Virksomhedsplan Bibliotekerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2008 - Bibliotekerne"

Transkript

1 Virksomhedsplan Bibliotekerne Indledning og præsentation Frederiksværk-Hundested Bibliotekerne består af 4 fysiske betjeningssteder. Åbningstider Frederiksværk bibliotek (Hovedbiblioteket) Torvet Frederiksværk Telefon: Telefax: EAN-nummer: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Åbningstider Hundested Lokalbibliotek Nørregade Hundested Telefon: Telefax: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Åbningstider Melby Bibliotek (Kernen) Melbyvej Melby Telefon: Mandag kl (i skoleferier 13-16) Tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl (i skoleferier 15-18) Ølsted bibliotek Hovedgaden Ølsted Telefon: Åbningstider Mandag kl Side 1 af 15

2 Tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Organisation Bibliotekets organisationsstruktur tager udgangspunkt i en biblioteksbetjening der sikrer helhedstænkning, tværfaglighed og tilgodeser lokale behov. Ledelsesteam Biblioteksleder Vicebiblioteksleder Afdelingsleder Hundested Driftsteams daglig opgaveløsning Frederiksværk-Hundested biblioteksvæsen består af 4 fysiske enheder, hvor den daglige drift varetages af driftsteams for de enkelte biblioteker. (fig. 1) Fig. 1 Faglige teams tværgående opgaveløsning Med udgangspunkt i betragtningen om»4 huse ét væsen«arbejdes der i faglige teams der går på tværs af de 4 fysiske betjeningssteder. De faglige teams er: Team F&F - Fiktion og Fakta Team B&U Børn og Unge Team M&M Musik og Medier Side 2 af 15

3 Bibliotekets hovedopgaver: Folkebibliotekernes formål er, at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed Bibliotekets hovedmål: Bibliotekerne i Frederiksværk-Hundested Kommune er et tilbud til alle borgere i kommunen Biblioteket er en central faktor i Frederiksværk-Hundested Kommunes lokale kulturliv og center for oplysning, information og kulturelle oplevelser Biblioteket er lokalsamfundets indgang til global kultur, viden og information Biblioteket understøtter og udbygger borgernes mulighed for livslang læring Biblioteket er formidler af den danske kulturarv Biblioteket tilbyder åbne og inspirerende fysiske rammer, der sætter brugeren i centrum Bibliotekets tilbud og samlinger synliggøres gennem god markedsføring, lang åbningstid og optimal udnyttelse af informationsteknologiens muligheder Biblioteket tilbyder alsidige samlinger, der løbende udbygges med relevante medier, som understøtter brugernes behov for aktuel viden og kultur Biblioteket er en aktiv samarbejdspartner og støtter det lokale kultur-, foreningsog idrætsliv Virksomheden er karakteriseret ved: at yde service af høj kvalitet med fokus på borgeren i opgaveløsningen helhedstænkning 4 huse - ét biblioteksvæsen en flad organisationsstruktur og korte kommandoveje at arbejde team- og projektorienteret at fokusere på optimering af opgaveløsning og ressourceudnyttelse engagerede og fagligt kompetente medarbejdere Side 3 af 15

4 en stor grad af udelegering af ansvar og kompetence et højt informationsniveau og god kommunikation at være udviklingsorienteret at være en attraktiv samarbejdspartner Personalesammensætning/normering Ansatte Biblioteksleder Vicebiblioteksleder Afdelingsleder Timer 37 timer 37 timer 37 timer 8 Bibliotekarer 301 timer 1 bibliotekar (Gymnasiet) 20 timer Biblioteksassistenter Assistenter Kontorassistenter 169 timer 133,5 timer 192 timer 1 Servicemedarbejder 37 timer 2 Bogopsættere 6 timer Personale i alt 969,5 timer/26,2 årsværk 3 Løntilskudsjob 108 timer Side 4 af 15

5 Afsnit 2. Virksomhedsaftalen og de politiske mål Resultatkrav for alle kommunens virksomheder: Sikkerhed, sundhed og trivsel Gennem målrettet arbejde med at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladserne forventer Halsnæs Kommune at kunne forebygge sygefravær og arbejdsskader samt at kunne styrke arbejdsglæden som udgangspunktet for fastholdelse og rekruttering. På baggrund af den politisk vedtagne arbejdsmiljøpolitik forventes der i starten af 2008 at foreligge en arbejdsmiljøstrategi. Virksomhederne skal i deres virksomhedsplaner redegøre for hvordan de vil arbejde med sikkerhed, sundhed og trivsel, herunder implementere kommunens arbejdsmiljøstrategi. Der rapporteres om gennemførslen af de planlagte initiativer i kvartals- og årsopfølgningerne. Kompetenceudvikling Gennem systematisk arbejde med kompetenceudvikling forventer Halsnæs Kommune at kunne skabe en platform for indfrielse af overenskomsternes krav til individuelle udviklingsplaner, samt en platform for kompetenceudvikling på såvel medarbejder- som virksomheds- og kommuneniveau. Virksomhederne skal i løbet af 2008 udarbejde og registrere individuelle udviklingsplaner i kompetenceafdækningsværktøjet EPOS HR. Kvalitet Gennem et styrket fokus på kvalitet forventer Halsnæs Kommune at sikre, udvikle og synliggøre kvaliteten i kommunens opgaveløsning. Virksomhederne skal i deres virksomhedsplaner redegøre for, hvordan de vil sikre, udvikle og synliggøre kvaliteten i virksomhedens opgaveløsning. Der rapporteres om gennemførslen af de planlagte initiativer i kvartals- og årsopfølgningerne Resultatkrav for alle virksomheder på kultur- og fritidsområdet Der er ét resultatkrav som gælder samtlige virksomheder på Kultur- og Fritidsområdet. Resultatkravet er videreført fra 2007, da kultur- og fritidspolitikken fortsat er under udarbejdelse. Sikre inddragelse og skabe ejerskab til den kommende kultur- og fritidspolitik på alle niveauer, bade blandt de kommunale virksomheder, brugerne, foreningslivet, borgerne og politikerne. Side 5 af 15

6 Bibliotekets mål 1. Brugerundersøgelse Som et led i harmoniserings- og udviklingsprocessen for bibliotekerne iværksættes en brugerundersøgelse med henblik på at afdække brugernes forventninger til den fremtidige biblioteksbetjening. Der fokuseres specielt på at afdække brugernes behov vedrørende de fysiske betjeningssteder, åbningstider, materialesammensætning og digitale ydelser. Målet er på sigt at tilpasse bibliotekets tilbud og forøge andelen af befolkningen der benytter bibliotekerne. Brugerundersøgelsen tilrettelægges og udføres i et samarbejde mellem kommunes Udviklingsafdeling og biblioteket. Resultatkrav Brugerundersøgelsens resultater indgår i bibliotekernes fremtidige udviklingsstrategi Brugerundersøgelsens resultater inddrages i arbejdet med oplæg til nye åbningstider for Halsnæs Bibliotekerne 2. Virtuel formidling Bibliotekets virtuelle formidling sigter på at synliggøre såvel det fysiske som det virtuelle bibliotek. Der fokuseres således på: udvikling og formidling af det digitale tilbud, i takt med at nye medier og muligheder udvikles at integrere bibliotekets digitale tilbud i bibliotekets hjemmeside en målrettet formidling af bibliotekets tilbud via hjemmesiden at brugernes fjernadgang via egen computer til bibliotekets digitale services udbygges løbende Resultatkrav Bibliotekets hjemmeside udbygges med særlig fokus på formidling af de digitale ydelser - Over en 3-årig periode fortages en vurdering og evaluering af besøgsmønster og brug af hjemmesidens indhold og ydelser. (sidevisninger og antal unikke hits) Anden gang med udgangen af Antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside skal udvikle sig i positiv retning, set over en 3-årig periode 3. Selvbetjening Selvbetjeningsautomater og materialesamling på Frederiksværk Bibliotek opgraderes til en RFID-løsning (chips-løsning) for at spare ressourcer. Løsningen skal desuden sikre en mere brugervenlig selvbetjening og sikre bibliotekets materialer. Hovedbibliotekets ca materialeenheder forsynes med RFID-chips og bibliotekets selvbetjeningsautomater klargøres til RFID-løsning. Min. 85 % af alle transaktioner i forbindelse med udlån og afleveringer foretages via selvbetjeningsautomater i Frederiksværk og Hundested med udgangen af Lektiecafé - biblioteket som aktivt bindeled i integrationsprocessen Bibliotekerne spiller en aktiv rolle i integrationsprocessen af etniske minoriteter i Danmark. Biblioteket understøtter integrationsprocessen, ved facilitering og gennemførsel af projekt omkring en lektiecafé på Frederiksværk Hovedbibliotek. Projektet sigter specielt på at tilbyde hjælp til tosprogede børn og unge, men kan i Side 6 af 15

7 øvrigt anvendes af alle interesserede. Lektiecaféen planlægges i samarbejde med kommunens AKT-team, og frivillige fra Dansk Flygtningehjælp. Projektet er støttet med midler fra Biblioteksstyrelsen. Projektgruppen evaluerer projektet med udgangen af 2008, med henblik på at belyse behovet for at videreføre tilbuddet om lektiecafé. Der fokuseres specielt på at opgøre antallet og sammensætningen af lektiecaféens brugere, samt at gennemføre interviewundersøgelse af både brugere og frivillige 5. Kulturelle servicecentre Bibliotekerne stiller en række tekniske faciliteter til rådighed for kommunens foreninger. De kulturelle servicecentre, er placeret på kommunens fire biblioteker, hvor foreningerne har adgang til at benytte computere med kontorprogrammer, og Internet, og fotokopieringsfaciliteter m.v. Biblioteket afholder desuden introduktionskurser i anvendelsen af kommunens kulturkalender og lokalebookingssystem. Bibliotekerne er i åbningstiden bemandet med personale som kan vejlede i, hvordan de forskellige faciliteter fungerer. Benyttelsen af tilbuddet evalueres med udgangen af 2008, med henblik på at afdække benyttelse, ressourceanvendelse og økonomi Afsnit 3. Virksomhedens egne mål 6. Kassation Kassationsprojekt fra 2007 videreføres for Frederiksværk bibliotek, med henblik på klargøring til selvbetjent RFID-løsning. Samtlige materialekategorier gennemgås og der kasseres med henblik på at skabe en aktuel, indbydende og tidssvarende materialesamling Materialebestanden reduceres med min. 30 % og arbejdet færdiggøres med udgangen af juli Projektering og flytning af Hundested Bibliotek til Hundested Rådhus Hundested Bibliotek flyttes i april 2009 til Hundested Rådhus. Huset skal rumme en række forskellige kulturelle og borgerrettede services, blandt andet Bibliotek, Borgerservice og Lokalhistorisk Arkiv. Side 7 af 15

8 Biblioteket er repræsenteret i projektets Byggeudvalg og deltager aktivt i projekteringen og planlægningen af ombygningen i samarbejde med øvrige interessenter Biblioteket er ansvarlig for at tilrettelægge flytning af materialer og inventar i samarbejde med det valgte flyttefirma 8. Etablering af kombi-bibliotek i Ølsted Skole- og folkebibliotek samarbejder om visioner, målsætning og projektering af nyt kombi-bibliotek på Ølsted skole. Biblioteket indgår i styregruppe og temagruppe i forbindelse med skoleombygningen i Ølsted de organisatoriske rammer for det kommende samarbejde afklares og beskrives 9. Organisationsudvikling team- og projektorienteret samarbejde I forbindelse med fusionsprocessen har bibliotekerne arbejdet målrettet med udvikling af en ny organisation, der understøtter helhedstænkning, teambaseret og projektorienteret samarbejde, med fokus på kvalitet i borgerbetjeningen. Udviklingen af biblioteksorganisationen er en dynamisk proces, og der foretages løbende evalueringer og justeringer på baggrund af de indhøstede erfaringer i fusionsprocessen. Virksomheden udarbejder en strategi for informations- og videndeling som understøtter den teambaserede organisation Medarbejderne fortager en evaluering af den teambaserede samarbejdsform over en 3-årig periode. 2. gang med udgangen af 2008 At der i arbejdstilrettelæggelsen skabes balance mellem drift og udvikling - At omlægning og optimering af arbejdsprocesser skal resultere i større fokus på den direkte borgerbetjening og nye tiltag og kvalitative forbedringer i betjeningen 10. Børnehavebiblioteker Team Børn & Unge fortsætter udbygningen af børnehavebiblioteker i kommunens daginstitutioner, med henblik på at stimulere børns sprog og læselyst og udbrede bibliotekets tilbud til børnefamilierne i kommunen. Målet er, at alle kommunens børneinstitutioner deltager i projektet med børnehavebiblioteker med udgangen af (4 børnehavebiblioteker årligt) Der samarbejdes med Børne- og Familieafdelingen om etablering af 4 børnehavebiblioteker inden udgangen af Samarbejde med Melby skole om kombibibliotek Sammenlægning af skole- og folkebibliotek er sket med udgangen af På baggrund af erfaringer fra det første år efter fusionen evalueres samarbejdet. Effekten af sammenlægningen afdækkes og evalueres i samarbejde med skolen Side 8 af 15

9 Der lægges en strategi for det fremtidige samarbejde og indsatsområder 12. Virtuel formidling i biblioteksrummet storskærme i Frederiksværk og Hundested Som et led i synliggørelsen af bibliotekets tilbud opsættes storskærme i bibliotekerne, som et led i formidlingsprocessen. Der arbejdes aktivt med formidling af bibliotekets materialer og synliggørelse af bibliotekets arrangementer og undervisningstilbud der arbejdes aktivt med at synliggøre bibliotekets virtuelle tilbud, med speciel fokus på at øge kendskabet til bibliotekets elektroniske licenser der arbejdes aktivt med at øge kendskabet til andre kulturelle tilbud i kommunen 13. Virtuel formidling nye medier for børn og unge i Hundested og Frederiksværk Der arbejdes aktivt med den virtuelle formidling i det fysiske rum med henblik på at fremvise de nye medier og skabe et attraktivt miljø for børn og unge på biblioteket. der opsættes Playstation 3 og Wii-konsoller i Frederiksværk og Hundested at øge antallet af børn og unge der benytter bibliotekets tilbud 14. Musik- og teaterfestival for børn og unge I 2008 arbejdes der målrettet på at planlægge en musik- og teaterfestival i Halsnæs med henblik på afvikling i Der arbejdes på at etablere et tværgående projekt i samarbejde med skoler, daginstitutioner, Musikskolen, Gjethuset og øvrige interessenter om planlægning af musik- og teaterfestival for børn og unge i Halsnæs Kommune i Afsnit 4. Værdier Kommunens vision I år 2016 er Halsnæs Kommune en: Naturrig kommune, hvor fastholdelse af naturværdierne indtænkes i udviklingen. Mangfoldig kommune, hvor variation er en dyd og utraditionelle idéer er en styrke. Kreativ og effektiv udviklingskommune i konstant bevægelse Kommunens værdier Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: Side 9 af 15

10 Redelighed. Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad man kan forvente af hinanden. Muligheder. Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens fortsatte udvikling. Vi skaber kreative løsninger og betræder gerne nye stier. Helhed. Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. Virksomhedens arbejde med kommunens vision og værdier Nedenstående er et koncentrat af arbejdet med kommunens vision og værdier på bibliotekets opfølgningsseminar den 21. marts Kommunens værdier kommer til udtryk i biblioteksvirksomheden ved den måde vi arbejder sammen og omgås hinanden i det daglige: Redelighed - viser vi når: vi er loyale overfor over for hinanden og kommunen som arbejdsplads vi er åbne og ærlige over for hinanden vi accepterer hinandens forskellighed vi går efter bolden, ikke efter manden vi nærer tillid til og tro på hinanden vi værdsætter hinandens kompetencer Mulighed giver vi hinanden når: vores individuelle kompetencer sættes i spil vi giver rum for, og støtter op om, såvel den faglige som den personlige udvikling vi udvikler kreative idéer og omsætter dem til handling vi deltager i kurser og videreuddanner os vi afliver plejer vi er fleksible vi søger nye samarbejdspartnere vi søger nye udfordringer Helhed i arbejdet opstår, når: vi har en et fælles billede af organisationen - 4 huse - ét biblioteksvæsen vi skaber sammenhæng i arbejdet vi trækker på samme hammel vi tager ansvar for løsning af opgaver på tværs af huse og faggrænser vi skaber sammenhæng i kommunikation og information vi skaber samhørighed personalet imellem Side 10 af 15

11 Kommunens værdier kommer til udtryk i det daglige møde med og servicering af borgeren. Redelighed mærkes i vores møde med borgeren, når: vi har respekt for forskellige ønsker og behov vi accepterer forskellighed og agerer herudfra vi møder borgeren i øjenhøjde vi er åbne, imødekommende og udadvendte vi er ikke-bureaukratiske vi står inde for det vi gør vi er handlekraftige og træffer fornuftige beslutninger Mulighed giver vi borgeren, når: vi tilbyder en verden af muligheder og oplevelser i form af de materialer og services vi stiller til rådighed vi skaber inspirerende og kreative læringsrum, og giver borgeren mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt vi giver borgerne mulighed for at søge informationer og vejledning vi løser opgaver, som ingen andre kan/vil vi tilbyder en ekspertise på et højt fagligt niveau vi er åbne over for forslag og initiativer fra borgerne vi optimerer og videreudvikler vores tilbud og services Helhed giver vi borgeren, når: vi yder den samme service uanset betjeningssted, så vi fremstår som en sammenhængende enhed over for borgeren når der er sammenhæng og genkendelighed i den service vi tilbyder i det fysiske og det virtuelle rum vi er indgang til såvel global som lokal information og viden vi er en del af det lokale kulturelle netværk Idé-katalog til hvordan kommunens grønne profil/vision kan udmøntes i bibliotekssammenhæng: Under overskriften Naturen ind i biblioteket biblioteket ud i naturen kan en eller flere af nedenstående aktiviteter indgå til aktiv understøttelse af kommunens vision og værdier. Da biblioteket allerede har et fyldigt katalog af servicemål og resultatkrav, der skal gennemføres i 2008, vil idékataloget kunne bruges i de kommende år. På de ydre linier: Samarbejde med institutioner med udstillinger af børns arbejde med natur- og miljøemner Samarbejde med lokale naturvejledere og naturforeninger/-organisationer Fokus på bibliotekernes uderum hvordan kan vi bruge arealerne til formidling af bibliotekets tilbud og kommunens naturværdier? Side 11 af 15

12 Fokus på naturværdierne i kommunen (eks. natur/turguide på nettet) Fokus på formidling af bøger om natur med speciel fokus på det nære og lokale Formidling af naturpjecer, specielt lokale pjecer og naturværdier Fokus på natur og miljø i vores udstillinger, arrangementer og på hjemmesiden Arrangere foredragsholdere (evt. satse på lokale kræfter) Lave guider til kommunens naturskønne områder, naturlegepladser, bålpladser, vandrestier o.l. (evt. samle fra eksisterende kilder Skov- og Naturstyrelsen, museumsguides og andet) Vi kunne låne bøger ud alternative steder uden for bibliotekets vante rammer evt. i tilknytning til arrangementer om et bestemt emne Udlån af ud-i-naturen - sæt/kufferter Vi kunne tage på stranden om sommeren og forære kasserede bøger væk På de indre linier: Generelt være miljøbevidste i vores valg Opgradering og udvikling af biblioteksrummet, fx café, lytteposter, storskærme og forskellige aktivitetsområder Altid en frisk buket blomster i publikumsekspeditionen Frugt-ordning for personalet Sunde rengøringsmidler m.m. klar miljøprofil i kommunen og på bibliotekerne Masser af grønne planter i publikumsarealer og kontorer Naturmaterialer ind i bibliotekernes inventar og udsmykning Miljørigtige tiltag, f.eks. strømbesparende initiativer, og udlån af elspare-meter Walker - møder i naturen eller møder alternative steder (ud fra et ønske om at kende sin (nye) kommune) Gode uderum til personalet til brug for frokostpauser og sommermøder. Evt. borde, bænke forbeholdt personalet Afsnit 5. Budget Se separat bilag 1 budget 2008 Afsnit 6. Opfølgning Årsrapport Ifølge mål- og rammestyringskonceptet skal der én gang årligt ske en tilbagemelding fra virksomhederne til byråd og fagudvalg, så politikerne får et billede af, hvordan det er gået med de politisk fastsatte målsætninger og de tildelte økonomiske rammer. Tilbagemeldingen skal tage udgangspunkt i virksomhedsaftalen, herunder især resultatkravene og budget. Årsrapporten følger skabelon og vejledning som udarbejdet af Udviklingsafdelingen. Budgetopfølgning Budgetopfølgning sker 3 gange årligt i henhold til det af Byrådet vedtagne årshjul. Side 12 af 15

13 Intern opfølgning Intern opfølgning på servicemål, resultatkrav og handleplan sker i forbindelse med budgetopfølgningen, ved behandling i MED-udvalg og Personalemøder. Afsnit 7. Medarbejder kompetencer Indsatsen i indeværende år vil især koncentrere sig om at fortsætte udviklingen af den nye organisation og videreudvikle de faglige teams, der arbejder på tværs af faggrænser. I den løbende proces vil der være speciel fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer, i takt med at der afdækkes nye behov og muligheder. Hvilke kompetencer har virksomheden? Virksomheden er specielt karakteriseret ved: at være en servicebaseret virksomhed med fokus på brugeren Systematisering og strukturering af information (informationsspecialister) Formidlingskompetencer fysisk og virtuel Undervisningskompetencer Planlægning af arrangementer, udstillinger og events Behersker søgeteknikker og brug af databaser og søgemaskiner IT-kompetencer Hvilke kompetencer har virksomheden brug for at kunne løse opgaverne og opnå mål? Veluddannede og fleksible medarbejdere, som: kan kommunikere både skriftligt og mundtligt er serviceminded og samarbejdsvillige kan arbejde selvstændigt og struktureret kan arbejde team- og projektorienteret kan arbejde netværksbaseret kan arbejde på tværs af institutioner og områder kan håndtere videndeling og håndtering af nye formidlingsformer evner selv- og medledelse evner at formulere spørgsmål Hvilke evt. kompetencegabs og udfordringer står virksomheden overfor? Virksomheden specielle udfordringer består blandt andet i : at udvikle og vedligeholde en teambaseret organisation at kunne arbejde projektorienteret at skabe en struktur for effektiv videndeling at skabe en helhedskultur for alle medarbejdere at skabe en effektiv kommunikation på tværs af huse og faggrupper at kunne navigere i komplekse sammenhænge at skabe et ensartet serviceniveau uafhængigt af fysisk betjeningssted at uddanne IT-frontløbere Side 13 af 15

14 at målrette markedsføringen af bibliotekets tilbud 9. Mødefora og mødestruktur Afsnit 8. Mødefora og mødestruktur Intern mødestruktur for bibliotekerne: Bibliotekernes mødestruktur er et resultat af den valgte organiseringsform, og vil ændre sig i takt med at der opstår ændrede behov. Eksempelvis er det prioriteret højt at der er et personalemøde 1 gang i måneden i fusionsovergangen. Bibliotekets faste mødevirksomhed er planlagt onsdag formiddag, hvor alle 4 biblioteker er lukkede. Dette sikrer at alle medarbejdere kan deltage i relevante møder. Øvrig mødevirksomhed planlægges løbende. Se Bilag 2 Intern mødestruktur - Bibliotekerne Interne mødefora i kommunalt regi: Kultur- og Fritidsledermøder Ledermøde områdechef og biblioteksleder Lederforum Lederforum -netværksgrupper Eksterne mødefora i kommunalt regi: Kreative Byer Danmarksbiblioteksforening Region Hovedstaden Biblioteksleder bestyrelsesmedlem Eksterne mødefora i biblioteksfagligt regi: Biblioteksledermøder TR-møder Faglige netværk: Biblioteket har udpeget deltagere til følgende netværks-, erfa- og adhoc-grupper Netværksgruppen for Voksenbiblioteksområdet Netværksgruppen for Børne-/ungeområdet: Netværksgruppen for Udlånsekspeditionsområdet: Erfagruppen for Biblioteksbetjening af etniske minoriteter Erfagruppen for Materiale- og dokumentlevering Side 14 af 15

15 Erfagruppen for Musikbiblioteksbetjening Erfagruppen for webreddaktører Ad hoc-gruppen for ordblinde/læsehandicappede Ad hoc-gruppen for licenser/internettet som en integreret del af formidlingen i det fysiske bibliotek Borger.dk samarbejde Forbrugerinfo Brugermøder DDElibra Bibliotekssystem Driftsmøder DDElibra Ledermøde DDElibra Afsnit 9. Eventuelt Ingen bemærkninger. Afsnit 10. Bilag Bilag 1: Budget 2008 Bilag 2: Bibliotekets mødefora 2008 Bilag 3:Tids- og handleplan 2008 Side 15 af 15

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne Årsrapport 2007 for Bibliotekerne Sammendrag I 2007 år er der mellem virksomheden og Sammenlægningsudvalget aftalt følgende resultatkrav : 3 resultatkrav, for samtlige virksomheder i Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen

1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen 1. Overordnede og bærende principper for personale- og ledelsespolitikken i Beredskabsstyrelsen "Det er spændende at være ansat i Beredskabsstyrelsen" Denne målsætning er udgangspunktet for personale-

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur Albertslund Bibliotek Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus

Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Alle tiders folkeskole for alle tiders børn i Århus Skolepolitik for Århus Kommune 2004-2008 Indledning Børnene i Århus har brug for en skole, der klæder dem på til fremtiden Skolen skal være en positiv

Læs mere

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014

LUP. Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 LUP Lokal Udviklings Plan for Dagtilbud Tilst 2012-2014 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 RAMMESÆTNING... 4 ARBEJDET MED LÆREPLANER... 4 VORES LOKALE KENDETEGN MISSION, PÆDAGOGIK

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek

Børnene skal ha lyst til os. Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Børnene skal ha lyst til os Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek 1 Indholdsfortegnelse Nye samarbejdsformer mellem skole- og folkebibliotek Baggrund for projektet 3 Netværk på tværs Erfaringer

Læs mere

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere