INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 14. august 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 16. august 2012 kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation ( ) a. Økonomisk orientering 1. halvår (O) * b. Endelig aktivitetsplan frem til repræsentantskabsmødet 2013 (B) * c. Husorden, husdyrreglement og vedligeholdelsesreglement m.m. (B) * d. Styringsdialog 2012 (D) * e. Oversigt over udvalgenes konstitueringer (O) * f. Ansøgning fra Råderetsudvalget (B) * 2. Afdelinger ( ) a. Afdelingsmøder efterår 2012 (D) * b. Evaluering af kvartalsmøder (D) c. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * d. Tilskud afdeling 17 Kongsvang (B) * e. Tilskud til afdeling 23 Nydamsparken (B) * 3. Administration ( ) a. Orientering fra administrationen (O) * b. Forretningsgang fugt og skimmelsvamp * 4. Kommende møder ( ) a. Emner til næste møde, der holdes den 6. september 2012 (B) b. Mødeplan (O) * 5. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2 NOTAT TIL PKT 1.A Økonomisk orientering 1. halvår 2012 DATO 6. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING UDGIFTER 1/1-30/6 12 Budget Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesmøder Kurser og møder bestyrelsen Repræsentation, gaver m.v Diæter og arbejdstab Kørsel bestyrelse Mødeudgifter i alt Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Juridisk assistance Forsikringer Telefon+internet Kontorholdsudgifter Tryksager Mindre nyanskaffelser Kopiservice og kopipapir Service edb Porto Bankgebyrer Annoncer Kontorhusholdning Beboerblad Andre udgifter 0 0

3 Kontorholdsudgifter i alt Lokaleudgifter Lokaleleje Ejendomsskat El Alarm Varme Rengøring Vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser Fællesudgifter Øvrige driftsudgifter Lokaleudgifter i alt Afskrivning inventar og edb Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Afdelinger Pengeinstitutter Kreditorer Kurstab obligationer Kurtage obligationer Porteføljegebyr Renter trækningsret Renteudgifter i alt Udamortiseret ydelse disp. fond Udamortiseret ydelse - LBF Pligtmæssige bidrag i alt Ekstraordinære udgifter Overskud henlagt arbejdskapitalen 0 0 Udgifter i alt /4

4 Indtægter 601 Administrationsbidrag Gebyrer Påkrav leje Antenneregnskab Øvrige Gebyrer i alt Renteindtægter Udlån afdelinger Pengeinstitutter Obligationer Kursgevinster obligationer Udbytte Trækningsret Renter i alt Udamortiseret ydelse disp.fond Udamortiseret ydelse LBF Pligtmæssige bidrag I alt Byggesagshonorar nybyggeri Byggesagshonorar forb. arb Rabatter, bonus m.v Ekstraordinære indtægter 0 0 Indtægter i alt Vi har modtaget kr. i forbindelse med Fagbos udtræden. Der var en netto urealiseret kursgevinst på kr. pr. 29/ Der er taget hensyn til udtrukne obligationer pr. 2/ Der er realiseret et kurstab på udtrukne obligationer den 2/ på kr. og en kursgevinst på 305 kr. De er ikke medregnet i oversigten. Organisationsbestyrelsen har ønsket at få en kvartalsvis oversigt over udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Der er udbetalt kr. i tabt arbejdsfortjeneste i 2. kvartal. I årets to første kvartaler er der i alt udbetalt kr. Det kan oplyses, at der p.t. er afholdt udgifter på ,63 kr. i 2012 i forbindelse med fusionen under edb udgifter. Der er afholdt ,00 kr. i 2011 under edb udgifter og ,25 kr. til vaskekort i forbindelse med konverteringen. Den udgift af afholdt af dispositionsfonden i Vesterbo. Der mangler primært udgifter til BL eller advokat ved ændring af adkomst på skøder m.v. 3/4

5 INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. 4/4

6 NOTAT TIL PKT 1.F Aktivitetsplan til maj 2013 DATO 14. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Henrik Autzen PROBLEMSTILLING Aktiviteter indtil Rep. Møde maj Introkursus for nye bestyrelses medlemmer tirsdag d. 9. oktober (med evt. supplering d. 10) Planlagt til afholdelse på Boligkontoret.(Kursusudvalg) 2. BKÅ Konference Lørdag d. 10. november. Med indlæg fra demokratiudvalget og råderetsudvalget. På Koldkærgård.(Kursusudvalg) 3. BKÅ Festival forsåles afholdt midt i januar. Evt. Århussalen. 4. Afholdelse af Organitionskonference Sidst i april, dato ikke fastsat.(kursusudvalg) Der kan derudover komme forskellige møder, temaaftner afholdt af de nedsatte udvalg, i forhold til de på Rep. Mødet godkendte kommissorier. Seniorklubben har planer om en julekomsammen. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen godkender aktivitetsplanen.

7 NOTAT TIL PKT 1.C Proces vedr. husorden og husdyrreglement DATO 6. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MV/MH PROBLEMSTILLING Udvalget bestående af Berit Jørgensen, Per Hasager og Mogens Bøgh Vindbjerg har i forlængelse af organisationsbestyrelsens beslutning lavet et udkast til en moderne og generel husorden og et tilsvarende selvstændigt regelsæt for husdyrhold (se bilaget). Det foreløbige udkast til husordenen er snarere et værdigrundlag end en præcis husorden, som kan bruges administrativt regulerende. Udvalget har forsøgt at indtænke mere regulerende forhold i husordenen, der klart definerer, hvad beboerne må/ikke må. Men det viser sig umuligt at lave noget generelt, der kan gælde i de forskellige afdelinger. Strengt taget er der ikke noget, der gælder i udkastet til husordenen der er ikke regler, som man regulere efter og evt. sanktionere i forhold til. Udkastet til husordenen er snarere en pjece med gode råd til beboeren og som sådan et fint værktøj. Men det er strengt taget ikke en husorden. Herudover kan der nævnes en række administrative og kommunikationsmæssige udfordringer ved en generel husorden: Så snart en afdeling laver egne regler, hvordan afgør beboeren så, hvad der gælder? Hvis man ændrer den generelle husorden (fx ny fusion) hvad gælder så i de specifikke husordner, der er skrevet som ændringer og tilføjelser til den gamle generelle husorden? Grundlæggende taler det for, at man derfor kun bør have én husorden i en afdeling så man ikke skal krydslæse med de fejlkilder det giver. Ifølge almenboliglovens 40, er det afdelingsmødet, der har kompetencen vedr. husorden for den enkelte afdeling. De revidererede husordener skal således under alle omstændigheder behandles på hver afdelings afdelingsmøde for at være gyldige. De fleste afdelinger har vedtaget husordener, der implicit eller eksplicit består af tilføjelser eller ændringer til den eksisterende generelle husorden.

8 INDSTILLING i) Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender udkastet til husdyrreglement enten tilladelse eller forbud. Og at den gælder for nye afdelinger og afdelinger, der ikke tidligere har taget særskilt stilling til husdyrreglement. Bliver der tale om væsentlige ændringer ift. det eksisterende grundlag, fx at husdyrhold modsat i dag som udgangspunkt er tilladt, forudsætter det behandling på et repræsentantskabsmøde. ii) Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der er behov for en generel husorden baseret på den konkret brugsværdi for både beboeren og administrationen, eller om der skal laves en særskilt, udtømmende husorden for hver afdeling. Hvis organisationsbestyrelsen ikke ønsker en generel husorden, indstilles det, at bestyrelsen finder alternative måder til at udarbejde moderne og brugervenlige husordner, der fungerer som anvendelige værktøjer for afdelinger og administrationen dvs. individuelle husordner for hver afdeling, men med høj grad af standardformuleringer. Man kunne fx forestille sig, at administrationen udarbejdede en række skabeloner om fx trappevask, brug af værktøj m.v. På baggrund heraf kunne administrationen hvis organisationsbestyrelsen træffer beslutning herom rette henvendelse til hver enkelt afdelingsbestyrelse med tilbud om tilpasning af den enkelte afdelings husorden. iii) Derudover indstilles det, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, hvilke af de nævnte forhold ift. husordenen, der forudsætter behandling på et repræsentantskabsmøde. a) Det er repræsentantskabet, der har godkendt den nuværende generelle husorden. Hvis den skal sættes ud af kraft, eller hvis der skal indføres en ny husorden med gyldighed for alle afdelinger, bør det behandles på et repræsentantskabsmøde. b) Er der derimod tale om, at der alene er tale om en vejledning af afdelingsbestyrelser og afdelingsmøder, er behovet for en behandling på repræsentantskabsmødet ikke afgørende, da det i så fald alene vil være den enkelte afdeling, der træffer beslutning. c) Man kan også vælge den tredje løsning, nemlig at den hidtil gældende generelle husorden skrives ind i afdelingernes eksisterende husordener, således at retstilstanden vil være uændret i den enkelte afdeling, men at de fremover har én særskilt husorden for hver afdeling. Dette kan evt. kombineres med pkt. b). iv) Det indstilles endelig, at organisationsbestyrelsen tager stilling til, hvornår og hvordan den ønsker et generelt vedligeholdelsesreglement behandlet, herunder om der er behov for et generelt vedligeholdelsesreglement, eller det bør være et afdelingsvis reglement. Dette skal jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens 2 behandles på et repræsentantskabsmøde. 2/6

9 Bilag GENEREL HUSORDEN BOLIGKONTORET ÅRHUS FORORD Boligkontoret Århus har mange forskellige afdelinger. Derfor er denne generelle husorden meget overordnet. Det er op til den enkelte afdeling at vurdere, om man vil supplere med mere specifikke forhold. Denne husorden er ikke et ekstra lovgrundlag. Vi har allerede mange love, som i forvejen gælder - herunder Almenlejeloven, Hundeloven osv. Den generelle husorden er derimod et værdigrundlag for beboere i Boligkontoret Århus baseret på demokratiske værdier som forståelse, respekt, fællesskab, omtanke og ikke mindst hensyn. Hvis du bliver i tvivl om, hvad du må og hvordan du gebærder dig, så kan du altid tale med din afdelingsbestyrelse eller din ejendomsfunktionær for mere praktiske forhold. Du kan også altid kontakte administrationen i Boligkontoret Århus. Vi henviser i øvrigt til organisationens Vedligeholdelsesreglement og Husdyrreglement samt hjemmesiden for vejledninger, ansøgningsskemaer mv.: HENSYN TIL AFDELINGEN Din afdeling er dybest set din afdeling din og dine naboers afdeling. En del af din husleje går nemlig til vedligeholdelse og evt. fornyelse af afdelingens fællesarealer mv. Afdelingen er en selvstændig økonomisk enhed. Og hvis du viser hensyn til afdelingen som helhed dvs. de fælles faciliteter og udeområder ja, så bidrager du til at sikre afdelingen en sund økonomi og evt. overskud til forbedringer. Vi opfordrer også til, at du forholder dig til afdelingens generelle ydre fremtræden. Igen er der forskel på afdelinger og mennesker. Men de fleste vil gerne bo i en afdeling, som er pæn og præsentabel. Det kan du hjælpe med. 3/6

10 Gode råd Antenner og paraboler. Find vejledning og ansøgningsskema mv. på bk-aarhus.dk Storskrald: Hvis afdelingen ikke har et sted til storskrald, så skal du selv sørge for at fjerne dit storskrald fra afdelingen (fx møbler, stort papaffald mv.). Skadedyr: Pas på med at lade mad og madaffald stå ude. Det tiltrækker rotter og andre skadedyr. Husdyr: Din afdelingsbestyrelse eller Boligkontoret Århus kan oplyse dig, om regler for husdyr i din afdeling. Læs mere på bk-aarhus.dk eller tal med din ejendomsfunktionær. HENSYN TIL DIN BOLIG Boligkontoret Århus vedligeholdelsesreglement beskriver i detaljer, hvordan du skal behandle og vedligeholde din bolig. Grundlæggende handler det om, at du løbende vedligeholder boligen, så den ikke forringes ud over almindelig slid. Hvis noget i din bolig ikke fungerer korrekt, så fortæl det til din ejendomsfunktionær. Det kan fx være en defekt vandhane eller et wc, der løber. Gode råd Tegn en indboforsikring. Den dækker ved skader, indbrud, genhusning, ansvar og retshjælp. Luft ud! Det er både sundt for dig selv og din bolig, hvis du laver gennemtræk i din bolig mindst to gange ti minutter hver dag. Maskiner og hårde hvidevarer: Læs manualer til maskiner og hårde hvidevarer. Spørg ejendomsfunktionæren, hvis du er i tvivl. Hvis du selv vil installere fx en vaskemaskine, så find vejledning og ansøgningsskema på Forbrug: Hold øje med dit forbrug af el, vand og varme hvis du har målere i boligen. Aflæs fx en gang om måneden. Læs mere på bk-aarhus.dk eller tal med din ejendomsfunktionær. 4/6

11 HENSYN TIL DINE NABOER Ligesom du bør vise hensyn til afdelingens materiel og fysiske rammer, ja så opfordrer vi dig også til at vise hensyn til dine med-beboere i afdelingen. Med sund fornuft og indlevelse kan du selv vurdere, om du forstyrrer eller generer dine omgivelser. Klicheen: Samtale fremmer forståelsen er også gyldig i din afdeling! Hvis du fx skal holde en fest eller støje med værktøj, så tal først med beboerne omkring dig. Den personlige kontakt vil ofte føre til gensidig forståelse. Og hvis du selv bliver forstyrret eller generet, ja så kan det jo være en ide, at banke på hos den, der støjer. Tæl til 10 og tag de for små sko af. Vis overskud og høflighed - og lad det påvirke dit tonefald og kropsprog. Et potentiel fjendskab kan måske ende med et venskab. Hvis du kommer til at forstyrre mere end du troede - eller hvis du på den anden side blev generet og reagerede for voldsomt på det ja så er undskyld et effektivt værktøj til at komme videre. Det giver også respekt fremadrettet! Gode råd når man nu alligevel bor sammen i en afdeling Fravær i længere tid: Måske vil din nabo hjælpe med at vande blomster, tømme post mv., hvis du er bortrejst i længere tid. HUSDYRHOLD BOLIGKONTORET ÅRHUS Den enkelte afdeling beslutter selv, hvilke regler der skal gælde for husdyr. Du får oplysninger om afdelingens husdyrregler ved at kontaktet afdelingsbestyrelsen eller administrationen. Forhør dig om reglerne inden du får et husdyr. 5/6

12 1. Forbud Hvis afdelingen ikke har vedtaget regler for husdyr gælder disse regler: Det er ikke tilladt at holde hund, kat eller andre større husdyr så som geder, høns. Det er heller ikke tilladt at have sådanne dyr i pleje. Du må dog gerne holde mindre dyr som burfugl, marsvin, fisk, hamster, skildpadde mfl. Gæster må gerne have husdyr med dog max ét døgn ad gangen og max en gang om ugen. 2. Tilladelse Hvis afdelingen ikke har vedtaget regler for husdyr gælder disse regler: Det er tilladt at have ét husdyr i boligen enten én hund eller én kat. Hvis du har eller ønsker et husdyr, skal du søge om tilladelse hos administrationen. Husdyret skal være i snor eller bæres, når det færdes på afdelingens område. Du skal sørge for, at dit husdyr ikke forurener afdelingens områder. Administration skal også have besked ved husdyrets død eller afskaffelse. 6/6

13 NOTAT TIL PKT 1.D Styringsdialog 2012 DATO 6. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Det forventes, at Aarhus Kommune indkalder til møder om styringsdialog i efteråret Inden da ønsker kommunen at evaluere sidste års forløb baseret på input også fra BL s 5. kreds. Der er udarbejdet en evalueringsrapport om udlejningsinstrumenter, som formodentlig vil blive et tema på styringsdialogmødet. Derudover vil der være fokus på henlæggelser, jf. sidste års møde. Organisationsbestyrelsen bør derudover overveje, om der er andre emner, Boligkontoret Århus bør rejse. Mht. deltagere stiller de fleste boligorganisationer alene med administrative repræsentanter. Enkelte har dog som Boligkontoret Århus i 2011 også haft beboervalgte repræsentanter på mødet. Favrskov Kommune holder formentlig endnu ikke de lovpligtige styringsdialogmøder, men har indbudt til et fælles møde for alle boligorganisationerne i kommunen den 20. september. Henrik Autzen og Morten Homann deltager heri. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter sine mål og prioriteter for styringsdialogmøderne. Det indstilles, at administrationen samt formand og næstformand deltager i mødet med Aarhus Kommune.

14 NOTAT TIL PKT 1.E Oversigt over udvalgenes konstitueringer DATO 6. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Udvalgene har udpeget følgende som ansvarlige: Udvalg Ansvarlig Kursusudvalg Henrik Autzen Råderetsudvalg Heidi Bindløv Kommunikationsudvalg Brian Kristensen IT- og multimedieudvalg Hans Jørgen Krickhahn Demokratiudvalg Robert Thorsen Fritidsudvalg Nybyggeri og renoveringsudvalg Miljø-, energi- og klimaudvalg INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager oversigten til efterretning.

15 NOTAT TIL PKT 1.G Inspirationstur for Råderetsudvalget DATO 14. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Råderets- og forretningsudvalg PROBLEMSTILLING Råderetsudvalget søger hermed om midler til inspirationstur til Boligkontoret Danmark den 2/ Dette vil indebære transport tur/retur, transport i København, rimelige udgifter til forplejning samt evt. tabt arbejdsfortjeneste til dem, hvor det bliver nødvendigt. Udvalget mener, at det er vigtigt vi alle bliver klædt rigtig ang. den lovpligtige råderet, og har derpå ansøgt om at komme på besøg til Boligkontoret Danmark, hvilket vi har fået lov til fredag d. 2/ fra kl Derefter vil det være muligt at kunne komme til at se nogle råderetssager som der er blevet afgjort. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender inspirationsturen. Det indstilles derudover, at forretningsudvalget fremover bemyndiges til at godkende udvalgenes inspirationsture og lignende, hvor disse har et klart fagligt indhold, og hvor disse kan indeholdes i udvalgets budget. Tvivlsspørgsmål behandles i organisationsbestyrelsen.

16 NOTAT TIL PKT 2.A Afdelingsmøder efterår 2012 DATO 6. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Tidsplanen for afdelingsmøderne ser pt. således ud: Afd Dato Best Adm Livline 31 Rydevænget 27 august Morten 40 Fredensgade 27 august Johnny 46 Vistoftparken 27 august Lars 68 Østergade 27 august Johnny 71 Damgårdstoften 27 august Peter+Ole 37 Istedgade 28 august Olav Carl 53 Julsøvej 28 august Peter 59 Høegh Guldbergsgade 28 august Ole 70 Ranunkelvej 28 august Christian 30 Nørreskovvej 29 august Heidi Johnny Morten Salonikivej 29 august Peter 11 Helge Rodes Vej 30 august Henrik Carl 13 Hammershusvej 30 august Johnny Herningvej 30 august Peter 33 Vestre Ringgade 3 september Aksel Morten 42 Hjelmagerparken 3 september 07 Vestre Ringgade 4 september Henrik+Torben Elin+Aksel Morten 15 Otto Benzonsvej 4 september Peter 24 Kirkedammen 4 september Michael (Carl) 51 Fredericiagade 4 september Peter 26 Vestre Ringgade 5 september Aksel Carl 54 Norsgade 5 september Ole 55 Skæring Parkvej 5 september Peter 20 Norgesparken 6 september Peter+Ole 44 Hjulby Hegn 6 september Carl Trøjborgvej 10 september Peter Morten 45 Kappelvænget 10 september Henrik

17 58 Ranunkelvej 10 september Carl 08 Vilhelm Bergsøesvej 11 september Aksel Carl Majdalen 11 september Elin 47 Julsøvej 11 september Chris 63 Skæring Parkvej 11 september Peter 72 Rønnevangen 11 september Christian+Jesper (ejd) 27 Frydenlund 12 september Carl Morten 38 Visbjerg Hegn 12 september Søren Ole 69 Ryttervej 12 september Johnny 10 Dalstien osv. 13 september Ole 32 Nørreskovvej 13 september Johnny Morten 41 Virupvej 13 september Michael 56 Katrinebjergvej 13 september Peter 16 Hammershusvej 15 september Hans-Jørgen Leif Hansen 04 Chr. Molbechs Vej 17 september Peter Morten 43 Mosevænget 17 september Keld Viggo Stuckenbergsvej 18 september Peter Carl 28 Lindholmparken 18 september Lars Christian 35 Skelagervej 18 september 36 Hallssti 18 september Torben 01 Jens Baggesensvej 19 september Aksel+Elin Morten 48 Skæring Parkvej 19 september Henrik Peter 49 Fredensgade 19 september Olav 52 Viborgvej 19 september Torben Johnny 61 Chokoladen 19 september Michael 22 Illerupvej 20 september Olav Peter Morten 25 Reginehøj 20 september Henrik Carl 02 Haugesundsvej osv. 22 september Søren Morten 17 Uffesvej 24 september Christian Morten 23 Nydamsparken 24 september Lars Carl 67 Hørretløkken 24 september Peter 06 Risvang Allé 25 september Carl+Christian Morten 57 Åvænget 25 september Finn 62 Skejbyparken 25 september Lars 29 Kalmargade 26 september Søren Carl+Ole Morten 50 Brendstrupvej 26 september Nej Nej 60 Paludan Müllersvej 26 september Peter eller Chris Afdelingsmøderne er forsøgt bemandet pragmatisk under hensyntagen til afdelingsbestyrelsens ønsker, således at en inspektør deltager, hvis der er tekniske forhold på dagsordenen, en økonomimedarbejdere, hvis der er særlige problemstillinger ift. økonomi og et organisationsbestyrelsesmedlem, hvis der er særlige udfordringer ift. afviklingen af mødet. 2/3

18 Der er derudover etableret en ordning, hvor Carl Danielsen hhv. Morten Homann står til rådighed én dag ad gangen som livliner, der kan kontaktes, hvis der opstår særlige spørgsmål fx ift. økonomi eller formalia. Dette års afdelingsmøder har været første år, hvor 72 afdelingers afdelingsmøder har skullet afvikles på én gang. Det har givet nye udfordringer for logistikken, trækket på medarbejderressourcer og den praktiske afvikling. Samtidig har der også været søsat en række nye initiativer, fx nyt budgetmateriale, møde for afdelingsbestyrelserne som optakt, nye kriterier for bemanding af møderne samt livlineordningen. Det indstilles derfor, at organisationsbestyrelsen foretager en grundig evaluering af forløbet og tilpasser forretningsgangen ift. afdelingsmøderne INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager oversigten til efterretning og programsætter en evaluering af forløbet om afdelingsmøder på sit møde den 27. september. 3/3

19 NOTAT TIL PKT 3.A Orientering vedr. afdelinger DATO 6. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Administrationen RESUMÉ Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger: Afdeling Majdalen/ Tamperdalsvej Afdeling 13 Hammershusvej Afdeling 21 Finlandsgade Afdeling 29 Kalmargade Afdeling 30 Nørreskovvej Der er opsat Wisecon rottefælder op for at komme afdelingens rotteproblem til livs. Samtidig tjener det til fordel for den fremtidige kloakrenovering. Desuden er der lavet et oplæg til afdelingsmødet om nedgravede beholdere i stedet for renovering af affaldsskure. Der skal males vinduer og døre i august eller september Organisationsbestyrelsen fungerer som afdelingsbestyrelse for afdeling 21. Det er lykkedes at genudleje det lejemål, som Danske Bank har opsagt pr. 15. juli allerede pr. 1. oktober. Det er til den nyetablerede Restaurant Pasha, der vil servere græsk-tyrkisk mad af en god standard til siddende gæster. I samme ombæring er Boligkontoret Århus standarderhvervslejekontrakt revideret, så lejemålet repræsenterer den første aftale på det moderniserede kontraktgrundlag. Der har været holdt licitation vedr. udskiftning af køkkener og etablering af mekanisk udsugning fra badeværelser i afdelingen, og Svane Køkkenet afgav det billigste tilbud på køkkenet og Danklima på ventilationsarbejdet. Det forventes, at arbejdet kan indledes ultimo september. De sidste undersøgelser og forarbejde er nu foretaget i forbindelse med vinduesudskiftningen i afdelingen. Derfor er udbudsmaterialet ved at blive udfærdiget. Der vil forhåbentlig være et fingerpeg om prisen inden afdelingsmødet. Det der kan ændre den vedtagede pris fra januarmødet er, at der muligvis er PCB i fugerne. Disse er sendt til undersøgelse. Man forventer samtigt også at løse kuldebrosproblematikker ved udskiftningen.

20 Afdeling 37 Istedgade Afdeling 42 Hjelmagerparken Organisationsbestyrelsen fungerer som afdelingsbestyrelse for afdeling 37. Afdelingen har 25-års jubilæum i år. Det indstilles, at spørgsmålet om, hvordan jubilæet skal markeres, i forbindelse med afdelingsmødet i september, hvor der forhåbentlig også kan vælges en ny afdelingsbestyrelse. Der er foretaget nye prøver af kobberindholdet i vandet, der viser kraftige fald til et ubetydeligt niveau efter kun 1 minuts løbetid. Beboerne er informeret om prøveresultaterne, og der afventes kommentarer til de nye prøver fra Bygningsinspektoratet og embedslægen. Trinetter bliver skiftet til almindelige køkkener. Afdeling 48 Skæring Parkvej Tagudskiftningerne er afsluttet i uge 28. Afdeling 52 Viborgvej Afdeling 57 Åvænget Udskiftning af terassedøre er rykket til august. Der er bestilt priser hjem på udbedring af sætteskader og maling af facader og vinduer Renoveringsarbejdet er opstartet og forventes afsluttet i december. 2/5

21 Afdeling 61 Chokoladen Administrationen har i samarbejde med Regnbuen Arkitekter udarbejdet en række visualiseringsskitser af mulige tilbygninger af en ny tagetage. Dialogen med kommunens planafdeling tyder på, at det næppe vil være realistisk at få godkendt en lokalplan, der muliggør tilbygning af mere end én etage. Der er kun tale om skitser og ikke et udtryk for hvordan det endelige forslag vil tage sig ud. Forslaget vil efter aftale med afdelingsbestyrelsen blive fremlagt til godkendelse på afdelingsmødet i september, hvorefter selve planprocessen vil kunne indledes. 3/5

22 Afdeling 65 Bethesdavej Der har, siden afdelingen blev taget i brug i 2002, været et uformelt samarbejde mellem Boligkontoret Århus og bostedet Ellengården, der anvender boligerne. Der er nu indgået en formel samarbejdsaftale, der beskriver parternes respektive ansvar og sikrer, at der bliver afholdt afdelingsmøde, udarbejdet vedligeholdelsesplan, samarbejdet om driften osv. Administrationen er derudover i dialog med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med henblik på at afklare retsgrundlaget for konstruktionen. Afdeling 69 Ryttervej Afdeling 72 Rønnevangen Der skal males entredøre i august eller september Boligkontoret har modtaget rapporten på 1-års eftersynet fra Byggeskadefonden. Et 1 års eftersyn inddeles i 5 kategorier fra 1 5, hvor 5 er dårligst. Rønnevangen har fået 4 stk. i kategori 3, 2 stk. i kategori 2 og 1 stk. i kategori 1. Grundet totalentreprenørens konkurs, modtog Boligkontoret ingen kvalitetssikringsmateriale, hvilket går igen for alle eftersete dele. Der er registreret væsentlige svigt i ydervæggene, som f.eks. revner ved tegloverliggere, ikke udfyldte fuger og misfarvninger. Der er registreret væsentlige svigt i tagkonstruktionen i form af, at tagnedløbene generelt sidder for højt i skotrenderne, der leder vandet til afløbene. Der er registreret byggeteknisk svigt og risikobetonede forhold i form af bagfald på et badeværelsesgulv i blok IV, samt 3 stk. i blok III. Der er registreret væsentlige svigt i forhold til omfangsdræn, hvor der ikke findes noget kvalitetssikringsmateriale. Omfangsdræn har Boligkontoret nedlagt i forbindelse med egne færdiggørelser efter frigivelse af garanti. Boligkontoret har fremsendt anbefalede breve indeholdende rapporten til de udførende firmaer, med krav om udbedring og forslag til løsning. De udførende firmaer skal nu reagere i forhold til de fremsendte breve, hvilket vi afventer. Der afholdes et møde i september med de håndværkere, som Boligkontoret Århus entrerede med i forhold til egne færdiggørelsesarbejder. 4/5

23 Afdeling 73 Virup Skovvej Råhusene i Blok H, G1, G2 og F er nu opført, og fundaments arbejderne pågår på blok E. Vinduerne til alle husene er produceret, og desværre 15 mm for brede. Denne fejl påtager tømrerentreprenøren sig, og der er lavet en prøve på blok H, hvor man har skåret 15 mm af den ene side på lysningen, og efterpudset igen. Denne prøve er nu godkendt af tilsynet og Boligkontoret. Det betyder, at der skal skæres af den ene lysning på alle vindueshuller på blok H, G1, G2 og F, mens vinduesmålene tilpasses på blok E og B. Indflytningsdatoerne er sat til den 1. februar 2013 for blok H, den 15. februar for G2, den 1. marts for G1, 1. april for blok F, den 1. maj for blok E og den 15. juni for blok B. Til åbent hus den 25. oktober 2012 bliver der to boligtyper klar til besigtigelse i blok H. Tidsplanens stade pr. 11. juli 2012: Blok H: Råhus opbygningen er 4 uger efter tidsplanen, når vinduer er monteret og alle møder op fra ferie i uge 32. Vindues montagen udføres i uge 29 og 30. Flise og klinkearbejder påbegyndes. Indvendige arbejder skal færdiggøres i følgende rækkefølge 147, 145, 143, 141, 139, 137 og til sidst 135. Blok G-2: Råhus opbygning er ca. 15 arbejdsdage efter detailtidsplanen. Tagdækning pågår, facadepuds er påbegyndt. Blok G-1: Råhus opbygningen følger detailtidsplanen. Facade opmuring 1.sal, dækmontage og murkrone opbygning forventes afsluttet ved udgangen af uge 27, således tidsplan følges. Tagdækning forventes afsluttet 1 til 2 uger før tidsplan. Blok F: Råhus opbygningen følger detailtidsplanen. Montering af elementvægge 1. sal afsluttet. Facade opmuring 1. sal påbegyndt. Blok E: Råhus opbygningen følger detailtidsplan. Montering af elementvægge stueplan afsluttet. Facade opmuring i stuetagen påbegyndt. Blok B: Råhus opbygningen følger Detailtidsplan. Afretning af sand og isolering og armering 90%. Der holdes rejsegilde onsdag 29. august 2012 kl INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, samt at bestyrelsen forholder sig til konklusionen vedr. afdeling 37. 5/5

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 30. januar 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 6. februar 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 24. april 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl.17:15 18:45

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 3. januar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 10. januar 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17.15

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 26. februar 2015 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 5. marts 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus

ÅRSBERETNING 2014-2015. Boligkontoret Århus ÅRSBERETNING 2014-2015 Boligkontoret Århus INDHOLD Ved strategiens ende kan en ny begynde... 4 Vi er kommet godt i mål... 6 Vores strategiske mål... 6 Kommunikationsmål... 8 Vores leveregler... 9 Fortsat

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 8. marts 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. marts 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Byggeri (17.15-17.45) a.

Læs mere

Referat organisationsbestyrelsesmøde

Referat organisationsbestyrelsesmøde Referat organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 22. oktober kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud: Henrik

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 28. februar 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. marts 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE

Kvarteret 02 / DECEMBER 2011. BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE 02 / DECEMBER 2011 BEBOERBLAD for BOLIGORGANISATIONERNE VesterBo, Højbo, BO83 og fagbo Kvarteret FUSIONEN hvad betyder den for dig? Så fik bladet navn Indret dig som du vil få inspiration her Svært ved

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere