E/F S0ller0d Park. Vangebovej Holte. S0llemd Park 1-19, 2-20 I Vangebovej 50-56? 62, 2840 Holte. 3 dp, 3 ia og 3 ru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25-049813. E/F S0ller0d Park. Vangebovej 50-56 + 62 2840 Holte. S0llemd Park 1-19, 2-20 I Vangebovej 50-56? 62, 2840 Holte. 3 dp, 3 ia og 3 ru"

Transkript

1 E/F S0ller0d Park S0ller0d Park 1-19, 2-20 & Vangebovej Holte Police Bygningsforsikring 20. december 2011 Police nr.: Forsikringstager: E/F S0ller0d Park S0ller0d Park 1-19, 2-20 & Vangebovej Holte Forsikringssted: Matrikel nr.: Bygningernes etageareal: lkrafttrcedelsesdato: Forsikringsperiode: Udstedelsesarsag: S0llemd Park 1-19, 2-20 I Vangebovej 50-56? 62, 2840 Holte 3 dp, 3 ia og 3 ru m 2 1. januar arig tegning med udl0b 1. januar 2015 Nytegning Pa grundlag af oplysninger fra Willis 1/S samt indlagte almindelige og srerlige forsikringsbetingelser drekkes herved nedennrevnte bygningsforsikring med det anf0rte omfang. Forsikringens omfang: Bygningsbrandforsikring Anden bygningsbeskadigelse Husejeransvarsforsikring Huslejetabsforsikring Angreb at trre- og mumdelreggende svampe Angreb af trre- og mur0delreggende insekter Glasforsikring Sanitetsforsikring JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ Forsikringsbetingelser: Preemie: Hovedforfald: lndeksregulering: Klausuler: Aim. forsikringsbetingelser nr samt omstaende srerlige betingelser. Prremien for de nrevnte drekninger udg0r kr. og betales hvert ar den 1. januar. Hovedforfaldsdag er 1. januar. Prremier, samt evt. forsikringssummer og selvrisiko reguleres en gang om aret pa grundlag af greldende indeks for boligbyggeri, jf. de aim. forsikringsbetingelser. lndekstal for 2012 er 126, ,4080, 613d, 9909 og 9914 Rad og vejledning: Willis 1/S Tuborgvej Hellerup Tlf.: Agentur-nr Adresse: Stamholmen 159 Postnummer: 2650 Hvidovre Telefon: Telefax: If Skadeforsikring, filial af If Skadetorsiikring AB (publ). Sverige CVR nr: Svensk reg. nr (Bolagsverket):

2 S<Ertekst til police Side 1 af 14 Scerlige betingelser Forbehold Bygningsforsikringen d<ekker ikke imod tree- og mur0dei<eggende angreb af svamp og insekt opstaet i og i forbindelse med tagkonstruktionen pa litra 190 (S0IIer0d Park nr. 13) Bygningsforsikringen d<ekker ikke imod tree- og mur0dei<eggende angreb af svamp og insekt opstaet i og i forbindelse med gavlvindue hos ejendomm<egler. Bygningsforsikringen d<ekker ikke imod tree- og murt'21dei<eggende angreb af svamp og insekt opstaet i og i forbindelse med tagkonstruktionen pa litra 210 (vaskeri og varmecentral) Medforsikret- nr. 1 Sikret under opf0relse eller ombygning er tillige byggeriets entrepren0rer i det omfang forsikringstageren som bygherre i medf0r af AB 92 er forpligtet til at tegne brand- og stormskadeforsikring. Forsikringsgenstande - nr. 2 Forsikringen med det i policen/udbudsmaterialet d<ekningsomfang omfatter aile de ejendomme, herunder bygninger og ani<eg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opf0rt pa muret eller st0bt fundament eller betonblokke samt trykimpr<egneret tree, der opfylder Dansk Standard (NTR dok. 1: 1998). Endvidere inkl. udvendige udsmykninger og udvendigt udstyr, herunder skilte, lysreklamer, persienner, jalousier, baldakiner, markiser og lignende samt lygtestandere og bomme pa boligselskabets/-foreningens omrade. D<Ekningen ydes saledes for disse genstande i samme omfang som for 0vrige s<edvanlige bygningsdele. Dcekning for udvendigt udstyr omfatter dog ikke udstyr vedr0rende erhvervslejemal der benyttes af 3. mand. Forsikringen omfatter enhver form for fundament uanset dybde heraf. Lantllejet varmeforbrugsudstyr og lignende medd<ekkes ligeledes som 0vrige bygningsdele, under foruds<etning af at boligselskabetl-foreningen bcerer risikoen for dette. Varmecentraler - nr. 3 D<Ekningen for varmecentraler uanset kw omfatter kedelani<eg med tilh0rende pumpe- og styringsfaciliteter. Aflcesningssystemer - nr. 4 Forsikringen omfatter M-Bus og lignende systemer til at overvage og afi<ese forbruget af vand og varme i de enkelte lejligheder. Hvis forsikringen omfatter el-skade er denne d<ekning ogsa g<eidende for ani<eggene. Erstatning foretages uden fradrag for alder/brug eller afskrivning. Pc-udstyr der benyttes til styring af ani<eggene er ikke omfattet af d<ekningen.

3 SCBrtekst til police Side 2 af 14 Datanet - nr. 5 lnstallationer til bredband, ADSL eller lignende netv<brk er at betragte som bygningsdele svarende til telefon- og antenneinstallationer. Switche, bokse og lignende i separat indrettet teknikrum betragtes som v<brende l121s121regenstande. Udstyr ejet af en lejer- eller antenneforening/-laug er ikke omfattet af denne udvidelse. Antenneanlceg - nr. 6 Forsikringen omfatter antenne inkl. installationer og paraboler pa bygning samt fritstaende antennemaster inkl. installationer og paraboler. Endvidere d<bkkes antennesignaler som leveres til beboere udenfor afdelingen samt til daginstitutioner og andre erhvervslejere. Kabelf121ring og udstyr hertil ma ikke betragtes som erhvervsmcbssigt antenneani<bg. D<Bkning omfatter ogsa ani<bg tilh121rende ekstern leverand121r som boligselskabet har forsikringspligten for. Udvidelsen er omfattet af bygningsbrand, kortslutning og anden bygningsbeskadigelse. ATS-/CTS-anlceg nr. 7 Forsikringen omfatter ATS-/CTS-ani<Bg og styringsani<bg samt elektronisk udstyr i vaskerier, f.eks. betalingssystemer, scbbedoseringsani<bg og automater safremt ani<bgget er fastmonteret i den enkelte afdeling. Hvis forsikringen omfatter el-skade er denne d<bkning ogsa g<bidende for ani<bggene. Erstatning foretages uden fradrag for alder/brug eller afskrivning. Pc-udstyr der benyttes til styring af ani<bggene er ikke omfattet af d<bkningen. Rede penge i automater d<bkkes ikke. Etageareal - nr. 8 Underforsikring kan ikke g121res g<bidende i en eventuel skadessituation pa grund af fejlberegnet areal eller antal lejligheder i forbindelse med en dcbkningsberettiget skade. Dette g<bider tillige hvis det skulle forekomme, at en hel afdeling/forsikringssteder/adresse ikke er ncbvnt. I aktuelle tilf<bide kan IF regulere pr<bmien herfor tilbage fra aftalens start- dog maksimalt 2 ar. Udsmykning - nr. 9 D<Bkningen if121lge de Almindelige forsikringsbetingelser's stk og samt og er for n<brv<brende forsikring forh121jet til i alt kr (indeks 126,0). Forsikringen er tillige udvidet til at omfatte skade ved brand pa springvand, skulpturer og legepladser inkl. udstyr med indtil kr (indeks 126,0). Er der tegnet kortslutnings- I el-skaded<bkning omfatter denne d<bkning ogsa ovenn<bvnte udstyr.

4 Scertekst til police Side 3 af 14 Svamp- insektskadeforsikringen- nr. 10 Forsikringen omfatter rimelige udgifter til uvildig konsulentbistand, der er dog en betingelse at udgiften er accepteret af IF. Vandskade- nr. 12 Ved tilfceldig, i forhold til lejligheden, udefra kommende str121msvigt dcekkes tillige vandskade pa bygningen som f121lge af vand fra k121le-/fryseskabe og frysekummer. Udstr"mning - nr. 13 Dcekningen for udstr121mning fra r121ranlceg og installationer i 121vrigt inkluderer ogsa udstmmning af vand fra akvarier, vandsenge og lign. Skade pa gulv under vandsenge sam f121lge af kondens og anden fugt der opstar under almindelig brug dcekkes ikke. Vedr"rende lejers bygningsdele- nr. 15 Udestuer, garager, carport- og redskabsskure m.m., sam tilh121rer lejeren, er meddcekket mod brand- og anden bygningsbeskadigelse uden scerskilte anvisninger, nar disse er opf121rt i overensstemmelse med gceldende bygningsreglementer. Dcekningen forudscetter, at der er taget hensyn til dette i etagemeter arealet. Ubenyttede bygninger - nr. 16 Deter noteret, at bygninger eller dele heraf sam ikke benyttes er omfattet af policen sam 121vrige bygninger. Udvidet r"rskade- nr. 17 Forsikringen er tillige udvidet til at omfatte Herfor gcelder klausul 61 3d. R"RSKADER Herudover dcekkes forsyningsledninger mellem de enkelte foreninger eller bygninger, selv om disse r121rlledninger ligger udenfor matrikellskel og eventuelt krydser offentlige fcerdselsarerlligger under andre bygninger, forudsat at forsikringstager har vedligeholdelses-/retableringspligten for disse. For denne udvidelse kan der ikke foretages afskrivning. Der vii i tilfcelde af en dcekningsberettige skade udelukkende bliver gjort den selvrisiko gceldende sam er beskrevet i klausul 61 3d. Uanset det sam er anf121rt i klausul 61 3d omfatter denne udvidelse ikke stikledning. Merforbrug af vand- nr. 18 Forsikring dcekker dokumenteret merforbrug af vand (inkl. afgifter) sam f121lge af en dcekningsberettiget skade. Dcekningen herfor er begrcenset til kr (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed.

5 Srertekst til police Side 4 af 14 Jordskadeforsikring - nr. 19 Forsikringen er udvidet til ogsa at omfatte udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, s121er, damme, vandreservoirer og lignende ejet af forsikringstageren og beroende pa forsikringsstedet; endvidere drekkes udgifter til retablering af det nrevnte materiale samt n121dvendige omkostninger til fastlreggelse af den drekningsberettigede skades omfang. Drekningen er begrrenset til kr (indeks 126,0) pr. skade. Drekningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af greldende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er n121dvendiggjort af en forsikringsbegivenhed, der er omfattet af forsikringen, og sam har ramt forsikringstagerens bygninger eller l121s121re pa forsikringsstedet. Forsikringen drekker ikke udgifter til gennemf121relse af foranstaltninger, sam af myndigheder var forlangt eller kunne vrere forlangt inden forsikringsbegivenheden. Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for selskabet mere end 6 maneder efter den forsikringsbegivenhed, der har n121dvendiggjort de ovenfor anf121rte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden f121rst kunne konstateres senere. Huslejetab - nr. 20 Uanset det ide almindelige forsikringsbetingelser punkt 421 anf121rte er forsikringen udvidet med f121lgende: kr pr. afdeling pr. skade med en drekningsperiode pa 18 maneder Huslejetabsforsikringen er udvidet til at drekke de udgifter sam andels- og ejerforeninger kan godtg121re i f121lgende tilfrelde: 1) Andelsboligforeningen udlejer en lejlighed, der endnu ikke er solgt sam andelslejlighed. Derudover drekkes de frellesudgifter (andelsudgift) sam hver andelshaver skal bidrage med til ejendommens drift. 2) Ejerforeningen udlejer en lejlighed, der endnu ikke er solgt sam ejerlejlighed. Derudover drekkes de frellesudgifter (ejerafgift) sam hver ejer skal bidrage med til ejendommens drift. Retshjcelpsforsikring - nr. 21 RETSHJ..ELPSFORSIKRING Herfor grelder vedlagte tillreg til de Almindelige forsikringsbetingelser. Opmagasinering - nr. 22 Forsikringen er tillige udvidet til at drekke n121dvendige og dokumenterede udgifter for indtil kr (indeks 126,0) pr. bolig til opmagasinering pr. skadebegivenhed. Erstatningen kan max. udg121re pr. afdeling pr. ar. Drekning ydes indtil den beskadigede lejlighed er klar til indflytning, dog max. indtil18 maneder efter skadens indtrreden. Denne forsikring er subsidirer, hvorfor eventuel erstatning fra anden side, herunder beboers private indboforsikring, gar forud for denne drekning. Udvidelsen er udelukkende greldende for beboelsesejendomme.

6 Srertekst til police Side 5 af 14 Genhusning - nr. 23 Forsikringen er tillige udvidet til at drekke n0dvendige og dokumenterede udgifter for indtil kr (indeks (126,0) pr. bolig til genhusning pr. skadebegivenhed. Erstatningen kan max. udg0re pr. skadesbegivenhed. Drekning ydes indtil den beskadigede lejlighed er klar til indflytning, dog max. indtil 18 maneder efter skadens indtrreden. Denne forsikring er subsidirer, hvorfor eventuel erstatning fra anden side, herunder beboers private indboforsikring, gar forud for denne drekning. Udvidelsen er udelukkende greldende for beboelsesejendomme. N0gledaekning - nr. 24 Forsikringen er udvidet til at omfatte omkostninger til udskiftning eller omstilling af lase samt fremstilling af nye n0gler hertil som f121lge af en erstatningsberettiget skade omfattet af de Almindelige forsikringsbetingelser for indbrudstyveri og/eller ran og r121veri, der har medf121rt tab af n0gler til de relevante lase, der er isat bygningernes frellesd0re forsikret ved nrervrerende police. Selvrisikoen andrager kr kr. (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed. Drekningen inkluderer udgifter til omstilling ved eventuelt opbrud af indmuret F&P-godkendt n121gleboks. Forsikringssum udg121r max. kr (indeks 126,0) pr. skade pr. afdeling. Forsikringen omfatter ikke n121gler, der er udlant til avisbude, reng121ringspersonale eller andre servicepersoner der ikke er ansat hos forsikringstageren. L0s0reforsikring - nr. 25, 26 og 27 L0S0REFORSIKRING Forsikringen er udvidet til at omfatte redskaber, vrerkt121j, materialer, arbejdsmaskiner, inventar samt 0vrigt 1121SI2!re tilh121rende afdelingerne. Drekningen, som er en f0rste risikoforsikring, er begrrenset til kr , og ydes i forbindelse med en forsikringsbegivenhed, der er omfattet af de Almindelige forsikringsbetingelser's stk. 220, 251 til 254 inkl. og 257. Brandforsikringen drekker l0s0re beroende overalt pa og ved afdelingen uanset om 1121SI2!re bero i bygning eller under illben himmel overalt pa risikoen. Drekningen for k121ret0jer hvorpa der er etableret separat brand- og/eller kaskoforsikring er ikke omfattet af denne forsikring. Tyveriforsikring er udvidet til at drekke tyveri af udstyr beroende fra materialegard nar f121lgende krav af opfyldt: garden er forsvarligt indhegnet, og hegnet er minimum 1,8 meter h0jt aflasningen sker efter F&P' s regler der er 0vet void mod lukke eller hegn

7 Srertekst til police Side 6 af 14 Tyveri af forretningscykler meddrekkes, nar disse ejes af afdelingerne til brug for deres ejendomsfunktionrerer. I arbejdstiden skal cykler vrere henstillet aflast med fastmonteret las godkendt af Dansk Varefakta Nrevn. Udenfor arbejdstid skal cyklerne, stadig aflast, vrere anbragt i forsvarligt aflast rum. Lasebevis og stelnummer skal indsendes sammen med skadesanmeldelsen. Drekningen, som er en f0rste risikoforsikring, er begrrenset til kr , og ydes i forbindelse med en forsikringsbegivenhed, der er omfattet af de Almindelige forsikringsbetingelser's stk. 220, 251 til 254 inkl. og 257. I forsikringssummen er indbefattet rede penge og pengereprresentativer for indtil kr ,- i almindelig gem me og for indtil kr beroende i godkendt pengeskab. Forsikringen drekker pa samtlige kontorer og foreningslokaler, samt pa bestyrelsesmedlemmernes privatadresser. Vedr0rende container- nr. 28 Containere, komprimatorer tilh0rende 3. mand for hvilke foreningen if0lge kontrakt har forsikringspligt, drekket for indtil kr mod brandskade. Egne containere er drekket pa bygningsforsikringen. Renovering efter sygdom/d0dsfald - nr. 29 Forsikringen er udvidet til at omfatte rensning, maling, afslibning og udskiftning af gulve som en direkte f0lge af ejendommens beboers sygdom/d0d. Uanset de Almindelige forsikringsbetingelser's stk drekker forsikringen tillige d0rsprrengning foretaget af politi, Falck eller anden offentlig myndighed, uagtet at der ikke foreligger en erstatningsberettiget skade. Drekningen herfor er begrrenset til kr (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed. Pludselig skade - nr. 30 Forsikringen er udvidet til at omfatte pludselig, direkte og uforudsete hrendelser, der rammer de forsikrede bygninger. Forsikringssum for denne udvidelse er kr (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed. Selvrisikoen andrager kr (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed. Haveanlceg - nr. 31 Haveanlreg drekkes mod skader der er en f0lge af en pa en naboejendom sket skade, safremt denne skade ville have vreret drekket af nrervrerende bygningsforsikring. Haveanlreg drekkes ligeledes, hvis samme skade sker pa egen ejendom og beskadiger eget haveanlreg. Midlertidig afdcekning- nr. 32 Omkostninger til midlertidig afdrekning efter en drekningsberettiget bygningsbeskadigelse er medforsikret. Drekningen er subsidirer i forhold til eventuelt tegnet familie- eller l0s0reforsikringen, og drekning herfra er saledes at betragte som selvrisiko til denne udvidelse.

8 Scertekst til police Side 7 af 14 Mindre byggeprojekter- nr. 33 Uanset de Almindelige forsikringsbetingelser's stk. 823 omfatter forsikringen med indtil kr (indeks 126,0) automatisk bygninger under opf0relse, nedrivning samt til- og ombygninger pa eksisterende bygninger inkl. materialer bestemt til indf0relse i bygningerne og beroende pa byggepladsen - alt i overensstemmelse med AB 92. Forsikringen omfatter tillige entrepren0ren, der skal udf0re arbejdet. Endvidere er klausul gceldende for denne udvidelse. Beboerarbejde nr. 34 Forsikringen dcekker ansvar som beboere/lejere ifalder, nar disse deltager i fcellesarbejde for almenvellet, nar der er tale om arbejde som normalt ville vcere udf0rt af l0nnet personate. Fcelles grill-aftener eller andre arrangementer med selskabeligt formal er ikke omfattet. Varmemestre og gardmamd m.v. nr. 35 Forsikringen dcekker ansatte varmemestre og gardmcends ansvar overfor beboerellejere og tredjemand m.v., ved mindre reparations- og/eller vedligeholdelsesopgaver, fx udskiftning af pakninger, blandingsbatterier, el-kontakter og lignende. Arbejde som udf0res af egentlige reparationsafdelinger er kun omfattet satremt dette er ncevnt i policen. Bestyrelsesmedlemmers arbejde nr. 36 Forsikringen dcekker ansvar for bestyrelsesmedlemmers arbejde overfor beboere/lejere og tredjemand - udover det almindelige bestyrelsesmedlemshverv for boligselskabeu-foreningen - nar der er tale om arbejde som normalt pahviler fastansatte personer i boligselskabeu-fore-ningen. Vasketaj nr. 37 Forsikringen dcekker skade pa beboeres/lejeres t0j forarsaget af dokumenteret svigt i vaske-/t0rre-/strygemaskiner i boligselskabets/-foreningens fcellesvaskerier. Den maksimale dcekningssum udg0r kr ,- pr. skade. Der gcelder en selvrisiko pa kr ,- pr. skade. Udlan af vcbrktaj og redskaber nr. 38 Forsikringen dcekker ansvar i forbindelse udlan af handvcerkt0j og redskaber til afdelingens beboere/lejere. Lant og lejet materiel nr. 39 Forsikringen dcekker ansvar for skade pa lantellejede maskiner, vcerkt0jer og lignende som boligselskabeuforeningen midlertidigt har i varetcegt. Den maksimale dcekningssum udg0r kr pr. skade. Der gcelder en selvrisiko pa kr ,- pr. skade.

9 Saartekst til police Side 8 af 14 EgneMmte/lejede/leasede lifte For sa vidt angar skade forvoldt med lifte med l0fteh0jde pa mere end 5 meter, er det en forudsaatning for forsikringens daakning, at disse er deklarerede til forsikringen. Udlan/udlejning af lokaler nr. 40 Forsikringen daakker ansvar i forbindelse udlan/udlejning af boligselskabeu-foreningens selskabs- og/eller m0delokaler og lignende, hvad enten deter til ejendommens beboere, kommende lejere/lanere. Antennemaster og opsat udstyr nr. 40 Forsikringen daakker ansvar for fritstaende antennemaster samt ansvar, der kan henf0res til opsat udstyr pa boligselskabeu-foreningens faallesarealer eller legepladser. Retroaktiv dcekning nr. 41 For naarvaarende forsikring gaalder ingen retroaktiv data. Forsikringen daakker saledes skader/tab konstateret f0r forsikringens ikrafttraaden, uanset hvornar skaden/tabet er konstateret- jf. de almindelige forsikringsbetingelsers 9, stk. 4. Dog gaalder fortsat, at kravet skal vaare rejst mod sikrede i forsikringstiden- jf. 9, stk. 1 og 2. Forsikringen daakker ikke erstatningskrav, sam er daakket under en eventuelt tidligere tegnet forsikring. Gravearbejde nr. 42 Uanset forsikringsbetingelsernes 2, stk. 2, litra e og 3, stk. 2, litra g daakker forsikringen ansvar for skade som f0lge af ud- og opgravning, i forbindelse med mindre gravearbejder som fx nedgravning af stolper til hegn og postkasse, gravning af render til el-installationer og lignende. Deter dog en forudsaatning, at sikrede kan dokumentere, at der forinden ethvert sadant arbejdes pabegyndelse a) er indhentet tilladelse fra myndigheder, hvor dette kraaves b) has myndigheder og ledningsejere er indhentet kortmateriale og unders0gt hvor ledninger, kabler, kloakker og lignende er anbragt c) er foretaget underst0ttelse og afstivning i overensstemmelse med saadvaner og kutymer for det pagaaldende arbejde.

10 S~rtekst til police Side 9 af 14 Bestyrelsesansvarsda!kning nr. 44 Uanset det i betingelserme anf0rte er forsikringen udvidet til at d~kke bestyrelsesansvar i forbindelse med drift af ejendomme eget af legater, fonde, aktieselskaber og lignende. Uanset det i betingelserne anf0rte udvides forsikringens d~kningspe riode, hvis det kan dokumenteres, at der har v~ret d~kning i kraft i andet selskab ved denne forsikrings tegning, med en retroaktiv dato svarende til den hidtidige d~knings ikrafttr~delse. 1. De sikrede 1.1 Forsikringen d~kker det sikrede boligselskabs/-forenings bestyrelse. 2. Ren formuetabsskade 2.1 Forsikringen d~kker ansvar for ren formuetab, som forsikringstagerens tidligere, nuv~rende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer kan padrage sig efter g~ldende lov og retspraksis for fejl eller fors0mmelse i udf0relsen af deres hverv for boligforeningen. 2.2 De sikredes indbyrdes erstatningsansvar er ikke omfattet af d~kningen. 3. Undtagelser 3.1 Forsikringen d~kker ikke krav pa grund af, eller som kan tilskrives strafbar handling eller fors~tlig embedsforseetse - herunder tilf~lde, der har karakter af sandsynlighedsfors~t (dolus eventualis) beslutning i bestyrelsen om l0n, honorar, gratiale, tantieme eller lignende samt erstatning til direktions- eller bestyrelsesmedlemmer at bestyrelsesmedlemmer modtager ulovlig erstatning injurier, ~reskr~nkelser og lignende bestikkelse, returkommission, "penge under bordet" eller anden utilb0rlig erstatning eller som f0lge af bidrag til politisk sammenslutning at et bestyrelsesmedlem har opnaet en konkret personlig fortjeneste eller fordel at sikrede har undladt at tegne, opsige og/eller vedligeholde forsikringer for boligselskabeuforeningen b0der eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder "punitive damages". 4. Geografisk da!kningsomrade Forsikringen d~kker formuetab, som er sket inden for Danmark.

11 Scertekst til police Side 10 af Forsikringstid 5.1. Forsikringen dcekker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden Et erstatningskrav anses for rejst pa det tidligste af f0lgende tidspunkter: a) Det tidspunkt, hvor sikrede modtager f0rste skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning. b) Det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det pa dennes vegne pahviler at lede boligselskabet/-foreningens drift, far sin f0rste viden om, 1) at der er indtradt en forsikringsbegivenhed, eller 2) at der er umiddelbar fare for, at der vii indtrcede en forsikringsbegiven-hed, som kan vcere forarsaget af sikredes hand linger eller undladelser Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 3 maneder efter forsikringens oph0r, dcekkes ikke Selv om et erstatningskrav, sam i henhold til punkt 5.2.b er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til selskabet senest 3 maneder efter forsikringens oph0r, dcekkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstcendigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anf0rt i punkt 5.1. og anmelder dette til selskabet senest 2 ar efter forsikringens oph0r Erstatningskrav som f0lge at fejl eller fors0mmelser begaet f0r policens ikrafttrceden dcekkes ikke. 6. Dcekningssum 6.1 Den h0jeste grcense for selskabets forpligtelse for erstatningskrav, som efter punkt 5 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsar, udg0r kr inden for policens samlede maksimale dcekningssum pr. forsikringsar. 6.2 Omkostninger ved erstatningssp0rgsmals afg0relse dcekkes kun i det omfang, at dcekningssummen ikke derved overskrides. 7. Selvrisiko 7.1 Sikrede bcerer selv de f0rste kr af enhver forsikringsbegivnhed inklusive omkostninger. 8. Afgrcensning overfor scerlige ansvarsforsikringer 8.1 Forsikringen dcekker ikke erstatningskrav som f0lge af: person- og tingskade eller deraf afledte formuetab forureningsskade defekte eller skadelige egenskaber ved produkter underslceb

12 Scertekst til police Side 11 af 14 Storkskken- og cafeteriadrift Deter noteret at der pa visse adresser drives restauranucafeteria med varmt k121kken. Klubaktiviteter Det er noteret at der i de forsikre afdelinger kan forekommer diverse klub- og foreningsaktiviteter. Husejeransvar Forsikringssummen for denne dcekning er forh121jet til kr ved personskade og kr ved tingskade, dog maksimalt kr pr. forsikringsar. El-skade Forsikringen er udvidet til at dcekke EL-SKADER Herfor gcelder klausul 4080, dog er forsikringen udvidet til at dcekke skader opstaet ved overspcending og induktion er dcekket for aile installationer inkl. automatiserede overvagnings- og alarmanlceg til nyvcerdi uden fradrag for alder/-brug. Ligeledes er alt elektronik og elektronisk udstyr i vaskerier omfattet. Klausuler Scerlig selvrisiko for brandskader. der skyldes varmt arbejde *) Der gcelder - udover den selvrisiko, der i 121vrigt er gceldende for brandskader pa denne police - en scerlig selvrisiko pa kr. for brandskader, der helt eller delvist skyldes varmt arbejde (*) udf121rt i forbindelse med bygge-, reparations-, montage-/demontage-, og/eller installations-arbejder pa forsikringsstedet. Den scerlige selvrisiko er kun gceldende, hvis sikrede - eller nogen som sikrede er ansvarlig eller hcefter for- har ivcerksat det varme arbejde. Dog gcelder den scerlige selvrisiko ikke, hvis begge de nedenncevnte betingelser er opfyldt: 1) Sikrede kan fremlcegge godkendt aftaleblanket underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udf121rende handvcerker. Blanketten skal vcere underskrevet, inden varmt arbejde pabegyndes, og 2) sikrede kan dokumentere, at de handvcerkere, der udf121rte det varme arbejde, havde certifikat pa at have gennemf121rt kursus om varmt arbejde. Kurset skal vcere eller svare til certifikatuddannelse i Varmt Arbejde, gennemf121rt af Dansk Brand- og sikringsteknisk lnstitut." Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for den ncevnte selvrisiko. *) Varmt arbejde defineres som tagdcekning, vinkelslibning og metalforarbejdning, jf. de til enhver tid gceldende Brandtekniske vejledninger om varmt arbejde fra Dansk Brand- og sikringsteknisk lnstitut.

13 Scartekst til police Side 12 af El-skader Forsikringen er udvidet til at dcakke el-skader pa elektriske apparater og el-installationer, som er omfattet af bygningsbrandforsikringen og som udelukkende tjener til bygningens drift. Ved el-skader forstas i denne sammenhcang direkte skader som f0lge af kortslutning, overspcanding, lysbuer eller andre rent elektriske fcanomener. Udvidelsen omfatter ikke: skade som omfattes af garanti skade som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement skade som f0lge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk 0delcaggelse, slitage eller manglende vedligeholdelse skade pa vindm0ller 61 3d Ncarvcarende forsikring er udvidet til at omfatte udvidet mrskadedcakning, hvorfor f0lgende betingelser vii vcere gceldende: Scarlige betingelser vedmrende mrskadeforsikring: 1. Hvilke genstande dcekkes Forsikringen omfatter de skjulte gas-, olie-, vand-, varme- og afl0bsr0r, som findes i de af ejendommens bygning(er), der er opf0rt pa st0bt eller muret sokkel, og som er omfattet af bygnings-forsikringen. Ved skjulte r0r forstas sadanne, som befinder sig i vcegge, mure eller gulve, og r0r, der er gemt i permanent lukkede kanaler, krybekceldre og skunkrum. Forsikringen omfatter endvidere stikledninger til vand-, varme- og afl0bsinstallationer mellem hovedledning regnet fra ejendommens skel og de forsikrede bygninger. 2. Hvilke skader erstattes N0dvendige omkostninger til opsporing af utcetheder i de af forsikringen omfattede genstande efter forudgaende aftale med selskabet. Forsikringen dcekker reparation af utcetheder i de under punkt 1 omfattede genstande samt deraf f0lgende retableringsudgifter. Forsikringen dcekker endvidere bygningsbeskadigelse - herunder skade pa haveanlceg og gardbelcegninger- der opstar som f0lge af udsivning fra de under punkt 1 omfattede genstande, og som konstateres samtidig med utcetheden. Haveanlceg og gardbelcegninger erstattes alene i overensstemmelse med de bel0b, der er gceldende for dette, i denne forsikrings Almindelige forsikringsbetingelser.

14 Sc.ertekst til police Side 13 af Hvilke skader erstattes ikke Forsikringen dc.ekker ikke: Skade indtruffet f0r forsikringens tegning. Skade som f0lge af frost i uopvarmede bygninger. Skade der kan krc.eves erstattet pa grundlag af forhandler- eller leverand0rgaranti eller andre k0b-retslige regler. For0gede byggeudgifter jf. denne forsikrings Almindelige forsikringsbetingelser. Reparation af utc.etheder i afl0bsinstallationer der ved en kloak-tv-inspektion bed0mmes som fejlklasse 1 eller 2. (I henhold til TV-inspektion af afl0bsledninger, standarddefinitioner og fotomanual, 4. udgave 1997, R0rcenteret, Teknologisk lnstitut) Dog dc.ekkes reparation af utc.etheder, der medf0rer skade pa forsikrede bygning(er)- uanset fejlklasse. 4. Skadeopg0relse Erstatningen beregnes i overensstemmelse med reglerne i denne forsikrings almindelige forsikringsbetingelser. 5. Selvrisiko Fra mrinstallationens 10. ar er der en selvrisiko pa 10 % af skadeudgiften stigende med 2% pr. ar. Det vii sige hvts-installationen er 11 ar sa er selvrisikoen 12 "lo osv. Selvrisikoen kan dog aldrig overstige 50 % af skadeudgiften Mmqlerklausul Forsikringen er tegnet pa grundlag af oplysninger afgivet af forsikringstagers forsikringsmc.egler. Oplysninger afgivet af forsikringstagers forsikringsmc.egler er sidestillet med oplysninger afgivet af forsikringstager selv, og er dermed bindende for denne jf. lovgivningens regler. Tilsvarende gc.elder at oplysninger til forsikringsmc.egleren fra forsikringsgiver sidestilles med oplysninger givet til fuldmagtsgiver og til eller fra medforsikrede. Forsikringsprc.emierne er beregnet ud fra den risiko- og omkostningsvurdering, som Forsikringsgiver har lagt til grund i den konkrete sag. Ved prc.emiefastsc.ettelsen er forudsat som afg0rende betingelse, at fuldmagtsgiver har givet fuldmagt til og anvender forsikringsmc.egler i overensstemmelse med forsikringsgivers Samarbejdsstandard for kunder, som har givet fuldmagt til registreret forsikringsmc.egler. Safremt forudsc.etningen om at fuldmagtsgiver har givet fuldmagt til mc.eglerfirmaet- nu eller pa et senere tidspunkt - ikke lc.engere opfyldes- er forsikringsgiver berettiget til uden varsel og med virkning fra datoen for forudsc.etningens manglende opfyldelse at c.endre prc.emien som f0lge heraf. Forsikringsprc.emien for denne police inkluderer ikke provision eller andre ydelser til forsikringsmc.egleren.

15 Scertekst til police Side 14 af lnternationale sanktioner. Uanset evt. modstaende aftale kan denne forsikring aldrig give drekning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for sikrede eller andre, i det omfang en sadan drekning vii kunne udsrette forsikringsgiver for nogen som heist sanktion, forbud eller anden retsf0lge besluttet af Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsf0lger besluttet af den Europreiske Union eller af United Kingdom eller United States

Gjensidigeaftale 1.09. Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser

Gjensidigeaftale 1.09. Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser Gjensidigeaftale 1.09 Supplement til de for forsikringen gældende forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Medforsikret Side 3 2. Forsikret risiko

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsforholdene for de enlælte bygninger fremgår af medfølgende specifikationer.

Bygningsforsikring. Forsikringsforholdene for de enlælte bygninger fremgår af medfølgende specifikationer. Forsikringen betjenes af: Dahlberg assurance brokers as Carl Gustavs Gade 3, 2 Høje Taastr. 2630 Taastrup Tlf. nr. 33114828 Købstædernes 'H'jForsikring Bygningsforsikring Police nr. 82-12A-0016280 Forsikringstager

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved. Forsikringsaftale Side: 1 E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S,,. Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger.

Læs mere

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private Forsikringsaftale Seniorbo H»rning Leif Jessen Vester Alle 29 8362 H»rning Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg. Forsikringsaftale Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger. Det er vigtigt, at I l{ser aftalen grundigt

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009 Stenhusevej 12 Eskerod 8543 Hornslet Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: Erhverv }rlig pris

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor:

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor: E/F Strandbyhus Strandbygade 6-8 6700 Esbjerg Ændring i forsikringsaftalen SP872747 Vedlagt finder du ændringerne i virksomhedens forsikringsaftale Læs oversigten igennem for at sikre at ændringerne stemmer

Læs mere

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk

G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk KUNDENR: 97675633 POLICENR: 900 170 8055 ERHVERVSFORSIKRING 18.02.2016 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret som aftalt, men vi beder jer gennemlæse

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

All Risks forsikring Nytegnet 01.02.2014

All Risks forsikring Nytegnet 01.02.2014 Hotel Kongens Ege Aps Borupvang 4 2750 Ballerup All Risks forsikring for udlejningsejendom, erhverv I denne police og i vilk}rene, er der oplysninger om de forsikringer, som vi har aftalt med jer. Det

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

Særlige vilkår for andels- og ejerlejligheder, jan. 2015, version 05

Særlige vilkår for andels- og ejerlejligheder, jan. 2015, version 05 Særlige vilkår for andels- og ejerlejligheder, jan. 2015, version 05 I tilslutning til Trygs almindelige forsikringsbetingelser 649-03. Nedenstående vilkår er gældende i det omfang en nævnt dækning er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem.

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem. Tilbud Bilag: Accept Side: 1 Forsikringstilbud Vores oplysninger om jer L{s tilbuddet igennem Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet

Læs mere

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige L»jt Feriecenter I/S Side: 1 Forsikringsoversigt S}dan l{ser I oversigten Denne oversigt er t{nkt som et nemt overblik. Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner. Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder.

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder. Forsikringen betj enes af : FPR Forsikringsmægler A/S Skagensgade 39 Høje Taastr 2630 Taastrup Tlf. nr. 70202929 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 0l-l2B -0193877 Forsikringstager E/F

Læs mere

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem.

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem. Tilbud Ejerforeningen Bilag: Accept Side: 1 Forsikringstilbud Vores oplysninger om jer L{s tilbuddet igennem Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger. Det er vigtigt, at

Læs mere

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige Side: 1 Forsikringsoversigt S}dan l{ser I oversigten Denne oversigt er t{nkt som et nemt overblik. Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner. Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser

Læs mere

BIOFOS A/S. Property. BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S

BIOFOS A/S. Property. BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S BIOFOS A/S Property BIOFOS Spildevandscentret Avedøre A/S Oktober 2016 Indhold 1. Generelle betingelser... 3 1.1. Policens opbygning og omfang... 3 1.2. Forsikringstager... 3 1.3. Sikrede... 3 1.4. Ikrafttrædelse...

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VERSION 10-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Villaforsikring Indhold

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Grosserer Grams Gaard, Nyhavn 31A, K, 1051 K»benhavn K.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Grosserer Grams Gaard, Nyhavn 31A, K, 1051 K»benhavn K. Forsikringsaftale Assure Forsikringsm{glerselskab A/S Klamsagervej 31 8230 $byh»j Side: 1 Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Grosserer Grams Gaard, Nyhavn 31A, K, 1051

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Andelsboligforeningen Af 1993 29. oktober 2015 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre

Andelsboligforeningen Af 1993 29. oktober 2015 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre Andelsboligforeningen Af 1993 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre Bygningsforsikring policenr 649-207.192 (Ver. 01): Andelsboligforeningen Af 1993, Rynkebakken, Åbanken 20, Højby, 4320 Lejre Deres

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Bygningsforsikring 01-12B - 0194840. EIF Vallensbækhus clo Advokatfirmaet Husted-Andersen

Bygningsforsikring 01-12B - 0194840. EIF Vallensbækhus clo Advokatfirmaet Husted-Andersen Forsikringen betjenes af: Assurandør Vagn Hermann Grønningen 1 1270 København K Tlf. nr. 70211435 Købstæderries Forsikring Bygningsforsikring Police nr. Forsikringstager 01-12B - 0194840 EIF Vallensbækhus

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Indhold Forsikringsbetingelser i tilslutning til g{ldende lov om forsikringsaftaler. 100 Generelle betingelser 101 Betaling af pr{mie 102 Forsikringens varighed og opsigelse 103 Indeksregulering 104 #ndring

Læs mere

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299 Kundecenter Erhverv. _ -, -, o. Engelholm Allé 1, Høje Taastrup E/F Grænsegarden 2630 Taastrup Att. Steen Johansen Telefon: 43 58 55 73 Rebekkavej 36, 2 th Telefax: 43 58 58 57 2900 Hellerup E-mail: KCE@alka.dk

Læs mere

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring Landbo Forsikring Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Indhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Årsentrepriseforsikring (byggesager under 50 mio. kr.) Gældende for 2016

Årsentrepriseforsikring (byggesager under 50 mio. kr.) Gældende for 2016 Årsentrepriseforsikring (byggesager under 50 mio. kr.) Gældende for 2016 Senest ajourført den 15. marts 2016 ENTREPRISEFORSIKRING 1. Indledning I henhold til AB92/ABT93 skal bygherren tegne brand- og stormskadeforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

EENCtITdiA. ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG. MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE. f,nrfikninfl. G/*^- ( Bjarne Bunk Direktor

EENCtITdiA. ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG. MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE. f,nrfikninfl. G/*^- ( Bjarne Bunk Direktor MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE EENCtITdiA f,nrfikninfl ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG Side 1 Policenummer Forsikringstager lkrafttraedelse Hovedforfald Risikoens art Vilkir lndeksregulering

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P15 Betingelser 180610 Side A Dækningsomfang... 2 B Brandforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSBYGNING ERHVERVSBYGNING 0103-16.01.2006 1 Hvem er dækket af forsikringen... A HVILKE GENSTANDE ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN 2 Bygningsbrandforsikringen... 3 Anden bygningsbeskadigelse... B BRANDFORSIKRING 4 Hvilke

Læs mere

Ny police til E/F Marielyst

Ny police til E/F Marielyst ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 46 34 50 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Marielyst Hald

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FRITIDSHUSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P20 Betingelser nr. 1 Side 1 Generelt... 2 1 Nyværdiforsikring...

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Forsikringsforslag til E/F Femkanten

Forsikringsforslag til E/F Femkanten ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk Boligexperten Adm. A/S Vesterbrogade 12, 4 1620 København V E-mail servicecenter.erhverv

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006

Bygningsforsikring Erhverv. Forsikringsbetingelser 3360006 Bygningsforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser 3360006 Gælder fra januar 2016 Indhold: Fællesbetingelser... 3 Risikobetingelser... 12 Bygningsbrand... 13 Elskade... 15 Anden bygningsbeskadigelse...

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS130102 Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar Rammeaftale : Rammeaftale for Pharmadanmarks medlemmer, der driver selvstændig klinisk konsulentvirksomhed.

Læs mere

Ansvarsforsikring for erhverv

Ansvarsforsikring for erhverv POLICE Policenummer: 6708.035.913 7. marts 2012 DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Forsikringstager: DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Policen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr.

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr. TILBUD Tilbud nr. : 10406-3 Forsikring : Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringstager : Mand & Bil V/ Mikael Truelsen Adresse : Damhusvej 66, 5000 Odense C Virksomhedens CVR. nr. : 21-19-75-72

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Bilag 27 Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Udarbejdet maj 2007 1/11 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt... 3 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringstager... 3 Forsikringsadministrationens politiske

Læs mere

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING

I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 8 ANSVARSFORSIKRING 9 RETSHJÆLPSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PARCELHUSFORSIKRING (FOR 1- OG 2-FAMILIESHUSE) I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED 1 HVEM ER SIKRET? 2 HVOR DÆKKES? 3 HVAD OMFATTER

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshus

Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser for Fritidshus Forsikringsbetingelser nr. 13T8 Gælder fra 01.10.2013 TJM 509-2 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/22 Tjenestemændenes Forsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjergalle 29. april 2014 v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde

Ejerforeningen Arnbjergalle 29. april 2014 v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde Ejerforeningen Arnbjergalle v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde Bygningsforsikring policenr 649-206.691 (Ver. 00): Ejerforeningen Arnbjergalle, v/marius Høj, Arnbjergalle 1, 2 th, 6800 Varde Tak

Læs mere

Skulle der mod forventning være fejl og mangler i policen, bedes du kontakte os.

Skulle der mod forventning være fejl og mangler i policen, bedes du kontakte os. E/F Beatesminde 93-169 v/adm. Karen Marie Damberg Vibevej 11 9000 Aalborg Kundenummer 3400035543 Udskriftsdato 7. juli 2016 Ejendomsforsikring - policenummer 4104316 Vi takker for at du har valgt Gjensidige

Læs mere

Ny police til E/F Kanslergården

Ny police til E/F Kanslergården ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DFFDATFDDAATDFTTDFTTTDAAFDFADDTDFDFFADATAFADAFFDFFDTFFDFDFDFDFFFFF E/F Kanslergården

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade 1 3. Anden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere