Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET"

Transkript

1 Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

2 Læs bl.a. om: s. 6 Nyt fra skolebestyrelsen s.22 En tilfældig dag på kontoret s.35 Se skolens ansatte Informationshæftet: udgives til Sct. Jørgens Skoles forældrekreds to gange årligt Grafisk design: Armose Art Fotos side 1, 2, 14, 17, 23, 30 og 44: Ulla Armose Fotos side 8, 24 og 28: Ritta Lauritsen Fotos side 9: Peter Koefoed Fotos side 25: Estrid Grønbæk Tryk: Johansens Bogtrykkeri

3 Side 3 Stikordsregister Afgangsprøver 15 Brødbod 32 Ekskursioner 21 Elevråd 31 Feriekalender 3 Flytning 21 Forsikringer 25 Forældremøder 10 Forældresamtaler 10 Forældreundervisning 11 Fotografering 21 Fritagelser 24 Fritidsvejleder 20 Glemte ting 20 Hytteture 21 Klasseforældreråd 8 Klasseopsparing 31 Konfirmationsforb. 31 Kontaktbog 19 Kort over skolen 34 Lektieværkstedet 17 Lejrskoler 21 Kørsel på forpladsen 29 Musikundervisning 21 Mælkesalg 32 Ordensregler 18 Ordensregler for idræt 19 Personale 35 Princip for ordensregler 5 Pæd.- psy. rådgivning 17 Røgfrit miljø 20 Skolebestyrelsen 6 Skolebiblioteket 21 Skole-hjemsamarbejde 10 Skole-hjem vejleder 16 Skolemad 32 Skolens opbygning 8 Skolepatrulje 28 Skolesport 20 Skolesundhedsplejen 26 Skolevejen 28 Specialundervisning 17 Sygdom 20 Telefoner m.m. 42 Uddannelsesvejledning 12 Underretning af hjemmet 9 Undervisningsmidler 20 Vikarordning 21 Værdigrundlag 4 Åbent hus 11 Feriekalender 09/10 Artikler/opslag Skole-hjem vejlederen 16 Skolesekretærerne 22 Skolens pedeller 32 Efterårsferie Kr. Himmelfartsferie Juleferie Pinseferie Vinterferie Grundlovsdag Påskeferie Sommerferien starter St. Bededag De nævnte dage er inkl. (se feriekalender på side 43)

4 Forord En anerkendende skole vi er på vej I skoleåret har vi arbejdet med at skabe et nyt værdigrundlag for Sct. Jørgens Skole, der giver mening og retning for elever, medarbejdere og forældre i det daglige arbejde samtidig med at skolen skal være en del af det samlede skolevæsens grundlag. I indeværende skoleår er vi så gået i gang med at implementere Sct. Jørgens Skoles værdigrundlag: Sct. Jørgens Skole bygger på en anerkendende tilgang, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og forskellighed. Den anerkendende tilgang omfatter samarbejdet mellem eleverne, forældrene, medarbejderne og ledelsen. På Sct. Jørgens Skole arbejder vi med udgangspunkt i værdierne: faglighed & trivsel Skolebestyrelsen august 2009 Side 4 Ordene i værdigrundlaget får først værdi, når vi tager dem alvorligt og lever dem ud i det daglige samvær og arbejde på skolen. De skal afspejles i vores møde med hinanden, i vores øvrige regelsæt for skolens hverdag, i den retning vi bevæger os. Det kræver øvelse og indsigt, og det kræver også tid. På alle niveauer skal vi medtænke den anerkendende tilgang. I dette skoleår har vi planlagt med, at en fagdag i alle klasser i løbet af året skal bruges til arbejdet med værdierne faglighed og trivsel. Derudover har samtlige klasser med deres klasselærere udarbejdet et regelsæt, der spejler sig i værdigrundlaget samt skolens nye principper for

5 ordensregler (se side 5). På forældremøder, i klasseteam samt pædagogisk råd/dage har vi fokus på værdigrundlaget. Med andre ord forsøger vi gennem handling at medtænke værdigrundlaget i det, vi gør. Det tager lang tid, men vi er på vej. Den kontakt, vi skaber til eleverne og den måde, vi møder dem på, får afgørende betydning for deres trivsel og udvikling. Skole og hjem er fælles om denne opgave, og lad det være en opfordring til alle til et positivt og aktivt skole-hjem samarbejde. Informationshæftet indeholder mange praktiske oplysninger, som også kan findes på skolens hjemmeside: Velkommen til skoleåret Anette Westy skoleleder Princip for ordensregler På Sct. Jørgens Skole har vi tillid til - At vi udviser respekt og hensyn overfor hinanden - At vi passer godt på skolen - At alle deltager aktivt og engageret i skolens liv - At alle følger skolens praktiske regelsæt. Vedtaget af skolebestyrelse 23. okt Se skolens ordensregler på side 18 Side 5

6 Nyt fra skolebestyrelsen Skoleåret i skolebestyrelsen startede, som sædvanlig fristes jeg til at sige, med en høringsrunde vedr. budget Udfordringen er at finde 23 mio. kr. hvilket svarer til en reduktion på 2,4 % af den samlede ramme for Udvalget for Børn og Unge. Mest markant er den økonomiske udfordring til specialforanstaltninger på såvel skoleområdet som rådgivningsområdet. Udvalget for Børn og Unge ønskede i høringen forslag til: Alternative løsninger til ændring af den markante udvikling i specialundervisningen og på foranstaltnings / anbringelsesområdet. Generelle omstillings, rationaliserings, og reduktionsmuligheder til imødegåelse af Udvalgets budgetforudsætninger. Generel reduktion af alle centrale og decentrale budgetter på Udvalgets område. Selv om det er træls gang på gang at skulle svare på høringer vedr. budgetter, der ikke kan nå sammen, så er skolebestyrelsen og skoleledelsen enige om, at vi gør det på en ordentlig måde. Kan vi komme med alternative løsninger og spare på en klog måde frem for en generel reduktion på hele området, så skal vi gøre det. I høringssvaret er vi kommet med alternative løsninger til punkt 1. og 2. Under punkt 1. er et af svarene at, hvis udgifterne til specialområdet skal reduceres, kræver det en styrkelse af normalområdet i form af øgede resurser og uddannelse af personale, så vil flere børn kunne rummes indenfor normalområdet. Et af problemerne er måske at vi har et system hvor et barn med problemer helst skal have en diagnose før, der kan tilføres ekstra resurser i form af specialundervisning eller andre foranstaltninger. Fakta er, at der i Folkeskolen kommer flere og flere diagnosticerede børn. Jeg ved godt, at der er kommet meget nyt viden inden for dette område, og jer er hverken læge eller psykolog, men når man hører eller læser at 86 % af børn der får diagnose ADHD er drenge, og der i øvrigt er belæg for at ADHD er køns relateret, så mener jeg, det er rimeligt, at man stiller spørgsmålstegn ved om nogle børn får en diagnose for systemets skyld, så der kan tildeles ekstra resurser. Det var måske rimeligt her op til kommunalvalget at spørge politikerne, om de er villige til at ændre eller tilpasse systemet, så normalområdet ikke udhules. Bestyrelsens høringssvar kan læses i dets fulde længde på skolens hjemmeside et sammendrag fra alle skoler kan læses på Holstebro kommunes hjemmeside. Michael Jensen Skolebestyrelsen Side 6

7 Side 7 Skolebestyrelsen Michael Jensen (formand) Skoleparken 99 Tlf.: / Har børn i 6.b, 8.a Kontaktperson i: 0.abcd, 7.abef, c.02, 8ab Pia Kjær Qvortrup Dyssegården th. Tlf.: Har børn i 4.a og 8.f Kontaktperson i: 4.a, 5.ab, 6ab, 8.ef Karin Dahl Lassesen (næstformand) Knud Aggersvej 153 Tlf.: Har barn i 9.b Kontaktperson i: 9.abf. Ponnampalam Maheswaran Tlf.: Har børn i 3.b og 5.b. Kontaktperson i: I2, 1a, 2ab, 3ab Elin Witt Poulsen Gartnerivej 14. Tlf Har børn i 4.b og 9.e Kontaktperson i: 4.b, 9.e. Betina Berg Tinggården tv. Tlf.: Har barn i 2.b og 4.b Margit Laumann (Repr. for specialklasser) Offenbachsvej 14. Tlf Kontaktperson i: d01 - d07, c01, c03-c13 Repræsentanter fra skolen Henriette K. Dietz tlf: Majbritt Kjærgaard tlf: Sekretær Bjørn Falkner Jensen Anette Westy Elevrepræsentanter: Mathias Øster Jensen, 10.a Bob Fritze, 7a

8 Klasseforældreråd I hver klasse kan der vælges 3-5 forældre, som sammen med klassens lærere kan forberede og gennemføre arrangementer for forældre, elever og lærere. Skolens opbygning Sct. Jørgens Skole er en to-sporet skole fra bh.klasse til 6. årgang. Fra årgang er der 4 spor. Skolen rummer ligeledes kommunens 10. klasser. Der er for øjeblikket ca. 800 elever fordelt på 54 klasser. Eleverne fra Ellebækskolen kommer hertil fra 7. klasse. Eleverne fra de to skolers 6. årgang bliver blandet og nye 7. klasser bliver dannet. Desuden har skolen en specialklasserække fra bh. kl. til 10. klassetrin samt en udviklingsklasse. Skolen har ca. 200 tosprogede elever fordelt i klasserne. Side 8 1. skoledag 2009

9 Side 9 Udeskolematematik i D3 og D4 Principper for underretning af hjemmet Nedenstående principper er gældende for underretning af hjemmet om skolens syn på elevens udbytte af skolegangen: Skolens syn på elevens udbytte af skolegangen meddeles til forældrene to gange årligt Fra bh.kl kl. gives meddelelsen i form af forældresamtaler. Møder forældrene fra bh.kl klasse ikke op til de indkaldte forældresamtaler, underrettes de på anden vis, evt. i skriftlig form. Fra kl. gives meddelelsen i skriftlig form 3 gange årligt. For prøvefagenes vedkommende i form af standpunktskarakterer (7-skalaen). Den 3. og sidste standpunktskarakter gives umiddelbart før de skriftlige prøver. For kl. tilbydes derudover forældresamtale 1 gang årligt og for 10. kl. 2 gange årligt. Indkaldelsen til samtalerne bør formuleres, så den lægger op til dialog. Eleverne bør inddrages i samtalerne

10 Principper for skole-hjem-samarbejdet Ved Sct. Jørgens Skole er følgende principper for skole-hjemsamarbejdet gældende: 1. Hver klasse (bh.kl kl.) afholder mindst ét klasseforældremøde pr. skoleår. 2. Der søges etableret et klasseforældreråd i hver klasse. 3. Skolebestyrelsen vælger en kontaktperson til hver klasse. Kontaktpersonen kontakter klasselæreren for evt. deltagelse i klasseforældremøde. 4. Skolebestyrelsen arrangerer et årligt fællesmøde for hele skolens forældrekreds. 5. Forældre er altid velkomne på skolen. Nærmere regler aftales på klassens og forældremøde. Lærerdeltagelse ved forældresamtaler Retningslinier for lærerdeltagelse ved forældresamtaler. Klassens lærere deltager i samtalerne efter skema nedenfor. Ikke-nævnte faglærere deltager efter behov årgang 1. samtale 2. samtale årgang 1. samtale 2. samtale 7. årgang 1. samtale 2. samtale Dansk Dansk Dansk Dansk Dansk Dansk Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik Engelsk Engelsk Tysk årgang 1. samtale Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik 10. årgang 1. samtale 2. samtale Dansk Dansk Matematik Engelsk Matematik Engelsk Tysk Tysk Fysik Fysik Valgfag spec.klasse Der deltager klassens dansk- og matematiklærer. Uddannelsesvejleder deltager på trin. Øvrige lærere efter behov. Side 10

11 Side 11 Åbent hus Forældrene er altid velkomne på skolen. Hvis man ønsker at overvære undervisningen i sit barns klasse, opfordrer skolen til, at der laves aftaler med klassens lærere. Forældreundervisning Opfordring til skolens forældre. I skolen vil vi gerne lave en aktivitetspræget undervisning, hvilket bl.a. betyder - udadvendte aktiviteter - projektarbejde og tværfaglige emner - kontakt til personer, firmaer og institutioner uden for skolen. Desværre oplever vi, at det kan være svært at finde de rigtige mennesker og få skabt de nødvendige kontakter, og her er det, I måske kan hjælpe os. Vi ved, at mange af jer på et eller andet område har en viden, I kan være med til at give videre til eleverne. Man kunne f. eks. forestille sig, at eleverne i forbindelse med projekt- opgaven kunne henvende sig til jer, når de mangler hjælp inden for et bestemt område. Hjemmebesøg eller besøg på en arbejdsplads af en klasse eller mindre grupper eller besøg af jer i klassen kunne være andre muligheder. Vi kunne tænke os, at I f. eks. kunne hjælpe os med følgende: - Fortælle i mit barns klasse om mit arbejde, hobby eller andet. - Have besøg af mit barns klasse eller mindre grupper på mit arbejde. - Fortælle andre klasser om mit arbejde. - Fortælle om min hobby. - Skabe kontakt til et firma. - Skabe kontakt til en forening. - Fortælle om og/eller vise billeder fra min kultur (skikke, højtider, mad, dans m.m.) - Hjælpe med viden inden for et bestemt område.

12 Uddannelsesvejledning Uddannelsesvejlederne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Nordvestjylland, samarbejder med klasselærerne om elevernes overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Sct. Jørgens Skole har 3 UU-vejledere: Uddannelsesvejleder Bo Olesen arbejder med: Vejledningssamtaler (for alle i 6., efter behov i 7. 9.) Orienteringsmøder i 6. og 9. kl. Uddannelsesaften for 8. kl. forældre Café-aften: optagelse.dk for 9. + forældre Information om åbent hus og orienteringsmøder Introduktionskurser i 8. Afklaring af behov for Brobygningskurser i 9. Obligatorisk brobygning i 10. Erhvervspraktik som vejledningsaktivitet Elevernes individuelle uddannelsesplaner Konsulent i forhold til undervisning i uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarked sorientering Elever og forældre kan kontakte Bo på eller Kirsten Skov Berthelsen Bo Olesen Hans Åge Christensen Side 12

13 Side 13 Uddannelsesvejleder Kirsten Skov Bertelsen arbejder med Vejledningssamtaler med 10. kl. elever Brobygning obligatorisk og frivillig i 10. Erhvervspraktik som vejledningsaktivitet Café-aften: optagelse.dk for forældre Elevernes individuelle uddannelsesplaner Elever og forældre kan kontakte Kirsten på , eller Uddannelsesvejleder Hans Åge Christensen vejleder unge med særlige behov fortrinsvis unge der er henvist fra Pædagogisk Psykologisk rådgivning. På Sct. Jørgens skole er der især tale om elever fra skolens specialklasser. Via forskellige vejledningsaktiviteter og samtaler med den unge og forældre yder han rådgivning med henblik på udskoling til uddannelse, efterskole, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Endvidere har han ansvaret for Den Erhvervsfaglige uddannelse, EGU, som et tilbud til bogligt svage unge. Elever og forældre kan kontakte Hans Åge på tlf.: eller UU er en forkortelse for Ungdommens Uddannelsesvejledning, som i vores område foregår i et samarbejde mellem de 3 nordvestjyske kommuner: Holstebro, Lemvig og Struer kommuner under betegnelsen UU-Nordvestjylland. UU-Nordvestjylland har vejledningsansvaret for: - børn og unge i grundskolen - unge uden for uddannelsessystemet til de er 25 år UU-Nordvestjylland har kontor på 2. sal i Nørreport-centret: Telefon: Hjemmeside:

14 Intro brobygning - praktik 8. klasse: Alle elever skal på obligatoriske introduktionskurser. I løbet af denne uge stifter eleverne bekendtskab med 2-3 uddannelsessteder, hvor de vil komme på kursus i 1-3 dage på hver ungdomsuddannelse. 9. klasse: I uge 4 og 5 er der mulighed for et brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse, hvis eleven har behov for det. Aftales med klasselærer og UU-vejleder. Praktikophold i en virksomhed kan arrangeres i særlige tilfælde som en udvidet form for uddannelses- og erhvervsvejledning. Aftales med klasselærer og UU-vejleder. 10. klasse: I løbet af efteråret er alle 10. klasser i to ugers obligatorisk brobygning til en ungdomsuddannelse. Der er mulighed for at brobygge yderligere i 2 uger, hvis eleven har brug for ekstra vejledning. Desuden kan der arrangeres op til 2 ugers virksomhedspraktik, hvis det kan fremme elevens afklaring af, hvilken uddannelse han/hun vil fortsætte med efter 10. klasse. Side 14 Gruppearbejde i frokoststuen

15 Side 15 Afgangsprøver 2010 Skriftlige prøver: Mandag den 3. maj kl Dansk, retskrivning FSA kl Dansk, læsning FSA Tirsdag den 4. maj kl Matematiske færdigheder FSA kl Matematisk problemløsning FSA kl Matematik FS10 Onsdag den 5. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling FSA kl Dansk, skriftlig fremstilling FS10 Torsdag den 6. maj kl Engelsk udtræksfag FSA kl Engelsk FS10 Fredag den 7. maj kl Tysk frivilligt valgfag FSA kl Tysk FS10 Mandag den 10. maj kl Fransk frivilligt valgfag FSA kl Fransk, FS10 Tirsdag den 11. maj Biologi udtræksfag FSA Onsdag den 12. maj Geografi udtræksfag FSA Mundtlige prøver: Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 31. maj - onsdag den 23. juni 2010.

16 Skole-hjem vejleder for nydanskere/tosprogede forældre Det er vigtigt at alle børn på Sct. Jørgen Skole har lige vilkår. At alle børns forældre forstår meningen med forældresamarbejde med lærerne/skolen og handler derefter. Det har stor betydning for børnenes skoleliv at forældrene deltager aktivt i deres børns skoleliv. Det er vigtigt: - At alle forældre kender regler og aftaler på deres børns skole. - At alle forældre kender de forventninger skolen har til dem - At alle forældre tager ansvar for deres barns læring - At alle forældre er trygge ved at komme på skolen Sct. Jørgen Skole vil støtte op om denne vigtige opgave som kan være svær hvis man ikke selv har gået i dansk folkeskole og har dansk som andet sprog. Sct. Jørgen Skole vil skabe lige vilkår for alle børn på skolen. Skole-hjem vejleder Karen Hanne Stadsgaard er ansat som brobygger mellem tosprogede forældre og lærere i 15 timer om ugen i en periode på 2 år. Karen Hanne Stadsgaard deltager i møder med lærerne og tager på hjembesøg hos forældrene eller aftaler møder med forældrene på skolen. Hun kan træffes på skolen på skolens telefon: og på Side 16 Karen Hanne Stadsgaard

17 Side 17 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er følgende medarbejdere tilknyttet Sct. Jørgens Skole: Psykolog: Maja Clausen Talepædagog: Mette Østergaard Skolekonsulent for specialklasser: Dorte Lorentzen. Medarbejderne træffes ved henvendelse til PPR på Rådhuset eller til Sct. Jørgens Skole. Såvel skole som forældre og elever kan henvende sig til PPR, hvis et barn har vanskeligheder af faglig, psykisk eller trivselsmæssig karakter. Fra skolen indstiller klasselæreren - efter samtale med forældrene - barnet til pædagogisk-psykologisk vurdering. Indstillingen fremsendes gennem skolelederen og kan indeholde oplysninger om barnet fra bl.a. faglærere og skolesundhedstjenesten. Oplysningerne er fortrolige og tilintetgøres, når eleven går ud af skolen. Specialundervisning - Støttecenter Hvis en elev har vanskeligheder med et fag, fortrinsvis dansk eller matematik, er der mulighed for specialundervisning i skolens støttecenter. Iværksættelse sker kun efter samråd med elev og forældre. Forud for specialundervisning sker der en drøftelse i Specialcenteret, og der foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering. Lektieværksted Lektieværkstedet er skolens tilbud til elever i kl., som ønsker støtte til at få indarbejdet gode arbejds og lektievaner og hjælp til lektielæsning. Ønskes yderligere oplysninger, kan elevens klasselærer kontaktes. Lektieværkstedet er åbent: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl Lektieværkstedslærere: Dora Kjærgaard, Estrid Grønbæk, Karen Hvidberg, Tove Sørensen og Elsebeth Nielsen.

18 Ordensregler for Sct. Jørgens Skole På Sct. Jørgens Skole stiller vi vores cykler, knallerter og biler på de anviste steder friholder vi forpladsen for biler i skoletiden færdes vi stille og roligt til skole, i skolen og fra skole forlader du skolen, når din skoledag er forbi. I frikvartererne kl. (A+B+C gange) Alle elever er ude i frikvartererne. I tilfælde af dårligt vejr ophænges et skilt på A+C -gangen med Indevejr. Du kan opholde dig i eget klasseværelse. Vælger du at gå ud, gælder det for hele frikvarteret. Bh.kl.- A3 benytter nærmeste udgang. Fra lokale A4-A9 benytter eleverne udgangen ved glasdøren. Resten af A-gangen benytter udgangen ved musik via biblioteksgangen. Elever på B+C-gangen går forbi kontoret og ud ved musik kl. (C+D+E gange) Elever i 7. klasse må være i begge gårde, i klassen eller i frokoststuen. Du må gerne besøge din naboklasse. Elever i 8. klasse må være i gården, i klassen, i frokoststuen og ved bænkene på D-gangen. Du må gerne besøge din naboklasse. Elever i 9. klasse må være i gården, i klassen, i frokoststuen og ved bænkene på D-gangen. Du må gerne besøge din naboklasse. 10. klasse (G-afd.) Elever i 10. klasse opholder sig i G-afdelingen, på arealet uden for G-afd., der er forbeholdt 10. klasse. Du må gerne forlade skolens område i pauserne. Godkendt af Skolebestyrelsen Side 18

19 Sport10 til fodboldstævne i Spjald Ordensregler for idræt Til idrætstimen skal du medbringe idrætstøj til indendørs eller udendørs brug. Af hygiejniske grunde skal du bade efter idrætstimerne. Derfor skal du også medbringe et håndklæde til idrætstimerne. Er du fritaget for idræt, skal du overvære undervisningen. Dels kan du evt. hjælpe idrætslæreren, men du kan også lære noget ved at se på og lytte til undervisningen. Er du skadet kan skolen næsten altid tilbyde alternative aktivitetsmuligheder. Spørg din idrætslærer. Eleverne kan kun fritages for idrætsundervisning på grund af sygdom, hvis forældrene meddeler det skriftligt i kontaktbogen til idrætslæreren. Hvis fritagelsen er af længere varighed, kan der kræves forevisning af en lægeerklæring. Er man fritaget for idrætsundervisningen, overværer man denne. Kontaktbog Alle elever får en kontaktbog ved skolestarten. Kontaktbogen bruges til at skrive meddelelser mellem skole og hjem og bør altid ligge i skoletasken. Side 19

20 Sygdom Hvis eleverne må blive hjemme på grund af sygdom, skal der gives meddelelse om det til skolen senest den tredje sygedag.når eleven kommer i skole igen, skal kontaktbogen altid indeholde en meddelelse fra hjemmet om årsagen og længden af fraværet. Undervisningsmidler De udleverede lærebøger og andet materiale, herunder skolens it-udstyr skal behandles med forsigtighed. Bøger er dyre at købe, og derfor skal de indbindes. Hvis bøger, it-udstyr, lommeregner eller andet undervisningsmaterialer bliver væk eller ødelægges, skal det erstattes. Glemte ting Elever og forældre kan afhente glemt tøj m.v. ved henvendelse til Teknisk Serviceleder. Ure, punge o.l. kan afhentes på kontoret.ikke afhentede ting skænkes til velgørende formål. Røgfrit miljø Sct. Jørgens Skole er en røgfri skole. Skolen opfordrer forældre til at støtte skolen i bestræbelserne på at overholde denne regel. Fritidsvejleder Fritidsvejlederen hjælper skolens elever med - ud fra deres ønsker, anlæg og behov - at foretage reelle valg mellem de fritidstilbud, der foreligger fra foreninger og klubber i byen/ kommunen, og opmuntrer eleverne til at deltage i forenings- og klublivet. Fritidsvejleder, Lissi Rabjerg Bundgaard træffes på skolen: Torsdag: Tlf eller Skolesport Sct. Jørgens Skole er sammen med Nørrelandsskolen i projekt SKOLESPORT I HOLSTEBRO. Projektet tager først og fremmest udgangspunkt i at få ikke idrætsaktive elever til at dyrke sport efter skoletid. Skolesport er en blanding af aktiviteter på skolen, i hallen og hos forskellige idrætsklubber. Nogle gange er der også besøg af instruktører fra idrætsklubberne. Året igennem er der forskellige tilbud, som afvikles mandage kl Side 20

21 Frivillig musikundervisning Den frivillige musikundervisning på Sct. Jørgens Skole er bygget op, så der er tilbud til alle børn fra klasse. På nogle klassetrin er der endda flere tilbud kl. Juniorkor kl. Instrumentalundervisning og sammenspil på rytmiske instrumenter kl. Musik som valgfag Der vil i løbet af året blive afholdt koncerter. For nogle af holdenes vedkommende musiklejr i marts måned. Nærmere om indhold og tidspunkter bliver oplyst til eleverne. Derudover er man velkommen til at kontakte musikkoordinator Jørn Riiskær. Flytning Hvis man skal flytte og skifte skole, bedes man give skolen besked. Så sørger skolen for at sende flyttepapirer til den nye skole. Ny adresse og tlf.nr. skal altid meddeles kontoret. Vikarordning Når en lærer er fraværende, sættes vikar på. Det sker, at elever på klassetrin får fri i ydertimerne, hvis dette findes mest hensigtsmæssigt. Fotografering Eleverne tilbydes fotografering ved Skolefoto. Børnehaveklasserne fotograferes klassevis. 1. kl., 4. kl., 7. kl., 9. kl. og 10. kl. fotograferes som portrætfoto og klassevis. Hjemmene giver tilladelse til fotograferingen og afgør, om man ønsker at købe billederne. Ekskursioner, hytteture og lejrskoler Bh.kl klasse kommer mindst én gang om året på udflugt eller ekskursion. I 9. klasse gennemføres et lejrskoleophold af ca. en uges varighed. Udgifterne til disse arrangementer dækkes af skolen; dog kan mindre betaling for kost forekomme efter aftale mellem forældre, elever og lærere. På 10. klassetrin arrangeres ekskursioner og skolerejser med delvis elevbetaling. Skolebiblioteket Biblioteket er åbent på alle skoledage: Mandag torsdag fra kl Fredag kl til Efter åbningstiderne kan du bruge skolebiblioteket efter aftale med din lærer Side 21

22 En tilfældig dag på Skrevet af skolesekretærerne på Sct. Jørgens Skole, Gitte Moeskjær o...telefonen ringer, en forældre melder sit barn syg, besked skrives til klasselærer. i det samme går døren op og ind kommer et grædende barn, som har slået sig, plaster skal der til..alt i mens en lærer henvender sig på kontoret for at låne nøgle til faglokale. Pling ny modtages- lønkontoret forespørger på fraværsindberetning på medarbejder Fragtmanden kommer med pakker, kvitterer for modtagelse af pakker. forældrepar henvender sig ved skranken har aftalt møde med skolekonsulenten, ringer til konsulenten, som fortæller at forældre afhentes om 5 min. Elev henvender sig ved skranken for at købe lommeregner Postbud kommer på kontoret med dagens post, telefonen ringer, forældre ønsker samtale med skoleleder, omstiller, der er optaget, skriver besked til skoleleder. En flok elever henvender sig, de mangler lærer, undersøger vikarlisten og finder vikaren. En anden elev vil gerne snakke med sundhedsplejersken, hvornår er hun på skolen?? Henvendelse om et toilet, der ikke virker blive fikset, lærer henvend skal refunderes Ind i mellem ovennævnte f kontoret har vi også admin føres og deadlines, der ska pel være Skolens elever skal indskriv bestilles - skolefoto planlæ ettes - Nationale test, stand vikling, mælke- og madord Skolens økonomi - driftsud skab kontrolleres. Skolens personale udarbe se med ansættelser, ferie, b seniordage mv. Hjemmesiden, information skal betjenes, skolens brug ekspederes mv. Skolens kontor er ofte stedet man henvender sig for at få svar på spørgsmål og vi anser det som en vigtig opgave for os at vide alt om skolens dagligdag, så vi kan honorere spørgsmålene med et svar. Vi er ofte 1. møde med skolen og dermed skolens ansigt udadtil og efter bedste evne betjenes alle på bedste måde og med smil på læben og glimt i øjet. Det skal være rart at komme på kontoret. Side 22

23 kontoret g Birthe Gehrt, ringer til pedellen, så det kan er sig med et kontant udlæg, som Dette er et lille udpluk af de mange forskelligartede henvendelser og opgaver, der er på kontoret i løbet af en arbejdsdag. Vi har mange bolde i luften, og skal bevare overblikket. Skolesekretærjobbet er et fantastisk job udfordrende, givende og sjov - og midt i travlheden er der også plads til et godt grin. orskelligartede henvendelser på istrative opgaver, som skal udl overholdes. Det kan for eksemes data ajourføres - buskort gges - fraværsstatistik indberpunktskaraktergivning, prøveafning osv. gifter bogføres budget/regnjdelse af dokumenter i forbindelarsel, omsorgsdage, sygefravær, shæfte ajourføres, telefonen ere og samarbejdspartnere skal Side 23

24 Fritagelser Fritagelse for skolegang Klasselæreren kan under særlige omstændigheder give fri 1-2 skoledage. Skolelederen kan bevilge fritagelse i mere end to dage. Evt. anmodning om fritagelse for skolegang skal altid fremsættes skriftligt i kontaktbogen. Fritagelse til ferierejser I forbindelse med ferierejser uden for skoleferien anmoder forældre ofte skolen om at give eleverne fri. Skolen opfordrer til, at ferierejser foregår i skoleferierne, og at man kun søger om fritagelse som en nødløsning. Samtidig gøres opmærksom på, at det i sådanne tilfælde er forældrenes og elevens ansvar at komme à jour med undervisningen igen. 6.b laver væger af lysesiv Side 24

25 C01-3 på bondegårdsbesøg Forsikringer Holstebro Kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring, der dækker eleverne i folkeskolen eller børn i andre kommunale institutioner. Se i øvrigt Holstebro Kommunes hjemmeside: borger/børn og unge/for forældre/skole/praktiske forhold Det kan anbefales, at man tegner en separat børneulykkesforsikring eller medforsikrer sit barn i familieulykkesforsikringen. Disse forsikringer dækker barnet indtil det fylder 18 år kan tegnes med tandskadedækning. Tandskader skal meldes til familiens egen forsikring. Indtil det fyldte 18. år dækkes skaden (behandlingen) af den kommunale tandpleje. Behandlinger, der strækker sig ud over det 18. år, dækkes af egen forsikring. Tyveri Bliver en elevs eller en lærers ting, f.eks. en cykel, stjålet på skolen, er det skolen uvedkommende. Den eneste mulighed for at få erstatning er at anmelde tyveriet til politiet og til sin egen indboforsikring. Men husk, at penge og smykker ikke vil blive erstattet, i tilfælde hvor der ikke er tale om indbrudstyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Side 25

26 Sundhedsplejerskens Formålet: Skolesundhedsplejens opgave er at fremme skolebarnets sundhed At støtte det enkelte barn til at træffe sunde valg og dermed få mulighed for et godt liv. At rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom. At være opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden. At opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene herom. At samarbejde tværfagligt og om nødvendigt henvise til andre instanser. Alle børn Sundhedsplejersken har kontakt med det enkelte barn i form af samtaler og undersøgelser, individuelt eller i grupper. Alle skolebørn får tilbudt kontakt med sundhedsplejersken i børnehaveklassen, 1., 3., 6. og 8. klasse. I de øvrige årgange træffes der individuelle aftaler efter behov. Specialklasser tilbydes årlig kontakt. Rie Staghøj træffes som regel på Sct. Jørgens Skole: Tirsdage og torsdage kl Rie kan også træffes på: Mobil

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB

Inforrmation fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2014/15 YA FA YE YB MHC FC ÆB ÆC. Kommunikation Mødelokale. Servicecenter MHA FB MHB Pedel Skoleleder Administration Souschef Mødelokale Psykolog Afdelingsleder Pæd.værksted Pæd. værksted Fys/ergo Personalerum MHB MHC FC MHA FB YA FA ÆB ÆC UA YE YB Administration Møde lokale sundhedsplejerske

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Praktik 2010/11 Vipperød Skole

Praktik 2010/11 Vipperød Skole Praktik 2010/11 Vipperød Skole Denne lille folder er tænkt som en introduktion til skolen, den indeholder de praktiske ting, der er rare at vide, når man starter på skolen som studerende. Skolens historie

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50 EUD10 & 1 Mål Målet er, eleverne får fagligt, praktisk og teoretisk kendskab til erhvervsskolens fire hovedområder. Målet er, at eleverne bliver så afklarede som overhovedet muligt, så de kan træffe valget

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Forældrefolder 2013-14

Forældrefolder 2013-14 Forældrefolder 2013-14 Bording Skole 1 Folderen beskriver en række praktiske forhold, som har betydning for dit barns skolegang på Bording Skole. Indhold Kontakt... 3 Fakta om Bording Skole... 3 Ferieplaner...

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012

NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 EFTERNYT NYHEDSBREV FRA VINDE HELSINGE EFTERSKOLE - 8. FEBRUAR 2012 Så kommer der endnu et lille nyhedsbrev om tiden fremover. Vær specielt opmærksom på, at vi har indlagt endnu en gymnastikopvisning og

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014

TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 TØNDER OVERBYGNINGSSKOLE 2013-2014 PASSION - PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB 3 PASSION PROFESSIONALITET - FÆLLESSKAB . Tønder Overbygningsskole er en del af Tønder Distriktsskole. Tønder Distriktsskole består

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Velkommen til Helsingør Byskole

Velkommen til Helsingør Byskole HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M HELSINGØR H A R B Ø R NE NE BYSKOLE I CEN TR U M Helsingør Byskole Marienlyst Allé 2 3000 Helsingør 49 28 18 80 email: byskolen@helsingor.dk www.byskolen.helsingor.dk

Læs mere

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Østre Allé 67 4200 Slagelse Tlf. 20 18 44 00 og 20 18 45 00 Skoleleder René Nielsen Viceskoleleder Gitte Kjærsgaard Afdelingsleder

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.

Brædstrup Skole. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27. Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21. Referat af Skolebestyrelsesmøde 19.09.2012 27 Mødet finder sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Principper på Gribskolen

Principper på Gribskolen Principper på Gribskolen Indholdsfortegnelse Principper... 3 Undervisniningens organisering... 3 Princip for sen klassedannelse ved skolestart... 3 Ved skolestart tilstræbes det at danne homogene klasser.

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Velkommen til det nye skoleår

Velkommen til det nye skoleår Årsplanen er lige til opslagstavlen Vedlagt folderen her finder du årsplanen med de vigtigste datoer for klasserne og hele skolen. Årsplanen er lige til opslagstavlen. Det er også en god idé at gemme folderen

Læs mere

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde

Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30. Dagsorden for skolebestyrelsens møde Dagsorden for skolebestyrelsens møde Afbud fra Lars Thestrup og Ditte L. Buchwald 1. suppleant Susanne H. Hansen og 2. suppleant Zania K. Pedersen er indkaldt Tirsdag den 16. september 2014 Kl. 18.30 84-14

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00

For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN. Mandag den 6. oktober 2014. Kl. 19.00 ca. 21.00 Dagsorden For møde nr. 3 SKOLEBESTYRELSEN Mandag den 6. oktober 2014 Kl. 19.00 ca. 21.00 Mødelokale 2 i Grøn Fløj, Mølholm Skole ÅBEN DAGSORDEN:... 10 SAGER TIL EFTERRETNING:... 10 9. Orientering.... 10

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen

Man lærer for livet ikke for skolen. SFH en på Birkelundskolen Man lærer for livet ikke for skolen Skolebestyrelsesnyt september 2009 SFH en på Birkelundskolen Efter overflytningen fra klub Trekanten er nu både SFH 1 og SFH 2 samlet under samme tag på Birkelundskolen.

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET

Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET Personale side 2 Spilleregler for undervisning side 3 Grundskema side 4 Sygemeldinger side 6 Ferieplan side 8 Ud af huset side 9 Andre oplysninger

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner:

Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Kære forældre Velkommen til andet nyhedsbrev for Bavnehøj Skole i 2014. I denne udgave kan I blandt andet læse om følgende emner: Nyt fra ledelsen: Bavnehøj Skoles pædagogiske leder Anne-Dorte Frandsen

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014.

Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Sommerhilsen 2014 Kære forældre og elever Jeg vil gerne på skolens vegne takke alle for et godt samarbejde i skoleåret 2013-2014. Alle skoleår har deres særpræg, sådan var det også i år: Skolen tog lidt

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Information fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2012/13 YA FA YE YB ÆB ÆC FSA FC MA. Kommunikation. Mødelokale. Servicecenter.

Information fra Nørrebjergskolen til forældrene. Skoleåret 2012/13 YA FA YE YB ÆB ÆC FSA FC MA. Kommunikation. Mødelokale. Servicecenter. YA FA Klynge 3 YE YB Information fra Nørrebjergskolen til forældrene Fys/ergo ÆB ÆC UA ÆA Pedel Sk. Inspektør Administration Viceinspektør Afd. leder Mødelokale Afd. Leder Pasningsordningen FSA FC MA Servicecenter

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Forældre-informationer Stensagerskolen

Forældre-informationer Stensagerskolen Forældre-informationer Stensagerskolen Forældre-informationer Stensagerskolen august 2007 august 2010 FERIEKALENDER FOR SKOLEÅRET 2010/2011 Antallet af ferie- og fridage i folkeskolen i skoleåret 2010/2011

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Årsplan for Hvilebjergskolen 10-11

Årsplan for Hvilebjergskolen 10-11 Hvilebjergskolens målsætning. På Hvilebjergskolen sætter vi ansvaret for mennesker, ting og miljø højest. Vores skole skal være et fællesskab, hvor der hersker en god omgangstone og alle føler tryghed.

Læs mere

Principper for Højvangskolens virksomhed

Principper for Højvangskolens virksomhed Principper for Højvangskolens virksomhed Vedtaget i Skolebestyrelsen 03.02.2011 Rev. 15-04-2013 1 Indhold: Indhold:... 2 Højvangskolens motto... 3 Overordnede, pædagogiske principper... 3 Principper for

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere