Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 289 final Bilag V BILAG Bilag XVI til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side BILAG V til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side DA DA

2 BILAG Bilag XVI til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side BILAG V til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side EU BILAG XVI LISTE OVER FORBEHOLD VEDRØRENDE ETABLERING LISTE OVER FORPLIGTELSER VEDRØRENDE GRÆNSEOVERSKRIDENDE LEVERING AF TJENESTEYDELSER LISTE OVER FORBEHOLD VEDRØRENDE LEVERANDØRER AF KONTRAKTBASEREDE TJENESTEYDELSER OG SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 1. Forbehold i henhold til artikel 88, stk. 2, (etablering): Bilag XVI-A 2. Liste over forpligtelser i henhold til artikel 95, stk. 1, (grænseoverskridende levering af tjenesteydelser): Bilag XVI-B 3. Forbehold i henhold til artikel 101 (leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser) og artikel 102 (selvstændige erhvervsdrivende): Bilag XVI-C Ukraine 4. Forbehold i henhold til artikel 88, stk. 3, (etablering): Bilag XVI-D 5. Liste over forpligtelser i henhold til artikel 95, stk. 1, (grænseoverskridende levering af tjenesteydelser): Bilag XVI-E 6. Forbehold i henhold til artikel 101 (leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser) og artikel 102 (selvstændige erhvervsdrivende): Bilag XVI-F 7. Følgende forkortelser anvendes i forbindelse med bilag XVI-A, XVI-B og XVI-C: AT BE Østrig Belgien DA 2 DA

3 BG Bulgarien CY Cypern CZ Tjekkiet DE Tyskland DK Danmark EU Den Europæiske Union og alle dens medlemsstater ES Spanien EE Estland FI Finland FR Frankrig EL Grækenland HU Ungarn IE Irland IT Italien LV Letland LT Litauen LU Luxembourg MT Malta NL Nederlandene PL Polen PT Portugal RO Rumænien SK Slovakiet SI Slovenien SE Sverige UK Det Forenede Kongerige 8. Følgende forkortelse anvendes i forbindelse med bilag XVI-D, XVI-E og XVI-F: UA Ukraine DA 3 DA

4 BILAG XVI-A EU'S FORBEHOLD VEDRØRENDE ETABLERING (jf. artikel 88, stk. 2) 1. Nedenstående liste angiver de økonomiske aktiviteter, hvor forbehold vedrørende EU's indrømmelse af national behandling eller mestbegunstigelsesbehandling i henhold til artikel 88, stk. 2, finder anvendelse på etablering og investorer fra Ukraine. Listen består af følgende elementer: a) En liste over horisontale forbehold gældende for alle sektorer eller delsektorer. b) En liste over sektor- eller delsektorspecifikke forbehold med angivelse af den berørte sektor eller delsektor sammen med de(t) gældende forbehold. Et forbehold vedrørende en aktivitet, der ikke er liberaliseret (ubundet), udtrykkes således: "Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling". Når et forbehold i litra a) eller b) kun omfatter medlemsstatsspecifikke forbehold, forpligter de medlemsstater, der er ikke er angivet, sig i henhold til artikel 88, stk. 2, i den pågældende sektor uden forbehold (selv om der ikke er nogen medlemsstatsspecifikke forbehold inden for en bestemt sektor, betyder det dog ikke, at der ikke kan være horisontale forbehold eller sektorielle forbehold for hele EU). 2. Nedenstående liste omfatter ikke bestemmelser vedrørende subsidier, der ydes af parterne, jf. aftalens artikel 85, stk For alle sektorer, der er berørt af reguleringsmæssig tilnærmelse, jf. bilag XVII, ophæves nedenstående begrænsninger i henhold til artikel 4, stk. 3, i bilag XVII. 4. De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til nedenstående liste, har ingen selveffektuerende effekt, og de giver således hverken fysiske eller juridiske personer nogen direkte rettigheder. Offentlige forsyninger og tjenesteydelser Horisontale forbehold EU: Økonomiske aktiviteter, der betragtes som offentlige forsyninger og tjenesteydelser på nationalt eller lokalt plan, kan være genstand for offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder, som indrømmes private operatører. Investering og etableringstyper EU: Den behandling, der indrømmes datterselskaber (af ukrainske selskaber), der er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og som har deres vedtægtsmæssige DA 4 DA

5 hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed i EU, anvendes ikke for filialer eller agenturer, der er oprettet i en medlemsstat af et ukrainsk selskab. EU: I visse medlemsstater kræves der optagelse i handelsregistret for etablering inden for visse servicesektorer 1. EE: Hvis mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i et privat eller offentligt aktieselskab ikke har deres bopæl i Estland, i en anden medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller i Schweiz, skal selskabet give tilsynsmyndigheden oplysninger (herunder adresse) om en person med sædvanligt opholdssted i Estland, der på vegne af selskabet er bemyndiget til at modtage selskabets processkrifter og til at acceptere hensigtserklæringer, der indgives til selskabet. AT: Administrerende direktører for filialer af juridiske personer skal have deres sædvanlige opholdssted i Østrig. Fysiske personer, der inden for en juridisk person eller en filial har ansvaret for, at østrigsk handelslovgivning overholdes, skal have bopæl i Østrig. FI: En udenlandsk juridisk person, der driver forretning som partner i et finsk kommanditselskab eller interessentskab, skal have en tilladelse fra den finske patent- og registerstyrelse, medmindre denne juridiske person allerede er etableret i EØS. Det kræver en tilladelse, hvis en udenlandsk organisation agter at drive virksomhed eller forretning ved at etablere en filial i Finland. For alle sektorer skal mindst et af de ordinære medlemmer og suppleanterne i bestyrelsen have sædvanligt opholdssted i EØS, men der kan gives dispensation til visse virksomheder. FI: Udenlandske ejeres erhvervelse af kapitalandele, hvormed der opnås mere end en tredjedel af stemmerettighederne i et større finsk selskab eller en større forretningsvirksomhed (med over ansatte, med en omsætning på over 168 mio. EUR eller med en samlet balance på over 168 mio. EUR), kræver de finske myndigheders godkendelse. Godkendelsen kan kun afvises af hensyn til vigtige nationale interesser. Disse begrænsninger finder ikke anvendelse på telekommunikationstjenester, bortset fra kravet om sædvanligt opholdssted for bestyrelsesmedlemmer. SK: En udenlandsk fysisk person, hvis navn skal registreres i handelsregisteret som en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af den erhvervsdrivende (selskabet), skal forelægge et midlertidigt opholdsbevis for Den Slovakiske Republik. HU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling ved erhvervelse af statsejet ejendom. PL: Alle sektorer, undtagen juridiske tjenesteydelser og sundhedsydelser: Etableringen af udenlandske tjenesteydelsesleverandører kan kun antage form af et kommanditselskab, et interessentskab med begrænset hæftelse eller et aktieselskab. Erhvervelse af fast ejendom Der er i følgende medlemsstater visse begrænsninger for erhvervelse af fast ejendom. 1 Det præciseres, at der ved optagelse i handelsregistret forstås etablering af en juridisk person. DA 5 DA

6 AT: Erhvervelse, køb samt leje eller leasing af fast ejendom af udenlandske fysiske personer og juridiske personer kræver tilladelse fra de kompetente regionale myndigheder (Länder), som ser på, om der er vigtige økonomiske, sociale eller kulturelle interesser, der bliver berørt. BG: Udenlandske fysiske og juridiske personer (herunder filialer) kan ikke erhverve ejendomsret til jord. Bulgarske juridiske personer med udenlandsk deltagelse kan ikke erhverve ejendomsret til landbrugsjord. Udenlandske juridiske personer og udenlandske statsborgere med fast opholdsssted i udlandet kan erhverve ejendomsret til bygninger og begrænsede ejendomsrettigheder (brugsret, bygningsret, ret til at opføre overbygninger og servitutter) til fast ejendom. CZ: Landbrugsjord og skovarealer kan kun erhverves af udenlandske juridiske personer med fast opholdssted i Tjekkiet. Der gælder særlige regler for landbrugsjord og skovarealer, som er statens ejendom. Disse begrænsninger gælder indtil 7 år efter Tjekkiets tiltrædelse af EU. DK: Begrænsninger for fysiske og juridiske enheders køb af fast ejendom, når disse ikke har fast opholdssted i landet. Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders køb af landbrugsejendom. HU: Udenlandske fysiske og juridiske personer har ikke ret til at erhverve agerjord, jf. dog undtagelserne i lovgivningen om agerjord. Udlændinge, der ønsker at erhverve fast ejendom, skal indhente tilladelse fra de offentlige myndigheder med lokal kompetence i forhold til den faste ejendoms placering. EE: Begrænsninger for erhvervelse af landbrugsjord, skovarealer og grænsejord. EL: Ifølge lov nr. 1892/90 kræves der tilladelse fra forsvarsministeriet til at erhverve jord i grænseområder. Ifølge administrativ praksis er det let at få tilladelse til direkte investeringer. MT: Kravene i Maltas lovgivning og forskrifter vedrørende erhvervelse af fast ejendom vil fortsat finde anvendelse. LT: Udenlandske personer kan få tilladelse til at erhverve ejerskab til jord, indre vandveje og skovarealer, hvis de opfylder kriterierne for europæisk og transatlantisk integration. Proceduren, betingelserne og vilkårene for køb af jord samt begrænsningerne herfor skal være fastsat i forfatningen. LV: Begrænsninger af erhvervelse af jord i landbrugsområder og jord i byer og byområder. PL: Der kræves tilladelse til direkte eller indirekte at erhverve fast ejendom. Der udstedes tilladelse ved administrativ afgørelse af ministeren med kompetence for interne anliggender i samråd med forsvarsministeren samt i tilfælde af erhvervelse af landbrugsejendom ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter. RO: Fysiske personer uden rumænsk statsborgerskab eller sædvanligt opholdssted i Rumænien, samt juridiske personer uden rumænsk nationalitet og hovedkontor i Rumænien kan ikke erhverve ejendomsret til jord på basis af kontrakter mellem levende personer (inter vivos). DA 6 DA

7 SI: Udenlandske personers filialer i Republikken Slovenien kan kun erhverve fast ejendom (undtagen jord), som er nødvendig til udøvelsen af de økonomiske aktiviteter, med henblik på hvilke de er etableret. SK: Udenlandske juridiske eller fysiske personer kan ikke erhverve landbrugsjord og skovarealer. Visse andre kategorier af fast ejendom er omfattet af særlige regler. Landbrug, jagt Sektorspecifikke forbehold FR: Ikke-EU-virksomheders etablering af landbrugsbedrifter og ikke-eu-investorers erhvervelse af vinmarker kræver tilladelse. Fiskeri og akvakultur EU: Adgang til og udnyttelse af de biologiske ressourcer og fangstpladser i farvande henhørende under EU-medlemsstaters overhøjhed eller inden for deres jurisdiktion er begrænset til fiskerfartøjer, som fører en EU-medlemsstats flag, medmindre andet er bestemt. Liberale tjenesteydelser EU 2 : Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling hvad angår juridisk rådgivning og juridisk dokumentation og certificering, der udøves af selvstændige inden for de juridiske erhverv, der udøver offentlige funktioner, herunder notarer. AT: Hvad angår juridiske tjenesteydelser må udenlandske advokater (som skal være fuldt kvalificerede i deres hjemland) ikke besidde over 25 % af kapitalandelene eller tegne sig for over 25 % af driftsresultaterne i et advokatfirma. De må ikke have afgørende indflydelse på de beslutninger, der træffes i firmaet. For udenlandske minoritetsinvestorer eller disses kvalificerede personale er leveringen af juridiske tjenesteydelser kun tilladt for så vidt angår folkeretten og lovgivningen i enhver retskreds, hvor de er kvalificeret til at fungere som advokat, og leveringen af andre juridiske tjenesteydelser, for så vidt angår national ret (på 2 Levering af juridiske tjenesteydelser er kun tilladt for så vidt angår folkeret, EU-ret og lovgivningen i enhver retskreds, hvor investor eller dennes personale er kvalificeret til at fungere som advokat, og er ligesom leveringen af andre ydelser omfattet af de licenskrav og -procedurer, der finder anvendelse i EU-medlemsstaterne. For advokater, der leverer juridiske tjenesteydelser for så vidt angår folkeret og fremmed ret, kan dette bl.a. ske i overensstemmelse med de lokale etiske regler, brug af hjemlandets advokattitel (medmindre den pågældende titel er blevet anerkendt som værende i overensstemmelse med værtslandets titel), overholdelse af de relevante forsikringskrav, simpel registrering hos værtslandets advokatsamfund eller simpel optagelse i værtslandets advokatsamfund gennem en egnethedsprøve og en juridisk bopæl eller erhvervsbopæl i værtslandet. Juridiske tjenesteydelser for så vidt angår EU-retten skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører et advokatsamfund i EU, og som handler personligt, og juridiske tjenesteydelser for så vidt angår retten i en EU-medlemsstat skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører advokatsamfundet i den pågældende medlemsstat, og som handler personligt. Det kan derfor være nødvendigt at være fuldgyldigt medlem af advokatsamfundet i den pågældende EU-medlemsstat for at få møderet ved domstolene eller andre kompetente myndigheder i EU, eftersom det medfører anvendelse af retsplejereglerne inden for EU-ret og national ret. Udenlandske advokater, der ikke er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet, kan imidlertid i visse medlemsstater i forbindelse med civile søgsmål repræsentere en part, der er statsborger i eller stammer fra den medlemsstat, hvor advokaten har sin beskikkelse. DA 7 DA

8 EU- eller medlemsstatsniveau), herunder møderet ved domstolene, kræver fuldt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er underlagt et nationalitetskrav. Hvad angår regnskabsføring, bogholderi, revision og skatterådgivning må aktieandelen og stemmerettighederne for de personer, der har ret til at udøve erhvervet i henhold til udenlandsk lovgivning, ikke overstige 25 %. Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår lægevirksomhed (undtagen tandlægevirksomhed og psykologer og psykoterapeuter) og dyrlægevirksomhed. BG: Hvad angår juridiske tjenester er visse retlige former ("advokatsko sadrujie" og "advokatsko drujestvo") forbeholdt advokater med fuldt medlemskab af advokatsamfundet i Bulgarien. Hvad angår arkitektvirksomhed, byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed kan udenlandske fysiske og juridiske personer med anerkendt certificeret tegnerkompetence i henhold til deres nationale lovgivning kun overvåge og udforme arbejde i Bulgarien på uafhængig vis, når de har vundet en konkurrence og de udvælges som leverandører i henhold til proceduren i loven om offentlige aftaler. FR: Hvad angår juridiske tjenesteydelser er visse retlige former ("association d'avocats" og "société en participation d'avocat") forbeholdt advokater, der er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet i Frankrig. Hvad angår arkitektvirksomhed, lægevirksomhed (herunder psykologvirksomhed) og tandlægevirksomhed, tjenesteydelser leveret af jordemødre og sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale kan udenlandske investorer kun have adgang til de retlige former "société d'exercice liberal" og "société civile professionnelle". Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår overdragelsen af eksklusive rettigheder inden for arbejdsformidling. HU: Etablering skal antage form af partnerskab med en ungarsk procederende advokat (ügyvéd) eller et advokatkontor (ügyvédi iroda) eller et repræsentationskontor. PL: Mens andre typer retlige former kan anvendes af advokater fra EU, har udenlandske advokater kun mulighed for at oprette interessentskaber, kommanditselskaber eller kommanditaktieselskaber. FI: Der er for revisionsvirksomhed et krav om sædvanligt opholdssted for mindst én af revisorerne i et finsk aktieselskab. LT: Hvad angår revisionsvirksomhed skal mindst ¾ af aktierne i et revisionsfirma tilhøre revisorer eller revisionsfirmaer fra EU eller EØS. Nationalitetskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for udøvelse af advokatvirksomhed (EU-ret og medlemsstatsret). LV: I et firma med autoriserede revisorer skal over 50 % af den stemmeberettigede kapital ejes af autoriserede revisorer eller firmaer med autoriserede revisorer fra EU eller EØS. Forsknings- og udviklingsvirksomhed EU: Der kan for offentligt finansieret forsknings- og udviklingsvirksomhed kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som er etableret og har deres hovedkontor i EU. DA 8 DA

9 Udlejning/leasing uden personale EU: Hvad angår leje og leasing af luftfartøjer, og selv om der kan gives dispensation i forbindelse med kortere leasingkontrakter, skal luftfartøjet være ejet enten af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol (herunder direktørers nationalitet). Anden forretningsservice AT: Hvad angår agenturer, der foretager arbejdsformidling og leasing af arbejdskraft, kan der kun gives tilladelse til juridiske personer med hovedkontor i EØS, og de bestyrelsesmedlemmer eller ledelsespartnere/aktionærer, der har beføjelse til at repræsentere den juridiske person, skal være EØS-statsborgere og være bosat i EØS. BE: Hvad angår sikkerhedstjenesteydelser er det ledende personale omfattet af et krav om EU-statsborgerskab og -opholdssted. LV: Hvad angår detektivvirksomhed kan der kun gives licens til detektivbureauer, hvis ledelse og enhver person med kontor i bureauets administrative lokaler er EU- eller EØSstatsborger. Hvad angår sikkerhedstjenesteydelser kan der kun gives licens, såfremt mindst halvdelen af egenkapitalen ejes af fysiske og juridiske personer i EU eller EØS. LT: Sikkerhedstjenesteydelser kan kun varetages af personer med statsborgerskab i et EØSeller NATO-medlemsland. EE: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår sikkerhedstjenesteydelser. PL: Hvad angår detektivtjenester kan der gives licens til den erhvervsdrivende, som er en fysisk person, eller til den befuldmægtigede, der har ret til at udøve dette erhverv (detektivlicens). Når den erhvervsdrivende ikke er en fysisk person, skal retten til at udøve dette erhverv indehaves af et af medlemmerne med repræsentationsret eller som er befuldmægtiget. Erhvervsbeviset kan gives til en person med polsk statsborgerskab eller en borger fra et andet EU- eller EØS-medlemsland eller Schweiz. Hvad angår sikkerhedstjenester kan der gives licens til en erhvervsdrivende, der er en fysisk person, som har et erhvervsbevis på videregående niveau, til en erhvervsdrivende, der ikke er en fysisk person, hvis beviset indehaves af mindst et medlem, der er partner i interessentskabet eller kommanditselskabet, medlem af bestyrelsen, eller en befuldmægtiget, der er ansat af den erhvervsdrivende til at varetage den i licensen specificerede aktivitet. Erhvervsbeviset kan gives til en person med polsk statsborgerskab eller en borger fra et andet EU- eller EØSmedlemsland eller Schweiz. DK: Hvad angår sikkerhedstjenester skal lederne og hovedparten af bestyrelsen bo i Danmark. SK: Hvad angår detektiv- og sikkerhedstjenester kan der kun gives licens, hvis der ikke er nogen sikkerhedsrisiko, og hvis alle ledere er borgere i EU, EØS eller Schweiz. ES: Hvad angår sikkerhedstjenester kræves der forudgående tilladelse for at få adgang. FR: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår overdragelsen af rettigheder inden for arbejdsformidling. DA 9 DA

10 PT: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår detektivtjenester. Distributionstjenester EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår distribution af våben, ammunition og eksplosive stoffer. FR: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår overdragelsen af eksklusive rettigheder inden for detailhandel med tobak. FI: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår distribution af alkohol og farmaceutiske præparater. AT: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår distribution af farmaceutiske præparater. Finansielle tjenesteydelser 3 EU: Kun virksomheder, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i EU, kan fungere som depositarer for investeringsinstitutters formue. Etablering af et specialiseret administrationsselskab med hovedkontor og vedtægtsmæssige hjemsted i samme medlemsstat er påkrævet til varetagelse af administrationen af investeringsfonde og investeringsselskaber. BG: Pensionsforsikring skal finde sted gennem deltagelse i registrerede pensionsforsikringsselskaber. Der er krav om permanent opholdssted i Bulgarien for bestyrelsesformanden og formanden for direktionen. Før der må etableres en filial eller et agentur til levering af visse forsikringsklasser, skal det pågældende udenlandske forsikringsselskab have haft tilladelse til i sit hjemland at drive virksomhed inden for de samme forsikringsklasser. HU: Investeringsplejetjenester til nationale obligatoriske private pensionsfonde og til frivillige gensidige forsikringsfonde er forbeholdt selskaber med hovedsæde i en EU-medlemsstat eller deres filialer. PT: Administration af pensionsfonde må kun varetages af specialiserede selskaber, der er registreret i Portugal til dette formål, og af forsikringsselskaber, der er etableret i Portugal og har tilladelse til at foretage livsforsikringsvirksomhed, eller af selskaber, der har tilladelse til at foretage forvaltning af pensionsfonde i andre EU-medlemsstater. For at kunne oprette en filial i Portugal skal udenlandske forsikringsselskaber kunne dokumentere mindst fem års forudgående driftsmæssig erfaring. FI: For forsikringsselskaber, der leverer lovpligtige sociale pensionsforsikringer, skal mindst halvdelen af deres garanter, direktion og bestyrelse have opholdssted i EU, medmindre de kompetente myndigheder har givet dispensation. 3 Den horisontale begrænsning af forskelsbehandlingen mellem datterselskaber og filialer finder anvendelse. Udenlandske filialer kan kun få tilladelse til at udøve virksomhed på en medlemsstats område på de betingelser, der er fastsat i den relevante lovgivning i den pågældende medlemsstat, og de kan derfor blive anmodet om at opfylde en række specifikke tilsynsmæssige betingelser. DA 10 DA

11 Andre forsikringsselskaber end forsikringsselskaber, der leverer lovpligtige sociale pensionsforsikringer: krav om opholdssted for mindst ét medlem af direktionen og bestyrelsen. IT: Kun banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og investeringsinstitutter, der er harmoniseret i henhold til EU-retten og har et retligt hovedsæde i EU, samt investeringsinstitutter, der er registreret som juridisk person i Italien, må administrere pensionsfondsmidler. Til dørsalg skal formidlere anvende autoriserede sælgere af finansielle tjenesteydelser, der er opført i det italienske register. Udenlandske formidleres repræsentationskontorer kan ikke udføre aktiviteter med sigte på at levere tjenesteydelser på investeringsområdet. LT: Kun selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted eller filial i Litauen kan optræde som depositarer for pensionsfonde. Sundhedstjenester og sociale tjenester samt undervisningsvirksomhed EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår offentligt finansierede sundhedstjenester og sociale tjenester samt undervisningsvirksomhed. Hvad angår privat finansieret undervisningsvirksomhed kan der være nationalitetskrav for flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. FI: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår privatfinansierede sundhedstjenester og sociale tjenester samt tilknyttede tjenester (dvs. lægevirksomhed, herunder psykologer, og tandlægevirksomhed, jordemodervirksomhed, fysioterapeuter og paramedicinsk personale). BG: Udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner kan ikke åbne afdelinger i Bulgarien. Udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner kan kun åbne fakulteter, departementer, institutter og skoler i Bulgarien inden for det bulgarske system for videregående uddannelse og i samarbejde med dette. EL: Der er for videregående uddannelser ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår etableringen af uddannelsesinstitutioner, der udsteder anerkendte statslige eksamensbeviser. Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår tandteknikere. Turisme og rejserelaterede tjenesteydelser PT: Krav om etablering af en kommerciel virksomhed med virksomhedsbasis i Portugal for rejsebureauer og rejsearrangører. Nyheds- og pressebureauer FR: Hvad angår nyhedsbureauer er den nationale behandling ved etablering af juridiske personer omfattet af et krav om gensidighed. Lotteri og totalisatorspil DA 11 DA

12 EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår lotteri og totalisatorspil. Af hensyn til retssikkerheden præciseres det, at der ikke gives markedsadgang. Tjenesteydelser vedrørende sport AT: Hvad angår skiskoler og bjergførervirksomhed skal juridiske personers ledelsesansvarlige være EØS-statsborgere. Søtransport EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår national cabotagesejlads. EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres. FI: Hjælpetjenester til søtransport kan kun foretages af skibe under finsk flag. Transport ad indre vandveje 4 EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår national cabotagesejlads. Bestemmelser baseret på bestående eller fremtidige aftaler om adgang til indre vandveje (inkl. aftaler om skibsfart på ruten Rhinen-Main-Donau), hvor visse trafikrettigheder er forbeholdt operatører, der er etableret i de berørte lande, og hvor nationalitetskriterierne for ejerskab er opfyldt. Underlagt bestemmelser om gennemførelse af Mannheim-konventionen om skibsfart på Rhinen. AT, HU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres. AT: Hvad angår de indre vandveje gives der kun koncession til juridiske personer fra EØS, og mere end 50 % af kapitalandelen, stemmerettighederne og flertallet af bestyrelsen er forbeholdt EØS-statsborgere. Lufttransport EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår indenlandske og internationale lufttransportydelser, såvel ruteflyvning som anden flyvning, og tjenesteydelser, der er direkte forbundet med trafikrettigheder, undtagen tjenester i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af flyvemaskiner, salg og markedsføring af lufttransportydelser, CRS-ydelser og andre ydelser i tilknytning til lufttransportydelser, herunder groundhandlingydelser, udlejning af fly med besætning og ydelser i forbindelse med lufthavnsdrift. Betingelserne for gensidig markedsadgang inden for lufttransport behandles i aftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Ukraine om oprettelse af et fælles luftfartsområde. 4 Herunder tjenesteydelser i tilknytning til transport ad indre vandveje. DA 12 DA

13 Udlejning af fly med besætning EU: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i EU, skal være registreret i den EUmedlemsstat, som har givet selskabet autorisation, eller andetsteds i EU. Ved udlejning af fly med besætning skal luftfartøjet enten være ejet af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol. Luftfartøjet skal anvendes af luftfartsselskaber, som enten er ejet af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol. Edb-reservationssystemer (CRS) EU: Hvad angår CRS-tjenesteydelser, når EU-luftfartsselskaber ikke sikres en behandling 5 svarende til den, som sikres i EU af CRS-tjenesteydere uden for EU, eller når CRS-tjenesteydere i EU ikke sikres en behandling svarende til den, som sikres i EU af luftfartsselskaber uden for EU, kan der træffes foranstaltninger til at sikre tilsvarende behandling, henholdsvis af CRS-tjenesteydere i EU til luftfartsselskaber uden for EU eller af EU-luftfartsselskaber til CRS-tjenesteydere uden for EU. Vejtransport EU: Hvad angår passagertransport (CPC 7121 og CPC 7122) kan udenlandske investorer ikke udøve transportvirksomhed i en medlemsstat (cabotage), undtagen udlejning til ikkerutekørsel af busser med chauffør. Energisektoren EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling af juridiske personer fra Ukraine, der kontrolleres 6 af fysiske eller juridiske personer fra et land, der står for mere end 5 % af EU's import af olie eller naturgas 7, medmindre EU giver fysiske eller juridiske personer fra dette land omfattende adgang til denne sektor inden for rammerne af en økonomisk integrationsaftale med dette land. EU: Der kan gives afslag på certificering af en transmissionssystemoperatør, der kontrolleres af en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere tredjelande, når operatøren ikke har dokumenteret, at certificeringen ikke vil udgøre en risiko for energiforsyningssikkerheden i en medlemsstat og/eller i EU, jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og artikel 11 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas. BE, BG, CY, CZ,, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår rørledningstransport af brændstoffer, undtagen konsulentvirksomhed En tilsvarende behandling omfatter ikke-diskriminatorisk behandling af EU-luftfartsselskaber og EUleverandører af CRS-tjenester. En juridisk person kontrolleres af en anden fysisk eller juridisk person eller andre fysiske eller juridiske personer, hvis denne eller disse har beføjelse til at udpege et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller på anden måde lovligt styre de afgørelser, der træffes. Især betragtes et ejerskab på over 50 % af egenkapitalen i en juridisk person som kontrol. Baseret på tal fra Generaldirektoratet for Energi i den seneste statistiske håndbog på energiområdet: import af råolie udtrykt i vægt, import af gas udtrykt varmeværdi. DA 13 DA

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131

1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 1300 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 5 Abkommenstext dänisch (Normativer Teil) 1 von 131 PARTNERSKABS- OG SAMARBEJDSAFTALE OM OPRETTELSE AF ET PARTNERSKAB MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES

Læs mere

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1

I overensstemmelse med FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 af 10. juni 1999. ECAA/da 1 1568 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - 6 Dänischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERAL AFTALE MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER, REPUBLIKKEN ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF TJENESTEYDELSER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG

Læs mere

Forslag. Udbudslov 1)

Forslag. Udbudslov 1) Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. marts 2015 af erhvervs- og vækstministeren Henrik Sass Larsen Forslag til Udbudslov 1) Afsnit 1 Generelle bestemmelser Kapitel 1 Formål og generelle

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

Forslag til udbudslov

Forslag til udbudslov Forslag til udbudslov Indhold Forslag til udbudslov... 4 Afsnit 1 Formål, grundlæggende principper og generelle bestemmelser... 4 Afsnit 2 Anvendelsesområde og tærskelværdier... 5 Afsnit 3 EU-udbud...

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0096 DA 17.11.2000 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/96/EØF af 10. november 1992 om samordning af love og

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1)

Forslag. Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om investeringsforeninger m.v. 1) Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde

Afsnit I. Generelle bestemmelser. Kapitel 1. Anvendelsesområde 1 1 Afsnit I Generelle bestemmelser Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne lov finder anvendelse på kollektive investeringsordninger, der er danske UCITS. Stk. 2. Danske UCITS omfatter: 1) Investeringsforeninger.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.11.2012 COM(2012) 635 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF om søgsmål

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere