Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegningsmateriale for. Paludans Flak I/S. Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø"

Transkript

1 Tegningsmateriale for Paludans Flak I/S Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø 10 stk. 2,3 MW Bonus på monopæl. 3,5 kilometer syd for Samsø Paludans Flak I/S er 1 af 10 havvindmøller syd for Samsø. Projektet giver mulighed for at folk kan købe andele i møllerne. 5 møller ejes af kommunen, 4 møller ejes af private investorer og 1 mølle af andelshavere.

2 Interessentskab og ledelse for lauget Bestyrelsen for Paludans Flak I/S består af følgende personer: Formand Inge-Dorthe E. Larsen, Jørgen Hald, Paul Erik Wedelgaard, Jens Jørgen Øster Mortensen og Flemming V. Jensen Møllelauget er oprettet som et interessentskab. Som interessent ejer du en andel svarende til 1/7765 af interessentskabet pr. andel du køber. I et I/S er der solidarisk hæftelse. Alle fællesejede vindmøller i Danmark er organiseret som I/S uden at det har givet anledning til problemer med den solidariske hæftelse. Ifølge vedtægterne må der ikke stiftes gæld i lauget og møllerne er betryggende forsikret. Bestyrelsen har, under forudsætning af fuldtegning af andelsmølle, tiltrådt developer kontrakt og tegner dermed Paludan Flak I/S på lige fod med de øvrige investorer i Samsø Havvind A/S. Developerkontrakt og vedtægt kan rekvireres på Samsø Havvinds sekretariat. Paludans Flak I/S Syd for Samsø bygger Samsø Havvind A/S 10 havvindmøller. Møllerne skal stå i en række nordsyd ca. 3 kilometer fra kysten på kanten af Paludans Flak. Møllerne skal opføres som en del af projektet Samsø Danmarks Vedvarende Energi-Ø. (www.veo.dk) Samsø Havvind A/S er et selskab der blev stiftet i 2001 for at sikre projektets gennemførelse. Selskabet består af 4 parter. Samsø kommune, Samsø Energi- og Miljøkontor, Samsø Landboforening og Erhvervsforum på Samsø. Selskabet har fået støtte fra Energistyrelsen til forprojekteringen som omhandler miljøpåvirkning, bundforhold, projektering og vindforhold. Møllerne etableres på en såkaldt monopæl. De bliver 102,5 meter i totalhøjde. Rotoren har en diameter på 82 meter og møllens effekt er på 2,3 MW. Det Belgiske firma Drechen (www.deme.be) er valgt som totalleverandør. Danske Bonus (www.bonus.dk) skal bygge møllerne. Fundamenterne er monopæle fra det danske firma Bladt Industries (www.bladt.dk) Mølleparken etableres i samarbejde mellem Samsø kommune som opstiller 5 møller og 5 individuelle møller som opføres af forskellige interessenter. Paludans Flak I/S sælges i 7765 andele. Hver andel svarer til 1000 kwh. Indtægter ved salg af el afregnes til andelshavere efter der er fratrukket løbende driftomkostninger.

3 Revisorerklæring Vi har gennemgået det af Energi- og Miljødata og Euroscan ApS udarbejdede notat vedrørende økonomiske forhold omkring Samsø Havvindmøllepark af 14. marts 2002 med dertilhørende bilag i form af Windbank-beregninger. Notatet indgår som bilag i den mellem Samsø Havvind A/S og de respektive købere af vindmøllerne i havvindmølleparken i indgåede developerkontrakt. Det udførte arbejde Gennemgangen har omfattet de i notatet anførte anlægs- og driftsbudgetter samt de tilhørende forudsætninger og kommentarer. Vi har påset, at de anførte forudsætninger er kommet rigtigt til udtryk i budgetterne og at den indre talmæssige sammenhæng i budgetterne er til stede. Budgetforudsætningerne hviler på reglerne for el-afregning, sådan som de forventes at være efter gennemførelse af de ved forlig af 20. februar 2002 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti aftalte ændringer samt på opnåede godkendelser og indgåede betingede aftaler om opførelse og drift af havvindmølleparker. Supplerende oplysninger Budgetterne er baseret på vurdering af effekten af fremtidige begivenheder, og afkastet af investeringerne kan afvige fra det budgetterede resultat. Budgetterne dækker en periode på 20 år. Ved udarbejdelse af budgetter for så lang en periode, vil der altid være risiko for ændringer i lovgivning og lignende, som kan påvirke den enkelte investors afkast. Der er i notatet beskrevet væsentlige usikkerheder og konsekvensberegnet følsomhed over for ændringer i afregningsprisen på el. Vi er enige i notatets beskrivelser og de anførte konsekvenser. Supplerende oplysninger (fortsat) De i notatet anførte forrentningsprocenter er beregnet uden hensyntagen til den enkelte investors skattemæssige stilling. Den enkelte investor bør nøje vurdere, om den forrentning over projektets løbetid, som fremgår af notatets pkt. 11, er attraktiv. Ved vurdering heraf bør blandt andet inddrages de finansierings- og skattemæssige konsekvenser af investeringen. Konklusion Vi er enige i, at anlægs- og driftsbudgettet indeholder en pålidelig beskrivelse af de opstillede forudsætninger og af projektets risiko og følsomhed, og at det giver investorerne mulighed for at vurdere investeringens resultat i budgetperioden. Silkeborg, den 19. marts 2002 DELOITTE&TOUCHE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ole E. Mortensen statsautoriseret revisor

4 Køb af andele nøgletal For at købe andele skal du udfylde og underskrive vedlagte tegningskontrakt. Hvis du allerede har betalt option for dit køb fratrækkes dette beløb totalinvesteringen. Tegningskontrakten bedes indsendt hurtigst muligt, idet ledelsen ønsker overblik over antal bindende tegninger. Der skal indsendes 1 kontrakt for hver person der ønsker at tegne andele. Kontrakten kan kopieres, eller der kan bestilles flere fra sekretariatet. 7 dage efter indsendelse af tegningskontrakten bedes det fulde beløb på 3150 kr. pr. andel indbetales på laugets konto i nedenstående pengeinstitutter. Tegningskontrakterne modtages og behandles efter princippet første til mølle. Sørg venligst for at beløbsoverførsel sker til tiden. Vi har en venteliste og du risikerer at komme bag i rækken. Indbetaling skal ske til: Spørgsmål til: Paludans Flak I/S Jyske Bank eller tlf fax BG Bank Nøgletal: De 10 havvindmøller har en beregnet produktion på kwh/år Møllernes produktion vil årligt spare naturen for følgende forurening. Svovldioxid (SO 2) 226 ton Kvælstofilter (NO X) 223 ton Kuldioxid (CO 2) ton Støv og slagger 4290 ton Besparelsen skal ses som den mængde kul der skal bruges til at producere kwh

5 Skatteforhold I det følgende fremgår ord som fysiske og juridiske personer. Købere af vindmølleandele er normalt fysiske og juridiske personer, hvilket vil sige mennesker, der indgå r aftaler, som juridisk forpligter dem og giver dem rettigheder. Juridiske personer er ikke nødvendigvis fysiske personer. F.eks. er aktieselskaber, anpartsselskaber, fonde og foreninger juridiske personer, hvor bestyrelsen på vegne af den juridiske personer kan træffe afgørelser om køb af vindmølleandele. Fysiske personer For fysiske personer er der principielt to sæt skatteregler, der kan finde anvendelse: 1) Skematisk regel 2) Anpartsregel Den skematiske regel er typisk mest fordelagtig for de vindmølleejere, der ikke investerer betragtelige beløb. I øvrigt er skatteforholdene afhængig af husstandsindkomst, herunder husstandens kapitalindkomst (om den er negativ eller positiv). Endelig er der nogle fremtidige beregningsmæssige usikkerheder, fordi vindens energiindhold svinger fra år til år, fordi en husstands økonomiske forhold kan svinge over årene, og fordi skattesystemet kan blive ændret. Da vindmøllerne på Paludans Flak først giver udbytte i 2003, skal der først tages stilling til valg af skatteregler i forbindelse med udfyldelsen af selvangivelsen for 2003 d.v.s. foråret Lauget kan ikke påtage sig at yde skatterådgivning for de enkelte vindmølleejere, men der vil i foråret 2004 blive udsendt information om skattereglerne. Valget mellem den skematiske regel eller anpartsreglerne skal foretages i forbindelse med indgivelse af selvangivelsen for det første år, hvor man ejer vindmølleandele og er herefter bindende i hele ejertiden. Køber man andele i forbindelse med vindmølleparkens opførelse, vil man som nævnt ovenfor skulle vælge skatteregel i 2004 i forbindelse med 2003-selvangivelsen. Personer, der allerede har vindmølleandele i andre vindmøllelaug, vil være bundet af det valg de har gjort tidligere. Hvis du har anskaffet andele i andre møllelaug før 22. maj 1996 og har skattefrihed for disse andele, kan køb af andele i lauget betyde, at du mister denne skattefrihed. Hvis du er i denne situation, anbefales du at søge rådgivning hos revisor eller anden økonomisk rådgiver. Skematisk regel Ejeren af vindmølleandele kan vælge at medregne indkomsten ved vindmølledriften efter den skematiske regel i ligningslovens 8 P. Herefter kan en person, der ejer vindmølleandele, vælge at opgøre det skattemæssige resultat som 60% af den del af el-salget, der overstiger et bundfradrag på kr. Beløbet skal medregnes til personens personlige indkomst (dermed den højeste marginalskat), men beløbet er dog undtaget for beskatning efter reglerne om arbejdsmarkedsbidrag.

6 De 40% af indtægten, som er skattefri, skal modsvare driftsudgifter, afskrivninger mv. Eventuelle renteudgifter i forbindelse med finansiering af købet medtages på selvangivelsen på sædvanlig vis, som en del af personens kapitalindkomst. Som nævnt betales der ikke skat af afkastet fra vindmølleandelene, hvis afkastet ligger indenfor bundfradraget. Dette gælder ikke altid, hvis du ejer andele i andre vindmøllelaug. Det skyldes, at man med den skematiske regel har et personligt bundfradrag, specifikt til indtægter fra vindmølleandele, på kr. pr. år kroners-fradraget opgøres brutto, d.v.s. udfra laugets indtjening på elsalg - før drifts- og vedligeholdelsesomkostninger samt afskrivninger (der nedskrives med 5 % årligt, selvom koncessionsperioden er 25 år). Ejer du syv andele eller derunder, betyder dette, at der ikke svares skat af indtægterne. De kroner er et maksimumbeløb, hvilket vil sige, at det ikke kan bruges til andet end indtægter fra vindmølleandele. Udgør disse mindre end kr., kan fradraget ikke udnyttes fuldt ud. Endelig skal det understreges, at bundfradraget er personligt, hvilket vil sige, at hvert myndigt medlem af husstanden kan købe syv andele hver, uden at der skal svares skat. Eksempler med skematisk regel I følgende eksempler er skattebetalingen beregnet ved brug af den skematiske regel ved køb af henholdsvis 7, 10 og 30 andele á kr. og en personlig marginal skatteprocent på 60%. Driftsudgifter regnes til 83 kr/andel/år (se også under driftsøkonomi). Eksemplerne gælder kun år 1 til år 10 under de nuværende skatteregler. Det bemærkes, at driftsudgifterne er beregnet gennemsnitligt for hele perioden. Der nedskrives med 5 % årligt. Eksempler: Investering i 7 andele kr. Indtægt fra 7 andele kr. Bundfradrag kr. Rest 0 kr. Bruttoindtægt efter skat kr. Driftsudgifter -581 kr. Nettoindtægt efter skat kr. Hele indtægten er skattefri. Nettoforrentning efter skat og efter værdinedskrivning ( )/ = 5,97% Investering i 10 andele kr. Indtægt fra 10 andele kr. Bundfradrag kr. Rest kr. Skattepligtig indtægt (60% af kr.) 780 kr. Skattebetaling (60% af 780 kr.) -468 kr. Bruttoindtægt efter skat kr. Driftsudgifter -830 kr. Nettoindtægt efter skat kr. Nettoforrentning efter skat og efter værdinedskrivning ( )/ = 4,53%

7 Investering i 30 andele kr. Indtægt fra 30 andele kr. Bundfradrag kr. Rest kr. Skattepligtig indtægt (60% af kr.) kr. Skattebetaling (60% af kr.) kr. Bruttoindtægt efter skat kr. Driftsudgifter kr. Nettoindtægt efter skat kr. Nettoforrentning efter skat og efter værdinedskrivning ( )/ = 2,24% Anpartsregel Personskattelovens 4 fastslår, at indtægterne og udgifterne ikke skal indgå i personlig indkomst men i den enkelte skatteyders kapitalindkomst. Anpartsreglen er beskrevet i personskattelovens 4, stk. 1, nr. 10 og siger: til kapitalindkomst medregnes.. Indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når antallet af ejere er større end 10, og den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang. Af denne grund er virksomhedsordningen, der omfatter personlig indkomst, ikke praktisk anvendelig for deltagere i lauget. Efter anpartsreglerne medregnes indkomsten for møllen til kapitalindkomsten, og derfor er det ikke muligt at benytte virksomhedsskattelovens regler eller de øvrige regler om beskatning som personlig indkomst. Kort sagt er anpartsreglerne udtryk for en opgørelse af nettoresultatet for mølledriften efter almindelige regler om fradrag for driftsudgifter og afskrivninger, dog således, at der ikke kan etableres et underskud, der kan modregnes i anden indkomst. Derfor er det vigtigt, at afskrivningerne tilpasses, så de ikke overstiger resultatet i øvrigt. Nettoresultatet sammen med renteudgifter og indtægter medregnes som nævnt i kapitalindkomsten. Selskaber (aktie- og anpartsselskaber m.fl.) For disse såkaldte juridiske personer gælder ingen særlige eller specielle skattemæssige regler. Der er tale om investering i driftsmidler, og resultatet af interessentskabets drift skal på helt normal vis indgå i selskabets opgørelse af skattepligtig indkomst med den andel, der svarer til selskabets ejerandel i lauget. I øvrigt henvises til følgende litteratur Vindmøller - Skatte- og momsregler (2000). Fås hos Energioplysningen tlf Faktablad: Vindmøller og skat (maj 2001). Fås hos Energioplysningen tlf Artiklen Det svære valg - om selvangivelsen 1998 for ejere af vindmølleandele i bladet Naturlig Energi, april 1999 af Erik Frikov, statsautoriseret revisor, Deloitte & Touche, (kan lånes på biblioteket).

8 Tegning/økonomi Laugets mølle finansieres ved salg af andele. En andel svarer til en årlig produktion på kwh. Laugets indtægter ved salg af møllens elproduktion, fratrukket løbende driftsomkostninger, udloddes til interessenterne. Anlægsbudget Nedenstående anlægsbudget er det gældende budget for lauget og dermed for køb af andele. Ved udarbejdelsen af anlægsbudgettet er der lagt en konservativ vurdering. Først når anlægsregnskabet bliver opgjort, kan den endelige andelspris fastlægges. Besparelser i forhold til budgettet vil blive tilbagebetalt til andelshaverne i forbindelse med den første udlodning af driftsoverskud som forventes i 3. kvartal år Turnkey-leverandør ekskl. drift og service Projektudvikling Projektsekretariat Reserver - uforudsete udgifter Ialt kr kr kr kr kr. Beregnet energiproduktion* Solgt produktion Antal andele Ialt * Ifølge beregninger foretaget af Energi- og Miljødata samt Euroscan 7.764,8 MWh 7.764,8 MWh stk kr./andel Kommentarer til de enkelte budgetposter: Ad. Turnkey-leverandør: Prisen er baseret på en 2,3 MW mølle, og der er tale om en turnkey-leverance (totalleverance). Ad. Projektudvikling: Dækker anslåede omkostninger ved projektets udvikling/tilblivelse, udbuds- og tilbudsarbejdet, byggestyring og planlægningsarbejdet. Ad. Projektsekretariat: Omfatter koordineringen af hele projektet i henhold til developerkontrakten. Ad. Reserver - uforudsete udgifter Omfatter beløb til ekstraordinære situationer samt uforudsete udgifter. Driftsøkonomi År 1 til år 10. Årlig indtægt pr. andel de første 10 år af projektet (i faste år 2002 priser): Salgspris for el Indtægt ved elsalg Drift og vedligehold Nettoindtægt 430 kr. 430 kr. -83 kr. 347 kr.

9 År 10 til år 20. Årlig driftsindtægt pr. andel fra år 10 år til 20. år af projektet (i faste år 2002 priser) ved high-casescenarie, jf. nedenstående forklaring: Salgspris for el Indtægt ved elsalg Drift og vedligehold Nettoindtægt Forudsætninger for driftsøkonomien 430 kr. 430 kr. -83 kr. 347 kr. Som en del af Samsø-forliget har forligspartierne i Folketinget besluttet at sikre en minimumspris på 43 øre/kwh i en periode på 10 år. Denne garanti for afregningsprisen i de første 10 år forudsætter dog, at Paludans Flak er nettilsluttet inden den 31 december Det fremgår af turnkey-kontrakten, at projektet vil blive nettilsluttet pr. 31. december 2002, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder. Efter 10 år Fra år 10 til år 20 er der i high-case-scenariet forudsat en samlet indtægt på 43 øre/kwh. Afregningsprisen kan blive højere, men den kan også blive lavere. En bundpris på 43 øre/kwh mener lauget er en realistisk pris, men denne pris er ikke garanteret, hvilket andelskøberne gøres opmærksom på. Der kan også beregnes 36 øre/kwh i de følgende 10 år. Der antages en projektlevetid i 20 år, omend tilladelsen omhandler 25 år. De 36 øre/kwh fremkommer ved en antagelse om etablering af et bevismarked for vedvarende energi. Prisen på et såkaldt VE-bevis ansættes herefter til 18 øre/kwh. Hertil kommer en ren markedspris, også på 18 øre/kwh. Et low-case scenarie antager stadig 43 øre/kwh de første 10 år, derefter 28 øre/kwh i den efterfølgende periode. Når der fremlægges 3 prisscenarier er det naturligvis udtryk for meget stor usikkerhed omkring den fremtidige afregningspris for vedvarende energi. Det skal hertil bemærkes, at også den garanterede mindstepris på 43 øre/kwh netop er en mindstepris, som under gunstige forhold kan blive forøget. Dette vil afhænge af etableringen af et eventuelt grønt marked for energi samt prisudviklingen på dette. Prisgarantien i 10 år bygger på den politiske aftale som partierne bag elreformen, d.v.s. Venstre, Konservativt Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti indgik den 20. februar 2002.

10 Driftsbudget (i faste år 2002 priser), ekskl. serviceaftaler: Bemærk, at laugets andel af nedenstående driftsbudget udgør 10%. Forsikring Administration Stærkstrøm, driftsleder Bestyrelsesmøder og ledelse Revision Ekstern rådgivning Diverse, herunder indkøb af EDB Ialt Årligt kr kr kr kr kr kr kr kr. Ad forsikring: Omfatter nødvendige forsikringer for møllens drift, herunder all risk maskinforsikring med driftstabsforsikring. Ad administration: Forventes varetaget af et driftsselskab under Samsø Havvind A/S. Ad stærkstrøm, driftsleder: Krav om driftsleder ifølge lovgivning. Ad ekstern rådgivning: Nødvendig rådgivning vedrørende økonomi, jura eller lignende. Ad diverse, herunder indkøb af EDB: Til brug for driftsselskabets start m.m.. Drift og vedligehold Drift og vedligehold er inkluderet i projektet som totalt beløb, hvoraf laugets andel udgør 10 %.. I beregningerne er det antaget, at der indgås en serviceaftale for de første to års udgifter til garanti og service for hele mølleparken. Denne betales løbende med et totalbeløb på kr kr. For år 3, 4 og 5 indgås ligeledes en sådan aftale til en samlet pris på kr Der beregnes betalt i løbende priser. Udover servicepakken er der budgetteret med driftsudgifter på kr årligt fra år 1, jf. foranstående driftsbudget. Der henlægges også fra år 6. Det bemærkes hertil, at myndighederne stiller krav om et så passende niveau for henlæggelser, at oprydning efter endt produktion er sikret. Fra år 6 beregnes kr årligt til drift, vedligeholdelse samt henlæggelser. Der er ikke taget hensyn til, hvornår og i hvilket omfang henlæggelser aktiveres. Ikke aktiverede henlæggelser vil kunne bibringe en renteindtægt, som således ikke er opgjort i beregningerne. Med hensyn til den producerede mængde af energi, vedligeholdelsesudgifter mv., vil der naturligvis være udsving fra år til år, men set over projektets samlede levetid, anses dette ikke for væsentligt.

11 Paludans Flak I/S Tegningskontrakt Navn CPR nr. /SE nr. Adresse Telefon Postnummer, By adresse Jeg tegner mig bindende for Jeg har tidligere indbetalt kr. stk. andele i Paludans Flak I/S,- i option til Samsø Havvind A/S Pris pr. andel kr ,00 andele à = investering i alt kr.,- Jeg er indforstået med, at indbetalingen skal ske senest 14 dage efter underskrift af denne kontrakt, som indsendes til Paludans Flak I/S, Museumsvej 1, 8305 Samsø Tegningen lukkes ved fuldtegning. Indbetaling skal ske til: Jyske Bank reg konto eller BG Bank reg konto Undertegnede tiltræder hermed interessentskabets vedtægter, og giver ledelsen fuldmagt til at foretage alle nødvendige dispositioner i forbindelse med etablering af vindmølleparken på Paludans Flak. Dato Underskrift

Tegningsmateriale for

Tegningsmateriale for Tegningsmateriale for Hvidovre Vindmøllelaug I/S Hvidovre Vindmøllelaug I/S har af DONG Energy købt den midterste af tre store havvindmøller ved Avedøre Holme. Møllerne opføres af DONG Energy, som ejer

Læs mere

Nye møller på Bornholm

Nye møller på Bornholm Prospekt 2002 Nye møller på Bornholm Kort orientering om projektet Bornholms Vindmøllelaug I/S har i de sidste 2 år i samarbejde med Nordex Energy GmbH arbejdet på at udskifte de gamle møller på Bornholm

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Green Globe International I/S

Green Globe International I/S Green Globe International I/S BILAG 2 19. marts 2001 Endeligt ejerskab af Samsø Havvindmøllepark Organisation og selskabsformer samt det videre arbejde 1. Indledning Dette notat indgår som et bidrag til

Læs mere

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE GRIMSHAVE MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Grimshave møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Nyborg Kommune indbydes

Læs mere

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE

NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE NØRREGÅRD MØLLELAUG I/S ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. KØB AF VINDMØLLEANDELE For et indskud på DKK 3000 kan du erhverve en vindmølleandel i Nørregård møllelaug I/S Lokalbefolkningen i Svendborg Kommune indbydes

Læs mere

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27

Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S indbyder Dem til tegning af anparter i K/S VindInvest 27 Sølund Invest A/S Hovedgaden 8 DK-3460 Birkerød Telefon +45 44 85 22 10 Telefax +45 44 85 18 10 E-mail: info@soelund-invest.dk

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1

Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 Investeringsredegørelse for Vestas Projekt 2010-1 15.03.2010 side 1 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVEM ER INTERNATIONAL WIND ENERGY A/S... 3 GENERELT OM INVESTERING I VINDMØLLER... 4 NØGLETAL...

Læs mere

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande

TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande TEGNINGSMATERIALE UHRE WINDPOWER 2 I/S etablerer 4 stk. 3 MW SIEMENS møller i FLØ, Brande Side 1 af 14 Juni 2012 Indledning og kort orientering om projektet Indledning UHRE WINDPOWER 2 I/S tilbyder dig

Læs mere

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2

Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 Investeringsredegørelse Enercon Projekt 2012-2 1 stk. Enercon E82-2,3 MW 82 m rotordiameter 138 m tårnhøjde Thinking green... 6. juni 2012 International Wind Energy A/S Marselisborg Havnevej 22 8000 Århus

Læs mere

Personligt ejede virksomheder og pension

Personligt ejede virksomheder og pension Personligt ejede virksomheder og pension 23.10.2006 Udarbejdet af: Vejledere: Kim Søfeldt Tonny Vest Rene Jensen Gert Pedersen Side 1 af 119 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 4 2.0 Statistik og demografi

Læs mere

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

PROSPEKT VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S PROSPEKT VEDRØRENDE VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S Aktierne omfattet af nærværende udbud søges ikke optaget til handel eller officiel notering på et marked. Potentielle investorer, selskaber og rådgivere

Læs mere

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001

Samsø Havvindmøllepark. Nøgletal for projektøkonomi. Marts 2001 Green Globe International I/S BILAG 1 BJ J/2-3-1 Samsø Havvindmøllepark Nøgletal for projektøkonomi Marts 21 Baggrund for projektet Samsø Energiselskab Smba forbereder for øjeblikket opførelsen af en hawindmøllepark

Læs mere

Virksomhedsordningen

Virksomhedsordningen HD 4. semester Erhvervsøkonomisk Institut Afsluttende projekt HD 1. del Forfatter: Lone Gabel Jensen Vejleder: Torben Rasmussen Virksomhedsordningen - med fokus på valg af beskatnings- og selskabsform

Læs mere

PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar 2011

PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar 2011 PSO0025 Afrapportering fra EBO Consult A/S. 18. januar 2011 1. Indledning. Med udgangspunkt i ansøgningen fra 2008 om midler til bioforgasningsprojektet skal der i dette notat redegøres for projektets

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven.

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven. Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven

...[Klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsens afgørelse af 10. maj 2005 overtagelse af vindmølle efter 66 i elforsyningsloven Nævnsformand, dommer Poul K.

Læs mere

Solceller - et område i konstant udvikling

Solceller - et område i konstant udvikling Oktober 2013 Solceller - et område i konstant udvikling Muligheden for at få leveret strøm via solceller har været diskuteret meget i medierne. Klima-, energi-, og bygningsministeren har i flere omgange

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder

Valg af virksomhedsform og beskatning. En analyse af mindre virksomheders muligheder HD Regnskab og Økonomistyring, Handelshøjskolecenteret Valg af virksomhedsform og beskatning En analyse af mindre virksomheders muligheder Afsluttende specialeafhandling fra HD Regnskab og Økonomistyring

Læs mere

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech

Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech Skattemæssige ordninger anvendes i vidt omfang inden for energi og cleantech. Nyt om skat og vedvarende energi og cleantech 1. Indledning Incitamenter vedrørende brugen af vedvarende energi kan udformes

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

skat for selvstændige

skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige er relevant for alle, der driver selvstændig virksomhed. Her får læseren et overblik over de grundlæggende skatteregler, beregningen af indkomstskatten

Læs mere

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen

Havmøllelaug. Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Havmøllelaug Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen Danmarks Vindmølleforening August 2001 1 Forundersøgelse vedr. private aktørers involvering i havvindmølleudbygningen.

Læs mere

A/S Kirkebjerg Allé 1

A/S Kirkebjerg Allé 1 A/S Kirkebjerg Allé 1 PRÆSENTATION AF A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 A/S KIRKEBJERG ALLÉ 1 Hovedtal Projektnavn A/S Kirkebjerg Allé 1 Overtagelsesdato 1. december 2014 Købesum Erhverv/uopsigelighed lejer Kr. 42,6

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation

Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101. Invitation Lynettens Vindkraft I/S August 2006 c/o Ægirsgade 16, 2.tv. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Invitation Lynettens Vindkraft & markerer 10 årsdagen for Lynettens syv vindmøller lørdag den 2. september

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere