Organisationsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbeskrivelse"

Transkript

1 Organisationsbeskrivelse

2 Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der er et stort antal frivillige medarbejdere over alt, hvor det er muligt i arbejdet. Foto: Rune Johansen Kirkens Korshærs arbejde er diakoni. Diakoni betyder tjeneste og henter vejledning og inspiration i evangeliet om Jesus Kristus. Opgaven er at værne om medmennesket ved at give basal hjælp og ved at protestere mod nedgøring og overgreb. Ud fra det kristne menneskesyn, at ethvert menneske er enestående og uendelig værdifuldt, hjælper Kirkens Korshær mennesker, der i mange andre sammenhænge er blevet glemt, udstødt og opgivet. Kirkens Korshærs arbejde blev begyndt i 1912 af mennesker, som så det som deres opgave at fortælle mennesker om Guds grænseløse kærlighed. Pastor Hans Peter Mollerup og hans medarbejdere gik dengang ud på Københavns gader og mødte mennesker dér, hvor de Kirkens Korshærs aktuelle organisering beskrives her. Denne organisationsbeskrivelse er derfor et arbejdsredskab for alle ansatte og frivillige medarbejdere, som har engageret sig i korshærsråd, bestyrelser, kredse og udvalg. Organiseringens grundform er tegnet op på side 4, og når man følger indholdsfortegnelsen, bliver man ledt frem til en nærmere beskrivelse af de enkelte dele af organisationen. Som arbejdsredskab bidrager organisationsbeskrivelsen til, at Kirkens Korshær kan opfylde sit formål: At være til hjælp for nødstedte mennesker. Helle christiansen Kirkens Korshærs logo viser, at korset er fortegn for Kirkens Korshærs arbejde. Korsets tre streger udtrykker troen på den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd. Cirklen i centrum viser hen til det kristne håb om evigt liv. De fire hjerter symboliserer, at Guds kærlighed er fundamentet for Kirkens Korshærs arbejde. Hjerternes runde side vender udad og fortæller, at Kirkens Korshær ikke arbejder med fordømmelse, men med mildhed. 2 3

3 Organisationsdiagram Indhold Landsstyrelse Kirkens korshærs centrale organisering side 6 Landsstyrelse side 6 Landsstyrelsens sammensætning side 7 Organisationsledelse side 8 Hovedadministration side 9 Landsarbejde side 9 Medarbejderudvalg side 10 Kirkens Korshærs arbejdsmiljøorganisation side 12 Udviklingschef Landsarbejde Korshærschef Administrationschef Hovedadministration Kirkens Korshærs lokale organisering side 14 Foreningsdrevne aktiviteter side 15 Korshærsråd side 16 Korshærsrådets formål side 18 Korshærsrådets opgaver og ansvar side 19 Byudvalg Side 20 Ansættelsesforhold side 21 Ansættelsesvilkår side 22 Lederansættelse side 23 Øvrige ansættelser side 23 Korshærslederens ansvars- og kompetenceområder side 24 Afdelingsledere side 25 Ansatte medarbejdere uden ledelsesfunktion side 25 Korshærspræster side 26 Selvejende institutioner side 27 Kirkens Korshærs kreds- og støttearbejde side 28 Butikker, kreds- og støttearbejde Det sociale arbejde i København Det landsdækkende sociale arbejde Bilag 1. Kirkens Korshærs grundregler side Forretningsorden for korshærsråd side Vedtægter for storkreds- og regionsudvalg side

4 Kirkens Korshærs centrale organisering Foto: Vibeke Lind Landsstyrelse Landsstyrelsen er Kirkens Korshærs øverste myndighed med det endelige ansvar for alt korshærsarbejde. Landsstyrelsen skal påse, at Kirkens Korshær drives i overensstemmelse med dens gældende værdier og regler. Landsstyrelsen lægger hovedlinjerne for organisationens udvikling og tegner Kirkens Korshær som juridisk enhed. Landsstyrelsen har for eksempel ansvar for: ansættelsesvilkår i forhold til ansatte medarbejdere; godkendelse af medlemmer af korshærsråd og bestyrelser; godkendelse af forstandere og ledere på selvejende institutioner; budgetter, økonomistyring og regnskaber; forhandling med stat, regioner og kommuner; køb og salg af fast ejendom; fastsættelse af lønregulativ for Kirkens Korshærs medarbejdere; personalepolitik; udvikling af Kirkens Korshærs arbejde; teologisk og holdningsmæssigt at tegne og profilere Kirkens Korshær indadtil og udadtil. Landsstyrelsen er Kirkens Korshærs øverste myndighed med det endelige ansvar for alt korshærsarbejde. Landsstyrelsens sammensætning Landsstyrelsen består af mindst 11 og højst 13 medlemmer, deriblandt korshærschefen, som er født medlem. Kirkens Korshærs kredse, som er oprettet landet over for at støtte det sociale arbejde, vælger tre medlemmer til landsstyrelsen, en fra hver af de tre landsdele, som kredsenes regionsudvalg repræsenterer. To medlemmer vælges af og blandt medarbejderudvalgets medlemmer. Korshærsrådene og bestyrelserne for selvejende institutioner repræsenteres i landsstyrelsen ved to medlemmer, og der kan for disse vælges to suppleanter. Valgperioden er fire år, og valgene finder sted på årsmødet for korshærsråd og bestyrelser efter forudgående skriftlig opstilling. Hvert korshærsråd og bestyrelse har én stemme. Tre-fem medlemmer vælges af landsstyrelsen for en periode på fire år ad gangen. 6 7

5 Udviklingschef Landsarbejde Personalekonsulent Landsstyrelse Korshærschef Hovedarbejdsmiljøudvalg Organisationskonsulent Administrationschef Medarbejderudvalg Hovedadministration Hovedadministration Kirkens Korshærs hovedadministration ledes af administrationschefen og varetager de overordnede administrative rutiner og en række daglige opgaver i forbindelse med Kirkens Korshærs virksomhed. Hovedadministrationen omfatter følgende hovedfunktioner: sekretariat, økonomi og regnskab, budget, personaleadministration, bladadministration, IT-service, forsikringer, ejendomme, landslotteri, årsmøde, rådgivning og styrelsessekretariat. Foto: Carina Heckscher Organisationsledelse Korshærschefen er med fuldmagt fra landsstyrelsen leder af Kirkens Korshær, jf. Kirkens Korshærs grundregler, der er placeret som bilag 1. Organisationsledelsen udgøres af korshærschefen, administrationschefen og udviklingschefen. Landsarbejde Kirkens Korshærs landsarbejde ledes af udviklingschefen og omfatter følgende hovedfunktioner: genbrugsarbejde, kreds- og støttearbejde, indsamling, erhvervssamarbejde, presse- og kommunikation, undervisning og information. 8 9

6 Foto: Vibeke Lind Medarbejderudvalg Formålet med medarbejderudvalget, MU, er at repræsentere og varetage medarbejderforhold, samt inspirere, motivere og udvikle arbejdet i Kirkens Korshær. Medarbejderudvalget består af syv medlemmer, hvoraf to er medarbejdernes repræsentanter i landsstyrelsen. Medarbejderudvalget behandler spørgsmål og ønsker fra medarbejderne, arbejder for gode arbejdsforhold og for en god dialog mellem ledelsen, landsstyrelsen og medarbejderne. Medarbejderudvalget medvirker til at udvikle organisationen og fremme et fagligt miljø, arbejder for efteruddannelse i samarbejde med personalekonsulenten, og har i samarbejde med hovedarbejdsmiljøudvalget, HAMU, fokus på medarbejdertrivsel. Medarbejderudvalget afholder årligt et medarbejderkonvent. Formålet med medarbejderkonventet er at styrke fællesskabet i Kirkens Korshær, øge arbejdsglæden og styrke korshærsidentiteten hos medarbejderne. Medarbejderudvalget deltager i revidering og udarbejdelse af politikker, deltager i løndrøftelser med ledelsen og planlægger sammen med korshærschefen det årlige Retreat. Medarbejderudvalgets fulde ansvars- og kompetenceområder kan findes i medarbejderudvalgets vedtægter. Vedtægterne står i medarbejderhåndbogen, som alle ansatte medarbejdere har adgang til på Kirkens Korshærs hjemmeside. Foto: Jeanne Kornum 10 11

7 Arbejdsmiljøorganisation Kirkens Korshær arbejder hele tiden på at opnå et godt og sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det er ønsket på den måde at være med til at skabe et positivt arbejdsklima, som kan motivere medarbejderne til faglig og personlig udvikling. Når arbejdsmiljøet styrkes blandt medarbejderne, vil det i sidste ende gavne de socialt udsatte, der kommer på arbejdsstederne. Kirkens Korshærs arbejdsmiljøorganisation har som den vigtigste opgave at formidle samarbejde om et godt arbejdsmiljø i de enkelte arbejdsgrene og landsledelsen. Det formelle grundlag er et lovkrav om arbejdsmiljøorganisation samt et krav om udfyldelse af arbejdspladsvurdering (APV). Kirkens Korshærs arbejdsmiljøorganisation omfatter alle ansatte og frivillige medarbejdere i det sociale arbejde. Selvejende institutioner med egen bestyrelse kan i visse tilfælde være omfattet af en regional/kommunal arbejdsmiljøorganisation eller på anden vis have etableret egen arbejdsmiljøorganisation. Frivillige i Kirkens Korshærs genbrugsbutikker er ikke på lignende vis omfattet af arbejdsmiljøorganisationen, men arbejdsmiljøet tilgodeses ved møder med regionens genbrugskonsulent efter behov med hensyn til gældende lovgivning på området. Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er det centrale organ i arbejdsmiljøorganisationen, og det er i det forum, at retningslinjerne på området udstikkes. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en samarbejdspartner, som skal sikre en åben dialog om arbejdsmiljøet i hele organisationen. Hovedarbejdsmiljøudvalgt består af en formand udpeget af korshærschefen, tre ledende medarbejdere (én fra hver af de tre regioner), tre assistenter uden ledelsesfunktion (én fra hver af de tre regioner, hvor de fungerer som daglige arbejdsmiljøledere) samt et medarbejderudvalgsmedlem, som er valgt af medarbejderudvalget. Kirkens Korshærs regionale arbejdsmiljøgrupper træder i stedet for en arbejdsmiljørepræsentant på hver enkelt arbejdsplads, og medlemmerne af de regionale arbejdsmiljøgrupper skal opfattes som arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen. De tre regionale arbejdsmiljøgrupper består hver af seks medlemmer: formanden for hovedarbejdsmiljøudvalget, regionens genbrugskonsulent, to ledere og to assistenter. Formanden for hovedarbejdsmiljøudvalget er også formand for de tre regionale arbejdsmiljøgrupper. Regionens genbrugskonsulent er født medlem af arbejdsmiljøgruppen. Ledere og assistenter vælges for en fireårig periode ved det årlige medarbejderkonvent, der fungerer som Kirkens Korshærs valgforum. En leder og en assistent er på valg hvert andet år. Nyvalg gælder ifølge hovedarbejdsmiljøudvalgets beslutning også de medlemmer, der i den mellemliggende periode er valgt ved suppleringsvalg. I de regionale arbejdsmiljøgrupper er en af de to valgte assistenter daglig arbejds-miljøleder. Den daglige arbejdsmiljøleder frikøbes til opgaven i et omfang af syv arbejdsuger årligt, som betales i fællesskab af Kirkens Korshærs arbejdsgrene igennem hovedkassen. Hver arbejdsmiljøgruppe vælger én leder til at sidde i hovedarbejdsmiljøudvalget. Den daglige arbejdsmiljøleder er født medlem af hovedarbejdsmiljøudvalget og repræsentant for assistenter uden ledelsesfunktion. Foto: Heiner Lützen Ank 12 13

8 Kirkens Korshærs lokale organisering Foto: Vibeke Lind Foreningsdrevne aktiviteter Landsstyrelse Korshærschef Det sociale arbejde Korshærsråd Korshærspræster Bestyrelse Selvejende institutioner Kirkens Korshær tager sit udgangspunkt i et lokalt engagement, hvor mennesker står sammen om opgaven: at være til hjælp for nødstedte mennesker. Det er derfor afgørende, at der er et stort antal frivillige medarbejdere overalt, hvor det er muligt i organisationen. En god dialog mellem ledelsen, landsstyrelsen, ansatte og frivillige medarbejdere, korshærsråd, udvalg og bestyrelser er med til at sikre medarbejdernes trivsel, der er vigtig i Kirkens Korshær. Alle, der vælges til korshærsråd, udvalg og bestyrelser, må derfor sættes ind i Kirkens Korshær som organisation, så der er klarhed om ansvars- og kompetenceforhold. Kirkens Korshærs sociale arbejde er organiseret dels som foreningsdrevne aktiviteter og dels i selvejende institutioner. Her beskrives organisation og kompetenceforhold, hvor der er nedsat korshærsråd eller byudvalg for det sociale arbejde. For arbejdsgrene, der hører direkte under landsstyrelsen, fungerer landsstyrelsen som korshærsråd. Da den foreningsdrevne del af Kirkens Korshær er én juridisk enhed, handler korshærsråd altid på vegne af og med ansvar over for landsstyrelsen. Foreningsdrevne aktiviteter Kirkens Korshærs foreningsdrevne aktiviteter udgør én juridisk enhed med landsstyrelsen som den øverste myndighed. Landsstyrelsen fastsætter løn, ansættelsesforhold og normering og godkender budget og regnskaber. De foreningsdrevne aktiviteter har en samlet arbejdsmiljøorganisation

9 Foto: Vibeke Lind Korshærsråd Et korshærsråd er den lokale forankring af Kirkens Korshærs sociale arbejde. Der nedsættes korshærsråd i kommuner, hvor Kirkens Korshær udfører socialt arbejde. Landsstyrelsen fungerer som korshærsråd for arbejdet i København. For enkeltinstitutioner, der er en del af de foreningsdrevne aktiviteter, nedsættes korshærsråd med ansvar udelukkende for denne institution. Et korshærsråd handler med ansvar over for Kirkens Korshærs landsstyrelse. Fremtidige aktiviteter inden for det, der er det lokale korshærsråds ansvarsområde, iværksættes af korshærsrådet. Rådet har mulighed for at bemyndige et udvalg til at arbejde på rådets vegne og ansvar. Det bør fremgå af arbejdsbeskrivelsen, om et konkret arbejde udføres af rådet, eller af det udvalg, som rådet måtte bemyndige hertil. Korshærsrådet sammensættes efter de regler, som fremgår af Forretningsorden for korshærsråd, der er placeret som bilag 2. Som supplement hertil skal nævnes, at korshærsledere, korshærspræster og ledere af Kirkens Korshærs selvejende institutioner er fødte medlemmer af korshærsrådet. En repræsentant valgt blandt medarbejderne deltager i korshærsrådets møder med taleret, men uden stemmeret. Afdelingsledere og øvrige assistenter kan deltage i korshærsrådets møder efter aftale på samme vilkår. Medarbejdere forlader mødet, såfremt der drøftes personspørgsmål, og korshærsledere forlader mødet, såfremt der drøftes personspørgsmål, som angår andre arbejdsområder end det, korshærslederen selv repræsenterer. Et korshærsråd er den lokale forankring af Kirkens Korshærs sociale arbejde

10 Foto: Vibeke Lind Korshærsrådets opgaver og ansvar Korshærsrådet drøfter årligt status og målsætninger for det lokale korshærsarbejde, bl.a. med udgangspunkt i den årsberetning, korshærslederen aflægger. Korshærsrådets primære funktion er at bidrage til udvikling og organisering af korshærsarbejdet. Korshærsrådets formål Korshærsrådets primære funktion er at bidrage til udvikling og organisering af korshærsarbejdet. Korshærsrådet er en samlende og forankrende enhed i Kirkens Korshærs lokale arbejde og skal på strategisk niveau deltage i kvalificeringen af arbejdet, så det er i overensstemmelse med Kirkens Korshærs formål og løfter de opgaver, der lokalt er behov for. Korshærsrådet er rådgivende og støttende i forhold til de lokale korshærsledere. Rådet sikrer en hensigtsmæssig fordeling af de lokale ressourcer og godkender det budgetforslag og reviderede regnskab, der fremlægges af korshærslederen. Både budgetforslag og det reviderede regnskab skal godkendes af landsstyrelsen, men korshærsrådet kan over for tredjemand træffe beslutninger om forpligtelser, der ligger inden for de budgetmæssige rammer. Korshærsrådet skal indstille ønsker om køb og salg af fast ejendom til landsstyrelsen, ligesom landsstyrelsen skal godkende aftaler om samarbejde eller driftsaftaler med stat og kommune. Korshærsrådet medvirker ved ansættelse af korshærsleder og øvrige medarbejdere, som beskrevet i afsnittet om ansættelsesforhold. Korshærsrådet orienteres af korshærslederen om personaleforhold, men den daglige ledelse er korshærslederens forpligtelse. Rådet indstiller nye rådsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer til godkendelse i landsstyrelsen. Rådet har ansvaret for, at nye råds-, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer sættes ind i Kirkens Korshærs værdimæssige grundlag samt organisatoriske og juridiske forhold

11 Foto: Vibeke Lind Ansættelsesforhold I forhold til medarbejdere i den foreningsdrevne del af Kirkens Korshær er landsstyrelsen i juridisk forstand den ansættende og afskedigende myndighed. Landsstyrelsen fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for ansatte medarbejdere, og Kirkens Korshærs centrale organisation har ansvaret for formalia omkring ansættelse og afskedigelse, personalepleje, efteruddannelse, konflikthåndtering, arbejdsmiljøorganisation m.v. Nye ledere introduceres til arbejdet af korshærschefen. Foto: Vibeke Lind Byudvalg I kommuner, hvor Kirkens Korshær driver arbejde i flere byer, kan der nedsættes lokale byudvalg. Byudvalgets opgave er lokalt at bidrage til udviklingen af Kirkens Korshærs sociale arbejde. Byudvalget er repræsenteret i korshærsrådet, som er fælles for kommunen. Personalepolitik udarbejdes i dialog mellem medarbejderudvalget og den centrale personaleledelse og godkendes af landsstyrelsen. De gældende regler og praksis kan ses i medarbejderhåndbogen, som ligger på Kirkens Korshærs hjemmeside

12 Ansættelsesvilkår Landsstyrelsen har uddelegeret ansvaret for ansættelse og afskedigelse af korshærsledere til korshærschefen i samarbejde med det lokale korshærsråd. Landsstyrelsen har uddelegeret ansvaret for ansættelse og afskedigelse af afdelingsledere og assistenter til korshærslederen i samarbejde med det lokale korshærsråd. Landsstyrelsen orienteres om alle ansættelser, fratrædelser og afskedigelser. om Kirkens Korshær. Stillingsopslag skal godkendes af Kirkens Korshærs centrale personaleledelse, som sikrer, at opslag overholder gældende lov og er i overensstemmelse med Kirkens Korshærs personalepolitik. Til stillinger hvor arbejdsopgaverne ligger inden for Kirkens Korshærs kerneopgaver med forkyndelse og udøvelse af diakonalt arbejde stilles krav om medlemsskab af den danske folkekirke. Foto: Jeanne Kornum Landsstyrelsen orienteres om alle ansættelser, fratrædelser og afskedigelser. Landsstyrelsen skal godkende lokale opnormeringer, når det har konsekvenser for det godkendte budget. Alle stillinger skal opslås efter de gældende regler i organisationen. De aktuelle regler fremgår af medarbejderhåndbogen. Som udgangspunkt skal alle stillinger slås op, så de er offentligt tilgængelige. Der skal udarbejdes stillingsopslag, som indeholder en konkret stillingsbeskrivelse, oplysninger om lønforhold, ansøgningsfrist og nederst i stillingsopslaget en kort enslydende tekst, der orienterer Lederansættelse Korshærschefen nedsætter i samarbejde med korshærsrådet et ansættelsesudvalg med repræsentation af de relevante medarbejdergrupper. Er der flere korshærsledere i det lokale arbejde, vælger de en repræsentant til udvalget. Øvrige ansættelser Korshærslederen nedsætter i samarbejde med korshærsrådet et ansættelsesudvalg med repræsentation af de relevante medarbejdergrupper

13 Korshærslederens ansvars- og kompetenceområder Korshærslederen har ansvar for den daglige drift af det lokale arbejde herunder administration og økonomi i henhold til det vedtagne budget. Korshærslederen står for ansættelse af personale (jf. beskrivelsen oven for om stillingsopslag), personaleledelse og -pleje af såvel ansatte som frivillige medarbejdere og for at afholde medarbejderudviklingssamtaler med ansatte medarbejdere. Ved forhold på arbejdspladsen, som kan medføre overvejelser om afskedigelse, skal korshærslederen rette henvendelse til Kirkens Korshærs centrale personaleledelse. Til korshærsrådet udarbejder korshærslederen et budgetforslag, en skriftlig årsberetning og et oplæg til en årlig målsætningsdrøftelse, der skal omfatte en status over det nuværende arbejde arbejdets fremtidige struktur, nye fremtidige opgaver og medarbejdernes trivsel og arbejdsforhold, herunder efteruddannelse. Det er korshærslederens ansvar at stå for syn- Den koordinerende korshærsleder varetager sekretærfunktion for korshærsrådet, og koordinatoren har ansvaret for at indkalde til og afholde lokale ledermøder. liggørelsen af det lokale korshærsarbejde og for pressekontakt. Er der flere korshærsledere i kommunen, vil en af lederstillingerne omfatte en koordinatorfunktion. Den koordinerende korshærsleder varetager sekretærfunktion for korshærsrådet, og koordinatoren har ansvaret for at indkalde til og afholde lokale ledermøder. Afdelingsledere Afdelingsledernes ansvars- og kompetenceforhold er et lokalt anliggende, som formuleres af korshærslederen i stillingsbeskrivelsen og godkendes i korshærsrådet. Ansatte medarbejdere uden ledelsesfunktion Ansvars- og kompetenceforhold for ansatte medarbejdere uden ledelsesfunktion (fx assistenter), beskrives af den lokale korshærsleder eller afdelingsleder og tager udgangspunkt i den stillingsbeskrivelse, der blev anvendt på ansættelsestidspunktet. Foto: Jeanne Kornum 24 25

14 Korshærspræster Korshærspræster er præster, ansat i folkekirken, som helt eller delvist stilles til rådighed i deres ansættelse for arbejdet i Kirkens Korshær. Som sådan er korshærspræsterne en vigtig ressource i Kirkens Korshærs diakonale, sociale arbejde. Korshærspræsterne varetager gudstjenester, andagter og sjælesorg, som er rettet til Kirkens Korshærs brugere. Arbejdet tilrettelægges konkret i forhold til de lokale muligheder. Korshærspræsterne deltager i ledermøder, lokalt og på landsplan, men korshærspræsterne har ikke ledelsesmæssige beføjelser i forhold til medarbejdere i Kirkens Korshær. Foto: Vibeke Lind Selvejende institutioner De selvejende institutioner er juridiske enheder med egen bestyrelse og egne vedtægter, der beskriver de juridiske og praktiske forhold for institutionen. Kirkens Korshær skal så vidt muligt bevare flertallet i de selvejende institutioners bestyrelser. Det lokale korshærsråd vælger medlemmer, der skal repræsentere Kirkens Korshær i bestyrelsen. For at sikre kontinuiteten skal der altid være et medlem af bestyrelsen, som også er medlem af det lokale korshærsråd. Landsstyrelsen udpeger et medlem i bestyrelsen, jf. Kirkens Korshærs grundregler 6. Bestyrelsens forhold fremgår i øvrigt af vedtægten for den enkelte institution. Vedtægterne for Kirkens Korshærs selvejende institutioner skal altid godkendes af Kirkens Korshærs landsstyrelse. Det lokale korshærsråd vælger medlemmer, der skal repræsentere Kirkens Korshær i bestyrelsen. Korshærspræsterne er medlemmer af korshærsrådene, der hvor de er ansat. I samarbejde mellem Kirkens Korshær og folkekirkens præsteuddannelse indkaldes korshærspræsterne til kursus på præstehøjskolen. Lederen af den enkelte selvejende institution har status som korshærsleder og er født medlem af det lokale korshærsråd og deltager i lokale ledermøder. Medarbejderne på Kirkens Korshærs selvejende institutioner tilbydes deltagelse i korshærsarrangementer på lige fod med medarbejderne i den foreningsdrevne del af Kirkens Korshær

15 Kirkens Korshærs kreds- og støttearbejde Kredsog støttearbejde Sogneudvalg Udviklingschef Landsarbejde Regionsudvalg Storkredse Butikskredse Til at koordinere Kirkens Korshærs lokale sogne-, støtte og butikskredse oprettes storkredse, og der nedsættes storkredsudvalg. Landsstyrelse Korshærschef Andre støttekredse Storkredsudvalgene varetager sammen med sogne-, støtte- og butikskredsene Kirkens Korshærs lokale interesser og laver forskellige former for støtte- og oplysningsarbejde gerne i samarbejde med folkekirkens menigheder og andre lokale partnere for på den måde at skaffe økonomiske midler og lokal opbakning til Kirkens Korshærs arbejde. Storkredsene vælger medlemmerne til regionsudvalgene, jf. Vedtægter for storkreds- og regionsudvalg, der er placeret som bilag 3. Regionsudvalgene fastlægger storkreds-enes grænser i samråd med storkreds-udvalgene og tilrettelægger storkreds-ordningens fælles rammer. Landsstyrelsen fastlægger grænserne mellem byarbejde (korshærsråd) og storkredse. Ligeledes fastsætter landsstyrelsen retningslinjer for oprettelse og drift af genbrugsbutikker og fordeling af overskud herfra. Butikskredse, der fremsender deres overskud til fælleskassen, og som er beliggende i et område, hvor der er nedsat korshærsråd, forankres i en nærliggende storkreds. Kirkens Korshærs kredse vælger tre medlemmer til landsstyrelsen, en fra hver af de tre landsdele, som kredsenes regionsudvalg repræsenterer. Foto: Heiner Lützen Ank 28 29

16 Egne Noter

17 Bilag 1 Kirkens Korshærs grundregler 1 Grundlag, hjemsted og formål 1 Kirkens Korshærs grundlag 2 Hjemsted og stiftelse 3 Kirkens Korshærs formål 2 Kirkens Korshærs landsstyrelse 4 Landsstyrelsens sammensætning, valg af formand og næstformand 5 Landsstyrelsens møder 6 Landsstyrelsens bemyndigelse i forhold til selvejende institutioner, som bærer Kirkens Korshærs navn 3 Ledelse 7 Daglig ledelse 4 Medarbejdere 8 Kirkens Korshærs medarbejdere, ansættelse og afskedigelse 5 Organisation 9 Kredse, korshærsråd, bestyrelser, medarbejderkonvent og medlemskab 6 Regnskab 10 Regnskabsår 11 Revision 7 Tegningsregler 12 Prokura 8 Ændring i grundreglerne 13 Grundregelændringer 14 Ophør 9 Ikrafttræden 15 Dato for vedtagelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 Kirkens Korshær er en almennyttig forening, der på den evangelisk lutherske folkekirkes grund udfører diakonalt arbejde, og som i videst muligt omfang samarbejder med lokale folkekirkemenigheder. 2 Kirkens Korshær har hjemsted i København, hvor den er stiftet den 12. oktober stk. 1 Kirkens Korshærs målsætning er at yde hjælp til nødstedte mennesker. 3 stk. 2 Kirkens Korshærs målsætning søges nået gennem: omsorgs,- rådgivnings- og behandlingsarbejde, gudstjeneste, sjælesorg og forkyndelse, informations- og dokumentationsarbejde samt menings- og holdningsdannende virksomhed. Kirkens Korshærs arbejde omfatter bl.a. hjemløseherberger, dagvarmestuer, natvarmestuer, byarbejder, arresthusarbejde, bofællesskaber, kreds- og genbrugsvirksomhed, korshærsgudstjenester, Sct. Nicolai Tjenesten, Mariatjenesten, misbrugsbehandling og familiebehandling. 2. Kirkens Korshærs Landsstyrelse 4 stk. 1 Landsstyrelsen er Kirkens Korshærs øverste myndighed med det endelige ansvar for alt korshærsarbejde. 4 stk. 2 Landsstyrelsen består af mindst 11 og højst 13 medlemmer, deriblandt korshærschefen, som er født medlem. Tre medlemmer vælges af repræsentanter for storkredsudvalgene, en fra hver region på disses fællesmøde i forbindelse med årsmødet. To medlemmer vælges af korshærsrådene på disses fællesmøde. To medlemmer vælges af og blandt medarbejderudvalgets medlemmer. Tre til fem medlemmer vælges af landsstyrelsen. For hver af de storkreds-, korshærsråds- og medarbejdervalgte medlemmer af landsstyrelsen vælges en personlig suppleant. Valgene gælder for fire år, med undtagelse af valg af medarbejderrepræsentanter. 4 stk. 3 Landsstyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Ingen af disse hverv kan beklædes af korshærschefen eller medarbejderrepræsentanterne. Landsstyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter Kirkens Korshærs årsmøde. 5 Landsstyrelsen holder mindst seks møder om året. Landsstyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Der føres en protokol over forhandlingerne, som underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ved afstemning træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. 6 Landsstyrelsen udpeger et medlem i bestyrelser for selvejende institutioner, der bærer Kirkens Korshærs navn. Landsstyrelsen skal godkende indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster og samarbejdsaftaler med kommuner. Landsstyrelsen skal tillige godkende vedtægter for disse institutioner samt ansættelse og afskedigelse af deres ledere. 3. Ledelse 7 stk. 1 Korshærschefen varetager den daglige ledelse af landsorganisationen Kirkens Korshær med ansvar over for landsstyrelsen. 7 stk. 2 Administrationschefen varetager den daglige ledelse af hovedkontorets administration

18 4. Medarbejdere 8 stk. 1 Kirkens Korshærs ansatte medarbejdere søges blandt medlemmer af Den Danske Folkekirke, såfremt dette er af betydning for Kirkens Korshærs virksomhed. Kirkens Korshærs ansatte og frivillige medarbejdere arbejder ud fra Kirkens Korshærs målsætning og kristne menneskesyn. 8 stk. 2 Korshærschefen og alle fastansatte medarbejdere ansættes og afskediges af landsstyrelsen. Landsstyrelsen kan bemyndige korshærschefen til i samvirke med det lokale korshærsråd at ansætte og afskedige korshærsledere. Landsstyrelsen kan bemyndige korshærslederne til i samvirke med det lokale korshærsråd at ansætte og afskedige afdelingsledere og øvrige medarbejdere. I det landsstyrelsesmøde, hvor ny chef skal vælges, deltager Københavns biskop, såfremt denne måtte ønske det. 5. Organisation 9 stk. 1 Sogne-, støtte- og butikskredse. Til at varetage Kirkens Korshærs interesser med hensyn til lokalt støttearbejde oprettes sogne-, støtte- og butikskredse. Storkredse. Til at koordinere Kirkens Korshærs lokale sogne-, støtte og butikskredse oprettes storkredse, og der nedsættes storkredsudvalg. Storkredsudvalgene afholder i forbindelse med årsmødet et årligt repræsentantmøde. Regler for storkredsenes arbejde fastsættes ved vedtægt. Regionsudvalg. Tilsvarende opretter storkredsene regionsudvalg for henholdsvis region øst, region nord og region syd. Regionsudvalgene afholder i forbindelse med årsmødet et årligt fællesmøde. Regler for regionsudvalgenes arbejde fastsættes ved vedtægt. Årsmøde. Årsmøde afholdes inden udgangen af oktober. 9 stk. 2 Til at varetage ansvaret for Kirkens Korshærs lokale sociale arbejde oprettes korshærsråd. Regler for korshærsråd fastsættes ved vedtægt. 9 stk. 3 Til at varetage ansvaret for Kirkens Korshærs selvejende institutioner oprettes bestyrelser. Regler for bestyrelser fastsættes ved vedtægt. 9 stk. 4 Til styrkelse af fællesskabet og til at varetage medarbejderforhold er oprettet et medarbejderkonvent bestående af fastansatte medarbejdere. Medarbejderkonventet vælger et medarbejderudvalg. Konventet og medarbejderudvalgets funktion fastsættes ved vedtægt. 9 stk. 5 Kirkens Korshærs medlemmer udgøres af medlemmerne af landsstyrelse, korshærsråd, bestyrelser for selvejende institutioner under Kirkens Korshær, storkredsenes repræsentanter (regionsudvalg) samt medarbejderudvalg. 9 stk. 6 Kirkens Korshærs medlemmer har til opgave efter gældende praksis at vælge medlemmer til landsstyrelsen jf. 4 stk. 2, at stemme om ændringer i Kirkens Korshærs grundregler jf. 13 samt at stemme om eventuelt ophør af Kirkens Korshær jf stk. 7 Støttemedlemmer i Kirkens Korshær har ikke medlemsrettigheder 6. Regnskab 10 stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret. 10 stk. 2 Budgetforslag for de enkelte arbejdsgrene indsendes til landsstyrelsen inden et nærmere fastsat tidspunkt. På grundlag af de således foreliggende forslag lægger landsstyrelsen budgettet for det kommende år. 11 Hovedkontorets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. 7. Tegningsregler 12 stk. 1 Kirkens Korshær tegnes kollektivt enten af to af landsstyrelsens medlemmer eller en af disse sammen med administrationschefen. 12 stk. 2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af tre af landsstyrelsens medlemmer eller to af disse sammen med administrationschefen. 8. Ændring af Kirkens Korshærs grundregler samt organisationens ophør 13 Ændringer i og tilføjelser til grundreglerne kan vedtages, når mindst 3/4 af landsstyrelsens medlemmer samt et flertal i medarbejderkonventet, et flertal af storkredsudvalgenes repræsentanter på disses repræsentantmøde og et flertal af korshærsrådenes medlemmer på disses fællesmøde stemmer derfor. 14 Til ophævelse af Kirkens Korshær kræves, at et herom fremsat forslag vedtages af mindst 3/4 af landsstyrelsens medlemmer. Desuden skal vedtagelsen godkendes med 2/3 flertal af et i denne anledning indkaldt medarbejderkonvent, med 2/3 flertal af et i samme anledning indkaldt møde af storkredsudvalgenes stemmeberettigede repræsentanter og 2/3 flertal af et i samme anledning indkaldt fællesmøde for korshærsrådsmedlemmer. I tilfælde af at Kirkens Korshær ophæves, tilfalder formuen efter landsstyrelsens nærmere afgørelse andet folkekirkeligt arbejde med beslægtet formål. Til landsstyrelsens vedtagelse herom kræves mindst 3/4 af medlemmernes stemmer. 9. Ikrafttræden 15 Grundreglerne er gældende fra den 11. oktober

19 Bilag 2 Forretningsorden for korshærsråd 1 Formål 1. Korshærsrådet har over for Kirkens Korshærs landsstyrelse ansvaret for det lokale korshærsarbejde. 2. Korshærsrådet skaber kontakt mellem det lokale menighedsarbejde, det lokale folkelige og politiske liv og korshærsarbejdet. 3. Korshærsrådet støtter og opmuntrer medarbejderne i deres daglige arbejde. 2 Struktur 1. Et korshærsråd består af mindst fem til folkekirken hørende medlemmer og af byens korshærsleder(e), dog således at de valgte medlemmer altid er i flertal. En repræsentant, valgt blandt de ansatte medarbejdere, deltager i korshærsrådets møder med taleret, uden stemmeret. 2. Korshærsrådet konstituerer sig med formand og næstformand. 3. Korshærslederen, eller i byer med flere korshærsledere den valgte koordinator, fungerer som korshærsrådets sekretær. Denne har ansvar for, at korshærsrådets protokol føres, og sender umiddelbart efter hvert møde en protokoludskrift til chefen. 4. Til at forpligte det lokale korshærsarbejde over for tredje person kræves landsstyrelsens underskrift. 5. Korshærsrådet kan efter behov nedsætte udvalg for de forskellige arbejdsområder. 3 Valg 1. Korshærsrådet supplerer sig selv. 2. Alle valg til korshærsråd, udvalg og bestyrelser gælder for fire år. Genvalg kan finde sted. 3. Valgene tilrettelægges således, at halvdelen er på valg hvert andet år. 4. Alle valg til korshærsrådene forelægges landsstyrelsen til godkendelse. 4 Møder 1. Der afholdes mindst fire korshærsrådsmøder årligt. 2. Formanden indkalder til korshærsrådsmøde så ofte, det skønnes nødvendigt, eller når mindst tre medlemmer eller en ledende medarbejder ønsker det. 3. Korshærsrådet kan indbyde andre til at deltage i et eller flere korshærsrådsmøder. 4. Korshærschefen kan personligt eller ved stedfortræder deltage i korshærsrådsmøderne, hvorfor dagsorden for disse skal tilsendes chefen. 5. Mindst en gang årligt drøfter korshærsrådet, om korshærsopgaverne i det pågældende område varetages på forsvarlig måde. 5 Udvalg og bestyrelser 1. De af korshærsrådet nedsatte udvalg fungerer under ansvar over for dette. 2. De af korshærsrådet udpegede medlemmer af Kirkens Korshærs selvejende institutioners bestyrelser arbejder under ansvar over for korshærsrådet. Mindst et bestyrelsesmedlem skal være medlem af korshærsrådet. 3. Udvalg og bestyrelser skal bestå af mindst tre medlemmer. I bestyrelser for Kirkens Korshærs selvejende institutioner skal et flertal være udpeget af korshærsrådet. 4. Forretningsorden for de enkelte arbejdsområder skal være godkendt af korshærsrådet. 5. Vedtægter for selvejende institutioner under Kirkens Korshær skal forelægges landsstyrelsen til godkendelse. 6 Ansættelse og afskedigelse 1. Kirkens Korshærs landsstyrelse er den ansættende og afskedigende myndighed. 2. Landsstyrelsen har bemyndiget korshærschefen eller dennes stedfortræder til at ansætte og afskedige korshærsledere i samvirke med det lokale korshærsråd. Nye korshærsledere introduceres til arbejdet i Kirkens Korshær ved samtale med chefen. 3. Landsstyrelsen har bemyndiget korshærslederne til at ansætte og afskedige afdelingsledere og assistenter. Ansættelsesprocedure finder sted i samvirke med det lokale korshærsråd. 4. Landsstyrelsens retningslinjer ved ansættelse og afskedigelse skal følges, ligesom landsstyrelsen skal orienteres om alle ansættelser og afskedigelser. 5. I forbindelse med et menighedsråds indstilling til ansættelse af en korshærspræst, udtaler korshærsrådet sig efter samråd med korshærschefen og landsstyrelsen. 7 Budget og regnskab 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. 2. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af en af landsstyrelsen godkendt revisor. 3. Korshærsrådet vedtager budget for det kommende regnskabsår. Dette indsendes til godkendelse af landsstyrelsen inden en af denne fastsat frist. 4. Korshærsrådet påser, at der ikke i regnskabsåret disponeres ud over det godkendte budget. 5. Korshærsrådet udpeger regnskabsfører eller kasserer til at føre det daglige regnskab samt til at fremlægge økonomiske oversigter mindst en gang i kvartalet. Forretningsordenen er gældende fra 1. januar

20 Bilag 3 Vedtægter for storkreds- og regionsudvalg 1 Storkredsudvalgene varetager sammen med sogne-, støtte- og butikskredsene Kirkens Korshærs lokale interesser og laver forskellige former for støtte- og oplysningsarbejde gerne i samarbejde med folkekirkens menigheder og andre lokale partnere for på den måde at skaffe økonomiske midler og lokal opbakning til Kirkens Korshærs arbejde. Alle former for støttearbejde i områder, der ikke har korshærsråd, bør være repræsenteret i storkredsudvalgene. 2 Hvert enkelt storkredsudvalg afgør selv, hvor mange medlemmer, udvalget skal have. 3 Storkredsudvalgene supplerer sig selv. Der tilstræbes en ligelig repræsentation såvel geografisk som aldersmæssigt. 4 Storkredsudvalgene vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær og nedsætter selv de til arbejdets varetagelse nødvendige udvalg. 5 Hvert storkredsudvalg sender en repræsentant til det årlige repræsentantmøde, som afholdes i forbindelse med Kirkens Korshærs årsmøde. Stemmeret på repræsentantmødet har det medlem, som storkredsen har sendt som repræsentant. 6 Storkredsene opretter regionsudvalg for: Region nord: det nordlige Jylland Region syd: det sydlige Jylland og Fyn Region øst: øerne øst for Storebælt. Hvert enkelt regionsudvalg afgør selv, hvor mange medlemmer, udvalget skal have dog højst ni, samt en eller flere suppleanter. Et regionsudvalg kan supplere sig med en eller to observatører / ressourcepersoner til løsning af en konkret opgave. Valgbar til regionsudvalget er ethvert medlem af et storkredsudvalg. Valgene til regionsudvalget finder sted på det årlige repræsentantmøde, der planlægges og afvikles af regionsudvalgene på skift. Valgene udskrives af det pågældende regionsudvalg i januar måned i det år, hvor der afholdes valg. Valgperioden er fire år. Der er valg hvert andet år. 7 Regionsudvalgene vælger hver af deres midte et medlem til landsstyrelsen, jf. Kirkens Korshærs grundregler afsnit 2, 4 stk. 2. Valgperioden er fire år. 8 Regionsudvalgene fastlægger storkredsenes grænser i samråd med storkredsudvalgene og tilrettelægger storkredsordningens fælles rammer. Landsstyrelsen fastlægger grænserne mellem byarbejde (korshærsråd) og storkredse. Ligeledes fastsætter landsstyrelsen retningslinjer for oprettelse og drift af genbrugsbutikker og fordeling af overskud herfra. Butikskredse, der fremsender deres overskud til fælleskassen, og som er beliggende i et område, hvor der er nedsat korshærsråd, forankres i en nærliggende storkreds. 9 Indsamlede beløb og på anden måde fremskaffede midler sendes snarest til Kirkens Korshærs fælleskasse. De indgåede beløb skal fremgå af fælleskassens samlede regnskab. På det årlige repræsentantmøde fremlægges en oversigt over storkredsenes samlede regnskab. 10 Kirkens Korshær hovedkontor udarbejder en regnskabsvejledning efter nærmere aftale med regionsudvalgene. I de enkelte storkredsudvalg er kassereren ansvarlig for, at regnskabet bliver ført, revideret og rettidigt indsendt til hovedkontoret. 11 Regionsudvalget tilrettelægger regionsmøder og kurser i det omfang, det skønnes relevant. 12 Ændringer af disse vedtægter vedtages på repræsentantmødet med almindelig stemmeflerhed og godkendes af landsstyrelsen. Vedtaget på repræsentantmødet den 6. september Godkendt af landsstyrelsen den 21. oktober

Kirkens Korshærs grundregler

Kirkens Korshærs grundregler Kirkens Korshærs grundregler 1 Grundlag, hjemsted og formål 1 Kirkens Korshærs Grundregler. 2 Hjemsted og stiftelse. 3 Kirkens Korshærs formål. 2 Kirkens Korshærs landsstyrelse 4 Landsstyrelsens sammensætning,

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING

VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING VEDTÆGTER GEOGRAFISK HAVE I KOLDING / INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. NAVN OG HJEMSTED... 3 2. FORMÅL... 3 3. FORMUE, DRIFT OG HÆFTELSE... 4 4. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG VALGMÅDE... 4 5. BESTYRELSENS

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING

VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING side 1 VEDTÆGTER FOR LM-FRIMENIGHEDEN I HERNING 1. Identitet & hjemsted Navnet på Luthersk Missions Frimenighed i Herning er: (_Navn_). Den har hjemsted i Herning kommune. 2. Grundlag Menigheden bygger

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL

VEDTÆGTER SKAGEN FESTIVAL VEDTÆGTER For SKAGEN FESTIVAL E-Mail : info@skagenfestival.dk. www.skagenfestival.dk 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er : Skagen Festival 1.2 Foreningens hjemsted er : Skagen by i Frederikshavn

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles

Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles Vedtægter for Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS) Hovedbestyrelse kan også benævnes NfS fælles 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nørremarkens forenede Sportsklubber (NfS). Stiftet den 08.05.2013.

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er

Læs mere

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR

LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S CVR nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15, 4700 Næstved VEDTÆGTER FOR LOKAL FORSIKRING G/S 1. Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Lokal Forsikring G/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere