Prisdannelsen på det danske boligmarked

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prisdannelsen på det danske boligmarked"

Transkript

1 Prisdannelsen på det danske boligmarked en teoretisk og empirisk analyse Bacheloropgave Jonas Aller Kjeldsen Vejleder: Michael Harboe-Jørgensen ØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET April 20, 2007

2 I Abstract Since 1993 the danish aggregate real price index of owner occupied houses has increased more than 250 pct. Especially since 1. quarter of 2003 the marked has witnessed a huge increase. With that in mind a generally concern for possible instability has been formed. This paper has two main objectives. First it is to present a standard housing theory to understand the dynamics on the market. Second it is to apply an empirical econometrical model based on danish timeseries, to test the presented theoretical results and to be able to answer questions about the high present level of the danish house prices. The theoretical model is based on James Poterbas dynamic asset-market model that assume agents to have rational expectations. The model is very general it its formulation of demand for housing service and in its formulation of the supply from the construction sector, and I will therefore specify the model to include rationally behaved households and construction firms. That will be done by including parts from (Whitta-Jacobsen and Sørensen 2004). From the theoretical model we shall discover that the lack of rational expectations tends to misprice the housing market. The empirical model especially focus on the price formation of existing houses. It is a non-dynamic model that takes the supply of new houses for given. This model assumes that house prices adjust to an equilibrium price, and is of that reason constructed as an error-correction model. Even though we, by interpreting the model, cannot for sure conclude that the market adjust to an equilibrium price, we find it is most unlikely, that the market for existing houses is effencient, i.e. always clear instantaniouly. Generally we shall find that the discovered theoretical results fits very good with the empirically model. The model is estimated in the periods from 1976 to first quarter of With this models extrapolation from 2003 to 2006 it is concluded, that we cannot reject that the present house prices is significantly above a level suggested by real economically factors. If we believe in the estimated models error-correction properties, there is no danger of a sudden decrease in the house prices.

3 INDHOLD II Indhold 1 Indledning Opbygning og afgrænsning Teori for prisdannelse på et boligmarked Pris på boligydelser og usercosts Kort sigt Lang sigt Den teoretiske model Markedet for eksisterende boliger Markedet for nye boliger Modellens dynamiske tilpasning Kritik af modellen Empirisk analyse Fra teori til praksis Estimation Økonometrisk fejlkorrektionsmodel (ECM) Udviklingen fra og med Diskussion 18 5 Konklusion 20 Litteratur i A Appendix ii

4 1 INDLEDNING 1 1 Indledning Vi vurderer, at der er omkring 25 pct. sandsynlighed for boligprisfald i omegnen af 25 pct. Steen Bocian 1 Den samlede danske boligkapital er større end mia. kr., og udgør dermed en stor del af danskernes formue. Derfor er det ikke underligt, at prisudviklingen på boligmarkedet gennem tiden har været omdiskuteret. Især i den senere tid har der været stor fokus på prisudviklingen, hvor man siden 1993 har oplevet en real prisstigning på mere end 250 pct. Økonomer og boligejere i særdeleshed, har mange forskellige meninger og bud på den kommende udvikling. Debatten har i de senere år især handlet om, hvor længe den kraftige prisstigning kan fortsætte. Dette leder hen til min problemformulering: Hvad bestemmer prisdannelse og boligbeholdning på et boligmarked, og hvordan reagerer markedet på eksogene stød? Har prisen i Danmark på aggregeret plan udviklet sig omkring et naturligt ligevægtsniveau, eller er de seneste års høje prisstigninger et tegn på, at prisen er overvurderet, og at der derfor er fare for prisfald? Vil et potentielt kommende prisfald opleves som et krak, eller er en blød landing mere sandsynligt? Kan agenters ikke-rationelle forventninger være skyld i stigningerne? I figur 1 er udviklingen i den reale boligpris afbilledet. Det ses hvordan boligprisen i høj grad varierer op og ned med konjunkturerne. Prisen falder i starten af firserne, hvor der er lav vækst i dansk økonomi. Den begynder at stige igen i 1982, som er starten på en højkonjunktur. Prisen stiger frem til midfirserne hvor kartoffelkuren og skattereformen igen lægger en dæmper på økonomien. Frem til starten af halvfemserne falder boligprisen med den lave realøkonomiske vækst, og fra 1994, hvor høj vækst for alvor igen tager fat, stiger boligprisen igen. Det kunne godt se ud til, at boligpriser på lidt længere sigt er bestemt af realøkonomiske forhold. Dog ser udviklingen fra 2003 og frem meget kraftig ud. I denne opgave vil jeg teoretisk analysere boligmarkedets sammenhænge og dets reaktion på ændrede forhold i omgivelserne. Tesen er, at dynamikken kan forklares ud fra realøkonomiske faktorer i en økonomi med rationel forventningsdannelse. Ud fra denne tese vil jeg teste, om udviklingen siden 2003 kan forklares. 1 Afdelingsdirektør, Danske Bank. (Heinig and Bocian 2006)

5 1 INDLEDNING Figur 1: Udvikling i den reale kontantpris fra 1976 til Opbygning og afgrænsning Først vil jeg opstille en teoretisk model for at forklare boligmarkedets dynamiske sammenhænge. Modellen tager udgangspunkt i Poterbas asset-market-model (Poterba 1984), og jeg indrager elementer fra (Whitta-Jacobsen and Sørensen 2004). I modsætning til (Whitta-Jacobsen and Sørensen 2004) er Poterbas model en dynamisk ligevægtsmodel, som kan tage højde for samspillet mellem boligpriser og fremtidige investeringer. Modellen indeholder altså et marked for eksisterende boliger og et marked for nye boliger - under et betegner jeg dem boligmarkedet. Til sidst i opgaven estimerer jeg en efterspørgselsdrevet økonometrisk model, der tager udbudssiden for givet, for at kunne analysere, om de seneste års høje priser er overvurderet. Til det formål bruger jeg tidsseriedata og en fejlkorrektionsmodel, da teorien taler for, at der eksisterer en langsigtsrelation på boligmarkedet. Jeg vælger en fejlkorrektionsmodel velvidende, at det ofte er endt i insignifikante fejlkorrektionsled på dansk data. Dette gør jeg, da jeg tror på, at det er den mest korrekte måde at modellere boligmarkedet på i praksis. Med en sådan model, kan man også undersøge, om markedet for eksisterende boliger er efficient - altså at udbud og efterspørgsel clearer øjeblikkeligt - som teorien tilsiger. Denne opgave handler om markedet for ejerboliger på aggregeret niveau. Jeg vil i den empiriske analyse ikke beskæftige mig med regionale forskelle, da dette ville være for omfangsrigt. Jeg vil hverken i den teoretiske eller økonometriske model indrage udviklingen i kreditmarkedets produkter, og dets indflydelse på boligmarkedet. Dette skyldes primært at disse størrelser er yderst vanskelige at måle, og er et studie for sig. I det empiriske afsnit kigger jeg kun på markedet for eksisterende boliger, og tager

6 2 TEORI FOR PRISDANNELSE PÅ ET BOLIGMARKED 3 hele udbudssiden for eksogent givet; det er altså en ikke-dynamisk model. I mange tilsvarende økonometriske analyser bruges en del energi på modellering af usercosts 2. Dette har jeg valgt ikke at gøre, og bruger derfor usercosts udregnet i MONA-modellen. 2 Teori for prisdannelse på et boligmarked De fleste makroøkonomer er enige om, at prisdannelse på et boligmarked sker ud fra en traditionel udbud- og efterspørgselsteori. Hvis efterspørgslen efter en bestemt type bolig overstiger udbuddet, vil boligprisen på denne type stige, indtil der igen er ligevægt på markedet. Dette fænomen er igennem tiden observeret. F.eks. når folk fra landet i stigende grad er flyttet til byen, har det medført regionale prisændringer. De faktorer som er betydningsfulde for boligmarkedet, og de mekanismer, der determinerer boligmængde og pris, på hhv. kort og lang sigt, beskrives i denne delopgave. Til slut i delopgaven opstilles en model, som modellerer de beskrevne mekanismer, og gennemgår effekterne af pludselige stød til økonomien. Først vil jeg definere et par begreber. 2.1 Pris på boligydelser og usercosts For at analysere boligprisdannelsen, såvel teoretisk som empirisk, behøver vi nogle mål for priser og omkostninger vedr. boligydelse. Boligydelsen er den vare, som én enhed bolig bidrager med i løbet af en tidsperiode. Markedsprisen på denne, som man kan tolke som huslejeindtægt, betegner jeg igennem opgaven med R. Det må antages, at denne pris afhænger negativt af den samlede boligmængde, positivt af den disponible indkomst samt af kreditmarkedets sammensætning 3. Dette vender jeg tilbage til. Omkostningerne ved at eje en bolig i én tidsperiode kaldes i litteraturen for usercosts, ω. De er definieret ved nedslidning δ, reperationer κ, ejendomsskat µ samt renteomkostninger (1 θ)i fratrukket forventet nominel prisstigning 4. ω = [δ + κ + (1 θ)i + µ π P /P ] Her er θ indkomstskattesatsen 5, og ligesom (Poterba 1984) antages her en gældsæt- 2 Se afsnit 2.1 for definition 3 Kreditmarkedets sammensætning indgår som nævnt ikke direkte i analysen. 4 En prik over en variabel betyder at den er afledt mht. tiden. 5 Der antages at alle agenter oplever samme trækprocent før fradrag.

7 2 TEORI FOR PRISDANNELSE PÅ ET BOLIGMARKED 4 ningsgrad på 100 pct. Man kan specificere usercosts mere præcist end ovenstående mht. fradragsregler på indkomst- og ejendomsskat, men generelt set passer denne definition fint på danske forhold. Det ses hvordan usercosts ikke afhænger af, hvornår der afdrages på boligen. Det er altså kun renteomkostningerne, der er væsentlige, og en ændret afdragsprofil har altså ikke indflydelse på usercosts, og dermed i teorien heller ikke på boligprisen. 2.2 Kort sigt På kort sigt antages udbuddet af boliger at være fast, hvilket skyldes, at det tager tid at bygge. 6 En pludselig øget efterspørgsel kan altså ikke på kort sigt blive mødt af en stigning i boligbeholdningen, og prisen vil derfor hurtigt stige til et højere niveau. På kort sigt er prisen altså bestemt af efterspørgslen. Man kan man betragte boligefterspørgslen på to måder. Den rationelle boligforbruger efterspørger boliger indtil, at hans marginale nytte svarer til hans marginale omkostning. Nytten bestemmes udfra bl.a. demografiske og boligspecifikke faktorer. En rationel boliginvestor efterspørger boliger, således at hans marginale afkast samt nettoværdistigning fratrukket hans marginale udgifter svarer til et alternativ investeringsafkast. Det marginale afkast svarer til huslejen, de marginale udgifter består af nedslidning, reperationsomkostninger og ejendomsskatter, og det alternative investeringsafkast er defineret som realrenten efter skat. Disse to tilgange til efterspørgslen belyses i afsnit (2.4.1). 2.3 Lang sigt Boligudbuddets dynamik er af mange forfattere blevet belyst gennem en tobins q tankegang. Intuitionen er god og ligefrem; den siger, at boliginvesteringerne (og dermed også ændringen i boligbeholdningen) afhænger positivt af prisforholdet mellem salgsprisen og byggeprisen 7 på en gennemsnitlig bolig. Når den føromtalte stigning i efterspørgslen øjeblikkeligt øger boligprisen, vil byggeindustrien opleve, at salgsprisen relativt til byggeprisen stiger, hvormed der skabes incitament til at forøge produktionen. Industriens marginale indtægter overstiger altså de marginale omkostninger, hvilket de vil blive ved med at gøre, indtil det gradvist øgede udbud over tid har fået prisen til at 6 Det tager relativt kort tid at rive bygninger ned, hvorfor man kan argumenterer for, at udbuddet kun er trægt i en opadgående retning. Dog vil man ofte rive boliger ned for at bygge nye boliger, og antagelsen er derfor plausibel. 7 Antagelser omkring byggeomkostninger nævnes i afsnit (2.4)

8 2 TEORI FOR PRISDANNELSE PÅ ET BOLIGMARKED 5 falde ned på et ligevægtsniveau. Ved fuldkommen konkurrence, vil ligevægtsniveauet ligge præcist, hvor de marginale indtægter tilsvarer de marginale omkostninger. På lang sigt er boligbeholdningen fleksibel, og boligpriserne bestemmes derfor ud fra byggeomkostningerne. 2.4 Den teoretiske model Til brug for opgavens kvalitative analyse af prisdannelsen på boligmarkedet introduceres her en teoretisk økonomisk model. Modellen tager udgangspunkt i James Poterbas boligprismodel (Poterba 1984), som er en ligvægtsmodel med rationelle forventninger, som beskriver det dynamiske samspil mellem boligpris og boligmængde. Poterbas model opfatter boligen både som et forbrugsgode og et investeringsgode, hvilket kommer til udtryk gennem en arbitragebetingelse. Modellen forklarer på kort sigt markedet for eksisterende boliger med udgangspunkt i en konstant boligmængde, hvor prisen tilpasses. På lang sigt, hvor boligmængden er fleksibel, beskriver modellen markedet for nye boliger, og hvordan boligmængden tilpasses. Poterbas model er en partiel ligevægtsmodel, som analyserer hvilke effekter forskellige policy-variable direkte har på boligmarkedet. Der ses altså bort fra samspillet mellem modellens variable og den generelle tilstand i økonomien. Poterba er generel i sin modellering af adfærd, og jeg har, for at opnå en mere intuitiv tilgang, valgt at specificere modellen yderligere. Derfor inddrages elementer fra Peter Birch Sørensens boligprismodel (Whitta-Jacobsen and Sørensen 2004). Efterspørgselssidens inverse efterspørgselsfunktion bliver specificeret baseret på en representativ nyttemaksimerende forbrugers adfærd. Udbudsidens investeringsfuntion specificeres ud fra en betragtning svarende til James Tobin s tobins q Markedet for eksisterende boliger Den efterspurgte mængde af boligydelser, HS d, afhænger negativt af den marginale reale lejeværdi, R. Den udbudte mængde boligydelser, HS s, afhænger positivt af den samlede boligkapital, H. I ligevægt clearer markedet, så HS d = f(r) = h(h) = HS s (1)

9 2 TEORI FOR PRISDANNELSE PÅ ET BOLIGMARKED 6 Da boligmænden er fast på kort sigt vil reallejeværdien tilpasse sig niveauet, og vi har at R = R(h(H)) = R(H), hvor R (H) < 0 (2) Dette er markedets inverse efterspørgselsfunktion, som fortæller at prisen på boligydelser afhænger negativt af boligmassen 8. Individer i økonomien vil forbruge boligydelse, indtil den marginale værdi tilsvarer marginalomkostningerne. Omkostningerne ved at bruge et hus i én periode, definerede jeg i afsnit (2.1), og vi har altså at R(H) = P ω. Dette kan omskrives ved at bruge usercost-definitionen. 9 R(H) = P ω = P [δ + κ + (1 θ)i + µ π P /P ] P = R(H) + P [δ + κ + (1 θ)i + µ π] P t = R(H t ) + P t ν (3) hvor ν er usercosts fratrukket den forventede relative kapitalstigning. Ligning (3) er markedets arbitragebetingelse, som bestemmer, hvor stor en real kapitalgevinst der skal være ved en given kombination af boligbeholdning og pris. Ved at omskrive ligningen fås en mere intuitiv form. P t + R(H t) (δ + κ + µ) = (1 θ)i π P t P t Arbitragebetingelsen siger, at en boligejer som lejer boliger ud, skal have et afkast på boligmarkedet (i form af kapitalgevinst, lejeindtægter fratrukket nedslidning, reperationer og ejendomsskatter) tilsvarende til et alternativt afkast, som her måles i realrente efter skat. 10 Relationen er altså en ligevægtsbetingelse på aktivmarkedet. For at undersøge nærmere hvordan funktionen R(H) kunne se ud, betragter vi her en repræsentativ forbrugers nyttemaksimeringsproblem, hvor faktorerne boligforbrug, h, og andet forbrug, C, indgår som substitutter. Nyttefuntionen antages at være en Cobb-Douglas-funktion. Prisen på boligydelse betegnes som bekendt ved R, og prisen på andet forbrug sættes numeraire. Forbrugerens budget er den disponible indkomst. 8 Senere vil R blive specificeret yderligere. 9 I de endelige relationer fremstår modellens endogene variable med fodtegn t. 10 Der antages i modellen urealistisk, at boliginvesteringen er uden risiko, hvilket man kunne tage højde for ved f.eks. at tilføje en risikopræmie.

10 2 TEORI FOR PRISDANNELSE PÅ ET BOLIGMARKED 7 Vi ser bort fra opsparing, hvilket ikke påvirker de kvalitative resultater. max U = h η C 1 η s.t. C + Rh = Y D Problemet løses på følgende måde: max U = h η (Y D Rh) 1 η h du dh = ηhη 1 (Y D Rh) 1 η h η (1 η)(y D Rh) η R = 0 Ved at isolere h fås efterspørgselsfunktionen efter boligydelser. h = HS d = η Y D R (4) Da vi ved fra (1) at HS d = h(h) i ligevægt, har vi nu at R = η Y D h(h) = η Y D H (5) hvor vi har antaget at h(h) er lineær. Det ses af ligning (4) at efterspørgslen efter boligydelser afhænger positivt af den disponible indkomst, og negativt af prisen på boligydelse 11. I ligning (5) ses den udledte inverse boligefterspørgselsfunktion, og som ønsket er funktionen aftagende i boligmængden jf. ligning (2). Det ses, at den inverse efterspørgsel stiger med den disponible indkomst, hvilket er forventet. η er en adfærdsparameter, og kan opfattes som mål for, hvor stor gennemslagskraften er fra indkomsten. Ved at indsætte (5) i (3) har vi nu et velspecificeret marked for eksisterende boliger, som er et specialtilfælde af Poterbas model (Poterba 1984). P t = η Y D H t + P t ν (6) Markedet for nye boliger I det følgende vil jeg udlede byggesektorens bidrag til boligmænden med udgangspunkt i (Whitta-Jacobsen and Sørensen 2004). Det antages, at byggesektorens produktions- 11 Faktisk afhænger efterspørgslen af forholdet mellem priser på boligydelse og forbrugspriser.

11 2 TEORI FOR PRISDANNELSE PÅ ET BOLIGMARKED 8 funktion har følgende form hvor I H I H = AX β, 0 < β < 1 er mængden af nykonstruerede boliger. 12 X er en sammensat input-faktor, som består af en fast andel arbejdskraft, og en fast andel byggemateriale. Én enhed X svarer til a enheder arbejde, og b enheder materialer. Prisen på én enhed X er dermed P X = aw + bp m, hvor W er lønraten og p m er materialepriser; P X kan således opfattes som et byggeprisindex. Outputtet afhænger også af konstantledet A, som er et mål for sektorens produktivitet. I produktionsfunktionen antages produktionen ydermere at være underlagt aftagende skalaafkast 13. En repræsentativ byggevirksomhed sælger sine nybyggede boliger, I, til prisen P, og maksimerer profitten via førsteordensbetingelsen. 14 ( ) ] 1/β I arg I [max Π = P I P X X = P I P X = I A [ arg I P P ( ) ] 1 X I β 1 = 0 = βa A ( ) β P 1 β I max = λ, (7) P X λ β β 1 β A 1 1 β Investeringsfunktionen (7) er byggesektorens udbudskurve. Byggesektoren vælger at bygge, indtil de marginale byggeomkostninger er lig med boligprisen. Af den grund er det forholdet mellem boligpriser og byggepriser, der er er afgørende for mængden af boliginvestinger. Her ses analogien til Tobins q, idet byggeaktiviteten vil stige, når markedsprisen bliver højere end genopførselsprisen. Boligbeholdningens udvikling bestemmes nu ud fra en differentialligning, hvor periodens ændring svarer til periodens investeringer fratrukket nedslidning. H t = I t δh t 12 Det antages, at alle boliger er af samme kvalitet, således at nye huse er af samme kvalitet som eksisterende. 13 Aftagende skalaafkast er en intuitiv standardantagelse for en produktionsfunktion, som bevirker at det marginale mængde output, som funktion af indput, er aftagende. 14 Fuldkommen konkurrence er antaget.

12 2 TEORI FOR PRISDANNELSE PÅ ET BOLIGMARKED 9 Vi har altså at ( ) β H P 1 β t = λ δht (8) P X Det ses, at eftersom der aldrig kan være negative investeringer 15, vil boligbeholdningen kun aftage, hvis boligdepresieringen er større end investeringsniveauet Modellens dynamiske tilpasning I de foregående afsnit er modellens to markeder modelleret. I dette afsnit vises kvalitativt, hvordan den dynamiske tilpasning til ligevægt foregår i modellen over tid. En ligevægt forstås ved, at der på alle markeder er lighed mellem udbud og efterspørgsel. Ligevægt på de to beskrevne markeder eksisterer på det tidspunkt hvor udviklingen i den reale boligpris og boligmængden stopper. Det vil altså sige når P t = 0 og H t = 0. Hvis dette indsættes i de to differentialligninger (6) og (8) har vi at og at P t = η Y D H t + P t ν = 0 P t = η ν ( ) β H P 1 β t = λ δht = 0 P X P t = Y D H t (9) ( ) 1 β δ β λ 1 β β Ht P X (10) Disse ligninger angiver for hvert marked kombinationer af real boligpris og boligmængde, hvor markedet clearer. Vi har at (9) er aftagende i H t, og at (10) er stigende i H t. Ligningerne er afbilledet i figur 2(a), hvor langsigtsligevægten på boligmarkedet vil ligge præcis i det punkt, hvor linjerne krydser hinanden. I alle andre punkter end ligevægtpunktet, vil systemet være i bevægelse. Hvis økonomien befinder sig i en tilstand over P t = 0 -kurven, vil omkostningerne ved at eje en bolig være højere end prisen på boligydelsen (νp t > R(H t )), hvilket bevirker, at boligejerne behøver en kapitalgevinst, før hele boligmængden bliver udnyttet. Prisen må derfor ( 15 Da λ altid er positiv, kan agenter i denne model ikke rive et hus ned og sælge byggematerialer. ) β 1 β P P X

13 2 TEORI FOR PRISDANNELSE PÅ ET BOLIGMARKED 10 P H = 0 P A H = 0 B C D P = 0 E P = 0 (a) P t = 0 og H t = 0 H (b) Udviklingsstier H Figur 2: Fasediagram stige. Hvis tilstanden ligger under P t = 0 -kurven, er omkostningerne lavere end prisen, hvorfor en negativ kapitalgevinst er nødvendig for ligevægt. Punkterne på H t = 0 -kurven angiver lige præcis de steder, hvor investeringsniveauet tilsvarer nedslidningen. Hvis økonomien ligger i et punkt over H t = 0 -kurven, er byggebranchens marginale outputpris højere end de marginale byggeomkostningerne, der er incitament til at sætte byggeaktiviteten op, og boligmængden forøges. Under H t = 0 -kurven er omkostningen ved at bygge en ekstra bolig højere end afkastet, og investeringsniveauet er lavere end nedslidningen, hvorfor boligbeholdningen gradvist vil aftage. Hvis man betragter de to markeders dynamik samlet, kan man tegne fire retninger i figur 2(a), udfra hvilke man kan aflæse en retning i hver del af systemet. I figur 2(b) er forskellige udviklingsstier tegnet, og deres besvægelser følger retningerne. Jeg vil ikke beskrive alle stierne i detaljer, men blot kommentere på enkelte af dem. Stien B starter i en tilstand hvor, byggeomkostningerne er lavere end salgsprisen, hvilket hæver investeringerne og boligmassen. Samtidig ligger prisen på boligydelser højere end omkostningerne, og den reale boligpris drives ned. Når boligmassen er steget tilstrækkeligt, vil prisen på boligydelser falde ned på omkostningsniveauet, og P t = 0 - kurven rammes. Da boligmængden stadigvæk stiger, bliver prisen på boligydelser mindre end omkostningerne, og boligpriserne vil stige igen, som følge af den nødvendige kapitalgevinst. Herefter vil prisen og mængden stige ud i det uendelige, hvilket er yderst urealistisk. På tilsvarende måde udvikler stierne A, D og E sig urealistisk ustabilt. Det ses ud fra figuren, at der dog er én sti - stien der starter i C - som fører til ligevægt. Denne sti kaldes saddelbanen (Poterba 1984) og er den eneste stabile udvikling. Det, at

14 2 TEORI FOR PRISDANNELSE PÅ ET BOLIGMARKED 11 systemet har en sådan sti gør, at man kalder det saddelpunktstabilt. 16 Hvis agenterne i økonomien har rationelle forventninger, kan man hurtigt udelukke alle andre stier end saddelbanen. Lad os antage, at økonomien udvikler sig opad mod højre - af bane A eller B. Den rationelle agent vil indse at boligprisen og boligmængden ikke kan vokse ud i det uendelige, og vil derfor til tidspunkt t ude i fremtiden forvente, at prisen springer ned på et stabilt niveau, hvilket er saddelbanen. Hvis agenten er rationel, vil han sælge ud af boliger til tidspunkt t 1 lige forinden det forventede prisfald. Men da alle agenters forventninger i modellen antages rationelle, vil alle ønske at sælge i t 1. Rationelle agenter, som forstår økonomiens sammenhæng, forventer nu, at priserne springer allerede til tidspunkt t 1, og ønsker derfor at sælge til tidpunkt t 2. Det vil generere forventninger om et endnu tidligere prisfald. Hvis man fortsætter tankegangen erkender man, at konsekvensen af, at agenterne har rationelle forventninger er, at økonomien øjeblikkeligt springer til saddelbanen, hvis økonomien den initialt befinder sig andetsteds. I det følgende vil jeg illustrere, hvordan forskellige permanente eksogene stød påvirker boligmarkedet. Hvis man eksempelvis forestiller sig et negativt efterspørgselschok, som kan være fremkaldt af en indkomstforringelse eller en stigning i usercost (f.eks. stigende rente eller højere ejendomsskatter), vil efterspørgselskurven, P t = 0, ifølge (9) blive forskudt nedad, se figur 3(a). Da der pludselig er lavere efterspørgsel efter den på kort sigt givne boligmasse, springer boligprisen fra punkt E I ned på den nye saddelbane i punkt A. Herefter vil byggeaktiviteten aftage, da priserne er blevet lavere end omkostningerne, og deprecieringen vil med tiden nedbringe boligkapitalen. Det sker samtidig med at boligprisen gradvist forøges, da boligydelser er blevet billigere end boligomkostninger. Prisen og mængden drives via saddelbanen hen i den nye steady state, E I, hvor både pris og mængde er lavere end før chokket. Det ses, at agenterne initialt undershooter det endelige ligevægtsniveau, hvilket skyldes den træge boligbeholdning. I figur 3(b) ses hvordan økonomien tilpasses efter et udbudschok. Chokket kan f.eks. være motiveret af lavere udgifter i produktionen. H t = 0 -kurven rykker til højre pga. de bedre vilkår, og prisen springer ned i punktet A på den nye saddelbane pga. de rationelle forventninger. Herfra vil boligmængden stige, da byggepriser er lavere end boligpriser. Dette sker samtidig med at boligprisen vil falde, da prisen på boligydelser er højere end boligomkostninger. Økonomien udvikler sig af saddelbanen indtil begge markeder clearer. 16 At et differentialligningssystem er saddelpunktstabilt kan vises matematisk ved at finde systemets egenværdier. Dette har jeg valgt ikke at fokusere på.

15 2 TEORI FOR PRISDANNELSE PÅ ET BOLIGMARKED 12 Generelt i begge scenarier springer økonomien hen i punkt A på saddelbanen i stedet for at springe til punkt B. Dette skyldes, at agenternes forventninger er rationelle - de forventer, at byggeindustrien vil reagere på de ændrede forhold og dermed ændre beholdningen. P H = 0 P H = 0 I H = 0 II E I E I E II B A SS P = 0 P = 0 (a) Permanent negativt stød til efterspørgslen II I H A E II B P = 0 H (b) Permanent positivt stød til udbuddet Figur 3: Effekter af eksogene stød Kritik af modellen Som nævnt er den analyserede model en partiel model, hvilket ser bort fra boligmarkedets samspil med den generelle økonomi. Et eksempel på en af de effekter, som man går glip af ved denne tilgang, er hvordan en boligprisstigning kan forøge husejernes rådighedsbeløb og derigennem den private indenlandske efterspørgsel. Dette kan i en generel betragtning påvirke inflation, rente, indkomstskat mv., som i vores model alle indgår som eksogene policy-variable og derfor ikke påvirkes. Dog påvirker tilgangen ikke modellens evne til at analysere økonomiske stød cetiris paribus. Modellens agenter har rationelle forventninger, og derfor sker tilpasningen via saddelbanen. At agenter bruger alt nuværende tilgængelig information til at handle efficient nu og i fremtiden, er en optimistisk antagelse. Samtidig antages fuldkommen forudseenhed om den fremtidige udvikling, hvilket er en antagelse, som flere mikroøkonomiske teorier betvivler, f.eks. teorier om asymmetrisk information. Dog kan antagelsen være plausibel på makroniveau. Poterba inkluderer ikke jord i sin model, da det ville kræve et forhold mellem mængden af jord tilføjet produktionsfunktionen og outputtet (Poterba 1984). Dog har dette effekt

16 3 EMPIRISK ANALYSE 13 på modellens anvendelighed. Man kan dog argumentere for, at jords udbudskurve er flad, idet at man altid kan bygge i højden. Ved at sige, at jordpriserne indgår i det definerede prisindex for byggesektor, og ved at antage, at ændrede beskatningsforhold på jord indgår direkte i husprisen, kan udeladelsen af jord forsvares. Ufuldkommen konkurrence i byggesektoren, progressiv indkomst- og ejendomsskat, muligheden for at ombygge erhversbyggeri til bolig, samt lejeboligmarkedets effekt på prisdannelsen, kan nævnes som andre forhold modellen negligerer. Samlet set er modellen efter min opfattelse god til på en simpel vis at analysere tilpasningsmekanismer på boligmarkedet udfra en alt andet lige-betragtning. 3 Empirisk analyse Dette afsnit har til formål at estimere en kontantprisrelation 17 for boligmarkedet udfra de realøkonomiske variable, som blev betragtet i teoriafsnittet. Jeg vil altså prøve at regressere ligevægtsprisen på markedet for eksisterende boliger. Modellen baseres på tidsseriedata, og den skal bruges til at undersøge, om man kan argumentere for, at boligprisen har ligget på et unaturligt højt prisniveau de sidste par år. Som jeg beskrev i afsnit staten af opgaven, er der sket en kraftig realprisstigning fra og med 2. kvt frem til 4. kvt Ideen er at opstille en økonometrisk model fra 1976 frem til 1. kvt og se, om denne model er i stand til at forklare udviklingen i resten af perioden. Data til estimationen er hentet fra Nationalbankens databank MONA. Alle tidsserier er kvartalsvise, og de fleste stammer fra Danmarks Statistik. Der er en beskrivelse af mine variable i appendix A. 3.1 Fra teori til praksis I afsnittet om markedet for eksisterende boliger fandt vi en arbitragebetingelse for efterspørgslen; ligning (6) på side 7. Dette var en specificeret betingelse for, at der var ligevægt på markedet. Ligningen beskrev, hvordan prisen på kort sigt tilpasser sig det konstante udbud af boliger. Hvis vi isolerer P i (6), og ser lidt bort fra den helt specifikke form, har vi følgende afhængighedsforhold. ( ) ( ) P = P R(Y D+, H, pcp), P e, ν = P Y D+, H, pcp, P e, ν (11) 17 Kontantprisrelation er det alment brugte navn for en boligprisrelation, selv om det er det reale priseindex som forklares.

17 3 EMPIRISK ANALYSE 14 Ud fra opgavens teoretiske afsnit formoder jeg, at ligevægtsprisen på eksisterende boliger afhænger positivt af disponibel indkomst, negativt af den boligmassen, positivt af prisen på andre varer 18, positivt af den forventede prisstigning, samt negativt af usercosts. 19 Denne formodning skal nu testes. Derfor opstilles en regression, som antager en log-lineær sammenhæng i de fleste variable. Log-lineariteten er intuitiv i forhold til teoriafsnittet. Når man skal opstille en makroøkonomisk fejlkorrektionsmodel, er man typisk interesseret i, at variablerne har en enhedsrod I(1) (Nielsen 2006a). Det har alle variable i følgende relation. 20 log P t = β 0 + β 1 log Y Dt + β 2 log H t + β 3 log pcp t + β 4 logp e t + β 5 ν t + ɛ t (12) Variablen logpt e er et mål for den forventede prisstigning, jf. appendix A. Relationen (12) vil jeg estimere ud fra tankegangen general to specific (Juselius 2006), hvor man inkluderer mange lags for hver enkel variabel og fjerner insignifikante lags; men først omskriver jeg modellen til ECM-form 21. n 1 log P t = log P t 1 + Φ T t iλ i + Φ T t 1ø + ɛ t (13) i=0 Φ T er en transponeret 5 1-vektor som indeholder de 5 variable i (12). Λ i er en 5 1- vektor med en særlig koefficient for hver variabeltype. Antallet af lags der vælges er n. angiver differencer, og ø indeholder parametrene ø i for i [1, 2, 3, 4, 5]. n 1 i=0 ΦT t iλ i er altså n differensled for hver variabel, som gerne skulle være stationære 22. Φ T t 1ø er niveauvariablene, som kommer til at udgøre fejlkorrektionsleddet. Formel (13) har jeg udledt ud fra teorien i (Nielsen 2006a). 23 Det smarte ved en fejlkorrektionsmodel når man arbejder med økonomiske tidsserier er, at modellen kan håndtere afvigelser fra og tilpasning til en langsigtsligevægt. 3.2 Estimation I denne type estimationer kan det ofte være nødvendigt at ristriktere nogle parametre. Vi restrikterer Y D og H til at have samme koefficient, hvilket svarer til at antage ind- 18 Her bruges forbrugerprisindexet pcp. 19 Fortegnet til den førsteafledte af P mht. de forskellige variable, står under de respektive variabler. 20 Eller mere præcist: det kan ikke afvises at variablene i (12) er I(1). 21 Fejlkorrektionsmodel. Error correction model. (Nielsen 2006a). 22 Da differensserien til en I(1) tidsserie er stationær. 23 Omskrivingen sker ud fra følgende princip: γ 0 x t + γ 1 x t 1 + γ 2 x t 2 = γ 0 x t γ 2 x t 1 + (γ 0 + γ 1 + γ 2 )x t 1

18 3 EMPIRISK ANALYSE 15 komstelasticiteten til nul. 24 Efter at have ud fra general to specific tilbagestår følgende model. log P t = 0, 060 log Y Dt 1 0, 038 log P t 1 + 0, 171 log Pt 1 e (2,020) H t 1 ( 4,193) pcp t 1 (5,235) +2, 216 log H t + 0, 084 log Y Dt + 0, 874 log Pt e (2,451) (1,848) (6,335) 2, 754 ν t 1, 127 ν t 1 + 0, 011 ( 6,326) ( 2,92) (0,769) (14) hvor P t 1 og pcp t 1 også er restrikteret til at have samme koefficient (med modsat fortegn). 25 Der er estimeret fra 1. kvt til 1. kvt. 2003, hvilket svarer til 109 observationer. Værdierne foran variablene er koefficienter, og værdierne i parentes er t- værdier. Der er ikke tegn på, at modellen lider af hverken autokorrelation eller heteroskedasticitet. Jeg har udført et RESET-test, og det kan ikke afvises, at modellen har korrekt funktionel form. Ved et kig på residualerne ser de også fine ud. 26 Estimationens R 2 -værdi ligger på 0,77, hvilket er en indikation af, at modellen forklarer det meste af variationen i log P t. Dog skal man ikke altid tillægge R 2 alt for meget betydning - især ikke når man arbejder med tidsserier. Det, at den forklarede tidsserie indgår lagget på højresiden, vil typisk påvirke R 2 væsenligt. Jeg har i modellen valgt ikke at udlade enkelte insignifikante lags. log Y Dt er lige akkurat ikke signifikant på et 5 pct. niveau, men fjernes ikke fra modellen, for at undgå problemer med autokorrelation. log Y Dt 1 H t 1 er insignifikant, da den estimerede parameter ikke følger en almindelig t-fordeling. Da log Y Dt 1 og log H t 1 har enhedsrødder, følger den estimerede parameter en DF-fordeling, med en asymptotisk kritisk værdi på 3,99 på 5 pct. niveau, (Nielsen 2006a). Jeg lader leddet blive blive i modellen udfra økonomiske argumenter, da log Y Dt 1 H t 1 til. 27 spiller en væsentlig rolle i fejlkorrektionsleddet, hvilket jeg vender tilbage 24 Indkomstelasticiteten er den parameter som bestemmer hvor meget logh t påvirkes af log Y Dt. Ved at sætte denne parameter til 1, har logh t og Y Dt samme koefficient i modellen, med modsat fortegn. 25 Estimationen er også foretaget uden de to restriktioner, hvor de resterende variables estimerede koefficienter ikke adskilte sig synderligt fra ovenstående. Dette taler for at restriktionerne er plausible. 26 Breusch-Godfrey-LM test for ingen autokorrelation, White s test for ingen heteroskedasticitet, RESET test samt afbildning af residualer findes i appendix A. 27 Tilsvarende fejlkorrektionsmodeller for danske kontantpriser har også insignifikante variable i langsigtsrelationen. Et tilsvarende led i MONAs kontantprisrelation er har også en kritisk værdi omkring 2 (Nationalbanken 2003).

19 3 EMPIRISK ANALYSE Økonometrisk fejlkorrektionsmodel (ECM) Her skrives modellen op, så langsigtsrelationen er angivet tydeligere. log P t = 2, 216 log H t + 0, 084 log Y Dt + 0, 874 log P e t 2, 754 ν t 1, 127 ν [ t 1 0, 038 log P t 1 log pcp t 1 4, 459 log Pt 1 e 1, 559 log Y ] Dt 1 0, 294 H t 1 (15) Fejlkorrektionsleddet står nu inde i den firkantende parentes. Vi kan opfatte log pcp t 1 + 4, 459 log Pt 1 e + 1, 559 log Y Dt 1 H t 1 + 0, 294 som den langsigtede ligevægtspris på markedet for eksisterende boliger. Usercostsleddet, log ν t 1, havde i løben af estimationsproceduren en t-værdi omkring -1 og blev derfor udeladt. Dog var fortegnet på koefficienten negativ. Dette led skulle helst have været en del af udtrykket for den langsigtede ligevægtspris. I så fald havde den estimerede langsigtspris stemt rigtig godt overens med teorien, jf. ligning (9). Den langsigtede ligevægtspris afhænger positivt af den disponible indkomst Y Dt, negativt af boligudbuddet H t, negativt af usercosts ν t, og positivt af prisen på andre varer pcp t. Tilsyneladende påvirker målet for forventet prisændring log Pt e også ligevægtsniveauet, hvilket ikke passer med den gennemgåede teori. 28 Den firkantede parentes i (15) angiver altså forskellen på markedets faktiske pris og ligevægtspris i periode t 1. Hvis nu den faktiske pris er højere end ligevægtsprisen i periode t 1, vil fejlkorrektionsleddet blive positivt, og dermed korrigere prisen ned i periode t. Omvendt vil prisen stige i periode t, hvis forrige periodes faktiske pris er lavere end ligevægtsprisen. Det ses udfra relationen at 1 pct. stigning i den disponible indkomst alt andet lige medfører, at prisen på lang sigt stiger med 1,559 pct. En 1 pct. stigning i boligbeholdning vil medføre et tilsvarende fald. En 1 pct. stigning i den forventede prisstigning, får alt andet lige ligevægtsprisen til at stige med hele 4,459 pct. De led som ikke indgår i fejlkorrektionsleddet er differensled. De måler, hvordan ændringen i variablene påvirker prisen på meget kort sigt. Også her er alle estimaternes fortegn som man kunne forvente. Umiddelbart undrer man sig over, at log H t ikke har en negativ effekt på boligprisen. Dette må skyldes, at der i modellen er et kausalitetsproblem, da boligmarkedets udbudsside ikke er modelleret, og H t dermed er antaget eksogen. En højere boligpris giver byggesektoren incitament til øge produk- 28 log P e t er baseret på historiske observationer af boligprisen, hvorfor den signifikante effekt godt kunne forventes.

20 3 EMPIRISK ANALYSE 17 tionen og derigennem H t i henhold til tobins q, jf. den gennemgåede teori. En 1 pct. point stigning i ν t medfører alt andet lige et øjeblikkeligt fald på 2,75 pct. i boligprisen, og et fald på 1,13 pct. i efterfølgende periode. Dette viser, at usercosts har stor betydning for prisdannelsen. Ændringen i den forventede prisstigning påvirker også på boligprisen på kort sigt. En ændring på 1 pct. ændrer den faktiske pris alt andet lige med hele 0,87 pct. Hvilket taler for, at markedet på kort sigt i høj grad er influeres af forventninger. Disponibel indkomst har en lille positiv effekt på kort sigt - dog er den kun signifikant på 10 pct. niveau. Ifølge den gennemgåede teori i afsnit vil et efterspørgselschok få markedsprisen på eksisterende boliger til øjeblikkeligt at springe til den nye ligevægtspris for at clearer markedet. Tilpasningsmekanismen tager i teorien ingen tid. Her ser vi, at virkeligheden adskiller sig fra teorien. Idet log P t 1 har en koefficient på -0,038, er det i følge mine resultater kun 3,8 pct. af forskellen mellem faktisk pris og ligevægtspris, som der bliver korrigeret for hvert kvartal. Det svarer til, at prisen hvert år kommer godt 14 pct. tættere på sit niveau. Dette resultat afviger ikke stort fra (Wagner 2005). I den presenterede teori er markedet per definition efficient, da der altid er ligevægt mellem udbud og efterspørgsel, og koefficienten er altså dermed 1. Der er mange gode argumenter for, at markedet for eksisterende boliger ikke er efficient. Manglen på nære substitutter til ejerboliger kan medføre, at den faktiske boligpris bliver højere end ligevægtsprisen. Det ses eksempelvis i byområder, hvor ejerlejligheder kan være umulige at opdrive. Derfor er folk tvunget til at købe bolig, da de behøver et sted at bo, hvilket hæver den faktiske pris ligevægten. Ved boligkøb er der ofte store transaktionsomkostninger forbundet. Dette kan være omkostninger til ejendomsmægler, flyttefirma mv., men også store personlige omkostninger. Det en tidskrævende og besværligt at flytte, hvilket skaber inefficiens på markedet. Poterbas asset-market-model inkluderer ikke disse forhold, da den opfatter boligen som et aktiv. Men det er forhold som disse, der gør, at boligmarkedet adskiller sig fra de finansielle markeder, hvor pristilpasningen på f.eks. en børsnoteret aktie sker øjeblikkeligt. 3.4 Udviklingen fra og med 2003 I figur 4 er de predikterede værdier fittet op mod de faktiske. Da estimationens afhængige variabel er logaritme-differencer, skal de predikterede værdier omregnes til niveau, og 1. kvt er valgt som basisår Det antages altså at observationen i 1. kvt er den korrekte ligevægtspris.

Det danske boligmarked på lang sigt En teoretisk og empirisk analyse af boligmarkedet og dets grundlæggende

Det danske boligmarked på lang sigt En teoretisk og empirisk analyse af boligmarkedet og dets grundlæggende D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Adam Bjørn Meincke Det danske boligmarked

Læs mere

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit

Ejerboligmarkedet og dansk realkredit HD (FR) studiet Afgangsprojekt forår 2013 Afleveringsdato 13. maj 2013 Forfatter: Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Afgangsprojekt, HD Finansiel Rådgivning Forår 2013 Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked

Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked Nationaløkonomisk Tidsskrift 151 (2013): 113-139 Debat og kommentarer Prisbobler og tømmermænd på det danske boligmarked Christian Sinding Bentzen Senioranalytiker, Nykredit: mail: csio@nykredit.dk Udsving

Læs mere

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Centre for Economic and Business Research Analyserapport Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi Henrik Barslund Fosse Rasmus Højbjerg Jacobsen Johan Moritz Kuhn Centre

Læs mere

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark

Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser i Danmark H.D. studiet i Finansiering Hovedopgave Forår 2010 --------------- Opgaveløser: Jacob Saltoft Kristiansen Vejleder: Mikkel Høegh Opgaveemne 49 Sammenhængen mellem konjunkturvendinger og ejerboligpriser

Læs mere

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes?

Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? 47 Boligboblen der bristede: Kan boligpriserne forklares? Og kan deres udsving dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk

Læs mere

Bachelorafhandling. Udviklingen i det danske ejerboligmarked; prisboblen - Fortsat prisfald, kollaps eller vending. Nationaløkonomisk institut

Bachelorafhandling. Udviklingen i det danske ejerboligmarked; prisboblen - Fortsat prisfald, kollaps eller vending. Nationaløkonomisk institut Nationaløkonomisk institut HA Alm. 6. Semester Forfattere: Lasse Müller Olsen Morten Agerholm Nielsen Vejleder: Valdemar Smith Bachelorafhandling Udviklingen i det danske ejerboligmarked; prisboblen -

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares?

Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? 1 Udviklingen på ejerboligmarkedet i de senere år Kan boligpriserne forklares? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl, Erik Haller Pedersen, Peter Birch Sørensen og Susanne Hougaard Thamsborg, Økonomisk Afdeling

Læs mere

ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF

ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF MSC. INTERNATIONAL ECONOMIC CONSULTING FORFATTER: PAUL HJORTSHØJ BUHR VEJLEDER: ANNA PIIL DAMM ESTIMERING AF EFFEKTEN VED KØB AF FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION - EN HEDONISK TILGANG AARHUS UNIVERSITY BUSINESS

Læs mere

Danmarks Nationalbank

Danmarks Nationalbank Danmarks Nationalbank Kvar tal so ver sigt 1. kvartal Del 2 211 D A N M A R K S N A T I O N A L B A N K 2 1 1 1 KVARTALSOVERSIGT, 1. KVARTAL 211, Del 2 Det lille billede på forsiden viser Arne Jacobsens

Læs mere

Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes?

Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes? 81 Kan udsvingene i boligpriserne dæmpes? Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Peter Birch Sørensen, Økonomisk Afdeling 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den reale kontantpris på ejerboliger har historisk

Læs mere

The demand for production factors in Denmark 1

The demand for production factors in Denmark 1 The demand for production factors in Denmark 1 Thomas Thomsen 2 August, 1999 Abstract This paper shows how to derive short-run factor demands from any long-run factor demand system (or long-run cost function),

Læs mere

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK

KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK Dansk Økonomi forår 27 KAPITEL II KONJUNKTURER OG FINANSPOLITIK II.1 Indledning Konjunkturerne påvirker os alle Udsving skaber usikkerhed og forhindrer fuld kapacitetsudnyttelse Det kan også gå for hurtigt

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer ROSKILDE UNIVERSITET Institut for Samfund og Globalisering Standardforside til projekter og specialer Projekt- eller specialetitel: En analyse af økonomiske modeller på boligmarkedet Projektseminar/værkstedsseminar:

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks Hedging housing risks using house price indices Kandidatafhandling ved Copenhagen Business School Cand.merc. i Finansiering og Regnskab Institut

Læs mere

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen

[År] Energirenovering af boligmassen. Januar 2014. Kandidatuddannelsen. Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH. Anna Bac Kristensen Januar 2014 Kandidatuddannelsen Ledelse og Informatik i byggeriet ved AAU-CPH [År] Energirenovering af boligmassen Specialestuderende Thomas Svenstrup Kristensen 19-04.1984 Anna Bac Kristensen Vejleder:

Læs mere

Formue. Samlet privat forbrug. Fødevarer Nydelsesmidler Øvrige ikke-varige varer Energi Transport Varige varer Tjenester Turistudgifter

Formue. Samlet privat forbrug. Fødevarer Nydelsesmidler Øvrige ikke-varige varer Energi Transport Varige varer Tjenester Turistudgifter Kapitel 4. Privat forbrug 39 4. Privat forbrug Omkring halvdelen af den samlede efterspørgsel udgøres af det private forbrug, der dermed er langt den største efterspørgselskomponent. I en overvejende efterspørgselsdrevet

Læs mere

Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld behov for nærmere undersøgelse?

Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld behov for nærmere undersøgelse? Working Paper Series Department of Business & Management Macroeconomic Methodology, Theory and Economic Policy (MaMTEP) No. 1, 2014 Den makroøkonomiske betydning af de danske husholdningers store gæld

Læs mere

5. Investeringer. 5.1. Boliginvesteringer og kontantpris. 5.1.1. Boligmodellen. Kapitel 5. Investeringer 59

5. Investeringer. 5.1. Boliginvesteringer og kontantpris. 5.1.1. Boligmodellen. Kapitel 5. Investeringer 59 Kapitel 5. Investeringer 59 5. Investeringer I ADAM opdeles investeringerne i boliginvesteringer, erhvervsinvesteringer, lagerinvesteringer og offentlige investeringer. De førstnævnte bestemmes i modellen,

Læs mere

Bachelorafhandling. Udviklingen på det danske boligmarked

Bachelorafhandling. Udviklingen på det danske boligmarked Nationaløkonomisk Institut HA. Int. 6 Semester Opgaveskrivere: Dennis Bækgaard Christensen Filip Høgh Poulsen Vejleder: Valdemar Smith Bachelorafhandling Udviklingen på det danske boligmarked Handelshøjskolen

Læs mere

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23

HD Finansiering. Hovedopgave forår 2009. Opgave nr. 23 HD Finansiering Hovedopgave forår 2009 Opgave nr. 23 Hvad koster det at eje? - en analyse af en købers indgangsvinkel til ejerboligmarkedet samt en analyse af boligudgiften ved hjælp af user cost modellen

Læs mere

Incitamenter og arbejdsløshedsforsikring

Incitamenter og arbejdsløshedsforsikring Incitamenter og arbejdsløshedsforsikring en teoretisk og empirisk analyse Økonomisk øvelse i arbejdsmarkedspolitik Jonas A Kjeldsen aller@stud.ku.dk Vejleder: Karsten Albæk Opponenter: Kristina Pedersen

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3

Indhold Problemfelt... 3 Indhold Problemfelt... 3 Metode... 4 Afgrænsning... 4 Teori... Begrebsdefinition... Pengemængde... Rente... 6 Ejendomsskat... 6 Ejendomsværdiskat... 6 Skattestoppet... 6 Kvantitetsteorien... 8 Den klassiske

Læs mere

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici

Opgave nr. 29. Forældrekøb Muligheder og Risici H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgaveløser: Vejleder: Jeppe la Cour Jens Lunde Opgave nr. 29 Forældrekøb Muligheder og Risici Handelshøjskolen i København Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Danmarks Nationalbank. MONA - en kvartalsmodel af dansk økonomi

Danmarks Nationalbank. MONA - en kvartalsmodel af dansk økonomi Danmarks Nationalbank MONA - en kvartalsmodel af dansk økonomi MONA EN KVARTALSMODEL AF DANSK ØKONOMI November 2003 Det er tilladt at kopiere fra publikationen. Henvendelse om Mona - en kvartalsmodel af

Læs mere

The title in English. -depending on a buyers equity and the loan to value of the housing cooperative. Kandidatafhandling. Cand. merc.

The title in English. -depending on a buyers equity and the loan to value of the housing cooperative. Kandidatafhandling. Cand. merc. En analyse af ligevægtsprisforholdet mellem en ejerbolig og en andelsbolig ud fra en user cost betragtning -afhængig af købers formue og andelsboligens belåningsgrad The title in English An analysis of

Læs mere

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Afleveret af Laila Lund Studienummer 20070722 Vejleder: Claus Vastrup Department of Economics Makroøkonomi/Macroeconomics

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 92

Indholdsfortegnelse. Side 2 af 92 Titelblad Uddannelse Uddannelsessted Gruppemedlemmer Kursus Emne Eksaminator Samfundsøkonomi Cand. Oecon. Aalborg Universitet Tanja B. Gravesen og Mai-Britt Beith Speciale 10. semester Den finansielle

Læs mere