GRØNBY STRAND designmanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNBY STRAND designmanual"

Transkript

1 BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE foreløbig version 3. juli 2015 GRØNBY STRAND designmanual DEL 3 LAVHUSE

2 DEL 1 HELHED INTRODUKTION Designmaualens formål - Læsevejledning Brøndby Strand Parkernes historie, værdier og karakter GRØNBY STRAND Konkurrenceforslag og dommerbetænkning BÆREDYGTIGHED Bæredygtighed UDERUM Helhed LAR Strædet Pladser De grønne kiler Gårdrum FÆLLESBYGNINGER Centerbygninger Parkeringskældre INFRASTRUKTUR Trafik Cykel- og gangstiier Affaldshåndtering ØKONOMI Totaløkonomi Driftsbesparelser/ -optimering DEL 2 HØJHUSE INTRODUKTION Designmaualens formål / Læsevejledning HØJHUSE Identitet Basen Facader Alternative altanløsninger Toppen Teknik DEL 3 LAVHUSE INTRODUKTION Designmaualens formål / Læsevejledning LAVHUSE Identitet Type 1 - Smal altan Type 2 - Indækket altan Delelementer Kantzone Teknik DEL 3 LAVHUSE INTRODUKTION Designmaualens formål - Læsevejledning LAVHUSE 02 IDENTITET De nuværende facader Historie, værdier og karakter Facadetyper TYPE 1 - SMAL ALTAN Introduktion Opbygning Foyer og stueetage Bolig Facade TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN Introduktion Opbygning Foyer og stueetage Bolig Facade DELELEMENTER Værn Kombinationsmuligheder for altan og værn Vinduespartier Farveholdning og materialepalette Tagflade Plantekasse KANTZONE Indgangspartier Private gårdhaver TEKNIK Facader El Indeklima Termisk indeklima Dagslys Vedvarende energi og ressourcer Brand side

3 01.10 INTRODUKTION / Designmanualens formål -læsevejledning Forhistorie I foråret 2014 blev der afholdt en arkitektkonkurrence for Brøndby Strand Parkerne. Ambitionen med konkurrencen var at indhente unikke og realiserbare forslag og ideer, som kunne vise nye veje i forhold til at integrere renoveringsløsninger i en designmæssig og arkitektonisk heldhed. Samtidig var det ambitionen at få et bud på, hvordan den nye arkitektur kan spille sammen med landskabet og med de omkringliggende naboområder i en smuk, elegant, nyskabende og bæredygtig helhed. Forud - og som grundlag - for konkurrencen har der været et konkurrenceprogram, som bygger på en omfattende visionsproces med det formål, at beskrive beboernes ønsker og ideer til en samlet og foreløbig helhedsplan HP4. Processen har været vigtig for at kunne definere og strukturere ønskerne som program for konkurrencen. Samtidig har det været vigtigt, at konkurrenceprogrammet kom til at respektere de særlige ønsker, der har været formuleret fra de enkelte afdelinger. Formålet med konkurrencen blev derfor at opnå fortolkninger af de fælles visioner for Brøndby Strand Parkerne som skulle munde ud i konkrete - men overordnede - ideer og forslag. Vinderforslaget blev fundet umiddelbart før sommeren I vinderforslaget er der udviklet en samlet dispositionsplan for hele Brøndby Strand Parkerne inklusiv Strandesplanaden. Vinderforslaget angiver også konkrete bud på facader til højhusene, lavhusene, forslag til nye centerpladser og centerbyggerier, et gennemgående Stræde som binder bebyggelsen sammen på tværs, samt nye aktiviteter og løsninger for de omfattende udearealer, som kobler bebyggelsen med Strandesplanaden i en ny, bæredygtig og grøn helhed. Som opfølgning på arkitektkonkurrencen er det vedtaget at udarbejde en designmanual, som vil belyse de enkelte elementer i besvarelsen og de spænd af konkrete designløsninger, som kan tilvælges i de efterfølgende faser i den samlede renoveringsindsats. Formålet med designmanualen For at sikre den røde tråd og rettesnor for den senere og endelige projektering af renoveringsindsatsen, skal der udarbejdes en designmanual. Formålet med udarbejdelse af designmanualen er: At processen i udformningen af de enkelte delelementer i designmanualen bliver udarbejdet således, at beboerne i de enkelte afdelinger løbende kan bidrage med kommentarer og bemærkninger forud for en endelig godkendelse af den samlede designmanual. Den proces vil løbende ske i forår, sommer og efterår Første del af designmanualen (som færdiggøres pr. juni 2015) vil omfatte højhusene. De efterfølgende vil omfatte lavhuse og udearealerne herunder centerområderne, strædet, centerbyggerier samt landskabsbearbejdningen. At den samlede designmanual erstatter grundlaget for nuværende plangrundlag for bebyggelsen Lokalplan 307A. Realiseringen af ambitionerne i vinderforslaget fordrer altså samlet set udarbejdelse af en ny lokalplan. Realiseringen af 1. etape (De PCB-ramte højhuse) kan imidlertid ske med en dispensation fra gældende Lokalplan 307A. Den fremskudte del af designmanualen (højhusene) tjener som grundlag for dispensationsansøgningen. At bistå ansøgninger om støttemidler til Landsbyggefonden skema A. Designmanualen skal her illustrere de designmæssige ambitioner i renoveringsindsatsen. I første omgang vil dette omfatte højhusene og senere de øvrige bebyggelser og udearealerne. At designmanualen skal omsætte vinderforslaget i form af et struktureret opslagsværk - illustrerende et spænd af løsninger, men som samlet skal sikre, at helheden og det overordnede greb i besvarelsen sikres en rød tråd og rettesnor for de efterfølgende udbudsetaper. Med andre ord et styrings- og dialogredskab med de fremtidige rådgivere og entreprenører. At designmanualen bruges som løfteredskab for at tiltrække og rejse ekstra midler - ikke mindst i forbindelse med realisering af et ambitiøst projekt for udearealerne med blandt andet LAR landskaber, som lægger op til større samarbejder og partnerskaber ikke mindst med Brøndby Kommune. Læsevejledning Den samlede designmanual består af tre dele. Del 1 Helhed Del 2 Højhuse Del 3 Lavhuse Vedlagte foreløbige designmanual omhandler lavhusene. Afsnittet Identitet opridser status på de nuværende lavhusfacader, en kort renoveringshistorisk oversigt og en beskrivelse af de særlige værdier og karaktertræk, som bør bevares og forstærkes. Herefter følger to afsnit, der beskriver to forskellige altanløsninger og de kvaliteter, som de hver især bringer til boligerne og det samlede facadeudtryk. Den første altantype er smal, men giver mulighed for at udvide det bagvedliggende rum. Den anden altantype er indækket og har samme udstrækning, som den nuværende altan. Afsnittet delelementer omhandler altanernes værn, vinduespartier, facadematerialer, tagflade og plantekasser. Efterfølgende beskrives lavhusenes kantzone -både den fælles omkring indgangene og de private, hvor der er gårdhaver. Afslutningsvis behandles de tekniske emner: Konstruktive og isoleringstekniske principper ved renoveringen, el, indeklima, dagslys, anbefalinger for vedvarende energi og brand. 5 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 6

4 IDENTITET

5 02.10 IDENTITET / Nuværende facader 9 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 10

6 02.10 IDENTITET / Nuværende facader Lavhusene ligger som klynger omkring åbne gårdrum og spænder hele Brøndby Strand bebyggelsens længde. Der er i alt 15 klynger. Hver klynge indeholder 4-6 selvstændige boligblokke. Hvert enkel klynge er organiseret omkring et indre gårdrum, der fremstår åbent og halvprivat. Bebyggelsens eksisterende facader fremstår i dag med en karakter, der dels består af det oprindelige udtryk med synlige betonelementer i tvær- og endevægge og lette facadepartier der fylder ud i mellem betonelementerne. Nordfacaden har tidligere været igennem en renovering af lidt kraftigere karakter end resten af bebyggelsen, og fremstår, på trods af de originale vinduer, med et noget andet udtryk end de resterende facader. Eksisterende vestfacade De oprindelige åbner altaner er blevet inddækket under tidligere renovering Eksisterende sydfacade Eneste facade med inddækkede altaner på både 1., 2. og 3. sal Eksisterende østfacade Altanen, køkkener og stuer på 3. sal er orienteret mod øst modsat de underliggende etager Eksisterende nordfacade Facaden er blevet renoveret tidligere. Vinduerne er dog ikke blevet skiftet, bortset fra dem, der er fjernet for at gøre plads til de franske altaner. 11 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 12

7 02.11 IDENTITET / brøndby strand parkernes historie, værdier og karakter Lavhus 1968: Bygningsarbejdet starter. 1982: Renovering af vinduer. 1970: 1974: Arbejdet fuldføres. 1990: Renovering af tag. 1992: Renovering af altaner. 1996: 1999: 2002: 2004: Nye vandarmaturer bliver indstalleret i køkkener og badeværelser. 2005: Renovering af lavhusenes nordfacade, anlægning af p-pladser, samt renovering af grønne arealer og haveudvidelser. 2014: Arkitektkonkurrence udskrives. 2021: Arbejdet på lavhusene starter. 2024: Renoveringen af lavhusene fuldføres. Lavhusene er opført ud fra et standartiseret system, hvor det præfabrikerede elementbyggeri er udfordret i forhold til datidens byggeskik, der generelt ellers dikterede ensartede glatte facader. Bebyggelsen er opført efter princippet om hængende haver med forskydninger i facaderne der skaber dybde, variation og en menneskelig skala. De mange altaner var oprindeligt åbne, og med de indbyggede plantekummer støbt i beton fremstod bebyggelsen oprindeligt med et råt men samtidig forholdsvis rafineret udtryk. Under renovering i 1990 erne er alle lavhusenes altaner blevet inddækket med skrå tage og en vinduesopsprosning der ikke tilpasser sig bebyggelsens oprindelig udtryk. I den kommende renovering bør der derfor tages udgangspunkt i bebyggelsens oprindelige kvaliteter samtidig med at bygningsdele gives et lettere og mindre råt udtryk. Det oprindelige udtryk med forskudte facade-elementer opretholdes, mens f.eks. plantekasser udføres med et lettere og mere tidsvarende udtryk. Bebyggelsens facader er varieret alt efter orientering i forhold til verdenshjørnerne, og fremstår derfor med en del variation i forhold til om facaden vender mod øst, vest, syd eller nord. I facadens variation er der ikke taget højde for om den vender indad mod et gårdrum eller om den vender mod de grønne kiler mellem klyngerne. Vestfacader og østfacader er altid bygget op efter samme princip uanset om de er indadvendte eller udadvendte. Orienteringen mod solen har været afgørende i placeringen af altaner. Således har nordfacaderne ingen altaner, mens sydfacader har altaner på både og 3. sal. En lidt særlig situation opstår i de østvestvendte lejligheder. Her er der på 1. og 2. sal placeret altaner mod vest, mens lejlighederne på 3. sal er vendt og orienteret mod øst, med det resultat at de øverste lejligheder udelukkende har altaner mod øst og dermed ikke har nogen glæde af eftermiddags- og aftensolen. Denne spejling af de øverste lejligheder giver en mere karakterfuld facade både mod øst og vest, men er svær at forstå i en funktionel sammenhæng hvor udnyttelsen af solorienteringen her ikke er optimal. 13 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 14

8 02.12 IDENTITET / Facadetyper Type D Type A Type C1 Type A Type C1 Type D Facade, type A, østfacader Altaner på 3. sal Facade, type C1, sydfacader Altaner på 1., 2. og 3. sal Facade, type D, nordfacader Ingen altaner Franske altaner på 1., 2. og 3. sal Type B Type C2 Type B Type C2 Facadetyper på typisk lavhusklynge Facade, type B, vestfacader Altaner på 1. og 2. sal Facade, type C2, sydfacader Altaner på 1., 2. og 3. sal 15 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 16

9 02.12 IDENTITET / Facadetyper HØJHUSENE / Teknik / Facader / Nye facader og vinduer Konstruktioner 1. Inddækkede altaner hvor altankonstruktionen udgør overdækning af underliggende lejlighed. kede. Inddækket altan, Snit A, etage 2 og Snit B, etage 3 og 4 Eksisterende altankonstruktion demonteres 27mm fiberbetonplade (hulkehl altaner: langs rand, pladetykkelse 40mm) Altanplade understøttes på stålbjælker pr max 600 parallelt med facade 1 Isolering mellem og på underside af profiler / Teknik / Facader / Nye facader og vinduer Dampspærre Loft af gipspladder ophænges i lydbøjler 2. Altaner uden inddækning hele altandybden i det fri/ eksisterende altaner, der efterfølgende indgår i lejlighed (Smal altan, Snit B, etage 3 og 4) Den øverste del af den eksisterende 2 altanplade (t ~ 150) demonteres. Den underliggende del (huldæk ~180mm) bibeholdes som understøtning for ny gulvopbygning mm altanplade i højstyrkebeton placering og størrelse. Altanplade understøttes på stålrammer udfor tværvægge. Den lodrette del af rammerne indbygges i facadekonstruktionen hvor altankonoverdækning af ed. nit A, etage 2 og altankonstruktion nplade (hulkehl kkelse 40mm) øttes på stålbjælallelt med facade g på underside af UPDATE er ophænges i ning hele altanisterende altaner, går i lejlighed etage 3 og 4) den eksisterende demonteres. Den huldæk ~180mm) derstøtning for ny lade i højstyrkeøttes på stålramgge. Den lodrette dbygges i facade- To typer af ny facade Eksisterende altaner er i dag alle inddæk- Der er udarbejdet to løsningsforslag til En renoveringsløsning baseret på konkurrenceforslaget hvor klimaskærmen trækkes frem med en udvidelse af boligarealet og en smallere altan til følge. UPDATE En renoveringsløsning med nye inddækkede altaner på omtrent den nuværende 3. Inddækket altan placeret under lejlighed Inddækket altan, Snit A etage 2, Snit B, etage 3 Etageadskillelsen over altan (~220mm huldæk) demonteres. Etageadskillelsen erstattes af letdæk, opbygget af tyndpladeprofiler (C-profiler), der spænder mellem tværvæggene. Mellem profilerne spænder trapezplader. Isolering mellem profiler, loft af gipsplader ophængt i lydbøjler på profilernes underside. 4. Overdækning af altaner Tagpap på trædefast isolering. Isolering monteres på trapezplader, der understøttes af tyndpladeprofiler. Kantbjælker i stål understøtter tyndpladeprofiler. Bjælkerne understøttes på en ramme, der placeres udfor tværvæggene. Den lodrette del af rammen indbygges i facadekonstruktionen. 5. Altanbæringer Den eksisterende understøtning af altanpladerne er udført i et 330mm tykt massivt betonelement. Ved smal altan (som snit A etage 2) erstattes altanbæringer af en konstruktion opbygget som en stålramme med isolering samt beklædning på indvendig og udvendig side. Lavhus facade,snit A-A 1:50 Vinduesparti med smal altan Lavhus facade,snit A-A 1:50 Vinduesparti med bred altan 3. Inddækket altan placeret under lejlighed Inddækket altan, Snit A etage 2, Snit B, etage 3 Etageadskillelsen 129 over GRØNBY STRAND altan designmanual GRØNBY STRAND designmanual 130 (~220mm huldæk) demonteres. Etageadskillelsen erstattes af letdæk, opbygget af tyndpladeprofiler (C-profiler), der spænder mellem tværvæggene. Mellem profilerne spænder trapezplader. Isolering mellem profiler, loft af gipsplader ophængt i lydbøjler på profilernes underside. 4. Overdækning af altaner Tagpap på trædefast isolering. Isolering monteres på trapezplader, der understøttes af tyndpladeprofiler. Kantbjælker i stål understøtter tyndpladeprofiler. Bjælkerne understøttes på en ramme, der placeres udfor tværvæggene. Den lodrette del af rammen indbygges i facadekonstruktionen. 5. Altanbæringer Lavhus facade,snit A-A 1:50 Lavhus facade,snit A-A 1:50 Den eksisterende understøtning af Vinduesparti med smal altan Vinduesparti med bred altan Type 2 altanpladerne er udført i et 330mm tykt massivt betonelement. Ved smal Inddækket altan altan (som snit A etage 2) erstattes altanbæringer af en konstruktion opbygget som en stålramme med isolering samt beklædning på indvendig og udvendig side. Eksisterende inddækket altan Type 1 Udvidet boligareal, smal altan Type 1 Udvidet boligareal, smal altan Type 2 Inddækket altan ual GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 18

10 type 1 smal altan

11 02.20 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Introduktion Type 1 / smal altan Generelt rydes der ud i forskellige og tidligere tilføjede udtryk og facaden strammes op. Bebyggelsens oprindelige identitet med hængende haver genetableres i form af en smal altan, der erstatter den oprindelige plantekasse. Ved at trække facaden bag altanen frem udvides boligarealet. Samtidig etableres facaden som foldevæg som det kendes fra fortovscafeer. På den måde bliver det muligt at skyde hele facaden til side på varme dage, således at altan og bagvedliggende bolig går i et. Det kubiske udtryk i bebyggelsen understreges med en kant der indrammer de smalle åbne altaner. De flade tage over altaner samt de store tagflader beplantes med sedum, som har flere positive egenskaber ifht. øget biodiversitet, regnvandshåndtering m.m. Samtidig forstærkes bebyggelsens grønne karakter, hvilket bliver særlig synligt fra de tolv højhuse. Facadetype 1, Vestfacade mod gården. Bebyggelsens oprindelige motiv med hængende haver genetableres Ved at placere yderliger en altan på vestfacadens 3. sal udnyttes eftermiddags- og aftensolen bedre for beboere på den øverste etage, samtidig med at de sociale relationer mellem beboerne forstærkes i kraft af en større visuel kontakt. 21 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 22

12 02.20 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Introduktion Plan 1:100, udvidet stueareal med facade der kan åbnes op. Snit 1:100 Det nye facademodul Eksempler på glasfoldevægge Boligens facade kan åbnes fuldstændigt op 23 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 24

13 02.21 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Opbygning Facadeopbygning Modularitet og præfabrikation Facaden skal genetableres som formidling af overgangen mellem ude og inde med omhyggeligt designede zoner som tilgodeser lysindfald, udkig, indkig, solafskærmning samt ude- indeophold i det omskiftelige, uforudseelige men charmerende danske vejr. Diagrammerne illustrerer princippet for facadetransformationen. 1 Eksisterende lette facader fjernes, yderste del af altandækket afskæres og resten integreres i den klimatiserede zone således at kuldebroerne elimineres. 2 Nye facadeelementer udformes og monteres evt. som rumstore præfabrikerede elementer. 3 Præfabrikationen muliggør designoptimering og høj kvalitetsniveau ved produktion under kontrollerede forhold. Tillige reduceres montagetiden på pladsen med reduceret gene for beboerne og vejrligsrisiko mm. 0 Eksisterende situation 1 Eksisterende facade afmonteres 2 Ny facade monteres 3 Fremtidig situation 25 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 26

14 02.21 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Opbygning Interiør view / Opholdsrum med nyt vinduesparti. Glas føres op til loft og brystning sænkes til 850 mm over gulv. Eksteriør view / Vestfacade med dybde og variation. Interiør view / Udvidet opholdsrum med nyt vinduesparti. Glas fra gulv til loft med smal altan. 27 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 28

15 02.22 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Foyer og stueetage Foyer & stueetagen De eksisterende indre ankomstrum optimeres med f.eks. fast inventar / møbler i træ, beboerinformation o.lign. Der skabes et fælles indgangsrum i midten af hver lavhusgruppe. Foyeren i lavhusene tænkes som et åbent socialt rum med mulighed for opbevaring og ophold. Foyeren vil øge overskuelighed og trygheden samt etablere læ ved adgangssituationen på stueetagen. Lobby opbevaring,hamburg. Ark : Polyform Cykelparkering indendørs, London. Ark Emulsion Planudsnit stueetage 1:200 N N Lyse indgangsrum, New York. Ark : Andrew Berman Foyeren som samlingssted,californien. Ark: Studio A + O Post / træmøbel til opbevaring, København. Ark : Lene Tranberg 29 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 30

16 02.23 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Bolig Boligen Facadefornyelsen har det bredest mulige perspektiv i forhold til at forbedre boligkvaliteten. Funktionelt skal der arbejdes med at inddrage de uopvarmede altanudestuer i bebyggelsens klimatiserede zone. Dette forenkler klimaskærmen og eliminerer kuldebroer. Strategien for facadeomdannelse hjælper med at forstå, forstærke og forny bebyggelsens kvaliteter med respekt for det arkitektoniske udgangspunkt. Hertil tilføjes et nyt facadelag betragtet som en zone i variation fra simpel efterisolering med nye beklædninger til altan- og karnapelementer, som beriger og nuancerer de bagvedliggende funktioner og rum. Et sammenfoldeligt glasparti for den smalle altan løsning, eller skydedører i glas for den brede altan løsning, fungerer som klimatisk afgrænsning og giver den enkelte beboer mere individuel mulighed for at regulere åbningsgraden af facaden. Altanerne, der strækker sig ud i fuld bredde af rummet giver beboerene et sæson og vejrafhængigt udvidet køkkeneller stue/opholdsrum, en personlig grøn zone, et evigt foranderligt facadeudtryk, samt forenkler forholdene for vedligehold og rengøring. Tilgængelighed I stueplanen er der indtegnet elevator for at belyse mulighed for tilrettelæggelse af tilgængelighedsboliger i gavl lejlighederne. Planudsnit stueetage 1:200 N N 31 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 32

17 02.23 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Bolig Planudsnit 1. sal 1:200 N Planudsnit 2. sal 1:200 N N N 33 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 34

18 02.23 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Bolig A B A B Planudsnit 3. sal 1:200 N N Lavhus facade, snit A-A 1:100 Vinduesparti med vestvendt smal altan og udvidet rum på 1.sal 35 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 36

19 02.24 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Facade A B A B A B A B Lavhus facade, snit B1-B1 1:100 Vinduesparti med vestvendte smal altane og udvidet rum på 2.sal og ny smal altan på 3.sal Lavhus facade, snit B2-B2 1:100 Vinduesparti med østvendt smal altan og udvidet rum på 3.sal 37 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 38

20 02.24 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Facade Type B Vestfacade 1: GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 40

21 02.24 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Facade Type A Østfacade 1: GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 42

22 02.24 TYPE 1 - SMAL ALTAN / Facade Type C1 Type C2 Altan 3. sal, sydfacade Den ekstra høje glasfacade giver mulighed for et fantastisk dagslys i den bagvedliggende bolig. Facaden deles i to hvoraf den nedre del kan åbnes helt op. På den øverste del af facaden vil der være mulighed for udluftning. Lavhus facade,snit B2 1:50 Vinduesparti med smal altan Sydfacade 1: GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 44

23 type 2 inddækket altan

24 02.30 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Introduktion Type 2 / inddækket altan Generelt rydes der ud i forskellige og tidligere tilføjede udtryk og bebyggelsen strammes op. Bebyggelsens oprindelige identitet med hængende haver genetableres i form af en smal altan der erstatter den oprindelige plantekasse. Denne løsning kræver en høj grad af disiplin blandt beboerne, således at den bagvedliggende klimaskærm holdes lukket i vinterhalvåret og altanen ikke indtages som et rum med glasinddækningen som klimaskærm. En sløsethed omkring dette vil medføre et unødigt højt varmetab. Det kubiske udtryk i bebyggelsen understreges ved en kant der indrammer de smalle åbne altaner. De flade tage over altaner plantes, ligesom bebyggelsens flade tage, til med sedum, så bebyggelsens grønne karakter forstærkes. Ved at placere yderliger en altan på vestfacaden på 3. sal udnyttes eftermiddags- og aftensolen bedre for beboere på den øverste etage, samtidig med at de sociale relationer mellem beboerne forstærkes i kraft af en større visuel kontakt beboerne imellem. Den indækkede altan bevares i samme størrelse som i dag dog i et nyt udtryk. Inddækningen udføres i lette glaspartier, der kan skyder helt til side, hvorved altanen åbnes fuldstændigt op. Facadetype 2, Facade mod gården. Bebyggelsens oprindelige motiv med hængende haver genetableres 47 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 48

25 02.30 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Introduktion Plan 1:100, Eksisterende boligareal bevares. Snit 1:100 Det nye facademodul Eksempler på glasinddækkede altaner Glasset kan åbnes helt op, mens den bagvedliggende klimaskærm holdes lukket 49 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 50

26 02.31 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Opbygning Facade opbygning Modularitet og præfabrikation Facaden skal genetableres som formidling af overgangen mellem ude og inde med omhyggeligt designede zoner som tilgodeser lysindfald, udkig, indkig, solafskærmning samt ude- indeophold i det omskiftelige, uforudseelige men charmerende danske vejr. Diagrammerne illustrerer princippet for facadetransformationen. 1 Eksisterende lette facader fjernes, yderste del af altandækket afskæres og resten integreres i den klimatiserede zone således at kuldebroerne elimineres. 2 Nye facadeelementer udformes og monteres evt. som rumstore præfabrikerede elementer. 3 Præfabrikationen muliggør designoptimering og høj kvalitetsniveau ved produktion under kontrollerede forhold. Tillige reduceres montagetiden på pladsen med reduceret gene for beboerne og vejrligsrisiko mm. 0 Eksisterende situation 1 Eksisterende facade afmonteres 2 Ny facade monteres 3 Fremtidig situation 51 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 52

27 02.31 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Opbygning Eksteriør view / Vestfacade med dybde og variation. Interiør view / Opholdsrum med nyt vinduesparti. Glas fra gulv til loft med bred inddækket altan 53 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 54

28 02.32 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Foyer og stueetagen Foyer & stueetagen De eksisterende indre ankomstrum optimeres med f.eks. fast inventar / møbler i træ, beboerinformation o.lign. Der skabes et fælles indgangsrum i midten af hver lavhusgruppe. Foyeren i lavhusene tænkes som et åbent socialt rum med mulighed for opbevaring og ophold. Foyeren vil øge overskuelighed og trygheden samt etablere læ ved adgangssituationen på stueetagen. Lobby opbevaring,hamburg. Ark : Polyform Cykelparkering indendørs, London. Ark Emulsion Planudsnit stueetage 1:200 N N Lyse indgangsrum, New York. Ark : Andrew Berman Foyeren som samlingssted,californien. Ark: Studio A + O Post / træmøbel til opbevaring, København. Ark : Lene Tranberg 55 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 56

29 02.33 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Bolig Boligen Facadefornyelsen har det bredest mulige perspektiv i forhold til at forbedre boligkvaliteten. Funktionelt skal der arbejdes med at inddrage de uopvarmede altanudestuer i bebyggelsens klimatiserede zone. Dette forenkler klimaskærmen og eliminerer kuldebroer. Strategien for facadeomdannelse hjælper med at forstå, forstærke og forny bebyggelsens kvaliteter med respekt for det arkitektoniske udgangspunkt. Hertil tilføjes et nyt facadelag betragtet som en zone i variation fra simpel efterisolering med nye beklædninger til altan- og karnapelementer, som beriger og nuancerer de bagvedliggende funktioner og rum. Et sammenfoldeligt glasparti for den smalle altan løsning, eller skydedører i glas for den brede altan løsning, fungerer som klimatisk afgrænsning og giver den enkelte beboer mere individuel mulighed for at regulere åbningsgraden af facaden. Altanerne, der strækker sig ud i fuld bredde af rummet giver beboerene et sæson og vejrafhængigt udvidet køkkeneller stue/opholdsrum, en personlig grøn zone, et evigt foranderligt facadeudtryk, samt forenkler forholdene for vedligehold og rengøring. Tilgængelighed I stueplanen er der indtegnet elevator for at belyse mulighed for tilrettelæggelse af tilgængelighedsboliger i gavl lejlighederne. Planudsnit stueetage 1:200 N N 57 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 58

30 02.33 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Bolig Planudsnit 1. sal 1:200 N Planudsnit 2. sal 1:200 N N N 59 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 60

31 02.33 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Bolig A B A B Planudsnit 3. sal 1:200 N N Lavhus facade, snit A-A 1:100 Vinduesparti med vestvendt inddækket altan 1.sal 61 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 62

32 02.34 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Facade A B A B A B A B Lavhus facade,snit B1-B1 1:100 Vinduesparti med vestvendt inddækket altan 2.sal og ny smal altan 3.sal Lavhus facade,snit B2-B2 1:100 Vinduesparti med indækket østvendt altan 3.sal 63 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 64

33 02.34 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Facade Type B Vestfacade 1: GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 66

34 02.34 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Facade Type A ØStfacade 1: GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 68

35 02.34 TYPE 2 - INDDÆKKET ALTAN / Facade Type C1 Type C2 Altan 3. sal, sydfacade Den ekstra høje glasfacade giver mulighed for et fantastisk dagslys i den bagvedliggende bolig. Facaden deles i to hvoraf den nedre del kan åbnes helt op. På den øverste del af facaden vil der være mulighed for udluftning. Lavhus facade,snit B2 1:50 Vinduesparti med bred altan Sydfacade 1: GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 70

36 delelementer

37 02.40 DELELEMENTER / Værn Stålværn Stålværnet er effektivt og stort set vedligeholdelsesfrit, samtidig med at det sikrer en transparens i bebyggelsen. Desuden passer det sammen med det foreslåede værn i de fælles udearealer. Værnet kan begrønnes ved at lade klatreplanter begro balystrene. Stålværnet er galvaniseret eller evt malet. Værn af materet glas Som alternativ kan værn af materet glas implementeres. Værnet giver en højere grad af privathed end stålværnet, der kan være ønskværdigt i særlige tilfælde. Til gengæld mindskes udsynet fra lejligherne og bebyggelsen fremstår mere tung og lukket. Samtidig bliver en placering af plantekasser vanskeliggjort pga lukketheden. Denne løsning skal kun ses som alternativ til den foretrukne stålværnsløsning. Foreslået stålværn Alternativt værn af materet glas Referencer: stålværn Referencer: materet glasværn 73 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 74

38 02.41 DELELEMENTER / Kombinationsmuligheder for altan og værn Forskellige typer af værn og altaner på samme bebyggelse Indenfor samme boligblok er det muligt at blande både altantyper og typer af værn. Men der er dog nogle enkler regler der skal følges: 1) Der må ikke implementeres to forskellige typer i en spejlingsakse mellem to lejliheder. 2) Typen kan skifte hvis der er et knæk eller en forskydning i bebyggelse. 3) To sammenhængende altaner i samme plan skal altid have samme type altan og værn. Samme type værn i spejlede lejligheder Blandede typer værn i spejlede lejligheder 75 GRØNBY STRAND designmanual GRØNBY STRAND designmanual 76

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September

I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Info Vedr. Facadeprojekt I forbindelse med facadeprojektet holdt vi en udstilling med åbent hus i festlokaler over Netto D. 25 og D. 26 September Der var et stort fremmøde med mange positive kommentar

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag.

VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. VIBEN 8C Viben 8C indrettes til ældre ægtepar der altid har boet i bebyggelsen og som ønsker samme planløsning som idag. køkken eksisterende bade Eksisterende indretning, med lang gang bevares. Nye lofter

Læs mere

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA

ANSØGNING OM FACADE MED TRÆBEKLÆDNING NYT PSYKIATRISK SYGEHUS I AABENRAA FACADER MED TRÆBEKLÆDNING, DISPENSATIONS-ANSØGNING VEDRØRENDE LOKALPLAN NR. 39 Region Syddanmarks hensigt om at tilføre Aabenraa sygehus en psykiatrisk funktion betyder, at det eksisterende somatiske sygehus

Læs mere

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Maj 2004 Eremitageparken 2800 Kgs. Lyngby Tilstandsrapport Del 1 Side 2 af 7 Indledning. Orientering. Ejendommen er opført i 1969 1970. Rapporten indeholder forslag

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB.

KAPERSTALDEN. Projektforslag. Kaperstalden TH/NFT. Projektforslag FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB. KAPERSTALDEN FASE: SAG: SAGSNR: 13-09 SIDE: 1/15 UDGIVET: 04.06.2013 UDARB./GODKENDT: TH/NFT KONTROLPERSON: KONTROLGRUNDLAG: KONTROLDATO: Bertelsen & Scheving Arkitekter APS Store Kongensgade 59A, 2.sal

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG

2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG REOVERIG AF GÅRDHUSEE ALBERTSLUD VEST 2. TEMAGRUPPEMØDE BOLIG IDRETIG IPUT FRA SIDSTE MØDE: MED Stor fleksibilitet Valgmuligheder for den enkelte Overblik langs facaden Valgfrihed til indretning af køkken

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS

ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS ALBERTSLUND SYD GÅRDHUSENE PRØVEHUS Albertslund Syd, gård- og rækkehusene, Albertslund Syd, gårdhusene, 1966 2007 løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter as løsningsforslag gårdhuse NOVA5 arkitekter

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21

ALBERTSLUND VEST 2010.06.21 , PLAN klinker indblæsning udsugning ventilationsanlæg nedhængt loft FORSLAG TIL VENTILATION EKSISTERENDE FORHOLD 9,6 m 2 19,6 m 2 7,0 m 2 4,1 m 2 12,3 m 2 11,9 m 2 7,8 m 2 12,4 m 2 Plan mål 1:50 GÅRDHAVE-FACADER

Læs mere

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE

VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE VIBEN 8C PRØVEHUS 01_LBF 1 STJERNE KONCEPT LBF Basisrenovering plus mindst mulige nødvendige ekstra ustøttede arbejder BEBOERE Ældre ægtepar, som altid har boet i bebyggelsen. Ønsker at alt skal være som

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 2 Projekttemamøde vedrørende opgange, elevatorer, stueetage, fælleslokaler og fælles installationer Lyngby Almennyttige Boligselskab. Januar 2013 TEMAAVIS for bæredygtig

Læs mere

God sommer til beboerne i T13

God sommer til beboerne i T13 God sommer til beboerne i T13 God sommer til beboerne i T13 Kære beboere i T13 Så er vi allerede nået halvt gennem sommeren. Den har været Du kan også finde referatet på vores nye HP4 hjemmeside typisk

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET. TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu

COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET. TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu COMFORT HOUSE PASSIVHUS VED SKIBET TILBUD AF DEN 10. Juni 2007 bjerg arkitektur A/S. Fjordgade 25. tel 98 11 15 55. www.bjerg.nu Koncept Arkitektonisk skabes der med boligens fire vægge rum som spænder

Læs mere

Danish Smart House Eco

Danish Smart House Eco Danish Smart House Eco Valbæk Brørup Arkitekter Ryesgade 19A, 3. Sal DK- 2200 København N +45 30 11 99 00 post@vb-arkitekter.dk www.vb-arkitekter.dk Velkommen til DANISH SMART HOUSE ECO Det er med stolthed

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet

BYG NYT. 2 BO BEDRE SPECIALMAGASIN nr. 1 2006. Se adressenøglen bagest i bladet Beskyttet udeliv. Den overdækkede terrasse på husets førstesal er 22 m 2 og fungerer som et ekstra udendørsrum hele sommeren. Når duggen falder, eller det småregner, kan man stadig sidde i læ og nyde udsigten

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk

50 Boliger Georg Krügers Vej, Svejbæk Februar 2011 Beliggenhed Bebyggelsen er beliggende i den sydlige del af Silkeborg. Svejbæk er et særdeles attraktivt og naturskønt område med Gudenåen, søer samt store rekreative skovområder. Resenbro

Læs mere

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE

BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOHOLTEPARKEN - 85 LAVENERGI-BOLIGER MED FÆLLESHUS I KØGE BOLIGSELSKABET DOMEA KØGE - AFD. 139.03 DATO: 02.10.2013 A Boholteparken i Køge Boholteparken ligger tæt på Køge centrum, hvor den tidligere tekniske

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum

GODSBANEGADE 4, 6 & 8. Eksklusive lejligheder i Horsens centrum GOSBNEGE 4, 6 & 8 Eksklusive lejligheder i Horsens centrum Boligselskabet omea Horsens fdeling 60.09 Boligselskabet Godsbanegade 4, 6 og omea 8 i Horsens Horsens Boligselskabet fdeling 60.09 omea opfører

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Tage Lyneborg Tegnestue

Tage Lyneborg Tegnestue Tage Lyneborg Tegnestue St. Annæ Plads 7 1250 København K tlf. 33 15 29 18 fax. 33 15 29 08 e-mail: lyneborg@pc.dk SE: 76 865 213 bank: Nordea 2102 8420107898 Fremtidens Foreningshus 1 Facade mod syd 1:200

Læs mere

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning

Udfordringer. Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Udfordringer Arkitektur Kompakt bygningskrop Solindfald og dagslys Solafskærmning Byggetekniske løsninger Byggesystem og konstruktioner Lufttæthed Vinduer Installationen Bygningsreglement Luftskifte 0,5/h

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Lundtoftegade. seks nye familieboliger

Lundtoftegade. seks nye familieboliger Lundtoftegade seks nye familieboliger August 2012 Layout: KAB Tryk: Litotryk A/S Der tages forbehold for ændringer. August 2012 2 Velkommen til Lundtoftegade - seks, nyrenoverede familieboliger Boligafdelingen

Læs mere

Gjerulff åbner op til en verden af lys...

Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gje Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gjerulff 2 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i din bolig. Med de unikke Schüco folde- og skydedøre, har du mulighed for at åbne op til altanen,

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014

Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 Granparken Afdelingsmøde 3-15.12.2014 19.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 19.05 CASE 19.10 Forrige møde / siden sidst 19.20 Sivegade Trafikløsning 19.35 Servicehus 19.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark

Latiner kvartner. Banegård FREDERIKS PLADS. Skansepark Bilag 8 Latiner kvartner Bynære havnearealer Kultur Kultur Banegård FREDERIKS PLADS Frederiksbjerg Skansepark Oversigtskort der viser den centrale beliggenhed Nord P O frederiks Plads Åen Multimedie huset

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922

SWANVIKA KIM UTZON ARKITEKTER PRÆSENTATION 2014-0922 PRÆSENTATION KINGO HUS SWANVIKA HUS KLYNGE KINGO HUS PROJEKTBESKRIVELSE Ide Svaneke Familiecamping ligger på en skøn grund med direkte adgang til det smukke klippeområde lige nord for Svaneke. Campingpladsen

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit

To hurtige måder at lave lysninger på. VELUX lysningspanel VELUX lysningskit To hurtige måder at lave lysninger på lysningspanel lysningskit Danmark A/S velux.dk lysningsløsninger Den perfekte ramme om ovenlysvinduet En komplet installation betyder en flottere, lysere og mere energieffektiv

Læs mere

Campus Living Kolding

Campus Living Kolding Campus Living Kolding Attraktive studieboliger i Kolding 83 1- og 2-værelses ungdomsboliger klar til indflytning i november 2015 Afdeling 958-0 Lejerbo Kolding Pakhustovet 4 6000 Kolding Telefon 7012 1310

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader

KATTEGAT SERIEN. Planer Facader KATTEGAT SERIEN Planer Facader LILJE-HUSE SIDEN 1970 Siden 1970 har Lilje-huset udviklet, solgt og opført fritidsboliger. Det har altid været intentionen at være foran og bygge kvalitetshuse i et unikt,

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB

A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB A N D R E A S L Y S T DANMARKS SMUKKESTE BOFÆLLESSKAB ENERGIKLASSE 1 - BOLIGER VED SØNDERBYVEJ I SØNDER BJERT Visionen Bofællesskabet vil bestå af dels grundens eksisterende bebyggelse, hvor der indrettes

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Udsigten - 1432 København K

Udsigten - 1432 København K il salg Udsigten - 1432 København K Unikke lejligheder i nyetableret bydel på Margretheholm udsigten-boliger.dk Management S S SOREDAMS SØ IOLI RÅDHUSPLADSEN S M FÆLLEDPARKEN BOANISK HAE KONGENSHAE ØSRE

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Vesterhavnen 10-12, Nyborg Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig. Som

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED DRØM TIL VIRKELIGHED Kontech Altaner - vi er med jer hele vejen En altan er på flere måder en god investering. I får en udendørs oase og et ekstra uderum til jeres bolig, og på sigt kan en altan skabe

Læs mere

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler -

Den ægte vare. Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring. Fagmanden anbefaler - Fagmanden anbefaler - Den ægte vare Nye vinduer og døre fra Outrup for optimalt energiforbrug og bedre sikring! Outrups greb er designet af Monica Ritterband 1 Uanset hvordan du bor Outrup har de rigtige

Læs mere