Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)"

Transkript

1 Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært tænkt som et driftsøkonomisk regnskab og indeholder ingen opgørelser af skattemæssig indkomst/egenkapital. Det er dog muligt at anvende regnskabet til udskrift af skattemæssige regnskaber - i så fald skal opmærksomheden henledes på bemærkningerne til noterne vedr. anlægsaktiver. Rapporten består af følgende dele: Forside Indholdsfortegnelse Ledelseserklæring Revisors erklæring Virksomhedsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter

2 Legade Kolding CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar 2001 til 31. december 2001

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelseserklæring... 3 Revisors erklæring... 4 Virksomhedsoplysninger... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Balance, passiver Noter Side 3

4 LEDELSESERKLÆRING Her indsættes Deres ledelseserklæring Side 4

5 REVISORS ERKLÆRING Vi har udarbejdet..., mandag, den 13. januar 2003 RYTTER REVISION Yrsa Mona Wagner Revisor Side 5

6 VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Her indsættes Deres virksomhedsoplysninger Side 6

7 LEDELSESBERETNING Her indsættes Deres ledelsesberetning Side 7

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Her indsættes Deres anvendt regnskabspraksis Side 8

9 RESULTATOPGØRELSE 1. januar 2001 til 31. december Nettoomsætning Vareforbrug DÆKNINGSBIDRAG Personaleomkostninger Andre eksterne udgifter INDTJENINGSBIDRAG Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT RESULTAT FØR SKAT ÅRETS RESULTAT Side 9

10 BALANCE PR. 31. december 2001 AKTIVER 8 Goodwill Immaterielle anlægsaktiver i alt Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning lejede lokaler Materielle anlægsaktiver i alt Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER I ALT Fremstillede færdigvarer Varebeholdninger i alt Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele i alt Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT SAMLEDE AKTIVER Side 10

11 BALANCE PR. 31. december 2001 PASSIVER 17 Egenkapital i alt Kreditinstitutter Langfristede gældsforpligtelser i alt Kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Moms og afgifter Øvrig anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser i alt SAMLEDE PASSIVER Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 25 Eventualforpligtelser Side 11

12 NOTER 1 Nettoomsætning Varesalg Varedebitorer, primo Varedebitorer, ultimo Nettoomsætning i alt Vareforbrug Varekøb Hjemtagelsesomkostninger m/moms Varelager, primo Varelager, ultimo Varekreditorer, primo Varekreditorer, ultimo Vareforbrug i alt Personaleomkostninger Gager ATP-bidrag Arbejdsskadeforsikring Kursusudgifter Kaffe, brød, øl, vand mv Personaleomkostninger i alt Side 12

13 NOTER 4 Andre eksterne udgifter Tobak, vin, spiritus, øl mv Gaver og blomster Annoncer Kampagne Udstillinger Tryksager/brochurer o.l Brændstof Forsikring Vedligeholdelse Brændstof Vægtafgift Vedligeholdelse Husleje Varme El, vand og gas Rengøring Kontorartikler/tryksager EDB-udgifter Småanskaffelser u/skattemæssig grænse Telefon Mobiltelefon Porto Revisorhonorar Advokathonorar Forsikringer Faglitteratur/tidsskrifter m/moms Faglitteratur/tidsskrifter u/moms Kontingenter u/moms Tab på varedebitorer m/moms, konstateret Regulering af hensættelse til imødegåelse af tab, fordringer Indgået på tidligere afskrevne fordringer m/moms Andre eksterne udgifter i alt Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver Goodwill Indretning lejede lokaler Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Fortjeneste ved salg af materielle anlæg Tab ved salg af materielle anlæg Af- og nedskrivninger, anlægsaktiver i alt Side 13

14 NOTER 6 Finansieringsindtægter Renter, pengeinstitutter, omsætningsaktiver Renter, obligationer, omsætningsaktiver Renter, debitorer Finansieringsindtægter i alt Finansieringsudgifter Renter, pengeinstitutter Renter, kreditorer Finansieringsudgifter i alt Goodwill Anskaffelsessum, primo Anskaffelsessum i alt Af-/nedskrivninger, primo Årets af-/nedskrivninger Af-/nedskrivninger i alt Goodwill i alt Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Anskaffelsessum, primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Anskaffelsessum i alt Af-/nedskrivninger, primo Af-/nedskrivninger på afhændede andre anlæg, driftsmateriel og inventar Årets af-/nedskrivninger Af-/nedskrivninger i alt Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt Side 14

15 NOTER 10 Indretning lejede lokaler Anskaffelsessum, primo Anskaffelsessum i alt Af-/nedskrivninger, primo Årets af-/nedskrivninger Af-/nedskrivninger i alt Indretning lejede lokaler i alt Deposita Depositum m/moms Deposita i alt Fremstillede færdigvarer Varelager Fremstillede færdigvarer i alt Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser Varedebitorer Hensat til forventet tab Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser i alt Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Andre værdipapirer og kapitalandele Obligationer, NK 7% S Andre værdipapirer og kapitalandele i alt Likvide beholdninger Kasse BG-bank Inv.fondskonto, Likvide beholdninger i alt Side 15

16 NOTER 17 Egenkapital i alt Egenkapital, primo Årets resultat Årets hævninger kontant Egenkapital i alt i alt Kreditinstitutter Dansk kapitalinvest Kreditinstitutter i alt Kreditinstitutter DDB kassekredit, Kreditinstitutter i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Leverandører af varer Revisorhonorar Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt Moms og afgifter Skyldig moms, primo Udgående moms Indgående moms Afregnet moms Moms og afgifter i alt Øvrig anden gæld Skyldig A-skat Skyldig ATP Skyldige feriepenge Skyldig AM-bidrag Andre skyldige omkostninger Øvrig anden gæld i alt Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Side 16

17 NOTER 25 Eventualforpligtelser Side 17