GRØNBY STRAND designmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNBY STRAND designmanual"

Transkript

1 BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE foreløbig version 3. juli 2015 GRØNBY STRAND designmanual DEL 3 LAVHUSE

2 DEL 1 HELHED INTRODUKTION Designmaualens formål - Læsevejledning Brøndby Strand Parkernes historie, værdier og karakter GRØNBY STRAND Konkurrenceforslag og dommerbetænkning BÆREDYGTIGHED Bæredygtighed UDERUM Helhed LAR Strædet Pladser De grønne kiler Gårdrum FÆLLESBYGNINGER Centerbygninger Parkeringskældre INFRASTRUKTUR Trafik Cykel- og gangstiier Affaldshåndtering ØKONOMI Totaløkonomi Driftsbesparelser/ -optimering DEL 2 HØJHUSE INTRODUKTION Designmaualens formål / Læsevejledning HØJHUSE Identitet Basen Facader Alternative altanløsninger Toppen Teknik DEL 3 LAVHUSE INTRODUKTION Designmaualens formål / Læsevejledning LAVHUSE Identitet Type 1 - Smal altan Type 2 - Indækket altan Delelementer Kantzone Teknik DEL 3 LAVHUSE INTRODUKTION Designmaualens formål - Læsevejledning LAVHUSE 02 IDENTITET De nuværende facader Historie, værdier og karakter Facadetyper TYPE 1 - SMAL ALTAN Introduktion Opbygning Foyer og stueetage Bolig Facade TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN Introduktion Opbygning Foyer og stueetage Bolig Facade DELELEMENTER Værn Kombinationsmuligheder for altan og værn Vinduespartier Farveholdning og materialepalette Tagflade Plantekasse KANTZONE Indgangspartier Private gårdhaver TEKNIK Facader El Indeklima Termisk indeklima Dagslys Vedvarende energi og ressourcer Brand side

3 01.10 INTRODUKTION / Designmanualens formål -læsevejledning Forhistorie I foråret 2014 blev der afholdt en arkitektkonkurrence for Brøndby Strand Parkerne. Ambitionen med konkurrencen var at indhente unikke og realiserbare forslag og ideer, som kunne vise nye veje i forhold til at integrere renoveringsløsninger i en designmæssig og arkitektonisk heldhed. Samtidig var det ambitionen at få et bud på, hvordan den nye arkitektur kan spille sammen med landskabet og med de omkringliggende naboområder i en smuk, elegant, nyskabende og bæredygtig helhed. Forud - og som grundlag - for konkurrencen har der været et konkurrenceprogram, som bygger på en omfattende visionsproces med det formål, at beskrive beboernes ønsker og ideer til en samlet og foreløbig helhedsplan HP4. Processen har været vigtig for at kunne definere og strukturere ønskerne som program for konkurrencen. Samtidig har det været vigtigt, at konkurrenceprogrammet kom til at respektere de særlige ønsker, der har været formuleret fra de enkelte afdelinger. Formålet med konkurrencen blev derfor at opnå fortolkninger af de fælles visioner for Brøndby Strand Parkerne som skulle munde ud i konkrete - men overordnede - ideer og forslag. Vinderforslaget blev fundet umiddelbart før sommeren I vinderforslaget er der udviklet en samlet dispositionsplan for hele Brøndby Strand Parkerne inklusiv Strandesplanaden. Vinderforslaget angiver også konkrete bud på facader til højhusene, lavhusene, forslag til nye centerpladser og centerbyggerier, et gennemgående Stræde som binder bebyggelsen sammen på tværs, samt nye aktiviteter og løsninger for de omfattende udearealer, som kobler bebyggelsen med Strandesplanaden i en ny, bæredygtig og grøn helhed. Som opfølgning på arkitektkonkurrencen er det vedtaget at udarbejde en designmanual, som vil belyse de enkelte elementer i besvarelsen og de spænd af konkrete designløsninger, som kan tilvælges i de efterfølgende faser i den samlede renoveringsindsats. Formålet med designmanualen For at sikre den røde tråd og rettesnor for den senere og endelige projektering af renoveringsindsatsen, skal der udarbejdes en designmanual. Formålet med udarbejdelse af designmanualen er: At processen i udformningen af de enkelte delelementer i designmanualen bliver udarbejdet således, at beboerne i de enkelte afdelinger løbende kan bidrage med kommentarer og bemærkninger forud for en endelig godkendelse af den samlede designmanual. Den proces vil løbende ske i forår, sommer og efterår Første del af designmanualen (som færdiggøres pr. juni 2015) vil omfatte højhusene. De efterfølgende vil omfatte lavhuse og udearealerne herunder centerområderne, strædet, centerbyggerier samt landskabsbearbejdningen. At den samlede designmanual erstatter grundlaget for nuværende plangrundlag for bebyggelsen Lokalplan 307A. Realiseringen af ambitionerne i vinderforslaget fordrer altså samlet set udarbejdelse af en ny lokalplan. Realiseringen af 1. etape (De PCB-ramte højhuse) kan imidlertid ske med en dispensation fra gældende Lokalplan 307A. Den fremskudte del af designmanualen (højhusene) tjener som grundlag for dispensationsansøgningen. At bistå ansøgninger om støttemidler til Landsbyggefonden skema A. Designmanualen skal her illustrere de designmæssige ambitioner i renoveringsindsatsen. I første omgang vil dette omfatte højhusene og senere de øvrige bebyggelser og udearealerne. At designmanualen skal omsætte vinderforslaget i form af et struktureret opslagsværk - illustrerende et spænd af løsninger, men som samlet skal sikre, at helheden og det overordnede greb i besvarelsen sikres en rød tråd og rettesnor for de efterfølgende udbudsetaper. Med andre ord et styrings- og dialogredskab med de fremtidige rådgivere og entreprenører. At designmanualen bruges som løfteredskab for at tiltrække og rejse ekstra midler - ikke mindst i forbindelse med realisering af et ambitiøst projekt for udearealerne med blandt andet LAR landskaber, som lægger op til større samarbejder og partnerskaber ikke mindst med Brøndby Kommune. Læsevejledning Den samlede designmanual består af tre dele. Del 1 Helhed Del 2 Højhuse Del 3 Lavhuse Vedlagte foreløbige designmanual omhandler lavhusene. Afsnittet Identitet opridser status på de nuværende lavhusfacader, en kort renoveringshistorisk oversigt og en beskrivelse af de særlige værdier og karaktertræk, som bør bevares og forstærkes. Herefter følger to afsnit, der beskriver to forskellige altanløsninger og de kvaliteter, som de hver især bringer til boligerne og det samlede facadeudtryk. Den første altantype er smal, men giver mulighed for at udvide det bagvedliggende rum. Den anden altantype er indækket og har samme udstrækning, som den nuværende altan. Afsnittet delelementer omhandler altanernes værn, vinduespartier, facadematerialer, tagflade og plantekasser. Efterfølgende beskrives lavhusenes kantzone -både den fælles omkring indgangene og de private, hvor der er gårdhaver. Afslutningsvis behandles de tekniske emner: Konstruktive og isoleringstekniske principper ved renoveringen, el, indeklima, dagslys, anbefalinger for vedvarende energi og brand. 5 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 6

4 IDENTITET

5 02.10 IDENTITET / Nuværende facader 9 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 10

6 02.10 IDENTITET / Nuværende facader Lavhusene ligger som klynger omkring åbne gårdrum og spænder hele Brøndby Strand bebyggelsens længde. Der er i alt 15 klynger. Hver klynge indeholder 4-6 selvstændige boligblokke. Hvert enkel klynge er organiseret omkring et indre gårdrum, der fremstår åbent og halvprivat. Bebyggelsens eksisterende facader fremstår i dag med en karakter, der dels består af det oprindelige udtryk med synlige betonelementer i tvær- og endevægge og lette facadepartier der fylder ud i mellem betonelementerne. Nordfacaden har tidligere været igennem en renovering af lidt kraftigere karakter end resten af bebyggelsen, og fremstår, på trods af de originale vinduer, med et noget andet udtryk end de resterende facader. Eksisterende vestfacade De oprindelige åbner altaner er blevet inddækket under tidligere renovering Eksisterende sydfacade Eneste facade med inddækkede altaner på både 1., 2. og 3. sal Eksisterende østfacade Altanen, køkkener og stuer på 3. sal er orienteret mod øst modsat de underliggende etager Eksisterende nordfacade Facaden er blevet renoveret tidligere. Vinduerne er dog ikke blevet skiftet, bortset fra dem, der er fjernet for at gøre plads til de franske altaner. 11 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 12

7 02.11 IDENTITET / brøndby strand parkernes historie, værdier og karakter Lavhus 1968: Bygningsarbejdet starter. 1982: Renovering af vinduer. 1970: 1974: Arbejdet fuldføres. 1990: Renovering af tag. 1992: Renovering af altaner. 1996: 1999: 2002: 2004: Nye vandarmaturer bliver indstalleret i køkkener og badeværelser. 2005: Renovering af lavhusenes nordfacade, anlægning af p-pladser, samt renovering af grønne arealer og haveudvidelser. 2014: Arkitektkonkurrence udskrives. 2021: Arbejdet på lavhusene starter. 2024: Renoveringen af lavhusene fuldføres. Lavhusene er opført ud fra et standartiseret system, hvor det præfabrikerede elementbyggeri er udfordret i forhold til datidens byggeskik, der generelt ellers dikterede ensartede glatte facader. Bebyggelsen er opført efter princippet om hængende haver med forskydninger i facaderne der skaber dybde, variation og en menneskelig skala. De mange altaner var oprindeligt åbne, og med de indbyggede plantekummer støbt i beton fremstod bebyggelsen oprindeligt med et råt men samtidig forholdsvis rafineret udtryk. Under renovering i 1990 erne er alle lavhusenes altaner blevet inddækket med skrå tage og en vinduesopsprosning der ikke tilpasser sig bebyggelsens oprindelig udtryk. I den kommende renovering bør der derfor tages udgangspunkt i bebyggelsens oprindelige kvaliteter samtidig med at bygningsdele gives et lettere og mindre råt udtryk. Det oprindelige udtryk med forskudte facade-elementer opretholdes, mens f.eks. plantekasser udføres med et lettere og mere tidsvarende udtryk. Bebyggelsens facader er varieret alt efter orientering i forhold til verdenshjørnerne, og fremstår derfor med en del variation i forhold til om facaden vender mod øst, vest, syd eller nord. I facadens variation er der ikke taget højde for om den vender indad mod et gårdrum eller om den vender mod de grønne kiler mellem klyngerne. Vestfacader og østfacader er altid bygget op efter samme princip uanset om de er indadvendte eller udadvendte. Orienteringen mod solen har været afgørende i placeringen af altaner. Således har nordfacaderne ingen altaner, mens sydfacader har altaner på både og 3. sal. En lidt særlig situation opstår i de østvestvendte lejligheder. Her er der på 1. og 2. sal placeret altaner mod vest, mens lejlighederne på 3. sal er vendt og orienteret mod øst, med det resultat at de øverste lejligheder udelukkende har altaner mod øst og dermed ikke har nogen glæde af eftermiddags- og aftensolen. Denne spejling af de øverste lejligheder giver en mere karakterfuld facade både mod øst og vest, men er svær at forstå i en funktionel sammenhæng hvor udnyttelsen af solorienteringen her ikke er optimal. 13 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 14

8 02.12 IDENTITET / Facadetyper Type D Type A Type C1 Type A Type C1 Type D Facade, type A, østfacader Altaner på 3. sal Facade, type C1, sydfacader Altaner på 1., 2. og 3. sal Facade, type D, nordfacader Ingen altaner Franske altaner på 1., 2. og 3. sal Type B Type C2 Type B Type C2 Facadetyper på typisk lavhusklynge Facade, type B, vestfacader Altaner på 1. og 2. sal Facade, type C2, sydfacader Altaner på 1., 2. og 3. sal 15 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 16

9 02.12 IDENTITET / Facadetyper HØJHUSENE / Teknik / Facader / Nye facader og vinduer Konstruktioner 1. Inddækkede altaner hvor altankonstruktionen udgør overdækning af underliggende lejlighed. kede. Inddækket altan, Snit A, etage 2 og Snit B, etage 3 og 4 Eksisterende altankonstruktion demonteres 27mm fiberbetonplade (hulkehl altaner: langs rand, pladetykkelse 40mm) Altanplade understøttes på stålbjælker pr max 600 parallelt med facade 1 Isolering mellem og på underside af profiler / Teknik / Facader / Nye facader og vinduer Dampspærre Loft af gipspladder ophænges i lydbøjler 2. Altaner uden inddækning hele altandybden i det fri/ eksisterende altaner, der efterfølgende indgår i lejlighed (Smal altan, Snit B, etage 3 og 4) Den øverste del af den eksisterende 2 altanplade (t ~ 150) demonteres. Den underliggende del (huldæk ~180mm) bibeholdes som understøtning for ny gulvopbygning mm altanplade i højstyrkebeton placering og størrelse. Altanplade understøttes på stålrammer udfor tværvægge. Den lodrette del af rammerne indbygges i facadekonstruktionen hvor altankonoverdækning af ed. nit A, etage 2 og altankonstruktion nplade (hulkehl kkelse 40mm) øttes på stålbjælallelt med facade g på underside af UPDATE er ophænges i ning hele altanisterende altaner, går i lejlighed etage 3 og 4) den eksisterende demonteres. Den huldæk ~180mm) derstøtning for ny lade i højstyrkeøttes på stålramgge. Den lodrette dbygges i facade- To typer af ny facade Eksisterende altaner er i dag alle inddæk- Der er udarbejdet to løsningsforslag til En renoveringsløsning baseret på konkurrenceforslaget hvor klimaskærmen trækkes frem med en udvidelse af boligarealet og en smallere altan til følge. UPDATE En renoveringsløsning med nye inddækkede altaner på omtrent den nuværende 3. Inddækket altan placeret under lejlighed Inddækket altan, Snit A etage 2, Snit B, etage 3 Etageadskillelsen over altan (~220mm huldæk) demonteres. Etageadskillelsen erstattes af letdæk, opbygget af tyndpladeprofiler (C-profiler), der spænder mellem tværvæggene. Mellem profilerne spænder trapezplader. Isolering mellem profiler, loft af gipsplader ophængt i lydbøjler på profilernes underside. 4. Overdækning af altaner Tagpap på trædefast isolering. Isolering monteres på trapezplader, der understøttes af tyndpladeprofiler. Kantbjælker i stål understøtter tyndpladeprofiler. Bjælkerne understøttes på en ramme, der placeres udfor tværvæggene. Den lodrette del af rammen indbygges i facadekonstruktionen. 5. Altanbæringer Den eksisterende understøtning af altanpladerne er udført i et 330mm tykt massivt betonelement. Ved smal altan (som snit A etage 2) erstattes altanbæringer af en konstruktion opbygget som en stålramme med isolering samt beklædning på indvendig og udvendig side. Lavhus facade,snit A-A 1:50 Vinduesparti med smal altan Lavhus facade,snit A-A 1:50 Vinduesparti med bred altan 3. Inddækket altan placeret under lejlighed Inddækket altan, Snit A etage 2, Snit B, etage 3 Etageadskillelsen 129 over GRØNBY STRAND altan designmanual GRØNBY STRAND designmanual 130 (~220mm huldæk) demonteres. Etageadskillelsen erstattes af letdæk, opbygget af tyndpladeprofiler (C-profiler), der spænder mellem tværvæggene. Mellem profilerne spænder trapezplader. Isolering mellem profiler, loft af gipsplader ophængt i lydbøjler på profilernes underside. 4. Overdækning af altaner Tagpap på trædefast isolering. Isolering monteres på trapezplader, der understøttes af tyndpladeprofiler. Kantbjælker i stål understøtter tyndpladeprofiler. Bjælkerne understøttes på en ramme, der placeres udfor tværvæggene. Den lodrette del af rammen indbygges i facadekonstruktionen. 5. Altanbæringer Lavhus facade,snit A-A 1:50 Lavhus facade,snit A-A 1:50 Den eksisterende understøtning af Vinduesparti med smal altan Vinduesparti med bred altan Type 2 altanpladerne er udført i et 330mm tykt massivt betonelement. Ved smal Inddækket altan altan (som snit A etage 2) erstattes altanbæringer af en konstruktion opbygget som en stålramme med isolering samt beklædning på indvendig og udvendig side. Eksisterende inddækket altan Type 1 Udvidet boligareal, smal altan Type 1 Udvidet boligareal, smal altan Type 2 Inddækket altan ual GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 18

10 type 1 smal altan

11 02.20 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Introduktion Type 1 / smal altan Generelt rydes der ud i forskellige og tidligere tilføjede udtryk og facaden strammes op. Bebyggelsens oprindelige identitet med hængende haver genetableres i form af en smal altan, der erstatter den oprindelige plantekasse. Ved at trække facaden bag altanen frem udvides boligarealet. Samtidig etableres facaden som foldevæg som det kendes fra fortovscafeer. På den måde bliver det muligt at skyde hele facaden til side på varme dage, således at altan og bagvedliggende bolig går i et. Det kubiske udtryk i bebyggelsen understreges med en kant der indrammer de smalle åbne altaner. De flade tage over altaner samt de store tagflader beplantes med sedum, som har flere positive egenskaber ifht. øget biodiversitet, regnvandshåndtering m.m. Samtidig forstærkes bebyggelsens grønne karakter, hvilket bliver særlig synligt fra de tolv højhuse. Facadetype 1, Vestfacade mod gården. Bebyggelsens oprindelige motiv med hængende haver genetableres Ved at placere yderliger en altan på vestfacadens 3. sal udnyttes eftermiddags- og aftensolen bedre for beboere på den øverste etage, samtidig med at de sociale relationer mellem beboerne forstærkes i kraft af en større visuel kontakt. 21 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 22

12 02.20 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Introduktion Plan 1:100, udvidet stueareal med facade der kan åbnes op. Snit 1:100 Det nye facademodul Eksempler på glasfoldevægge Boligens facade kan åbnes fuldstændigt op 23 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 24

13 02.21 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Opbygning Facadeopbygning Modularitet og præfabrikation Facaden skal genetableres som formidling af overgangen mellem ude og inde med omhyggeligt designede zoner som tilgodeser lysindfald, udkig, indkig, solafskærmning samt ude- indeophold i det omskiftelige, uforudseelige men charmerende danske vejr. Diagrammerne illustrerer princippet for facadetransformationen. 1 Eksisterende lette facader fjernes, yderste del af altandækket afskæres og resten integreres i den klimatiserede zone således at kuldebroerne elimineres. 2 Nye facadeelementer udformes og monteres evt. som rumstore præfabrikerede elementer. 3 Præfabrikationen muliggør designoptimering og høj kvalitetsniveau ved produktion under kontrollerede forhold. Tillige reduceres montagetiden på pladsen med reduceret gene for beboerne og vejrligsrisiko mm. 0 Eksisterende situation 1 Eksisterende facade afmonteres 2 Ny facade monteres 3 Fremtidig situation 25 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 26

14 02.21 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Opbygning Interiør view / Opholdsrum med nyt vinduesparti. Glas føres op til loft og brystning sænkes til 850 mm over gulv. Eksteriør view / Vestfacade med dybde og variation. Interiør view / Udvidet opholdsrum med nyt vinduesparti. Glas fra gulv til loft med smal altan. 27 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 28

15 02.22 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Foyer og stueetage Foyer & stueetagen De eksisterende indre ankomstrum optimeres med f.eks. fast inventar / møbler i træ, beboerinformation o.lign. Der skabes et fælles indgangsrum i midten af hver lavhusgruppe. Foyeren i lavhusene tænkes som et åbent socialt rum med mulighed for opbevaring og ophold. Foyeren vil øge overskuelighed og trygheden samt etablere læ ved adgangssituationen på stueetagen. Lobby opbevaring,hamburg. Ark : Polyform Cykelparkering indendørs, London. Ark Emulsion Planudsnit stueetage 1:200 N N Lyse indgangsrum, New York. Ark : Andrew Berman Foyeren som samlingssted,californien. Ark: Studio A + O Post / træmøbel til opbevaring, København. Ark : Lene Tranberg 29 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 30

16 02.23 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Bolig Boligen Facadefornyelsen har det bredest mulige perspektiv i forhold til at forbedre boligkvaliteten. Funktionelt skal der arbejdes med at inddrage de uopvarmede altanudestuer i bebyggelsens klimatiserede zone. Dette forenkler klimaskærmen og eliminerer kuldebroer. Strategien for facadeomdannelse hjælper med at forstå, forstærke og forny bebyggelsens kvaliteter med respekt for det arkitektoniske udgangspunkt. Hertil tilføjes et nyt facadelag betragtet som en zone i variation fra simpel efterisolering med nye beklædninger til altan- og karnapelementer, som beriger og nuancerer de bagvedliggende funktioner og rum. Et sammenfoldeligt glasparti for den smalle altan løsning, eller skydedører i glas for den brede altan løsning, fungerer som klimatisk afgrænsning og giver den enkelte beboer mere individuel mulighed for at regulere åbningsgraden af facaden. Altanerne, der strækker sig ud i fuld bredde af rummet giver beboerene et sæson og vejrafhængigt udvidet køkkeneller stue/opholdsrum, en personlig grøn zone, et evigt foranderligt facadeudtryk, samt forenkler forholdene for vedligehold og rengøring. Tilgængelighed I stueplanen er der indtegnet elevator for at belyse mulighed for tilrettelæggelse af tilgængelighedsboliger i gavl lejlighederne. Planudsnit stueetage 1:200 N N 31 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 32

17 02.23 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Bolig Planudsnit 1. sal 1:200 N Planudsnit 2. sal 1:200 N N N 33 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 34

18 02.23 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Bolig A B A B Planudsnit 3. sal 1:200 N N Lavhus facade, snit A-A 1:100 Vinduesparti med vestvendt smal altan og udvidet rum på 1.sal 35 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 36

19 02.24 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Facade A B A B A B A B Lavhus facade, snit B1-B1 1:100 Vinduesparti med vestvendte smal altane og udvidet rum på 2.sal og ny smal altan på 3.sal Lavhus facade, snit B2-B2 1:100 Vinduesparti med østvendt smal altan og udvidet rum på 3.sal 37 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 38

20 02.24 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Facade Type B Vestfacade 1: GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 40

21 02.24 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Facade Type A Østfacade 1: GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 42

22 02.24 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Facade Type C1 Type C2 Altan 3. sal, sydfacade Den ekstra høje glasfacade giver mulighed for et fantastisk dagslys i den bagvedliggende bolig. Facaden deles i to hvoraf den nedre del kan åbnes helt op. På den øverste del af facaden vil der være mulighed for udluftning. Lavhus facade,snit B2 1:50 Vinduesparti med smal altan Sydfacade 1: GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 44

23 type 2 inddækket altan

24 02.30 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Introduktion Type 2 / inddækket altan Generelt rydes der ud i forskellige og tidligere tilføjede udtryk og bebyggelsen strammes op. Bebyggelsens oprindelige identitet med hængende haver genetableres i form af en smal altan der erstatter den oprindelige plantekasse. Denne løsning kræver en høj grad af disiplin blandt beboerne, således at den bagvedliggende klimaskærm holdes lukket i vinterhalvåret og altanen ikke indtages som et rum med glasinddækningen som klimaskærm. En sløsethed omkring dette vil medføre et unødigt højt varmetab. Det kubiske udtryk i bebyggelsen understreges ved en kant der indrammer de smalle åbne altaner. De flade tage over altaner plantes, ligesom bebyggelsens flade tage, til med sedum, så bebyggelsens grønne karakter forstærkes. Ved at placere yderliger en altan på vestfacaden på 3. sal udnyttes eftermiddags- og aftensolen bedre for beboere på den øverste etage, samtidig med at de sociale relationer mellem beboerne forstærkes i kraft af en større visuel kontakt beboerne imellem. Den indækkede altan bevares i samme størrelse som i dag dog i et nyt udtryk. Inddækningen udføres i lette glaspartier, der kan skyder helt til side, hvorved altanen åbnes fuldstændigt op. Facadetype 2, Facade mod gården. Bebyggelsens oprindelige motiv med hængende haver genetableres 47 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 48

25 02.30 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Introduktion Plan 1:100, Eksisterende boligareal bevares. Snit 1:100 Det nye facademodul Eksempler på glasinddækkede altaner Glasset kan åbnes helt op, mens den bagvedliggende klimaskærm holdes lukket 49 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 50

26 02.31 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Opbygning Facade opbygning Modularitet og præfabrikation Facaden skal genetableres som formidling af overgangen mellem ude og inde med omhyggeligt designede zoner som tilgodeser lysindfald, udkig, indkig, solafskærmning samt ude- indeophold i det omskiftelige, uforudseelige men charmerende danske vejr. Diagrammerne illustrerer princippet for facadetransformationen. 1 Eksisterende lette facader fjernes, yderste del af altandækket afskæres og resten integreres i den klimatiserede zone således at kuldebroerne elimineres. 2 Nye facadeelementer udformes og monteres evt. som rumstore præfabrikerede elementer. 3 Præfabrikationen muliggør designoptimering og høj kvalitetsniveau ved produktion under kontrollerede forhold. Tillige reduceres montagetiden på pladsen med reduceret gene for beboerne og vejrligsrisiko mm. 0 Eksisterende situation 1 Eksisterende facade afmonteres 2 Ny facade monteres 3 Fremtidig situation 51 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 52

27 02.31 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Opbygning Eksteriør view / Vestfacade med dybde og variation. Interiør view / Opholdsrum med nyt vinduesparti. Glas fra gulv til loft med bred inddækket altan 53 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 54

28 02.32 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Foyer og stueetagen Foyer & stueetagen De eksisterende indre ankomstrum optimeres med f.eks. fast inventar / møbler i træ, beboerinformation o.lign. Der skabes et fælles indgangsrum i midten af hver lavhusgruppe. Foyeren i lavhusene tænkes som et åbent socialt rum med mulighed for opbevaring og ophold. Foyeren vil øge overskuelighed og trygheden samt etablere læ ved adgangssituationen på stueetagen. Lobby opbevaring,hamburg. Ark : Polyform Cykelparkering indendørs, London. Ark Emulsion Planudsnit stueetage 1:200 N N Lyse indgangsrum, New York. Ark : Andrew Berman Foyeren som samlingssted,californien. Ark: Studio A + O Post / træmøbel til opbevaring, København. Ark : Lene Tranberg 55 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 56

29 02.33 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Bolig Boligen Facadefornyelsen har det bredest mulige perspektiv i forhold til at forbedre boligkvaliteten. Funktionelt skal der arbejdes med at inddrage de uopvarmede altanudestuer i bebyggelsens klimatiserede zone. Dette forenkler klimaskærmen og eliminerer kuldebroer. Strategien for facadeomdannelse hjælper med at forstå, forstærke og forny bebyggelsens kvaliteter med respekt for det arkitektoniske udgangspunkt. Hertil tilføjes et nyt facadelag betragtet som en zone i variation fra simpel efterisolering med nye beklædninger til altan- og karnapelementer, som beriger og nuancerer de bagvedliggende funktioner og rum. Et sammenfoldeligt glasparti for den smalle altan løsning, eller skydedører i glas for den brede altan løsning, fungerer som klimatisk afgrænsning og giver den enkelte beboer mere individuel mulighed for at regulere åbningsgraden af facaden. Altanerne, der strækker sig ud i fuld bredde af rummet giver beboerene et sæson og vejrafhængigt udvidet køkkeneller stue/opholdsrum, en personlig grøn zone, et evigt foranderligt facadeudtryk, samt forenkler forholdene for vedligehold og rengøring. Tilgængelighed I stueplanen er der indtegnet elevator for at belyse mulighed for tilrettelæggelse af tilgængelighedsboliger i gavl lejlighederne. Planudsnit stueetage 1:200 N N 57 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 58

30 02.33 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Bolig Planudsnit 1. sal 1:200 N Planudsnit 2. sal 1:200 N N N 59 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 60

31 02.33 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Bolig A B A B Planudsnit 3. sal 1:200 N N Lavhus facade, snit A-A 1:100 Vinduesparti med vestvendt inddækket altan 1.sal 61 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 62

32 02.34 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Facade A B A B A B A B Lavhus facade,snit B1-B1 1:100 Vinduesparti med vestvendt inddækket altan 2.sal og ny smal altan 3.sal Lavhus facade,snit B2-B2 1:100 Vinduesparti med indækket østvendt altan 3.sal 63 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 64

33 02.34 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Facade Type B Vestfacade 1: GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 66

34 02.34 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Facade Type A ØStfacade 1: GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 68

35 02.34 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Facade Type C1 Type C2 Altan 3. sal, sydfacade Den ekstra høje glasfacade giver mulighed for et fantastisk dagslys i den bagvedliggende bolig. Facaden deles i to hvoraf den nedre del kan åbnes helt op. På den øverste del af facaden vil der være mulighed for udluftning. Lavhus facade,snit B2 1:50 Vinduesparti med bred altan Sydfacade 1: GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 70

36 delelementer

37 02.40 DELELEMENTER / Værn Stålværn Stålværnet er effektivt og stort set vedligeholdelsesfrit, samtidig med at det sikrer en transparens i bebyggelsen. Desuden passer det sammen med det foreslåede værn i de fælles udearealer. Værnet kan begrønnes ved at lade klatreplanter begro balystrene. Stålværnet er galvaniseret eller evt malet. Værn af materet glas Som alternativ kan værn af materet glas implementeres. Værnet giver en højere grad af privathed end stålværnet, der kan være ønskværdigt i særlige tilfælde. Til gengæld mindskes udsynet fra lejligherne og bebyggelsen fremstår mere tung og lukket. Samtidig bliver en placering af plantekasser vanskeliggjort pga lukketheden. Denne løsning skal kun ses som alternativ til den foretrukne stålværnsløsning. Foreslået stålværn Alternativt værn af materet glas Referencer: stålværn Referencer: materet glasværn 73 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 74

38 02.41 DELELEMENTER / Kombinationsmuligheder for altan og værn Forskellige typer af værn og altaner på samme bebyggelse Indenfor samme boligblok er det muligt at blande både altantyper og typer af værn. Men der er dog nogle enkler regler der skal følges: 1) Der må ikke implementeres to forskellige typer i en spejlingsakse mellem to lejliheder. 2) Typen kan skifte hvis der er et knæk eller en forskydning i bebyggelse. 3) To sammenhængende altaner i samme plan skal altid have samme type altan og værn. Samme type værn i spejlede lejligheder Blandede typer værn i spejlede lejligheder 75 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 76

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen

GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen GRØNBY STRAND Introduktion til designmanualen Informationsmateriale til ekstraordinære afdelingsmøder november 2015 1 NAVNE OG BEGREBER MØDEDATOER HP4: HelhedsPlan del 4 også navnet på hele projektet med

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER

2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE UDEAREALER Lar / vision Lokal afledning af regnvand En metode til at håndtere overfladevand fra bygninger, pladser og veje Hvordan kan det gøres

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Designmanual for bygninger og arealer

Designmanual for bygninger og arealer Designmanual for bygninger og arealer KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 3 OFFSHORE KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 2 (2008-2011) HOLMEKAJ 180 M, 10 M VANDDYBDE FÆRGELEJE Byhavn Blandet service, liberalt

Læs mere

ØRESTAD SYD BYGGEFELT

ØRESTAD SYD BYGGEFELT ØRESTAD SYD BYGGEFELT 1.2 09.09.2016 ILLUSTRATIONSPLAN MASTERPLAN BYGGEFELT 1.2 Grundareal: Byggeret: Anvendelse: Parkering: 5.040 m2 9.100 m2 Bolig I konstruktion MASTERPLAN 2 BYGNINGSVOLUMEN 17 M 20

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr

Til Borgerrepræsentationen. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Borgerrepræsentationen Notat vedr. mulige ændringsforslag til forslag til tillæg 1 til lokalplan nr. 440 Marmormolen II I forbindelse

Læs mere

SKANSE PARKEN PROJEKTFORSLAG. Arkitektprojekt

SKANSE PARKEN PROJEKTFORSLAG. Arkitektprojekt SKANSE PARKEN D J U R S B O PROJEKTFORSLAG 3 0. A P R I L 2 0 1 4 Arkitektprojekt INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigtskort_Afd. 107 + 108... AFDELING 107 Boligfordeling... Lejligheds- og rækkehusplaner... Perspektiv

Læs mere

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Info Vedr. Facadeprojekt I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Der var et stort fremmøde med mange positive kommentar

Læs mere

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346

DEN GRØNNE AMBASSADE - 15346 DEN GRØNNE AMBASSADE - DEN GRØNNE AMBASSADE Den grønne ambassade er en fortælling om Bispetorv i Aarhus. Selvom projektet måtte opnå stor succes og flyttes andetsteds, så vil det fortsat bære historien

Læs mere

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33

bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bilag til: Standardprojekter Lokalplan 1.33 bebyggelsen Jægerbuen delområde A i lokalplan 1.33 Standardprojekter for Jægerbuen (område A) shøj Kommune 2004 Standarprojekter: nr. 1 Farver 6.4 nr. 2, pergola

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af

AB - Altankatalog. Maj 2015. Udarbejdet af Maj 2015 Udarbejdet af Indholdsfortegnelse Oversigtsplan med andelstyper Lysdiagrammer ejendommen lejligheden Altanen mål og placering fransk altan design og materialitet fastgørelse indsigtsskærm og altandug

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

Skitseforslag. Billedkunstnerisk opgave Vollebekk Skole 2015. Claus Egemose

Skitseforslag. Billedkunstnerisk opgave Vollebekk Skole 2015. Claus Egemose Skitseforslag Billedkunstnerisk opgave Vollebekk Skole 2015 Claus Egemose 2 700 3 000 420 1 3 000 420 420 2 700 720 2 3 800 420 3 Indledning Vollebekk skole i bydelen Bjerke, Oslo, er med sin placering

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk OM INOVENIT Invenit er latin for han/hun har formet, arrangeret det, designet/planlagt

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Temagruppe om facaderne - 1. møde 6. februar 2014

Temagruppe om facaderne - 1. møde 6. februar 2014 Temagruppe om facaderne - 1. møde 6. februar 2014 Temagruppe om facaderne - 1. møde 6. februar 2014 Dagsorden 6. februar 2014 Kl. 19.30 Velkomst og præsentationsrunde Kl. 19.45 Rammerne for det kommende

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

kanonhuset forår 2016 entasis

kanonhuset forår 2016 entasis kanonhuset forår 2016 entasis kanonhuset forår 2016 indhold helhed 03 motiv / materialitet 05 lanterne 06 grønne haver og facader 07 underskæring 08 tegldetaljering 09 stålaptering, udvendige trapper 10

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

RENOVERING AF HJERTINGPARKEN

RENOVERING AF HJERTINGPARKEN Hjertingparken RENOVERING AF HJERTINGPARKEN - en kort orientering. Maj 2015. 1 Efter afdelingsmødet den 26. august, blev der blev nedsat et byggeudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 beboere, der

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER

NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER NYT PLEJEBOLIGCENTER RUDE HAVVEJ, ODDER Byg ikke boliger beregnet til svage, ulykkelige menneskers udgrænsede, elendige overlevelse; byg for mennesker der har sans for og overskud til skønhed. Nogle af

Læs mere

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 S I T UAT I O N S P L A N Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Nyt domicil for Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring. Kim Utzon Arkitekter Januar 2010

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser

Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser Nye flotte lejeboliger, i de lækreste omgivelser VELKOMMEN TIL HESTESKOEN Hesteskoen er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opføres, som en 5-11 etagers bebyggelse i de skønneste naturomgivelser. Byggeriet

Læs mere

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter.

naboorientering november 2014 Arkitektfirma maa / Danske Ark Claus Jensen Vestergade 48G 8000 Århus C telf.: 87 30 02 40 claus@cj-arkitekter. AArhus naboorientering november 2014 @cj-arkitekter.dk 2 Den nye bebyggelse 2 er tegnet på den grund, hvor der idag er opt baraklignende 1-etages byggeri. Disse eksisterende bygninger er idag indrettet

Læs mere

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017

SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND. Juni 2017 SCHERFIGS HAVE NY BOLIGBEBYGGELSE PÅ SCHERFIGSVEJ / STRANDPROMENADEN VED SVANEMØLLEN STRAND Juni 2017 INDHOLD INTRO 05 SITUATIONSPLAN 07 PERSPEKTIVER 08 FACADER 12 SNIT 14 AREALOVERSIGT 16 OVERSIGTSPLANER

Læs mere

Ryesgade 30 > Ryesgade 25

Ryesgade 30 > Ryesgade 25 Ryesgade 30 > Ryesgade 25 BEVARE + tilføje nye kvaliteter RENOVERE + innovere SPARE ENERGI + bedre komfort Leif Rønby Pedersen ark.maa. og civ.ing. rönby.dk / e+as www.ronby.dk / www.e plus.dk Ryesgade

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

SYSTEMATIC A/S Søren Frichs Vej 39 udvidelse ARKITEKTUR OG MATERIALER oktober 2016

SYSTEMATIC A/S Søren Frichs Vej 39 udvidelse ARKITEKTUR OG MATERIALER oktober 2016 SYSTEMATIC A/S Søren Frichs Vej 39 udvidelse 2016 ARKITEKTUR OG MATERIALER oktober 2016 indhold 03 04 05 06-09 10 11 12 13 14 15 16-23 24 oversigtsplan beskrivelse visualisering facadevisualiseringer moduler

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

VEJLBY VÆNGE. afd. 10. Ønskernes indvirkning på det videre projekt. 13. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 11555 www.vv-renovering.dk

VEJLBY VÆNGE. afd. 10. Ønskernes indvirkning på det videre projekt. 13. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 11555 www.vv-renovering.dk 2 5 6 7 8 VEJLBY VÆNGE afd. 0 Ønskernes indvirkning på det videre projekt. AUG 2009 d.a.i. sag nr. 555 www.vv-renovering.dk Arbejdsproces FREMTIDS DRØMME * Jeres ønsker * Lokalplan * Idébank * Et godt

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH

Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Skema A Almen Bolig + Ragnhildgade KBH Set fra Rovsingsgade Dette forslag indeholder 3 almenbolig+ boliger udført som rækkehuse i 2 og 3 etager.rækkehuse i 3 etager opføres med 1-plans handicapvenlige

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Huset fremstår som et solitært, skarpt afgrænset volume, der elegant nærmest svæver over landskabet. 2 Tiltag skal have respekt for bygningens

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret NOTAT Til: Fra: Emne: Københavns Kommune By & Havn Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret Baggrund Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 16. marts 2015 dispensationsanmodningen fra By og Havn

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

PLAN + OPSTALTER 1:100

PLAN + OPSTALTER 1:100 INTRO: Pavillonen er den første i en serie på tre pavilloner, med hver deres unikke tema, som skal opføres i Gl. Holtegaards bakokhave de næste tre år. Temaet for denne pavillon er Orangeri. Beskæftigelsen

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

Gjerulff åbner op til en verden af lys...

Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gje Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gjerulff 2 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i din bolig. Med de unikke Schüco folde- og skydedøre, har du mulighed for at åbne op til altanen,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Appendiks A Cases 1 RenovActive Foto: Velux A/S. Billedet viser projektet før / efter renoveringen. Generelle oplysninger Navn RenovActive Bygningstype Tæt-lav to etageres rækkehus Oprindelig opført 1923

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse.

Regelgrundlag Efter byggelovens 16, jf. 2, stk. 2 skal der søges om byggetilladelse for at opsætte altan eller anlægge tagterrasse. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Krav til altaner og tagterrassers udformning Notatet redegør for forvaltningens praksis vedrørende

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

Unikaplan. - 2 plan serien

Unikaplan. - 2 plan serien Unikaplan - 2 plan serien 84 Skråner jeres byggegrund? - Så er løsningen her: UnikaPlan serien 2 plan for indbygning til skrånende grunde er et spændende bekendtskab. Den moderne arkitektur står i stærk

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø)

4 (C+V) 3 (A+Ø) 6 (V-C- Ø) 1 (Per Christensen (A)) 7 (V-C- A-Ø) A-Ø) Lokalplan 1.150 Helsingør Bykerne afstemning Forslag til ændringer fra de konservative vist Side 34 rød Pkt. 3.1 ønskes tilføjet Offentlige formål undtagen i stueetagerne på hovedstrøgene, samt Offentlige

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere