Børsmæglerforeningen ÅRSBERETNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børsmæglerforeningen ÅRSBERETNING"

Transkript

1 Børsmæglerforeningen ÅRSBERETNING 1999

2 2 Udgiver: Børsmæglerforeningen Layout: Finansrådet Tryk: Schultz Grafisk (omslag) / Finansrådet ISSN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 Formandens forord 4 SAXESS og NOREX-samarbejdet 5 - Udviklingen i NOREX-samarbejdet - Potentielle medlemmer i NOREX - Udvikling i produkterne - Aktier - Obligationer - Derivater Internationale tendenser inden for lovregulering af værdipapirhandel 14 Internationale tendenser inden for clearing og afvikling 16 - Scenarie for den fremtidige europæiske infrastruktur for clearing og afvikling - Forventninger til den fremtidige funktionalitet for clearing og afvikling KAPITEL 6 KAPITEL 5 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 Opfølgning og status på foreningens aktierapport 7 - Rapportens anbefalinger - Gennemførte anbefalinger - Anbefalinger, som ikke er gennemført Opfølgning og status på anbefalinger i år 2000-udvalgets rapport på børsområdet 9 - Adgangen til at handle på en fondsbørs - Best execution - Børspligt - Non-par-value-aktier - Mindsterentebestemmelsen God værdipapirhandelsskik og god forretningsskik 12 - God værdipapirhandelsskik - God forretningsskik Forberedelse til eventuel ØMU-deltagelse 18 Medlemsfortegnelse, bestyrelse, sekretariat, udvalg og ekstern repræsentation 19 - Medlemmer - Associeret medlem - Bestyrelsen - Sekretariat - Interne udvalg - Repræsentation i udvalg og komiteer m.v. - Erhvervsfremme Styrelsen - Københavns Fondsbørs A/S - Værdipapircentralen - Økonomiministeriet KAPITEL 8 KAPITEL 7 3

4 FORORD FORMANDENS FORORD Børsmæglerforeningens dagsorden har i det forløbne år været præget af den fortsatte internationalisering af værdipapirmarkederne. Særligt må det fremhæves, at NOREX-samarbejdet mellem Københavns Fondsbørs og Stockholms Fondsbørs fik reelt indhold, da den danske aktiehandel i sommeren 1999 blev lagt over på handelssystemet SAXESS. Aktiehandlen på de to børser foregår nu på et fælles handelssystem, og overgangen må betegnes som en succes. Obligationshandlen forventes også at overgå til SAXESS i løbet af det kommende år. I forbindelse med overgangen er det væsentligt, at den nuværende handelsfunktionalitet bevares. Visionen om et fælles nordisk værdipapirmarked er endvidere blevet styrket af, at såvel Oslo Børs som den islandske børs har underskrevet en hensigtserklæring om at tilslutte sig NOREX-alliancen. Der foregår desuden forhandlinger med de baltiske lande om medlemskab. NOREX-samarbejdet skaber mulighed for en effektiv og konkurrencedygtig nordisk markedsplads til gavn for udstedere, investorer og handlere. Aktiviteten på det danske aktiemarked har i de senere år været i fremgang, hvilket er særdeles positivt. Ikke mindst har der været en stigende interesse for aktiehandel hos private investorer. De nye muligheder for handel med værdipapirer via internettet har utvivlsomt medvirket hertil. Selv om aktiviteten på det danske aktiemarked er i fremdrift, halter udviklingen herhjemme imidlertid efter den internationale udvikling. Regeringen har gentagne gange anført, at man ønsker at styrke aktiemarkedets effektivitet. Børsmæglerforeningen arbejder for dette, men efter foreningens opfattelse er det helt afgørende, at en forenkling af beskatningsreglerne for private investorers aktieafkast snarest gennemføres. foreningens opfattelse, at udvalgets rapport har fået et fornuftigt udfald. Udvalget fandt det ikke hensigtsmæssigt at indføre børspligt i Danmark, hvilket Børsmæglerforeningen kan støtte. Det væsentligste for en forbedring af likviditeten på det danske aktiemarked er således ikke, hvor der handles, men om og for hvor meget der handles. Børsmæglerforeningen deltager i en arbejdsgruppe under Fondsrådet, som har til formål at udarbejde et udkast til bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik. Det er væsentligt i den forbindelse, at bekendtgørelsen alene indeholder overordnede rammer for best execution, således at en detailregulering af værdipapirhandlen ikke kommer til at forringe mulighederne for at efterkomme investorernes ønsker. I forbindelse med dette års generalforsamling udgiver Børsmæglerforeningen en obligationsrapport: Nye skridt på det danske obligationsmarked. Rapporten peger på, at der internationalt har været en kraftig vækst i anvendelsen af erhvervsobligationer, kreditderivater og securitisation. Markedsvæksten for disse obligationsprodukter er især båret af større fokus på shareholder value og globaliseringen af kapitalmarkederne. Rapporten peger endvidere på, at de nye produkter også med fordel kan anvendes herhjemme af både udstedere og investorer. Forudsætningerne herfor kan imidlertid forbedres, hvis der fra lovgivningsside tages initiativer hertil, og rapporten indeholder derfor en række forslag til at fremme udbredelsen af erhvervsobligationer, kreditderivater og securitisation i Danmark. Hvis de nye produkter får de rette rammebetingelser, kan det danske obligationsmarked befæste sin allerede høje internationale position som formidler af kapital. Børsmæglerforeningen har deltaget i udvalget om den finansielle sektor efter år Overordnet set er det Christian Clausen Formand 4

5 KAPITEL 1 SAXESS OG NOREX-SAMARBEJDET Udviklingen i NOREX-samarbejdet I sommeren 1997 underskrev Københavns Fondsbørs og Stockholms Fondsbørs en hensigtserklæring om udvikling af et fælles nordisk værdipapirmarked - NOREX. Visionen for NOREX omfatter udviklingen af ét nordisk værdipapirmarked, hvor samtlige NOREX-børsers noterede produkter, det vil sige aktier, obligationer og derivater med fordel vil kunne handles på én og samme handelsplatform. Dermed får medlemmerne af NOREX-børserne med én tilslutning handelsadgang til flere børsers produkter samtidig. I januar 1998 tiltrådte begge børser rammeaftalen for det fremtidige samarbejde, hvoraf det fremgår, at NOREXsamarbejdet forventes gennemført i flere faser. Ønsket er at skabe et fælles nordisk værdipapirmarked til gavn for udstedere, investorer og handlere. NOREX-samarbejdet er enestående, idet det er første gang, at to børser fra forskellige lande har harmoniserede regler for aktiehandel og benytter samme handelssystem. Formålet er at skabe en effektiv og konkurrencedygtig markedsplads. Børssamarbejdet i NOREX kan anskues ud fra to synsvinkler: en geografisk og en produktmæssig. På begge områder er der sket betydelige fremskridt i løbet af Potentielle medlemmer i NOREX Den 30. november 1999 meddelte Københavns Fondsbørs, at der forelå en intentionsaftale med Oslo Børs, og en endelig børssamarbejdsaftale forventes underskrevet i løbet af den nærmeste fremtid. Nordmændene forventer at overføre handlen med norske værdipapirer, såvel aktier som obligationer, fra det eksisterende handelssystem til SAXESS i løbet af 2. kvartal Den islandske børs har i marts 2000 ligeledes underskrevet en hensigtserklæring med NOREX Alliancen. Med hensyn til andre potentielle medlemmer af NOREX er der fortsat forhandlinger med de baltiske lande om medlemskab. Udvikling i produkterne Aktier: Første fase af implementeringen af NOREX-visionen blev iværksættelsen af det såkaldte SAXI-projekt. SAXI-projektet var Københavns og Stockholms Fondsbørs samarbejde om en fælles platform for aktiehandlen på handelssystemet SAXESS samt ensartede handelsregler. Den 21. juni 1999 blev SAXI-projektet gennemført og implementeret, og det nye fælles handelssystem må karakteriseres som en succes. NOREX-samarbejdet forventes at øge likviditeten, idet der skabes et større marked med et øget antal bud og udbud. Endvidere betyder indførelsen af SAXESS-handelssystemet, at markedspladsen på Københavns Fondsbørs er blevet udvidet. Obligationer: Anden fase af implementeringen af NOREX-visionen er etableringen af et fælles handelssystem for obligationer. Sigtet er at skabe en ensartet teknisk platform for handel med obligationer i Danmark og Sverige. Derimod vil de to børser ikke udnytte den tekniske platforms muligheder på samme måde. For Danmarks vedkommende traf Københavns Fondsbørs bestyrelse i juni 1999 beslutning om at overføre obligationshandlen til SAXESS, og i slutningen af november 1999 blev rammerne for den fremtidige obligationshandel på SAXESS vedtaget. Dansk obligationshandel på SAXESS forventes i drift i løbet af 3. kvartal 2000, mens Stockholms Fondsbørs ventes at sætte handel på SAXESS i drift i løbet af 2. kvartal Igennem efteråret har Børsmæglerforeningen deltaget i drøftelser med Københavns Fondsbørs og øvrige interessenter om udformingen af det fremtidige danske obligationshandelssystem. Overordnet set er handelsformen for 5

6 den svenske og danske obligationshandel forskellig, hvilket den endelige løsning bærer præg af. For Børsmæglerforeningen har formålet med drøftelserne været at sikre, at det fremtidige handelssystem i første udgave kommer til at ligne det eksisterende handelssystem i så høj grad som muligt. En 1:1 konvertering bliver der dog ikke tale om, men funktionaliteten er i høj grad identisk. Når implementeringen af det nye handelssystem for obligationshandlen er gennemført, og når der er fundet en systemteknisk løsning for derivathandlen, vil Københavns Fondsbørs eksisterende handelssystem ELECTRA blive lukket. Driften af de to handelssystemer - ELECTRA og SAXESS - har i overgangsperioden krævet ekstraordinært store ressourcer, som vil bortfalde, når hele handlen er samlet i et system. Derivater: Derivathandlens fremtidige handels- og clearingstruktur er også under overvejelse som led i NOREX-samarbejdets langsigtede vision. I slutningen af 1999 blev der nedsat en arbejdsgruppe på Københavns Fondsbørs med deltagelse fra medlemskredsen og Børsmæglerforeningen. Hovedformålet er at belyse fremtidsmulighederne for den danske derivathandel. Handlen må karakteriseres som værende af et begrænset omfang, og det indgår derfor også i arbejdsgruppens kommissorium at belyse muligheder af mere strategisk karakter. Arbejdsgruppens rapport er blevet forelagt på møde i Københavns Fondsbørs bestyrelse medio marts

7 KAPITEL 2 OPFØLGNING OG STATUS PÅ FORENINGENS AKTIERAPPORT Børsmæglerforeningen udgav i 1998 en rapport om aktiemarkedet i Danmark 1. Formålet med rapporten var at analysere det danske aktiemarked og komme med forslag til initiativer, som vil kunne forbedre markedet. Rapporten indeholdt derfor en række anbefalinger, hvoraf nogle er blevet gennemført, og andre forslag endnu ikke er blevet gennemført. Rapportens anbefalinger Gennemførte anbefalinger: Fjernelse af aktieomsætningsafgiften. En accept af at aktielån i skattemæsssig henseende betragtes som lån. En regelharmonisering især blandt de deltagende lande i det nordiske børssamarbejde. En støtte fra myndighedernes side til etablering og udvikling af et nordisk aktiemarked i regi af NOREXsamarbejdet. En åben informationspolitik fra børsnoterede selskaber. Fastsættelse af en vejledende karensperiode for selskabets handel med egne aktier op til regnskabsaflæggelse. Anbefalinger, som ikke er gennemført: En forenklet aktieindkomstbeskatning for private investorer med en fjernelse af bagatelgrænsen og treårsreglen samt indførelse af en fast skatteprocentsats med skattefrit bundfradrag med mulighed for at kunne fradrage tab i fem år. Sambeskatning af afkast af aktiederivater med afkast på aktier og en højere grad af symmetri i beskatningen. En mere hensigtsmæssig beskatningspraksis i forbindelse med selskabers køb af egne aktier. Gennemførte anbefalinger På skatteområdet har Folketinget gennemført en fjernelse af aktieomsætningsafgiften, og skattemyndighederne har accepteret, at aktielån i skattemæssig henseende betragtes som lån og ikke som salg, som ønsket af Børsmæglerforeningen. Med hensyn til det nordiske samarbejde anbefalede Børsmæglerforeningen, at tilsynsmyndighederne arbejdede for en regelharmonisering, og at myndighederne aktivt støttede etableringen og udviklingen af et nordisk aktiemarked i regi af NOREX-samarbejdet. Nordisk Ministerråd har udarbejdet en rapport om det nordiske værdipapirmarked blandt andet med henblik på at analysere behovet for regelharmonisering. Dette arbejde følges op af nye arbejdsgrupper nedsat af Nordisk Ministerråd, som blandt andet undersøger behovet for en tilpasning af reglerne for registrering, clearing og afvikling af værdipapirer i de nordiske lande. Der mangler dog fortsat regelharmonisering inden for områder som f.eks. indberetningsregler og god-skik-regler, hvilket er relevant i forbindelse med det fælles handelssystem SAXESS. Aktierapporten anbefalede også, at selskaber fører en åben informationspolitik over for aktiemarkedet. I kraft af, at reglerne om udsteders oplysningsforpligtelser er blevet skærpet af Københavns Fondsbørs i 1999, kan man forvente mere og bedre information fra de børsnoterede selskaber. Udstederreglerne indeholder blandt andet en styrket anbefaling af, at de børsnoterede selskaber anvender kvartårlige regnskabsmeddelelser. Rapporten anbefalede også, at Københavns Fondsbørs fastsætter en vejledende kort karensperiode for selskabers handel med egne aktier op til regnskabsaflæggelsen. Dette er fulgt op af Københavns Fondsbørs i udstederreglerne, som indeholder en regel om, at børsnoterede selskaber i de interne retningslinier skal fastsætte en frist, indenfor hvilken handel med egne aktier ikke må finde sted. Københavns Fondsbørs anbefaler, at en sådan frist fastsættes til tre uger før offentliggørelse af selskabets årsregnskabsmeddelelse og lignende meddelelser af regnskabsmæssig karakter. Anbefalinger, som ikke er gennemført Det er primært anbefalinger vedrørende aktieavancebeskatningen, som fortsat er meget aktuelle, og hvor der ikke er foretaget ændringer siden aktierapporten. Børsmægler- 1 Børsmæglerforeningen: Aktiemarkedet i Danmark. 7

8 foreningen anbefalede i rapporten, at regeringen ændrer aktieindkomstbeskatningen for private investorer, således at bagatelgrænsen og treårsreglen fjernes. Det foreslås også i rapporten at indføre en fast skatteprocentsats med et skattefrit bundfradrag, og at tab kan fradrages i fem år. Denne efterlysning af en forenkling af aktieavancebeskatningen, som Børsmæglerforeningen har fremført i rapporten, bakkes op af andre fora. Såvel udvalget om den finansielle sektor efter år som Industriens Udviklingsgruppe samt regeringen anbefaler en forenkling af beskatningen af privatpersoner med henblik på at fremme aktiekulturen. Regeringens erhvervsstrategi for de kommende 10 år fra februar behandler blandt andet emnet: styrkelse af aktiekulturen. Regeringen anfører: at aktiemarkedet skal være lettere tilgængeligt for den lille private opsparer, der gerne vil investere sin opsparing i aktier. Skattereglerne skal så vidt muligt skal være enkle. Regeringens ambition er, at det danske aktiemarked i 2005 er blandt de 10 største i OECD målt på størrelse og likviditet, og at Danmark er blandt de 10 OECD-lande, hvor der noteres flest højteknologiske virksomheder. Herudover skal udenlandske investorers handel med danske aktier være på niveau med sammenlignelige lande. Det er Børsmæglerforeningens vurdering, at det er essentielt for udviklingen af aktiekulturen, at beskatningen af private investorers aktieafkast forenkles og en afgørende faktor for, at regeringens ambitioner for det danske aktiemarked kan realiseres. Den nuværende aktieindkomstbeskatning er yderst kompliceret og virker hæmmende for privatpersoners lyst til at investere i aktier. Treårsreglen bevirker, at der skabes et incitament for private investorer til ikke at sælge aktier før efter tre års ejerskab. Skattereglerne og ikke økonomiske faktorer bliver herved afgørende for salgstidspunktet. Bagatelgrænsen fastlåser ligeledes privates aktieinvesteringer, idet overvejelser om investeringer hæmmes af, at en investor enten skal holde et meget vågent øje med bagatelgrænsen eller alene skal anlægge en aktiebeholdning, som er i betryggende afstand fra bagatelgrænsen. Dertil kommer, at selve fortolkningen af bagatelgrænsen volder betydelige forståelsesproblemer. der ikke er foretaget lovmæssige initiativer i denne retning. Den uhensigtsmæssige beskatning af derivater er i høj grad en medvirkende årsag til, at det danske derivatmarked er ikke-eksisterende. Endelig blev det foreslået, at skattemyndighederne sikrer en mere hensigtsmæssig beskatningspraksis i forbindelse med selskabers køb af egne aktier, således at ligningslovens 16 B, stk. 1, hvorefter der skal tilbageholdes udbytteskat af provenu ved tilbagesalg af aktier til det udstedende selskab, ikke skal gælde, såfremt der er tale om fondshandleres afståelse af aktier til det udstedende børsnoterede selskab. Dette forslag blev oprindeligt fulgt op i et lovforslag, som blev fremsat i november Det blev foreslået, at den dispensationsadgang, som ligningslovens 16 B giver adgang til, hvorefter der kan opnås dispensation fra kravet om tilbageholdelse af udbytteskat, blev objektiveret for pengeinstitutter og børsmæglerselskaber. Det vil sige, at pengeinstitutter og børsmæglerselskaber fritages for at tilbageholde udbytteskat. Lovforslaget indeholdt elementer, som havde betydning for generationsskiftespørgsmål, og på grund af den politiske debat omkring generationsskifte blev blandt andet forslaget til ændring af ligningslovens 16 B, stk. 1 taget ud af lovforslaget inden vedtagelsen. Den foreslåede ændring af ligningslovens 16 B, stk. 1 er dog fortsat relevant og bør efter foreningens mening genfremsættes snarest. Desuden bør der arbejdes for, at afkast af aktiederivater sambeskattes med afkast på aktier, og at der i højere grad indføres symmetri i beskatningen. Det er beklageligt, at 2 Betænkning nr afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år Findes på hjemmesiden: 3 Regeringens nye erhvervsstrategi.dk21 - en strategi for Danmarks erhvervspolitik. Findes på hjemmesiden 8

9 KAPITEL 3 OPFØLGNING OG STATUS PÅ ANBEFALINGER I ÅR 2000-UDVALGETS RAPPORT PÅ BØRSOMRÅDET Børsmæglerforeningen har deltaget i udvalget om den finansielle sektor efter år 2000, som afsluttede sit arbejde med en rapport i september Overordnet set er det foreningens opfattelse, at rapporten har fået et fornuftigt udfald. Udvalget behandlede i rapporten flere spørgsmål i relation til værdipapirmarkedet, herunder følgende: Adgangen til at handle på en fondsbørs Det er udvalgets opfattelse, at det lovfæstede forbud mod institutionelle investorers adgang til at handle direkte på en fondsbørs principielt bør erstattes af et regelsæt, der minder om det svenske. Udvalget anbefaler derfor, at det vurderes nærmere, om en fondsbørs skal kunne give tilladelse til handelsadgang for institutionelle investorer. Gennemførte anbefalinger Adgangen til at handle på en fondsbørs Udvalget anbefaler, at det vurderes nærmere, om en fondsbørs skal kunne give tilladelse til handelsadgang for institutionelle investorer. Økonomiministeren har fremsat lovforslag L 117, som indeholder en bestemmelse, hvorefter en fondsbørs får mulighed for at bestemme, at også institutionelle investorer skal have adgang til at handle direkte på en fondsbørs. Best execution Udvalget anbefaler, at arbejdet med at vurdere udformningen af regler om best execution bør ske i Fondsrådets arbejdsgruppe om god værdipapirhandelsskik. Fondsrådets arbejdsgruppe er i færd med at færdiggøre et udkast til bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik og har herunder vurderet behovet for ændringer eller korrektioner til reglerne om best execution. Børspligt Udvalget anbefaler, at det ikke er hensigtsmæssigt at indføre børspligt i Danmark, blandt andet under hensyn til NOREX-samarbejdet og det nye fælles handelssystem SAXESS. NOREX-samarbejdet og det fælles handelssystem SAXESS har medført, at der er skabt et større marked med et øget antal bud og udbud, og markedspladsen på Københavns Fondsbørs er blevet udvidet. Der er derfor fortsat ikke behov for indførelse af børspligt i Danmark. Anbefalinger som ikke er gennemført Non-par-value-aktier Udvalget anbefaler, at udstedelse af aktier uden beløbsangivelse (non-par-value-aktier) bør tillades. Der er endnu ikke åbnet for en sådan mulighed. Mindsterentebestemmelsen Udvalget anbefaler, at det - ud fra en isoleret kapitalmarkedsbetragtning - overvejes at afskaffe mindsterenten. Der foreligger ikke forslag herom. 4 Betænkning nr afgivet af Økonomiministeriets udvalg om den finansielle sektor efter år Findes på hjemmesiden: 9

10 Økonomiministeren fremsatte den 2. december 1999 lovforslag L117 om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., som blandt andet indeholder en bestemmelse, hvorefter en fondsbørs får mulighed for at bestemme, at også institutionelle investorer skal have adgang til at handle direkte på en fondsbørs. Der er i lovforslaget givet Finanstilsynet hjemmel til at fastsætte nærmere regler for optagelse af andre medlemmer til en fondsbørs. Det er overladt til økonomiministeren at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet for bestemmelsen om udvidelse af adgangen til medlemskab af en fondsbørs, idet den nærmere udfærdigelse af reglerne herfor vil ske efter indgående drøftelser med de involverede parter. Det er uklart, hvorvidt der, som forudsat i rapporten, er foretaget en grundig analyse af fordele og ulemper ved at give en fondsbørs mulighed for at give adgang til institutionelle investorer. Det er Børsmæglerforeningens opfattelse, at det i høj grad er usikkert, hvorvidt en sådan adgang for institutionelle investorer overhovedet vil blive anvendt. Handelssystemet SAXESS på Københavns Fondsbørs giver mulighed for automatisk ordreformidling, således at investorer kan placere ordrer direkte på Københavns Fondsbørs handelssystem via et børsmæglerselskab, som er medlem af Københavns Fondsbørs. Derved bliver behovet for at kunne lægge en ordre direkte ud på handelssystemet dækket. Desuden kan denne handelsform være billigere og administrativt lettere for institutionelle investorer i forhold til et medlemskab af Københavns Fondsbørs. Det er væsentligt for Børsmæglerforeningen, at eventuelle optagelsesregler for institutionelle investorer ikke afviger væsentligt fra de krav, som stilles til værdipapirhandlere, som i henhold til de gældende regler kan få adgang til en fondsbørs. Derudover bør man nøje overveje de godkendelses- og tilsynsmæssige komplikationer ved f.eks. at frafalde kravet om et europæisk pas. Best execution Der har i udvalget været rejst spørgsmål om, hvorvidt de nuværende regler om best execution - som indebærer, at kunder skal have de bedste betingelser ved udførelse af ordrer, herunder den bedst mulige pris - på tilfredsstillende vis beskytter kunderne. Fondsrådet kan i henhold til værdipapirhandelsloven udstede en bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik, herunder regler om best execution. Fondsrådet har på baggrund heraf nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et udkast til bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik. Udvalget ønsker derfor, at arbejdet med at vurdere, hvorvidt der er behov for ændringer eller korrektioner til reglerne om best execution, skal foregå i Fondsrådets arbejdsgruppe. Udvalget anbefaler, at arbejdsgruppen snarest færdiggør sit arbejde, jf. kapitel 4. Børspligt Udvalget overvejede, hvorvidt der burde indføres en lovmæssig børspligt, således at der skal handles på Københavns Fondsbørs systemer. Udvalget konkluderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at indføre børspligt i Danmark blandt andet under hensyn til NOREX-samarbejdet og det nye fælles handelssystem SAXESS. Udvalget slår dog også fast, at det nøje bør følges, i hvilken udstrækning NOREXsamarbejdet bidrager til øget likviditet og dermed konkurrencedygtige markeder. Børsmæglerforeningen ønsker ligesom udstedere og investorer en øget likviditet, en effektiv prisfastsættelse og gennemsigtighed på det danske marked. Det væsentlige i forbindelse med øget likviditet er imidlertid ikke, hvor der handles, men om og for hvor meget, der handles. At tvinge mæglerne til at handle over systemet løser ikke de likviditetsmæssige problemer, som det danske aktiemarked står overfor. Den relativt beskedne likviditet på det danske marked skyldes en række forskellige faktorer såsom den skatte- og afgiftsmæssige behandling af aktie- og derivatmarkedet, at Danmark er et randmarked for internationale investorer, at den danske virksomhedsstruktur er præget af små og mellemstore virksomheder fremfor store virksomheder, at en dansk aktiekultur først langsomt er ved at blive etableret, og at en relativt stor del af aktierne ligger fast hos større investorer m.v. 10

11 Der er iværksat tiltag, som skal forbedre likviditeten. Det nordiske børssamarbejde NOREX forventes at øge likviditeten, idet der skabes et større marked med et øget antal bud og udbud. Endvidere betyder indførelsen af SAXESShandelssystemet, at markedspladsen på Københavns Fondsbørs er blevet udvidet. Der findes ingen nemme løsninger eller enkeltstående regelændringer, der kan forbedre markedet. Der er behov for indsats på en bred vifte af områder, og Børsmæglerforeningen deltager gerne i tiltag, der kan forbedre markedet. Non-par-value-aktier Udvalget anbefaler i rapporten, at udstedelse af aktier uden beløbsangivelse (non-par-value aktier) bør tillades. Erhvervsministeriet overvejer i øjeblikket problemstillingen. Børsmæglerforeningen imødeser, at denne mulighed for udstedelse bliver gennemført. Mindsterentebestemmelsen Udvalget anbefaler, at det - ud fra en isoleret kapitalmarkedsbetragtning - overvejes at afskaffe mindsterenten. Baggrunden for denne anbefaling er, at der i perioder med ændringer i renteniveauet er blevet åbnet mange og dermed mindre obligationsserier. Derved skabes der risiko for illikvide serier. Derudover vil det i praksis være svært at opretholde den nuværende mindsterenteregel for alle eurofordringer, såfremt Danmark kommer til at deltage i ØMU en, og der dermed skal ske overgang til euro. Børsmæglerforeningen anbefaler derfor, at der snarest sker en afklaring af mindsterentebestemmelsen, såfremt Danmark vælger at deltage i euroen. Den manglende afklaring skaber usikkerhed blandt de private investorer, jf. Børsmæglerforeningens obligationsrapport fra Børsmæglerforeningens obligationsrapport fra 2000: Nye skridt på det danske obligationsmarked. 11

12 KAPITEL 4 GOD VÆRDIPAPIRHANDELSSKIK OG GOD FORRETNINGSSKIK Børsmæglerforeningen arbejder til stadighed for et effektivt og velfungerende dansk værdipapirmarked. I det forgangne år har forbrugerbeskyttelsen ved handel med værdipapirer og likviditeten i det danske marked været genstand for en del drøftelser. Det er Børsmæglerforeningens vurdering, at der generelt eksisterer lovgivningsmæssige rammer, som sikrer den nødvendige balance mellem beskyttelsesregler for investorer og markedets mulighed for at fungere effektivt. Værdipapirhandelsloven indeholder flere bestemmelser, som har til formål at sikre investorerne betryggende forhold ved handel med værdipapirer. Værdipapirhandelsloven indeholder således en generalklausul om god værdipapirhandelsskik. Som supplement hertil indeholder værdipapirhandelsloven bestemmelser om god forretningsskik for værdipapirhandlere. God værdipapirhandelsskik Fondsrådet kan i henhold til værdipapirhandelsloven udstede en bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik, og Fondsrådet har i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, hvor Børsmæglerforeningen deltager. Arbejdsgruppen har til opgave med baggrund i de af Københavns Fondsbørs fastsatte børsetiske regler om best execution at udarbejde et udkast til bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik. Gruppen skal desuden gennemgå Københavns Fondsbørs erfaringer med reglerne om best execution og overveje, hvorvidt der er behov for ændringer eller korrektioner. Best execution indebærer, at kunderne skal have de bedst mulige betingelser i forbindelse med værdipapirhandel under hensyntagen til alle relevante omstændigheder. Det er Børsmæglerforeningens opfattelse, at en bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik alene bør indeholde overordnede rammer for best execution såsom rammerne for afregning af værdipapirhandel og oplysningskrav på handelsnotaer m.v. Det vil derimod være uhensigtsmæssigt at søge at detailregulere værdipapirhandel, således at mulighederne for at efterkomme investorernes ønsker forringes. I forbindelse med indførelsen af det nye handelssystem SAXESS er der åbnet for nye handelsformer, og investorerne har fået bedre mulighed for at lægge ordrer direkte ud på handelssystemet via automatisk ordreformidling. Hermed har private investorer fået nye handelsmuligheder. Mange investorer foretrækker imidlertid at foretage strakshandel eller at handle til gennemsnitskurs. Børsmæglerforeningen finder det vigtigt, at de forskellige handelsformer ligestilles, således at kunderne kan vælge efter behov. Det er endvidere centralt, at god-skik-regler ikke nødvendiggør væsentlige tekniske omlægninger. Eksempelvis er det vigtigt, at krav om oplysninger på notaer fastsættes på en hensigtsmæssig måde. Overdrevne krav vil blandt andet forvolde problemer for mindre værdipapirhandlere. Det er også af betydning, at god-skik-regler fastsættes på grundlag af udførlige analyser af markedet. Herunder bør der tages hensyn til, at det danske obligationsmarked er unikt. Det bør undgås, at nye regler tilskynder, at markedet forringes eller flyttes til udlandet. God forretningsskik Finanstilsynet har tilkendegivet, at man vil udarbejde en bekendtgørelse om god forretningsskik i henhold til værdipapirhandelslovens 5 og 6. Bekendtgørelsen skal indeholde regler om, hvorledes en værdipapirhandlers virksomhed skal indrettes og ledes med henblik på at beskytte kunderne og de aktiver, som værdipapirhandleren besid- 12

13 der på kunders vegne. Bekendtgørelsen skal også indeholde regler om, hvorledes en værdipapirhandler skal optræde i forbindelse med udførelsen af værdipapirhandel for kunderne. Den europæiske sammenslutning af børstilsyn (FESCO) har nedsat en arbejdsgruppe, som har til formål at udarbejde et forslag til harmonisering af regler for god forretningsskik for værdipapirhandlere i henhold til investeringsservicedirektivets artikel 11. FESCO-arbejdsgruppen er i den forbindelse nået til enighed om et forslag til kategorisering af investorer. Forslaget indebærer, at en investor, som har den fornødne viden og erfaring, har mulighed for at fravælge visse investorbeskyttelsesregler. Tilsynet vil sandsynligvis basere en bekendtgørelse om god forretningsskik på FESCO s forslag til definition af investorer. Det er væsentligt for Børsmæglerforeningen, at en bekendtgørelse om god forretningsskik udformes således, at reglerne er operationelle og ikke-bureaukratiske. Det er således væsentligt, at der ikke opstår nye hindringer for den ikke-professionelle investors handelsmuligheder. Imidlertid ser FESCO s forslag til kategorisering af investorer ikke ud til at opfylde disse krav. 13

14 KAPITEL 5 INTERNATIONALE TENDENSER INDEN FOR LOVREGULERING AF VÆRDIPAPIRHANDEL Europakommissionen fremsatte i maj 1999 den såkaldte Action Plan for Financial Services, som blandt andet opstiller en række prioriterede indsatsområder inden for reguleringen af kapitalmarkeder, herunder en foreløbig tidsplan for gennemførelse af disse. På baggrund heraf har Kommissionen nedsat en række såkaldte Forum Groups med nationale eksperter, som har til formål at give input til Kommissionen vedrørende de prioriterede indsatsområder. En af disse Forum Groups har til formål at undersøge behovet for en revision af investeringsservicedirektivet (ISD). ISD indeholder blandt andet bestemmelser om gensidig anerkendelse, hjemlandskontrol, liberalisering af adgangen til medlemskab af værtslandets børser m.v. samt minimumsregler for indberetning og gennemsigtighed. Arbejdet skal resultere i en såkaldt Grønbog, som forventes at blive offentliggjort i løbet af sommeren. Denne Forum Group skal blandt andet overveje følgende emner: Desuden er der nedsat en Forum Group om grænseoverskridende anvendelse af sikkerhedsstillelse. Denne gruppe skal blandt andet se på, hvilket lands ret som finder anvendelse i forbindelse med grænseoverskridende sikkerhedsstillelse. Kommissionen har fastsat, at dette arbejde skal resultere i et direktivforslag inden udgangen af FESCO (den europæiske sammenslutning af børstilsyn) har vedtaget flere forskellige standarder inden for værdipapirhandelsområdet, blandt andet med henblik på at give input til Kommissionens revision af ISD. Standarderne er udtryk for forslag til harmonisering af regler inden for værdipapirhandelsområdet, og det er formålet, at hvert enkelt lands børstilsyn skal implementere eller søge at implementere disse standarder i deres hjemland. FESCO har for eksempel vedtaget standarder om Regulated Market og Market Conducts for Participants in an Offering. En vurdering af behovet for at ændre ISD. En vurdering af, om bestemmelserne om adskillelse af kundemidler fungerer efter hensigten. Muligheden for at præcisere betingelserne for at blive et såkaldt Regulated Market. En analyse af muligheden for at fastsætte minimumsstandarder for Clearing and Settlement Organisations. Undersøgelse af muligheden for at blive fjernmedlem af Regulated Markets. En vurdering af, hvad der sker inden for området for de såkaldte Alternative Trading Systems (ATSs) og behovet for regulering heraf. Kommissionen har endvidere nedsat en Forum Group, som skal udarbejde input til et forslag til EU-direktiv vedrørende markedsmanipulation. Det er hensigten, at et direktivforslag skal fremsættes inden udgangen af FESCO arbejder desuden på en standard vedrørende god forretningsskik, hvor et af de primære formål er at få fastlagt en kategorisering af investorer, jf. kapitel 4. Investorerne skal deles op efter nærmere bestemte kriterier, således at de investorer, som kan karakteriseres som professionelle, ikke er underlagt de samme beskyttelsesregler som investorer, der er mindre og ikke har det samme vidensniveau og erfaring. Et forslag til kategorisering af investorer er blevet vedtaget af FESCO i marts Forslaget vil blive sendt til Europakommissionen, som har planlagt at udsende en såkaldt meddelelse om definitionen på større og mindre investorer og anvendelsen af god forretningsskik. Derudover vil FESCO udarbejde et notat til Kommissionen vedrørende ATSs. FESCO har foretaget en høring hos markedsaktørerne med henblik på at vurdere behovet for 14

15 regulering af ATSs og i givet fald, hvorledes en sådan regulering skal udformes. FESCO har til hensigt at afrapportere til Kommissionen i maj Nordisk Ministerråd nedsatte i 1998 en styregruppe, der skulle foretage en udredning af forudsætningerne for øget samarbejde mellem de nordiske børser samt mellem de nordiske og baltiske børser. Dette resulterede i 1999 i rapporten Förutsättningar för ökat nordisk och nordisktbaltiskt börssamarbete. Rapporten bliver i øjeblikket fulgt op via en høring af markedets organisationer om deres synspunkter på konklusionerne i rapporten. Formålet med høringen er blandt andet at vurdere behovet for regelharmonisering i de nordiske og baltiske lande. 15

16 KAPITEL 6 INTERNATIONALE TENDENSER INDEN FOR CLEARING OG AFVIKLING Scenarie for den fremtidige europæiske infrastruktur for clearing og afvikling Den europæiske infrastruktur for clearing og afvikling af værdipapirhandel er kendetegnet ved, at hvert land har sin egen værdipapircentral. En fortsat markant vækst i den grænseoverskridende handel skaber imidlertid behov for at effektivisere den europæiske infrastruktur for clearing og afvikling. Der er flere vurderinger og ønsker til udviklingen inden for clearing- og afviklingsområdet. En vurdering er, at antallet af værdipapirafviklingssystemer vil blive reduceret som følge af de hermed forbundne omkostningsbesparelser. Der er også fremsat ønsker fra markedsaktører om, at der skabes fælles systembrugergrænseflader, så børsmæglerne kan reducere antallet af systemer til opkobling på de europæiske værdipapircentraler. Endvidere er det et ofte fremsat ønske, at det billigt og effektivt bliver muligt at kunne bruge aktiver til sikkerhedsstillelse for likviditet uafhængigt af, hvor henholdsvis aktiverne befinder sig, og hvor likviditeten ønskes benyttet. Endelig har nogle markedsaktører fremsat ønske om, at det helt eller delvist bliver muligt at foretage netting på europæisk plan, så der kan opnås en reduktion i likviditetsbehovet. Der er blandt markedsdeltagerne flere bud på, hvordan denne effektivisering af den europæiske infrastruktur kan opnås, hvoraf de væsentligste vurderes at være: Mikado -løsning, hvor de nationale værdipapircentraler i Europa etablerer effektive links med hinanden - uden at der er noget centrum i systemet. Eventuelt kan mikadoløsningen kombineres med fusion på regionalt plan mellem værdipapircentraler. Et eksempel kunne være en nordisk værdipapircentral. Det er ikke muligt at komme med et klart bud på, hvilken løsning der vil blive mest udbredt. Cykelhjulsløsningen kræver en større grad af samordning af det juridiske regelsæt/standarder blandt landene og vil af den grund kræve en længere forberedelsesfase, hvorimod mikadoløsningen kan indføres gradvist og afstemmes efter lokale behov. Forventninger til den fremtidige funktionalitet for clearing og afvikling Omfanget af grænseoverskridende handler i Europa er steget markant. Det skyldes blandt andet indførelsen af euroen. Antallet af markedsdeltagere, der opererer i forskellige lande, er dermed øget væsentligt, hvilket besværliggør markedsdeltagernes mulighed for at vurdere risici på modparterne i markedet. Derudover er der et øget behov hos markedsdeltagerne for at have likviditet til rådighed i en række forskellige landes værdipapircentraler - indtil værdipapircentralerne eventuelt fusionerer/går i systemmæssige alliancer - for at kunne gennemføre de grænseoverskridende handler. Cykelhjuls -løsning, hvor en central pan-europæisk værdipapircentral som minimum står for håndteringen af de største europæiske værdipapirer. De nationale værdipapircentraler kan eventuelt være koblet på via et link, hvor de håndterer værdipapirafvikling af mindre lokale værdipapirer. Med henblik på at mindske det stærkt stigende likviditetsbehov blandt markedsdeltagerne samt i højere grad at gøre det muligt at afdække sine risici har der været fremsat ønsker om at kunne nette handler og at kunne foretage denne netting i et system med en central modpart. Hermed vil risikoen være over for den (kendte) centrale mod- 16

17 part og ikke over for en ukendt børsmægler. Endvidere vil indførelsen af en central modpart indebære, at der kan handles anonymt i markedet, hvilket mange markedsdeltagere foretrækker, da kurspåvirkningen derved kan være mindre ved større handler. Sluttelig har der blandt nogle børsmæglere i Europa været udtrykt et ønske om at afkorte perioden, fra en handel indgås, og til den afvikles. I dag er perioden typisk på tre dage, kaldet T+3. Nogle markedsdeltagere ser gerne perioden bragt ned til én dag, T+1, for at minimere risikoen i markedet og øge likviditeten. Det vil være usandsynligt, at T+1 kan gennemføres på kort sigt, da det vil kræve meget effektive systemer til håndtering af de elektroniske værdipapirer og effektive links mellem de involverede værdipapircentraler. Indførelse af T+1 vil derudover sandsynligvis kræve en effektiv, automatisk værdipapirlåneordning i forbindelse med afviklingen. 17

18 KAPITEL 7 FORBEREDELSER TIL EVENTUEL ØMU-DELTAGELSE Hvis det besluttes at indføre euroen i Danmark, vil det være den finansielle sektors opgave - herunder Børsmæglerforeningens - at medvirke til, at overgangen til euroen foregår så sikkert og gnidningsfrit som muligt. Fra politisk side - jf. Økonomiministeriets rapport fra december kan der kun forventes afsat omkring et år fra en eventuel folkeafstemning, og til euroen indføres. Det giver blandt andet pengeinstitutterne meget kort tid til at omlægge sine systemer. Den finansielle sektor har derfor iværksat en række forberedende tiltag for at klarlægge, hvad en overgang til euroen indebærer, og hvordan en eventuel overgang bør foregå. Dette forberedende arbejde foregår blandt andet i en række ØMU-arbejdsgrupper, der blev genaktiveret i efteråret I ØMU-arbejdsgruppen vedrørende registrering og afvikling - i regi af Værdipapircentralen - undersøges i øjeblikket de tekniske muligheder for, hvordan selve overgangen til euro i registrerings- og afviklingssystemerne kan foregå, herunder om det vil kræve ekstraordinære lukkedage i Værdipapircentralen. Der forventes en foreløbig statusrapport fra denne arbejdsgruppe inden sommeren I ØMU-arbejdsgruppen vedrørende handel og prisstillelse - i regi af Københavns Fondsbørs - søges det klarlagt, hvorledes handel og prisstillelse på Københavns Fondsbørs i givet fald vil kunne foregå ved selve overgangen til euroen og i perioden indtil euroen er endeligt indført som valuta. Det forudsættes i den forbindelse, at alle danske produkter handles på SAXESS. En statusrapport herom forventes inden sommeren Endvidere blev der i foråret 1999 nedsat en ØMU-arbejdsgruppe i regi af Nationalbanken med det formål at få belyst tekniske aspekter af betydning for det danske obligationsmarked i tilfælde af indførelse af euroen i Danmark. Arbejdet udmøntede sig i en rapport fra Nationalbanken fra januar I Nationalbankens rapport blev det blandt andet anbefalet at redenominere alle obligationer så hurtigt som muligt, gerne om muligt på selve overgangstidspunktet. Nationalbanken har derudover etableret et ØMU-projekt i februar 2000 med henblik på at klarlægge, hvorledes Nationalbankens systemer kan tilpasses i relation til værdipapirhandelsafvikling og betalingsformidling. Dette arbejde forventes afsluttet senest i september Det er af afgørende betydning, at markedskonventionerne på det danske marked er tilpasset de markedskonventioner, der gælder i euroområdet. Det er derfor besluttet at omlægge markedskonventionerne for ex-kupon periode samt udtrækning og rentekonvention. Omlægningen medfører, at ex-kupon perioden afskaffes, at der fremover ved en udtrækning i en given obligationsserie vil blive udtrukket præcist samme andel fra alle beholdninger i stedet for den lotteribaserede metode, samt at beregning af tilskreven rente vil blive baseret på faktisk/faktisk mod i dag 30/360. Vedrørende termins- og repokontrakter vil der kunne tages højde for de nye markedskonventioner fra den 7. august Økonomiministeriets rapport: Redegørelse for overgangen til euroen i tilfælde af dansk deltagelse. Findes på hjemmesiden: 7 Nationalbankens rapport: Konsekvenser for det danske obligationsmarked i forbindelse med Danmarks eventuelle indførelse af euroen. Tekniske overvejdelser. Findes på hjemmesiden: 18

19 KAPITEL 8 MEDLEMSFORTEGNELSE, BESTYRELSE, SEKRETARIAT, UDVALG OG EKSTERN REPRÆSENTATION BØRSMÆGLER- FORENINGEN OVERSIGT Medlemmer ABN AMRO Bank Alfred Berg Bank Alm. Brand Bank Amtssparekassen Fyn Arbejdernes Landsbank BG Bank Carnegie Bank Den Danske Bank Den Københavnske Bank Enskilda Securities GP Børsmæglerselskab Gudme Raaschou Bank Jyske Bank Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale Midtbank Nykredit Bank P-H Bank S E B Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) Spar Nord Bank Svenska Handelsbanken Sydbank Unibank Associeret medlem Danmarks Nationalbank Bestyrelsen Bankdirektør Christian Clausen (formand) Unibank Adm. direktør Niels Roth (næstformand) Carnegie Bank Afdelingsdirektør Peter F. Andersen Jyske Bank Bankdirektør Kim Duus Nykredit Bank Adm. direktør Henrik Heideby Alfred Berg Bank Direktør Mads Jacobsen Den Danske Bank Direktør Søren Kaare-Andersen BG Bank Vicedirektør Kaj Østergaard Mortensen Amtssparekassen Fyn Direktør Per Skovsted Gudme Raaschou Bank Sekretariat Vicedirektør Klaus Willerslev-Olsen Afdelingschef Søren Gade Interne udvalg Aktieudvalget Underdirektør Claus Andersen BG Bank Underdirektør Flemming Barleth Den Danske Bank Aktiechef Michael Dam Alfred Berg Bank Chefdealer Marianne Dich Jyske Bank Aktiedealer Jørgen Frederiksen Carnegie Bank Aktiechef Lars Perch-Nielsen Gudme Raaschou Bank Aktiechef Anders Rasmussen Unibank Chefkunderådgiver Niels Retbøll Nykredit Bank Senior Trader Anders Storgaard Gudme Raaschou Bank Obligationsudvalget Head of Bonds Niels Aavild Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale Obligationschef Thor Bendixen Carnegie Bank Afdelingsdirektør Erik Bladt BG Bank Obligationschef Lars Bolding Sydbank Afdelingschef Mogens Dalhoff Den Danske Bank 19

20 Fuldmægtig Lars Falkenberg Danmarks Nationalbank Underdirektør Peter Høltermand S E B Funktionsleder Allan Rank Jensen Jyske Bank Obligationschef Lars Rolighed Spar Nord Bank Chief Dealer Søren Skov Nykredit Bank Underdirektør Michael Watson Unibank Underdirektør Bo Øland ABN AMRO Bank Investment banking udvalget Adm. direktør Henrik Heideby Alfred Berg Bank Underdirektør Gorm Praefke Unibank Adm. direktør Niels Roth Carnegie Bank Direktør Per Skovsted Gudme Raaschou Bank Vicedirektør Jens Peter Toft Den Danske Bank Repræsentation i udvalg og komiteer m.v. Erhvervsministeriet Erhvervsudviklingsrådet Valgperiode Afdelingsdirektør Ellen Pløger Unibank Konkurrencestyrelsen Konkurrencerådet Valgperiode juni juni 2001 Direktør Steen Leth Jeppesen Forsikring & Pension Suppleant: Kontorchef Jane Emke Forsikring & Pension Udvalget vedrørende rådgivningsansvar Afdelingschef Niels Neergaard Børsmæglerforeningen Erhvervsfremme Styrelsen Teknisk handelshindringer i EU (Støvsugerbanden) Kontorchef Jane Emke Forsikring & Pension Københavns Fondsbørs A/S Aktieudvalget Aktiechef Michael Dam Alfred Berg Bank Adm. direktør Niels Roth Carnegie Bank Afdelingschef Søren Gade Børsmæglerforeningen Obligationsudvalget Underdirektør Lars Kofoed ABN AMRO Bank Underdirektør Michael Nørgaard Den Danske Bank Kontorchef Vibeke Kjeldsholm Børsmæglerforeningen Værdipapircentralen Bestyrelsen Valgperiode Afdelingsdirektør Peter F. Andersen Jyske Bank Suppleant: Direktør Jørgen Reske-Nielsen Regionale Bankers Forening Koordinationsudvalget Afdelingschef Ole Bjerre BG Bank Underdirektør Lise Christensen Gudme Raaschou Bank Økonomiministeriet Det finansielle kontaktudvalg Bankdirektør Christian Clausen Unibank Fondsrådet Valgperiode Bankdirektør Peter Lybecker Unibank Adm. direktør Niels Roth Carnegie Bank Suppleanter: Bankdirektør Torkel Olrik BG Bank Vicedirektør Kaj Østergaard Mortensen Amtssparekassen Fyn Sagkyndigt medlem af Sø- og Handelsretten Beskikket indtil 31. december 2003 Direktør Per Skovsted Gudme Raaschou Bank 20

Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen.

Inden jeg aflægger beretning vil jeg give ordet til dirigenten Søren Jenstrup, der vil orientere om den lukkede del af generalforsamlingen. Bestyrelsens mundtlige beretning ved formanden, adm. direktør Niels Roth, Carnegie Bank, aflagt på den ordinære generalforsamling i Børsmæglerforeningen den 29 marts 2001 Velkomst Det er mig en glæde at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4

Indholdsfortegnelse. Kapitel 4. Kapitel 1. Kapitel 5. Kapitel 2. Kapitel 6. Kapitel 3. Kapitel 7. Formandens forord... 4 Indholdsfortegnelse Formandens forord... 4 3.5. Aktivitetsstigning forventes... 14 Kapitel 1 Initiativer på værdipapirmarkederne og i NOREX Alliancen... 5 1.1. Udviklingen i NOREX Alliancen... 5 1.2. Ny

Læs mere

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 6 03-07-2012 12:31 Danske Banks efterlevelse af tilsagn afgivet i forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Journal nr.3:1120-0204-8/ld/fødevarer

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS

BØRSMÆGLERFORENINGEN FINANSRÅDET KØBENHAVNS FONDSBØRS Til direktionen ledelsen i medlemsvirksomhederne Ny dansk aktielåneordning Vedlagt fremsendes Standardvilkår for lån for aktier (herefter Standardvilkårene) udarbejdet af Finansrådet og Børsmæglerforeningen

Læs mere

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN

DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN DANSK BØRS RET PEER SCHAUMBURG-MULLER ERIK BRUUN HANSEN G-E-CGads Forlag København 1993 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indføring 13 1. Indledning 13 2. Fremstillingens formål 14 3. Emnets afgrænsning 16

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Pressemeddelelse, 15. august 2005 Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse har afsluttet sit arbejde med at revidere Anbefalingerne

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 1

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 1 Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Bind 1 Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 Børsreform II Betænkning nr. 1290 Udsendt af Erhvervsministeriet, maj 1995 Trykt hos Schultz

Læs mere

CURRICULUM VITAE (CV) Pia Holm Olesen Aksel Møllers Have 3, 4.th 2000 Frederiksberg

CURRICULUM VITAE (CV) Pia Holm Olesen Aksel Møllers Have 3, 4.th 2000 Frederiksberg CURRICULUM VITAE (CV) Pia Holm Olesen Aksel Møllers Have 3, 4.th 2000 Frederiksberg Telefon privat: (+45) 38 19 71 81 Mobil: (+45) 22 92 71 81 E-mail: pho1967@gmail.com LinkedIn: http://dk.linkedin.com/in/piaholmolesen

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed.

2/6. Bankens ledelse henvendte sig derfor til Nationalbanken for at få stillet likviditet til rådighed. Finansudvalget FIU alm. del - 8 Bilag 6 Offentligt 24. november 2008 Eksp.nr. 579816 Redegørelse vedrørende Roskilde Bank Roskilde Bank A/S var landets 8. største bank (målt ved arbejdende kapital) med

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010

Insiderlovgivning i praksis. Computershare. Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Insiderlovgivning i praksis Computershare Hanne Råe Larsen 23. november 2010 Dagens tema 1. Finanstilsynets rolle på markedsområdet 2. Insiderregler 3. Reglerne om ledende medarbejderes transaktioner 4.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav

Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF vedrørende registreringskrav Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 314 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 27. marts 2006 Forslag til Kommissionens forordning til gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2015

FAIF nyhedsservice. Maj 2015 FAIF nyhedsservice Maj 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de forskelligartede tiltag og udviklinger i praksis m.v., der har fundet sted i starten af 2015. Dette omfatter bl.a. følgende:

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger:

Ovenstående udkast giver Finansrådet anledning til følgende bemærkninger: Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk Deres j.nr. 12-0181424 og 12-0173537 Høringssvar Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo

Dark pools set fra Finanstilsynets side. v/ vicedirektør Julie Galbo Dark pools set fra Finanstilsynets side v/ vicedirektør Julie Galbo Den her anvendte definition af en dark pool Hvad er en dark pool? Svar: Handelsplatform anvendt af større, typisk institutionelle investorer

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2

Børsreform II. Betænkning afgivet af Børsudvalget. Bind 2 Børsreform II Betænkning afgivet af Børsudvalget Bind 2 Betænkning nr. 1290 Udgivet af Erhvervsministeriet 1995 BØRSUDVALGET Indholdsfortegnelse Side Del III Den fremtidige regulering af værdipapirmarkedet...

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2014-15 L 64 Bilag 5, L 64 A Bilag 5, L 64 B Bilag 5 Offentligt 21. november 2014 J.nr. 14-2328147 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse

Forbrugerbeskyttelse Forbrugerbeskyttelse Julie Galbo, Finanstilsynet AIDA Det danske selskab for forsikringsret 27/1-2011 Oversigt Sampension Tanker om gruppelivsforsikring SEB-afgørelsen Ny informationsbekendtgørelse God

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0685 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. februar 2006 /sdl Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om aktionærers udøvelse af stemmerettigheder

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard

VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard VIRKSOMHEDSOBLIGATIONER - GODT MOD ALT? Ved partner Morten Krogsgaard LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU LIGE NU KREDITKLEMME? Kilde: Nykredit DET FINANSIELLE MARKED HVAD ER UDFORDRINGEN Penge Formidl.

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer

Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Finanstilsynet Mikkel Chislett Udkast til bekendtgørelse om investorbeskyttelse og bekendtgørelse om udførelse af ordrer Vi har modtaget Finanstilsynet udkast til bekendtgørelser om henholdsvis investorbeskyttelse

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen

Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den 27. juni 2014 Redegørelse fra Aller Media A/S i forbindelse med SE og HØR-sagen Den eksterne uvildige undersøgelse, der har haft til formål at afdække omfanget af anvendelsen af ulovlige overvågningsmetoder

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

På tværs af branchen. 14. april 2008 15. april 2008 28. april 2008 29. april 2008. Eksamensdagene er: 22. april 2008 7. maj 2008

På tværs af branchen. 14. april 2008 15. april 2008 28. april 2008 29. april 2008. Eksamensdagene er: 22. april 2008 7. maj 2008 Amaliegade 7 Glædelig Jul 1256 København K Tlf. 3332 7411 Fax 3332 9411 mail@dbmf.dk Søren Gade sga@dbmf.dk direkte 3370 1090 Christine Elisabeth Habel ceh@dbmf.dk direkte 3370 1091 Helle Søby Thygesen

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark

Tillæg til prospekt. benævnt Fonden ) Danmark Tillæg til prospekt den 13 juli 2015 for benævnt Fonden ) Danmark LGIM - Legal & General SICAV (herefter Dansk repræsentant Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger.

Ved brev af 9. juli 2010 har Finanstilsynet fremsendt ovennævnte lovudkast med anmodning om Finansrådets bemærkninger. Finanstilsynet, Juridisk kontor, Århusgade 110, 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger

Læs mere