Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø"

Transkript

1 Tegningsmateriale for Paludans Flak I/S Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Paludans Flak I/S er 1 af 10 havvindmøller syd for Samsø. Projektet giver mulighed for at folk kan købe andele i møllerne. 5 møller ejes af kommunen, 4 møller ejes af private investorer og 1 mølle af andelshavere.

2 Interessentskab og ledelse for lauget Bestyrelsen for Paludans Flak I/S består af følgende personer: Formand Inge-Dorthe E. Larsen, Jørgen Hald, Paul Erik Wedelgaard, Jens Jørgen Øster Mortensen og Flemming V. Jensen Møllelauget er oprettet som et interessentskab. Som interessent ejer du en andel svarende til 1/7765 af interessentskabet pr. andel du køber. I et I/S er der solidarisk hæftelse. Alle fællesejede vindmøller i Danmark er organiseret som I/S uden at det har givet anledning til problemer med den solidariske hæftelse. Ifølge vedtægterne må der ikke stiftes gæld i lauget og møllerne er betryggende forsikret. Bestyrelsen har, under forudsætning af fuldtegning af andelsmølle, tiltrådt developer kontrakt og tegner dermed Paludan Flak I/S på lige fod med de øvrige investorer i Samsø Havvind A/S. Developerkontrakt og vedtægt kan rekvireres på Samsø Havvinds sekretariat. Paludans Flak I/S Syd for Samsø bygger Samsø Havvind A/S 10 havvindmøller. Møllerne skal stå i en række nordsyd ca. 3 kilometer fra kysten på kanten af Paludans Flak. Møllerne skal opføres som en del af projektet Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. (www.veo.dk) Samsø Havvind A/S er et selskab der blev stiftet i 2001 for at sikre projektets gennemførelse. Selskabet består af 4 parter. Samsø kommune, Samsø Energi- og Miljøkontor, Samsø Landboforening og Erhvervsforum på Samsø. Selskabet har fået støtte fra Energistyrelsen til forprojekteringen som omhandler miljøpåvirkning, bundforhold, projektering og vindforhold. Møllerne etableres på en såkaldt monopæl. De bliver 102,5 meter i totalhøjde. Rotoren har en diameter på 82 meter og møllens effekt er på 2,3 MW. Det Belgiske firma Drechen (www.deme.be) er valgt som totalleverandør. Danske Bonus (www.bonus.dk) skal bygge møllerne. Fundamenterne er monopæle fra det danske firma Bladt Industries (www.bladt.dk) Mølleparken etableres i samarbejde mellem Samsø kommune som opstiller 5 møller og 5 individuelle møller som opføres af forskellige interessenter. Paludans Flak I/S sælges i 7765 andele. Hver andel svarer til 1000 kwh. Indtægter ved salg af el afregnes til andelshavere efter der er fratrukket løbende driftomkostninger.

3 Revisorerklæring Vi har gennemgået det af Energi- og Miljødata og Euroscan ApS udarbejdede notat vedrørende økonomiske forhold omkring Samsø Havvindmøllepark af 14. marts 2002 med dertilhørende bilag i form af Windbank-beregninger. Notatet indgår som bilag i den mellem Samsø Havvind A/S og de respektive købere af vindmøllerne i havvindmølleparken i indgåede developerkontrakt. Det udførte arbejde Gennemgangen har omfattet de i notatet anførte anlægs- og driftsbudgetter samt de tilhørende forudsætninger og kommentarer. Vi har påset, at de anførte forudsætninger er kommet rigtigt til udtryk i budgetterne og at den indre talmæssige sammenhæng i budgetterne er til stede. Budgetforudsætningerne hviler på reglerne for el-afregning, sådan som de forventes at være efter gennemførelse af de ved forlig af 20. februar 2002 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti aftalte ændringer samt på opnåede godkendelser og indgåede betingede aftaler om opførelse og drift af havvindmølleparker. Supplerende oplysninger Budgetterne er baseret på vurdering af effekten af fremtidige begivenheder, og afkastet af investeringerne kan afvige fra det budgetterede resultat. Budgetterne dækker en periode på 20 år. Ved udarbejdelse af budgetter for så lang en periode, vil der altid være risiko for ændringer i lovgivning og lignende, som kan påvirke den enkelte investors afkast. Der er i notatet beskrevet væsentlige usikkerheder og konsekvensberegnet følsomhed over for ændringer i afregningsprisen på el. Vi er enige i notatets beskrivelser og de anførte konsekvenser. Supplerende oplysninger (fortsat) De i notatet anførte forrentningsprocenter er beregnet uden hensyntagen til den enkelte investors skattemæssige stilling. Den enkelte investor bør nøje vurdere, om den forrentning over projektets løbetid, som fremgår af notatets pkt. 11, er attraktiv. Ved vurdering heraf bør blandt andet inddrages de finansierings- og skattemæssige konsekvenser af investeringen. Konklusion Vi er enige i, at anlægs- og driftsbudgettet indeholder en pålidelig beskrivelse af de opstillede forudsætninger og af projektets risiko og følsomhed, og at det giver investorerne mulighed for at vurdere investeringens resultat i budgetperioden. Silkeborg, den 19. marts 2002 DELOITTE&TOUCHE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ole E. Mortensen statsautoriseret revisor

4 Køb af andele nøgletal For at købe andele skal du udfylde og underskrive vedlagte tegningskontrakt. Hvis du allerede har betalt option for dit køb fratrækkes dette beløb totalinvesteringen. Tegningskontrakten bedes indsendt hurtigst muligt, idet ledelsen ønsker overblik over antal bindende tegninger. Der skal indsendes 1 kontrakt for hver person der ønsker at tegne andele. Kontrakten kan kopieres, eller der kan bestilles flere fra sekretariatet. 7 dage efter indsendelse af tegningskontrakten bedes det fulde beløb på 3150 kr. pr. andel indbetales på laugets konto i nedenstående pengeinstitutter. Tegningskontrakterne modtages og behandles efter princippet første til mølle. Sørg venligst for at beløbsoverførsel sker til tiden. Vi har en venteliste og du risikerer at komme bag i rækken. Indbetaling skal ske til: Spørgsmål til: Paludans Flak I/S Jyske Bank eller tlf fax BG Bank Nøgletal: De 10 havvindmøller har en beregnet produktion på kwh/år Møllernes produktion vil årligt spare naturen for følgende forurening. Svovldioxid (SO 2) 226 ton Kvælstofilter (NO X) 223 ton Kuldioxid (CO 2) ton Støv og slagger 4290 ton Besparelsen skal ses som den mængde kul der skal bruges til at producere kwh

5 Skatteforhold I det følgende fremgår ord som fysiske og juridiske personer. Købere af vindmølleandele er normalt fysiske og juridiske personer, hvilket vil sige mennesker, der indgå r aftaler, som juridisk forpligter dem og giver dem rettigheder. Juridiske personer er ikke nødvendigvis fysiske personer. F.eks. er aktieselskaber, anpartsselskaber, fonde og foreninger juridiske personer, hvor bestyrelsen på vegne af den juridiske personer kan træffe afgørelser om køb af vindmølleandele. Fysiske personer For fysiske personer er der principielt to sæt skatteregler, der kan finde anvendelse: 1) Skematisk regel 2) Anpartsregel Den skematiske regel er typisk mest fordelagtig for de vindmølleejere, der ikke investerer betragtelige beløb. I øvrigt er skatteforholdene afhængig af husstandsindkomst, herunder husstandens kapitalindkomst (om den er negativ eller positiv). Endelig er der nogle fremtidige beregningsmæssige usikkerheder, fordi vindens energiindhold svinger fra år til år, fordi en husstands økonomiske forhold kan svinge over årene, og fordi skattesystemet kan blive ændret. Da vindmøllerne på Paludans Flak først giver udbytte i 2003, skal der først tages stilling til valg af skatteregler i forbindelse med udfyldelsen af selvangivelsen for 2003 d.v.s. foråret Lauget kan ikke påtage sig at yde skatterådgivning for de enkelte vindmølleejere, men der vil i foråret 2004 blive udsendt information om skattereglerne. Valget mellem den skematiske regel eller anpartsreglerne skal foretages i forbindelse med indgivelse af selvangivelsen for det første år, hvor man ejer vindmølleandele og er herefter bindende i hele ejertiden. Køber man andele i forbindelse med vindmølleparkens opførelse, vil man som nævnt ovenfor skulle vælge skatteregel i 2004 i forbindelse med 2003-selvangivelsen. Personer, der allerede har vindmølleandele i andre vindmøllelaug, vil være bundet af det valg de har gjort tidligere. Hvis du har anskaffet andele i andre møllelaug før 22. maj 1996 og har skattefrihed for disse andele, kan køb af andele i lauget betyde, at du mister denne skattefrihed. Hvis du er i denne situation, anbefales du at søge rådgivning hos revisor eller anden økonomisk rådgiver. Skematisk regel Ejeren af vindmølleandele kan vælge at medregne indkomsten ved vindmølledriften efter den skematiske regel i ligningslovens 8 P. Herefter kan en person, der ejer vindmølleandele, vælge at opgøre det skattemæssige resultat som 60% af den del af el-salget, der overstiger et bundfradrag på kr. Beløbet skal medregnes til personens personlige indkomst (dermed den højeste marginalskat), men beløbet er dog undtaget for beskatning efter reglerne om arbejdsmarkedsbidrag.

6 De 40% af indtægten, som er skattefri, skal modsvare driftsudgifter, afskrivninger mv. Eventuelle renteudgifter i forbindelse med finansiering af købet medtages på selvangivelsen på sædvanlig vis, som en del af personens kapitalindkomst. Som nævnt betales der ikke skat af afkastet fra vindmølleandelene, hvis afkastet ligger indenfor bundfradraget. Dette gælder ikke altid, hvis du ejer andele i andre vindmøllelaug. Det skyldes, at man med den skematiske regel har et personligt bundfradrag, specifikt til indtægter fra vindmølleandele, på kr. pr. år kroners-fradraget opgøres brutto, d.v.s. udfra laugets indtjening på elsalg - før drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt afskrivninger (der nedskrives med 5 % årligt, selvom koncessionsperioden er 25 år). Ejer du syv andele eller derunder, betyder dette, at der ikke svares skat af indtægterne. De kroner er et maksimumbeløb, hvilket vil sige, at det ikke kan bruges til andet end indtægter fra vindmølleandele. Udgør disse mindre end kr., kan fradraget ikke udnyttes fuldt ud. Endelig skal det understreges, at bundfradraget er personligt, hvilket vil sige, at hvert myndigt medlem af husstanden kan købe syv andele hver, uden at der skal svares skat. Eksempler med skematisk regel I følgende eksempler er skattebetalingen beregnet ved brug af den skematiske regel ved køb af henholdsvis 7, 10 og 30 andele á kr. og en personlig marginal skatteprocent på 60%. Driftsudgifter regnes til 83 kr/andel/år (se også under driftsøkonomi). Eksemplerne gælder kun år 1 til år 10 under de nuværende skatteregler. Det bemærkes, at driftsudgifterne er beregnet gennemsnitligt for hele perioden. Der nedskrives med 5 % årligt. Eksempler: Investering i 7 andele kr. Indtægt fra 7 andele kr. Bundfradrag kr. Rest 0 kr. Bruttoindtægt efter skat kr. Driftsudgifter -581 kr. Nettoindtægt efter skat kr. Hele indtægten er skattefri. Nettoforrentning efter skat og efter værdinedskrivning ( )/ = 5,97% Investering i 10 andele kr. Indtægt fra 10 andele kr. Bundfradrag kr. Rest kr. Skattepligtig indtægt (60% af kr.) 780 kr. Skattebetaling (60% af 780 kr.) -468 kr. Bruttoindtægt efter skat kr. Driftsudgifter -830 kr. Nettoindtægt efter skat kr. Nettoforrentning efter skat og efter værdinedskrivning ( )/ = 4,53%

7 Investering i 30 andele kr. Indtægt fra 30 andele kr. Bundfradrag kr. Rest kr. Skattepligtig indtægt (60% af kr.) kr. Skattebetaling (60% af kr.) kr. Bruttoindtægt efter skat kr. Driftsudgifter kr. Nettoindtægt efter skat kr. Nettoforrentning efter skat og efter værdinedskrivning ( )/ = 2,24% Anpartsregel Personskattelovens 4 fastslår, at indtægterne og udgifterne ikke skal indgå i personlig indkomst men i den enkelte skatteyders kapitalindkomst. Anpartsreglen er beskrevet i personskattelovens 4, stk. 1, nr. 10 og siger: til kapitalindkomst medregnes.. Indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10, og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Af denne grund er virksomhedsordningen, der omfatter personlig indkomst, ikke praktisk anvendelig for deltagere i lauget. Efter anpartsreglerne medregnes indkomsten for møllen til kapitalindkomsten, og derfor er det ikke muligt at benytte virksomhedsskattelovens regler eller de øvrige regler om beskatning som personlig indkomst. Kort sagt er anpartsreglerne udtryk for en opgørelse af nettoresultatet for mølledriften efter almindelige regler om fradrag for driftsudgifter og afskrivninger, dog således, at der ikke kan etableres et underskud, der kan modregnes i anden indkomst. Derfor er det vigtigt, at afskrivningerne tilpasses, så de ikke overstiger resultatet i øvrigt. Nettoresultatet sammen med renteudgifter og indtægter medregnes som nævnt i kapitalindkomsten. Selskaber (aktie- og anpartsselskaber m.fl.) For disse såkaldte juridiske personer gælder ingen særlige eller specielle skattemæssige regler. Der er tale om investering i driftsmidler, og resultatet af interessentskabets drift skal på helt normal vis indgå i selskabets opgørelse af skattepligtig indkomst med den andel, der svarer til selskabets ejerandel i lauget. I øvrigt henvises til følgende litteratur Vindmøller - Skatte- og momsregler (2000). Fås hos Energioplysningen tlf Faktablad: Vindmøller og skat (maj 2001). Fås hos Energioplysningen tlf Artiklen Det svære valg - om selvangivelsen 1998 for ejere af vindmølleandele i bladet Naturlig Energi, april 1999 af Erik Frikov, statsautoriseret revisor, Deloitte & Touche, (kan lånes på biblioteket).

8 Tegning/økonomi Laugets mølle finansieres ved salg af andele. En andel svarer til en årlig produktion på kwh. Laugets indtægter ved salg af møllens elproduktion, fratrukket løbende driftsomkostninger, udloddes til interessenterne. Anlægsbudget Nedenstående anlægsbudget er det gældende budget for lauget og dermed for køb af andele. Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet er der lagt en konservativ vurdering. Først når anlægsregnskabet bliver opgjort, kan den endelige andelspris fastlægges. Besparelser i forhold til budgettet vil blive tilbagebetalt til andelshaverne i forbindelse med den første udlodning af driftsoverskud som forventes i 3. kvartal år Turnkey-leverandør ekskl. drift og service Projektudvikling Projektsekretariat Reserver - uforudsete udgifter Ialt kr kr kr kr kr. Beregnet energiproduktion* Solgt produktion Antal andele Ialt * Ifølge beregninger foretaget af Energi- og Miljødata samt Euroscan 7.764,8 MWh 7.764,8 MWh stk kr./andel Kommentarer til de enkelte budgetposter: Ad. Turnkey-leverandør: Prisen er baseret på en 2,3 MW mølle, og der er tale om en turnkey-leverance (totalleverance). Ad. Projektudvikling: Dækker anslåede omkostninger ved projektets udvikling/tilblivelse, udbuds- og tilbudsarbejdet, byggestyring og planlægningsarbejdet. Ad. Projektsekretariat: Omfatter koordineringen af hele projektet i henhold til developerkontrakten. Ad. Reserver - uforudsete udgifter Omfatter beløb til ekstraordinære situationer samt uforudsete udgifter. Driftsøkonomi År 1 til år 10. Årlig indtægt pr. andel de første 10 år af projektet (i faste år 2002 priser): Salgspris for el Indtægt ved elsalg Drift og vedligehold Nettoindtægt 430 kr. 430 kr. -83 kr. 347 kr.

9 År 10 til år 20. Årlig driftsindtægt pr. andel fra år 10 år til 20. år af projektet (i faste år 2002 priser) ved high-casescenarie, jf. nedenstående forklaring: Salgspris for el Indtægt ved elsalg Drift og vedligehold Nettoindtægt Forudsætninger for driftsøkonomien 430 kr. 430 kr. -83 kr. 347 kr. Som en del af Samsø-forliget har forligspartierne i Folketinget besluttet at sikre en minimumspris på 43 øre/kwh i en periode på 10 år. Denne garanti for afregningsprisen i de første 10 år forudsætter dog, at Paludans Flak er nettilsluttet inden den 31 december Det fremgår af turnkey-kontrakten, at projektet vil blive nettilsluttet pr. 31. december 2002, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder. Efter 10 år Fra år 10 til år 20 er der i high-case-scenariet forudsat en samlet indtægt på 43 øre/kwh. Afregningsprisen kan blive højere, men den kan også blive lavere. En bundpris på 43 øre/kwh mener lauget er en realistisk pris, men denne pris er ikke garanteret, hvilket andelskøberne gøres opmærksom på. Der kan også beregnes 36 øre/kwh i de følgende 10 år. Der antages en projektlevetid i 20 år, omend tilladelsen omhandler 25 år. De 36 øre/kwh fremkommer ved en antagelse om etablering af et bevismarked for vedvarende energi. Prisen på et såkaldt VE-bevis ansættes herefter til 18 øre/kwh. Hertil kommer en ren markedspris, også på 18 øre/kwh. Et low-case scenarie antager stadig 43 øre/kwh de første 10 år, derefter 28 øre/kwh i den efterfølgende periode. Når der fremlægges 3 prisscenarier er det naturligvis udtryk for meget stor usikkerhed omkring den fremtidige afregningspris for vedvarende energi. Det skal hertil bemærkes, at også den garanterede mindstepris på 43 øre/kwh netop er en mindstepris, som under gunstige forhold kan blive forøget. Dette vil afhænge af etableringen af et eventuelt grønt marked for energi samt prisudviklingen på dette. Prisgarantien i 10 år bygger på den politiske aftale som partierne bag elreformen, d.v.s. Venstre, Konservativt Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti indgik den 20. februar 2002.

10 Driftsbudget (i faste år 2002 priser), ekskl. serviceaftaler: Bemærk, at laugets andel af nedenstående driftsbudget udgør 10%. Forsikring Administration Stærkstrøm, driftsleder Bestyrelsesmøder og ledelse Revision Ekstern rådgivning Diverse, herunder indkøb af EDB Ialt Årligt kr kr kr kr kr kr kr kr. Ad forsikring: Omfatter nødvendige forsikringer for møllens drift, herunder all risk maskinforsikring med driftstabsforsikring. Ad administration: Forventes varetaget af et driftsselskab under Samsø Havvind A/S. Ad stærkstrøm, driftsleder: Krav om driftsleder ifølge lovgivning. Ad ekstern rådgivning: Nødvendig rådgivning vedrørende økonomi, jura eller lignende. Ad diverse, herunder indkøb af EDB: Til brug for driftsselskabets start m.m.. Drift og vedligehold Drift og vedligehold er inkluderet i projektet som totalt beløb, hvoraf laugets andel udgør 10 %.. I beregningerne er det antaget, at der indgås en serviceaftale for de første to års udgifter til garanti og service for hele mølleparken. Denne betales løbende med et totalbeløb på kr kr. For år 3, 4 og 5 indgås ligeledes en sådan aftale til en samlet pris på kr Der beregnes betalt i løbende priser. Udover servicepakken er der budgetteret med driftsudgifter på kr årligt fra år 1, jf. foranstående driftsbudget. Der henlægges også fra år 6. Det bemærkes hertil, at myndighederne stiller krav om et så passende niveau for henlæggelser, at oprydning efter endt produktion er sikret. Fra år 6 beregnes kr årligt til drift, vedligeholdelse samt henlæggelser. Der er ikke taget hensyn til, hvornår og i hvilket omfang henlæggelser aktiveres. Ikke aktiverede henlæggelser vil kunne bibringe en renteindtægt, som således ikke er opgjort i beregningerne. Med hensyn til den producerede mængde af energi, vedligeholdelsesudgifter mv., vil der naturligvis være udsving fra år til år, men set over projektets samlede levetid, anses dette ikke for væsentligt.

11 Paludans Flak I/S Tegningskontrakt Navn CPR nr. /SE nr. Adresse Telefon Postnummer, By adresse Jeg tegner mig bindende for Jeg har tidligere indbetalt kr. stk. andele i Paludans Flak I/S,- i option til Samsø Havvind A/S Pris pr. andel kr ,00 andele à = investering i alt kr.,- Jeg er indforstået med, at indbetalingen skal ske senest 14 dage efter underskrift af denne kontrakt, som indsendes til Paludans Flak I/S, Museumsvej 1, 8305 Samsø Tegningen lukkes ved fuldtegning. Indbetaling skal ske til: Jyske Bank reg konto eller BG Bank reg konto Undertegnede tiltræder hermed interessentskabets vedtægter, og giver ledelsen fuldmagt til at foretage alle nødvendige dispositioner i forbindelse med etablering af vindmølleparken på Paludans Flak. Dato Underskrift

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001 Green Globe International I/S BILAG 1 BJ J/2-3-1 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Marts 21 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB REALVISION REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB N PALUDANS FLAK HAVVIND I/S Museumsvej 1, Tranebjerg 835 Samsø Årsrapport 23 2. regnskabsår ÅRHUS: FREDERIKSGADE 76. 8 ÅRHUS C TLF. 86 75 74. FAX 86 75 74 1

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje

Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje Vindmøller ved Lyngbygård Medejerskab, værditab og grøn pulje 13. August 2013 Aftenens emner Vindmølleområdet Værditab Grøn pulje Vindmølleanparter - køberetsordningen Økonomi i en vindmølleanpart Vedtægter

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande Side 1 af 14 Juni 2012 Indledning og kort orientering om projektet Indledning UHRE WINDPOWER 2 I/S tilbyder dig

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TIt: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 LEN DUM KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. TARSVEJ 37B,

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S Green Globe International I/S BILAG 2 19. marts 2001 Endeligt ejerskab af Samsø Havvindmøllepark Organisation og selskabsformer samt det videre arbejde 1. Indledning Dette notat indgår som et bidrag til

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af:

Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: Investering i Windpark Hilgermissen 1 stk. Vestas V80 2 MW vindmølle i Tyskland. Projektet er udbudt af: 1 Kære investor, Jeg har hermed fornøjelsen af, at invitere dig til at deltage i en yderst spændende

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2009 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller,

Læs mere

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed,

Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, Nybygget 900 kwp PV projekt i Zeitz, K/S Solpark Zeitz II, Tyskland - tilslutning december 2013 Fremragende kombination af afkast, forudsigelighed, skattefordele og upside Solanlægget bliver bygget i 2013

Læs mere

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II

UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II Nejst Etape II - Brønderslev Kommune UDVIDELSE AF VINDMØLLEROJEKT NEJST ETAPE II 3 stk. Vestas V112 3,075 3,3 MW med en totalhøjde på 140 meter Beskrivelse af projektet 3 stk. Vestas V112 140 meter. Samme

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S

Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S Udbud af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S November 2014 Indledning Denne invitation til køb af andele i St. Røttinge Vindkraft I/S er udarbejdet i henhold til 13-17 i Lov om fremme af vedvarende energi,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2008 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Virksomhedsetablering

Virksomhedsetablering Virksomhedsetablering Copenhagen IT University, 8 September 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til diskussion Forretningsplanen Præsentation og diskussion Erfaringer fra brug af digital

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2014 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

VE-loven vedtaget 30. maj 2013

VE-loven vedtaget 30. maj 2013 VE-loven vedtaget 30. maj 2013 De fire ordninger: Værditabsordning Forkøbsret for lokale Lokal grøn ordning Garantifond v. oprettelse af møllelav Nye regler i VE-loven Værditabsordning: Kun værditab ved

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Morsø Vind I/S Udbudsmateriale

Morsø Vind I/S Udbudsmateriale Morsø Vind I/S Udbudsmateriale Udbydes af: Morsoe Wind A/S Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors 1. Generel information 1. januar 2009 trådte lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven) i kraft. Loven er

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger

Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Vejledning nr. 102 12/2009 Gammelt nr. 102 Bemærkninger til standardvedtægter for private almene vandforsyninger Trænger vandværkets gamle vedtægter til et eftersyn, så anbefaler foreningen, at man indsender

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Krusbjerg Vindkraft I/S

Krusbjerg Vindkraft I/S Indbydelse til køb af vindmølleandele i henhold til VE-loven om køberet Udbudt af Wind Estate A/S Forord Denne indbydelse er udarbejdet for at orientere om køberetten til lokalbefolkningen i forbindelse

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND Nye bøger fra Gjellerup Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.gjellerup.dk og få information om nye bøger. DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND JYTTE HEJE MIKKELSEN & ERIK WERLAUFF Gjellerup

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Indbydelse til køb af vindmølleanparter.

Indbydelse til køb af vindmølleanparter. 1 Indbydelse til køb af vindmølleanparter. Præsentation og gennemgang af vindmølleprojektet. Indledning Nærværende indbydelse omfatter følgende materiale: 2 VVM-redegørelse og miljørapport, Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A.

JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. JERSLEV KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. DRIFTSBUDGET 1/4 2015-31/3 2016 VARMEVÆRKETS BUDGETBERETNING Budgettets formål Budgettet omfatter regnskabsåret 2015/16 og er udarbejdet som et led i den økonomiske styring

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S

VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S VEDTÆGTER for Gilbjerg Vindmøllelav I/S Navn 1 Interessentskabets navn er Gilbjerg Vindmøllelav I/S Hjemsted 2 Interessentskabets hjemsted er Billund Kommune. Formål 3 Interessentskabets formål er at eje

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Tegningsmateriale for

Tegningsmateriale for Tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug I/S har af DONG Energy købt den midterste af tre store havvindmøller ved Avedøre Holme. Møllerne opføres af DONG Energy, som ejer

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73

K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 - 1 - K/S Viking 3, Ejendomme Gl. Røsnæsvej 13 4400 Kalundborg K/S Viking 3, Ejendomme CVR nr. 12 49 78 73 Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen 2014 (Dato) (Underskrift) - 2 - Generelt

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688

NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 NØRHEDE-HJORTMOSE VINDKRAFT I/S CVR.nr. 35166688 Vejledning i handel med andele Hvis du overvejer eller ønsker at sælge dine andele, vil vi som bestyrelse, anbefale at du læser denne vejledning grundigt.

Læs mere

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier

MEN Nye store problemer skabes for selskabers investering i porteføljeaktier Bilag 1 Indledning - del 1 Forårspakken er vel modtaget Reduktion af marginalskatterne. Skattefrihed for 10% aktionærer. Disse ændringer styrker lysten til innovation! MEN Nye store problemer skabes for

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Selvangivelse for solcelle-anlæg

Selvangivelse for solcelle-anlæg Selvangivelse for solcelle-anlæg Har du anskaffet et solcelle-anlæg, skal du være opmærksom på de skattemæssige muligheder, der er for at få din investering finansieret over skattebilletten. Sønderjyllands

Læs mere

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85

K/S Berlin Retail A. Bilag til selvangivelsen for. CVR-nr. 31 04 88 85 K/S Berlin Retail A Bilag til selvangivelsen for 2014 CVR-nr. 31 04 88 85 Navn CPR-nr. Antal anparter (i alt 100 stk.) Indholdsfortegnelse Side Ledelsens erklæring 1 Revisors erklæring om opstilling af

Læs mere

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014

Introduktion. Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt. Marts 2014 Introduktion Etablering af kystnær møllepark i Århus Bugt Marts 2014 Indhold Introduktion til Havvind Århus Bugt Hovedlinjer i projektets økonomi HÅB 20 kystnære møller 3-6 MW pr. mølle Max. 150 m totalhøjde

Læs mere

VEDTÆGTER for. Salg af vindmølle

VEDTÆGTER for. Salg af vindmølle VEDTÆGTER for Morsø Vind I/S Interessentskabets navn er "Morsø Vind I/S" Interessentskabets hjemsted er Morsø Kommune. Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller, der er tilsluttet elnettet

Læs mere