Bilag. Teknologi, byggeri og transport 2. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2. Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Teknologi, byggeri og transport 2. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2. Fødevarer, jordbrug og oplevelser"

Transkript

1 Bilag Teknologi, byggeri og transport 2 Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Februar 2015

2 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Bliv inspireret af andres talentopgaver Denne publikation er et af fire bilag til hovedpublikationen 10 hands-on til talentudvikling. Hovedpublikationen formidler erfaringerne fra Talentvejen i en pædagogisk ramme, som kan bruges som baggrund for de drøftelser og det arbejde, ledere og lærere står foran ved implementering af den del af EUD reformen, der handler om talentudvikling. I de fire bilagspublikationer bliver du præsenteret for 100 eksempler på talentopgaver. Opgaverne repræsenterer en stor mangfoldighed i design og originalitet. Derfor vil det ikke kun være interessant for dig at læse opgaver fra dit eget fag, men også at se, hvordan fag helt forskelligt fra dit eget har skruet talentopgaver sammen. Vi er sikre på, at du vil blive inspireret af forskelligheden. Først og fremmest håber vi, at du vil få lyst til at kaste dig ud i dine kollegers spændende talentopgaver, måske med enkelte tilpasninger. Sådan er talentopgaverne systematiseret To publikationer indeholder opgaver inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport, en indeholder opgaver fra hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser mens den sidste indeholder opgaver fra hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice samt to tværfaglige opgaver, der involverer hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik (frisør). Fordelingen af opgaver på hovedområder afspejler omfanget af uddannelser, der har deltaget i Talentvejen. Sådan er talentopgaverne bygget op Hver talentopgave er opbygget efter en fælles didaktisk skabelon for at sikre pædagogisk fokus og ensartethed, men også for at holde beskrivelsen af en talentopgave på cirka én side. For at lette sproget er eleven valgt som gennemgående synonym for talentelev. Vi har brugt entalsformen, fordi læring altid er en individuel psykologisk bearbejdelse og tilegnelse, selvom læring også er indlejret i en social samspilssituation. Entalsformen er ligeledes et sprogligt valg, velvidende at flere af opgaverne skal løses af flere talentelever sammen. Skabelonen har følgende overskrifter og betydninger: Uddannelse: Udpeger, hvilken uddannelse (fag) talentopgaven er rettet mod. Placering: Fortæller, hvilket uddannelsestrin talentopgaven er afprøvet på eller tiltænkt at blive brugt på. Formål: Udtrykker, hvad der har været lærerens intention med opgaven. Det særlige: Sætter ord på, hvordan opgaven udfordrer talenteleven, idet det samtidig er forsøgt at uddrage, hvordan opgaven adskiller sig fra opgaver til ordinære elever. Ordet ordinære skal på ingen måde signalere mindre betydning, men har været en nødvendig kategori for at tydeliggøre, hvori det særlige består; hvis talentopgaver ikke er anderledes end opgaver til eleverne i almindelighed, giver det jo ingen mening at tale om talentopgaver. Ønsket virkning: Beskriver, hvad eleven forventes at kunne efter opgaven er gennemført. Der er bevidst brugt den gennemgående formulering eleven kan for at understøtte vores anvendte talentbegreb, der sigter mod mestring en faglig kunnen, som kan iagttages. Ligeledes er der brugt en art oplistning for, at punkterne kan bruges som enkle checkpoints sammen med eleven før og efter talentopgavens gennemførelse, dvs. kunne tydeliggøre for eleven, hvad opgaven sigter mod af kunnen, og efter opgaven at give feedback i forhold til de enkelte punkter. Det er bevidst, at der ikke er arbejdet med de taksonomiske formuleringer. Tankegangen afspejler, at talenteleven ikke skal være låst i et krav om bestemte præstationsniveauer, men blive grebet af selve opgaven og at gøre sit bedste, turde tage chancer og risikere fejl. Den talentdidaktik, som er beskrevet i hovedpublikationen, lægger vægt på, at eleven får indsigt i egen læreproces, da det er et vigtigt element for elevens videre udvikling mod hele tiden at blive dygtigere. Den ønskede virkning er knyttet til talentopgaver, der i deres udgangsniveau er sværere og 2

3 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 sigter på, at eleven kan sprænge niveauet for sin hidtidige mestring og ikke at skulle opnå et på forhånd defineret mestringsniveau. En mestring (ønsket virkning), der kan iagttages, kan også beskrives og dokumenteres. Det anbefaler hovedpublikationen, at eleven gør i en logbog/portfolio, hvormed elev og lærer har et udgangspunkt for at planlægge elevens videre forløb. Men dokumentationen vil også kunne anvendes til at beskrive, hvad der karakteriserer den pågældende elevs særlige profil, talent og præstationsniveau ved fagets afslutning. Beskrivelse af selve opgaven: Udpeger talentopgavens fokus på indholdselementer og hvilke trin læreprocessen er bygget op af for eleven. Tid: Anviser, hvor lang tid, der er brugt, til at gennemføre opgaven med det anvendte set up. Erfaringer: Videregiver, hvilke erfaringer læreren har gjort med den pågældende opgave. Elevmateriale: Linker til selve den talentopgave eleven har fået eller andre materialer, der kan have betydning for at kunne gennemføre talentopgaven. Alle materialer er placeret i lærerværelset på Talentvejens hjemmeside Kontakt: Henviser til den lærer, som har været primus motor i designet af den pågældende talentopgave. Der er angivet en mailadresse, så du kan tage kontakt til læreren for eventuelt uddybende spørgsmål. Sådan kan du læse og bruge talentopgaverne Der er mange måder at læse og bruge bilagsmaterialets talentopgaver på. Her er nogle systematikker, du kan følge for at få inspiration til selv at designe talentopgaver: Læs opgaverne efter overskrifter måske er der noget bestemt du søger idéer til? Læs alle talentopgaver inden for et specifikt fag er der kulturtræk i forhold til fagenes måde at tænke talentudvikling på? Læs talentopgaver inden for beslægtede uddannelser eller samme hovedområde giver det anledning til tværgående samarbejde og videndeling? Læs talentopgaver fjernt fra dit uddannelsesområde udfordrer det vante og fastgroede tanker om læring? Læs opgaver på kryds og tværs og lad dig inspirere af metoder, organiseringer og kreative påfund. Vælg gode opgaver ud og drøft deres kvaliteter med dine kolleger. Vælg opgaver ud og brainstorm med dine kolleger om, hvordan I kunne lave variationer over samme opgave eller tilføre flere elementer til opgaven. Læs kategorien Det særlige på tværs af alle talentopgaver og bliv mere klar på, hvad der adskiller en talentopgave fra en ordinær opgave. Udvælg fem talentopgaver og lad talentelever vælge to, som de synes er særligt interessante. Find ud af, hvad der har inspireret dem. Giv inspirationshæftet til talentelever og lad dem vælge opgaver ud, som de kunne tænke sig at prøve, evt. med lidt tilretning. Giv talenteleverne en tom talentopgaveskabelon og bed dem om at skrive stikord til en spændende talentopgave. 3

4 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Udgivelseår 2015 Udgiver Selandia Forlag Forfattere Projektledelse Foto Grafisk design Tryk Kirstine Ipsen i samarbejde med Erik Jacobsen, Flemmng Grønborg, Henrik Bach, Henrik Graversen, lb Rasmussen, Jens Peter Christensen Dalsgaard, Kim Petersen, Kim Schou Henriksen, Kurt Andreasen, Lasse Frederiksen, Martin Sørensen, Ole Raal, Steen Andersen, Svend Jacobsen, Thomas Vest Sørensen Kirsten Bach Kjeldal Jacob Kjøller Andersen Stormes Grafisk Media College Aalborg Oplag 500 stk. ISBN nr

5 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 Indholdsfortegnelse Automatik-data-tekniker...7 Dokumentation i PC SCHEMATIC Automation...8 Hour of Code et eksempel på brobygning...9 Innovationscamp for klasse eksempel på brobygning...11 Labyrint...13 Maskinanlæg...14 NAO Challenge Print din drøm eksempel på brobygning Tværgående innovationsprojekt eksempel på brobygning Virtualisering af servere Elektriker...23 DC-EL og måleteknik...24 Drømmeboligen Lystænding i indkørslen Smed...29 Grillprojekt Havegrill...31 Havegrill...32 Selvtræning af svejseteknikker...33 Solur...34 Talentspot konkurrence (spotteopgave) Talentspot konkurrence (spotteopgave) Industritekniker...39 Togprojekt Mekaniker...43 ABS følere...44 Bremser og styretøj Bremser som tema Elmotorforståelse Lærepladssøgning Plus/minus styring Rundt om Citroën Rundt om Citroën Udmålinger Viskermotor

6 TALENTVEJEN FEBRUAR

7 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 Automatik-data-tekniker 7

8 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Dokumentation i PC SCHEMATIC Automation Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Automatiktekniker. Grundforløb. At eleven får øvelse i at anvende et tegneprogram til selv at udarbejde dokumentation. Eleven udfordres gennem en opgave, hvor eleven selv skal udarbejde dokumentation.opgaven indebærer, at eleven løfter sit kompetenceniveau fra at kunne følge en instruktion til selv at udarbejde en instruktion. Dermed skal eleven have en forståelse af installationen på et højere niveau, og kunne overføre denne viden på skrift med et logisk instruerende sigte. Eleven kan forstå motorstyringsinstallationen og udarbejde en dokumentation heraf i PC SCHEMATIC Automation. Opgaven omhandler udarbejdelse af dokumentation af en installation for motorstyring i tegneprogrammet PC SCHEMATIC Automation. Den praktiske del af opgaven foregår i elevens stand. Eleven tegner dokumentationen i PC SCHEMATIC Automation. Eleven får feedback på sin opgaveløsning. Tid Erfaringer Ca. 4 timer. Det er vores erfaring, at eleven får et dybere kendskab til retningsliner for dokumentation. Må gerne kopieres Kontakt Ib Rasmussen EUD Campus Bornholm. Elevmateriale Dokumentation-i-PC-SCHEMATIC-Automation_Elev 8

9 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 Hour of Code et eksempel på brobygning Uddannelse Placering Formål Automatiktekniker, IT-supporter, datatekniker og elektronikfagtekniker. Brobygning til folkeskolens klasser integreret som en aktivitet for talentelever på grundeller hovedforløb. (Hour of Code): At alle elever får mulighed for at prøve at programmere, fordi det understøtter evnen til problemløsning, logik og kreativitet. (Brobygning): At markedsføre erhvervsskolens tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Det særlige (Hour of Code): Folkeskolens elever, især piger, bliver gennem sjove programmeringsøvelser inspireret til at se programmering dels som et vigtigt element i alt højteknologisk udstyr som computere, mobiltelefoner, TV, spillekonsoller og robotter dels som en mulig uddannelsesvej. (Brobygning): Talenteleverne kan ved brobygningsarrangementer spille en vigtig rolle som ambassadører og forbilleder for erhvervsskolernes tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Talentelevernes opgave ved et brobygningsarrangement kan tage afsæt i elevernes egne målsætninger og interesseområder og er således en meget åben talentopgave. Ønsket virkning (Hour of Code): Folkeskoleeleverne får erfaring med, at programmering ikke behøver at være svært, når det gribes an fra den rette pædagogiske vinkel. (Brobygning): Erhvervsskolerne får øget søgning, bl.a. af ressourcestærke elever. Erhvervsskolerne får et endnu bedre renommé og bliver en vigtig spiller inden for uddannelser, der kan føre til innovation, iværksætteri og styrkelse af Danmarks konkurrence i et globalt perspektiv. Beskrivelse af selve opgaven (Hour of Code): Er en årlig tilbagevendende begivenhed i december. Projektet er finansieret af virksomheder som Microsoft og Apple. Flere virksomheder udbyder opgaver til Hour of Code. Vi har valgt opgaver fra Hour of Code s hjemmeside og fra Aldebaran, som konstruerer NAO robotterne. Især pigerne er totalt opslugt af NAO robotterne og bruger det meste af deres tid sammen med dem. Opgaverne er konstrueret, så eleverne ikke opdager, at de rent faktisk programmerer, før de ser resultatet til sidst. Når eleverne har gennemført øvelserne, udleverer vi et diplom med deres navn. 90 % af eleverne gennemfører mindst én opgave. Talenteleverne inddrages i brobygningsarrangementet. Eleverne giver ideer til, hvilken rolle de kan spille ved arrangementet (evt. ud fra deres personlige talentplan), og hvad der skal til, for at folkeskoleeleverne bliver inspireret af programmering. Arrangementet gennemføres. Talenteleverne spiller en synlig rolle, så foleskoleeleverne får et personligt møde med talenteleverne. Efter arrangementet evalueres dette og talenteleverne får feedback. Der indhentes ideer til forbedringer samt tiltag af lignende karakter. Fortsættes næste side 9

10 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Hour of Code et eksempel på brobygning Tid Erfaringer Hour of Code foregår i én time, men med forberedelse og evaluering skal der effektivt bruges to timer pr. Hour of Code-seance. Som arrangør skal man regne med ca. én dag til forberedelse og oprydning. Vi har tilbudt projektet til alle skoler i Viborg kommune og har haft knap 100 elever til Hour of Code. Til én af seancerne havde vi 55 elever, hvilket én EUD-lærer fint kan styre, når folkeskolen også har deres tre lærere med. Vi har fået meget positivt respons (se links til avisartikel og TVudsendelse). Vi har interviewet nystartede elever. En stor del har valgt skolen pga. vores brobygningstiltag. Må gerne kopieres Kontakt Henrik Graversen House of Technology, Mercantec Viborg Elevmateriale Hour-of-Code-eksempel-på-brobygning-supplerende-info Hour-of-Code-eksempel-på-brobygning-Invitation 10

11 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 Innovationscamp for klasse eksempel på brobygning Uddannelse Placering Formål Automatiktekniker, IT-supporter, datatekniker og elektronikfagtekniker. Brobygning til folkeskoler/privatskoler/efterskolers klasser integreret som en aktivitet for talentelever på grund- eller hovedforløb. At motivere talentelever i folkeskolen til at tænke og arbejde innovativt lige før uddannelsesvalg. (Brobygning): At markedsføre erhvervsskolens tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Det særlige Tilbuddet gælder kun de dygtigste elever fra afgangsklasserne i folkeskoler, privat- og efterskoler. Eleverne udvælges af deres lærer. (Brobygning): Talenteleverne kan ved brobygningsarrangementer spille en vigtig rolle som ambassadører og forbilleder for erhvervsskolernes tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Talentelevernes opgave ved et brobygningsarrangement kan tage afsæt i elevernes egne målsætninger og interesseområder og er således en meget åben talentopgave. Ønsket virkning De dygtigste elever fra 9-10 klasse bliver motiveret til at vælge en erhvervsuddannelse inden for teknologi. (Brobygning): Erhvervsskolerne får øget søgning, bl.a. af ressourcestærke elever. Erhvervsskolerne får et endnu bedre renommé og bliver en vigtig spiller inden for uddannelser, der kan føre til innovation, iværksætteri og styrkelse af Danmarks konkurrence i et globalt perspektiv. Fortsættes næste side 11

12 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Innovationscamp for klasse eksempel på brobygning Beskrivelse af selve opgaven Opgaven for talenteleverne på EUD omhandler medplanlægning af en Innovationscamp for talentfulde elever i 9. og 10. klasser med temaet Styrer robotterne fremtiden? Talenteleverne på EUD får en teaser a la nedenstående, der skal formidles videre til talentelever i klasse og deres lærere som en annoncering af Innovationscampen. Oplæg: Robotterne har for længst invaderet det moderne højteknologiske samfund. De findes i alle størrelser og har mange forskellige funktioner og roller.vi har industrirobotter på størrelse med dinosaurer, der bygger vores biler og skibe, samt andre mindre robotter, som samler vores smartphones og computere. Robotter på larvefødder eller vinger tager det farlige arbejde i krigszoner. Nano-robotter arbejder i vores kroppe og kurerer os for farlige sygdomme. I nær fremtid går robotterne iblandt os og laver alt det kedelige måske også dine lektier? Måske er robotterne allerede iblandt os, uden at vi ved det? Kom og vær med til at skabe fremtiden det er dig, der bestemmer, hvordan fremtiden folder sig ud. Talentelevernes planlægning tager afsæt i følgende programoplæg til Innovationscampen: Programoplæg: Lær at programmer vores seje NAO robotter. De kan se, føle, høre, tale, kommunikere med computere, bevæge sig og gå rundt som rigtige mennesker. Prøv også kræfter med en rigtig industrirobot, der både kan lodde, svejse, male og samle ting. Er du kreativ kan du komme til at konstruere robotter i Lego Mindstorm, som du kan styre fra din mobiltelefon. Hvis du har en stor opfinder i maven, får du også muligheden for at bygge din egen 3D-printede robot, som du kan tage med hjem. Talenteleverne udarbejder i grupper et oplæg til Innovationscampen med afsæt i de to teaser og fremlægger det for deres undervisere, som kommer med input og feedback. På baggrund af input og feedback går en mere detaljeret planlægning i gang vedrørende talentelevernes konkrete opgaver og roller på Innovationscampen, praktiske detaljer som overnatning og spisning, økonomi og annoncering. Innovationscampen beskrives evt. i en projektansøgning, der skal godkendes. Talentelever fra det merkantile område inddrages evt. i forhold til annoncering og markedsføring til folkeskolerne, hvorved opgaven får en tværfaglig dimension. Tid Erfaringer 5 dages camp med overnatning. Undervisning dagligt fra kl. 8-13:30, hvorefter der er individuelt arbejde i grupper. Talenteleverne fra både EUD og folkeskolen skal forvente en del arbejde om eftermiddagen og aftenen, hvor der vil være adgang til en rådgiver. Eleverne er indkvarteret og overnatter hele ugen. Vi har stor erfaring med innovationcamps af en uges varighed for talentelever. Må gerne kopieres Kontakt Henrik Graversen House of Technology, Mercantec Viborg Elevmateriale Under udarbejdelse. Skal iværksættes august

13 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 Labyrint Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Automatiktekniker. Grundforløb. At eleven gør erfaringer med konstruktioner inden for styringsteknik, hvor konstruktionen indgår som del af et tænkt virksomhedsprojekt. Eleven udfordres gennem konstruktion af en applikation, der ligger i den øvre ende for tekniske konstruktioner på et grundforløb. I valg af teknik gives eleven flere muligheder, hvorved elevens interesser og muligheder for en innovativ proces kan blive styrende. Opgavens sværhedsgrad øges yderligere ved, at der skal inddrages discipliner fra andre relaterede fag på grundforløbet. I projektet er valgt en vinkel omkring kundeaspekt, økonomi og projektstyring for at skabe en helhedsforståelse hos eleven af virksomhedsprojekter. Eleven kan konstruere en styring til labyrintapplikationen inden for rammerne af projektets kriterier og gerne med et innovativt islæt. Eleven kan se konstruktionen som del af et virksomhedsprojekt og forholde sig konkret til kundeunderlag, projektøkonomi og markedsføring ved at inddrage disse elementer i en projektplan og løsning. Eleven kan arbejde analytisk og helhedsorienteret. Elen kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, innovativ og overblik. Opgaven er et projekt, hvor hovedopgaven er at konstruere en styring til en applikation (labyrint). Krav til projektet: Konstruer en styring til labyrintapplikationen ud fra valgmulighederne pneumatik, relæteknik, PLC eller IC-kredse. Udarbejd en økonomisk beregning på projektomkostninger inkl. omkostninger til at producere produktet. Vurder kundeunderlaget for produktet (hvilke kunder og hvor mange). Overvej hvordan produktet skal markedsføres. Eleven udarbejder en plan for projektet. Eleven udfører projektet og vedlægger skriftligt sine kundeovervejelser, økonomiberegninger og ideer til markedsføring. Eleven får feedback på projektet. Tid Erfaringer 3-5 dage (afhængig af detailniveau). Vi har anvendt den tekniske del af opgaven flere gange, både løst som en pneumatisk- relætekniskog PLC opgave. Opgaven appellerer til elever med høje analytiske og kombinatoriske kompetencer. Kontakt Erik Jacobsen EUC Syd, Sønderborg Elevmateriale Labyrint_Elev 13

14 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Maskinanlæg Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Automatiktekniker. Grundforløb. At eleven kan anvende sine talentkarakteristika til at arbejde eksperimenterende og undersøgende ud fra egne/gruppe interesse- og fordybelsesområder. Eleven udfordres ved at få stillet en så bred faglig ramme til rådighed, at elevens egne interesseog fordybelsesområder er de styrende elementer for opgaver.opgaverne har derfor en fleksibilitet og åbenhed, hvor det primært bliver elevens grad af talent (realisering af talentkarakteristika), der vil sætte grænsen for læring og udvikling. Den faglige ramme vil skabe mulighed for at arbejde med en selvstændighed, kompleksitet og sværhedsgrad, der ligger udover, hvad der forventes af ordinære elever. Eleven kan demonstrere vilje, engagement og nysgerrighed, samt overblik og innovation i forbindelse med et selvvalgt interesse- og fordybelsesområde inden for faget. Eleven kan demonstrere samarbejde og vise, at hun/han er socialt kompetent. Eleven kan anvende fagets metoder kreativt og finde løsninger på specifikke opgaver. Det centrale i opgaven er et miniature produktionsanlæg, der kan deles op i fem mindre anlæg. En lærer er tilknyttet som mentor og vejleder. Anlæg og lærer skaber tilsammen rammen for elevens/gruppens interesse- og fordybelsesområde. Som opstart på forløbet har eleverne fået undervisning i grundlæggende elementer så som: Komponenter og software, fx PLC og fortrådning. Der kan arbejdes i grupper af to elever på hvert af de fem mindre anlæg. Anlægget kan samles og udgøre rammen for et samarbejde mellem fem grupper/ti elever. Samling af anlægget involverer programmering af hardware, ledningsfortrådning og dokumentation i et mindre omfang. Der er desuden indkøbt 5 stk. Siemens LOGO 8 PLC er med indbygget ethernet til anlægget, hvilket skaber mulighed for, at de enkelte enheder i anlægget kan kommunikere med hinanden. Tilbehøret udvider opgavemulighederne, fx: PLC en har indbygget webserver; hvad kan den? Et indkøbt GSM-modem; hvad kan det? Der kan fås en telefon-app; hvad kan den? Indgangene til elevens/gruppernes opgaver kan således være mange. Tid Erfaringer 2 x ½ dag pr. uge. Det er muligt at bruge tid herudover (uden lærer), hvis talenteleven har afsluttet et emne i den ordinære undervisning. Opgaven er afprøvet på et særligt forløb for talenter på tværs af el-grundforløbsklasser. Må gerne kopieres Kontakt Thomas Vest Sørensen Technology College, Tech College Aalborg Elevmateriale Maskinanlæg-kompendium_Elev Maskinanlæg-forløbsbeskrivelse_Elev 14

15 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 NAO Challenge Uddannelse Placering Formål Automatiktekniker, IT-supporter, datatekniker og elektronikfagtekniker. EUX integreret som en aktivitet for talentelever på grundforløbet. (Talentelever): At give de dygtigste EUX elever mulighed for fordybelse i humanoid robotteknologi, adgang til den nyeste viden og teknologi, samt en sjælden oplevelse knyttet til et dynamisk og innovativt miljø omkring NAO-brugeres samfund. At give eleven kompetencer, oplevelser og netværk, der åbner døre for fremtidige job- og karrieremuligheder. (Skolen): At give skolen mulighed for at synliggøre og profilere sig i forhold til konkrete innovationer via internationale medier med ekko ind i danske medier. Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Gruppen af talentelever bliver en del af en international udfordring, der fordrer stor selvstændighed og drive. Konkurrencen indgår som del af de uddannelsesmæssige aktiviteter, der navnlig tager sigte på at udvikle såvel elevernes initiativer og smag for innovation som deres videnskabelige og teknologiske evner. De fem udfordringer, som NAO Challenge indeholder, er designet i samarbejde med lærere til at passe ind i forskellige videnskabelige, teknologiske og tekniske projekter, hvilket gør NAO Challenge åben og egnet til at skabe koblinger til elevernes fag flere forskellige steder. Eleven kan indgå i og gennemføre en innovativ proces. Eleven kan dele viden og samarbejde med andre omkring en eller flere specifikke innovationer inden for robotteknologi. Eleven kan tilegne de nyeste teknologiske teknikker på området. Eleven kan præsentere gruppens innovation i en international sammenhæng. Eleven kan modtage vejledning og support fra eksperter fra NAO-brugernes samfund. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, social kompetent, innovation og overblik. NAO Challenge er en konkurrence med fem forskellige udfordringer, hvor én eller flere NAO robotter skal udføre hverdagsting i en dagligstue. Eleverne kan vælge at deltage i én eller flere af udfordringerne. Konkurrencen er årlig og afholdes i de fem europæiske lande Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien og Storbritannien. Der deltager elever fra fem europæiske lande og præmien er en NAO robot til kr til den vindende skole. Eleverne frembringer ved programmering og udvikling af et mekatronisk system - scenarier, der optimerer NAO s muligheder og tager højde for dens begrænsninger, hvorved NAO kan blive en ledsager og en ideel hjælper i hjemmet. Eleverne arbejder med deres projekt og får ugentlig feedback. Eleverne deltager i en internatcamp i en weekend op til finalen. Tid 6 måneder. Projektet løber i perioden fra oktober 2014 til marts 2015 med finale i maj Erfaringer Eleverne mødes hver uge efter normal skoletid sammen med en underviser for at evaluere gruppens fremdrift og udvikling. Vi har tilmeldt to hold a fem elever, og de deltager alle aktivt. Kontakt Henrik Graversen House of Technology, Mercantec Viborg Elevmateriale NAO-Challenge-Regler NAO-Challenge_Elev Supplerende info: https://www.aldebaran.com/en/naochallenge 15

16 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Print din drøm eksempel på brobygning Uddannelse Placering Formål Automatiktekniker, IT-supporter, datatekniker og elektronikfagtekniker. Brobygning til folkeskoler/privatskoler/efterskolers klasser integreret som en aktivitet for talentelever, der vil fordybe sig i 3D printere, på grund- eller hovedforløb. At motivere talentelever i folkeskolen til at tænke og arbejde innovativt lige før uddannelsesvalg. (Brobygning): At markedsføre erhvervsskolens tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Det særlige Tilbuddet gælder kun de dygtigste elever fra afgangsklasserne i folkeskoler, privat- og efterskoler. Eleverne udvælges af deres lærer. (Brobygning): Talenteleverne kan ved brobygningsarrangementer spille en vigtig rolle som ambassadører og forbilleder for erhvervsskolernes tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Talentelevernes opgave ved et brobygningsarrangement kan tage afsæt i elevernes egne målsætninger og interesseområder og er således en meget åben talentopgave. Ønsket virkning De dygtigste elever fra 9-10 klasse bliver motiveret til at vælge en erhvervsuddannelse inden for teknologi. (Brobygning): Erhvervsskolerne får øget søgning, bl.a. af ressourcestærke elever. Erhvervsskolerne får et endnu bedre renommé og bliver en vigtig spiller inden for uddannelser, der kan føre til innovation, iværksætteri og styrkelse af Danmarks konkurrence i et globalt perspektiv. Fortsættes næste side Må gerne kopieres 16

17 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 Print din drøm eksempel på brobygning Beskrivelse af selve opgaven Opgaven er rettet mod talentelever på EUD, der vil fordybe sig i 3D printere, idet de får en rolle som undervisningsassistenter og talenttræner for talentfulde elever i 9. og 10. klasser i et samarbejde med den EUD-underviser, der skal forestå undervisningsforløbet over 16 uger for folkeskoleeleverne under temaet Print din drøm design med 3D printere. Undervisningsforløbet tager afsæt i følgende oplæg: I fremtiden er det slut med at gå i butikker og købe ting. Vi downloader i stedet bare ting og sager fra internettet og printer dem ud på vores egne 3D printere. Denne fremtid er allerede begyndt. I dag kan man bygge sin egen 3D printer for ca kr. Herfra er det bare at downloade tusindvis af færdige dimser fra nettet. Men kan du selv tegne det, du ønsker, åbnes der helt nye perspektiver. For dermed koster det kun en 5 er at printe dit eget mobiltelefoncover lige som du vil have det og ingen andre i hele verden har et magen til. På House of Technology tilbyder vi dig at mestre 3D konstruktioner i professionelle CADprogrammer som SolidWorks, AutoCAD og gratisprogrammet SketchUp. Kom og leg i vores store 3D printer-lab og design dine egne drømme i de farver, der lige passer dig. Med vores 10 gode hobby- og semiprofessionelle 3D-printere kan vi hjælpe dig i gang med alle dine opfinderdrømme. Vi kan printe i mange forskellige plasttyper fx PLA, ABS og nylon. Vi hjælper dig også gerne med vejledning til at bygge din egen 3D printer. Kom og udlev din designer drøm på House of Technology i et spændende og eksperimenterende forløb over 16 uger, hvor du bl.a. får én af vores talentelever som personlig talenttræner. Talenteleverne committer sig til undervisningsforløbet. I samarbejde med underviseren planlægges de enkelte undervisningsgange, hvor talenteleven har ansvar for dele af undervisningen afhængig af kapacitet og personlige mål. Det kan fx være at sætte en øvelse i gang, instruere, demonstrere eller vise egne opgaveløsninger. Talenteleven får tildelt et ansvar for en mindre gruppe af talenteleverne fra folkeskolen, som talenteleven særligt følger fra gang til gang og skal med sin rolle som talenttræner inspirere og støtte de unges læring. Her vil EUD lærerens rolle som træner for EUD talenteleven udgøre et vigtigt input, som eleven kan inddrage i sin talenttrænerfunktion, men rollen vil også kunne skabe grundlag for refleksion over egen udvikling som EUD talentelev. Talenteleven får mulighed for at inddrage dette forløb i én af sine eksamener. Tid Erfaringer 3 timer ugentlig i 16 uger, i alt 48 timer. Forløbet er fleksibelt og kan placeres enten eftermiddag eller aften. Der må påregnes en del forberedelse og kreative tanker fra modul til modul. Aktuelt er det tanken, at forløbet skal udbydes med afvikling fra februar til maj 2015, dvs. inden klasseeleverne skal til eksamen, hvilket evt. kunne give dem mulighed for at inddrage læring fra dette forløb i deres eksamen. Vi har ikke på nuværende tidspunkt erfaring med ugebaseret undervisning til folkeskoleelever efter normal skoletid, men vi har flere eftermiddagsforløb med EUX og EUD talentelever, der fungerer godt efter dette princip. Kontakt Henrik Graversen House of Technology, Mercantec Viborg Elevmateriale Detaljeret materiale er under udarbejdelse. Planen er iværksættelse februar

18 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Tværgående innovationsprojekt eksempel på brobygning Indgang Uddannelse Placering Formål Strøm, styring og IT Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Produktion og udvikling Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil. Automatiktekniker, IT-supporter, datatekniker og elektronikfagtekniker, klejnsmed, produktør, smed - bearbejdning, plade- og konstruktionssmed, svejser, cnc-tekniker, industrioperatør, industritekniker, tømrer, struktør, murer, gulvlægger, byggemontagetekniker, bygningsmaler, ernæringsassistent, ernæringshjælper, kok, bager og konditor, detailslagter, cater, tjener, smørrebrødsjomfru, receptionist, film/tv-uddannelsen, fotograf, webintegrator, kontor, salgsassistent, handelsassistent og eventkoordinator. Brobygning til folkeskolens klasser, videregående uddannelser og lokale virksomheder integreret som en aktivitet for talentelever på grund- eller hovedforløb. At sætte konkrete initiativer i gang knyttet til innovation, der involverer uddannelsessystemet fra grundskole, til ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og lokale virksomheder hvor talentelever får konkrete opgaver i forhold til grundskoleelever, bliver inspireret af muligheder i videregående uddannelse og selv/i samarbejde med virksomheder udfører nytænkende designs i form af prototyper. (Brobygning): At markedsføre erhvervsskolens tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Det særlige MyMachine-konceptet har til hensigt at bygge og realisere vilde drømmemaskiner og bidrage til, at elever allerede tidligt gør konkrete erfaringer med potentialer ved at være innovativ og lære, at innovation ikke er forbeholdt særlige nørder. (Brobygning): Talenteleverne kan ved brobygningsarrangementer spille en vigtig rolle som ambassadører og forbilleder for erhvervsskolernes tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Talentelevernes opgave ved et brobygningsarrangement kan tage afsæt i elevernes egne målsætninger og interesseområder og er således en meget åben talentopgave. Ønsket virkning Folkeskoleeleven kan bruge sin fantasi og medfødte kreativitet til at udvikle en drømmemaskine han/hun brænder for realiseringen af. Folkeskoleeleven får øje for erhvervsuddannelserne som et potentielt uddannelsesvalg ved udgangen af klasse. (Brobygning): Erhvervsskolerne får øget søgning, bl.a. af innovativt orienterede elever. Erhvervsskolerne udbygger sin innovationsplatform ved at bygge bro både nedad og opad i uddannelsessystemet samt udad til relevante virksomheder, der har fokus på innovation og produktudvikling. Må gerne kopieres Fortsættes næste side 18

19 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 Tværgående innovationsprojekt eksempel på brobygning Beskrivelse af selve opgaven MyMachine-konceptet består af 3 trin bygget op omkring en innovationsproces og forskellige målgrupper som hovedaktører. I den sidste fase inddrages alle målgrupper i en samarbejdende proces. Trin 1- Idéfase: Elever fra klasse opfinder og præsenterer deres drømmemaskine (via tegninger, modeller, historier, manualer mv.). Alle slags drømmemaskiner er velkomne; fra en maskine, der hjælper med at smøre Nutella på et brød til en maskine, der rydder op på værelset. Det vigtigste kriterium er, at drømmen er relevant for det barn, der har den, og at vedkommende brænder for ideen. Trin 2 Design- og konceptfase: Studerende fra en videregående uddannelse modtager elevernes ideer fra fase 1 - min drømmemaskine og gør dem mere konkrete ved at give drømmen ét eller flere forslag til konkrete design. Eleverne fra fase 1 bliver præsenteret for forslagene og udvælger de bedste design til videreudvikling. Trin 3 Produktions- og realiseringsfase: Erhvervsskolen (og lokale virksomheder) får overdraget de tekniske tegninger og designs og bygger en prototype af drømmemaskinen bistået af eleverne fra idéfasen og de studerende fra design- og konceptfasen. Gennem hele innovationsprocessen (de tre trin) kan elever og studerende få støtte og ekspertise fra en bred vifte af lokale virksomheder, uddannelsessteder og organisationer, der ligeledes er engageret i udvikling af kreativitet og innovation. Præsentationsfase: Hvert MyMachine-forløb slutter af med en udstilling, hvor alle tegninger, designs, modeller og prototyper bliver vist og afprøvet. Der produceres desuden et katalog for hvert MyMachine-forløb. Kataloget viser det brede og varierede udvalg af ideer, designs og maskiner, der er blevet produceret det pågældende år. Tid Erfaringer Et MyMachine-forløb tager et akademisk år (d. 1. september til d. 30. juni): Trin 1 (idéudvikling): September-oktober (1-4 uger) Trin 2 (design & koncept): November-december (4-6 uger) Trin 3 (produktion & realisering): Februar-maj (8-12 uger) MyMachine har bl.a. været afviklet i Belgien, Sydafrika og Slovenien siden Mercantec er i dialog med Howest Universitet omkring rettighederne til at bruge konceptet i Skandinavien og afventer en underskreven aftale. Konkret vil vi afprøve MyMachine på en lokal skole i Viborg og vores akademiske samarbejdspartner kunne blive The Animation Workshop, som udarbejder prototyper. Mercantec vil bygge de konkrete maskiner som et tværfagligt talentprojekt i de relevante indgange. Da selve konceptet således er omfattet af rettigheder, skal dette snarere ses som et eksempel på en ideskabelsesproces, som kan omfatte brobygning til Folkeskolen og hvor talentelever kan tegne og bygge de prototyper, som folkeskoleeleverne drømmer om. Kontakt Henrik Graversen House of Technology, Mercantec Viborg Elevmateriale Tværgående innovationsprojekt eksempel på brobygning supplerende materiale Mere information om MyMachine: 19

20 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Virtualisering af servere Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Data- og kommunikationstekniker. Grundforløb. At eleven træner håndtering af komplekse problemstillinger inden for operativsystemer. Eleven udfordres ved at skulle arbejde med en praktisk installationsopgave, der i sit indhold og sværhedsgrad har en kompleksitet, der ligger over, hvad ordinære opgaver rummer. Opgaveløsningen fordrer, at eleven anvender kendt stof på en ny måde, selv sætter sig ind i installationsvejledninger og dermed tager et selvstændigt ansvar for læreprocessen. Eleven kan gennemføre de komplekse installationer korrekt. Eleven demonstrerer gennem installationen, at begrebet virtualisering og forskellige serverroller i et netværksmiljø er forstået, samt at eleven kan håndtere brugere, grupper og ressourcer i et servermiljø. Eleven kan arbejde selvstændigt og målrettet, men inddrage læreren som ressourceperson ved behov. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed og overblik. Opgaven omhandler installering af en software platform, hvorpå der kan installeres virtuelle servere. Eleven får udleveret et vejledende materiale, der beskriver installationen af VMWares HyperVisor ESXi på en fysisk server og efterfølgende installationen af 2 Windows Server 2012, der skal konfigureres som henholdsvis en Domain Controller og en File and Application server. Eleven udfører opgaven og kan inddrage underviseren som vejleder efter behov. Eleven får feedback på sin opgaveløsning. Tid Erfaringer 2 dage. Opgaven fordrer et vist elevvolumen, for at en synergieffekt kan nå sit maksimale potentiale. Må gerne kopieres Kontakt Kim Petersen EUD Campus Bornholm Elevmateriale Virtualisering-af-servere_Elev 20

Bilag. Teknologi, byggeri og transport 2. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2. Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Bilag. Teknologi, byggeri og transport 2. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2. Fødevarer, jordbrug og oplevelser Bilag Teknologi, byggeri og transport 2 Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling

Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015. 10 hands-on til talentudvikling Talentvejen Afslutningskonference d. 24/3 2015 10 hands-on til talentudvikling En global økonomi øger konkurrencen Virksomheder skal forbedre og forny sig SMV er udgør 99,6 % af det samlede antal virksomheder

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter. Klassecenter giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb,

Læs mere

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse

Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Hvad er skolepraktik? en folder til dig, der overvejer en erhvervsuddannelse Jeg synes, det er interessant at være i skolepraktik. Det er anderledes. Det giver ikke 100 % faglig kompetence, men det giver

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder

30.9.2014. Erhvervsskole Reform 2015. Mere attraktive erhvervsuddannelser. Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Erhvervsskole Reform 2015 30.9.2014 Mere attraktive erhvervsuddannelser Højere krav Bedre uddannelser Flere muligheder Adgangskrav: 2,0 i dansk og matematik Tilmeldingsbegrænsning: 1 forsøg på GRF1 3 forsøg

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse giver dig en stærk start på din videre uddannelse. På Seminarieskolen og Løvvangskolen tilbyder vi dig et målrettet undervisningsforløb, der er afstemt efter de

Læs mere

Direkte fra 9. eller 10.

Direkte fra 9. eller 10. Flere karrieremuligheder Har du spørgsmål? Ring og få en snak med en af vores studievejledere Tlf. 7412 4242 Direkte fra 9. eller 10. Du skal tage en eud fordi Der er store fremtidsmuligheder Det er den

Læs mere

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3

facts! 6 indgange tjek mere her! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 JUMP! spring ind i din fremtid på syddansk erhvervsskole Læs mere fra side 3 6 indgange Fra tømrer og smed til bager og slagter. Uanset, hvad du brænder for, har vi en uddannelse for dig. facts! om UDDANNELSE

Læs mere

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser

aarhustech.dk Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Grundskolen og de tekniske erhvervsuddannelser Indhold I dette katalog har vi sammensat en bred vifte af aktivitetstilbud, som retter sig mod grundskoler. Aktiviteterne kan benyttes som værktøj i målsætningen

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015

Projekt katalog Skemaperiode 2 2014-2015 Projekt EUC nord Automekaniker, for dig der vil vide mere om autobranchen og dens muligheder I uddannelsesprojektet på EUC-Nord, kommer du til at beskæftige dig med. Teori og praksis i skøn forening -

Læs mere

Nu kan du direkte fra 9. /10. klasse og indtil ét år efter starte på gf.1

Nu kan du direkte fra 9. /10. klasse og indtil ét år efter starte på gf.1 Nu kan du direkte fra 9. /10. klasse og indtil ét år efter starte på gf.1 Du starter på en fagretning og vælger først din endelige erhvervsuddannelse efter gf.1 gf.1 er syv fagretninger Butik + handel

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Uddannelse i Hadsund og Hobro

Uddannelse i Hadsund og Hobro Uddannelse i Hadsund og Hobro Velkommen til Tech College Mariagerfjord Tech College Mariagerfjord er en hyggelig erhvervsskole med to afdelinger den ene skønt beliggende i Hadsund, tæt ved naturområder

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du

I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du Uddannelsesoversigt I denne lille folder kan du se, hvilke uddannelser du kan tage på collegerne under Tech College Aalborg. Du kan læse mere på hjemmesiderne, eller du kan ringe og få en snak med en

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ?

FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? FÆRDIG MED FOLKESKOLEN... HVAD SKAL JEG SÅ? Erhvervsuddannelserne anno 2015, hvad er det og hvad betyder det for din uddannelse? En erhvervsuddannelse er en ungdomsuddannelse, der giver dig direkte adgang

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole

Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole Oplev Mercantec! Tilbud til vejledere og undervisere på folkeskolerne i Viborg Kommune Tag jeres elever med til sjove oplevelser på vores skole - kom og prøv at arbejde i de praktiske værksteder, eller

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

- Spring ud i din fremtid

- Spring ud i din fremtid - Spring ud i din fremtid TA EN UDDANNELSE PÅ SYDDANSK ERHVERVSSKOLE I GRINDSTED VÆLG MELLEM 9 ERHVERVS- UDDANNELSER SIDE 6-12 NYT EUX HÅNDVÆRKER MED HUE SIDE 4-5 I GRINDSTED FACTS FÅ SVAR PÅ DET MESTE

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1.

De nye grundforløb. - Intention, indhold & struktur. Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet. Side 1. De nye grundforløb - Intention, indhold & struktur Sandra Hansen Karner Pædagogisk konsulent Undervisningsministeriet Side 1 Side 2 Grundforløbets 1. del 20 uger Skal udvikle elevens almene og brede erhvervsfaglige

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info

Brobygningskurser på Erhvervsskolen Nordsjælland. Brobygning kontakt Koordinator: Fagretning Formål Indhold Tid, sted, transport og info skurser på Fagretningen Benzin og spænding Auto Vi giver dig kendskab til indhold og opbygning af de faglige og teoretiske områder inden for fagretningen. I løbet af ugen vil du lære om nogle af de opgaver

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Uddannelse direkte fra 9./10. klasse. På gf.1 starter du på en spændende fagretning. Først derefter vælger du din endelige erhvervsuddannelse

Uddannelse direkte fra 9./10. klasse. På gf.1 starter du på en spændende fagretning. Først derefter vælger du din endelige erhvervsuddannelse Uddannelse direkte fra 9./10. klasse På gf.1 starter du på en spændende fagretning Først derefter vælger du din endelige erhvervsuddannelse Version 08/2015 gf.1 er syv fagretninger Butik + handel Konstruktion,

Læs mere

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst:

Skabelon til uddannelsesspecifikt fag. Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Skabelon til uddannelsesspecifikt fag Bilag 2 Skolen skal angive uddannelsesnavn, varighed og erstatte de firkantede parenteser med tekst: Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til: [uddannelsens navn]

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

Erfaringer fra udviklingsprojektet Innovation i industriens arbejdsmarkedsuddannelser

Erfaringer fra udviklingsprojektet Innovation i industriens arbejdsmarkedsuddannelser Erfaringer fra udviklingsprojektet Innovation i industriens arbejdsmarkedsuddannelser Innovationsagenter der rykker! 1. kursusdag den 15. april 2013 Lizzie Mærsk Nielsen Om udviklingsprojektet Mål: Nytænke

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

3 naturvidenskabelige projekter

3 naturvidenskabelige projekter 3 naturvidenskabelige projekter For de ældste FIRST LEGO League (FLL) Siden 2003 For de mellemste Junior FIRST LEGO League (JrFLL) Siden 2011 For de yngste MINI League Siden 2012 Børn og Unge har siden

Læs mere

Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling

Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling Brobygning 10. kl. Produktion & udvikling Smed Skibsmontør Navn: Skole: Velkommen til Teknisk Skole Esbjerg Vi er glade for at se dig på brobygningsforløbet på Teknisk Skole Esbjerg. Her vil du få et indblik

Læs mere

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport

Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Færdig med folkeskolen? Du kan fortsætte på HANSENBERG Indgangen Teknologi, byggeri og transport Indholdsfortegnelse En erhvervsuddannelse kan være vejen til succes 3 Mediegrafiker 4 Teknisk designer 5

Læs mere

NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM

NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM NYT LÆRINGSKONCEPT TIL NY EUD-REFORM praxisonline er elevens navigationscentrum og digitale boghylde med adgang til sine læremidler og læringsforløb: webbog didaktiseret kernestof med fagspor ipraxis interaktive

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Skolen i Midten Nørremarksvej 1 8783 Hornsyld Bråskovgård Efterskole Bråskovvej 59 8783 Hornsyld Erhverv: Kildeparken 30 8722 Hedensted

Læs mere

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT

24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner. KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk NYT LÆRINGSKONCEPT NYT LÆRINGSKONCEPT NY EUD 2015 24 FAGPAKKER med webbøger, ipraxisforløb og mobilmissioner KOM GODT I GANG via kurser, webinars og vores online helpdesk praxisonline er elevens digitale boghylde. Herfra

Læs mere

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2 Bilag Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne.

Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Fremtek 18. august 2014 Kort beskrivelse af indholdet i skolerne forløb, og uddrag af evalueringerne. Kort beskrivelse af forløbet 3D print Uddrag af evalueringen Torsted Skole 8. klasse Produktudvikling

Læs mere

Uddannelse som talentvejleder

Uddannelse som talentvejleder Uddannelse som talentvejleder et efteruddannelsestilbud hos ScienceTalenter Vi skal sikre en bedre grundskole, der giver alle børn mulighed for at lære så meget som muligt og få et højere fagligt udbytte

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1

EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015. Side 1 EUD-reformen konsekvenser for undervisning og vejledning Temadag den 29. april 2015 Side 1 Dagens indhold Reformens overordnede mål Reformens pædagogiske intentioner Målgrupper adgangskrav og optagelse

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012, plan

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2010 HTX Sukkertoppen,

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Kompetenceudvikling EUD reform workshop

Kompetenceudvikling EUD reform workshop Kompetenceudvikling EUD reform workshop Susanne Gottlieb Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 9.2.2. Markant løft af lærernes pædagogiske kompetencer alle lærere [skal] inden 2020 have

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV

FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN. Erhvervsuddannelser og EUV FOR DIG DER ER GÅET UD AF SKOLEN Erhvervsuddannelser og EUV e - kontakt os, og hør mere. Lene Kristensen Tlf. +45 7224 6088 Mail lk@eucnord.dk Lone B. Haugaard Tlf. +45 7224 6699 Mail lbh@eucnord.dk Morten

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG

FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG FREMTIDSDRØMME FIND DEN RETTE UDDANNELSE FOR DIG EUX EN ERHVERVSUDDANNELSE MED STUDIEKOMPETENCE UDDANNELSER Hvad er dine fremtidsdrømme? Det er ikke let at træffe et valg, der tager højde for både drømme,

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere