Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2014-15"

Transkript

1 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret

2 Velkommen Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle af de spørgsmål, du har i forbindelse med din start på Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole. Gem informationerne, da du helt sikkert får brug for dem senere i dit skoleforløb her hos os. Adresseforandring - husk at meddele adresseskift (eller navn/tlf. etc.) til kontoret. AOC - (Athenæum, Odeum og Colosseum) er skolens festudvalg. Der vælges medlemmer én gang årligt før sidste fest i foråret. Bestyrelsen er skolens øverste ledelse i samspil med rektor. Bestyrelsen er bl.a. med til at fastlægge klassestørrelser, fagudbud, budget, ordensregler m.v. Billedbogen - rummer billede, adresse og telefonnummer på alle elever og personale. BKS - er en forkortelse for Birkerød Kostskoles Samfund. Det er foreningen for alle tidligere elever og lærere - og ikke blot for kostelever. Hvert år på den første lørdag i oktober arrangeres der en fest for tidligere elever. Lotte Rosenven er foreningens kontaktmand på skolen og styrer medlemskartoteket, der også ligger på skolens hjemmeside under Om BG/ Gamle elever. BKS bestyrer desuden to legater. Bøger - i underetagen på D-gangen ligger bogdepotet, som udlåner skolebøger. Bøger stilles gratis til rådighed for dig, men ikke lommeregnere eller ordbøger. De udleverede læremidler tilhører fortsat skolen og skal leveres tilbage efter eksamen eller ved udmeldelse. Du skal selv være opmærksom på, om du nu har fået de til klassen udleverede bøger - og har afleveret de bøger, som er hjemkaldt. Registreringen af udlånene sker elektronisk ved et stregkode-system. Hver bogtitel har sin stregkode og hver elev sin stregkode (bagsiden af studiekortet). Du er økonomisk ansvarlig for de lånte bøger, og det kan blive en dyr historie, hvis det efter eksamen viser sig, at du har forlagt en del bøger. Bøger til et gymnasieforløb kan nemt koste kr. Du er ansvarlig for, at der er navn i bøgerne, at de er indbundet, samt at der ikke bliver skrevet i dem. Husk, at bøgerne skal bruges i mange år fremover. Bogdepotets åbningstider fremgår af opslag på døren ind til depotet. Bogdepotet bestyres af Lena Braae. Hvis bøger mod forventning ikke bliver afleveret, udsender vi en 1. rykker. Hvis bøgerne stadig ikke bliver afleveret, sender vi 2. rykker med en frist på 8 dage. Kommer bøgerne stadig ikke, bliver sagen sendt til inkasso via Inddrivelsescentret under SKAT for din regning. Danskopgaven og/eller historieopgaven - ligger i slutningen af 1.g. Opgaven skrives i ét af de to fag eller i begge efter eget valg. Opgaven skal afspejle det stof, du har gennemgået i faget/fagene indtil nu, og er samtidig en træning i at skrive større skriftlige opgaver. Eksamen - en studentereksamen består af mindst 4 fag på A-niveau, 3 fag på B-niveau og 7 fag på C-niveau samt de 3 fag : AT (almen studieforberedelse over 3 år), AP (almen sprogforståelse i grundforløbet) og NG (naturvidenskabeligt grundforløb i grundforløbet). En studentereksamen skal omfatte 8 prøver og et studieretningsprojekt. Undervisningsministeriet laver udtræk af fagene, men alle gymnasielever skal op i mindst 3 skriftlige fag og mindst 3 mundtlige fag + AT-projekt + studieretningsprojekt. Nogle af de mundtlige fag (på C-niveau og B-niveau) vil blive afsluttet i 1g eller 2g. Eksamen finder normalt sted i maj-juni. Der er endvidere sygeeksamen i august-september. En hf-eksamen består af 7 obligatoriske og mindst 2 valgfag på B-niveau eller 1 valgfag på B- niveau og 2 på C-niveau. En hf-eksamen skal omfatte skriftlig prøve i dansk (A), engelsk (B) og matematik (C) samt evt. skriftlig prøve i et eller flere valgfag, fx matematik B. Desuden

3 skal der udarbejdes en større skriftlig opgave i 2hf. Der er mundtlige prøver i dansk (A), engelsk (B) og matematik (C), praktisk/musisk fag (C) samt i valgfagene. Derudover er der to mundtlige prøver inden for naturvidenskabelig faggruppe og kultur- og samfundsfaggruppen. Eksamensbevis for at bestå studenter- eller hf-eksamen skal gennemsnittet være 2,0. Karaktererne indgår med forskellig vægt ved udregning af gennemsnittet. Du kan løbende følge med i dit karaktergennemsnit på Lectio. Ekskursion m.v. - en ekskursion er et led i undervisningen, der føres fravær, og man har pligt til at deltage. En ekskursion kan være af få timers varighed (endagsekskursion), eller den kan strække sig over flere dage (flerdagesekskursion), men fælles er, at det foregår uden for skolen. Ekskursioner er forfriskende indslag i undervisningen, hvor teorien møder virkeligheden. Rejser til udlandet kan enten være studierejser (2g og 1hf), som afholdes i terminsprøveugen i marts, A-niveaurejser i 3g eller udvekslingsrejser (normalt 1g/starten af 2g). Alle disse aktiviteter foregår med et fagligt indhold. Elevorganisationer - der findes 2 landsdækkende elevorganisationer, som varetager elevernes interesser på landsplan: DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, og LAK, Landssammenslutningen af Kursusstuderende, som er de hf-studerendes organisation. Også flere politiske partier har elevorganisationer. Elevrådet - består af en repræsentant fra hver klasse, som vælges i løbet af august måned. Elevrådet vælger et forretningsudvalg, og der nedsættes i øvrigt udvalg efter behov. Elevrådet varetager elevernes interesser i forholdet til skolen og har 2 elever i skolebestyrelsen. Elevrådsformanden holder jævnlige møder med rektor. Aktivitetschef Birgit Lohe fungerer som kontaktperson til elevrådet. Elevskabe alle elever på BG får stillet et skab til rådighed i skolens garderobekælder. Husk at låse det med din egen hængelås Evaluering - evaluering betyder vurdering, bedømmelse, værdsættelse. Som du kan se i din bekendtgørelse om undervisningen på hf/gymnasiet, skal der løbende foretages evaluering i forhold til de forskellige undervisningsforløb. Her på skolen evaluerer læreren og klassen løbende undervisningen, og en gang om året i november foregår der systematiske evalueringer i alle klasser og på alle hold. Ferier og fridage - se kalender i Lectio. Fredagscafeen - i skolens kantine afholdes der regelmæssigt mindre kulturarrangementer. Fredagscafeen arrangeres af elevernes kulturudvalg. Forsikringer - skolens elever er ikke ulykkesforsikret. Det betyder, at elevernes familie selv må sørge for at være ulykkesforsikret. Ved alle studierejser skal der tegnes en hjemtransportforsikring, da denne ikke længere er indeholdt i det gule sygesikringskort, og også en rejseforsikring, hvis rejsen ikke foregår inden for det gule sygesikringskorts dækningsområde (EU). Forsømmelser/fravær - se særskilt information fra skolen. Fritagelse - for idræt kan ske periodisk eller i sammenhængende tidsrum, hvis der er helbredsmæssige grunde til det. Når hindringen er umiddelbar indlysende (fx brækket ben) kræves der ikke lægeattest. I alle andre tilfælde gives fritagelse kun på grundlag af lægeattest. Fritagelse fra idræt betyder normalt, at man skal tage et ekstra fag.

4 Frivillig undervisning - der er mulighed for at oprette hold uden for skoletiden. Der bliver løbende orienteret om de frivillige aktiviteter - fx volley, basket, fodbold, skolens kor og band, billedkunst. Fællesarrangementer - er de særlige arrangementer, som foregår for nogle af eller alle skolens elever. Det kan være foredrag, film, debat m.v. - ofte af aktuel art og med gæster udefra. Den almindelige undervisning er aflyst i den tid, arrangementet strækker sig over, og derfor er der mødepligt. Glemmeskabet - er en stor kasse, som står i garderobekælderen. Heri anbringer pedellerne ting (tøj og lignende), som er blevet fundet rundt om og på skolen - dog ikke bøger og værdisager. Glemte værdisager - afleveres til skolens sekretær, Aase Wohnsen. Glemte bøger - indleveres til bogdepotet af finderen. Husk at have navn i dine bøger. Historieopgaven og/eller danskopgaven ligger i slutningen af 1.g. Opgaven skrives i ét af de to fag eller i begge efter eget valg. Opgaven skal afspejle det stof, du har gennemgået i faget/fagene indtil nu, og er samtidig en træning i at skrive større skriftlige opgaver. IB, International Baccalaureate - er en international eksamen, som kan læses i mere end 100 lande. Uddannelsen består af to års studier i forlængelse af en etårig forberedelsesklasse 1v eller 1w (pre-ib), hvoraf 1. semester svarer til gymnasiets grundforløb. IB består af 6 fag samt Extended Essay (EE) og Theory of Knowledge (TOK), og der undervises på engelsk. Idrætsstævner og idræts-/aktivitetsdage - skolen deltager med hold til stævner, der arrangeres for gymnasieskoler og hf-kurser. Der afholdes stævner i mange gængse idrætsgrene, og deltagelsen i forskellige discipliner afgøres af jeres interesse. Skolen afholder lejlighedsvis idræts- og aktivitetsdage. IT skolens IT-funktion ledes af Jakob Evers med assistance fra Henrik Lange, Jan Kamp- Larsen og Daniel Skovgaard Frederiksen. Gymnasiet har trådløst netværk over hele skolen, så når du medbringer din egen bærbare PC, har du adgang til internettet. I alle faglokaler er der installeret projektorer, som kan benyttes i undervisningen. Kaffeballet - er skolens ultimative og meget iscenesatte årsfest. Den hedder Kaffeballet, fordi der ved denne fest i gamle dage blev serveret gratis kaffe og lagkage for eleverne. I dag er det en fest med indmarch for 3g-klasserne, højt humør, meget lanciers og en smuk og fantasifuld på- og udklædning. Festen arrangeres af en af 3g-klasserne i samarbejde med aktivitetschef Birgit Lohse. Kaffeballet holdes normalt i november, og der trænes i at danse lanciers i idrætstimerne i tiden op til den store aften. Karakterer - hf-kursister får vejledende karakterer 2 gange om året samt karakterer ved eksamen. Gymnasieeleverne får årskarakterer ved årets afslutning, desuden får de standpunktskarakterer i november og februar. Der gives karakterer efter 7-trins-skalaen som i folkeskolen. Det er almindelig erfaring, at man kan falde 1-2 karaktertrin i 1.g i forhold til folkeskolen. Kravene er anderledes. Men lad dig ikke slå ud Klager - såvel klager over en lærers adfærd som klager over en elevs adfærd skal forelægges rektor til behandling og afgørelse. Rektor er skolens leder, og klagesager er så følsomme for den enkelte og kan rumme sådanne perspektiver, at de ikke bør forelægges hvem som helst. Også klager i forbindelse med karaktergivning skal forelægges rektor.

5 Klasserepræsentant - hver klasse vælger en repræsentant til elevrådet. Det er et tillidshverv at være klasserepræsentant. Man skal efter drøftelse i klassen fremføre de synspunkter i elevrådet, som man finder væsentlige. Men der findes ingen regel om, at klasserepræsentanten kan tvinges til at fremføre bestemte synspunkter. På den anden side kan klassen selvfølgelig vælge en ny repræsentant, hvis man ikke synes, at den nuværende dækker opgaven godt nok. Kopiering der er 3 farvemultifunktionsprintere til eleverne. Hver elev får et plastikkort med 100 kr. ved skoleårets start. 1 sort/hvid kopi/print koster 35 øre. På lærergangen er der pædagogisk værksted for lærerne, hvor elever kun har adgang sammen med deres lærer eller efter særlig aftale med rektor. Kostskolen - til Birkerød Gymnasium er knyttet en kostafdeling med plads til 76 elever. De har alle deres faste gang på skolen og undervises på lige fod med deres hjemmeboende kammerater. I de fleste af klasserne findes der således en eller flere kostelever. To af gymnasiets faste lærere samt to socialpædagoger bor desuden på selve kostskolen. Kulturfonden - blev oprettet i 1941 med det formål at kunne yde støtte til en række ting, der normalt ikke kan betales ud af skolens driftsmidler. Fonden får sine midler i form af gaver fra forældre, og den bestyres af rektor med formanden for Pædagogisk Råd som revisor, samt i samarbejde med formanden for skolebestyrelsen, der kontaktes, før større dispositioner foretages. Fonden støtter konkrete elevformål som ekskursioner, skoleblad, fællesarrangementer, indkøb af kunst og visse bøger. Kulturfonden har følgende registreringsog kontonummer: (Nordea). Lectio - er skolens elektroniske informationssystem. Det findes som et link på skolens hjemmeside, og du skal holde dig ajour dagligt. På Lectio findes alle oplysninger af relevans for din daglige skolegang. Du kan her se alt om skemalagt undervisning, både dit eget skema og andres, skoleårets kalender findes på Lectio, dine forsømmelser (som kun du, administrationen og lærerne kan se) bliver indført i Lectio, og dine karakterer (som kun du, administrationen og lærerne kan se) bliver lagt ind i Lectio. Det var dine rettigheder. Du har også pligter i forbindelse med Lectio: ud over at holde dig ajour skal du for hver eneste time, du evt. måtte forsømme, føre en begrundelse ind i Lectio. Ledelse og administration - Findes i øverste A-fløj. I ledelsen og administrationen finder du følgende personer: a) rektor Anders Kloppenborg b) vicerektor Lone Häckert c) administrationschef Ole H. Pedersen, som har det overordnede økonomiske ansvar og Udviklingschef Klaus Nørby Jakobsen, der bl.a. tager sig elev- og medarbejdertrivsel samt Statens Uddannelsesstøtte (SU) d) aktivitetschef Birgit Lohse, uddannelsescheferne Helene Vejbjerg Lindemann og Niels Hjuler Kristensen samt administrativ konsulent Torben Pedersen, der bl.a. tager sig af elevrelaterede opgaver, Lectio, skemaændringer, forsømmelser, karakterblade, prøver og eksamener samt aktivitetskoordinering og udvikling. Kostskolechef, Flemming Zachariassen, leder kostskolen og IB-koordinator Christina Rye Tarp leder IB-afdelingen. e) Skolesekretær Aase Wohnsen og de administrative medarbejdere Janne Mogensen, Benita Zerlang samt Allan Jørgensen varetager en lang række administrative opgaver og tager sig af løbende henvendelser. Bogholder Jette Ohland-Andersen og Marie Bjerregaard tager sig af skolens regnskabsføring. Lærerforsamlingen - består af samtlige lærere ved skolen. Rektor er formand. På lærerforsamlingsmøder drøfter man elevernes faglige standpunkt og deres eventuelle forsømmelsesproblemer. Man drøfter ligeledes, om man skal fraråde elever at rykke op i næste klasse, og om man kan anbefale, at eleven indstilles til eksamen på normale vilkår.

6 Lærerforsamlingen afholder møde inden frigivelsen af karakterer i Lectio - og efter afslutningen af eksamener og årsprøver. Lærerteam - består af 1 lærer, der tegner studieretningen i den pågældende klasse i samspil med klassens øvrige lærere. Teamet arbejder både sammen om faglige projekter og om klassens faglige og sociale udviklingskompetencer, og klasselæreren har herudover en række (praktiske og koordinerende) ansvarsområder i forbindelse med klassen. Læsevejledning - der vil være mulighed for at modtage særlig vejledning i læse- og studieteknik hos læsevejlederne: Susanne Mørup Hansen, Sophie Warming og Birgit Lohse. Se opslag. Medbestemmelse - både lærere og elever er med til at bestemme, hvordan tingene skal foregå på skolen. Lærernes medbestemmelse er knyttet til undervisningen og til indflydelse gennem arbejdet i Pædagogisk Råd og diverse arbejdsgrupper. Elevernes medbestemmelse er beskrevet i hhv. gymnasiebekendtgørelsen og hf- bekendtgørelsen. Her står, at læreren evt. sammen med eleverne skal udarbejde en plan (klassens studieplan), når der startes på et nyt niveau. For de senere faser af undervisningen gælder, at lærer og elever i fællesskab planlægger undervisningen og sammen regelmæssigt drøfter den. Lærerteamet skal sørge for koordinering af undervisning og skriftligt arbejde i den enkelte klasse. Morgenmøderne - foregår i Samlingssalen. Hensigten med møderne er at informere, proklamere, aktivere, debattere - at fremføre underholdning: musik, sang, revyer, små skuespil, film, dias. Den enkelte elev eller hele klassen giver besked til vicerektor, Lone Häckert, senest ugen før, når man har et længere indlæg/indslag til morgenmødet og dagen før, hvis der er tale om en kortere besked. Morgenmødet finder sted hver tirsdag efter 1. modul. Ringetiderne er derefter forskudt 10 minutter resten af dagen. Oprydning - er noget, skolen er meget opmærksom på. Skolen skal fremtræde rar og indbydende, og det er alles ansvar. Brug skraldespandene og hovedet. Hver uge er en klasse på skift oprydningsklasse. Denne klasse skal bruge det første kvarter af 3. modul til at fjerne de evt. sidste tallerkener m.v. samt feje gulv og tørre borde af. I klasseværelserne skal der ryddes op og stoles op efter både 3. og 4. modul. Opslagstavler - læs administrationens opslagstavler på balkonen ud mod Dumpedalen samt tjek Lectio. Det er særlig vigtigt at gøre sig klart, om der er skemaændringer på grund af lærerfravær o.a., hvilket sker i Lectio. Elevrådet har også en opslagstavle på samme væg. Du må gerne selv sætte opslag op samme sted, hvis det har noget med skolen at gøre. Husk at mærke opslaget med navn og dato - samt selv at tage det ned. Ordensregler der er udarbejdet ordens- og forsømmelsesregler. Se særskilt information på skolens hjemmeside. Postbokse/dueslag - på gangen ind til lærerværelset har hver lærer et rum til ting og sager. Her kan du lægge besked, aflevere opgaver etc. Der er opsat en nummereret oversigt over, hvilket dueslag de enkelte lærere har. Pædagogisk råd - består af skolens lærere og ledes af et forretningsudvalg på 2 personer. Rektor - er skolens administrative og pædagogiske leder, og han arbejder i nær kontakt med Undervisningsministeriet, regionen, kommunen og andre samarbejdspartnere. Vicerektor fungerer som stedfortræder for rektor. Rejsefond skolen har en rejsefond, som har til formål at gå ind og dække indbetalte rejseudgifter, hvis en elev bliver forhindret i at komme med på en rejse. Der skal helt særlige

7 grunde til som fx sygdom, før man kan få tilbagebetalt sit indbetalte beløb. Rektor og aktivitetschef Birgit Lohse afgør tilbagebetalingen. Der kan kræves lægeattest. Ringetider se særskilt information fra skolen. Rygning - er forbudt på hele skolens matrikel. Skriftlige opgaver - det er meget vigtigt, at du lige fra begyndelsen laver de skriftlige opgaver, der kræves af dig - og bliver ved med at gøre det. Hvis du forsømmer at aflevere skriftlige opgaver, regnes det som forsømmelser på linje med forsømmelser i øvrigt. Statens Uddannelsesstøtte - fra den første i kvartalet efter man er fyldt 18 år er der mulighed for at få uddannelsesstøtte. Orienter dig via hjemmesiden, hvor du også skal søge SU, eller kontakt skolens SU-vejleder, Klaus Nørby Jakobsen eller Benita Zerlang. Studiecafeen - er en ordning, hvor man et par gange om ugen kan komme i kantinen og arbejde selv eller i grupper samt få hjælp af ældre elever. Også på kostskolen findes en studiecafé. Mange benytter lejligheden til at færdiggøre gruppearbejde eller til at skrive opgaver. Studiecentret - er bygget ind i kantinen. Studiecentret er et væsentligt arbejdsredskab for både lærere og elever. Ud over almindeligt udlån er centret udstyret med gruppearbejdsfaciliteter, computere, mindre udstillinger - og så kan studiecentret bruges i forbindelse med foredrag m.v. Der er fast tilknyttet en bibliotekar, Rasmus Hansen, og fra Skemaændringer - meddeles i Lectio. Husk derfor altid at tjekke Lectio, inden du går hjem. skolen har Michael Brix Pedersen tilsyn med studiecenteret. I studiecentrets boks/dueslag på lærergangen kan man uden for åbningstiden lægge bøger, som ønskes afleveret. Studieretninger i gymnasiet er der forskellige studieretninger. Hver studieretning har sin egen klasse og er benævnt som følger: 1a, 1b, 1c og 1d (engelsk A, matematik B, samfundsfag B), 1k (samfundsfag A, matematik B, naturgeografi C), 1m (samfundsfag A, matematik B, erhvervsøkonomi C), 1x (matematik A, kemi B, fysik B), 1t er en blanding mellem (matematik A, kemi B og fysik B) og (bioteknologi A, matematik A og fysik B), 1y (biologi A, matematik B og kemi B/idræt B) 1v, 1i og 1w (pre-ib). HF har 1 klasse: 1p. På IB starter klassen 2u. Studievejledning - der er både skolens interne studievejledere og en ekstern, som kommer fra Studievalg København. Deres vigtigste opgaver er: 1) at tale med dig, hvis du har særlige problemer 2) at orientere om valgfag på skolen og uddannelsesmuligheder og erhvervsmuligheder efter eksamen samt 3) at orientere dig om muligheden for økonomisk støtte. Studievejlederne har kontor på øverste A-gang. Orientér dig på døren om deres træffetider. Større skriftlige opgaver - i 3g skrives der et studieretningsprojekt inden for 2 (eller 1) fag. Udgangspunktet for opgaven er, at den skal skrives i et af studieretningens A-niveaufag samt et fag på mindst B-niveau. Opgaven skrives over 2 uger i løbet af vinteren. I den periode er den normale undervisning aflyst. I 2hf skrives en større skriftlig opgave i 1-3 fag. Mindst ét af fagene skal være på B-niveau. Opgaven skrives over 1 uge i løbet af vinteren. Her er den normale undervisning aflyst. Sygeeksamen - bliver du syg den dag, du skal til eksamen, skal du straks meddele det til rektor. På kontoret hentes samme dag en særlig blanket, som din læge skal udfylde.

8 Almindelige lægeerklæringer kan ikke bruges. Husk at melde dig syg, før prøven skal starte. Sygeeksamen afholdes i august. Sygeundervisning - hvis du bliver syg, og du på forhånd ved, at sygdommen vil strække sig over mere end 3 uger, kan du ved henvendelse på kontoret høre om muligheden for sygeundervisning. Telefonkæde - det er praktisk for klassen og dens lærere, at I med det samme får lavet en telefonkæde. Husk at sætte de elevers navne øverst i kæden, som har længst til skole Terminsprøve - i marts er der terminsprøve i fag med skriftlig eksamen for både gymnasieelever og hf ere. Man går til terminsprøve i alle de fag, hvor der er skriftlig eksamen. Terminsprøven fungerer som skriftlig træning under eksamenslignende forhold. Tirsdagstider - efter morgensamlingen om tirsdagen er skemaet forskudt med 15 minutter. Det gælder alle tirsdage året rundt. Transporttilskud - på kan du se, hvordan du får rabat på offentlig transport mellem din skole og din bopæl. Kontakt Allan Jørgensen for yderligere informationer. Tyverier - skal modvirkes. Læg derfor ikke penge eller andre værdigenstande fra dig Lås dem inde i dit personlige skab Undervisningsbeskrivelser er lig med eksamensopgivelser. Ved slutningen af et undervisningsår skal lærerteamet og læreren udarbejde en undervisningsbeskrivelse, som indeholder det stof, som klassen/holdet har arbejdet med i løbet af året. Eleverne har medindflydelse på udformningen heraf. Dette gælder både for gymnasie- og hf-elever. Valgfagsorientering - lærere og studievejledere orienterer om mulighederne for valgfag i fortsætterklasserne. Øl, vin og stærke drikke - må ikke nydes på skolen af elever, undtagen i forbindelse med skolefester - når rektor har givet tilladelse. Du må ikke selv tage drikkevarer med til fester Årsprøver - betingelsen for at rykke op i næste klasse er deltagelse i de af skolen arrangerede årsprøver. Bliver du syg til en årsprøve, skal du deltage i sygeårsprøve i august. Årsprøvefag afhænger af den studieretning, du har valgt.

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2015-16 Velkommen! Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2013/2014

Velkommen til skoleåret 2013/2014 Velkommen til skoleåret 2013/2014 Kære nye elev Velkommen til Horsens Gymnasium. Vi er glade for, at du har valgt os. På Horsens Gymnasium vil du møde et stærkt fællesskab og en høj faglighed og du vil

Læs mere

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor.

Elevguide. Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Elevguide Adresseforandring Hvis du skifter navn, adresse eller telefonnummer, skal du straks meddele dette til skolens kontor. Alkohol og rusmidler Indtagelse af alkohol og rusmidler er ikke tilladt i

Læs mere

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE

VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE VELKOMMEN TIL NYE ELEVER OG FORÆLDRE 1T HVEM ER JEG? Nina Westh (NW) Teamleder for 1t Klassens historielærer Underviser også i tysk 1T - STUDIERETNINGEN Klassens studieretningsfag: Biologi (A) Kristian

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer

Samtaleaften i november. Valg af studieretning. Internetadgang. Vigtige datoer Velkommen Lectio p. 2 p. 3 Skema Login til Lectio Fravær Karakter Samtaleaften i november Valg af studieretning Vejledning p. 5 p. 6 p. 6 p. 7 Lærerteams Mentorer Studievejledning Læsekursus & læsevejledning

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

VGHF fra A til Z 2016

VGHF fra A til Z 2016 VGHF fra A til Z 2016 Velkommen til Viborg Gymnasium & HF Vi har i denne lille folder samlet praktiske informationer om Viborg Gymnasium & HF, som er en stor skole: I skoleåret 2016/2017 går der ca. 1050

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i Bekendtgørelse nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2014 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Lederteam på Aalborg Katedralskole Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet pædagogisk og administrativ ledelse Vision,

Læs mere

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09

TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 TUREN GÅR TIL NAG ELEVHÅNDBOG 2008/09 Administration: På kontoret kan du henvende dig vedr. SU (se også SU), befordingsgodtgørelse (se også Befordringsgodtgørelse) og med spørgsmål og problemer, som ikke

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2015

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2015 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år 700-800 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

SVENDBORG GYMNASIUM & HF

SVENDBORG GYMNASIUM & HF Studie og ordensregler Svendborg Gymnasium & HF A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Ordensregler Holdningen, der ligger til grund for regelsættet

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14

FAQ. for OTG. Skoleåret 2013/14 FAQ for OTG Skoleåret 2013/14 Skolestart: fredag d. 9. august kl. 9.00 FAQ Bibliotek Er der bibliotek på skolen? Skolen har et mindre bibliotek i lokale 4-5. Åbningstider: mandag og onsdag kl. 9.00-15.30.

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Velkommen til Nørre G og 1Gb

Velkommen til Nørre G og 1Gb Velkommen til Nørre G og 1Gb Program Præsentation af teamleder og tutor Divs. informationer om at være elev på NG Kommende 1b elever laver aktivitet med tutorerne forældre og teamleder går ud Fælles afslutning

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

2 T 2 F AT1 (1.g): "Kroppen" 6 L 6 T AT1 (1.g): "Kroppen"

2 T 2 F AT1 (1.g): Kroppen 6 L 6 T AT1 (1.g): Kroppen UGE 2007 OKTOBER UGE 2007 NOVEMBER "Studie og erhvervstræf" 12.15-14.45 CPH West, Taastrup for alle elever i 2.g og 3.g. Omfotografering for elever og lærere 12.00-13.30 Gymnasieturnering, pigefodbold,

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

Eksamensorientering - sommeren 2017

Eksamensorientering - sommeren 2017 Eksamensorientering - sommeren 2017 Skoleåret 2016/2017 Skoleåret går fra d. 10/8 til og med d. 23/6. Eksamen og årsprøver er blot en del af jeres undervisningsår. Hvad betyder det for jer? Undervisningsforløb

Læs mere

Rosborg Gymnasium og HF

Rosborg Gymnasium og HF Rosborg Gymnasium og HF 1. januar 2015 Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Adfærdsregler 4. Fremmøde og aflevering af opgaver 5. Tilstedeværelse 6. Skoledagen og det daglige arbejde 7. Undervisningsmidler

Læs mere

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium

Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium Studie- og ordensregler Faaborg Gymnasium 24.06.2008 Studie- og ordensreglerne er fastsat af skolens ledelse efter høring i skolens bestyrelse, elevråd og pædagogiske råd. Reglerne er offentliggjort på

Læs mere

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i.

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i. 1 Indholdsfortegnelse - Hvilke fag skal du op i - Forberedelse af eksamen - Skriftlig eksamen - Mundtlig eksamen - Sygdom - Sygeeksamen - Karakterer for skriftlige eksamener - Dit karaktergennemsnit -

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium

Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Velkommen til nye elever og forældre på Svendborg Gymnasium Skolestart 2017/18 15 nye klasser: 12 STX-klasser 3 HF-klasser 435 nye elever (29 elever pr. klasse pt.) Ca. 1150 elever på skolen i alt Ungdomsuddannelse

Læs mere

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-skole. Her går hvert år omkring 700 HF-elever sammen med ca. 150 elever, der tager 2-årig STX eller

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Velkommen til skoleåret

Velkommen til skoleåret Velkommen til skoleåret 2017-2018 2 3 Kære nye elev og forældre SAMMENHOLDET, WOW!! 1.G ER FRA TRIVSELSUNDERSØGELSE Velkommen til Horsens Gymnasium. Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Velkommen på BG. Kære nye elev på BG. Jeg er glad for at kunne byde dig velkommen på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole.

Velkommen på BG. Kære nye elev på BG. Jeg er glad for at kunne byde dig velkommen på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. Velkommen på BG Kære nye elev på BG Jeg er glad for at kunne byde dig velkommen på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. BG er stærkt forankret lokalt, men med et internationalt fokus, da vi har elever

Læs mere

VGHF fra A til Z 2017

VGHF fra A til Z 2017 VGHF fra A til Z 2017 Velkommen til Viborg Gymnasium & HF Vi har i denne lille folder samlet praktiske informationer om Viborg Gymnasium & HF, som er en stor skole: I skoleåret 2017/2018 går der ca. 1050

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG

RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG RART AT VIDE... VELKOMMEN TIL GG VELKOMMEN! Hjertelig velkommen til dig og dine forældre på Grenaa Gymnasium. Hele personalet glæder sig til at komme i gang med et nyt skoleår, og vi håber, at du vil finde

Læs mere

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x

Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Velkommen til nye elever og forældre i kommende 1r og 1x + Hvem er vi? Lise Grønlund (LG) Teamleder for klassen 1r Matematik, kemi og biotek Kim Vedel Pedersen (KP) Teamleder for klassen 1x Matematik

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Studie- og ordensregler i kort form

Studie- og ordensregler i kort form Bilag 7.d Studie- og ordensregler i kort form Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er led i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde

Velkommen til informationsmøde Velkommen til informationsmøde Informationsmøde for kommende elever - 7. juni 2016 Årgang 2016-2019 Handelsgymnasiet Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Velkomst ved rektor Jan Mandrup Jacobsen Præsentation

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium

Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Elevversion Fastholdelses- og fraværsprocedure på Sct. Knuds Gymnasium Indholdsfortegnelse Samlet overblik over fraværshåndteringen... 2 Fraværsregistrering... 2 Fraværsopgørelse... 2 Skriftlig advarsel...

Læs mere

Velkommen til skoleåret

Velkommen til skoleåret Velkommen til skoleåret 2017-2018 2 3 Kære nye elev og forældre SAMMENHOLDET, WOW!! 1.G ER FRA TRIVSELSUNDERSØGELSE Velkommen til Horsens Gymnasium. Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt

Læs mere

Vestfyns Gymnasium, maj 2015

Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Du har fået / får udleveret hæftet om Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni 2015. Her kan du finde alle officielle bekendtgørelse vedr.

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

Struer Statsgymnasium Aug 15

Struer Statsgymnasium Aug 15 1. Skolens kvalitetssikringssystem. Formålet med kvalitetssikringssystemet er at bidrage til opfyldelsen af skolens målsætninger, og dermed også at dokumentere resultater og forbedre kvaliteten af skolens

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Vi er glade for, at du har valgt HTX-uddannelsen på Teknisk Gymnasium i Silkeborg. Du kan se frem til 3 år, hvor vi har fokus på din faglige og personlige udvikling, mens du samtidig

Læs mere

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium

Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensregler på Viby Gymnasium Studie- og ordensreglerne tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag (se www.vibygym.dk) og i BEK nr. 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre

Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Velkommen og introduktion til 1k og 1k s forældre Dagsorden Nørre Gs struktur omkring klasserne - teamleder, lærerteam og studievejleder Studieretning, lærere og studierejse Den første tid på skolen Mulighederne

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Velkommen til. Virum Gymnasium

Velkommen til. Virum Gymnasium Velkommen til Virum Gymnasium Orienteringsmøde mandag den 30. januar 2012 kl. 19.30 Virum Gymnasium Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf: 45 83 21 41. Fax: 45 83 21 42 Hjemmeside: www.virum-gym.dk e-mail: vg@virum-gym.dk

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015 Uge 32: 3.-7. august AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF Sidste udgave 23. juni 2015 Mandag den 3. august Tirsdag den 4. august Onsdag den 5. august: Torsdag den 6. august: Fredag

Læs mere

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012

Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Studie- og ordensregler for Kolding Gymnasium Gældende fra den 13. august 2012 Indledning Studie- og ordensreglerne gælder for skolens elever på alle tre uddannelser, STX, HF, pre-ib og IB. Kolding Gymnasium

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien udmøntes i en evalueringsplan som omfatter en evaluering af studieplanen, herunder planlægning og gennemførelse

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere