E/F S0ller0d Park. Vangebovej Holte. S0llemd Park 1-19, 2-20 I Vangebovej 50-56? 62, 2840 Holte. 3 dp, 3 ia og 3 ru

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25-049813. E/F S0ller0d Park. Vangebovej 50-56 + 62 2840 Holte. S0llemd Park 1-19, 2-20 I Vangebovej 50-56? 62, 2840 Holte. 3 dp, 3 ia og 3 ru"

Transkript

1 E/F S0ller0d Park S0ller0d Park 1-19, 2-20 & Vangebovej Holte Police Bygningsforsikring 20. december 2011 Police nr.: Forsikringstager: E/F S0ller0d Park S0ller0d Park 1-19, 2-20 & Vangebovej Holte Forsikringssted: Matrikel nr.: Bygningernes etageareal: lkrafttrcedelsesdato: Forsikringsperiode: Udstedelsesarsag: S0llemd Park 1-19, 2-20 I Vangebovej 50-56? 62, 2840 Holte 3 dp, 3 ia og 3 ru m 2 1. januar arig tegning med udl0b 1. januar 2015 Nytegning Pa grundlag af oplysninger fra Willis 1/S samt indlagte almindelige og srerlige forsikringsbetingelser drekkes herved nedennrevnte bygningsforsikring med det anf0rte omfang. Forsikringens omfang: Bygningsbrandforsikring Anden bygningsbeskadigelse Husejeransvarsforsikring Huslejetabsforsikring Angreb at trre- og mumdelreggende svampe Angreb af trre- og mur0delreggende insekter Glasforsikring Sanitetsforsikring JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ Forsikringsbetingelser: Preemie: Hovedforfald: lndeksregulering: Klausuler: Aim. forsikringsbetingelser nr samt omstaende srerlige betingelser. Prremien for de nrevnte drekninger udg0r kr. og betales hvert ar den 1. januar. Hovedforfaldsdag er 1. januar. Prremier, samt evt. forsikringssummer og selvrisiko reguleres en gang om aret pa grundlag af greldende indeks for boligbyggeri, jf. de aim. forsikringsbetingelser. lndekstal for 2012 er 126, ,4080, 613d, 9909 og 9914 Rad og vejledning: Willis 1/S Tuborgvej Hellerup Tlf.: Agentur-nr Adresse: Stamholmen 159 Postnummer: 2650 Hvidovre Telefon: Telefax: If Skadeforsikring, filial af If Skadetorsiikring AB (publ). Sverige CVR nr: Svensk reg. nr (Bolagsverket):

2 S<Ertekst til police Side 1 af 14 Scerlige betingelser Forbehold Bygningsforsikringen d<ekker ikke imod tree- og mur0dei<eggende angreb af svamp og insekt opstaet i og i forbindelse med tagkonstruktionen pa litra 190 (S0IIer0d Park nr. 13) Bygningsforsikringen d<ekker ikke imod tree- og mur0dei<eggende angreb af svamp og insekt opstaet i og i forbindelse med gavlvindue hos ejendomm<egler. Bygningsforsikringen d<ekker ikke imod tree- og murt'21dei<eggende angreb af svamp og insekt opstaet i og i forbindelse med tagkonstruktionen pa litra 210 (vaskeri og varmecentral) Medforsikret- nr. 1 Sikret under opf0relse eller ombygning er tillige byggeriets entrepren0rer i det omfang forsikringstageren som bygherre i medf0r af AB 92 er forpligtet til at tegne brand- og stormskadeforsikring. Forsikringsgenstande - nr. 2 Forsikringen med det i policen/udbudsmaterialet d<ekningsomfang omfatter aile de ejendomme, herunder bygninger og ani<eg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opf0rt pa muret eller st0bt fundament eller betonblokke samt trykimpr<egneret tree, der opfylder Dansk Standard (NTR dok. 1: 1998). Endvidere inkl. udvendige udsmykninger og udvendigt udstyr, herunder skilte, lysreklamer, persienner, jalousier, baldakiner, markiser og lignende samt lygtestandere og bomme pa boligselskabets/-foreningens omrade. D<Ekningen ydes saledes for disse genstande i samme omfang som for 0vrige s<edvanlige bygningsdele. Dcekning for udvendigt udstyr omfatter dog ikke udstyr vedr0rende erhvervslejemal der benyttes af 3. mand. Forsikringen omfatter enhver form for fundament uanset dybde heraf. Lantllejet varmeforbrugsudstyr og lignende medd<ekkes ligeledes som 0vrige bygningsdele, under foruds<etning af at boligselskabetl-foreningen bcerer risikoen for dette. Varmecentraler - nr. 3 D<Ekningen for varmecentraler uanset kw omfatter kedelani<eg med tilh0rende pumpe- og styringsfaciliteter. Aflcesningssystemer - nr. 4 Forsikringen omfatter M-Bus og lignende systemer til at overvage og afi<ese forbruget af vand og varme i de enkelte lejligheder. Hvis forsikringen omfatter el-skade er denne d<ekning ogsa g<eidende for ani<eggene. Erstatning foretages uden fradrag for alder/brug eller afskrivning. Pc-udstyr der benyttes til styring af ani<eggene er ikke omfattet af d<ekningen.

3 SCBrtekst til police Side 2 af 14 Datanet - nr. 5 lnstallationer til bredband, ADSL eller lignende netv<brk er at betragte som bygningsdele svarende til telefon- og antenneinstallationer. Switche, bokse og lignende i separat indrettet teknikrum betragtes som v<brende l121s121regenstande. Udstyr ejet af en lejer- eller antenneforening/-laug er ikke omfattet af denne udvidelse. Antenneanlceg - nr. 6 Forsikringen omfatter antenne inkl. installationer og paraboler pa bygning samt fritstaende antennemaster inkl. installationer og paraboler. Endvidere d<bkkes antennesignaler som leveres til beboere udenfor afdelingen samt til daginstitutioner og andre erhvervslejere. Kabelf121ring og udstyr hertil ma ikke betragtes som erhvervsmcbssigt antenneani<bg. D<Bkning omfatter ogsa ani<bg tilh121rende ekstern leverand121r som boligselskabet har forsikringspligten for. Udvidelsen er omfattet af bygningsbrand, kortslutning og anden bygningsbeskadigelse. ATS-/CTS-anlceg nr. 7 Forsikringen omfatter ATS-/CTS-ani<Bg og styringsani<bg samt elektronisk udstyr i vaskerier, f.eks. betalingssystemer, scbbedoseringsani<bg og automater safremt ani<bgget er fastmonteret i den enkelte afdeling. Hvis forsikringen omfatter el-skade er denne d<bkning ogsa g<bidende for ani<bggene. Erstatning foretages uden fradrag for alder/brug eller afskrivning. Pc-udstyr der benyttes til styring af ani<bggene er ikke omfattet af d<bkningen. Rede penge i automater d<bkkes ikke. Etageareal - nr. 8 Underforsikring kan ikke g121res g<bidende i en eventuel skadessituation pa grund af fejlberegnet areal eller antal lejligheder i forbindelse med en dcbkningsberettiget skade. Dette g<bider tillige hvis det skulle forekomme, at en hel afdeling/forsikringssteder/adresse ikke er ncbvnt. I aktuelle tilf<bide kan IF regulere pr<bmien herfor tilbage fra aftalens start- dog maksimalt 2 ar. Udsmykning - nr. 9 D<Bkningen if121lge de Almindelige forsikringsbetingelser's stk og samt og er for n<brv<brende forsikring forh121jet til i alt kr (indeks 126,0). Forsikringen er tillige udvidet til at omfatte skade ved brand pa springvand, skulpturer og legepladser inkl. udstyr med indtil kr (indeks 126,0). Er der tegnet kortslutnings- I el-skaded<bkning omfatter denne d<bkning ogsa ovenn<bvnte udstyr.

4 Scertekst til police Side 3 af 14 Svamp- insektskadeforsikringen- nr. 10 Forsikringen omfatter rimelige udgifter til uvildig konsulentbistand, der er dog en betingelse at udgiften er accepteret af IF. Vandskade- nr. 12 Ved tilfceldig, i forhold til lejligheden, udefra kommende str121msvigt dcekkes tillige vandskade pa bygningen som f121lge af vand fra k121le-/fryseskabe og frysekummer. Udstr"mning - nr. 13 Dcekningen for udstr121mning fra r121ranlceg og installationer i 121vrigt inkluderer ogsa udstmmning af vand fra akvarier, vandsenge og lign. Skade pa gulv under vandsenge sam f121lge af kondens og anden fugt der opstar under almindelig brug dcekkes ikke. Vedr"rende lejers bygningsdele- nr. 15 Udestuer, garager, carport- og redskabsskure m.m., sam tilh121rer lejeren, er meddcekket mod brand- og anden bygningsbeskadigelse uden scerskilte anvisninger, nar disse er opf121rt i overensstemmelse med gceldende bygningsreglementer. Dcekningen forudscetter, at der er taget hensyn til dette i etagemeter arealet. Ubenyttede bygninger - nr. 16 Deter noteret, at bygninger eller dele heraf sam ikke benyttes er omfattet af policen sam 121vrige bygninger. Udvidet r"rskade- nr. 17 Forsikringen er tillige udvidet til at omfatte Herfor gcelder klausul 61 3d. R"RSKADER Herudover dcekkes forsyningsledninger mellem de enkelte foreninger eller bygninger, selv om disse r121rlledninger ligger udenfor matrikellskel og eventuelt krydser offentlige fcerdselsarerlligger under andre bygninger, forudsat at forsikringstager har vedligeholdelses-/retableringspligten for disse. For denne udvidelse kan der ikke foretages afskrivning. Der vii i tilfcelde af en dcekningsberettige skade udelukkende bliver gjort den selvrisiko gceldende sam er beskrevet i klausul 61 3d. Uanset det sam er anf121rt i klausul 61 3d omfatter denne udvidelse ikke stikledning. Merforbrug af vand- nr. 18 Forsikring dcekker dokumenteret merforbrug af vand (inkl. afgifter) sam f121lge af en dcekningsberettiget skade. Dcekningen herfor er begrcenset til kr (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed.

5 Srertekst til police Side 4 af 14 Jordskadeforsikring - nr. 19 Forsikringen er udvidet til ogsa at omfatte udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, s121er, damme, vandreservoirer og lignende ejet af forsikringstageren og beroende pa forsikringsstedet; endvidere drekkes udgifter til retablering af det nrevnte materiale samt n121dvendige omkostninger til fastlreggelse af den drekningsberettigede skades omfang. Drekningen er begrrenset til kr (indeks 126,0) pr. skade. Drekningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af greldende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er n121dvendiggjort af en forsikringsbegivenhed, der er omfattet af forsikringen, og sam har ramt forsikringstagerens bygninger eller l121s121re pa forsikringsstedet. Forsikringen drekker ikke udgifter til gennemf121relse af foranstaltninger, sam af myndigheder var forlangt eller kunne vrere forlangt inden forsikringsbegivenheden. Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for selskabet mere end 6 maneder efter den forsikringsbegivenhed, der har n121dvendiggjort de ovenfor anf121rte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden f121rst kunne konstateres senere. Huslejetab - nr. 20 Uanset det ide almindelige forsikringsbetingelser punkt 421 anf121rte er forsikringen udvidet med f121lgende: kr pr. afdeling pr. skade med en drekningsperiode pa 18 maneder Huslejetabsforsikringen er udvidet til at drekke de udgifter sam andels- og ejerforeninger kan godtg121re i f121lgende tilfrelde: 1) Andelsboligforeningen udlejer en lejlighed, der endnu ikke er solgt sam andelslejlighed. Derudover drekkes de frellesudgifter (andelsudgift) sam hver andelshaver skal bidrage med til ejendommens drift. 2) Ejerforeningen udlejer en lejlighed, der endnu ikke er solgt sam ejerlejlighed. Derudover drekkes de frellesudgifter (ejerafgift) sam hver ejer skal bidrage med til ejendommens drift. Retshjcelpsforsikring - nr. 21 RETSHJ..ELPSFORSIKRING Herfor grelder vedlagte tillreg til de Almindelige forsikringsbetingelser. Opmagasinering - nr. 22 Forsikringen er tillige udvidet til at drekke n121dvendige og dokumenterede udgifter for indtil kr (indeks 126,0) pr. bolig til opmagasinering pr. skadebegivenhed. Erstatningen kan max. udg121re pr. afdeling pr. ar. Drekning ydes indtil den beskadigede lejlighed er klar til indflytning, dog max. indtil18 maneder efter skadens indtrreden. Denne forsikring er subsidirer, hvorfor eventuel erstatning fra anden side, herunder beboers private indboforsikring, gar forud for denne drekning. Udvidelsen er udelukkende greldende for beboelsesejendomme.

6 Srertekst til police Side 5 af 14 Genhusning - nr. 23 Forsikringen er tillige udvidet til at drekke n0dvendige og dokumenterede udgifter for indtil kr (indeks (126,0) pr. bolig til genhusning pr. skadebegivenhed. Erstatningen kan max. udg0re pr. skadesbegivenhed. Drekning ydes indtil den beskadigede lejlighed er klar til indflytning, dog max. indtil 18 maneder efter skadens indtrreden. Denne forsikring er subsidirer, hvorfor eventuel erstatning fra anden side, herunder beboers private indboforsikring, gar forud for denne drekning. Udvidelsen er udelukkende greldende for beboelsesejendomme. N0gledaekning - nr. 24 Forsikringen er udvidet til at omfatte omkostninger til udskiftning eller omstilling af lase samt fremstilling af nye n0gler hertil som f121lge af en erstatningsberettiget skade omfattet af de Almindelige forsikringsbetingelser for indbrudstyveri og/eller ran og r121veri, der har medf121rt tab af n0gler til de relevante lase, der er isat bygningernes frellesd0re forsikret ved nrervrerende police. Selvrisikoen andrager kr kr. (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed. Drekningen inkluderer udgifter til omstilling ved eventuelt opbrud af indmuret F&P-godkendt n121gleboks. Forsikringssum udg121r max. kr (indeks 126,0) pr. skade pr. afdeling. Forsikringen omfatter ikke n121gler, der er udlant til avisbude, reng121ringspersonale eller andre servicepersoner der ikke er ansat hos forsikringstageren. L0s0reforsikring - nr. 25, 26 og 27 L0S0REFORSIKRING Forsikringen er udvidet til at omfatte redskaber, vrerkt121j, materialer, arbejdsmaskiner, inventar samt 0vrigt 1121SI2!re tilh121rende afdelingerne. Drekningen, som er en f0rste risikoforsikring, er begrrenset til kr , og ydes i forbindelse med en forsikringsbegivenhed, der er omfattet af de Almindelige forsikringsbetingelser's stk. 220, 251 til 254 inkl. og 257. Brandforsikringen drekker l0s0re beroende overalt pa og ved afdelingen uanset om 1121SI2!re bero i bygning eller under illben himmel overalt pa risikoen. Drekningen for k121ret0jer hvorpa der er etableret separat brand- og/eller kaskoforsikring er ikke omfattet af denne forsikring. Tyveriforsikring er udvidet til at drekke tyveri af udstyr beroende fra materialegard nar f121lgende krav af opfyldt: garden er forsvarligt indhegnet, og hegnet er minimum 1,8 meter h0jt aflasningen sker efter F&P' s regler der er 0vet void mod lukke eller hegn

7 Srertekst til police Side 6 af 14 Tyveri af forretningscykler meddrekkes, nar disse ejes af afdelingerne til brug for deres ejendomsfunktionrerer. I arbejdstiden skal cykler vrere henstillet aflast med fastmonteret las godkendt af Dansk Varefakta Nrevn. Udenfor arbejdstid skal cyklerne, stadig aflast, vrere anbragt i forsvarligt aflast rum. Lasebevis og stelnummer skal indsendes sammen med skadesanmeldelsen. Drekningen, som er en f0rste risikoforsikring, er begrrenset til kr , og ydes i forbindelse med en forsikringsbegivenhed, der er omfattet af de Almindelige forsikringsbetingelser's stk. 220, 251 til 254 inkl. og 257. I forsikringssummen er indbefattet rede penge og pengereprresentativer for indtil kr ,- i almindelig gem me og for indtil kr beroende i godkendt pengeskab. Forsikringen drekker pa samtlige kontorer og foreningslokaler, samt pa bestyrelsesmedlemmernes privatadresser. Vedr0rende container- nr. 28 Containere, komprimatorer tilh0rende 3. mand for hvilke foreningen if0lge kontrakt har forsikringspligt, drekket for indtil kr mod brandskade. Egne containere er drekket pa bygningsforsikringen. Renovering efter sygdom/d0dsfald - nr. 29 Forsikringen er udvidet til at omfatte rensning, maling, afslibning og udskiftning af gulve som en direkte f0lge af ejendommens beboers sygdom/d0d. Uanset de Almindelige forsikringsbetingelser's stk drekker forsikringen tillige d0rsprrengning foretaget af politi, Falck eller anden offentlig myndighed, uagtet at der ikke foreligger en erstatningsberettiget skade. Drekningen herfor er begrrenset til kr (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed. Pludselig skade - nr. 30 Forsikringen er udvidet til at omfatte pludselig, direkte og uforudsete hrendelser, der rammer de forsikrede bygninger. Forsikringssum for denne udvidelse er kr (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed. Selvrisikoen andrager kr (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed. Haveanlceg - nr. 31 Haveanlreg drekkes mod skader der er en f0lge af en pa en naboejendom sket skade, safremt denne skade ville have vreret drekket af nrervrerende bygningsforsikring. Haveanlreg drekkes ligeledes, hvis samme skade sker pa egen ejendom og beskadiger eget haveanlreg. Midlertidig afdcekning- nr. 32 Omkostninger til midlertidig afdrekning efter en drekningsberettiget bygningsbeskadigelse er medforsikret. Drekningen er subsidirer i forhold til eventuelt tegnet familie- eller l0s0reforsikringen, og drekning herfra er saledes at betragte som selvrisiko til denne udvidelse.

8 Scertekst til police Side 7 af 14 Mindre byggeprojekter- nr. 33 Uanset de Almindelige forsikringsbetingelser's stk. 823 omfatter forsikringen med indtil kr (indeks 126,0) automatisk bygninger under opf0relse, nedrivning samt til- og ombygninger pa eksisterende bygninger inkl. materialer bestemt til indf0relse i bygningerne og beroende pa byggepladsen - alt i overensstemmelse med AB 92. Forsikringen omfatter tillige entrepren0ren, der skal udf0re arbejdet. Endvidere er klausul gceldende for denne udvidelse. Beboerarbejde nr. 34 Forsikringen dcekker ansvar som beboere/lejere ifalder, nar disse deltager i fcellesarbejde for almenvellet, nar der er tale om arbejde som normalt ville vcere udf0rt af l0nnet personate. Fcelles grill-aftener eller andre arrangementer med selskabeligt formal er ikke omfattet. Varmemestre og gardmamd m.v. nr. 35 Forsikringen dcekker ansatte varmemestre og gardmcends ansvar overfor beboerellejere og tredjemand m.v., ved mindre reparations- og/eller vedligeholdelsesopgaver, fx udskiftning af pakninger, blandingsbatterier, el-kontakter og lignende. Arbejde som udf0res af egentlige reparationsafdelinger er kun omfattet satremt dette er ncevnt i policen. Bestyrelsesmedlemmers arbejde nr. 36 Forsikringen dcekker ansvar for bestyrelsesmedlemmers arbejde overfor beboere/lejere og tredjemand - udover det almindelige bestyrelsesmedlemshverv for boligselskabeu-foreningen - nar der er tale om arbejde som normalt pahviler fastansatte personer i boligselskabeu-fore-ningen. Vasketaj nr. 37 Forsikringen dcekker skade pa beboeres/lejeres t0j forarsaget af dokumenteret svigt i vaske-/t0rre-/strygemaskiner i boligselskabets/-foreningens fcellesvaskerier. Den maksimale dcekningssum udg0r kr ,- pr. skade. Der gcelder en selvrisiko pa kr ,- pr. skade. Udlan af vcbrktaj og redskaber nr. 38 Forsikringen dcekker ansvar i forbindelse udlan af handvcerkt0j og redskaber til afdelingens beboere/lejere. Lant og lejet materiel nr. 39 Forsikringen dcekker ansvar for skade pa lantellejede maskiner, vcerkt0jer og lignende som boligselskabeuforeningen midlertidigt har i varetcegt. Den maksimale dcekningssum udg0r kr pr. skade. Der gcelder en selvrisiko pa kr ,- pr. skade.

9 Saartekst til police Side 8 af 14 EgneMmte/lejede/leasede lifte For sa vidt angar skade forvoldt med lifte med l0fteh0jde pa mere end 5 meter, er det en forudsaatning for forsikringens daakning, at disse er deklarerede til forsikringen. Udlan/udlejning af lokaler nr. 40 Forsikringen daakker ansvar i forbindelse udlan/udlejning af boligselskabeu-foreningens selskabs- og/eller m0delokaler og lignende, hvad enten deter til ejendommens beboere, kommende lejere/lanere. Antennemaster og opsat udstyr nr. 40 Forsikringen daakker ansvar for fritstaende antennemaster samt ansvar, der kan henf0res til opsat udstyr pa boligselskabeu-foreningens faallesarealer eller legepladser. Retroaktiv dcekning nr. 41 For naarvaarende forsikring gaalder ingen retroaktiv data. Forsikringen daakker saledes skader/tab konstateret f0r forsikringens ikrafttraaden, uanset hvornar skaden/tabet er konstateret- jf. de almindelige forsikringsbetingelsers 9, stk. 4. Dog gaalder fortsat, at kravet skal vaare rejst mod sikrede i forsikringstiden- jf. 9, stk. 1 og 2. Forsikringen daakker ikke erstatningskrav, sam er daakket under en eventuelt tidligere tegnet forsikring. Gravearbejde nr. 42 Uanset forsikringsbetingelsernes 2, stk. 2, litra e og 3, stk. 2, litra g daakker forsikringen ansvar for skade som f0lge af ud- og opgravning, i forbindelse med mindre gravearbejder som fx nedgravning af stolper til hegn og postkasse, gravning af render til el-installationer og lignende. Deter dog en forudsaatning, at sikrede kan dokumentere, at der forinden ethvert sadant arbejdes pabegyndelse a) er indhentet tilladelse fra myndigheder, hvor dette kraaves b) has myndigheder og ledningsejere er indhentet kortmateriale og unders0gt hvor ledninger, kabler, kloakker og lignende er anbragt c) er foretaget underst0ttelse og afstivning i overensstemmelse med saadvaner og kutymer for det pagaaldende arbejde.

10 S~rtekst til police Side 9 af 14 Bestyrelsesansvarsda!kning nr. 44 Uanset det i betingelserme anf0rte er forsikringen udvidet til at d~kke bestyrelsesansvar i forbindelse med drift af ejendomme eget af legater, fonde, aktieselskaber og lignende. Uanset det i betingelserne anf0rte udvides forsikringens d~kningspe riode, hvis det kan dokumenteres, at der har v~ret d~kning i kraft i andet selskab ved denne forsikrings tegning, med en retroaktiv dato svarende til den hidtidige d~knings ikrafttr~delse. 1. De sikrede 1.1 Forsikringen d~kker det sikrede boligselskabs/-forenings bestyrelse. 2. Ren formuetabsskade 2.1 Forsikringen d~kker ansvar for ren formuetab, som forsikringstagerens tidligere, nuv~rende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer kan padrage sig efter g~ldende lov og retspraksis for fejl eller fors0mmelse i udf0relsen af deres hverv for boligforeningen. 2.2 De sikredes indbyrdes erstatningsansvar er ikke omfattet af d~kningen. 3. Undtagelser 3.1 Forsikringen d~kker ikke krav pa grund af, eller som kan tilskrives strafbar handling eller fors~tlig embedsforseetse - herunder tilf~lde, der har karakter af sandsynlighedsfors~t (dolus eventualis) beslutning i bestyrelsen om l0n, honorar, gratiale, tantieme eller lignende samt erstatning til direktions- eller bestyrelsesmedlemmer at bestyrelsesmedlemmer modtager ulovlig erstatning injurier, ~reskr~nkelser og lignende bestikkelse, returkommission, "penge under bordet" eller anden utilb0rlig erstatning eller som f0lge af bidrag til politisk sammenslutning at et bestyrelsesmedlem har opnaet en konkret personlig fortjeneste eller fordel at sikrede har undladt at tegne, opsige og/eller vedligeholde forsikringer for boligselskabeuforeningen b0der eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder "punitive damages". 4. Geografisk da!kningsomrade Forsikringen d~kker formuetab, som er sket inden for Danmark.

11 Scertekst til police Side 10 af Forsikringstid 5.1. Forsikringen dcekker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden Et erstatningskrav anses for rejst pa det tidligste af f0lgende tidspunkter: a) Det tidspunkt, hvor sikrede modtager f0rste skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning. b) Det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det pa dennes vegne pahviler at lede boligselskabet/-foreningens drift, far sin f0rste viden om, 1) at der er indtradt en forsikringsbegivenhed, eller 2) at der er umiddelbar fare for, at der vii indtrcede en forsikringsbegiven-hed, som kan vcere forarsaget af sikredes hand linger eller undladelser Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 3 maneder efter forsikringens oph0r, dcekkes ikke Selv om et erstatningskrav, sam i henhold til punkt 5.2.b er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til selskabet senest 3 maneder efter forsikringens oph0r, dcekkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstcendigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anf0rt i punkt 5.1. og anmelder dette til selskabet senest 2 ar efter forsikringens oph0r Erstatningskrav som f0lge at fejl eller fors0mmelser begaet f0r policens ikrafttrceden dcekkes ikke. 6. Dcekningssum 6.1 Den h0jeste grcense for selskabets forpligtelse for erstatningskrav, som efter punkt 5 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsar, udg0r kr inden for policens samlede maksimale dcekningssum pr. forsikringsar. 6.2 Omkostninger ved erstatningssp0rgsmals afg0relse dcekkes kun i det omfang, at dcekningssummen ikke derved overskrides. 7. Selvrisiko 7.1 Sikrede bcerer selv de f0rste kr af enhver forsikringsbegivnhed inklusive omkostninger. 8. Afgrcensning overfor scerlige ansvarsforsikringer 8.1 Forsikringen dcekker ikke erstatningskrav som f0lge af: person- og tingskade eller deraf afledte formuetab forureningsskade defekte eller skadelige egenskaber ved produkter underslceb

12 Scertekst til police Side 11 af 14 Storkskken- og cafeteriadrift Deter noteret at der pa visse adresser drives restauranucafeteria med varmt k121kken. Klubaktiviteter Det er noteret at der i de forsikre afdelinger kan forekommer diverse klub- og foreningsaktiviteter. Husejeransvar Forsikringssummen for denne dcekning er forh121jet til kr ved personskade og kr ved tingskade, dog maksimalt kr pr. forsikringsar. El-skade Forsikringen er udvidet til at dcekke EL-SKADER Herfor gcelder klausul 4080, dog er forsikringen udvidet til at dcekke skader opstaet ved overspcending og induktion er dcekket for aile installationer inkl. automatiserede overvagnings- og alarmanlceg til nyvcerdi uden fradrag for alder/-brug. Ligeledes er alt elektronik og elektronisk udstyr i vaskerier omfattet. Klausuler Scerlig selvrisiko for brandskader. der skyldes varmt arbejde *) Der gcelder - udover den selvrisiko, der i 121vrigt er gceldende for brandskader pa denne police - en scerlig selvrisiko pa kr. for brandskader, der helt eller delvist skyldes varmt arbejde (*) udf121rt i forbindelse med bygge-, reparations-, montage-/demontage-, og/eller installations-arbejder pa forsikringsstedet. Den scerlige selvrisiko er kun gceldende, hvis sikrede - eller nogen som sikrede er ansvarlig eller hcefter for- har ivcerksat det varme arbejde. Dog gcelder den scerlige selvrisiko ikke, hvis begge de nedenncevnte betingelser er opfyldt: 1) Sikrede kan fremlcegge godkendt aftaleblanket underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udf121rende handvcerker. Blanketten skal vcere underskrevet, inden varmt arbejde pabegyndes, og 2) sikrede kan dokumentere, at de handvcerkere, der udf121rte det varme arbejde, havde certifikat pa at have gennemf121rt kursus om varmt arbejde. Kurset skal vcere eller svare til certifikatuddannelse i Varmt Arbejde, gennemf121rt af Dansk Brand- og sikringsteknisk lnstitut." Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for den ncevnte selvrisiko. *) Varmt arbejde defineres som tagdcekning, vinkelslibning og metalforarbejdning, jf. de til enhver tid gceldende Brandtekniske vejledninger om varmt arbejde fra Dansk Brand- og sikringsteknisk lnstitut.

13 Scartekst til police Side 12 af El-skader Forsikringen er udvidet til at dcakke el-skader pa elektriske apparater og el-installationer, som er omfattet af bygningsbrandforsikringen og som udelukkende tjener til bygningens drift. Ved el-skader forstas i denne sammenhcang direkte skader som f0lge af kortslutning, overspcanding, lysbuer eller andre rent elektriske fcanomener. Udvidelsen omfatter ikke: skade som omfattes af garanti skade som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement skade som f0lge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk 0delcaggelse, slitage eller manglende vedligeholdelse skade pa vindm0ller 61 3d Ncarvcarende forsikring er udvidet til at omfatte udvidet mrskadedcakning, hvorfor f0lgende betingelser vii vcere gceldende: Scarlige betingelser vedmrende mrskadeforsikring: 1. Hvilke genstande dcekkes Forsikringen omfatter de skjulte gas-, olie-, vand-, varme- og afl0bsr0r, som findes i de af ejendommens bygning(er), der er opf0rt pa st0bt eller muret sokkel, og som er omfattet af bygnings-forsikringen. Ved skjulte r0r forstas sadanne, som befinder sig i vcegge, mure eller gulve, og r0r, der er gemt i permanent lukkede kanaler, krybekceldre og skunkrum. Forsikringen omfatter endvidere stikledninger til vand-, varme- og afl0bsinstallationer mellem hovedledning regnet fra ejendommens skel og de forsikrede bygninger. 2. Hvilke skader erstattes N0dvendige omkostninger til opsporing af utcetheder i de af forsikringen omfattede genstande efter forudgaende aftale med selskabet. Forsikringen dcekker reparation af utcetheder i de under punkt 1 omfattede genstande samt deraf f0lgende retableringsudgifter. Forsikringen dcekker endvidere bygningsbeskadigelse - herunder skade pa haveanlceg og gardbelcegninger- der opstar som f0lge af udsivning fra de under punkt 1 omfattede genstande, og som konstateres samtidig med utcetheden. Haveanlceg og gardbelcegninger erstattes alene i overensstemmelse med de bel0b, der er gceldende for dette, i denne forsikrings Almindelige forsikringsbetingelser.

14 Sc.ertekst til police Side 13 af Hvilke skader erstattes ikke Forsikringen dc.ekker ikke: Skade indtruffet f0r forsikringens tegning. Skade som f0lge af frost i uopvarmede bygninger. Skade der kan krc.eves erstattet pa grundlag af forhandler- eller leverand0rgaranti eller andre k0b-retslige regler. For0gede byggeudgifter jf. denne forsikrings Almindelige forsikringsbetingelser. Reparation af utc.etheder i afl0bsinstallationer der ved en kloak-tv-inspektion bed0mmes som fejlklasse 1 eller 2. (I henhold til TV-inspektion af afl0bsledninger, standarddefinitioner og fotomanual, 4. udgave 1997, R0rcenteret, Teknologisk lnstitut) Dog dc.ekkes reparation af utc.etheder, der medf0rer skade pa forsikrede bygning(er)- uanset fejlklasse. 4. Skadeopg0relse Erstatningen beregnes i overensstemmelse med reglerne i denne forsikrings almindelige forsikringsbetingelser. 5. Selvrisiko Fra mrinstallationens 10. ar er der en selvrisiko pa 10 % af skadeudgiften stigende med 2% pr. ar. Det vii sige hvts-installationen er 11 ar sa er selvrisikoen 12 "lo osv. Selvrisikoen kan dog aldrig overstige 50 % af skadeudgiften Mmqlerklausul Forsikringen er tegnet pa grundlag af oplysninger afgivet af forsikringstagers forsikringsmc.egler. Oplysninger afgivet af forsikringstagers forsikringsmc.egler er sidestillet med oplysninger afgivet af forsikringstager selv, og er dermed bindende for denne jf. lovgivningens regler. Tilsvarende gc.elder at oplysninger til forsikringsmc.egleren fra forsikringsgiver sidestilles med oplysninger givet til fuldmagtsgiver og til eller fra medforsikrede. Forsikringsprc.emierne er beregnet ud fra den risiko- og omkostningsvurdering, som Forsikringsgiver har lagt til grund i den konkrete sag. Ved prc.emiefastsc.ettelsen er forudsat som afg0rende betingelse, at fuldmagtsgiver har givet fuldmagt til og anvender forsikringsmc.egler i overensstemmelse med forsikringsgivers Samarbejdsstandard for kunder, som har givet fuldmagt til registreret forsikringsmc.egler. Safremt forudsc.etningen om at fuldmagtsgiver har givet fuldmagt til mc.eglerfirmaet- nu eller pa et senere tidspunkt - ikke lc.engere opfyldes- er forsikringsgiver berettiget til uden varsel og med virkning fra datoen for forudsc.etningens manglende opfyldelse at c.endre prc.emien som f0lge heraf. Forsikringsprc.emien for denne police inkluderer ikke provision eller andre ydelser til forsikringsmc.egleren.

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring DF20904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Vilkår for Ejendomsforsikring

Vilkår for Ejendomsforsikring Vilkår for Ejendomsforsikring 9904-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ANDELS-, EJER- OG LEJEBOLIGFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 Hvem, hvor og hvad dækker forsikringen 2. Afsnit 2 Bygningsbrandforsikring 3. Afsnit 3 Forsikring for anden

Læs mere

Hus og grundejerforsikring

Hus og grundejerforsikring Hus og grundejerforsikring Side 1 af 6 1. Hvilke genstande er omfattet Forsikringen omfatter - i del omfang det frernqar af policen de pa forsikringsstedet beliggende bygninger inkl, fundament indtil 1

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K

Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Kobstædemes Forsikring Oktober 2011 A/B Lyøvej I m.fl c/o Jonna Eltong Lyøvej 3, st. th 2000 Frederiksberg Torben Lyder Grønningen i 1270 København K Tlf: 70211437 Policenr. 01 12B 0175882 Din forsikring

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring, Forsikringsvilkår nr. 201.6. Gensidigt forsikringsselskab CVR.nr.51 1488 19 Forsikringsvilkår nr. 201.6 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring, Gensidig Grønningen l 1270 København K Telefon 33 143748 Telefax 33 32 06 66 Hjemmeside: www.kab.dk Gensidigt

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Andels-Ejerbolig Plus

Andels-Ejerbolig Plus Andels-Ejerbolig Plus Forsikringsbetingelser Nr. 38-8 Gældende fra 1. marts 1998 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk

Husforsikring. forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk Husforsikring forsikringsvilkår 41-05 gælder fra oktober 2010 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens kapitel

Læs mere

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Bryggertorvet

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING

Forsikringsbetingelser VILLAFORSIKRING VILLAFORSIKRING Pkt side A Dækningsomfang 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 B Brandforsikring 1 3 Hvilke skader er omfattet af forsikringen 1 C Anden Bygningsbeskadigelse

Læs mere

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01

TotalErhverv Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BY-01 TotalErhverv Bygningsforsikring Forsikringsvilkår TE-BY-01 Indholdsfortegnelse Hvilke bygninger er dækket 1. Hvilke bygningsgenstande er dækket 2. Dækninger 3. Forsikringsformer 4. Særlige regler og sikkerhedsforeskrifter

Læs mere

Bygningsforsikring 649-03,

Bygningsforsikring 649-03, Bygningsforsikring 649-03, Almindelige betingelser for Bygningsforsikring November 2011, indeks 2011 Indhold 050 Særlige betingelser 100 Generelle betingelser for alle dækninger 110 Hvem er sikret? 120

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Bygningsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

Vilkår for Ansvarsforsikring

Vilkår for Ansvarsforsikring Vilkår for Ansvarsforsikring 9903-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser

Bygningsforsikring. Indhold. Forsikringsbetingelser. Policenr: 649-155.269 (Ver.51) Punkt. Forsikringsbetingelser nr. 649-03. 0050 Særlige betingelser Forsikringsbetingelser Punkt Forsikringsbetingelser nr. 649-03 Indhold 0050 Særlige betingelser 0100 Generelle betingelser for alle dækninger Hvem er sikret? 0110 Hvor dækker forsikringen? 0120 Hvad dækker

Læs mere

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 HUSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere