Budgetkontrol 1. oktober Bemærkninger Arbejdsmarkedsområdet. Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen pr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetkontrol 1. oktober Bemærkninger Arbejdsmarkedsområdet. Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen pr"

Transkript

1 Sagsnr.: Dato: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Anders Emil Pedersen BILAG 9 Budgetkontrol 1. oktober Bemærkninger Arbejdsmarkedsområdet Generelle bemærkninger til budgetopfølgningen pr De samlede udgifter på området udgør mio. kr. og der var oprindeligt budgetteret med udgifter for mio. kr. Dette svarer til et samlet merforbrug for Arbejdsmarkedsområdet på 25,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, og 30,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, eller 14,2 mio. kr. i merforbrug i forhold til budgetopfølgningen pr Forskellen i afvigelsen mellem oprindeligt og korrigeret budget skyldes overførte midler til eksterne projekter på området. Det er afvigelsen i forhold til det korrigerede budget, der er den mest retvisende. De 25,9 mio kr. svarer til 2,4% af det samlede budget på Arbejdsmarkedsområdet (politikområderne; Arbejdsmarkeds-ydelser og tilskud samt Førtidspensionsområdet m.m.- budget på i alt 1,1 mia. kr.). Den forventede udgift til de nye ydelsesområder, hvis lovgrundlag er vedtaget efter budgetvedtagelsen i forbindelse med finansloven udgør 14 mio. kr., heraf merudgifter til uddannelsesydelse til ledige, som har mistet deres dagpengeret udgør 10,6 mio. kr., og ressourceforløbsydelse, som i en vis udstrækning erstatter tilkendelsen af førtidspension, udgør 3,4 mio. kr.. Herudover udgør merudgiften til seniorjob, som følge af udvidelsen af ordningen, i forbindelse med finanslovsaftalen 9,7 mio. kr. Disse nye ydelsesområder og områder med lovgivning godkendt efter budgettets vedtagelse udgør samlet set 23,7 mio. kr. Dertil kommer, at der i forbindelse med budgettets vedtagelse, blev indregnet besparelser på samlet set 19,1 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet som følge af indsatsplanen og 5 mio. kr. i generel besparelse. Herudover må det konstateres, at der på kontanthjælpsområdet er sket en markant ændring i udviklingen i antallet af kontanthjælpsmodtagere siden budgettets vedtagelse, som bevirker en underbudgettering, i forhold til den faktiske udvikling. Udgifterne til kontanthjælp, revalidering og aktivering udgjorde i regnskab ,2 mio. kr., der blev budgetteret med 226,4 mio. kr. i 2013 og nu forventes en udgift på 245,8 mio. kr., eller en stigning på 2,8% i forhold til De væsentligste merudgifter siden budgetkontrollen 1.7 ses på områderne forsikrede ledige (13,9 mio.), som skyldes manglende afregninger fra A-kasserne, som ikke umiddelbart kunne forudses ud fra de noget uklare udmeldinger, som blev modtaget fra Medialogic (Itleverandør), og som følge af, at ekstra afregningerne af medfinansiering er i disharmoni med den markant faldende brutto-ledighed på området på 35% fra januar til august måned Herudover har der været merudgifter til fleksjob på 5 mio. kr. siden 1.7 opfølgningen. Serviceudgifter Lægeerklæringer, tolk, midlertidig boligplacering m.m. Det forventes at det korrigerede budget bliver brugt. Ingen ændring i forhold til sidste budgetkontrol Side 1 af 11

2 Forventet regnskab = Korrigeret budget. Ingen aktivitetsdata Overførselsudgifter Budgetgaranti På de budgetgaranterede områder forventes et samlet merforbrug på 32,9 mio. kr. ultimo året, i forhold til det oprindelige budget (eller 3,3 mio. kr. mindre end forventet ved budgetopfølgningen pr. 1.7). Det er primært på kontanthjælpsområdet, og på udgifterne til kontanthjælp i aktive perioder, at der er de største merforbrug på 32,9 mio. kr. og et mindre forbrug på udgifterne til passiv kontanthjælp på -11,3 mio. kr. (lovgivningsmæssige passive perioder) i forhold til det oprindelige budget. Der er endvidere merudgifter til de 2 nye ydelsesområder; uddannelsesordninger (ydelse til forsikrede ledige, som har opbrugt deres dagpengeret), som er forlænget til , som medfører merudgifter på 10,6 mio. kr., og merudgifter på 3,4 mio. kr. til ressourceforløbsydelse, hvis lovgivning ligeledes er godkendt efter budgettets vedtagelse. Borgere under 40 år, som tidligere opfyldte lovgivningens krav til at få bevilget førtidspension, vil nu blive bevilget en ressourceforløbsydelse i stedet. På revalideringsområdet forventes mindreudgifter i forhold til det oprindeligt budgetterede på ca. 5,8 mio. kr.. På trods af en stigning i tilgangen i bevillinger af revalideringer er der en højere afgang, som netto medfører et fald. KL skønner på landsplan en stigning i de budgetgaranterede områder og øvrige overførsler på knapt 1 mia. kr. (Næstveds andel udgør ca. 14 mio. kr.) Budgetgaranterede områder kompenseres via bloktilskuddet ud fra landsudviklingen og øvrige overførsler efterreguleres efter forhandling. Det er besluttet at kommunerne ikke midtvejsreguleres i Skønnet i de samlede budgetgaranterede udgifter, ekskl. Førtidspension og EGU udgør for hele landet pr. juli 2013 i alt mio. kr. Omregnet udgør Næstveds andel heraf ca. 309,34 mio. kr. Kontanthjælp og Revalidering Der forventes nu samlede udgifter ultimo på i alt 245,8 mio. kr. og dette er knap 3 mio. kr mindre end ved budgetopfølgningen pr Årsagen til merforbruget på kontanthjælpsområdet, skyldes bl.a. en underbudgettering på området, samt indregnede besparelser, som ikke fuldt ud er opfyldt. Udgifterne til området udgjorde i regnskab ,9 mio. kr. og blev budgetlagt til 226,4 mio. kr. i Der forventes samlede udgifter på 245,8 mio. kr.. Herudover er området påvirket af den forkortede dagpengeperiode-, som medfører en øget tilgang til kontanthjælpsområdet, - en længere varighed på kontanthjælpsydelser, som følge af førtidspensionsreformen, samt en generel fortsat stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere på landsplan. Næstved har haft en gennemsnitlig højere aktiveringsgrad end landsgennemsnittet, med en gennemsnitlig aktiveringsgrad i perioden juli 12 til juni 13 på 30%, mens landsgennemsnittet udgør 24%. Der har bl.a. været særligt fokus på og investeret ressourcer i straks- og nytteaktiveringen i Næstved, som indgik i budgetforliget. Fra aug 12 til aug 13, har Næstved haft et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere på 5%, svarende til landsgennemsnittet. I de første 7 måneder af 2013, har der været en stigning på 1% i Næstved, mens landet som helhed har uændret antal (0%). Herudover kan det oplyses, at det gennemsnitlige antal kontanthjælpsmodtagere i regnskab 2012 var på helårspersoner (aktive;869 og passive;1.551), og budgettet for 2013 blev Side 2 af 11

3 vedtaget med en forudsætning på helårspersoner (aktive;563 og passive;1.602). Så den fortsatte stigende udvikling i antallet af kontanthjælpsmodtagere, også i 2 halvår af 2012, har medført en underbudgettering på området. Skønnet i den budgetgaranterede udgift for hele landet udgør pr. juli 2013 i alt mio. kr. Omregnet udgør Næstveds andel heraf ca. 243,9 mio. kr. Kontanthjælp Passive Antal konstant efter sidste måned x Gennemsnitlig månedspris. Arbejdsmarkedscentres bedste bud Kontanthjælp Aktive Antal konstant efter sidste måned x Gennemsnitlig månedspris. Arbejdsmarkedscentres bedste bud Aktivering Gennemsnitlig månedsantal x Gennemsnitlig månedspris. Revalidering På området forventes nu samlede udgifter på 10,1 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 5,8 mio. kr. ultimo. Dette svarer til skønnet ved budgetopfølgningen 1.7 Der er pr. uge 37 registreret 113 personer på revalidering jf. Workbase, der forventes uændret antal resten af året. Prisme har et tilsvarende tal. Antal konstant efter sidste måned x Gennemsnitlig månedspris. Arbejdsmarkedscentrets bedste bud. Ledighedsydelse Udgiften til ledighedsydelse forventes nu netto at udgøre ca. 36,8 mio. kr. for Dette er et fald på 1,0 mio. kr. i forhold til skønnet pr Side 3 af 11

4 Skønnet i den budgetgaranterede udgift for hele landet udgør pr. juli 2013 i alt mio. kr. Omregnet udgør Næstveds andel heraf ca. 33,1 mio. kr. I 2013 har tilgangen til ledighedsydelse været større end afgangen. I gennemsnit for årets første 9 måneder har der været en tilgang på 23 personer pr. måned, mens der har været en afgang i gennemsnittet på 21 pr. måned (+2 pr. måned) Tilgangen til ledighedsydelse ses primært på nye forløb og en mindre stigning i sager over 18 måneder. Faldet i tilgangen til ledighedsydelse er størst i varighedsgruppen på de 5-8 uger. Det tyder på, at mange hurtigt kommer i fleksjob inden for de først 5-8 uger efter de er overgået til ledighedsydelse. Der er også et større fald i antallet af ledighedsydelsesmodtager med en varighed på mellem uger. Dette vil alt andet lige medføre, at der på sigt kommer et fald i modtager over 18 måneder. Der er pr. 1. september afsluttet ca. 197 ledighedsydelsessager. 157 af dem er afsluttet forbi de er kommet i fleksjob eller på fleks ydelse. (workbase) Udviklingen i afsluttet og påbegyndte forløb er det samme for Næstved kommunen som for resten af landet. (jobindsats). Ifølge workbase er der registreret 263 personer på ledighedsydelse pr. uge 37 (medio sept.). Der forventes, som ovenfor anført en mindre tilgang på 2 personer pr. måned, således at det forventes, at antallet af sager ultimo udgør ca Det skal oplyses, at der er en teknisk forskel mellem beregnet antal helårspersoner jf. Prisme (aug 390 personer) og registreringer i workbase (263 personer). Årsagen til forskellen skal findes i at Prisme tæller udbetalte antal cpr. nr. samt at der kan være personer der modtager ydelser på flere grupperinger. Ledighedsydelsessager over 18 måneder Den. 1. september var der 69 borger på ledighedsydelse med en varighed på over 18 mdr. Det forventes at der max. kommer en tilgang på 18 borger resten af året (4,5 personer om måneden). Der forventes en tilsvarende afgang, således at forventningen til antal sager over 18 mdr ultimo vil være uændret 69 borgere/personer. Gruppen af borger over 18 måneder er typisk borger der var svært ved at komme i fleksjob eller fastholdt i et. Arbejdsmarkedscentres bedste bud Uddannelsesordning Ordningen er i henhold til politisk aftale og vedtaget lovgivning forlænget året ud. Pr. 1. juli har 310 personer i Næstved mistet retten til a-dagpenge, heraf har 129 fået en bevilling af uddannelsesydelse. Dette svarer til 41%. Der er pr personer på ordningen. Ved beregning af forventede antal udfaldstruede og en andel på 41% heraf, forventes en samlet udgift på 10,6 mio. ultimo året. Skønnet i den budgetgaranterede udgift for hele landet udgør pr. juli 2013 i alt 728 mio. kr. Omregnet udgør Næstveds andel heraf ca. 10,5 mio. kr. Forventet udvikling i antal x Gennemsnitlig månedspris Arbejdsmarkedscentres bedste bud Side 4 af 11

5 Ressourceforløb Der er den 1. oktober behandlet 214 ansøgninger om ressourceforløb hvor af der er tilkendt 45. Med samme tilkendelsesfrekvens vil der ved årets afslutning være 65 ressourceforløb. udbetalingerne på de forløb, som får tilkendt i december, vil først kunne aflæses i regnskabet i januar På baggrund af disse skøn og faktiske udvikling, forventes en udgift ultimo året på 3,4 mio. kr. Skønnet i den budgetgaranterede udgift for hele landet udgør pr. juli 2013 i alt 607 mio. kr. Omregnet udgør Næstveds andel heraf ca. 8,7 mio. kr. Forventet udvikling i antal x Gennemsnitlig månedspris Arbejdsmarkedscentres bedste bud Tilbud til udlændinge Udgiften til udlændinge forventes nu netto at udgøre ca. 7,8 mio. kr. for Dette er en stigning på 0,5 mio. kr. i forhold til skønnet pr Skønnet i den budgetgaranterede udgift for hele landet udgør pr. juli 2013 i alt 912 mio. kr. Omregnet udgør Næstveds andel heraf ca. 13,1 mio. kr. Næstved har på dette område over flere år ligget væsentligt under landsgennemsnittet. Udgifterne beror på et samlet skøn fra jobcenteret. Restperiodiseret budget Ingen aktivitetsdata Budgetusikkerhed en samler sig omkring den del af indtægtsgrundlaget som hjemtages på baggrund grundtilskud og konkrete resultattilskud. Jobcenteret er i dialog med revisionen. Øvrige overførsler På de øvrige overførselsområder forventes en samlet merudgift på 8,7 mio. kr. ultimo året, som primært skyldes merudgifter til sygedagpenge og fleksjob. Dette er 5,6 mio. højere end skønnet pr. 1.7, som primært ses på områderne fleksjob og seniorjob Dette skyldes, at der forventes mindreudgifter til sygedagpenge på ca. 12,3 mio. kr., i forhold til oprindelige budget, som bl.a. skyldes en tidlig målrettet indsats i beskæftigelsesindsatsen og samtidig har den faldende tendens i sagsantallet fra slutningen af 2012, fortsat ind i Landsskønnet viser ligeledes en faldende tendens. Side 5 af 11

6 Herudover forventes merudgifter til fleksjob og seniorjob på henholdsvis 11,3 mio. kr. og 9,7 mio. kr., i forhold til det oprindelige budget. Den markante stigning i udgifter til seniorjob, skyldes delvist en udvidelse af ordningen, som blev politisk vedtaget i forbindelse med finanslovsaftalerne (efter budgettets vedtagelse). Merudgiften er delvist kompenseres via lovog cirkulæreprogrammet (bloktilskuddet). Skønnet i den budgetgaranterede udgift for hele landet udgør pr. juli 2013 i alt mio. kr., ekskl. Boligsikring, boligydelse og pers.tillæg. Omregnet udgør Næstveds andel heraf ca. 176 mio. kr. Sygedagpenge Udgiften til sygedagpenge forventes nu netto at udgøre ca. 117,9 mio. kr. for I forhold til oprindeligt budgetteret så forventes mindreforbruget at udgøre 12,3 mio. kr. Dette er et fald på 2,4 mio. kr. i forhold til skønnet pr Antallet af sygedagpengemodtagere er fortsat meget lavt i september, hvilket også har fået en positiv indvirkning på de fremadrettede skøn for mængdeforudsætninger for resten af 2013, da de forventede stigninger er mindre end tidligere antaget. Overførselsudgiften skønnes for hele landet pr. juli 2013 i alt til mio. kr. Omregnet udgør Næstveds andel heraf ca. 120,3 mio. kr. Næstved har traditionelt i en årrække ligget over landsgennemsnittet, men forventes nu lavere. For hele landet ventes regnskab 2013 på niveau med regnskab 2012, så faldet har altså været meget markant i Næstved. Prognosens udgifter beregnes på baggrund af tidligere måneders gennemsnitspriser (høj/lav) x de forventede antal mængder. Jobcenteret angiver mængdeskønnene for resten af året, som på nuværende tidspunkt forventes at være stigende ud fra et historisk kendskab til sæsonudsving på dette område. COA har konkret set på hvilke dyre måneder som har en ekstra 5. udbetalingsuge i forhold til normalen på 4 udbetalingsuger pr. måned. Konkret er der i den resterende prognose 2 dyre udbetalingsmåneder tilbage, hhv. okt. og dec. Papirdata modtages aktuelt manuelt fra sygedagpengekontoret, som efterfølgende omsættes af COA til sædvanlig mængdestatistik. COA benytter nu statistikkens udbetalingsuge for at matche udgifterne i Prisme ved beregning af månedens gennemsnitspriser. Med kendskab til 9 måneders data er usikkerheden blevet mindre for resten af Mængdeforudsætningerne kan stadig være forbundet med en vis usikkerhed. Samtidig er der overhovedet ikke et entydigt mønster i gennemsnitspriserne på trods af 9 måneders data. Derfor har COA for resten af året valgt at benytte gennemsnitsprisen for den seneste hhv. dyre og billige måned. Fleksjob Udgiften til fleksjob forventes nu netto at udgøre ca. 58,1 mio. kr. for Dette er en stigning på 5,1 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 31/7-13. Skønnet i overførselsudgiften for hele landet udgør pr. juli 2013 i alt mio. kr. Omregnet udgør Næstveds andel heraf ca. 45,3 mio. kr. For hele landet forventes udviklingen i 2013 at Side 6 af 11

7 være på niveau med regnskab 2012, men i Næstved udgør stigningen ca. 7,4 mio. kr. fra 2012 til Området indeholder nu udgifter til den gamle fleksjobordning (før 1. januar 2013) og udgifter til de nye regler om fleksløntilskud fra- 1. januar Lovændringen vil betyde, at omkostningen til en fleksjobordning vil falde. Området udviser et merforbrug der fordeler sig på øgede udgifter til de gamle fleksjob og udgifter til de nye fleksjob. Udgifter til de nye fleksjob har ikke været budgetlagt idet lovændringen ikke var kendt på tidspunktet for budgetlægningen. Trods en nedgang i antallet af de gamle fleksjob viser forbruget en stigning. Der blev i 2012 etableret 400 fleksjob og hovedparten af disse er med 2/3 tilskud, og dermed er sket en forskydning i antallet af fleksjob med ½ tilskud til de dyrere fleksjob med 2/3 tilskud. Udgifterne til de nye fleksløntilskud er beregnet på forbrug pr. 30/ med en tilgang på 20 nye modtagere hver måned resten af året. En væsentlig forklaring på afvigelsen fra sidste budgetopfølgning skyldes at der første gang konstateres forbrug på de nye flekslønstilskud i april 2013 og at der efterfølgende så først sker en markant månedlig udgiftsstigning fra juli og fremefter. Afgangen fra ledighedsydelse kan medføre en stigning i udgifterne til fleksjob, da ydelsen der udbetaltes ofte er højere end ledighedsydelsen. Der er alt i alt oprettet 164 fleksjob i 2013 mens der er afsluttet 138 (nettotilgang på 26 personer pr måned). 76 af de afsluttede sager skyldes at borgerne er opsagt fra deres ansættelse. Disse borgere vil vende tilbage til ledighedsydelse. Der er pr. medio september registreret 918 personer i fleksjob, jfr. Workbase. Der tages forbehold for den forskel der er mellem beregnet antal helårspersoner jf. Prisme (sept 591 personer) og registreringer i workbase (918 personer). Da flowet er meget stort må det forventes, at vi i 2014 må kunne se en nedgang i udgiften til de gamle (og dyre) fleksjob. Prognosen for resten af året vedr. gl. fleksjob beror alene på en vurdering på baggrund af tidligere kvartalers/måneders forbrugsmønstre. Der er reelt ingen metode som kan fastlægge et samlet årsforbrug. Den nye fleksløntilskud baserer sig derimod på en konkret vurdering af antal personer x Gennemsnitlig månedspris. Ét samlet månedstal primo måneden for gl. fleksjobs samt et tilsvarende tal for nye fleksløntilskud. Mængdeforudsætningerne fastlægges af ydelsescenteret / jobcenteret. Forbruget på området er meget svært at beregne idet der afregnes med arbejdsgivere på basis af fremsendte refusionsanmodninger fra disse. Der er ingen krav om frister for anmeldelser, nogle arbejdsgivere (få) anmelder hver 14. dag, nogle hver måned. Hovedparten anmelder kvartalsvis (Næstved Kommune indberetter selv hver 3. måned) eller for halve år. Det ses også der anmeldes for længere periode. På grund af det meget uensartede forbrug har det Side 7 af 11

8 ikke været muligt at konstatere forskydning af forbruget til de mere udgiftskrævende sager med 2/3 tilskud. Budgetusikkerheden er derfor stadig af en vis størrelse vedr. de gl. fleksjob på trods af at der kun resterer 3 mdr. Det skyldes netop at det alene er anmodningstidspunktet der styrer hvornår udgifterne falder. Seniorjob Udgiften til seniorjob forventes nu netto at udgøre ca. 12,1 mio. kr. for Dette er en stigning på 2,9 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 31/7-13. heraf udgør ændrede mængdeforudsætninger en stigning på 0,8 mio. kr. og den resterende merudgift på 2,1 mio. kr. skyldes en tilpasning af de forventede indtægter på baggrund af et langt mere sikkert opgørelsesgrundlag. Skønnet i overførselsudgiften for hele landet udgør pr. juli 2013 i alt 725 mio. kr. Omregnet udgør Næstveds andel heraf ca. 10,4 mio. kr. Antallet af senior job har været stigende hele året, men forventes ikke at stige yderligere i Retten til seniorjob, når den midlertidige arbejdsmarkedsydelse indføres i 2014 Med indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse vil tilgangen til seniorjob i 2014 forventes at ville falde. Årsagen hertil er at den midlertidige arbejdsmarkedsydelse betragtes, som en dagpengelignende ydelse og derfor indtræder muligheden for seniorjob, først når retten til arbejdsmarkedsydelsen hører op at retten til seniorjob gælder. Man har ikke ret til et seniorjob, så længe man har mulighed for at modtage midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Heller ikke selvom der er mindre end fem år til, at man kan gå på efterløn. Det er først, når retten til midlertidig arbejdsmarkedsydelse ophører, at retten til seniorjob gælder. Udgifterne dannes i lønsystemet og COA modtager efterfølgende cpr-liste med opgjorte løntilskudstimer. Løntilskudstimerne omregnes i COA til månedsværk/årsværk og COA hjemtager på refusionsskemaet løntilskuddet, som i et årsværk udgør kr. Lønudgiften pr. person pr. måned ligger meget konstant, og prognosen regner fremadrettet med de skønnede udmeldte mængder fra center for personale og HR. løntilskuddet har konstant vist sig at ligge omkring 41% af de samlede afholdte udgifter, hvorfor denne sats også benyttes fremadrettet Center for Personale og HR, samt lønforbrug udtrukket fra prisme. Med kendskab til 9 måneders data er usikkerheden minimal for resten af På baggrund af datakendskab ult. september har det givet anledning til at foretage en mindre mængdeændring fremadrettet i prognosen på ca. 5 personer pr. måned, som korrektion imellem HR s seneste udmeldte forventninger og de konstaterede personer. Side 8 af 11

9 Forsikrede ledige Dagpenge til forsikrede ledige Der forventes en samlet udgift på 204,9 mio. kr. ultimo året, eller en merudgift på 0,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et samlet merforbrug på 13,2 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr Årsagen til merforbruget siden sidste budgetopfølgning pr. 1.7, skyldes primært manglende og svingende afregninger fra A-kasserne, primært 3F, som ikke umiddelbart kunne forudses ud fra de noget uklare udmeldinger, som blev modtaget fra Medialogic (It-leverandør), og som følge af, at ekstra afregningerne er i disharmoni med den markant faldende brutto-ledighed på området. Bruttoledigheden er i de første 8 måneder af 2013 faldet med ca. 35%, mens medfinansieringsudgifterne til dagpenge kun er faldet med 7%. Der henvises til særligt notat på området. Beskæftigelsestilskuddet (midtvejsreguleret), som modtages fra staten til finansiering af udgifterne til medfinansiering af a-dagpenge m.v. udgør i ,6 mio. kr. (2012 tilskuddet udgør 189,8). Se yderligere uddybning i det vedlagte notat. Forventet udvikling i antal x Gennemsnitlig månedspris. Prognosen er Arbejdsmarkedscentres bedste bud på samlet antal fuldtidsstillinger og den samlede økonomi. Den gennemsnitlige månedspris er blevet justeret i forhold til at der stadig usikkerhed omkring visse a-kassers indberetning af økonomi Danmarksstatistikbank. Der er ikke adgang til cpr. registreringer Der er betydelig usikkerhed omkring data, idet flere A-kasse ikke har indberettet økonomi gennem det meste af året. Samtidig har vi ikke selv adgang til data på cpr.nr. og har derfor meget svært ved, at kontrollere data. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Restperiodiseret budget Ingen aktivitetsdata Førtidspension m.m. Personlige tillæg m.v. Udgiften til personlige tillæg forventes nu netto at udgøre ca. 10,0 mio. kr. for Området er overtaget fra politikområde handicap ved den seneste budgetkontrol. Skønnet i overførselsudgiften for hele landet udgør pr. juli 2013 i alt 582 mio. kr. Omregnet udgør Næstveds andel heraf ca. 8,4 mio. kr. Vi har også i tidligere år ligget over landsgennemsnittet, men der er reelt sket en indsnævring, da Næstved udvikling fra regnskab Side 9 af 11

10 2012 til 2013 burde have givet et forventet regnskab 2013 på 10,6 mio. kr. hvis det forventede landsgennemsnit var blevet fulgt. Forventet udvikling i antal x Gennemsnitlig månedspris Ingen aktivitetsdata andet end de mængder der konstateres løbende i økonomisystemet. Førtidspension Udgiften til førtidspensioner forventes nu netto at udgøre ca. 344 mio. kr. for Dette er en stigning på ca. 3 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 31/7-13. Forskellen skyldes at prognoseberegningens gennemsnitspriser ikke konsekvent er blevet tilrettet de faktiske løbende gennemsnitspriser, hvorfor tidligere skøn derfor har været for lavt. I forhold til oprindeligt budget, hvor der var forudsat tilkendt 258 førtidspensioner for hele året er der et mindreforbrug på netto 14,1 mill.kr. Som en konsekvens af Førtidspensions- og Fleksjobreformen blev der fra centralt hold skønnet at Næstved kommune ville skulle tilkende 128 førtidspensioner for hele året. Antallet af tilkendelser har i 2013 været historisk lavt og pr. 30/ er der tilkendt 25 førtidspensioner. Den skønnede budgetgaranterede udgift udgør for hele landet pr. juli 2013 i alt mio. kr. Omregnet udgør Næstveds andel heraf ca. 323,5 mio. kr. På trods af at andelen på 1,53% stadig ligger over landsgennemsnittet, så er der sket en voldsom indsnævring. Hvis Næstved havde fulgt den forventelige landsgennemsnitlige udvikling fra regnskab 2012 til regnskab 2013, så burde nettoudgiften i 2013 til sammenligning have været ca. 363 mio. kr., altså 19 mio. kr. højere end nu forventet. Beregningerne bygger på forventede mængder x aktuelle gennemsnitspriser Udbetalingerne fra Udbetaling Danmark er forskudt en måned. Der forventes at være rettet op på dette inden års afslutningen. KMD Pension. Efter overgang til Udbetaling Danmark foretages ikke længere cpr.-registreringer i økonomisystemet, men kun sumposteringer, hvorfor det samlede antal alene kan hentes via mængdestatistikken. Aktuelt arbejdes der på at få genskabt kode til data fra Udbetaling Danmark på mængder. Seneste mængdestatistik er fra 1/8-13, så der mangles aktuelt data for 2 måneder. Det lave antal tilkendelser burde give en yderligere besparelse, men dette kan ikke bekræftes i forbruget. Førtidspensioner udbetales af Udbetaling Danmark og Næstved kommune modtager hver måned en afregning på kommunens nettoudgift. Denne udgift har på nye førtidspensioner ligget nogenlunde konstant hele året, men burde have været nedadgående idet afgang skulle være større end tilgang. Desværre har vi p.t. ikke adgang til de mængdemæssige oplysninger. Side 10 af 11

11 En forklaring på at forbruget ikke er dalet kan være at gamle førtidspensioner i år har fået mulighed for at vælge overgang til den nye førtidspension og udgiften hertil er indeholdt i afregningen vedr. de nye pensioner. Der har de senere måneder været et yderligere mindreforbrug på de gamle pensioner der kunne bekræfte denne formodning. Dette har ikke været muligt at få belyst i UDK. COA og CAM arbejder videre med at afdække udviklingen. Med mindre der ligger en ophobning af sager i Udbetaling Danmark omkring omlægning fra gl. til ny FØP, som vil betyde en merudgift, så vurderes budgetusikkerheden minimal. Det må dog antages at der kommer omlægninger i et eller andet omfang resten af året og sammenholdt med ovenstående usikkerhed, så taler det ikke for at foretage en yderligere mængderegulering på nuværende tidspunkt. Boligydelse og -sikring i alt Udgiften til boligydelse og boligsikring forventes nu netto at udgøre ca. 65,9 mio. kr. for Dette er et fald på 2,6 mio. kr. i forhold til skønnet pr. 1/7-13. Den mest markante forskel er at der vedr. boligydelseslån er foretaget en positiv regulering, en berigtigelse vedr. tidligere som giver ca. 1,5 mio. kr. Derudover kan allerede nu for oktober ses store indtægter vedr. efterreguleringer primært vedr. boligsikring. Skønnet i overførselsudgiften for hele landet udgør pr. juli 2013 i alt mio. kr. Omregnet udgør Næstveds andel heraf ca. 67,5 mio. kr. Korrigeres for berigtigelsen så ligger Næstved meget tæt på landsgennemsnittet i 2013, og følger også generelt den gennemsnitlige landsudvikling fra regnskab Sidste måneds forbrug, da der ikke aktuelt er adgang til mængdestatistik fra Udbetaling Danmark. Ingen aktivitetsdata. Der arbejdes på at få adgang til mængdestatistik fra Udbetaling Danmark Vurderes at være minimal, men løbende efterreguleringer på begge ydelser, typisk i forhold til lånedelene er en usikkerhedsfaktor. På sigt er forventningen dog at Udbetaling Danmark helt overtager lånedelen. Sociale formål i alt Restperiodiseret budget Ingen aktivitetsdata Side 11 af 11

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget -2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i -priser 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 672.411 671.390 670.393 670.393 + Rammeændringer,

Læs mere

Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-52-14 Dato: 07-08-2014 Sagsbehandler: Henrik Lück Madsen og Carina Andersen Budgetkontrol 1. juli 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet 1. Hovedkonklusionen på budgetkontrollen

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Budgetkontrol 1. oktober 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol 1. oktober 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A21-2-14 Dato: 17-09-2014 Sagsbehandler: Tanja Rasmussen, Carina Andersen, Henrik Nielsen og Henrik Lück Budgetkontrol 1. oktober 2014 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet 1. Hovedkonklusionen

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-5-17 Dato: 19.04. Sagsbehandler: Stig Møller (CAM) og Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. april Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens samlede resultat Resultatet

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014

Sagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014 Nøgletalsrapport ultimo august Sagsnr.: 213/937 Dato: 4. september 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-17 Dato: 08-08-2017 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2018-2021 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv. 1.047

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-1-15 Dato: 10.08.2015 Sagsbehandler: Tanja Rasmussen, Claus Stenstrup og Henrik Lück Madsen (CAM), Carina Andersen (COA) Budgetkontrol pr. 1. juli 2015 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen

Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger

Læs mere

Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne.

Samlet set forventes dette dog dækket indenfor rammen til forsørgelsesudgifterne. Budgetopfølgning pr. 30-11-2013. Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes et mindreforbrug på Arbejdsmarkedsudvalgets område, som primært kan tilskrives at beskæftigelsestilskuddet overstiger udgifterne til

Læs mere

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1

Økonomiudvalget - indarb.ændr ØU : Drøftet Indarbejdet version 1 Ændring Nr. Regkonto Indarbejdet ændringer til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - overførselsudgifter BF2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget - indarb.ændr. -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14:

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden 130 Mindreudgift/ merindtægt Overførsler:

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner

Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Økonomi og Analyse Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2010/04253 Dato: 27-04-2010 Sag: Sagsbehandler: Afdækning af budgetbehov for førtidspensioner Thomas Christian Rafn Leder af Økonomi og analyse 1.

Læs mere

Notat om overførselsudgifter Basisbudget

Notat om overførselsudgifter Basisbudget Notat om overførselsudgifter Basisbudget 2017-2020 Resumé I henhold til procesplanen for Budget 2017-2020 besluttet af Økonomi- og Erhvervsudvalget, budgetlægges overførselsområdet ud fra nyeste viden,

Læs mere

Spørgeskema om overførselsudgifter i 2012 og 2013

Spørgeskema om overførselsudgifter i 2012 og 2013 Spørgeskema om overførselsudgifter i og Nedenstående spørgeskema omhandler overførselsudgifterne delt op på de budgetgaranterede udgifter, samt udgifter til sygedagpenge, fleksjob, personlige tillæg, boligstøtte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet

Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/14 Indledende kommentarer Hermed følger den første resultatrapport for effektstyring på

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Samlede afvigelser (i kr.)

Samlede afvigelser (i kr.) Bemærkninger til Udvalget for Arbejdsmarked Samlede afvigelser (i 1.000 kr.) Note Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 Mindreudgift/ merindtægt Overførsler:

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger

Budgetforslag Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Budgetforslag 2018 - Beskæftigelsesudvalget Generelle bemærkninger Udvalg Beskæftigelsesudvalget 1.314.493.202 kr. Hele kroner, Budgetårets priser Politikområde Integration, forsørgelse 26.993.611 kr.

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn.

Merudgifter og mindreindtægter anføres uden fortegn. Mindreudgifter og merindtægter anføres med negativt fortegn. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension.

Loven medfører kommunale merudgifter til administration i forbindelse med behandling af ansøgninger om førtidspension. for Ruderdal Kommune af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsog Beskæftigelsesudvalgets område. Beskæftigelse har i samarbejde med Økonomi vurderet det lov- og cirkulæreprogram, der indgår i aftalen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Budgetgaranti og øvrige overførsler

Budgetgaranti og øvrige overførsler Budgetgaranti og øvrige overførsler Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 1.1 Reformvirkninger... 2 2. Principper for opgørelse af budgetgarantien...3 3. Reguleringer af budgetgarantien, juni 2014...4

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg

Oversigt over tekniske ændringer efter den 2. juli Økonomiudvalg Nr. 41577-13 13-08-201314:22 side 1 Udvalg Økonomiudvalg 3.394.508 4.537.418 3.677.418 1.077.418 Udvalg for Plan og Teknik -80.000-80.000-80.000-80.000 Udvalg for Børn og Undervisning 0 0 0 0 Udvalg for

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

Notat om overførselsudgifter Basisbudget

Notat om overførselsudgifter Basisbudget Notat om overførselsudgifter Basisbudget 2018-2021 16. august 2017 Resumé I henhold til procesplanen for Budget 2018-2021 besluttet af Byrådet, budgetlægges overførselsområdet ud fra nyeste viden, ny lovgivning,

Læs mere