Virksomhedsplan Bibliotekerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2008 - Bibliotekerne"

Transkript

1 Virksomhedsplan Bibliotekerne Indledning og præsentation Frederiksværk-Hundested Bibliotekerne består af 4 fysiske betjeningssteder. Åbningstider Frederiksværk bibliotek (Hovedbiblioteket) Torvet Frederiksværk Telefon: Telefax: EAN-nummer: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Åbningstider Hundested Lokalbibliotek Nørregade Hundested Telefon: Telefax: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Åbningstider Melby Bibliotek (Kernen) Melbyvej Melby Telefon: Mandag kl (i skoleferier 13-16) Tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl (i skoleferier 15-18) Ølsted bibliotek Hovedgaden Ølsted Telefon: Åbningstider Mandag kl Side 1 af 15

2 Tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Organisation Bibliotekets organisationsstruktur tager udgangspunkt i en biblioteksbetjening der sikrer helhedstænkning, tværfaglighed og tilgodeser lokale behov. Ledelsesteam Biblioteksleder Vicebiblioteksleder Afdelingsleder Hundested Driftsteams daglig opgaveløsning Frederiksværk-Hundested biblioteksvæsen består af 4 fysiske enheder, hvor den daglige drift varetages af driftsteams for de enkelte biblioteker. (fig. 1) Fig. 1 Faglige teams tværgående opgaveløsning Med udgangspunkt i betragtningen om»4 huse ét væsen«arbejdes der i faglige teams der går på tværs af de 4 fysiske betjeningssteder. De faglige teams er: Team F&F - Fiktion og Fakta Team B&U Børn og Unge Team M&M Musik og Medier Side 2 af 15

3 Bibliotekets hovedopgaver: Folkebibliotekernes formål er, at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed Bibliotekets hovedmål: Bibliotekerne i Frederiksværk-Hundested Kommune er et tilbud til alle borgere i kommunen Biblioteket er en central faktor i Frederiksværk-Hundested Kommunes lokale kulturliv og center for oplysning, information og kulturelle oplevelser Biblioteket er lokalsamfundets indgang til global kultur, viden og information Biblioteket understøtter og udbygger borgernes mulighed for livslang læring Biblioteket er formidler af den danske kulturarv Biblioteket tilbyder åbne og inspirerende fysiske rammer, der sætter brugeren i centrum Bibliotekets tilbud og samlinger synliggøres gennem god markedsføring, lang åbningstid og optimal udnyttelse af informationsteknologiens muligheder Biblioteket tilbyder alsidige samlinger, der løbende udbygges med relevante medier, som understøtter brugernes behov for aktuel viden og kultur Biblioteket er en aktiv samarbejdspartner og støtter det lokale kultur-, foreningsog idrætsliv Virksomheden er karakteriseret ved: at yde service af høj kvalitet med fokus på borgeren i opgaveløsningen helhedstænkning 4 huse - ét biblioteksvæsen en flad organisationsstruktur og korte kommandoveje at arbejde team- og projektorienteret at fokusere på optimering af opgaveløsning og ressourceudnyttelse engagerede og fagligt kompetente medarbejdere Side 3 af 15

4 en stor grad af udelegering af ansvar og kompetence et højt informationsniveau og god kommunikation at være udviklingsorienteret at være en attraktiv samarbejdspartner Personalesammensætning/normering Ansatte Biblioteksleder Vicebiblioteksleder Afdelingsleder Timer 37 timer 37 timer 37 timer 8 Bibliotekarer 301 timer 1 bibliotekar (Gymnasiet) 20 timer Biblioteksassistenter Assistenter Kontorassistenter 169 timer 133,5 timer 192 timer 1 Servicemedarbejder 37 timer 2 Bogopsættere 6 timer Personale i alt 969,5 timer/26,2 årsværk 3 Løntilskudsjob 108 timer Side 4 af 15

5 Afsnit 2. Virksomhedsaftalen og de politiske mål Resultatkrav for alle kommunens virksomheder: Sikkerhed, sundhed og trivsel Gennem målrettet arbejde med at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladserne forventer Halsnæs Kommune at kunne forebygge sygefravær og arbejdsskader samt at kunne styrke arbejdsglæden som udgangspunktet for fastholdelse og rekruttering. På baggrund af den politisk vedtagne arbejdsmiljøpolitik forventes der i starten af 2008 at foreligge en arbejdsmiljøstrategi. Virksomhederne skal i deres virksomhedsplaner redegøre for hvordan de vil arbejde med sikkerhed, sundhed og trivsel, herunder implementere kommunens arbejdsmiljøstrategi. Der rapporteres om gennemførslen af de planlagte initiativer i kvartals- og årsopfølgningerne. Kompetenceudvikling Gennem systematisk arbejde med kompetenceudvikling forventer Halsnæs Kommune at kunne skabe en platform for indfrielse af overenskomsternes krav til individuelle udviklingsplaner, samt en platform for kompetenceudvikling på såvel medarbejder- som virksomheds- og kommuneniveau. Virksomhederne skal i løbet af 2008 udarbejde og registrere individuelle udviklingsplaner i kompetenceafdækningsværktøjet EPOS HR. Kvalitet Gennem et styrket fokus på kvalitet forventer Halsnæs Kommune at sikre, udvikle og synliggøre kvaliteten i kommunens opgaveløsning. Virksomhederne skal i deres virksomhedsplaner redegøre for, hvordan de vil sikre, udvikle og synliggøre kvaliteten i virksomhedens opgaveløsning. Der rapporteres om gennemførslen af de planlagte initiativer i kvartals- og årsopfølgningerne Resultatkrav for alle virksomheder på kultur- og fritidsområdet Der er ét resultatkrav som gælder samtlige virksomheder på Kultur- og Fritidsområdet. Resultatkravet er videreført fra 2007, da kultur- og fritidspolitikken fortsat er under udarbejdelse. Sikre inddragelse og skabe ejerskab til den kommende kultur- og fritidspolitik på alle niveauer, bade blandt de kommunale virksomheder, brugerne, foreningslivet, borgerne og politikerne. Side 5 af 15

6 Bibliotekets mål 1. Brugerundersøgelse Som et led i harmoniserings- og udviklingsprocessen for bibliotekerne iværksættes en brugerundersøgelse med henblik på at afdække brugernes forventninger til den fremtidige biblioteksbetjening. Der fokuseres specielt på at afdække brugernes behov vedrørende de fysiske betjeningssteder, åbningstider, materialesammensætning og digitale ydelser. Målet er på sigt at tilpasse bibliotekets tilbud og forøge andelen af befolkningen der benytter bibliotekerne. Brugerundersøgelsen tilrettelægges og udføres i et samarbejde mellem kommunes Udviklingsafdeling og biblioteket. Resultatkrav Brugerundersøgelsens resultater indgår i bibliotekernes fremtidige udviklingsstrategi Brugerundersøgelsens resultater inddrages i arbejdet med oplæg til nye åbningstider for Halsnæs Bibliotekerne 2. Virtuel formidling Bibliotekets virtuelle formidling sigter på at synliggøre såvel det fysiske som det virtuelle bibliotek. Der fokuseres således på: udvikling og formidling af det digitale tilbud, i takt med at nye medier og muligheder udvikles at integrere bibliotekets digitale tilbud i bibliotekets hjemmeside en målrettet formidling af bibliotekets tilbud via hjemmesiden at brugernes fjernadgang via egen computer til bibliotekets digitale services udbygges løbende Resultatkrav Bibliotekets hjemmeside udbygges med særlig fokus på formidling af de digitale ydelser - Over en 3-årig periode fortages en vurdering og evaluering af besøgsmønster og brug af hjemmesidens indhold og ydelser. (sidevisninger og antal unikke hits) Anden gang med udgangen af Antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside skal udvikle sig i positiv retning, set over en 3-årig periode 3. Selvbetjening Selvbetjeningsautomater og materialesamling på Frederiksværk Bibliotek opgraderes til en RFID-løsning (chips-løsning) for at spare ressourcer. Løsningen skal desuden sikre en mere brugervenlig selvbetjening og sikre bibliotekets materialer. Hovedbibliotekets ca materialeenheder forsynes med RFID-chips og bibliotekets selvbetjeningsautomater klargøres til RFID-løsning. Min. 85 % af alle transaktioner i forbindelse med udlån og afleveringer foretages via selvbetjeningsautomater i Frederiksværk og Hundested med udgangen af Lektiecafé - biblioteket som aktivt bindeled i integrationsprocessen Bibliotekerne spiller en aktiv rolle i integrationsprocessen af etniske minoriteter i Danmark. Biblioteket understøtter integrationsprocessen, ved facilitering og gennemførsel af projekt omkring en lektiecafé på Frederiksværk Hovedbibliotek. Projektet sigter specielt på at tilbyde hjælp til tosprogede børn og unge, men kan i Side 6 af 15

7 øvrigt anvendes af alle interesserede. Lektiecaféen planlægges i samarbejde med kommunens AKT-team, og frivillige fra Dansk Flygtningehjælp. Projektet er støttet med midler fra Biblioteksstyrelsen. Projektgruppen evaluerer projektet med udgangen af 2008, med henblik på at belyse behovet for at videreføre tilbuddet om lektiecafé. Der fokuseres specielt på at opgøre antallet og sammensætningen af lektiecaféens brugere, samt at gennemføre interviewundersøgelse af både brugere og frivillige 5. Kulturelle servicecentre Bibliotekerne stiller en række tekniske faciliteter til rådighed for kommunens foreninger. De kulturelle servicecentre, er placeret på kommunens fire biblioteker, hvor foreningerne har adgang til at benytte computere med kontorprogrammer, og Internet, og fotokopieringsfaciliteter m.v. Biblioteket afholder desuden introduktionskurser i anvendelsen af kommunens kulturkalender og lokalebookingssystem. Bibliotekerne er i åbningstiden bemandet med personale som kan vejlede i, hvordan de forskellige faciliteter fungerer. Benyttelsen af tilbuddet evalueres med udgangen af 2008, med henblik på at afdække benyttelse, ressourceanvendelse og økonomi Afsnit 3. Virksomhedens egne mål 6. Kassation Kassationsprojekt fra 2007 videreføres for Frederiksværk bibliotek, med henblik på klargøring til selvbetjent RFID-løsning. Samtlige materialekategorier gennemgås og der kasseres med henblik på at skabe en aktuel, indbydende og tidssvarende materialesamling Materialebestanden reduceres med min. 30 % og arbejdet færdiggøres med udgangen af juli Projektering og flytning af Hundested Bibliotek til Hundested Rådhus Hundested Bibliotek flyttes i april 2009 til Hundested Rådhus. Huset skal rumme en række forskellige kulturelle og borgerrettede services, blandt andet Bibliotek, Borgerservice og Lokalhistorisk Arkiv. Side 7 af 15

8 Biblioteket er repræsenteret i projektets Byggeudvalg og deltager aktivt i projekteringen og planlægningen af ombygningen i samarbejde med øvrige interessenter Biblioteket er ansvarlig for at tilrettelægge flytning af materialer og inventar i samarbejde med det valgte flyttefirma 8. Etablering af kombi-bibliotek i Ølsted Skole- og folkebibliotek samarbejder om visioner, målsætning og projektering af nyt kombi-bibliotek på Ølsted skole. Biblioteket indgår i styregruppe og temagruppe i forbindelse med skoleombygningen i Ølsted de organisatoriske rammer for det kommende samarbejde afklares og beskrives 9. Organisationsudvikling team- og projektorienteret samarbejde I forbindelse med fusionsprocessen har bibliotekerne arbejdet målrettet med udvikling af en ny organisation, der understøtter helhedstænkning, teambaseret og projektorienteret samarbejde, med fokus på kvalitet i borgerbetjeningen. Udviklingen af biblioteksorganisationen er en dynamisk proces, og der foretages løbende evalueringer og justeringer på baggrund af de indhøstede erfaringer i fusionsprocessen. Virksomheden udarbejder en strategi for informations- og videndeling som understøtter den teambaserede organisation Medarbejderne fortager en evaluering af den teambaserede samarbejdsform over en 3-årig periode. 2. gang med udgangen af 2008 At der i arbejdstilrettelæggelsen skabes balance mellem drift og udvikling - At omlægning og optimering af arbejdsprocesser skal resultere i større fokus på den direkte borgerbetjening og nye tiltag og kvalitative forbedringer i betjeningen 10. Børnehavebiblioteker Team Børn & Unge fortsætter udbygningen af børnehavebiblioteker i kommunens daginstitutioner, med henblik på at stimulere børns sprog og læselyst og udbrede bibliotekets tilbud til børnefamilierne i kommunen. Målet er, at alle kommunens børneinstitutioner deltager i projektet med børnehavebiblioteker med udgangen af (4 børnehavebiblioteker årligt) Der samarbejdes med Børne- og Familieafdelingen om etablering af 4 børnehavebiblioteker inden udgangen af Samarbejde med Melby skole om kombibibliotek Sammenlægning af skole- og folkebibliotek er sket med udgangen af På baggrund af erfaringer fra det første år efter fusionen evalueres samarbejdet. Effekten af sammenlægningen afdækkes og evalueres i samarbejde med skolen Side 8 af 15

9 Der lægges en strategi for det fremtidige samarbejde og indsatsområder 12. Virtuel formidling i biblioteksrummet storskærme i Frederiksværk og Hundested Som et led i synliggørelsen af bibliotekets tilbud opsættes storskærme i bibliotekerne, som et led i formidlingsprocessen. Der arbejdes aktivt med formidling af bibliotekets materialer og synliggørelse af bibliotekets arrangementer og undervisningstilbud der arbejdes aktivt med at synliggøre bibliotekets virtuelle tilbud, med speciel fokus på at øge kendskabet til bibliotekets elektroniske licenser der arbejdes aktivt med at øge kendskabet til andre kulturelle tilbud i kommunen 13. Virtuel formidling nye medier for børn og unge i Hundested og Frederiksværk Der arbejdes aktivt med den virtuelle formidling i det fysiske rum med henblik på at fremvise de nye medier og skabe et attraktivt miljø for børn og unge på biblioteket. der opsættes Playstation 3 og Wii-konsoller i Frederiksværk og Hundested at øge antallet af børn og unge der benytter bibliotekets tilbud 14. Musik- og teaterfestival for børn og unge I 2008 arbejdes der målrettet på at planlægge en musik- og teaterfestival i Halsnæs med henblik på afvikling i Der arbejdes på at etablere et tværgående projekt i samarbejde med skoler, daginstitutioner, Musikskolen, Gjethuset og øvrige interessenter om planlægning af musik- og teaterfestival for børn og unge i Halsnæs Kommune i Afsnit 4. Værdier Kommunens vision I år 2016 er Halsnæs Kommune en: Naturrig kommune, hvor fastholdelse af naturværdierne indtænkes i udviklingen. Mangfoldig kommune, hvor variation er en dyd og utraditionelle idéer er en styrke. Kreativ og effektiv udviklingskommune i konstant bevægelse Kommunens værdier Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: Side 9 af 15

10 Redelighed. Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad man kan forvente af hinanden. Muligheder. Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens fortsatte udvikling. Vi skaber kreative løsninger og betræder gerne nye stier. Helhed. Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. Virksomhedens arbejde med kommunens vision og værdier Nedenstående er et koncentrat af arbejdet med kommunens vision og værdier på bibliotekets opfølgningsseminar den 21. marts Kommunens værdier kommer til udtryk i biblioteksvirksomheden ved den måde vi arbejder sammen og omgås hinanden i det daglige: Redelighed - viser vi når: vi er loyale overfor over for hinanden og kommunen som arbejdsplads vi er åbne og ærlige over for hinanden vi accepterer hinandens forskellighed vi går efter bolden, ikke efter manden vi nærer tillid til og tro på hinanden vi værdsætter hinandens kompetencer Mulighed giver vi hinanden når: vores individuelle kompetencer sættes i spil vi giver rum for, og støtter op om, såvel den faglige som den personlige udvikling vi udvikler kreative idéer og omsætter dem til handling vi deltager i kurser og videreuddanner os vi afliver plejer vi er fleksible vi søger nye samarbejdspartnere vi søger nye udfordringer Helhed i arbejdet opstår, når: vi har en et fælles billede af organisationen - 4 huse - ét biblioteksvæsen vi skaber sammenhæng i arbejdet vi trækker på samme hammel vi tager ansvar for løsning af opgaver på tværs af huse og faggrænser vi skaber sammenhæng i kommunikation og information vi skaber samhørighed personalet imellem Side 10 af 15

11 Kommunens værdier kommer til udtryk i det daglige møde med og servicering af borgeren. Redelighed mærkes i vores møde med borgeren, når: vi har respekt for forskellige ønsker og behov vi accepterer forskellighed og agerer herudfra vi møder borgeren i øjenhøjde vi er åbne, imødekommende og udadvendte vi er ikke-bureaukratiske vi står inde for det vi gør vi er handlekraftige og træffer fornuftige beslutninger Mulighed giver vi borgeren, når: vi tilbyder en verden af muligheder og oplevelser i form af de materialer og services vi stiller til rådighed vi skaber inspirerende og kreative læringsrum, og giver borgeren mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt vi giver borgerne mulighed for at søge informationer og vejledning vi løser opgaver, som ingen andre kan/vil vi tilbyder en ekspertise på et højt fagligt niveau vi er åbne over for forslag og initiativer fra borgerne vi optimerer og videreudvikler vores tilbud og services Helhed giver vi borgeren, når: vi yder den samme service uanset betjeningssted, så vi fremstår som en sammenhængende enhed over for borgeren når der er sammenhæng og genkendelighed i den service vi tilbyder i det fysiske og det virtuelle rum vi er indgang til såvel global som lokal information og viden vi er en del af det lokale kulturelle netværk Idé-katalog til hvordan kommunens grønne profil/vision kan udmøntes i bibliotekssammenhæng: Under overskriften Naturen ind i biblioteket biblioteket ud i naturen kan en eller flere af nedenstående aktiviteter indgå til aktiv understøttelse af kommunens vision og værdier. Da biblioteket allerede har et fyldigt katalog af servicemål og resultatkrav, der skal gennemføres i 2008, vil idékataloget kunne bruges i de kommende år. På de ydre linier: Samarbejde med institutioner med udstillinger af børns arbejde med natur- og miljøemner Samarbejde med lokale naturvejledere og naturforeninger/-organisationer Fokus på bibliotekernes uderum hvordan kan vi bruge arealerne til formidling af bibliotekets tilbud og kommunens naturværdier? Side 11 af 15

12 Fokus på naturværdierne i kommunen (eks. natur/turguide på nettet) Fokus på formidling af bøger om natur med speciel fokus på det nære og lokale Formidling af naturpjecer, specielt lokale pjecer og naturværdier Fokus på natur og miljø i vores udstillinger, arrangementer og på hjemmesiden Arrangere foredragsholdere (evt. satse på lokale kræfter) Lave guider til kommunens naturskønne områder, naturlegepladser, bålpladser, vandrestier o.l. (evt. samle fra eksisterende kilder Skov- og Naturstyrelsen, museumsguides og andet) Vi kunne låne bøger ud alternative steder uden for bibliotekets vante rammer evt. i tilknytning til arrangementer om et bestemt emne Udlån af ud-i-naturen - sæt/kufferter Vi kunne tage på stranden om sommeren og forære kasserede bøger væk På de indre linier: Generelt være miljøbevidste i vores valg Opgradering og udvikling af biblioteksrummet, fx café, lytteposter, storskærme og forskellige aktivitetsområder Altid en frisk buket blomster i publikumsekspeditionen Frugt-ordning for personalet Sunde rengøringsmidler m.m. klar miljøprofil i kommunen og på bibliotekerne Masser af grønne planter i publikumsarealer og kontorer Naturmaterialer ind i bibliotekernes inventar og udsmykning Miljørigtige tiltag, f.eks. strømbesparende initiativer, og udlån af elspare-meter Walker - møder i naturen eller møder alternative steder (ud fra et ønske om at kende sin (nye) kommune) Gode uderum til personalet til brug for frokostpauser og sommermøder. Evt. borde, bænke forbeholdt personalet Afsnit 5. Budget Se separat bilag 1 budget 2008 Afsnit 6. Opfølgning Årsrapport Ifølge mål- og rammestyringskonceptet skal der én gang årligt ske en tilbagemelding fra virksomhederne til byråd og fagudvalg, så politikerne får et billede af, hvordan det er gået med de politisk fastsatte målsætninger og de tildelte økonomiske rammer. Tilbagemeldingen skal tage udgangspunkt i virksomhedsaftalen, herunder især resultatkravene og budget. Årsrapporten følger skabelon og vejledning som udarbejdet af Udviklingsafdelingen. Budgetopfølgning Budgetopfølgning sker 3 gange årligt i henhold til det af Byrådet vedtagne årshjul. Side 12 af 15

13 Intern opfølgning Intern opfølgning på servicemål, resultatkrav og handleplan sker i forbindelse med budgetopfølgningen, ved behandling i MED-udvalg og Personalemøder. Afsnit 7. Medarbejder kompetencer Indsatsen i indeværende år vil især koncentrere sig om at fortsætte udviklingen af den nye organisation og videreudvikle de faglige teams, der arbejder på tværs af faggrænser. I den løbende proces vil der være speciel fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer, i takt med at der afdækkes nye behov og muligheder. Hvilke kompetencer har virksomheden? Virksomheden er specielt karakteriseret ved: at være en servicebaseret virksomhed med fokus på brugeren Systematisering og strukturering af information (informationsspecialister) Formidlingskompetencer fysisk og virtuel Undervisningskompetencer Planlægning af arrangementer, udstillinger og events Behersker søgeteknikker og brug af databaser og søgemaskiner IT-kompetencer Hvilke kompetencer har virksomheden brug for at kunne løse opgaverne og opnå mål? Veluddannede og fleksible medarbejdere, som: kan kommunikere både skriftligt og mundtligt er serviceminded og samarbejdsvillige kan arbejde selvstændigt og struktureret kan arbejde team- og projektorienteret kan arbejde netværksbaseret kan arbejde på tværs af institutioner og områder kan håndtere videndeling og håndtering af nye formidlingsformer evner selv- og medledelse evner at formulere spørgsmål Hvilke evt. kompetencegabs og udfordringer står virksomheden overfor? Virksomheden specielle udfordringer består blandt andet i : at udvikle og vedligeholde en teambaseret organisation at kunne arbejde projektorienteret at skabe en struktur for effektiv videndeling at skabe en helhedskultur for alle medarbejdere at skabe en effektiv kommunikation på tværs af huse og faggrupper at kunne navigere i komplekse sammenhænge at skabe et ensartet serviceniveau uafhængigt af fysisk betjeningssted at uddanne IT-frontløbere Side 13 af 15

14 at målrette markedsføringen af bibliotekets tilbud 9. Mødefora og mødestruktur Afsnit 8. Mødefora og mødestruktur Intern mødestruktur for bibliotekerne: Bibliotekernes mødestruktur er et resultat af den valgte organiseringsform, og vil ændre sig i takt med at der opstår ændrede behov. Eksempelvis er det prioriteret højt at der er et personalemøde 1 gang i måneden i fusionsovergangen. Bibliotekets faste mødevirksomhed er planlagt onsdag formiddag, hvor alle 4 biblioteker er lukkede. Dette sikrer at alle medarbejdere kan deltage i relevante møder. Øvrig mødevirksomhed planlægges løbende. Se Bilag 2 Intern mødestruktur - Bibliotekerne Interne mødefora i kommunalt regi: Kultur- og Fritidsledermøder Ledermøde områdechef og biblioteksleder Lederforum Lederforum -netværksgrupper Eksterne mødefora i kommunalt regi: Kreative Byer Danmarksbiblioteksforening Region Hovedstaden Biblioteksleder bestyrelsesmedlem Eksterne mødefora i biblioteksfagligt regi: Biblioteksledermøder TR-møder Faglige netværk: Biblioteket har udpeget deltagere til følgende netværks-, erfa- og adhoc-grupper Netværksgruppen for Voksenbiblioteksområdet Netværksgruppen for Børne-/ungeområdet: Netværksgruppen for Udlånsekspeditionsområdet: Erfagruppen for Biblioteksbetjening af etniske minoriteter Erfagruppen for Materiale- og dokumentlevering Side 14 af 15

15 Erfagruppen for Musikbiblioteksbetjening Erfagruppen for webreddaktører Ad hoc-gruppen for ordblinde/læsehandicappede Ad hoc-gruppen for licenser/internettet som en integreret del af formidlingen i det fysiske bibliotek Borger.dk samarbejde Forbrugerinfo Brugermøder DDElibra Bibliotekssystem Driftsmøder DDElibra Ledermøde DDElibra Afsnit 9. Eventuelt Ingen bemærkninger. Afsnit 10. Bilag Bilag 1: Budget 2008 Bilag 2: Bibliotekets mødefora 2008 Bilag 3:Tids- og handleplan 2008 Side 15 af 15

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne Årsrapport 2007 for Bibliotekerne Sammendrag I 2007 år er der mellem virksomheden og Sammenlægningsudvalget aftalt følgende resultatkrav : 3 resultatkrav, for samtlige virksomheder i Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5

1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 Borgerundersøgelse- Bibliotekerne Efterår 2008 Natur og Udvikling BORGERUNDERSØGELSE BIBLIOTEKERNE EFTERÅR 2008 1 INDLEDNING... 3 1.1 Undersøgelsens resultater... 4 1.2 Fakta om bibliotekerne... 5 2 SÅDAN

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Service i Vordingborg Bibliotekerne

Service i Vordingborg Bibliotekerne Service i Vordingborg Bibliotekerne 95 % af Vordingborg brugerne er enige eller meget enige i, at de får den hjælp, de har behov for 90 % er enige eller meget enige i, at personalet er synligt og opmærksomt

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, ua@silkeborg.bib.dk Hans Jørgensen, Them

Læs mere

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk

Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg. 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Svendborg Bibliotek Svinget 1 5700 Svendborg 62 23 50 00 bibliotek@svendborg.dk www.svendborgbibliotek.dk Meget mere end bøger Svendborg Bibliotek er en af Fyns mest besøgte kulturinstitutioner med mere

Læs mere

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek

Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 1 vers. 18.12. Handlingsplan 2014 for Gentofte Centralbibliotek 2.1 Materialeoverbygning Centralbibliotekerne indkøber i fællesskab al udenlandsk litteratur (dog undtagen tidsskrifter, subskriptioner,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Kvalitet på børneområdet

Kvalitet på børneområdet Kvalitet på børneområdet Oplæg af Per B. Christensen Børne- og Kulturdirektør i Næstved (formand for BKF ), for embedsmandsgruppe om kvalitetsreformen i Statsministeriet d. 3. oktober 2006 Hvad er kvalitet?

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2004 1 Beretning for Gentofte Centralbibliotek Gentofte Centralbiblioteks målsætning og ambition er, i et tæt samarbejde med brugerne, at fastholde centralbiblioteket

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer. Børne- og skoleforvaltningen Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi med forklaringer 2012 2015 Børne- og skoleforvaltningen Udarbejdet januar/februar 2012 Bjørn Stålgren, Gitte Petersen og Lene Juel Petersen Vedtaget april

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2014 1. Understøttelse af Byrådets arbejde med udarbejdelse af ny vision for Fredericia Kommune Vision 2012 udløb med udgangen af året. Derfor

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling 14. april 2013. Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Jura og Forhandling Job- og personprofil Baggrund Slagelse Kommune søger en ny afdelingsleder til Jura og Forhandling. Slagelse Kommune

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere