Magasindelen. Magasinet i Ribe. Museumsprojekt 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Magasindelen. Magasinet i Ribe. Museumsprojekt 2005"

Transkript

1 Magasinet i Ribe Museumsprojekt 2005 Magasindelen Magasindelen...2 Baggrund...3 Undersøgelsesarbejdet...6 Bygningen...8 Genstandsmængden, pakning og reoler...9 Opstillingsprincip...10 Håndtering, overflytning m.v...11 Registrering og registreringens tilgængelighed...12 Tidsplan...12 Økonomi...13 Museumsprojekt Magasindelen - s. 1

2 Museumsprojekt 2005 Magasindelen Den antikvariske Samling i Ribe Den antikvariske Samling i Ribe er et kulturhistorisk lokalmuseum - Danmarks ældste - der dækker såvel arkæologi som nyere tid. Samlingens nuværende magasiner, der rummer ca genstandsnumre med ca genstande, er ikke tidssvarende - hverken plads-, opbevaringseller håndteringsmæssigt. En bevilling fra VELUXFONDEN har gjort det muligt at beskrive et nyt magasin af høj kvalitet. Dette magasin kan løse ikke kun Samlingens behov, men også tilsvarende behov i Ribe-området, f.eks. Ribe Kunstmuseums og Ribe Byhistoriske Arkivs. I Ribes industrikvarter placeres en ny bygning med plads til håndtering af genstandene, magasinrum og et opbevaringsrum - i det sidste kan der med tiden ske en udvidelse af magasinet. Bygningen skal være stor og tung, idet bygningskroppen skal virke som buffer for udsving i temperatur og luftfugtighed. For de fleste genstande er det nok - kun luftcirkulation og frostsikring er nødvendig - mens det for et par små grupper genstande er nødvendigt med et mere reguleret indeklima. Genstandene placeres dels på kompaktreoler og dels på pallereoler. De placeres efter sags-nr., således at hver aflevering eller udgravning står sammen, og således at al tilvækst sker i enden. Selve magasinrummene vil have en størrelse, der giver rum for en fremtidig tilvækst af genstandsmængden på ca. 25%. I det nye magasin skal genstandene kunne stå i fred mest muligt. I forbindelse med overflytningen til det nye magasin skal genstandene - i nødvendigt omfang - rengøres, stabiliseres, konserveres og nedpakkes, så de kan stå på deres nye plads uden risiko for, at der sker en nedbrydning af dem. Samtidig skal en registrering og fotografering sikre, at flest mulige oplysninger findes i Samlingens EDB-system. Dette system skal udbygges, så oplysninger er tilgængelige ikke alene for museets medarbejdere men også formidlingsmæssigt over for alle interesserede, hvadenten disse besøger museet og dets udstillinger eller søger viden via Internettet. Det er ønsket at kunne indlede arbejdet i Byggeriet forventes klar til begyndende ibrugtagning primo Inden da ønskes arbejdet med genstandene påbegyndt. Sortering og håndtering er så pladskrævende, at lokaler lejes til første fase af dette arbejde. Den EDBmæssige side af sagen ønskes ligeledes påbegyndt hurtigst muligt. Det samlede projekt vil komme til at koste kr. incl. moms. Deraf bruges kr. på bygningen, bygningsinventar m.v., kr. til EDB-løsningen og kr. til arbejdsløn, materialer m.v. i forbindelse med overflytningen, rengøring, stabilisering, konservering, registrering, fotografering og al håndtering i sagen. Endelig er der afsat kr. til administration og ledelse af projektet, til formidling og til uforudsete udgifter. Museumsprojekt Magasindelen - s. 2

3 Det er håbet og troen, at en gennemførelse af ovenstående projekt kan tjene som eksempel og inspiration for en række museer med tilsvarende magasinproblemer i Danmark og udlandet. Ikke sådan at forstå, at vi forventer at projektet vil blive direkte kopieret, men at ideerne kan tilpasses det enkelte museums behov. Baggrund Den antikvariske Samling i Ribe blev oprettet i 1855 og er landets ældste provinsmuseum. I dag består Samlingen af tre udstillingssteder: Museet Ribes Vikinger, Rådhussamlingen, og Quedens Gaard. Dertil kommer bygningerne Toldboden, Sortebrødregade 3 og Sortebrødregade 5. I bygningerne findes der - udover udstillingslokaler - kontorer, arkiver, biblioteker, værksteder, magasiner, faciliteter til midlertidigt ansat personale (fortrinsvis arkæologer) m.m. Quedens Gaard, Toldboden og Sortebrødregade 5 er alle fredede bygninger. Den antikvariske Samling er et kulturhistorisk lokalmuseum med ansvar for såvel den nyere tid som arkæologien, og vores område udgøres af Ribe Kommune og to sogne i Bramming Kommune. Når det gælder arkæologien i perioden fra og måske lidt tidligere - er Ribe-området af mere end national interesse. Byens og områdets placering i den internationale vareudveksling gør sammensætningen i fundbilledet i Ribe til unikt i Danmark og de fantastiske fundforhold og udgravninger har f.eks. gjort, at Ribe internationalt sætter dateringsrammerne for en lang række genstande i 700- og 800-årene. I de sidste år er det blevet mere og mere klart for os, at en række forhold i de gamle bygninger er så utidssvarende, at drastiske forholdsregler er nødvendige. Det drejer sig først og fremmest om de magasinforhold, som de fredede bygninger giver mulighed for: hverken plads-, temperatur-, luftfugtigheds- eller håndteringsforhold er acceptable, og i de fredede bygningerne er det ikke muligt at etablere sådanne. Dernæst drejer det sig om vores kontorforhold: for øjeblikket er de spredt ud over vores bygningskompleks, hvilket giver en meget diffus struktur. Samtidig trænger en del af Toldboden - nemlig sidehuset - til en regulær istandsættelse. Til sidst drejer det sig om vores udstilling i Quedens Gaard, der er forældet og nedslidt. Vi har i et samlet projekt - Museumsprojekt forsøgt at beskrive løsninger på disse tre forhold fordi Samlingen det år kan fejre sin 150 års fødselsdag. De beskrevne løsninger omfatter byggeri af ny magasinbygning, restaurering og efterfølgende samling af museets kontorer i Toldboden og nye udstillinger i Quedens Gaard. Hvad angår magasindelen gjorde en bevilling fra VELUXFONDEN i december 2001 det muligt, at gennemføre en nøjere undersøgelse af Den antikvariske Samlings behov, at se på moderne magasinløsninger gennemført i museumsverdenen i landene omkring os og afslutningsvis at beskrive et samlet højkvalitets magasin-projekt, der er tilpasset netop vores situation. Nærværende beskrivelse er resultatet af dette arbejde. Den indledes med en kort gennemgang af det arbejde, der er udført i undersøgelsesperioden. Derefter følger en gennemgang af projektet - beskrivelse såvel som økonomi - med henvisninger til en række efterfølgende bilag. Museumsprojekt Magasindelen - s. 3

4 På loftet over købmandsgården Quedens Gaard står en række reoler med nyere tids genstande. Plastik beskytter mod snavs, men det er også den eneste beskyttelse mod frost om vinteren, varme om sommeren samt fugt. Taget er kun delvis isoleret. På hylderne under plastikken står nogle genstande frit fremme, mens andre er pakket i kasser. Museumsprojekt Magasindelen - s. 4

5 Efter at loftet over Quedens Gaard var blevet fyldt op med mindre genstande fra nyere tid, blev spidsloftet på nederste hanebånd fyldt med større genstande. Håndteringsmæssigt er de ikke til at komme til. På spidsloftet over Quedens Gaaard s baghus, efter to hønsetrapper, finder man arkæologiske genstande fra middelalderen, indkommet ved afleveringer eller udgravninger i perioden fra 1855 til ca Museumsprojekt Magasindelen - s. 5

6 Undersøgelsesarbejdet Den primære del af undersøgelsesarbejdet blev gjort af løst og fastansat personale fra Den antikvariske Samling. Konservator Lizzi Thamdrup og arkæolog Erik Bjerre Fisker blev ansat til dette arbejde, som blev udført i samarbejde med de fastansatte museumsinspektør Claus Feveile, der i det daglige har ansvaret bl.a. for magasiner, registrering og EDB og antikvar Jakob Kieffer- Olsen, der havde økonomien, selve projektbeskrivelsen og det overordnede ansvar som sin del. Til supplering af ovenstående er der blevet trukket på ekstern arbejdskraft: Lars Christoffersen fra Ingeniørfirmaet Birch & Krogboe til udvikling af et bygningskoncept, der modsvarer de museale krav, arkitekt Anker Ravn Knudsen til at tegne et arbejdskoncept af den ønskede bygning i plan og snit og LFDATA til at beskrive den EDB-løsning, der er ønskværdig. Selve arbejdet blev indledt med to udlandsture, hvor museer og samlinger af forskellig art blev besøgt. Den ene tur gik til Sverige og Norge, hvor først Nordiska Museet og Kungliga Husgerådskammeret i Stockholm besøgtes, derefter Vitenskapsmuseet og Trøndelags Folkemuseum i Trondhjem og til slut Norsk Folkemuseum i Oslo. Den anden tur gik til England, hvor vi så magasinforholdene på Museum of London og Winchester Museum. Efter disse to rejser var der ikke direkte behov for en tredje, og det besluttedes at afvente udredningsarbejdet og evt. ønsker og direkte spørgsmål, der kunne besvares ved en sådan tredje rejse. In casu kunne de ønskede svar fås ved besøg i Odense og København. På besøg i Museum of London s magasin for genstande fra nyere tid. Før vi kom alt for langt i arbejdet afholdt vi et møde med en følgegruppe bestående af konservator Elmer Fabech fra Konserveringstjenesten for Ribe og Ringkjøbing Amter, Eske Museumsprojekt Magasindelen - s. 6

7 Wohlfart fra Dansk Kulturhistorisk Centralregister, Ingegerd Marxen fra Nationalmuseets Bevaringsafdeling og Peter Obel fra Odense Bys Museer. Her fik vi gennemdiskuterer de problemer og ideer som rejserne og vores specielle forhold gjorde aktuelle samt de generelle forhold ved magasinering af museumsgenstande. Herefter gik det egentlige arbejde for alvor i gang: Gennemgang og opmåling af nuværende magasiner, beskrivelse af krav til plads, rengøring, registrering, pakning m.v., ønsker til reolsystemer, håndteringslokaler m.m., registrerings- og opstillingsprincipper o.s.v. o.s.v. o.s.v. Udgangspunktet var de kvalitetskrav, som var blevet formuleret i ansøgningen til VELUX- FONDEN:. 1) Drift: Det færdige magasin skal være driftsmæssigt billigst muligt. Det nytter ikke noget at vælge løsninger, der kræver mange midler hverken til tekniske styringssystemer eller til mandskabstimer. De få midler, som et provinsmuseum af vores størrelse har til rådighed, er bedst brugt på det faglige arbejde, og derfor bør bygningens, teknikkens og håndteringens krav til ressourcer være lavest mulige. 2) Materialer: Genstandene på et magasin bliver påvirket af omgivelserne, og valget af alle typer af materialer, der indgår i såvel bygning som inventar, er vigtigt. 3) Indretning: Magasinets genstande skal principielt kunne stå urørte i mange år, men skal på den anden side også være let tilgængelige uden at andre genstande udsættes for unødig håndtering og dermed risiko. 4) Rengøring og konservering: Når genstandene først er sat på plads i det nye magasin, bør de kunne passe sig selv i længst mulig tid. Skidt rummer nedbrydende stoffer og skal derfor, hvis det da ikke er en del genstanden, fjernes. I det omfang, det er nødvendigt, skal genstandene igennem en stabiliserende konservering. 5) Pakning: Pakning og emballering af genstandene skal tage hensyn til såvel håndtering, genfinding og undgåelse af nedbrydning. 6) Registrering: Enhver forstyrrelse af genstande på magasinet udsætter dem for en større eller mindre risiko. Jo bedre registreringen er - beskrivelse, foto, oplysninger m.v. - jo mere sikker kan vi være på kun at skulle håndtere netop de genstande, som skal bruges f.eks. til forskning eller udstilling. 7) Tilgængelighed: Museernes formål er at indsamle, bevare, registrere, forske og formidle - alt sammen aktive handlinger fra vores side. Vores publikum kan have andre ønsker end dem, som vi med vores aktive handlinger tilbyder. Adgang til vores registrering - og i vore dage adgang via Internettet - giver publikum den største mulighed for at tilfredsstille egne ønsker. Museumsprojekt Magasindelen - s. 7

8 Grundigere beskrivelse af Bygningen Tankerne om bygningen er udviklet i samarbejde med Lars Christoffersen fra Ingeniørfirmaet Birch & Krogboe, der har udarbejdet et dispositionsforslag, se bilag 1. Det endelige bygningsprojekt skal først udarbejdes senere, men for at visualisere ideerne har arkitekt Anker Ravn Knudsen tegnet et arbejdskoncept af den ønskede bygning i plan og snit, se bilag 2. Arbejdskonceptet er ikke den endelige bygning - overvejeleserne affødt af bygningstegningerne vil fortsætte til magasinet står klar, men principperne bag bygningen ligger fast. Den ønskede bygning er opdelt i tre dele - en opholdsdel, et opbevaringsrum og selve magasindelen. Fælles for alle tre led er bygningskroppen, og at der i den ene side er et gennemgående dæk. Udover denne bygning kommer der en udhus -del, idet vi ønsker et halvtag/let bygning på den ene side af magasinet, hvorunder udgravningsudstyr lige fra skurvogne over våde vintermåtter til graveskeer kan placeres, samt et mindre anlæg, hvor arkæologisk soldning kan foregå. Bygningsdelen, der rummer selve magasindelen, ligger i midten. Den skal være en stor og tung bygning, der virker efter det passive klimatiseringsprincip som beskrevet af Lars Christoffersen i bilag 1. Passiv klimatisering vil sige, at en stor og tung bygningskrop virker som buffer for udsving i temperatur og luftfugtighed - de udsving, der tillades, vil foregå meget langsomt. Der vil normalt ikke være behov for regulering af hverken temperatur eller luftfugtighed, - normalt, fordi det skal være muligt at sætte lidt varme på for at holde temperaturen over 5 gr., og fordi det vil være nødvendigt med midlertidig affugtning for at fjerne byggefugten. Den nødvendige teknik vil begrænse sig til et ventilationsanlæg, der skal sikre cirkulation af luften, og i dette anlæg skal en varmekilde placeres. Fordelene ved denne bygningstype er at det er bedst for genstandene, fordi udsvingene vil foregå meget langsomt - det er ændringernes hastighed og ikke om f.eks. temperaturen er 5 eller 20 gr., der skader genstandene, og denne langsomme ændring er mere skånsom end et klimaanlægs hurtige ændringer at der er ingen risiko for teknisk nedbrud i et klimaanlæg at det er billigst og enklest i daglig drift. Rummets størrelse skal af hensyn til brandregler holdes under 1000 m2. På og under det indskudte dæk placeres kompaktreoler, mens det frie gulv bruges til pallereoler samt til genstande, hvortil der ikke skal gøres brug af reoler. Her skal så langt hovedparten af de museale genstande placeres. Fra dækket er der adgang til et mindre magasinrum, hvor specielt følsomme genstande; arkæologisk jern, fotografisk materiale m.v. placeres. Specielt følsomt betyder, at vi her skal have mulighed for at styre såvel temperatur som luftfugtighed. Også her placeres kompaktreoler. Yderligere plads i hovedmagasinet vil kunne opnås ved placering af et extra dæk over en del af bygningsarealet. Lager- eller opbevaringsdelen er bygningsmæssigt en fortsættelse af magasindelen, men der er kun adgang udefra. Døre mellem magasindelen og lagerdelen er nødudgange. På længere sigt er det meningen, at magasinet kan/skal udvides med lagerdelen, der derfor indrettes efter samme system blot uden reolerne (der lægges dog skinner til kompaktreolerne i gulvet). I dette lager skal en stor del af museets materialer opbevares. Med materialer tænkes på udstillinger og udstillingsmateriel, specielle byggematerialer til de fredede bygninger såsom træ, munkesten, tagtegl m.v., udgravningsudstyr, der skal stå tørt og sikkert, kontor-, arkiv- og andre møbler/reoler, der ikke skal kasseres m.v. Museumsprojekt Magasindelen - s. 8

9 I opholdsdelen findes de rum, hvor personalet skal opholde sig og arbejde. Under det gennemgående dæk ligger toiletter, rengøringsrum, køkken og studielokalet, det sidste skal ved hjælp af en skillevæg kunne deles op i to - fleksibilitet er nøgleordet for formålet her: studier, registrering, møder, kontor m.v. Genstandene skal komme ind i modtagerummet, dog skal de, hvis de kan rumme borebiller og andet kryb, placeres i karantænerummet og derfra fryses. Fra modtagerummet kan genstandene placeres midlertidigt i et opbevaringsrum, de kan gå til rengøring m.v. i klargøringsrummet eller til registrering med efterfølgende pakning, hvilket kan ske i klargøringsrummet eller i studielokalet. Et depot er beregnet til pakningsmateriale og til bøger, der sælges af Museet. Over dækket ligger dels det ovenfor nævnte specialmagasin og dels yderligere et mindre magasinrum, der skal stå til rådighed for Byhistorisk Arkiv. Genstandsmængden, pakning og reoler Magasinet skal have en størrelse så genstandene kan være der ikke alene i år men også gerne i de nærmest kommende år. Det er ikke muligt at sikre sig 100%, at genstandene også kan være der om f.eks. 10 år. Årsagen til dette er, at vi ikke kender indsamlingen i de kommende år. Til en vis grad er den selvfølgelig afhængig af vores egne beslutninger, men også kun til en vis grad. Eksempelvis kan vi få tilbudt meget omfangsrige genstande, som vi ikke synes, at vi kan sige nej til - det kunne være Ambergs ciboriealter fra ombygningen af Ribe Domkirke 1904, vogne brugt i Ribe eller diverse kirkeklokker. Vi kan også blive nødt til at overtage ansvaret for eksisterende museumssamlinger indenfor vores ansvarsområde - eksempelvis er vi ved at indgå et samarbejde med Amtssygehuset i Hviding om registrering af deres museumsgenstande - skønnet ca , et samarbejde vi vil gøre betinget af, at Ribe Amt forpligter sig til at anerkende disse genstande som museale for al fremtid - og disse o genstande kunne ved en evt. nedlæggelse af Amtssygehuset gå hen og blive vores problem. Vi har forespurgt hos vores kolleger i Ribe Amt, om nogle af dem var interesseret i magasinplads under en eller anden form i en ny magasinbygning. Vi har fået positiv tilbagemelding fra Ribe Kunstmuseum. Vi har ligeledes forespurgt Ribe Byhistoriske Arkiv, der muligvis bliver overført til Den antikvariske Samling engang i fremtiden, og Mandøhuset. Begge har sagt ja til tilbuddet for den del af deres samlinger, som passende kan/skal opbevares på et magasin. For Mandøhuset viste det sig at være forsvindende, idet alle dette Museums samlinger er udstillet på nær nogle ganske få genstande, der står på husets loft. Før en beregning af pladsbehovet kunne gennemføres er det vigtigt at vælge pakkesystem. Her er udgangspunktet, at når genstandene en gang er pakket, så skal de helst ikke røres ved i overskueligt fremtid medmindre, at der er nogle der skal se/bruge/studere dem. D.v.s. at vi ønsker, at de står nedpakket, så de ikke støver til. Hvor det kan lade sig gøre, har vi valgt at pakke mindre genstande i standard flyttekasser (40*40*70) eller i mindre kasser, der passer i modul med standard flyttekasser. Denne pakning er også valgt i Odense, og har der fungeret udemærket. Flyttekasserne placeres i kompaktreoler med langsiden ud ad, fordi de så er nemmere at få fat i og dermed løfte. Større genstande sættes på pallereoler, hvor de dækkes af. Imidlertid er der en række genstande, der ikke passer i disse to standarder. Mange tekstiler skal pakkes i kasser, der ikke er ret høje men til gengæld større i fladen, andre tekstiler skal gerne rulles - ruller kan sidde på en kompaktreol - og endelig er der tekstiler, der skal behandles specielt (store kjoler f.eks.). Malerier og større billeder har det bedst med at hænge/stå på et gitterværk, der også kan indgå i et kompaktreolsystem. Museumsprojekt Magasindelen - s. 9

10 En gennemgang af Den antikvariske Samlings nuværende magasiner og udstillinger, af de af Kunstmuseets udpegede samlinger til magasinering samt oplysninger fra Byhistorisk Arkiv ligger til grund for en beregning over pladsbehovet. I denne gennemgang er genstandene blevet opdelt i flyttekasse-reoler, tekstilkasse-reoler, billed-reoler og palle-reoler. D.v.s. at der ikke er udskilt tekstiler, der skal placeres på ruller, hvilket vi ikke anser som væsentligt i forhold til beregningerne. De små genstande er heller ikke gennemgået med henblik på udskilning af arkæologisk jern. Udgangspunktet er altså, at rummet til Byhistorisk Arkiv passer til det anslåede behov, og at der er godt med plads til arkæologisk jern og øvrigt sårbart materiale. Selve udregningerne er selvfølgelig behæftet med en vis usikkerhed - hvor meget genstandsmængden kommer til at fylde efter endt pakning bygger på mål, vurderinger og kvalificerede skøn. Udregningerne viser, at vi har 388,2 m2 areal til kompaktreoler (efterlader 2,8 m frit areal mellem reolerne, der fylder 35,8 m på hver etage). Vi regner med, at hver reol har 4 hylder med en hyldehøjde på 40 cm. Når der hertil lægges plads i bunden til hjul m.m. samt til selve hylderne, så kommer den øverste hylde så højt op, at hvis vi skal have en femte hylde, så medfører det, at vi skal bruge stiger for nå op til denne hylde. Af hensyn til sikkerheden ved håndteringen ønsker vi ikke, at det er nødvendigt med stiger. Ved beregningerne har vi regnet med, at der er 5 cm luft til hver kasse, samt at der for hver 20. kasse efterlades et hul - som sikkerhed for, at vi ikke behøver at rykke kasserne, fordi der måtte komme ekstra genstande eller at de eksisterende af en eller anden grund skulle komme til at kræve mere plads. Af de 388,2 m2 bruger vi 314,75 m2, og har til nye genstande 73,45 m2. Det svarer til, at der er plads til en forøgelse af vores genstandsmængde i kompaktreolerne på 23,3%. Arealet med pallereoler er 485 m2. På dette areal kan der placeres reoler dækkende 222,3 m2, hvis der i hver ende af reolrækken efterlades plads til genstande, der måtte være for store til at placere i reoler. Vi regner med, at der i gennemsnit er plads til 3,5 (3 eller 4) hylder på hver reol - den øverste hylde kan placeres i en højde på 3,60 m, som er maksimumhøjden for den valgte palleløfter, hvilket efterlader enten 1,7 m eller 1,1 m til de underliggende hylder. Det er de færreste af vores genstande, der kræver 1,7 m i højden. Med 3,5 hylder har vi altså 778,1 m2 hylde til rådighed. Beregningerne viser, at hvis vi placerer samtlige vores store genstande på hylder, så skal vi af dem bruge 624,8 m2, hvilket efterlader 153,25 m2 til nye genstande. Det svarer til, at der er plads til en forøgelse af vores genstandsmængde i pallereolerne på 24,5%. Yderligere plads i hovedmagasinet vil kunne opnås ved placering af et extra dæk over 315 m2 af bygningsarealet. Dette dæk kunne f.eks. anvendes til kompaktreoler. Opstillingsprincip En væsentlig overvejelse såvel i forbindelse med ovenstående pladsberegning som i forbindelse med hele det problem, der hedder at kunne genfinde genstandene, er opstillingsprincippet: efter hvilket system skal genstandene placeres i magasinet. Udgangspunktet for vores overvejelser har været at vi ikke ville have huller til tilvækst i genstandsmængden for mange steder at det skulle være simpelt at finde den enkelte genstands fysiske plads at det skulle være simpelt administrativt at låne genstande ud. Det har f.eks. betydet, at vi har fravalgt at placere nyere tids genstande efter den grønne registrant som de står nu - den grønne registrant, d.v.s. i vid udstrækning efter genstandstype: stole, tallerkner, symaskiner o.s.v. sammen - for det vil betyde, at der skal være plads til de næste stole, tallerkner og symaskiner, og hvad gør vi, hvis der ikke er det? Museumsprojekt Magasindelen - s. 10

11 Opstillingsprincippet tager udgangspunkt i Den antikvariske Samlings nuværende måde (indført 1980) at håndtere tilvæksten på. Indsamler vi nogle genstande eller påbegynder vi en udgravning, så giver vi udgravningen og indsamlingen er sags-nr., f.eks. ASR 1727: Den arkæologiske udgravningn ved Gråbrødre Torv sommeren Genstandene fra udgravningen får undernummer i sagen: ASR 1727x1, x2, x3 o.s.v. Ved at sætte genstandene op i et sådant sagsnummersystem opnår vi, at tilvæksten kun sker i enden og at det er forholdsvist simpelt at finde det sted, hvor den enkelte sag står. Dog vil der blive mere end én række, for der er nødvendigt med vis opdeling: i små og store genstande, i arkæologisk og nyere tids genstande, i tekstiler, billeder og arkæologisk jern m.m. Indenfor den enkelte sag kan genstandene stå forskelligt: arkæologiske sager sorteres ofte op efter materialer, nyere tids genstande vil ofte placeres efter nr. og/eller størrelse. Her er det vigtigt, at der på kassen noteres, hvilke genstande, der ligger i den. Ulempen ved det valgte opstillingsprincip er, at vi må regne med lidt mere spildplads mellem især nyere tids genstande - det er ikke sikkert, at genstandene kan pakkes så tæt. En anden konsekvens er, at vi for de ældre genstandes vedkommende må skabe museumssager - eller rettere rekonstruere, for alle de gamle genstande høre jo også hjemme i en sag, som vi forstår en sag i dag. At (gen)skabe sagerne, som de gamle genstande hører til, får desuden den sidegevinst, at vi gør det tilsvarende i vores arkiv. Uden at opløse det gamle museale arkiv, der jo fortæller sin historie, kan vi ved henvisninger og fotokopier samle de oplysninger, som vi har om de enkelte genstande i genstandens genskabte sag. Den enkelte genstands placering gives altså af genstandens tilhørsforhold til en sag - et forhold, der giver sig selv for genstande indkommet efter For genstande indkommet før, vil de som oftest kunne findes i nummerorden i det genstandsnummersystem, som de nu en gang indkom under. Imidlertid kan der være brud på denne orden, f.eks. kan der over længere tid være indført genstande fra en arkæologisk udgravning - så meget længere tid, at nummerrækken brydes af andre genstande, der skulle registreres. Derfor skal arbejdsrutinen være den, at man inden opsøgningen af den ønskede genstand går i gang undersøger, hvilke sag genstanden tilhører. Registreringen af udlån af genstande fra magasinet har været overvejet. En notering i den EDB-mæssige registrering af den enkelte genstand (se i øvrigt senere) blev hurtigt droppet: når det gælder genstandstyper som keramik, perler og tilsvarende kan et udlån omfatte så mange EDB-poster, at en notering tager urimeligt lang tid. Det basale og simpleste er, at der placeres en seddel i kassen, hvor genstanden lå - en seddel, der fortæller, hvad der er fjernet, hvornår og af hvem m.v. Denne basale notering kan suppleres af en fil på EDB-anlægget, hvor de samme oplysninger findes, og hvor man kan hente sine informationer uden at skulle på magasinet, finde kassen og åbne den. Håndtering, overflytning m.v. Overflytningen fra Den antikvariske Samlings nuværende overfyldte magasiner, hvor genstandene er placeret efter flere forskellige principper, bliver kompliceret og tidskrævende. Det er et arbejde, som vi ønsker at påbegynde så snart som muligt. For at få plads til første fase af dette arbejde - plads til at bringe den ønskede orden i genstandene - vil det blive nødvendigt at leje et midlertidigt lokale med plads nok. Hertil kan første fases genstande flyttes, sorteres, rengøres og evt. konserveres, registreres og pakkes. Og efterfølgende flyttes til det på det tidspunkt færdige magasin. Med første fase menes netop perioden indtil det nye magasin kan tages ibrug. Når det er tilfældet, skal opbevaringsrummet i den ene ende af magasinbygningen anvendes til sortering m.v. Museumsprojekt Magasindelen - s. 11

12 Udgangspunktet for overflytningen skal tages i den opstilling, som genstandene får i det nye magasin - de genstandsrækker, som de ovenfor nævnte principper medfører. D.v.s. at tekstilerne f.eks. kan overflyttes på én gang, gennemgås og pakkes færdig. Derefter kan billederne gå gennem processen, senere de arkæologiske genstande, så kan det blive de små nyere tids genstandes og sluttelig de store genstandes tur. Den mest hensigtsmæssige rækkefølge kan først fastlægges, når forholdene kendes. Nedpakningen i forbindelse med flytningen skal foretages af Samlingens personale, mens selve flytningen skal udføres af professionelle. Herefter sorteres genstandene, så de samles i den orden, som de skal have på magasinet. Efter rengøring og evt. konservering skal registreringen tjekkes og evt. bringes i orden. Digitale fotos tilknyttes registreringen i det omfang, at det tjener et formål. Herefter pakkes til den endelige placering på det nye magasin. Et sted i denne proces skal der for træ og andre genstande, der måtte være inficeret af skadedyr, ske en bekæmpelse af disse ved hjælp af frysning. Det kan enten ske i det fryserum, der indrettes i det nye magasin eller i en lejet fryseboks/frysecontainer. Registrering og registreringens tilgængelighed Når genstandene er placeret på deres plads i det nye magasin, skal de kun forstyrres, hvis de skal udstilles, studeres eller tilsvarende. For at sikre mod unødvendige forstyrrelser et det ønskeligt, at registreringen give så stor viden om den enkelte genstand, at man kan vælge/genkende/erkende den genstand, der skal bruges. På den anden side kan man populært sagt registrere sig ihjel: alt kan beskrives og noteres ned, og korrekt registrering af den enkelte genstand vil ultimativt kræve en ekspert på netop denne genstands område. Vi har valgt det kompromis, at bruge den allerede eksisterende skriftlige registrering, at overføre den til elektronisk format, at kontrollere og evt. korrigere/supplere den ved nedpakningen og - vigtigst - at supplere den med fotografering af samtlige de genstande, hvor et foto vil være oplysende. Registreringen skal gøres så brugervenlig så muligt. Ved at alt registrering findes på EDB og kobles sammen med oplysninger om selve sagen, kan man på computeren få den tilgængelige viden om den enkelte genstand. I slutningen af 90 erne tog Samlingen EDB-systemet ASRSYS i brug. Her håndteres sagssystemer, genstandsbeskrivelser, billeder m.v. I forbindelse med arbejdet med det nye magasin tog vi kontakt med firmaet LFDATA, der har gennemgået vores nuværende systemer og lyttet til vores ønsker og planer. Deres forslag, se bilag 3, er at udbygge og tilpasse vores nuværende system, så det kan håndtere den store mængde data, kan sikre en hurtig og enkel afvikling samt er så tilgængelig som muligt. Internt er der brug for, at registreringens data kan hentes og bruges såvel på det nye magasin, på kontorene på Toldboden og på Museet Ribes Vikinger. Eksternt - for museets brugere - ønskes der mulighed for at stille dataene til rådighed for såvel gæsteforskere, udstillingsgæster samt interesserede, der ikke er i Ribe - altså stille dem til rådighed på Internettet. For at kunne gennemføre alt dette skal museets afdelinger og enkelte EDB-maskiner bygges sammen i et netværk. Og i systemet skal der gives mulighed for, at Internetbrugere kan få adgang. Tidsplan Projektering, byggeri og indretning er af Lars Christoffersen fra Ingeniørfirmaet Birch & Krogboe vurderet til at vare ca. 9 mdr. fra det øjeblik, hvor startsignalet kan gives. Fra samme tidspunkt forventes det museale arbejde at kunne påbegyndes, ligesom EDB-delen vil kunne sættes i gang. Det vil betyde, at fra det øjeblik, hvor selve bygningen er klar til at blive taget i brug, så vil alt andet også være så klar, at arbejdet vil kunne gå for fuld kraft. Museumsprojekt Magasindelen - s. 12

13 Tidsplan Byggeriet - Birch & Krogboe X X EDB-delen, LFDATA X X Overførsel af skriftlig registrering til digital form X X Flytning, rengøring, evt. konservering m.v. X X X X X Bygge- og projektstyring X X X X X Den del af arbejdet, der vil tage længst tid, er flytningen, sorteringen, rengøringen og evt. konserveringen, kontrollen af registreringen, fotograferingen og endelig pakningen af genstandene. De enkelte processer er blevet vurderet i forhold til gestandsmængden, dens stand og registrering m.v. Den samlede vurdering for denne del af arbejde er, at det vil tage 22 mandår. Hvis der regnes med 1236 effektive arbejdstimer pr. år - altså fraregnet tid til ferie, sygdom, kurser, møder m.v. så svarer det til 10 min. pr. genstand. Dette vurderes som rimeligt set ud fra det forhold, at selvom eksempelvis en sofa vil tage væsentligt mere end 10 min., så vil keramik, perler, støbeforme o.lign. tage væsentligt mindre tid. Det anses for mest effektivt både med hensyn til kvaliteten og effektiviteten, at det er det samme hold, der foretager alt dette arbejde. Holdet skal bestå af 1 konservator, 2 videnskabelige museumsfolk og 2 museumsassistenter: Konservatoren vurderer og forestår arbejdet med rengøring, stabilisering og evt. konservering Den ene museumsmand forestår arbejdet med sortering, pakning og påpladssætning Den anden museumsmand står for registrering og fotografering De to assistenter hjælper til alle steder, men mest de to førstnævnte. Denne arbejdsproces vil hermed tage lidt over 4 år. Forud eller samtidig med ovennævnte arbejdsproces skal den nuværende registrering overføres til digital form. Det er et arbejde, der allerede er i gang, idet nye genstande indføres elektronisk. De gamle registreringer overføres i øjeblikket til digital form i det omfang, hvor der er kræfter til det på Samlingen. Den resterende overførsel vurderes til at kunne gøres på 1 år med et hold bestående af 1 videnskabelig museumsmand og 3 assistenter - svarende til 4 mandår. Arbejdet med EDB-løsningen kan påbegyndes samtidig med byggeriet, men kan først færdiggøres efter at magasinbygningen er klar til at ibrugtagning. Ovenstående arbejdsprocesser planlægges gennemført med arbejdskraft, der enten er ansat i private firmaer eller købes ind til at løse lige netop disse opgaver. Den antikvariske Samling s faste personale vil nødvendigvis også blive involveret, og det vurderes, at Samlingens leder og inspektøren med ansvar for regisrering og magasiner gennemsnitligt skal bruge 1 måned om året ud over, hvad kan siges at ligge i det normale arbejde. Desuden forventes regnskabet ført af Samlingens adminstrative personale og revideret af Samlingens revisor. Samlingen tråder ikke over sgakyndige på det bygningsmæssige område, og i fald det er nødvendigt, håbes på bisatnd fra Ribe Kommunes tekniske forvaltning. Økonomi Det samlede projekt forventes at koste kr. Budgettet i bilag 4 er delt op i 5 hovedpunkter samt en diverse. Det første hovedpunkt er selve bygningen. Her planlægges med en grund i Industrikvarteret, grunden skal indhegnes, og udover selve bygningen, som er Museumsprojekt Magasindelen - s. 13

14 beskrevet af Birch & Krogboe i bilag 1, planlægges to udhuse : dels en let træbygning langs den en side af magasinet med plads til beskidt og vådt udgravningsmateriel, skurvogne m.v. og dels en udendørs soldeplads, hvor soldning af arkæologisk materiale kan foregå. Birch & Krogboe har medregnet normalt inventar, og her er så det inventar som er specielt i forbindelse med magasinets museale funktion samt alt materiale til pakning m.v. - for nærmere specifikation se bilag 5. Endelig skal der regnes med driftsudgifter til indkøring af bygningen - primært til eludgifter i forbindelse med udtørring af byggefugt. EDB-løsningen forventes ikke umidelbart at medføre udgifter udover dem, der er beskrevet af LFDATA, idet Birch & Krogboe har indregnet installationsudgifter til EDB i det nye magasin. I forbindelse med overflytningen regnes med udgifter til et professionelt flyttefirma, med arbejdsløn til såvel overførsel af registreringen til digital form som til håndtering, registrering m.v. Desuden regnes der med et beløb til konservering - d.v.s. den konservering, der ikke kan foretages i egne lokaler af den til porjektet knyttede konservator, men skal udføres andet steds - forventeligt hos Konserveringstjenesten for Ribe og Ringkjøbing Amter. Endelig regnes der med en udgift til leje af et større eller mindre lokale, hvor sortering m.v. kan foregå indtil magasinbygningen er klar til at tage i brug. Til administrationsudgifter er afsat et beløb til regnskab og revision og desuden midler til frikøb af Samlingens leder og inspektøren med ansvar for regisrering og magasiner 1 måned om året indtil projektet er færdigt. Endelig er der afsat midler til formidling, idet det er ønsket og planen at hhv. Lars Christoffersen fra Birch & Krogboe og Samlingen skal skrive til et hæfte. Her skal metoder, erfaringer m.v. beskrives, således at de bliver tilgængelige for andre museer og personer, der er interesseret i projektet. Museumsprojekt Magasindelen - s. 14

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering

8. Procedure for behandling af genstande før magasinering Uddrag fra Brugerhåndbogen 6. udgave, 2015 8. Procedure for behandling af genstande før magasinering 8.1 Rengøring af genstande Genstanden rengøres før magasinering eller præventiv behandling mod skadedyr

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre.

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre. RETNINGSLINJER Budget- og regnskabsregler KU LTU RARVSST YRE LSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for, at den arkæologiske virksomhed i Danmark

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 45 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkenerne skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2 Hvad

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder

CAMPUS BORNHOLM. Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder CAMPUS BORNHOLM Referat BGM01 - Gruppe 4 - Administrative områder MML 11.02.14 SAG 12.43.00 MØDE 1 D.06.02.14 kl. 9.00 hos Campus Bornholm Deltagere Brugere: Karin Møller, (KM)BOGH Jens Peter Kofoed, SKEM

Læs mere

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012 Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201 Årsrapport 2012/13 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 2 Ledelsespåtegning 3 Foringens oplysninger 4 Bestyrelsens beretning 5 Resultat

Læs mere

Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet

Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet Museernes UdgravningsData (MUD) En præsentation af systemet MUD baserer sig på Odense Bys Museers system ArkData. ArkData er udviklet af Aske Butze fra Danmarks Tekniske Universitet med udgangspunkt i

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

DET EVENTYRLIGE FYNSKE SKATKAMMER

DET EVENTYRLIGE FYNSKE SKATKAMMER DET EVENTYRLIGE FYNSKE SKATKAMMER s.2 Intro Seks fynske museer har i foråret 2013 igangsat en forundersøgelse, der skal skabe det rette beslutningsgrundlag for etableringen af et nyt fællesmagasin og konserveringsværksted

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

CIVICA Afd. 9 Munkebjergparken

CIVICA Afd. 9 Munkebjergparken Beboer Infomøde 28. maj 2015 CIVICA Afd. 9 Munkebjergparken Flytteassistance / Genhusning med ADAM Transport ApS CIVICA - Munkebjergparken Dagsorden Om ADAM Flytteprocessen Services Nedpakning / udpakning

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

KEjd 25.02.2015. Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning

KEjd 25.02.2015. Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning Projektplan for fælles arkiv- og magasinløsning Magasinbygning Funktionsbygning Indhold Indledning side 3 Fælles arkiv- og magasinløsning - Program Arealer og funktioner overordnet side 6 Opbevarende arkivalier

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9

Gymnastikkens Hus på Møllevej 9 9 Nivå Gymnastikforening Version 1.0 22/7/2015 Beskrivelse af løsningen Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til gymnastikhal. Nivå Gymnastikforening

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold

I reform til fremtiden. 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 8. maj 2006 1. Ønskerunden 2. Annoncering efter ledige lokaler 3. Inventar- og bogbørs på intranettet 4. Journal- og arkivforhold 1. Ønskerunden

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Folder om genhusning & flytning

Folder om genhusning & flytning Folder om genhusning & flytning Ryhaven 27. august 2015 Kære beboer Renoveringen i Ryhaven er ved at tage form og det betyder, at du ikke kan bo i dit hus i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Tranemosegaard afdeling T13 v/ BO-VEST som følge

Læs mere

Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer

Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Rapport over magasinforholdene på de statsanerkendte danske museer Af Lise Ræder Knudsen, Konserveringscentret i Vejle, koordinator af

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk

BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE. www.prowood.dk www.prowood.dk BORDPLADER KØKKENER DØRE INVENTAR MESSESTANDE Specialprodukter i træ Pro-Wood producerer alle former for specialprodukter i træ efter kundens idé og behov. Vi fremstiller for eksempel nye

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune)

Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Frederikssund Ungdomssøsportcenter Skitseforslag 2014 (Uddrag af oplæg til Frederikssund Kommune) Sejlsport har været en væsentlig del af fritidslivet i Fjordkommunen Frederikssund gennem mange årtier.

Læs mere

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse.

Skolen i Ryparken er en specialskole med tilhørende special-kkfo målrettet elever med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUDGET 2015 Skolen i Ryparken Baggrund Skolen i Ryparken anbefales flyttet til Frederiksgård Skole. Indhold Det fremgår af overførelsessagen

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation

Annoncering af udbud. Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Annoncering af udbud Flytning af bohave m.m. Prækvalifikation Flytning af bohave, opmagasinering og rengøring i forbindelse med genhusning af beboere i Brøndby Almennyttige Boligselskab afdeling Rheumpark

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 81 Århus C Tlf. 894 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 18. april via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.:

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

IT sikkerhed Whitelist

IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist IT sikkerhed Whitelist Skrevet af: Anchelika V. Skjødt og Lasse B. Troelsen Kom/IT A Klasse 3.5 Side 1 af 7. Spam facts Spam er et af de største problemer med internettet på nuværende

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads.

Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Journal: 2012-011038 Svar på skriftlige spørgsmål vedr. Nationalmuseets udbud af flytning af museumsgenstande og midlertidig magasinplads. Forord. Nedenstående er svar på de skriftlige spørgsmål som Nationalmuseet

Læs mere

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter

Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Tema 1: Oksenvad Aktivitetscenter Baggrunden for temaet Oksenvad Aktivitets Center (OSA) blev dannet umiddelbart efter skolen lukkede i 1992, og har siden været en væsentlig del af kulturog fritidslivet

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv

Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Vedtægt for Frederikshavn Stadsarkiv Frederikshavn Stadsarkiv er i henhold til Arkivlovens 7 offentligt arkiv for Frederikshavn Kommune. 1. Formål Frederikshavn Stadsarkiv har til formål: 1) at sikre bevaring

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms.

Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms. Prisliste 2015 Prisliste gældende fra 01.03.2015 Alle priser er listet som vejledende og inklusive moms. Alle vores priser er vejledende idet vi ønsker at give individuelle priser på hver enkel bil. Hvorfor

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN

VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN VEJLEDNING I REGISTRERING AF ARKIVFONDE I REGIN Arkivfonde er parallelt med genstande, fotografier, storformater mv. et af flere registreringsobjekter i en museumssag. Selv om registrering af arkivalier

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009

Herfølge-hallen. Virksomhedsplan 2009 Herfølge-hallen Virksomhedsplan 2009 2 INDHOLD Forord 3 Sammenfatning 4 Opgaver og Organisationsforhold 5 Ydelser og arbejdsområde 5 Struktur og ledelse 5 Personale oversigt og ændringer siden sidst 6

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere