Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 289 final Bilag V BILAG Bilag XVI til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side BILAG V til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side DA DA

2 BILAG Bilag XVI til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side BILAG V til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side EU BILAG XVI LISTE OVER FORBEHOLD VEDRØRENDE ETABLERING LISTE OVER FORPLIGTELSER VEDRØRENDE GRÆNSEOVERSKRIDENDE LEVERING AF TJENESTEYDELSER LISTE OVER FORBEHOLD VEDRØRENDE LEVERANDØRER AF KONTRAKTBASEREDE TJENESTEYDELSER OG SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 1. Forbehold i henhold til artikel 88, stk. 2, (etablering): Bilag XVI-A 2. Liste over forpligtelser i henhold til artikel 95, stk. 1, (grænseoverskridende levering af tjenesteydelser): Bilag XVI-B 3. Forbehold i henhold til artikel 101 (leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser) og artikel 102 (selvstændige erhvervsdrivende): Bilag XVI-C Ukraine 4. Forbehold i henhold til artikel 88, stk. 3, (etablering): Bilag XVI-D 5. Liste over forpligtelser i henhold til artikel 95, stk. 1, (grænseoverskridende levering af tjenesteydelser): Bilag XVI-E 6. Forbehold i henhold til artikel 101 (leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser) og artikel 102 (selvstændige erhvervsdrivende): Bilag XVI-F 7. Følgende forkortelser anvendes i forbindelse med bilag XVI-A, XVI-B og XVI-C: AT BE Østrig Belgien DA 2 DA

3 BG Bulgarien CY Cypern CZ Tjekkiet DE Tyskland DK Danmark EU Den Europæiske Union og alle dens medlemsstater ES Spanien EE Estland FI Finland FR Frankrig EL Grækenland HU Ungarn IE Irland IT Italien LV Letland LT Litauen LU Luxembourg MT Malta NL Nederlandene PL Polen PT Portugal RO Rumænien SK Slovakiet SI Slovenien SE Sverige UK Det Forenede Kongerige 8. Følgende forkortelse anvendes i forbindelse med bilag XVI-D, XVI-E og XVI-F: UA Ukraine DA 3 DA

4 BILAG XVI-A EU'S FORBEHOLD VEDRØRENDE ETABLERING (jf. artikel 88, stk. 2) 1. Nedenstående liste angiver de økonomiske aktiviteter, hvor forbehold vedrørende EU's indrømmelse af national behandling eller mestbegunstigelsesbehandling i henhold til artikel 88, stk. 2, finder anvendelse på etablering og investorer fra Ukraine. Listen består af følgende elementer: a) En liste over horisontale forbehold gældende for alle sektorer eller delsektorer. b) En liste over sektor- eller delsektorspecifikke forbehold med angivelse af den berørte sektor eller delsektor sammen med de(t) gældende forbehold. Et forbehold vedrørende en aktivitet, der ikke er liberaliseret (ubundet), udtrykkes således: "Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling". Når et forbehold i litra a) eller b) kun omfatter medlemsstatsspecifikke forbehold, forpligter de medlemsstater, der er ikke er angivet, sig i henhold til artikel 88, stk. 2, i den pågældende sektor uden forbehold (selv om der ikke er nogen medlemsstatsspecifikke forbehold inden for en bestemt sektor, betyder det dog ikke, at der ikke kan være horisontale forbehold eller sektorielle forbehold for hele EU). 2. Nedenstående liste omfatter ikke bestemmelser vedrørende subsidier, der ydes af parterne, jf. aftalens artikel 85, stk For alle sektorer, der er berørt af reguleringsmæssig tilnærmelse, jf. bilag XVII, ophæves nedenstående begrænsninger i henhold til artikel 4, stk. 3, i bilag XVII. 4. De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til nedenstående liste, har ingen selveffektuerende effekt, og de giver således hverken fysiske eller juridiske personer nogen direkte rettigheder. Offentlige forsyninger og tjenesteydelser Horisontale forbehold EU: Økonomiske aktiviteter, der betragtes som offentlige forsyninger og tjenesteydelser på nationalt eller lokalt plan, kan være genstand for offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder, som indrømmes private operatører. Investering og etableringstyper EU: Den behandling, der indrømmes datterselskaber (af ukrainske selskaber), der er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og som har deres vedtægtsmæssige DA 4 DA

5 hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed i EU, anvendes ikke for filialer eller agenturer, der er oprettet i en medlemsstat af et ukrainsk selskab. EU: I visse medlemsstater kræves der optagelse i handelsregistret for etablering inden for visse servicesektorer 1. EE: Hvis mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i et privat eller offentligt aktieselskab ikke har deres bopæl i Estland, i en anden medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller i Schweiz, skal selskabet give tilsynsmyndigheden oplysninger (herunder adresse) om en person med sædvanligt opholdssted i Estland, der på vegne af selskabet er bemyndiget til at modtage selskabets processkrifter og til at acceptere hensigtserklæringer, der indgives til selskabet. AT: Administrerende direktører for filialer af juridiske personer skal have deres sædvanlige opholdssted i Østrig. Fysiske personer, der inden for en juridisk person eller en filial har ansvaret for, at østrigsk handelslovgivning overholdes, skal have bopæl i Østrig. FI: En udenlandsk juridisk person, der driver forretning som partner i et finsk kommanditselskab eller interessentskab, skal have en tilladelse fra den finske patent- og registerstyrelse, medmindre denne juridiske person allerede er etableret i EØS. Det kræver en tilladelse, hvis en udenlandsk organisation agter at drive virksomhed eller forretning ved at etablere en filial i Finland. For alle sektorer skal mindst et af de ordinære medlemmer og suppleanterne i bestyrelsen have sædvanligt opholdssted i EØS, men der kan gives dispensation til visse virksomheder. FI: Udenlandske ejeres erhvervelse af kapitalandele, hvormed der opnås mere end en tredjedel af stemmerettighederne i et større finsk selskab eller en større forretningsvirksomhed (med over ansatte, med en omsætning på over 168 mio. EUR eller med en samlet balance på over 168 mio. EUR), kræver de finske myndigheders godkendelse. Godkendelsen kan kun afvises af hensyn til vigtige nationale interesser. Disse begrænsninger finder ikke anvendelse på telekommunikationstjenester, bortset fra kravet om sædvanligt opholdssted for bestyrelsesmedlemmer. SK: En udenlandsk fysisk person, hvis navn skal registreres i handelsregisteret som en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af den erhvervsdrivende (selskabet), skal forelægge et midlertidigt opholdsbevis for Den Slovakiske Republik. HU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling ved erhvervelse af statsejet ejendom. PL: Alle sektorer, undtagen juridiske tjenesteydelser og sundhedsydelser: Etableringen af udenlandske tjenesteydelsesleverandører kan kun antage form af et kommanditselskab, et interessentskab med begrænset hæftelse eller et aktieselskab. Erhvervelse af fast ejendom Der er i følgende medlemsstater visse begrænsninger for erhvervelse af fast ejendom. 1 Det præciseres, at der ved optagelse i handelsregistret forstås etablering af en juridisk person. DA 5 DA

6 AT: Erhvervelse, køb samt leje eller leasing af fast ejendom af udenlandske fysiske personer og juridiske personer kræver tilladelse fra de kompetente regionale myndigheder (Länder), som ser på, om der er vigtige økonomiske, sociale eller kulturelle interesser, der bliver berørt. BG: Udenlandske fysiske og juridiske personer (herunder filialer) kan ikke erhverve ejendomsret til jord. Bulgarske juridiske personer med udenlandsk deltagelse kan ikke erhverve ejendomsret til landbrugsjord. Udenlandske juridiske personer og udenlandske statsborgere med fast opholdsssted i udlandet kan erhverve ejendomsret til bygninger og begrænsede ejendomsrettigheder (brugsret, bygningsret, ret til at opføre overbygninger og servitutter) til fast ejendom. CZ: Landbrugsjord og skovarealer kan kun erhverves af udenlandske juridiske personer med fast opholdssted i Tjekkiet. Der gælder særlige regler for landbrugsjord og skovarealer, som er statens ejendom. Disse begrænsninger gælder indtil 7 år efter Tjekkiets tiltrædelse af EU. DK: Begrænsninger for fysiske og juridiske enheders køb af fast ejendom, når disse ikke har fast opholdssted i landet. Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders køb af landbrugsejendom. HU: Udenlandske fysiske og juridiske personer har ikke ret til at erhverve agerjord, jf. dog undtagelserne i lovgivningen om agerjord. Udlændinge, der ønsker at erhverve fast ejendom, skal indhente tilladelse fra de offentlige myndigheder med lokal kompetence i forhold til den faste ejendoms placering. EE: Begrænsninger for erhvervelse af landbrugsjord, skovarealer og grænsejord. EL: Ifølge lov nr. 1892/90 kræves der tilladelse fra forsvarsministeriet til at erhverve jord i grænseområder. Ifølge administrativ praksis er det let at få tilladelse til direkte investeringer. MT: Kravene i Maltas lovgivning og forskrifter vedrørende erhvervelse af fast ejendom vil fortsat finde anvendelse. LT: Udenlandske personer kan få tilladelse til at erhverve ejerskab til jord, indre vandveje og skovarealer, hvis de opfylder kriterierne for europæisk og transatlantisk integration. Proceduren, betingelserne og vilkårene for køb af jord samt begrænsningerne herfor skal være fastsat i forfatningen. LV: Begrænsninger af erhvervelse af jord i landbrugsområder og jord i byer og byområder. PL: Der kræves tilladelse til direkte eller indirekte at erhverve fast ejendom. Der udstedes tilladelse ved administrativ afgørelse af ministeren med kompetence for interne anliggender i samråd med forsvarsministeren samt i tilfælde af erhvervelse af landbrugsejendom ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter. RO: Fysiske personer uden rumænsk statsborgerskab eller sædvanligt opholdssted i Rumænien, samt juridiske personer uden rumænsk nationalitet og hovedkontor i Rumænien kan ikke erhverve ejendomsret til jord på basis af kontrakter mellem levende personer (inter vivos). DA 6 DA

7 SI: Udenlandske personers filialer i Republikken Slovenien kan kun erhverve fast ejendom (undtagen jord), som er nødvendig til udøvelsen af de økonomiske aktiviteter, med henblik på hvilke de er etableret. SK: Udenlandske juridiske eller fysiske personer kan ikke erhverve landbrugsjord og skovarealer. Visse andre kategorier af fast ejendom er omfattet af særlige regler. Landbrug, jagt Sektorspecifikke forbehold FR: Ikke-EU-virksomheders etablering af landbrugsbedrifter og ikke-eu-investorers erhvervelse af vinmarker kræver tilladelse. Fiskeri og akvakultur EU: Adgang til og udnyttelse af de biologiske ressourcer og fangstpladser i farvande henhørende under EU-medlemsstaters overhøjhed eller inden for deres jurisdiktion er begrænset til fiskerfartøjer, som fører en EU-medlemsstats flag, medmindre andet er bestemt. Liberale tjenesteydelser EU 2 : Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling hvad angår juridisk rådgivning og juridisk dokumentation og certificering, der udøves af selvstændige inden for de juridiske erhverv, der udøver offentlige funktioner, herunder notarer. AT: Hvad angår juridiske tjenesteydelser må udenlandske advokater (som skal være fuldt kvalificerede i deres hjemland) ikke besidde over 25 % af kapitalandelene eller tegne sig for over 25 % af driftsresultaterne i et advokatfirma. De må ikke have afgørende indflydelse på de beslutninger, der træffes i firmaet. For udenlandske minoritetsinvestorer eller disses kvalificerede personale er leveringen af juridiske tjenesteydelser kun tilladt for så vidt angår folkeretten og lovgivningen i enhver retskreds, hvor de er kvalificeret til at fungere som advokat, og leveringen af andre juridiske tjenesteydelser, for så vidt angår national ret (på 2 Levering af juridiske tjenesteydelser er kun tilladt for så vidt angår folkeret, EU-ret og lovgivningen i enhver retskreds, hvor investor eller dennes personale er kvalificeret til at fungere som advokat, og er ligesom leveringen af andre ydelser omfattet af de licenskrav og -procedurer, der finder anvendelse i EU-medlemsstaterne. For advokater, der leverer juridiske tjenesteydelser for så vidt angår folkeret og fremmed ret, kan dette bl.a. ske i overensstemmelse med de lokale etiske regler, brug af hjemlandets advokattitel (medmindre den pågældende titel er blevet anerkendt som værende i overensstemmelse med værtslandets titel), overholdelse af de relevante forsikringskrav, simpel registrering hos værtslandets advokatsamfund eller simpel optagelse i værtslandets advokatsamfund gennem en egnethedsprøve og en juridisk bopæl eller erhvervsbopæl i værtslandet. Juridiske tjenesteydelser for så vidt angår EU-retten skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører et advokatsamfund i EU, og som handler personligt, og juridiske tjenesteydelser for så vidt angår retten i en EU-medlemsstat skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører advokatsamfundet i den pågældende medlemsstat, og som handler personligt. Det kan derfor være nødvendigt at være fuldgyldigt medlem af advokatsamfundet i den pågældende EU-medlemsstat for at få møderet ved domstolene eller andre kompetente myndigheder i EU, eftersom det medfører anvendelse af retsplejereglerne inden for EU-ret og national ret. Udenlandske advokater, der ikke er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet, kan imidlertid i visse medlemsstater i forbindelse med civile søgsmål repræsentere en part, der er statsborger i eller stammer fra den medlemsstat, hvor advokaten har sin beskikkelse. DA 7 DA

8 EU- eller medlemsstatsniveau), herunder møderet ved domstolene, kræver fuldt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er underlagt et nationalitetskrav. Hvad angår regnskabsføring, bogholderi, revision og skatterådgivning må aktieandelen og stemmerettighederne for de personer, der har ret til at udøve erhvervet i henhold til udenlandsk lovgivning, ikke overstige 25 %. Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår lægevirksomhed (undtagen tandlægevirksomhed og psykologer og psykoterapeuter) og dyrlægevirksomhed. BG: Hvad angår juridiske tjenester er visse retlige former ("advokatsko sadrujie" og "advokatsko drujestvo") forbeholdt advokater med fuldt medlemskab af advokatsamfundet i Bulgarien. Hvad angår arkitektvirksomhed, byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed kan udenlandske fysiske og juridiske personer med anerkendt certificeret tegnerkompetence i henhold til deres nationale lovgivning kun overvåge og udforme arbejde i Bulgarien på uafhængig vis, når de har vundet en konkurrence og de udvælges som leverandører i henhold til proceduren i loven om offentlige aftaler. FR: Hvad angår juridiske tjenesteydelser er visse retlige former ("association d'avocats" og "société en participation d'avocat") forbeholdt advokater, der er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet i Frankrig. Hvad angår arkitektvirksomhed, lægevirksomhed (herunder psykologvirksomhed) og tandlægevirksomhed, tjenesteydelser leveret af jordemødre og sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale kan udenlandske investorer kun have adgang til de retlige former "société d'exercice liberal" og "société civile professionnelle". Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår overdragelsen af eksklusive rettigheder inden for arbejdsformidling. HU: Etablering skal antage form af partnerskab med en ungarsk procederende advokat (ügyvéd) eller et advokatkontor (ügyvédi iroda) eller et repræsentationskontor. PL: Mens andre typer retlige former kan anvendes af advokater fra EU, har udenlandske advokater kun mulighed for at oprette interessentskaber, kommanditselskaber eller kommanditaktieselskaber. FI: Der er for revisionsvirksomhed et krav om sædvanligt opholdssted for mindst én af revisorerne i et finsk aktieselskab. LT: Hvad angår revisionsvirksomhed skal mindst ¾ af aktierne i et revisionsfirma tilhøre revisorer eller revisionsfirmaer fra EU eller EØS. Nationalitetskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for udøvelse af advokatvirksomhed (EU-ret og medlemsstatsret). LV: I et firma med autoriserede revisorer skal over 50 % af den stemmeberettigede kapital ejes af autoriserede revisorer eller firmaer med autoriserede revisorer fra EU eller EØS. Forsknings- og udviklingsvirksomhed EU: Der kan for offentligt finansieret forsknings- og udviklingsvirksomhed kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som er etableret og har deres hovedkontor i EU. DA 8 DA

9 Udlejning/leasing uden personale EU: Hvad angår leje og leasing af luftfartøjer, og selv om der kan gives dispensation i forbindelse med kortere leasingkontrakter, skal luftfartøjet være ejet enten af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol (herunder direktørers nationalitet). Anden forretningsservice AT: Hvad angår agenturer, der foretager arbejdsformidling og leasing af arbejdskraft, kan der kun gives tilladelse til juridiske personer med hovedkontor i EØS, og de bestyrelsesmedlemmer eller ledelsespartnere/aktionærer, der har beføjelse til at repræsentere den juridiske person, skal være EØS-statsborgere og være bosat i EØS. BE: Hvad angår sikkerhedstjenesteydelser er det ledende personale omfattet af et krav om EU-statsborgerskab og -opholdssted. LV: Hvad angår detektivvirksomhed kan der kun gives licens til detektivbureauer, hvis ledelse og enhver person med kontor i bureauets administrative lokaler er EU- eller EØSstatsborger. Hvad angår sikkerhedstjenesteydelser kan der kun gives licens, såfremt mindst halvdelen af egenkapitalen ejes af fysiske og juridiske personer i EU eller EØS. LT: Sikkerhedstjenesteydelser kan kun varetages af personer med statsborgerskab i et EØSeller NATO-medlemsland. EE: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår sikkerhedstjenesteydelser. PL: Hvad angår detektivtjenester kan der gives licens til den erhvervsdrivende, som er en fysisk person, eller til den befuldmægtigede, der har ret til at udøve dette erhverv (detektivlicens). Når den erhvervsdrivende ikke er en fysisk person, skal retten til at udøve dette erhverv indehaves af et af medlemmerne med repræsentationsret eller som er befuldmægtiget. Erhvervsbeviset kan gives til en person med polsk statsborgerskab eller en borger fra et andet EU- eller EØS-medlemsland eller Schweiz. Hvad angår sikkerhedstjenester kan der gives licens til en erhvervsdrivende, der er en fysisk person, som har et erhvervsbevis på videregående niveau, til en erhvervsdrivende, der ikke er en fysisk person, hvis beviset indehaves af mindst et medlem, der er partner i interessentskabet eller kommanditselskabet, medlem af bestyrelsen, eller en befuldmægtiget, der er ansat af den erhvervsdrivende til at varetage den i licensen specificerede aktivitet. Erhvervsbeviset kan gives til en person med polsk statsborgerskab eller en borger fra et andet EU- eller EØSmedlemsland eller Schweiz. DK: Hvad angår sikkerhedstjenester skal lederne og hovedparten af bestyrelsen bo i Danmark. SK: Hvad angår detektiv- og sikkerhedstjenester kan der kun gives licens, hvis der ikke er nogen sikkerhedsrisiko, og hvis alle ledere er borgere i EU, EØS eller Schweiz. ES: Hvad angår sikkerhedstjenester kræves der forudgående tilladelse for at få adgang. FR: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår overdragelsen af rettigheder inden for arbejdsformidling. DA 9 DA

10 PT: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår detektivtjenester. Distributionstjenester EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår distribution af våben, ammunition og eksplosive stoffer. FR: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår overdragelsen af eksklusive rettigheder inden for detailhandel med tobak. FI: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår distribution af alkohol og farmaceutiske præparater. AT: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår distribution af farmaceutiske præparater. Finansielle tjenesteydelser 3 EU: Kun virksomheder, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i EU, kan fungere som depositarer for investeringsinstitutters formue. Etablering af et specialiseret administrationsselskab med hovedkontor og vedtægtsmæssige hjemsted i samme medlemsstat er påkrævet til varetagelse af administrationen af investeringsfonde og investeringsselskaber. BG: Pensionsforsikring skal finde sted gennem deltagelse i registrerede pensionsforsikringsselskaber. Der er krav om permanent opholdssted i Bulgarien for bestyrelsesformanden og formanden for direktionen. Før der må etableres en filial eller et agentur til levering af visse forsikringsklasser, skal det pågældende udenlandske forsikringsselskab have haft tilladelse til i sit hjemland at drive virksomhed inden for de samme forsikringsklasser. HU: Investeringsplejetjenester til nationale obligatoriske private pensionsfonde og til frivillige gensidige forsikringsfonde er forbeholdt selskaber med hovedsæde i en EU-medlemsstat eller deres filialer. PT: Administration af pensionsfonde må kun varetages af specialiserede selskaber, der er registreret i Portugal til dette formål, og af forsikringsselskaber, der er etableret i Portugal og har tilladelse til at foretage livsforsikringsvirksomhed, eller af selskaber, der har tilladelse til at foretage forvaltning af pensionsfonde i andre EU-medlemsstater. For at kunne oprette en filial i Portugal skal udenlandske forsikringsselskaber kunne dokumentere mindst fem års forudgående driftsmæssig erfaring. FI: For forsikringsselskaber, der leverer lovpligtige sociale pensionsforsikringer, skal mindst halvdelen af deres garanter, direktion og bestyrelse have opholdssted i EU, medmindre de kompetente myndigheder har givet dispensation. 3 Den horisontale begrænsning af forskelsbehandlingen mellem datterselskaber og filialer finder anvendelse. Udenlandske filialer kan kun få tilladelse til at udøve virksomhed på en medlemsstats område på de betingelser, der er fastsat i den relevante lovgivning i den pågældende medlemsstat, og de kan derfor blive anmodet om at opfylde en række specifikke tilsynsmæssige betingelser. DA 10 DA

11 Andre forsikringsselskaber end forsikringsselskaber, der leverer lovpligtige sociale pensionsforsikringer: krav om opholdssted for mindst ét medlem af direktionen og bestyrelsen. IT: Kun banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og investeringsinstitutter, der er harmoniseret i henhold til EU-retten og har et retligt hovedsæde i EU, samt investeringsinstitutter, der er registreret som juridisk person i Italien, må administrere pensionsfondsmidler. Til dørsalg skal formidlere anvende autoriserede sælgere af finansielle tjenesteydelser, der er opført i det italienske register. Udenlandske formidleres repræsentationskontorer kan ikke udføre aktiviteter med sigte på at levere tjenesteydelser på investeringsområdet. LT: Kun selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted eller filial i Litauen kan optræde som depositarer for pensionsfonde. Sundhedstjenester og sociale tjenester samt undervisningsvirksomhed EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår offentligt finansierede sundhedstjenester og sociale tjenester samt undervisningsvirksomhed. Hvad angår privat finansieret undervisningsvirksomhed kan der være nationalitetskrav for flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. FI: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår privatfinansierede sundhedstjenester og sociale tjenester samt tilknyttede tjenester (dvs. lægevirksomhed, herunder psykologer, og tandlægevirksomhed, jordemodervirksomhed, fysioterapeuter og paramedicinsk personale). BG: Udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner kan ikke åbne afdelinger i Bulgarien. Udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner kan kun åbne fakulteter, departementer, institutter og skoler i Bulgarien inden for det bulgarske system for videregående uddannelse og i samarbejde med dette. EL: Der er for videregående uddannelser ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår etableringen af uddannelsesinstitutioner, der udsteder anerkendte statslige eksamensbeviser. Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår tandteknikere. Turisme og rejserelaterede tjenesteydelser PT: Krav om etablering af en kommerciel virksomhed med virksomhedsbasis i Portugal for rejsebureauer og rejsearrangører. Nyheds- og pressebureauer FR: Hvad angår nyhedsbureauer er den nationale behandling ved etablering af juridiske personer omfattet af et krav om gensidighed. Lotteri og totalisatorspil DA 11 DA

12 EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår lotteri og totalisatorspil. Af hensyn til retssikkerheden præciseres det, at der ikke gives markedsadgang. Tjenesteydelser vedrørende sport AT: Hvad angår skiskoler og bjergførervirksomhed skal juridiske personers ledelsesansvarlige være EØS-statsborgere. Søtransport EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår national cabotagesejlads. EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres. FI: Hjælpetjenester til søtransport kan kun foretages af skibe under finsk flag. Transport ad indre vandveje 4 EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår national cabotagesejlads. Bestemmelser baseret på bestående eller fremtidige aftaler om adgang til indre vandveje (inkl. aftaler om skibsfart på ruten Rhinen-Main-Donau), hvor visse trafikrettigheder er forbeholdt operatører, der er etableret i de berørte lande, og hvor nationalitetskriterierne for ejerskab er opfyldt. Underlagt bestemmelser om gennemførelse af Mannheim-konventionen om skibsfart på Rhinen. AT, HU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres. AT: Hvad angår de indre vandveje gives der kun koncession til juridiske personer fra EØS, og mere end 50 % af kapitalandelen, stemmerettighederne og flertallet af bestyrelsen er forbeholdt EØS-statsborgere. Lufttransport EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår indenlandske og internationale lufttransportydelser, såvel ruteflyvning som anden flyvning, og tjenesteydelser, der er direkte forbundet med trafikrettigheder, undtagen tjenester i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af flyvemaskiner, salg og markedsføring af lufttransportydelser, CRS-ydelser og andre ydelser i tilknytning til lufttransportydelser, herunder groundhandlingydelser, udlejning af fly med besætning og ydelser i forbindelse med lufthavnsdrift. Betingelserne for gensidig markedsadgang inden for lufttransport behandles i aftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Ukraine om oprettelse af et fælles luftfartsområde. 4 Herunder tjenesteydelser i tilknytning til transport ad indre vandveje. DA 12 DA

13 Udlejning af fly med besætning EU: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i EU, skal være registreret i den EUmedlemsstat, som har givet selskabet autorisation, eller andetsteds i EU. Ved udlejning af fly med besætning skal luftfartøjet enten være ejet af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol. Luftfartøjet skal anvendes af luftfartsselskaber, som enten er ejet af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol. Edb-reservationssystemer (CRS) EU: Hvad angår CRS-tjenesteydelser, når EU-luftfartsselskaber ikke sikres en behandling 5 svarende til den, som sikres i EU af CRS-tjenesteydere uden for EU, eller når CRS-tjenesteydere i EU ikke sikres en behandling svarende til den, som sikres i EU af luftfartsselskaber uden for EU, kan der træffes foranstaltninger til at sikre tilsvarende behandling, henholdsvis af CRS-tjenesteydere i EU til luftfartsselskaber uden for EU eller af EU-luftfartsselskaber til CRS-tjenesteydere uden for EU. Vejtransport EU: Hvad angår passagertransport (CPC 7121 og CPC 7122) kan udenlandske investorer ikke udøve transportvirksomhed i en medlemsstat (cabotage), undtagen udlejning til ikkerutekørsel af busser med chauffør. Energisektoren EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling af juridiske personer fra Ukraine, der kontrolleres 6 af fysiske eller juridiske personer fra et land, der står for mere end 5 % af EU's import af olie eller naturgas 7, medmindre EU giver fysiske eller juridiske personer fra dette land omfattende adgang til denne sektor inden for rammerne af en økonomisk integrationsaftale med dette land. EU: Der kan gives afslag på certificering af en transmissionssystemoperatør, der kontrolleres af en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere tredjelande, når operatøren ikke har dokumenteret, at certificeringen ikke vil udgøre en risiko for energiforsyningssikkerheden i en medlemsstat og/eller i EU, jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og artikel 11 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas. BE, BG, CY, CZ,, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår rørledningstransport af brændstoffer, undtagen konsulentvirksomhed En tilsvarende behandling omfatter ikke-diskriminatorisk behandling af EU-luftfartsselskaber og EUleverandører af CRS-tjenester. En juridisk person kontrolleres af en anden fysisk eller juridisk person eller andre fysiske eller juridiske personer, hvis denne eller disse har beføjelse til at udpege et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller på anden måde lovligt styre de afgørelser, der træffes. Især betragtes et ejerskab på over 50 % af egenkapitalen i en juridisk person som kontrol. Baseret på tal fra Generaldirektoratet for Energi i den seneste statistiske håndbog på energiområdet: import af råolie udtrykt i vægt, import af gas udtrykt varmeværdi. DA 13 DA

14 LV: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår rørledningstransport af gas, undtagen konsulentvirksomhed. BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår tjenesteydelser i tilknytning til distribution af energi, undtagen konsulentvirksomhed. SI: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår tjenesteydelser i tilknytning til distribution af energi, undtagen i tilknytning til distribution af gas. CY: Forbeholder sig retten til at kræve gensidig licensiering i forbindelse med prospektering, efterforskning og udnyttelse af kulbrinter. Forlags- og trykkerivirksomhed PL: Chefredaktøren for aviser og blade skal have polsk nationalitet. DA 14 DA

15 BILAG XVI-B LISTE OVER FORPLIGTELSER VEDRØRENDE GRÆNSEOVERSKRIDENDE LEVERING AF TJENESTEYDELSER (jf. artikel 95) EU 1. Nedenstående liste over forpligtelser angiver de servicesektorer, som liberaliseres af EU i henhold til artikel 95, og de begrænsninger vedrørende markedsadgang og national behandling, der i form af forbehold gælder for tjenesteydelser og tjenesteydere fra Ukraine inden for disse sektorer. Listen består af følgende elementer: a) Første kolonne med en angivelse af den sektor eller delsektor, inden for hvilken EU forpligter sig, og det liberaliserede område, der er omfattet af forbehold. b) Anden kolonne med en beskrivelse af de gældende forbehold. Når kolonnen, hvortil der henvises i litra b), kun omfatter medlemsstatsspecifikke forbehold, forpligter de medlemsstater, der er ikke er angivet, sig i den pågældende sektor uden forbehold (selv om der ikke er nogen medlemsstatsspecifikke forbehold inden for en bestemt sektor, betyder det dog ikke, at der ikke kan være horisontale forbehold eller sektorielle forbehold for hele EU). Der er ingen forpligtelser for de sektorer eller delsektorer, der ikke angives i listen nedenfor. 2. Ved angivelsen af de forskellige sektorer og delsektorer a) forstås der ved "CPC" den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N 77, CPC prov, 1991) b) forstås der ved "CPC ver. 1.0" den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N 77, CPC ver 1.0, 1998). 3. Nedenstående liste omfatter ikke bestemmelser vedrørende kvalifikationskrav og -procedurer, tekniske standarder og licenskrav og -procedurer, der ikke begrænser markedsadgangen eller den nationale behandling som defineret i aftalens artikel 93 og 94. Disse bestemmelser (f.eks. kravet om licens, kravet om at levere forsyningspligtydelser, kravet om at opnå godkendelse af kvalifikationer inden for regulerede sektorer, kravet om at bestå specifikke eksamener, herunder sprogeksamener, ikke-diskriminerende krav om, at visse aktiviteter ikke må udøves i miljøbeskyttede områder eller i områder af særlig historisk eller kunstnerisk DA 15 DA

16 interesse), finder under alle omstændigheder anvendelse på den anden parts investorer, selv om de ikke er opført på listen. 4. Nedenstående liste berører ikke anvendelsen af leveringsmåde 1 inden for visse sektorer og delsektorer eller eventuelle offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder som beskrevet i listen over forpligtelser vedrørende etablering. 5. Nedenstående liste omfatter ikke bestemmelser vedrørende subsidier, der ydes af parterne, jf. aftalens artikel 85, stk De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til denne liste over forpligtelser, har ingen selveffektuerende effekt, og de giver således hverken fysiske eller juridiske personer nogen direkte rettigheder. 7. For alle sektorer der er berørt af reguleringsmæssig tilnærmelse, jf. bilag XVII, ophæves nedenstående forbehold i henhold til artikel 4, stk. 3, i bilag XVII. Sektor eller delsektor 1. FORRETNINGSSERVICE A. Liberale tjenesteydelser Beskrivelse af forbehold a) Juridiske tjenesteydelser For leveringsmåde 1 og 2 (CPC 861) 8 AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Nationalitetskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for udøvelse af national advokatvirksomhed (EU-ret og medlemsstatens ret). (undtagen juridisk rådgivning og juridisk dokumentation og certificering, der udøves af selvstændige inden for de juridiske erhverv, der udøver offentlige funktioner, herunder notarer, fogeder ("huissiers de justice") eller andre myndighedspersoner ("officiers publics et ministériels") BE, FI: Nationalitets- og opholdsstedskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at udøve juridisk repræsentation. I BE gælder visse kvoter for møderetten ved "Cour de cassation" i ikke-kriminelle sager. BG: Udenlandske advokater kan kun udøve juridisk repræsentation for en statsborger i deres hjemland, og der er krav om gensidighed og samarbejde med en bulgarsk advokat. Krav om sædvanligt opholdssted for retsmægling. 8 Omfatter juridisk rådgivning, juridisk repræsentation, juridisk voldgift og forlig/mægling, juridisk dokumentation og certificering. Levering af juridiske tjenesteydelser er kun tilladt for så vidt angår folkeret, EU-ret og lovgivningen i enhver retskreds, hvor investor eller dennes personale er kvalificeret til at fungere som advokat, og er ligesom leveringen af andre ydelser omfattet af de licenskrav og -procedurer, der finder anvendelse i EU-medlemsstaterne. For advokater, der leverer juridiske tjenesteydelser for så vidt angår folkeret og fremmed ret, kan dette bl.a. ske i overensstemmelse med de lokale etiske regler, brug af hjemlandets advokattitel (medmindre den pågældende titel er blevet anerkendt som værende i overensstemmelse med værtslandets titel), overholdelse af de relevante forsikringskrav, simpel registrering hos værtslandets advokatsamfund eller simpel optagelse i værtslandets advokatsamfund gennem en egnethedsprøve og en juridisk bopæl eller erhvervsbopæl i værtslandet. Juridiske tjenesteydelser for så vidt angår EU-retten skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører et advokatsamfund i EU, og som handler personligt, og juridiske tjenesteydelser for så vidt angår retten i en EU-medlemsstat skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører advokatsamfundet i den pågældende medlemsstat, og som handler personligt. Det kan derfor være nødvendigt at være fuldgyldigt medlem af advokatsamfundet i den pågældende EU-medlemsstat for at få møderet ved domstolene eller andre kompetente myndigheder i EU, eftersom det medfører anvendelse af retsplejereglerne inden for EU-ret og national ret. Udenlandske advokater, der ikke er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet, kan imidlertid i visse medlemsstater i forbindelse med civile søgsmål repræsentere en part, der er statsborger i eller stammer fra den medlemsstat, hvor advokaten har sin beskikkelse. DA 16 DA

17 b) 1. Regnskabsvæsens- og bogholderivirksomhed For leveringsmåde 1 (CPC undtagen revisionsvirksomhed, CPC 86213, CPC og CPC 86220) FR: Der gælder visse kvoter og krav om nationalitet for advokaters adgang til at fungere som "avocat auprès de la Cour de Cassation" og "avocat auprès du Conseil d Etat". HU: Statsborgerskabs- og opholdsstedskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet. For udenlandske advokater er de juridiske aktiviteter begrænset til juridisk rådgivning. LV: Repræsentation i straffesager er forbeholdt autoriserede advokater, der er underlagt statsborgerskabskrav. DK: Kun advokater med beskikkelse til at virke i Danmark og advokatfirmaer registreret i Danmark kan avertere med juridisk rådgivning. Krav om at have bestået en dansk juridisk prøve for at få autorisation til at virke i Danmark. SE: Krav om sædvanligt opholdssted for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at anvende den svenske advokattitel ("advokat"). FR, HU, IT, MT, RO, SI: Ubundet. AT: Statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder. For leveringsmåde 2 Alle medlemsstater undtagen DE: DE: Lovpligtig revision kan kun foretages af statsautoriserede revisorer eller revisionsselskaber, der er godkendt i Tyskland. b) 2. Revisionsvirksomhed For leveringsmåde 1 (CPC og undtagen regnskabsvæsen) BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Ubundet. AT: Statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder og for revision i henhold til specifikke østrigske love (f.eks. aktieselskabsloven, børsloven, bankloven osv.). SE: Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, må udøve revisionsvirksomhed i visse juridiske enheder, bl.a. i alle aktieselskaber. Kun disse personer kan være aktieejere eller danne partnerskab i virksomheder, der foretager autoriseret revision (til offentligt brug). Godkendelse underlagt krav om sædvanligt opholdssted. For leveringsmåde 2 c) Skatterådgivning For leveringsmåde 1 (CPC 863) 9 AT: Statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder. CY: Skatteeksperter skal have behørig tilladelse fra finansministeriet. Tilladelse er underlagt en økonomisk behovsprøve. De kriterier, der benyttes, er analoge med dem, der bruges til at give tilladelse til udenlandske investeringer (angivet i horisontalt afsnit), i det omfang de gælder for denne delsektor, idet der til enhver tid tages hensyn til 9 Omfatter ikke juridisk rådgivning og juridisk repræsentation i skattesager, som hører under 1.A.a). "Juridiske tjenesteydelser". DA 17 DA

18 beskæftigelsessituationen i delsektoren. BG, MT, RO, SI: Ubundet. For leveringsmåde 2 d) Arkitektvirksomhed For leveringsmåde 1 Og AT: Ubundet, undtagen for planlægningsvirksomhed. e) Byplanlægning og BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Ubundet. landskabsarkitektur DE: Anvendelse af nationale regler om gebyrer og vederlag for alle tjenesteydelser, der leveres fra udlandet. (CPC 8671 og CPC 8674) HU, RO: Ubundet for landskabsarkitektur. For leveringsmåde 2 f) Ingeniørvirksomhed og For leveringsmåde 1 g) Integreret ingeniørvirksomhed AT, SI: Ubundet, undtagen for ren planlægningsvirksomhed. (CPC 8672 og CPC 8673) BG, CY, EL, IT, MT, PT: Ubundet. h) Læge- (herunder For leveringsmåde 2 For leveringsmåde 1 psykologvirksomhed) og AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, tandlægevirksomhed PT, RO, SK, UK: Ubundet. (CPC 9312 og en del af CPC 85201) SI: Ubundet for arbejdsmedicin, sanitære, epidemiologiske, økomedicinske tjenesteydelser, levering af blod, blodpræparater og transplantater samt obduktion. For leveringsmåde 2 i) Dyrlægevirksomhed For leveringsmåde 1 CPC 932) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Ubundet. UK: Ubundet, undtagen for dyrlægelaboratorier og tekniske tjenesteydelser, der leveres til dyrlæger, almindelig rådgivning, vejledning og information, f.eks. om ernæring, adfærd og pasning af kæledyr. For leveringsmåde 2 j) 1. Jordemodervirksomhed For leveringsmåde 1 (del af CPC 93191) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Ubundet. j) 2. Virksomhed udøvet af FI, PL: Ubundet, undtagen for sygeplejersker. sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale For leveringsmåde 2 (del af CPC 93191) k) Detailhandel med farmaceutiske For leveringsmåde 1 præparater og detailhandel med AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, medicinske og ortopædiske artikler PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ubundet. (CPC 63211) LV, LT: Ubundet, undtagen for postordrevirksomhed. DA 18 DA

19 HU: Ubundet, undtagen for CPC og anden farmaceutvirksomhed 10 For leveringsmåde 2 B. Computertjenesteydelser og tjenesteydelser i tilknytning hertil (CPC 84) For leveringsmåde 1 og 2 C. Forsknings- og udviklingsvirksomhed a) Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber For leveringsmåde 1 og 2 (CPC 852 undtagen psykologvirksomhed) 11 b) Forskning og udvikling inden for naturvidenskab (CPC 851) og c) Tværfaglig forskning og udvikling (CPC 853) D. Tjenesteydelser vedrørende fast ejendom 12 EU: Der kan for offentligt finansieret forsknings- og udviklingsvirksomhed kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som har deres hovedkontor i EU. a) Som involverer egen eller leaset ejendom For leveringsmåde 1 (CPC 821) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ubundet. For leveringsmåde 2 b) På honorar- eller kontraktbasis For leveringsmåde 1 (CPC 822) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ubundet. For leveringsmåde 2 E. Udlejning/leasing uden personale a) Vedrørende skibe For leveringsmåde 1 (CPC 83103) BG, CY, DE, HU, MT, RO: Ubundet. For leveringsmåde 2 b) Vedrørende luftfartøjer For leveringsmåde 1 (CPC 83104) BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet. For leveringsmåde 2 BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet Levering af farmaceutiske præparater til offentligheden, ligesom levering af andre tjenester, er underlagt de licens-, kvalifikations- og procedurekrav, der gælder i medlemsstaterne. Generelt er disse aktiviteter forbeholdt farmaceuter. I visse medlemsstater er kun levering af receptpligtige farmaceutiske præparater forbeholdt farmaceuter. Del af CPC 85201, der hører under 1.A.h "Læge- og tandlægevirksomhed". Den pågældende tjenesteydelse vedrører erhvervet som ejendomsmægler/ejendomshandler og påvirker ikke de rettigheder og/eller begrænsninger, der gælder for fysiske og juridiske personer, som erhverver fast ejendom. DA 19 DA

20 c) Vedrørende andet transportudstyr AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i EU, skal være registreret i den EU-medlemsstat, som har givet selskabet autorisation, eller andetsteds i EU. Der kan dispenseres fra dette krav for kortere leasingkontrakter eller under særlige omstændigheder. For leveringsmåde 1 BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Ubundet. SE: Leverandører af biler eller terrængående køretøjer (terrängmotorfordon) på udlejnings- eller leasingsbasis uden fører i en periode på under 1 år skal udpege en person, der skal være ansvarlig for f.eks. at sikre, at aktiviteterne foregår i overensstemmelse med de gældende regler og forskrifter og at trafiksikkerhedsreglerne overholdes. Den ansvarlige person skal have bopæl i Sverige. (CPC 83101, CPC og CPC For leveringsmåde ) d) Vedrørende andre maskiner og For leveringsmåde 1 andet udstyr BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Ubundet. (CPC 83106, CPC 83107, CPC For leveringsmåde og CPC 83109) e) Vedrørende personlige ejendele og husholdningsartikler For leveringsmåde 1 og 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ubundet. (CPC 832) f) Udlejning af telekommunikationsudstyr For leveringsmåde 1 og 2 (CPC 7541) E. Anden forretningsservice a) Reklamevirksomhed For leveringsmåde 1 og 2 (CPC 871) b) Markeds- og opinionsundersøgelser For leveringsmåde 1 og 2 (CPC 864) c) Virksomhedsrådgivning For leveringsmåde 1 og 2 (CPC 865) d) Tjenesteydelser i tilknytning til virksomhedsrådgivning For leveringsmåde 1 og 2 (CPC 866) HU: Ubundet for voldgifts- og mæglingstjenesteydelser (CPC 86602). e) Teknisk afprøvning og analyse For leveringsmåde 1 IT: Ubundet for erhvervet som biolog og kemiker. (CPC 8676) BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ubundet. For leveringsmåde 2 BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ubundet. f) Rådgivning og konsulentbistand i For leveringsmåde 1 tilknytning til landbrug, jagt og skovbrug IT: Ubundet for aktiviteter forbeholdt agronomer og "periti agrari". EE, MT, RO, SI: Ubundet. (del af CPC 881) For leveringsmåde 2 DA 20 DA

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser.

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser. EU-notifikationer November 2013 Affaldsprodukter 2013/613/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol for biodiesel. Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald, i forbindelse med produktion

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne

Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Den finansielle sektors udfordringer Set fra bankerne Videncenter for Økonomi og Finans Horsens d. 13. marts 2012 V. Niels Storm Stenbæk Punkter Danske bankers situation pt. Udfordringer Funding Presset

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.9.2015 COM(2015) 454 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise DA DA

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Producentprisindeks for varer og tjenester

Producentprisindeks for varer og tjenester Udvidelseaftjenesteprisindekset Nye deflatorer L68 Fast ejendom Producentprisindeks for varer og tjenester A Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri B Råstofindvinding C Fremstillingsvirksomhed D El-, gas-,

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender 1 Schengenområdet pr. 19.12.2011 EU-lande, der er med i Schengenområdet IS EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger

Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger November 2010 Nyhedsbrev Corporate / M&A Ny regulering af forvaltere af alternative investeringsforeninger Indledning Europa-Parlamentet har den 11. november 2010 vedtaget et direktiv (2009/0064(COD))

Læs mere

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Filialer af udenlandske kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen januar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anmeldelsespligt... 2 2.1. Hvilke selskaber... 2 2.2. Hvilke aktiviteter...

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S

VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S VEDTÆGTER FOR NATURGAS FYN I/S 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Naturgas Fyn I/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er inden for den til enhver tid

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver?

1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Investeringsrådgivere 1. Hvem skal have tilladelse til at drive virksomhed som investeringsrådgiver? Efter 343 a, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed skal virksomheder, der udøver investeringsrådgivning

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land.

Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Generelt Et luftfartøj må kun flyve i Danmark, hvis det er registreret enten i Danmark eller i et andet land. Luftfartslovgivningen indeholder regler om, hvornår du som ejer har pligt til at lade dit luftfartøj

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om administration af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1082/2006 af 5. juli 2006 om oprettelse af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

ADGANGSKRAV OG -EKSAMENER TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I EUROPA: EN SAMMENLIGNING

ADGANGSKRAV OG -EKSAMENER TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I EUROPA: EN SAMMENLIGNING GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK KULTUR OG UDDANNELSE ADGANGSKRAV OG -EKSAMENER TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSE I EUROPA: EN SAMMENLIGNING SAMMENDRAG

Læs mere