Organisationsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbeskrivelse"

Transkript

1 Organisationsbeskrivelse

2 Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der er et stort antal frivillige medarbejdere over alt, hvor det er muligt i arbejdet. Foto: Rune Johansen Kirkens Korshærs arbejde er diakoni. Diakoni betyder tjeneste og henter vejledning og inspiration i evangeliet om Jesus Kristus. Opgaven er at værne om medmennesket ved at give basal hjælp og ved at protestere mod nedgøring og overgreb. Ud fra det kristne menneskesyn, at ethvert menneske er enestående og uendelig værdifuldt, hjælper Kirkens Korshær mennesker, der i mange andre sammenhænge er blevet glemt, udstødt og opgivet. Kirkens Korshærs arbejde blev begyndt i 1912 af mennesker, som så det som deres opgave at fortælle mennesker om Guds grænseløse kærlighed. Pastor Hans Peter Mollerup og hans medarbejdere gik dengang ud på Københavns gader og mødte mennesker dér, hvor de Kirkens Korshærs aktuelle organisering beskrives her. Denne organisationsbeskrivelse er derfor et arbejdsredskab for alle ansatte og frivillige medarbejdere, som har engageret sig i korshærsråd, bestyrelser, kredse og udvalg. Organiseringens grundform er tegnet op på side 4, og når man følger indholdsfortegnelsen, bliver man ledt frem til en nærmere beskrivelse af de enkelte dele af organisationen. Som arbejdsredskab bidrager organisationsbeskrivelsen til, at Kirkens Korshær kan opfylde sit formål: At være til hjælp for nødstedte mennesker. Helle christiansen Kirkens Korshærs logo viser, at korset er fortegn for Kirkens Korshærs arbejde. Korsets tre streger udtrykker troen på den treenige Gud: Fader, Søn og Helligånd. Cirklen i centrum viser hen til det kristne håb om evigt liv. De fire hjerter symboliserer, at Guds kærlighed er fundamentet for Kirkens Korshærs arbejde. Hjerternes runde side vender udad og fortæller, at Kirkens Korshær ikke arbejder med fordømmelse, men med mildhed. 2 3

3 Organisationsdiagram Indhold Landsstyrelse Kirkens korshærs centrale organisering side 6 Landsstyrelse side 6 Landsstyrelsens sammensætning side 7 Organisationsledelse side 8 Hovedadministration side 9 Landsarbejde side 9 Medarbejderudvalg side 10 Kirkens Korshærs arbejdsmiljøorganisation side 12 Udviklingschef Landsarbejde Korshærschef Administrationschef Hovedadministration Kirkens Korshærs lokale organisering side 14 Foreningsdrevne aktiviteter side 15 Korshærsråd side 16 Korshærsrådets formål side 18 Korshærsrådets opgaver og ansvar side 19 Byudvalg Side 20 Ansættelsesforhold side 21 Ansættelsesvilkår side 22 Lederansættelse side 23 Øvrige ansættelser side 23 Korshærslederens ansvars- og kompetenceområder side 24 Afdelingsledere side 25 Ansatte medarbejdere uden ledelsesfunktion side 25 Korshærspræster side 26 Selvejende institutioner side 27 Kirkens Korshærs kreds- og støttearbejde side 28 Butikker, kreds- og støttearbejde Det sociale arbejde i København Det landsdækkende sociale arbejde Bilag 1. Kirkens Korshærs grundregler side Forretningsorden for korshærsråd side Vedtægter for storkreds- og regionsudvalg side

4 Kirkens Korshærs centrale organisering Foto: Vibeke Lind Landsstyrelse Landsstyrelsen er Kirkens Korshærs øverste myndighed med det endelige ansvar for alt korshærsarbejde. Landsstyrelsen skal påse, at Kirkens Korshær drives i overensstemmelse med dens gældende værdier og regler. Landsstyrelsen lægger hovedlinjerne for organisationens udvikling og tegner Kirkens Korshær som juridisk enhed. Landsstyrelsen har for eksempel ansvar for: ansættelsesvilkår i forhold til ansatte medarbejdere; godkendelse af medlemmer af korshærsråd og bestyrelser; godkendelse af forstandere og ledere på selvejende institutioner; budgetter, økonomistyring og regnskaber; forhandling med stat, regioner og kommuner; køb og salg af fast ejendom; fastsættelse af lønregulativ for Kirkens Korshærs medarbejdere; personalepolitik; udvikling af Kirkens Korshærs arbejde; teologisk og holdningsmæssigt at tegne og profilere Kirkens Korshær indadtil og udadtil. Landsstyrelsen er Kirkens Korshærs øverste myndighed med det endelige ansvar for alt korshærsarbejde. Landsstyrelsens sammensætning Landsstyrelsen består af mindst 11 og højst 13 medlemmer, deriblandt korshærschefen, som er født medlem. Kirkens Korshærs kredse, som er oprettet landet over for at støtte det sociale arbejde, vælger tre medlemmer til landsstyrelsen, en fra hver af de tre landsdele, som kredsenes regionsudvalg repræsenterer. To medlemmer vælges af og blandt medarbejderudvalgets medlemmer. Korshærsrådene og bestyrelserne for selvejende institutioner repræsenteres i landsstyrelsen ved to medlemmer, og der kan for disse vælges to suppleanter. Valgperioden er fire år, og valgene finder sted på årsmødet for korshærsråd og bestyrelser efter forudgående skriftlig opstilling. Hvert korshærsråd og bestyrelse har én stemme. Tre-fem medlemmer vælges af landsstyrelsen for en periode på fire år ad gangen. 6 7

5 Udviklingschef Landsarbejde Personalekonsulent Landsstyrelse Korshærschef Hovedarbejdsmiljøudvalg Organisationskonsulent Administrationschef Medarbejderudvalg Hovedadministration Hovedadministration Kirkens Korshærs hovedadministration ledes af administrationschefen og varetager de overordnede administrative rutiner og en række daglige opgaver i forbindelse med Kirkens Korshærs virksomhed. Hovedadministrationen omfatter følgende hovedfunktioner: sekretariat, økonomi og regnskab, budget, personaleadministration, bladadministration, IT-service, forsikringer, ejendomme, landslotteri, årsmøde, rådgivning og styrelsessekretariat. Foto: Carina Heckscher Organisationsledelse Korshærschefen er med fuldmagt fra landsstyrelsen leder af Kirkens Korshær, jf. Kirkens Korshærs grundregler, der er placeret som bilag 1. Organisationsledelsen udgøres af korshærschefen, administrationschefen og udviklingschefen. Landsarbejde Kirkens Korshærs landsarbejde ledes af udviklingschefen og omfatter følgende hovedfunktioner: genbrugsarbejde, kreds- og støttearbejde, indsamling, erhvervssamarbejde, presse- og kommunikation, undervisning og information. 8 9

6 Foto: Vibeke Lind Medarbejderudvalg Formålet med medarbejderudvalget, MU, er at repræsentere og varetage medarbejderforhold, samt inspirere, motivere og udvikle arbejdet i Kirkens Korshær. Medarbejderudvalget består af syv medlemmer, hvoraf to er medarbejdernes repræsentanter i landsstyrelsen. Medarbejderudvalget behandler spørgsmål og ønsker fra medarbejderne, arbejder for gode arbejdsforhold og for en god dialog mellem ledelsen, landsstyrelsen og medarbejderne. Medarbejderudvalget medvirker til at udvikle organisationen og fremme et fagligt miljø, arbejder for efteruddannelse i samarbejde med personalekonsulenten, og har i samarbejde med hovedarbejdsmiljøudvalget, HAMU, fokus på medarbejdertrivsel. Medarbejderudvalget afholder årligt et medarbejderkonvent. Formålet med medarbejderkonventet er at styrke fællesskabet i Kirkens Korshær, øge arbejdsglæden og styrke korshærsidentiteten hos medarbejderne. Medarbejderudvalget deltager i revidering og udarbejdelse af politikker, deltager i løndrøftelser med ledelsen og planlægger sammen med korshærschefen det årlige Retreat. Medarbejderudvalgets fulde ansvars- og kompetenceområder kan findes i medarbejderudvalgets vedtægter. Vedtægterne står i medarbejderhåndbogen, som alle ansatte medarbejdere har adgang til på Kirkens Korshærs hjemmeside. Foto: Jeanne Kornum 10 11

7 Arbejdsmiljøorganisation Kirkens Korshær arbejder hele tiden på at opnå et godt og sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Det er ønsket på den måde at være med til at skabe et positivt arbejdsklima, som kan motivere medarbejderne til faglig og personlig udvikling. Når arbejdsmiljøet styrkes blandt medarbejderne, vil det i sidste ende gavne de socialt udsatte, der kommer på arbejdsstederne. Kirkens Korshærs arbejdsmiljøorganisation har som den vigtigste opgave at formidle samarbejde om et godt arbejdsmiljø i de enkelte arbejdsgrene og landsledelsen. Det formelle grundlag er et lovkrav om arbejdsmiljøorganisation samt et krav om udfyldelse af arbejdspladsvurdering (APV). Kirkens Korshærs arbejdsmiljøorganisation omfatter alle ansatte og frivillige medarbejdere i det sociale arbejde. Selvejende institutioner med egen bestyrelse kan i visse tilfælde være omfattet af en regional/kommunal arbejdsmiljøorganisation eller på anden vis have etableret egen arbejdsmiljøorganisation. Frivillige i Kirkens Korshærs genbrugsbutikker er ikke på lignende vis omfattet af arbejdsmiljøorganisationen, men arbejdsmiljøet tilgodeses ved møder med regionens genbrugskonsulent efter behov med hensyn til gældende lovgivning på området. Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMU) er det centrale organ i arbejdsmiljøorganisationen, og det er i det forum, at retningslinjerne på området udstikkes. Hovedarbejdsmiljøudvalget er en samarbejdspartner, som skal sikre en åben dialog om arbejdsmiljøet i hele organisationen. Hovedarbejdsmiljøudvalgt består af en formand udpeget af korshærschefen, tre ledende medarbejdere (én fra hver af de tre regioner), tre assistenter uden ledelsesfunktion (én fra hver af de tre regioner, hvor de fungerer som daglige arbejdsmiljøledere) samt et medarbejderudvalgsmedlem, som er valgt af medarbejderudvalget. Kirkens Korshærs regionale arbejdsmiljøgrupper træder i stedet for en arbejdsmiljørepræsentant på hver enkelt arbejdsplads, og medlemmerne af de regionale arbejdsmiljøgrupper skal opfattes som arbejdsmiljørepræsentant på arbejdspladsen. De tre regionale arbejdsmiljøgrupper består hver af seks medlemmer: formanden for hovedarbejdsmiljøudvalget, regionens genbrugskonsulent, to ledere og to assistenter. Formanden for hovedarbejdsmiljøudvalget er også formand for de tre regionale arbejdsmiljøgrupper. Regionens genbrugskonsulent er født medlem af arbejdsmiljøgruppen. Ledere og assistenter vælges for en fireårig periode ved det årlige medarbejderkonvent, der fungerer som Kirkens Korshærs valgforum. En leder og en assistent er på valg hvert andet år. Nyvalg gælder ifølge hovedarbejdsmiljøudvalgets beslutning også de medlemmer, der i den mellemliggende periode er valgt ved suppleringsvalg. I de regionale arbejdsmiljøgrupper er en af de to valgte assistenter daglig arbejds-miljøleder. Den daglige arbejdsmiljøleder frikøbes til opgaven i et omfang af syv arbejdsuger årligt, som betales i fællesskab af Kirkens Korshærs arbejdsgrene igennem hovedkassen. Hver arbejdsmiljøgruppe vælger én leder til at sidde i hovedarbejdsmiljøudvalget. Den daglige arbejdsmiljøleder er født medlem af hovedarbejdsmiljøudvalget og repræsentant for assistenter uden ledelsesfunktion. Foto: Heiner Lützen Ank 12 13

8 Kirkens Korshærs lokale organisering Foto: Vibeke Lind Foreningsdrevne aktiviteter Landsstyrelse Korshærschef Det sociale arbejde Korshærsråd Korshærspræster Bestyrelse Selvejende institutioner Kirkens Korshær tager sit udgangspunkt i et lokalt engagement, hvor mennesker står sammen om opgaven: at være til hjælp for nødstedte mennesker. Det er derfor afgørende, at der er et stort antal frivillige medarbejdere overalt, hvor det er muligt i organisationen. En god dialog mellem ledelsen, landsstyrelsen, ansatte og frivillige medarbejdere, korshærsråd, udvalg og bestyrelser er med til at sikre medarbejdernes trivsel, der er vigtig i Kirkens Korshær. Alle, der vælges til korshærsråd, udvalg og bestyrelser, må derfor sættes ind i Kirkens Korshær som organisation, så der er klarhed om ansvars- og kompetenceforhold. Kirkens Korshærs sociale arbejde er organiseret dels som foreningsdrevne aktiviteter og dels i selvejende institutioner. Her beskrives organisation og kompetenceforhold, hvor der er nedsat korshærsråd eller byudvalg for det sociale arbejde. For arbejdsgrene, der hører direkte under landsstyrelsen, fungerer landsstyrelsen som korshærsråd. Da den foreningsdrevne del af Kirkens Korshær er én juridisk enhed, handler korshærsråd altid på vegne af og med ansvar over for landsstyrelsen. Foreningsdrevne aktiviteter Kirkens Korshærs foreningsdrevne aktiviteter udgør én juridisk enhed med landsstyrelsen som den øverste myndighed. Landsstyrelsen fastsætter løn, ansættelsesforhold og normering og godkender budget og regnskaber. De foreningsdrevne aktiviteter har en samlet arbejdsmiljøorganisation

9 Foto: Vibeke Lind Korshærsråd Et korshærsråd er den lokale forankring af Kirkens Korshærs sociale arbejde. Der nedsættes korshærsråd i kommuner, hvor Kirkens Korshær udfører socialt arbejde. Landsstyrelsen fungerer som korshærsråd for arbejdet i København. For enkeltinstitutioner, der er en del af de foreningsdrevne aktiviteter, nedsættes korshærsråd med ansvar udelukkende for denne institution. Et korshærsråd handler med ansvar over for Kirkens Korshærs landsstyrelse. Fremtidige aktiviteter inden for det, der er det lokale korshærsråds ansvarsområde, iværksættes af korshærsrådet. Rådet har mulighed for at bemyndige et udvalg til at arbejde på rådets vegne og ansvar. Det bør fremgå af arbejdsbeskrivelsen, om et konkret arbejde udføres af rådet, eller af det udvalg, som rådet måtte bemyndige hertil. Korshærsrådet sammensættes efter de regler, som fremgår af Forretningsorden for korshærsråd, der er placeret som bilag 2. Som supplement hertil skal nævnes, at korshærsledere, korshærspræster og ledere af Kirkens Korshærs selvejende institutioner er fødte medlemmer af korshærsrådet. En repræsentant valgt blandt medarbejderne deltager i korshærsrådets møder med taleret, men uden stemmeret. Afdelingsledere og øvrige assistenter kan deltage i korshærsrådets møder efter aftale på samme vilkår. Medarbejdere forlader mødet, såfremt der drøftes personspørgsmål, og korshærsledere forlader mødet, såfremt der drøftes personspørgsmål, som angår andre arbejdsområder end det, korshærslederen selv repræsenterer. Et korshærsråd er den lokale forankring af Kirkens Korshærs sociale arbejde

10 Foto: Vibeke Lind Korshærsrådets opgaver og ansvar Korshærsrådet drøfter årligt status og målsætninger for det lokale korshærsarbejde, bl.a. med udgangspunkt i den årsberetning, korshærslederen aflægger. Korshærsrådets primære funktion er at bidrage til udvikling og organisering af korshærsarbejdet. Korshærsrådets formål Korshærsrådets primære funktion er at bidrage til udvikling og organisering af korshærsarbejdet. Korshærsrådet er en samlende og forankrende enhed i Kirkens Korshærs lokale arbejde og skal på strategisk niveau deltage i kvalificeringen af arbejdet, så det er i overensstemmelse med Kirkens Korshærs formål og løfter de opgaver, der lokalt er behov for. Korshærsrådet er rådgivende og støttende i forhold til de lokale korshærsledere. Rådet sikrer en hensigtsmæssig fordeling af de lokale ressourcer og godkender det budgetforslag og reviderede regnskab, der fremlægges af korshærslederen. Både budgetforslag og det reviderede regnskab skal godkendes af landsstyrelsen, men korshærsrådet kan over for tredjemand træffe beslutninger om forpligtelser, der ligger inden for de budgetmæssige rammer. Korshærsrådet skal indstille ønsker om køb og salg af fast ejendom til landsstyrelsen, ligesom landsstyrelsen skal godkende aftaler om samarbejde eller driftsaftaler med stat og kommune. Korshærsrådet medvirker ved ansættelse af korshærsleder og øvrige medarbejdere, som beskrevet i afsnittet om ansættelsesforhold. Korshærsrådet orienteres af korshærslederen om personaleforhold, men den daglige ledelse er korshærslederens forpligtelse. Rådet indstiller nye rådsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer til godkendelse i landsstyrelsen. Rådet har ansvaret for, at nye råds-, udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer sættes ind i Kirkens Korshærs værdimæssige grundlag samt organisatoriske og juridiske forhold

11 Foto: Vibeke Lind Ansættelsesforhold I forhold til medarbejdere i den foreningsdrevne del af Kirkens Korshær er landsstyrelsen i juridisk forstand den ansættende og afskedigende myndighed. Landsstyrelsen fastsætter løn- og ansættelsesvilkår for ansatte medarbejdere, og Kirkens Korshærs centrale organisation har ansvaret for formalia omkring ansættelse og afskedigelse, personalepleje, efteruddannelse, konflikthåndtering, arbejdsmiljøorganisation m.v. Nye ledere introduceres til arbejdet af korshærschefen. Foto: Vibeke Lind Byudvalg I kommuner, hvor Kirkens Korshær driver arbejde i flere byer, kan der nedsættes lokale byudvalg. Byudvalgets opgave er lokalt at bidrage til udviklingen af Kirkens Korshærs sociale arbejde. Byudvalget er repræsenteret i korshærsrådet, som er fælles for kommunen. Personalepolitik udarbejdes i dialog mellem medarbejderudvalget og den centrale personaleledelse og godkendes af landsstyrelsen. De gældende regler og praksis kan ses i medarbejderhåndbogen, som ligger på Kirkens Korshærs hjemmeside

12 Ansættelsesvilkår Landsstyrelsen har uddelegeret ansvaret for ansættelse og afskedigelse af korshærsledere til korshærschefen i samarbejde med det lokale korshærsråd. Landsstyrelsen har uddelegeret ansvaret for ansættelse og afskedigelse af afdelingsledere og assistenter til korshærslederen i samarbejde med det lokale korshærsråd. Landsstyrelsen orienteres om alle ansættelser, fratrædelser og afskedigelser. om Kirkens Korshær. Stillingsopslag skal godkendes af Kirkens Korshærs centrale personaleledelse, som sikrer, at opslag overholder gældende lov og er i overensstemmelse med Kirkens Korshærs personalepolitik. Til stillinger hvor arbejdsopgaverne ligger inden for Kirkens Korshærs kerneopgaver med forkyndelse og udøvelse af diakonalt arbejde stilles krav om medlemsskab af den danske folkekirke. Foto: Jeanne Kornum Landsstyrelsen orienteres om alle ansættelser, fratrædelser og afskedigelser. Landsstyrelsen skal godkende lokale opnormeringer, når det har konsekvenser for det godkendte budget. Alle stillinger skal opslås efter de gældende regler i organisationen. De aktuelle regler fremgår af medarbejderhåndbogen. Som udgangspunkt skal alle stillinger slås op, så de er offentligt tilgængelige. Der skal udarbejdes stillingsopslag, som indeholder en konkret stillingsbeskrivelse, oplysninger om lønforhold, ansøgningsfrist og nederst i stillingsopslaget en kort enslydende tekst, der orienterer Lederansættelse Korshærschefen nedsætter i samarbejde med korshærsrådet et ansættelsesudvalg med repræsentation af de relevante medarbejdergrupper. Er der flere korshærsledere i det lokale arbejde, vælger de en repræsentant til udvalget. Øvrige ansættelser Korshærslederen nedsætter i samarbejde med korshærsrådet et ansættelsesudvalg med repræsentation af de relevante medarbejdergrupper

13 Korshærslederens ansvars- og kompetenceområder Korshærslederen har ansvar for den daglige drift af det lokale arbejde herunder administration og økonomi i henhold til det vedtagne budget. Korshærslederen står for ansættelse af personale (jf. beskrivelsen oven for om stillingsopslag), personaleledelse og -pleje af såvel ansatte som frivillige medarbejdere og for at afholde medarbejderudviklingssamtaler med ansatte medarbejdere. Ved forhold på arbejdspladsen, som kan medføre overvejelser om afskedigelse, skal korshærslederen rette henvendelse til Kirkens Korshærs centrale personaleledelse. Til korshærsrådet udarbejder korshærslederen et budgetforslag, en skriftlig årsberetning og et oplæg til en årlig målsætningsdrøftelse, der skal omfatte en status over det nuværende arbejde arbejdets fremtidige struktur, nye fremtidige opgaver og medarbejdernes trivsel og arbejdsforhold, herunder efteruddannelse. Det er korshærslederens ansvar at stå for syn- Den koordinerende korshærsleder varetager sekretærfunktion for korshærsrådet, og koordinatoren har ansvaret for at indkalde til og afholde lokale ledermøder. liggørelsen af det lokale korshærsarbejde og for pressekontakt. Er der flere korshærsledere i kommunen, vil en af lederstillingerne omfatte en koordinatorfunktion. Den koordinerende korshærsleder varetager sekretærfunktion for korshærsrådet, og koordinatoren har ansvaret for at indkalde til og afholde lokale ledermøder. Afdelingsledere Afdelingsledernes ansvars- og kompetenceforhold er et lokalt anliggende, som formuleres af korshærslederen i stillingsbeskrivelsen og godkendes i korshærsrådet. Ansatte medarbejdere uden ledelsesfunktion Ansvars- og kompetenceforhold for ansatte medarbejdere uden ledelsesfunktion (fx assistenter), beskrives af den lokale korshærsleder eller afdelingsleder og tager udgangspunkt i den stillingsbeskrivelse, der blev anvendt på ansættelsestidspunktet. Foto: Jeanne Kornum 24 25

14 Korshærspræster Korshærspræster er præster, ansat i folkekirken, som helt eller delvist stilles til rådighed i deres ansættelse for arbejdet i Kirkens Korshær. Som sådan er korshærspræsterne en vigtig ressource i Kirkens Korshærs diakonale, sociale arbejde. Korshærspræsterne varetager gudstjenester, andagter og sjælesorg, som er rettet til Kirkens Korshærs brugere. Arbejdet tilrettelægges konkret i forhold til de lokale muligheder. Korshærspræsterne deltager i ledermøder, lokalt og på landsplan, men korshærspræsterne har ikke ledelsesmæssige beføjelser i forhold til medarbejdere i Kirkens Korshær. Foto: Vibeke Lind Selvejende institutioner De selvejende institutioner er juridiske enheder med egen bestyrelse og egne vedtægter, der beskriver de juridiske og praktiske forhold for institutionen. Kirkens Korshær skal så vidt muligt bevare flertallet i de selvejende institutioners bestyrelser. Det lokale korshærsråd vælger medlemmer, der skal repræsentere Kirkens Korshær i bestyrelsen. For at sikre kontinuiteten skal der altid være et medlem af bestyrelsen, som også er medlem af det lokale korshærsråd. Landsstyrelsen udpeger et medlem i bestyrelsen, jf. Kirkens Korshærs grundregler 6. Bestyrelsens forhold fremgår i øvrigt af vedtægten for den enkelte institution. Vedtægterne for Kirkens Korshærs selvejende institutioner skal altid godkendes af Kirkens Korshærs landsstyrelse. Det lokale korshærsråd vælger medlemmer, der skal repræsentere Kirkens Korshær i bestyrelsen. Korshærspræsterne er medlemmer af korshærsrådene, der hvor de er ansat. I samarbejde mellem Kirkens Korshær og folkekirkens præsteuddannelse indkaldes korshærspræsterne til kursus på præstehøjskolen. Lederen af den enkelte selvejende institution har status som korshærsleder og er født medlem af det lokale korshærsråd og deltager i lokale ledermøder. Medarbejderne på Kirkens Korshærs selvejende institutioner tilbydes deltagelse i korshærsarrangementer på lige fod med medarbejderne i den foreningsdrevne del af Kirkens Korshær

15 Kirkens Korshærs kreds- og støttearbejde Kredsog støttearbejde Sogneudvalg Udviklingschef Landsarbejde Regionsudvalg Storkredse Butikskredse Til at koordinere Kirkens Korshærs lokale sogne-, støtte og butikskredse oprettes storkredse, og der nedsættes storkredsudvalg. Landsstyrelse Korshærschef Andre støttekredse Storkredsudvalgene varetager sammen med sogne-, støtte- og butikskredsene Kirkens Korshærs lokale interesser og laver forskellige former for støtte- og oplysningsarbejde gerne i samarbejde med folkekirkens menigheder og andre lokale partnere for på den måde at skaffe økonomiske midler og lokal opbakning til Kirkens Korshærs arbejde. Storkredsene vælger medlemmerne til regionsudvalgene, jf. Vedtægter for storkreds- og regionsudvalg, der er placeret som bilag 3. Regionsudvalgene fastlægger storkreds-enes grænser i samråd med storkreds-udvalgene og tilrettelægger storkreds-ordningens fælles rammer. Landsstyrelsen fastlægger grænserne mellem byarbejde (korshærsråd) og storkredse. Ligeledes fastsætter landsstyrelsen retningslinjer for oprettelse og drift af genbrugsbutikker og fordeling af overskud herfra. Butikskredse, der fremsender deres overskud til fælleskassen, og som er beliggende i et område, hvor der er nedsat korshærsråd, forankres i en nærliggende storkreds. Kirkens Korshærs kredse vælger tre medlemmer til landsstyrelsen, en fra hver af de tre landsdele, som kredsenes regionsudvalg repræsenterer. Foto: Heiner Lützen Ank 28 29

16 Egne Noter

17 Bilag 1 Kirkens Korshærs grundregler 1 Grundlag, hjemsted og formål 1 Kirkens Korshærs grundlag 2 Hjemsted og stiftelse 3 Kirkens Korshærs formål 2 Kirkens Korshærs landsstyrelse 4 Landsstyrelsens sammensætning, valg af formand og næstformand 5 Landsstyrelsens møder 6 Landsstyrelsens bemyndigelse i forhold til selvejende institutioner, som bærer Kirkens Korshærs navn 3 Ledelse 7 Daglig ledelse 4 Medarbejdere 8 Kirkens Korshærs medarbejdere, ansættelse og afskedigelse 5 Organisation 9 Kredse, korshærsråd, bestyrelser, medarbejderkonvent og medlemskab 6 Regnskab 10 Regnskabsår 11 Revision 7 Tegningsregler 12 Prokura 8 Ændring i grundreglerne 13 Grundregelændringer 14 Ophør 9 Ikrafttræden 15 Dato for vedtagelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 Kirkens Korshær er en almennyttig forening, der på den evangelisk lutherske folkekirkes grund udfører diakonalt arbejde, og som i videst muligt omfang samarbejder med lokale folkekirkemenigheder. 2 Kirkens Korshær har hjemsted i København, hvor den er stiftet den 12. oktober stk. 1 Kirkens Korshærs målsætning er at yde hjælp til nødstedte mennesker. 3 stk. 2 Kirkens Korshærs målsætning søges nået gennem: omsorgs,- rådgivnings- og behandlingsarbejde, gudstjeneste, sjælesorg og forkyndelse, informations- og dokumentationsarbejde samt menings- og holdningsdannende virksomhed. Kirkens Korshærs arbejde omfatter bl.a. hjemløseherberger, dagvarmestuer, natvarmestuer, byarbejder, arresthusarbejde, bofællesskaber, kreds- og genbrugsvirksomhed, korshærsgudstjenester, Sct. Nicolai Tjenesten, Mariatjenesten, misbrugsbehandling og familiebehandling. 2. Kirkens Korshærs Landsstyrelse 4 stk. 1 Landsstyrelsen er Kirkens Korshærs øverste myndighed med det endelige ansvar for alt korshærsarbejde. 4 stk. 2 Landsstyrelsen består af mindst 11 og højst 13 medlemmer, deriblandt korshærschefen, som er født medlem. Tre medlemmer vælges af repræsentanter for storkredsudvalgene, en fra hver region på disses fællesmøde i forbindelse med årsmødet. To medlemmer vælges af korshærsrådene på disses fællesmøde. To medlemmer vælges af og blandt medarbejderudvalgets medlemmer. Tre til fem medlemmer vælges af landsstyrelsen. For hver af de storkreds-, korshærsråds- og medarbejdervalgte medlemmer af landsstyrelsen vælges en personlig suppleant. Valgene gælder for fire år, med undtagelse af valg af medarbejderrepræsentanter. 4 stk. 3 Landsstyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. Ingen af disse hverv kan beklædes af korshærschefen eller medarbejderrepræsentanterne. Landsstyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter Kirkens Korshærs årsmøde. 5 Landsstyrelsen holder mindst seks møder om året. Landsstyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Der føres en protokol over forhandlingerne, som underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ved afstemning træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens stemme udslaget. 6 Landsstyrelsen udpeger et medlem i bestyrelser for selvejende institutioner, der bærer Kirkens Korshærs navn. Landsstyrelsen skal godkende indgåelse og opsigelse af driftsoverenskomster og samarbejdsaftaler med kommuner. Landsstyrelsen skal tillige godkende vedtægter for disse institutioner samt ansættelse og afskedigelse af deres ledere. 3. Ledelse 7 stk. 1 Korshærschefen varetager den daglige ledelse af landsorganisationen Kirkens Korshær med ansvar over for landsstyrelsen. 7 stk. 2 Administrationschefen varetager den daglige ledelse af hovedkontorets administration

18 4. Medarbejdere 8 stk. 1 Kirkens Korshærs ansatte medarbejdere søges blandt medlemmer af Den Danske Folkekirke, såfremt dette er af betydning for Kirkens Korshærs virksomhed. Kirkens Korshærs ansatte og frivillige medarbejdere arbejder ud fra Kirkens Korshærs målsætning og kristne menneskesyn. 8 stk. 2 Korshærschefen og alle fastansatte medarbejdere ansættes og afskediges af landsstyrelsen. Landsstyrelsen kan bemyndige korshærschefen til i samvirke med det lokale korshærsråd at ansætte og afskedige korshærsledere. Landsstyrelsen kan bemyndige korshærslederne til i samvirke med det lokale korshærsråd at ansætte og afskedige afdelingsledere og øvrige medarbejdere. I det landsstyrelsesmøde, hvor ny chef skal vælges, deltager Københavns biskop, såfremt denne måtte ønske det. 5. Organisation 9 stk. 1 Sogne-, støtte- og butikskredse. Til at varetage Kirkens Korshærs interesser med hensyn til lokalt støttearbejde oprettes sogne-, støtte- og butikskredse. Storkredse. Til at koordinere Kirkens Korshærs lokale sogne-, støtte og butikskredse oprettes storkredse, og der nedsættes storkredsudvalg. Storkredsudvalgene afholder i forbindelse med årsmødet et årligt repræsentantmøde. Regler for storkredsenes arbejde fastsættes ved vedtægt. Regionsudvalg. Tilsvarende opretter storkredsene regionsudvalg for henholdsvis region øst, region nord og region syd. Regionsudvalgene afholder i forbindelse med årsmødet et årligt fællesmøde. Regler for regionsudvalgenes arbejde fastsættes ved vedtægt. Årsmøde. Årsmøde afholdes inden udgangen af oktober. 9 stk. 2 Til at varetage ansvaret for Kirkens Korshærs lokale sociale arbejde oprettes korshærsråd. Regler for korshærsråd fastsættes ved vedtægt. 9 stk. 3 Til at varetage ansvaret for Kirkens Korshærs selvejende institutioner oprettes bestyrelser. Regler for bestyrelser fastsættes ved vedtægt. 9 stk. 4 Til styrkelse af fællesskabet og til at varetage medarbejderforhold er oprettet et medarbejderkonvent bestående af fastansatte medarbejdere. Medarbejderkonventet vælger et medarbejderudvalg. Konventet og medarbejderudvalgets funktion fastsættes ved vedtægt. 9 stk. 5 Kirkens Korshærs medlemmer udgøres af medlemmerne af landsstyrelse, korshærsråd, bestyrelser for selvejende institutioner under Kirkens Korshær, storkredsenes repræsentanter (regionsudvalg) samt medarbejderudvalg. 9 stk. 6 Kirkens Korshærs medlemmer har til opgave efter gældende praksis at vælge medlemmer til landsstyrelsen jf. 4 stk. 2, at stemme om ændringer i Kirkens Korshærs grundregler jf. 13 samt at stemme om eventuelt ophør af Kirkens Korshær jf stk. 7 Støttemedlemmer i Kirkens Korshær har ikke medlemsrettigheder 6. Regnskab 10 stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret. 10 stk. 2 Budgetforslag for de enkelte arbejdsgrene indsendes til landsstyrelsen inden et nærmere fastsat tidspunkt. På grundlag af de således foreliggende forslag lægger landsstyrelsen budgettet for det kommende år. 11 Hovedkontorets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. 7. Tegningsregler 12 stk. 1 Kirkens Korshær tegnes kollektivt enten af to af landsstyrelsens medlemmer eller en af disse sammen med administrationschefen. 12 stk. 2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af tre af landsstyrelsens medlemmer eller to af disse sammen med administrationschefen. 8. Ændring af Kirkens Korshærs grundregler samt organisationens ophør 13 Ændringer i og tilføjelser til grundreglerne kan vedtages, når mindst 3/4 af landsstyrelsens medlemmer samt et flertal i medarbejderkonventet, et flertal af storkredsudvalgenes repræsentanter på disses repræsentantmøde og et flertal af korshærsrådenes medlemmer på disses fællesmøde stemmer derfor. 14 Til ophævelse af Kirkens Korshær kræves, at et herom fremsat forslag vedtages af mindst 3/4 af landsstyrelsens medlemmer. Desuden skal vedtagelsen godkendes med 2/3 flertal af et i denne anledning indkaldt medarbejderkonvent, med 2/3 flertal af et i samme anledning indkaldt møde af storkredsudvalgenes stemmeberettigede repræsentanter og 2/3 flertal af et i samme anledning indkaldt fællesmøde for korshærsrådsmedlemmer. I tilfælde af at Kirkens Korshær ophæves, tilfalder formuen efter landsstyrelsens nærmere afgørelse andet folkekirkeligt arbejde med beslægtet formål. Til landsstyrelsens vedtagelse herom kræves mindst 3/4 af medlemmernes stemmer. 9. Ikrafttræden 15 Grundreglerne er gældende fra den 11. oktober

19 Bilag 2 Forretningsorden for korshærsråd 1 Formål 1. Korshærsrådet har over for Kirkens Korshærs landsstyrelse ansvaret for det lokale korshærsarbejde. 2. Korshærsrådet skaber kontakt mellem det lokale menighedsarbejde, det lokale folkelige og politiske liv og korshærsarbejdet. 3. Korshærsrådet støtter og opmuntrer medarbejderne i deres daglige arbejde. 2 Struktur 1. Et korshærsråd består af mindst fem til folkekirken hørende medlemmer og af byens korshærsleder(e), dog således at de valgte medlemmer altid er i flertal. En repræsentant, valgt blandt de ansatte medarbejdere, deltager i korshærsrådets møder med taleret, uden stemmeret. 2. Korshærsrådet konstituerer sig med formand og næstformand. 3. Korshærslederen, eller i byer med flere korshærsledere den valgte koordinator, fungerer som korshærsrådets sekretær. Denne har ansvar for, at korshærsrådets protokol føres, og sender umiddelbart efter hvert møde en protokoludskrift til chefen. 4. Til at forpligte det lokale korshærsarbejde over for tredje person kræves landsstyrelsens underskrift. 5. Korshærsrådet kan efter behov nedsætte udvalg for de forskellige arbejdsområder. 3 Valg 1. Korshærsrådet supplerer sig selv. 2. Alle valg til korshærsråd, udvalg og bestyrelser gælder for fire år. Genvalg kan finde sted. 3. Valgene tilrettelægges således, at halvdelen er på valg hvert andet år. 4. Alle valg til korshærsrådene forelægges landsstyrelsen til godkendelse. 4 Møder 1. Der afholdes mindst fire korshærsrådsmøder årligt. 2. Formanden indkalder til korshærsrådsmøde så ofte, det skønnes nødvendigt, eller når mindst tre medlemmer eller en ledende medarbejder ønsker det. 3. Korshærsrådet kan indbyde andre til at deltage i et eller flere korshærsrådsmøder. 4. Korshærschefen kan personligt eller ved stedfortræder deltage i korshærsrådsmøderne, hvorfor dagsorden for disse skal tilsendes chefen. 5. Mindst en gang årligt drøfter korshærsrådet, om korshærsopgaverne i det pågældende område varetages på forsvarlig måde. 5 Udvalg og bestyrelser 1. De af korshærsrådet nedsatte udvalg fungerer under ansvar over for dette. 2. De af korshærsrådet udpegede medlemmer af Kirkens Korshærs selvejende institutioners bestyrelser arbejder under ansvar over for korshærsrådet. Mindst et bestyrelsesmedlem skal være medlem af korshærsrådet. 3. Udvalg og bestyrelser skal bestå af mindst tre medlemmer. I bestyrelser for Kirkens Korshærs selvejende institutioner skal et flertal være udpeget af korshærsrådet. 4. Forretningsorden for de enkelte arbejdsområder skal være godkendt af korshærsrådet. 5. Vedtægter for selvejende institutioner under Kirkens Korshær skal forelægges landsstyrelsen til godkendelse. 6 Ansættelse og afskedigelse 1. Kirkens Korshærs landsstyrelse er den ansættende og afskedigende myndighed. 2. Landsstyrelsen har bemyndiget korshærschefen eller dennes stedfortræder til at ansætte og afskedige korshærsledere i samvirke med det lokale korshærsråd. Nye korshærsledere introduceres til arbejdet i Kirkens Korshær ved samtale med chefen. 3. Landsstyrelsen har bemyndiget korshærslederne til at ansætte og afskedige afdelingsledere og assistenter. Ansættelsesprocedure finder sted i samvirke med det lokale korshærsråd. 4. Landsstyrelsens retningslinjer ved ansættelse og afskedigelse skal følges, ligesom landsstyrelsen skal orienteres om alle ansættelser og afskedigelser. 5. I forbindelse med et menighedsråds indstilling til ansættelse af en korshærspræst, udtaler korshærsrådet sig efter samråd med korshærschefen og landsstyrelsen. 7 Budget og regnskab 1. Regnskabsåret følger kalenderåret. 2. Regnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af en af landsstyrelsen godkendt revisor. 3. Korshærsrådet vedtager budget for det kommende regnskabsår. Dette indsendes til godkendelse af landsstyrelsen inden en af denne fastsat frist. 4. Korshærsrådet påser, at der ikke i regnskabsåret disponeres ud over det godkendte budget. 5. Korshærsrådet udpeger regnskabsfører eller kasserer til at føre det daglige regnskab samt til at fremlægge økonomiske oversigter mindst en gang i kvartalet. Forretningsordenen er gældende fra 1. januar

20 Bilag 3 Vedtægter for storkreds- og regionsudvalg 1 Storkredsudvalgene varetager sammen med sogne-, støtte- og butikskredsene Kirkens Korshærs lokale interesser og laver forskellige former for støtte- og oplysningsarbejde gerne i samarbejde med folkekirkens menigheder og andre lokale partnere for på den måde at skaffe økonomiske midler og lokal opbakning til Kirkens Korshærs arbejde. Alle former for støttearbejde i områder, der ikke har korshærsråd, bør være repræsenteret i storkredsudvalgene. 2 Hvert enkelt storkredsudvalg afgør selv, hvor mange medlemmer, udvalget skal have. 3 Storkredsudvalgene supplerer sig selv. Der tilstræbes en ligelig repræsentation såvel geografisk som aldersmæssigt. 4 Storkredsudvalgene vælger selv formand, næstformand, kasserer og sekretær og nedsætter selv de til arbejdets varetagelse nødvendige udvalg. 5 Hvert storkredsudvalg sender en repræsentant til det årlige repræsentantmøde, som afholdes i forbindelse med Kirkens Korshærs årsmøde. Stemmeret på repræsentantmødet har det medlem, som storkredsen har sendt som repræsentant. 6 Storkredsene opretter regionsudvalg for: Region nord: det nordlige Jylland Region syd: det sydlige Jylland og Fyn Region øst: øerne øst for Storebælt. Hvert enkelt regionsudvalg afgør selv, hvor mange medlemmer, udvalget skal have dog højst ni, samt en eller flere suppleanter. Et regionsudvalg kan supplere sig med en eller to observatører / ressourcepersoner til løsning af en konkret opgave. Valgbar til regionsudvalget er ethvert medlem af et storkredsudvalg. Valgene til regionsudvalget finder sted på det årlige repræsentantmøde, der planlægges og afvikles af regionsudvalgene på skift. Valgene udskrives af det pågældende regionsudvalg i januar måned i det år, hvor der afholdes valg. Valgperioden er fire år. Der er valg hvert andet år. 7 Regionsudvalgene vælger hver af deres midte et medlem til landsstyrelsen, jf. Kirkens Korshærs grundregler afsnit 2, 4 stk. 2. Valgperioden er fire år. 8 Regionsudvalgene fastlægger storkredsenes grænser i samråd med storkredsudvalgene og tilrettelægger storkredsordningens fælles rammer. Landsstyrelsen fastlægger grænserne mellem byarbejde (korshærsråd) og storkredse. Ligeledes fastsætter landsstyrelsen retningslinjer for oprettelse og drift af genbrugsbutikker og fordeling af overskud herfra. Butikskredse, der fremsender deres overskud til fælleskassen, og som er beliggende i et område, hvor der er nedsat korshærsråd, forankres i en nærliggende storkreds. 9 Indsamlede beløb og på anden måde fremskaffede midler sendes snarest til Kirkens Korshærs fælleskasse. De indgåede beløb skal fremgå af fælleskassens samlede regnskab. På det årlige repræsentantmøde fremlægges en oversigt over storkredsenes samlede regnskab. 10 Kirkens Korshær hovedkontor udarbejder en regnskabsvejledning efter nærmere aftale med regionsudvalgene. I de enkelte storkredsudvalg er kassereren ansvarlig for, at regnskabet bliver ført, revideret og rettidigt indsendt til hovedkontoret. 11 Regionsudvalget tilrettelægger regionsmøder og kurser i det omfang, det skønnes relevant. 12 Ændringer af disse vedtægter vedtages på repræsentantmødet med almindelig stemmeflerhed og godkendes af landsstyrelsen. Vedtaget på repræsentantmødet den 6. september Godkendt af landsstyrelsen den 21. oktober

Kirkens Korshærs grundregler

Kirkens Korshærs grundregler Kirkens Korshærs grundregler 1 Grundlag, hjemsted og formål 1 Kirkens Korshærs Grundregler. 2 Hjemsted og stiftelse. 3 Kirkens Korshærs formål. 2 Kirkens Korshærs landsstyrelse 4 Landsstyrelsens sammensætning,

Læs mere

Organisationsbeskrivelse

Organisationsbeskrivelse Organisationsbeskrivelse Forord 2 Foto: Jeanne Kornum Kirkens Korshærs opgave er at hjælpe socialt udsatte og nødstedte mennesker i Danmark. Kirkens Korshærs arbejde er diakoni. Diakoni betyder tjeneste

Læs mere

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab

Vedtægter for. A. Grundlæggende om menigheden. B. Medlemskab Vedtægter for A. Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Luthersk Missionsforenings Frimenighed, Emdrup (kaldet Nordvestkirken). Stk. 2. Menigheden har hjemsted i Københavns

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk

Vedtægter for DanskOase et fornyelses- og menighedsnetværk et fornyelses- og menighedsnetværk 1 Navn Oase-bevægelsen i Danmark er stiftet den 25. august 1989 i Århus. Efter fusion med Dansk Oases Menighedsnetværk er navnet på bevægelsen fra 4. januar 2002 "Dansk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Café Exit

Vedtægter for Foreningen Café Exit Vedtægter for Foreningen Café Exit Indledning Foreningen Café Exit blev oprettet i 2007 på initiativ af fængselspræster i Vestre Fængsel, repræsentanter fra Fangekoret i Vridsløselille Statsfængsel og

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden

Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling Hospice Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden 1. Navn: 1.1. Den Selvejende Institution bærer navnet KamillianerGaarden og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken.

d. Oprette en barmhjertighedstjeneste for incestofre/seksuelt misbrugte samt de pågældende personers partnere og familier både i og uden for kirken. Vedtægter for landsorganisationen KRIS 1 Navn og hjemsted 1. Landsorganisationens navn er Kristen Rådgivning for Incestofre og Seksuelt misbrugte, forkortet og i det følgende benævnt KRIS. 2. KRIS er landsdækkende

Læs mere

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika

Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika Love for - Folkekirkelig Mission i Afrika 1. Navn og hjemsted Mission Afrika. Folkekirkelig Mission i Afrika (forkortet MA) er stiftet i Aalborg den 22. november 1911 under navnet Dansk Forenet Sudan Mission,

Læs mere

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer

1. Menighedens navn og hjemsted. 2. Formål 3. Medlemskab af Det Danske Missionsforbund 4. Medlemmer 1. Menighedens navn og hjemsted. 1. Menighedens navn er Det Danske Missionsforbund Thylands Menighed. 2. Menigheden blev stiftet i 1885 og er tilsluttet Det Danske Missionsforbund. 3. Kirkens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den

$r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den VEDT,ItrGTER FoR Ån lus VALGMENIGHED AF 1990 $r Menighedens navn er Ä,rhus Valgmenighed af 1990. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse. $2 Valgmenigheden

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol

Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 6.2 Forretningsorden for bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol 16. juni 2010 I henhold til 14 i Vedtægt for Professionshøjskolen Metropol fastsættes herved følgende forretningsorden for professionshøjskolens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund

VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund VEJLEDENDE VEDTÆGTER for menigheder i Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Menighedens navn er. (tidligere benævnt..) 2. Menigheden blev stiftet den. og er tilsluttet kirkesamfundet Det Danske

Læs mere

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture. Bilag. til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Udpegning af medlem af bestyrelsen for Huset Venture Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 9 Vedtægter for den selvejende institution Huset Venture 1. Navn og hjemsted

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune.

Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER. 1. Navn, formål og hjemsted. Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Vedtægter for NORDSKOV MØLLES VENNER 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er NORDSKOV MØLLES VENNER og hjemstedet er Helsingør Kommune. Foreningens formål er at virke for at Nordskov Mølle restaureres

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016

Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Vedtægter for Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Juni 2016 Side 1 / 6 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund

Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtægter for foreningen Sex & Samfund Vedtaget på Sex & Samfunds generalforsamlingen den 30. april 2015 1 Grundlag og navn Foreningens navn er Sex & Samfund (herefter Sex & Samfund). Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Love og Vedtægter for Sønderskovhjemmet

Love og Vedtægter for Sønderskovhjemmet Love og Vedtægter for Sønderskovhjemmet 01.01.2007 1. Oprettelse og hjemsted Sønderskovhjemmet er en selvejende institution, oprettet i 1918. Hjemmet er beliggende Skovstræde 7, 4891 Toreby L. Ejendommens

Læs mere

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening

Vedtægter. for Thisted Handels- og Industriforening Vedtægter for Thisted Handels- og Industriforening 19.03.2013 1 - Navn og hjemsted Thisted Handels- og Industriforening, der blev stiftet den 15. november 1866 under navnet Thisted Handelsstandsforening,

Læs mere

VEDTÆGTER for Kirkeligt Samfund

VEDTÆGTER for Kirkeligt Samfund VEDTÆGTER for Kirkeligt Samfund Kirkeligt Samfund blev stiftet i København i 1898. Foreningen har sin baggrund i grundtvigske kredse og enkeltpersoner ud over landet. De tilsluttede medlemmer vælger en

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret.

Vedtægter. for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET. I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. Vedtægter for den ideelle forening FORENINGEN KAFFE KONKRET I. Generelle bestemmelser 1. 1.1 Foreningens navn er Foreningen Kaffe Konkret. 2.1 Kaffe Konkret har hjemsted i Københavns Kommune. Det kan bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC

FORRETNINGSORDEN. Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen for Professionshøjskolen UCC Forretningsorden for Professionshøjskolen UCC's bestyrelse I medfør af 14 i vedtægt for

Læs mere

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE

VEDTÆGTER. for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE VEDTÆGTER for SØBY-SKADER-HALLING SPAREKASSE 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Stk. 1 Sparekassens navn er Søby-Skader-Halling Sparekasse. Dens hjemsted er Syddjurs Kommune. Stk. 2 Sparekassens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION MUSIKKENS HUS 1 1 Navn, hjemsted og formål 1.1. Den selvejende institutions navn er Musikkens Hus. 1.2. Den selvejende institutions hjemsted er Fanø Kommune 1.3.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486

Vedtægter. for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. Fondsregister nummer 1486 Vedtægter for Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 Fondsregister nummer 1486 1. Navn og hjemsted 1. Fondens navn er Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904. 2. Fonden er en selvejende institution undergivet

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016

SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 SANDs vedtægter pr. 29. marts 2016 1. Navn og adresse: SAND De hjemløses landsorganisation Sundholmsvej 34, st. 2300 København S 2. Formål: SANDs formål er at modvirke årsagerne til og virkningerne af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet.

Stk. 1a Med virkning fra 1/1 2013 og resten af valgperioden indgår tillige de i Elias Sogn valgte medlemmer i menighedsrådet. Vedtægt for Vesterbro Sogn - Folkekirken på Vesterbro De syv sogne (Absalons, Apostel, Enghave, Gethsemane, Krist, Maria og Sct. Matthæus) på Vesterbro sammenlægges med virkning fra 2/12 2012 til ét sogn,

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

1. Navn: 1.1 Institutionens navn og hjemsted er Filskov Friplejehjem beliggende i Filskov, Billund Kommune.

1. Navn: 1.1 Institutionens navn og hjemsted er Filskov Friplejehjem beliggende i Filskov, Billund Kommune. Vedtægter Vedtægter for Den Selvejende Institution Filskov Friplejehjem. 1 1. Navn: 1.1 Institutionens navn og hjemsted er Filskov Friplejehjem beliggende i Filskov, Billund Kommune. 2 2. Formål: 2.1 Den

Læs mere

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter

Vedtægter. for. Gesten Fritidscenter Vedtægter for Gesten Fritidscenter 1 Institutionens navn er Gesten Fritidscenter. Gesten Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Gesten i Vejen Kommune. 2 Institutionens formål er at

Læs mere

Konserveringscentret i Vejle

Konserveringscentret i Vejle Vedtægter for den selvejende institution Konserveringscentret i Vejle 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fonden Konserveringscentret i Vejle. Dens hjemsted er Vejle Kommune. 2. Fondens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift

RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift Vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd i medfør af bekendtgørelse nr. 164 af 16. marts 2004 af lov om menighedsråd om RAMS - Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift De menighedsråd i sogne beliggende

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav.

Stk. 2. Præsten skal have nær tilknytning til menighedens bagland, og han bør bosætte sig i Lemvigområdet. Ved en fuldtidsansættelse er det et krav. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og tilhørsforhold Menighedens navn er Lemvig Bykirke. Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed. Lemvig Bykirke har hjemsted i Lemvig Kommune Lemvig Bykirke er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KAJ MUNKS PRÆSTEGÅRD I VEDERSØ 1 Navn og hjemsted 1.1 Den selvejende institution Kaj Munks Præstegård i Vedersø drives på almennyttigt grundlag. 1.2 Den selvejende

Læs mere

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj

Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj Vedtægter for Beboerforeningen Laanshøj 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Beboerforeningen Laanshøj. Dens hjemsted er Laanshøj, Kirke Værløse, Furesø Kommune. Foreningens adresse er hos den til enhver

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution

V E D T Æ G T E R for den selvejende institution V E D T Æ G T E R for den selvejende institution Skrejrupvej 9B, 8410 Rønde CVR-nr: 32573010 www.roendeic.dk 1 Navn Institutionens navn er Rønde Idrætscenter. Institutionen er selvejende og har hjemsted

Læs mere