INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE"

Transkript

1 Dato 14. august 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 16. august 2012 kl på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation ( ) a. Økonomisk orientering 1. halvår (O) * b. Endelig aktivitetsplan frem til repræsentantskabsmødet 2013 (B) * c. Husorden, husdyrreglement og vedligeholdelsesreglement m.m. (B) * d. Styringsdialog 2012 (D) * e. Oversigt over udvalgenes konstitueringer (O) * f. Ansøgning fra Råderetsudvalget (B) * 2. Afdelinger ( ) a. Afdelingsmøder efterår 2012 (D) * b. Evaluering af kvartalsmøder (D) c. Orientering vedrørende afdelingerne (O) * d. Tilskud afdeling 17 Kongsvang (B) * e. Tilskud til afdeling 23 Nydamsparken (B) * 3. Administration ( ) a. Orientering fra administrationen (O) * b. Forretningsgang fugt og skimmelsvamp * 4. Kommende møder ( ) a. Emner til næste møde, der holdes den 6. september 2012 (B) b. Mødeplan (O) * 5. Eventuelt (O) Punkterne på dagsordenen er mærket (B) beslutning, (D) drøftelse eller (O) orientering. Vedlagte bilag er markeret med *.

2 NOTAT TIL PKT 1.A Økonomisk orientering 1. halvår 2012 DATO 6. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Carl Danielsen PROBLEMSTILLING UDGIFTER 1/1-30/6 12 Budget Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesmøder Kurser og møder bestyrelsen Repræsentation, gaver m.v Diæter og arbejdstab Kørsel bestyrelse Mødeudgifter i alt Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Juridisk assistance Forsikringer Telefon+internet Kontorholdsudgifter Tryksager Mindre nyanskaffelser Kopiservice og kopipapir Service edb Porto Bankgebyrer Annoncer Kontorhusholdning Beboerblad Andre udgifter 0 0

3 Kontorholdsudgifter i alt Lokaleudgifter Lokaleleje Ejendomsskat El Alarm Varme Rengøring Vedligeholdelse Mindre nyanskaffelser Fællesudgifter Øvrige driftsudgifter Lokaleudgifter i alt Afskrivning inventar og edb Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter Afdelinger Pengeinstitutter Kreditorer Kurstab obligationer Kurtage obligationer Porteføljegebyr Renter trækningsret Renteudgifter i alt Udamortiseret ydelse disp. fond Udamortiseret ydelse - LBF Pligtmæssige bidrag i alt Ekstraordinære udgifter Overskud henlagt arbejdskapitalen 0 0 Udgifter i alt /4

4 Indtægter 601 Administrationsbidrag Gebyrer Påkrav leje Antenneregnskab Øvrige Gebyrer i alt Renteindtægter Udlån afdelinger Pengeinstitutter Obligationer Kursgevinster obligationer Udbytte Trækningsret Renter i alt Udamortiseret ydelse disp.fond Udamortiseret ydelse LBF Pligtmæssige bidrag I alt Byggesagshonorar nybyggeri Byggesagshonorar forb. arb Rabatter, bonus m.v Ekstraordinære indtægter 0 0 Indtægter i alt Vi har modtaget kr. i forbindelse med Fagbos udtræden. Der var en netto urealiseret kursgevinst på kr. pr. 29/ Der er taget hensyn til udtrukne obligationer pr. 2/ Der er realiseret et kurstab på udtrukne obligationer den 2/ på kr. og en kursgevinst på 305 kr. De er ikke medregnet i oversigten. Organisationsbestyrelsen har ønsket at få en kvartalsvis oversigt over udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste. Der er udbetalt kr. i tabt arbejdsfortjeneste i 2. kvartal. I årets to første kvartaler er der i alt udbetalt kr. Det kan oplyses, at der p.t. er afholdt udgifter på ,63 kr. i 2012 i forbindelse med fusionen under edb udgifter. Der er afholdt ,00 kr. i 2011 under edb udgifter og ,25 kr. til vaskekort i forbindelse med konverteringen. Den udgift af afholdt af dispositionsfonden i Vesterbo. Der mangler primært udgifter til BL eller advokat ved ændring af adkomst på skøder m.v. 3/4

5 INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten til efterretning. 4/4

6 NOTAT TIL PKT 1.F Aktivitetsplan til maj 2013 DATO 14. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Henrik Autzen PROBLEMSTILLING Aktiviteter indtil Rep. Møde maj Introkursus for nye bestyrelses medlemmer tirsdag d. 9. oktober (med evt. supplering d. 10) Planlagt til afholdelse på Boligkontoret.(Kursusudvalg) 2. BKÅ Konference Lørdag d. 10. november. Med indlæg fra demokratiudvalget og råderetsudvalget. På Koldkærgård.(Kursusudvalg) 3. BKÅ Festival forsåles afholdt midt i januar. Evt. Århussalen. 4. Afholdelse af Organitionskonference Sidst i april, dato ikke fastsat.(kursusudvalg) Der kan derudover komme forskellige møder, temaaftner afholdt af de nedsatte udvalg, i forhold til de på Rep. Mødet godkendte kommissorier. Seniorklubben har planer om en julekomsammen. INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen godkender aktivitetsplanen.

7 NOTAT TIL PKT 1.C Proces vedr. husorden og husdyrreglement DATO 6. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER MV/MH PROBLEMSTILLING Udvalget bestående af Berit Jørgensen, Per Hasager og Mogens Bøgh Vindbjerg har i forlængelse af organisationsbestyrelsens beslutning lavet et udkast til en moderne og generel husorden og et tilsvarende selvstændigt regelsæt for husdyrhold (se bilaget). Det foreløbige udkast til husordenen er snarere et værdigrundlag end en præcis husorden, som kan bruges administrativt regulerende. Udvalget har forsøgt at indtænke mere regulerende forhold i husordenen, der klart definerer, hvad beboerne må/ikke må. Men det viser sig umuligt at lave noget generelt, der kan gælde i de forskellige afdelinger. Strengt taget er der ikke noget, der gælder i udkastet til husordenen der er ikke regler, som man regulere efter og evt. sanktionere i forhold til. Udkastet til husordenen er snarere en pjece med gode råd til beboeren og som sådan et fint værktøj. Men det er strengt taget ikke en husorden. Herudover kan der nævnes en række administrative og kommunikationsmæssige udfordringer ved en generel husorden: Så snart en afdeling laver egne regler, hvordan afgør beboeren så, hvad der gælder? Hvis man ændrer den generelle husorden (fx ny fusion) hvad gælder så i de specifikke husordner, der er skrevet som ændringer og tilføjelser til den gamle generelle husorden? Grundlæggende taler det for, at man derfor kun bør have én husorden i en afdeling så man ikke skal krydslæse med de fejlkilder det giver. Ifølge almenboliglovens 40, er det afdelingsmødet, der har kompetencen vedr. husorden for den enkelte afdeling. De revidererede husordener skal således under alle omstændigheder behandles på hver afdelings afdelingsmøde for at være gyldige. De fleste afdelinger har vedtaget husordener, der implicit eller eksplicit består af tilføjelser eller ændringer til den eksisterende generelle husorden.

8 INDSTILLING i) Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender udkastet til husdyrreglement enten tilladelse eller forbud. Og at den gælder for nye afdelinger og afdelinger, der ikke tidligere har taget særskilt stilling til husdyrreglement. Bliver der tale om væsentlige ændringer ift. det eksisterende grundlag, fx at husdyrhold modsat i dag som udgangspunkt er tilladt, forudsætter det behandling på et repræsentantskabsmøde. ii) Det indstilles, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der er behov for en generel husorden baseret på den konkret brugsværdi for både beboeren og administrationen, eller om der skal laves en særskilt, udtømmende husorden for hver afdeling. Hvis organisationsbestyrelsen ikke ønsker en generel husorden, indstilles det, at bestyrelsen finder alternative måder til at udarbejde moderne og brugervenlige husordner, der fungerer som anvendelige værktøjer for afdelinger og administrationen dvs. individuelle husordner for hver afdeling, men med høj grad af standardformuleringer. Man kunne fx forestille sig, at administrationen udarbejdede en række skabeloner om fx trappevask, brug af værktøj m.v. På baggrund heraf kunne administrationen hvis organisationsbestyrelsen træffer beslutning herom rette henvendelse til hver enkelt afdelingsbestyrelse med tilbud om tilpasning af den enkelte afdelings husorden. iii) Derudover indstilles det, at organisationsbestyrelsen træffer beslutning om, hvilke af de nævnte forhold ift. husordenen, der forudsætter behandling på et repræsentantskabsmøde. a) Det er repræsentantskabet, der har godkendt den nuværende generelle husorden. Hvis den skal sættes ud af kraft, eller hvis der skal indføres en ny husorden med gyldighed for alle afdelinger, bør det behandles på et repræsentantskabsmøde. b) Er der derimod tale om, at der alene er tale om en vejledning af afdelingsbestyrelser og afdelingsmøder, er behovet for en behandling på repræsentantskabsmødet ikke afgørende, da det i så fald alene vil være den enkelte afdeling, der træffer beslutning. c) Man kan også vælge den tredje løsning, nemlig at den hidtil gældende generelle husorden skrives ind i afdelingernes eksisterende husordener, således at retstilstanden vil være uændret i den enkelte afdeling, men at de fremover har én særskilt husorden for hver afdeling. Dette kan evt. kombineres med pkt. b). iv) Det indstilles endelig, at organisationsbestyrelsen tager stilling til, hvornår og hvordan den ønsker et generelt vedligeholdelsesreglement behandlet, herunder om der er behov for et generelt vedligeholdelsesreglement, eller det bør være et afdelingsvis reglement. Dette skal jf. vedligeholdelsesbekendtgørelsens 2 behandles på et repræsentantskabsmøde. 2/6

9 Bilag GENEREL HUSORDEN BOLIGKONTORET ÅRHUS FORORD Boligkontoret Århus har mange forskellige afdelinger. Derfor er denne generelle husorden meget overordnet. Det er op til den enkelte afdeling at vurdere, om man vil supplere med mere specifikke forhold. Denne husorden er ikke et ekstra lovgrundlag. Vi har allerede mange love, som i forvejen gælder - herunder Almenlejeloven, Hundeloven osv. Den generelle husorden er derimod et værdigrundlag for beboere i Boligkontoret Århus baseret på demokratiske værdier som forståelse, respekt, fællesskab, omtanke og ikke mindst hensyn. Hvis du bliver i tvivl om, hvad du må og hvordan du gebærder dig, så kan du altid tale med din afdelingsbestyrelse eller din ejendomsfunktionær for mere praktiske forhold. Du kan også altid kontakte administrationen i Boligkontoret Århus. Vi henviser i øvrigt til organisationens Vedligeholdelsesreglement og Husdyrreglement samt hjemmesiden for vejledninger, ansøgningsskemaer mv.: HENSYN TIL AFDELINGEN Din afdeling er dybest set din afdeling din og dine naboers afdeling. En del af din husleje går nemlig til vedligeholdelse og evt. fornyelse af afdelingens fællesarealer mv. Afdelingen er en selvstændig økonomisk enhed. Og hvis du viser hensyn til afdelingen som helhed dvs. de fælles faciliteter og udeområder ja, så bidrager du til at sikre afdelingen en sund økonomi og evt. overskud til forbedringer. Vi opfordrer også til, at du forholder dig til afdelingens generelle ydre fremtræden. Igen er der forskel på afdelinger og mennesker. Men de fleste vil gerne bo i en afdeling, som er pæn og præsentabel. Det kan du hjælpe med. 3/6

10 Gode råd Antenner og paraboler. Find vejledning og ansøgningsskema mv. på bk-aarhus.dk Storskrald: Hvis afdelingen ikke har et sted til storskrald, så skal du selv sørge for at fjerne dit storskrald fra afdelingen (fx møbler, stort papaffald mv.). Skadedyr: Pas på med at lade mad og madaffald stå ude. Det tiltrækker rotter og andre skadedyr. Husdyr: Din afdelingsbestyrelse eller Boligkontoret Århus kan oplyse dig, om regler for husdyr i din afdeling. Læs mere på bk-aarhus.dk eller tal med din ejendomsfunktionær. HENSYN TIL DIN BOLIG Boligkontoret Århus vedligeholdelsesreglement beskriver i detaljer, hvordan du skal behandle og vedligeholde din bolig. Grundlæggende handler det om, at du løbende vedligeholder boligen, så den ikke forringes ud over almindelig slid. Hvis noget i din bolig ikke fungerer korrekt, så fortæl det til din ejendomsfunktionær. Det kan fx være en defekt vandhane eller et wc, der løber. Gode råd Tegn en indboforsikring. Den dækker ved skader, indbrud, genhusning, ansvar og retshjælp. Luft ud! Det er både sundt for dig selv og din bolig, hvis du laver gennemtræk i din bolig mindst to gange ti minutter hver dag. Maskiner og hårde hvidevarer: Læs manualer til maskiner og hårde hvidevarer. Spørg ejendomsfunktionæren, hvis du er i tvivl. Hvis du selv vil installere fx en vaskemaskine, så find vejledning og ansøgningsskema på Forbrug: Hold øje med dit forbrug af el, vand og varme hvis du har målere i boligen. Aflæs fx en gang om måneden. Læs mere på bk-aarhus.dk eller tal med din ejendomsfunktionær. 4/6

11 HENSYN TIL DINE NABOER Ligesom du bør vise hensyn til afdelingens materiel og fysiske rammer, ja så opfordrer vi dig også til at vise hensyn til dine med-beboere i afdelingen. Med sund fornuft og indlevelse kan du selv vurdere, om du forstyrrer eller generer dine omgivelser. Klicheen: Samtale fremmer forståelsen er også gyldig i din afdeling! Hvis du fx skal holde en fest eller støje med værktøj, så tal først med beboerne omkring dig. Den personlige kontakt vil ofte føre til gensidig forståelse. Og hvis du selv bliver forstyrret eller generet, ja så kan det jo være en ide, at banke på hos den, der støjer. Tæl til 10 og tag de for små sko af. Vis overskud og høflighed - og lad det påvirke dit tonefald og kropsprog. Et potentiel fjendskab kan måske ende med et venskab. Hvis du kommer til at forstyrre mere end du troede - eller hvis du på den anden side blev generet og reagerede for voldsomt på det ja så er undskyld et effektivt værktøj til at komme videre. Det giver også respekt fremadrettet! Gode råd når man nu alligevel bor sammen i en afdeling Fravær i længere tid: Måske vil din nabo hjælpe med at vande blomster, tømme post mv., hvis du er bortrejst i længere tid. HUSDYRHOLD BOLIGKONTORET ÅRHUS Den enkelte afdeling beslutter selv, hvilke regler der skal gælde for husdyr. Du får oplysninger om afdelingens husdyrregler ved at kontaktet afdelingsbestyrelsen eller administrationen. Forhør dig om reglerne inden du får et husdyr. 5/6

12 1. Forbud Hvis afdelingen ikke har vedtaget regler for husdyr gælder disse regler: Det er ikke tilladt at holde hund, kat eller andre større husdyr så som geder, høns. Det er heller ikke tilladt at have sådanne dyr i pleje. Du må dog gerne holde mindre dyr som burfugl, marsvin, fisk, hamster, skildpadde mfl. Gæster må gerne have husdyr med dog max ét døgn ad gangen og max en gang om ugen. 2. Tilladelse Hvis afdelingen ikke har vedtaget regler for husdyr gælder disse regler: Det er tilladt at have ét husdyr i boligen enten én hund eller én kat. Hvis du har eller ønsker et husdyr, skal du søge om tilladelse hos administrationen. Husdyret skal være i snor eller bæres, når det færdes på afdelingens område. Du skal sørge for, at dit husdyr ikke forurener afdelingens områder. Administration skal også have besked ved husdyrets død eller afskaffelse. 6/6

13 NOTAT TIL PKT 1.D Styringsdialog 2012 DATO 6. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Det forventes, at Aarhus Kommune indkalder til møder om styringsdialog i efteråret Inden da ønsker kommunen at evaluere sidste års forløb baseret på input også fra BL s 5. kreds. Der er udarbejdet en evalueringsrapport om udlejningsinstrumenter, som formodentlig vil blive et tema på styringsdialogmødet. Derudover vil der være fokus på henlæggelser, jf. sidste års møde. Organisationsbestyrelsen bør derudover overveje, om der er andre emner, Boligkontoret Århus bør rejse. Mht. deltagere stiller de fleste boligorganisationer alene med administrative repræsentanter. Enkelte har dog som Boligkontoret Århus i 2011 også haft beboervalgte repræsentanter på mødet. Favrskov Kommune holder formentlig endnu ikke de lovpligtige styringsdialogmøder, men har indbudt til et fælles møde for alle boligorganisationerne i kommunen den 20. september. Henrik Autzen og Morten Homann deltager heri. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter sine mål og prioriteter for styringsdialogmøderne. Det indstilles, at administrationen samt formand og næstformand deltager i mødet med Aarhus Kommune.

14 NOTAT TIL PKT 1.E Oversigt over udvalgenes konstitueringer DATO 6. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Udvalgene har udpeget følgende som ansvarlige: Udvalg Ansvarlig Kursusudvalg Henrik Autzen Råderetsudvalg Heidi Bindløv Kommunikationsudvalg Brian Kristensen IT- og multimedieudvalg Hans Jørgen Krickhahn Demokratiudvalg Robert Thorsen Fritidsudvalg Nybyggeri og renoveringsudvalg Miljø-, energi- og klimaudvalg INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager oversigten til efterretning.

15 NOTAT TIL PKT 1.G Inspirationstur for Råderetsudvalget DATO 14. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Råderets- og forretningsudvalg PROBLEMSTILLING Råderetsudvalget søger hermed om midler til inspirationstur til Boligkontoret Danmark den 2/ Dette vil indebære transport tur/retur, transport i København, rimelige udgifter til forplejning samt evt. tabt arbejdsfortjeneste til dem, hvor det bliver nødvendigt. Udvalget mener, at det er vigtigt vi alle bliver klædt rigtig ang. den lovpligtige råderet, og har derpå ansøgt om at komme på besøg til Boligkontoret Danmark, hvilket vi har fået lov til fredag d. 2/ fra kl Derefter vil det være muligt at kunne komme til at se nogle råderetssager som der er blevet afgjort. INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender inspirationsturen. Det indstilles derudover, at forretningsudvalget fremover bemyndiges til at godkende udvalgenes inspirationsture og lignende, hvor disse har et klart fagligt indhold, og hvor disse kan indeholdes i udvalgets budget. Tvivlsspørgsmål behandles i organisationsbestyrelsen.

16 NOTAT TIL PKT 2.A Afdelingsmøder efterår 2012 DATO 6. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Morten Homann PROBLEMSTILLING Tidsplanen for afdelingsmøderne ser pt. således ud: Afd Dato Best Adm Livline 31 Rydevænget 27 august Morten 40 Fredensgade 27 august Johnny 46 Vistoftparken 27 august Lars 68 Østergade 27 august Johnny 71 Damgårdstoften 27 august Peter+Ole 37 Istedgade 28 august Olav Carl 53 Julsøvej 28 august Peter 59 Høegh Guldbergsgade 28 august Ole 70 Ranunkelvej 28 august Christian 30 Nørreskovvej 29 august Heidi Johnny Morten Salonikivej 29 august Peter 11 Helge Rodes Vej 30 august Henrik Carl 13 Hammershusvej 30 august Johnny Herningvej 30 august Peter 33 Vestre Ringgade 3 september Aksel Morten 42 Hjelmagerparken 3 september 07 Vestre Ringgade 4 september Henrik+Torben Elin+Aksel Morten 15 Otto Benzonsvej 4 september Peter 24 Kirkedammen 4 september Michael (Carl) 51 Fredericiagade 4 september Peter 26 Vestre Ringgade 5 september Aksel Carl 54 Norsgade 5 september Ole 55 Skæring Parkvej 5 september Peter 20 Norgesparken 6 september Peter+Ole 44 Hjulby Hegn 6 september Carl Trøjborgvej 10 september Peter Morten 45 Kappelvænget 10 september Henrik

17 58 Ranunkelvej 10 september Carl 08 Vilhelm Bergsøesvej 11 september Aksel Carl Majdalen 11 september Elin 47 Julsøvej 11 september Chris 63 Skæring Parkvej 11 september Peter 72 Rønnevangen 11 september Christian+Jesper (ejd) 27 Frydenlund 12 september Carl Morten 38 Visbjerg Hegn 12 september Søren Ole 69 Ryttervej 12 september Johnny 10 Dalstien osv. 13 september Ole 32 Nørreskovvej 13 september Johnny Morten 41 Virupvej 13 september Michael 56 Katrinebjergvej 13 september Peter 16 Hammershusvej 15 september Hans-Jørgen Leif Hansen 04 Chr. Molbechs Vej 17 september Peter Morten 43 Mosevænget 17 september Keld Viggo Stuckenbergsvej 18 september Peter Carl 28 Lindholmparken 18 september Lars Christian 35 Skelagervej 18 september 36 Hallssti 18 september Torben 01 Jens Baggesensvej 19 september Aksel+Elin Morten 48 Skæring Parkvej 19 september Henrik Peter 49 Fredensgade 19 september Olav 52 Viborgvej 19 september Torben Johnny 61 Chokoladen 19 september Michael 22 Illerupvej 20 september Olav Peter Morten 25 Reginehøj 20 september Henrik Carl 02 Haugesundsvej osv. 22 september Søren Morten 17 Uffesvej 24 september Christian Morten 23 Nydamsparken 24 september Lars Carl 67 Hørretløkken 24 september Peter 06 Risvang Allé 25 september Carl+Christian Morten 57 Åvænget 25 september Finn 62 Skejbyparken 25 september Lars 29 Kalmargade 26 september Søren Carl+Ole Morten 50 Brendstrupvej 26 september Nej Nej 60 Paludan Müllersvej 26 september Peter eller Chris Afdelingsmøderne er forsøgt bemandet pragmatisk under hensyntagen til afdelingsbestyrelsens ønsker, således at en inspektør deltager, hvis der er tekniske forhold på dagsordenen, en økonomimedarbejdere, hvis der er særlige problemstillinger ift. økonomi og et organisationsbestyrelsesmedlem, hvis der er særlige udfordringer ift. afviklingen af mødet. 2/3

18 Der er derudover etableret en ordning, hvor Carl Danielsen hhv. Morten Homann står til rådighed én dag ad gangen som livliner, der kan kontaktes, hvis der opstår særlige spørgsmål fx ift. økonomi eller formalia. Dette års afdelingsmøder har været første år, hvor 72 afdelingers afdelingsmøder har skullet afvikles på én gang. Det har givet nye udfordringer for logistikken, trækket på medarbejderressourcer og den praktiske afvikling. Samtidig har der også været søsat en række nye initiativer, fx nyt budgetmateriale, møde for afdelingsbestyrelserne som optakt, nye kriterier for bemanding af møderne samt livlineordningen. Det indstilles derfor, at organisationsbestyrelsen foretager en grundig evaluering af forløbet og tilpasser forretningsgangen ift. afdelingsmøderne INDSTILLING Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager oversigten til efterretning og programsætter en evaluering af forløbet om afdelingsmøder på sit møde den 27. september. 3/3

19 NOTAT TIL PKT 3.A Orientering vedr. afdelinger DATO 6. august 2012 MODTAGER Bestyrelsen AFSENDER/FORFATTER Administrationen RESUMÉ Der er bemærkninger vedr. følgende afdelinger: Afdeling Majdalen/ Tamperdalsvej Afdeling 13 Hammershusvej Afdeling 21 Finlandsgade Afdeling 29 Kalmargade Afdeling 30 Nørreskovvej Der er opsat Wisecon rottefælder op for at komme afdelingens rotteproblem til livs. Samtidig tjener det til fordel for den fremtidige kloakrenovering. Desuden er der lavet et oplæg til afdelingsmødet om nedgravede beholdere i stedet for renovering af affaldsskure. Der skal males vinduer og døre i august eller september Organisationsbestyrelsen fungerer som afdelingsbestyrelse for afdeling 21. Det er lykkedes at genudleje det lejemål, som Danske Bank har opsagt pr. 15. juli allerede pr. 1. oktober. Det er til den nyetablerede Restaurant Pasha, der vil servere græsk-tyrkisk mad af en god standard til siddende gæster. I samme ombæring er Boligkontoret Århus standarderhvervslejekontrakt revideret, så lejemålet repræsenterer den første aftale på det moderniserede kontraktgrundlag. Der har været holdt licitation vedr. udskiftning af køkkener og etablering af mekanisk udsugning fra badeværelser i afdelingen, og Svane Køkkenet afgav det billigste tilbud på køkkenet og Danklima på ventilationsarbejdet. Det forventes, at arbejdet kan indledes ultimo september. De sidste undersøgelser og forarbejde er nu foretaget i forbindelse med vinduesudskiftningen i afdelingen. Derfor er udbudsmaterialet ved at blive udfærdiget. Der vil forhåbentlig være et fingerpeg om prisen inden afdelingsmødet. Det der kan ændre den vedtagede pris fra januarmødet er, at der muligvis er PCB i fugerne. Disse er sendt til undersøgelse. Man forventer samtigt også at løse kuldebrosproblematikker ved udskiftningen.

20 Afdeling 37 Istedgade Afdeling 42 Hjelmagerparken Organisationsbestyrelsen fungerer som afdelingsbestyrelse for afdeling 37. Afdelingen har 25-års jubilæum i år. Det indstilles, at spørgsmålet om, hvordan jubilæet skal markeres, i forbindelse med afdelingsmødet i september, hvor der forhåbentlig også kan vælges en ny afdelingsbestyrelse. Der er foretaget nye prøver af kobberindholdet i vandet, der viser kraftige fald til et ubetydeligt niveau efter kun 1 minuts løbetid. Beboerne er informeret om prøveresultaterne, og der afventes kommentarer til de nye prøver fra Bygningsinspektoratet og embedslægen. Trinetter bliver skiftet til almindelige køkkener. Afdeling 48 Skæring Parkvej Tagudskiftningerne er afsluttet i uge 28. Afdeling 52 Viborgvej Afdeling 57 Åvænget Udskiftning af terassedøre er rykket til august. Der er bestilt priser hjem på udbedring af sætteskader og maling af facader og vinduer Renoveringsarbejdet er opstartet og forventes afsluttet i december. 2/5

21 Afdeling 61 Chokoladen Administrationen har i samarbejde med Regnbuen Arkitekter udarbejdet en række visualiseringsskitser af mulige tilbygninger af en ny tagetage. Dialogen med kommunens planafdeling tyder på, at det næppe vil være realistisk at få godkendt en lokalplan, der muliggør tilbygning af mere end én etage. Der er kun tale om skitser og ikke et udtryk for hvordan det endelige forslag vil tage sig ud. Forslaget vil efter aftale med afdelingsbestyrelsen blive fremlagt til godkendelse på afdelingsmødet i september, hvorefter selve planprocessen vil kunne indledes. 3/5

22 Afdeling 65 Bethesdavej Der har, siden afdelingen blev taget i brug i 2002, været et uformelt samarbejde mellem Boligkontoret Århus og bostedet Ellengården, der anvender boligerne. Der er nu indgået en formel samarbejdsaftale, der beskriver parternes respektive ansvar og sikrer, at der bliver afholdt afdelingsmøde, udarbejdet vedligeholdelsesplan, samarbejdet om driften osv. Administrationen er derudover i dialog med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter med henblik på at afklare retsgrundlaget for konstruktionen. Afdeling 69 Ryttervej Afdeling 72 Rønnevangen Der skal males entredøre i august eller september Boligkontoret har modtaget rapporten på 1-års eftersynet fra Byggeskadefonden. Et 1 års eftersyn inddeles i 5 kategorier fra 1 5, hvor 5 er dårligst. Rønnevangen har fået 4 stk. i kategori 3, 2 stk. i kategori 2 og 1 stk. i kategori 1. Grundet totalentreprenørens konkurs, modtog Boligkontoret ingen kvalitetssikringsmateriale, hvilket går igen for alle eftersete dele. Der er registreret væsentlige svigt i ydervæggene, som f.eks. revner ved tegloverliggere, ikke udfyldte fuger og misfarvninger. Der er registreret væsentlige svigt i tagkonstruktionen i form af, at tagnedløbene generelt sidder for højt i skotrenderne, der leder vandet til afløbene. Der er registreret byggeteknisk svigt og risikobetonede forhold i form af bagfald på et badeværelsesgulv i blok IV, samt 3 stk. i blok III. Der er registreret væsentlige svigt i forhold til omfangsdræn, hvor der ikke findes noget kvalitetssikringsmateriale. Omfangsdræn har Boligkontoret nedlagt i forbindelse med egne færdiggørelser efter frigivelse af garanti. Boligkontoret har fremsendt anbefalede breve indeholdende rapporten til de udførende firmaer, med krav om udbedring og forslag til løsning. De udførende firmaer skal nu reagere i forhold til de fremsendte breve, hvilket vi afventer. Der afholdes et møde i september med de håndværkere, som Boligkontoret Århus entrerede med i forhold til egne færdiggørelsesarbejder. 4/5

23 Afdeling 73 Virup Skovvej Råhusene i Blok H, G1, G2 og F er nu opført, og fundaments arbejderne pågår på blok E. Vinduerne til alle husene er produceret, og desværre 15 mm for brede. Denne fejl påtager tømrerentreprenøren sig, og der er lavet en prøve på blok H, hvor man har skåret 15 mm af den ene side på lysningen, og efterpudset igen. Denne prøve er nu godkendt af tilsynet og Boligkontoret. Det betyder, at der skal skæres af den ene lysning på alle vindueshuller på blok H, G1, G2 og F, mens vinduesmålene tilpasses på blok E og B. Indflytningsdatoerne er sat til den 1. februar 2013 for blok H, den 15. februar for G2, den 1. marts for G1, 1. april for blok F, den 1. maj for blok E og den 15. juni for blok B. Til åbent hus den 25. oktober 2012 bliver der to boligtyper klar til besigtigelse i blok H. Tidsplanens stade pr. 11. juli 2012: Blok H: Råhus opbygningen er 4 uger efter tidsplanen, når vinduer er monteret og alle møder op fra ferie i uge 32. Vindues montagen udføres i uge 29 og 30. Flise og klinkearbejder påbegyndes. Indvendige arbejder skal færdiggøres i følgende rækkefølge 147, 145, 143, 141, 139, 137 og til sidst 135. Blok G-2: Råhus opbygning er ca. 15 arbejdsdage efter detailtidsplanen. Tagdækning pågår, facadepuds er påbegyndt. Blok G-1: Råhus opbygningen følger detailtidsplanen. Facade opmuring 1.sal, dækmontage og murkrone opbygning forventes afsluttet ved udgangen af uge 27, således tidsplan følges. Tagdækning forventes afsluttet 1 til 2 uger før tidsplan. Blok F: Råhus opbygningen følger detailtidsplanen. Montering af elementvægge 1. sal afsluttet. Facade opmuring 1. sal påbegyndt. Blok E: Råhus opbygningen følger detailtidsplan. Montering af elementvægge stueplan afsluttet. Facade opmuring i stuetagen påbegyndt. Blok B: Råhus opbygningen følger Detailtidsplan. Afretning af sand og isolering og armering 90%. Der holdes rejsegilde onsdag 29. august 2012 kl INDSTILLING Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, samt at bestyrelsen forholder sig til konklusionen vedr. afdeling 37. 5/5

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011. Næstformand REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 18. AUGUST 2011 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem X Henrik

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød.

Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. Referat af bestyrelsesmøde i Boligselskabet Birkebo på Bistrupvej 103, 3460 Birkerød. mandag den 27.april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Bent Nielsen Jette Hansen Susanne Karlsson Birgitte Pedersen Morten Wulff-

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE 1. december 2011 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet afholdes tirsdag den 13. december 2011, kl. 17.15 på Brendstrupgårdsvej med følgende dagsorden: 1. Organisationsanliggender a. Branding * b. Evaluering

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 25. oktober 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 1. november 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (kl. 17:15

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN Den 22. oktober 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde.

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013. Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. REFERAT af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2013 Formand Søren Høgsberg bød velkommen til Boligkontoret Århus repræsentantskabsmøde. 1. Valg af dirigent og referent m.m. Formanden foreslog valg af dirigent

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 side nr. 119 Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud: Administrationen: Chris Cully Erling Sørensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Irene Madsen Graver Vicky

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Bendt Nielsen 13.09.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 08. oktober 2013 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015 side nr. 183 Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud Administrationen: Chris Cully Erling Sørensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Vicky E. Jensen Frederik

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. marts 2015 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 9. april 2015, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation Kl. 17:15

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud.

Frede Skrubbeltrang gik efter punkt 1, Winni Jensen, Egon Jensen og Lise Stender havde meldt afbud. 46 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 3. december 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 20.00. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Christian Vestergaard, Tina Holm, Eigil Stausholm, Kirsten Sørensen, Pia

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 6. maj 2014 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 8. maj 2014, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation a. Økonomisk orientering

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT Den 6. november 2015 til ordinært møde tirsdag 3. november 2015 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde.

Afd. 21 anmodning af 6. november 2012 om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013, kl. 18.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af

Læs mere

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt.

Protokollen fra mødet den 04. december 2012 blev godkendt. Protokollen fra mødet den 11. december 2012 blev godkendt. 13.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 22. januar 2013 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Sekretær Dan Christensen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe Dypevåg Direktør

Læs mere

BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1.

BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT. af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014. Stenvej 21 B, 1. BOLIGKONTORET ÅRHUS REVISIONSPROTOKOLLAT af 9. april 2015, side 111-154 vedrørende årsregnskab for 2014 Stenvej 21 B, 1. DK-8270 Højbjerg Tel: +45 43 50 50 50 Fax: +45 43 50 50 00 CVR nr. 53 37 19 14 www.ri.dk

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 22 - Beboermøde den 15.04.2015, kl. 17.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 15 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Referat af bestyrelsesmøde afholdt tirsdag den 9.12.2014 kl. 19.00. Til stede var: Afbud fra: Leif Eide Nielsen, Preben Crillesen, Susan Christiansen, Kurt Simonsen, Dagny

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat af styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark.

Referat af styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark. Referat af styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark. Onsdag, den 25. maj 2016, kl. 14.00. Følgende var til stede: Finn Weidekamp, Boligkontoret Danmark Bent Nielsen, Formand

Læs mere

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015

Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015 Rødovre Boligselskab 1 Boligorganisationen BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 Resultat Budget Budget UDGIFTER Konto Note ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift 92.226

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 16. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Kristina Hampenberg Rebecca Mogensen

Læs mere

Fællesfaciliteter i boligområderne

Fællesfaciliteter i boligområderne Fællesfaciliteter i boligområderne Oversigten viser Boligkontoret Århus fællesfaciliteter fordelt på afdelings- og boligområdeniveau. Forudsætningen for en boligområde-tilgang til fællesfaciliteterne er

Læs mere

3 stk. 6: Lejere der indgår en lejeaftale skal have mulighed for at kunne beholde sin anciennitet

3 stk. 6: Lejere der indgår en lejeaftale skal have mulighed for at kunne beholde sin anciennitet REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I Bo83 DEN 16.03.2010 x Olav Bertelsen bestyrelsesformand x Grethe Rasmussen næstformand x Keld Danielsen bestyrelsesmedlem X Ulla K. Nielsen bestyrelsesmedlem x Peter Ebbesen

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16

Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 Vedligeholdelsesreglement for AAB Afdeling 16 ( B - ordning ) Generelt Reglernes ikrafttrædelse Ændring af lejekontrakten Beboerklagenævn Med virkning fra 15.maj 2007 erstatter dette reglement eventuelle

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved

Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl i Fælleshuset Nøddehegnet Næstved Boligselskabet Trollebo Referat fra organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 22.00 i Fælleshuset Nøddehegnet 14 4700 Næstved Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 side nr. 253 Referat af bestyrelsesmøde den 24. november 2016 Tilstede: Organisationsbestyrelse: Formand Chris Cully Næstformand Vicky E. Jensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Erling Sørensen

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 01.04.2009. bestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 01.04.2009. bestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 01.04.2009 X Robert Thorsen bestyrelsesformand X Olav Bertelsen næstformand X Søren Høgsberg bestyrelsesmedlem X Chris Cully bestyrelsesmedlem Lars

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/6 Notat Afdeling 23 - Beboermøde den 22.04.2015, kl. 19.00, Sdr. Kongevej 66. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 10 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I FAGBO TIRSDAG DEN 17. MARTS 2009 X Chris Cully bestyrelsesformand X Irene Madsen Graver næstformand X Lis Fræer Nielsen bestyrelsesmedlem X Villy Jensen bestyrelsesmedlem X

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Munkegade Kollegiet afdeling 9 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 18. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Nicolai A. Haugaard Mie Bartholdy Inge

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 11.04.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.04.04 kl. 18.30-22. DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, Pia H. David, Torben, Arne, Pia K. Aase, René. Afbud, Esbern Ott, Per Nielsen, Klaus. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 4. Rettelse til referat fra

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

FUSION. -Fordele og ulemper. Hjørring, 25. april 2016

FUSION. -Fordele og ulemper. Hjørring, 25. april 2016 FUSION -Fordele og ulemper Hjørring, 25. april 2016 Fordele Ulemper Én butik; forvirrende med Bolig Hjørring, Hjørring Boligselskab m.v. Ingen moms på administrationsbidrag, vedligeholdelsesplaner og lovmæssige

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016

AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016 BOLIGFORENINGEN AAB AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016 Boligafgift og lejer Antal M² Boligafgift Ændring Boligafgift Ændr. Årsbasis kr/m² % kr/m² Dato kr/m² kr. i alt Boliger 37 3.195,0 661,66 6 39,75

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Den 24. august 2014. Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt: kl. 19.00 Den 24. august 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 22. juli 2014 2100 København Ø Mødetidspunkt:

Læs mere

Nettoprioritetsydelser Posten dækker over udgifter til lån og ydelser vedr. udamortiserede lån, som fortsat skal betales.

Nettoprioritetsydelser Posten dækker over udgifter til lån og ydelser vedr. udamortiserede lån, som fortsat skal betales. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 12. april 2016 kl. 14.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Rebecca Mogensen Anders V. Petersen

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde

Arbejdernes Boligorganisation i Kerteminde Budgetforslag Side 1 af 13 06-06-2013 Periode: 1. januar - 31. december 2014 Tilsynsførende kommune: Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 0 0 Tlf. 65151515 Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdelinger:

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning

Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Oftest stillede spørgsmål i forbindelse med genhusning Du har sikkert en hel del spørgsmål i forbindelse med din genhusning? Her får du nogle af svarene! Inden genhusningen modtager du et spørgeskema fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 6/5-2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). Afbud: Ernst (nr. 259) og Jørgen (nr. 157). Referent: Thora.

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 16.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 19. januar 2016 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 14. juni 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation (17.15 18.30)

Læs mere

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00

HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Hvidovre, den 5. februar 2014 Referat Den 4. februar 2014 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 24 Mødested: Afdeling: Hvidovrevej 327, kælderen Mødetid kl. 16.00 Deltagere: Lars Holm

Læs mere