Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET"

Transkript

1 Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

2 Læs bl.a. om: s. 6 Nyt fra skolebestyrelsen s.22 En tilfældig dag på kontoret s.35 Se skolens ansatte Informationshæftet: udgives til Sct. Jørgens Skoles forældrekreds to gange årligt Grafisk design: Armose Art Fotos side 1, 2, 14, 17, 23, 30 og 44: Ulla Armose Fotos side 8, 24 og 28: Ritta Lauritsen Fotos side 9: Peter Koefoed Fotos side 25: Estrid Grønbæk Tryk: Johansens Bogtrykkeri

3 Side 3 Stikordsregister Afgangsprøver 15 Brødbod 32 Ekskursioner 21 Elevråd 31 Feriekalender 3 Flytning 21 Forsikringer 25 Forældremøder 10 Forældresamtaler 10 Forældreundervisning 11 Fotografering 21 Fritagelser 24 Fritidsvejleder 20 Glemte ting 20 Hytteture 21 Klasseforældreråd 8 Klasseopsparing 31 Konfirmationsforb. 31 Kontaktbog 19 Kort over skolen 34 Lektieværkstedet 17 Lejrskoler 21 Kørsel på forpladsen 29 Musikundervisning 21 Mælkesalg 32 Ordensregler 18 Ordensregler for idræt 19 Personale 35 Princip for ordensregler 5 Pæd.- psy. rådgivning 17 Røgfrit miljø 20 Skolebestyrelsen 6 Skolebiblioteket 21 Skole-hjemsamarbejde 10 Skole-hjem vejleder 16 Skolemad 32 Skolens opbygning 8 Skolepatrulje 28 Skolesport 20 Skolesundhedsplejen 26 Skolevejen 28 Specialundervisning 17 Sygdom 20 Telefoner m.m. 42 Uddannelsesvejledning 12 Underretning af hjemmet 9 Undervisningsmidler 20 Vikarordning 21 Værdigrundlag 4 Åbent hus 11 Feriekalender 09/10 Artikler/opslag Skole-hjem vejlederen 16 Skolesekretærerne 22 Skolens pedeller 32 Efterårsferie Kr. Himmelfartsferie Juleferie Pinseferie Vinterferie Grundlovsdag Påskeferie Sommerferien starter St. Bededag De nævnte dage er inkl. (se feriekalender på side 43)

4 Forord En anerkendende skole vi er på vej I skoleåret har vi arbejdet med at skabe et nyt værdigrundlag for Sct. Jørgens Skole, der giver mening og retning for elever, medarbejdere og forældre i det daglige arbejde samtidig med at skolen skal være en del af det samlede skolevæsens grundlag. I indeværende skoleår er vi så gået i gang med at implementere Sct. Jørgens Skoles værdigrundlag: Sct. Jørgens Skole bygger på en anerkendende tilgang, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og forskellighed. Den anerkendende tilgang omfatter samarbejdet mellem eleverne, forældrene, medarbejderne og ledelsen. På Sct. Jørgens Skole arbejder vi med udgangspunkt i værdierne: faglighed & trivsel Skolebestyrelsen august 2009 Side 4 Ordene i værdigrundlaget får først værdi, når vi tager dem alvorligt og lever dem ud i det daglige samvær og arbejde på skolen. De skal afspejles i vores møde med hinanden, i vores øvrige regelsæt for skolens hverdag, i den retning vi bevæger os. Det kræver øvelse og indsigt, og det kræver også tid. På alle niveauer skal vi medtænke den anerkendende tilgang. I dette skoleår har vi planlagt med, at en fagdag i alle klasser i løbet af året skal bruges til arbejdet med værdierne faglighed og trivsel. Derudover har samtlige klasser med deres klasselærere udarbejdet et regelsæt, der spejler sig i værdigrundlaget samt skolens nye principper for

5 ordensregler (se side 5). På forældremøder, i klasseteam samt pædagogisk råd/dage har vi fokus på værdigrundlaget. Med andre ord forsøger vi gennem handling at medtænke værdigrundlaget i det, vi gør. Det tager lang tid, men vi er på vej. Den kontakt, vi skaber til eleverne og den måde, vi møder dem på, får afgørende betydning for deres trivsel og udvikling. Skole og hjem er fælles om denne opgave, og lad det være en opfordring til alle til et positivt og aktivt skole-hjem samarbejde. Informationshæftet indeholder mange praktiske oplysninger, som også kan findes på skolens hjemmeside: Velkommen til skoleåret Anette Westy skoleleder Princip for ordensregler På Sct. Jørgens Skole har vi tillid til - At vi udviser respekt og hensyn overfor hinanden - At vi passer godt på skolen - At alle deltager aktivt og engageret i skolens liv - At alle følger skolens praktiske regelsæt. Vedtaget af skolebestyrelse 23. okt Se skolens ordensregler på side 18 Side 5

6 Nyt fra skolebestyrelsen Skoleåret i skolebestyrelsen startede, som sædvanlig fristes jeg til at sige, med en høringsrunde vedr. budget Udfordringen er at finde 23 mio. kr. hvilket svarer til en reduktion på 2,4 % af den samlede ramme for Udvalget for Børn og Unge. Mest markant er den økonomiske udfordring til specialforanstaltninger på såvel skoleområdet som rådgivningsområdet. Udvalget for Børn og Unge ønskede i høringen forslag til: Alternative løsninger til ændring af den markante udvikling i specialundervisningen og på foranstaltnings / anbringelsesområdet. Generelle omstillings, rationaliserings, og reduktionsmuligheder til imødegåelse af Udvalgets budgetforudsætninger. Generel reduktion af alle centrale og decentrale budgetter på Udvalgets område. Selv om det er træls gang på gang at skulle svare på høringer vedr. budgetter, der ikke kan nå sammen, så er skolebestyrelsen og skoleledelsen enige om, at vi gør det på en ordentlig måde. Kan vi komme med alternative løsninger og spare på en klog måde frem for en generel reduktion på hele området, så skal vi gøre det. I høringssvaret er vi kommet med alternative løsninger til punkt 1. og 2. Under punkt 1. er et af svarene at, hvis udgifterne til specialområdet skal reduceres, kræver det en styrkelse af normalområdet i form af øgede resurser og uddannelse af personale, så vil flere børn kunne rummes indenfor normalområdet. Et af problemerne er måske at vi har et system hvor et barn med problemer helst skal have en diagnose før, der kan tilføres ekstra resurser i form af specialundervisning eller andre foranstaltninger. Fakta er, at der i Folkeskolen kommer flere og flere diagnosticerede børn. Jeg ved godt, at der er kommet meget nyt viden inden for dette område, og jer er hverken læge eller psykolog, men når man hører eller læser at 86 % af børn der får diagnose ADHD er drenge, og der i øvrigt er belæg for at ADHD er køns relateret, så mener jeg, det er rimeligt, at man stiller spørgsmålstegn ved om nogle børn får en diagnose for systemets skyld, så der kan tildeles ekstra resurser. Det var måske rimeligt her op til kommunalvalget at spørge politikerne, om de er villige til at ændre eller tilpasse systemet, så normalområdet ikke udhules. Bestyrelsens høringssvar kan læses i dets fulde længde på skolens hjemmeside et sammendrag fra alle skoler kan læses på Holstebro kommunes hjemmeside. Michael Jensen Skolebestyrelsen Side 6

7 Side 7 Skolebestyrelsen Michael Jensen (formand) Skoleparken 99 Tlf.: / Har børn i 6.b, 8.a Kontaktperson i: 0.abcd, 7.abef, c.02, 8ab Pia Kjær Qvortrup Dyssegården th. Tlf.: Har børn i 4.a og 8.f Kontaktperson i: 4.a, 5.ab, 6ab, 8.ef Karin Dahl Lassesen (næstformand) Knud Aggersvej 153 Tlf.: Har barn i 9.b Kontaktperson i: 9.abf. Ponnampalam Maheswaran Tlf.: Har børn i 3.b og 5.b. Kontaktperson i: I2, 1a, 2ab, 3ab Elin Witt Poulsen Gartnerivej 14. Tlf Har børn i 4.b og 9.e Kontaktperson i: 4.b, 9.e. Betina Berg Tinggården tv. Tlf.: Har barn i 2.b og 4.b Margit Laumann (Repr. for specialklasser) Offenbachsvej 14. Tlf Kontaktperson i: d01 - d07, c01, c03-c13 Repræsentanter fra skolen Henriette K. Dietz tlf: Majbritt Kjærgaard tlf: Sekretær Bjørn Falkner Jensen Anette Westy Elevrepræsentanter: Mathias Øster Jensen, 10.a Bob Fritze, 7a

8 Klasseforældreråd I hver klasse kan der vælges 3-5 forældre, som sammen med klassens lærere kan forberede og gennemføre arrangementer for forældre, elever og lærere. Skolens opbygning Sct. Jørgens Skole er en to-sporet skole fra bh.klasse til 6. årgang. Fra årgang er der 4 spor. Skolen rummer ligeledes kommunens 10. klasser. Der er for øjeblikket ca. 800 elever fordelt på 54 klasser. Eleverne fra Ellebækskolen kommer hertil fra 7. klasse. Eleverne fra de to skolers 6. årgang bliver blandet og nye 7. klasser bliver dannet. Desuden har skolen en specialklasserække fra bh. kl. til 10. klassetrin samt en udviklingsklasse. Skolen har ca. 200 tosprogede elever fordelt i klasserne. Side 8 1. skoledag 2009

9 Side 9 Udeskolematematik i D3 og D4 Principper for underretning af hjemmet Nedenstående principper er gældende for underretning af hjemmet om skolens syn på elevens udbytte af skolegangen: Skolens syn på elevens udbytte af skolegangen meddeles til forældrene to gange årligt Fra bh.kl kl. gives meddelelsen i form af forældresamtaler. Møder forældrene fra bh.kl klasse ikke op til de indkaldte forældresamtaler, underrettes de på anden vis, evt. i skriftlig form. Fra kl. gives meddelelsen i skriftlig form 3 gange årligt. For prøvefagenes vedkommende i form af standpunktskarakterer (7-skalaen). Den 3. og sidste standpunktskarakter gives umiddelbart før de skriftlige prøver. For kl. tilbydes derudover forældresamtale 1 gang årligt og for 10. kl. 2 gange årligt. Indkaldelsen til samtalerne bør formuleres, så den lægger op til dialog. Eleverne bør inddrages i samtalerne

10 Principper for skole-hjem-samarbejdet Ved Sct. Jørgens Skole er følgende principper for skole-hjemsamarbejdet gældende: 1. Hver klasse (bh.kl kl.) afholder mindst ét klasseforældremøde pr. skoleår. 2. Der søges etableret et klasseforældreråd i hver klasse. 3. Skolebestyrelsen vælger en kontaktperson til hver klasse. Kontaktpersonen kontakter klasselæreren for evt. deltagelse i klasseforældremøde. 4. Skolebestyrelsen arrangerer et årligt fællesmøde for hele skolens forældrekreds. 5. Forældre er altid velkomne på skolen. Nærmere regler aftales på klassens og forældremøde. Lærerdeltagelse ved forældresamtaler Retningslinier for lærerdeltagelse ved forældresamtaler. Klassens lærere deltager i samtalerne efter skema nedenfor. Ikke-nævnte faglærere deltager efter behov årgang 1. samtale 2. samtale årgang 1. samtale 2. samtale 7. årgang 1. samtale 2. samtale Dansk Dansk Dansk Dansk Dansk Dansk Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik Engelsk Engelsk Tysk årgang 1. samtale Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik 10. årgang 1. samtale 2. samtale Dansk Dansk Matematik Engelsk Matematik Engelsk Tysk Tysk Fysik Fysik Valgfag spec.klasse Der deltager klassens dansk- og matematiklærer. Uddannelsesvejleder deltager på trin. Øvrige lærere efter behov. Side 10

11 Side 11 Åbent hus Forældrene er altid velkomne på skolen. Hvis man ønsker at overvære undervisningen i sit barns klasse, opfordrer skolen til, at der laves aftaler med klassens lærere. Forældreundervisning Opfordring til skolens forældre. I skolen vil vi gerne lave en aktivitetspræget undervisning, hvilket bl.a. betyder - udadvendte aktiviteter - projektarbejde og tværfaglige emner - kontakt til personer, firmaer og institutioner uden for skolen. Desværre oplever vi, at det kan være svært at finde de rigtige mennesker og få skabt de nødvendige kontakter, og her er det, I måske kan hjælpe os. Vi ved, at mange af jer på et eller andet område har en viden, I kan være med til at give videre til eleverne. Man kunne f. eks. forestille sig, at eleverne i forbindelse med projekt- opgaven kunne henvende sig til jer, når de mangler hjælp inden for et bestemt område. Hjemmebesøg eller besøg på en arbejdsplads af en klasse eller mindre grupper eller besøg af jer i klassen kunne være andre muligheder. Vi kunne tænke os, at I f. eks. kunne hjælpe os med følgende: - Fortælle i mit barns klasse om mit arbejde, hobby eller andet. - Have besøg af mit barns klasse eller mindre grupper på mit arbejde. - Fortælle andre klasser om mit arbejde. - Fortælle om min hobby. - Skabe kontakt til et firma. - Skabe kontakt til en forening. - Fortælle om og/eller vise billeder fra min kultur (skikke, højtider, mad, dans m.m.) - Hjælpe med viden inden for et bestemt område.

12 Uddannelsesvejledning Uddannelsesvejlederne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Nordvestjylland, samarbejder med klasselærerne om elevernes overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Sct. Jørgens Skole har 3 UU-vejledere: Uddannelsesvejleder Bo Olesen arbejder med: Vejledningssamtaler (for alle i 6., efter behov i 7. 9.) Orienteringsmøder i 6. og 9. kl. Uddannelsesaften for 8. kl. forældre Café-aften: optagelse.dk for 9. + forældre Information om åbent hus og orienteringsmøder Introduktionskurser i 8. Afklaring af behov for Brobygningskurser i 9. Obligatorisk brobygning i 10. Erhvervspraktik som vejledningsaktivitet Elevernes individuelle uddannelsesplaner Konsulent i forhold til undervisning i uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarked sorientering Elever og forældre kan kontakte Bo på eller Kirsten Skov Berthelsen Bo Olesen Hans Åge Christensen Side 12

13 Side 13 Uddannelsesvejleder Kirsten Skov Bertelsen arbejder med Vejledningssamtaler med 10. kl. elever Brobygning obligatorisk og frivillig i 10. Erhvervspraktik som vejledningsaktivitet Café-aften: optagelse.dk for forældre Elevernes individuelle uddannelsesplaner Elever og forældre kan kontakte Kirsten på , eller Uddannelsesvejleder Hans Åge Christensen vejleder unge med særlige behov fortrinsvis unge der er henvist fra Pædagogisk Psykologisk rådgivning. På Sct. Jørgens skole er der især tale om elever fra skolens specialklasser. Via forskellige vejledningsaktiviteter og samtaler med den unge og forældre yder han rådgivning med henblik på udskoling til uddannelse, efterskole, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Endvidere har han ansvaret for Den Erhvervsfaglige uddannelse, EGU, som et tilbud til bogligt svage unge. Elever og forældre kan kontakte Hans Åge på tlf.: eller UU er en forkortelse for Ungdommens Uddannelsesvejledning, som i vores område foregår i et samarbejde mellem de 3 nordvestjyske kommuner: Holstebro, Lemvig og Struer kommuner under betegnelsen UU-Nordvestjylland. UU-Nordvestjylland har vejledningsansvaret for: - børn og unge i grundskolen - unge uden for uddannelsessystemet til de er 25 år UU-Nordvestjylland har kontor på 2. sal i Nørreport-centret: Telefon: Hjemmeside:

14 Intro brobygning - praktik 8. klasse: Alle elever skal på obligatoriske introduktionskurser. I løbet af denne uge stifter eleverne bekendtskab med 2-3 uddannelsessteder, hvor de vil komme på kursus i 1-3 dage på hver ungdomsuddannelse. 9. klasse: I uge 4 og 5 er der mulighed for et brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse, hvis eleven har behov for det. Aftales med klasselærer og UU-vejleder. Praktikophold i en virksomhed kan arrangeres i særlige tilfælde som en udvidet form for uddannelses- og erhvervsvejledning. Aftales med klasselærer og UU-vejleder. 10. klasse: I løbet af efteråret er alle 10. klasser i to ugers obligatorisk brobygning til en ungdomsuddannelse. Der er mulighed for at brobygge yderligere i 2 uger, hvis eleven har brug for ekstra vejledning. Desuden kan der arrangeres op til 2 ugers virksomhedspraktik, hvis det kan fremme elevens afklaring af, hvilken uddannelse han/hun vil fortsætte med efter 10. klasse. Side 14 Gruppearbejde i frokoststuen

15 Side 15 Afgangsprøver 2010 Skriftlige prøver: Mandag den 3. maj kl Dansk, retskrivning FSA kl Dansk, læsning FSA Tirsdag den 4. maj kl Matematiske færdigheder FSA kl Matematisk problemløsning FSA kl Matematik FS10 Onsdag den 5. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling FSA kl Dansk, skriftlig fremstilling FS10 Torsdag den 6. maj kl Engelsk udtræksfag FSA kl Engelsk FS10 Fredag den 7. maj kl Tysk frivilligt valgfag FSA kl Tysk FS10 Mandag den 10. maj kl Fransk frivilligt valgfag FSA kl Fransk, FS10 Tirsdag den 11. maj Biologi udtræksfag FSA Onsdag den 12. maj Geografi udtræksfag FSA Mundtlige prøver: Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 31. maj - onsdag den 23. juni 2010.

16 Skole-hjem vejleder for nydanskere/tosprogede forældre Det er vigtigt at alle børn på Sct. Jørgen Skole har lige vilkår. At alle børns forældre forstår meningen med forældresamarbejde med lærerne/skolen og handler derefter. Det har stor betydning for børnenes skoleliv at forældrene deltager aktivt i deres børns skoleliv. Det er vigtigt: - At alle forældre kender regler og aftaler på deres børns skole. - At alle forældre kender de forventninger skolen har til dem - At alle forældre tager ansvar for deres barns læring - At alle forældre er trygge ved at komme på skolen Sct. Jørgen Skole vil støtte op om denne vigtige opgave som kan være svær hvis man ikke selv har gået i dansk folkeskole og har dansk som andet sprog. Sct. Jørgen Skole vil skabe lige vilkår for alle børn på skolen. Skole-hjem vejleder Karen Hanne Stadsgaard er ansat som brobygger mellem tosprogede forældre og lærere i 15 timer om ugen i en periode på 2 år. Karen Hanne Stadsgaard deltager i møder med lærerne og tager på hjembesøg hos forældrene eller aftaler møder med forældrene på skolen. Hun kan træffes på skolen på skolens telefon: og på Side 16 Karen Hanne Stadsgaard

17 Side 17 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er følgende medarbejdere tilknyttet Sct. Jørgens Skole: Psykolog: Maja Clausen Talepædagog: Mette Østergaard Skolekonsulent for specialklasser: Dorte Lorentzen. Medarbejderne træffes ved henvendelse til PPR på Rådhuset eller til Sct. Jørgens Skole. Såvel skole som forældre og elever kan henvende sig til PPR, hvis et barn har vanskeligheder af faglig, psykisk eller trivselsmæssig karakter. Fra skolen indstiller klasselæreren - efter samtale med forældrene - barnet til pædagogisk-psykologisk vurdering. Indstillingen fremsendes gennem skolelederen og kan indeholde oplysninger om barnet fra bl.a. faglærere og skolesundhedstjenesten. Oplysningerne er fortrolige og tilintetgøres, når eleven går ud af skolen. Specialundervisning - Støttecenter Hvis en elev har vanskeligheder med et fag, fortrinsvis dansk eller matematik, er der mulighed for specialundervisning i skolens støttecenter. Iværksættelse sker kun efter samråd med elev og forældre. Forud for specialundervisning sker der en drøftelse i Specialcenteret, og der foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering. Lektieværksted Lektieværkstedet er skolens tilbud til elever i kl., som ønsker støtte til at få indarbejdet gode arbejds og lektievaner og hjælp til lektielæsning. Ønskes yderligere oplysninger, kan elevens klasselærer kontaktes. Lektieværkstedet er åbent: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl Lektieværkstedslærere: Dora Kjærgaard, Estrid Grønbæk, Karen Hvidberg, Tove Sørensen og Elsebeth Nielsen.

18 Ordensregler for Sct. Jørgens Skole På Sct. Jørgens Skole stiller vi vores cykler, knallerter og biler på de anviste steder friholder vi forpladsen for biler i skoletiden færdes vi stille og roligt til skole, i skolen og fra skole forlader du skolen, når din skoledag er forbi. I frikvartererne kl. (A+B+C gange) Alle elever er ude i frikvartererne. I tilfælde af dårligt vejr ophænges et skilt på A+C -gangen med Indevejr. Du kan opholde dig i eget klasseværelse. Vælger du at gå ud, gælder det for hele frikvarteret. Bh.kl.- A3 benytter nærmeste udgang. Fra lokale A4-A9 benytter eleverne udgangen ved glasdøren. Resten af A-gangen benytter udgangen ved musik via biblioteksgangen. Elever på B+C-gangen går forbi kontoret og ud ved musik kl. (C+D+E gange) Elever i 7. klasse må være i begge gårde, i klassen eller i frokoststuen. Du må gerne besøge din naboklasse. Elever i 8. klasse må være i gården, i klassen, i frokoststuen og ved bænkene på D-gangen. Du må gerne besøge din naboklasse. Elever i 9. klasse må være i gården, i klassen, i frokoststuen og ved bænkene på D-gangen. Du må gerne besøge din naboklasse. 10. klasse (G-afd.) Elever i 10. klasse opholder sig i G-afdelingen, på arealet uden for G-afd., der er forbeholdt 10. klasse. Du må gerne forlade skolens område i pauserne. Godkendt af Skolebestyrelsen Side 18

19 Sport10 til fodboldstævne i Spjald Ordensregler for idræt Til idrætstimen skal du medbringe idrætstøj til indendørs eller udendørs brug. Af hygiejniske grunde skal du bade efter idrætstimerne. Derfor skal du også medbringe et håndklæde til idrætstimerne. Er du fritaget for idræt, skal du overvære undervisningen. Dels kan du evt. hjælpe idrætslæreren, men du kan også lære noget ved at se på og lytte til undervisningen. Er du skadet kan skolen næsten altid tilbyde alternative aktivitetsmuligheder. Spørg din idrætslærer. Eleverne kan kun fritages for idrætsundervisning på grund af sygdom, hvis forældrene meddeler det skriftligt i kontaktbogen til idrætslæreren. Hvis fritagelsen er af længere varighed, kan der kræves forevisning af en lægeerklæring. Er man fritaget for idrætsundervisningen, overværer man denne. Kontaktbog Alle elever får en kontaktbog ved skolestarten. Kontaktbogen bruges til at skrive meddelelser mellem skole og hjem og bør altid ligge i skoletasken. Side 19

20 Sygdom Hvis eleverne må blive hjemme på grund af sygdom, skal der gives meddelelse om det til skolen senest den tredje sygedag.når eleven kommer i skole igen, skal kontaktbogen altid indeholde en meddelelse fra hjemmet om årsagen og længden af fraværet. Undervisningsmidler De udleverede lærebøger og andet materiale, herunder skolens it-udstyr skal behandles med forsigtighed. Bøger er dyre at købe, og derfor skal de indbindes. Hvis bøger, it-udstyr, lommeregner eller andet undervisningsmaterialer bliver væk eller ødelægges, skal det erstattes. Glemte ting Elever og forældre kan afhente glemt tøj m.v. ved henvendelse til Teknisk Serviceleder. Ure, punge o.l. kan afhentes på kontoret.ikke afhentede ting skænkes til velgørende formål. Røgfrit miljø Sct. Jørgens Skole er en røgfri skole. Skolen opfordrer forældre til at støtte skolen i bestræbelserne på at overholde denne regel. Fritidsvejleder Fritidsvejlederen hjælper skolens elever med - ud fra deres ønsker, anlæg og behov - at foretage reelle valg mellem de fritidstilbud, der foreligger fra foreninger og klubber i byen/ kommunen, og opmuntrer eleverne til at deltage i forenings- og klublivet. Fritidsvejleder, Lissi Rabjerg Bundgaard træffes på skolen: Torsdag: Tlf eller Skolesport Sct. Jørgens Skole er sammen med Nørrelandsskolen i projekt SKOLESPORT I HOLSTEBRO. Projektet tager først og fremmest udgangspunkt i at få ikke idrætsaktive elever til at dyrke sport efter skoletid. Skolesport er en blanding af aktiviteter på skolen, i hallen og hos forskellige idrætsklubber. Nogle gange er der også besøg af instruktører fra idrætsklubberne. Året igennem er der forskellige tilbud, som afvikles mandage kl Side 20

21 Frivillig musikundervisning Den frivillige musikundervisning på Sct. Jørgens Skole er bygget op, så der er tilbud til alle børn fra klasse. På nogle klassetrin er der endda flere tilbud kl. Juniorkor kl. Instrumentalundervisning og sammenspil på rytmiske instrumenter kl. Musik som valgfag Der vil i løbet af året blive afholdt koncerter. For nogle af holdenes vedkommende musiklejr i marts måned. Nærmere om indhold og tidspunkter bliver oplyst til eleverne. Derudover er man velkommen til at kontakte musikkoordinator Jørn Riiskær. Flytning Hvis man skal flytte og skifte skole, bedes man give skolen besked. Så sørger skolen for at sende flyttepapirer til den nye skole. Ny adresse og tlf.nr. skal altid meddeles kontoret. Vikarordning Når en lærer er fraværende, sættes vikar på. Det sker, at elever på klassetrin får fri i ydertimerne, hvis dette findes mest hensigtsmæssigt. Fotografering Eleverne tilbydes fotografering ved Skolefoto. Børnehaveklasserne fotograferes klassevis. 1. kl., 4. kl., 7. kl., 9. kl. og 10. kl. fotograferes som portrætfoto og klassevis. Hjemmene giver tilladelse til fotograferingen og afgør, om man ønsker at købe billederne. Ekskursioner, hytteture og lejrskoler Bh.kl klasse kommer mindst én gang om året på udflugt eller ekskursion. I 9. klasse gennemføres et lejrskoleophold af ca. en uges varighed. Udgifterne til disse arrangementer dækkes af skolen; dog kan mindre betaling for kost forekomme efter aftale mellem forældre, elever og lærere. På 10. klassetrin arrangeres ekskursioner og skolerejser med delvis elevbetaling. Skolebiblioteket Biblioteket er åbent på alle skoledage: Mandag torsdag fra kl Fredag kl til Efter åbningstiderne kan du bruge skolebiblioteket efter aftale med din lærer Side 21

22 En tilfældig dag på Skrevet af skolesekretærerne på Sct. Jørgens Skole, Gitte Moeskjær o...telefonen ringer, en forældre melder sit barn syg, besked skrives til klasselærer. i det samme går døren op og ind kommer et grædende barn, som har slået sig, plaster skal der til..alt i mens en lærer henvender sig på kontoret for at låne nøgle til faglokale. Pling ny modtages- lønkontoret forespørger på fraværsindberetning på medarbejder Fragtmanden kommer med pakker, kvitterer for modtagelse af pakker. forældrepar henvender sig ved skranken har aftalt møde med skolekonsulenten, ringer til konsulenten, som fortæller at forældre afhentes om 5 min. Elev henvender sig ved skranken for at købe lommeregner Postbud kommer på kontoret med dagens post, telefonen ringer, forældre ønsker samtale med skoleleder, omstiller, der er optaget, skriver besked til skoleleder. En flok elever henvender sig, de mangler lærer, undersøger vikarlisten og finder vikaren. En anden elev vil gerne snakke med sundhedsplejersken, hvornår er hun på skolen?? Henvendelse om et toilet, der ikke virker blive fikset, lærer henvend skal refunderes Ind i mellem ovennævnte f kontoret har vi også admin føres og deadlines, der ska pel være Skolens elever skal indskriv bestilles - skolefoto planlæ ettes - Nationale test, stand vikling, mælke- og madord Skolens økonomi - driftsud skab kontrolleres. Skolens personale udarbe se med ansættelser, ferie, b seniordage mv. Hjemmesiden, information skal betjenes, skolens brug ekspederes mv. Skolens kontor er ofte stedet man henvender sig for at få svar på spørgsmål og vi anser det som en vigtig opgave for os at vide alt om skolens dagligdag, så vi kan honorere spørgsmålene med et svar. Vi er ofte 1. møde med skolen og dermed skolens ansigt udadtil og efter bedste evne betjenes alle på bedste måde og med smil på læben og glimt i øjet. Det skal være rart at komme på kontoret. Side 22

23 kontoret g Birthe Gehrt, ringer til pedellen, så det kan er sig med et kontant udlæg, som Dette er et lille udpluk af de mange forskelligartede henvendelser og opgaver, der er på kontoret i løbet af en arbejdsdag. Vi har mange bolde i luften, og skal bevare overblikket. Skolesekretærjobbet er et fantastisk job udfordrende, givende og sjov - og midt i travlheden er der også plads til et godt grin. orskelligartede henvendelser på istrative opgaver, som skal udl overholdes. Det kan for eksemes data ajourføres - buskort gges - fraværsstatistik indberpunktskaraktergivning, prøveafning osv. gifter bogføres budget/regnjdelse af dokumenter i forbindelarsel, omsorgsdage, sygefravær, shæfte ajourføres, telefonen ere og samarbejdspartnere skal Side 23

24 Fritagelser Fritagelse for skolegang Klasselæreren kan under særlige omstændigheder give fri 1-2 skoledage. Skolelederen kan bevilge fritagelse i mere end to dage. Evt. anmodning om fritagelse for skolegang skal altid fremsættes skriftligt i kontaktbogen. Fritagelse til ferierejser I forbindelse med ferierejser uden for skoleferien anmoder forældre ofte skolen om at give eleverne fri. Skolen opfordrer til, at ferierejser foregår i skoleferierne, og at man kun søger om fritagelse som en nødløsning. Samtidig gøres opmærksom på, at det i sådanne tilfælde er forældrenes og elevens ansvar at komme à jour med undervisningen igen. 6.b laver væger af lysesiv Side 24

25 C01-3 på bondegårdsbesøg Forsikringer Holstebro Kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring, der dækker eleverne i folkeskolen eller børn i andre kommunale institutioner. Se i øvrigt Holstebro Kommunes hjemmeside: borger/børn og unge/for forældre/skole/praktiske forhold Det kan anbefales, at man tegner en separat børneulykkesforsikring eller medforsikrer sit barn i familieulykkesforsikringen. Disse forsikringer dækker barnet indtil det fylder 18 år kan tegnes med tandskadedækning. Tandskader skal meldes til familiens egen forsikring. Indtil det fyldte 18. år dækkes skaden (behandlingen) af den kommunale tandpleje. Behandlinger, der strækker sig ud over det 18. år, dækkes af egen forsikring. Tyveri Bliver en elevs eller en lærers ting, f.eks. en cykel, stjålet på skolen, er det skolen uvedkommende. Den eneste mulighed for at få erstatning er at anmelde tyveriet til politiet og til sin egen indboforsikring. Men husk, at penge og smykker ikke vil blive erstattet, i tilfælde hvor der ikke er tale om indbrudstyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Side 25

26 Sundhedsplejerskens Formålet: Skolesundhedsplejens opgave er at fremme skolebarnets sundhed At støtte det enkelte barn til at træffe sunde valg og dermed få mulighed for et godt liv. At rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom. At være opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden. At opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene herom. At samarbejde tværfagligt og om nødvendigt henvise til andre instanser. Alle børn Sundhedsplejersken har kontakt med det enkelte barn i form af samtaler og undersøgelser, individuelt eller i grupper. Alle skolebørn får tilbudt kontakt med sundhedsplejersken i børnehaveklassen, 1., 3., 6. og 8. klasse. I de øvrige årgange træffes der individuelle aftaler efter behov. Specialklasser tilbydes årlig kontakt. Rie Staghøj træffes som regel på Sct. Jørgens Skole: Tirsdage og torsdage kl Rie kan også træffes på: Mobil

Gem bladet og brug det!

Gem bladet og brug det! Med dette informationsblad byder vi alle nye og gamle elever samt forældre velkommen til et nyt skoleår på Lynge Skole. Gem bladet og brug det! Lynge Skole Ved Gadekæret 15 3540 Lynge Tlf. 48187017 Fax

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Forældremappe 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Skolens telefontavle... 3 Kørsel med specialklasseelever... 3 Personale... 4 Alfabetisk oversigt: Aflevering/afhentning af elever... 7 Ansvarlighed... 7 Arbejdstelefonnumre...

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2013/2014 Med dette hæfte er det hensigten at orientere elever og forældre om en række praktiske forhold vedrørende skoleåret 2013/2014 på Vonsild Skole. Gem hæftet og I har svar

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013

Østervangskolen. Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på. Hadsten d. 27. februar 2013 Praktiske oplysninger 2012-2013 Velkommen til et nyt skoleår på Østervangskolen Hammelvej 9, 8370 Hadsten www.oestervangskolen.dk Mailadresse: oestervangskolen@hadsten.dk Skolens kontor: Direkte mailadresser

Læs mere

Udgivet af Vonsild Skole

Udgivet af Vonsild Skole Udgivet af Vonsild Skole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Liste over alle lærere og pædagoger... 5 Liste over klasselærere og... 6 kontaktpædagoger... 6 Skolen i tal... 7 Fritagelse... 7 Ferier og fridage

Læs mere

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013

SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 SJØRSLEV SKOLE INFO HÆFTE 2012 / 2013 Indholdsfortegnelse Velkomst Side 1 Kort fortalt Side 2 Telefonliste Side 3 Telefon og adresseliste på skolens lærere Side 4 Telefon og adresseliste på SFO og Klub

Læs mere

Velkommen til skoleåret 2010-2011

Velkommen til skoleåret 2010-2011 Greve Kommune Tune Skole Velkommen til skoleåret 2010-2011 Indhold: Skolekalender 09-10 02-23 Dialogudvalg 23 Elevråd 09 Folkeskolens opgaver 14 Forlade skolen i utide 10 Forældreråd 04 Fri fra skole 10

Læs mere

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015

Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Værd at vide om Skoleåret 2014-2015 Bregninge-Bjergsted Friskole, Bregningevej 25, 4450 Jyderup Telefon skolens kontor: 59 29 13 42, tryk 1. Kontortid: 8.30-14.00 (fredag til kl. 13.00) E-mail: info@bbfs.dk.

Læs mere

Værd at vide om dit barns skole

Værd at vide om dit barns skole Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.

Søndervangskolen. Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen. Søndervangskolen - for fremtiden Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.dk Værd at vide om dit barns skole Information

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt

FORÆLDREINFORMATION. Forældreinformation for skoleåret 2014/2015. Indholdsoversigt FORÆLDREINFORMATION Dronninggårdskolen Forældreinformation for skoleåret 2014/2015 Med dette informationshæfte om Dronninggårdskolen håber vi at have fremstillet et værktøj, der vil gøre det muligt for

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003

Søndervangskolen - EN AKTIV SKOLE. - for fremtiden VÆRD AT VIDE OM DIT BARNS SKOLE SØNDERVANGSKOLEN. Vi kan - vi vil - vi tør - vi gør August 2003 Søndervangskolen - for fremtiden SØNDERVANGSKOLEN Florasvej 2 2600 Glostrup tlf. 43962980 fax 43962970 e-mail: sondervangskolen@glostrup.dk Hjemmeside: http://www.sondervangskolen.glostrup-komm.dk - EN

Læs mere

Principper og retningslinjer for alt muligt

Principper og retningslinjer for alt muligt Principper og retningslinjer for alt muligt Nordre Skole Indholdsfortegnelse Nordre Skoles værdigrundlag... 4 Målsætning for Nordre Skoles Fritidsordning... 5 Samværsregler på Nordre skole... 6 Principper

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Til nuværende og kommende elever og forældre

Til nuværende og kommende elever og forældre Til nuværende og kommende elever og forældre Vittenbergskolen vil med denne folder gerne byde velkommen til skoleåret 2011 2012. Dette særlige informationsnummer indeholder dels aktuelt nyt dels generelle

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80

www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 www.løgstørskole.dk 99 66 85 80 Til skolens elever og deres forældre Hensigten med dette hæfte er at give alle, der har tilknytning til skolen en idé om, hvad Løgstør Skole står for. Hæftets hensigt er

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2012/2013 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Velkommen til Hunderupskolen

Velkommen til Hunderupskolen Velkommen til Hunderupskolen Forårs-SFO starter mandag den 3. marts 2014 kl. 8.00 Børnehaveklasserne starter torsdag den 14. august 2014 kl. 8.00 Skolestarten er en lille milepæl i de fleste børns liv.

Læs mere

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk

ELISE SMITHS SKOLE. Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skoleåret 2013/2014 ELISE SMITHS SKOLE Ny Munkegade 13 8000 Århus C. www.ess-aarhus.dk kontoret@ess-aarhus.dk boden@os.dk Skolens hovednummer: 86 12 25 77 (Åben skoledage kl. 09.00-14.00) Skoleleder John

Læs mere

Velkommen til. Gudumholm Skole

Velkommen til. Gudumholm Skole Velkommen til Gudumholm Skole 2014/2015 Indhold Forord... 3 Vision... 3 Mission... 3 Indledning... 4 Principper for en ny skoledag... 5 Lov og Rammer... 7 Aalborg rammen... 7 Elevernes timetal... 9 Skolens

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2012/2013

Asferg Skole/SFO 2012/2013 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

Asferg Skole/SFO 2013/2014

Asferg Skole/SFO 2013/2014 ASFERG SKOLE & SFO Nærhed Mål: At vi alle oplever at være en værdifuld og ansvarlig del af fællesskabet Vi bidrager alle til et trygt fællesskab Vi tager os af hinanden Helhed Mål: At vi alle er hele mennesker

Læs mere

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15

Velkommen. ABC-guide til nye elever 15 Velkommen ABC-guide til nye elever 15 Kære nye 1.g-elev Dette hæfte er udformet som en ABC, en alfabetisk ordnet håndbog. Med den i tasken kan du få svar på de fleste spørgsmål vedrørende hvem, hvad,

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere