Vækstforum for Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstforum for Region Midtjylland"

Transkript

1 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Ansøgningsskema til: Kapitalfrmidling 1. Oplysninger m ansøger Navn, Adresse, Kntaktpersn Væksthus Midtjylland Direktør Erik Krarup Åbgade Århus N Tlf Fax Mail Aktiviteterne gennemføres I tæt samarbejde med de reginale innvatinsmiljøer Østjysk Innvatin A/S (www.ei.dk) g Innvatin MidtVest A/S (www.innvatinmidtvest.dk). Endvidere er ansøger via samarbejdsaftaler tæt frbundet med den lkale erhvervsservice i hele regin Midtjylland. 2. Indhld Baggrund Mulighederne fr fremskaffelse af kapital af afgørende i alle stadier af virksmhedsudvikling fr såvel den helt unge iværksættervirksmhed sm den mdne virksmhed. Oftest afspejler virksmhedens udviklingstrin særlige behv fr kapitaltilførsel, g en innvativ virksmhed må fte gennem adskillige kapitaltilførsler inden fr en verskuelig årrække. Kapitaltyper sammenhldt med virksmhedsstadie. SEED START-UP EKSPANSION REPLACEMENT BUYOUT BRIDGE AKTIE- AFNOTERING BØRS VENTUREKAPITAL Kilde: Vækstfnden 2007 PRIVATE EQUITY Imidlertid er fremskaffelsen af kapital ikke ngen let pgave, hverken fr iværksættere eller erfarne virksmhedsledere. Ikke mindst iværksættere møder massive udfrdringer, idet disse i virksmhedernes tidlige fase må påregne at skulle investere egne midler g timer - i betydeligt mfang. Og ftest har netp iværksætterne hverken indtægter i tilstrækkeligt mfang til at kunne betale finansielle mkstninger eller aktiver, der kan stilles sm sikkerhed fr eks. pengeinstitutfinansiering. Derfr har navnlig den unge virksmhed men gså den mere mdne innvative virksmhed et strt behv fr ekstern egenkapitalfinansiering. I den frbindelse kan nærliggende kapitalkilder være innvatinsmiljøer, ventureselskaber g Business Angels. 1

2 Vækstfrum fr Regin Midtjylland I disse år sker der en række ændringer på kapitalmarkedet. Eks. er antallet af ventureselskaber fr nedadgående samtidig med, at de tilbageblevne ventureselskaber er blevet større g har en vksende kapital at frvalte. Den gennemsnitlige ventureinvestering er ca. kr. 9 mi., hvilket vidner m, at ventureselskabernes primære perspektiv ikke er rettet md iværksættere g helt unge virksmheder. Ventureinvesteringer ift. virksmhedsstadie Seed ,0% 94,7% 100,0% 99,3% 69,3% 95,3% 82,1% 66,1% 55,2% Start-up ,6% 75,7% 65,6% 52,2% 74,4% 74,6% 71,1% 72,3% 68,6% Senere faser ,4% 86,4% 77,4% 71,6% 76,0% 83,2% 83,4% 67,6% 69,1% Kilde: Vækstfnden 2007 Ovennævnte viser, at andelen af seed-investeringer i danske virksmheder fra danske ventureinvestrer er faldet i de senere år. Frklaringen skulle være, at de danske investrer har fretaget en række større investeringer i udenlandske life sciencevirksmheder. I frlængelse af vennævnte frekmmer ventureselskabernes investeringer branchemæssigt at være meget selektive, hvr netp life science-mrådet (biteknlgi g medic/sundhed) tiltrækker ver halvdelen af investeringerne - branchemråder, sm ikke er fremherskende i regin Midtjylland. Dette fkus understreges af, at 73% af de fretagne ventureinvesteringer i 2006 skete i hvedstaden md 12% i regin Midtjylland. Dertil kmmer, at mere end 90% af ventureselskaberne har hvedkntr i hvedstaden md 5% i regin Midtjylland: Placeringen af ventureselskabers hvedkntr. Regin Nrdjylland 1% Regin Midtjylland 5% Regin Sjælland 0,2% Regin Syddanmark 2% Regin Hvedstaden 92% Kilde: Vækstfnden 2007 Vækstfnden g innvatinsmiljøerne er særligt centrale spillere i frhld til vækstptentielle iværksættere g virksmheder. Sammen med de ventureselskaber, hvr Vækstfnden er medejer, repræsenterer Vækstfnden ca. 1/3 af den samlede venturekapital under frvaltning. Vækstfnden g innvatinsmiljøerne tilsammen tegner sig fr 61% af seed-investeringerne i danske virksmheder. 2

3 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Seed-investeringer i danske virksmheder Øvrige fnde 13% VF fnde 26% Innvatinsmiljøer 40% Vækstfnden 21% Kilde: Vækstfnden 2007 Vækstfnden har samlet set ialt kr. 2,1 mia. under frvaltning. Vækstfnden har frskellige prdukter til de frskellige faser, blandt andre kan nævnes: Km-i-gang-lån: Lån p til kr. 1 mi. Målgruppen er iværksættere indenfr service g mindre prduktin, med begrænset mulighed fr sikkerhedsstillelse. Vækstkautin: Kautin fr 75% af kreditrisiken på lån p til kr. 5 mi. Målgruppen er traditinelle iværksættere, etablerede virksmheder g ejerskifte med msætningsptentiale p til kr. 10 mi. Partner kapital: Business Angels Match (krne-til-krne matching af Business Angels-investeringer). Målgruppen er mindre, innvative virksmheder med kapitalbehv i mrådet kr mi. Start kapital (tidl. Need Driven Ventures): Investeringer i iværksætterteams, der fkuserer på at udvikle løsninger til kundebehv, sm ikke allerede er dækket af færdige prdukter eller services. Investeringerne er i størrelsesrden kr mi. med senere mulighed fr at følge p med investeringer på p til kr. 30 mi. Innvatinsmiljøerne er fr innvative iværksættere, sm har en videnbaseret idé med et kmmercielt ptentiale. Innvatinsmiljøerne laver en frundersøgelse af et prjekt, inden der træffes beslutning m investering. Innvatinsmiljøerne tilbyder således viden, rådgivning g udviklingskapital i den første fase af en virksmheds udvikling. Innvatinsmiljøerne kan investere p til kr. 1,5 mi. i udviklingen af prjekter i første runde. I anden runde kan Innvatinsmiljøerne kmme med 40% af kapitalen dg max. kr. 2,5 mi. Udver egne muligheder repræsenterer innvatinsmiljøerne betydelige netværk såvel frmelle sm ufrmelle af øvrige investrer (Business Angels mv.). 3

4 Vækstfrum fr Regin Midtjylland I regin Midtjylland er der t innvatinsmiljøer - Østjysk Innvatin A/S g Innvatin Midtvest A/S, der begge indgår sm samarbejdspartnere ift. denne ansøgning. Driften af innvatinsmiljøer fr periden har netp været i udbud, g både Østjysk Innvatin A/S g Innvatin MidtVest A/S er blevet gdkendt. Fr erhvervsservicesystemet er det særdeles vigtigt både at have frståelse fr/indsigt i kapitalmarkedet g kapitalkildernes måde at ræsnnere g arbejde på samt kunne afdække de reelle behv hs iværksættere g virksmheder. Fr navnlig iværksættere men gså virksmhedsledere er det afgørende vigtigt at kunne afdække g frmidle sine behv på en sådan vis, at eksempelvis ventureselskaber g Business Angels kan vurdere behvet ift. de muligheder g vurderingskriterier, sm er centrale fr dem. Endelig er det vigtigt, at kapitalkilderne har verblik ver investeringsmulighederne/-ptentialerne hs vækstptentielle iværksættere g virksmheder i regin Midtjylland. Aktivitetsbeskrivelse Følgende aktiviteter vil blive gennemført i prjektet: 1. Reginal g lkal frankring af Vækstfndens prdukter Med Vækstfndens centrale placering in mente er det frmålet at styrke samspillet mellem Vækstfnden g Væksthus Midtjylland/erhvervsservicesystemet i regin Midtjylland. Endvidere er det frmålet at sikre sammenhæng mellem de reginale tilbud m vækst g udvikling, hvr Væksthus Midtjylland er peratør fr Vækstfrum Midtjylland, g de natinale muligheder fr finansiering af vækst g udvikling, sm Vækstfnden repræsenterer. Indsatsen skal først g fremmest skabe klarhed ver Vækstfndens g dermed gså ventureselskabernes - kriterier g derigennem øge den reginale andel af Vækstfndens (g ventureselskabers) investeringer. Indsatsmrådet indehlder følgende initiativer: a. Uddannelse af ambassadører Der er udpeget t ambassadører fr Vækstfnden blandt Væksthus Midtjyllands knsulenter. Disse ambassadører har til frmål at have særlig pmærksmhed mkring mulighederne fr at udmønte Vækstfndens tilbud til målgruppen af iværksættere g virksmheder med vækstambitiner. Disse t ambassadører følger sammen med ambassadører fra de fire øvrige væksthuse et frløb i samspil med Vækstfnden, der giver disse et særligt indblik i Vækstfndens muligheder g pririteringer. 4

5 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Endvidere har Væksthus Midtjylland sm led i bestræbelserne fr at fremme de reginale perspektiver mkring kapitalfrmidling etableret et internt finansieringsteam af knsulenter, der har kmpetencer på mrådet, g sm sammen med Vækstfnd-ambassadørerne kan fremme tilbud g muligheder på mrådet. Aktiviteten vil mfatte kmpetenceudvikling af Væksthus Midtjylland-ansatte inden fr kapitalfrmidling. Hensigten er at tilvejebringe et dyberegående kendskab til hele kapitalmarkedet, herunder pbygning, priritering, kutymer mv. lkalt reginalt, natinalt g internatinalt. Knkret vil dette blive gennemført sm temabaserede heldags-seminarer/wrkshps. Kmpetenceudviklingen vil blive fretaget af kvalificerede kræfter med faglige spidskmpetencer fra kapitalbranchen (Vækstfnden, innvatinsmiljøer, pengeinstitutter g Business Angels) rådgiversektren (revisrer, advkater g knsulenter) samt frskningsverdenen (Handelshøjsklen Aarhus Universitet g Aalbrg Universitet). De enkelte seminarer/wrkshps vil bl. a. indehlde følgende emner: Generel intrduktin til de mest centrale kapitaludbydere Regnskabsfrståelse Kreditvurdering Beregning af kapitalbehv g frmidling heraf ift. kapitaludbydere Centrale juridiske aspekter ift. kapitalfrmidling Vurdering af aktivers reelle værdi Dialg med frmelle g ufrmelle Business Angels (hvrdan får Business Angels infrmatiner m mulighederne i erhvervsservicesystemet?) Erfaringsudveksling Cases b. Rejsehld fra Vækstfnden I samarbejdsaftalen mellem Vækstfnden g Væksthus Midtjylland fremgår det, at Vækstfnden er indstillet på at være udfarende på det reginale plan g udføre psøgende aktiviteter. Frmålet er at bringe Vækstfndens kmpetencer g tilbud tættere på målgruppen på reginalt niveau. Aktiviteten vil mfatte kvartalsvise knsultatinsarrangementer i regin Midtjylland, hvr relevante ressurcepersner fra Vækstfnden rådgiver enkeltvirksmheder. Knsultatinsarrangementerne finder sted hs Væksthus Midtjylland i Århus g/eller Herning. Endvidere vil aktiviteten mhandle temamøder, seminarer i såvel den reginale sm den lkale erhvervsservice med det frmål at skabe et verblik ver g et gensidigt kendskab til de aktører, 5

6 Vækstfrum fr Regin Midtjylland der er på kapitalmarkedet. Temamøderne vil fregå lkalt rundt m i regin Midtjylland. c. Styrkelse af Vækstfndens Km-i-gang-lån Vækstfndens Km-i-gang-lån er en kmbineret lånegaranti- g rådgivningsrdning målrettet nystartede virksmheder. Ordningen er netp blevet ændret, således at maksimum hæves fra kr. 0,5 mi. til kr. 1 mi., g således at alle pengeinstitutter får tilbud m at tilbyde Km-i-gang-lån. Ordningen kan med sin mulighed fr begrænset sikkerhedsstillelse blive et værdifuldt element ift. indsatsen fr at fremme kapitalfrmidling til nye virksmheder, idet netp finansieringen af unge virksmheders vækst sm tidligere mtalt kan være særlig udfrdringsfyldt. Aktiviteten mfatter således øget fkus på Km-igang-lånene, med henblik på at sikre, at flere pengeinstitutter vil tilbyde iværksættere disse lån. Den knkrete indsats vil mhandle etablering af samarbejdsaftaler mellem den lkale erhvervsservice g pengeinstitutter, der skal sikre, at iværksætterne har en gennemarbejdet frretningside g er gdt frberedte til mødet med banken. Indhldet vil mfatte: Dialg g aftaler med erhvervsafdelinger i pengeinstitutter Reginal kampagne fr Km-i-gang-lån med fkus på muligheder g perspektiver (målrettet iværksættere g rådgivere) Opfølgning g gensidig udveksling af infrmatiner mellem lkal erhvervsservice g pengeinstitutter ift. Km-i-gang-lån. Aktiviteten udvikles i tæt samarbejde med den lkale erhvervsservice g skal ses sm et led i den videre udvikling af det aftalefrbundne samarbejde mkring det enstrengede erhvervsservicesystem i regin Midtjylland. 2. Udvikling af et investr-readiness prgram fr iværksættere Erfaringerne viser, at prblemer med fremskaffelse af kapital ikke kun er et udbudsprblem, gså kvaliteten af efterspørgslen kan være en begrænsende faktr. Derfr er der grund til at gøre en indsats fr at pgradere iværksætternes kmpetencer med hensyn til udarbejdelse af frretningsplan, verblik ver kapitalmarkedet, g evnerne til at møde den ptentielle investr. Det er frmålet at fremme g lette dialgen mellem kapitalsøgende vækstptentielle iværksættere g kapitaludbydere. 6

7 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Indsatsmrådet mfatter således kapital-caching til iværksættere med ptentiale til vækst g indehlder individuel caching til iværksættere, temamøder g seminarer bl. a. inden fr følgende mråder: Masterclasses fr kapitalsøgende iværksættere Sådan styrker du din dialg med investrerne (temamøde) Møde investrerne g find ud af hvad de lægger vægt på (temamøde med indlæg fra frskellige investrer) Sådan fandt jeg kapital til min virksmhed (temamøde med indlæg fra en iværksætter der har haft succes med at finde kapital) Udarbejdelse af kapitalfremskaffelsesplaner (arbejde med egen situatin støttet af kapital-caches) Mv. Kapital-caches tænkes rekrutteret i alle relevante miljøer, bl. a. CONNECT Denmark, innvatinsmiljøerne, Business Angels, ufrmelle investrnetværk mv. Der indhentes erfaringer fra sammenlignelige rdninger i udlandet. Bl.a. har sådanne kørt i en årrække g i flere frskellige udfrmninger i Strbritannien. 3. Fremme af Business Angels-investeringer Business Angels er en vigtig faktr sm investrer i virksmheder, herunder specielt iværksættervirksmheder med vækstptentiale. Business Angels er velhavende persner, der investerer deres midler enten alene eller syndikeret med andre i sådanne vækstvirksmheder. I tilknytning til investeringen stiller Business Angels fte deres kmpetencer, erfaringer g netværk til rådighed fr virksmheden g er således i kraft af deres engagement et værdifuldt tilskud til virksmheden. Business Angels er fte mtiverede til at investere i den tidlige fase, hvr der ikke nødvendigvis skal de helt stre beløb til. De fremstår fte sm kmplementære til traditinel venturekapital. Sm tidligere nævnt har den danske venture-branche i de senere år gennemgået en radikal udvikling, der bl. a. er kendetegnet ved, at såvel selskaberne sm den gennemsnitlige investering er blevet større. Ventureselskaberne har sm knsekvens heraf givet udtryk fr, at den tidlige fase ikke er deres primære fkus. Derudver har ventureselskaberne, hvr flertallet sm tidligere nævnt er placeret i København, generelt været svære at verbevise m, at de skulle investere i Vestdanmark. Dette bevirker, at der er et alvrligt behv fr at finde alternativer til ventureinvestrer i regin Midtjylland. Her kmmer Business Angels ind i billedet. De findes naturligvis i regin Midtjylland, g parterne bag nærværende ansøgning har både frmaliserede g ikke-frmelle kntakter til en del Business Angels. Men der er flere, sm 7

8 Vækstfrum fr Regin Midtjylland p.t. ikke er i ansøgernes netværk, der kunne agere sm Business Angels, hvis de blev plyst m muligheder g ptentialer ved denne frm fr frmueanbringelse. Det er hensigten med denne del af prjektet at fremme Business Angels investeringer bl.a. gennem at sekretariatsbetjene netværk af Business Angels. Mere specifikt kan frmålet præciseres til: At øge synligheden af Business Angels At øge antallet af Business Angels-investeringer At pbygge netværk til alle relevante Business Angels i regin Midtjylland samt alle Business Angels i øvrigt med interesse fr at investere i regin Midtjylland At synliggøre relevante virksmheder herunder ikke mindst iværksættervirksmheder fr relevante Business Angels At screene g kvalitetssikre prjekter, sm af iværksættere/virksmhedsledere ønskes præsenteret fr Business Angels. Der arbejdes med tre typer af Business Angels-netværk: a. Frmaliseret netværk mhp. præsentatin g drøftelse af mulige investeringsbjekter samt erfaringsudveksling Business Angels mødes i dette netværk ca. hver anden måned mhp. præsentatin af 1-3 investeringsmuligheder samt erfaringsudveksling. Fr Business Angels er det en frdel at få lejlighed til at høre iværksætternes præsentatin af deres frretningside, bl.a. frdi de får mulighed fr at gå i dialg med iværksætterne g derigennem få et indblik i iværksætterens kmpetencer, persnlighed mv. Endvidere skabes adgang til et netværk bestående af andre relevante interessenter g investrer. Erfaringerne fra Business Angels-netværk viser, at erfaringsudveksling g læring blandt Business Angels er en væsentlig funktin af Business Angels netværk. Fr iværksætterne er det en plagt frdel at få deres frretningsplan præ-screenet af prfessinelle flk inden mødet med investrerne samt at få lejlighed til at præsentere deres frretningsplan direkte fr Business Angels. Mellem møderne i netværket præsenteres Business Angels løbende fr nye investeringscases via mails. Målsætningen er, at det frmaliserede netværk vil bestå af Business Angels. Rekrutteringen fregår løbende i samspil med innvatinsmiljøerne g Væksthus Midtjylland samt via kntakt til advkater, pengeinstitutter, frmuefrvaltere, revisrer m. fl. 8

9 Vækstfrum fr Regin Midtjylland b. Ufrmelle netværk på individuel basis (ikke direkte knfrntatin med iværksætterne g/eller andre Business Angels, men hvr Business Angels identitet g investeringsinteresser er kendt af sekretariatet) Dette netværk henvender sig til Business Angels, der ikke ønsker deltagelse i frmaliserede netværk (bl. a. erhvervsflk med betydelige midler i rate- g kapitalpensinsrdninger, sm kan investeres i unterede selskaber). Rekrutteringen sker gennem innvatinsmiljøernes netværk samt gennem bl.a. pengeinstitutter, advkatvirksmheder g revisinsselskaber. Knkret frventes en ambassadørrdning etableret, således der udpeges en ansvarlig i de relevante rganisatiner. Frdelene fr Business Angels ved at deltage i det ufrmelle netværk er de samme sm i det frmaliserede netværk brtset fra det direkte møde med andre netværksdeltagere g iværksætterne. Dertil kmmer indsigt i nye investeringsmuligheder, herunder de nævnte muligheder fr at investere pensinsmidler. Målsætningen er, at det ufrmelle netværk vil bestå af min. 50 Business Angels. Rekrutteringen fregår løbende i samspil med innvatinsmiljøerne g Væksthus Midtjylland samt via kntakt til advkater, pengeinstitutter, frmuefrvaltere, revisrer m. fl. c. Netværk til andre Business Angel-netværk Det er vigtigt, at der hldes tæt frbindelse til øvrige Business Angel-netværk både i den midtjyske regin g andre steder i landet mhp. syndikeringsmuligheder samt identificering af investrer med interesse i investering i øvrige frretningsmråder (eks. bitek, medic mv.). Centrale samarbejdspartnere er bl.a. Danish Venture Capital Assciatin (DVCA) samt Vækstfndens Partnerkapital. Målsætningen er, at vennævnte netværk årligt præsenteres fr gennemarbejdede investeringscases fra regin Midtjylland Opgaverne i frbindelse med fremme af Business Angelsinvesteringer vil i særlig grad blive varetaget af de t innvatinsmiljøer Østjysk Innvatin A/S g Innvatin MidtVest g vil være: Afdækning/rekruttering af Business Angels med udgangspunkt i følgende interessemråder: IT Handel g Service Life Science Industri Fødevarer g miljø (herunder Clean Tech) 9

10 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Kmmunikatin med netværkdeltagerne, bl. a. med udgangspunkt i et intranet, der etableres til frmålet Sikring af dealflw, bl. a. via: Innvatinsmiljøerne g Væksthus Midtjylland, samt i relatin hertil den lkale erhvervsservice Netværksdeltagerne Revisrer Advkater Pengeinstitutter Lkale erhvervskntrer Cnnect Denmark DVCA Ventureselskaber Vækstfnden Frskerparkerne g udviklingsparkerne i reginen Medier herunder hjemmesider Der udarbejdes et tjekskema på internettet, så iværksættere- /virksmhedsledere i vid udstrækning selv kan få en frnemmelse af, hvad der kræves af dem g deres virksmheder fr at kmme i betragtning. Endvidere synliggøres mulighederne fr hjælp fra bl.a. Væksthus Midtjylland g Cnnect Denmark. Håndtering af henvendelser (screening) med udgangspunkt i følgende arbejdsgang: Materialet (frretningsplan m.v.) gennemgås på et møde mellem en investeringsmedarbejder fra et af innvatinsmiljøerne g iværksætteren/virksmhedslederen mhp at afgøre, m frretningsidéen er eller kan gøres egnet til investering fra en Business Angel. Mindre mangler i materialet rettes p af iværksætteren- /virksmhedslederen, større mangler kan evt. udbedres med bistand fra reginale prgrammer, hvr Væksthus Midtjylland er peratør g/eller via samarbejdspartnere. Frretningsidéen præsenteres på et springbard eks. i regi af Cnnect Denmark Den færdige frretningsplan frsynes med et frklæde på max 1 side med hvedbudskaberne: det unikke, styrker, svagheder, investeringsramme etc. Frretningsplanen udsendes til de relevante dele af netværket g/eller præsenteres på et møde i det frmaliserede netværk fr Business Angels. Der fretages telefnisk pfølgning til de Business Angels, der skønnes at have størst interesse i virksmheden. Der afhldes møder mellem interesserede investrer g iværksætteren/virksmhedslederen. Der træffes beslutning m investering/ikke investering Registrering af videre frløb (både ved investering g afvisning) mhp. dkumentatin af effekt g rådgivning m alternativer. 10

11 Vækstfrum fr Regin Midtjylland Dialg med samarbejdspartnere mhp. at skabe størst mulig synergi mellem de frskellige tilbud til vækstrienterede iværksættere g virksmheder. Planlægning, afvikling g pfølgning på arrangementer i netværkene ifm. møder hver anden måned med præsentatin af 1-3 investeringsmuligheder pr. møde (kvalitetssikring g udsendelsen af materiale, udarbejdelse af dagsrden i samarbejdet med netværkets Lead Angel, ledelse af g knklusin på møderne, udarbejdelse af referat g pfølgning på møderne, herunder tilbagemelding til iværksætterne/virksmhedslederne) Assistance vedr. udarbejdelse af investeringsplaner via en advkat vil følgende standarddkumenter være til rådighed: Termsheet Anpartshaver- g aktinærverenskmst Vedtægter Warrant- g ptinsaftaler Ansættelsesaftaler Lånedkumenter Dkumentatin af resultater (registrering af henvendelser, investeringer mv.). Danske g udenlandske erfaringer med evaluering af Business Angels netværk understøtter udarbejdelsen af et system til effektregistrering Der etableres et advisry bard til at følge aktiviteterne. Frmålet er at rådgive m målgruppens behv, videreudvikle initiativet, sikre natinal/internatinale erfaringers inddragelse samt bidrage til evaluering af aktiviteterne. Advisry Bardet vil bestå af repræsentanter fr: Vækstfnden Business Angels Cnnect Denmark Pengeinstitutter Revisrer Advkater Frskning Lkal erhvervsservice Reginale innvatinsmiljøer Væksthus Midtjylland 3. Målgruppe Målgruppen er vækstptentielle iværksættere g virksmheder i regin Midtjylland. 11

12 Vækstfrum fr Regin Midtjylland 4. Effekt Samlet set skal prjektet understøtte Vækstfrum Midtjyllands visin m flere vækstiværksættere/-virksmheder. 5. Frankring efter prjektperiden 6. Udgifter frdelt pgavetyper 7. Finansiering, nøgletal fra Mål 2 ansøgningsskema Mere specifikt skal prjektet bidrage til: - at Vækstfnden fretager flere investeringer i regin Midtjylland - at styrke iværksætteres kmpetencer med henblik på at sikre et vellykket match mellem iværksætter g investr. - At smidiggøre investerings- g deal flw fr Business Angels investeringer Prjektets initiativer frventes videreført primært i privat regi (selvstændige enheder) mens det frtløbende udviklingsarbejde til stadighed fregår i et samarbejde mellem det ffentlige g private aktører på kapitalfrmidlingsmarkedet. Ansatte Kr ,- Annncering Kr ,- Indirekte mkstninger Kr ,- Rejser, kst g lgi Kr ,- Materialer Kr ,- Ekstern knsulentassistance Kr ,- Køb af eksterne tjenesteydelser Kr ,- Evaluering Kr ,- Revisin Kr ,- I alt Kr ,- Reginale udviklingsmidler Kr ,- Reginalfndsstøtte Kr ,- 8. Underskrift Anden finansiering Kr. 0,- I alt Kr ,- Dat Underskrift 12

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent

EU-kapital til vækst Business Horsens og Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015. Rikke Edsjö, EU-konsulent EU-kapital til vækst Business Hrsens g Hedensted Erhverv, den 17. marts 2015 Rikke Edsjö, EU-knsulent Indhld Hvem er Central Denmark EU Office? Hvrfr søge EU-tilskud? Hvad er der tilskud til? Hvrdan får

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

Uddannelsesplan Mad:Iværk

Uddannelsesplan Mad:Iværk Uddannelsesplan Mad:Iværk Spinderigade 11 E 7100 Vejle Telefn: +45 3131 0081 E-mail: per@kkkenhavn.cm Web: kkkenhavn.cm Efteråret 2013 En ny uddannelse i frretningsudvikling fr mikr-fødevareprducenter

Læs mere

1. Planlægge projektledelsen

1. Planlægge projektledelsen 1. Planlægge prjektledelsen Indhld: 10 Samlet plan fr prjektledelsen 12 Prjektets kendetegn 13 Prjektledelsens udfrdringer 14 Prjektledelsens aktiviteter 20 Ledelsesaktiviteter 21 Ledelsesaktiviteter under

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD

Ego. Mikkel Fledelius Jensen. Erhvervsakademi Dania. Specialkonsulent, Dania Games, Grenaa. Projektleder og initiativtager til SGD Eg Mikkel Fledelius Jensen Erhvervsakademi Dania Specialknsulent, Dania Games, Grenaa Prjektleder g initiativtager til SGD Daglig leder af iværksættermiljø fr spiludviklere Scandinavian Game Develpers

Læs mere

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen

Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen OPSUMMERING Praktisk anvendelse af big data i detailhandlen INDLÆG: Baggrund g frmål v/ Jan Overgaard, centerleder, IBIZ-Center Aktuelle udfrdringer i detailhandlen v/ Janus Sandsgaard & Luise Riisgaard,

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang

SÆT FART I SALGET. - et udviklingsforløb for salgsansvarlige og sælgere, som har viljen til mere salg gennem en bedre og mere målrettet salgstilgang SÆT FART I SALGET. - et udviklingsfrløb fr salgsansvarlige g sælgere, sm har viljen til mere salg gennem en bedre g mere målrettet salgstilgang Billed: Fqus salg FORLØBETS OPBYGNING OG IMPLEMENTERING Frløbet

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt

Ledetråd til kommunikationsplan INTERREG-projekt Ledetråd til kmmunikatinsplan INTERREG-prjekt I den fra EU finansierede prjektperide er hvert INTERREG-prjekt frpligtet til at gennemføre kmmunikatins- g ffentlighedsarbejde. INTERREG-prgrammet finansieres

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Tillæg om administrative samarbejder

Tillæg om administrative samarbejder Tillæg m administrative samarbejder Tillæg til aftale m reginalt vækstpartnerskab 2014 mellem regeringen g Vækstfrum fr Regin Midtjylland Øget fkus på effekt g læring Evalueringen af kmmunalrefrmen i 2012

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG

STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG Randers & Skive STUDIEORDNING PRODUKTIONSTEKNOLOG 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 TILHØRSFORHOLD... 3 UDDANNELSENS MÅL, VARIGHED, STRUKTUR OG TILRETTELÆGGELSE 4 KERNEOMRÅDER... 6 UNDERVISNINGENS

Læs mere

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid

Samarbejde (også) i en krisetid. Ingen hokuspokus men dialog og tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Ingen hkuspkus men dialg g tillid Samarbejde (gså) i en krisetid Frudsætninger Der er ikke nget nyt under slen! Der er ingen smarte løsninger! Vi har endnu meget at lære!

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

MEDIEINFORMATION 2015

MEDIEINFORMATION 2015 MEDIEINFORMATION 2015 BRANCHENS MØDESTED www.wd-supply.dk BRANCHENS daglige NYHEDSBREV Industry Supply Danmark A/S Industry Supply Danmark A/S er en ung virksmhed, der driver kmmercielle branchenetværk

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling

ErhvervsPhD-ordningen en videnindsamling 1 ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling ErhvervsPhD-rdningen en videnindsamling... 2 Sammenfatning... 4 Dispsitin... 6 Kapitel 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund g frmål... 7 1.2 Metde g datagrundlag...

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag

R A P P O R T. Virksomhedsgrundlag R A P P O R T Virksmhedsgrundlag Kncern HR Intern Udvikling g Persnale Juni 2015 Udarbejdet i frlængelse af HR-strategi 2015 V i r k s m h e d s g r u n d l a g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen

Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) Intern organisation og opgavedeling mellem kompetencecentrene. Baggrund for opgavedelingen Reginernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprgram (RKKP) Intern rganisatin g pgavedeling mellem kmpetencecentrene Her beskrives alene den interne rganisatin. Fr et verblik ver hele rganisatinen mkring Reginernes

Læs mere

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed

Oplæg Forstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalborg. Mulige strategier for produktionsskoler i ny virkelighed Oplæg Frstanderkredsens efterårsmøde 2012 i Aalbrg Pædaggisk i ledelse fremtidens uddannelsesmarked Mulige strategier fr prduktinsskler i ny virkelighed Målrettet i første mgang til bestyrelser g ledelser

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Handlingsplan for e- læring på SDU

Handlingsplan for e- læring på SDU Handlingsplan fr e- læring på SDU 2010-2012 E-læringsenheden Niels Bhrs Allé 1 5230 Odense M Sidst pdateret d. 15. september 2010 1 Visin 1 SDU er det førende danske universitet, når det gælder identifikatin

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Scialøknmiske Virksmheder i Danmark Når udsatte bliver ansatte Henning Bach, Senirfrsker, Ph.D. Afdeling fr Beskæftigelse g Integratin SFI Det Natinale Frskningscenter fr Velfærd Frmålet med SFI s undersøgelse

Læs mere

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4

1. Introduktion til sikkerhedsrundering... 4. 1.1 Formål og mål... 4. 1.2 Den samlede proces... 4 1. Intrduktin til sikkerhedsrundering... 4 1.1 Frmål g mål... 4 1.2 Den samlede prces... 4 2. Patientsikkerhedsrundering g Den Danske Kvalitetsmdel... 5 3. Ledelse g sikkerhedsrundering... 5 Eksempler

Læs mere

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com

Forhandlinger - regler og proces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011. Advokat, partner, Henrik Holtse hho@bechbruun.com Frhandlinger - regler g prces IKA Indkøbsjura, 16. juni 2011 Advkat, partner, Henrik Hltse hh@bechbruun.cm Overblik Hvrnår kan rdregiver frhandle? Tilbudslven Udbudsdirektivet Frsyningsvirksmhedsdirektivet

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel

Kompetenceklynger - Opbygning og værditilførsel Kmpetenceklynger - Opbygning g værditilførsel Martin Stenfeldt, 40 år Cand.merc (B2B-marketing) 15 års kmmerciel medtech erfaring Int. Prduktmarketing (Radimeter Medical A/S) Prjektsalg i USA (Radimeter

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Globallinjen - At tro at alt er muligt

Globallinjen - At tro at alt er muligt Glballinjen - At tr at alt er muligt Frmål - At kunne navigere i en glbal verdensrden, g kunne frstå de kulturelle g øknmiske frskelle lande imellem. - At kunne udvide elevens frståelse af verden g udfrdrefrdmme/frestillinger.

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

4. Overordnet planlægning

4. Overordnet planlægning Prjekt Julefrkst 2004: Eksempel på Prjekthåndbg 4. Overrdnet planlægning Indhld: 00 Planlægningsmetden 10 Omgivelserne 20 Resultatmål 30 Øknmimål 40 Hvedfrløb 50 Organisatinsfrm fangel Prjektledelse as

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt

Modulbeskrivelse. Modul 14. Lokalt tillæg til studieordningen. Ergoterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelorprojekt Mdulbeskrivelse Lkalt tillæg til studierdningen Mdul 14 Ergterapeutisk udviklingsarbejde. Bachelrprjekt August 2015 DASN g TON / TRHJ g LIFP 1 1.0. Indledning Mdulbeskrivelsen fr mdul 14 består af studieaktivitetsmdellen,

Læs mere

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum

Regionalt vækstpartnerskab for 2015 mellem regeringen og Syddansk Vækstforum Reginalt vækstpartnerskab fr 2015 mellem regeringen g Syddansk Vækstfrum 19. december 2014 Regeringen g Syddansk Vækstfrum er enige m at styrke samarbejdet m indsatsen fr vækst g erhvervsudvikling, blandt

Læs mere

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter

Varetagelse af kørselsadministrationen for specialundervisningen og brugere i de tidligere Frederiksborg og Københavns amter MOVIA Den Krdinerende Funktin fr Specialundervisning (kørselsadministratinen) Aftaleparadigme Varetagelse af kørselsadministratinen fr specialundervisningen g brugere i de tidligere Frederiksbrg g Københavns

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne.

Et redskab til brug ved mediekontakt, hvad enten den er opsøgende og man selv tager kontakt eller Rotarys repræsentanter bliver opsøgt af medierne. Værktøjskassen Et redskab til brug ved mediekntakt, hvad enten den er psøgende g man selv tager kntakt eller Rtarys repræsentanter bliver psøgt af medierne. Indhld: Værktøjskassen...1 Indhld:...1 01. Generelt

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København

Referat af møde i budgetsamrådet. Dagsorden. Budgetsamråd for fællesfonden. Møde d. 18. marts 2014, kl. 10-14 i København Referat af møde i budgetsamrådet Deltagere: Kjeld Hlm, Paw King Andersen, Helle Samsn, Klaus Kerrn-Jespersen, Inge Lise Pedersen, Verner Hylby, Knud-Erik Rasmussen, Jens Andersen, Karsten Knradsen, Erling

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg

Betingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Faaborg Betingelser fr handel med værdipapirer i Sparekassen Faabrg Gældende fra 1. nvember 2007. Intrduktin Handel med værdipapirer er et vigtigt frretningsmråde fr Sparekassen Faabrg, hvrfr vi ønsker at give

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL

Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hos KL Referat af REG LAB bestyrelsesmøde den 14. maj 2008 hs KL Deltagere: Hans Henrik Fischer, Marlene Haugaard, Hanne Schu, Trben Kjærsgaard, Niels Jhannesen, Finn Lauritzen, Gitte Bengtssn, Henrik Tft Jensen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

Ansøgningsskema til små projekter

Ansøgningsskema til små projekter Ansøgningsskema til små prjekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning m støtte til prjekter med et budget på højest 500.000 kr. men på mindst 100.000 kr. (Bagatelgrænse). Der kan søges støtte til:

Læs mere

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune

Samlet oversigt over. Politikker, strategier, retningslinjer og administrationsgrundlag. i Næstved Kommune Samlet versigt ver Plitikker, strategier, retningslinjer g administratinsgrundlag i Næstved Kmmune Udarbejdet g fastlagt af MED-Hvedudvalget Næstved Kmmune December 2011 Gældende pr. 1. januar 2012 Frrd

Læs mere

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse

Særlige danske konkurrenceparametre Bæredygtig ressourceudnyttelse Særlige danske knkurrenceparametre Bæredygtig ressurceudnyttelse Bidrag til ny GUDP strategi - wrkshps afhldt 12. september 2014 GUDP afhldt t wrkshps fr virksmheder, rganisatiner g andre interessenter

Læs mere