1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i"

Transkript

1 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION PLO faktaark 2016 Indhold 1. Generelt om almen praksis Antal praktiserende læger i Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte sygehuslæger fra 2007 til Alder og køn for almen praktiserende læger i Den gennemsnitlige alder Kønsfordeling Arbejdet i almen praksis Ugentlig arbejdstid i almen praksis i Antal kontakter i almen praksis fra Økonomi Samlede udgifter til almen praksis og sygehusvæsenet Udviklingen i realindkomsten i almen praksis Udviklingen i indtjeningen i almen praksis og speciallægepraksis samt udviklingen i lønninger til overenskomstansatte overlæger Kristianiagade 12 Tlf E-post Fax København Ø Tlf (direkte) E-post (direkte)

2 2/13 1. Generelt om almen praksis 1.1. Antal praktiserende læger i 2016 Ifølge Lægeforeningens medlemsregister var der praktiserende læger med ydernummer i På landsplan er der i gennemsnit seks praktiserende læger pr indbyggere. Antallet af praktiserende læger i forhold til indbyggertal er højest i Region Syddanmark og lavest i Region Nordjylland. I gennemsnit har de praktiserende læger i Region Nordjylland patienter pr. læge med ydernummer, svarende til 6 pct. flere patienter pr. læge end på landsplan. I Region Syddanmark har de praktiserende læger i gennemsnit patienter, svarende til 6 pct. færre patienter end på landsplan. 1 Tabel 1. Antal praktiserende læger med ydernummer fordelt på regioner i 2016 Region Antal praktiserende læger Antal PL. pr indbygger Antal gruppe 1 sikrede pr. læge Region Nordjylland 306 5, Region Midtjylland 803 6, Region Syddanmark 787 6, Region Hovedstaden , Region Sjælland 477 5, Hele landet , Kilde: Lægeforeningens medlemsregister og Danmarks Statistik NB: Patienter tilknyttet regions- og udbudsklinikker er ikke medtaget i beregningerne Ifølge oplysninger fra de regionale PLO sekretariater udgør andelen af patienter, som er tilknyttet regions- og udbudsklinikker 1,26 pct. af de samlede gruppe 1 patienter i Der er relativ stor forskel på, hvor mange patienter der er tilknyttet region- og udbudsklinikker fra region til region. I Region Nordjylland er op mod 7 pct. af patienterne tilknyttet region- og udbudsklinikker, mens andelen i Region Hovedstaden er 0,14 pct. 1 Praktiserende læger, som ikke er medlem af PLO, er ikke inkluderet i nedenstående opgørelser, men da PLO organiserer tæt ved 100 pct. af de praktiserende læger med ydernummer, rykker det ikke ved beregningerne.

3 3/13 Tabel 2. Antal gruppe 1 sikrede, der er tilknyttet en regions- eller udbudsklinik i 2016 Region Antal patienter tilknyttet region- og udbudsklinikker i 2016 % af grp. 1 sikrede, der er tilknyttet en regions- eller udbudsklinik Region Nordjylland ,98 Region Midtjylland ,55 Region Syddanmark ,38 Region Hovedstaden ,14 Region Sjælland ,16 Hele landet ,26 Kilde: Oplysninger indhentet fra de regionale PLO sekretariater Antallet af praktiserende læger med ydernummer er faldende. Fra 2007 til 2016 er antallet af praktiserende læger med ydernummer faldet med mere end 6 pct. - fra til praktiserende læger. Modsætningsvist har antallet af erhvervsaktive læger med speciale i almen medicin ifølge opgørelser fra Sundhedsdatastyrelsen været stigende fra 2007 til 2013, som vist i figur 1. I 2016 er der læger med speciale i almen medicin, som er medlem af Lægeforeningen. Heraf arbejder ca i almen praksis og ca af lægerne har eget ydernummer. Det betyder, at ca. 750 læger med speciale i almen medicin er ansat uden for almen praksis. Hovedparten er ifølge Lægeforeningens medlemsregister ansat på offentlige hospitaler eller beskæftiget i udlandet. 321 almen mediciner er ansat på de offentlige sygehuse og 34 almen mediciner er ansat i regionens forvaltning. 60 almen mediciner er beskæftiget i udlandet, mens 52 almen mediciner arbejder i lægevagten. Figur 1. indeholder data fra henholdsvis Sundhedsdatastyrelsen og Lægeforeningens medlemsregister. Faldet fra 2013 til 2014 i antallet af almen mediciner i arbejdsstyrken skyldes netop, at data er baseret på to forskellige registre. Da oplysningerne i Lægeforeningens medlemsregister er baseret på lægernes egne indrapporteringer til Lægeforeningen, skal der tages forbehold for manglende og ukorrekte opdateringer af lægernes aktuelle arbejdsforhold mv. Faldet i antallet af læger med speciale i almen medicin kan fx skyldes lægernes manglende ajourføring af fuldført speciallægeuddannelse.

4 4/ Figur 1. Tilknytning til arbejdsmarked for speciallæger i almen medicin Antal Databrud for orange og blå kurve Arbejder i den private sundhedssektor Erhvervsaktive speciallæge i almen medicin i arbejdsstyrken Kilde: År Sundhedsdatastyrelsen og år Lægeforeningens medlemsregister I 2007 var der patienter pr. praktiserende læge med ydernr. I 2015 er antallet steget til patienter. Det svarer til en stigning på 10 pct. Stign ingen skyldes både, at antallet af patienter er steget, og at antallet af praktiserende læger er faldet. I samme periode er middellevetiden steget med 2,7 år og 2 år for henholdsvis mænd og kvinder. Det betyder, at patienterne i almen praksis, udover at de er blevet flere i løbet af de sidste ti år, også er blevet ældre. Antal patienter pr. praktiserende læge med ydernr. i figur 2 omfatter samtlige gruppe 1 sikrede. Det vil sige, at opgørelsen også indeholder patienter, der er tilknyttet regions- og udbudsklinikker. Det gennemsnitlige antal patienter er dermed en smule overestimeret fra det tidspunkt, hvor regions- og udbudsklinikkerne er indført. Jævnfør tabel 2. dækker regions- og udbudsklinikkerne 1,26 pct. af de samlede gruppe 1 sikrede i 2016.

5 5/ Figur 2. Antal grp. 1 sikrede pr. praktiserende læge med ydernr Antal grp. 1 sikrede pr. praktiserende læge (venstre akse) Middellevetid for mænd (højre akse) Middellevetid for kvinder (højre akse) Kilde: Lægeforeningens medlemsregister og Danmarks Statistik Udviklingen i antal læger i almen praksis og offentlige ansatte sygehuslæger fra 2007 til 2016 I perioden steg antallet af speciallæger på de offentlige sygehuse fra til 8.288, svarende til en vækst på 27,9 pct. Antallet af reservelæger og kliniske assistenter er i samme periode steget med 13,8 pct. Til sammenligning er antallet af læger i almen praksis faldet med 6 pct. (eksklusiv uddannelseslæger og ansatte læger) i samme periode. Antallet af almen mediciner, som er ansat i almen praksis er faldet med 2,7 %. Tabel 4. Antal læger i almen praksis og på offentlig sygehuse i 2007, 2011 og %-vise udvikling Praktiserende læger med ydernr ,0% Almen mediciner, der arbejder i almen praksis ,7% Overlæger, lægelige chefer mv ,0% Sygehuslæger ,2% Afdelingslæger ,9% Akutlægebiler Speciallæger på sygehuse i alt ,9% Reservelæger, kliniske assistenter ,8% Kilde: Kommunernes og regionernes løndatakontor, Sundhedsdatastyrelsen og Lægeforeningens melemsregister

6 6/13 2. Alder og køn for almen praktiserende læger i Den gennemsnitlige alder Gennemsnitsalderen for en praktiserende læge i 2016 er 53 år. De kvindelige læger er i gennemsnit 50 år, mens de mandlige læger i gennemsnit er 55 år. De praktiserende læger i Region Hovedstaden er i gennemsnit ældst, mens de praktiserende læger i Region Midtjylland i gennemsnit er yngst. Gennemsnitsalderen i de to regioner er hhv. 53,9 år og 51,9 år. Tabel 3. Gennemsnitlig alder for alment praktiserende læger i 2016 Region I alt Kvinder Mænd Region Nordjylland 53,8 50,2 56,5 Region Midtjylland 51,9 50,2 53,7 Region Syddanmark 52,1 49,5 54,4 Region Hovedstaden 53,9 52,0 56,0 Region Sjælland 53,7 50,8 56,5 Hele landet 53,0 50,7 55,2 Kilde: Lægeforeningens medlemsregister 2.2. Kønsfordeling Fordelingen af mandlige og kvindelige praktiserende læger er nogenlunde lige. I 2016 var der kvindelige praktiserende læger og mandlige praktiserende læger, hvilket svarer til 49,9 % kvinder og 50,1 % mænd. Kvinderne er generelt yngre end mændene. Figur 3 viser, at en stor andel af kvinderne er mellem 40 og 54 år, mens andelen af mænd i aldersgruppen 55 til 69 år er størst. Figur 3. Køns- og aldersfordelingen for praktiserende læger i Kvinder Mænd

7 7/13 Kilde: Lægeforeningens medlemsregister opgjort pr. januar 2016 Sammenligner man aldersfordelingen for praktiserende læger i 2005 med aldersfordelingen i 2016, er antallet af læger i aldersgruppen 65 til 70+ steget, mens antallet af praktiserende læger i aldersgruppen 45 til 59 år er faldet. For de yngste grupper, dvs. fra 35 til 44 år, er antallet af praktiserende læger i 2016 højere end i Figur 4. Aldersfordelingen for praktiserende læger i 2005 og Kilde: Lægeforeningens medlemsregister og Praksistælling Arbejdet i almen praksis 3.1. Ugentlig arbejdstid i almen praksis i 2014 Ifølge PLO s omkostningsundersøgelse fra 2014 er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i almen praksis 46,1 timer. Den gennemsnitlige arbejdstid er højest i Region Sjælland og Region Syddanmark, hvor det gennemsnitlige antal timer i vagttiden samtidig er højest. Jævnfør tabel 5 er den samlede arbejdstid i Region Hovedstaden lavest, hvilket i høj grad skyldes, at vagtiden kun udgør 1,7 timer om ugen. Tabel 5. Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i almen praksis i 2014 fordelt på regioner Dagtid Vagttid Antal timer i alt Region Nordjylland 40,6 6,5 47,1 Region Midtjylland 41,5 5,3 46,8 Region Syddanmark 39,7 8,3 48,0 Region Hovedstaden 40,8 1,7 42,5 Region Sjælland 41,6 6,4 48,0

8 8/13 I alt 40,9 5,2 46,1 Kilde: PLO s omkostningsundersøgelse Antal kontakter i almen praksis fra De praktiserende læger udførte 37 mio. grundydelser 2 i dagtid i Fra 2007 til 2015 er antallet af udførte grundydelser steget med ca. 5 pct. Tabel 6. Antal udførte konsultationer, sygebesøg og samtaleterapi i almen praksis i dagtid (i 1000) Konsultation heraf E-kommunikation Tlf. konsultationer Sygebesøg Grundydelser i alt Samtaleterapi %-vise årlige stigning - 1,10 1,04 0,92 1,05 Kilde: Dataudtræk fra CSC Targit *Indeholder ydelserne 0101, 0102, 0105, 0106, 0107, 0108, 0109, 0110, 0120, 2021 og 0122 Fra 2007 til 2011 er der sker en stigning i udviklingen af det samlede antal grundydelser på ca. 7 pct. Der sker efterfølgende et kraftigt fald frem til 2013, hvilket hovedsageligt skyldes et fald i telefonkonsultationer på ca. 12%. På trods af faldet i 2013 er antallet af konsultationer samlet set steget med ca. 5 pct. fra 2007 til Antallet af gennemsnitlige konsultationer (grundydelser) i dagtid pr. praktiserende læge med ydernummer er ligeledes steget fra 2007 til 2015 fra 39 til 43. Antallet af konsultationer (grundydelser) inkl. graviditets- og børneundersøgelser er steget fra 40 til 44 om dagen. 2 Konsultation, E-kommunikation, tlf. konsultationer

9 9/13 Indeks Figur 5. Udviklingen i antal konsultationer pr. læge med ydernr udført i dagtid Antal Antal kons. pr. læge pr. dag (højre akse)* Antal kons. Pr. læge pr. dag inkl. graviditets- og børneundersøgelser (højre akse)** Indeks over udviklingen i antal kons. (venstre akse)*** *Jf. Grundydelser i alt i tabel Ann.: Antallet af årlige arbejdsdage er fastsat til 250 om året Økonomi 4.1. Samlede udgifter til almen praksis og sygehusvæsenet De samlede udgifter til almen praksis målt i faste priser er faldet fra 8,74 mia. kr. til 8,29 mia. kr. fra 2009 til Det svarer til et fald på 5,2 pct. Udgifterne til sygehusvæsenet uden medicinudgifter målt i faste priser er i samme periode steget fra 73,6 mia. kr. til 76,9 mia. kr., svarende til en stigning på 4,5 pct. Tabel 7. Samlede udgifter i almen praksis og i sygehusvæsenet opgivet i 2014 prisniveau (mio. kr.) Sygehuse inkl. medicin Sygehuse eksl. medicin Almen praksis Kilde: Danske Regioner og Sundhedsdatastyrelsen Udviklingen i udgifterne målt i faste priser til sygehusvæsenet og almen praksis fra 2010 til 2014 er vist i figur 6.

10 10/13 Figur 6. Udviklingen i udgifter til sygehuse og almen praksis - opgjort i 2014 niveau Indeks Sygehuse inkl. medicin Sygehuse eksl. medicin Almen praksis Kilde: Danske Regioner og Sundhedsdatastyrelsen I 2014 udgjorde udgifterne til almen praksis 8 pct. af de samlede sundhedsudgifter. De gennemsnitlige udgifter til almen praksis inklusiv lægevagten var kr. pr. gruppe 1 sikrede Udviklingen i realindkomsten i almen praksis Jævnfør PLO s omkostningsundersøgelse fra 2014 er nettoindtjeningen for almen praksis generelt faldet, mens de gennemsnitlige omkostninger er steget. De gennemsnitlige omkostninger for kompagniskabspraksis er steget med 48 pct. fra 2006 og frem til 2014 samtidigt med, at nettoindtjeningen er faldet med 5 pct. I solopraksis er omkostningerne steget med 10 pct., og nettoindtjeningen faldet med 6 pct. Tabel 8. Indeks over den gennemsnitlig udvikling i nettoindtjeningen i almen praksis, 2014 prisniveau (år 2006=100) Solopraksis Kompagniskabspraksis Almen praksis i alt Kilde: PLO s omkostningsundersøgelse 2014 Tabel 9. Indeks over udviklingen i de gennemsnitlig omkostninger for almen praksis, niveau (år 2006=100) Solopraksis Kompagniskabspraksis Almen praksis i alt Kilde: PLO s omkostningsundersøgelse 2014

11 11/ Udviklingen i indtjeningen i almen praksis og speciallægepraksis samt udviklingen i lønninger til overenskomstansatte overlæger PLO gennemførte senest en undersøgelse af lægernes gennemsnitlige brutto- og nettoindkomst i Omkostningsundersøgelsen viste, at lægerne havde en omsætning fra praksis på 2,3 mio. kr., heraf udgjorde arbejde i dagstid 2 mio. kr. mens vagtarbejdet udgjorde kr. Fratrækkes de gennemsnitlige driftsomkostninger på ca. 1,2 mio. kr., havde hver læge i gennemsnit en nettoindtægt på lidt over 1 mio. kr. Tabel 10. Gennemsnitlig indtægter fra praksisdrift pr. læge i 2009, 2011 og 2014 opgjort i 2014-priser (kr.) Praksisindtægter Heraf dagtid Heraf vagttid Heraf andre indtægter Driftsomkostninger i alt Nettoindtægt fra praksis Kilde: PLO s omkostningsundersøgelse 2014 Figur 7 viser den gennemsnitlige nettoindtægt fordelt på regioner. Figuren viser, at nettoindtægten er højest i Region Nordjylland og lavest i Region Hovedstaden. En væsentlig årsag til at Region Hovedstaden ligger lavest skyldes manglende indtjening fra lægevagten. Figur 7. Gennemsnitlig nettoindtægt i almen praksis i 2014 Kr % laveste Gennemsnit 75 % højeste Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Kilde: Omkostningsanalysen 2014 Region Sjælland

12 12/13 Sammenlignet med den gennemsnitlige indtjening i speciallægepraksis ligger indtjeningen i almen praksis væsentligt under gennemsnitsindtjeningen for speciallægepraksis. Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS) gennemførte i 2012 en undersøgelse over indtjeningen i speciallægepraksis, hvor den gennemsnitlige indtjening blev beregnet til 1,58 mio. kr. Indtjeningen på tværs af specialerne varierer fra kr. for reumatologi og 2,3 mio. kr. for intern medicin. I gennemsnit ligger indtjeningen for speciallæger 48 pct. over indtjeningen i almen praksis. Figur 8. Gennemsnitlig indtjening i 2012 Kilde: PLO s omkostningsundersøgelse 2014 og FASP omkostningsundersøgelse 2012 Sammenlignet med de overenskomstansatte overlæger i regionen ligger de praktiserende lægers indtjening fortsat højere. Mens årslønnen (opgjort i faste priser) for overlægerne har været stabil siden 2009, ses et fald i den gennemsnitlige indtjening i almen praksis i samme periode.

13 13/13 Figur 9 - Årlig indtjening/løn - opgjort i 2014 niveau kr Praktiserende læger Overlæger løntrinsaflønnet - inkl overarbejde Kilde: PLO's omkostningsundersøgelse og Kommunernes og regionernes løndatakontor

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. juni 2013 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2013. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.590 praktiserende

Læs mere

Fakta om almen praksis

Fakta om almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION 5.december 2012 Fakta om almen praksis Sagsnr. / Dok.nr. 2010-2461 / 1. Antal praktiserende læger i 2012. Der var ifølge Lægeforeningens medlemsregister 3.578 praktiserende

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden

PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden PLO faktaark 2017 Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland

PLO faktaark 2017 Region Midtjylland PLO faktaark 2017 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Karakteristika for praktiserende læger... 1 1.1 Antal... 1 1.2 Køn... 2 1.3 Alder... 3 1.4 Praksisform... 5 2. Lægemangel... 6 2.1 Patienter

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

PLO-kursus. forebyggelsesydelser m.m. De praktiserende læger hvad med dem? Hotel Føroyar lørdag d. 7. oktober 2006 kl

PLO-kursus. forebyggelsesydelser m.m. De praktiserende læger hvad med dem? Hotel Føroyar lørdag d. 7. oktober 2006 kl PLO-kursus Sammenhængende - i overenskomstens sundhedsvæsen nye De praktiserende læger hvad med dem? forebyggelsesydelser m.m. Hotel Føroyar lørdag d. 7. oktober 2006 kl. 10.00 16.00 DSS seminar 2. marts

Læs mere

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark

Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogram September 216 Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Beskrivelse af almen praksissektoren i Danmark Almen praksis er borgerens primære

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. april 2017 Sagsnr. 2017-2372 PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 Aktid. 507161 Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er faldet svagt i 2016, men ligger

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis

PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen praksis Sengepladser på offentlige sygehuse Indlæggelsestid i dage PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 8. marts 27 Sagsnr. 27-72 Aktid. 425539 PLO Analyse Stigende antal kontakter og konsultationer i almen

Læs mere

D A T A R A P P O R T

D A T A R A P P O R T D A T A R A P P O R T Almen Praksis 2016 I N D H O L D 1 Kapacitet i Almen Praksis... 3 Antal ydernumre... 3 Befolkningsudvikling... 4 Lægedækningsberegning... 5 Læger fordelt på personrolle... 6 2 Lægedækning...

Læs mere

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger.

Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. N O T A T Fakta om økonomi og aktivitet i almen praksis Dette notat samler en række økonomiske og aktivitetsmæssige fakta i relation til de praktiserende læger. 10-11-2012 Udgiftsvæksten i almen praksis

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre

Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre A NALYSE Udvikling i lægers brug af sygebesøg i hjemmet blandt ældre Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse almen praktiserende lægers brug af sygebesøg i borgernes hjem blandt

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Analyse 28. juni 2013

Analyse 28. juni 2013 28. juni 2013 Praktiserende læger i Nordjylland tjener mest Af Kristian Thor Jakobsen Dette notat kortlægger, hvor meget de praktiserende læger tjener, og om lægerne i yderliggende kommuner har et anderledes

Læs mere

Almen praksis analyser - kort fortalt

Almen praksis analyser - kort fortalt Almen praksis analyser - kort fortalt Hvor stor er praksissektoren? Almen praksis består af ca. 3. fuldtidslæger fordelt på knap. praksisser. Der er i gennemsnit 1. tilmeldte patienter pr. fuldtidslæge.

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger

Høring i forbindelse med udarbejdelse af Tandplejeprognose og dimensioneringsplan for specialtandlæger Danske Regioner Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Kommunernes Landsforening Tandlægeforeningen De Offentlige Tandlæger Dansk Tandplejerforening

Læs mere

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent

Tabel 2: Angst Viser samlede udgifter, antal patienter og antal konsultationer pr. patient for angst i maj 2016, maj 2015 samt udviklingen i procent Månedsstatistik for depression og angst maj 2016 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion)

Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) Grundbeskrivelse Almen Praksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-18 (Høringsversion) 1 Indholdsfortegnelse Ordforklaringsliste... 5 Særlige opmærksomhedspunkter... 7 Region Hovedstadens geografiske

Læs mere

Lægedækning i Aalborg kommune

Lægedækning i Aalborg kommune Aalborg Kommune Lægedækning i Aalborg kommune Alment praktiserende læger og behovet for lægedækning i kommunen de næste ti år Sundhed og Bæredygtig Udvikling 19-02-2010 Side 2 af 14 Indhold Resumé... 3

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Presseresumé Budgetredegørelse 2010

Presseresumé Budgetredegørelse 2010 Presseresumé Budgetredegørelse 1 Stort potentiale for frigørelse af ressourcer fra administration i kommuner og regioner Kommunerne har ikke reduceret udgifterne til administration siden 7, selv om kommunalreformen

Læs mere

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling

Lægemidler mod psykoser Solgte mængder og personer i behandling Danmarks Apotekerforening Analyse 28. januar 15 Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser Der er store forskelle i forbruget af lægemidler mod psykoser mellem landsdelene.

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ALMEN MEDICIN Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt praksis nr. 048-08 Regionernes udgifter til medicintilskud juni 2008

Læs mere

PLO Analyse Ansatte i almen praksis

PLO Analyse Ansatte i almen praksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. maj 2017 Sagsnr. 2016-7376 PLO Analyse Ansatte i almen praksis Aktid. 543717 Hovedbudskaber Almen praksis er meget andet end den praktiserende læge. I alt 5.149

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN OVERORDNET Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen Organisationen af Lægevidenskabelige selskaber Sundheds- og Ældreministeriet De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst juli 2017 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN KLINISK MIKROBIOLOGI Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN

Læs mere

Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis

Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis Sundheds- og Ældreministeriet September 1 ANALYSE Udvikling i aktivitetsafhængige udgifter i almen praksis Indledning og sammenfatning Honorarsystemet i almen praksis består af et fast honorar pr. tilmeldt

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November Alment praktiserende lægers kontakt med

Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November Alment praktiserende lægers kontakt med Afdeling for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet November 216 Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med KOL I denne analyse belyses variationen i alment praktiserende

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler

A N A LYSE. Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler A N A LYSE Borgernes anvendelse af antidepressive lægemidler I Sundhedsstyrelsens vejledning om antidepressiva fra 2000 blev der stillet spørgsmål til hensigtsmæssigheden af borgernes voksende anvendelse

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN ORTOPÆDISK KIRURGI Dansk Ortopædisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN NEUROKIRURGI Dansk Neurokirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016 Juni 2017 Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016 Tabel 1-4 er opgørelser af aktivitet og bruttohonorar i almen praksis 2006 til 2016 i hhv. dagtid og vagttid. Tabel 5 er

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2005 til 2015

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2005 til 2015 Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2005 til 2015 Tabel 1-4 er opgørelser af aktivitet og bruttohonorar i almen praksis 2005 til 2015 i hhv. dagtid og vagttid. Tabel 5 er en opgørelse

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI

HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN THORAXKIRURGI Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Danske Regioner Kommunernes Landsforening Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 2018-2022

Læs mere

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis

Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Ny publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Analyse af henvisningsmønstret i almen praksis Delanalyse 2. En registerundersøgelse Sammenfatning Kim Rose Olsen Torben Højmark Sørensen Peter Vedsted Dorte

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid

Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid Specialuddannede sygeplejerskers arbejdstid Morten Bue Rath 28. november 2008 Specialuddannede sygeplejersker og arbejdstid 1. Sammenfatning Specialuddannede sygeplejersker har gennemsnitligt en højere

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Sjælland Del I Analyse af sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Indledning... 1 2 Resumé og opsamling... 2 3 Data til

Læs mere

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland

Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland Dato: 29.9.2016 Udvikling og prognose for antallet af kræftpatienter og den tilhørende sygehusaktivitet i Region Sjælland I forlængelse af regeringens udspil med Kræftplan IV gives der i dette notat en

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

1 Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2003 til 2013

1 Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2003 til 2013 Februar 2014 1 Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2003 til Tabel 1-4 er opgørelser af aktivitet og bruttohonorar i almen praksis 2003 til i hhv. dagtid og vagttid. Tabel 5 er en opgørelse

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

PLO s politik på akutområdet.

PLO s politik på akutområdet. PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 10-04-2010 Sagsnr. / Dok.nr. 2009-7786 / 330203 PLO s politik på akutområdet. 1. Indledning. Det akutte beredskab i det danske sundhedsvæsen er til debat for tiden.

Læs mere

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper

Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper A NALYSE Afdækning af almen praktiserende lægers patientkontakter i forskellige aldersgrupper Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse hvor stor en del af de almen praktiserende

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN DEMOGRAFI OG VELSTAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Midtjylland April 2007 1. Demografi og velstand Demografisk er Midtjylland en uens

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri Fysioterapi og Ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

igt$i Gigt fagforeningen

igt$i Gigt fagforeningen Sundhedsudvalget 28-9 SUU alm. del Bilag 465 Offentligt Sundhedsudvalget Folketinget Christiansborg 1 København K igt$i Gigt fagforeningen for alle med ondt i led, ryg og muskler 12. maj 29 Gigtforeningen

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris

Økonomisk analyse. Mejeri rimer på økologi, men også på pris Økonomisk analyse 4. marts 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Mejeri rimer på økologi, men også på pris Landbrug & Fødevarer har i en undersøgelse,

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Forskel i hvornår man får barn nummer

Forskel i hvornår man får barn nummer Forskel i hvornår man får barn nummer to Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 10 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvornår kvinder får barn nummer 2 set i forhold til

Læs mere

Iværksætterfrekvens blandt personer med teknisk og naturvidenskabelig baggrund

Iværksætterfrekvens blandt personer med teknisk og naturvidenskabelig baggrund Iværksætterfrekvens blandt personer med teknisk og naturvidenskabelig baggrund Februar 2017 Hovedpointer Personer med en teknisk og naturvidenskabelig baggrund er oftere iværksættere end gennemsnittet.

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015

UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 2015 UNDERSØGELSE AF BESØGSTIDER PÅ DANSKE SYGEHUSE 20 www.hejsundhedsvæsen.dk 1 1. INDLEDNING Hej Sundhedsvæsen, der er et partnerskab mellem Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden, vil med denne

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGS-OMRÅDET Flere patienter får genoptræning i kommunerne Siden kommunerne overtog genoptræningsopgaven, har området været kendetegnet ved en markant vækst (jf. figur

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere