Vækstforum for Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforum for Region Midtjylland"

Transkript

1 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade Århus N Tlf Fax Mail Aktiviteterne gennemføres I tæt samarbejde med de reginale innvatinsmiljøer Østjysk Innvatin A/S (www.ei.dk) g Innvatin MidtVest A/S (www.innvatinmidtvest.dk). Endvidere er ansøger via samarbejdsaftaler tæt frbundet med den lkale erhvervsservice i hele regin Midtjylland. 2. Indhld Baggrund Mulighederne fr fremskaffelse af kapital af afgørende i alle stadier af virksmhedsudvikling fr såvel den helt unge iværksættervirksmhed sm den mdne virksmhed. Oftest afspejler virksmhedens udviklingstrin særlige behv fr kapitaltilførsel, g en innvativ virksmhed må fte gennem adskillige kapitaltilførsler inden fr en verskuelig årrække. Kapitaltyper sammenhldt med virksmhedsstadie. SEED START-UP EKSPANSION REPLACEMENT BUYOUT BRIDGE AKTIE- AFNOTERING BØRS VENTUREKAPITAL Kilde: Vækstfnden 2007 PRIVATE EQUITY Imidlertid er fremskaffelsen af kapital ikke ngen let pgave, hverken fr iværksættere eller erfarne virksmhedsledere. Ikke mindst iværksættere møder massive udfrdringer, idet disse i virksmhedernes tidlige fase må påregne at skulle investere egne midler g timer - i betydeligt mfang. Og ftest har netp iværksætterne hverken indtægter i tilstrækkeligt mfang til at kunne betale finansielle mkstninger eller aktiver, der kan stilles sm sikkerhed fr eks. pengeinstitutfinansiering. Derfr har navnlig den unge virksmhed men gså den mere mdne innvative virksmhed et strt behv fr ekstern egenkapitalfinansiering. I den frbindelse kan nærliggende kapitalkilder være innvatinsmiljøer, ventureselskaber g Business Angels. 1

2 Vækstfrum fr Regin Midtjylland I disse år sker der en række ændringer på kapitalmarkedet. Eks. er antallet af ventureselskaber fr nedadgående samtidig med, at de tilbageblevne ventureselskaber er blevet større g har en vksende kapital at frvalte. Den gennemsnitlige ventureinvestering er ca. kr. 9 mi., hvilket vidner m, at ventureselskabernes primære perspektiv ikke er rettet md iværksættere g helt unge virksmheder. Ventureinvesteringer ift. virksmhedsstadie Seed ,0% 94,7% 100,0% 99,3% 69,3% 95,3% 82,1% 66,1% 55,2% Start-up ,6% 75,7% 65,6% 52,2% 74,4% 74,6% 71,1% 72,3% 68,6% Senere faser ,4% 86,4% 77,4% 71,6% 76,0% 83,2% 83,4% 67,6% 69,1% Kilde: Vækstfnden 2007 Ovennævnte viser, at andelen af seed-investeringer i danske virksmheder fra danske ventureinvestrer er faldet i de senere år. Frklaringen skulle være, at de danske investrer har fretaget en række større investeringer i udenlandske life sciencevirksmheder. I frlængelse af vennævnte frekmmer ventureselskabernes investeringer branchemæssigt at være meget selektive, hvr netp life science-mrådet (biteknlgi g medic/sundhed) tiltrækker ver halvdelen af investeringerne - branchemråder, sm ikke er fremherskende i regin Midtjylland. Dette fkus understreges af, at 73% af de fretagne ventureinvesteringer i 2006 skete i hvedstaden md 12% i regin Midtjylland. Dertil kmmer, at mere end 90% af ventureselskaberne har hvedkntr i hvedstaden md 5% i regin Midtjylland: Placeringen af ventureselskabers hvedkntr. Regin Nrdjylland 1% Regin Midtjylland 5% Regin Sjælland 0,2% Regin Syddanmark 2% Regin Hvedstaden 92% Kilde: Vækstfnden 2007 Vækstfnden g innvatinsmiljøerne er særligt centrale spillere i frhld til vækstptentielle iværksættere g virksmheder. Sammen med de ventureselskaber, hvr Vækstfnden er medejer, repræsenterer Vækstfnden ca. 1/3 af den samlede venturekapital under frvaltning. Vækstfnden g innvatinsmiljøerne tilsammen tegner sig fr 61% af seed-investeringerne i danske virksmheder. 2

3 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Seed-investeringer i danske virksmheder Øvrige fnde 13% VF fnde 26% Innvatinsmiljøer 40% Vækstfnden 21% Kilde: Vækstfnden 2007 Vækstfnden har samlet set ialt kr. 2,1 mia. under frvaltning. Vækstfnden har frskellige prdukter til de frskellige faser, blandt andre kan nævnes: Km-i-gang-lån: Lån p til kr. 1 mi. Målgruppen er iværksættere indenfr service g mindre prduktin, med begrænset mulighed fr sikkerhedsstillelse. Vækstkautin: Kautin fr 75% af kreditrisiken på lån p til kr. 5 mi. Målgruppen er traditinelle iværksættere, etablerede virksmheder g ejerskifte med msætningsptentiale p til kr. 10 mi. Partner kapital: Business Angels Match (krne-til-krne matching af Business Angels-investeringer). Målgruppen er mindre, innvative virksmheder med kapitalbehv i mrådet kr mi. Start kapital (tidl. Need Driven Ventures): Investeringer i iværksætterteams, der fkuserer på at udvikle løsninger til kundebehv, sm ikke allerede er dækket af færdige prdukter eller services. Investeringerne er i størrelsesrden kr mi. med senere mulighed fr at følge p med investeringer på p til kr. 30 mi. Innvatinsmiljøerne er fr innvative iværksættere, sm har en videnbaseret idé med et kmmercielt ptentiale. Innvatinsmiljøerne laver en frundersøgelse af et prjekt, inden der træffes beslutning m investering. Innvatinsmiljøerne tilbyder således viden, rådgivning g udviklingskapital i den første fase af en virksmheds udvikling. Innvatinsmiljøerne kan investere p til kr. 1,5 mi. i udviklingen af prjekter i første runde. I anden runde kan Innvatinsmiljøerne kmme med 40% af kapitalen dg max. kr. 2,5 mi. Udver egne muligheder repræsenterer innvatinsmiljøerne betydelige netværk såvel frmelle sm ufrmelle af øvrige investrer (Business Angels mv.). 3

4 Vækstfrum fr Regin Midtjylland I regin Midtjylland er der t innvatinsmiljøer - Østjysk Innvatin A/S g Innvatin Midtvest A/S, der begge indgår sm samarbejdspartnere ift. denne ansøgning. Driften af innvatinsmiljøer fr periden har netp været i udbud, g både Østjysk Innvatin A/S g Innvatin MidtVest A/S er blevet gdkendt. Fr erhvervsservicesystemet er det særdeles vigtigt både at have frståelse fr/indsigt i kapitalmarkedet g kapitalkildernes måde at ræsnnere g arbejde på samt kunne afdække de reelle behv hs iværksættere g virksmheder. Fr navnlig iværksættere men gså virksmhedsledere er det afgørende vigtigt at kunne afdække g frmidle sine behv på en sådan vis, at eksempelvis ventureselskaber g Business Angels kan vurdere behvet ift. de muligheder g vurderingskriterier, sm er centrale fr dem. Endelig er det vigtigt, at kapitalkilderne har verblik ver investeringsmulighederne/-ptentialerne hs vækstptentielle iværksættere g virksmheder i regin Midtjylland. Aktivitetsbeskrivelse Følgende aktiviteter vil blive gennemført i prjektet: 1. Reginal g lkal frankring af Vækstfndens prdukter Med Vækstfndens centrale placering in mente er det frmålet at styrke samspillet mellem Vækstfnden g Væksthus Midtjylland/erhvervsservicesystemet i regin Midtjylland. Endvidere er det frmålet at sikre sammenhæng mellem de reginale tilbud m vækst g udvikling, hvr Væksthus Midtjylland er peratør fr Vækstfrum Midtjylland, g de natinale muligheder fr finansiering af vækst g udvikling, sm Vækstfnden repræsenterer. Indsatsen skal først g fremmest skabe klarhed ver Vækstfndens g dermed gså ventureselskabernes - kriterier g derigennem øge den reginale andel af Vækstfndens (g ventureselskabers) investeringer. Indsatsmrådet indehlder følgende initiativer: a. Uddannelse af ambassadører Der er udpeget t ambassadører fr Vækstfnden blandt Væksthus Midtjyllands knsulenter. Disse ambassadører har til frmål at have særlig pmærksmhed mkring mulighederne fr at udmønte Vækstfndens tilbud til målgruppen af iværksættere g virksmheder med vækstambitiner. Disse t ambassadører følger sammen med ambassadører fra de fire øvrige væksthuse et frløb i samspil med Vækstfnden, der giver disse et særligt indblik i Vækstfndens muligheder g pririteringer. 4

5 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Endvidere har Væksthus Midtjylland sm led i bestræbelserne fr at fremme de reginale perspektiver mkring kapitalfrmidling etableret et internt finansieringsteam af knsulenter, der har kmpetencer på mrådet, g sm sammen med Vækstfnd-ambassadørerne kan fremme tilbud g muligheder på mrådet. Aktiviteten vil mfatte kmpetenceudvikling af Væksthus Midtjylland-ansatte inden fr kapitalfrmidling. Hensigten er at tilvejebringe et dyberegående kendskab til hele kapitalmarkedet, herunder pbygning, priritering, kutymer mv. lkalt reginalt, natinalt g internatinalt. Knkret vil dette blive gennemført sm temabaserede heldags-seminarer/wrkshps. Kmpetenceudviklingen vil blive fretaget af kvalificerede kræfter med faglige spidskmpetencer fra kapitalbranchen (Vækstfnden, innvatinsmiljøer, pengeinstitutter g Business Angels) rådgiversektren (revisrer, advkater g knsulenter) samt frskningsverdenen (Handelshøjsklen Aarhus Universitet g Aalbrg Universitet). De enkelte seminarer/wrkshps vil bl. a. indehlde følgende emner: Generel intrduktin til de mest centrale kapitaludbydere Regnskabsfrståelse Kreditvurdering Beregning af kapitalbehv g frmidling heraf ift. kapitaludbydere Centrale juridiske aspekter ift. kapitalfrmidling Vurdering af aktivers reelle værdi Dialg med frmelle g ufrmelle Business Angels (hvrdan får Business Angels infrmatiner m mulighederne i erhvervsservicesystemet?) Erfaringsudveksling Cases b. Rejsehld fra Vækstfnden I samarbejdsaftalen mellem Vækstfnden g Væksthus Midtjylland fremgår det, at Vækstfnden er indstillet på at være udfarende på det reginale plan g udføre psøgende aktiviteter. Frmålet er at bringe Vækstfndens kmpetencer g tilbud tættere på målgruppen på reginalt niveau. Aktiviteten vil mfatte kvartalsvise knsultatinsarrangementer i regin Midtjylland, hvr relevante ressurcepersner fra Vækstfnden rådgiver enkeltvirksmheder. Knsultatinsarrangementerne finder sted hs Væksthus Midtjylland i Århus g/eller Herning. Endvidere vil aktiviteten mhandle temamøder, seminarer i såvel den reginale sm den lkale erhvervsservice med det frmål at skabe et verblik ver g et gensidigt kendskab til de aktører, 5

6 Vækstfrum fr Regin Midtjylland der er på kapitalmarkedet. Temamøderne vil fregå lkalt rundt m i regin Midtjylland. c. Styrkelse af Vækstfndens Km-i-gang-lån Vækstfndens Km-i-gang-lån er en kmbineret lånegaranti- g rådgivningsrdning målrettet nystartede virksmheder. Ordningen er netp blevet ændret, således at maksimum hæves fra kr. 0,5 mi. til kr. 1 mi., g således at alle pengeinstitutter får tilbud m at tilbyde Km-i-gang-lån. Ordningen kan med sin mulighed fr begrænset sikkerhedsstillelse blive et værdifuldt element ift. indsatsen fr at fremme kapitalfrmidling til nye virksmheder, idet netp finansieringen af unge virksmheders vækst sm tidligere mtalt kan være særlig udfrdringsfyldt. Aktiviteten mfatter således øget fkus på Km-igang-lånene, med henblik på at sikre, at flere pengeinstitutter vil tilbyde iværksættere disse lån. Den knkrete indsats vil mhandle etablering af samarbejdsaftaler mellem den lkale erhvervsservice g pengeinstitutter, der skal sikre, at iværksætterne har en gennemarbejdet frretningside g er gdt frberedte til mødet med banken. Indhldet vil mfatte: Dialg g aftaler med erhvervsafdelinger i pengeinstitutter Reginal kampagne fr Km-i-gang-lån med fkus på muligheder g perspektiver (målrettet iværksættere g rådgivere) Opfølgning g gensidig udveksling af infrmatiner mellem lkal erhvervsservice g pengeinstitutter ift. Km-i-gang-lån. Aktiviteten udvikles i tæt samarbejde med den lkale erhvervsservice g skal ses sm et led i den videre udvikling af det aftalefrbundne samarbejde mkring det enstrengede erhvervsservicesystem i regin Midtjylland. 2. Udvikling af et investr-readiness prgram fr iværksættere Erfaringerne viser, at prblemer med fremskaffelse af kapital ikke kun er et udbudsprblem, gså kvaliteten af efterspørgslen kan være en begrænsende faktr. Derfr er der grund til at gøre en indsats fr at pgradere iværksætternes kmpetencer med hensyn til udarbejdelse af frretningsplan, verblik ver kapitalmarkedet, g evnerne til at møde den ptentielle investr. Det er frmålet at fremme g lette dialgen mellem kapitalsøgende vækstptentielle iværksættere g kapitaludbydere. 6

7 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Indsatsmrådet mfatter således kapital-caching til iværksættere med ptentiale til vækst g indehlder individuel caching til iværksættere, temamøder g seminarer bl. a. inden fr følgende mråder: Masterclasses fr kapitalsøgende iværksættere Sådan styrker du din dialg med investrerne (temamøde) Møde investrerne g find ud af hvad de lægger vægt på (temamøde med indlæg fra frskellige investrer) Sådan fandt jeg kapital til min virksmhed (temamøde med indlæg fra en iværksætter der har haft succes med at finde kapital) Udarbejdelse af kapitalfremskaffelsesplaner (arbejde med egen situatin støttet af kapital-caches) Mv. Kapital-caches tænkes rekrutteret i alle relevante miljøer, bl. a. CONNECT Denmark, innvatinsmiljøerne, Business Angels, ufrmelle investrnetværk mv. Der indhentes erfaringer fra sammenlignelige rdninger i udlandet. Bl.a. har sådanne kørt i en årrække g i flere frskellige udfrmninger i Strbritannien. 3. Fremme af Business Angels-investeringer Business Angels er en vigtig faktr sm investrer i virksmheder, herunder specielt iværksættervirksmheder med vækstptentiale. Business Angels er velhavende persner, der investerer deres midler enten alene eller syndikeret med andre i sådanne vækstvirksmheder. I tilknytning til investeringen stiller Business Angels fte deres kmpetencer, erfaringer g netværk til rådighed fr virksmheden g er således i kraft af deres engagement et værdifuldt tilskud til virksmheden. Business Angels er fte mtiverede til at investere i den tidlige fase, hvr der ikke nødvendigvis skal de helt stre beløb til. De fremstår fte sm kmplementære til traditinel venturekapital. Sm tidligere nævnt har den danske venture-branche i de senere år gennemgået en radikal udvikling, der bl. a. er kendetegnet ved, at såvel selskaberne sm den gennemsnitlige investering er blevet større. Ventureselskaberne har sm knsekvens heraf givet udtryk fr, at den tidlige fase ikke er deres primære fkus. Derudver har ventureselskaberne, hvr flertallet sm tidligere nævnt er placeret i København, generelt været svære at verbevise m, at de skulle investere i Vestdanmark. Dette bevirker, at der er et alvrligt behv fr at finde alternativer til ventureinvestrer i regin Midtjylland. Her kmmer Business Angels ind i billedet. De findes naturligvis i regin Midtjylland, g parterne bag nærværende ansøgning har både frmaliserede g ikke-frmelle kntakter til en del Business Angels. Men der er flere, sm 7

8 Vækstfrum fr Regin Midtjylland p.t. ikke er i ansøgernes netværk, der kunne agere sm Business Angels, hvis de blev plyst m muligheder g ptentialer ved denne frm fr frmueanbringelse. Det er hensigten med denne del af prjektet at fremme Business Angels investeringer bl.a. gennem at sekretariatsbetjene netværk af Business Angels. Mere specifikt kan frmålet præciseres til: At øge synligheden af Business Angels At øge antallet af Business Angels-investeringer At pbygge netværk til alle relevante Business Angels i regin Midtjylland samt alle Business Angels i øvrigt med interesse fr at investere i regin Midtjylland At synliggøre relevante virksmheder herunder ikke mindst iværksættervirksmheder fr relevante Business Angels At screene g kvalitetssikre prjekter, sm af iværksættere/virksmhedsledere ønskes præsenteret fr Business Angels. Der arbejdes med tre typer af Business Angels-netværk: a. Frmaliseret netværk mhp. præsentatin g drøftelse af mulige investeringsbjekter samt erfaringsudveksling Business Angels mødes i dette netværk ca. hver anden måned mhp. præsentatin af 1-3 investeringsmuligheder samt erfaringsudveksling. Fr Business Angels er det en frdel at få lejlighed til at høre iværksætternes præsentatin af deres frretningside, bl.a. frdi de får mulighed fr at gå i dialg med iværksætterne g derigennem få et indblik i iværksætterens kmpetencer, persnlighed mv. Endvidere skabes adgang til et netværk bestående af andre relevante interessenter g investrer. Erfaringerne fra Business Angels-netværk viser, at erfaringsudveksling g læring blandt Business Angels er en væsentlig funktin af Business Angels netværk. Fr iværksætterne er det en plagt frdel at få deres frretningsplan præ-screenet af prfessinelle flk inden mødet med investrerne samt at få lejlighed til at præsentere deres frretningsplan direkte fr Business Angels. Mellem møderne i netværket præsenteres Business Angels løbende fr nye investeringscases via mails. Målsætningen er, at det frmaliserede netværk vil bestå af Business Angels. Rekrutteringen fregår løbende i samspil med innvatinsmiljøerne g Væksthus Midtjylland samt via kntakt til advkater, pengeinstitutter, frmuefrvaltere, revisrer m. fl. 8

9 Vækstfrum fr Regin Midtjylland b. Ufrmelle netværk på individuel basis (ikke direkte knfrntatin med iværksætterne g/eller andre Business Angels, men hvr Business Angels identitet g investeringsinteresser er kendt af sekretariatet) Dette netværk henvender sig til Business Angels, der ikke ønsker deltagelse i frmaliserede netværk (bl. a. erhvervsflk med betydelige midler i rate- g kapitalpensinsrdninger, sm kan investeres i unterede selskaber). Rekrutteringen sker gennem innvatinsmiljøernes netværk samt gennem bl.a. pengeinstitutter, advkatvirksmheder g revisinsselskaber. Knkret frventes en ambassadørrdning etableret, således der udpeges en ansvarlig i de relevante rganisatiner. Frdelene fr Business Angels ved at deltage i det ufrmelle netværk er de samme sm i det frmaliserede netværk brtset fra det direkte møde med andre netværksdeltagere g iværksætterne. Dertil kmmer indsigt i nye investeringsmuligheder, herunder de nævnte muligheder fr at investere pensinsmidler. Målsætningen er, at det ufrmelle netværk vil bestå af min. 50 Business Angels. Rekrutteringen fregår løbende i samspil med innvatinsmiljøerne g Væksthus Midtjylland samt via kntakt til advkater, pengeinstitutter, frmuefrvaltere, revisrer m. fl. c. Netværk til andre Business Angel-netværk Det er vigtigt, at der hldes tæt frbindelse til øvrige Business Angel-netværk både i den midtjyske regin g andre steder i landet mhp. syndikeringsmuligheder samt identificering af investrer med interesse i investering i øvrige frretningsmråder (eks. bitek, medic mv.). Centrale samarbejdspartnere er bl.a. Danish Venture Capital Assciatin (DVCA) samt Vækstfndens Partnerkapital. Målsætningen er, at vennævnte netværk årligt præsenteres fr gennemarbejdede investeringscases fra regin Midtjylland Opgaverne i frbindelse med fremme af Business Angelsinvesteringer vil i særlig grad blive varetaget af de t innvatinsmiljøer Østjysk Innvatin A/S g Innvatin MidtVest g vil være: Afdækning/rekruttering af Business Angels med udgangspunkt i følgende interessemråder: IT Handel g Service Life Science Industri Fødevarer g miljø (herunder Clean Tech) 9

10 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Kmmunikatin med netværkdeltagerne, bl. a. med udgangspunkt i et intranet, der etableres til frmålet Sikring af dealflw, bl. a. via: Innvatinsmiljøerne g Væksthus Midtjylland, samt i relatin hertil den lkale erhvervsservice Netværksdeltagerne Revisrer Advkater Pengeinstitutter Lkale erhvervskntrer Cnnect Denmark DVCA Ventureselskaber Vækstfnden Frskerparkerne g udviklingsparkerne i reginen Medier herunder hjemmesider Der udarbejdes et tjekskema på internettet, så iværksættere- /virksmhedsledere i vid udstrækning selv kan få en frnemmelse af, hvad der kræves af dem g deres virksmheder fr at kmme i betragtning. Endvidere synliggøres mulighederne fr hjælp fra bl.a. Væksthus Midtjylland g Cnnect Denmark. Håndtering af henvendelser (screening) med udgangspunkt i følgende arbejdsgang: Materialet (frretningsplan m.v.) gennemgås på et møde mellem en investeringsmedarbejder fra et af innvatinsmiljøerne g iværksætteren/virksmhedslederen mhp at afgøre, m frretningsidéen er eller kan gøres egnet til investering fra en Business Angel. Mindre mangler i materialet rettes p af iværksætteren- /virksmhedslederen, større mangler kan evt. udbedres med bistand fra reginale prgrammer, hvr Væksthus Midtjylland er peratør g/eller via samarbejdspartnere. Frretningsidéen præsenteres på et springbard eks. i regi af Cnnect Denmark Den færdige frretningsplan frsynes med et frklæde på max 1 side med hvedbudskaberne: det unikke, styrker, svagheder, investeringsramme etc. Frretningsplanen udsendes til de relevante dele af netværket g/eller præsenteres på et møde i det frmaliserede netværk fr Business Angels. Der fretages telefnisk pfølgning til de Business Angels, der skønnes at have størst interesse i virksmheden. Der afhldes møder mellem interesserede investrer g iværksætteren/virksmhedslederen. Der træffes beslutning m investering/ikke investering Registrering af videre frløb (både ved investering g afvisning) mhp. dkumentatin af effekt g rådgivning m alternativer. 10

11 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Dialg med samarbejdspartnere mhp. at skabe størst mulig synergi mellem de frskellige tilbud til vækstrienterede iværksættere g virksmheder. Planlægning, afvikling g pfølgning på arrangementer i netværkene ifm. møder hver anden måned med præsentatin af 1-3 investeringsmuligheder pr. møde (kvalitetssikring g udsendelsen af materiale, udarbejdelse af dagsrden i samarbejdet med netværkets Lead Angel, ledelse af g knklusin på møderne, udarbejdelse af referat g pfølgning på møderne, herunder tilbagemelding til iværksætterne/virksmhedslederne) Assistance vedr. udarbejdelse af investeringsplaner via en advkat vil følgende standarddkumenter være til rådighed: Termsheet Anpartshaver- g aktinærverenskmst Vedtægter Warrant- g ptinsaftaler Ansættelsesaftaler Lånedkumenter Dkumentatin af resultater (registrering af henvendelser, investeringer mv.). Danske g udenlandske erfaringer med evaluering af Business Angels netværk understøtter udarbejdelsen af et system til effektregistrering Der etableres et advisry bard til at følge aktiviteterne. Frmålet er at rådgive m målgruppens behv, videreudvikle initiativet, sikre natinal/internatinale erfaringers inddragelse samt bidrage til evaluering af aktiviteterne. Advisry Bardet vil bestå af repræsentanter fr: Vækstfnden Business Angels Cnnect Denmark Pengeinstitutter Revisrer Advkater Frskning Lkal erhvervsservice Reginale innvatinsmiljøer Væksthus Midtjylland 3. Målgruppe Målgruppen er vækstptentielle iværksættere g virksmheder i regin Midtjylland. 11

12 Vækstfrum fr Regin Midtjylland 4. Effekt Samlet set skal prjektet understøtte Vækstfrum Midtjyllands visin m flere vækstiværksættere/-virksmheder. 5. Frankring efter prjektperiden 6. Udgifter frdelt pgavetyper 7. Finansiering, nøgletal fra Mål 2 ansøgningsskema Mere specifikt skal prjektet bidrage til: - at Vækstfnden fretager flere investeringer i regin Midtjylland - at styrke iværksætteres kmpetencer med henblik på at sikre et vellykket match mellem iværksætter g investr. - At smidiggøre investerings- g deal flw fr Business Angels investeringer Prjektets initiativer frventes videreført primært i privat regi (selvstændige enheder) mens det frtløbende udviklingsarbejde til stadighed fregår i et samarbejde mellem det ffentlige g private aktører på kapitalfrmidlingsmarkedet. Ansatte Kr ,- Annncering Kr ,- Indirekte mkstninger Kr ,- Rejser, kst g lgi Kr ,- Materialer Kr ,- Ekstern knsulentassistance Kr ,- Køb af eksterne tjenesteydelser Kr ,- Evaluering Kr ,- Revisin Kr ,- I alt Kr ,- Reginale udviklingsmidler Kr ,- Reginalfndsstøtte Kr ,- 8. Underskrift Anden finansiering Kr. 0,- I alt Kr ,- Dat Underskrift 12

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Informationsstrategi

Informationsstrategi Infrmatinsstrategi Skandinavisk Kmpetenceudviklingsnetværk Baggrund Infrmatinsstrategien fr Skandinavisk kmpetence er en verrdnet ramme, der har sit fkus på de generelle hensyn, sm skal tilgdeses i prjektets

Læs mere

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen

Praktikrammer. Bygningskonstruktøruddannelsen Praktikrammer Bygningsknstruktøruddannelsen Gældende fr 6. semester Frår 2012. University Cllege Nrdjylland Teknlgi & Business Prthusgade 1 Pstbks 71 9100 Aalbrg Telefn 72 69 80 00 www.ucn.dk Praktikkrdinatr:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Center for HR og Udvikling 2014. Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger Center fr HR g Udvikling 2014 Håndbg m specielle jbtyper Det sciale kapitel g integratins- g plæringsstillinger Indhld Frrd 3 Regler g rdninger 4 Persner med nedsat arbejdsevne 5 Aftalebaserede jb 6 Løntilskudsjb

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller

Geoforums vejledning i etablering af 3D-bymodeller Gefrums vejledning i etablering af 3D-bymdeller Side 2 af 57 Frrd Det er efterhånden blevet mere en regel end en undtagelse at støde på en kmmune med egen 3D-bymdel. Hvrfr er det blevet så ppulært, g hvad

Læs mere

MIFID II og truslen mod den danske banksektor

MIFID II og truslen mod den danske banksektor MIFID II g truslen md den danske banksektr Resume Et speciale der tager sit udgangspunkt i MIFID II reglernes indførelse i 2017 g de deraf frventede afledte effekter, på den danske banksektrs indtjening

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Dialog om miljø og marketing i virksomheder

Dialog om miljø og marketing i virksomheder Dialg m miljø g marketing i virksmheder Christian Brylle Brandy Drte Kardel ECO Huse Mette Pedersen Miljøpartner Peter Rix Rix Management Miljøprjekt Nr. 1007 2005 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Roskilde Kommune ROSKILDE BRANDVÆSEN Plan fr risikbaseret redningsberedskab i Rskilde Kmmune Risikbaseret Redningsberedskab af Rskilde Kmmune 2013, versin 3 FIGUR 1: [SKRIV BILLEDTEKSTEN] rrrrdfdfd Frmateret: Kapitæler

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere