Vækstforum for Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforum for Region Midtjylland"

Transkript

1 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade Århus N Tlf Fax Mail Aktiviteterne gennemføres I tæt samarbejde med de reginale innvatinsmiljøer Østjysk Innvatin A/S (www.ei.dk) g Innvatin MidtVest A/S (www.innvatinmidtvest.dk). Endvidere er ansøger via samarbejdsaftaler tæt frbundet med den lkale erhvervsservice i hele regin Midtjylland. 2. Indhld Baggrund Mulighederne fr fremskaffelse af kapital af afgørende i alle stadier af virksmhedsudvikling fr såvel den helt unge iværksættervirksmhed sm den mdne virksmhed. Oftest afspejler virksmhedens udviklingstrin særlige behv fr kapitaltilførsel, g en innvativ virksmhed må fte gennem adskillige kapitaltilførsler inden fr en verskuelig årrække. Kapitaltyper sammenhldt med virksmhedsstadie. SEED START-UP EKSPANSION REPLACEMENT BUYOUT BRIDGE AKTIE- AFNOTERING BØRS VENTUREKAPITAL Kilde: Vækstfnden 2007 PRIVATE EQUITY Imidlertid er fremskaffelsen af kapital ikke ngen let pgave, hverken fr iværksættere eller erfarne virksmhedsledere. Ikke mindst iværksættere møder massive udfrdringer, idet disse i virksmhedernes tidlige fase må påregne at skulle investere egne midler g timer - i betydeligt mfang. Og ftest har netp iværksætterne hverken indtægter i tilstrækkeligt mfang til at kunne betale finansielle mkstninger eller aktiver, der kan stilles sm sikkerhed fr eks. pengeinstitutfinansiering. Derfr har navnlig den unge virksmhed men gså den mere mdne innvative virksmhed et strt behv fr ekstern egenkapitalfinansiering. I den frbindelse kan nærliggende kapitalkilder være innvatinsmiljøer, ventureselskaber g Business Angels. 1

2 Vækstfrum fr Regin Midtjylland I disse år sker der en række ændringer på kapitalmarkedet. Eks. er antallet af ventureselskaber fr nedadgående samtidig med, at de tilbageblevne ventureselskaber er blevet større g har en vksende kapital at frvalte. Den gennemsnitlige ventureinvestering er ca. kr. 9 mi., hvilket vidner m, at ventureselskabernes primære perspektiv ikke er rettet md iværksættere g helt unge virksmheder. Ventureinvesteringer ift. virksmhedsstadie Seed ,0% 94,7% 100,0% 99,3% 69,3% 95,3% 82,1% 66,1% 55,2% Start-up ,6% 75,7% 65,6% 52,2% 74,4% 74,6% 71,1% 72,3% 68,6% Senere faser ,4% 86,4% 77,4% 71,6% 76,0% 83,2% 83,4% 67,6% 69,1% Kilde: Vækstfnden 2007 Ovennævnte viser, at andelen af seed-investeringer i danske virksmheder fra danske ventureinvestrer er faldet i de senere år. Frklaringen skulle være, at de danske investrer har fretaget en række større investeringer i udenlandske life sciencevirksmheder. I frlængelse af vennævnte frekmmer ventureselskabernes investeringer branchemæssigt at være meget selektive, hvr netp life science-mrådet (biteknlgi g medic/sundhed) tiltrækker ver halvdelen af investeringerne - branchemråder, sm ikke er fremherskende i regin Midtjylland. Dette fkus understreges af, at 73% af de fretagne ventureinvesteringer i 2006 skete i hvedstaden md 12% i regin Midtjylland. Dertil kmmer, at mere end 90% af ventureselskaberne har hvedkntr i hvedstaden md 5% i regin Midtjylland: Placeringen af ventureselskabers hvedkntr. Regin Nrdjylland 1% Regin Midtjylland 5% Regin Sjælland 0,2% Regin Syddanmark 2% Regin Hvedstaden 92% Kilde: Vækstfnden 2007 Vækstfnden g innvatinsmiljøerne er særligt centrale spillere i frhld til vækstptentielle iværksættere g virksmheder. Sammen med de ventureselskaber, hvr Vækstfnden er medejer, repræsenterer Vækstfnden ca. 1/3 af den samlede venturekapital under frvaltning. Vækstfnden g innvatinsmiljøerne tilsammen tegner sig fr 61% af seed-investeringerne i danske virksmheder. 2

3 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Seed-investeringer i danske virksmheder Øvrige fnde 13% VF fnde 26% Innvatinsmiljøer 40% Vækstfnden 21% Kilde: Vækstfnden 2007 Vækstfnden har samlet set ialt kr. 2,1 mia. under frvaltning. Vækstfnden har frskellige prdukter til de frskellige faser, blandt andre kan nævnes: Km-i-gang-lån: Lån p til kr. 1 mi. Målgruppen er iværksættere indenfr service g mindre prduktin, med begrænset mulighed fr sikkerhedsstillelse. Vækstkautin: Kautin fr 75% af kreditrisiken på lån p til kr. 5 mi. Målgruppen er traditinelle iværksættere, etablerede virksmheder g ejerskifte med msætningsptentiale p til kr. 10 mi. Partner kapital: Business Angels Match (krne-til-krne matching af Business Angels-investeringer). Målgruppen er mindre, innvative virksmheder med kapitalbehv i mrådet kr mi. Start kapital (tidl. Need Driven Ventures): Investeringer i iværksætterteams, der fkuserer på at udvikle løsninger til kundebehv, sm ikke allerede er dækket af færdige prdukter eller services. Investeringerne er i størrelsesrden kr mi. med senere mulighed fr at følge p med investeringer på p til kr. 30 mi. Innvatinsmiljøerne er fr innvative iværksættere, sm har en videnbaseret idé med et kmmercielt ptentiale. Innvatinsmiljøerne laver en frundersøgelse af et prjekt, inden der træffes beslutning m investering. Innvatinsmiljøerne tilbyder således viden, rådgivning g udviklingskapital i den første fase af en virksmheds udvikling. Innvatinsmiljøerne kan investere p til kr. 1,5 mi. i udviklingen af prjekter i første runde. I anden runde kan Innvatinsmiljøerne kmme med 40% af kapitalen dg max. kr. 2,5 mi. Udver egne muligheder repræsenterer innvatinsmiljøerne betydelige netværk såvel frmelle sm ufrmelle af øvrige investrer (Business Angels mv.). 3

4 Vækstfrum fr Regin Midtjylland I regin Midtjylland er der t innvatinsmiljøer - Østjysk Innvatin A/S g Innvatin Midtvest A/S, der begge indgår sm samarbejdspartnere ift. denne ansøgning. Driften af innvatinsmiljøer fr periden har netp været i udbud, g både Østjysk Innvatin A/S g Innvatin MidtVest A/S er blevet gdkendt. Fr erhvervsservicesystemet er det særdeles vigtigt både at have frståelse fr/indsigt i kapitalmarkedet g kapitalkildernes måde at ræsnnere g arbejde på samt kunne afdække de reelle behv hs iværksættere g virksmheder. Fr navnlig iværksættere men gså virksmhedsledere er det afgørende vigtigt at kunne afdække g frmidle sine behv på en sådan vis, at eksempelvis ventureselskaber g Business Angels kan vurdere behvet ift. de muligheder g vurderingskriterier, sm er centrale fr dem. Endelig er det vigtigt, at kapitalkilderne har verblik ver investeringsmulighederne/-ptentialerne hs vækstptentielle iværksættere g virksmheder i regin Midtjylland. Aktivitetsbeskrivelse Følgende aktiviteter vil blive gennemført i prjektet: 1. Reginal g lkal frankring af Vækstfndens prdukter Med Vækstfndens centrale placering in mente er det frmålet at styrke samspillet mellem Vækstfnden g Væksthus Midtjylland/erhvervsservicesystemet i regin Midtjylland. Endvidere er det frmålet at sikre sammenhæng mellem de reginale tilbud m vækst g udvikling, hvr Væksthus Midtjylland er peratør fr Vækstfrum Midtjylland, g de natinale muligheder fr finansiering af vækst g udvikling, sm Vækstfnden repræsenterer. Indsatsen skal først g fremmest skabe klarhed ver Vækstfndens g dermed gså ventureselskabernes - kriterier g derigennem øge den reginale andel af Vækstfndens (g ventureselskabers) investeringer. Indsatsmrådet indehlder følgende initiativer: a. Uddannelse af ambassadører Der er udpeget t ambassadører fr Vækstfnden blandt Væksthus Midtjyllands knsulenter. Disse ambassadører har til frmål at have særlig pmærksmhed mkring mulighederne fr at udmønte Vækstfndens tilbud til målgruppen af iværksættere g virksmheder med vækstambitiner. Disse t ambassadører følger sammen med ambassadører fra de fire øvrige væksthuse et frløb i samspil med Vækstfnden, der giver disse et særligt indblik i Vækstfndens muligheder g pririteringer. 4

5 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Endvidere har Væksthus Midtjylland sm led i bestræbelserne fr at fremme de reginale perspektiver mkring kapitalfrmidling etableret et internt finansieringsteam af knsulenter, der har kmpetencer på mrådet, g sm sammen med Vækstfnd-ambassadørerne kan fremme tilbud g muligheder på mrådet. Aktiviteten vil mfatte kmpetenceudvikling af Væksthus Midtjylland-ansatte inden fr kapitalfrmidling. Hensigten er at tilvejebringe et dyberegående kendskab til hele kapitalmarkedet, herunder pbygning, priritering, kutymer mv. lkalt reginalt, natinalt g internatinalt. Knkret vil dette blive gennemført sm temabaserede heldags-seminarer/wrkshps. Kmpetenceudviklingen vil blive fretaget af kvalificerede kræfter med faglige spidskmpetencer fra kapitalbranchen (Vækstfnden, innvatinsmiljøer, pengeinstitutter g Business Angels) rådgiversektren (revisrer, advkater g knsulenter) samt frskningsverdenen (Handelshøjsklen Aarhus Universitet g Aalbrg Universitet). De enkelte seminarer/wrkshps vil bl. a. indehlde følgende emner: Generel intrduktin til de mest centrale kapitaludbydere Regnskabsfrståelse Kreditvurdering Beregning af kapitalbehv g frmidling heraf ift. kapitaludbydere Centrale juridiske aspekter ift. kapitalfrmidling Vurdering af aktivers reelle værdi Dialg med frmelle g ufrmelle Business Angels (hvrdan får Business Angels infrmatiner m mulighederne i erhvervsservicesystemet?) Erfaringsudveksling Cases b. Rejsehld fra Vækstfnden I samarbejdsaftalen mellem Vækstfnden g Væksthus Midtjylland fremgår det, at Vækstfnden er indstillet på at være udfarende på det reginale plan g udføre psøgende aktiviteter. Frmålet er at bringe Vækstfndens kmpetencer g tilbud tættere på målgruppen på reginalt niveau. Aktiviteten vil mfatte kvartalsvise knsultatinsarrangementer i regin Midtjylland, hvr relevante ressurcepersner fra Vækstfnden rådgiver enkeltvirksmheder. Knsultatinsarrangementerne finder sted hs Væksthus Midtjylland i Århus g/eller Herning. Endvidere vil aktiviteten mhandle temamøder, seminarer i såvel den reginale sm den lkale erhvervsservice med det frmål at skabe et verblik ver g et gensidigt kendskab til de aktører, 5

6 Vækstfrum fr Regin Midtjylland der er på kapitalmarkedet. Temamøderne vil fregå lkalt rundt m i regin Midtjylland. c. Styrkelse af Vækstfndens Km-i-gang-lån Vækstfndens Km-i-gang-lån er en kmbineret lånegaranti- g rådgivningsrdning målrettet nystartede virksmheder. Ordningen er netp blevet ændret, således at maksimum hæves fra kr. 0,5 mi. til kr. 1 mi., g således at alle pengeinstitutter får tilbud m at tilbyde Km-i-gang-lån. Ordningen kan med sin mulighed fr begrænset sikkerhedsstillelse blive et værdifuldt element ift. indsatsen fr at fremme kapitalfrmidling til nye virksmheder, idet netp finansieringen af unge virksmheders vækst sm tidligere mtalt kan være særlig udfrdringsfyldt. Aktiviteten mfatter således øget fkus på Km-igang-lånene, med henblik på at sikre, at flere pengeinstitutter vil tilbyde iværksættere disse lån. Den knkrete indsats vil mhandle etablering af samarbejdsaftaler mellem den lkale erhvervsservice g pengeinstitutter, der skal sikre, at iværksætterne har en gennemarbejdet frretningside g er gdt frberedte til mødet med banken. Indhldet vil mfatte: Dialg g aftaler med erhvervsafdelinger i pengeinstitutter Reginal kampagne fr Km-i-gang-lån med fkus på muligheder g perspektiver (målrettet iværksættere g rådgivere) Opfølgning g gensidig udveksling af infrmatiner mellem lkal erhvervsservice g pengeinstitutter ift. Km-i-gang-lån. Aktiviteten udvikles i tæt samarbejde med den lkale erhvervsservice g skal ses sm et led i den videre udvikling af det aftalefrbundne samarbejde mkring det enstrengede erhvervsservicesystem i regin Midtjylland. 2. Udvikling af et investr-readiness prgram fr iværksættere Erfaringerne viser, at prblemer med fremskaffelse af kapital ikke kun er et udbudsprblem, gså kvaliteten af efterspørgslen kan være en begrænsende faktr. Derfr er der grund til at gøre en indsats fr at pgradere iværksætternes kmpetencer med hensyn til udarbejdelse af frretningsplan, verblik ver kapitalmarkedet, g evnerne til at møde den ptentielle investr. Det er frmålet at fremme g lette dialgen mellem kapitalsøgende vækstptentielle iværksættere g kapitaludbydere. 6

7 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Indsatsmrådet mfatter således kapital-caching til iværksættere med ptentiale til vækst g indehlder individuel caching til iværksættere, temamøder g seminarer bl. a. inden fr følgende mråder: Masterclasses fr kapitalsøgende iværksættere Sådan styrker du din dialg med investrerne (temamøde) Møde investrerne g find ud af hvad de lægger vægt på (temamøde med indlæg fra frskellige investrer) Sådan fandt jeg kapital til min virksmhed (temamøde med indlæg fra en iværksætter der har haft succes med at finde kapital) Udarbejdelse af kapitalfremskaffelsesplaner (arbejde med egen situatin støttet af kapital-caches) Mv. Kapital-caches tænkes rekrutteret i alle relevante miljøer, bl. a. CONNECT Denmark, innvatinsmiljøerne, Business Angels, ufrmelle investrnetværk mv. Der indhentes erfaringer fra sammenlignelige rdninger i udlandet. Bl.a. har sådanne kørt i en årrække g i flere frskellige udfrmninger i Strbritannien. 3. Fremme af Business Angels-investeringer Business Angels er en vigtig faktr sm investrer i virksmheder, herunder specielt iværksættervirksmheder med vækstptentiale. Business Angels er velhavende persner, der investerer deres midler enten alene eller syndikeret med andre i sådanne vækstvirksmheder. I tilknytning til investeringen stiller Business Angels fte deres kmpetencer, erfaringer g netværk til rådighed fr virksmheden g er således i kraft af deres engagement et værdifuldt tilskud til virksmheden. Business Angels er fte mtiverede til at investere i den tidlige fase, hvr der ikke nødvendigvis skal de helt stre beløb til. De fremstår fte sm kmplementære til traditinel venturekapital. Sm tidligere nævnt har den danske venture-branche i de senere år gennemgået en radikal udvikling, der bl. a. er kendetegnet ved, at såvel selskaberne sm den gennemsnitlige investering er blevet større. Ventureselskaberne har sm knsekvens heraf givet udtryk fr, at den tidlige fase ikke er deres primære fkus. Derudver har ventureselskaberne, hvr flertallet sm tidligere nævnt er placeret i København, generelt været svære at verbevise m, at de skulle investere i Vestdanmark. Dette bevirker, at der er et alvrligt behv fr at finde alternativer til ventureinvestrer i regin Midtjylland. Her kmmer Business Angels ind i billedet. De findes naturligvis i regin Midtjylland, g parterne bag nærværende ansøgning har både frmaliserede g ikke-frmelle kntakter til en del Business Angels. Men der er flere, sm 7

8 Vækstfrum fr Regin Midtjylland p.t. ikke er i ansøgernes netværk, der kunne agere sm Business Angels, hvis de blev plyst m muligheder g ptentialer ved denne frm fr frmueanbringelse. Det er hensigten med denne del af prjektet at fremme Business Angels investeringer bl.a. gennem at sekretariatsbetjene netværk af Business Angels. Mere specifikt kan frmålet præciseres til: At øge synligheden af Business Angels At øge antallet af Business Angels-investeringer At pbygge netværk til alle relevante Business Angels i regin Midtjylland samt alle Business Angels i øvrigt med interesse fr at investere i regin Midtjylland At synliggøre relevante virksmheder herunder ikke mindst iværksættervirksmheder fr relevante Business Angels At screene g kvalitetssikre prjekter, sm af iværksættere/virksmhedsledere ønskes præsenteret fr Business Angels. Der arbejdes med tre typer af Business Angels-netværk: a. Frmaliseret netværk mhp. præsentatin g drøftelse af mulige investeringsbjekter samt erfaringsudveksling Business Angels mødes i dette netværk ca. hver anden måned mhp. præsentatin af 1-3 investeringsmuligheder samt erfaringsudveksling. Fr Business Angels er det en frdel at få lejlighed til at høre iværksætternes præsentatin af deres frretningside, bl.a. frdi de får mulighed fr at gå i dialg med iværksætterne g derigennem få et indblik i iværksætterens kmpetencer, persnlighed mv. Endvidere skabes adgang til et netværk bestående af andre relevante interessenter g investrer. Erfaringerne fra Business Angels-netværk viser, at erfaringsudveksling g læring blandt Business Angels er en væsentlig funktin af Business Angels netværk. Fr iværksætterne er det en plagt frdel at få deres frretningsplan præ-screenet af prfessinelle flk inden mødet med investrerne samt at få lejlighed til at præsentere deres frretningsplan direkte fr Business Angels. Mellem møderne i netværket præsenteres Business Angels løbende fr nye investeringscases via mails. Målsætningen er, at det frmaliserede netværk vil bestå af Business Angels. Rekrutteringen fregår løbende i samspil med innvatinsmiljøerne g Væksthus Midtjylland samt via kntakt til advkater, pengeinstitutter, frmuefrvaltere, revisrer m. fl. 8

9 Vækstfrum fr Regin Midtjylland b. Ufrmelle netværk på individuel basis (ikke direkte knfrntatin med iværksætterne g/eller andre Business Angels, men hvr Business Angels identitet g investeringsinteresser er kendt af sekretariatet) Dette netværk henvender sig til Business Angels, der ikke ønsker deltagelse i frmaliserede netværk (bl. a. erhvervsflk med betydelige midler i rate- g kapitalpensinsrdninger, sm kan investeres i unterede selskaber). Rekrutteringen sker gennem innvatinsmiljøernes netværk samt gennem bl.a. pengeinstitutter, advkatvirksmheder g revisinsselskaber. Knkret frventes en ambassadørrdning etableret, således der udpeges en ansvarlig i de relevante rganisatiner. Frdelene fr Business Angels ved at deltage i det ufrmelle netværk er de samme sm i det frmaliserede netværk brtset fra det direkte møde med andre netværksdeltagere g iværksætterne. Dertil kmmer indsigt i nye investeringsmuligheder, herunder de nævnte muligheder fr at investere pensinsmidler. Målsætningen er, at det ufrmelle netværk vil bestå af min. 50 Business Angels. Rekrutteringen fregår løbende i samspil med innvatinsmiljøerne g Væksthus Midtjylland samt via kntakt til advkater, pengeinstitutter, frmuefrvaltere, revisrer m. fl. c. Netværk til andre Business Angel-netværk Det er vigtigt, at der hldes tæt frbindelse til øvrige Business Angel-netværk både i den midtjyske regin g andre steder i landet mhp. syndikeringsmuligheder samt identificering af investrer med interesse i investering i øvrige frretningsmråder (eks. bitek, medic mv.). Centrale samarbejdspartnere er bl.a. Danish Venture Capital Assciatin (DVCA) samt Vækstfndens Partnerkapital. Målsætningen er, at vennævnte netværk årligt præsenteres fr gennemarbejdede investeringscases fra regin Midtjylland Opgaverne i frbindelse med fremme af Business Angelsinvesteringer vil i særlig grad blive varetaget af de t innvatinsmiljøer Østjysk Innvatin A/S g Innvatin MidtVest g vil være: Afdækning/rekruttering af Business Angels med udgangspunkt i følgende interessemråder: IT Handel g Service Life Science Industri Fødevarer g miljø (herunder Clean Tech) 9

10 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Kmmunikatin med netværkdeltagerne, bl. a. med udgangspunkt i et intranet, der etableres til frmålet Sikring af dealflw, bl. a. via: Innvatinsmiljøerne g Væksthus Midtjylland, samt i relatin hertil den lkale erhvervsservice Netværksdeltagerne Revisrer Advkater Pengeinstitutter Lkale erhvervskntrer Cnnect Denmark DVCA Ventureselskaber Vækstfnden Frskerparkerne g udviklingsparkerne i reginen Medier herunder hjemmesider Der udarbejdes et tjekskema på internettet, så iværksættere- /virksmhedsledere i vid udstrækning selv kan få en frnemmelse af, hvad der kræves af dem g deres virksmheder fr at kmme i betragtning. Endvidere synliggøres mulighederne fr hjælp fra bl.a. Væksthus Midtjylland g Cnnect Denmark. Håndtering af henvendelser (screening) med udgangspunkt i følgende arbejdsgang: Materialet (frretningsplan m.v.) gennemgås på et møde mellem en investeringsmedarbejder fra et af innvatinsmiljøerne g iværksætteren/virksmhedslederen mhp at afgøre, m frretningsidéen er eller kan gøres egnet til investering fra en Business Angel. Mindre mangler i materialet rettes p af iværksætteren- /virksmhedslederen, større mangler kan evt. udbedres med bistand fra reginale prgrammer, hvr Væksthus Midtjylland er peratør g/eller via samarbejdspartnere. Frretningsidéen præsenteres på et springbard eks. i regi af Cnnect Denmark Den færdige frretningsplan frsynes med et frklæde på max 1 side med hvedbudskaberne: det unikke, styrker, svagheder, investeringsramme etc. Frretningsplanen udsendes til de relevante dele af netværket g/eller præsenteres på et møde i det frmaliserede netværk fr Business Angels. Der fretages telefnisk pfølgning til de Business Angels, der skønnes at have størst interesse i virksmheden. Der afhldes møder mellem interesserede investrer g iværksætteren/virksmhedslederen. Der træffes beslutning m investering/ikke investering Registrering af videre frløb (både ved investering g afvisning) mhp. dkumentatin af effekt g rådgivning m alternativer. 10

11 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Dialg med samarbejdspartnere mhp. at skabe størst mulig synergi mellem de frskellige tilbud til vækstrienterede iværksættere g virksmheder. Planlægning, afvikling g pfølgning på arrangementer i netværkene ifm. møder hver anden måned med præsentatin af 1-3 investeringsmuligheder pr. møde (kvalitetssikring g udsendelsen af materiale, udarbejdelse af dagsrden i samarbejdet med netværkets Lead Angel, ledelse af g knklusin på møderne, udarbejdelse af referat g pfølgning på møderne, herunder tilbagemelding til iværksætterne/virksmhedslederne) Assistance vedr. udarbejdelse af investeringsplaner via en advkat vil følgende standarddkumenter være til rådighed: Termsheet Anpartshaver- g aktinærverenskmst Vedtægter Warrant- g ptinsaftaler Ansættelsesaftaler Lånedkumenter Dkumentatin af resultater (registrering af henvendelser, investeringer mv.). Danske g udenlandske erfaringer med evaluering af Business Angels netværk understøtter udarbejdelsen af et system til effektregistrering Der etableres et advisry bard til at følge aktiviteterne. Frmålet er at rådgive m målgruppens behv, videreudvikle initiativet, sikre natinal/internatinale erfaringers inddragelse samt bidrage til evaluering af aktiviteterne. Advisry Bardet vil bestå af repræsentanter fr: Vækstfnden Business Angels Cnnect Denmark Pengeinstitutter Revisrer Advkater Frskning Lkal erhvervsservice Reginale innvatinsmiljøer Væksthus Midtjylland 3. Målgruppe Målgruppen er vækstptentielle iværksættere g virksmheder i regin Midtjylland. 11

12 Vækstfrum fr Regin Midtjylland 4. Effekt Samlet set skal prjektet understøtte Vækstfrum Midtjyllands visin m flere vækstiværksættere/-virksmheder. 5. Frankring efter prjektperiden 6. Udgifter frdelt pgavetyper 7. Finansiering, nøgletal fra Mål 2 ansøgningsskema Mere specifikt skal prjektet bidrage til: - at Vækstfnden fretager flere investeringer i regin Midtjylland - at styrke iværksætteres kmpetencer med henblik på at sikre et vellykket match mellem iværksætter g investr. - At smidiggøre investerings- g deal flw fr Business Angels investeringer Prjektets initiativer frventes videreført primært i privat regi (selvstændige enheder) mens det frtløbende udviklingsarbejde til stadighed fregår i et samarbejde mellem det ffentlige g private aktører på kapitalfrmidlingsmarkedet. Ansatte Kr ,- Annncering Kr ,- Indirekte mkstninger Kr ,- Rejser, kst g lgi Kr ,- Materialer Kr ,- Ekstern knsulentassistance Kr ,- Køb af eksterne tjenesteydelser Kr ,- Evaluering Kr ,- Revisin Kr ,- I alt Kr ,- Reginale udviklingsmidler Kr ,- Reginalfndsstøtte Kr ,- 8. Underskrift Anden finansiering Kr. 0,- I alt Kr ,- Dat Underskrift 12

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om fokusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? KØBENHAVN D. 13. NOVEMBER 2015 Udbud af knsulentpgave fr REG LAB m fkusanalysen: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK Frist

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier:

Forretningsplan til Danmarksmesterskabet og bedømmelseskriterier: Frretningsplan til Danmarksmesterskabet g bedømmelseskriterier: Frretningsplan: Skriftstørrelse 12 Max 15 sider á 2400 anslag (alt der verskrider, tæller ikke med i bedømmelsen) Idéens navn Ideén på 3

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Type 2 diabetes 01.02.2017 Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe indenfr Type 2 diabetes Titel Kmmissrium fr klinisk krdinatinsgruppe Type 2 diabetes Dat g versin D. 4. ktber 2017 versin 0.1 Gdkendelse Sekretariat Gdkendt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune

Business Aabenraa Nyt operatørhus for erhvervsfremme i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dat: 17.03.2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Business Aabenraa Nyt peratørhus fr erhvervsfremme i Aabenraa Kmmune.frdi vi vil have Sammenhæng

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics

FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S. Global Transport and Logistics FORRETNINGSORDEN FOR REVISIONSKOMITEEN I DSV A/S Glbal Transprt and Lgistics Indhldsfrtegnelse Nr. Kapitel Side 1 FORMÅL, MÅLSÆTNING OG KONSTITUERING 3 2 REVISIONSKOMITEENS OPGAVER 3 3 MØDER 4 4 DAGSORDEN

Læs mere

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune.

Retningslinjer. for personalereduktioner. i forbindelse med besparelser, faldende børnetal og omstruktureringer. i Langeland Kommune. Retningslinjer fr persnalereduktiner i frbindelse med besparelser, faldende børnetal g mstruktureringer i Langeland Kmmune (Børn g Kultur) Sagsnr. 11/4526 Gdkendt i Fælles MED Børn g Kultur 1. Baggrund

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3 Vedtaget af det lkale samarbejdsudvalg på SKT Plitik fr intrduktin af nye medarbejdere på SKT OVERORDNET MÅLSÆTNING...2 DELMÅL...2 FØR TILTRÆDELSE...2 SAMLET INTRODUKTION...2 INTRODUKTION TIL ARBEJDSPLADSEN...3

Læs mere

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK. Partnerskab OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS DANMARK DENMARK Partnerskab 1 INDEX Regin Midtjylland...3 København...4 Sjælland...5 2 Regin Midtjylland (2020 Regins: Acting fr the Future) Type: Seminar Titel: EU's klima-

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afholdtes hos BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse

Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afholdtes hos BUPL, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse Referat FTF Regin Sjælland Nykbbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde nr. 2 i 2013 d. 4. april kl. 9.00 12.00 afhldtes hs BUPL, Nykbbelvej 1, 4200 Slagelse Punkt t Bilag Til stede: Bertha Langhff (BUPL),

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

It-plan for Valsgård Skole 2011

It-plan for Valsgård Skole 2011 It-plan fr Valsgård Skle 2011 1 Beskrivelse Grundlaget fr brug af IT i er beskrevet i Faghæfte 48. http://www.uvm.dk/~/media/publikatiner/2009/flke/faelles%20maal/filer/faghaefter/100503_it_g_ mediekmpetencer.ashx

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lars Holte Nielsen Direktør, Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Lars Holte Nielsen Direktør, Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Lars Hlte Nielsen Direktør, Midtjyllands EU-kntr i Bruxelles Midtjyllands EU-kntr Central Denmark EU Office Etableret 1. januar 2007 med udgangspunkt i Århus-kntret i Bruxelles Samarbejde mellem Regin

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017

Kvalitetsledelseskrav Forundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske og miljømæssige undersøgelser. Maj 2017 Kvalitetsledelseskrav Frundersøgelse Østlig Ringvej, tekniske g miljømæssige undersøgelser Maj 2017 Side 2 af 8 KVALITETSLEDELSESKRAV TIL RÅDGIVERYDELSER 1 Indledning Frmålet med bilag Kvalitetsledelseskrav

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Evaluering af de faglige koordinationsfora

Evaluering af de faglige koordinationsfora 21. december 2006 CSB j.nr. 20-067/2006 Evaluering af de faglige krdinatinsfra 2006 1. Resumé I 2004 blev der nedsat seks faglige krdinatinsfra fr at styrke netværk, krdinatin g videns- g erfaringsudveksling

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Foreningsgrundlag for Foreningen Favrskov Erhvervsråd Revideret 27. november 2004

Foreningsgrundlag for Foreningen Favrskov Erhvervsråd Revideret 27. november 2004 Freningsgrundlag fr Freningen Favrskv Erhvervsråd Revideret 27. nvember 2004 Baggrund I løbet af 2006 har der været afhldt en række møder med de fem erhvervs-freninger i henhldsvis Hammel, Hadsten, Hvrslev,

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde

Organisering og forankring af VIAs kvalitetsarbejde VIA University Cllege Dat: 6. juli 2015 Jurnalnummer: U0027-4-5-15 Ref.: JRJ Organisering g frankring af VIAs kvalitetsarbejde VIAs kvalitetsarbejde tager udgangspunkt i, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato

Indholdsfortegnelse. Enhed CDAM. Sagsnr Dato Vejledning til ansøgning m støtte fra Scialstyrelsen til implementering af metderne Critical Time Interventin sm generel metde (CTI), Scial Færdighedstræning (SFT) g Åben Dialg (ÅD) Enhed CDAM Sagsnr.

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 - et nyhedsbrev fr ledere m lederskab g ledelse Nr. 1 2010 Tema: Lederskab i en krisetid (1/2) Knstruktivt lederskab i en krisetid Mange rganisatiner plever krisen. På mange frskellige niveauer. Næppe

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86

Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling og løb i KTK86 Sikkerhed ved å bent våndtræning, cykling g løb i KTK86 Indhld Frmål... 3 Sikkerhedsprcedurer fr Åbent vand-træning i KTK86... 4 Inden træning skal den ansvarlige træner gøre følgende:... 4 Inden deltagelse

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by

Handleplan for de fire forureninger i Grindsted by Område: Reginal Udvikling Udarbejdet af: Trine Krsgaard / Mette Christphersen Afdeling: Jrdfrurening E-mail: Trine.Krsgaard@reginsyddanmark.dk Jurnal nr.: 07/7173 Telefn: 76631560 / 76631939 Dat: 3. juni

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere