Stenlillespejd erne. - de der. Lourentius. d.2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stenlillespejd erne. - de der. Lourentius. d.2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen"

Transkript

1 Stenlillespejd erne Referat af stenlillespejderne Laurentius Grupperådsm øde 17. februa r 2014 på Stentiile Skole Til stede var: Et fantastisk dejligt opbud af 19 forærdre samt Lars (Divisionschef Antvorskov Division). Desuden reogr-e og oesryietsesmeotemmer: steån (best.medl.), Tove (kasserer), Anette f?9", (rwisor), rqrtil (grpgå.sistent), Annette, Troers og Antra (mikroassistenter), Ulla og sandie (miniass'ist"åtåil, H"idi fiuniorassistent), Torben (gruppeleder og tropsleder) samt tropsassistenter ehitip og Trine (gruppeleder). og vores super køkkenhold, som lavede julemiddag og underholdt spejderne: verner, Aron, Michael, Poul og Annette. Gruppeleder Torben bød velkomme og var begejstret for det store fremmøde af forældre. Det har vi ikke oplevet i flere år. Ad 1. Lars modtog varg som dirigent og Trine som referent. Dirigenten konstatereoe at indkaldålsen,å, udsendt rettidigt s uger før mødetpr.mail og desuden annonceret på gruppens hjemm"rioå, Frååooor-siden og uddelt på møderne. d.2. Beretning fra bestyrelsen og ledergruppen Torben aflagde beretning på vegne af besty-reråesformand og redergruppen. Gruppen har under dispensation fra Divisionscheferne været uden bestyrelsesformand siden november-december, da Dan stoppet som bestyrersåsformand. Gruppen har 5 grene (mikro, mini, junior, trop og klan), som også i 2o13har mødtes hver uge' Gruppens grene har afholdt eh ounke.rpårgoj" weekender og arrangementer både hver for sig og fælles i gruppen. Alle grene r'.rairåret på fede roråågre og vi afhotdt Gruppeweekend i september, hvor nåsten are spejdå;;;;;;.';;i';r," en knardsod weekend, hvor spejdere os ledere kom hjem ueselstieoe over;,;åiå;iot eji ilåålågt pa de nordiske guder og med en gejst, som de kunnearbejde videre,"j. ' spejderhytten har fyldt en del i bestyte!:g og ledergruppen, da hele hyttens gutvkonstruktion er angrebet af Ægte Hussvamp, hviiket ikkjer tadilt foi mennesr."r mån fatalt for træværk. Hytten er nu i gang med en gennemgribende renovåring dækket af forsikringen, som står for den økonomiske og praktiskå side. Et mindre udvalg står for den daglige kontakt, men i samarbejde med ledergruppe og bestyrelse, så det briver som den såmrede grlpp" viihave det. spejdermøderne er midlertidigt indkvarteret ijuniorklubben på den anden side af hækken samt i pavillionen' De fleste møder foregår dog på spejdergruno"n,,ån vi har klubben som mulighed. Grenenes beretninger vil være at finde på hjemmesiden - de der på ikke er på endnu i løbet kommer af de næste 2 uger. Der er afholdt det 2-årige gruppeledervalg blandt lederne. Torben og gruppeledere. Trine fortsætter som Beretningen blev godkendt. I i I lespej derne.dk

2 Ad 3' Fremlæggelse af årsregns.kab og status for det foregående år til godkendetse Kasserer Tove fremtagde regnikab tor iols. Gruppen har et for gruppen usædvanligt overskud, hvilket skyldes ekstra-stort kommunalt tilskud grundet dyr korpslqr i Deåuden "i p"ng" afsat til renor"ring af hytten i 2012 sal i bero tit forsikring,en h.9r vaeret igennem hvtten. bg ;å^nåi sirpr;;;[aret rigtig meget på pengene, da vi erkendte en renovering af -hytten vår på vell ' - Julekalendersalget gik godt i år grundåt 1od kalendere r*ir" end året før. Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer. Revisoren har godkendt reg nskabet uden kom menta rer, og beslyrelsen har u nderskrever rejnskabet. Ad 4. Behandling af indkomne forstag Der var ingen indkomne forslag. Ad 5.. V-æsenflige beslutninger om gruppens fremtid a' + b' fremlæggelse af udviklingspianer for indeværende år samt beslutninger i øvrigt om gruppens udvikling, spejderarbejde mv. Gruppen har i nogle år arbejdåt med grpp"nr udviklingsplaner på udviklingsseminarer for ledere, bestyrelse og andre voksne m-ed'interesse for gruppen. planerne for 2o14er ikke lagt 100o/o i år, men vil se nogenlunde sådan ud: o Børnetallet i grenene skalfastholdes - men må også gerne stige en smule.. Hytten skal genetableres efter svampeskade. o Flere foræld.re skal engageres i konkrete små projekter, så lederne frigøres til spejderarbejdet. ' Begeistringsarrangementer for børn og voksne - mere gejst at køre videre på. Udviklingsplanerne. vil blive fremlagt qå hjemmesiden, når de er færdigarbejdet. Tidligere års kan allerede ses på hjemmesiden ilint< på forsiden). Gruppen forventer det samme aktivitetsniveau som året før. Voksenklanen (lederklan) forsøger ligeledes med sine aktiviteter. Desuden forventes det at vi deltager isamarbejdet omkring skolereformen på stenlille skole. Torben er formand for Samrådet pejdernes fællesråd i k6mmunen for alle korps) og har deltaget aktivt i startfasen for inddragelse af forening"rn" i lårrrn"nr skole. Pt' har vi desuden s.amarbejde med supercenteret på skolen om at vi stiller grunden til rådighed for udeundervisning i skoletiden. Planer for det kommende år blev godkendt uden kommentarer. c' vedtagelse af budget lor 2014, herunder fastsættelse af medlemskontingent Budgettet blev fremlagt på mødet med et forventet unåerst<uo på kr. 4g.g31,- grundet forventede merudgifter i forbindelse med hytterenoveringen. Kontingentfor 2014 forventes uændret på kr. 4so,- i kvartalet. spejderne får MEGET for pengene, men er måske ikke så bevidste om det. i I lespøj derne.dk

3 . ugenflige møder et helt år. 4-5 weekendture med furd forprejning og overnatning igrenene. Fælles weekendtur med forprejningdveinatning for [etå gruppen o Tænkedag og Sct. Georgsdag meå stjerner. Vandretur o Somrnerfest med oprykning o Juleafslutning. materialer til aktiviteter på ture og weekender o uniformsmaerker. 4 spejderblade med inspiration til spejder og fritid Stenlillespej derne Budget og kontingent blev godkendt uden kommentarer. Ad 6. Fastsætterse af antailet af bestyretsesmedremmer Det nuværende antal på 8-9 medlemmer anbefales bibehordt (best.formand, kasserer forældre + gruppeleder + ungt medlem + i.p"crfjoere;. Ad 7. Valg til bestyrelsen Alle medlemmer vælges for en 2_årig periode. Ny bestyrelsesformand skal vælges. Best.medl. Steen er på valg, mei ønsker ikke genvalg. Best'medl' Peder er ikke på valg, men ønsker lrunde-t arbejde at udtræde af bestyrelsen; Kasserer Tove er gå valg, og stiller gerne op til genvalg. spejderleder charlotte og Torben er-på vatj, ge;op.titt"r gerne, hvis ikke andre. Spejderleder Annette er ikke på valg. Ungt medlem år skal vætges Der skal i alt vælges 1 best.formlnd, 1 kasserer,2-3 forældre, 2 ledere samt et ungt medlem, Linda Rasmussen (Cornelius, Annabella og Juliane i mikro/mini/junior) blev valgt som bestyrelsesformand for 2 år til 2016 Klaus Petersen (william 1mil<ro) blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år til2016. f9"-hansen (Andre og Philip i klan) bbrtgenvalgt sbm kasserer for z årtit charlotte Frost (minileder) og Torben Porilsen lirops- og gruppeleder) blev genvalgt som uniformerede best.medl. for 2 år til år Philip Hansen blev vargt som ungt medrem for 2 årtir Fortsættende/nyvargte medremmerne af bestyrersen er navne med fed. Der var ikke flere der øns.kede at opstille som best.medlem, men da gruppen gerne skal bruge 1-2 forældre. mere i bestyrelsen gav Divisionschef Lars Hessel"berg bestyrelsen lov til at finde 1-2 mere de næste måneder. så sidder nogen med lyst til bestyretsesarbejde for spejderne, så må de gerne kontakte Trine eller en anden leder. så kan de riomme medtir et par møder og prøve det af Yglg rf gruppens to medtemmer af Korpsrådet Philip, Kristian,Trine og Martin stillede op. i I lespej derne.dk Blå speloer

4 Trine og Martin trak sig imidlertid, da der var flere stittere, og da de i nogle år har opfordret andre tit at merdte?i9: phirip og Kristian ntev vatjtiåtr 1 år. Korpsrådsmødet afholdes 1S.-16. November. " - ld.9. valg af gruppens fem medremmer af Divisionsrådet ]orben, Tove, Trine, og -Charlotte Aron Otev valgi foi f ar. Divisionsrådsmødet foregår istenrirte Kurturhusln.org 10. Aprir kr. 1g.00. +d Valg 19. af revisor og en revisorsuppteant Anette Fager (Mathias og David itrop/klan) bl"; genvalgt ruri'r som vvrrr revisor rvvro!'r (bilagskontrollant) for ' 1 år (år 2014). Der blev ikke valgt nogen revisor-suppleant, da korpsets regler ikke længere Ved revisor-frafald 'vyrvr rr\r\v r*rryers kræver det. må man vælge en anden. ^ræv'r uer' Ad 11. Vatg tit udvatg Gruppen har pt udvalg for alle interesserede - hytteudvalg, grej-udvalg, sponsorudvalg og PR-udvalg. lnteresserede forældre er meget velkomne til at melde sig til at hjælpe med! Martin, Torben og Kasper sidder pt.i hytteudvatget. frinel pr-rj;;i;. Bestyrelsen vit opfordre til at deltage i udvalgene i løbet af åretl Ad 12. Eventuelt Gruppen har tegnet en sponsor-aftale med ok-benzin. Tegn et kontokort og støt gruppenl Kontakt Annette Lemann erter en anden spelderreder. Benyt hjemmesidel: Yryy'gtenlillespejderne.dk - her findes nyheder, sedler og invitationer. Man kan tilmelde sig RSS-feeds (få mair om nyt på siden). - "r "--v! ' Yv Meld jer ind i Facebook-gruppen: DDS stenlillespejderne Laurentius Regnskab + Referlt af Grupperådsmødet + Gruppeindberetning skal fremsendes til Divisionscheferne.pia Jeppesen og Lars Hesselåerg inden 14 d-age. Trine sørger for at dette bliver ordnet. Dirigenten takkede fratrædende bestyrelsesmedlemmer steen og peder for deres store arbejde for Stenlillespejderne Laureniius. Der rettes desuden en stor tak til de forældre, der ønskede at indtræde i den nye bestyrelse eller fortsaette deres arbejde i og for denne. Ift!:l! q: ie!{ro os orden, hvorefter vi sik tiljutemiddasen. Således opfattet af sru Trine HøjDabl-- Dirigent DC L i I lespej derne.dk Blå spelder

5 Gruppeledernes beretning for 2O1l Medlemstallet er vgd.ellortsat [od indsats med PR-åbent hus stabilt, vi optevede en stigning fra 58 medt. i 2009 til Ti medt. i 2010,71 medt. i 2011,72 medl. I Ved årsskiftet til 2014 havde stenlillesfe;oårne oå'roipsåeotemmer, tederne i o'åå;,å;= * 9 mikroer (pout, Annette, Troets, Antra) * 13 minier (Charlotte, Ulla, Sandie, Sanne) * 11 juniorer (Verner, Michael, Heidi) {. 12 tropspejdere (Torben, Aron, philip, Trine) * 8 seniorer (Kristian og philip) Der er stadig en stabil men noget slidt leder.gruppe i grenene. Mange af lederne har været længe i gruppen, og der skal flåre hænder tilaci iroc åpgrr", for ikke at slide de nuværende ledere ned. Gruppen har haft et fint aktivitetsniveau i grenene. Fællesarrangementer har ud over de nævnte sct. Georgsdag, skt. Hans og sommerfest budt på fd[;oågirrren med de øvrige spejdergrupper i Sorø kommune. Fantastisk gruppetur i september med Nordiske Guder. Der var 100 deltagere til.vores julefest, som desværre blev aflyst pga. storm. Den holder vi sammen med grupperådsmødet i dag. Rigtig dejtig med kæmå" rååiri"åpbakning. Vi har afholdt 6n arbejdsdag i år, hvor der blev flyttet fliser, monteret tagrender, etableret raftestativ, skiftet prader og maret på paviilionen,'ryddet op og ryooet uå. Gruppeledere Torben poulsen og Trine Høj Dahl I i I lespej derne.dk

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten

Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Referat af Grupperådsmøde afholdt 25. februar 2010 i Spejderhytten Til stede var: Johann (Gemma, Joshua, Carl), Steen (Martin), Charlotte (Louis), Mette (Timian), Manja (best.medl.), Berit (best.medl.),

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014

Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Referat af Amager Divisions ordinære Divisionsråd, afholdt på Holmen, 24. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst, praktiske oplysninger 2. Valg af dirigent og referent 3. Beretning fra divisionsledelsen med

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015

Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Referat Grupperådmøde DDS Søndermark Gruppe 04.02.2015 Side 1 af 7 Referat fra Grupperådsmøde for DDS Søndermark Gruppe d. 4.2.2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014

FLASKEPOSTEN DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2014 FLASKEPOSTEN Marts 2014 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Lisbeth Sørensen. Ø. Landevej

Læs mere

Referat Divisionsrådsmøde 2013

Referat Divisionsrådsmøde 2013 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat Divisionsrådsmøde 2013 Onsdag d. 17. april kl. 19.00-21.30. Kløverhuset, Teglværksvej 11, 4200 Slagelse Fremmødte: 2.Hellig Anders Gruppe 3 repræsentanter,

Læs mere

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse.

a. Kort fremlæggelse af Bagsværd Gruppes udviklingsplan ved Mads Løkke se bilag i. Ingen opklarende spørgsmål, beretningen godkendelse. Side 2 af 4 Punkt Programpunkt 1 Ad Valg af a. Dirigent: Gruppeleder Mads Nygaard valgt b. Referent: Camilla Blommegård valgt 2. Ad Formalia a. Godkendelse af dagsorden: Godkendt b. Er Grupperådet lovligt

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Absalon Divisionsrådsmøde

Absalon Divisionsrådsmøde Absalon Divisionsrådsmøde 16. marts 2015 kl. 19:00-21:30 Spejdercenter Holmen Salen Arsenalvej 10 1436 København K Side 1 af 16 Kære deltager til divisionsrådsmødet Hermed indbydelsen til dette års divisionsrådsmøde

Læs mere

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division

de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division D e T D A n s K e s P e j D e r K o r P s de grå Senior-, leder- og bestyrelsesblad Antvorskov division 2013 DeT DAnsKe spejderkorps De Grå 2013 AnTVorsKoV DiVision Tak for denne gang Det startede, da

Læs mere

Budstiken november 2008.

Budstiken november 2008. Budstiken november 2008. Sikken voldsom trængsel og alarm, det er koldt, og man må gå sig varm... Ledere og assistenter: Gruppeleder HER KAN DIT NAVN STÅ, Skriv eller ring til en af os på siden her, og

Læs mere

Kom. nger om. og fordeles. i 2014.

Kom. nger om. og fordeles. i 2014. 1. Ry Gruppe inviterer til en den årlige genera amforsamling fredag 14. marts kl. 18.00 20.000 på Spejdergården Lynghoved Kom og vær med til at tage beslutnin nger om udvidelsen af Lynghoved, den fremtidige

Læs mere

Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015

Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015 Referat: Gruppera dsmøde lørdag den 21. februar 2015 Deltagere Sted og tid : Forældre, ledere og spejdere over 14 a r : Mødet afholdtes lørdag den 21. februar kl. 10.00-12.20 pa Rønde Efterskole. Dagsorden

Læs mere

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1

DIVISIONSLEDELSEN DIVISIONENS EJENDOM FLASKEPOSTEN. Marts 2013 Nr. 1 Marts 2013 Nr. 1 DIVISIONSLEDELSEN DC Martin Steenstrup, Torkilstrupvej 8,4863 Eskildstrup 25 882522 DK Susanne Graae, Nr. Alslev Vestergade 7, 4840 Nr.A. 28 639630 DA Martin Andersen, Sølvgade 26, 4840

Læs mere

16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008

16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008 Bardunen 1. O G 2. B I R K E R Ø D G R U P P E R D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S 16. årgang nr. 5 Juni-juli 2008 Bardunen er denne gang fyldt med nyt om glade begivenheder, årets gang i 2. Birkerød

Læs mere

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

GUDENÅ DIVISION D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Referat fra divisionsrådsmøde d. 16-04-2015 Dagsorden: a. Valg af dirigent og referent b. Beretning fra divisionsledelsen c. fremlæggelse af årsregnskabet for det foregående år til godkendelse d. behandling

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007

D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s. de grå. antvorskov division. nr. maj 007 D e t D a n s k e s p e j D e r k o r p s de grå antvorskov division nr. maj 007 D e t D a n s k e S p e j d e r k o r p s Skandale på Forårsturneringen»de grå«bringer her det afslørende foto på forsiden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Hej alle Mjølnerfolk!

Hej alle Mjølnerfolk! Kære tropsspejdere. Efter grundig overvejelse i tropsledelsen, har vi besluttet at vi har haft vinter nok for i år. Vi har derfor bestilt den allernyeste udgave af Forår - Model 2005, og forventer at det

Læs mere

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division

D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s. de grå. Antvorskov division D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s de grå Antvorskov division nr. 3 november 2008 D e t D A n s k e s P e J D e r k o r P s indkaldelse til Divisionsrådsmøde vi glæder os til at se jer til divisionsrådsmødet

Læs mere

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen.

Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent blev valgt Susanne Hansen. GRUPPERÅDSMØDE THISTEDSPEJDERNE Søndag den 22. februar 2015 kl. 15.00 17.00. Afholdt i spejderhuset Knakken REFERAT a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Mads Agerholm og som referent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere