Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om. praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden. 1. januar - 31. december 2011"

Transkript

1 Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet, jf. arkivlovens 39, stk. 3, for perioden 1. januar december

2 Indledning... 3 Indledning... 3 Aflevering af papirarkivalier... 4 Digital bevaring... 4 Forvaltningens arkivdannelse... 4 Anmeldelse og tilsyn... 5 Bevaring og kassation... 5 Godkendelse... 5 Aflevering... 5 Langtidsbevaring... 6 Tilgængeliggørelse... 6 Uhjemlede kassationer... 7 Fastsættelse af længere tilgængelighedsfrist, jf. arkivlovens Praksis vedrørende dispensationer Sagsbehandlingstider Tilladelser og afslag Afslag, partshøring og remonstration Kommuner og kommunale offentlige arkiver Spørgsmål fra Folketingets kulturudvalg om tilgængelighed til arkivalier Betingelser for størst mulig åbenhed Bilag 1: Sagsbehandlingstider for tilgængelighedssager Bilag 2: Antal behandlede tilgængelighedssager i Statens Arkiver Bilag 3: Regester over afslag Bilag 4: Kommuners og kommunale arkivers besvarelse af spørgsmål om praksis på tilgængelighedsområdet Bilag 5: Statens Arkiver brev til Københavns Kommune af 21. maj 2012 og Københavns Kommunes svar af 25. juni Bilag 6: Kulturministerens svar på Folketingets kulturudvalgs spørgsmål nr Bilag 7: Svar på spørgsmål S 653 til kulturministeren

3 Indledning I henhold til arkivlovens 39, stk. 1, nedsætter kulturministeren et udvalg, som skal vurdere de offentlige arkiver og myndighedernes praksis på tilgængelighedsområdet. Udvalget udøver sin virksomhed på grundlag af en årlig rapport om tilgængelighedspraksis. Rapporten udarbejdes af rigsarkivaren, der kan indhente oplysninger om praksis på tilgængelighedsområdet fra de myndigheder, der er omfattet af arkivloven. Rapporten for 2011 er udarbejdet efter samme principper som rapporterne for de tidligere år. Rapporten for 2011 er den sidste rapport, hvor Landsarkivet for Sjælland optræder. Med virkning fra 1. januar 2012 er Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland lagt sammen til en institution, der betegnes Rigsarkivet. 3

4 Aflevering af papirarkivalier Aflevering af statslige myndigheders papirarkivalier sker i henhold til de planer, der fremgår af de cirkulæreskrivelser, som Statens Arkiver har udsendt til de enkelte ministerområder. Cirkulæreskrivelserne dækker perioden Afleveringerne omfatter som udgangspunkt alle arkivalier, der er mere end ca. 15 år gamle og forløber nogenlunde planmæssigt. En række sager, der skulle have været afsluttet i 2011, er dog endnu ikke færdiggjort. For 4 sagers vedkommende skyldes den manglende afslutning, at den leverandør som varetager opgaverne, ikke har haft afsat de fornødne resurser til at gennemføre afleveringerne på de relevante myndigheders vegne. Den manglende afslutning af 2 projekter skyldes Statens Arkivers magasinkapacitet i Vestdanmark. For de øvrige projekter er der tale om manglende fremdrift i arbejdet hos pågældende myndighed. De uafsluttede projekter forventes afsluttet i løbet af de første måneder af Den manglende afslutning af de nævnte sager opvejes til dels af, at en række sager er afsluttet tidligere end planlagt. Statens Arkiver påbegynder i 2012 et tilsyn med alle statslige myndigheder, som bl.a. skal danne grundlag for, at der i 2013 kan udarbejdes nye, fremadrettede planer om aflevering af statslige myndigheders papirarkivalier. Digital bevaring Forvaltningens arkivdannelse Den offentlige forvaltnings arkivdannelse sker nu primært i digital form. Alle departementer og styrelser arkiverer deres sager digitalt. Det samme gælder alle regioner og langt de fleste kommuner. Hovedparten af de øvrige institutioner på det statslige område er ligeledes gået over til digital arkivering. De væsentligste undtagelser er retter og politi. Digital arkivering omfatter både arkivering af oplysninger i struktureret form og arkivering af digitale dokumenter. Digital arkivering af oplysninger i struktureret form sker typisk i myndighedernes registre og fagsystemer. Digital arkivering af dokumenter sker typisk i myndighedernes elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDH-systemer). Der er en langt højere risiko for, at digitalt skabte arkivalier går tabt, end at papirarkivalier går tabt. Det skyldes primært at digitalt skabte arkivalier hurtigt er truede af teknologisk forældelse. Teknologisk forældelse indebærer dels, at de datamedier, som data og dokumenter opbevares på, ikke længere kan læses, dels at de formater, som data og dokumenter er gemt i, heller ikke længere kan læses, enten helt eller delvist. En anden trussel er, at viden, om hvordan systemerne er indrettede og har været anvendt, hurtigt går tabt. For at imødegå disse risici er det Statens Arkivers politik at sikre, at bevaringsværdige data og dokumenter afleveres til offentligt arkiv, inden de går ud af administrativ brug, og at data og dokumenter afleveres efter en ensartet standard, som Statens Arkiver fastsætter, og som gør det 4

5 muligt for Statens Arkiver løbende at overføre data og dokumenter til tidssvarende datamedier og formater. Standarden fremgår af bekendtgørelse nr af 20. august 2010 om arkiveringsversioner. Anmeldelse og tilsyn Statslige myndigheder skal anmelde nye it-systemer til Statens Arkiver. For at sikre at alle systemer bliver anmeldt, gennemfører Statens Arkiver med mellemrum tilsyn med, at alle systemer er blevet anmeldt. Statens Arkiver har derfor et forholdsvist godt overblik over den statslige forvaltnings digitale arkivdannelse. Næste tilsyn iværksættes i slutningen af Kommuner og regioner skal ikke anmelde deres systemer til Statens Arkiver. I stedet har Statens Arkiver med mellemrum gennemført tilsyn med kommunernes digitale arkivdannelse, sidste gang i Et tilsyn med regionerne blev iværksat i slutningen af Bevaring og kassation På baggrund af de oplysninger som Statens Arkiver modtager i forbindelse med anmeldelse og tilsyn, træffer Statens Arkiver afgørelse om, fra hvilke systemer der skal bevares data og eventuelt dokumenter. På det statslige område udsteder Statens Arkiver bevarings- eller kassationsbestemmelser for det enkelte system. På det kommunale og det regionale område indeholder de generelle bekendtgørelser om bevaring og kassation af kommuner og regioners arkivalier bestemmelser om, hvilke typer data og dokumenter, der skal bevares. For registre og fagsystemer gælder, at alle de data, som er skabt i forbindelse med forvaltningen af det område, som systemet dækker, som udgangspunkt bevares. For ESDH-systemer gjaldt indtil 2011, at alle dokumenter blev bevaret. På grund af de omkostninger, der er forbundet med myndighedernes produktion af arkiveringsversioner af it-systemer, har Statens Arkiver dog nu åbnet op for, at myndighederne kan anmode om lov til at kassere grupper af dokumenter. De hidtidige erfaringer på området tyder på, at der stadig bevares flere dokumenter i digital form end på papir. Baggrunden er, at det fortsat antages, at omkostningerne ved langtidsbevaring af dokumenter i digital form er langt lavere end omkostningerne ved bevaring af papirarkivalier. Godkendelse For at sikre at data og dokumenter fra de it-systemer, der skal bevares, kan afleveres i det format, som Statens Arkiver kræver, godkender Statens Arkiver nye elektroniske journaler og nye ESDHsystemer fra statslige myndigheder. Det forventes, at godkendelsessagsbehandling i løbet af 2012 udvides til at omfatte alle typer af it-systemer fra statslige myndigheder. Aflevering For at sikre rettidig aflevering af data og dokumenter fra statslige myndigheders bevaringsværdige it-systemer, har Statens Arkiver udsendt cirkulæreskrivelser til alle statslige myndigheder med planer for, hvornår der skal ske aflevering. Aflevering sker typisk i forbindelse med periodeskift i elektroniske journaler og ESDH-systemer, eller når data er ca. 5 år gamle. For kommuner og regioner gælder, at aflevering af data og dokumenter fra it-systemer, som indeholder personoplysninger, skal finde sted, inden data skal slettes, jf. bekendtgørelse nr af 5

6 20. august 2010 om arkiveringsversioner 5. For data og dokumenter fra it-systemer, som ikke indeholder personoplysninger gælder, at produktion af arkiveringsversioner af data fra øvrige itsystemer skal finde sted, inden data slettes, eller når it-systemet tages ud af brug. Kommuner og regioner kan aflevere arkiveringsversion af bevaringsværdige data og dokumenter til Statens Arkiver, men kan også vælge selv at oprette et offentligt arkiv til at modtage kommunens eller regionens arkivalier, jf. arkivlovens 7. Langtidsbevaring Når Staten Arkiver har modtaget arkiveringsversion af data og dokumenter fra et bevaringsværdigt it-system, testes det, om arkiveringsversionen lever op til standarden. For at minimere risikoen for datatab, arkiveres godkendte arkiveringsversioner i 3 eksemplarer på 3 forskellige lokationer og på 2 forskellige typer af medier. Samlingen overvåges løbende. Statens Arkiver overvåger løbende, om de anvendte medier og formater er tidssvarende. Hvis ikke flyttes samlingen til nye medier og formater. Sidste konvertering fandt sted i , hvor hele samlingen, som omfatter data fra starten af 1970 erne, blev bragt op til samme standard. Tilgængeliggørelse Der kan søges om adgang til digitalt skabte arkivalier efter de regler, der fremgår af arkivloven. Hvis ansøgningen vedrører digitalt skabte arkivalier, der er afleveret fra en myndighed inden for den offentlige forvaltning og indeholder oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, og tidligere behandling af oplysningerne har været omfattet af lov om behandling af personoplysninger, eller oplysningerne stammer fra et edb-register, der har været ført for den offentlige forvaltning, skal Datatilsynet give sit samtykke, jf. arkivlovens 34. Digitalt skabte arkivalier kan enten benyttes på Statens Arkivers læsesale eller i kopi hos brugeren selv. På Statens Arkivers læsesale stilles digitalt skabte arkivalier til rådighed via et program, Sofia, som kan benyttes af brugere uden særlige it-forudsætninger. 6

7 Uhjemlede kassationer Siden ikrafttrædelsen af lov om offentlige arkiver mv. den 1. oktober 1992 har offentlige myndigheder kun måttet destruere arkivalier i de tilfælde, hvor der forelå hjemmel dertil. Dvs. enten bestemmelser fastsat med hjemmel i den nævnte lov eller bestemmelser fastsat i eller med hjemmel i anden lovgivning. Arkivlovens 8, stk. 1, fastsætter, at myndighederne skal drage omsorg for varetagelsen af arkivmæssige hensyn, herunder at arkivalier opbevares på betryggende måde. Ifølge arkivlovens 10, stk. 1 og 2, fastsætter kulturministeren til varetagelse af arkivmæssige hensyn nærmere regler om bevaring og kassation af arkivalier. I 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed bemyndiges rigsarkivaren til at fastsætte nærmere regler om bevaring og kassation af offentlige myndigheders arkivalier, og stk. 2 i samme bestemmelse fastsættes, at kassation af arkivalier kun må finde sted efter de bestemmelser, der i medfør af stk. 1 fastsættes af rigsarkivaren. Finder det sted, at myndigheder ikke drager den fornødne omsorg for varetagelse af arkivmæssige hensyn, herunder foretager kassation af arkivalier, uden at dette sker efter af rigsarkivaren fastsat bestemmelse herom, foretager Statens Arkiver i henhold til 3, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed indberetning, hvor der er tale om væsentlig tilsidesættelse af arkivmæssige hensyn, til vedkommende overordnede myndighed eller tilsynsmyndighed, eller hvis tilsidesættelsen skyldes et ministerium, til kulturministeren. I 2011 har følgende sager givet anledning til indberetning: Statsadvokaturerne i København, Journalsager fra samt andre arkivalier fra ca De tre østdanske statsadvokaturer, som har fælles arkivlokale i København, meddelte d. 25. juli 2011, at de efter skybruddet d. 2. juli havde destrueret ca arkivæsker. Kassationen skete efter aftale med vicestatsadvokaten, men uden tilladelse fra Statens Arkiver. Den uhjemlede kassation omfattede et stort antal journalsager fra samt en række navnekartoteker, visdomskartoteker, journaler og samlinger af journalkort m.v. fra ca Indberetning sendt d. 29. november 2011, journalnummer Landsskatteretten, offentliggjorte afgørelser for perioden Ved skybruddet d. 2. juli 2011 blev hovedparten af de offentliggjorte afgørelser for perioden udsat for vandskade, hvorfor Landskatteretten kasserede dem. Afgørelserne skulle have været bevaret jf. Statens Arkivers bestemmelse af 19. juni 2000, som Landskatteretten var bekendt med. Indberetning sendt 29. november 2011, journalnummer Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, korrespondance , dele af artikler og foredrag Statens Institut for Folkesundhed oplyste, at der ved skybruddet d. 2. juli trængte kloakvand ind i det kælderlokale, som anvendes som arkivlokale. Vandskaden blev først anmeldt til Statens Arkiver 7

8 På det tidspunkt var kassationer af arkivalierne gennemført uagtet, at arkivalierne var omfattet af afleveringsbestemmelse fra Statens Arkiver. Statens Institut for Folkesundhed burde i stedet straks have indberettet skaden til Statens Arkiver, så der kunne gives anvisning på udbedring af skaderne. Indberetning sendt d. 29. november 2011, journalnummer Pensionsstyrelsen, nævnssager, sager om polsk arbejdskraft og om førtidspension Ved skybruddet d. 2. juli 2011 blev Pensionsstyrelsens kælder oversvømmet. Da medarbejderne mødte den efterfølgende mandag, fandt de 20 flyttekasser med arkivalier fra perioden oversvømmet af kloakvand og kasserede dem. Pensionsstyrelsen indberettede først kassationen pga. vandskade d. 28. juli Pensionsstyrelsen burde straks have indberettet skaderne til Statens Arkiver, så der kunne gives anvisning på udbedring af skaderne i stedet for kassation. Indberetning sendt d. 29. november 2011, journalnummer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Principsager fra Forbrugerstyrelsen Statens Arkiver blev ved afleveringen af Forbrugerstyrelsens journalperioder og opmærksom på, at en stor del af styrelsens principsager manglede. Styrelsen har forklaret, at bevarings- og kassationsbestemmelser for en stor del sagerne fejlagtigt var blevet udført med "omvendt fortegn", så lister over principsager i journalgrupperne, som var bestemt til bevaring i stedet var blevet kasseret. Sagerne var umiddelbart derefter sendt til forbrænding. Det var således ikke muligt at genoprette skaden. Den uhjemlede kassation omfattede 258 sager for perioden og 64 sager for perioden Indberetning sendt d. 26. september 2011, journalnummer

9 Fastsættelse af længere tilgængelighedsfrist, jf. arkivlovens 27 Der er ikke i 2011 truffet afgørelse om fastsættelse af længere tilgængelighedsfrist end 20 år, jf. arkivlovens 27. Rigsarkivet har med Politiets Efterretningstjeneste drøftet fastsættelse af en særlig, længere tilgængelighedsfrist, for så vidt angår de fra PET til Rigsarkivet afleverede arkivalier. Sagen er endnu ikke afsluttet. 9

10 Praksis vedrørende dispensationer Sagsbehandlingstider Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om dispensation fra arkivlovens tilgængelighedsfrister i Statens Arkiver opgøres ved hjælp af Statens Arkivers journalsystem. Der foretages tre opgørelser, nemlig for så vidt angår 1) sager, hvori rigsarkivaren eller den, han har bemyndiget hertil, træffer afgørelsen uden ekstern høring, 2) sager, hvor imødekommelse af en ansøgning afhænger af samtykke fra den afleverende myndighed eller ressortmyndigheden, samt 3) henvendelser, der ikke har givet anledning til afgørelse om tilgængelighed, i de fleste tilfælde fordi det materiale, der er søgt om, er umiddelbart tilgængeligt, i andre tilfælde fordi materialet ikke er afleveret til Statens Arkiver eller ikke eksisterer. Arkivlovens 36 fastsætter en svarfrist på maksimalt 15 dage for ansøgninger eller henvendelser om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale. Overholdelse af sagsbehandlingsfristerne er yderligere indskærpet i rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit A. 1 Opgørelsen for 2011 viser, at sagsbehandlingsfristerne kun i få tilfælde er overskredet i Statens Arkiver Vest, dvs. landsarkiverne i Odense, Viborg og Aabenraa, mens derimod antallet af overskridelser af sagsbehandlingsfristerne ved Rigsarkivets Publikumsafdeling og ved Landsarkivet for Sjælland har været betydelige. Ved Landsarkivet for Sjælland er af 542 behandlede sager, hvor Statens Arkiver træffer afgørelse, 340 behandlet inden for tidsfristen på15 dage, mens fristen er overskredet i 202 tilfælde. For så vidt angår svar på henvendelser om tilgængelighed, der ikke har ført til afgørelse, er af 498 henvendelser kun 330 besvaret inden for tidsfristen. Af de sager, hvor Landsarkivet selv har truffet afgørelsen, er tidsfristen således blevet overskredet i ca. 33 % af sagerne. For sagsbehandlingen ved Rigsarkivet kan det konstateres, at sagsbehandlingsfristerne er overskredet i ca. 10 % af sagerne, det være sig arkivbesluttede sager, herunder sager, der ikke har 1 Instruksen lyder: A. Svarfrister 1. Ansøgeren skal efter arkivlovens 36 have svar inden 15 dage. Denne frist skal ubetinget overholdes. 2. Fristen regnes fra ansøgningens modtagelse til afsendelse af svar, således at alle kalenderdage regnes med, herunder modtagelsesdagen. Svar skal altså afgå fra Statens Arkiver senest den 15. dag. 3. Svarfristen gælder også i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en afgørelse. I så fald skal Statens Arkiver efter arkivlovens 36 oplyse om grunden hertil, herunder om hvornår svaret kan ventes. 4. Hvis rigsarkivaren eller den, han bemyndiger hertil, træffer afgørelse, vil grunden til senere besvarelse, normalt være, at afgørelsen kræver meget omfattende undersøgelser, eller at der er opstået en så alvorlig tvivl, at sagen er forelagt rigsarkivaren eller afleverende myndighed. 5. Skal der høres om samtykke, skal skrivelse til afleverende myndighed afgå snarest og senest den 15. dag fra og med modtagelse af ansøgningen. 6. Ansøgeren orienteres med kopi af høringsskrivelse. I orienteringen anføres, at svar først kan ventes, når afleverende myndighed har taget stilling til samtykke. 7. I høringsskrivelse mindes afleverende myndighed om, at fristen for svar på samtykke efter arkivloven er 30 dage. 8. Har Statens Arkiver ikke modtaget svar på høring om samtykke inden 30 dage, rykkes afleverende myndighed snarest, dog senest inden 10 dage. 10

11 givet anledning til afgørelse, eller sager, hvis afgørelse kræver forelæggelse for den afleverende myndighed mv. For såvel Landsarkivet for Sjællands som for Rigsarkivets vedkommende er der tale om en væsentlig og uacceptabel stigning i antallet af sager, hvor sagsbehandlingsfristen er overskredet, i forhold til det foregående år så absolut som relativt. Statens Arkiver forventer, at de forsinkelser i sagsbehandlingen, som måtte finde deres forklaring i sammenlægningen af Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland, herunder flytning af arkivalier og personale, indførelse af nye rutiner som følge af nye magasiner mv., ikke vil opstå i Udviklingen i sagsbehandlingstiderne vil i 2012 blive fulgt tæt, med henblik på at sikre efterlevelse rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit A, og evt. nødvendige ændringer for at sikre rettidig sagsbehandling vil blive implementeret. I de sager, hvis afgørelse har krævet forelæggelse for den afleverende myndighed med henblik på opnåelse af samtykke til imødekommelse, er der for Rigsarkivets vedkommende tale om overskridelse af sagsbehandlingsfristen i 3 ud af 26 sager. De to af disse sager drejer sig om nyligt afleverede arkivalier fra Politiets Efterretningstjeneste. For Landsarkivets for Sjællands vedkommende, hvor overskridelser af sagsbehandlingsfristen har fundet sted i 8 ud af 8 sager, har der været tale om tilgængelighedsmæssig bedømmelse ved den afleverende myndighed af meget omfangsrige sager inden for strafferetsplejen. En opgørelse over sagsbehandlingstiderne findes som bilag 1. Tilladelser og afslag Som i de foregående år har sagsbehandlerne i Statens Arkiver ført statistik, jf. rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit C 2, over de afgørelser, der i årets løb er truffet. Efter sagsbehandlernes opgivelser er der givet i alt 3757 tilladelser og meddelt 31 afslag. 2 Instruksen lyder: C: Indberetning af oplysninger 1. Efter arkivlovens 39, stk. 3, skal rigsarkivaren hvert år til kulturministeren afgive rapport om tilgængelighed. 2. Med henblik på udarbejdelse af denne rapport afgiver alle enheder senest 14 dage efter udløbet af hvert kvartal oplysning om behandling og afgørelse af ansøgninger efter arkivlovens 31 efter de tidligere herom udstedte bestemmelser, dog således at indberetningerne nu følger kalenderens kvartaler. 3. Afslag indberettes løbende til rigsarkivaren med kopi af sagens vigtigste dokumenter (ansøgning, svar på samtykkehøring og brev til ansøger). 11

12 Udviklingen i tilladelser og afslag for offentlige arkivalier : Tilladelser i alt Afslag i alt Afslag i % 3,2 3,2 3,2 3,5 2,8 2,0 3,3 1,5 1,9 1,5 0,8 Kilde: Sagsbehandlerindberetninger Som det ses, er den relative andel af afslag fortsat faldet, nu til under 1 %. Imidlertid må det understreges, at det næppe kan konkluderes, at denne tendens skyldes en mere liberal praksis end i tidligere år. Specifikation af tilladelser og afslag Tilladelser Afslag Tilladelser Afslag Tilladelser Afslag Kilde: Sagsbehandlerindberetninger Udover de i skemaet nævnte afslag er der meddelt 3 afslag på ansøgninger om benyttelse af arkivalier, der er under 20 år gamle, samt 6 afslag på ansøgning om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige private arkivalier, jf. bilag 2 og 3. Afslag, partshøring og remonstration Alle meddelte afslag er givet med ansvisning af ankemulighed, visse private arkivalier dog undtaget, nemlig i de tilfælde, hvor dispensation efter de derom fastsatte bestemmelser ikke kan finde sted før en bestemt, fremtidig dato. I de tilfælde, hvor en myndighed ikke har fundet at kunne meddele samtykke til en ansøgnings imødekommelse, har Statens Arkiver forelagt ansøgeren myndighedens begrundelse og opfordret ansøgeren til at fremsætte eventuelle supplerende eller korrigerende bemærkninger. Hvis ansøgeren ikke inden 30 dage har fremsat sådanne bemærkninger, meddeles et endeligt afslag. Er ansøger fremkommet med bemærkninger, forelægges sagen på ny den afleverende myndighed/ressortmyndigheden med ansmodning om genovervejelse. Som bilag 3 bringes regester over de afslag, der i 2011 er blevet meddelt på ansøgninger om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale i Statens Arkiver. 12

13 Kommuner og kommunale offentlige arkiver I lighed med tidligere år har Statens Arkiver gennemført en spørgeskemaundersøgelse af den praksis, der følges af kommuner og kommunale arkivinstitutioner på tilgængelighedsområdet. 68 kommuner har indsendt egentlige besvarelser. Af disse har 28 angivet at have modtaget i alt 393 henvendelser om adgang til ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale efter arkivlovens bestemmelser. Af disse er 370 blevet fuldt ud imødekommet, idet kommunerne har angivet at 23 er blevet afvist. Det fremgår imidlertid af de begrundelser for afvisning, som kommunerne har angivet, at 14 ansøgning til Københavns Stadsarkiv er blevet afvist, da arkivalierne ikke er fysisk tilgængelige. For de øvrige 9 afslags vedkommende er der tale om, at den pågældende kommune ikke har været i besiddelse af det efterspurgte materiale. Der er således ingen anmodninger om arkivadgang hos de kommuner, der indgivet besvarelser, der er afvist med begrundelse i de pågældende dokumenter indhold af oplysninger mv. I skemaet er opført de kommuner, der har angivet at have behandlet spørgsmål om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier efter arkivlovens bestemmelser. Antal Imødekommet Afslået/afvist Stadsarkiv Assens 1 1 Billund Bornholm Fredericia 1 1 Frederiksberg Frederikshavn Gentofte 7 7 Gladsaxe Glostrup 3 3 Guldborgsund Haderslev Hedensted 1 1 Herlev Hjørring Horsens Hvidovre 1 1 København Lemvig 1 1 Randers Roskilde Rudersdal Silkeborg Struer 3 3 Thisted Taarnby Varde 1 1 Ærø 1 1 Aalborg Kilde: Indberetninger fra kommunerne Som bilag 4 bringes et skema med oplysning om de enkelte kommuners besvarelser. 13

14 Københavns kommune angav som begrundelse med de afviste ansøgninger om adgang til ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier, at I efteråret 2010 måtte Stadsarkivet fraflytte et magasin, hvor vi opbevarede hyldemeter arkivalier. I forventning om, at der ville blive tale om en midlertidig løsning, valgte kommunen at lade arkivalierne deponere hos et flyttefirma. Den valgte løsning indebærer, at der ikke kan ekspederes i arkivalierne. Pr. 7/ har Stadsarkivet derfor afvist 1670 anmodninger om adgang til de deponerede arkivalier, heraf 941 i 2011, hvoraf de 14 havde søgt om dispensation, jf. ovenstående. Statens Arkiver havde tidligere modtaget to henvendelser, hvori det oplystes, at det siden juni 2011 ikke har været muligt at få adgang til sygehusjournaler, arkiveret i Københavns Stadsarkiv. I den anledning bad Statens Arkiver Københavns Kommune om en redegørelse for, hvorvidt det i praksis ikke har været muligt at opnå adgang til arkiverede sygehusjournaler, og hvis det skulle have forholdt sig således, om baggrunden for dette forhold. Københavns Kommune har i den anledning meddelt Statens Arkiver, at en større del af arkivets samlinger er nedpakket, at det ikke er muligt at ekspedere i disse samlinger, samt at der ikke kan oplyses en dato for, hvornår denne situation er udbedret. Statens Arkivers brev og Københavns Kommunes svar bringes som bilag 5. 14

15 Spørgsmål fra Folketingets kulturudvalg om tilgængelighed til arkivalier I 2011 stillede Folketingets kulturudvalg følgende spørgsmål om tilgængelighed til arkivalier til kulturministeren. Spørgsmål 125 I forbindelse med Erik Oluf Otto Galvits bog Inger min mor med undertitlen Tyskertøs eller forbudt kærlighed har forfatteren anført, at hverken han eller andre, der klart har overtrådt den underskrevne tavshedserklæring fra Statens Arkiver i forbindelse med dispensation for adgang til dokumenter i faderskabssager og dermed begået lovovertrædelse, har fået reaktioner fra offentlige myndigheder på trods af, at de har stået offentligt frem om dette. Vil ministeren på den baggrund overveje at fjerne, ændre eller justere de nævnte tavshedserklæringer i forbindelse med adgang via dispensation til dokumenter fra faderskabssager, således at der bliver overensstemmelse mellem den praksis man tilsyneladende har anlagt, og det der står i erklæringen? Spørgsmål 126 Har ministeren overvejelser om yderligere at ændre den generelle tilgængelighedsfrist, der nu er på 75 år i faderskabssager, eller eventuelt differentiere den, afhængig af hvilken type faderskabssag det måtte dreje sig om f.eks. faderskabssager vedr. tyske soldater under 2. Verdenskrig? Efter regeringsskiftet bidrog Statens Arkiver til besvarelsen af et 20-spørgsmål S 653 til kulturministeren om tilgængelighed til private arkivalier, der er afleveret til institutioner, der modtager offentlige tilskud. Kulturministeriet anmodede Statens Arkiver om bidrag til besvarelse af spørgsmålene. Spørgsmål og svar bringes som bilag 6 og 7. 15

16 Betingelser for størst mulig åbenhed Statens Arkiver må konkludere, at arkivlovens tilgængelighedsregler langt overvejende forvaltes i overensstemmelse med den politiske målsætning om størst mulig åbenhed. For så vist angår Statens Arkivers behandling af sager om tilladelse til benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier, er antallet af afslag faldet, såvel absolut som relativt. For så vidt angår kommunernes og de kommunale arkivers praksis, viser de indkomne indberetninger herom, at alle anmodninger om adgang til arkivalier efter arkivlovens bestemmelser er imødekommet. Hvor en anmodning er blevet afvist, skyldes det enten, at man ikke har haft det pågældende materiale i sin besiddelse, eller at materialet har været som i tilfældet Københavns Stadsarkiv fysisk utilgængeligt. Med hensyn til sagsbehandlingen har kommunerne og de kommunale arkivinstitutioner oplyst, at samtlige henvendelser er behandlet inden for en 15 dages frist, i de fleste tilfælde inden få ganske få dage. For Statens Arkivers vedkommende tegner billedet sig anderledes, idet der især ved Landsarkivet for Sjælland og ved Rigsarkivet i adskillige tilfælde har været tale om overskridelser af sagsbehandlingsfristerne. Imidlertid er sagsbehandlingsarbejdet på tilgængelighedsområdet reorganiseret efter sammenlægning af Landsarkivet for Sjælland og Rigsarkivet, og Statens Arkiver vil have opmærksomheden henvendt på at undgå overskridelser af sagsbehandlingsfristerne i fremtiden. 16

17 Bilag 1: Sagsbehandlingstider for tilgængelighedssager 2011 Sagsbehandlingstider - Statens Arkiver (Hele 2011) Bilag 1 RAb&k RApub.afd Landsarkivet for Landsarkivet for Landsarkivet for Landsarkivet for Erhvervsarkivet Dansk Data Statens Arkiver Sjælland mm. Fyn Nørrejylland Sønderjylland Arkiv I alt Tilgængelighed - arkivbesluttet: Antal sager heraf med overholdt tidsfrist heraf med overskreden tidsfrist Antal overskredne i pct - 8,38 37,27 0,88 0,99 0,00 3,23-11,79 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid. 0,00 11,72 14,49 4,01 5,54 1,74 2,87 0,00 10,34 Tilgængelighed - med høring: Antal sager heraf med overholdt tidsfrist heraf med overskreden tidsfrist Antal overskredne i pct - 10,34 100,00 0,00 15, ,49 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid. 0,00 23,24 117,63 1,00 9,77 0,00 0,00 0,00 34,18 Tilgængelighed - med afvisningssvar: Antal sager heraf med overholdt tidsfrist heraf med overskreden tidsfrist Antal overskredne i pct - 12,20 32,13 9,59 1,13 2,13 0,00-14,02 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid. 0,00 22,35 15,95 7,85 5,73 5,30 4,67 0,00 14,82 Kilde: Statens Arkivers journalsystem ScanjourCaptia 17

18 Bilag 2: Antal behandlede tilgængelighedssager i Statens Arkiver 2011 TILGÆNGELIGHEDSSTATISTIK Hele Statens Arkiver Periode: Hele året 1. Antal tilladelser 1a. 2. Tilladelse Heraf på Antal Dispensationstype meddeles af: RA LAK LAO LAV LAÅ EA DDA Samlet dokumentniveau afslag Afleverende A: 22, stk.1 (< 20 år) myndighed/ Rigsarkivaren B: 23, stk. 1 (75 år) Rigsarkivaren C: 27 stk. 1, (fristforlænget) D: 23 stk. 1, jf. 33 (rent private forhold) E: 24 (strafferetspleje, yngre end 50 år) F: 25 (50 år, det offentliges retssager) G1: 23, stk. 1,(folketællinger ybngre end 75 år) Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren Datatilsynet / Rigsarkivaren Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren Afleverende myndighed/ Rigsarkivaren Rigsarkivaren Afleverende H: 22, stk. 2 (materiale ældre end 20 år, som myndighed/ endnu ikke er afleveret til Statens Arkiver) Rigsarkivaren Offentlige arkiver i alt P1: Privatarkiver Donator P2: Privatarkiver Rigsarkivaren Offentlige og private arkiver tilsammen Kilde: Sagsbehandlerindberetninger 18

19 Bilag 3: Regester over afslag 2011 A: Arkivenheder, yngre end 20 år, jf. 22, stk. 1, og 33, nr. 3 1) A (RA januar 2011) * Til brug for udarbejdelse af en fremstilling om bevaring og kassation af personalesager ønskedes tilladelse til at benytte et ESDH-system, , fra Danmarks Jordbrugsforskning. Rigsarkivet gav afslag, da Danmarks Jordbrugsforskning ikke kunne give samtykke til anmodningen. Ministeriet anførte som sin begrundelse, at ESDH-systemet indeholdt mange fortrolige oplysninger (bl.a. patentsager og personsager) oplysninger som fakultetet ikke ønskede at give adgang til, før loven kræver det. Ansøger fremførte derefter en begrundet indsigelse, hvor han bl.a. forklarede, at han ikke skulle bruge selve oplysningerne, der er registreret om medarbejderne; men udelukkende oplysninger om antallet af akter på personalesagerne samt hvilke typer af oplysninger, der registreres om medarbejderne f.eks. andelen af lønrelaterede oplysninger, andelen af oplysninger vedr. orlov etc. Danmarks Jordbrugsforskning genovervejede spørgsmålet og gav udtryk for, at det stadig var styrelsens opfattelse, at der ikke burde gives adgang til personalesager, men at man efter omstændigheder og det anførte formål med benyttelsen fandt at kunne imødekomme ansøgningen. Ansøger fik derefter tilladelse til at benytte materialet. 2-3) A (RA , 18. januar og 1. februar 2011) Til brug for udarbejdelse af en fremstilling om bevaring og kassation af personalesager ønskedes tilladelse til at benytte et ESDH-system, , fra Transportministeriets arkiv. Rigsarkivet gav afslag da Transportministeriet ikke kunne give samtykke til anmodningen. Ministeriet anførte som sin begrundelse, at der i henhold til offentlighedslovens 2, stk. 2 ikke er ret til aktindsigt i sager om ansættelse eller forfremmelse i det offentliges tjeneste, ligesom der ikke er ret til adgang i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det offentliges tjeneste. Ansøger fremførte en begrundet indsigelse, hvor han bl.a. forklarede, at han ikke skulle bruge selve oplysningerne, der er registreret om medarbejderne; men udelukkende oplysninger om antallet af akter på personalesagerne, samt hvilke typer af oplysninger der registreres om medarbejderne f.eks. andelen af lønrelaterede oplysninger, andelen af oplysninger vedr. orlov etc. Ministeriet fastholdt sin afgørelse, og Rigsarkivet meddelte atter afslag. B: Arkivenheder, som indeholder oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold, jf. 23, stk. 1 4) B (LAK ; 4. januar 2011) Ansøgning (formål "slægtsforskning") om adgang til mors to fætres straffesager Ansøger er ved et tilfælde faldet over henvisning til de to sager, men kender ingen i den gren af familien og kunne derfor ikke give oplysning om nærmere pårørende, endsige fremlægge det af Landsarkivet efterlyste samtykke fra sådanne. Formidlingschefen gav derefter for begge sagers vedkommende afslag efter hidtidig praksis. 5) B (RA , 10. februar 2011) Til brug for personlig oplysning om nærmeste familie ønskede ansøger tilladelse til at benytte Rigshospitalets fødejournal vedrørende mormorens fødsel af en moster til ansøger. Rigsarkivet gav 19

20 afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos ansøgers moster. Rigsarkivet havde i øvrigt anmodet ansøger om et samtykke fra den pågældende moster, men det var ikke muligt for ansøger, idet hun ikke var i kontakt med mosteren. 6) B (LAV ) 9. februar 2011 Ansøger indgav i 2010 en ansøgning om adgang til materiale vedrørende efterforskningen af et i 1967 begået mord i Højbjerg. Landsarkivet hørte Østjyllands Politi om samtykke til ansøgningens imødekommelse. Østjyllands Politi fandt ikke at kunne give samtykke, idet politiet lagde vægt på hensynet til beskyttelse af forurettede, vidner m.fl. Landsarkivet gav afslag med samme begrundelse samt med hensynet til privatlivets fred hos de personer, der er omstalt i materialet. 7) B (RA , 5. april 2011) Til brug for at identificere klassekammerater med henblik på invitation til en jubilæumsfest ønskedes tilladelse til at benytte Direktoratet for Folkeskolens eksamensindberetninger vedr. Tølløse Mellem- og Realskole for årene 1961 og Rigsarkivet gav afslag, idet materialet indeholdt oplysninger om enkeltpersoners private forhold. En eventuel dispensation vil efter almindelig praksis bl.a. indeholde det vilkår, at der ikke rettes henvendelse til personer, der er nævnt i materialet. Da det netop var formålet, kunne Rigsarkivet ikke imødekomme ansøgningen. Rigsarkivet henviste i øvrigt til, at man mod betaling kunne tilbyde at udfærdige en liste over personerne, så man kunne udelade oplysningerne om private forhold og samtidig hjælpe ansøger i sin opsporen af tidligere klassekammerater. 8) B (RA , 5. april 2011) Til brug for at invitere elever fra Skoleskibet Danmark til en jubilæumsfest ønskedes tilladelse til at benytte Skoleskibet Danmarks elevprotokol fra Rigsarkivet gav afslag idet materialet indeholdt oplysninger om enkeltpersoners private forhold. En eventuel dispensation vil efter almindelig praksis bl.a. indeholde det vilkår at der ikke rettes henvendelse til personer, der er nævnt i materialet. Da det netop var formålet, kunne Rigsarkivet ikke imødekomme ansøgningen. Rigsarkivet henviste i øvrigt til, at man mod betaling kunne tilbyde at udfærdige en liste til sin opsporen af tidligere elever. 9) B (LAK ; 18. maj 2011) Ansøgning (formål "aktindsigt" / "slægtsforskning" / "kontakt") om adgang til skiftet efter morfars anden hustru (død 1971) for at få navne og adresser i håbet om at hendes pårørende kan hjælpe med oplysninger og fotos om ansøgers mors slægt, især morfar (død 1950) og mormor (død 1932). Rigsarkivet gav afslag efter hidtidig praksis (arkivlovens beskyttelse af privatlivets fred inkluderer beskyttelse mod kontaktforsøg), men henviste til Københavns Byret, for så vidt ansøger måtte mene at kunne påberåbe sig en ret til "aktindsigt" efter retsplejeloven. Ansøgeren ankede afslaget til Rigsarkivaren, og indskrænkede samtidig ansøgningen til at gælde udlevering af kontaktoplysninger (modsat benyttelse af arkivalierne ved selvsyn), men Rigsarkivaren opretholdt afslaget netop på grund af formålet "kontakt". 10) B (RA ) 30. maj 2011 Til brug for slægtsforskning ønskede ansøger adgang til 21. Bataljons kassationsprotokol op til Rigsarkivet gav afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos de i materialet nævnte personer samt disses evt. nulevende pårørende. 20

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere