Bilag. Teknologi, byggeri og transport 2. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2. Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag. Teknologi, byggeri og transport 2. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2. Fødevarer, jordbrug og oplevelser"

Transkript

1 Bilag Teknologi, byggeri og transport 2 Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Februar 2015

2 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Bliv inspireret af andres talentopgaver Denne publikation er et af fire bilag til hovedpublikationen 10 hands-on til talentudvikling. Hovedpublikationen formidler erfaringerne fra Talentvejen i en pædagogisk ramme, som kan bruges som baggrund for de drøftelser og det arbejde, ledere og lærere står foran ved implementering af den del af EUD reformen, der handler om talentudvikling. I de fire bilagspublikationer bliver du præsenteret for 100 eksempler på talentopgaver. Opgaverne repræsenterer en stor mangfoldighed i design og originalitet. Derfor vil det ikke kun være interessant for dig at læse opgaver fra dit eget fag, men også at se, hvordan fag helt forskelligt fra dit eget har skruet talentopgaver sammen. Vi er sikre på, at du vil blive inspireret af forskelligheden. Først og fremmest håber vi, at du vil få lyst til at kaste dig ud i dine kollegers spændende talentopgaver, måske med enkelte tilpasninger. Sådan er talentopgaverne systematiseret To publikationer indeholder opgaver inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport, en indeholder opgaver fra hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser mens den sidste indeholder opgaver fra hovedområdet Kontor, handel og forretningsservice samt to tværfaglige opgaver, der involverer hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik (frisør). Fordelingen af opgaver på hovedområder afspejler omfanget af uddannelser, der har deltaget i Talentvejen. Sådan er talentopgaverne bygget op Hver talentopgave er opbygget efter en fælles didaktisk skabelon for at sikre pædagogisk fokus og ensartethed, men også for at holde beskrivelsen af en talentopgave på cirka én side. For at lette sproget er eleven valgt som gennemgående synonym for talentelev. Vi har brugt entalsformen, fordi læring altid er en individuel psykologisk bearbejdelse og tilegnelse, selvom læring også er indlejret i en social samspilssituation. Entalsformen er ligeledes et sprogligt valg, velvidende at flere af opgaverne skal løses af flere talentelever sammen. Skabelonen har følgende overskrifter og betydninger: Uddannelse: Udpeger, hvilken uddannelse (fag) talentopgaven er rettet mod. Placering: Fortæller, hvilket uddannelsestrin talentopgaven er afprøvet på eller tiltænkt at blive brugt på. Formål: Udtrykker, hvad der har været lærerens intention med opgaven. Det særlige: Sætter ord på, hvordan opgaven udfordrer talenteleven, idet det samtidig er forsøgt at uddrage, hvordan opgaven adskiller sig fra opgaver til ordinære elever. Ordet ordinære skal på ingen måde signalere mindre betydning, men har været en nødvendig kategori for at tydeliggøre, hvori det særlige består; hvis talentopgaver ikke er anderledes end opgaver til eleverne i almindelighed, giver det jo ingen mening at tale om talentopgaver. Ønsket virkning: Beskriver, hvad eleven forventes at kunne efter opgaven er gennemført. Der er bevidst brugt den gennemgående formulering eleven kan for at understøtte vores anvendte talentbegreb, der sigter mod mestring en faglig kunnen, som kan iagttages. Ligeledes er der brugt en art oplistning for, at punkterne kan bruges som enkle checkpoints sammen med eleven før og efter talentopgavens gennemførelse, dvs. kunne tydeliggøre for eleven, hvad opgaven sigter mod af kunnen, og efter opgaven at give feedback i forhold til de enkelte punkter. Det er bevidst, at der ikke er arbejdet med de taksonomiske formuleringer. Tankegangen afspejler, at talenteleven ikke skal være låst i et krav om bestemte præstationsniveauer, men blive grebet af selve opgaven og at gøre sit bedste, turde tage chancer og risikere fejl. Den talentdidaktik, som er beskrevet i hovedpublikationen, lægger vægt på, at eleven får indsigt i egen læreproces, da det er et vigtigt element for elevens videre udvikling mod hele tiden at blive dygtigere. Den ønskede virkning er knyttet til talentopgaver, der i deres udgangsniveau er sværere og 2

3 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 sigter på, at eleven kan sprænge niveauet for sin hidtidige mestring og ikke at skulle opnå et på forhånd defineret mestringsniveau. En mestring (ønsket virkning), der kan iagttages, kan også beskrives og dokumenteres. Det anbefaler hovedpublikationen, at eleven gør i en logbog/portfolio, hvormed elev og lærer har et udgangspunkt for at planlægge elevens videre forløb. Men dokumentationen vil også kunne anvendes til at beskrive, hvad der karakteriserer den pågældende elevs særlige profil, talent og præstationsniveau ved fagets afslutning. Beskrivelse af selve opgaven: Udpeger talentopgavens fokus på indholdselementer og hvilke trin læreprocessen er bygget op af for eleven. Tid: Anviser, hvor lang tid, der er brugt, til at gennemføre opgaven med det anvendte set up. Erfaringer: Videregiver, hvilke erfaringer læreren har gjort med den pågældende opgave. Elevmateriale: Linker til selve den talentopgave eleven har fået eller andre materialer, der kan have betydning for at kunne gennemføre talentopgaven. Alle materialer er placeret i lærerværelset på Talentvejens hjemmeside Kontakt: Henviser til den lærer, som har været primus motor i designet af den pågældende talentopgave. Der er angivet en mailadresse, så du kan tage kontakt til læreren for eventuelt uddybende spørgsmål. Sådan kan du læse og bruge talentopgaverne Der er mange måder at læse og bruge bilagsmaterialets talentopgaver på. Her er nogle systematikker, du kan følge for at få inspiration til selv at designe talentopgaver: Læs opgaverne efter overskrifter måske er der noget bestemt du søger idéer til? Læs alle talentopgaver inden for et specifikt fag er der kulturtræk i forhold til fagenes måde at tænke talentudvikling på? Læs talentopgaver inden for beslægtede uddannelser eller samme hovedområde giver det anledning til tværgående samarbejde og videndeling? Læs talentopgaver fjernt fra dit uddannelsesområde udfordrer det vante og fastgroede tanker om læring? Læs opgaver på kryds og tværs og lad dig inspirere af metoder, organiseringer og kreative påfund. Vælg gode opgaver ud og drøft deres kvaliteter med dine kolleger. Vælg opgaver ud og brainstorm med dine kolleger om, hvordan I kunne lave variationer over samme opgave eller tilføre flere elementer til opgaven. Læs kategorien Det særlige på tværs af alle talentopgaver og bliv mere klar på, hvad der adskiller en talentopgave fra en ordinær opgave. Udvælg fem talentopgaver og lad talentelever vælge to, som de synes er særligt interessante. Find ud af, hvad der har inspireret dem. Giv inspirationshæftet til talentelever og lad dem vælge opgaver ud, som de kunne tænke sig at prøve, evt. med lidt tilretning. Giv talenteleverne en tom talentopgaveskabelon og bed dem om at skrive stikord til en spændende talentopgave. 3

4 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Udgivelseår 2015 Udgiver Selandia Forlag Forfattere Projektledelse Foto Grafisk design Tryk Kirstine Ipsen i samarbejde med Erik Jacobsen, Flemmng Grønborg, Henrik Bach, Henrik Graversen, lb Rasmussen, Jens Peter Christensen Dalsgaard, Kim Petersen, Kim Schou Henriksen, Kurt Andreasen, Lasse Frederiksen, Martin Sørensen, Ole Raal, Steen Andersen, Svend Jacobsen, Thomas Vest Sørensen Kirsten Bach Kjeldal Jacob Kjøller Andersen Stormes Grafisk Media College Aalborg Oplag 500 stk. ISBN nr

5 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 Indholdsfortegnelse Automatik-data-tekniker...7 Dokumentation i PC SCHEMATIC Automation...8 Hour of Code et eksempel på brobygning...9 Innovationscamp for klasse eksempel på brobygning...11 Labyrint...13 Maskinanlæg...14 NAO Challenge Print din drøm eksempel på brobygning Tværgående innovationsprojekt eksempel på brobygning Virtualisering af servere Elektriker...23 DC-EL og måleteknik...24 Drømmeboligen Lystænding i indkørslen Smed...29 Grillprojekt Havegrill...31 Havegrill...32 Selvtræning af svejseteknikker...33 Solur...34 Talentspot konkurrence (spotteopgave) Talentspot konkurrence (spotteopgave) Industritekniker...39 Togprojekt Mekaniker...43 ABS følere...44 Bremser og styretøj Bremser som tema Elmotorforståelse Lærepladssøgning Plus/minus styring Rundt om Citroën Rundt om Citroën Udmålinger Viskermotor

6 TALENTVEJEN FEBRUAR

7 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 Automatik-data-tekniker 7

8 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Dokumentation i PC SCHEMATIC Automation Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Automatiktekniker. Grundforløb. At eleven får øvelse i at anvende et tegneprogram til selv at udarbejde dokumentation. Eleven udfordres gennem en opgave, hvor eleven selv skal udarbejde dokumentation.opgaven indebærer, at eleven løfter sit kompetenceniveau fra at kunne følge en instruktion til selv at udarbejde en instruktion. Dermed skal eleven have en forståelse af installationen på et højere niveau, og kunne overføre denne viden på skrift med et logisk instruerende sigte. Eleven kan forstå motorstyringsinstallationen og udarbejde en dokumentation heraf i PC SCHEMATIC Automation. Opgaven omhandler udarbejdelse af dokumentation af en installation for motorstyring i tegneprogrammet PC SCHEMATIC Automation. Den praktiske del af opgaven foregår i elevens stand. Eleven tegner dokumentationen i PC SCHEMATIC Automation. Eleven får feedback på sin opgaveløsning. Tid Erfaringer Ca. 4 timer. Det er vores erfaring, at eleven får et dybere kendskab til retningsliner for dokumentation. Må gerne kopieres Kontakt Ib Rasmussen EUD Campus Bornholm. Elevmateriale Dokumentation-i-PC-SCHEMATIC-Automation_Elev 8

9 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 Hour of Code et eksempel på brobygning Uddannelse Placering Formål Automatiktekniker, IT-supporter, datatekniker og elektronikfagtekniker. Brobygning til folkeskolens klasser integreret som en aktivitet for talentelever på grundeller hovedforløb. (Hour of Code): At alle elever får mulighed for at prøve at programmere, fordi det understøtter evnen til problemløsning, logik og kreativitet. (Brobygning): At markedsføre erhvervsskolens tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Det særlige (Hour of Code): Folkeskolens elever, især piger, bliver gennem sjove programmeringsøvelser inspireret til at se programmering dels som et vigtigt element i alt højteknologisk udstyr som computere, mobiltelefoner, TV, spillekonsoller og robotter dels som en mulig uddannelsesvej. (Brobygning): Talenteleverne kan ved brobygningsarrangementer spille en vigtig rolle som ambassadører og forbilleder for erhvervsskolernes tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Talentelevernes opgave ved et brobygningsarrangement kan tage afsæt i elevernes egne målsætninger og interesseområder og er således en meget åben talentopgave. Ønsket virkning (Hour of Code): Folkeskoleeleverne får erfaring med, at programmering ikke behøver at være svært, når det gribes an fra den rette pædagogiske vinkel. (Brobygning): Erhvervsskolerne får øget søgning, bl.a. af ressourcestærke elever. Erhvervsskolerne får et endnu bedre renommé og bliver en vigtig spiller inden for uddannelser, der kan føre til innovation, iværksætteri og styrkelse af Danmarks konkurrence i et globalt perspektiv. Beskrivelse af selve opgaven (Hour of Code): Er en årlig tilbagevendende begivenhed i december. Projektet er finansieret af virksomheder som Microsoft og Apple. Flere virksomheder udbyder opgaver til Hour of Code. Vi har valgt opgaver fra Hour of Code s hjemmeside og fra Aldebaran, som konstruerer NAO robotterne. Især pigerne er totalt opslugt af NAO robotterne og bruger det meste af deres tid sammen med dem. Opgaverne er konstrueret, så eleverne ikke opdager, at de rent faktisk programmerer, før de ser resultatet til sidst. Når eleverne har gennemført øvelserne, udleverer vi et diplom med deres navn. 90 % af eleverne gennemfører mindst én opgave. Talenteleverne inddrages i brobygningsarrangementet. Eleverne giver ideer til, hvilken rolle de kan spille ved arrangementet (evt. ud fra deres personlige talentplan), og hvad der skal til, for at folkeskoleeleverne bliver inspireret af programmering. Arrangementet gennemføres. Talenteleverne spiller en synlig rolle, så foleskoleeleverne får et personligt møde med talenteleverne. Efter arrangementet evalueres dette og talenteleverne får feedback. Der indhentes ideer til forbedringer samt tiltag af lignende karakter. Fortsættes næste side 9

10 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Hour of Code et eksempel på brobygning Tid Erfaringer Hour of Code foregår i én time, men med forberedelse og evaluering skal der effektivt bruges to timer pr. Hour of Code-seance. Som arrangør skal man regne med ca. én dag til forberedelse og oprydning. Vi har tilbudt projektet til alle skoler i Viborg kommune og har haft knap 100 elever til Hour of Code. Til én af seancerne havde vi 55 elever, hvilket én EUD-lærer fint kan styre, når folkeskolen også har deres tre lærere med. Vi har fået meget positivt respons (se links til avisartikel og TVudsendelse). Vi har interviewet nystartede elever. En stor del har valgt skolen pga. vores brobygningstiltag. Må gerne kopieres Kontakt Henrik Graversen House of Technology, Mercantec Viborg Elevmateriale Hour-of-Code-eksempel-på-brobygning-supplerende-info Hour-of-Code-eksempel-på-brobygning-Invitation 10

11 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 Innovationscamp for klasse eksempel på brobygning Uddannelse Placering Formål Automatiktekniker, IT-supporter, datatekniker og elektronikfagtekniker. Brobygning til folkeskoler/privatskoler/efterskolers klasser integreret som en aktivitet for talentelever på grund- eller hovedforløb. At motivere talentelever i folkeskolen til at tænke og arbejde innovativt lige før uddannelsesvalg. (Brobygning): At markedsføre erhvervsskolens tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Det særlige Tilbuddet gælder kun de dygtigste elever fra afgangsklasserne i folkeskoler, privat- og efterskoler. Eleverne udvælges af deres lærer. (Brobygning): Talenteleverne kan ved brobygningsarrangementer spille en vigtig rolle som ambassadører og forbilleder for erhvervsskolernes tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Talentelevernes opgave ved et brobygningsarrangement kan tage afsæt i elevernes egne målsætninger og interesseområder og er således en meget åben talentopgave. Ønsket virkning De dygtigste elever fra 9-10 klasse bliver motiveret til at vælge en erhvervsuddannelse inden for teknologi. (Brobygning): Erhvervsskolerne får øget søgning, bl.a. af ressourcestærke elever. Erhvervsskolerne får et endnu bedre renommé og bliver en vigtig spiller inden for uddannelser, der kan føre til innovation, iværksætteri og styrkelse af Danmarks konkurrence i et globalt perspektiv. Fortsættes næste side 11

12 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Innovationscamp for klasse eksempel på brobygning Beskrivelse af selve opgaven Opgaven for talenteleverne på EUD omhandler medplanlægning af en Innovationscamp for talentfulde elever i 9. og 10. klasser med temaet Styrer robotterne fremtiden? Talenteleverne på EUD får en teaser a la nedenstående, der skal formidles videre til talentelever i klasse og deres lærere som en annoncering af Innovationscampen. Oplæg: Robotterne har for længst invaderet det moderne højteknologiske samfund. De findes i alle størrelser og har mange forskellige funktioner og roller.vi har industrirobotter på størrelse med dinosaurer, der bygger vores biler og skibe, samt andre mindre robotter, som samler vores smartphones og computere. Robotter på larvefødder eller vinger tager det farlige arbejde i krigszoner. Nano-robotter arbejder i vores kroppe og kurerer os for farlige sygdomme. I nær fremtid går robotterne iblandt os og laver alt det kedelige måske også dine lektier? Måske er robotterne allerede iblandt os, uden at vi ved det? Kom og vær med til at skabe fremtiden det er dig, der bestemmer, hvordan fremtiden folder sig ud. Talentelevernes planlægning tager afsæt i følgende programoplæg til Innovationscampen: Programoplæg: Lær at programmer vores seje NAO robotter. De kan se, føle, høre, tale, kommunikere med computere, bevæge sig og gå rundt som rigtige mennesker. Prøv også kræfter med en rigtig industrirobot, der både kan lodde, svejse, male og samle ting. Er du kreativ kan du komme til at konstruere robotter i Lego Mindstorm, som du kan styre fra din mobiltelefon. Hvis du har en stor opfinder i maven, får du også muligheden for at bygge din egen 3D-printede robot, som du kan tage med hjem. Talenteleverne udarbejder i grupper et oplæg til Innovationscampen med afsæt i de to teaser og fremlægger det for deres undervisere, som kommer med input og feedback. På baggrund af input og feedback går en mere detaljeret planlægning i gang vedrørende talentelevernes konkrete opgaver og roller på Innovationscampen, praktiske detaljer som overnatning og spisning, økonomi og annoncering. Innovationscampen beskrives evt. i en projektansøgning, der skal godkendes. Talentelever fra det merkantile område inddrages evt. i forhold til annoncering og markedsføring til folkeskolerne, hvorved opgaven får en tværfaglig dimension. Tid Erfaringer 5 dages camp med overnatning. Undervisning dagligt fra kl. 8-13:30, hvorefter der er individuelt arbejde i grupper. Talenteleverne fra både EUD og folkeskolen skal forvente en del arbejde om eftermiddagen og aftenen, hvor der vil være adgang til en rådgiver. Eleverne er indkvarteret og overnatter hele ugen. Vi har stor erfaring med innovationcamps af en uges varighed for talentelever. Må gerne kopieres Kontakt Henrik Graversen House of Technology, Mercantec Viborg Elevmateriale Under udarbejdelse. Skal iværksættes august

13 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 Labyrint Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Automatiktekniker. Grundforløb. At eleven gør erfaringer med konstruktioner inden for styringsteknik, hvor konstruktionen indgår som del af et tænkt virksomhedsprojekt. Eleven udfordres gennem konstruktion af en applikation, der ligger i den øvre ende for tekniske konstruktioner på et grundforløb. I valg af teknik gives eleven flere muligheder, hvorved elevens interesser og muligheder for en innovativ proces kan blive styrende. Opgavens sværhedsgrad øges yderligere ved, at der skal inddrages discipliner fra andre relaterede fag på grundforløbet. I projektet er valgt en vinkel omkring kundeaspekt, økonomi og projektstyring for at skabe en helhedsforståelse hos eleven af virksomhedsprojekter. Eleven kan konstruere en styring til labyrintapplikationen inden for rammerne af projektets kriterier og gerne med et innovativt islæt. Eleven kan se konstruktionen som del af et virksomhedsprojekt og forholde sig konkret til kundeunderlag, projektøkonomi og markedsføring ved at inddrage disse elementer i en projektplan og løsning. Eleven kan arbejde analytisk og helhedsorienteret. Elen kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, innovativ og overblik. Opgaven er et projekt, hvor hovedopgaven er at konstruere en styring til en applikation (labyrint). Krav til projektet: Konstruer en styring til labyrintapplikationen ud fra valgmulighederne pneumatik, relæteknik, PLC eller IC-kredse. Udarbejd en økonomisk beregning på projektomkostninger inkl. omkostninger til at producere produktet. Vurder kundeunderlaget for produktet (hvilke kunder og hvor mange). Overvej hvordan produktet skal markedsføres. Eleven udarbejder en plan for projektet. Eleven udfører projektet og vedlægger skriftligt sine kundeovervejelser, økonomiberegninger og ideer til markedsføring. Eleven får feedback på projektet. Tid Erfaringer 3-5 dage (afhængig af detailniveau). Vi har anvendt den tekniske del af opgaven flere gange, både løst som en pneumatisk- relætekniskog PLC opgave. Opgaven appellerer til elever med høje analytiske og kombinatoriske kompetencer. Kontakt Erik Jacobsen EUC Syd, Sønderborg Elevmateriale Labyrint_Elev 13

14 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Maskinanlæg Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Automatiktekniker. Grundforløb. At eleven kan anvende sine talentkarakteristika til at arbejde eksperimenterende og undersøgende ud fra egne/gruppe interesse- og fordybelsesområder. Eleven udfordres ved at få stillet en så bred faglig ramme til rådighed, at elevens egne interesseog fordybelsesområder er de styrende elementer for opgaver.opgaverne har derfor en fleksibilitet og åbenhed, hvor det primært bliver elevens grad af talent (realisering af talentkarakteristika), der vil sætte grænsen for læring og udvikling. Den faglige ramme vil skabe mulighed for at arbejde med en selvstændighed, kompleksitet og sværhedsgrad, der ligger udover, hvad der forventes af ordinære elever. Eleven kan demonstrere vilje, engagement og nysgerrighed, samt overblik og innovation i forbindelse med et selvvalgt interesse- og fordybelsesområde inden for faget. Eleven kan demonstrere samarbejde og vise, at hun/han er socialt kompetent. Eleven kan anvende fagets metoder kreativt og finde løsninger på specifikke opgaver. Det centrale i opgaven er et miniature produktionsanlæg, der kan deles op i fem mindre anlæg. En lærer er tilknyttet som mentor og vejleder. Anlæg og lærer skaber tilsammen rammen for elevens/gruppens interesse- og fordybelsesområde. Som opstart på forløbet har eleverne fået undervisning i grundlæggende elementer så som: Komponenter og software, fx PLC og fortrådning. Der kan arbejdes i grupper af to elever på hvert af de fem mindre anlæg. Anlægget kan samles og udgøre rammen for et samarbejde mellem fem grupper/ti elever. Samling af anlægget involverer programmering af hardware, ledningsfortrådning og dokumentation i et mindre omfang. Der er desuden indkøbt 5 stk. Siemens LOGO 8 PLC er med indbygget ethernet til anlægget, hvilket skaber mulighed for, at de enkelte enheder i anlægget kan kommunikere med hinanden. Tilbehøret udvider opgavemulighederne, fx: PLC en har indbygget webserver; hvad kan den? Et indkøbt GSM-modem; hvad kan det? Der kan fås en telefon-app; hvad kan den? Indgangene til elevens/gruppernes opgaver kan således være mange. Tid Erfaringer 2 x ½ dag pr. uge. Det er muligt at bruge tid herudover (uden lærer), hvis talenteleven har afsluttet et emne i den ordinære undervisning. Opgaven er afprøvet på et særligt forløb for talenter på tværs af el-grundforløbsklasser. Må gerne kopieres Kontakt Thomas Vest Sørensen Technology College, Tech College Aalborg Elevmateriale Maskinanlæg-kompendium_Elev Maskinanlæg-forløbsbeskrivelse_Elev 14

15 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 NAO Challenge Uddannelse Placering Formål Automatiktekniker, IT-supporter, datatekniker og elektronikfagtekniker. EUX integreret som en aktivitet for talentelever på grundforløbet. (Talentelever): At give de dygtigste EUX elever mulighed for fordybelse i humanoid robotteknologi, adgang til den nyeste viden og teknologi, samt en sjælden oplevelse knyttet til et dynamisk og innovativt miljø omkring NAO-brugeres samfund. At give eleven kompetencer, oplevelser og netværk, der åbner døre for fremtidige job- og karrieremuligheder. (Skolen): At give skolen mulighed for at synliggøre og profilere sig i forhold til konkrete innovationer via internationale medier med ekko ind i danske medier. Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Gruppen af talentelever bliver en del af en international udfordring, der fordrer stor selvstændighed og drive. Konkurrencen indgår som del af de uddannelsesmæssige aktiviteter, der navnlig tager sigte på at udvikle såvel elevernes initiativer og smag for innovation som deres videnskabelige og teknologiske evner. De fem udfordringer, som NAO Challenge indeholder, er designet i samarbejde med lærere til at passe ind i forskellige videnskabelige, teknologiske og tekniske projekter, hvilket gør NAO Challenge åben og egnet til at skabe koblinger til elevernes fag flere forskellige steder. Eleven kan indgå i og gennemføre en innovativ proces. Eleven kan dele viden og samarbejde med andre omkring en eller flere specifikke innovationer inden for robotteknologi. Eleven kan tilegne de nyeste teknologiske teknikker på området. Eleven kan præsentere gruppens innovation i en international sammenhæng. Eleven kan modtage vejledning og support fra eksperter fra NAO-brugernes samfund. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed, social kompetent, innovation og overblik. NAO Challenge er en konkurrence med fem forskellige udfordringer, hvor én eller flere NAO robotter skal udføre hverdagsting i en dagligstue. Eleverne kan vælge at deltage i én eller flere af udfordringerne. Konkurrencen er årlig og afholdes i de fem europæiske lande Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien og Storbritannien. Der deltager elever fra fem europæiske lande og præmien er en NAO robot til kr til den vindende skole. Eleverne frembringer ved programmering og udvikling af et mekatronisk system - scenarier, der optimerer NAO s muligheder og tager højde for dens begrænsninger, hvorved NAO kan blive en ledsager og en ideel hjælper i hjemmet. Eleverne arbejder med deres projekt og får ugentlig feedback. Eleverne deltager i en internatcamp i en weekend op til finalen. Tid 6 måneder. Projektet løber i perioden fra oktober 2014 til marts 2015 med finale i maj Erfaringer Eleverne mødes hver uge efter normal skoletid sammen med en underviser for at evaluere gruppens fremdrift og udvikling. Vi har tilmeldt to hold a fem elever, og de deltager alle aktivt. Kontakt Henrik Graversen House of Technology, Mercantec Viborg Elevmateriale NAO-Challenge-Regler NAO-Challenge_Elev Supplerende info: https://www.aldebaran.com/en/naochallenge 15

16 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Print din drøm eksempel på brobygning Uddannelse Placering Formål Automatiktekniker, IT-supporter, datatekniker og elektronikfagtekniker. Brobygning til folkeskoler/privatskoler/efterskolers klasser integreret som en aktivitet for talentelever, der vil fordybe sig i 3D printere, på grund- eller hovedforløb. At motivere talentelever i folkeskolen til at tænke og arbejde innovativt lige før uddannelsesvalg. (Brobygning): At markedsføre erhvervsskolens tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Det særlige Tilbuddet gælder kun de dygtigste elever fra afgangsklasserne i folkeskoler, privat- og efterskoler. Eleverne udvælges af deres lærer. (Brobygning): Talenteleverne kan ved brobygningsarrangementer spille en vigtig rolle som ambassadører og forbilleder for erhvervsskolernes tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Talentelevernes opgave ved et brobygningsarrangement kan tage afsæt i elevernes egne målsætninger og interesseområder og er således en meget åben talentopgave. Ønsket virkning De dygtigste elever fra 9-10 klasse bliver motiveret til at vælge en erhvervsuddannelse inden for teknologi. (Brobygning): Erhvervsskolerne får øget søgning, bl.a. af ressourcestærke elever. Erhvervsskolerne får et endnu bedre renommé og bliver en vigtig spiller inden for uddannelser, der kan føre til innovation, iværksætteri og styrkelse af Danmarks konkurrence i et globalt perspektiv. Fortsættes næste side Må gerne kopieres 16

17 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 Print din drøm eksempel på brobygning Beskrivelse af selve opgaven Opgaven er rettet mod talentelever på EUD, der vil fordybe sig i 3D printere, idet de får en rolle som undervisningsassistenter og talenttræner for talentfulde elever i 9. og 10. klasser i et samarbejde med den EUD-underviser, der skal forestå undervisningsforløbet over 16 uger for folkeskoleeleverne under temaet Print din drøm design med 3D printere. Undervisningsforløbet tager afsæt i følgende oplæg: I fremtiden er det slut med at gå i butikker og købe ting. Vi downloader i stedet bare ting og sager fra internettet og printer dem ud på vores egne 3D printere. Denne fremtid er allerede begyndt. I dag kan man bygge sin egen 3D printer for ca kr. Herfra er det bare at downloade tusindvis af færdige dimser fra nettet. Men kan du selv tegne det, du ønsker, åbnes der helt nye perspektiver. For dermed koster det kun en 5 er at printe dit eget mobiltelefoncover lige som du vil have det og ingen andre i hele verden har et magen til. På House of Technology tilbyder vi dig at mestre 3D konstruktioner i professionelle CADprogrammer som SolidWorks, AutoCAD og gratisprogrammet SketchUp. Kom og leg i vores store 3D printer-lab og design dine egne drømme i de farver, der lige passer dig. Med vores 10 gode hobby- og semiprofessionelle 3D-printere kan vi hjælpe dig i gang med alle dine opfinderdrømme. Vi kan printe i mange forskellige plasttyper fx PLA, ABS og nylon. Vi hjælper dig også gerne med vejledning til at bygge din egen 3D printer. Kom og udlev din designer drøm på House of Technology i et spændende og eksperimenterende forløb over 16 uger, hvor du bl.a. får én af vores talentelever som personlig talenttræner. Talenteleverne committer sig til undervisningsforløbet. I samarbejde med underviseren planlægges de enkelte undervisningsgange, hvor talenteleven har ansvar for dele af undervisningen afhængig af kapacitet og personlige mål. Det kan fx være at sætte en øvelse i gang, instruere, demonstrere eller vise egne opgaveløsninger. Talenteleven får tildelt et ansvar for en mindre gruppe af talenteleverne fra folkeskolen, som talenteleven særligt følger fra gang til gang og skal med sin rolle som talenttræner inspirere og støtte de unges læring. Her vil EUD lærerens rolle som træner for EUD talenteleven udgøre et vigtigt input, som eleven kan inddrage i sin talenttrænerfunktion, men rollen vil også kunne skabe grundlag for refleksion over egen udvikling som EUD talentelev. Talenteleven får mulighed for at inddrage dette forløb i én af sine eksamener. Tid Erfaringer 3 timer ugentlig i 16 uger, i alt 48 timer. Forløbet er fleksibelt og kan placeres enten eftermiddag eller aften. Der må påregnes en del forberedelse og kreative tanker fra modul til modul. Aktuelt er det tanken, at forløbet skal udbydes med afvikling fra februar til maj 2015, dvs. inden klasseeleverne skal til eksamen, hvilket evt. kunne give dem mulighed for at inddrage læring fra dette forløb i deres eksamen. Vi har ikke på nuværende tidspunkt erfaring med ugebaseret undervisning til folkeskoleelever efter normal skoletid, men vi har flere eftermiddagsforløb med EUX og EUD talentelever, der fungerer godt efter dette princip. Kontakt Henrik Graversen House of Technology, Mercantec Viborg Elevmateriale Detaljeret materiale er under udarbejdelse. Planen er iværksættelse februar

18 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Tværgående innovationsprojekt eksempel på brobygning Indgang Uddannelse Placering Formål Strøm, styring og IT Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Produktion og udvikling Mad til mennesker Medieproduktion Merkantil. Automatiktekniker, IT-supporter, datatekniker og elektronikfagtekniker, klejnsmed, produktør, smed - bearbejdning, plade- og konstruktionssmed, svejser, cnc-tekniker, industrioperatør, industritekniker, tømrer, struktør, murer, gulvlægger, byggemontagetekniker, bygningsmaler, ernæringsassistent, ernæringshjælper, kok, bager og konditor, detailslagter, cater, tjener, smørrebrødsjomfru, receptionist, film/tv-uddannelsen, fotograf, webintegrator, kontor, salgsassistent, handelsassistent og eventkoordinator. Brobygning til folkeskolens klasser, videregående uddannelser og lokale virksomheder integreret som en aktivitet for talentelever på grund- eller hovedforløb. At sætte konkrete initiativer i gang knyttet til innovation, der involverer uddannelsessystemet fra grundskole, til ungdomsuddannelse, videregående uddannelse og lokale virksomheder hvor talentelever får konkrete opgaver i forhold til grundskoleelever, bliver inspireret af muligheder i videregående uddannelse og selv/i samarbejde med virksomheder udfører nytænkende designs i form af prototyper. (Brobygning): At markedsføre erhvervsskolens tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Det særlige MyMachine-konceptet har til hensigt at bygge og realisere vilde drømmemaskiner og bidrage til, at elever allerede tidligt gør konkrete erfaringer med potentialer ved at være innovativ og lære, at innovation ikke er forbeholdt særlige nørder. (Brobygning): Talenteleverne kan ved brobygningsarrangementer spille en vigtig rolle som ambassadører og forbilleder for erhvervsskolernes tilbud om særlige forløb for talentfulde elever. Talentelevernes opgave ved et brobygningsarrangement kan tage afsæt i elevernes egne målsætninger og interesseområder og er således en meget åben talentopgave. Ønsket virkning Folkeskoleeleven kan bruge sin fantasi og medfødte kreativitet til at udvikle en drømmemaskine han/hun brænder for realiseringen af. Folkeskoleeleven får øje for erhvervsuddannelserne som et potentielt uddannelsesvalg ved udgangen af klasse. (Brobygning): Erhvervsskolerne får øget søgning, bl.a. af innovativt orienterede elever. Erhvervsskolerne udbygger sin innovationsplatform ved at bygge bro både nedad og opad i uddannelsessystemet samt udad til relevante virksomheder, der har fokus på innovation og produktudvikling. Må gerne kopieres Fortsættes næste side 18

19 HANDS-ON BILAG: TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT 2 Tværgående innovationsprojekt eksempel på brobygning Beskrivelse af selve opgaven MyMachine-konceptet består af 3 trin bygget op omkring en innovationsproces og forskellige målgrupper som hovedaktører. I den sidste fase inddrages alle målgrupper i en samarbejdende proces. Trin 1- Idéfase: Elever fra klasse opfinder og præsenterer deres drømmemaskine (via tegninger, modeller, historier, manualer mv.). Alle slags drømmemaskiner er velkomne; fra en maskine, der hjælper med at smøre Nutella på et brød til en maskine, der rydder op på værelset. Det vigtigste kriterium er, at drømmen er relevant for det barn, der har den, og at vedkommende brænder for ideen. Trin 2 Design- og konceptfase: Studerende fra en videregående uddannelse modtager elevernes ideer fra fase 1 - min drømmemaskine og gør dem mere konkrete ved at give drømmen ét eller flere forslag til konkrete design. Eleverne fra fase 1 bliver præsenteret for forslagene og udvælger de bedste design til videreudvikling. Trin 3 Produktions- og realiseringsfase: Erhvervsskolen (og lokale virksomheder) får overdraget de tekniske tegninger og designs og bygger en prototype af drømmemaskinen bistået af eleverne fra idéfasen og de studerende fra design- og konceptfasen. Gennem hele innovationsprocessen (de tre trin) kan elever og studerende få støtte og ekspertise fra en bred vifte af lokale virksomheder, uddannelsessteder og organisationer, der ligeledes er engageret i udvikling af kreativitet og innovation. Præsentationsfase: Hvert MyMachine-forløb slutter af med en udstilling, hvor alle tegninger, designs, modeller og prototyper bliver vist og afprøvet. Der produceres desuden et katalog for hvert MyMachine-forløb. Kataloget viser det brede og varierede udvalg af ideer, designs og maskiner, der er blevet produceret det pågældende år. Tid Erfaringer Et MyMachine-forløb tager et akademisk år (d. 1. september til d. 30. juni): Trin 1 (idéudvikling): September-oktober (1-4 uger) Trin 2 (design & koncept): November-december (4-6 uger) Trin 3 (produktion & realisering): Februar-maj (8-12 uger) MyMachine har bl.a. været afviklet i Belgien, Sydafrika og Slovenien siden Mercantec er i dialog med Howest Universitet omkring rettighederne til at bruge konceptet i Skandinavien og afventer en underskreven aftale. Konkret vil vi afprøve MyMachine på en lokal skole i Viborg og vores akademiske samarbejdspartner kunne blive The Animation Workshop, som udarbejder prototyper. Mercantec vil bygge de konkrete maskiner som et tværfagligt talentprojekt i de relevante indgange. Da selve konceptet således er omfattet af rettigheder, skal dette snarere ses som et eksempel på en ideskabelsesproces, som kan omfatte brobygning til Folkeskolen og hvor talentelever kan tegne og bygge de prototyper, som folkeskoleeleverne drømmer om. Kontakt Henrik Graversen House of Technology, Mercantec Viborg Elevmateriale Tværgående innovationsprojekt eksempel på brobygning supplerende materiale Mere information om MyMachine: 19

20 TALENTVEJEN FEBRUAR 2015 Virtualisering af servere Uddannelse Placering Formål Det særlige Ønsket virkning Beskrivelse af selve opgaven Data- og kommunikationstekniker. Grundforløb. At eleven træner håndtering af komplekse problemstillinger inden for operativsystemer. Eleven udfordres ved at skulle arbejde med en praktisk installationsopgave, der i sit indhold og sværhedsgrad har en kompleksitet, der ligger over, hvad ordinære opgaver rummer. Opgaveløsningen fordrer, at eleven anvender kendt stof på en ny måde, selv sætter sig ind i installationsvejledninger og dermed tager et selvstændigt ansvar for læreprocessen. Eleven kan gennemføre de komplekse installationer korrekt. Eleven demonstrerer gennem installationen, at begrebet virtualisering og forskellige serverroller i et netværksmiljø er forstået, samt at eleven kan håndtere brugere, grupper og ressourcer i et servermiljø. Eleven kan arbejde selvstændigt og målrettet, men inddrage læreren som ressourceperson ved behov. Eleven kan demonstrere talentkarakteristikaene vilje, engagement, nysgerrighed og overblik. Opgaven omhandler installering af en software platform, hvorpå der kan installeres virtuelle servere. Eleven får udleveret et vejledende materiale, der beskriver installationen af VMWares HyperVisor ESXi på en fysisk server og efterfølgende installationen af 2 Windows Server 2012, der skal konfigureres som henholdsvis en Domain Controller og en File and Application server. Eleven udfører opgaven og kan inddrage underviseren som vejleder efter behov. Eleven får feedback på sin opgaveløsning. Tid Erfaringer 2 dage. Opgaven fordrer et vist elevvolumen, for at en synergieffekt kan nå sit maksimale potentiale. Må gerne kopieres Kontakt Kim Petersen EUD Campus Bornholm Elevmateriale Virtualisering-af-servere_Elev 20

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2

Bilag. Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2 Bilag Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Innovationskaravanen

Innovationskaravanen Innovationskaravanen En del af Nordjyske Nyskabere Anni Stavnskær Pedersen Lektor, cand. mag., innovationskonsulent University College Nordjylland Jens Boelsmand Projektleder for Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter

Nyt fag i 10. klasse. Ivær ksætter Nyt fag i 10. klasse Ivær ksætter Formål for faget ivær ksætter Formålet med undervisningen i iværksætter er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de bliver bekendt med uddannelses

Læs mere

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed

Udvikling og udbredelse af åbent værksted. Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Projektnummer: 127615 Pulje: OUP 2011 Sags nr.: 133.89J.261 Udvikling og udbredelse af åbent værksted Fag, tværfaglighed og flerfaglighed Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Anbefalinger... 4 Formål... 6

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm Januar 2013 Opdateret januar 2015 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser

Innovative elever. Undervisning i FIRE faser Akademisk Forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Akademisk forlag Lilian Rohde og Anja Lea Olsen Innovative elever Undervisning i FIRE faser Indhold Forord 6

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin. Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Et innovations- og iværksætteriprojekt for 6. og 7. klassetrin Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise Indholdsfortegnelse 1. Om Projekt Edison 2. Tilmelding 3. LærerEdison 4. Arbejdet inden ElevEdison

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Entreprenørskab fra ABC til ph.d.

Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning i det danske uddannelsessystem www.ffe-ye.dk 2 3 Entreprenørskab fra ABC til ph.d. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT TEC Teknisk Erhvervsskole Center Jette Egeskov Nossell (red.) Peter Bombæk Olsen Juni 2011 Indhold Indledning...

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere