsøn Wolf: Encomion Regni Daniæ, 1654, s. 381 og KbhDipl. I, 347. Den historiske indledning bygger i øvrigt hovedsagelig på det ovf. anførte værk af Rørdam, i KirkehistSaml. 2. rk. I, , s KbhDipl. I nr Vor Frue skulle betale 41% af udgifterne, Helligåndskirken 35% og S. Nicolaj 24%. 3 Citeret efter Rørdam (note 1), s KbhDipl. I nr KbhDipl. I nr Huset benyttedes fra 1619 som almindeligt pesthus, men 1632 byggedes et nyt og større pesthus på en anden grund i forstaden. Stiftelsen forenedes 1651 med De fattiges Børnehus, som da flyttede ud fra nogle huse i Møntergade (Nielsen: Kbh. Hist. III, ). 7 KancBrevb. 25. maj 1628 og Resen: Inscript. Haffn. s KbhDipl. III nr. 650 og P. F. Suhm: Nye Samlinger til den Danske Histo- KILDER OG HENVISNINGER RA. Universitetets arkiv: Sager henlagt efter arkivregistratur af Ditto Acta Consistorii Acta Fig. 23. Kirken uden for Nørreport indmålt på kort over København o Foruden kirken og dæmningen mellem Sortedams- og Peblingesøen ses det gamle og det nye voldforløb. Bag den nye vold er Rosenborg indtegnet. Udsnit (s. 43). Nationalmuseet. The Church outside Nørreport plotted in on a map of Copenhagen c Apart from the Church and the embankment between the lakes of Sortedam and Peblinge, the old and the new rampart can be seen. Rosenborg Castle is shown behind the new rampart.

5 NOTER 43 rie, I, , s. 102 og samme: Samlinger til den Danske Historie, II, 2. hæfte, , s. 106, samt KbhDipl. V nr KancBrevb. 9. og 11. aug Bispetid til Borgertid s Rørdam, (note 1), note 7 og 27, samt s. 360 og 365f. 13 KancBrevb. 27. april. 14 O. Nielsen mente, at en mængde store grundsten og nogle mursten, der blev opkastet sammen med menneskeben i forbindelse med planeringsarbejder 1873, stammede fra kapellet. Ud fra det oplyste kan der imidlertid ligeså godt være tale om rester af en anden bygning. Det i Dagbladet 13. marts 1874 angivne sted svarer i dag omtrent til krydset Vendersgade/Rømersgade. 15 Den ældste kirkegård var endnu i brug 1660, da kirkegårdens to gravere søgte universitetet om huslejetilskud (Acta Cons. 9. aug.), og endnu 1675 førtes selvstændigt rgsk. for kirkegården (Acta Cons. 17. juli). Men kontinuiteten må snart herefter være brudt, da kæmneren 28. juli 1721 befaledes at tage to gamle mænd med uden for byen, da de muligvis kunne udpege, hvor den nedbrudte kirke og kirkegård havde ligget (KSA, Magistratens resolutionsprot ). Om udflugten var succesfuld, vides ikke, men på et kort fra 1741/43 (KglBibl. kortsaml. Frederik V.s Atlas, bd. 36 nr. 21) ses en kirkegård øst for hovedvejen og nord for Farimagsgade, der løb umiddelbart uden for befæstningen. Den her viste kirkegård er forløberen for Almindelig Hospitals kirkegård uden for Nørreport, jfr. s. 203f. 16 Rørdam (note 1), s fremsattes planer om at opføre en mur om kirkegården, men det ville være blevet for dyrt. Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve III, s. 343f. I stedet opførtes dette år et plankeværk og et hus til graveren, jfr. RA. DaKanc. B 189. Kontraktbøger Acta Cons. 4. nov. 19 Vor Frue kirkes borgerlige værge. Rgsk. 20 Acta Cons. 25. juli. 21 Inv. nr. D Fundene er nærmere omtalt i Nationaltidende 27. okt. 1878, nr Et detaljeret bygningsrgsk. findes blandt Vor Frue kirkes borgerlige værge. Rgsk. 23 Acta Cons. 9. juni. 24 Acta Cons. 17. juli 1624 og 28. juni Befalingen ses i sin helhed hos Rørdam s. 356f. 26 Acta Cons. 7. juli KancBrevb. 27. april og Acta Cons. 24. maj. 28 Sag nr blandt Sager henlagt efter arkivreg. af Morten Weichart døde 4. juni 1626, hvilket er et indicium for, at det er ham, der benævnes Morten bygmester. 29 Et kort fra o findes i NM2 (fig. 23), et andet fra 1649 på KglBibl. NyKgl.Saml. 372d folio og et tredie fra 1659 i Krigsarkivet i Stockholm. 30 Konsistorium besluttede sig for at sælge stenene den 22. nov. 1658, da der allerede foregik tyverier fra tomten. 31 Resen: Inscript. Haffn. s Ifølge Acta Cons. 21. juni 1625 foreslog konsistorium da en noget anderledes tekst, hvoraf det skulle fremgå, at kirken var rejst til Guds ære under ledelse af Christian IV og for Akademiets kirkes midler. Stenen tænktes smykket af det kongelige monogram samt Vor Frue kirkes og universitetets våbener. 32 Acta Cons. 27. maj. 33 Acta Cons. 10. okt. 1660: adskilligt som er overblevet fra den nye kirke uden for Nørreport, må herefter bruges til Hellig Trefoldighedskirken, så vidt tjenligt er. 34 Acta Cons. 19. april. 35 Acta Cons. 6. okt. Tavlen er omtalt nærmere i DK. Kbh. By 1, s Ifølge Wolf, som note 1, s KSA, Trinitatis kirke. Søren Mathiesens bog. Inventarium Acta Cons. 2. okt. 39 Pulpiturets eksistens bekræftes af Wolf (note 1) 40 RA. Københavns Byfoged Margrete Rasmusdatter skænkede 150 sletdl. den 19. marts Det er sandsynligvis samme gave, der omtales i Acta Cons. 13. april 1645, da der krævedes sikkerhed for de 100 dl. kurant, som Margrete»Melkedeye«havde givet til et orgelværk. 41 Acta Cons. 12. dec. Ved denne lejlighed erklærede sognemændene sig villige til at betale, hvad det måtte koste at lade værket sætte noget højere i vejret. 42 Acta Cons. 5. juni. 43 Acta Cons. 6. april. 44 Acta Cons. 15. sept. 45 KancBrevb. 27. maj. 46 Acta Cons. 25. april.

6 44 KIRKEN UDEN FOR NØRREPORT THE CHURCH OUTSIDE NØRRE PORT (NORTH GATE) During a plague epidemic in 1546 a cemetery was established outside Nørreport. It was later shared by Copenhagen s three parish churches (Our Lady, Church of the Holy Spirit and S. Nicholas). A half-timbered chapel (fig. 2, 7 and 21) was erected on the site in About 1600 it became necessary to build a parish church there because of the growing suburbs of Copenhagen. In March 1623 the King commanded the University to build a new church with funds from the Church of Our Lady (the University held the advowson right to the Church of Our Lady). A contract was drawn up between Morten master builder, probably Morten Weichart, and building works began in The king commissioned the tower in The project was taken over by the builder Simon Wulf in 1627, and the church was completed in April It was consecrated on 18th June The advowson passed to the University, the lord lietenant and four of the worthiest parish councillors; the churchwardenship was shared with the Church of Our Lady. Little is known about the church. If the building is correctly plotted in as shown (fig. 23), it has been a singleaisled church about 42 m 15 m with a tower to the west, 4 m 4 m. The church is shown in Resens Atlas (fig. 20), but this atlas was prepared after the demolition of the church. Even less is known about the fittings of the church. The altar-piece (fig. 22) came from the Church of Our Lady. In a gallery was put in, and an organ was acquired about Prior to the siege of Copenhagen 1658 the church was blown up and the suburb razed by fire. After the Swedish War, Copenhagen was subject to its first demarcation line, and building between the rampart and the lakes was forbidden; thus the church was never rebuilt. The cemetery continued to be used, and a successor to it was still used for interments in 1842.

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

BRØNDSTRÆDE HOSPITALS- KAPEL

BRØNDSTRÆDE HOSPITALS- KAPEL Fig. 133. Porten fra Brøndstræde til den tidligere stiftelses gård. M. Mackeprang fot. 1909. Gate from Brøndstræde, into the courtyard of the former institution. BRØNDSTRÆDE HOSPITALS- KAPEL NOTER S. 157

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

Historien om Sundkirken

Historien om Sundkirken Historien om Sundkirken Lolland-Falsters Stift største landsogn, Toreby sogn, fik sidst i 1950-erne og først i 60-erne vokseværk i sognets østre del. Mange udenbys flyttede til området. Det førte til en

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Ans Kirke. Grønbæk Sogn,Viborg Stift

Ans Kirke. Grønbæk Sogn,Viborg Stift Ans Kirke Grønbæk Sogn,Viborg Stift ANS KIRKE Ans kirke bærer præg af at være en nyere kirke. Godt nok er den øst/vest vendt som de gamle landsbykirker. Men med kor og apsis mod vest, våbenhus mod øst

Læs mere

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS

Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Fig. 1. Slagelse. Hospitalskirken for Ombygningen. Akvarel af Nay. SLAGELSE HOSPITAL SKIRKE OG RESTERNE AF DET GAMLE HELLIGAANDSHUS Helligaandshuset i Slagelse forekommer første Gang 1372 og samtidig nævnes

Læs mere

Tidstavle Gudum kirke

Tidstavle Gudum kirke Tidstavle Gudum kirke Formålet med tidstavlen er, at dokumentere min på stand om, at den kirke har konstant været under forandring og er til alle tider blevet brugt som ramme om sognets gudstjenester,

Læs mere

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje.

Aalborg-turen. Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Aalborg-turen Tirsdag den 6. september afholdtes sæsonens 2. udflugt. Denne gang et kulturarrangement med besøg i Aalborg og på Lindholm Høje. Første mål var Aalborghus Slot, der er opført 1539-1555 af

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

NAZARET. kirke. Bygningen & dens historie. www.fredensognazaret.dk

NAZARET. kirke. Bygningen & dens historie. www.fredensognazaret.dk NAZARET kirke Bygningen & dens historie www.fredensognazaret.dk En kirke bliver til I slutningen af 1800-tallet havde København kun få kirker i forhold til befolkningstallet. Området mellem Østerbrogade,

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Mary Murphy Slide Collection

Mary Murphy Slide Collection Europe Denmark, east Tour B Approaching Copenhagen (Copenhagen 896 Aug. 1, 1995 B-301 missing. nautical miles or 4717 km). Europe Denmark, Frederiksborg: Fredensborg Tour Fredensborg Palace, built in 1722.

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

KBM 3594, Valdemarsgade mfl.

KBM 3594, Valdemarsgade mfl. Beretning for de arkæologiske undersøgelser ved: KBM 3594, Valdemarsgade mfl. Kuas. j.nr. 2008-7.24.02. KBM 3594, Valdemarsgade m.fl. Figur 1: 29/01-09. Der graves udfor Vesterbrogade 115. Arkæolog, cand.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet.

Ved sin død i 1749 blev han begravet i Roskilde Domkirke, hvor også hans hustru senere blev begravet. Diverse oplysninger om familien Lange i forbindelse med deres ejerskab af Skomagergade 31 og/eller Farver Hammers Gaard ( Skomagergade 33, Ringstedgade 1, 3 og 5) Rasmus Jensen Lange ( født ca. 1630 -

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km.

1. Etape. Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. Parti fra Esrum Sø Side 1. Side 2. / 1 km. 1. Etape Helsingør Hillerød 34 km. Helsingør Esrum 20 km. Esrum Nødebo 8 km. Nødebo Hillerød 6 km. / 1 km. / Parti fra Esrum Sø Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Fra Helsingør Station

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Tender Package 10 pre-description

Tender Package 10 pre-description Tender Package 10 pre-description August 2012 Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Content Page TENDER PACKAGE TP 10 VESTVOLDEN 4 General description of TP 10 4 List of 5 List

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune.

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2003 J.nr.: 03-132/300-0009 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

Nørreport på en medalje med by-prospekt

Nørreport på en medalje med by-prospekt 2 numismatisk rapport 123 numismatisk rapport 123 3 Fig. 1. Johan v. Wick s prospekt over København fra 1611 Nørreport på en medalje med by-prospekt Af Anders Harck Tårnenes by København er kendt som tårnenes

Læs mere

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen SOLRØD SOGN Solrød sogn har i århundreder kun bestået af Solrød landsby med omliggende marker og landsbykirken påbegyndt omkring år 1200 er sognets ældste hus.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Forløbigt budget 2015

Forløbigt budget 2015 t budget drift Bakkendrup 334.625 Kalkning af kirken Ligning i alt: 334.625 334.625 Bregninge-Bjergsted-Alleshave. 2.297.355 Bregninge: Kalkning af kirken Kirken - autostyring af ur (også Alleshave) 50.000

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 5, 1997 STRANDGADE 3A, KØBENHAVN Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser. Indsendt af Christian Lemée. Undersøgt af Aoife Daly og Niels Bonde. NNU j.nr.

Læs mere

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family

Jeppesen Jensen slægten. The Jeppesen Jensen family Jeppesen Jensen slægten The Jeppesen Jensen family Jeppesen-Jensen slægten The Jeppesen-Jensen family Forord Den direkte anledning til at samle nærværende oplysninger, har været invitationen til familiekomsammen

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt

Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2013 Wildersgade 7 Christianshavn Kvarter, Københavns sogn, Sokkelund herred, Københavns amt KBM 2148 København set fra Amager ca. 1587, inden

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Allerslev Kirke Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Opførelse Kirkeskibet er nederst bygget af groft tilhuggede grønsandskalksten fra Køge Å, nær Lellinge. Der er så bygget

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil

Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil Støtte efter bistandsloven til køb af invalidebil A havde af et revaliderings- og pensionsnævn fået bevilget et rente- og delvist afdragsfrit lån på 84.864 kr. til anskaffelse af en Ford Taunus 1600 som

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east.

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. 3221 Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. mod gavlen. Den fornødne reparation var, sammen med en række andre, så bekostelig, at kirken fik

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

til cirkelblændingerne øst herfor.

til cirkelblændingerne øst herfor. kirkerne i Nyborg statsfængsel kirke 1 og 2 ( )kirke 3 1251 1252 Nyborg Fig. 16. ( )Kirke 3 set fra sydøst. Foto formentlig kort efter 1923. I Nyborg Statsfængsel. ( )Church 3 seen from the south east,

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL

ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL ODDER KIRKE SAG NR: 1203 KIRKEGÅRDSDIGER APRIL 2016 HANS LUND, Arkitekt maa Tingvej 12, 6630 Rødding 74841564 20221073 arkilund@gmail.com, www.arkitekt-hanslund.dk 01 ODDER KIRKE Hads Herred Odder Provsti

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve Historien om Ketting kirkes skib: Norske Løve 2 Det gamle skib var meget misserabel efter omkring 220 års tjeneste i Ketting Kirke + 25 år på kirkeloftet. Foto: Jens Markussen Foto: Jens Markussen Foto:

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Franciskanerne - Frans af Assisi s Små Brødre

Franciskanerne - Frans af Assisi s Små Brødre Franciskanerne - Frans af Assisi s Små Brødre Dominikanere Franciskanere Karmelitere Tiggermunke / tiggerbrødre (fratres predicatores) prædikebrødre, sortebrødre (fratres minores), de små brødre, gråbrødre

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Rosenborg Slot og Kongens Have 1.6 1.6 ROSENBORG SLOT OG KONGENS HAVE Stedet Kulturmiljøet omfatter Kongens Have og Rosenborg Slot. Det afgrænses

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06

RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 RIGSREVISIONEN København, den 2. maj 2006 RN A402/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om Rigsrevisionens revision i forhold til samlinger ved statslige museer mv. Indledning 1. På statsrevisormødet

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Bornholmske kirkebøger

Bornholmske kirkebøger Bornholmske kirkebøger Bornholms Ø-arkiv råder over mikrofiche af samtlige hovedministerialbøger fra de 23 bornholmske kirkesogne.derudover findes de tilsvarende kontraministerialbøger på mikrofilm, og

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 02. 12. årgang. 2012-01-20 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 02. 12. årgang. 2012-01-20 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 02. 12. årgang. 2012-01-20 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 12 Fornyelse af designregistreringer...

Læs mere

1 Brandforsikring og ildebrand

1 Brandforsikring og ildebrand 1 Brandforsikring og ildebrand Ulrich Alster Klug, 2014 ulrich@dannebrog.biz 1.1 Brandforsikring for Sjælland scannes til AO Brandforsikringsarkivalier, nemlig brandforsikringsprotokoller og brandtaxationsprotokoller

Læs mere

Historien om Ladegården Engang kongens spisekammer

Historien om Ladegården Engang kongens spisekammer Åboulevard omkring 1870, set mod vest fra gadens begyndelse ved Søerne. Længst til venstre ses Ladegårdens hovedbygning. Broen fører over Ladegårdsåen til Ewaldsgade på Nørrebro. Næste bro i rækken var

Læs mere

Nyhedsbrev. Streams of culture. Tredje projektmøde. Rio Maior I uge 17 deltog vi i det tredje møde omkring vores projekt

Nyhedsbrev. Streams of culture. Tredje projektmøde. Rio Maior I uge 17 deltog vi i det tredje møde omkring vores projekt S K O LEN V E D B Ü L OW S V E J Nyhedsbrev A P R I L 2 0 1 1 Streams of Culture Tredje projektmøde I N D H O L D : Rio Maior Referat fra mødet i Rio Maior Resultater og produkter Regional præsentation

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

Myndighederne fastholdt over for ombudsmanden at videregivelsen af de rent personlige oplysninger var nødvendig af hensyn til efterforskningen.

Myndighederne fastholdt over for ombudsmanden at videregivelsen af de rent personlige oplysninger var nødvendig af hensyn til efterforskningen. Drabschefs udtalelser til dagblad i sag om forsvunden kvinde I forbindelse med to efterlysninger af en ung kvinde der var forsvundet og frygtedes dræbt, gav drabschefen oplysninger til pressen om kvindens

Læs mere

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering

Jeg modtog i den anledning brev af 12. marts 2007 med bilag fra Menighedsrådet ved Holmens Kirke. Ydre adgangsforhold, herunder handicapparkering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. januar 2007 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 26. oktober 2006 af Holmens Kirke. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from The below extracts of church records primarily from Skaeve parish are covering the family of Hans Nielsen and Johanne Larsdatter at Tubakken, from their marriage to their death. I ve also followed their

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 16. 11. årgang. 2011-08-19 Dansk Designtidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Designtidende. Nr. 16. 11. årgang. 2011-08-19 Dansk Designtidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Designtidende Nr. 16. 11. årgang. 2011-08-19 Dansk Designtidende, DK Indholdsfortegnelse Designsager Offentliggørelse af designregistreringer... 154 Offentligt tilgængelige designansøgninger...

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 13. Maj 1998

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Dato 13. Maj 1998 Solrød Menighedsråd Menighedsrådsmøde Dato 13. Maj 1998 Referat fra det ordinære menighedsrådsmøde onsdag den 13. maj 1998 kl. 19.00 i Solrød Strandkirke. Fraværende med afbud: Kirsten Hartvig Petersen,

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. 2417 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. Vor Frue Kirke NOTER s. 2590 Historisk indledning. Navnet Assens er sammensat af ordene ask eller asp

Læs mere

ÅRSBUDGET for Søndersø Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr

ÅRSBUDGET for Søndersø Sogns Menighedsråd. i Bogense Provsti. i Nordfyns Kommune. Myndighedskode CVR-nr ÅRSBUDGET 1 for Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 787 CVR-nr. 817919 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910

Et 100 års jubilæum i Solrød sogn - Solrød kirkes overgang til selveje 1910 Af Bent Hartvig Petersen Den 18. februar kan Solrød sogn fejre et 100 års jubilæum for den over 800 år gamle Solrød Landsbykirke. Det er på denne dag 100 år siden, at kirken overgik til selveje og blev

Læs mere

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Maglby

Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg. PU møde 28. april 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Maglby Referat for: Tryggevælde Provstiudvalg PU møde 28. april 2015. Kl. 15.00 Mødested: Provstikontoret, Maglby Torben Nielsen Formand for Lyderslev MR deltager under punkt 5. Afbud: Janne Melcher Mødepunkt

Læs mere

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før

DET NYE ARKIVALIERONLINE. - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før DET NYE ARKIVALIERONLINE - inspiration til noget af dét, du måske IKKE har prøvet før FIND DIN SLÆGT De bedste kilder til slægtsforskning - udover kirkebøger og folketællinger - finder du samlet her. NYT

Læs mere

Spor i byrummet efter det ældste Aarhus

Spor i byrummet efter det ældste Aarhus Spor i byrummet efter det ældste Aarhus Af Connie Jantzen Både Aarhus Domkirke og Vor Frue Kirke og -Kloster er mid delalderlige bygninger; men derudover findes der vidnesbyrd om både vikingetidens Aros

Læs mere

PESTHUSETS KIRKE NOTER S. 87

PESTHUSETS KIRKE NOTER S. 87 PESTHUSETS KIRKE NOTER S. 87 Historisk indledning. Forstædernes ødelæggelse 1658 gjorde en række institutioner hjemløse (se s. 40), og først 1665 genoprettedes byens epidemisygehus, kaldet Pesthuset eller

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere