Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: EAN: LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!"

Transkript

1 Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: EAN: LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

2 Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt. Læs hele vejledningen grundigt igennem inden du starter maskinen. Vær sikker på at du er i stand til at stoppe maskinen og slukke motoren i tilfælde af uheld. Al instruktion vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse af brændekløveren tjener din egen sikkerhed. Brændekløveren må ikke benyttes til andet end det i vejledningen beskrevne. Brug kun originalt tilbehør og reservedele. Montering af ikke-godkendte dele kan medfører en forøget risiko for ulykker. Ethvert ansvar for ulykker og andre skader forvoldt af brug af uoriginale dele fraskrives. Før brug af maskinen, bør du modtage fagkyndig instruktion. Den, der betjener maskinen, er ansvarlig over for andre personer i arbejdsområdet. Brug aldrig maskinen når andre, især børn og dyr, er i nærheden. Mindreårige må ikke betjene maskinen. Brug altid høreværn, øjenbeskyttelse og arbejdshandsker. Lad aldrig maskinen køre uden opsyn. Sluk for strømmen. Efterlad aldrig maskinen inden den er helt stoppet. Lad kun personer der er fortrolige med maskinen benytte den. Lad altid vejledningen følge maskinen. Vær sikker på altid at holde hænderne væk fra brændet og kilerne. Rør aldrig de bevægelige dele når maskinen et tændt. Brændekløveren må kun betjenes af personer der er udhvilede og i god form. Husk at holde pause jævnligt. Maskinen må ikke benyttes af personer under indflydelse af alkohol, narkotiske stoffer eller medicin. Inden start: kontroller altid at bolte og møtrikker er spændte. Slå altid strømmen fra brændekløveren før der ydes service eller udskiftes dele. Forsøg aldrig at kløve brænde der er større end den anbefalede størrelse. Der må ikke være søm eller andet metal i brændet, da dette kan splintres og beskadige maskinen. Brændet skal skæres retvinklet i enden, og alle grene skal være fjernet. Skær altid brændet i årernes længde. Placer ikke brændet på tværs af brændekløveren, da det kan beskadige brændekløveren. Tving aldrig brændekløveren i mere end 5 sekunder med cylinderen under tryk når du kløver meget hårdt træ. Overophedet olie kan beskadige maskinen under tryk. Stop maskinen, drej brændet 90 grader og forsøg igen. Hvis brændet stadig ikke kan kløves, betyder det, at træets hårdhed overstiger maskinens kapacitet, og kløvningen må opgives for ikke at beskadige brændekløveren. Særlig advarsel ved brug af denne brændekløver.

3 Brug at dette kraftfulde værktøj kan skabe særlige fare. Vær særligt opmærksom på at beskytte dig selv og personer omkring dig. Hydrauliske systemer. Brug aldrig brændekløveren, hvis der er sandsynlighed for en utæthed i det hydrauliske system. Kontroller for utætheder i det hydrauliske system inden du benytter maskinen. Vær sikker på at dit værktøj og arbejdsomgivelser er rene og fri for oliespild. Hydraulisk væske kan skabe fare: du risikerer at glide og falde, dine hænder kan glide når du bruger maskinen eller maskinen kan udgøre en brandfare. Elektrisk sikkerhed. Brug aldrig brændekløveren, hvis der er problemer med det elektriske system. Brug aldrig brændekløveren i våde omgivelser. Brug aldrig kløveren med en ukorrekt elektrisk ledning eller forlængerledning. Brug aldrig brændekløveren, hvis ikke du har mulighed for at tilslutte den en stikkontakt med jordforbindelse, som giver den strøm, der er anvist på typeskiltet. Fysiske farer. Brændekløvning skaber særlige fysiske farer. Brug aldrig brændekløveren uden at være iført korrekte sikkerhedshandsker, sikkerhedssko og godkendt øjenbeskyttelse osv. Vær på vagt for træsplinter for at forhindre skader og blokering af maskinen. Prøv aldrig at kløve brænde der er for store eller for små til at passe korrekt til maskinen. Prøv aldrig at kløve brænde der indeholder søm, eller andre former for metal. Ryd op under arbejdet: ophobet træsplinter og stumper kan udgøre et farligt arbejdsmiljø. Fortsæt aldrig arbejdet i omgivelser der kan udvirke at du skrider, glider eller falder. Hold tilskuere på afstand af brændekløveren og lad aldrig personer der ikke har læst vejledningen betjene brændekløveren. BEMÆRK: Ingen advarselsliste kan indeholde alt. Det påhviler brugeren at udvise sund fornuft ved brug af brændekløveren. Advarsel: Som ved alle maskiner, er der særlige farer forbundet med brugen af denne maskine. Ved at udvise respekt og forsigtighed sænkes risikoen for personskade betydeligt. Hvis ikke normale sikkerheds foranstaltninger overholdes, kan det resultere i personlig skade eller materiel skade. Tekniske Specifikationer: Forbindelse: 230 V~50 Hz Motor: 3,5 kw P1 Max. hydraulisk tryk: 210 bar Max. kløve kraft: 8 tons Kløve stolpe: 100 mm x 100 mm Max. Kløve løft: 515 mm 1040 mm (uden kløvekryds) Max. brænde kløvelængde: I bord position kløver: ca. 540 mm Bord størrelse: ca. 310 mm x 300 mm Højde: ca mm Dybde: ca. 900 mm Bredde: ca. 600 mm Vægt: ca. app. 121 kg

4 Skift den hydrauliske olie efter ca. 500 timers brug. Benyt almindelig hydraulisk olie (viskositet 46) Smør kløve stolpen hver gang maskinen skal bruges dette vil forlænge levetiden på de glidende kæber. Udskift aldrig dele af maskinen med uoriginale dele. Tjek regelmæssigt tæthed og styrken af hydrauliske slanger og slange forbindelser. ADVARSEL! Tilføj kun olie når kløve stolpen er i retmæssig position Montering af fangarme og kløve kryds. Fange arme 1 1. Tilpas fangearmen og indsæt tuben I krydskoblingen. TIP: Påfør smørelse på koblingerne både oven- og nedefra. 2 2a 2. Put tuben igennem før krydskoblingen Indstil klemmepladerne til the svarende træ diameter Sikrer tuben med en split I bunden. Kløve kryds montering 1 1. Skru fikserings bolten halvejs gennem kløve krydset Skru møtrikken på indersiden Påfør kløvekrydset og drej fikserings bolten I på kløvehovedet, til møtrikken er strammet.

5 4. Tilpas fikserings bolt og møtrik så kløvekrydset bliver trukket opad Stram bolt og møtrik. 5 Brugs Område Maskinen må kun bruges til at kløve brænde. Kløvematerialet skal have følgende dimensioner. - Minimum diameter: 120 mm Maximum diameter: 300 mm - Kløv kun træ langs fibrene. - Risiko for træsplintrer bliver klemt. - De klemte træstykker kan løsnes ved at trykke på træstammen. Kløve længde indstilling Afhængigt af kløve typen, kan forskellige længder kløves: Brug 1. Start motoren ved at trykke på den grønne knap. ADVARSEL! Sikrer at motor rotationen er egnet for 230V! 2. Hold ledningen til maskinen så kort som muligt, og vælg så stort tværsnit som muligt. 3. Ved lave temperature, bør maskinen løbe I tomgang I 15 min for at lade olien varme op til en passende temperatur. 4. Put kløve materialet på bordet og hold det ved hjælp af klemme pladerne på håndtagene. 5. Kløvning startes ved at trykke begge håndtag ned. 6. Efter kløvning, løftes mindst det ene håndtag så kløvestolpen automatisk løftes. Vær aldrig to personer om at bruge maskinen, hvor en holder brændet og en trykker klemmestykkerne ind. Bloker aldrig håndtag/klemme stykker. Løfte indstilling Gør som følgende: Sæt et kort stykke brænde på bordet og sænk kløvehovedet ned til ca. 2cm over brændet. Sluk maskinen, og fratag strømmen. Nu kan du forkorte løftningen af kløvehovedet ved at justere højdestangen med skruen.

6 Elektrisk/hydraulisk forbindelse. Forbindelse Brændekløveren er udstyret med en underspændings sikring. Dette forhindrer maskinen I at selvstarte, hvis strømmen har været frataget maskinen enten ved strømsvigt, utilsigtet frakobling, defekt sikring etc. Maskinen skal altid tændes på den grønne knap. Hydraulisk udstyr. Tætheden skal tjekkes ved hydrauliske slanger og koblinger efter ca. 4 timers brug, og strammes hvis nødvendigt. Hydraulik olie/tank Almindelig hydraulisk olie (viskositet 46) Olie skift er ikke nødvendig. Transport instruktioner Transport Maskinen har store hjul monteret. For at flytte maskinen tages der fat i kløvestolpen og håndtaget over motoren, hvorefter maskinen forsigtigt tiltes ind mod dig selv. I denne position er maskinen let at flytte. For at undgå olielæk, må maskinen aldrig flyttes I liggende position. Sænk kløvehovedet så meget som muligt når maskinen flyttes. Fejl Problem Mulig årsag Løsning Ingen trykkraft - For lidt hydraulisk olie - Påfør hydraulisk olie Hydraulisk pumpe fløjter; kløvehoved ryster - for lidt hydraulisk olie - Påfør hydraulisk olie Brug aldrig maskinen til andre formål, end hvad den er bygget og designet til. Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elek- tronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

7 EF OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EF DECLARATION OF CONFORMITY MIDDELFARTVEJ 3 DK-9220 AALBORG ØST BEKRÆFTER AT KONSTRUKTION OG FREMSTILLING AF DETTE PRODUKT ER I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE DIREKTIVER OG STANDARDER: DECLARES THAT DESIGN AND MANUFACTURING OF THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE FOLLOWING DIRECTIVES 1 AND STANDARDS 2 : 1) 2006/42/EC, 2006/95/EC 2) EN 609-1/A2:2009 ART NR / PRODUCT NUMBER: Brændekløver THE CE-MARK WAS AFFIXED IN: NOVEMBER 1 st, 2014 AALBORG, Nino Quintessenza Product manager

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB

Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44. Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual SCANTOOL Metalbåndsav 130VB EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst Danmark www.scantool-group.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti W 550 DK. Type 0440 Oversættelse af den originale driftsvejledning 2 års garanti Type 0440 2 Jahre Garantie 2 years Guarantee 2 ans de garantie 2 jaar garantie 8 6 5 4 3 1/2 7 11 13 12 14 Originalbetriebsanleitung 9 10 W550

Læs mere

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1

Brugsanvisning. køleskab IKEF 2480-1 Brugsanvisning køleskab IKEF 2480-1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger.... 4 Sikkerhed for børn og udsatte personer Generelt om sikkerhed Daglig brug Vedligeholdelse og rengøring Installation Service

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye DenForm OutDoor spabad

Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye DenForm OutDoor spabad Installations- & betjeningsvejledning - til Deres nye spabad Installations- & betjeningsvejledning Tillykke med Deres nye spabad Kære Kunde! Tak fordi De valgte et OutDoor spabad fra DenForm A/S Denne

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48

BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tel.: +45 98 23 60 88 Fax: +45 98 23 61 44 Manual BÅND OG RONDELSLIBER SC 48 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLE-/FRYSESKAB RFN2286W RFN2286S RFN2284W RFN2284S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

Brugervejledning GCN150E www.strongtie.dk

Brugervejledning GCN150E www.strongtie.dk E www.strongtie.dk UM-E-DK1-10 1 REPARATION OG SERVICE Ved reparation og service returneres værktøjet inkl. udfyldt blanket, som findes på www.strongtie.dk, til Simpson Strong-Tie Repair Center på nedenstående

Læs mere