E/F S0ller0d Park. Vangebovej Holte. S0llemd Park 1-19, 2-20 I Vangebovej 50-56? 62, 2840 Holte. 3 dp, 3 ia og 3 ru

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "25-049813. E/F S0ller0d Park. Vangebovej 50-56 + 62 2840 Holte. S0llemd Park 1-19, 2-20 I Vangebovej 50-56? 62, 2840 Holte. 3 dp, 3 ia og 3 ru"

Transkript

1 E/F S0ller0d Park S0ller0d Park 1-19, 2-20 & Vangebovej Holte Police Bygningsforsikring 20. december 2011 Police nr.: Forsikringstager: E/F S0ller0d Park S0ller0d Park 1-19, 2-20 & Vangebovej Holte Forsikringssted: Matrikel nr.: Bygningernes etageareal: lkrafttrcedelsesdato: Forsikringsperiode: Udstedelsesarsag: S0llemd Park 1-19, 2-20 I Vangebovej 50-56? 62, 2840 Holte 3 dp, 3 ia og 3 ru m 2 1. januar arig tegning med udl0b 1. januar 2015 Nytegning Pa grundlag af oplysninger fra Willis 1/S samt indlagte almindelige og srerlige forsikringsbetingelser drekkes herved nedennrevnte bygningsforsikring med det anf0rte omfang. Forsikringens omfang: Bygningsbrandforsikring Anden bygningsbeskadigelse Husejeransvarsforsikring Huslejetabsforsikring Angreb at trre- og mumdelreggende svampe Angreb af trre- og mur0delreggende insekter Glasforsikring Sanitetsforsikring JA JA JA JA JA JA NEJ NEJ Forsikringsbetingelser: Preemie: Hovedforfald: lndeksregulering: Klausuler: Aim. forsikringsbetingelser nr samt omstaende srerlige betingelser. Prremien for de nrevnte drekninger udg0r kr. og betales hvert ar den 1. januar. Hovedforfaldsdag er 1. januar. Prremier, samt evt. forsikringssummer og selvrisiko reguleres en gang om aret pa grundlag af greldende indeks for boligbyggeri, jf. de aim. forsikringsbetingelser. lndekstal for 2012 er 126, ,4080, 613d, 9909 og 9914 Rad og vejledning: Willis 1/S Tuborgvej Hellerup Tlf.: Agentur-nr Adresse: Stamholmen 159 Postnummer: 2650 Hvidovre Telefon: Telefax: If Skadeforsikring, filial af If Skadetorsiikring AB (publ). Sverige CVR nr: Svensk reg. nr (Bolagsverket):

2 S<Ertekst til police Side 1 af 14 Scerlige betingelser Forbehold Bygningsforsikringen d<ekker ikke imod tree- og mur0dei<eggende angreb af svamp og insekt opstaet i og i forbindelse med tagkonstruktionen pa litra 190 (S0IIer0d Park nr. 13) Bygningsforsikringen d<ekker ikke imod tree- og mur0dei<eggende angreb af svamp og insekt opstaet i og i forbindelse med gavlvindue hos ejendomm<egler. Bygningsforsikringen d<ekker ikke imod tree- og murt'21dei<eggende angreb af svamp og insekt opstaet i og i forbindelse med tagkonstruktionen pa litra 210 (vaskeri og varmecentral) Medforsikret- nr. 1 Sikret under opf0relse eller ombygning er tillige byggeriets entrepren0rer i det omfang forsikringstageren som bygherre i medf0r af AB 92 er forpligtet til at tegne brand- og stormskadeforsikring. Forsikringsgenstande - nr. 2 Forsikringen med det i policen/udbudsmaterialet d<ekningsomfang omfatter aile de ejendomme, herunder bygninger og ani<eg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opf0rt pa muret eller st0bt fundament eller betonblokke samt trykimpr<egneret tree, der opfylder Dansk Standard (NTR dok. 1: 1998). Endvidere inkl. udvendige udsmykninger og udvendigt udstyr, herunder skilte, lysreklamer, persienner, jalousier, baldakiner, markiser og lignende samt lygtestandere og bomme pa boligselskabets/-foreningens omrade. D<Ekningen ydes saledes for disse genstande i samme omfang som for 0vrige s<edvanlige bygningsdele. Dcekning for udvendigt udstyr omfatter dog ikke udstyr vedr0rende erhvervslejemal der benyttes af 3. mand. Forsikringen omfatter enhver form for fundament uanset dybde heraf. Lantllejet varmeforbrugsudstyr og lignende medd<ekkes ligeledes som 0vrige bygningsdele, under foruds<etning af at boligselskabetl-foreningen bcerer risikoen for dette. Varmecentraler - nr. 3 D<Ekningen for varmecentraler uanset kw omfatter kedelani<eg med tilh0rende pumpe- og styringsfaciliteter. Aflcesningssystemer - nr. 4 Forsikringen omfatter M-Bus og lignende systemer til at overvage og afi<ese forbruget af vand og varme i de enkelte lejligheder. Hvis forsikringen omfatter el-skade er denne d<ekning ogsa g<eidende for ani<eggene. Erstatning foretages uden fradrag for alder/brug eller afskrivning. Pc-udstyr der benyttes til styring af ani<eggene er ikke omfattet af d<ekningen.

3 SCBrtekst til police Side 2 af 14 Datanet - nr. 5 lnstallationer til bredband, ADSL eller lignende netv<brk er at betragte som bygningsdele svarende til telefon- og antenneinstallationer. Switche, bokse og lignende i separat indrettet teknikrum betragtes som v<brende l121s121regenstande. Udstyr ejet af en lejer- eller antenneforening/-laug er ikke omfattet af denne udvidelse. Antenneanlceg - nr. 6 Forsikringen omfatter antenne inkl. installationer og paraboler pa bygning samt fritstaende antennemaster inkl. installationer og paraboler. Endvidere d<bkkes antennesignaler som leveres til beboere udenfor afdelingen samt til daginstitutioner og andre erhvervslejere. Kabelf121ring og udstyr hertil ma ikke betragtes som erhvervsmcbssigt antenneani<bg. D<Bkning omfatter ogsa ani<bg tilh121rende ekstern leverand121r som boligselskabet har forsikringspligten for. Udvidelsen er omfattet af bygningsbrand, kortslutning og anden bygningsbeskadigelse. ATS-/CTS-anlceg nr. 7 Forsikringen omfatter ATS-/CTS-ani<Bg og styringsani<bg samt elektronisk udstyr i vaskerier, f.eks. betalingssystemer, scbbedoseringsani<bg og automater safremt ani<bgget er fastmonteret i den enkelte afdeling. Hvis forsikringen omfatter el-skade er denne d<bkning ogsa g<bidende for ani<bggene. Erstatning foretages uden fradrag for alder/brug eller afskrivning. Pc-udstyr der benyttes til styring af ani<bggene er ikke omfattet af d<bkningen. Rede penge i automater d<bkkes ikke. Etageareal - nr. 8 Underforsikring kan ikke g121res g<bidende i en eventuel skadessituation pa grund af fejlberegnet areal eller antal lejligheder i forbindelse med en dcbkningsberettiget skade. Dette g<bider tillige hvis det skulle forekomme, at en hel afdeling/forsikringssteder/adresse ikke er ncbvnt. I aktuelle tilf<bide kan IF regulere pr<bmien herfor tilbage fra aftalens start- dog maksimalt 2 ar. Udsmykning - nr. 9 D<Bkningen if121lge de Almindelige forsikringsbetingelser's stk og samt og er for n<brv<brende forsikring forh121jet til i alt kr (indeks 126,0). Forsikringen er tillige udvidet til at omfatte skade ved brand pa springvand, skulpturer og legepladser inkl. udstyr med indtil kr (indeks 126,0). Er der tegnet kortslutnings- I el-skaded<bkning omfatter denne d<bkning ogsa ovenn<bvnte udstyr.

4 Scertekst til police Side 3 af 14 Svamp- insektskadeforsikringen- nr. 10 Forsikringen omfatter rimelige udgifter til uvildig konsulentbistand, der er dog en betingelse at udgiften er accepteret af IF. Vandskade- nr. 12 Ved tilfceldig, i forhold til lejligheden, udefra kommende str121msvigt dcekkes tillige vandskade pa bygningen som f121lge af vand fra k121le-/fryseskabe og frysekummer. Udstr"mning - nr. 13 Dcekningen for udstr121mning fra r121ranlceg og installationer i 121vrigt inkluderer ogsa udstmmning af vand fra akvarier, vandsenge og lign. Skade pa gulv under vandsenge sam f121lge af kondens og anden fugt der opstar under almindelig brug dcekkes ikke. Vedr"rende lejers bygningsdele- nr. 15 Udestuer, garager, carport- og redskabsskure m.m., sam tilh121rer lejeren, er meddcekket mod brand- og anden bygningsbeskadigelse uden scerskilte anvisninger, nar disse er opf121rt i overensstemmelse med gceldende bygningsreglementer. Dcekningen forudscetter, at der er taget hensyn til dette i etagemeter arealet. Ubenyttede bygninger - nr. 16 Deter noteret, at bygninger eller dele heraf sam ikke benyttes er omfattet af policen sam 121vrige bygninger. Udvidet r"rskade- nr. 17 Forsikringen er tillige udvidet til at omfatte Herfor gcelder klausul 61 3d. R"RSKADER Herudover dcekkes forsyningsledninger mellem de enkelte foreninger eller bygninger, selv om disse r121rlledninger ligger udenfor matrikellskel og eventuelt krydser offentlige fcerdselsarerlligger under andre bygninger, forudsat at forsikringstager har vedligeholdelses-/retableringspligten for disse. For denne udvidelse kan der ikke foretages afskrivning. Der vii i tilfcelde af en dcekningsberettige skade udelukkende bliver gjort den selvrisiko gceldende sam er beskrevet i klausul 61 3d. Uanset det sam er anf121rt i klausul 61 3d omfatter denne udvidelse ikke stikledning. Merforbrug af vand- nr. 18 Forsikring dcekker dokumenteret merforbrug af vand (inkl. afgifter) sam f121lge af en dcekningsberettiget skade. Dcekningen herfor er begrcenset til kr (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed.

5 Srertekst til police Side 4 af 14 Jordskadeforsikring - nr. 19 Forsikringen er udvidet til ogsa at omfatte udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, s121er, damme, vandreservoirer og lignende ejet af forsikringstageren og beroende pa forsikringsstedet; endvidere drekkes udgifter til retablering af det nrevnte materiale samt n121dvendige omkostninger til fastlreggelse af den drekningsberettigede skades omfang. Drekningen er begrrenset til kr (indeks 126,0) pr. skade. Drekningen er betinget af, at offentlige myndigheder i kraft af greldende lovgivning stiller eller kan stille krav om oprydning m.v., og at denne er n121dvendiggjort af en forsikringsbegivenhed, der er omfattet af forsikringen, og sam har ramt forsikringstagerens bygninger eller l121s121re pa forsikringsstedet. Forsikringen drekker ikke udgifter til gennemf121relse af foranstaltninger, sam af myndigheder var forlangt eller kunne vrere forlangt inden forsikringsbegivenheden. Erstatning ydes ikke for krav, der anmeldes over for selskabet mere end 6 maneder efter den forsikringsbegivenhed, der har n121dvendiggjort de ovenfor anf121rte foranstaltninger, selv om de skadelige virkninger af forsikringsbegivenheden f121rst kunne konstateres senere. Huslejetab - nr. 20 Uanset det ide almindelige forsikringsbetingelser punkt 421 anf121rte er forsikringen udvidet med f121lgende: kr pr. afdeling pr. skade med en drekningsperiode pa 18 maneder Huslejetabsforsikringen er udvidet til at drekke de udgifter sam andels- og ejerforeninger kan godtg121re i f121lgende tilfrelde: 1) Andelsboligforeningen udlejer en lejlighed, der endnu ikke er solgt sam andelslejlighed. Derudover drekkes de frellesudgifter (andelsudgift) sam hver andelshaver skal bidrage med til ejendommens drift. 2) Ejerforeningen udlejer en lejlighed, der endnu ikke er solgt sam ejerlejlighed. Derudover drekkes de frellesudgifter (ejerafgift) sam hver ejer skal bidrage med til ejendommens drift. Retshjcelpsforsikring - nr. 21 RETSHJ..ELPSFORSIKRING Herfor grelder vedlagte tillreg til de Almindelige forsikringsbetingelser. Opmagasinering - nr. 22 Forsikringen er tillige udvidet til at drekke n121dvendige og dokumenterede udgifter for indtil kr (indeks 126,0) pr. bolig til opmagasinering pr. skadebegivenhed. Erstatningen kan max. udg121re pr. afdeling pr. ar. Drekning ydes indtil den beskadigede lejlighed er klar til indflytning, dog max. indtil18 maneder efter skadens indtrreden. Denne forsikring er subsidirer, hvorfor eventuel erstatning fra anden side, herunder beboers private indboforsikring, gar forud for denne drekning. Udvidelsen er udelukkende greldende for beboelsesejendomme.

6 Srertekst til police Side 5 af 14 Genhusning - nr. 23 Forsikringen er tillige udvidet til at drekke n0dvendige og dokumenterede udgifter for indtil kr (indeks (126,0) pr. bolig til genhusning pr. skadebegivenhed. Erstatningen kan max. udg0re pr. skadesbegivenhed. Drekning ydes indtil den beskadigede lejlighed er klar til indflytning, dog max. indtil 18 maneder efter skadens indtrreden. Denne forsikring er subsidirer, hvorfor eventuel erstatning fra anden side, herunder beboers private indboforsikring, gar forud for denne drekning. Udvidelsen er udelukkende greldende for beboelsesejendomme. N0gledaekning - nr. 24 Forsikringen er udvidet til at omfatte omkostninger til udskiftning eller omstilling af lase samt fremstilling af nye n0gler hertil som f121lge af en erstatningsberettiget skade omfattet af de Almindelige forsikringsbetingelser for indbrudstyveri og/eller ran og r121veri, der har medf121rt tab af n0gler til de relevante lase, der er isat bygningernes frellesd0re forsikret ved nrervrerende police. Selvrisikoen andrager kr kr. (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed. Drekningen inkluderer udgifter til omstilling ved eventuelt opbrud af indmuret F&P-godkendt n121gleboks. Forsikringssum udg121r max. kr (indeks 126,0) pr. skade pr. afdeling. Forsikringen omfatter ikke n121gler, der er udlant til avisbude, reng121ringspersonale eller andre servicepersoner der ikke er ansat hos forsikringstageren. L0s0reforsikring - nr. 25, 26 og 27 L0S0REFORSIKRING Forsikringen er udvidet til at omfatte redskaber, vrerkt121j, materialer, arbejdsmaskiner, inventar samt 0vrigt 1121SI2!re tilh121rende afdelingerne. Drekningen, som er en f0rste risikoforsikring, er begrrenset til kr , og ydes i forbindelse med en forsikringsbegivenhed, der er omfattet af de Almindelige forsikringsbetingelser's stk. 220, 251 til 254 inkl. og 257. Brandforsikringen drekker l0s0re beroende overalt pa og ved afdelingen uanset om 1121SI2!re bero i bygning eller under illben himmel overalt pa risikoen. Drekningen for k121ret0jer hvorpa der er etableret separat brand- og/eller kaskoforsikring er ikke omfattet af denne forsikring. Tyveriforsikring er udvidet til at drekke tyveri af udstyr beroende fra materialegard nar f121lgende krav af opfyldt: garden er forsvarligt indhegnet, og hegnet er minimum 1,8 meter h0jt aflasningen sker efter F&P' s regler der er 0vet void mod lukke eller hegn

7 Srertekst til police Side 6 af 14 Tyveri af forretningscykler meddrekkes, nar disse ejes af afdelingerne til brug for deres ejendomsfunktionrerer. I arbejdstiden skal cykler vrere henstillet aflast med fastmonteret las godkendt af Dansk Varefakta Nrevn. Udenfor arbejdstid skal cyklerne, stadig aflast, vrere anbragt i forsvarligt aflast rum. Lasebevis og stelnummer skal indsendes sammen med skadesanmeldelsen. Drekningen, som er en f0rste risikoforsikring, er begrrenset til kr , og ydes i forbindelse med en forsikringsbegivenhed, der er omfattet af de Almindelige forsikringsbetingelser's stk. 220, 251 til 254 inkl. og 257. I forsikringssummen er indbefattet rede penge og pengereprresentativer for indtil kr ,- i almindelig gem me og for indtil kr beroende i godkendt pengeskab. Forsikringen drekker pa samtlige kontorer og foreningslokaler, samt pa bestyrelsesmedlemmernes privatadresser. Vedr0rende container- nr. 28 Containere, komprimatorer tilh0rende 3. mand for hvilke foreningen if0lge kontrakt har forsikringspligt, drekket for indtil kr mod brandskade. Egne containere er drekket pa bygningsforsikringen. Renovering efter sygdom/d0dsfald - nr. 29 Forsikringen er udvidet til at omfatte rensning, maling, afslibning og udskiftning af gulve som en direkte f0lge af ejendommens beboers sygdom/d0d. Uanset de Almindelige forsikringsbetingelser's stk drekker forsikringen tillige d0rsprrengning foretaget af politi, Falck eller anden offentlig myndighed, uagtet at der ikke foreligger en erstatningsberettiget skade. Drekningen herfor er begrrenset til kr (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed. Pludselig skade - nr. 30 Forsikringen er udvidet til at omfatte pludselig, direkte og uforudsete hrendelser, der rammer de forsikrede bygninger. Forsikringssum for denne udvidelse er kr (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed. Selvrisikoen andrager kr (indeks 126,0) pr. skadebegivenhed. Haveanlceg - nr. 31 Haveanlreg drekkes mod skader der er en f0lge af en pa en naboejendom sket skade, safremt denne skade ville have vreret drekket af nrervrerende bygningsforsikring. Haveanlreg drekkes ligeledes, hvis samme skade sker pa egen ejendom og beskadiger eget haveanlreg. Midlertidig afdcekning- nr. 32 Omkostninger til midlertidig afdrekning efter en drekningsberettiget bygningsbeskadigelse er medforsikret. Drekningen er subsidirer i forhold til eventuelt tegnet familie- eller l0s0reforsikringen, og drekning herfra er saledes at betragte som selvrisiko til denne udvidelse.

8 Scertekst til police Side 7 af 14 Mindre byggeprojekter- nr. 33 Uanset de Almindelige forsikringsbetingelser's stk. 823 omfatter forsikringen med indtil kr (indeks 126,0) automatisk bygninger under opf0relse, nedrivning samt til- og ombygninger pa eksisterende bygninger inkl. materialer bestemt til indf0relse i bygningerne og beroende pa byggepladsen - alt i overensstemmelse med AB 92. Forsikringen omfatter tillige entrepren0ren, der skal udf0re arbejdet. Endvidere er klausul gceldende for denne udvidelse. Beboerarbejde nr. 34 Forsikringen dcekker ansvar som beboere/lejere ifalder, nar disse deltager i fcellesarbejde for almenvellet, nar der er tale om arbejde som normalt ville vcere udf0rt af l0nnet personate. Fcelles grill-aftener eller andre arrangementer med selskabeligt formal er ikke omfattet. Varmemestre og gardmamd m.v. nr. 35 Forsikringen dcekker ansatte varmemestre og gardmcends ansvar overfor beboerellejere og tredjemand m.v., ved mindre reparations- og/eller vedligeholdelsesopgaver, fx udskiftning af pakninger, blandingsbatterier, el-kontakter og lignende. Arbejde som udf0res af egentlige reparationsafdelinger er kun omfattet satremt dette er ncevnt i policen. Bestyrelsesmedlemmers arbejde nr. 36 Forsikringen dcekker ansvar for bestyrelsesmedlemmers arbejde overfor beboere/lejere og tredjemand - udover det almindelige bestyrelsesmedlemshverv for boligselskabeu-foreningen - nar der er tale om arbejde som normalt pahviler fastansatte personer i boligselskabeu-fore-ningen. Vasketaj nr. 37 Forsikringen dcekker skade pa beboeres/lejeres t0j forarsaget af dokumenteret svigt i vaske-/t0rre-/strygemaskiner i boligselskabets/-foreningens fcellesvaskerier. Den maksimale dcekningssum udg0r kr ,- pr. skade. Der gcelder en selvrisiko pa kr ,- pr. skade. Udlan af vcbrktaj og redskaber nr. 38 Forsikringen dcekker ansvar i forbindelse udlan af handvcerkt0j og redskaber til afdelingens beboere/lejere. Lant og lejet materiel nr. 39 Forsikringen dcekker ansvar for skade pa lantellejede maskiner, vcerkt0jer og lignende som boligselskabeuforeningen midlertidigt har i varetcegt. Den maksimale dcekningssum udg0r kr pr. skade. Der gcelder en selvrisiko pa kr ,- pr. skade.

9 Saartekst til police Side 8 af 14 EgneMmte/lejede/leasede lifte For sa vidt angar skade forvoldt med lifte med l0fteh0jde pa mere end 5 meter, er det en forudsaatning for forsikringens daakning, at disse er deklarerede til forsikringen. Udlan/udlejning af lokaler nr. 40 Forsikringen daakker ansvar i forbindelse udlan/udlejning af boligselskabeu-foreningens selskabs- og/eller m0delokaler og lignende, hvad enten deter til ejendommens beboere, kommende lejere/lanere. Antennemaster og opsat udstyr nr. 40 Forsikringen daakker ansvar for fritstaende antennemaster samt ansvar, der kan henf0res til opsat udstyr pa boligselskabeu-foreningens faallesarealer eller legepladser. Retroaktiv dcekning nr. 41 For naarvaarende forsikring gaalder ingen retroaktiv data. Forsikringen daakker saledes skader/tab konstateret f0r forsikringens ikrafttraaden, uanset hvornar skaden/tabet er konstateret- jf. de almindelige forsikringsbetingelsers 9, stk. 4. Dog gaalder fortsat, at kravet skal vaare rejst mod sikrede i forsikringstiden- jf. 9, stk. 1 og 2. Forsikringen daakker ikke erstatningskrav, sam er daakket under en eventuelt tidligere tegnet forsikring. Gravearbejde nr. 42 Uanset forsikringsbetingelsernes 2, stk. 2, litra e og 3, stk. 2, litra g daakker forsikringen ansvar for skade som f0lge af ud- og opgravning, i forbindelse med mindre gravearbejder som fx nedgravning af stolper til hegn og postkasse, gravning af render til el-installationer og lignende. Deter dog en forudsaatning, at sikrede kan dokumentere, at der forinden ethvert sadant arbejdes pabegyndelse a) er indhentet tilladelse fra myndigheder, hvor dette kraaves b) has myndigheder og ledningsejere er indhentet kortmateriale og unders0gt hvor ledninger, kabler, kloakker og lignende er anbragt c) er foretaget underst0ttelse og afstivning i overensstemmelse med saadvaner og kutymer for det pagaaldende arbejde.

10 S~rtekst til police Side 9 af 14 Bestyrelsesansvarsda!kning nr. 44 Uanset det i betingelserme anf0rte er forsikringen udvidet til at d~kke bestyrelsesansvar i forbindelse med drift af ejendomme eget af legater, fonde, aktieselskaber og lignende. Uanset det i betingelserne anf0rte udvides forsikringens d~kningspe riode, hvis det kan dokumenteres, at der har v~ret d~kning i kraft i andet selskab ved denne forsikrings tegning, med en retroaktiv dato svarende til den hidtidige d~knings ikrafttr~delse. 1. De sikrede 1.1 Forsikringen d~kker det sikrede boligselskabs/-forenings bestyrelse. 2. Ren formuetabsskade 2.1 Forsikringen d~kker ansvar for ren formuetab, som forsikringstagerens tidligere, nuv~rende og fremtidige bestyrelsesmedlemmer kan padrage sig efter g~ldende lov og retspraksis for fejl eller fors0mmelse i udf0relsen af deres hverv for boligforeningen. 2.2 De sikredes indbyrdes erstatningsansvar er ikke omfattet af d~kningen. 3. Undtagelser 3.1 Forsikringen d~kker ikke krav pa grund af, eller som kan tilskrives strafbar handling eller fors~tlig embedsforseetse - herunder tilf~lde, der har karakter af sandsynlighedsfors~t (dolus eventualis) beslutning i bestyrelsen om l0n, honorar, gratiale, tantieme eller lignende samt erstatning til direktions- eller bestyrelsesmedlemmer at bestyrelsesmedlemmer modtager ulovlig erstatning injurier, ~reskr~nkelser og lignende bestikkelse, returkommission, "penge under bordet" eller anden utilb0rlig erstatning eller som f0lge af bidrag til politisk sammenslutning at et bestyrelsesmedlem har opnaet en konkret personlig fortjeneste eller fordel at sikrede har undladt at tegne, opsige og/eller vedligeholde forsikringer for boligselskabeuforeningen b0der eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller private, herunder "punitive damages". 4. Geografisk da!kningsomrade Forsikringen d~kker formuetab, som er sket inden for Danmark.

11 Scertekst til police Side 10 af Forsikringstid 5.1. Forsikringen dcekker erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden Et erstatningskrav anses for rejst pa det tidligste af f0lgende tidspunkter: a) Det tidspunkt, hvor sikrede modtager f0rste skriftlige henvendelse i anledning af en skade eller et tab med krav om erstatning. b) Det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det pa dennes vegne pahviler at lede boligselskabet/-foreningens drift, far sin f0rste viden om, 1) at der er indtradt en forsikringsbegivenhed, eller 2) at der er umiddelbar fare for, at der vii indtrcede en forsikringsbegiven-hed, som kan vcere forarsaget af sikredes hand linger eller undladelser Erstatningskrav, som er rejst mod sikrede i forsikringstiden, men som anmeldes til selskabet mere end 3 maneder efter forsikringens oph0r, dcekkes ikke Selv om et erstatningskrav, sam i henhold til punkt 5.2.b er rejst mod sikrede i forsikringstiden, er anmeldt til selskabet senest 3 maneder efter forsikringens oph0r, dcekkes det ikke, hvis sikrede ikke i anledning af de anmeldte omstcendigheder modtager en skriftlig henvendelse med krav om erstatning som anf0rt i punkt 5.1. og anmelder dette til selskabet senest 2 ar efter forsikringens oph0r Erstatningskrav som f0lge at fejl eller fors0mmelser begaet f0r policens ikrafttrceden dcekkes ikke. 6. Dcekningssum 6.1 Den h0jeste grcense for selskabets forpligtelse for erstatningskrav, som efter punkt 5 er rejst mod sikrede inden for det enkelte forsikringsar, udg0r kr inden for policens samlede maksimale dcekningssum pr. forsikringsar. 6.2 Omkostninger ved erstatningssp0rgsmals afg0relse dcekkes kun i det omfang, at dcekningssummen ikke derved overskrides. 7. Selvrisiko 7.1 Sikrede bcerer selv de f0rste kr af enhver forsikringsbegivnhed inklusive omkostninger. 8. Afgrcensning overfor scerlige ansvarsforsikringer 8.1 Forsikringen dcekker ikke erstatningskrav som f0lge af: person- og tingskade eller deraf afledte formuetab forureningsskade defekte eller skadelige egenskaber ved produkter underslceb

12 Scertekst til police Side 11 af 14 Storkskken- og cafeteriadrift Deter noteret at der pa visse adresser drives restauranucafeteria med varmt k121kken. Klubaktiviteter Det er noteret at der i de forsikre afdelinger kan forekommer diverse klub- og foreningsaktiviteter. Husejeransvar Forsikringssummen for denne dcekning er forh121jet til kr ved personskade og kr ved tingskade, dog maksimalt kr pr. forsikringsar. El-skade Forsikringen er udvidet til at dcekke EL-SKADER Herfor gcelder klausul 4080, dog er forsikringen udvidet til at dcekke skader opstaet ved overspcending og induktion er dcekket for aile installationer inkl. automatiserede overvagnings- og alarmanlceg til nyvcerdi uden fradrag for alder/-brug. Ligeledes er alt elektronik og elektronisk udstyr i vaskerier omfattet. Klausuler Scerlig selvrisiko for brandskader. der skyldes varmt arbejde *) Der gcelder - udover den selvrisiko, der i 121vrigt er gceldende for brandskader pa denne police - en scerlig selvrisiko pa kr. for brandskader, der helt eller delvist skyldes varmt arbejde (*) udf121rt i forbindelse med bygge-, reparations-, montage-/demontage-, og/eller installations-arbejder pa forsikringsstedet. Den scerlige selvrisiko er kun gceldende, hvis sikrede - eller nogen som sikrede er ansvarlig eller hcefter for- har ivcerksat det varme arbejde. Dog gcelder den scerlige selvrisiko ikke, hvis begge de nedenncevnte betingelser er opfyldt: 1) Sikrede kan fremlcegge godkendt aftaleblanket underskrevet af den ansvarlige virksomhedsleder, brandvagten og den udf121rende handvcerker. Blanketten skal vcere underskrevet, inden varmt arbejde pabegyndes, og 2) sikrede kan dokumentere, at de handvcerkere, der udf121rte det varme arbejde, havde certifikat pa at have gennemf121rt kursus om varmt arbejde. Kurset skal vcere eller svare til certifikatuddannelse i Varmt Arbejde, gennemf121rt af Dansk Brand- og sikringsteknisk lnstitut." Der kan ikke ved anden aftale tegnes forsikring for den ncevnte selvrisiko. *) Varmt arbejde defineres som tagdcekning, vinkelslibning og metalforarbejdning, jf. de til enhver tid gceldende Brandtekniske vejledninger om varmt arbejde fra Dansk Brand- og sikringsteknisk lnstitut.

13 Scartekst til police Side 12 af El-skader Forsikringen er udvidet til at dcakke el-skader pa elektriske apparater og el-installationer, som er omfattet af bygningsbrandforsikringen og som udelukkende tjener til bygningens drift. Ved el-skader forstas i denne sammenhcang direkte skader som f0lge af kortslutning, overspcanding, lysbuer eller andre rent elektriske fcanomener. Udvidelsen omfatter ikke: skade som omfattes af garanti skade som omfattes af service- eller vedligeholdelsesabonnement skade som f0lge af fejlkonstruktion, fejlmontering, overbelastning eller mekanisk 0delcaggelse, slitage eller manglende vedligeholdelse skade pa vindm0ller 61 3d Ncarvcarende forsikring er udvidet til at omfatte udvidet mrskadedcakning, hvorfor f0lgende betingelser vii vcere gceldende: Scarlige betingelser vedmrende mrskadeforsikring: 1. Hvilke genstande dcekkes Forsikringen omfatter de skjulte gas-, olie-, vand-, varme- og afl0bsr0r, som findes i de af ejendommens bygning(er), der er opf0rt pa st0bt eller muret sokkel, og som er omfattet af bygnings-forsikringen. Ved skjulte r0r forstas sadanne, som befinder sig i vcegge, mure eller gulve, og r0r, der er gemt i permanent lukkede kanaler, krybekceldre og skunkrum. Forsikringen omfatter endvidere stikledninger til vand-, varme- og afl0bsinstallationer mellem hovedledning regnet fra ejendommens skel og de forsikrede bygninger. 2. Hvilke skader erstattes N0dvendige omkostninger til opsporing af utcetheder i de af forsikringen omfattede genstande efter forudgaende aftale med selskabet. Forsikringen dcekker reparation af utcetheder i de under punkt 1 omfattede genstande samt deraf f0lgende retableringsudgifter. Forsikringen dcekker endvidere bygningsbeskadigelse - herunder skade pa haveanlceg og gardbelcegninger- der opstar som f0lge af udsivning fra de under punkt 1 omfattede genstande, og som konstateres samtidig med utcetheden. Haveanlceg og gardbelcegninger erstattes alene i overensstemmelse med de bel0b, der er gceldende for dette, i denne forsikrings Almindelige forsikringsbetingelser.

14 Sc.ertekst til police Side 13 af Hvilke skader erstattes ikke Forsikringen dc.ekker ikke: Skade indtruffet f0r forsikringens tegning. Skade som f0lge af frost i uopvarmede bygninger. Skade der kan krc.eves erstattet pa grundlag af forhandler- eller leverand0rgaranti eller andre k0b-retslige regler. For0gede byggeudgifter jf. denne forsikrings Almindelige forsikringsbetingelser. Reparation af utc.etheder i afl0bsinstallationer der ved en kloak-tv-inspektion bed0mmes som fejlklasse 1 eller 2. (I henhold til TV-inspektion af afl0bsledninger, standarddefinitioner og fotomanual, 4. udgave 1997, R0rcenteret, Teknologisk lnstitut) Dog dc.ekkes reparation af utc.etheder, der medf0rer skade pa forsikrede bygning(er)- uanset fejlklasse. 4. Skadeopg0relse Erstatningen beregnes i overensstemmelse med reglerne i denne forsikrings almindelige forsikringsbetingelser. 5. Selvrisiko Fra mrinstallationens 10. ar er der en selvrisiko pa 10 % af skadeudgiften stigende med 2% pr. ar. Det vii sige hvts-installationen er 11 ar sa er selvrisikoen 12 "lo osv. Selvrisikoen kan dog aldrig overstige 50 % af skadeudgiften Mmqlerklausul Forsikringen er tegnet pa grundlag af oplysninger afgivet af forsikringstagers forsikringsmc.egler. Oplysninger afgivet af forsikringstagers forsikringsmc.egler er sidestillet med oplysninger afgivet af forsikringstager selv, og er dermed bindende for denne jf. lovgivningens regler. Tilsvarende gc.elder at oplysninger til forsikringsmc.egleren fra forsikringsgiver sidestilles med oplysninger givet til fuldmagtsgiver og til eller fra medforsikrede. Forsikringsprc.emierne er beregnet ud fra den risiko- og omkostningsvurdering, som Forsikringsgiver har lagt til grund i den konkrete sag. Ved prc.emiefastsc.ettelsen er forudsat som afg0rende betingelse, at fuldmagtsgiver har givet fuldmagt til og anvender forsikringsmc.egler i overensstemmelse med forsikringsgivers Samarbejdsstandard for kunder, som har givet fuldmagt til registreret forsikringsmc.egler. Safremt forudsc.etningen om at fuldmagtsgiver har givet fuldmagt til mc.eglerfirmaet- nu eller pa et senere tidspunkt - ikke lc.engere opfyldes- er forsikringsgiver berettiget til uden varsel og med virkning fra datoen for forudsc.etningens manglende opfyldelse at c.endre prc.emien som f0lge heraf. Forsikringsprc.emien for denne police inkluderer ikke provision eller andre ydelser til forsikringsmc.egleren.

15 Scertekst til police Side 14 af lnternationale sanktioner. Uanset evt. modstaende aftale kan denne forsikring aldrig give drekning for krav eller skade eller nogen anden form for ydelse eller fordel for sikrede eller andre, i det omfang en sadan drekning vii kunne udsrette forsikringsgiver for nogen som heist sanktion, forbud eller anden retsf0lge besluttet af Forenede Nationer, eller sanktioner eller andre retsf0lger besluttet af den Europreiske Union eller af United Kingdom eller United States

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom

Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 Udvidelse for beboelsesejendom Tillæg til Vilkår for Ejendomsforsikring for Industri 6565 Topdanmark Forsikring A/S Udvidelse for beboelsesejendom 6565-Tillæg November 2012 2

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S, Axeltorv 4, 4700 N{stved. Forsikringsaftale Side: 1 E/F N{stvedparken, Lea Ejendomspartner A/S,,. Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger.

Læs mere

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg.

Vi har noteret, at I skal have al post fra os til denne virksomhed: E/F Kornmarken, C/O B»rge Andersen, Perikumvej 43, 9000 Aalborg. Forsikringsaftale Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er ejerforeninger. Det er vigtigt, at I l{ser aftalen grundigt

Læs mere

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private

Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet er private Forsikringsaftale Seniorbo H»rning Leif Jessen Vester Alle 29 8362 H»rning Side: 1 Forsikringsaftale Vores oplysninger om jer L{s aftalen igennem Vi har f}et oplyst at jeres virksomheds hovedaktivitet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks

Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009. Erhverv }rlig pris 1.846 kr. 2009 Indeks Rodskov Gymnastikforening 12. maj 2009 Stenhusevej 12 Eskerod 8543 Hornslet Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: Erhverv }rlig pris

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme

Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Fakta om Bygningsforsikring for boligejendomme Boligejendomme har mange særlige risici, og dem kan vi tilgodese med vores særlige bygningsforsikring, som er målrettet netop denne type bygninger. FAK 20190-3

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

All Risks forsikring Nytegnet 01.02.2014

All Risks forsikring Nytegnet 01.02.2014 Hotel Kongens Ege Aps Borupvang 4 2750 Ballerup All Risks forsikring for udlejningsejendom, erhverv I denne police og i vilk}rene, er der oplysninger om de forsikringer, som vi har aftalt med jer. Det

Læs mere

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ny forsikring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2014) A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ny forsikring A/B Hedebygade 11 ved/willis Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 1944775 Kundenummer 3302704603 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. oktober 2014 Udløb 1. oktober 2017 Hovedforfald

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige

Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens h»jre kolonne viser forsikringens hel}rlige L»jt Feriecenter I/S Side: 1 Forsikringsoversigt S}dan l{ser I oversigten Denne oversigt er t{nkt som et nemt overblik. Vi har opdelt oversigten i 3 kolonner. Venstre kolonne viser forsikringstypen, mens

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger

Bilag 1. Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø. Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger Bilag 1 Region Sjælland Allèen 15 4180 Sorø Beskrivelse af forsikringsomfang & dækninger 1 Forsikringstager: Sikrede: Risk Management møder: Entreprisen og arbejdspladsen Region Sjælland Alléen 15 4180

Læs mere

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem.

Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet grundigt igennem. Tilbud Bilag: Accept Side: 1 Forsikringstilbud Vores oplysninger om jer L{s tilbuddet igennem Vi har f}et oplyst, at jeres virksomheds hovedaktivitet er el-installation. Det er vigtigt, at I l{ser tilbuddet

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder.

Bygningsforsikring. Købstædernes Forsikring. Forsikringstager E/F Vejlbyparkeb Blok B. Forsikringen er tegnet for l-årige perioder. Forsikringen betj enes af : FPR Forsikringsmægler A/S Skagensgade 39 Høje Taastr 2630 Taastrup Tlf. nr. 70202929 Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 0l-l2B -0193877 Forsikringstager E/F

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299 Kundecenter Erhverv. _ -, -, o. Engelholm Allé 1, Høje Taastrup E/F Grænsegarden 2630 Taastrup Att. Steen Johansen Telefon: 43 58 55 73 Rebekkavej 36, 2 th Telefax: 43 58 58 57 2900 Hellerup E-mail: KCE@alka.dk

Læs mere

Bygningsforsikring 01-12B - 0194840. EIF Vallensbækhus clo Advokatfirmaet Husted-Andersen

Bygningsforsikring 01-12B - 0194840. EIF Vallensbækhus clo Advokatfirmaet Husted-Andersen Forsikringen betjenes af: Assurandør Vagn Hermann Grønningen 1 1270 København K Tlf. nr. 70211435 Købstæderries Forsikring Bygningsforsikring Police nr. Forsikringstager 01-12B - 0194840 EIF Vallensbækhus

Læs mere

EENCtITdiA. ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG. MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE. f,nrfikninfl. G/*^- ( Bjarne Bunk Direktor

EENCtITdiA. ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG. MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE. f,nrfikninfl. G/*^- ( Bjarne Bunk Direktor MODTAGET I I JAI'. 20ll FMG DK FORSIKRINGSPOLICE EENCtITdiA f,nrfikninfl ANDELS-, LETER- OG ITERBOLIGFORSf KRtNG Side 1 Policenummer Forsikringstager lkrafttraedelse Hovedforfald Risikoens art Vilkir lndeksregulering

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr.

Masterpolicens summer. : Kr. 25.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår. : Kr. 2.500.000,00 pr. skade og i alt pr. TILBUD Tilbud nr. : 10406-3 Forsikring : Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringstager : Mand & Bil V/ Mikael Truelsen Adresse : Damhusvej 66, 5000 Odense C Virksomhedens CVR. nr. : 21-19-75-72

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Ansvarsforsikring for erhverv

Ansvarsforsikring for erhverv POLICE Policenummer: 6708.035.913 7. marts 2012 DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Forsikringstager: DKF (Dansk Kart Forbund) Virkelyst 12 Gjellerup 7400 Herning Policen gælder

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1301052. Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS130102 Forsikring : Professionel ansvar inkl. erhvervsansvar Rammeaftale : Rammeaftale for Pharmadanmarks medlemmer, der driver selvstændig klinisk konsulentvirksomhed.

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Hvem er sikret? 1.1 Sikret er ejeren af ejendommen, eller den på policen anførte forsikringstager i sin egenskab af bruger af ejendommen, medmindre andet er anført. 1.2 Omfatter

Læs mere

Ansvarsforsikring for boligselskaber

Ansvarsforsikring for boligselskaber Side 1 af 8 Ansvarsforsikring for boligselskaber Almindelige forsikringsbetingelser DOB-99-04 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker: 1. UDen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilbud Nytegning Ændring. Bopæl Postnr. By. CPR-nr.* Telefon/Mobil E-mail. Andelslejlighed Eget hus

Tilbud Nytegning Ændring. Bopæl Postnr. By. CPR-nr.* Telefon/Mobil E-mail. Andelslejlighed Eget hus AltPrivat Tilbud Nytegning Ændring Forsikringstager Navn Kundenummer Policenr. Bopæl Postnr. By CPR-nr.* Telefon/Mobil E-mail Medforsikret Navn Adresse Boligform Ejerlejlighed Lejet lejlighed Andelslejlighed

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer

4. Hvilke genstande er omfattet. 1. Sikrede. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer Side 4 af 22 1. Sikrede 1.1. Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning, bestyrelsesansvar inklusive underslæbsdækning samt foreningsretshjælps-dækning,

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008

Forsikringsvilk}r for Ejerskifteforsikring. Nr. 29-M Januar 2008 Nr. 29-M Januar 2008 Forsikring for ejendomme, der er omfattet af Lov nr. 391 af 14. juni 1995 og Lov nr. 437 af 31. maj 2000. Side 1 af 6 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser

Almindelige forsikringsbetingelser Nassau forsikring Almindelige forsikringsbetingelser Professionel ansvarsforsikring for teknisk rådgivning og bistand, TEK-01-01 1.0 Forsikringens omfang Denne forsikring dækker forsikringstageren og alle

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-50 for Arkitektforbundet Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler ARKITEKTANSVARSFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGENS OMFANG 1.1 Forsikringen

Læs mere

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus

Pas godt på dit hus med en husforsikring. Forsikringer til helårshus og fritidshus Pas godt på dit hus med en husforsikring Forsikringer til helårshus og fritidshus Få en husforsikring, der passer præcis til jeres hus eller fritidshus Boligen repræsenterer for de fleste af os en stor

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C

A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C A/B Henrikshøj Att.: Administration Danmark A Gammelsø 4 5000 Odense C KUNDENR: 87227306 POLICENR: 900 152 8278 ERHVERVSFORSIKRING 30.06.2015 Vi sender hermed jeres nye Erhvervsforsikring. Policen er ændret

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S

POLICE. Forsikringstager. Policenummer : VAS1200756-2. Forsikring : Professionel ansvarsforsikring. Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S POLICE Forsikringstager Policenummer : VAS1200756-2 Forsikring : Professionel ansvarsforsikring Forsikringstager : Implement Consulting Group P/S Adresse : Strandvejen 56, 2900 Hellerup Virksomhedens CVR.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8

Bygningsforsikring. Forsikringsvilkår nr. 201.8 Forsikringsvilkår nr. 201.8 Bygningsforsikring Købstædernes Forsikring Grønningen 1 Telefon 33 14 37 48 Gensidigt Gensidig 1270 København K Telefax 33 32 06 66 forsikringsselskab Hjemmeside: www.kab.dk

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Sammenligning Husforsikring Side 1

Sammenligning Husforsikring Side 1 Sammenligning Husforsikring Side 1 B. Forsikrede genstande 1. Bygningsbrandforsikring omfatter: Dækningsskema 1.1. Forsikrede genstande De på forsikringsstedet beliggende bygninger incl. fundament indtil

Læs mere

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01

TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring. Forsikringsvilkår TE-KRI-01 TotalErhverv Medarbejderkriminalitetsforsikring Forsikringsvilkår TE-KRI-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4.

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01)

Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) Professionel ansvarsforsikring for diverse virksomheder Forsikringsbetingelser (PI-MI-01) 1. Sikrede 1.1. Sikrede under forsikringen er: (iii) koncernen. enhver tidligere, nuværende og fremtidig partner,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

A/B SundParken Rantzausminde, 11. juli 2015 Afd. D. Nyhedsbrev nr. 105

A/B SundParken Rantzausminde, 11. juli 2015 Afd. D. Nyhedsbrev nr. 105 A/B SundParken Rantzausminde, 11. juli 2015 Nyhedsbrev nr. 105 Forsikring Ved hjælp fra forsikringsmægleren dahlberg assurance brokers as er alle foreningens forsikringer gennemgået med henblik på at finde

Læs mere

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01

TotalErhverv Netbankforsikring. Forsikringsvilkår TE-NE-01 TotalErhverv Netbankforsikring Forsikringsvilkår TE-NE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvornår dækker forsikringen 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp

Kombineret Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp Forsikringstager DGI og DIF Medforsikrede I DGI - Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger DDS - De Danske Skytteforeninger, som har en associeringsaftale med DGI. DIF - Danmarks Idrætsforbund II Amtsforeninger

Læs mere

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Kontakt venligst Nykredit på telefon 70 15 96 33 eller email tilbudejendom@nykredit.dk, hvis der er behov for yderligere oplysninger. G/F Tisvildelund Østergade 33 6520 Toftlund Aalborg, 26. januar 2006 Forsikringsoplæg Herved fremsendes dækningsforslag for G/F Tisvildelund. Forslaget er delt op i Forsikringstilbud Aftalegrundlag Accept

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr.

Flora Dania (Brancheforening) Kundenr.: 7213871 Hvidkærvej 29 Branchenr.: 15-001 5250 Odense SV Betjener: Hovedkontoret Tlf.nr. FORSIKRINGSTAGER: SIKREDE: Flora Dania (Brancheforening) Hvidkærvej 29 5250 Odense SV Flora Dania (Brancheforenings) medlemmer i form af producenter samt salgsselskaber i det omfang disse ikke er omfattet

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637

II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 II Matr.nr.: 22 g og 22 k Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 1-98, 159-200,209-272,333-374,516-565,622-637 Matr.nr.: 22 i Vangede by, Dyssegard Ejerlejlighed nr.: 99-158, 201-208,273-332,375-496,500-515,600-621

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring

Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring Forsikringsbetingelser Erhvervsejendomsforsikring 1: Dækningsskema for bygningsbrand...2 1: Brand med videre...2 2. Anden skade...3 3. Svampe- og insektangreb...3 4. Utætheder i skjulte rør i bygninger...4

Læs mere

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem

Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem Bestyrelses- og Ledelsesansvarsforsikring - Frie Børnehaver og Fritidshjem 1.0 SIKREDE 1.1 Bestyrelses- og direktionsmedlemmer Sikrede er tidligere, nuværende eller kommende fysiske og lovligt udpegede

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret træ, der opfylder

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Ansvarsforsikring for erhverv

Ansvarsforsikring for erhverv L * *.-i' POLICE Ansvarsforsikring for erhverv Policenummer: 670 8.035.760 18. november 201 1 Brøndby Stadion 20 Forsikringstager: Brøndby Stadion 20 Policen gælder fra: 1. december 2011. Policen er nytegnet.

Læs mere

Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er 01.01.

Forsikringen er tegnet med helårlig præmiebetaling. Hovedforfald for policen er 01.01. POLICE POLICENR: 900 001 0259 ERHVERVSFORSIKRING Forsikringstager E/F H.V. Nyholms Vej 13-19 c/o GAAP Accounting ApS Ole Borchs Vej 12 1. 2500 Valby Erhvervsforsikring omfattende Bygningsforsikring Policen

Læs mere