Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG.JUNI 2006 NR.2. - så lægger vi forårsarbejdet bag os

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG.JUNI 2006 NR.2. - så lægger vi forårsarbejdet bag os"

Transkript

1 Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG.JUNI 2006 NR.2 - så lægger vi forårsarbejdet bag os

2 2 Furesø Nyt BESTYRELSE: Seniorsejlads: Sune Elvig Formand Sune Elvig Kasserer Finn Andreasen, tel Bådejerlaug Per Balle Jensen, tel mobil: yachtklubben.dk Ungdomsleder Henrik Brendstrup yachtklubben.dk Søren Christensen Andre kontakter Koordineringsudvalg: Henrik Brendstrup Peter Salskov Iversen Olaf Bertelsen Søren Christensen Sven Koefoed-Hansen Helmer Petersen Susanne Gormsen Jørgen Krogh Jonas Kældsø Christian Iversen yachtklubben.dk Torsdagsmatch-koordinering: Finn Beldring Søren Christensen yachtklubben.dk Træning: Jonas Kældsø Frederik Hallas Lærke Nørgaard Niels Joachim Gormsen Kasper Knigge Christian Iversen Ynglinge-udvalg: Olaf Bertelsen Henrik Brendstrup Ynglingesejlads for juniorer onsdag: Lærke Nørgaard Pr og sponsor ansvar: Gert Eriksen, tel Hans Jørgen Sønderskov Lanciers og Squaredance: Ulla og Hans Bjørn Sekretær Kirsten Borbjerg Havnen Hans Saustrup Kristensen, tel Trivsel Eva Carslund Annette Hasselbrinck tel Juniorudvalg v/ Christian Iversen Niels Joachim Gormsen Frederik Hallas Furesø Nyt: Karsten Kjær, tel Huset: Sejlerskole: Jørn Berril, tel Optisejlads: Sven Koefoed Helmer Petersen Peter Salskov-Iversen 405 og 29er - sejlads: Susanne Gormsen Webmaster Karsten H. Sørensen Yachtklubben Furesøen, Dronninggårds Allé 124 B, DK-2840 Holte Kontoret er åbent torsdag kl , tlf.: Tlf. forhal: ,

3 Formanden tager ordet Furesø Nyt Jubii. Sæsonen er i gang. Jeg er nu i gang med min første sæson som formand for YF. Det er en spændende og udfordrende opgave. Jeg er pludseligt blevet et kendt ansigt og har allerede hilst på mange af YF s medlemmer. YF har allerede været vært for både stævner og træningslejre. En stor tak skal lyde til de medlemmer og forældre der har støttet op om disse aktiviteter. Vi er som medlemmer af YF en broget flok, alle med kærlighed til sejladsen. Du er således del af et fælleskab som medlem af YF. YF baserer sig hovedsageligt på frivillig arbejdskraft. Du vil derfor som medlem opleve at ikke alt fungerer optimalt. Giv en hånd med og støt din klub til fælles bedste. God vind! 3 Næste blad: deadline for indlæg d. 8. september 2006

4 4 Furesø Nyt Referat fra generalforsamlingen Til stede var 39 medlemmer samt 8 bestyrelsesmedlemmer. 1. Valg af dirigent Formanden, Ilene Eriksen, bød velkommen og foreslog Henrik Wenkens som dirigent, hvilket han accepterede og blev derefter valgt med akklamation. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at reglerne for indkaldelse var overholdt. Da ingen havde indvendinger, kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for lovlig og åbnet. Dirigenten oplæste dernæst dagsordenen, hvorpå han gav ordet til formanden. 2. Formandens beretning. Årsberetningen for 2005 har været bragt i FuresøNyt, nr.1, marts Formanden ønskede ikke at tilføje noget hertil, og da heller ikke forsamlingen havde nogen bemærkninger til beretningen, blev denne godkendt med akklamation. 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse. Dirigenten åbnede punktet med at oplæse revisionsrapporten, der kun havde en bemærkning om, at værdipapirerne burde ansættes nærmere salgsværdien. Regnskabet for 2005 var udsendt i samme nr. af FuresøNyt som beretningen. Kassereren, Finn Andreasen, gennemgik regnskabet og kommenterede afvigelserne fra budgettet. Regnskabet balancerer med et overskud på kr ,-, hvilket i høj grad skyldes stor støtte fra fonds og andre sponsorer. Af særlige udgiftsposter kan nævnes: forsikringer, ny motor til Delfinen, professionel maling af de 2 Ynglinge i hallen. Udgiften hertil svarer næsten til bådenes værditilvækst. Fra salen blev der spurgt om Ynglingenes regnskabsførte værdi. Kassereren svarede, at dette i høj grad måtte baseres på et skøn. Regnskabet blev godkendt med akklamation. 4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og pladsleje, rykkergebyr mm.

5 Furesø Nyt 5 Budgettet for 2006 var udsendt i FuresøNyt sammen med regnskabet. Opstillingen er præget af, at flere mindre poster er flyttet til koordineringsudvalget. Posten til træner var øget som følge af at vi tilbyder træning for seniorer i forbindelse med Torsdagsmatcherne. Der forudses udgifter til ny kloakpumpe på ca kr. Varmtvandsbeholderen har fået nye varmepatroner, hvorefter den forventes at holde mange år endnu, således at vi har ro til at planlægge husets fremtidige opvarmning. I lighed med sidste års budget var sponsor- og fondsstøtte sat til nul. Fra salen blev der spurgt, om der i budgettet var indregnet den foreslåede kontingentforhøjelse. Svar: Nej, da denne jo først skal vedtages efter godkendelse af budgettet. Fra Salen: Er der afsat midler til en ny opvaskemaskine? Svar fra flere sider: Den gamle maskine har fået nye kurve, og hvis den passes ordentligt, f. eks. med regelmæssig afkalkning, er opvaskeresultatet tilfredsstillende. Kassereren kommenterede kort bestyrelsens forslag til forhøjelse af kontingent og pladsleje. Fra salen blev der spurgt om kontingenter i andre klubber. Svar fra flere sider: Forholdene er ikke lette at sammenligne, idet adgang til klubbernes både er ret så forskelligt, men ud fra en generel vurdering må YF siges at ligge nogenlunde midt i feltet. Herefter kunne dirigenten sætte forslaget til afstemning ved håndsoprækning. Dette blev vedtaget med 45 for, ingen imod, og 1 der hverken stemte for eller imod. Bestyrelsens forslag var hermed godkendt. 5. Behandling af evt. indkomne forslag. Der var indkommet 2 forslag. Forslag 1. Dirigenten oplæste første forslag, der gik ud på kontingentfritagelse for topresultater ved store sejlsportsstævner. Forslaget var indstillet af Stephan Nandrup- Bus, som derefter fik lejlighed til at fremsætte supplerende kommentarer. I salen udspandt der sig

6 6 Furesø Nyt derefter en livlig diskussion, hvorunder flere udtalte, at det ville være mere rimeligt at honorere de mange i klubben der udførte et stort og ulønnet arbejde. Formanden oplyste, at sejlerne stort set betaler selv, dog støtter klubben ved ansøgninger til kommunen og ved at betale lidt til forsikringer ved sejladser i udlandet. Bestyrelsen var imod forslaget, som herefter blev sat til afstemning. Resultatet heraf var: 1 for, 43 imod og ingen, der hverken stemte for eller imod. Forslaget var hermed forkastet. Forslag 2. Dirigenten oplæste andet forslag, der gik ud på, at man sammen med kontingentet indbetalte et beløb, som efterfølgende kunne refunderes ved aktiv deltagelse i Hus- og havnedage. Forslagsstilleren var Annette Hasselbrinck. I den efterfølgende diskussion var der argumenter både for og imod, men efterhånden viste der sig en vis betænkelighed ved administrationen af forslaget, retfærdigheden overfor ægtefæller og andre mindre aktive medlemmer, og overfor de, der arbejder frivilligt for klubben hele året. Ved den efterfølgende afstemning var der 3 for, 36 imod, og en del der hverken stemte for eller imod. Forslaget var hermed forkastet. Efter en pause kunne generalforsamlingen fortsætte med: 6. Valg af bestyrelse, jfr. 12. Dirigenten redegjorde for de nødvendige valg og oplyste, at bestyrelsen ønskede fremover at have 9 medlemmer. Formanden Ilene Eriksen har meddelt, at hun trækker sig midt i valgperioden. Derfor skal der vælges en ny formand for 1 år. Bestyrelsen anbefalede Sune Elvig, der havde fungeret som konstitueret formand siden januar. Der var ingen modkandidater, og han blev valgt med akklamation.

7 Furesø Nyt 7 Kassereren Finn Andreasen, formanden for Bådejerlauget Per Balle Jensen og formanden for Havnen Hans Saustrup Kristensen var alle på valg for en periode på 2 år. Der var ingen modkandidater, og alle blev valgt med akklamation. Som nye medlemmer af bestyrelsen foreslog denne Annette Hasselbrinck og Søren Christensen. Der var ikke andre kandidater, og begge blev valgt med akklamation. Bestyrelsen består herefter af Sune Elvig, Finn Andreasen, Per Balle Jensen, Hans Saustrup Kristensen, Henrik Brendstrup, Eva Henriksen, Kirsten Borbjerg, Annette Hasselbrinck og Søren Christensen. 7. Valg af juniorudvalg, jfr. 13. Der var ingen juniorer tilstede. Juniorudvalget består pt. af Christian Iversen, Frederik Hallas og Niels Joakim Gormsen. Bestyrelsen skal iflg. Vedtægterne efterfølgende sørge for at få fyldt udvalget op med juniorer. 8. Valg af en eller to revisorer, jfr. 15. Revisorerne Lisbeth Brendstrup og Niels Axholm var begge villige til genvalg. Forsamlingen valgte dem med akklamation. 9. Eventuelt. Salen: Der blev rettet en tak til Eva Henriksen for hendes initiativer for trivselen i klubben. Sven Bertelsen påpegede at det ville være rimeligt at bruge havnereglementet til at kræve vinterens bådpladser rengjorte, og at manglende overholdelse burde koste til klubben. Peter Lohman spurgte om hvordan det gik med et tidligere fremsat forslag om en nål, der kunne bruges af medlemmer med en rund anciennitet, som f.eks. 25 eller 50 års medlemskab. Formanden svarede, at bestyrelsen ikke havde haft tid til at finde en god udformning.

8 8 Furesø Nyt Søren Christensen opfordrede medlemmerne til at besøge klubbens hjemmeside og gerne forsyne denne med historier og kommentarer. Sven Bertelsen supplerede med at anbefale Holte Roklubs hjemmeside, der viste videooptagelser af det lokale vejr og aktiviteter på søen set fra deres klubhus. Hertil meddelte formanden, at en sådan brug af et videokamera var ulovlig, og at vi i YF tidligere har fravalgt at følge HR s eksempel. Christian Prahn havde set, at isen endnu lå i Store Kalv, og at vejret hidtil havde været for koldt til at, man kunne udføre nødvendige arbejder på bådene. Det var derfor et spørgsmål, om man kunne være klar til søsætning 24. april. PBJ svarede, at vi ville se tiden og vejret lidt an endnu, inden vi forsøgte af flytte søsætningen. Det ville i øvrigt ikke være en nem sag, idet vognmændene ville være meget travlt optagne med søsætninger for andre klubber. Måske kan vi blive nødt til den lidt dyrere løsning i år med 2 dage for søsætning. Erik Jønsson spurgte, om det var rigtigt, at skolechefen Jørn Berril ville trække sig. Formanden svarede bekræftende, og nævnte, at Jørn ville fortsætte lidt endnu. Men det ville være fint, om der var nogle, der ville melde sig til jobbet. Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og erklærede Generalforsamlingen for afsluttet kl Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og takkede bestyrelsen for et godt arbejde. Dirigent: Henrik Wenkens Referent: Hans Saustrup Kristensen

9 Furesø Nyt 9 Hus- og Havnedagen søndag den 21. maj 2006 Vejret var lidt blandet. Det var køligt og blæsende, og af og til truende det med byger, men heldigvis ikke noget der generede alvorligt. Dog blev frokosten indtaget i skolestuen. Her blev der med god appetit indtaget sild, spegepølse, leverpostej, frikadeller, agurk, tomater, skinke og ost samt øl og vand til at skylle efter med. Frokosten var en god lejlighed til at foretage optælling, og jeg kom til, at der var i alt 22 fremmødte. Som noget helt nyt var der mulighed for sammenstød med et andet arrangement. For at redde en træningsweekend, der skulle have været afholdt i Sundet for Ynglingesejlere, men som med kort varsel var ved at gå i vasken, havde YF tilbudt at stille sø, vind, havn og hus til rådighed. Undertegnede og Eva fik meget kort tid til at vurdere situationen, før YF kunne sige ja. Men vi fik dog at vide, at sejlerne ville være ude på søen, medens der skulle arbejdes og spises. Så det blev et ja. Alligevel måtte vore planer revideres kraftigt på selve dagen. Da Ynglingesejlerne skulle tilberede madvarer udenfor, blev vi nødt til at indskrænke vedligeholdelse af huset kraftigt. Vi kunne således ikke i fuldt omfang lave det planlagte arbejde med algebekæmpelse og træbeskyttelse på honnørbro, gavl, balkon og tagudhæng, medens der blev tilberedt madvarer lige nedenfor. Det var heller ikke heldigt, at køkkenet var alvorligt overbelastet med disse overlappende arrangementer. Den nye opvaskemaskine fungerede fint, blot den blev betjent rigtigt. Ved så megen opvask ville det have været formålstjenstligt, om alle havde skyllet servicet, før man satte det ned i maskinen. Heldigvis var der lavet en lang optimistisk seddel med arbejdsønsker, så der var nok at rive i. Asken blev vasket grundigt, der blev fjernet blade og ukrudt over en stor del af standpladsen langs skrænten, og trappen i nærheden af Jægerhuset har sjældent været så flot renset for blade. Østmolen fik en god omgang med skrabning af alger, mos og lav. Medens Ynglingene var ude på søen, kunne vi dog foretage nogen bekæmpelse af alger på balkon og trappe. Skolestuens vinduer blev rensede og pudsede. Der blev fejet blade væk fra taget over skurene, og det store træ i mastegården fik beskåret nogle store grene, hvis spidser sled på tagpappet. Per lagde bil og trailer til, så vi kunne flytte bladbunkerne om i skoven og senere køre affald på lossepladsen. Alle gik til opgaverne med stor energi og godt humør. Undertegnede var så optaget af at sikre, at de forskellige havde arbejdsredskaber og rimelige arbejdsopgaver, at han glemte at kalde til den velfortjente arbejdspause kl. 11! Min dybeste undskyldning. Men et par af arbejdssjakkene fik mig hurtigt kaldt til orden. Hen på eftermiddagen måtte der ryddes op, sættes på plads. Alt i alt var det set fra havneudvalgets side en vellykket dag. Alle tog fat med godt humør og energi. Herfor skal der formuleres en varm tak til alle fremmødte for deres indsats. Næste Hus- og havnedag : Søndag d. 24. september På havneudvalgets vegne Hans Saustrup Kristensen

10 10 Furesø Nyt To nye æresmedlemmer Efter generalforsamlingen d. 5 april 2006 holdt Hans Saustrup Kristensen følgende tale. Ilene meldte sig ind i klubben og sejlerskolen d. 25. december Hun viste sig hurtigt som en god sejler, og efter diplom og førernål i 1980 kunne skolen godt tænke sig at kapre hende som lærer på skolen. Men inden man fik spurgt, havde Ilene meldt sig selv som interesseret. Denne iver for at lære de unge at sejle har været karakteristisk for Ilene gennem alle årene. Hun har altid interesseret sig for skolen og for at finde aktiviteter for de unge efter sejlerskolen. Hun var selv en ivrig jollesejler og deltog i mange kapsejladser. Gennem mange år deltog hun i vedligeholdelsen af FUR I og Triton. Ilene har også i høj grad bidraget til det sociale samvær i klubben. Helt fra starten gik hun ind i trivselsudvalget, hvor hun som formand gjorde en stor indsats med tilrettelæggelse af fester og hyggeaftener efter sejladser. I trivselsudvalget stod Ilene for mange gode aktiviteter i forbindelse med klubbens arrangementer: middage med musik efter generalforsamlinger, standerhejsninger og nedtagelse. Sommertur til Nørreskoven og St. Hans Aftensfest. Jeg mener, at det var Ilene, der startede aftener med lancier i klubben. Denne aktivitet fortsætter i fin gænge. Ilene har været en meget aktiv formand med stor interesse for ungdomsarbejdet. Hun har lagt stor energi i at finde egnede rammer for

11 Furesø Nyt 11 juniorarbejdet indenfor YF. Her vil jeg nævne koordinationsudvalget, som har aflastet bestyrelsen meget, og som har fået en stor grad af frihed til at disponere indenfor de af bestyrelsen fastsatte rammer. Det må også nævnes, at Ilene har været meget aktiv med at starte match-race her på Furesøen. Ilene har lagt meget arbejde i at repræsentere YF udadtil, både overfor kommunen og overfor Dansk Sejlunion, Sundklubberne o.a. Det har været meget trygt at sidde i bestyrelsen med Ilene som formand igennem 5 år. Hun har haft sans for at se det væsentlige og de store linier i en sag. Hun har påtaget sig store opgaver, som hun satte en ære i at følge til dørs. En lille kritik kunne gå på, at hun måske påtog sig for meget. Hvis hun ville have et eller andet gjort; spurgte hun ud i bestyrelsen, og hvis vi så var lidt for længe om at svare, fordi vi lige måtte overveje, hvordan dette kunne finde plads ved siden af vore private gøremål, ja så havde hun ofte selv påtaget sig hvervet, inden vi overhovedet fik svaret. I efteråret blev Ilene syg, og hun måtte trække sig noget tilbage fra formandshvervet, og i aften er det slut som formand. Vi har fuld forståelse for, at i denne situation har familie og helbred første prioritet. Klubben har meget at takke Ilene for, derfor er her et diplom med teksten: Som tak for et mangeårigt arbejde for klubben, sejlerskolen, sejlsporten og i særdeleshed optimistjolle- og ynglinge-sejlerne samt for en stor indsats som formand glæder det bestyrelsen at kunne udnævne ILENE ERIKSEN til æresmedlem af Yachtklubben Furesøen. Og her er et emblem med ret til at bære samme. Hele forsamlingen gav Ilene stående applaus og Suset fra Furesøen Ved det ellers uformelle onsdagsmøde onsdag d. 10. maj 2006 sagde Hans Saustrup Kristensen følgende: Det var en af Ilenes sidste handlinger som formand at foreslå det, som jeg nu er i gang med, og forslaget fik omgående bestyrelsens tilslutning. Derfor retter jeg nu blikket mod dig, Eugen. Du og Bent har tilbragt megen tid i klubben, hvor I havde et øje på hver finger for at se, om alt gik rigtigt for sig. Hvis I fandt noget, der burde repareres, gjorde I opmærksom på det, eller hvis det var en mindre ting, reparerede I det uden videre selv:

12 12 Furesø Nyt Den indsats, som her er skitseret ganske kort, har været uvurderlig for klubben og dens medlemmer. For klubben har det været praktisk, at leverandører og reparatører vidste, hvornår der var nogen til at tage imod dem og deres varer, og for medlemmernes både har din tilstedeværelse virket som en beskyttelse imod hærværk og tyveri. hængende døre, svigtende låse, dryppende vandhaner, løsagtige klapstole, løse fortøjningsringe oma. I førte også tilsyn med, om bådene var forsvarligt fortøjede. Hvis dette ikke var gjort godt nok, fortøjede I selv bådene på en bedre måde, og herigennem forhindrede I ofte skader på nabobådene. I har også været aktive med at begrænse algevæksten på broerne. Da Bent blev gammel, og ikke længere kunne gøre en indsats, ville han gerne fortsætte med at komme i klubben for at følge med i, hvad der skete, og her tog du dig af ham, når det blev nødvendigt. Efter Bents død har du, Eugen, fortsat i fineste stil. Hver mandag og onsdag har du været i klubben lige bortset fra enkelte dage, hvor sneen lå højt. I klubben sætter vi megen pris på din retlinede karakter og dit menneskekundskab. Hvis du ikke er tilfreds med et eller andet, har du din egen måde at meddele dette på, så man ikke er i tvivl. Men du gør det på en fin måde, så ingen kan føle sig gået for nær. For at gøre en ende på denne tale vil jeg slutte med konklusionen: bestyrelsen har besluttet at udnævne Eugen til æresmedlem. Her er et diplom med teksten: Som tak for en mangeårig indsats med vedligeholdelse af klubbens faste materiel, med overvågning og med tilsyn med alle havnens både glæder det bestyrelsen at kunne udnævne EUGEN MASCHØLN VESTER til æresmedlem af Yachtklubben Furesøen. Holte, april Og her er et emblem med ret til at bære samme. De tilstedeværende gav Eugen en stående applaus. HSK

13 13 Furesø Nyt Invitation til sejlads. Fur I er nu kommet i vandet og med venlig hjælp fra gode klubmedlemmer er masten sat på, så snart er den gamle dame sejlklar. Hvis der er nogle, der har lyst til at prøve at sejle med Fur I, sejles der lørdag eftermiddag ca. kl. 14. Interesserede er meget velkommende til at prøvesejle den sammen med bådeholdet. Interesserede kan kontakte Søren på eller Christian på God Vind. Fur I bådholdet.

14 14 Furesø Nyt Thomas Carlsen filialchef i BG Bank i Holte overvåger at sejleren Trine Bentzen døber den nye jolle. Dåben sker efter traditionen i Furesøvand Pressemeddelelse: Yachtklubben Furesøen udbygger Optimistafdelingen Ungdomsafdelingen i Yachtklubben Furesøen var samlet i torsdags for at døbe en ny Optimistjolle sponseret af BG Bank i Lyngby's Fond. Yachtklubben har gennem det seneste par år konsolideret sin position som den største sejlklub i Det Grønne Område, og satser med nyt materiel på at kunne tiltrække endnu flere unge sejlere. Den nye Optimistjolle blev døbt BG Bank V noget som mere end antyder at BG Bank i Lyngbys Fond gennem tiden har spillet en betydelig rolle i fornyelsen af Yachtklubbens flåde. Thomas Carlsen, filialchefen i BG Bank i Holte, var til stede ved dåbshandlingen sammen med en lang række sejlere og sejlerforældre. Det var den 11-årige Optimistsejler Trine Bentzen fra Virum, som var gudmor. Attraktivt samlingssted Yachtklubben Furesøen forventer at anskaffe flere Optimistjoller i de kommende måneder. Målsætning bag dette er at være et attraktivt samlingssted for helt

15 Furesø Nyt 15 unge sejlere i alderen fra 8 til 14 år. Yachtklubbens PR-ansvarlige Gert Eriksen oplyser, at der i dag er ca. 40 børn, som sejler Optimistjolle i Yachtklubben. Yachtklubben Furesøen er i den sammenhæng glad for støtten fra BG Bank, som er med til at sikre at børn i Det Grønne Område fortsat kan sejle i Yachtklubben Furesøen uden at skulle stille med en adgangsbillet i form af egen optimistjolle. Sejl med! Det er også muligt for dit barn at prøve kræfter med vinden på Furesøen som jollesejler i Yachtklubben Furesøen. Kontakt klubben på - så laver vi en aftale om nogle prøveture før indmeldelse i klubben. Og dit barn kan sagtens starte med at sejle i regntøj og gummistøvler. Du finder også mere information på Yderligere oplysninger kan fås hos: Yachtklubben Furesøens Opti-udvalg, Peter Salskov-Iversen: Privat / mobil PR-ansvarlig Gert Eriksen: Privat / arbejde / mobil Yachtklubben Furesøen, den 15. maj 2006 Fortøjninger 2006 Nu er de fleste både søsatte og ligger på deres plads i havnen. Men op imod halvdelen af de private bådes agterfortøjninger er ikke i overensstemmelse med Havne- og Pladsreglement Jeg citerer et stykke fra 2f: Nogle pæle er forsynet med en metalknage, som kun er beregnet til bekvem ophæng af tovværket, når man er ude i søen. Fortøjningerne må ikke fastgøres til knagerne eller hvile på disse. Selve fortøjningen fastgøres under knagen med et pælestik om pælen. På ydersiden af pælen er der anbragt en knage af træ, der forhindrer fortøjningen i at glide ned. Hvis fortøjningen er anbragt for højt oppe på pælen, kan trækket få pælen til at skride eller arbejde sig løs. Derfor sæt jeres fortøjninger rigtigt. Nogle snedige bådejere har brugt en tynd line fra pælestikket om pælen til at hindre fortøjningen i at glide ned og til at holde pælestikket i en passende højde. Hans Saustrup Kristensen, formand for Havneudvalget.

16 16 Kalender Ugentlige aktiviteter: Hver man/tir/ons. fra 18/4 kommer senere Sejlads-træning for Juniorer Trænerudvalg Hver man/tir fra maj Sejlads-træning for sejlerskolen Hver tirsdag fra standerhejsning Seniorsejlads Sune Elvig Hver torsdag fra maj Formiddagssejlads Kirsten Bargisen Hver torsdag (6/4 26/10) YF kontoret bemandet Bestyrelsen Hver torsdag (27/4 31/8) Torsdagsmatch YF-BS-FAS Hver søndag (10/9 8/10) Søndagsmatch (minus den 17/9 og 1/10) YF-BS-FAS Lør/søn (7/10-12/11) Havnetilsyn ved landsætning af privatbåde HSK / PBJ Desuden er der alle de individuelle aktiviteter: Mdr./Dag Dato Fra kl. Til kl. Aktivitet Ref. Jun.Tor Seniortræning kapsejlads Trænerudvalget Jun.Tor Torsdagsmatch Dommer BS Jun.Lør Privat arrangement, klubhuset Bestyrelsen Jun.Tor Torsdagsmatch Dommer FAS Jun. Lør Afslutning på den årlige lystfisker-konkurrence Bestyrelsen Jun. Lør. 10 ca Søllerød Kommune, picnic Bestyrelsen Jun. Søn Forårsstævne for alle sejlbåde PBJ Jun. Man Grillaften, Yachtklubbens fødselsdag Bestyrelsen Jun. Tor Torsdagsmatch Dommer YF Jun. Lør Privat arrangement, klubhuset Bestyrelsen Jun. Tor Torsdagsmatch Dommer FAS Jun. Fre Sankt Hans i YF. Se opslag i klubben. Bestyrelsen Jun. UGE 26 OPTI - SEJLERLEJR VED HERSLEV STRAND Optiudalget. Jun. Tor Torsdagsmatch Dommer YF Jul.Tor Torsdagsmatch Dommer BS Jul.Tor Torsdagsmatch Dommer FAS Jul.Tor Torsdagsmatch Dommer YF Jul.Tor Torsdagsmatch Dommer FAS Aug. Tor Torsdagsmatch Dommer YF Aug. Tor Seniortræning kapsejlads Trænerudvalget Aug. Tor Torsdagsmatch Dommer BS Aug. Søn Sjælland rundt indenom for alle sejlbåde PBJ Aug. Tor Torsdagsmatch Dommer FAS Aug. Lør/Søn 19/ Skolens kapsejlads weekend Skolen

17 Kalender 17 Aug. Tor Seniortræning kapsejlads Trænerudvalget Aug. Tor Torsdagsmatch Dommer YF Aug. Fre-Søn DM i Yngling HB Aug.Tor Sidste torsdagsmatch Dommer FAS Sep. Lør Opti klubmesterskab. Optiudvalget Sep.Søn Første søndagsmatch Dommer YF Sep. Lør/søn Torm- Grandprix Optiudvalget Sep. Søn Søndagsmatch Dommer FAS Sep. Søn Hus- og havnedag Bestyrelsen Sep. Lør Furesømesterskab Arrangør BS Okt. Søn Wayfarer stævnearrangør FAS Okt. Lør Førerprøver Skolen Okt. Søn Sidste søndagsmatch Dommer FAS Okt. Søn. 8 ca Match præmieuddeling i FAS FAS efter matchen Okt. Lør Førerprøver (1. reservedag) Skolen Okt. Søn Førerprøver (2. reservedag) Skolen Okt. Lør-Søn Furesø Koppen. Åbent Yngling stævne. HB Okt. Tor Sidste kontoraften med bemanding Bestyrelsen Okt. Lør Toddish Cup Arrangør søges!! Okt. Lør Standernedhaling Bestyrelsen Okt. Søn Afrigning af skolebåde for landsætning Skolen Okt. Man Bådoptagning med mobilkran HSK / PBJ Nov. Lør Rengøring + afdækning af klubbåde Alle Nov. Fre Lancier & Square dance (første aften) Ulla Foxby Nov. Tors Klubaften for seniorer Sune Elvig Dec.Fre Lancier & Square dance Ulla Foxby Dec.Søn Sidste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen Se altid efter opslag i klubben og på angående arrangementerne. Der kan komme ændringer eller nye aktiviteter til.

18 18 Meddelelser fra kassereren Kontingenter m. v. gældende pr. 1/ Kontingent Juniorkontingent pr. år 800,00 pr. halvår 400,00 Seniorkontingent pr. år 1270,00 pr. halvår 635,00 Ægtefællekontingent pr. år 380,00 pr. halvår 190,00 Passivkontingent pr. år 260,00 pr. halvår 130,00 Indmeldelsesgebyr 1.familiemedlem 340,00 Indmeldelsesgebyr flg. familiemedlemmer 170,00 Sommerskolekontingent 640,00 Leje af bådplads, skab og stativ/trailerplads Helårsplads pr. kvm. pr. år 158,00 pr. halvår 79,00 Halvårsplads pr. kvm. pr. år 105,00 pr. halvår 52,50 Optistativplads pr. år 240,00 pr. halvår 120,00 Brætplads pr. år 260,00 pr. halvår 130,00 Skab pr. år 300,00 pr. halvår 150,00 Stativ/trailerplads(sommer) 620,00 Leje af hal Bærbare joller pr. uge i 1. og 2. uge 80,00 pr. uge i 3. og 4. uge 160,00 Andre både pr. uge i 1. og 2. uge 160,00 pr. uge i 3. og 4. uge 320,00 Leje af hallen skal så vidt muligt højst vare 2 uger. Leje af trailer, beddingvogn og kran Trailer/beddingvogn 1.dag 160,00 pr.dag flg.dage 80,00 Kran (kun ikke-medlemmer) 160,00 Diverse Depositum for nøgle 200,00 Klubstander 120,00 Slipsenål 80,00 Label til bil/båd 15,00 Ekstrakontingent for rykker 75,00 Junior-, senior-, ægtefælle- og passivkontingent, helårs-,halvårs-, optistativ-og brætpladsleje samt skabsleje opkræves to gange om året med det halve af det årlige beløb. Alle andre beløb betales på én gang. For ægtefællekontingent og rabat på indmeldelsesgebyr kræves bopæl på samme adresse. Betalingsfrister Raten for 1. halvår skal være betalt senest 31. januar. Raten for 2. halvår skal være betalt senest 31. juli. Træf en aftale med kassereren, hvis du ikke kan overholde disse frister. Har du ikke en aftale, udsender vi rykkeropkrævning, der tillægges et gebyr på 75 kr. Udmeldelse Udmeldelse skal ske skriftligt iflg. klubbens love og har virkning fra det følgende halvår. Venlig hilsen Finn Andreasen, kasserer

19 Støt vores sponsorer: Furesø Nyt 19 Bo Reker Andersen s Auto O O Kontakt: Bo Reker Andersen, tlf Skovlytoften 30, 2840 Holte Autoværksted specialiseret indenfor Ferrari, BMW, Alfa, Maserati - også andre bilmærker. Kontakt: Kontakt: Peder Bay-Jensen, tlf Leif Lyngby Sonne-Mortensen, Hovedgade 52, tlf Lyngby Holte: Holte Stationsvej 20, 2840 Holte Landsdækkende bank, som også tilbyder realkredit, Landsdækkende livsforsikring, pensionsforsikring, bank, som også skadesforsikring tilbyder realkredit, m.v. livsforsikring, pensionsforsikring, skadesforsikring m.v. Kontakt: Tlf Holte: Øverødvej 3, 2840 Holte Landsdækkende bank, som også tilbyder realkredit, livsforsikring, pensionsforsikring, skadesforsikring m.v. Kontakt: Helle Kontakt: Laugesen, tlf Toftebæksvej Leif Sonne-Mortensen, 1B, 2800 tlf. Lyngby Holte: Holte Stationsvej 20, 2840 Holte Landsdækkende inden for realkredit, tilbyder tillige bankog Landsdækkende forsikringsydelser. bank, som også tilbyder realkredit, livsforsikring, pensionsforsikring, skadesforsikring m.v. Kontakt: Thomas Skallebæk, tlf Holte: Holte Midtpunkt 1, 2840 Holte Landsdækkende bank via DS er der indgået et samarbejde, hvor kundepakken Danske Ekstra fås med specielt sejlerkort til fordelagtig pris LIGE HER! - er der plads til Kontakt: Helle Laugesen, tlf Toftebæksvej dit firmas logo! 1B, 2800 Lyngby Landsdækkende inden for realkredit, tilbyder tillige bankog forsikringsydelser. Kontakt: Tlf Lyngby: Nørgaardsvej 3, 2800 Lyngby Områdets førende byggemarked og tømmerhandel, forhandler bl.a. Hempel skibsmaling og tovværk LIGE HER! - er der plads til dit firmas logo! de støtter os! Kontakt: Tlf Lundtoftevej 150, 2800 Lyngby Yachtmaling og meget mere de støtter os!

20 YF Dronninggaards Allé 124B,2840

Furesø Nyt. Optimister. - i en særlig vægtklasse

Furesø Nyt. Optimister. - i en særlig vægtklasse Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 52. ÅRGANG. MARTS 2007 NR.1 Optimister - i en særlig vægtklasse -har i vinter renoveret Solingen, som Klubben fik forærende for nogle år tilbage. Med Birger

Læs mere

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang Juni 2008

Furesø Nyt. Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang Juni 2008 Furesø Nyt Medlemsblad for Yachtklubben Furesøen - 53. årgang Juni 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE... Side Formanden tager ordet... 3 Referat af generalforsamling i YF den 3. april, 2008... 4-6 Referat af Ekstraordinær

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen kl. 19 i klubhuset. Godkendt 30. april 2013

Referat fra generalforsamlingen kl. 19 i klubhuset. Godkendt 30. april 2013 1 Referat fra generalforsamlingen 2013-03-19 kl. 19 i klubhuset. Godkendt 30. april 2013 Til stede var 71 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 12 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret.

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG. MARTS 2006 NR.1

Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG. MARTS 2006 NR.1 Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 51. ÅRGANG. MARTS 2006 NR.1 2 FuresøNyt BESTYRELSE: bestyrelse@yachtklubben.dk Formand Ilene Eriksen, tel. 4593 4335 formand@yachtklubben.dk Kasserer Finn

Læs mere

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015

Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Referat af Generalforsamling 18. marts 2015 Deltagere: Bestyrelsen og 8 medlemmer 1) Per Zeuten blev valgt som dirigent. 2) Beretning ved formanden, optileder, seniorleder og sponsorudvalg (vedhæftet)

Læs mere

Vedtægter for Yachtklubben Furesøen, maj 2015

Vedtægter for Yachtklubben Furesøen, maj 2015 , Dronninggårds Allé 124 B, 2840 Holte Mail: info@yachtklubben.dk Web: www.yachtklubben.dk Tlf. 4542 0973 Vedtægter for, maj 2015 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er - stiftet den 12. juni 1927. Klubbens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter Vedtægter 20.03.2013 Klubarrangementer og undervisning i klublokaler, skolestuer og restaurant er røgfrie. K.A.S. Vedtægter 2013 1. Navn, hjemsted og stander Klubbens navn er Kjøbenhavns Amatør- Sejlklub,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE OG VEDTÆGTER DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september 1922 Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE FOR DRAGØR SEJLKLUB Klubbens navn er Dragør Sejlklub.

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Furesø Nyt. - Vinden drillede lidt. Den udeblev nemlig lørdag den 17. okt., så det var kun muligt at afvikle en enkelt sejlads for optier.

Furesø Nyt. - Vinden drillede lidt. Den udeblev nemlig lørdag den 17. okt., så det var kun muligt at afvikle en enkelt sejlads for optier. Furesø Nyt MEDLEMSBLAD FOR YACHTKLUBBEN FURESØEN 50.ÅRGANG. OKT. 2005 NR.3 En del af Optimist- og Zoom8-jollerne under Furesømesterskaberne, som foregik i Storekalv mellem Yachtklubben Furesøen og Birkerød

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015

Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referat af Generalforsamlingen i Asserbo Golf Club d. 22. marts 2015 Referent: Hon. Sekretær Stig Borg William Grahn, formand for Asserbo Golf Club, bød forsamlingen velkommen og mindedes sammen med de

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015

VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 VEDTÆGTER MC HEDETROLDENE 2015 Vedtægter for Mc Hede Troldene. 1 Foreningen 1. Foreningens navn Mc Hede Troldene 2. Foreningen er stiftet den. 6. August 2006 3. Foreningens adresse: Mc Hedetroldene Blichersgade

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<<

Motorbådsklubben >>Guldborgsund<< 1. Navn og formål Klubbens navn er Motorbådsklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for sejlog motorbådssportens udøvere. Klubben varetager medlemmernes interesser over for myndighederne,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere