Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds."

Transkript

1 ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune

2 Indhold 1. FORORD BEVILLINGSMYNDIGHEDEN HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING? KAN DU FÅ BEVILLING? Grundlæggende krav til ansøgeren Afvejning af hensyn Udvikling af restaurationsmiljøet Unge i nattelivet Et trygt, sundt og ansvarligt restaurationsliv SÅDAN GØR DU DET SKAL DU TAGE STILLING TIL Restaurationstype Åbningstider Godkendelse af bestyrer og andet personale Udeservering SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING Midlertidig tilladelse ALKOHOLBEVILLING ELLER AFSLAG Bevillingsnævnet giver bevilling Betingelser og begrænsninger Alkoholbevillingens længde Afslag på alkoholbevilling OVERTRÆDELSE AF LOV OG BEVILLING SAMT BORTFALD AF BEVILLING Straf Frakendelse eller tilbagekaldelse af alkoholbevillingen Indskrænkning i åbningstiden Bortfald af alkoholbevilling LEJLIGHEDSTILLADELSER HAR DU SPØRGSMÅL? LINKS OG ANDRE MYNDIGHEDER

3 1. FORORD Kredsrådet i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, hvor politiet og samtlige kommuner i politikredsen er repræsenteret, vedtog i juni 2014 en bevillingsstrategi. Strategien kan ses her link. Med strategien vil bevillingsmyndighederne, kommunerne og politiet i samarbejde med det øvrige samfund arbejde for at skabe et attraktivt, ansvarligt og trygt restaurationsliv i bred forstand. Ensartethed og gennemsigtighed i administrationen af området skal være med til at understøtte en balanceret udvikling af restaurations- og nattelivet i Syd- og Sønderjylland. Strategien sætter nogle klare mål for bevillingsområdet de kommende år, ligesom den peger på de områder, der skal være særligt fokus på. Målene er: Udvikling af restaurationsmiljøet. Unge i nattelivet. Lejlighedstilladelser. Samarbejde. Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjylland er en udmøntning af strategien, men indeholder også overordnede retningslinjer for bevillingsmyndighedernes praksis på området. Retningslinjerne i restaurationsplanen er formuleret bredt og giver dermed bevillingsmyndighederne mulighed for at foretage et konkret skøn inden for de beskrevne rammer. Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjylland kan suppleres med lokale restaurationsplaner, som indeholder særregler for den enkelte kommune. Denne version er vedtaget som gældende lokalt i Esbjerg Kommune af Byrådet i Esbjerg Kommune. I forbindelse med udarbejdelsen af Restaurationsplanen for Esbjerg Kommune har forskellige interessenter fra restaurationsmiljøet i Esbjerg Kommune deltaget med forskellige input. Forslagene peger på flere og andre faktorer i opnåelsen af et attraktivt, ansvarligt og trygt restaurationsliv end de i Bevillingsstrategien anviste. Det er Byrådets ønske, at aktører inden for området vil udnytte denne viden i deres arbejde og at der fortsat kan være et forum for videndeling og udvikling inden for området. Restaurationsplanen følger ligesom strategien byrådsperioden og gælder derfor indtil videre frem til udgangen af 2017 og indtil et Byråd vedtager en ny. 3

4 Planen træder i kraft ved offentliggørelse på Esbjerg Kommunes hjemmeside og vil herefter blive lagt til grund ved Bevillingsnævnet i Esbjerg Kommune og politiets afgørelser. Besluttet af Byrådet den xx BEVILLINGSMYNDIGHEDEN Restaurationsloven beskriver blandt andet, hvordan og på hvilke betingelser du kan få en alkoholbevilling. Det er Bevillingsnævnet i Esbjerg Kommune, der beslutter, om du kan få en alkoholbevilling. Bevillingsnævnet træffer afgørelse i sager om alkoholbevilling og øvrige tilladelser i tilknytning til restaurationsvirksomhed, for eksempel godkendelse af bestyrer og udvidet åbningstid. Bevillingsnævnet består af repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra politiet. Derudover sidder der repræsentanter for henholdsvis arbejdsgivere og -tagere inden for restaurationsbranchen i nævnet. Oplysninger om Bevillingsnævnets sammensætning kan findes på kommunens hjemmeside. 3. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING? Hvis du vil starte en restaurationsvirksomhed café, værtshus, spisested eller diskotek mv. hvor du vil servere alkohol, skal du søge om at få en alkoholbevilling. Alkohol defineres i restaurationsloven og i denne restaurationsplan som drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover. Du må ikke servere alkohol i din restaurationsvirksomhed, før du har fået en alkoholbevilling. Dette gælder, uanset om du vil drive virksomheden som personligt ejet virksomhed eller i selskabsform. 4. KAN DU FÅ BEVILLING? Restaurationsloven stiller nogle grundlæggende krav, som du som ansøger skal opfylde for at kunne få en alkoholbevilling. Hvis du opfylder de grundlæggende krav, foretager bevillingsnævnet ud fra restaurationsloven og restaurationsplanen en konkret vurdering af, om du kan få en alkoholbevilling til den ønskede restaurationsvirksomhed Grundlæggende krav til ansøgeren Restaurationsloven stiller som nævnt en række grundlæggende krav til de personer og selskaber, der søger om alkoholbevilling. 4

5 En person skal som hovedregel være fyldt 25 år for at søge om alkoholbevilling. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren blot være fyldt 23 år. Derudover må ansøgeren ikke: Være umyndig eller under værgemål. Have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover. Være dømt for et forhold, der begrunder nærliggende fare for misbrug i forbindelse med erhvervet (vandel). Have anmeldt betalingsstandsning eller være under konkurs. Hvis det er et selskab, der søger alkoholbevilling, må det naturligvis heller ikke have forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover, ligesom selskabet ikke må være i betalingsstandsning eller under konkurs. De ovenstående krav om begrænset gæld, myndighed og vandel gælder også for direktionens medlemmer samt bestyrelsesmedlemmer. Som udgangspunkt vil Bevillingsnævnet kun se på gæld til det offentlige, der relaterer sig til restaurationsvirksomhed, for eksempel moms- og skatterestancer fra driften. Hvis ansøgeren er en privatperson, som jo hæfter med hele sin formue, foretager Bevillingsnævnet en helhedsvurdering af de økonomiske forhold med henblik på at sikre, at restaurationen kan drives på betryggende måde og for egen regning og risiko. Når Bevillingsnævnet ser på gæld til det offentlige, har det afgørende betydning, om der er indgået en afdragsordning med det offentlige, og om aftalen overholdes. Endelig ser Bevillingsnævnet på ansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, for de siger også noget om, hvorvidt ansøgeren vil være egnet til at drive restaurationsvirksomhed på betryggende måde Afvejning af hensyn Når der er set på de grundlæggende krav, skal Bevillingsnævnet lave en skønsmæssig vurdering af ansøgningen om alkoholbevilling. Her skal Bevillingsnævnet iagttage ordensmæssige, samfundsmæssige og ædruelighedsmæssige hensyn. De ovennævnte tre hensyn skal sikre: At folk kan færdes fredeligt på gader og andre offentlige steder. 5

6 At der ikke sker udvikling af vold og andre kriminelle forhold specielt i og omkring restaurationsvirksomheder. At omkringliggende beboelse og virksomheder kan eksistere uden gener som følge af restaurationsvirksomhed i området. At der ikke opstår uforsvarlig drift som følge af en for stærk koncentration af restaurationsvirksomheder i området. At der ikke som følge af restaurationsvirksomheden opstår ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og sundhedsmæssige problemer. Bevillingsstrategien for Syd- og Sønderjylland anviser en klar retning for udviklingen af restaurationsmiljøet, og bevillingsmyndigheden vil i afvejningen af de tre pligtmæssige hensyn følge strategiens intentioner alt med henblik på at fremme et attraktivt, ansvarligt og sundt restaurationsliv. Af Restaurationsplanen for Esbjerg Kommune fremgår hvorledes Byrådet udmønter strategiens vision og mål Udvikling af restaurationsmiljøet Restaurationslivet er en vigtig drivkraft i bybilledet. Caféer, restauranter, værtshuse og diskoteker skaber liv og glæde, men også omsætning og arbejdspladser. Nattelivet kan dog også have en bagside, ikke mindst for de øvrige forretninger og mennesker, som bor i områder med høj koncentration af restaurationer. Bevillingsnævnet skal derfor sammenholde ønsket til restaurationens placering og forretningskoncept med de mere overordnede planer for byens udvikling og hensynet til de omkringliggende forretninger og boliger. Byrådet vil sikre, at kommunal- og lokalplaners intentioner om udvikling af byområder i stigende grad inddrages i Bevillingsnævnets afvejning af de forskellige hensyn, herunder for at skabe større forudsigelighed for ansøgerne generelt. Byrådet har dermed forholdt sig til, hvor forskellige typer af restaurationer bør placeres. Esbjerg Kommune benytter kategorierne fra Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands Politikreds. I Esbjerg Kommune er disse knyttet til kommuneplanen. Zone 1 dækker over områder, hvor alle restaurationstyper som udgangspunkt kan være, typisk bymidten, hvis der er tale om en lidt større by. I Esbjerg Kommune dækker zone 1 over områder, der er 6

7 dækket af kommuneplanens bestemmelser vedr. etablering af spillesteder og diskoteker. Zone 2 dækker over områder til blandet bolig og erhverv, hvor alle restaurationstyper med undtagelse af natrestauranter og diskoteker som udgangspunkt kan være. I Esbjerg Kommune dækker zone 2 over områder, der i kommuneplanen er udlagt til centerområder. Zone 3 dækker over boligområder, hvor der ikke bør være restaurationsvirksomhed. I Esbjerg Kommune dækker zone 3 over områder, der i kommuneplanen er udlagt til boligområder. Alkoholbevilling meddeles alene undtagelsesvist i disse områder. I forhold til restaurationens placering kan Bevillingsnævnet også tage hensyn til, om der er nærliggende skoler eller andre institutioner, der søges af unge, og som dermed taler for en anden placering af restaurationen end den ønskede. Bevillingsnævnet kan i sin vurdering også tage hensyn til koncentrationen af bestemte typer af restaurationer, idet en for tæt samling af bestemte typer af restaurationer kan medføre en risiko for uforsvarlig drift, fx via aggressiv markedsføring af alkohol Unge i nattelivet Alkohol er fortsat det meste populære rusmiddel i nattelivet, og en del unge drikker sig så fulde, at de har svært ved at tage vare på sig selv. Den fuldskabsorienterede brug af alkohol betegnes i et forskningsprojekt fra Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet fra 2014 som et af de absolut største sikkerhedsproblemer i nattelivet. Alkohol markedsføres intenst i nattelivet. Ikke kun ved reklamer og hjemmesider, hvor man med billeder af gæster celebrerer alkohol og fuldskab, men også avancerede salgsteknikker i barerne anvendes bevidst til at øge salget og indtagelsen af alkohol. En promovering af alkohol skønnes at have en særlig effekt på de helt unge i nattelivet. En ungeprofilundersøgelse gennemført blandt unge i Syd- og Sønderjylland i 2014 viser, at de unge generelt drikker mindre alkohol end tidligere. Dog er der fortsat mange mindreårige, som indtager alkohol i forbindelse med fester på værtshuse eller diskoteker. Undersøgelsens konklusioner om de unge harmonerer med Syd- og Sønderjyllands Politis erfaringer med unge og alkohol. Politiet støder således løbende på unge under 18 år i nattelivet, som skønnes at have indtaget betydelige mængder alkohol og som følge heraf kan have svært ved at tage vare på sig selv eller udviser støjende og uroskabende adfærd. 7

8 Med henblik på at skabe bedre overensstemmelse mellem bevillingspolitikken og kommunens strategier i forhold til unge, som i høj grad bygger på Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er det et krav, at unge under 16 år som udgangspunkt ikke må færdes på restaurationer, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element. Efter kl gælder det samme for unge under 18 år. Hvis dit koncept baserer sig på andre og flere elementer end udskænkning af alkohol, kan kravet om unge under 16 år fraviges. Kravet kan dog kun fraviges indtil kl , og den unge må som udgangspunkt kun opholde sig på stedet i følgeskab med en myndig person. Som eksempler på andre elementer kan nævnes: At familier besøger restaurationen i bestemte sammenhænge, fx i forbindelse med indkøb Storskærmsarrangementer med sport Teater eller koncerter Bevillingsnævnet tager stilling til kravet for alle, der søger om alkoholbevilling eller fornyelse heraf, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element i forretningskonceptet. Kravet vil således ikke blive implementeret efter en overgangs- eller dispensationsperiode, for beskyttelsen af de unge ud fra ædrueligheds-, sundheds- og sikkerhedsmæssige betragtninger vejer tungere end eventuelle forskellige vilkår for restaurationerne i en overgangsperiode. Bevillingsnævnet skal således ved behandlingen af ansøgninger konkret vurdere, om udskænkning af alkohol er det bærende element i restaurationen med henblik på at stille vilkår for alkoholbevillingen, der kan sikre beskyttelsen af de unge. Ovennævnte vil også gøre sig gældende ved behandling af lejlighedstilladelser, i hvilken forbindelse Byrådet gør opmærksom på, at hensynet til det sociale liv i foreninger og udviklingen af et dynamisk og levende lokalsamfund også er et væsentligt hensyn, der vejer tungt. Dialogen med interessenter omkring restaurationsmiljøet peger på, at der er et særligt behov for ansvarlige voksnes tilstedeværelse ved sådanne arrangementer Et trygt, sundt og ansvarligt restaurationsliv Esbjerg Kommune ønsker sammen med Politiet og det øvrige samfund, herunder ikke mindst restauratørerne, at fremme et attraktivt restaurationsliv i området, hvor nøgleordene er tryghed, sundhed og ansvarlighed. Sundhedsstyrelsen forsøger i kampagnen Hold lidt igen og hold lidt længere fra september 2014 at sætte fokus på danskernes alkoholvaner. 8

9 Danskernes alkoholforbrug er faldet de senere år, men især midaldrende mænd drikker fortsat meget. Nedgangen i forbruget er meget positivt, for alkohol kan relateres til ikke mindre end 60 forskellige sygdomme. Administration af bevillingsområdet med et alkohol- og stofforebyggende sigte kan bidrage væsentligt til kommunernes sundheds- og alkoholforebyggende tiltag. Disse hensyn skal derfor indgå som naturlige elementer i Bevillingsnævnets vurdering af den konkrete bevillingsansøgning. Erfaringer fra forskningsprojekter om alkohol i festmiljøet skal også indgå i Bevillingsnævnets vurdering af ansøgninger. Undersøgelser viser således, at der er en klar sammenhæng mellem fuldskab og aggressiv adfærd, og at begge dele stiger gradvist i løbet af natten og at begge dele kan mindskes ved at begrænse tidsrummet for udskænkning. Syd- og Sønderjyllands Politis oplevelser af nattelivet generelt falder fint i tråd med de forskellige undersøgelser af festmiljøet. Jo længere man kommer ud på natten, jo flere tilfælde af uroskabende og støjende adfærd blandt gæsterne. Den normale åbningstid i Esbjerg Kommune, er fra kl til kl og kan på bestemte dage, primært torsdage, fredage og lørdage, og på visse betingelser udvides. Tilladelser til udvidet åbningstid bør som overvejende hovedregel af ordensmæssige, samfundsmæssige og ædruelighedsmæssige grunde blive fulgt af vilkår om lukning fra til kl så der skabes ro i og omkring restaurationerne, ikke mindst af hensyn til de omkringboende mennesker og almindelige forretninger. Byrådet har vedtaget, at denne hovedregel fraviges foreløbigt indtil udgangen af 2017 eller til vedtagelsen af en ny restaurationsplan, således at der i tilladelser med udvidet åbningstid, i udgangspunktet, følger vilkår om lukning i tidsrummet kl til kl Samme hensyn gør sig gældende med henblik på at begrænse restaurationer, som blandt andet kan være opsamlingssted for trætte og berusede gæster (såkaldte morgenværtshuse) fra restaurationer med udvidet åbningstid i bestemte områder - særligt i zone 1 og i det område, der i kommuneplanen er beskrevet som Esbjergs centerflade. Bevillingsnævnet skal her konkret vurdere, om restaurationer, der følger den normale åbningstid, skal have vilkår om ingen udskænkning af alkohol i tidsrummet fra kl til kl Den konkrete vurdering kan blandt andet bygge på oplysninger fra ansøgeren om restaurationens målgruppe. I vurderingen kan også indgå oplysninger fra politiet om nattelivet i og omkring restaurationen sammenholdt med kommunens øvrige sundhedsmæssige og forebyggende tiltag. 9

10 I vurderingen inddrages også udviklingen af kommunen, jf. herved afs Hvis Bevillingsnævnet finder, at der efter en konkret vurdering er grundlag for at stille vilkår om ingen udskænkning i tiden mellem kl og kl , skal Bevillingsnævnet forholde sig til de omkringliggende restaurationers vilkår. Hvis restaurationer med tilsvarende forretningskoncept har lempeligere vilkår, kan Bevillingsnævnet ud fra ligheds- og konkurrencemæssige betragtninger beslutte at meddele dispensation fra kravet om indskrænket åbningstid, indtil restaurationerne i samme nærområde, primært bymidten, kan ligestilles. Hoteller i områder, hvor Bevillingsnævnet finder grundlag for at indskrænke den almindelige åbningstid, vil i forhold til overnattende gæster kunne fritages for kravet om ingen udskænkning af alkohol i tidsrummet fra kl til kl Der er et ønske om at få gæsterne tidligere i byen og dermed tidligere hjem. Byrådet ønsker at understøtte den allerede opstartede dialog herom, og udvide den til også at omfatte de andre kommuner og restauratører i Syd- og Sønderjyllands politikreds. 5. SÅDAN GØR DU Hvis du ønsker at drive en restauration, der serverer alkohol, skal du have en alkoholbevilling. Du finder et ansøgningsskema til alkoholbevilling eller fornyelse heraf på Syd- og Sønderjylland. På hjemmesiden kan du også se, hvilke bilag du skal vedlægge ansøgningen, alt efter om du søger om bevilling til en ny restauration eller fornyelse af en eksisterende bevilling. Samme sted finder du blanketter til godkendelse af bestyrer og andet personale. I forbindelse med udfyldelse af ansøgningen skal du tage stilling til en række ting såsom forretningskoncept, åbningstid osv., for det har betydning for, hvordan din alkoholbevilling kommer til at se ud. Se nærmere nedenfor DET SKAL DU TAGE STILLING TIL Restaurationstype Når du skal søge om alkoholbevilling, skal du først finde ud af og beskrive, hvad konceptet for din restaurationsvirksomhed skal være og dermed hvilken type restauration du søger alkoholbevilling til. 10

11 Bevillingsnævnet skal bruge oplysningerne om forretningskonceptet til vurderingen af, om der kan gives tilladelse til en restauration på det pågældende sted, og hvilke vilkår der i givet fald skal knyttes til en alkoholbevilling. Valg af koncept er meget centralt i alkoholbevillinger. Man skal derfor også søge Bevillingsnævnet om tilladelse, hvis man ønsker at ændre sit koncept så meget, at man derved skifter restaurationstype. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt en ændring i dit koncept medfører, at du skifter restaurationstype, skal du kontakte Bevillingsnævnet eller politiet. Restaurationerne i Syd- og Sønderjylland er inddelt i tre typer (A, B og C). Type A er den type restaurationer, der miljømæssigt og ordensmæssigt mv. er mindst belastende for omgivelserne. Type B er mere belastende for omgivelserne, og type C er mest belastende for omgivelserne. De tre typer er nærmere beskrevet i det følgende. Samtidig er nævnt nogle eksempler på, hvilke former for restaurationer der ofte vil høre under hvilken type. Der er alene tale om eksempler, for der udvikles hele tiden nye koncepter og restaurationsformer. Samtidig skal det understreges, at det ved vurderingen af, hvilken type en restauration falder ind under, ikke er afgørende, hvad man kalder restaurationen (om man for eksempel kalder den en café eller en natklub). Det afgørende er, hvordan restaurationen belaster omgivelserne. Hvis en restauration er en blanding af flere typer, vil den som udgangspunkt skulle placeres i den mest belastende type. Type A-restaurationer Type A-restaurationer er den type restaurationer, der er mindst belastende for omgivelserne. Det vil typisk være spisesteder eller steder, hvor underholdning er det centrale, for eksempel teatre, biografer, museer og lignende. Type A- restaurationer vil som hovedregel kun holde åbent i den almindelige åbningstid. Type B-restaurationer Type B-restaurationer vil typisk være caféer, barer og bodegaer, som holder åbent i den almindelige åbningstid. Type B-restaurationer vil ikke have levende musik på stedet, men nøjes med lavere baggrundsmusik. Type C-restaurationer Type C-restaurationer er den type restaurationer, der belaster omgivelserne mest, både miljømæssigt støj mv. og ordensmæssigt. Musik og eventuelt dans er ofte et af de vigtige elementer i type C-restaurationer. Restaurationer, der søger om at holde åbent til kl , falder ind under type C. Type C- restaurationer kan for eksempel være natklubber, diskoteker og spillesteder. 11

12 Også restaurationer, som vil anvende udendørs arealer i forbindelse med restaurationens drift, og herunder påtænker at spille musik udenfor, vil være type C-restaurationer Åbningstider Det næste, du skal tage stilling til, er, hvilke åbningstider du ønsker at søge om Normal åbningstid Den normale åbningstid i Syd- og Sønderjylland er i tidsrummet fra kl til kl Bevillingsnævnet kan dog af hensyn til det øvrige samfund og for at skabe et mere trygt, sundt og ansvarligt restaurationsmiljø efter en konkret vurdering stille vilkår om, at udskænkning af alkohol ikke må finde sted i tidsrummet fra kl til Se eventuelt nærmere om baggrunden i afsnit Udvidet åbningstid Bevillingsnævnet kan give en restauration tilladelse til udvidet åbningstid, hvis det vurderes at være forsvarligt ud fra ordens-, ædrueligheds- og miljømæssige - særligt støjmæssige - hensyn sammenholdt med restaurationens type og koncept. Tilladelse til udvidet åbningstid betyder efter loven, at restaurationen må holde åbent indtil kl Tilladelse til udvidet åbningstid betyder i Esbjerg Kommune som udgangspunkt foreløbigt indtil udgangen af 2017 eller til vedtagelsen af en ny restaurationsplan, at restaurationen må holde åbent indtil kl , men udskænkning af alkohol skal indstilles kl , således at gæster kan forlade stedet i god ro og orden. En tilladelse til udvidet åbningstid vil som oftest blive ledsaget af en række betingelser og begrænsninger afhængig af restaurationens type/koncept, beliggenhed og åbningstid. Du kan læse om mere om vilkår i afsnit Ændrede åbningstider ved særlige lejligheder Politiet kan give tilladelse til, at restaurationer uden tilladelse til udvidet åbningstid holder åbent til længere end den normale åbningstid ved særlige lejligheder og arrangementer. Det kan for eksempel være større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer. Til restaurationer med udvidet åbningstid kan Bevillingsnævnet med politiets samtykke give tilladelse til fravigelse af vilkår om lukning og dermed længere åbningstid. I forbindelse med nytårsaften vil alle restaurationer med gyldig alkoholbevilling uden ansøgning kunne holde åbent mellem kl og kl Den udvidede åbningstid skal efterfølges af en lukning mellem kl og kl

13 Generelle tilladelser til udvidet åbningstid ved særlige arrangementer vil blive offentliggjort ved pressemeddelelser og på politiets og kommunernes hjemmesider. Bevillingsnævnet vil årligt udarbejde en oversigt over særlige arrangementer og dage, hvortil restaurationer med udvidet åbningstid, kan forvente at opnå tilladelse til en særlig udvidet åbningstid. Det kan fx være ved natten efter juledag, skærtorsdag, påskelørdag og/eller andre lokale events. Oversigten vil kunne findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside. En sådan særlig udvidet åbningstid vil være efterfulgt af et krav om lukning mellem kl Godkendelse af bestyrer og andet personale Du skal også tage stilling til, hvem der skal stå for den daglige drift. Den daglige drift af en restauration med alkoholbevilling skal varetages af bevillingshaveren selv eller af en eller flere bestyrere. Hvis bevillingshaveren er et selskab, skal restaurationen altid drives af en eller flere godkendte bestyrere. Hvis bevillingshaveren driver flere restaurationer, må kun en af restaurationerne ledes af bevillingshaveren. De øvrige skal ledes af en eller flere bestyrere. For at sikre en ansvarlig drift er bevillingshaverens eller bestyrerens tilstedeværelse i restaurationen et krav. Restaurationen kan således kun drives kortvarigt og midlertidigt uden bevillingshaverens eller bestyrerens tilstedeværelse. Det betyder, at fravær efter almindelig arbejdstid og i forbindelse med sygdom eller ferie skal dækkes ind af en anden godkendt bestyrer. Overladelse af driften til andet personale, for eksempel en medarbejder med grønt kort, vil således være i strid med bevillingens vilkår. Godkendelse som bestyrer kræver, at personen er fyldt 25 år. Hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, skal ansøgeren blot være fyldt 23 år. Derudover må ansøgeren ikke: Være umyndig eller under værgemål. Være helt eller delvist finansieret af nogen, som fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer. Have udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at ansøgeren ikke vil kunne lede restaurationen på forsvarlig vis. Bevillingsnævnets godkendelse af en bestyrer vil normalt følge alkoholbevillingens gyldighedsperiode. 13

14 Du skal også tage stilling til, om du ønsker at anvende andet personale til servering, afrydning, garderobe osv. Det skyldes, at Bevillingsnævnet kræver politiets godkendelse af personalet, hvis der meddeles udvidet åbningstid. Godkendelse af personale er det samme som udstedelse af grønt kort. Medarbejderen skal være fyldt 18 år for at kunne arbejde i serveringslokaler, garderober eller lignende i restaurationer. Medarbejderen skal selv søge om godkendelse hos politiet. Politiet vil i forbindelse med ansøgning om godkendelse af personale (grønt kort) lægge vægt på: Om ansøgeren er dømt eller har vedtaget bøder for strafbare forhold, især for tyveri, vold, narko og ordensbekendtgørelsen. Om ansøgeren har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at ansøgeren ikke vil kunne varetage jobbet på forsvarlig måde. Grønt kort vil normalt kunne udstedes inden for syv dage. Hvis kortet ikke kan udstedes inden for denne frist, vil ansøgeren modtage et brev fra politiet om, hvornår svar så kan forventes. Ansøgeren må ikke påbegynde arbejdet i restaurationen, før politiet har udstedt det grønne kort, medmindre andet fremgår af brevet fra politiet. Grønt kort er gyldigt i tre år fra udstedelsesdatoen. Personale med grønt kort skal altid kunne fremvise kortet på forespørgsel fra politiet Udeservering Hvis du vil servere mad og drikke udendørs, skal du søge om tilladelse hos Esbjerg Kommune til udeservering, uanset om du serverer fra egen grund eller offentligt areal. Du kan læse mere om udeservering, retningslinjer og ansøgning mv. på kommunens hjemmeside. 6. SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING Din ansøgning om alkoholbevilling med en udførlig beskrivelse af forretningskoncept, eventuelle ansøgninger om udvidet åbningstid og åbningstid samt bilag skal sendes til: Syd- og Sønderjyllands Politi Bevilling/Tilladelser Ringridervej Sønderborg Herefter er sagsgangen kort fortalt som følger: 14

15 Efter modtagelsen af ansøgningen indhenter politiet oplysninger i Næringsbasen, i kriminalregistret og i politiets øvrige systemer samt hos SKAT vedrørende restancer og gæld til det offentlige. På baggrund af ansøgningen og de indhentede oplysninger sammenholdt med restaurationsloven og denne restaurationsplans rammer vurderer politiet sagen og sender sin indstilling (det vil sige politiets forslag til afgørelse) til Bevillingsnævnet. Bevillingsnævnets sekretariat gennemgår sagen og indhenter eventuelle supplerende udtalelser om støj- og miljøforhold og beredskabsmæssige forhold. Oplysninger, som du må antages ikke være bekendt med, og som kan have betydning for afgørelsen, sendes i høring hos dig, før der træffes afgørelse. Når sagen er fuldt oplyst, sættes den på Bevillingsnævnets dagsorden og behandles på det førstkommende møde. Bevillingsnævnet vurderer sagen på baggrund af restaurationsloven, restaurationsplanen, politiets indstilling og de øvrige oplysninger i sagen og beslutter, om der skal gives alkoholbevilling eller ej. Bevillingsnævnet beslutter samtidig, hvilke betingelser og begrænsninger der skal være for bevillingen. Bevillingsnævnets sekretariat sender efterfølgende et brev med Bevillingsnævnets beslutning til dig Midlertidig tilladelse Når Syd- og Sønderjyllands Politi har modtaget alle relevante bilag, kan politiet udstede en midlertidig tilladelse til servering af alkohol, som gælder, indtil Bevillingsnævnet har behandlet sagen. Det er en forudsætning for meddelelse af midlertidig tilladelse, at det er overvejende sandsynligt, at der vil blive givet en bevilling. Her kan oplysninger fra andre myndigheder også være en hindring for en midlertidig tilladelse, fx klager om støj på den pågældende adresse. Politiet giver som hovedregel kun midlertidig tilladelse til steder, hvor der allerede er etableret og drives restaurationsvirksomhed med et lignende forretningskoncept, og kun indtil kl Det skyldes, at tilladelse til udvidet åbningstid kun kan gives af Bevillingsnævnet. 7. ALKOHOLBEVILLING ELLER AFSLAG Når Bevillingsnævnet behandler din ansøgning, kan den enten vælge at give en bevilling (med en række betingelser og begrænsninger) eller at give afslag på bevilling Bevillingsnævnet giver bevilling Hvis Bevillingsnævnet giver alkoholbevilling, modtager du et brev om, at du har fået alkoholbevilling på visse betingelser og med visse begrænsninger samt i en bestemt periode. 15

16 Betingelser og begrænsninger Uanset hvilken restauration du ønsker at drive, vil Bevillingsnævnet altid stille følgende vilkår i bevillingen: Restaurationen må ikke ændre forretningskoncept eller foretage udvidelse uden Bevillingsnævnets godkendelse. Der skal være en ansvarlig ansat til stede ved bevillingshaverens eller bestyrerens midlertidige og kortere fravær. Den ansatte skal være fyldt 25 år, dog 23 år hvis den ansatte har afsluttet en uddannelse inden for hotelog restaurationsfaget. Krav og vilkår fremsat af andre relevante offentlige myndigheder skal efterkommes og opfyldes. Tilladelse til udvidet åbningstid eller alkoholbevillingen i sin helhed kan tilbagekaldes i visse tilfælde. Det beror på en konkret vurdering, hvilke betingelser og begrænsninger der derudover sættes for den enkelte bevilling. Blandt andet indgår placering i forhold til andre restaurationer og beboelse, forretningskoncept og åbningstider. Bevillingsnævnet inddrager og afvejer også de hensyn, der fremgår af afsnit 4. I forhold til restaurationer, hvor udskænkning af alkohol er det bærende element, vil der som udgangspunkt indsættes vilkår om: At unge under 16 år ikke må opholde sig i restaurationen. At unge under 18 år ikke må opholde sig i restaurationen efter kl At restaurationen fører en ansvarlig markedsføring over for unge, uanset hvilket medie der anvendes, herunder at der ikke opfordres til hurtig eller omfattende alkoholindtagelse. I forhold til restaurationer med tilladelse til udvidet åbningstid kan betingelserne og begrænsningerne for eksempel være: At restaurationen skal holde lukket i tidsrummet kl At der kan holdes åbent indtil kl , men udskænkningen af alkohol skal indstilles kl Vilkåret er foreløbigt gældende indtil udgangen af 2017 eller til vedtagelsen af en ny restaurationsplan. At restaurationen skal være lukket mellem kl og kl Vilkåret er foreløbigt gældende indtil udgangen af 2017 eller til vedtagelsen af en ny restaurationsplan. At der fra kl og frem til lukketid skal anvendes autoriserede dørmænd eller personale fra autoriseret vagtvirksomhed til adgangskontrol. 16

17 At der opsættes videoovervågning af facadearealer, indgangsområder og udvalgte dele af restaurationen, samt at optagelser opbevares i mindst 14 dage med henblik på eventuel udlevering til politiet. At alle ansatte godkendes af politiet (grønt kort). At der skiltes tydeligt med, at narkotika ikke tolereres, og at enhver besiddelse anmeldes til politiet. At restaurationens personale bærer en form for uniformering, som alene benyttes på stedet. I forhold til hoteller kan betingelser og begrænsninger for eksempel være: At der i tiden mellem kl og kl ikke må udskænkes alkohol til andre end overnattende gæster Alkoholbevillingens længde Alkoholbevillinger kan maksimalt udstedes for otte år. En ny bevilling vil efter fast praksis være begrænset til to år. Det skyldes, at Bevillingsnævnet vil sikre sig, at restaurationen drives på forsvarlig måde og uden væsentlige gener for omgivelserne. Ved fornyelse af alkoholbevillinger kan Bevillingsnævnet på baggrund af ordensmæssige og/eller økonomiske problemer i restaurationen vælge at give bevillingen en kortere varighed end otte år Afslag på alkoholbevilling Hvis Bevillingsnævnet giver afslag på din ansøgning, vil du modtage et brev med en nærmere begrundelse for afslaget. Det vil samtidig fremgå af brevet, at afslaget kan indbringes for Byrådet. Indbringelsen skal ske senest fire uger efter, at afslaget er sendt til dig. 8. OVERTRÆDELSE AF LOV OG BEVILLING SAMT BORTFALD AF BEVILLING Hvis du som bevillingshaver ikke overholder loven og/eller de betingelser og begrænsninger, der følger af din bevilling, kan det have forskellige konsekvenser Straf Overtrædelse af en række af restaurationslovens bestemmelser og tilsidesættelse af betingelser eller begrænsninger fastsat af Bevillingsnævnet kan straffes med bøde. Under skærpende omstændigheder eller i gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel Frakendelse eller tilbagekaldelse af alkoholbevillingen En alkoholbevilling kan frakendes eller tilbagekaldes: Hvis bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven. 17

18 Hvis der er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde. Hvis bevillingshaveren har forfalden gæld, som relaterer sig til restaurationsdriften, til det offentlige på minimum kr Indskrænkning i åbningstiden Hvis det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn, kan Bevillingsnævnet beslutte, at en restauration skal holde lukket fra et tidligere tidspunkt end restaurationens gældende åbningstid. Ud fra de samme hensyn kan politiet med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid i op til 30 dage, dog længst indtil Bevillingsnævnet har truffet afgørelse om åbningstiden Bortfald af alkoholbevilling En alkoholbevilling bortfalder: Hvis bevillingshaveren dør. Hvis bevillingens gyldighedstid udløber, uden at fornyelse finder sted. Hvis bevillingshaveren ikke længere udnytter alkoholbevillingen. Hvis bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev. Hvis bevillingshaveren er under konkurs. Hvis en af Bevillingsnævnet stillet betingelse for bevillingen ikke længere er opfyldt. Hvis bevillingshaveren er umyndig eller kommer under værgemål. Syd- og Sønderjyllands Politi sender ét erindringsbrev til bevillingshaveren senest to måneder før bevillingens udløb. Hvis der ikke er indgivet ansøgning om fornyelse inden bevillingens udløb, er bevillingen bortfaldet, og politiet vil kontrollere, om restaurationen holder lukket. 9. LEJLIGHEDSTILLADELSER Hvis du ønsker at afholde et enkeltstående arrangement, skal du som udgangspunkt søge om lejlighedstilladelse. Når du søger lejlighedstilladelse, er det vigtigt at lave en grundig beskrivelse af arrangementets art. Det er politiet, der udsteder lejlighedstilladelser. Politiet vil ved udstedelse af lejlighedstilladelser varetage samme hensyn som på bevillingsområdet herunder have fokus på, at arrangementer gennemføres på en tryg, sund og ansvarlig måde. Du kan læse mere om lejlighedstilladelser på 18

19 10. HAR DU SPØRGSMÅL? Hvis du har spørgsmål eller har brug for vejledning om ansøgning, sagsbehandling, bevillinger og lejlighedstilladelser, kan du kontakte: Syd- og Sønderjyllands Politi Bevilling/Tilladelser Ringridervej Sønderborg Tlf. 114 Hvis du har spørgsmål om støj og støjmålinger mv., kan du kontakte kommunen. 11. LINKS OG ANDRE MYNDIGHEDER Bevillingsnævnets hjemmeside vil løbende blive opdateret med links til de relevante afdelinger i kommunen, som behandler fx ansøgninger i forbindelse med udeservering, opsætning af telte og støjklager. Der linkes ligeledes til andre relevante myndigheder, som fx brandmyndigheden. Herunder følger en samlet oversigt over de hjemmesider, der er linket til i restaurationsplanen. Restaurationsloven Fødevarestyrelsen Diverse ansøgningsskemaer 19

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: 727-2013-384 Dokumentnummer: 727-2013-7078

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet

Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet 1 NOTAT APRIL 2011 HORESTA Notat Københavns Kommunes handlingsplan mod diskrimination i nattelivet HORESTA er generelt positivt indstillet overfor intentionerne i den fremlagte handlingsplan, som er at

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser

Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariatet NOTAT Offentligt Resumé af juridisk notat fem klager over Bevillingsnævnets afgørelser 01-07-2013 Sagsnr. 2013-0160494 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger

Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets bemærkninger KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet 22-08-2012 Sagsnr. 2012-80552 Resumé af høringssvar til udkast til restaurationsplan med sekretariatets

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/9 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen) Angiv i hvilken anledning, du udfylder erklæringen: enkeltperson (enkeltmandsfirma)

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem

Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem 1 Alkoholforebyggelse i kommunen Implementering af politik for begrænsning af tilgængelighed af alkohol gennem Projekt ansvarlig servering Baggrund Projektet er et delprojekt under projekt Alkoholforebyggelse

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino.

Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. 1/8 Tillæg A Tillæg til ansøgning om tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino. Personlig erklæring (se vejledningen til erklæringen) Den personlige erklæring skal indsendes til Spillemyndigheden,

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere