Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2013) 289 final Bilag V BILAG Bilag XVI til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side BILAG V til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side DA DA

2 BILAG Bilag XVI til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side BILAG V til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side EU BILAG XVI LISTE OVER FORBEHOLD VEDRØRENDE ETABLERING LISTE OVER FORPLIGTELSER VEDRØRENDE GRÆNSEOVERSKRIDENDE LEVERING AF TJENESTEYDELSER LISTE OVER FORBEHOLD VEDRØRENDE LEVERANDØRER AF KONTRAKTBASEREDE TJENESTEYDELSER OG SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE 1. Forbehold i henhold til artikel 88, stk. 2, (etablering): Bilag XVI-A 2. Liste over forpligtelser i henhold til artikel 95, stk. 1, (grænseoverskridende levering af tjenesteydelser): Bilag XVI-B 3. Forbehold i henhold til artikel 101 (leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser) og artikel 102 (selvstændige erhvervsdrivende): Bilag XVI-C Ukraine 4. Forbehold i henhold til artikel 88, stk. 3, (etablering): Bilag XVI-D 5. Liste over forpligtelser i henhold til artikel 95, stk. 1, (grænseoverskridende levering af tjenesteydelser): Bilag XVI-E 6. Forbehold i henhold til artikel 101 (leverandører af kontraktbaserede tjenesteydelser) og artikel 102 (selvstændige erhvervsdrivende): Bilag XVI-F 7. Følgende forkortelser anvendes i forbindelse med bilag XVI-A, XVI-B og XVI-C: AT BE Østrig Belgien DA 2 DA

3 BG Bulgarien CY Cypern CZ Tjekkiet DE Tyskland DK Danmark EU Den Europæiske Union og alle dens medlemsstater ES Spanien EE Estland FI Finland FR Frankrig EL Grækenland HU Ungarn IE Irland IT Italien LV Letland LT Litauen LU Luxembourg MT Malta NL Nederlandene PL Polen PT Portugal RO Rumænien SK Slovakiet SI Slovenien SE Sverige UK Det Forenede Kongerige 8. Følgende forkortelse anvendes i forbindelse med bilag XVI-D, XVI-E og XVI-F: UA Ukraine DA 3 DA

4 BILAG XVI-A EU'S FORBEHOLD VEDRØRENDE ETABLERING (jf. artikel 88, stk. 2) 1. Nedenstående liste angiver de økonomiske aktiviteter, hvor forbehold vedrørende EU's indrømmelse af national behandling eller mestbegunstigelsesbehandling i henhold til artikel 88, stk. 2, finder anvendelse på etablering og investorer fra Ukraine. Listen består af følgende elementer: a) En liste over horisontale forbehold gældende for alle sektorer eller delsektorer. b) En liste over sektor- eller delsektorspecifikke forbehold med angivelse af den berørte sektor eller delsektor sammen med de(t) gældende forbehold. Et forbehold vedrørende en aktivitet, der ikke er liberaliseret (ubundet), udtrykkes således: "Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling". Når et forbehold i litra a) eller b) kun omfatter medlemsstatsspecifikke forbehold, forpligter de medlemsstater, der er ikke er angivet, sig i henhold til artikel 88, stk. 2, i den pågældende sektor uden forbehold (selv om der ikke er nogen medlemsstatsspecifikke forbehold inden for en bestemt sektor, betyder det dog ikke, at der ikke kan være horisontale forbehold eller sektorielle forbehold for hele EU). 2. Nedenstående liste omfatter ikke bestemmelser vedrørende subsidier, der ydes af parterne, jf. aftalens artikel 85, stk For alle sektorer, der er berørt af reguleringsmæssig tilnærmelse, jf. bilag XVII, ophæves nedenstående begrænsninger i henhold til artikel 4, stk. 3, i bilag XVII. 4. De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til nedenstående liste, har ingen selveffektuerende effekt, og de giver således hverken fysiske eller juridiske personer nogen direkte rettigheder. Offentlige forsyninger og tjenesteydelser Horisontale forbehold EU: Økonomiske aktiviteter, der betragtes som offentlige forsyninger og tjenesteydelser på nationalt eller lokalt plan, kan være genstand for offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder, som indrømmes private operatører. Investering og etableringstyper EU: Den behandling, der indrømmes datterselskaber (af ukrainske selskaber), der er stiftet i overensstemmelse med en medlemsstats lovgivning, og som har deres vedtægtsmæssige DA 4 DA

5 hjemsted, hovedkontor eller hovedvirksomhed i EU, anvendes ikke for filialer eller agenturer, der er oprettet i en medlemsstat af et ukrainsk selskab. EU: I visse medlemsstater kræves der optagelse i handelsregistret for etablering inden for visse servicesektorer 1. EE: Hvis mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne i et privat eller offentligt aktieselskab ikke har deres bopæl i Estland, i en anden medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller i Schweiz, skal selskabet give tilsynsmyndigheden oplysninger (herunder adresse) om en person med sædvanligt opholdssted i Estland, der på vegne af selskabet er bemyndiget til at modtage selskabets processkrifter og til at acceptere hensigtserklæringer, der indgives til selskabet. AT: Administrerende direktører for filialer af juridiske personer skal have deres sædvanlige opholdssted i Østrig. Fysiske personer, der inden for en juridisk person eller en filial har ansvaret for, at østrigsk handelslovgivning overholdes, skal have bopæl i Østrig. FI: En udenlandsk juridisk person, der driver forretning som partner i et finsk kommanditselskab eller interessentskab, skal have en tilladelse fra den finske patent- og registerstyrelse, medmindre denne juridiske person allerede er etableret i EØS. Det kræver en tilladelse, hvis en udenlandsk organisation agter at drive virksomhed eller forretning ved at etablere en filial i Finland. For alle sektorer skal mindst et af de ordinære medlemmer og suppleanterne i bestyrelsen have sædvanligt opholdssted i EØS, men der kan gives dispensation til visse virksomheder. FI: Udenlandske ejeres erhvervelse af kapitalandele, hvormed der opnås mere end en tredjedel af stemmerettighederne i et større finsk selskab eller en større forretningsvirksomhed (med over ansatte, med en omsætning på over 168 mio. EUR eller med en samlet balance på over 168 mio. EUR), kræver de finske myndigheders godkendelse. Godkendelsen kan kun afvises af hensyn til vigtige nationale interesser. Disse begrænsninger finder ikke anvendelse på telekommunikationstjenester, bortset fra kravet om sædvanligt opholdssted for bestyrelsesmedlemmer. SK: En udenlandsk fysisk person, hvis navn skal registreres i handelsregisteret som en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af den erhvervsdrivende (selskabet), skal forelægge et midlertidigt opholdsbevis for Den Slovakiske Republik. HU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling ved erhvervelse af statsejet ejendom. PL: Alle sektorer, undtagen juridiske tjenesteydelser og sundhedsydelser: Etableringen af udenlandske tjenesteydelsesleverandører kan kun antage form af et kommanditselskab, et interessentskab med begrænset hæftelse eller et aktieselskab. Erhvervelse af fast ejendom Der er i følgende medlemsstater visse begrænsninger for erhvervelse af fast ejendom. 1 Det præciseres, at der ved optagelse i handelsregistret forstås etablering af en juridisk person. DA 5 DA

6 AT: Erhvervelse, køb samt leje eller leasing af fast ejendom af udenlandske fysiske personer og juridiske personer kræver tilladelse fra de kompetente regionale myndigheder (Länder), som ser på, om der er vigtige økonomiske, sociale eller kulturelle interesser, der bliver berørt. BG: Udenlandske fysiske og juridiske personer (herunder filialer) kan ikke erhverve ejendomsret til jord. Bulgarske juridiske personer med udenlandsk deltagelse kan ikke erhverve ejendomsret til landbrugsjord. Udenlandske juridiske personer og udenlandske statsborgere med fast opholdsssted i udlandet kan erhverve ejendomsret til bygninger og begrænsede ejendomsrettigheder (brugsret, bygningsret, ret til at opføre overbygninger og servitutter) til fast ejendom. CZ: Landbrugsjord og skovarealer kan kun erhverves af udenlandske juridiske personer med fast opholdssted i Tjekkiet. Der gælder særlige regler for landbrugsjord og skovarealer, som er statens ejendom. Disse begrænsninger gælder indtil 7 år efter Tjekkiets tiltrædelse af EU. DK: Begrænsninger for fysiske og juridiske enheders køb af fast ejendom, når disse ikke har fast opholdssted i landet. Begrænsninger for udenlandske fysiske og juridiske enheders køb af landbrugsejendom. HU: Udenlandske fysiske og juridiske personer har ikke ret til at erhverve agerjord, jf. dog undtagelserne i lovgivningen om agerjord. Udlændinge, der ønsker at erhverve fast ejendom, skal indhente tilladelse fra de offentlige myndigheder med lokal kompetence i forhold til den faste ejendoms placering. EE: Begrænsninger for erhvervelse af landbrugsjord, skovarealer og grænsejord. EL: Ifølge lov nr. 1892/90 kræves der tilladelse fra forsvarsministeriet til at erhverve jord i grænseområder. Ifølge administrativ praksis er det let at få tilladelse til direkte investeringer. MT: Kravene i Maltas lovgivning og forskrifter vedrørende erhvervelse af fast ejendom vil fortsat finde anvendelse. LT: Udenlandske personer kan få tilladelse til at erhverve ejerskab til jord, indre vandveje og skovarealer, hvis de opfylder kriterierne for europæisk og transatlantisk integration. Proceduren, betingelserne og vilkårene for køb af jord samt begrænsningerne herfor skal være fastsat i forfatningen. LV: Begrænsninger af erhvervelse af jord i landbrugsområder og jord i byer og byområder. PL: Der kræves tilladelse til direkte eller indirekte at erhverve fast ejendom. Der udstedes tilladelse ved administrativ afgørelse af ministeren med kompetence for interne anliggender i samråd med forsvarsministeren samt i tilfælde af erhvervelse af landbrugsejendom ministeren for landbrug og udvikling af landdistrikter. RO: Fysiske personer uden rumænsk statsborgerskab eller sædvanligt opholdssted i Rumænien, samt juridiske personer uden rumænsk nationalitet og hovedkontor i Rumænien kan ikke erhverve ejendomsret til jord på basis af kontrakter mellem levende personer (inter vivos). DA 6 DA

7 SI: Udenlandske personers filialer i Republikken Slovenien kan kun erhverve fast ejendom (undtagen jord), som er nødvendig til udøvelsen af de økonomiske aktiviteter, med henblik på hvilke de er etableret. SK: Udenlandske juridiske eller fysiske personer kan ikke erhverve landbrugsjord og skovarealer. Visse andre kategorier af fast ejendom er omfattet af særlige regler. Landbrug, jagt Sektorspecifikke forbehold FR: Ikke-EU-virksomheders etablering af landbrugsbedrifter og ikke-eu-investorers erhvervelse af vinmarker kræver tilladelse. Fiskeri og akvakultur EU: Adgang til og udnyttelse af de biologiske ressourcer og fangstpladser i farvande henhørende under EU-medlemsstaters overhøjhed eller inden for deres jurisdiktion er begrænset til fiskerfartøjer, som fører en EU-medlemsstats flag, medmindre andet er bestemt. Liberale tjenesteydelser EU 2 : Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling hvad angår juridisk rådgivning og juridisk dokumentation og certificering, der udøves af selvstændige inden for de juridiske erhverv, der udøver offentlige funktioner, herunder notarer. AT: Hvad angår juridiske tjenesteydelser må udenlandske advokater (som skal være fuldt kvalificerede i deres hjemland) ikke besidde over 25 % af kapitalandelene eller tegne sig for over 25 % af driftsresultaterne i et advokatfirma. De må ikke have afgørende indflydelse på de beslutninger, der træffes i firmaet. For udenlandske minoritetsinvestorer eller disses kvalificerede personale er leveringen af juridiske tjenesteydelser kun tilladt for så vidt angår folkeretten og lovgivningen i enhver retskreds, hvor de er kvalificeret til at fungere som advokat, og leveringen af andre juridiske tjenesteydelser, for så vidt angår national ret (på 2 Levering af juridiske tjenesteydelser er kun tilladt for så vidt angår folkeret, EU-ret og lovgivningen i enhver retskreds, hvor investor eller dennes personale er kvalificeret til at fungere som advokat, og er ligesom leveringen af andre ydelser omfattet af de licenskrav og -procedurer, der finder anvendelse i EU-medlemsstaterne. For advokater, der leverer juridiske tjenesteydelser for så vidt angår folkeret og fremmed ret, kan dette bl.a. ske i overensstemmelse med de lokale etiske regler, brug af hjemlandets advokattitel (medmindre den pågældende titel er blevet anerkendt som værende i overensstemmelse med værtslandets titel), overholdelse af de relevante forsikringskrav, simpel registrering hos værtslandets advokatsamfund eller simpel optagelse i værtslandets advokatsamfund gennem en egnethedsprøve og en juridisk bopæl eller erhvervsbopæl i værtslandet. Juridiske tjenesteydelser for så vidt angår EU-retten skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører et advokatsamfund i EU, og som handler personligt, og juridiske tjenesteydelser for så vidt angår retten i en EU-medlemsstat skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører advokatsamfundet i den pågældende medlemsstat, og som handler personligt. Det kan derfor være nødvendigt at være fuldgyldigt medlem af advokatsamfundet i den pågældende EU-medlemsstat for at få møderet ved domstolene eller andre kompetente myndigheder i EU, eftersom det medfører anvendelse af retsplejereglerne inden for EU-ret og national ret. Udenlandske advokater, der ikke er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet, kan imidlertid i visse medlemsstater i forbindelse med civile søgsmål repræsentere en part, der er statsborger i eller stammer fra den medlemsstat, hvor advokaten har sin beskikkelse. DA 7 DA

8 EU- eller medlemsstatsniveau), herunder møderet ved domstolene, kræver fuldt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er underlagt et nationalitetskrav. Hvad angår regnskabsføring, bogholderi, revision og skatterådgivning må aktieandelen og stemmerettighederne for de personer, der har ret til at udøve erhvervet i henhold til udenlandsk lovgivning, ikke overstige 25 %. Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår lægevirksomhed (undtagen tandlægevirksomhed og psykologer og psykoterapeuter) og dyrlægevirksomhed. BG: Hvad angår juridiske tjenester er visse retlige former ("advokatsko sadrujie" og "advokatsko drujestvo") forbeholdt advokater med fuldt medlemskab af advokatsamfundet i Bulgarien. Hvad angår arkitektvirksomhed, byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed, ingeniørvirksomhed og integreret ingeniørvirksomhed kan udenlandske fysiske og juridiske personer med anerkendt certificeret tegnerkompetence i henhold til deres nationale lovgivning kun overvåge og udforme arbejde i Bulgarien på uafhængig vis, når de har vundet en konkurrence og de udvælges som leverandører i henhold til proceduren i loven om offentlige aftaler. FR: Hvad angår juridiske tjenesteydelser er visse retlige former ("association d'avocats" og "société en participation d'avocat") forbeholdt advokater, der er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet i Frankrig. Hvad angår arkitektvirksomhed, lægevirksomhed (herunder psykologvirksomhed) og tandlægevirksomhed, tjenesteydelser leveret af jordemødre og sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale kan udenlandske investorer kun have adgang til de retlige former "société d'exercice liberal" og "société civile professionnelle". Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår overdragelsen af eksklusive rettigheder inden for arbejdsformidling. HU: Etablering skal antage form af partnerskab med en ungarsk procederende advokat (ügyvéd) eller et advokatkontor (ügyvédi iroda) eller et repræsentationskontor. PL: Mens andre typer retlige former kan anvendes af advokater fra EU, har udenlandske advokater kun mulighed for at oprette interessentskaber, kommanditselskaber eller kommanditaktieselskaber. FI: Der er for revisionsvirksomhed et krav om sædvanligt opholdssted for mindst én af revisorerne i et finsk aktieselskab. LT: Hvad angår revisionsvirksomhed skal mindst ¾ af aktierne i et revisionsfirma tilhøre revisorer eller revisionsfirmaer fra EU eller EØS. Nationalitetskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for udøvelse af advokatvirksomhed (EU-ret og medlemsstatsret). LV: I et firma med autoriserede revisorer skal over 50 % af den stemmeberettigede kapital ejes af autoriserede revisorer eller firmaer med autoriserede revisorer fra EU eller EØS. Forsknings- og udviklingsvirksomhed EU: Der kan for offentligt finansieret forsknings- og udviklingsvirksomhed kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som er etableret og har deres hovedkontor i EU. DA 8 DA

9 Udlejning/leasing uden personale EU: Hvad angår leje og leasing af luftfartøjer, og selv om der kan gives dispensation i forbindelse med kortere leasingkontrakter, skal luftfartøjet være ejet enten af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol (herunder direktørers nationalitet). Anden forretningsservice AT: Hvad angår agenturer, der foretager arbejdsformidling og leasing af arbejdskraft, kan der kun gives tilladelse til juridiske personer med hovedkontor i EØS, og de bestyrelsesmedlemmer eller ledelsespartnere/aktionærer, der har beføjelse til at repræsentere den juridiske person, skal være EØS-statsborgere og være bosat i EØS. BE: Hvad angår sikkerhedstjenesteydelser er det ledende personale omfattet af et krav om EU-statsborgerskab og -opholdssted. LV: Hvad angår detektivvirksomhed kan der kun gives licens til detektivbureauer, hvis ledelse og enhver person med kontor i bureauets administrative lokaler er EU- eller EØSstatsborger. Hvad angår sikkerhedstjenesteydelser kan der kun gives licens, såfremt mindst halvdelen af egenkapitalen ejes af fysiske og juridiske personer i EU eller EØS. LT: Sikkerhedstjenesteydelser kan kun varetages af personer med statsborgerskab i et EØSeller NATO-medlemsland. EE: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår sikkerhedstjenesteydelser. PL: Hvad angår detektivtjenester kan der gives licens til den erhvervsdrivende, som er en fysisk person, eller til den befuldmægtigede, der har ret til at udøve dette erhverv (detektivlicens). Når den erhvervsdrivende ikke er en fysisk person, skal retten til at udøve dette erhverv indehaves af et af medlemmerne med repræsentationsret eller som er befuldmægtiget. Erhvervsbeviset kan gives til en person med polsk statsborgerskab eller en borger fra et andet EU- eller EØS-medlemsland eller Schweiz. Hvad angår sikkerhedstjenester kan der gives licens til en erhvervsdrivende, der er en fysisk person, som har et erhvervsbevis på videregående niveau, til en erhvervsdrivende, der ikke er en fysisk person, hvis beviset indehaves af mindst et medlem, der er partner i interessentskabet eller kommanditselskabet, medlem af bestyrelsen, eller en befuldmægtiget, der er ansat af den erhvervsdrivende til at varetage den i licensen specificerede aktivitet. Erhvervsbeviset kan gives til en person med polsk statsborgerskab eller en borger fra et andet EU- eller EØSmedlemsland eller Schweiz. DK: Hvad angår sikkerhedstjenester skal lederne og hovedparten af bestyrelsen bo i Danmark. SK: Hvad angår detektiv- og sikkerhedstjenester kan der kun gives licens, hvis der ikke er nogen sikkerhedsrisiko, og hvis alle ledere er borgere i EU, EØS eller Schweiz. ES: Hvad angår sikkerhedstjenester kræves der forudgående tilladelse for at få adgang. FR: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår overdragelsen af rettigheder inden for arbejdsformidling. DA 9 DA

10 PT: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår detektivtjenester. Distributionstjenester EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår distribution af våben, ammunition og eksplosive stoffer. FR: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår overdragelsen af eksklusive rettigheder inden for detailhandel med tobak. FI: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår distribution af alkohol og farmaceutiske præparater. AT: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår distribution af farmaceutiske præparater. Finansielle tjenesteydelser 3 EU: Kun virksomheder, der har deres vedtægtsmæssige hjemsted i EU, kan fungere som depositarer for investeringsinstitutters formue. Etablering af et specialiseret administrationsselskab med hovedkontor og vedtægtsmæssige hjemsted i samme medlemsstat er påkrævet til varetagelse af administrationen af investeringsfonde og investeringsselskaber. BG: Pensionsforsikring skal finde sted gennem deltagelse i registrerede pensionsforsikringsselskaber. Der er krav om permanent opholdssted i Bulgarien for bestyrelsesformanden og formanden for direktionen. Før der må etableres en filial eller et agentur til levering af visse forsikringsklasser, skal det pågældende udenlandske forsikringsselskab have haft tilladelse til i sit hjemland at drive virksomhed inden for de samme forsikringsklasser. HU: Investeringsplejetjenester til nationale obligatoriske private pensionsfonde og til frivillige gensidige forsikringsfonde er forbeholdt selskaber med hovedsæde i en EU-medlemsstat eller deres filialer. PT: Administration af pensionsfonde må kun varetages af specialiserede selskaber, der er registreret i Portugal til dette formål, og af forsikringsselskaber, der er etableret i Portugal og har tilladelse til at foretage livsforsikringsvirksomhed, eller af selskaber, der har tilladelse til at foretage forvaltning af pensionsfonde i andre EU-medlemsstater. For at kunne oprette en filial i Portugal skal udenlandske forsikringsselskaber kunne dokumentere mindst fem års forudgående driftsmæssig erfaring. FI: For forsikringsselskaber, der leverer lovpligtige sociale pensionsforsikringer, skal mindst halvdelen af deres garanter, direktion og bestyrelse have opholdssted i EU, medmindre de kompetente myndigheder har givet dispensation. 3 Den horisontale begrænsning af forskelsbehandlingen mellem datterselskaber og filialer finder anvendelse. Udenlandske filialer kan kun få tilladelse til at udøve virksomhed på en medlemsstats område på de betingelser, der er fastsat i den relevante lovgivning i den pågældende medlemsstat, og de kan derfor blive anmodet om at opfylde en række specifikke tilsynsmæssige betingelser. DA 10 DA

11 Andre forsikringsselskaber end forsikringsselskaber, der leverer lovpligtige sociale pensionsforsikringer: krav om opholdssted for mindst ét medlem af direktionen og bestyrelsen. IT: Kun banker, forsikringsselskaber, investeringsselskaber og investeringsinstitutter, der er harmoniseret i henhold til EU-retten og har et retligt hovedsæde i EU, samt investeringsinstitutter, der er registreret som juridisk person i Italien, må administrere pensionsfondsmidler. Til dørsalg skal formidlere anvende autoriserede sælgere af finansielle tjenesteydelser, der er opført i det italienske register. Udenlandske formidleres repræsentationskontorer kan ikke udføre aktiviteter med sigte på at levere tjenesteydelser på investeringsområdet. LT: Kun selskaber med vedtægtsmæssigt hjemsted eller filial i Litauen kan optræde som depositarer for pensionsfonde. Sundhedstjenester og sociale tjenester samt undervisningsvirksomhed EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår offentligt finansierede sundhedstjenester og sociale tjenester samt undervisningsvirksomhed. Hvad angår privat finansieret undervisningsvirksomhed kan der være nationalitetskrav for flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. FI: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår privatfinansierede sundhedstjenester og sociale tjenester samt tilknyttede tjenester (dvs. lægevirksomhed, herunder psykologer, og tandlægevirksomhed, jordemodervirksomhed, fysioterapeuter og paramedicinsk personale). BG: Udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner kan ikke åbne afdelinger i Bulgarien. Udenlandske videregående uddannelsesinstitutioner kan kun åbne fakulteter, departementer, institutter og skoler i Bulgarien inden for det bulgarske system for videregående uddannelse og i samarbejde med dette. EL: Der er for videregående uddannelser ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår etableringen af uddannelsesinstitutioner, der udsteder anerkendte statslige eksamensbeviser. Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår tandteknikere. Turisme og rejserelaterede tjenesteydelser PT: Krav om etablering af en kommerciel virksomhed med virksomhedsbasis i Portugal for rejsebureauer og rejsearrangører. Nyheds- og pressebureauer FR: Hvad angår nyhedsbureauer er den nationale behandling ved etablering af juridiske personer omfattet af et krav om gensidighed. Lotteri og totalisatorspil DA 11 DA

12 EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår lotteri og totalisatorspil. Af hensyn til retssikkerheden præciseres det, at der ikke gives markedsadgang. Tjenesteydelser vedrørende sport AT: Hvad angår skiskoler og bjergførervirksomhed skal juridiske personers ledelsesansvarlige være EØS-statsborgere. Søtransport EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår national cabotagesejlads. EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres. FI: Hjælpetjenester til søtransport kan kun foretages af skibe under finsk flag. Transport ad indre vandveje 4 EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår national cabotagesejlads. Bestemmelser baseret på bestående eller fremtidige aftaler om adgang til indre vandveje (inkl. aftaler om skibsfart på ruten Rhinen-Main-Donau), hvor visse trafikrettigheder er forbeholdt operatører, der er etableret i de berørte lande, og hvor nationalitetskriterierne for ejerskab er opfyldt. Underlagt bestemmelser om gennemførelse af Mannheim-konventionen om skibsfart på Rhinen. AT, HU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår etablering af registreret virksomhed med henblik på flådedrift under flaget i den stat, hvor virksomheden etableres. AT: Hvad angår de indre vandveje gives der kun koncession til juridiske personer fra EØS, og mere end 50 % af kapitalandelen, stemmerettighederne og flertallet af bestyrelsen er forbeholdt EØS-statsborgere. Lufttransport EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår indenlandske og internationale lufttransportydelser, såvel ruteflyvning som anden flyvning, og tjenesteydelser, der er direkte forbundet med trafikrettigheder, undtagen tjenester i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af flyvemaskiner, salg og markedsføring af lufttransportydelser, CRS-ydelser og andre ydelser i tilknytning til lufttransportydelser, herunder groundhandlingydelser, udlejning af fly med besætning og ydelser i forbindelse med lufthavnsdrift. Betingelserne for gensidig markedsadgang inden for lufttransport behandles i aftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Ukraine om oprettelse af et fælles luftfartsområde. 4 Herunder tjenesteydelser i tilknytning til transport ad indre vandveje. DA 12 DA

13 Udlejning af fly med besætning EU: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i EU, skal være registreret i den EUmedlemsstat, som har givet selskabet autorisation, eller andetsteds i EU. Ved udlejning af fly med besætning skal luftfartøjet enten være ejet af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol. Luftfartøjet skal anvendes af luftfartsselskaber, som enten er ejet af fysiske personer, som opfylder specifikke nationalitetskriterier, eller af juridiske personer, som opfylder specifikke kriterier vedrørende kapitalforhold og kontrol. Edb-reservationssystemer (CRS) EU: Hvad angår CRS-tjenesteydelser, når EU-luftfartsselskaber ikke sikres en behandling 5 svarende til den, som sikres i EU af CRS-tjenesteydere uden for EU, eller når CRS-tjenesteydere i EU ikke sikres en behandling svarende til den, som sikres i EU af luftfartsselskaber uden for EU, kan der træffes foranstaltninger til at sikre tilsvarende behandling, henholdsvis af CRS-tjenesteydere i EU til luftfartsselskaber uden for EU eller af EU-luftfartsselskaber til CRS-tjenesteydere uden for EU. Vejtransport EU: Hvad angår passagertransport (CPC 7121 og CPC 7122) kan udenlandske investorer ikke udøve transportvirksomhed i en medlemsstat (cabotage), undtagen udlejning til ikkerutekørsel af busser med chauffør. Energisektoren EU: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling af juridiske personer fra Ukraine, der kontrolleres 6 af fysiske eller juridiske personer fra et land, der står for mere end 5 % af EU's import af olie eller naturgas 7, medmindre EU giver fysiske eller juridiske personer fra dette land omfattende adgang til denne sektor inden for rammerne af en økonomisk integrationsaftale med dette land. EU: Der kan gives afslag på certificering af en transmissionssystemoperatør, der kontrolleres af en eller flere fysiske eller juridiske personer fra et eller flere tredjelande, når operatøren ikke har dokumenteret, at certificeringen ikke vil udgøre en risiko for energiforsyningssikkerheden i en medlemsstat og/eller i EU, jf. artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og artikel 11 i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas. BE, BG, CY, CZ,, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår rørledningstransport af brændstoffer, undtagen konsulentvirksomhed En tilsvarende behandling omfatter ikke-diskriminatorisk behandling af EU-luftfartsselskaber og EUleverandører af CRS-tjenester. En juridisk person kontrolleres af en anden fysisk eller juridisk person eller andre fysiske eller juridiske personer, hvis denne eller disse har beføjelse til at udpege et flertal af bestyrelsesmedlemmerne eller på anden måde lovligt styre de afgørelser, der træffes. Især betragtes et ejerskab på over 50 % af egenkapitalen i en juridisk person som kontrol. Baseret på tal fra Generaldirektoratet for Energi i den seneste statistiske håndbog på energiområdet: import af råolie udtrykt i vægt, import af gas udtrykt varmeværdi. DA 13 DA

14 LV: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår rørledningstransport af gas, undtagen konsulentvirksomhed. BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår tjenesteydelser i tilknytning til distribution af energi, undtagen konsulentvirksomhed. SI: Ingen forpligtelser med hensyn til national behandling og mestbegunstigelsesbehandling for så vidt angår tjenesteydelser i tilknytning til distribution af energi, undtagen i tilknytning til distribution af gas. CY: Forbeholder sig retten til at kræve gensidig licensiering i forbindelse med prospektering, efterforskning og udnyttelse af kulbrinter. Forlags- og trykkerivirksomhed PL: Chefredaktøren for aviser og blade skal have polsk nationalitet. DA 14 DA

15 BILAG XVI-B LISTE OVER FORPLIGTELSER VEDRØRENDE GRÆNSEOVERSKRIDENDE LEVERING AF TJENESTEYDELSER (jf. artikel 95) EU 1. Nedenstående liste over forpligtelser angiver de servicesektorer, som liberaliseres af EU i henhold til artikel 95, og de begrænsninger vedrørende markedsadgang og national behandling, der i form af forbehold gælder for tjenesteydelser og tjenesteydere fra Ukraine inden for disse sektorer. Listen består af følgende elementer: a) Første kolonne med en angivelse af den sektor eller delsektor, inden for hvilken EU forpligter sig, og det liberaliserede område, der er omfattet af forbehold. b) Anden kolonne med en beskrivelse af de gældende forbehold. Når kolonnen, hvortil der henvises i litra b), kun omfatter medlemsstatsspecifikke forbehold, forpligter de medlemsstater, der er ikke er angivet, sig i den pågældende sektor uden forbehold (selv om der ikke er nogen medlemsstatsspecifikke forbehold inden for en bestemt sektor, betyder det dog ikke, at der ikke kan være horisontale forbehold eller sektorielle forbehold for hele EU). Der er ingen forpligtelser for de sektorer eller delsektorer, der ikke angives i listen nedenfor. 2. Ved angivelsen af de forskellige sektorer og delsektorer a) forstås der ved "CPC" den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N 77, CPC prov, 1991) b) forstås der ved "CPC ver. 1.0" den centrale produktnomenklatur (Central Products Classification) som fastsat i de statistiske publikationer fra De Forenede Nationers statistiske kontor (Statistical Office of the United Nations, Statistical Papers, Series M, N 77, CPC ver 1.0, 1998). 3. Nedenstående liste omfatter ikke bestemmelser vedrørende kvalifikationskrav og -procedurer, tekniske standarder og licenskrav og -procedurer, der ikke begrænser markedsadgangen eller den nationale behandling som defineret i aftalens artikel 93 og 94. Disse bestemmelser (f.eks. kravet om licens, kravet om at levere forsyningspligtydelser, kravet om at opnå godkendelse af kvalifikationer inden for regulerede sektorer, kravet om at bestå specifikke eksamener, herunder sprogeksamener, ikke-diskriminerende krav om, at visse aktiviteter ikke må udøves i miljøbeskyttede områder eller i områder af særlig historisk eller kunstnerisk DA 15 DA

16 interesse), finder under alle omstændigheder anvendelse på den anden parts investorer, selv om de ikke er opført på listen. 4. Nedenstående liste berører ikke anvendelsen af leveringsmåde 1 inden for visse sektorer og delsektorer eller eventuelle offentlige monopoler eller eksklusive rettigheder som beskrevet i listen over forpligtelser vedrørende etablering. 5. Nedenstående liste omfatter ikke bestemmelser vedrørende subsidier, der ydes af parterne, jf. aftalens artikel 85, stk De rettigheder og forpligtelser, der gælder i henhold til denne liste over forpligtelser, har ingen selveffektuerende effekt, og de giver således hverken fysiske eller juridiske personer nogen direkte rettigheder. 7. For alle sektorer der er berørt af reguleringsmæssig tilnærmelse, jf. bilag XVII, ophæves nedenstående forbehold i henhold til artikel 4, stk. 3, i bilag XVII. Sektor eller delsektor 1. FORRETNINGSSERVICE A. Liberale tjenesteydelser Beskrivelse af forbehold a) Juridiske tjenesteydelser For leveringsmåde 1 og 2 (CPC 861) 8 AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Nationalitetskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for udøvelse af national advokatvirksomhed (EU-ret og medlemsstatens ret). (undtagen juridisk rådgivning og juridisk dokumentation og certificering, der udøves af selvstændige inden for de juridiske erhverv, der udøver offentlige funktioner, herunder notarer, fogeder ("huissiers de justice") eller andre myndighedspersoner ("officiers publics et ministériels") BE, FI: Nationalitets- og opholdsstedskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at udøve juridisk repræsentation. I BE gælder visse kvoter for møderetten ved "Cour de cassation" i ikke-kriminelle sager. BG: Udenlandske advokater kan kun udøve juridisk repræsentation for en statsborger i deres hjemland, og der er krav om gensidighed og samarbejde med en bulgarsk advokat. Krav om sædvanligt opholdssted for retsmægling. 8 Omfatter juridisk rådgivning, juridisk repræsentation, juridisk voldgift og forlig/mægling, juridisk dokumentation og certificering. Levering af juridiske tjenesteydelser er kun tilladt for så vidt angår folkeret, EU-ret og lovgivningen i enhver retskreds, hvor investor eller dennes personale er kvalificeret til at fungere som advokat, og er ligesom leveringen af andre ydelser omfattet af de licenskrav og -procedurer, der finder anvendelse i EU-medlemsstaterne. For advokater, der leverer juridiske tjenesteydelser for så vidt angår folkeret og fremmed ret, kan dette bl.a. ske i overensstemmelse med de lokale etiske regler, brug af hjemlandets advokattitel (medmindre den pågældende titel er blevet anerkendt som værende i overensstemmelse med værtslandets titel), overholdelse af de relevante forsikringskrav, simpel registrering hos værtslandets advokatsamfund eller simpel optagelse i værtslandets advokatsamfund gennem en egnethedsprøve og en juridisk bopæl eller erhvervsbopæl i værtslandet. Juridiske tjenesteydelser for så vidt angår EU-retten skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører et advokatsamfund i EU, og som handler personligt, og juridiske tjenesteydelser for så vidt angår retten i en EU-medlemsstat skal i princippet leveres af eller gennem en fuldt kvalificeret advokat, som tilhører advokatsamfundet i den pågældende medlemsstat, og som handler personligt. Det kan derfor være nødvendigt at være fuldgyldigt medlem af advokatsamfundet i den pågældende EU-medlemsstat for at få møderet ved domstolene eller andre kompetente myndigheder i EU, eftersom det medfører anvendelse af retsplejereglerne inden for EU-ret og national ret. Udenlandske advokater, der ikke er fuldgyldige medlemmer af advokatsamfundet, kan imidlertid i visse medlemsstater i forbindelse med civile søgsmål repræsentere en part, der er statsborger i eller stammer fra den medlemsstat, hvor advokaten har sin beskikkelse. DA 16 DA

17 b) 1. Regnskabsvæsens- og bogholderivirksomhed For leveringsmåde 1 (CPC undtagen revisionsvirksomhed, CPC 86213, CPC og CPC 86220) FR: Der gælder visse kvoter og krav om nationalitet for advokaters adgang til at fungere som "avocat auprès de la Cour de Cassation" og "avocat auprès du Conseil d Etat". HU: Statsborgerskabs- og opholdsstedskrav for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet. For udenlandske advokater er de juridiske aktiviteter begrænset til juridisk rådgivning. LV: Repræsentation i straffesager er forbeholdt autoriserede advokater, der er underlagt statsborgerskabskrav. DK: Kun advokater med beskikkelse til at virke i Danmark og advokatfirmaer registreret i Danmark kan avertere med juridisk rådgivning. Krav om at have bestået en dansk juridisk prøve for at få autorisation til at virke i Danmark. SE: Krav om sædvanligt opholdssted for at opnå fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet, hvilket er en forudsætning for at anvende den svenske advokattitel ("advokat"). FR, HU, IT, MT, RO, SI: Ubundet. AT: Statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder. For leveringsmåde 2 Alle medlemsstater undtagen DE: DE: Lovpligtig revision kan kun foretages af statsautoriserede revisorer eller revisionsselskaber, der er godkendt i Tyskland. b) 2. Revisionsvirksomhed For leveringsmåde 1 (CPC og undtagen regnskabsvæsen) BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Ubundet. AT: Statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder og for revision i henhold til specifikke østrigske love (f.eks. aktieselskabsloven, børsloven, bankloven osv.). SE: Kun revisorer, der er godkendt i Sverige, må udøve revisionsvirksomhed i visse juridiske enheder, bl.a. i alle aktieselskaber. Kun disse personer kan være aktieejere eller danne partnerskab i virksomheder, der foretager autoriseret revision (til offentligt brug). Godkendelse underlagt krav om sædvanligt opholdssted. For leveringsmåde 2 c) Skatterådgivning For leveringsmåde 1 (CPC 863) 9 AT: Statsborgerskabskrav for repræsentation over for kompetente myndigheder. CY: Skatteeksperter skal have behørig tilladelse fra finansministeriet. Tilladelse er underlagt en økonomisk behovsprøve. De kriterier, der benyttes, er analoge med dem, der bruges til at give tilladelse til udenlandske investeringer (angivet i horisontalt afsnit), i det omfang de gælder for denne delsektor, idet der til enhver tid tages hensyn til 9 Omfatter ikke juridisk rådgivning og juridisk repræsentation i skattesager, som hører under 1.A.a). "Juridiske tjenesteydelser". DA 17 DA

18 beskæftigelsessituationen i delsektoren. BG, MT, RO, SI: Ubundet. For leveringsmåde 2 d) Arkitektvirksomhed For leveringsmåde 1 Og AT: Ubundet, undtagen for planlægningsvirksomhed. e) Byplanlægning og BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Ubundet. landskabsarkitektur DE: Anvendelse af nationale regler om gebyrer og vederlag for alle tjenesteydelser, der leveres fra udlandet. (CPC 8671 og CPC 8674) HU, RO: Ubundet for landskabsarkitektur. For leveringsmåde 2 f) Ingeniørvirksomhed og For leveringsmåde 1 g) Integreret ingeniørvirksomhed AT, SI: Ubundet, undtagen for ren planlægningsvirksomhed. (CPC 8672 og CPC 8673) BG, CY, EL, IT, MT, PT: Ubundet. h) Læge- (herunder For leveringsmåde 2 For leveringsmåde 1 psykologvirksomhed) og AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, tandlægevirksomhed PT, RO, SK, UK: Ubundet. (CPC 9312 og en del af CPC 85201) SI: Ubundet for arbejdsmedicin, sanitære, epidemiologiske, økomedicinske tjenesteydelser, levering af blod, blodpræparater og transplantater samt obduktion. For leveringsmåde 2 i) Dyrlægevirksomhed For leveringsmåde 1 CPC 932) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Ubundet. UK: Ubundet, undtagen for dyrlægelaboratorier og tekniske tjenesteydelser, der leveres til dyrlæger, almindelig rådgivning, vejledning og information, f.eks. om ernæring, adfærd og pasning af kæledyr. For leveringsmåde 2 j) 1. Jordemodervirksomhed For leveringsmåde 1 (del af CPC 93191) AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Ubundet. j) 2. Virksomhed udøvet af FI, PL: Ubundet, undtagen for sygeplejersker. sygeplejersker, fysioterapeuter og paramedicinsk personale For leveringsmåde 2 (del af CPC 93191) k) Detailhandel med farmaceutiske For leveringsmåde 1 præparater og detailhandel med AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, medicinske og ortopædiske artikler PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Ubundet. (CPC 63211) LV, LT: Ubundet, undtagen for postordrevirksomhed. DA 18 DA

19 HU: Ubundet, undtagen for CPC og anden farmaceutvirksomhed 10 For leveringsmåde 2 B. Computertjenesteydelser og tjenesteydelser i tilknytning hertil (CPC 84) For leveringsmåde 1 og 2 C. Forsknings- og udviklingsvirksomhed a) Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber For leveringsmåde 1 og 2 (CPC 852 undtagen psykologvirksomhed) 11 b) Forskning og udvikling inden for naturvidenskab (CPC 851) og c) Tværfaglig forskning og udvikling (CPC 853) D. Tjenesteydelser vedrørende fast ejendom 12 EU: Der kan for offentligt finansieret forsknings- og udviklingsvirksomhed kun gives eksklusive rettigheder og/eller tilladelser til EU-statsborgere og juridiske personer fra EU, som har deres hovedkontor i EU. a) Som involverer egen eller leaset ejendom For leveringsmåde 1 (CPC 821) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ubundet. For leveringsmåde 2 b) På honorar- eller kontraktbasis For leveringsmåde 1 (CPC 822) BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Ubundet. For leveringsmåde 2 E. Udlejning/leasing uden personale a) Vedrørende skibe For leveringsmåde 1 (CPC 83103) BG, CY, DE, HU, MT, RO: Ubundet. For leveringsmåde 2 b) Vedrørende luftfartøjer For leveringsmåde 1 (CPC 83104) BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet. For leveringsmåde 2 BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Ubundet Levering af farmaceutiske præparater til offentligheden, ligesom levering af andre tjenester, er underlagt de licens-, kvalifikations- og procedurekrav, der gælder i medlemsstaterne. Generelt er disse aktiviteter forbeholdt farmaceuter. I visse medlemsstater er kun levering af receptpligtige farmaceutiske præparater forbeholdt farmaceuter. Del af CPC 85201, der hører under 1.A.h "Læge- og tandlægevirksomhed". Den pågældende tjenesteydelse vedrører erhvervet som ejendomsmægler/ejendomshandler og påvirker ikke de rettigheder og/eller begrænsninger, der gælder for fysiske og juridiske personer, som erhverver fast ejendom. DA 19 DA

20 c) Vedrørende andet transportudstyr AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: Luftfartøjer, som anvendes af luftfartsselskaber i EU, skal være registreret i den EU-medlemsstat, som har givet selskabet autorisation, eller andetsteds i EU. Der kan dispenseres fra dette krav for kortere leasingkontrakter eller under særlige omstændigheder. For leveringsmåde 1 BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Ubundet. SE: Leverandører af biler eller terrængående køretøjer (terrängmotorfordon) på udlejnings- eller leasingsbasis uden fører i en periode på under 1 år skal udpege en person, der skal være ansvarlig for f.eks. at sikre, at aktiviteterne foregår i overensstemmelse med de gældende regler og forskrifter og at trafiksikkerhedsreglerne overholdes. Den ansvarlige person skal have bopæl i Sverige. (CPC 83101, CPC og CPC For leveringsmåde ) d) Vedrørende andre maskiner og For leveringsmåde 1 andet udstyr BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Ubundet. (CPC 83106, CPC 83107, CPC For leveringsmåde og CPC 83109) e) Vedrørende personlige ejendele og husholdningsartikler For leveringsmåde 1 og 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Ubundet. (CPC 832) f) Udlejning af telekommunikationsudstyr For leveringsmåde 1 og 2 (CPC 7541) E. Anden forretningsservice a) Reklamevirksomhed For leveringsmåde 1 og 2 (CPC 871) b) Markeds- og opinionsundersøgelser For leveringsmåde 1 og 2 (CPC 864) c) Virksomhedsrådgivning For leveringsmåde 1 og 2 (CPC 865) d) Tjenesteydelser i tilknytning til virksomhedsrådgivning For leveringsmåde 1 og 2 (CPC 866) HU: Ubundet for voldgifts- og mæglingstjenesteydelser (CPC 86602). e) Teknisk afprøvning og analyse For leveringsmåde 1 IT: Ubundet for erhvervet som biolog og kemiker. (CPC 8676) BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ubundet. For leveringsmåde 2 BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Ubundet. f) Rådgivning og konsulentbistand i For leveringsmåde 1 tilknytning til landbrug, jagt og skovbrug IT: Ubundet for aktiviteter forbeholdt agronomer og "periti agrari". EE, MT, RO, SI: Ubundet. (del af CPC 881) For leveringsmåde 2 DA 20 DA

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 14/08/2007-17/09/2007 Der er 373 svar ud af 373, der opfylder dine kriterier Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i: DE - Tyskland

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien

Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Europæisk Vejskat Hvor skal der betales vejskatter? ISO Land Tyskland Østrig Schweiz Polen Tjekkiet Slovakiet Ungarn Belgien Form 1500-04/2016 AL Albanien T T T BE Belgien T D BA Bosnien-Herzegovina T

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014

TABEL I: EU-MEDLEMSSTATERNES FISKERFLÅDER (EU-28) I 2014 EU-FISKERI I TAL Nedenstående tabeller viser de grundlæggende statistiske oplysninger vedrørende en lang række områder, der er tilknyttet den fælles fiskeripolitik: medlemsstaternes fiskerflåder i 2014

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1)

Bekendtgørelse om EU-advokaters tjenesteydelser her i landet 1) BEK nr 1429 af 11/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-440-0162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2016 COM(2016) 303 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Filippinernes regering

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010

BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2012 KOM(2012) 17 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed

Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Paneuropæisk opinionsundersøgelse vedrørende arbejdssikkerhed og - sundhed Repræsentative resultater i de medlemslande inden for Den Europæiske Union Pakke, der indeholder resultater for EU og for Danmark

Læs mere

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning

NOTAT. Implementering af EU's indre markedslovgivning Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 20-13 ERU Alm.del Bilag 203 Offentligt NOTAT Implementering af EU's indre markedslovgivning Resumé Kommissionens seneste resultattavle for det indre marked (Internal

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte samt Erklärungen - Dänisch (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 33 Schlussakte

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. juli 2017 (OR. en) 10546/17 ADD 1 COR 1 JUSTCIV 162 EJUSTICE 83 DELACT 108 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 11. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Svarstatistik for Flexicurity

Svarstatistik for Flexicurity Svarstatistik for Flexicurity 03/04/2007-10/05/2007 349 responses 0. Deltagelse Angiv hvilke EU/EØS-lande virksomheden ligger i PL - Polen 47 13,5% NL - Nederlandene 41 11,7% DA - Danmark 38 10,9% CZ -

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TRAKTAT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger:

videreudvikling af det indre marked for tjenesteydelser Denne offentlige høring vil fokusere på følgende indbyrdes forbundne foranstaltninger: Offentlig høring om "Forslag om at indføre et tjenesteydelsespas og fjerne reguleringsmæssige hindringer i sektoren for tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægssektoren og i sektoren for forretningsservice"

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Jobsøgning i det udvidede Europa

Jobsøgning i det udvidede Europa Jobsøgning i det udvidede Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender CMI/Digital Vision Europa-Kommissionen 1 Hvor kan jeg søge arbejde? Fri bevægelighed for personer

Læs mere

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien

EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien IP/08/836 Brussels, den 3. juni 2008 EU sætter fokus på det fælleseuropæiske alarmnummer 112 op til sommerferien Europa-Kommissionen sætter i dag ekstra ind på at få gjort større brug af det gratis fælleseuropæiske

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser.

EU-notifikationer November 2013. Affaldsprodukter. Brandsikkerhed. Brandslukningsudstyr. Brændstof. Byggebestemmelser. EU-notifikationer November 2013 Affaldsprodukter 2013/613/UK Det Forenede Kongerige Kvalitetsprotokol for biodiesel. Kriterier for, hvornår affald ophører med at være affald, i forbindelse med produktion

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1

SLUTAKT. AF/CE/AL/da 1 SLUTAKT AF/CE/AL/da 1 AF/CE/AL/da 2 De befuldmægtigede for KONGERIGET BELGIEN DEN TJEKKISKE REPUBLIK KONGERIGET DANMARK FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND REPUBLIKKEN ESTLAND DEN HELLENSKE REPUBLIK KONGERIGET

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler.

1. De Faste Repræsentanters Komité har fastlagt EU's fælles holdninger med hensyn til en række forhandlingskapitler. Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. september 2002 (30.09) (OR. en) PUBLIC 12026/02 LIMITE ELARG 267 A-PUNKTS-NOTE fra: De Faste Repræsentanters Komité til: Rådet Vedr.: UDVIDELSEN

Læs mere

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet

Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) Varemærker og Design Vejledning i udfyldning af indsigelsesskemaet 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet kan rekvireres gratis

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2005 KOM(2004) 847 endelig 2004/0291(ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale mellem regeringen for Den Socialistiske Republik

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0674 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.10.2013 COM(2013) 674 final 2013/0322 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions og

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru

BILAG til. Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken Peru DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.6.2010 KOM(2010)264 endelig BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen om visse aspekter af lufttrafik mellem Den Europæiske Union og Republikken

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1

944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT. AF/CE/SE/da 1 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 SLUTAKT AF/CE/SE/da 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 10 Schlussakte in dänischer

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION

FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 COM(2013) 518 final FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET NR. 6 TIL DET ALMINDELIGE BUDGET FOR 2013 OVERSIGT OVER INDTÆGTER EFTER SEKTION DA DA FORSLAG TIL ÆNDRINGSBUDGET

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010

Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 Regler og instrukser for Juvenes Translatores 2010 INDLEDNING Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse (DGT) afholder en oversættelseskonkurrence for skoler i EU. Konkurrencen omfatter:

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2010 KOM(2010) 754 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET OM MEDLEMSSTATERNES ANVENDELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN

DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN DEN EUROPÆISKE UNION ANMODNING OM INDGRIBEN 1 1. Ansøger Forbeholdt toldmyndighederne Modtagelsesdato Anmodningens registreringsnummer KOPI TIL DEN KOMPETENTE TOLDAFDELING EORI-nr.: INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER

Læs mere

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 10 final

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12

Bruxelles, den 14. maj 2012 (OR. en) KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER CIG 1/12 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Protokoll in dänischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCEN MELLEM REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER Bruxelles, den 14. maj

Læs mere

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v.

Eurostat. Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics. v. Eurostat Introduktion til EU/Eurostat Introduktion til NACE nomenklaturen Eurostat: Structural Business Statistics v. Ingeborg Berntsen Eurostat introduktion Eurostat: Den Europæiske Unions statistiske

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere