Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar december 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011"

Transkript

1 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar december

2 Indledning... 3 Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier... 4 Digital bevaring... 4 Forvaltningens arkivdannelse... 4 Anmeldelse og tilsyn... 5 Bevaring og kassation... 5 Godkendelse... 5 Aflevering... 5 Langtidsbevaring... 6 Tilgængeliggørelse... 6 Uhjemlede kassationer... 7 Fastsættelse af længere tilgængelighedsfrist, jf. arkivlovens Praksis vedrørende dispensationer Sagsbehandlingstider Tilladelser og afslag Afslag, partshøring og remonstration Kommuner og kommunale offentlige arkiver Spørgsmål fra Folketingets kulturudvalg om tilgængelighed til arkivalier Betingelser for størst mulig åbenhed Bilag 1: Sagsbehandlingstider for tilgængelighedssager Bilag 2: Antal behandlede tilgængelighedssager i Statens Arkiver Bilag 3: Regester over afslag Bilag 4: Kommuners og kommunale arkivers besvarelse af spørgsmål om praksis på tilgængelighedsområdet Bilag 5: Statens Arkiver brev til Københavns Kommune af 21. maj 2012 og Københavns Kommunes svar af 25. juni Bilag 6: Kulturministerens svar på Folketingets kulturudvalgs spørgsmål nr Bilag 7: Svar på spørgsmål S 653 til kulturministeren

3 Indledning I henhold til arkivlovens 39, stk. 1, nedsætter kulturministeren et udvalg, som skal vurdere de offentlige arkiver og myndighedernes praksis på tilgængelighedsområdet. Udvalget udøver sin virksomhed på grundlag af en årlig rapport om tilgængelighedspraksis. Rapporten udarbejdes af rigsarkivaren, der kan indhente oplysninger om praksis på tilgængelighedsområdet fra de myndigheder, der er omfattet af arkivloven. Rapporten for 2011 er udarbejdet efter samme principper som rapporterne for de tidligere år. Rapporten for 2011 er den sidste rapport, hvor Landsarkivet for Sjælland optræder. Med virkning fra 1. januar 2012 er Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland lagt sammen til en institution, der betegnes Rigsarkivet. 3

4 Aflevering af papirarkivalier Aflevering af statslige myndigheders papirarkivalier sker i henhold til de planer, der fremgår af de cirkulæreskrivelser, som Statens Arkiver har udsendt til de enkelte ministerområder. Cirkulæreskrivelserne dækker perioden Afleveringerne omfatter som udgangspunkt alle arkivalier, der er mere end ca. 15 år gamle og forløber nogenlunde planmæssigt. En række sager, der skulle have været afsluttet i 2011, er dog endnu ikke færdiggjort. For 4 sagers vedkommende skyldes den manglende afslutning, at den leverandør som varetager opgaverne, ikke har haft afsat de fornødne resurser til at gennemføre afleveringerne på de relevante myndigheders vegne. Den manglende afslutning af 2 projekter skyldes Statens Arkivers magasinkapacitet i Vestdanmark. For de øvrige projekter er der tale om manglende fremdrift i arbejdet hos pågældende myndighed. De uafsluttede projekter forventes afsluttet i løbet af de første måneder af Den manglende afslutning af de nævnte sager opvejes til dels af, at en række sager er afsluttet tidligere end planlagt. Statens Arkiver påbegynder i 2012 et tilsyn med alle statslige myndigheder, som bl.a. skal danne grundlag for, at der i 2013 kan udarbejdes nye, fremadrettede planer om aflevering af statslige myndigheders papirarkivalier. Digital bevaring Forvaltningens arkivdannelse Den offentlige forvaltnings arkivdannelse sker nu primært i digital form. Alle departementer og styrelser arkiverer deres sager digitalt. Det samme gælder alle regioner og langt de fleste kommuner. Hovedparten af de øvrige institutioner på det statslige område er ligeledes gået over til digital arkivering. De væsentligste undtagelser er retter og politi. Digital arkivering omfatter både arkivering af oplysninger i struktureret form og arkivering af digitale dokumenter. Digital arkivering af oplysninger i struktureret form sker typisk i myndighedernes registre og fagsystemer. Digital arkivering af dokumenter sker typisk i myndighedernes elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH-systemer). Der er en langt højere risiko for, at digitalt skabte arkivalier går tabt, end at papirarkivalier går tabt. Det skyldes primært at digitalt skabte arkivalier hurtigt er truede af teknologisk forældelse. Teknologisk forældelse indebærer dels, at de datamedier, som data og dokumenter opbevares på, ikke længere kan læses, dels at de formater, som data og dokumenter er gemt i, heller ikke længere kan læses, enten helt eller delvist. En anden trussel er, at viden, om hvordan systemerne er indrettede og har været anvendt, hurtigt går tabt. For at imødegå disse risici er det Statens Arkivers politik at sikre, at bevaringsværdige data og dokumenter afleveres til offentligt arkiv, inden de går ud af administrativ brug, og at data og dokumenter afleveres efter en ensartet standard, som Statens Arkiver fastsætter, og som gør det 4

5 muligt for Statens Arkiver løbende at overføre data og dokumenter til tidssvarende datamedier og formater. Standarden fremgår af bekendtgørelse nr af 20. august 2010 om arkiveringsversioner. Anmeldelse og tilsyn Statslige myndigheder skal anmelde nye it-systemer til Statens Arkiver. For at sikre at alle systemer bliver anmeldt, gennemfører Statens Arkiver med mellemrum tilsyn med, at alle systemer er blevet anmeldt. Statens Arkiver har derfor et forholdsvist godt overblik over den statslige forvaltnings digitale arkivdannelse. Næste tilsyn iværksættes i slutningen af Kommuner og regioner skal ikke anmelde deres systemer til Statens Arkiver. I stedet har Statens Arkiver med mellemrum gennemført tilsyn med kommunernes digitale arkivdannelse, sidste gang i Et tilsyn med regionerne blev iværksat i slutningen af Bevaring og kassation På baggrund af de oplysninger som Statens Arkiver modtager i forbindelse med anmeldelse og tilsyn, træffer Statens Arkiver afgørelse om, fra hvilke systemer der skal bevares data og eventuelt dokumenter. På det statslige område udsteder Statens Arkiver bevarings- eller kassationsbestemmelser for det enkelte system. På det kommunale og det regionale område indeholder de generelle bekendtgørelser om bevaring og kassation af kommuner og regioners arkivalier bestemmelser om, hvilke typer data og dokumenter, der skal bevares. For registre og fagsystemer gælder, at alle de data, som er skabt i forbindelse med forvaltningen af det område, som systemet dækker, som udgangspunkt bevares. For ESDH-systemer gjaldt indtil 2011, at alle dokumenter blev bevaret. På grund af de omkostninger, der er forbundet med myndighedernes produktion af arkiveringsversioner af it-systemer, har Statens Arkiver dog nu åbnet op for, at myndighederne kan anmode om lov til at kassere grupper af dokumenter. De hidtidige erfaringer på området tyder på, at der stadig bevares flere dokumenter i digital form end på papir. Baggrunden er, at det fortsat antages, at omkostningerne ved langtidsbevaring af dokumenter i digital form er langt lavere end omkostningerne ved bevaring af papirarkivalier. Godkendelse For at sikre at data og dokumenter fra de it-systemer, der skal bevares, kan afleveres i det format, som Statens Arkiver kræver, godkender Statens Arkiver nye elektroniske journaler og nye ESDHsystemer fra statslige myndigheder. Det forventes, at godkendelsessagsbehandling i løbet af 2012 udvides til at omfatte alle typer af it-systemer fra statslige myndigheder. Aflevering For at sikre rettidig aflevering af data og dokumenter fra statslige myndigheders bevaringsværdige it-systemer, har Statens Arkiver udsendt cirkulæreskrivelser til alle statslige myndigheder med planer for, hvornår der skal ske aflevering. Aflevering sker typisk i forbindelse med periodeskift i elektroniske journaler og ESDH-systemer, eller når data er ca. 5 år gamle. For kommuner og regioner gælder, at aflevering af data og dokumenter fra it-systemer, som indeholder personoplysninger, skal finde sted, inden data skal slettes, jf. bekendtgørelse nr af 5

6 20. august 2010 om arkiveringsversioner 5. For data og dokumenter fra it-systemer, som ikke indeholder personoplysninger gælder, at produktion af arkiveringsversioner af data fra øvrige itsystemer skal finde sted, inden data slettes, eller når it-systemet tages ud af brug. Kommuner og regioner kan aflevere arkiveringsversion af bevaringsværdige data og dokumenter til Statens Arkiver, men kan også vælge selv at oprette et offentligt arkiv til at modtage kommunens eller regionens arkivalier, jf. arkivlovens 7. Langtidsbevaring Når Staten Arkiver har modtaget arkiveringsversion af data og dokumenter fra et bevaringsværdigt it-system, testes det, om arkiveringsversionen lever op til standarden. For at minimere risikoen for datatab, arkiveres godkendte arkiveringsversioner i 3 eksemplarer på 3 forskellige lokationer og på 2 forskellige typer af medier. Samlingen overvåges løbende. Statens Arkiver overvåger løbende, om de anvendte medier og formater er tidssvarende. Hvis ikke flyttes samlingen til nye medier og formater. Sidste konvertering fandt sted i , hvor hele samlingen, som omfatter data fra starten af 1970 erne, blev bragt op til samme standard. Tilgængeliggørelse Der kan søges om adgang til digitalt skabte arkivalier efter de regler, der fremgår af arkivloven. Hvis ansøgningen vedrører digitalt skabte arkivalier, der er afleveret fra en myndighed inden for den offentlige forvaltning og indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, og tidligere behandling af oplysningerne har været omfattet af lov om behandling af personoplysninger, eller oplysningerne stammer fra et edb-register, der har været ført for den offentlige forvaltning, skal Datatilsynet give sit samtykke, jf. arkivlovens 34. Digitalt skabte arkivalier kan enten benyttes på Statens Arkivers læsesale eller i kopi hos brugeren selv. På Statens Arkivers læsesale stilles digitalt skabte arkivalier til rådighed via et program, Sofia, som kan benyttes af brugere uden særlige it-forudsætninger. 6

7 Uhjemlede kassationer Siden ikrafttrædelsen af lov om offentlige arkiver mv. den 1. oktober 1992 har offentlige myndigheder kun måttet destruere arkivalier i de tilfælde, hvor der forelå hjemmel dertil. Dvs. enten bestemmelser fastsat med hjemmel i den nævnte lov eller bestemmelser fastsat i eller med hjemmel i anden lovgivning. Arkivlovens 8, stk. 1, fastsætter, at myndighederne skal drage omsorg for varetagelsen af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på betryggende måde. Ifølge arkivlovens 10, stk. 1 og 2, fastsætter kulturministeren til varetagelse af arkivmæssige hensyn nærmere regler om bevaring og kassation af arkivalier. I 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed bemyndiges rigsarkivaren til at fastsætte nærmere regler om bevaring og kassation af offentlige myndigheders arkivalier, og stk. 2 i samme bestemmelse fastsættes, at kassation af arkivalier kun må finde sted efter de bestemmelser, der i medfør af stk. 1 fastsættes af rigsarkivaren. Finder det sted, at myndigheder ikke drager den fornødne omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder foretager kassation af arkivalier, uden at dette sker efter af rigsarkivaren fastsat bestemmelse herom, foretager Statens Arkiver i henhold til 3, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed indberetning, hvor der er tale om væsentlig tilsidesættelse af arkivmæssige hensyn, til vedkommende overordnede myndighed eller tilsynsmyndighed, eller hvis tilsidesættelsen skyldes et ministerium, til kulturministeren. I 2011 har følgende sager givet anledning til indberetning: Statsadvokaturerne i København, Journalsager fra samt andre arkivalier fra ca De tre østdanske statsadvokaturer, som har fælles arkivlokale i København, meddelte d. 25. juli 2011, at de efter skybruddet d. 2. juli havde destrueret ca arkivæsker. Kassationen skete efter aftale med vicestatsadvokaten, men uden tilladelse fra Statens Arkiver. Den uhjemlede kassation omfattede et stort antal journalsager fra samt en række navnekartoteker, visdomskartoteker, journaler og samlinger af journalkort m.v. fra ca Indberetning sendt d. 29. november 2011, journalnummer Landsskatteretten, offentliggjorte afgørelser for perioden Ved skybruddet d. 2. juli 2011 blev hovedparten af de offentliggjorte afgørelser for perioden udsat for vandskade, hvorfor Landskatteretten kasserede dem. Afgørelserne skulle have været bevaret jf. Statens Arkivers bestemmelse af 19. juni 2000, som Landskatteretten var bekendt med. Indberetning sendt 29. november 2011, journalnummer Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, korrespondance , dele af artikler og foredrag Statens Institut for Folkesundhed oplyste, at der ved skybruddet d. 2. juli trængte kloakvand ind i det kælderlokale, som anvendes som arkivlokale. Vandskaden blev først anmeldt til Statens Arkiver 7

8 På det tidspunkt var kassationer af arkivalierne gennemført uagtet, at arkivalierne var omfattet af afleveringsbestemmelse fra Statens Arkiver. Statens Institut for Folkesundhed burde i stedet straks have indberettet skaden til Statens Arkiver, så der kunne gives anvisning på udbedring af skaderne. Indberetning sendt d. 29. november 2011, journalnummer Pensionsstyrelsen, nævnssager, sager om polsk arbejdskraft og om førtidspension Ved skybruddet d. 2. juli 2011 blev Pensionsstyrelsens kælder oversvømmet. Da medarbejderne mødte den efterfølgende mandag, fandt de 20 flyttekasser med arkivalier fra perioden oversvømmet af kloakvand og kasserede dem. Pensionsstyrelsen indberettede først kassationen pga. vandskade d. 28. juli Pensionsstyrelsen burde straks have indberettet skaderne til Statens Arkiver, så der kunne gives anvisning på udbedring af skaderne i stedet for kassation. Indberetning sendt d. 29. november 2011, journalnummer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Principsager fra Forbrugerstyrelsen Statens Arkiver blev ved afleveringen af Forbrugerstyrelsens journalperioder og opmærksom på, at en stor del af styrelsens principsager manglede. Styrelsen har forklaret, at bevarings- og kassationsbestemmelser for en stor del sagerne fejlagtigt var blevet udført med "omvendt fortegn", så lister over principsager i journalgrupperne, som var bestemt til bevaring i stedet var blevet kasseret. Sagerne var umiddelbart derefter sendt til forbrænding. Det var således ikke muligt at genoprette skaden. Den uhjemlede kassation omfattede 258 sager for perioden og 64 sager for perioden Indberetning sendt d. 26. september 2011, journalnummer

9 Fastsættelse af længere tilgængelighedsfrist, jf. arkivlovens 27 Der er ikke i 2011 truffet afgørelse om fastsættelse af længere tilgængelighedsfrist end 20 år, jf. arkivlovens 27. Rigsarkivet har med Politiets Efterretningstjeneste drøftet fastsættelse af en særlig, længere tilgængelighedsfrist, for så vidt angår de fra PET til Rigsarkivet afleverede arkivalier. Sagen er endnu ikke afsluttet. 9

10 Praksis vedrørende dispensationer Sagsbehandlingstider Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om dispensation fra arkivlovens tilgængelighedsfrister i Statens Arkiver opgøres ved hjælp af Statens Arkivers journalsystem. Der foretages tre opgørelser, nemlig for så vidt angår 1) sager, hvori rigsarkivaren eller den, han har bemyndiget hertil, træffer afgørelsen uden ekstern høring, 2) sager, hvor imødekommelse af en ansøgning afhænger af samtykke fra den afleverende myndighed eller ressortmyndigheden, samt 3) henvendelser, der ikke har givet anledning til afgørelse om tilgængelighed, i de fleste tilfælde fordi det materiale, der er søgt om, er umiddelbart tilgængeligt, i andre tilfælde fordi materialet ikke er afleveret til Statens Arkiver eller ikke eksisterer. Arkivlovens 36 fastsætter en svarfrist på maksimalt 15 dage for ansøgninger eller henvendelser om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale. Overholdelse af sagsbehandlingsfristerne er yderligere indskærpet i rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit A. 1 Opgørelsen for 2011 viser, at sagsbehandlingsfristerne kun i få tilfælde er overskredet i Statens Arkiver Vest, dvs. landsarkiverne i Odense, Viborg og Aabenraa, mens derimod antallet af overskridelser af sagsbehandlingsfristerne ved Rigsarkivets Publikumsafdeling og ved Landsarkivet for Sjælland har været betydelige. Ved Landsarkivet for Sjælland er af 542 behandlede sager, hvor Statens Arkiver træffer afgørelse, 340 behandlet inden for tidsfristen på15 dage, mens fristen er overskredet i 202 tilfælde. For så vidt angår svar på henvendelser om tilgængelighed, der ikke har ført til afgørelse, er af 498 henvendelser kun 330 besvaret inden for tidsfristen. Af de sager, hvor Landsarkivet selv har truffet afgørelsen, er tidsfristen således blevet overskredet i ca. 33 % af sagerne. For sagsbehandlingen ved Rigsarkivet kan det konstateres, at sagsbehandlingsfristerne er overskredet i ca. 10 % af sagerne, det være sig arkivbesluttede sager, herunder sager, der ikke har 1 Instruksen lyder: A. Svarfrister 1. Ansøgeren skal efter arkivlovens 36 have svar inden 15 dage. Denne frist skal ubetinget overholdes. 2. Fristen regnes fra ansøgningens modtagelse til afsendelse af svar, således at alle kalenderdage regnes med, herunder modtagelsesdagen. Svar skal altså afgå fra Statens Arkiver senest den 15. dag. 3. Svarfristen gælder også i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en afgørelse. I så fald skal Statens Arkiver efter arkivlovens 36 oplyse om grunden hertil, herunder om hvornår svaret kan ventes. 4. Hvis rigsarkivaren eller den, han bemyndiger hertil, træffer afgørelse, vil grunden til senere besvarelse, normalt være, at afgørelsen kræver meget omfattende undersøgelser, eller at der er opstået en så alvorlig tvivl, at sagen er forelagt rigsarkivaren eller afleverende myndighed. 5. Skal der høres om samtykke, skal skrivelse til afleverende myndighed afgå snarest og senest den 15. dag fra og med modtagelse af ansøgningen. 6. Ansøgeren orienteres med kopi af høringsskrivelse. I orienteringen anføres, at svar først kan ventes, når afleverende myndighed har taget stilling til samtykke. 7. I høringsskrivelse mindes afleverende myndighed om, at fristen for svar på samtykke efter arkivloven er 30 dage. 8. Har Statens Arkiver ikke modtaget svar på høring om samtykke inden 30 dage, rykkes afleverende myndighed snarest, dog senest inden 10 dage. 10

11 givet anledning til afgørelse, eller sager, hvis afgørelse kræver forelæggelse for den afleverende myndighed mv. For såvel Landsarkivet for Sjællands som for Rigsarkivets vedkommende er der tale om en væsentlig og uacceptabel stigning i antallet af sager, hvor sagsbehandlingsfristen er overskredet, i forhold til det foregående år så absolut som relativt. Statens Arkiver forventer, at de forsinkelser i sagsbehandlingen, som måtte finde deres forklaring i sammenlægningen af Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, herunder flytning af arkivalier og personale, indførelse af nye rutiner som følge af nye magasiner mv., ikke vil opstå i Udviklingen i sagsbehandlingstiderne vil i 2012 blive fulgt tæt, med henblik på at sikre efterlevelse rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit A, og evt. nødvendige ændringer for at sikre rettidig sagsbehandling vil blive implementeret. I de sager, hvis afgørelse har krævet forelæggelse for den afleverende myndighed med henblik på opnåelse af samtykke til imødekommelse, er der for Rigsarkivets vedkommende tale om overskridelse af sagsbehandlingsfristen i 3 ud af 26 sager. De to af disse sager drejer sig om nyligt afleverede arkivalier fra Politiets Efterretningstjeneste. For Landsarkivets for Sjællands vedkommende, hvor overskridelser af sagsbehandlingsfristen har fundet sted i 8 ud af 8 sager, har der været tale om tilgængelighedsmæssig bedømmelse ved den afleverende myndighed af meget omfangsrige sager inden for strafferetsplejen. En opgørelse over sagsbehandlingstiderne findes som bilag 1. Tilladelser og afslag Som i de foregående år har sagsbehandlerne i Statens Arkiver ført statistik, jf. rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit C 2, over de afgørelser, der i årets løb er truffet. Efter sagsbehandlernes opgivelser er der givet i alt 3757 tilladelser og meddelt 31 afslag. 2 Instruksen lyder: C: Indberetning af oplysninger 1. Efter arkivlovens 39, stk. 3, skal rigsarkivaren hvert år til kulturministeren afgive rapport om tilgængelighed. 2. Med henblik på udarbejdelse af denne rapport afgiver alle enheder senest 14 dage efter udløbet af hvert kvartal oplysning om behandling og afgørelse af ansøgninger efter arkivlovens 31 efter de tidligere herom udstedte bestemmelser, dog således at indberetningerne nu følger kalenderens kvartaler. 3. Afslag indberettes løbende til rigsarkivaren med kopi af sagens vigtigste dokumenter (ansøgning, svar på samtykkehøring og brev til ansøger). 11

12 Udviklingen i tilladelser og afslag for offentlige arkivalier : Tilladelser i alt Afslag i alt Afslag i % 3,2 3,2 3,2 3,5 2,8 2,0 3,3 1,5 1,9 1,5 0,8 Kilde: Sagsbehandlerindberetninger Som det ses, er den relative andel af afslag fortsat faldet, nu til under 1 %. Imidlertid må det understreges, at det næppe kan konkluderes, at denne tendens skyldes en mere liberal praksis end i tidligere år. Specifikation af tilladelser og afslag Tilladelser Afslag Tilladelser Afslag Tilladelser Afslag Kilde: Sagsbehandlerindberetninger Udover de i skemaet nævnte afslag er der meddelt 3 afslag på ansøgninger om benyttelse af arkivalier, der er under 20 år gamle, samt 6 afslag på ansøgning om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige private arkivalier, jf. bilag 2 og 3. Afslag, partshøring og remonstration Alle meddelte afslag er givet med ansvisning af ankemulighed, visse private arkivalier dog undtaget, nemlig i de tilfælde, hvor dispensation efter de derom fastsatte bestemmelser ikke kan finde sted før en bestemt, fremtidig dato. I de tilfælde, hvor en myndighed ikke har fundet at kunne meddele samtykke til en ansøgnings imødekommelse, har Statens Arkiver forelagt ansøgeren myndighedens begrundelse og opfordret ansøgeren til at fremsætte eventuelle supplerende eller korrigerende bemærkninger. Hvis ansøgeren ikke inden 30 dage har fremsat sådanne bemærkninger, meddeles et endeligt afslag. Er ansøger fremkommet med bemærkninger, forelægges sagen på ny den afleverende myndighed/ressortmyndigheden med ansmodning om genovervejelse. Som bilag 3 bringes regester over de afslag, der i 2011 er blevet meddelt på ansøgninger om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale i Statens Arkiver. 12

13 Kommuner og kommunale offentlige arkiver I lighed med tidligere år har Statens Arkiver gennemført en spørgeskemaundersøgelse af den praksis, der følges af kommuner og kommunale arkivinstitutioner på tilgængelighedsområdet. 68 kommuner har indsendt egentlige besvarelser. Af disse har 28 angivet at have modtaget i alt 393 henvendelser om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale efter arkivlovens bestemmelser. Af disse er 370 blevet fuldt ud imødekommet, idet kommunerne har angivet at 23 er blevet afvist. Det fremgår imidlertid af de begrundelser for afvisning, som kommunerne har angivet, at 14 ansøgning til Københavns Stadsarkiv er blevet afvist, da arkivalierne ikke er fysisk tilgængelige. For de øvrige 9 afslags vedkommende er der tale om, at den pågældende kommune ikke har været i besiddelse af det efterspurgte materiale. Der er således ingen anmodninger om arkivadgang hos de kommuner, der indgivet besvarelser, der er afvist med begrundelse i de pågældende dokumenter indhold af oplysninger mv. I skemaet er opført de kommuner, der har angivet at have behandlet spørgsmål om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier efter arkivlovens bestemmelser. Antal Imødekommet Afslået/afvist Stadsarkiv Assens 1 1 Billund Bornholm Fredericia 1 1 Frederiksberg Frederikshavn Gentofte 7 7 Gladsaxe Glostrup 3 3 Guldborgsund Haderslev Hedensted 1 1 Herlev Hjørring Horsens Hvidovre 1 1 København Lemvig 1 1 Randers Roskilde Rudersdal Silkeborg Struer 3 3 Thisted Taarnby Varde 1 1 Ærø 1 1 Aalborg Kilde: Indberetninger fra kommunerne Som bilag 4 bringes et skema med oplysning om de enkelte kommuners besvarelser. 13

14 Københavns kommune angav som begrundelse med de afviste ansøgninger om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier, at I efteråret 2010 måtte Stadsarkivet fraflytte et magasin, hvor vi opbevarede hyldemeter arkivalier. I forventning om, at der ville blive tale om en midlertidig løsning, valgte kommunen at lade arkivalierne deponere hos et flyttefirma. Den valgte løsning indebærer, at der ikke kan ekspederes i arkivalierne. Pr. 7/ har Stadsarkivet derfor afvist 1670 anmodninger om adgang til de deponerede arkivalier, heraf 941 i 2011, hvoraf de 14 havde søgt om dispensation, jf. ovenstående. Statens Arkiver havde tidligere modtaget to henvendelser, hvori det oplystes, at det siden juni 2011 ikke har været muligt at få adgang til sygehusjournaler, arkiveret i Københavns Stadsarkiv. I den anledning bad Statens Arkiver Københavns Kommune om en redegørelse for, hvorvidt det i praksis ikke har været muligt at opnå adgang til arkiverede sygehusjournaler, og hvis det skulle have forholdt sig således, om baggrunden for dette forhold. Københavns Kommune har i den anledning meddelt Statens Arkiver, at en større del af arkivets samlinger er nedpakket, at det ikke er muligt at ekspedere i disse samlinger, samt at der ikke kan oplyses en dato for, hvornår denne situation er udbedret. Statens Arkivers brev og Københavns Kommunes svar bringes som bilag 5. 14

15 Spørgsmål fra Folketingets kulturudvalg om tilgængelighed til arkivalier I 2011 stillede Folketingets kulturudvalg følgende spørgsmål om tilgængelighed til arkivalier til kulturministeren. Spørgsmål 125 I forbindelse med Erik Oluf Otto Galvits bog Inger min mor med undertitlen Tyskertøs eller forbudt kærlighed har forfatteren anført, at hverken han eller andre, der klart har overtrådt den underskrevne tavshedserklæring fra Statens Arkiver i forbindelse med dispensation for adgang til dokumenter i faderskabssager og dermed begået lovovertrædelse, har fået reaktioner fra offentlige myndigheder på trods af, at de har stået offentligt frem om dette. Vil ministeren på den baggrund overveje at fjerne, ændre eller justere de nævnte tavshedserklæringer i forbindelse med adgang via dispensation til dokumenter fra faderskabssager, således at der bliver overensstemmelse mellem den praksis man tilsyneladende har anlagt, og det der står i erklæringen? Spørgsmål 126 Har ministeren overvejelser om yderligere at ændre den generelle tilgængelighedsfrist, der nu er på 75 år i faderskabssager, eller eventuelt differentiere den, afhængig af hvilken type faderskabssag det måtte dreje sig om f.eks. faderskabssager vedr. tyske soldater under 2. Verdenskrig? Efter regeringsskiftet bidrog Statens Arkiver til besvarelsen af et 20-spørgsmål S 653 til kulturministeren om tilgængelighed til private arkivalier, der er afleveret til institutioner, der modtager offentlige tilskud. Kulturministeriet anmodede Statens Arkiver om bidrag til besvarelse af spørgsmålene. Spørgsmål og svar bringes som bilag 6 og 7. 15

16 Betingelser for størst mulig åbenhed Statens Arkiver må konkludere, at arkivlovens tilgængelighedsregler langt overvejende forvaltes i overensstemmelse med den politiske målsætning om størst mulig åbenhed. For så vist angår Statens Arkivers behandling af sager om tilladelse til benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier, er antallet af afslag faldet, såvel absolut som relativt. For så vidt angår kommunernes og de kommunale arkivers praksis, viser de indkomne indberetninger herom, at alle anmodninger om adgang til arkivalier efter arkivlovens bestemmelser er imødekommet. Hvor en anmodning er blevet afvist, skyldes det enten, at man ikke har haft det pågældende materiale i sin besiddelse, eller at materialet har været som i tilfældet Københavns Stadsarkiv fysisk utilgængeligt. Med hensyn til sagsbehandlingen har kommunerne og de kommunale arkivinstitutioner oplyst, at samtlige henvendelser er behandlet inden for en 15 dages frist, i de fleste tilfælde inden få ganske få dage. For Statens Arkivers vedkommende tegner billedet sig anderledes, idet der især ved Landsarkivet for Sjælland og ved Rigsarkivet i adskillige tilfælde har været tale om overskridelser af sagsbehandlingsfristerne. Imidlertid er sagsbehandlingsarbejdet på tilgængelighedsområdet reorganiseret efter sammenlægning af Landsarkivet for Sjælland og Rigsarkivet, og Statens Arkiver vil have opmærksomheden henvendt på at undgå overskridelser af sagsbehandlingsfristerne i fremtiden. 16

17 Bilag 1: Sagsbehandlingstider for tilgængelighedssager 2011 Sagsbehandlingstider - Statens Arkiver (Hele 2011) Bilag 1 RAb&k RApub.afd Landsarkivet for Landsarkivet for Landsarkivet for Landsarkivet for Erhvervsarkivet Dansk Data Statens Arkiver Sjælland mm. Fyn Nørrejylland Sønderjylland Arkiv I alt Tilgængelighed - arkivbesluttet: Antal sager heraf med overholdt tidsfrist heraf med overskreden tidsfrist Antal overskredne i pct - 8,38 37,27 0,88 0,99 0,00 3,23-11,79 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid. 0,00 11,72 14,49 4,01 5,54 1,74 2,87 0,00 10,34 Tilgængelighed - med høring: Antal sager heraf med overholdt tidsfrist heraf med overskreden tidsfrist Antal overskredne i pct - 10,34 100,00 0,00 15, ,49 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid. 0,00 23,24 117,63 1,00 9,77 0,00 0,00 0,00 34,18 Tilgængelighed - med afvisningssvar: Antal sager heraf med overholdt tidsfrist heraf med overskreden tidsfrist Antal overskredne i pct - 12,20 32,13 9,59 1,13 2,13 0,00-14,02 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid. 0,00 22,35 15,95 7,85 5,73 5,30 4,67 0,00 14,82 Kilde: Statens Arkivers journalsystem ScanjourCaptia 17

18 Bilag 2: Antal behandlede tilgængelighedssager i Statens Arkiver 2011 TILGÆNGELIGHEDSSTATISTIK Hele Statens Arkiver Periode: Hele året 1. Antal tilladelser 1a. 2. Tilladelse Heraf på Antal Dispensationstype meddeles af: RA LAK LAO LAV LAÅ EA DDA Samlet dokumentniveau afslag Afleverende A: 22, stk.1 (< 20 år) myndighed/ Rigsarkivaren B: 23, stk. 1 (75 år) Rigsarkivaren C: 27 stk. 1, (fristforlænget) D: 23 stk. 1, jf. 33 (rent private forhold) E: 24 (strafferetspleje, yngre end 50 år) F: 25 (50 år, det offentliges retssager) G1: 23, stk. 1,(folketællinger ybngre end 75 år) Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren Datatilsynet / Rigsarkivaren Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren Rigsarkivaren Afleverende H: 22, stk. 2 (materiale ældre end 20 år, som myndighed/ endnu ikke er afleveret til Statens Arkiver) Rigsarkivaren Offentlige arkiver i alt P1: Privatarkiver Donator P2: Privatarkiver Rigsarkivaren Offentlige og private arkiver tilsammen Kilde: Sagsbehandlerindberetninger 18

19 Bilag 3: Regester over afslag 2011 A: Arkivenheder, yngre end 20 år, jf. 22, stk. 1, og 33, nr. 3 1) A (RA januar 2011) * Til brug for udarbejdelse af en fremstilling om bevaring og kassation af personalesager ønskedes tilladelse til at benytte et ESDH-system, , fra Danmarks Jordbrugsforskning. Rigsarkivet gav afslag, da Danmarks Jordbrugsforskning ikke kunne give samtykke til anmodningen. Ministeriet anførte som sin begrundelse, at ESDH-systemet indeholdt mange fortrolige oplysninger (bl.a. patentsager og personsager) oplysninger som fakultetet ikke ønskede at give adgang til, før loven kræver det. Ansøger fremførte derefter en begrundet indsigelse, hvor han bl.a. forklarede, at han ikke skulle bruge selve oplysningerne, der er registreret om medarbejderne; men udelukkende oplysninger om antallet af akter på personalesagerne samt hvilke typer af oplysninger, der registreres om medarbejderne f.eks. andelen af lønrelaterede oplysninger, andelen af oplysninger vedr. orlov etc. Danmarks Jordbrugsforskning genovervejede spørgsmålet og gav udtryk for, at det stadig var styrelsens opfattelse, at der ikke burde gives adgang til personalesager, men at man efter omstændigheder og det anførte formål med benyttelsen fandt at kunne imødekomme ansøgningen. Ansøger fik derefter tilladelse til at benytte materialet. 2-3) A (RA , 18. januar og 1. februar 2011) Til brug for udarbejdelse af en fremstilling om bevaring og kassation af personalesager ønskedes tilladelse til at benytte et ESDH-system, , fra Transportministeriets arkiv. Rigsarkivet gav afslag da Transportministeriet ikke kunne give samtykke til anmodningen. Ministeriet anførte som sin begrundelse, at der i henhold til offentlighedslovens 2, stk. 2 ikke er ret til aktindsigt i sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, ligesom der ikke er ret til adgang i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. Ansøger fremførte en begrundet indsigelse, hvor han bl.a. forklarede, at han ikke skulle bruge selve oplysningerne, der er registreret om medarbejderne; men udelukkende oplysninger om antallet af akter på personalesagerne, samt hvilke typer af oplysninger der registreres om medarbejderne f.eks. andelen af lønrelaterede oplysninger, andelen af oplysninger vedr. orlov etc. Ministeriet fastholdt sin afgørelse, og Rigsarkivet meddelte atter afslag. B: Arkivenheder, som indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold, jf. 23, stk. 1 4) B (LAK ; 4. januar 2011) Ansøgning (formål "slægtsforskning") om adgang til mors to fætres straffesager Ansøger er ved et tilfælde faldet over henvisning til de to sager, men kender ingen i den gren af familien og kunne derfor ikke give oplysning om nærmere pårørende, endsige fremlægge det af Landsarkivet efterlyste samtykke fra sådanne. Formidlingschefen gav derefter for begge sagers vedkommende afslag efter hidtidig praksis. 5) B (RA , 10. februar 2011) Til brug for personlig oplysning om nærmeste familie ønskede ansøger tilladelse til at benytte Rigshospitalets fødejournal vedrørende mormorens fødsel af en moster til ansøger. Rigsarkivet gav 19

20 afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos ansøgers moster. Rigsarkivet havde i øvrigt anmodet ansøger om et samtykke fra den pågældende moster, men det var ikke muligt for ansøger, idet hun ikke var i kontakt med mosteren. 6) B (LAV ) 9. februar 2011 Ansøger indgav i 2010 en ansøgning om adgang til materiale vedrørende efterforskningen af et i 1967 begået mord i Højbjerg. Landsarkivet hørte Østjyllands Politi om samtykke til ansøgningens imødekommelse. Østjyllands Politi fandt ikke at kunne give samtykke, idet politiet lagde vægt på hensynet til beskyttelse af forurettede, vidner m.fl. Landsarkivet gav afslag med samme begrundelse samt med hensynet til privatlivets fred hos de personer, der er omstalt i materialet. 7) B (RA , 5. april 2011) Til brug for at identificere klassekammerater med henblik på invitation til en jubilæumsfest ønskedes tilladelse til at benytte Direktoratet for Folkeskolens eksamensindberetninger vedr. Tølløse Mellem- og Realskole for årene 1961 og Rigsarkivet gav afslag, idet materialet indeholdt oplysninger om enkeltpersoners private forhold. En eventuel dispensation vil efter almindelig praksis bl.a. indeholde det vilkår, at der ikke rettes henvendelse til personer, der er nævnt i materialet. Da det netop var formålet, kunne Rigsarkivet ikke imødekomme ansøgningen. Rigsarkivet henviste i øvrigt til, at man mod betaling kunne tilbyde at udfærdige en liste over personerne, så man kunne udelade oplysningerne om private forhold og samtidig hjælpe ansøger i sin opsporen af tidligere klassekammerater. 8) B (RA , 5. april 2011) Til brug for at invitere elever fra Skoleskibet Danmark til en jubilæumsfest ønskedes tilladelse til at benytte Skoleskibet Danmarks elevprotokol fra Rigsarkivet gav afslag idet materialet indeholdt oplysninger om enkeltpersoners private forhold. En eventuel dispensation vil efter almindelig praksis bl.a. indeholde det vilkår at der ikke rettes henvendelse til personer, der er nævnt i materialet. Da det netop var formålet, kunne Rigsarkivet ikke imødekomme ansøgningen. Rigsarkivet henviste i øvrigt til, at man mod betaling kunne tilbyde at udfærdige en liste til sin opsporen af tidligere elever. 9) B (LAK ; 18. maj 2011) Ansøgning (formål "aktindsigt" / "slægtsforskning" / "kontakt") om adgang til skiftet efter morfars anden hustru (død 1971) for at få navne og adresser i håbet om at hendes pårørende kan hjælpe med oplysninger og fotos om ansøgers mors slægt, især morfar (død 1950) og mormor (død 1932). Rigsarkivet gav afslag efter hidtidig praksis (arkivlovens beskyttelse af privatlivets fred inkluderer beskyttelse mod kontaktforsøg), men henviste til Københavns Byret, for så vidt ansøger måtte mene at kunne påberåbe sig en ret til "aktindsigt" efter retsplejeloven. Ansøgeren ankede afslaget til Rigsarkivaren, og indskrænkede samtidig ansøgningen til at gælde udlevering af kontaktoplysninger (modsat benyttelse af arkivalierne ved selvsyn), men Rigsarkivaren opretholdt afslaget netop på grund af formålet "kontakt". 10) B (RA ) 30. maj 2011 Til brug for slægtsforskning ønskede ansøger adgang til 21. Bataljons kassationsprotokol op til Rigsarkivet gav afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos de i materialet nævnte personer samt disses evt. nulevende pårørende. 20

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010

Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Afrapportering af Statens Arkivers tilsyn med kommunerne 2010 Statens Arkiver februar 2011 Statens Arkiver, j.nr. 2010-014829 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Fremgangsmåde og tilsynets forløb...

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007

Frister for adgang til arkiverne Vejledning. 1. juli 2007 Frister for adgang til arkiverne Vejledning 1. juli 2007 1 Indholdsfortegnelse I. Generelt... 3 Arkivadgang og aktindsigt... 3 Offentlighedslovens sammenhæng med arkivloven... 3 Hvilke frister findes der?...

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012 TILGÆNGELIGHEDSUDVALGET v/ fmd. dommer Anders Martin Jensen Retten i Næstved Gardehusarvej 5, Næstved B E R E T N I N G 18 Om vurdering af praksis på tilgængelighedsområdet i perioden 1.1.2012-31.12.2012

Læs mere

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39

Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2012, jf. arkivlovens 39 Statens Arkiver 2013 1 Indhold Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier: Status på aktivitetsplan 2012... 4 Ny aktivitetsplan

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014

FOKUSPUNKTER. DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 FOKUSPUNKTER DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Fokuspunkter DA-bidrag til de lokale beskæftigelsesplaner 2014 Dansk Arbejdsgiverforening Redaktionen er afsluttet marts 2013 Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere