KONKURRENCEBETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKURRENCEBETINGELSER"

Transkript

1 KONKURRENCEBETINGELSER Ny Kærvang, Mors PROJEKTKONKURRENCE Region Nordjylland 8.maj 2015 Kuben Management

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Konkurrencemateriale Generelle oplysninger Ordregiver Deltagere... 4 Spørgsmål og rettelsesblade... 4 Besigtigelse Tid og økonomi Rammetidsplan Økonomisk ramme Aflevering af konkurrenceforslag og honorartilbud Generelt Honorartilbud Krav til konkurrenceforslag og honorartilbud Konkurrenceforslag Forbehold Bedømmelse af tilbud Bedømmelseskriterier Bedømmelsesprocedure Bedømmelseskomité Vederlag Vedståelse og behandling af tilbud Vedståelsesfrist Forsikring af forslag Rettigheder

3 1 Indledning Region Nordjylland indbyder til projektkonkurrence om nybyggeri af botilbuddet Ny Kærvang, beliggende Nykøbing Mors. Ny Kærvang skal fungere som en moderne og bæredygtig boform for personer med psykiatriske lidelser og personer med demens. Der skal opføres 24 boliger og fælleslokaler fordelt i en toetagers bygning på ca m2 med elevator. Botilbuddet opføres efter 108 i Lov om social service, LBK nr. 150 af 16/02/2015 (Serviceloven). Udbuddet gennemføres som projektkonkurrence med forudgående prækvalifikation. Konkurrencedeltagerne er udvalgt på baggrund af deres indledende anonymiserede idéoplæg. Konkurrencen er annonceret på udbud.dk i medfør af Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentlige støttede kontrakter (Tilbudsloven), afsnit II 15-15d. Proceduren gennemføres således ikke efter de i Udbudsdirektivets (Direktiv 2004/18/EF) art beskrevne procedureregler for projektkonkurrencer. Projektkonkurrencen gennemføres med henblik på indgåelse af totalrådgivningsaftale om gennemførelse af vinderprojektet. Opgaven udbydes af Region Nordjylland Specialsektoren (herefter Ordregiver) som en konkurrence med tilhørende honorartilbud for samtlige arkitekt-, ingeniør- og landskabsarbejder, der henhører under projektet. For nærmere information om projektet henvises til Baggrundsnotatet. 1.1 Konkurrencemateriale Konkurrencematerialet består af følgende: Udbudsbrev af 8. maj 2015 Kravsspecifikation Baggrundsnotat Tilbudsliste af 8. maj 2015 Udkast til rådgiveraftale Bilag: Rumskema Foto Foto2 2

4 Højdekurve Samlet strandpark Strandbeskyttelse og højdekurver TK og MK samlet Landmålerplan (er under udarbejdelse og fremsendes hurtigst muligt) Konkurrencematerialet hentes digitalt via Kuben Managements udbudsportal, Det påhviler konkurrencedeltagerne selv at kontrollere, at det samlede udbudsmateriale iht. ovenstående og eventuelle efterfølgende rettelsesblade er hentet. 3

5 2 Generelle oplysninger 2.1 Ordregiver Region Nordjylland Specialsektoren / Bygninger & Anlæg Niels Bohrs Vej Aalborg Ø Kontaktperson: Internetadresse: Lars Lundsgaard Bygherrerådgiver: Kuben Management A/S Skibbrogade 3, 9000 Aalborg Tel Kontaktpersoner: Maria Toft Calundan Michael Gaba Internetadresse: 2.2 Deltagere Følgende rådgiverteams, nævnt i alfabetisk rækkefølge, er prækvalificeret til at deltage i projektkonkurrencen: TOTALRÅDGIVER Evt. underrådgiver Cubo Arkitekter A/S - Lindgaard A/S - Schønherr A/S Sahl Arkitekter A/S - Rambøll A/S Skala Arkitekter A/S - WE Architects A/S - Baslev A/S - BY+LAND ApS 2.3 Spørgsmål og rettelsesblade Spørgsmål i forbindelse med konkurrencen fremsendes skriftligt til Kuben Management A/S, Aalborg, Skibbrogade 3, 9000 Aalborg, att.: Maria Toft Calundan, 4

6 Kuben Management forelægger spørgsmålene for Ordregiver, og spørgsmålene med svar vil, i anonymiseret form, blive tilstillet på til samtlige konkurrencedeltagere i spørgsmål-svar/rettelsesblade. De indkomne spørgsmål vil, så vidt muligt, blive besvaret løbende. Spørgefristen udløber 10 kalenderdage før fristen for aflevering af projektforslag. Besvarelse af sidste spørgsmål vil ske senest 6 dage før indlevering af projektforslag. Spørgsmål som modtages efter udløbet af 10 dages fristen vil alene blive besvaret, såfremt det er muligt for Ordregiver at besvare disse senest 6 dage før fristen. Rettelsesblade samt spørgsmål/svarblade indgår i tilbudsgrundlaget, og projektforslag med honorartilbud skal afgives på grundlag af udbudsmaterialet og rettelsesblade. Deltagerne må ikke før bedømmelsens afslutning rette henvendelse til noget medlem af bedømmelseskomitéen eller dens rådgivere vedrørende nærværende projekt, bortset fra henvendelser til konkurrencens sekretær, Kuben Management A/S. 2.4 Besigtigelse Konkurrencedeltagerne opfordres til at foretage en besigtigelse af grunden. Der afholdes ikke fælles præsentation/besigtigelse af området med konkurrencedeltagerne 5

7 3 Tid og økonomi 3.1 Rammetidsplan Udsendes med 1. rettelsesblad 3.2 Økonomisk ramme Den økonomiske ramme for entrepriseudgifterne, uforudsete udgifter samt interims-, vejrligs- og byggepladsomkostninger er på 30 mio. kr. eks. moms. Den økonomiske ramme indeholder således ikke udgifterne til bygherrerådgivning, totalrådgivning og juridisk bistand samt tilslutningsafgifter, byggesagsgebyrer og eventuelle øvrige udgifter ud over håndværkerudgifter. Fsva. fundering, skal der medtages hvad der må henregnes som sædvanlig til normalfundering. Den økonomiske ramme er fast i hele projekt- og udførelsesperioden og reguleres således ikke. 6

8 4 Aflevering af konkurrenceforslag og honorartilbud 4.1 Generelt Oplysninger om tid og sted for aflevering fremgår af Udbudsbrevet. Forslagenes emballage skal tydeligt være mærket Projektkonkurrence Ny Kærvang Forslagene skal være rettidigt afleveret. Ved valg af forsendelsesform er det konkurrencedeltagernes eget ansvar, at tidsfristen overholdes. 4.2 Honorartilbud Honorartilbud afleveres i særskilt, forseglet kuvert mærket Tilbud, med én original og 3 kopier mærket med konkurrencedeltagerens navn. Tilbud skal afgives på vedlagte tilbudslister, der skal udfyldes i deres helhed, inkl. delpriser. 7

9 5 Krav til konkurrenceforslag og honorartilbud 5.1 Konkurrenceforslag Konkurrenceforslaget skal omfatte: A. Tilbudskuvert med korrekt udfyldt og underskrevet tilbudsliste B. Projektmapper Projektmapper skal afleveres iht. nedenstående; 6 eksemplarer, hvori tegninger indgår i A3-format. På tegninger i A3-mappe skal korrekt målestok fremgå og teksten skal være læsbar. Tegninger anført nedenfor i pkt. a), b) og c), som 1 sæt opklæbet på skumkarton og 1 sæt foldede tegninger. Det opklæbede sæt afleveres i 3 plancher i maks. A0- formater. Tegningerne skal være forsynet med en ophængningsplan. Konkurrenceforslaget skal endvidere afleveres digitalt som pdf på CD-rom eller USB-nøgle. Totalrådgiverens konkurrenceforslag skal omfatte følgende: a) Situationsplan visende bygningernes placering, adgangsforhold, veje, brandveje, stier, parkering på terræn, nøjagtige koter, beplantning, haveanlæg og fællesarealer, herunder skal matrikulære forhold være indtegnet. Situationsplanen afleveres i 1:500 med nord opad. b) Planer, snit og facader i 1:200 c) Lejlighedstypeplan(er) samt fælleslokaler 1:50 d) Eventuelle rumlige illustrationer efter eget valg. e) Beskrivelse af arkitektonisk idé og funktionalitet set i sammenhæng med de enkelte boliger og fællesområder. f) Bygningsbeskrivelse for boligerne med oplysning om idégrundlag for konstruktionsmæssige og installationsmæssige forhold indeholdende beskrivelse af bæredygtighedsmæssige tiltag. g) Fuld DGNB-screening. Byggeriet skal samlet kunne DGNB-certificeres med Sølv. Der skal vedlægges en fuld DGNB-screening samt vedlægges dokumentationen til sandsynliggørel- 8

10 se af at konkurrenceforslaget særligt kan opnå nedenfor anførte DGNB-krav. Dokumentationen kan bestå af beskrivelser, tegninger samt erklæringer fra relevante fagfolk. ENV 2.2 = 80 % ECO 2.2 = 75 % SOC 3.3 = 75 % TEC 1.5 = 80 % TEC 1.6 = 70 % PRO 2.1 = 70 % PRO 2.3 = 100 % DGNB kravet skal forstås således, at byggeriet samlet skal kunne opnå Sølv. Metoden til opnåelse af Sølv skal som minimum tilvejebringe ovenfor anførte værdier for de særlige målepunkter. h) Ovesigt over forslagets anlægsøkonomi inkl. mængder og materialepriser opstillet i overskueligt økonomiark (evt. opstillet som successiv kalkulation). For at sikre sammenlignelighed mellem oversigterne skal der anvendes priser fra V&S Prisdata 2014 med evt. erfaringsmæssig regulering, som bedes oplyst. i) Kortfattet procesbeskrivelse, der beskriver, hvordan det påtænkes, at gribe opgaven og samarbejdet med bygherre og brugergrupper an. Beskrivelsen bør indeholde rådgiverens forslag til håndteringen af brugerdialog, bygherregodkendelser, projekteringsfase, udførelsesfase og ibrugtagningsfase. Herunder skal det fremgå, hvordan de tilbudte nøglepersoner påtænkes at indgå i de beskrevne processer. Beskrivelsen må max være 2 A4 side. j) Dokumentation for teamets kompetencer i form af CV er på nøglepersoner med følgende roller/kompetencer: Projekteringsansvarlig arkitekt Designansvarlig arkitekt DGNB ansvarlig; evt. ekstern DGNB konsulent Landskabsarkitekt Konstruktionsingeniør El ingeniør Energiingeniør Vvsingeniør Byggeleder C. Totalrådgiverens forsikringscertifikat 9

11 D. Ressource-erklæring fra evt. underrådgivere Der skal vedlægges erklæring fra evt. underrådgivere omkring, at denne stiller de anførte nøglepersoner til rådighed for løsningen af nærværende opgave inden for den af bygherre opstillede tidsmæssige ramme. 5.2 Forbehold Konkurrencematerialet indeholder kontraktudkast for Totalrådgivning, Aftale om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR89. Ved afgivelse af tilbud accepterer konkurrencedeltageren de vilkår, der følger af kontraktudkastet. Deltageren opfordres til at afstå fra at tage forbehold i tilbuddet. Forbehold i tilbuddet kan medføre, at forslag med honorartilbud afvises. Såfremt konkurrencedeltageren opfatter vilkår i udbudsmaterialet som uacceptable eller uhensigtsmæssige, opfordres deltageren til at stille spørgsmål hertil frem for at tage forbehold. Ordregiver vil herefter tage stilling til, om der skal foretages ændringer i konkurrencematerialet. 10

12 6 Bedømmelse af tilbud 6.1 Bedømmelseskriterier Der foretages en samlet vurdering af de enkelte konkurrenceforslag ud fra følgende underkriterier med angivet vægtning. A. Relationer mellem form, funktionalitet, konstruktion og anlægssum 60 % Herunder vægtes: Opfyldelse af byggeprogrammets krav og intentioner til byggeriet 30 % Teknisk kvalitet 30 % - Idet det angives at håndværksudgifter fastsættes til 30 mio. kr. vil bedømmelseskomitéen under nærværende kriterie bedømme den beskrivelse, som deltagerne skal aflevere iht. pkt. 5.1.B.e) samt den økonomiske oversigt, som deltagerne skal aflevere iht. pkt. 5.1.B.g). Der lægges særligt vægt på kvaliteten af det tilbudte. - Idet det kræves, at byggeriet skal kunne opnå DGNB Sølv vil bedømmelseskomitéen under nærværende kriterie bedømme den DGNB screening, herunder den særlige dokumentation, som deltagerne har vedlagt iht. pkt. 5.1.B.f). Der lægges særligt vægt på kvaliteten i metoden til at opnå DGNB Sølv. B. Samarbejde og organisation 40 % Herunder vægtes: Honorar 20 % CV er på nøglepersoner 10 % Procesbeskrivelse 10 % 11

13 Ad. A.) Relationen mellem form, funktionalitet, konstruktion og anlægssum Fremlagt materiale, som beskrevet under pkt B Projektmapper, vurderes samlet af bedømmelseskomité. DGNB: Byggeriet skal samlet kunne certificeres med Sølv. De særligt oplyste værdier for DGNB-parametre skal overholdes og det uddybes, hvorledes de efterkommes. Herved foretages en vurdering af tilbuddenes tekniske metoder til indfrielse og integration af energimål, sikring af indeklima samt vurdering af materialer, konstruktioner og tekniske anlæg. Opfyldelse af krav og intentioner til byggeriet: Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på at forslaget fremstår gennemarbejdet og i overensstemmelse med Ordregivers ønsker og krav til byggeriet, jf. Kravsspecifikation og Baggrundnotat mv. Der lægges vægt på, at forslaget viser at teamet har forstået opgaven samt har forstået de særlige behov som den anførte brugergruppe har. Der lægges vægt på, at der tages hensyn til arkitektoniske værdier og bygbarhed i forhold til både valg af design og i konstruktions- og installationsprincipper. Realiserbarhed: Der foretages en vurdering af forslagets mulighed for at kunne realiseres inden for den anførte økonomiske ramme. Vurderingen foretages på baggrund af den afleverede økonomiske oversigt samt kapitaliseringen af evt. forbehold eller eventuelle særlige forhold, som tillægges særlig kompleksitet samt robustheden i forslagets kalkulationer. Ad B.) Samarbejde og organisation CV er på nøglepersoner: Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på: at alle projektroller i de relevante fagområder, er dækket af medarbejdere med relevant og høj kompetence og erfaring 12

14 at det angives, hvordan projektmedarbejdernes kvalifikationer og erfaringer muliggør indarbejdelse af bæredygtighed og energioptimering i projektet at rådgiver prioriterer projektmedarbejdere med gode kommunikations- og samarbejdsevner. Procesbeskrivelse: Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på: at konkurrencedeltagerens beskrivelse demonstrerer overblik over og forståelse for opgaven og lægger op til en logisk sammenhæng og rækkefølge i gennemførelsen af projektet at procesbeskrivelsen indeholder en redegørelse for metoder eller fremgangsmåder til sikring af samarbejde og koordinering med Ordregiver og brugergrupper, særligt i projekteringsfasen at procesbeskrivelsen indeholder oplysning om hvornår og til hvad de tilbudte nøglepersoner påtænkes anvendt i processen Ad C.) Honorar Idet det oplyses, at honoraret skal indeholde de ydelser som er anført i kontraktudkastet med bilag Afgrænsning af rådgivningsydelser skal det samlede faste honorar anføres på vedlagte Tilbudsliste. 6.2 Bedømmelsesprocedure I forbindelse med konkurrencens gennemførelse er der nedsat en bedømmelseskomité, hvis opgave er at foretage den endelige bedømmelse af konkurrenceforslagene. Inden selve bedømmelsen vil der blive foretaget en gennemgang af de indkomne konkurrenceforslag med henblik på at vurdere deres konditionsmæssighed. Herefter foretages bedømmelsen med baggrund i tildelingskriteriet, det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og de under afsnit 6.1. beskrevne underkriterier. Bedømmelsen vil ske i 3 faser: 1. Bedømmelse af konkurrenceforslag med tilhørende dokumentation og beskrivelser med afsæt i de udmeldte kvalitative underkriterier. 13

15 2. Herefter åbnes tilbudskuverterne med honorartilbuddene, og der sker en samlet vurdering af konkurrenceforslag og tilbud, som protokolføres. I forbindelse med vurdering af tilbuddene kapitaliseres eventuelle forbehold. 3. Bedømmelsen afsluttes og bedømmelseskomitéens betænkning underskrives. Samtlige deltagere orienteres. 6.3 Bedømmelseskomité Bedømmelseskomitéen består af: Niels Sloth, Arkitekt m.a.a., kontorchef fra Bygninger og Anlæg, Region Nordjylland (formand) Martin Bjørn Jensen, kontorchef Specialsektoren, Region Nordjylland. Lars Lundsgaard, Civilingeniør i Arkitektur og design, projektleder Bygninger og Anlæg, Region Nordjylland Inger Marie Andersen, forstander på Kærvang Hans Jørgen Vesthardt, Arkitekt m.a.a. fagdommer Ingeniørfaglig dommer (ikke kendt endnu, oplyses i et rettelsesblad, når det er kendt) Som rådgivere og sekretariat for bedømmelseskomitéen er udpeget Kuben Management ved: Regionsdirektør/Bygherrerådgiver, Henrik Steen Sørensen Jurist, Maria Toft Calundan Konsulent, Louise Bank De enkelte medlemmer kan hver især stille med en stedfortræder, såfremt medlemmerne er forhindret i at afgive møde. Ved bedømmelsens start skal stedfortrædere være navngivet og godkendt af bedømmelseskomitéen. 6.4 Vederlag Under forudsætning af, at der er afleveret et rettidigt og konditionsmæssigt konkurrenceforslag, ydes de to konkurrencedeltagere, som ikke udpeges som vinder af konkurrencen, hver et vederlag på kr , ekskl. moms, for udarbejdelse af forslag og tilbud. 14

16 7 Vedståelse og behandling af tilbud 7.1 Vedståelsesfrist Konkurrencedeltagerne skal vedstå deres honorartilbud i 60 arbejdsdage efter afleveringsdagen anført i udbudsbrevet. 7.2 Forsikring af forslag Forslagene forsikres ikke af Ordregiver 7.3 Rettigheder Ophavsretten til et konkurrenceforslag respekteres og forbliver altid hos forslagsstilleren. Ejendomsretten, herunder brugsretten, til de indsendte forslag tilhører dog Ordregiver. Ved arbejdets overdragelse til vinderne af konkurrencen, forbeholder Ordregiver sig ret til at benytte idéer og/eller andre enkeltheder fra de øvrige indsendte forslag, uanset at disse idéer/enkeltheder er omfattet af de øvrige deltageres ophavsret. 15

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE

Konkurrencebetingelser UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE UNIVERSITETSSYGEHUS KØGE Konkurrencebetingelser 13. JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledende oplysninger...4 1.1 Baggrund...4 1.2 Konkurrencens forløb...4 1.3 Konkurrenceudskriver...5 1.4 Konkurrencens

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser 11. januar 2011

Udbudsbetingelser 11. januar 2011 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 8934 1110 J.nr. 040394-0001 TB/FKR/KKP Udbudsbetingelser 11. januar 2011 vedrørende Randers Kommunes udbud af nyt svømmebad i Randers Holst, Advokater

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. April 2012 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud April 2012 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform

1. Opdragsgiver. 3. Konkurrencemateriale. 2. Konkurrenceform I oktober 2003 udskrev Fonden Realdania idekonkurrencen Bevaringsværdige gårdejendomme nye anvendelsesformer. Vinderne af fase I er nu udpeget og inviteres hermed til at deltage i konkurrencens fase 2.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI

Gode råd om udbud. Januar 2010 FORENINGEN AF RÅDGIVENDE INGENIØRER, FRI om udbud Januar 2010 Forord Udbudsreglerne er komplicerede og vanskeligt tilgængelige for de fleste. DANSKE ARK og FRI oplever ofte, at tilbudsgivere og offentlige udbydere ikke kender reglerne eller misforstår

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud

OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Side 1 af 16 6. juni 2013 Rev. 13. august 2013 Byggeri 3 NNO J.nr. 13/00038 OPP Kalvebod Brygge (2013/S 014-018990) - begrænset udbud - opfordring til at give bud Bygningsstyrelsen har tidligere meddelt,

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder

Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Offentligt EU-udbud nr. 2015/S 106-192332, Radiokommunikationsløsning (hardware) til kørende præhospitale enheder Virksomheder på markedet opfordres til at afgive tilbud på levering af Radiokommunikationsløsning

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere