Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET"

Transkript

1 Informationshæfte Efteråret 2009 TÆT PÅ SCT. JØRGENS SKOLE EFTERÅRET

2 Læs bl.a. om: s. 6 Nyt fra skolebestyrelsen s.22 En tilfældig dag på kontoret s.35 Se skolens ansatte Informationshæftet: udgives til Sct. Jørgens Skoles forældrekreds to gange årligt Grafisk design: Armose Art Fotos side 1, 2, 14, 17, 23, 30 og 44: Ulla Armose Fotos side 8, 24 og 28: Ritta Lauritsen Fotos side 9: Peter Koefoed Fotos side 25: Estrid Grønbæk Tryk: Johansens Bogtrykkeri

3 Side 3 Stikordsregister Afgangsprøver 15 Brødbod 32 Ekskursioner 21 Elevråd 31 Feriekalender 3 Flytning 21 Forsikringer 25 Forældremøder 10 Forældresamtaler 10 Forældreundervisning 11 Fotografering 21 Fritagelser 24 Fritidsvejleder 20 Glemte ting 20 Hytteture 21 Klasseforældreråd 8 Klasseopsparing 31 Konfirmationsforb. 31 Kontaktbog 19 Kort over skolen 34 Lektieværkstedet 17 Lejrskoler 21 Kørsel på forpladsen 29 Musikundervisning 21 Mælkesalg 32 Ordensregler 18 Ordensregler for idræt 19 Personale 35 Princip for ordensregler 5 Pæd.- psy. rådgivning 17 Røgfrit miljø 20 Skolebestyrelsen 6 Skolebiblioteket 21 Skole-hjemsamarbejde 10 Skole-hjem vejleder 16 Skolemad 32 Skolens opbygning 8 Skolepatrulje 28 Skolesport 20 Skolesundhedsplejen 26 Skolevejen 28 Specialundervisning 17 Sygdom 20 Telefoner m.m. 42 Uddannelsesvejledning 12 Underretning af hjemmet 9 Undervisningsmidler 20 Vikarordning 21 Værdigrundlag 4 Åbent hus 11 Feriekalender 09/10 Artikler/opslag Skole-hjem vejlederen 16 Skolesekretærerne 22 Skolens pedeller 32 Efterårsferie Kr. Himmelfartsferie Juleferie Pinseferie Vinterferie Grundlovsdag Påskeferie Sommerferien starter St. Bededag De nævnte dage er inkl. (se feriekalender på side 43)

4 Forord En anerkendende skole vi er på vej I skoleåret har vi arbejdet med at skabe et nyt værdigrundlag for Sct. Jørgens Skole, der giver mening og retning for elever, medarbejdere og forældre i det daglige arbejde samtidig med at skolen skal være en del af det samlede skolevæsens grundlag. I indeværende skoleår er vi så gået i gang med at implementere Sct. Jørgens Skoles værdigrundlag: Sct. Jørgens Skole bygger på en anerkendende tilgang, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og forskellighed. Den anerkendende tilgang omfatter samarbejdet mellem eleverne, forældrene, medarbejderne og ledelsen. På Sct. Jørgens Skole arbejder vi med udgangspunkt i værdierne: faglighed & trivsel Skolebestyrelsen august 2009 Side 4 Ordene i værdigrundlaget får først værdi, når vi tager dem alvorligt og lever dem ud i det daglige samvær og arbejde på skolen. De skal afspejles i vores møde med hinanden, i vores øvrige regelsæt for skolens hverdag, i den retning vi bevæger os. Det kræver øvelse og indsigt, og det kræver også tid. På alle niveauer skal vi medtænke den anerkendende tilgang. I dette skoleår har vi planlagt med, at en fagdag i alle klasser i løbet af året skal bruges til arbejdet med værdierne faglighed og trivsel. Derudover har samtlige klasser med deres klasselærere udarbejdet et regelsæt, der spejler sig i værdigrundlaget samt skolens nye principper for

5 ordensregler (se side 5). På forældremøder, i klasseteam samt pædagogisk råd/dage har vi fokus på værdigrundlaget. Med andre ord forsøger vi gennem handling at medtænke værdigrundlaget i det, vi gør. Det tager lang tid, men vi er på vej. Den kontakt, vi skaber til eleverne og den måde, vi møder dem på, får afgørende betydning for deres trivsel og udvikling. Skole og hjem er fælles om denne opgave, og lad det være en opfordring til alle til et positivt og aktivt skole-hjem samarbejde. Informationshæftet indeholder mange praktiske oplysninger, som også kan findes på skolens hjemmeside: Velkommen til skoleåret Anette Westy skoleleder Princip for ordensregler På Sct. Jørgens Skole har vi tillid til - At vi udviser respekt og hensyn overfor hinanden - At vi passer godt på skolen - At alle deltager aktivt og engageret i skolens liv - At alle følger skolens praktiske regelsæt. Vedtaget af skolebestyrelse 23. okt Se skolens ordensregler på side 18 Side 5

6 Nyt fra skolebestyrelsen Skoleåret i skolebestyrelsen startede, som sædvanlig fristes jeg til at sige, med en høringsrunde vedr. budget Udfordringen er at finde 23 mio. kr. hvilket svarer til en reduktion på 2,4 % af den samlede ramme for Udvalget for Børn og Unge. Mest markant er den økonomiske udfordring til specialforanstaltninger på såvel skoleområdet som rådgivningsområdet. Udvalget for Børn og Unge ønskede i høringen forslag til: Alternative løsninger til ændring af den markante udvikling i specialundervisningen og på foranstaltnings / anbringelsesområdet. Generelle omstillings, rationaliserings, og reduktionsmuligheder til imødegåelse af Udvalgets budgetforudsætninger. Generel reduktion af alle centrale og decentrale budgetter på Udvalgets område. Selv om det er træls gang på gang at skulle svare på høringer vedr. budgetter, der ikke kan nå sammen, så er skolebestyrelsen og skoleledelsen enige om, at vi gør det på en ordentlig måde. Kan vi komme med alternative løsninger og spare på en klog måde frem for en generel reduktion på hele området, så skal vi gøre det. I høringssvaret er vi kommet med alternative løsninger til punkt 1. og 2. Under punkt 1. er et af svarene at, hvis udgifterne til specialområdet skal reduceres, kræver det en styrkelse af normalområdet i form af øgede resurser og uddannelse af personale, så vil flere børn kunne rummes indenfor normalområdet. Et af problemerne er måske at vi har et system hvor et barn med problemer helst skal have en diagnose før, der kan tilføres ekstra resurser i form af specialundervisning eller andre foranstaltninger. Fakta er, at der i Folkeskolen kommer flere og flere diagnosticerede børn. Jeg ved godt, at der er kommet meget nyt viden inden for dette område, og jer er hverken læge eller psykolog, men når man hører eller læser at 86 % af børn der får diagnose ADHD er drenge, og der i øvrigt er belæg for at ADHD er køns relateret, så mener jeg, det er rimeligt, at man stiller spørgsmålstegn ved om nogle børn får en diagnose for systemets skyld, så der kan tildeles ekstra resurser. Det var måske rimeligt her op til kommunalvalget at spørge politikerne, om de er villige til at ændre eller tilpasse systemet, så normalområdet ikke udhules. Bestyrelsens høringssvar kan læses i dets fulde længde på skolens hjemmeside et sammendrag fra alle skoler kan læses på Holstebro kommunes hjemmeside. Michael Jensen Skolebestyrelsen Side 6

7 Side 7 Skolebestyrelsen Michael Jensen (formand) Skoleparken 99 Tlf.: / Har børn i 6.b, 8.a Kontaktperson i: 0.abcd, 7.abef, c.02, 8ab Pia Kjær Qvortrup Dyssegården th. Tlf.: Har børn i 4.a og 8.f Kontaktperson i: 4.a, 5.ab, 6ab, 8.ef Karin Dahl Lassesen (næstformand) Knud Aggersvej 153 Tlf.: Har barn i 9.b Kontaktperson i: 9.abf. Ponnampalam Maheswaran Tlf.: Har børn i 3.b og 5.b. Kontaktperson i: I2, 1a, 2ab, 3ab Elin Witt Poulsen Gartnerivej 14. Tlf Har børn i 4.b og 9.e Kontaktperson i: 4.b, 9.e. Betina Berg Tinggården tv. Tlf.: Har barn i 2.b og 4.b Margit Laumann (Repr. for specialklasser) Offenbachsvej 14. Tlf Kontaktperson i: d01 - d07, c01, c03-c13 Repræsentanter fra skolen Henriette K. Dietz tlf: Majbritt Kjærgaard tlf: Sekretær Bjørn Falkner Jensen Anette Westy Elevrepræsentanter: Mathias Øster Jensen, 10.a Bob Fritze, 7a

8 Klasseforældreråd I hver klasse kan der vælges 3-5 forældre, som sammen med klassens lærere kan forberede og gennemføre arrangementer for forældre, elever og lærere. Skolens opbygning Sct. Jørgens Skole er en to-sporet skole fra bh.klasse til 6. årgang. Fra årgang er der 4 spor. Skolen rummer ligeledes kommunens 10. klasser. Der er for øjeblikket ca. 800 elever fordelt på 54 klasser. Eleverne fra Ellebækskolen kommer hertil fra 7. klasse. Eleverne fra de to skolers 6. årgang bliver blandet og nye 7. klasser bliver dannet. Desuden har skolen en specialklasserække fra bh. kl. til 10. klassetrin samt en udviklingsklasse. Skolen har ca. 200 tosprogede elever fordelt i klasserne. Side 8 1. skoledag 2009

9 Side 9 Udeskolematematik i D3 og D4 Principper for underretning af hjemmet Nedenstående principper er gældende for underretning af hjemmet om skolens syn på elevens udbytte af skolegangen: Skolens syn på elevens udbytte af skolegangen meddeles til forældrene to gange årligt Fra bh.kl kl. gives meddelelsen i form af forældresamtaler. Møder forældrene fra bh.kl klasse ikke op til de indkaldte forældresamtaler, underrettes de på anden vis, evt. i skriftlig form. Fra kl. gives meddelelsen i skriftlig form 3 gange årligt. For prøvefagenes vedkommende i form af standpunktskarakterer (7-skalaen). Den 3. og sidste standpunktskarakter gives umiddelbart før de skriftlige prøver. For kl. tilbydes derudover forældresamtale 1 gang årligt og for 10. kl. 2 gange årligt. Indkaldelsen til samtalerne bør formuleres, så den lægger op til dialog. Eleverne bør inddrages i samtalerne

10 Principper for skole-hjem-samarbejdet Ved Sct. Jørgens Skole er følgende principper for skole-hjemsamarbejdet gældende: 1. Hver klasse (bh.kl kl.) afholder mindst ét klasseforældremøde pr. skoleår. 2. Der søges etableret et klasseforældreråd i hver klasse. 3. Skolebestyrelsen vælger en kontaktperson til hver klasse. Kontaktpersonen kontakter klasselæreren for evt. deltagelse i klasseforældremøde. 4. Skolebestyrelsen arrangerer et årligt fællesmøde for hele skolens forældrekreds. 5. Forældre er altid velkomne på skolen. Nærmere regler aftales på klassens og forældremøde. Lærerdeltagelse ved forældresamtaler Retningslinier for lærerdeltagelse ved forældresamtaler. Klassens lærere deltager i samtalerne efter skema nedenfor. Ikke-nævnte faglærere deltager efter behov årgang 1. samtale 2. samtale årgang 1. samtale 2. samtale 7. årgang 1. samtale 2. samtale Dansk Dansk Dansk Dansk Dansk Dansk Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik Matematik Engelsk Engelsk Tysk årgang 1. samtale Dansk Matematik Engelsk Tysk Fysik 10. årgang 1. samtale 2. samtale Dansk Dansk Matematik Engelsk Matematik Engelsk Tysk Tysk Fysik Fysik Valgfag spec.klasse Der deltager klassens dansk- og matematiklærer. Uddannelsesvejleder deltager på trin. Øvrige lærere efter behov. Side 10

11 Side 11 Åbent hus Forældrene er altid velkomne på skolen. Hvis man ønsker at overvære undervisningen i sit barns klasse, opfordrer skolen til, at der laves aftaler med klassens lærere. Forældreundervisning Opfordring til skolens forældre. I skolen vil vi gerne lave en aktivitetspræget undervisning, hvilket bl.a. betyder - udadvendte aktiviteter - projektarbejde og tværfaglige emner - kontakt til personer, firmaer og institutioner uden for skolen. Desværre oplever vi, at det kan være svært at finde de rigtige mennesker og få skabt de nødvendige kontakter, og her er det, I måske kan hjælpe os. Vi ved, at mange af jer på et eller andet område har en viden, I kan være med til at give videre til eleverne. Man kunne f. eks. forestille sig, at eleverne i forbindelse med projekt- opgaven kunne henvende sig til jer, når de mangler hjælp inden for et bestemt område. Hjemmebesøg eller besøg på en arbejdsplads af en klasse eller mindre grupper eller besøg af jer i klassen kunne være andre muligheder. Vi kunne tænke os, at I f. eks. kunne hjælpe os med følgende: - Fortælle i mit barns klasse om mit arbejde, hobby eller andet. - Have besøg af mit barns klasse eller mindre grupper på mit arbejde. - Fortælle andre klasser om mit arbejde. - Fortælle om min hobby. - Skabe kontakt til et firma. - Skabe kontakt til en forening. - Fortælle om og/eller vise billeder fra min kultur (skikke, højtider, mad, dans m.m.) - Hjælpe med viden inden for et bestemt område.

12 Uddannelsesvejledning Uddannelsesvejlederne fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Nordvestjylland, samarbejder med klasselærerne om elevernes overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Sct. Jørgens Skole har 3 UU-vejledere: Uddannelsesvejleder Bo Olesen arbejder med: Vejledningssamtaler (for alle i 6., efter behov i 7. 9.) Orienteringsmøder i 6. og 9. kl. Uddannelsesaften for 8. kl. forældre Café-aften: optagelse.dk for 9. + forældre Information om åbent hus og orienteringsmøder Introduktionskurser i 8. Afklaring af behov for Brobygningskurser i 9. Obligatorisk brobygning i 10. Erhvervspraktik som vejledningsaktivitet Elevernes individuelle uddannelsesplaner Konsulent i forhold til undervisning i uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarked sorientering Elever og forældre kan kontakte Bo på eller Kirsten Skov Berthelsen Bo Olesen Hans Åge Christensen Side 12

13 Side 13 Uddannelsesvejleder Kirsten Skov Bertelsen arbejder med Vejledningssamtaler med 10. kl. elever Brobygning obligatorisk og frivillig i 10. Erhvervspraktik som vejledningsaktivitet Café-aften: optagelse.dk for forældre Elevernes individuelle uddannelsesplaner Elever og forældre kan kontakte Kirsten på , eller Uddannelsesvejleder Hans Åge Christensen vejleder unge med særlige behov fortrinsvis unge der er henvist fra Pædagogisk Psykologisk rådgivning. På Sct. Jørgens skole er der især tale om elever fra skolens specialklasser. Via forskellige vejledningsaktiviteter og samtaler med den unge og forældre yder han rådgivning med henblik på udskoling til uddannelse, efterskole, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Endvidere har han ansvaret for Den Erhvervsfaglige uddannelse, EGU, som et tilbud til bogligt svage unge. Elever og forældre kan kontakte Hans Åge på tlf.: eller UU er en forkortelse for Ungdommens Uddannelsesvejledning, som i vores område foregår i et samarbejde mellem de 3 nordvestjyske kommuner: Holstebro, Lemvig og Struer kommuner under betegnelsen UU-Nordvestjylland. UU-Nordvestjylland har vejledningsansvaret for: - børn og unge i grundskolen - unge uden for uddannelsessystemet til de er 25 år UU-Nordvestjylland har kontor på 2. sal i Nørreport-centret: Telefon: Hjemmeside:

14 Intro brobygning - praktik 8. klasse: Alle elever skal på obligatoriske introduktionskurser. I løbet af denne uge stifter eleverne bekendtskab med 2-3 uddannelsessteder, hvor de vil komme på kursus i 1-3 dage på hver ungdomsuddannelse. 9. klasse: I uge 4 og 5 er der mulighed for et brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse, hvis eleven har behov for det. Aftales med klasselærer og UU-vejleder. Praktikophold i en virksomhed kan arrangeres i særlige tilfælde som en udvidet form for uddannelses- og erhvervsvejledning. Aftales med klasselærer og UU-vejleder. 10. klasse: I løbet af efteråret er alle 10. klasser i to ugers obligatorisk brobygning til en ungdomsuddannelse. Der er mulighed for at brobygge yderligere i 2 uger, hvis eleven har brug for ekstra vejledning. Desuden kan der arrangeres op til 2 ugers virksomhedspraktik, hvis det kan fremme elevens afklaring af, hvilken uddannelse han/hun vil fortsætte med efter 10. klasse. Side 14 Gruppearbejde i frokoststuen

15 Side 15 Afgangsprøver 2010 Skriftlige prøver: Mandag den 3. maj kl Dansk, retskrivning FSA kl Dansk, læsning FSA Tirsdag den 4. maj kl Matematiske færdigheder FSA kl Matematisk problemløsning FSA kl Matematik FS10 Onsdag den 5. maj kl Dansk, skriftlig fremstilling FSA kl Dansk, skriftlig fremstilling FS10 Torsdag den 6. maj kl Engelsk udtræksfag FSA kl Engelsk FS10 Fredag den 7. maj kl Tysk frivilligt valgfag FSA kl Tysk FS10 Mandag den 10. maj kl Fransk frivilligt valgfag FSA kl Fransk, FS10 Tirsdag den 11. maj Biologi udtræksfag FSA Onsdag den 12. maj Geografi udtræksfag FSA Mundtlige prøver: Disse afholdes inden for tidsrummet mandag den 31. maj - onsdag den 23. juni 2010.

16 Skole-hjem vejleder for nydanskere/tosprogede forældre Det er vigtigt at alle børn på Sct. Jørgen Skole har lige vilkår. At alle børns forældre forstår meningen med forældresamarbejde med lærerne/skolen og handler derefter. Det har stor betydning for børnenes skoleliv at forældrene deltager aktivt i deres børns skoleliv. Det er vigtigt: - At alle forældre kender regler og aftaler på deres børns skole. - At alle forældre kender de forventninger skolen har til dem - At alle forældre tager ansvar for deres barns læring - At alle forældre er trygge ved at komme på skolen Sct. Jørgen Skole vil støtte op om denne vigtige opgave som kan være svær hvis man ikke selv har gået i dansk folkeskole og har dansk som andet sprog. Sct. Jørgen Skole vil skabe lige vilkår for alle børn på skolen. Skole-hjem vejleder Karen Hanne Stadsgaard er ansat som brobygger mellem tosprogede forældre og lærere i 15 timer om ugen i en periode på 2 år. Karen Hanne Stadsgaard deltager i møder med lærerne og tager på hjembesøg hos forældrene eller aftaler møder med forældrene på skolen. Hun kan træffes på skolen på skolens telefon: og på Side 16 Karen Hanne Stadsgaard

17 Side 17 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er følgende medarbejdere tilknyttet Sct. Jørgens Skole: Psykolog: Maja Clausen Talepædagog: Mette Østergaard Skolekonsulent for specialklasser: Dorte Lorentzen. Medarbejderne træffes ved henvendelse til PPR på Rådhuset eller til Sct. Jørgens Skole. Såvel skole som forældre og elever kan henvende sig til PPR, hvis et barn har vanskeligheder af faglig, psykisk eller trivselsmæssig karakter. Fra skolen indstiller klasselæreren - efter samtale med forældrene - barnet til pædagogisk-psykologisk vurdering. Indstillingen fremsendes gennem skolelederen og kan indeholde oplysninger om barnet fra bl.a. faglærere og skolesundhedstjenesten. Oplysningerne er fortrolige og tilintetgøres, når eleven går ud af skolen. Specialundervisning - Støttecenter Hvis en elev har vanskeligheder med et fag, fortrinsvis dansk eller matematik, er der mulighed for specialundervisning i skolens støttecenter. Iværksættelse sker kun efter samråd med elev og forældre. Forud for specialundervisning sker der en drøftelse i Specialcenteret, og der foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering. Lektieværksted Lektieværkstedet er skolens tilbud til elever i kl., som ønsker støtte til at få indarbejdet gode arbejds og lektievaner og hjælp til lektielæsning. Ønskes yderligere oplysninger, kan elevens klasselærer kontaktes. Lektieværkstedet er åbent: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra kl Lektieværkstedslærere: Dora Kjærgaard, Estrid Grønbæk, Karen Hvidberg, Tove Sørensen og Elsebeth Nielsen.

18 Ordensregler for Sct. Jørgens Skole På Sct. Jørgens Skole stiller vi vores cykler, knallerter og biler på de anviste steder friholder vi forpladsen for biler i skoletiden færdes vi stille og roligt til skole, i skolen og fra skole forlader du skolen, når din skoledag er forbi. I frikvartererne kl. (A+B+C gange) Alle elever er ude i frikvartererne. I tilfælde af dårligt vejr ophænges et skilt på A+C -gangen med Indevejr. Du kan opholde dig i eget klasseværelse. Vælger du at gå ud, gælder det for hele frikvarteret. Bh.kl.- A3 benytter nærmeste udgang. Fra lokale A4-A9 benytter eleverne udgangen ved glasdøren. Resten af A-gangen benytter udgangen ved musik via biblioteksgangen. Elever på B+C-gangen går forbi kontoret og ud ved musik kl. (C+D+E gange) Elever i 7. klasse må være i begge gårde, i klassen eller i frokoststuen. Du må gerne besøge din naboklasse. Elever i 8. klasse må være i gården, i klassen, i frokoststuen og ved bænkene på D-gangen. Du må gerne besøge din naboklasse. Elever i 9. klasse må være i gården, i klassen, i frokoststuen og ved bænkene på D-gangen. Du må gerne besøge din naboklasse. 10. klasse (G-afd.) Elever i 10. klasse opholder sig i G-afdelingen, på arealet uden for G-afd., der er forbeholdt 10. klasse. Du må gerne forlade skolens område i pauserne. Godkendt af Skolebestyrelsen Side 18

19 Sport10 til fodboldstævne i Spjald Ordensregler for idræt Til idrætstimen skal du medbringe idrætstøj til indendørs eller udendørs brug. Af hygiejniske grunde skal du bade efter idrætstimerne. Derfor skal du også medbringe et håndklæde til idrætstimerne. Er du fritaget for idræt, skal du overvære undervisningen. Dels kan du evt. hjælpe idrætslæreren, men du kan også lære noget ved at se på og lytte til undervisningen. Er du skadet kan skolen næsten altid tilbyde alternative aktivitetsmuligheder. Spørg din idrætslærer. Eleverne kan kun fritages for idrætsundervisning på grund af sygdom, hvis forældrene meddeler det skriftligt i kontaktbogen til idrætslæreren. Hvis fritagelsen er af længere varighed, kan der kræves forevisning af en lægeerklæring. Er man fritaget for idrætsundervisningen, overværer man denne. Kontaktbog Alle elever får en kontaktbog ved skolestarten. Kontaktbogen bruges til at skrive meddelelser mellem skole og hjem og bør altid ligge i skoletasken. Side 19

20 Sygdom Hvis eleverne må blive hjemme på grund af sygdom, skal der gives meddelelse om det til skolen senest den tredje sygedag.når eleven kommer i skole igen, skal kontaktbogen altid indeholde en meddelelse fra hjemmet om årsagen og længden af fraværet. Undervisningsmidler De udleverede lærebøger og andet materiale, herunder skolens it-udstyr skal behandles med forsigtighed. Bøger er dyre at købe, og derfor skal de indbindes. Hvis bøger, it-udstyr, lommeregner eller andet undervisningsmaterialer bliver væk eller ødelægges, skal det erstattes. Glemte ting Elever og forældre kan afhente glemt tøj m.v. ved henvendelse til Teknisk Serviceleder. Ure, punge o.l. kan afhentes på kontoret.ikke afhentede ting skænkes til velgørende formål. Røgfrit miljø Sct. Jørgens Skole er en røgfri skole. Skolen opfordrer forældre til at støtte skolen i bestræbelserne på at overholde denne regel. Fritidsvejleder Fritidsvejlederen hjælper skolens elever med - ud fra deres ønsker, anlæg og behov - at foretage reelle valg mellem de fritidstilbud, der foreligger fra foreninger og klubber i byen/ kommunen, og opmuntrer eleverne til at deltage i forenings- og klublivet. Fritidsvejleder, Lissi Rabjerg Bundgaard træffes på skolen: Torsdag: Tlf eller Skolesport Sct. Jørgens Skole er sammen med Nørrelandsskolen i projekt SKOLESPORT I HOLSTEBRO. Projektet tager først og fremmest udgangspunkt i at få ikke idrætsaktive elever til at dyrke sport efter skoletid. Skolesport er en blanding af aktiviteter på skolen, i hallen og hos forskellige idrætsklubber. Nogle gange er der også besøg af instruktører fra idrætsklubberne. Året igennem er der forskellige tilbud, som afvikles mandage kl Side 20

21 Frivillig musikundervisning Den frivillige musikundervisning på Sct. Jørgens Skole er bygget op, så der er tilbud til alle børn fra klasse. På nogle klassetrin er der endda flere tilbud kl. Juniorkor kl. Instrumentalundervisning og sammenspil på rytmiske instrumenter kl. Musik som valgfag Der vil i løbet af året blive afholdt koncerter. For nogle af holdenes vedkommende musiklejr i marts måned. Nærmere om indhold og tidspunkter bliver oplyst til eleverne. Derudover er man velkommen til at kontakte musikkoordinator Jørn Riiskær. Flytning Hvis man skal flytte og skifte skole, bedes man give skolen besked. Så sørger skolen for at sende flyttepapirer til den nye skole. Ny adresse og tlf.nr. skal altid meddeles kontoret. Vikarordning Når en lærer er fraværende, sættes vikar på. Det sker, at elever på klassetrin får fri i ydertimerne, hvis dette findes mest hensigtsmæssigt. Fotografering Eleverne tilbydes fotografering ved Skolefoto. Børnehaveklasserne fotograferes klassevis. 1. kl., 4. kl., 7. kl., 9. kl. og 10. kl. fotograferes som portrætfoto og klassevis. Hjemmene giver tilladelse til fotograferingen og afgør, om man ønsker at købe billederne. Ekskursioner, hytteture og lejrskoler Bh.kl klasse kommer mindst én gang om året på udflugt eller ekskursion. I 9. klasse gennemføres et lejrskoleophold af ca. en uges varighed. Udgifterne til disse arrangementer dækkes af skolen; dog kan mindre betaling for kost forekomme efter aftale mellem forældre, elever og lærere. På 10. klassetrin arrangeres ekskursioner og skolerejser med delvis elevbetaling. Skolebiblioteket Biblioteket er åbent på alle skoledage: Mandag torsdag fra kl Fredag kl til Efter åbningstiderne kan du bruge skolebiblioteket efter aftale med din lærer Side 21

22 En tilfældig dag på Skrevet af skolesekretærerne på Sct. Jørgens Skole, Gitte Moeskjær o...telefonen ringer, en forældre melder sit barn syg, besked skrives til klasselærer. i det samme går døren op og ind kommer et grædende barn, som har slået sig, plaster skal der til..alt i mens en lærer henvender sig på kontoret for at låne nøgle til faglokale. Pling ny modtages- lønkontoret forespørger på fraværsindberetning på medarbejder Fragtmanden kommer med pakker, kvitterer for modtagelse af pakker. forældrepar henvender sig ved skranken har aftalt møde med skolekonsulenten, ringer til konsulenten, som fortæller at forældre afhentes om 5 min. Elev henvender sig ved skranken for at købe lommeregner Postbud kommer på kontoret med dagens post, telefonen ringer, forældre ønsker samtale med skoleleder, omstiller, der er optaget, skriver besked til skoleleder. En flok elever henvender sig, de mangler lærer, undersøger vikarlisten og finder vikaren. En anden elev vil gerne snakke med sundhedsplejersken, hvornår er hun på skolen?? Henvendelse om et toilet, der ikke virker blive fikset, lærer henvend skal refunderes Ind i mellem ovennævnte f kontoret har vi også admin føres og deadlines, der ska pel være Skolens elever skal indskriv bestilles - skolefoto planlæ ettes - Nationale test, stand vikling, mælke- og madord Skolens økonomi - driftsud skab kontrolleres. Skolens personale udarbe se med ansættelser, ferie, b seniordage mv. Hjemmesiden, information skal betjenes, skolens brug ekspederes mv. Skolens kontor er ofte stedet man henvender sig for at få svar på spørgsmål og vi anser det som en vigtig opgave for os at vide alt om skolens dagligdag, så vi kan honorere spørgsmålene med et svar. Vi er ofte 1. møde med skolen og dermed skolens ansigt udadtil og efter bedste evne betjenes alle på bedste måde og med smil på læben og glimt i øjet. Det skal være rart at komme på kontoret. Side 22

23 kontoret g Birthe Gehrt, ringer til pedellen, så det kan er sig med et kontant udlæg, som Dette er et lille udpluk af de mange forskelligartede henvendelser og opgaver, der er på kontoret i løbet af en arbejdsdag. Vi har mange bolde i luften, og skal bevare overblikket. Skolesekretærjobbet er et fantastisk job udfordrende, givende og sjov - og midt i travlheden er der også plads til et godt grin. orskelligartede henvendelser på istrative opgaver, som skal udl overholdes. Det kan for eksemes data ajourføres - buskort gges - fraværsstatistik indberpunktskaraktergivning, prøveafning osv. gifter bogføres budget/regnjdelse af dokumenter i forbindelarsel, omsorgsdage, sygefravær, shæfte ajourføres, telefonen ere og samarbejdspartnere skal Side 23

24 Fritagelser Fritagelse for skolegang Klasselæreren kan under særlige omstændigheder give fri 1-2 skoledage. Skolelederen kan bevilge fritagelse i mere end to dage. Evt. anmodning om fritagelse for skolegang skal altid fremsættes skriftligt i kontaktbogen. Fritagelse til ferierejser I forbindelse med ferierejser uden for skoleferien anmoder forældre ofte skolen om at give eleverne fri. Skolen opfordrer til, at ferierejser foregår i skoleferierne, og at man kun søger om fritagelse som en nødløsning. Samtidig gøres opmærksom på, at det i sådanne tilfælde er forældrenes og elevens ansvar at komme à jour med undervisningen igen. 6.b laver væger af lysesiv Side 24

25 C01-3 på bondegårdsbesøg Forsikringer Holstebro Kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring, der dækker eleverne i folkeskolen eller børn i andre kommunale institutioner. Se i øvrigt Holstebro Kommunes hjemmeside: borger/børn og unge/for forældre/skole/praktiske forhold Det kan anbefales, at man tegner en separat børneulykkesforsikring eller medforsikrer sit barn i familieulykkesforsikringen. Disse forsikringer dækker barnet indtil det fylder 18 år kan tegnes med tandskadedækning. Tandskader skal meldes til familiens egen forsikring. Indtil det fyldte 18. år dækkes skaden (behandlingen) af den kommunale tandpleje. Behandlinger, der strækker sig ud over det 18. år, dækkes af egen forsikring. Tyveri Bliver en elevs eller en lærers ting, f.eks. en cykel, stjålet på skolen, er det skolen uvedkommende. Den eneste mulighed for at få erstatning er at anmelde tyveriet til politiet og til sin egen indboforsikring. Men husk, at penge og smykker ikke vil blive erstattet, i tilfælde hvor der ikke er tale om indbrudstyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Side 25

26 Sundhedsplejerskens Formålet: Skolesundhedsplejens opgave er at fremme skolebarnets sundhed At støtte det enkelte barn til at træffe sunde valg og dermed få mulighed for et godt liv. At rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom. At være opmærksom på vilkår og sammenhænge, der har betydning for barnets dagligdag i familien, skolen og fritiden. At opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene herom. At samarbejde tværfagligt og om nødvendigt henvise til andre instanser. Alle børn Sundhedsplejersken har kontakt med det enkelte barn i form af samtaler og undersøgelser, individuelt eller i grupper. Alle skolebørn får tilbudt kontakt med sundhedsplejersken i børnehaveklassen, 1., 3., 6. og 8. klasse. I de øvrige årgange træffes der individuelle aftaler efter behov. Specialklasser tilbydes årlig kontakt. Rie Staghøj træffes som regel på Sct. Jørgens Skole: Tirsdage og torsdage kl Rie kan også træffes på: Mobil

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole:

Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Overordnet målsætning for Gl. Hjortespringskole: Med udgangspunkt i folkeskolens formålsparagraf, visionen for et godt børneliv i Herlev, værdigrundlaget for skolerne i Herlev samt et konkret udgangspunkt

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12)

ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12) ÅRSPLAN 12/13 (29.08.12) AUGUST Mandag 13. august Pædagogisk dag implementering af IT v/thomas Kjærgaard, UCN Tirsdag 14. august Pædagogisk dag kommunikation i skole/ Hvordan skabes pædagogisk ilt v/jan

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50

Ca.8.10-13.50 Ca.8.10-13.50 8.00-15.10 8.00-15.10 Ca.8.10-13.50 EUD10 & 1 Mål Målet er, eleverne får fagligt, praktisk og teoretisk kendskab til erhvervsskolens fire hovedområder. Målet er, at eleverne bliver så afklarede som overhovedet muligt, så de kan træffe valget

Læs mere

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen

Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen LANGSØ-NYT November 2008 Nr. 2 Svend Åges sidste skoledag på Langsøskolen Skole hjem Langsø Nyt udkommer den sidste skoledag i månederne august, oktober, december, februar, april og juni til den yngste

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Skolen på Sønderager 10. klasse 2012 2013

Skolen på Sønderager 10. klasse 2012 2013 Skolen på Sønderager 10. klasse 2012 2013 2 August 2012 Til forældrene Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger, som kan være til nytte, så længe jeres barn er elev i 10. klasse på Skolen på

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

Skoleinformation. Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr august Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat

Skoleinformation. Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr august Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat Skoleinformation Skoleblad for Nysted Skole Årgang 35 nr. 6 30. august 2007 Skolens nye vidunder: en vandkølespecialflaskepåfyldningsautomat adresse: telefon: telefax: E-post: SFO telefon: pedel: redaktion:

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro

Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Trafikpolitik Sct. Jørgens Skole, Holstebro Mål for Sct. Jørgens Skoles trafikpolitik At samarbejde med forældrene om at gøre børnene i stand til at færdes sikkert i trafikken. At gøre børnenes vej til

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen

Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Skolebestyrelsesmøde Give skole Torsdag den 14. september 2006 kl. 19.00 21.00 Søndermarkafdelingen Fraværende: Vibeke Whitt, Annemarie, Leif Søndergård DAGSORDEN 54/1 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler

Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler Bilag 3 Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Vedtægt for styrelse af Svendborg kommunes folkeskoler I nedenstående er

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune:

Udover folkeskolelovens formålsparagraf gælder følgende overordnede pædagogiske målsætning for børne/unge-området (0-18 år) for Sæby kommune: Sæby Skoles ordensregler: Vi ønsker en god skole for alle, og vi vil derfor hjælpe hinanden, så det er rart at være her. Vi vil passe på tingene både ude og inde. Vi ønsker, at forældrene medvirker hertil.

Læs mere

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014 Kolding Kommune 1 Indhold Udskolingsafdelingen på Bramdrup Skole... 3 Målsætning... 3 Forventninger... 4 Kommunikation skole/hjem... 4 Forældremøder... 4 Skole/hjemsamtaler...

Læs mere

Referat. Skolebestyrelsesmøde. onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30. (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00)

Referat. Skolebestyrelsesmøde. onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30. (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00) Bryndumvej 14-16. 6715 Esbjerg N Dato 23. februar 2011 Login E-mail dva dva@esbjergkommune.dk Referat Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 8. juni 2011 kl. 18:30 (de forældrevalgte mødtes til formøde kl. 18:00)

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude

E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Telefon: 55 42 14 44 Telefax: 55 42 14 42 E-mail: kirkeskovsskolen@slagelse.dk Næstved Landevej 632 4243 Rude Kirkeskovsskolen, skoleåret 2011/ 2012 Skoleleder: Viceskoleleder: Pedel: Sekretær: Dorte Næsborg

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2015/16 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2015/16 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende.

Alle nuværende principper er vedtaget i skolebestyrelsen den 18. juni 2012. De evalueres og revideres løbende. Skolebestyrelsen ved Torslev Skole består af 7 forældrevalgte, skolens leder, souschef, afdelingsleder, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrådsrepræsentanter. Skolebestyrelsen holder møde ca. 1 gang

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015

Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015 Nyhedsbrev Hårup Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Hårup Skole. Vi kan så småt skimte elevernes sommerferie i det fjerne. Her ved skoleårets afslutning er der en masse at glæde sig over: vores

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive Oplysningsmappe Skoleåret 2013-2014 Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive 9915 3430 Centerklasserne 9915 3400 Ådalskolen Fax: 9915 3415 E-mail: anel@skivekommune.dk 1 Index: Index: 2 Ledelse:

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning For perioden 01.04.08 til 01.05.09 (Afgivet i henhold til Folkeskoleloven 44 stk. 11) Beretningen omhandler 13 måneders bestyrelses arbejde, og publiceres på hjemmesiden. Bestyrelsen

Læs mere

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17

Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse. Skoleåret 2016/17 Aftalepapir vedr. uddannelsesparathedsvurdering og tilmelding til uddannelse i 8. og 9. klasse Skoleåret 2016/17 Folkeskoleloven: 7 a. I 8. klasse skal eleverne deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelse,

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14

Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 Fritidsordningen på Kolding Friskole 2013/14 1 RAMMER FOR SKOVKANTEN Skovkanten er en del af Kolding Friskole med skolelederen som den øverst ansvarlige. Skovkantens leder varetager i samarbejde med det

Læs mere

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring.

Stoppestedet. Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet Trivsel en forudsætning for læring. Stoppestedet - Et undervisningstilbud på Broskolen afd. Bøgehøj. - Formål Hvis en elev i en periode har brug for særlig opmærksomhed og støtte, er der mulighed

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Nyttige telefonnumre.

Nyttige telefonnumre. 2008-2009 Højboskolen Toftevej 53 8362 Hørning Tlf. 89 68 16 44 Fax. 89 68 16 34 E-mail: hojboskolen@skanderborg.dk Hjemmeside: www.hoejboskolen.dk Nyttige telefonnumre. Skolens kontor 89 68 16 44 SFO

Læs mere

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet.

Du kan altid henvende dig på Elevservice, uanset om det drejer sig om køb af papir, beskeder fra dig til skolen eller meget andet. 1 Velkommen til HHX Praktisk info Vejen Business College Jyllandsgade 11 6600 Vejen Tlf. nr. 75 36 13 11 Fax nr. 75 36 36 33 www.vejenbc.dk Kontorets åbningstider Mandag-onsdag: kl. 07.30-15.00 Torsdag-fredag:

Læs mere

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse

Den selvejende institution. Hattehuset. Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Hvad er Kasketten og Hattehuset: Den selvejende institution Hattehuset Kasketten 2 4 klasse Hattehuset 5 7 klasse Stedet hvor du kan komme efter skoletid. Hygge dig med dine kammerater. Finde nye kammerater.

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN ONSDAG DEN 28. SEPTEMBER 2011 KL. 19.00 PÅ DALGAS Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Elevråd (LC dagsorden) 3. Opfølgning fra sidste

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå?

Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence. - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Skolebestyrelsens arbejdsområde og kompetence - Skal opgaver - Kan opgaver - Hvad vil SB opnå? Roar Hylleberg 42 år, gift med Eva Eik 7 år, Tone 10 år og Ask 12 år Skolebestyrelses erfaring: 4. år og 2

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Sct. Jørgens Skole. Intern Elevarkivbog 2014/2015. Udleveres via administrationen

Sct. Jørgens Skole. Intern Elevarkivbog 2014/2015. Udleveres via administrationen Sct. Jørgens Skole Intern Elevarkivbog 2014/2015 Udleveres via administrationen 10E Alice Lykke Hansen Camilla Nørgaard Bach Casper Østergaard Emma Rosendahl Hansen Kathrine Katja Klejnstrup Madsen Lennart

Læs mere

Skolebestyrelsens principper

Skolebestyrelsens principper Skolebestyrelsens principper Principper for forældresamarbejde: Skole og forældre samarbejder i overensstemmelse med skolens værdier for Det gode skole hjemsamarbejde, regler i henhold til Folkeskoleloven

Læs mere

Velkommen til Ejby Skole

Velkommen til Ejby Skole Velkommen til Ejby Skole En velkomstguide til alle nye elever og forældre på Ejby skole www.ejby-skole.dk Skolens ledelse og skolebestyrelsen vil med denne velkomstguide gerne byde alle nye elever og forældre

Læs mere

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine

Se hjemmesiden: www.laasby-skole.dk. Der er faglokaler til alle fag. SFO og klub i almenområdet har egne lokaler. Skolen har en velfungerende kantine Uddannelsesplan Praktik 1. årgang Låsby Skole som uddannelsessted for lærerstuderende Generelt om skolen Låsby skole har ca. 400 elever. Skolen består af almenområdet 0.-9. klasse. Skolen er afdelingsopdelt:

Læs mere

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen

Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen Forældresamarbejdet på Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk Et godt sted at lære og være IDEER til forældremøder og forældrerådene: Se Dybbøl-Skolens hjemmeside www.dybbol-skolen.dk ( Information Mest for

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl

Velkommen tilbage. Velkommen til nyt personale: Cecilie Thoudahl Lørdag d. 14.8. fredag d. fredag d. 27.8.2010 Mandag d. 16.8. 3. kl. forældremøde kl. 19.00 Torsdag d. 19.8. Forældremøde i OB kl. 19.00 Uge 34 Lejrskole (Bø. kl. + 6. kl. er hjemme) Velkommen tilbage

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30

Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Skolebestyrelsesmøde og juleafslutning tirsdag d. 15. december kl. 17:30 20:30 Til stede: Anders 9.B, Helena, Nadia, Charlotte, Danny, Christina Karina, Carsten, Lajla og Jes Husk afbud til Carsten eller

Læs mere

NYHEDSBREV MARTS 2014

NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 Lørdag d. 1/3 Søndag d. 2/3 Mandag d. 3/3 Tirsdag d. 4/3 Onsdag d. 5/3 Torsdag d. 6/3 Fredag d. 7/3 9. kl. Sidste frist for aflevering af tilmelding til uddannelsessteder samt uddannelsesplan.

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Principper for Virum Skole

Principper for Virum Skole Principper for Virum Skole Vedtaget af Virum Skoles bestyrelse Principper for undervisningens organisering 1. Formålet med organiseringen er at danne dynamiske, kompetente og fleksible team. 1. Der udarbejdes

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Sådan gør vi... Klasselærere 2011 2012: Juni 2011. Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen

Sådan gør vi... Klasselærere 2011 2012: Juni 2011. Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen Juni 2011 Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen - Stjærskolen Stjærvej 100, 8464 Galten. Tlf. 87 94 26 00, stjaerskolen@skanderborg.dk, www.stjaerskolen.dk Sådan gør vi... sidste skoledag

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke

PARADISBAKKESKOLEN Nexø Svaneke Undervisningens organisering og skole-hjem-samarbejde mv. i Paradisbakkeskolen Til behandling på skolebestyrelsesmøder januar-februar 2011. Elevernes timetal: Senest 1. juni: forud for det kommende skoleår

Læs mere

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017

SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 HER BLIVER DIN VERDEN MEGET STØRRE SKOLEVEJLEDNING 2016/2017 REJSBY EUROPÆISKE EFTERSKOLE UDBYDER PRØVER I OG SAMARBEJDER MED REJSBY - EN VERDEN TIL FORSKEL Efterskoleforeningens vejledningssyn Hvad er

Læs mere

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN Sønderkærskolen, Kettegård Alle 2, 2650 Hvidovre Tlf.: 3675 3035 - Fax: 3675 1294 - E-mail: soenderkaer@hvidovre.dk Sønderkærskolen Det fine ved at lære noget er, at ingen kan

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere