Installations- og driftsvejledning BG 450-2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og driftsvejledning BG 450-2"

Transkript

1 Installations- og driftsvejledning BG

2

3 GENERELT Advarsel Før montering eller ibrugtagning skal manualen læses igennem. Denne manual bør være kendt af alle, der af en eller anden grund arbejder med udstyret og tilhørende systemdele.! Denne manual henvender sig specielt til det autoriserede personale. Advarsel Denne manual er at betragte som en del af forbrændingsenheden og skal altid opbevares i nærheden af monteringsstedet. Forbrændingsenheden må kun installeres af autoriseret personale. Kontroller, at forbrændingsenheden passer til kedlens effektområde. Forbrændingsenheden skal installeres således, at den følger de lokale forskrifter med hensyn til el-sikkerhed, kedel og brændstofdistribution Kontroller, at forbrændingsenheden er godkendt til den påtænkte gaskvalitet. Ingen af forbrændingsenhedens sikkerhedssystemer må frakobles. Installatøren skal påse, at kedelrummet er forsynet med tilstrækkelig friskluftventilation iht. lokale normer. Inden service udføres, skal strømforsyningen og brændstoftilførslen være afbrudt. Overfladetemperaturen på forbrændingsenhedens komponenter kan overstige 60 C. Kontroller inden service, at styreskinnernes stop er monteret. Udvis forsigtighed ved service; der kan være klemmerisiko. Under drift kan forbrændingsenhedens lydniveau overskride 85 dba. Høreværn skal anvendes under ophold i samme lokale. Sikkerhedsinstruktion Den elektriske installation skal udføres iht. gældende stærkstrømsregler og på en fagmæssigt forsvarlig måde, således at risiko for udstrømmende gas, brand eller personskade undgås. Hvis der anvendes anden el-tilslutning end den, der anbefales af Enertech, kan risiko for ting- og personskade opstå. Installatøren bør udvise agtpågivenhed, således at elektriske kabler eller gasledninger ikke bliver klemt eller beskadiget ved installation eller service. Hvis kedlen er udstyret med en oplukkelig luge, bør denne være aflukket med en lukkeanordning. Leverancekontrol Kontroller, at alle dele er leveret, og at godset ikke har transportskader. Hvis der er fejl i leverancen, skal dette anmeldes til leverandøren. Transportskader anmeldes til speditionsfirmaet Forberedelse til montering Kontroller, at forbrændingsenhedens dimensioner og kapacitetsområde passer til den aktuelle kedel. Effektoplysningerne på typeskiltet refererer til forbrændingsenhedens min. og max. effekt

4 BESKRIVELSE Komponenter 1. Brænderør 2. Indsats 3. Tilslutningsflange 4. Elpanel 5. Blæserhjul 6. Blæserhus 7. Bremseskive 8. Tændelektrode 9. Ioniseringselektrode 10. Motor 11. Tilslutning gasarmatur 12. Luftindtag 13. Luftspjæld 14. Lufttrykvagt 15. Insugningskonus 16. Sikring 17. Indikeringslampe, trin-2 (For modulerende brændere: omskifter, op-ned) 18. Afbryder 1-11 (For modulerende brændere: omskifter, manuel-automatik) 19. Driftlampe trin Afbryder Kontaktor 22. Kontrolkasse 23. Transformator 24. KombiBlok

5 TEKNISKE DATA Typebetegnelse BG 450 Dimensioner ø160 ø A 538 Brænderrørs længde Flange Mål A Standard Lang udførelse Ovenstående mål er max. mål. Afhængig af hvilke komponenter, der anvendes, kan målene variere. Kapacitetsområde Brænder- Kapacitet Gasmængde ved Gasmængde ved Max.tilgangstryk Nominelt tilgangstype kw min effekt Nm 3 /h 1 ) max effekt Nm 3 /h 1 ) mbar 2 ) tryk mbar 2 ) Naturgas/Propan Naturgas Propan Naturgas Propan Naturgas Propan , ) Bygas 2) Bygas 2) Bygas 2) Bygas Armatur 2 ) Motor Tændtransformator Naturgas Propan 1-fas, 450W, r/m, Primær 230 V, 1 A 1 1 / 2 " 230/240 V Sekundær V 2) Bygas 1 ) Brændværdi: Naturgas 10,9 kwh/nm 3 Propan 26 kwh/nm 3 2 ) Dimension og kapacitet kan variere med gaskvalitet og tilslutningstryk YDELSESDIAGRAM EN

6 TEKNISKE DATA FLANGE MÅL

7 GASARMATUR-DIAGRAM Kan være sammenbygget i MultiBloc 1. Kuglehane 2. Filter 3. Trykregulator 4. Manometer med hane 5. Gasmangelsikring 6a. Hovedventil, 2-trins. 6b. Sikkerhedsventil 1) 7. Tæthedskontrol 8. Spjældmotor 9. Luftmangelsikring 10. Kontrolkasse Pos. 5b, 7: Ikke krav i henhold til EN ) Kun krav over 1200 kw (Hn) i henhold til EN

8 MONTERING AF BRÆNDEREN PÅ KEDLEN Brænderen monteres på kedlen med 4 stk. bolte M12. Målskitse, se tekniske data. Hvis det er nødvendigt at fjerne brænder og brænderindsats fra tilslutningsflangen uden at demontere denne og gasrampen, kan man gøre dette. Gør følgende: Demonter dækslet på blæserhuset. Fjern møtrikken D til brænderindsatsen. Fjern el-kablerne fra gasrampen. Fjern skruerne B på begge sider. Fjern endestopmøtrikkerne på føringsstængerne. Fjern tænd- og ioniseringskablerne fra brænderindsatsen. Træk brænderen ud fra føringsstængerne og anbring den på et egnet sted. Når brænderindsats og monteringsflange er monteret på kedlen, er det nemt at placere brænderen på plads igen. Inspektion af brænderindsats Hvis brænderindsatsen skal inspiceres, gøres dette nemt ved at benytte sig af føringsstængerne. Gør følgende: Demonter dækslet på blæserhuset. Fjern møtrikken D til brænderindsatsen. Fjern tænd- og ioniseringskablerne fra brænderindsatsen. Fjern skruerne B på begge sider. Træk brænderen ud på føringsstængerne. Løs skruen A på monterings flangen. Træk brænderindsatsen ud. Inden genmontage af brænderindsatsen kontrolleres at O-ringen mellem indsats og monteringsflangen er OK og ligger rigtigt. Justering af bremseskivens stilling i brænderrøret I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at justere bremseskivens stilling i brænderrøret. Dette lader sig gøre med skruen E (Justeringen kan foretages med brænderen i drift). Drejes skruen mod venstre, flyttes bremseskiven fremad (+). Drejes skruen mod højre, flyttes bremseskiven tilbage (-). OBS! Hvis brænderen er udført med langt brænderrør lettes serviceringen af bremseskive, gasdyse og elektroder mm ved at indsatsen tages ud fra forbindelserøret og derefter føres bagud i blæserhuset (fra kedlen)

9 ELUDRUSTNING Kontrolkasse: LMG22/LME22 Koblingsskema Hvis kedlen er ude multistik (X4,X6) tilslut i medleveret stik. 1N ~50-60Hz 230 V Hvis S6 mangler, læg forbindelse mellem T6 og T8. 1(5)

10 ELUDRUSTNING Kontrolkasse: LMG22/LME22 Komponentliste A1 Kontrolkasse B1 Ioniseringselektrode F1 Sikring H1 Lampe, trin-1 H2 Lampe, trin-2 H3 Alarm udgang 220 V K1 Kontaktor M1 Brændermotor M2 Spjældmotor L&S SQN A21B P1 Timetæller trin-1 P2 Timetæller trin-2 S1 Afbryder start-stop S2 Manøvreafbryder, trin 1-2 S3 Drifttermostat S4 Overkogsikring S5 Sikkerhedsafbryder for svingflange S6 Drifttermostat, trin 1-2 S7 Hovedafbryder S8 Lufttrykvagt S9 Gastrykvagt T1 Tændtransformator X1 Klemrække X2 Klemrække (jordtilslutning) X3 Multistik, brænder X4 Multistik,tilslutning X5 Multistik,trin-2, brænder X6 Multistik, trin-2, tilslutning Y1 Magnetventil 1 Y2 Magnetventil 2 Anlægget tilsluttes og forsikres i henhold til gældende forskrifter. Funktion 1. Afbryder S1 sluttet, termostater S3 og S4 sluttet, gasmangelsikring sluttet, spjældmotor i lukketstilling. Kontrol af at luftvagten ikke indikerer blæsertryk. Derefter starter brændermotoren. 2. Spjældmotoren åbner. Spjældmotoren åbner til stilling for max. ydelse. Kontrol af at luftvagten indikerer tilstrækkeligt lufttryk. 3. Spjældmotoren lukker. Spjældmotoren lukker til stilling for min. ydelse. Tændgnisten etableres. 4. Flamme etableres. Hoved- og sikkerhedsventil åbner, gassen antændes. Ioniseringselektroden indikerer flamme. 5. Sikkerhedstiden udløber. Tændgnisten stopper. Sikkerhedstiden udløber. Hvis flamme ikke er etableret eller forsvinder efter denne tidsgrænse, går kontrolkassen på blokering. 6. Driftstilling Brænderen befinder sig i driftstilling og kan nu veksle mellem max. og min. ydelse, såfremt manøvreafbryderen er i stilling ll og trin 2 termostaten er indstillet dertil. 7. Stop Brænderens drift kan nu afbrydes med afbryder S1 eller termostaten S3. Hvis kontrolkassen går på blokering. Den røde lampe i kontrolkassen lyser. Brænderen kan genstarte ved at trykke genindkoblingsknappen ind. 2(5)

11 ELUDSTYR Styreprogram ved fejl; fejlstillingsviser LMG... Diagnose fejlårsag Efter fejludkobling lyser den røde fejlsignallampe kontinuerligt. Diagnosen af fejlårsagen kan aflæses efter følgende sekvens: FS AL I diagnosen af fejlårsagen er styreudgangene spændingsfrie. brænderen er frakoblet undtagen, fejlsignal «AL» på klemme 10 Genindkobling af brænderen sker kun ved reset. tryk resetknappen s lyser rød Lysperiode(ventetid 10 s) Fejlkodetabel Blinkkode Blink 2 x Blink 3 x Blink 4 x Blink 5 x Blink 7 x Blink x... Blink 18 x Blink 19 x Blink 20 x Tryk resetknap > 3 s Blinkkode Pause Blinkkode ca 3 s Mulige årsager Ingen flammedannelse ved slut af «TSA» defekt eller tilsmudset ioniseringselektrode defekt eller tilsmudsede brændselseventiler dårlig brænderindstillning Lufttrykvagten lukker ikke «LP» defekt «LP» fejlindstillet Blæsermotoren kører ikke Lufttrykvagt åbner ikke eller fremmed lys ved brænderstart «LP» defekt «LP» fejlindstillet Fremmed lys i forventilationstiden eller intern apparatfejl Flammeløft under drift dårlig brænderindstillning defekte eller tilsmudsede brændselsventiler kortslutning mellem ioniseringselektrode og stel Fri Lufttrykvagt åbner i forventilationstiden eller drifttiden «LP» fejlindstillet firedobbelt flammeslip under drift (LMG25) Kontaktfejl udgang fejl i elektrisk indkobling remmed spænding på udgangsklemmer Intern apparatfejl Indkobling af signalforstærker A1 = LMG GP R/W br bl rt sw Q1 = AGQ 2... sw rt L N QRA 3(5)

12 ELUDSTYR Styreprogram ved fejl; fejlstillingsviser LME... Farvekoder Farvekodetabel til flerfarvet signallampe (Lysdiode) Status Farvekoder Farver Ventetid «tw», andre ventetider Slukket Tændingsfase, tænding kontrolleret Blinker gult Normal drift Grøn Drift, dårligt flammesignal Blinker grønt Signal om ukorrekt flamme ved opstar Grøn-Rød Underspænding Gul-Rød Fejltilstand, alarm Rød Blinkkoder for fejlkoder Blinker rødt Interfacediagnosticering Rød flimrende Kontinuerlig Off Rød Gul Grøn Diagnosticering af alarmårsag Efter frakobling af alarmen lyser den røde alarmsignallampe kontinuerligt. Diagnosen af alarmårsagen kan aflæses i henhold til følgende sekvens: FS lyser rød Lysperiode(ventetid 10 s) AL Tryk resetknap > 3 s Blinkkode Pause Blinkkode ca 3 s Begrænsning af antal genstarter På LME 11 findes en funktion til genstart, hvis flammen ikke dannes ved start, eller hvis den forsvinder under drift. LME 11 tillader maks. tre gentagelser ved ubrudt startcyklus. 4(5)

13 ELUDSTYR Styreprogram ved fejl; fejlstillingsviser LME... Interfacediagnosticering Indkobling af signalforstærker Alarmkodetabel Rød blinkkode for signallampe (LED) Blink 2 x Blink 3 x Blink 4 x Blink 5 x Blink 6 x Blink 7 x Blink 8 x Blink 9 x Blink 10 x Blink 14 x Mulige årsager Ingen flammedannelse ved afslutning af «TSA» defekt eller tilsmudset flammeovervågning defekte eller tilsmudsede brændstofventiler ukorrekt indstilling af brænderen defekt tændanordning «LP» defekt intet luftvagtssignal efter «t10» «LP» er svejset i åben position Ukorrekt flammesignal under opstart Time out «LP» «LP» er svejset i lukket position Fri For mange flammeudfald under drift ukorrekt indstilling af brænderen defekte eller tilsmudsede brændstofventiler defekt eller tilsmudset flammeovervågning Fri Fri Koblingsfejl eller intern fejl, udgangsstik eller andre fejl CPI-stikket er ikke tilsluttet Under diagnosticering af alarmårsager er styreudgangene spændingsfri. Brænderen er frakoblet. Undtagelse, alarmsignal «AL» på klemrække 10. Tilkobling af brænderen sker først efter reset. Tryk på resetknappen 0,5...3 s. For at skifte over til interfaceindstilling holdes resetknappen inde i mere end 3 s. For at skifte tilbage til normalposition holdes resetknappen inde i mere end 3 s. Hvis kontrolkassen står i alarmposition, resettes den ved at trykke på resetknappen i 0,5...3 s. A1 = LME GP R/W br bl rt sw Q1 = AGQ 3... sw rt L N QRA 5(5)

14 GENNEMGANG OG KONTROL FØR OPSTART, 2-Trins- eller modulerende brændere Gasindsats Kontroller, at tænd- og ioniseringselektroder er korrekt indstillet. På nedenstående skitse findes målene angivet på indstillingen af tænd- og ioniseringselektroderne. Gaskvalitet Kontroller samtidig, at brænderhovedet er beregnet for den gaskvalitet, som skal anvendes (se fig.). Udluftning Udluftning af gasledningen sker ved at løsne skruen i måleniplen for tilslutningstrykket. Tilslut en slange og led gassen ud i det fri. Når udluftningen er afsluttet, husk da at spænde skruen i måleniplen. Tæthedsafprøvning Ved tæthedsafprøvningen af gasarmaturet skal magnetventilen være lukket. Et manometer tilsluttes på måle-niplen Pa, se fig. Prø ve tryk ket skal være 1,5x max. tilslutningstryk eller min. 150 mbar. Hvis der konstateres utæthed, lokaliseres denne ved hjælp af læksøgespray eller sæbevand. Efter tætning tæthedsprøves armaturet igen. Elektrisk Funktionsprøvning Afspærringshanen for gas lukkes. Kontroller, at fase og nul er rigtigt tilkoblet. For ikke at blokere skal gasmangelsikringen være forbikoblet. Efter at have sluttet ho ved strømsafbryderen og indstillet kedeltermosta ter ne starter for ven ti la tions ti den (30-35 sek.) Når denne tid er udløbet, starter for-tændingstiden (0,5-2,5 sek. afhængig at kontrolkassens konstruktion). Tændgnisten skal være fejlfri ved den for forbrændingen rigtige luftmængde. Gasventilen får spænding og åbner. Efter sikkerhedstidens udløb (2-3 sek.) går kontrolkassen på blokering Magnetventil og motor bliver spændingsløse. Fjern gas-mangelsikringens forbikobling efter afslutning af afprøvningen. På 2-trins og modulerende brændere, åbner luftspjældet til indstillet værdi for forbrændingsluften til trin 2/ max ydelse for ved forventilationens udløb at lukke ned til indstillet værdi for trin 1/min. ydelse. OBS! Gælder Kun For Kontrolkasse LFL1. Ved anvendelse af F-gas skal brænderen kobles for efterventilation. Leduingen på klemmse 6 flyttes til klemme 7 i kontrolkassens sokkel. Tæthedsafprøvning Multiblock Gasrampe

15 GENNEMGANG OG KONTROL FØR OPSTART Gasindsats Bygas Gasindsats Naturgas, F-gas F-gas Naturgas Gasindsats Biogas (UV-celle)

16 FUNKTION FOR 2-TRINS Luftindstilling Spjældmotoren drejer spjældet mellem 3 forindstillede stillinger: Helt lukket, trin 1 og trin 2. Disse stillinger styres i motoren af knaster, som indstilles med de farvede skiver, desuden findes en sort skive, som styrer indkoblingen af magnetventilen til trin 2. Magnetventil trin 2 (sort) Trin 2 (rød) Trin 1 (orange) Lukket spjæld (blå) Hvis ændring af luftindstillingen er nødvendig: Fjern kappen over spjældmotoren og flyt knasternes stilling ved at dreje dem ved hjælp af medfølgende værktøj. Trin 1: Stil vælgerkontakten på trin 2 (ll). * Mindre luft: Drej orange knast mod 0. * Mere luft: Drej orange knast mod 90. Stil vælgerkontakten tilbage på trin 1 og kontroller forbrændingen. Trin 2 Stil vælgerkontakten på trin 1 (l). * Mindre luft: Drej rød knast modt 0. * Mere luft: Drej rød knast mod 90. Hvis den røde knast flyttes flyt da også den sorte knast det samme stykke. Stil vælgerkontakten tilbage på trin 2 og kontroller forbrændingen. OBS! Blå knast er stilling for helt lukket spjæld og er normalt indstillet fra fabrik. Frikoblingsknap: Ved at trykke ned på knappen og låse den kobles motoren fri, så spjældet let kan drejes. Denne funktion gør det lettere at udskifte spjældmotoren. Frikoblingsknap OBS! Normalstilling er øverste stilling

17 MULTIBLOK, MB-ZRDLE Kuglehane 2. Tilslutningsflange 3. Gasmangelsikring 4. Tryckregulator med trykindstilling 5. Beskyttelseshætte, startgasind.- stilling 6. Hydraulikdel, indstilling af trin 2 7. Låseskrue for mængdeindstilling 8. Hovedmagnetventil 9. Ring for indstilling af trin Målenippel, tilslutningstryk 11. Målenippel, tryk efter regulator 12. Målenippel, tryk før regulator 13. Filter Max. tilslutningstryk: 360 mbar Stilbart afgangstryk fra regulator: S50 = 4-50 mbar S20 = 4-20 mbar S50 = mbar Magnetventil: Langsomt åbnende ventiler med stilbar startlast, trin 1 og trin 2. 1(2)

18 INDSTILLING AF MULTIBLOK, MB-ZRDLE Mængdeindstilling 2-trins udførende Trin 1: Løs låseskruen a. Drej indstillingsringen e: til højre = mindre gasmængde til venstre = større gasmængde Trin 2: Drej hydraulikdelen b : til højre = mindre gasmængde til venstre = større gasmængde Husk at spænde låseskruen efter endt justering. Indstilling af trykregulator Afgangstryk fra regulator indstilles ved hjælp af en skruetrækker. Min. og max. afgangstryk modsvarer ca 60 omgange på skruen. Det er ikke muligt at skifte trykfjeder for andet tryk-område. Drejning mod højre = højere udgangstryk Drejning mod venstre = lavere udgangstryk Indstilling af startgasmængde Fjern beskyttelseshætten c. Drej indstillingsskruen d (anvend beskyttelseshætten som værktøj) til ønsket startgasmængde. Drejning mod højre = mindre startgasmængde Drejning mod venstre = større startgasmængde Trykregulator Startgasmændge Multiblok MB-ZRDLE Mængdeindstilling 2(2)

19 GENERELLE INSTRUKTIONER Generelle anvisninger Installationen skal udføres efter gasreglementets krav og anvisninger. Installatøren har derfor pligt til at sætte sig ind i alle gasreglementets bestemmelser, således at installationen opfylder disse krav. Opstart, indregulering og servicering må kun udføres af montører med certifikat. Driftsvejledning Driftsvejledningen, som følger med brænderen, skal placeres på et lettilgængeligt sted i fyrrummet. Indregulering af brænderen Forbrændingskvaliteten kontrolleres ved hjælp af røggasanalyseinstrument. Indstil brænderen med ca 20% luftoverskud efter hosstående tabel. Kontroller røggastemperaturen. Beregn den forbrændingstekniske virkningsgrad. Kontroller gasmængden på gasmåleren, således at korrekt indfyret effekt opnås. Service Service på brænderen må kun udføres af personer med certifikat. Skal der ske udskiftning af komponenter, skal der anvendes komponenter, der er godkendt til brænderen. Hvis brænderen skal omstilles til en anden gastype, skal der ske en ny indregulering. Instruktion Det påhviler installatøren/montøren at instruere driftspersonalet i hele anlæggets funktion. Tilsyn Tilsyn skal foretages efter behov, helst dagligt. Gaskvalitet CO 2 % lambda 1,2 0 2 % max. CO 2 % Naturgas 10,0 3,5 11,9 Propan 11,5 3,5 13,9 Opstart Når brænderen er monteret på kedlen, gas og el er tilkoblet, gasrampen er tæthedsprøvet, udluftet og den elektriske funktion er afprøvet, er brænderen klar til opstart. Læs afsnittet som omhandler indstilling af gasarmatur, forbrændingsluft og forbrændingshoved. - Åben kuglehanen og slut hovedafbryderen - Efter opstart af brænderen kan selve indreguleringen foretages Indstilling af brænderhoved Brænderen er udstyret med en reguleringsenhed til justering af bremseskivens stilling i brænderhovedet. Dette anvendes for at give bedst muligt trykfald over brænderhovedet og dermed sikre en god og pulsationsfri forbrænding. Hvilken stilling, der skal anvendes, er afhængig af indfyret effekt samt tryk-/trækforhold i kedlen. Generelt gælder det, at jo mindre kapacitet man har, jo mindre spalte skal man have mellem bremseskive og brænderrør

20 GENERELLE INSTRUKTIONER Kontrol af flammeovervågning Flammen overvåges efter ioniseringsprincippet. Ioniseringsstrømmen skal kontrolleres ved opstart og ved hvert servicebesøg. Årsagen til for lav io nise rings strøm kan være krybestrøm, dårlig tilslutning til jord eller at io niseringselektroden ikke er rigtigt justeret. Forkert gas-luftblanding kan også være årsag til dårlig io ni seringsstrøm. Ioniseringsstrømmen måles med et microamperemeter (µ A), som kobles i serie mellem ioniseringselektroden og kontrolkassen. Tilslut microamperemetret som anvist på billede. Minimum ioniseringsstrøm fremgår af tabellen. I praksis skal strømmen være betydeligt højere, helst mere end 10 µ A. Indkoblingen af microamperemetret lettes af at alle gasbrænderne er forsynet med et delbart ioniseringskabel. Gasmangelsikring: Indstillingsområde: 2,5-50 mbar GW mbar GW 150 Indstilling af gasmangelsikring min Gasmangelsikringen skal reagere på for lavt gastryk og forhindre start af brænderen. For lavt gastryk ved drift skal stoppe brænderen. Når gastrykket igen er normalt, genstarter brænderen automatisk. Beskyttelseskappen fjernes. Tilslut et manometer for måling af det no mi nel le gastryk. Gasmangelsikringen ind-stilles til max. 50% under det nominelle afgangstryk. Kontrol af gasmangelsikring: Kuglehanen lukkes langsomt, indtil gastrykket er faldet max. 50%. Ved dette gastryk skal gasmangelsikringen koble ud. Indstilling af overtryksikring Hvis brænderen er udstyret med overtryksikring, skal denne blokere brænderen, hvis gastrykket overstiger indstillet værdi. Genstart må kun kunne ske ved manuel genindkobling. Beskyttelseskappen fjernes, tilslut et manometer for måling af det nominelle gastryk. Fastsæt trykket, hvor overtryksikringen skal bryde, indstil overtryksikringen til 10% over nominelt gastryk. Kontroller overtryksikringen ved at hæve gastrykket enen på anlæggets regulator eller ved hjælp af oppumpning udført som ved tæthedsprøvning. Indstilling af luftmangelsikring Luftmangelsikringen skal være indstillet så den ved manglende lufttilførsel ved brænderens max. eller min. ydelse stopper denne inden det overvågede lufttryk er mindre end 80% af det lufttryk som brænderen er indreguleret med og inden CO indholdet i røggassen overstiger 1 volumenprocent. NB: Indstilling af gasmangelsikring og luftmangelsikring skal ske efter indregulering af brænder. Kontrollkasse Tilslutning til klemrække i kontrolkasse Min. fordelagtig ioniseringsstrøm LME 1 5 µ A LGB 1 10 µ A LFL µ A MMI µ A TMG µ A Flammovervågning Gasmangelsikring, luftmangelsikring, overtryksikring Luftmangelsikring: Indstillingsområde ca: 1-10 mbar LGW 10 2,5-50 mbar LGW

21 AFLEVERING AF ANLÆG Efter at brænderen er indreguleret og funktionsafprøvet, laves en indreguleringsrapport. Derefter instrueres driftspersonalet grundigt vedrørende anlæggets drift og vedligeholdelse. Eftersyn og service må kun udføres af autoriseret personale. Fejlsøgning ved driftsforstyrrelser Forudsætningerne for, at et anlæg kan fungere uden driftsforstyrrelser, beror på 3 faktorer - el, gas og lufttilførsel. Sker der ændringer i forholdet mellem disse 3 faktorer, opstår der forstyrrelser. Det har vist sig, at de fleste driftsforstyrrelser skyldes ganske enkle fejl. Før man sender bud efter service, bør man derfor i egen interesse undersøge følgende: Er gashanen åben? Er alle sikringer i orden og strømmen tilsluttet? Er termostater indstillet korrekt og ikke udløste? Er der frisklufttilførsel til brænderen? Anvendte komponenter i brænderen kan være af andet fabrikat end det, der fremgår af denne instruktion. I så fald, se vedlagte løsblad

22 FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE Vi (leverandørens navn) ENERTECH AB (adresse) Box 309, S Ljungby, Sverige Forsikrer under eget ansvar at produktet (navn, type eller model, parti- eller serienummer, eventuelt oprindelse og antal enheder) BG100, BG150, BG200, STG120, STG146, BG300, BG300LN, BG400, BG400LN, BG450, BG450LN, BG500, BG550, BG550LN, BG600, BG600LN, BG650, BG700, BG 700LN, BG800, BG800LN og BG950 samtlige gasblæseluftbrændere Som omfattes af denne forsikring er i overensstemmelse med følgende standarder eller andre regelgivende dokumenter (titel og/eller betegnelse og udgivelsesdato for standarden (standarderne) eller andre regelgivende dokumenter) EN 676, DIN 4788 I henhold til vikårene i derektiv (om nødvendigt) Gasdirektivet 90 / 396 / EEG, EMC direktivet 89 / 336 / EEG og Lavspændingsdirektivet 73 / 23 / EEG Ljungby (plads og dato for udfærdigelsen) ENERTECH AB Sven-Olov Lövgren (navn og underskrift eller signering af bemyndiget person)

23 Gastech-Energi A/S Sindalsvej 8 Vallensbækvej 18F 8240 Risskov 2605 Brøndby Tlf Tlf

Installations- og driftsvejledning STG 146

Installations- og driftsvejledning STG 146 Installations- og driftsvejledning STG 146 178 014 26 BESKRIVELSE KOMPONENTER 1. Genindkoblingsknap 2. Kontrolkasse 3. Transformator 4. Monteringsflange 5. Tilslutning kombiblok 6. Ioniseringselektrode

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75

MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 2/13 M 75 GEMINOX THR 5/25 M 75 INDHOLD I - GENEREL PRÆSENTATION M IV - INSTALLATION M 1 - Beskrivelse 2 - Tekniske data II - FUNKTIONER 1 - Grundlæggende princip A. Bestykning

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40

KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 KOMPAKTKEDEL MONTERINGSVEJLEDNING GEMINOX THR 5/25 M 40 INDHOLD INDLEDNING PRÆSENTATION 3 TEKNISKE DATA 4 MONTERINGSVEJLEDNING INSTALLATION 6 AFTRÆK 6 RØRTILSLUTNING 12 ELTILSLUTNING 13 OPSTART 14 INDSTILLINGER

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R.

STØBEJERNSGASKEDEL MGS/C A.R. INSTALLATIONS-, BRUGER- OG SERVICEVEJLEDNING STØBEJERNSGASKEDEL med lukket forbrændingskammer MGS/C A.R. Kære Kunde. Tillykke med Deres Beretta gaskedel. De har valgt et af markedets bedste produkter,

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR

BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNINGER OG INSTALLATION AF DIESELDREVET LUFTFYR SET 2N1-RIII-12/24V SET 4N2-RIII-12/24V Producent: BRANO a.s., SBU CV Na Račanech 100, 514 20 Jilemnice tel.: +420 481 561

Læs mere

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L

I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L I N S T A L L A T I O N S O G B R U G E R M A N U A L KLIMOSZ LING DUO VARME KEDLER Kære brugere Tak for at De har købt en KL COMBI automatic fast brændsel kedel, designed i henhold til de bedst normer

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 150 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL OVERENSSTEMMELSE Kære kunde! Tak fordi du valgte en TAU kondenserende

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E

Kondenserende gaskedel C 230 ECO. Installations- og servicemanual 300015171-001-E DA Kondenserende gaskedel C 230 ECO Installations- og servicemanual 300015171-001-E EU overensstemmelseserklæring og mærkning Udstyret er i overensstemmelse med typemodellen, beskrevet i overensstemmelse

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3

MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX LEK ESBE. 2 1 bar 3 20 10 30 50 40 40 60 C 50 C C 60 70 70 80 80 90 P MOS DK 0806-1 PELLUX 511888 MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING PELLUX T 60 40 80 20 100 0 120 TG 2 1 bar 3 TG 0 4 Indhold Til boligejeren Generelt Anlæggets

Læs mere