HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING"

Transkript

1 HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

2 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2005 Allan Peterhänsel, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand Bente Mortensen, Sekretær Freddy Andersen, Best.medlem Villi Nielsen Skov, Best.smedlem Erling Struve, Best.medlem Helge Madsen, Best.suppleant Povl Kildemoes, Best.suppleant

3 Endelig - endelig - endelig - HASMARK STRAND 3 - er det lykkedes os at bringe vandspildet ned, så vi undgår at betale strafbeløb for spildt vand. Men vi vælger ikke at løbe rundt med armene oppe, indtil vi med sikkerhed har konstateret, at vi virkelig har fået tætnet vort anlæg. Eller at vores hovedmåler har været defekt i en årrække, uden at vi har kunnet forvisse os om, at det var tilfældet. Eller at de fejlmålinger er fremkommet ved, at vi har en skæring for aflæsninger 1. september og at aflæsningen af hovedmåleren er foretaget 1. januar. Altsammen noget der har gjort det vanskeligt at se, hvilke af vore tiltag der har givet resultater. Den sidste mulighed for det gode resultat kunne også være udskiftningen af hovedledningen mellem Rørmosevej og Kollundsvej. Men vi venter spændt på det endelige slutresultat. Endelig er det også lykkedes at få oprettet en husejerforening. En gruppe mennesker har fået det hele på plads og brænder nu kun for at få drænet og forbedret de to stamveje Østre og Vestre Strandvej, hvilket er deres hovedmål. Skulle det lykkes kan Otterup Kommune have det så godt og de vil sikkert glæde sig over, at de undgik nogen fortrædeligheder eller ubehageligheder. Så kan de blot læne sig tilbage og se, hvordan andre laver deres arbejde. Helt anderledes er det henne på Campingpladsen. Her sker der noget. Når I læser dette blad er det flotte badeland indviet og helt sikkert blevet en kanonsucces. Det prestigeprojekt, Costa del Hasmark, som blev foreslået for over tyve år siden er tilpasset Hasmark Strands format og gudskelov for det. Her er et projekt, som er helt afpasset de faktiske forhold uden at virke prangende og storslået. Det har skabt et lidt større behov for mere vand, men det er absolut ikke nogen umulig opgave. Det skal vort vandværk nok klare. Så vi fortsætter det frugtbare positive samarbejde med campingpladsen som der blev lagt op til sidste år. Nu er den så afgjort vor største kunde. Jeg vil også her i denne spalte sige den afgåede formand Jørgen Frandsen stor tak for hans velvillighed til at træde ind som formand i to år, mens vi fandt en ny. Det er lykkedes. Men vi må nok sige, at det er noget af et genbrugsprojekt. Ikke at forklejne den nye formand Allan Peterhänsel. Han har også tidligere været formand for AHSV. Det var i en tid, hvor vi havde stophanesagen og det klarede Allan flot. Så Allan, hjertelig velkommen tilbage på pladsen. Skal vi endelig komme med et lille hip her, må det blive om gennemsnitsalderen i bestyrelsen. Den er ved at være lige i overkanten. Freddy Andersen har i mange år været vort udfarende bestyrelsesmedlem, men har meldt om sin afgang. Så skulle der findes en der kender lidt til vandforsyning hører vi i bestyrelsen meget gerne fra vedkommende. Det ligesom for at få en ny mand kørt i stilling, da vil ellers kan blive nødt til at lægge jobbet ud til et VVS-firma. Men tænkt lidt over det. Vi har en bestyrelsesanciennitet på år. Så nyt blod mangler. Red.

4 4 HASMARK STRAND Rolig generalforsamling i AHSV Referat af generalforsamlingen i Næsbyhoved Skov onsdag den 11. maj 2005 Formanden, Jørgen Frandsen bød de fremmødte velkommen. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog valg af Parly Dupont valgt. Dirigenten takkede for valget og meddelte, at der er 63 stemmeberettigede. Udsendelsen af indkaldelsen er rettidigt iht. vedtægterne. Beretningen Formanden, Jørgen Frandsen aflagde en kort beretning: Det har været et roligt år for vandforsyningen der har dog været nogle problemer med fejl ved skylning af filtre ved vandværket. Det er Hasmark Vandværk, der står for den daglige drift og de har lovet bod og bedring. Kvaliteten er bortset fra uheldene stadig i orden. Der kommer kvartalsvise rapporter fra Steins Laboratorium og disse viser ingen grænseoverskridelser, ligesom myndighedernes kvalitetskrav overholdes. Afværgepumpningen fortsætter for at der ikke skal ske indsivning fra overfladeforureninger. Det samlede vandforbrug er faldet en smule på trods af tilgang af flere forbrugere i årets løb. Sekretær Bente Mortensen har afleveret foreningens gave til Jørgen Frandsen med tak for mange års indsats for AHSV, mens kasserer John Barrett ser til.

5 HASMARK STRAND 5 Det kan skyldes, at det er lykkedes for os at finde de fleste lækager. Fornyelsen på Rørmosevej/ Kollundvej er nok en del af forklaringen. En samlet måling en vinternat viser et minimumsforbrug svarende til 0,5 kbm i timen eller på årsbasis ca kbm. Det burde være nok til at undgå strafbetalingen til staten ved overskridelsen af 10 % grænsen. Vi har undgået strafbetalingen i 2004, dette skyldes nok mest omlægningen af måleperioden. Problemer der især belaster Freddy Andersen er fejlaflæsninger og manglende aflæsninger af forbruget, samt forbrug, der uforklarligt overstiger normalforbruget med meget store mængder. Det kan varmt anbefales, at der holdes øje med måleren regelmæssigt og man lukker for vandet i de perioder, hvor huset ikke benyttes. Enkelte har klaget over, at målerbrøndene er vandfyldte. Det skyldes ofte, at grundvandet står højt i forårsperioden eller virkningen af kraftige regnskyl, som kan holde brøndene vandfyldte i lang tid. Der er kommet en ny stor vandforbruger i år, idet der etableres vandland ved Campingpladsen tæt op ad Vikingeborgen. Sandsynligvis skal der etableres en ny og større vandmåler og et stort forbrug kan påvirke vores spildprocent. Afslutningsvis skal det oplyses, at vi atter i 2004 afholdt orienterende møde for formænd og kasserere fra de mange vejforeninger og andelsforeninger i Hasmark området. Det blev afholdt i Vikingeborgen og var gratis for foreningen. Selv en omgang øl/vand var gratis. Herefter var der debat, hvor følgende emner blev debatteret: Forureningsgraden, når det har stået stille hele vinteren. Forureningen af vandet. Jørgen Frandsen besvarede de stillede spørgsmål. De tal, der offentliggøres er dækkende for hele året. Det er svært at finde de små lækager. Beretningen blev herefter godkendt. Herefter en teknisk orientering ved Villi Skov Der er solgt kbm og modtaget kbm. Der er udskiftet hovedmåler og udskiftning ved Rørmosevej/Kollundvej. Vandkvaliteten bliver løbende undersøgt. Der er stadig afværgepumpning ved boring 1 og 2 med støtte fra Vandmiljøfonden. Bam-værdien er faldet ingen rester er tilbage vandkvaliteten er helt i top. Man skal tænke på, hvor lidt der skal til ved spild for at det bliver dyrt. Omtalte prisen herfor så husk at kontrollere jeres eget forbrug jævnligt. AHSVs bestyrelse 2005 Allan Peterhänsel, formand Vermehrensvej 11, 5230 Odense M Strandadresse: Østre Strandvej 41 Telf Hans J. N. Andersen, næstformand Næsbygårdsvej 25, 5270 Odense N Telf / Strandadresse: Østre Strandvej 90 Mail: John Barrett, kasserer Ølstedgårdsvænget 11, 5230 Odense M Strandadresse: Østre Strandvej 88 Mail: Bente Mortensen, sekretær Langelinie 36 B, 5450 Otterup Telf / Strandadresse: Øksemosevej 5 Mail: Freddy Andersen, Ågade 24, 5270 Odense N Telf Strandadresse: Erikshåb 43 Mail: Villi Skov Strandvejen 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Erling Struve Åløkkehaven 33, 5000 Odense C Telf Strandadresse: Østre Strandvej 76 Mail:

6 6 HASMARK STRAND Der skal være adgang til målerbrøndene hvis dette ikke kan ske er det for egen regning, der sker adgang ved f.eks. aflæsninger mv. Hvis der er problemer er det Freddy Andersen, der skal kontaktes evt. dernæst Thom Weiss. Spørgsmål om duggede målerglas blev besvaret med evt. at fjerne plasticlåget en kort tid. Regnskab for 2004 Kasserer, John Barrett gennemgik regnskabet. Gunnar Holm, Niels Eriksens Vej forespurgte om grunden til den store kapital. Spørgsmålet blev besvaret af John Barrett og Villi Skov. Vi har et projekt om udskiftning af de gamle eternitledninger og der kan blive brug for penge, hvis der sker et stort brud. Der er et langt stykke på Østre Strandvej, der skal udskiftes det vil nok komme til at koste ca. 1 mio det skal laves, men det er ikke presserende. Ledningen på Rørmosevej/Kollundvej kostede ca kr. Spørgsmålet om evt. udskiftning af målerbrønde kan blive aktuelt. De fleste penge vi har fået ind er for indskud fra nye forbrugere. På spørgsmålet om evt. kontingentnedsættelse blev dette besvaret med at vi ikke forventer en formueforøgelse fremover. Hans Andersen sagde, at det var et relevant spørgsmål, men det er det beløb, vi har behov for, vi opkræver. Jørgen Frandsen erindrede om, at vi tidligere skulle ud for at låne, når vi f.eks. skulle udskifte målerbrønde. Nu har vi muligheden for at spare op til dette. (Sidst ca kr. pr. andelshaver). Forrentningen er det mest mulige vi kan opnå vi satser ikke med foreningens penge. Regnskabet blev herefter godkendt. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. Valg af formand Jørgen Frandsen ønskede ikke genvalg og bestyrelsen foreslog valg af Allan Peterhänsel. Da Allan Peterhänsel var bortrejst forelå fuldmagt. Han blev herefter valgt. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg efter tur er Bente Mortensen og Erling Struve. Genvalgt. Valg af bestyrelsessuppleant På valg Poul Kildemoes. Genvalgt. Valg af revisor Nuværende Mogens Stougaard, Otterup. Genvalgt. Valg af kritisk revisor På valg er Allan Peterhänsel. Da Allan Peterhänsel er valgt til formand foreslog bestyrelsen valg af Preben Rosendal. Preben Rosendal blev valgt. Valg af revisorsuppleant På valg Preben Rosendal. Bestyrelsen foreslog valg af Alex Eriksen. Alex Eriksen blev valgt. Eventuelt Knud Mortensen forespurgte om ikke den tekniske gennemgang skulle være indeholdt i beretningen. Benny Christensen forespurgte, hvem der er den ansvarlige ved ødelæggelse af antennekabel i forbindelse med udskiftning af hovedventil. John Barrett foreviste takstbladet det indsendes nu til Otterup Kommune for godkendelse og offentliggøres i Hasmark Strand. Dirigenten takkede for god ro og orden. Hans Andersen takkede Jørgen Frandsen for hans store indsats og for at han trådte til igen, da vi havde behov for hjælp som formand. AHSV Vagttelefon Ved akutte sprængninger på ledningsnettet

7 Historisk begivenhed: HASMARK STRAND 7 HASMARK STRAND SOMMERHUSFORENING Referat fra 1. ordinære generalforsamling den 11. maj 2005 i Restaurant Næsbyhoved Skov Generalforsamlingen blev afholdt umiddelbart efter AHSV`s generalforsamling. Formanden, Hans Andersen bød velkommen til denne 1. ordinære generalforsamling i foreningen. Efter ca. 8 års kamp er det en stor glæde at afholde denne i dag. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog valg af Torben Knudsen godkendt. Torben Knudsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i h t. de på den stiftende generalforsamling vedtagne vedtægter. Fremlæggelse af beretning Hans Andersen fremlagde beretningen. Foreningen blev etableret den 27. oktober 2004 i Egense Forsamlingshus. Der var på denne en del debat, ikke om vi skulle have en forening, men vedrørende de fremlagte vedtægter. Vedtægterne blev vedtaget og dermed var foreningen en realitet. Disse rettelser og kommentarer har vi indarbej- Her står resterne af de store elmetræer som kommunen har fældet...

8 8 HASMARK STRAND det i de nu fremlagte vedtægter til endelig godkendelse. Vi har draget stor nytte af vores dirigent, Torben Knudsen s erfaring på dette område og en stor tak skal lyde til alle, der har bidraget med hjælp. Vi har i det halve år, der er gået afholdt 5 bestyrelsesmøder mange punkter er vendt og der skal kort nævnes de væsentlige arbejdsopgaver. Vi startede med en forretningsorden for bestyrelsens fremtidige arbejde, herunder prokura regler for økonomiske hæftelser. Der er i fuld enighed lagt en vision for foreningens arbejde denne er at varetage medlemmernes fælles interesser over for offentlige myndigheder, samt være medvirkende til at gøre området mere attraktivt og miljøvenligt, selvfølgelig med stor hensyntagen til naturen og den enkelte beboer. Vores hovedopgave her og nu er udlægningen af afstandsbøjerne, så vi kan bade trygt ved stranden og samtidig minimere støjgenerne fra speedbådene. Vi ved, at mange bådejere er glade for denne ordning, da det dermed er klart afmærket, hvor sejlads kan foretages forsvarligt. Vores anden væsentlige opgave er vedligeholdelsen af Vestre Strandvej og Østre Strandvej ud til Erikshåb. Vi arbejder med en langsigtet plan, der er afstemt med vores økonomiske formåen. Vi har indgået aftale med Gartnergrossisten v/ Alf Møller Lambertsen om løbende skrabning af vejene, hvor det samtidig er pålagt dem at skabe den rette profil på vejene. For Vestre Strandvej vil det være med fald ind mod land og for Østre Strandvej skabelse af en pilhøjde på min. 15 cm. Vi vil i den kommende år udføre dræningsarbejder med udledning til de etablerede drænrender. Vi har netop startet forsøget med dræningen af Vestre Strandvej fra strandvejens begyndelse til Pumpehuset. Vi vil løbende i årets løb vurdere resultatet af denne dræning. Vores vision for vejene er på sigt en fast belægning i form af asfaltbelægning, men vi er i besty-...mens man her mangler de sidste træer. De bliver fældet på et senere tidspunkt.

9 HASMARK STRAND 9 relsen enige om, at dette først kan etableres, når de værste strækninger er blevet drænet. Vi har i den forløbne periode etableret et godt samarbejde med AHSV. Således er indkaldelsen til denne generalforsamling, samt fremtidige udsendelser og afholdelse af generalforsamlinger foregået i fællesskab med deraf sparede omkostninger for begge foreninger. Som lovet på den stiftende generalforsamling samt med hensyntagen til vores vedtægter har vi i bestyrelsen valgt følgende retningslinier for kontingentindbetalinger: Vi hensætter de første 60 kr. (40 kr. for foreninger) til kontingent og varetagelse af blåserne og andet. Resterende beløb indsættes på kontoen for vejvedligeholdelse, hvor vi selvfølgelig gerne ser at medlemmerne yder det maksimale de kunne ønske sig. Vi har en forventning om, at alle yder kr , halvårsbeboere kr og helårsbeboere kr hertil. I denne forbindelse appelleres til medlemmerne om accept af denne løsning bl.a. af hensyn til administrationen. Såfremt, der på trods af denne appel skulle være enkelte, som kun ønsker at yde tilskud til vejene uden medlemskab beder vi om information herom skriftligt ved indbetalingen. Der er 5 medlemmer, der har benyttet gammelt girokort ved indbetalingen - dette har desværre afstedkommet, at vi ikke har kunnet spore dem og dermed registrere dem som medlemmer. Vi har i dag tæt på 800 medlemmer ud af 1400 mulige her i blandt flere fra såvel Øst- som Vestparken. En tak til alle medlemmer, som valgte fra starten at bakke op om vores fælles forening og en stor opfordring skal lyde om, at bruge sommeren til at markedsføre foreningen over for dem, der endnu ikke har besluttet sig for medlemskab. Vi tror det i mange tilfælde skyldes en forglemmelse vi tror ikke der er nogen i området der kun vil nyde ikke yde. Til slut en tak til bestyrelsen, der har taget tørnen i perioden - for et godt og konstruktivt samarbejde. Også en tak til Ole Skjoldborg Larsen, der beredvilligt har stillet sin hjælp til rådighed de sidste par måneder, og som i dag stiller op til bestyrelsen. Der skal lyde en særlig stor tak til Christian Birkenfeldt, som igennem 8 år har ydet en kæmpe indsats i vores vejudvalg og som kasserer for foreningen i perioden. Vi vil komme til at savne Christians akkuratesse og viden i fremtiden, men Christian har valgt at nedlægge sine hverv af personlige årsager. Vi vil selvfølgelig overbringe en tak til Christian for hans store indsats. Der var herefter debat. Blåserne lægges ud i uge 19. Ved dræning af vejene, hvor skal vandet løbe hen? Drænvandet føres til pumpelagene. Jørgen Frandsen meddelte, at han laver en artikel til Hasmark Bladet herom med en redegørelse om forholdene. Beretningen blev herefter godkendt. HHS bestyrelse 2005 Mogens Kristensen, formand Præstegårdsvænget 38, 5210 Odense NV Tlf /Mobil Strandadr.: Østre Strandvej 52 Mail: Hans J. N. Andersen, næstformand Næsbygårdsvej 25, 5270 Odense N Telf / Strandadresse: Østre Strandvej 90 Mail: Ole Skjoldborg Larsen, kasserer Vestre Strandvej 35, Hasmark 5450 Otterup Tlf /Mobil Mail: Bente Mortensen, sekretær Langelinie 36 B, 5450 Otterup Telf / Strandadresse: Øksemosevej 5 Mail: Villi Skov, tekn. sagkyndig Strandvejen 8, 5450 Otterup Mobil Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail:

10 10 HASMARK STRAND Fremlæggelse af revideret regnskab John Bar-rrett fremlagde det revidere regnskab. Regnskabet blev herefter godkendt. På forespørgsel blev det oplyst at foreningen ikke er momspligtig. Indkomne forslag Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer. Dirigenten, Torben Knudsen redegjorde for vedtægternes indhold. På forespørgsel om evt. valg af formand og kasserer blev det oplyst, at ifølge vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv. Såfremt nogen skulle have ønsker om ændring heraf må det tages op til næste generalforsamling. Evt. skriftlig afstemning i personvalg og nedsættelse af evt. stemmeudvalg blev drøftet. Såfremt, der er nogen, der brænder inde med noget som de gerne vil have ændret så send det til bestyrelsen. Dirigenten satte herefter vedtægterne til afstemning ingen stemte imod. Vedtægterne blev vedtaget. Fremlæggelse af budget, forslag om alm. kontingent og vejvedligeholdelseskontingent Budgetforslag for 2005 blev forevist. Indtægterne er budgetteret med kr Udgifterne er budgetteret med kr Der er herefter et budgetteret overskud på ca. kr Kontingentforslaget er uforandret. På forespørgsel blev det oplyst, at såvel Otterup Kommune som Campingpladsen bidrager. På spørgsmål om parkering langs strandvejene oplyst Villi Skov, at det er parkeringsfri zone. hvis der er nogen, der holder her så kontakt teknisk forvaltning, Jan Yttesborg. De skilte AHSV havde opsat er fjernet af Otterup Kommune. Budget og kontingentforslag blev herefter godkendt. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Mogens Kristensen blev foreslået og genvalgt. Ole Skjoldborg Larsen blev af bestyrelsen foreslået og valgt. Valg af suppleant Da ingen var på valg udgik punktet. Valg af 1 revisor John Barrett blev af bestyrelsen foreslået og valgt. Hans J. N. Andersen aflægger foreningens første beretning. T.v. John Barret. T.h. for Hans er dirigenten Torben Knudsen, teknisk sagkyndig Villi Skov, formand Mogens Kristensen og sekretær Bente Mortensen.

11 HASMARK STRAND 11 Valg af revisorsuppleant Tage Andersen blev foreslået og genvalgt. Eventuelt Forespørgsel om problemerne med Perlen og evt. marina. Marinaen er skrinlagt Perlen forsøges nedrevet efter vedtagelse af lokalplan for området. Vandscootere skal også overholde blåser grænsen. Hvad med evt. nyt slogan for evt. frivillig indbetaling? Hvad med offentliggørelse af medlemsliste således man kan bearbejde de, der ikke er medlemmer? Torben Knudsen takkede herefter for god ro og orden. Hans Andersen afsluttede generalforsamlingen med en tak til de fremmødte og opfordrede foreningerne (og medlemmerne) til at indsende evt. mail adr. til sekretæren. Derved spares mange penge til udsendelse mv. Dirigent: Torben Knudsen Referent: Bente Mortensen Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli til samtlige sommerhuse i Hasmark og dele af Jørgensø i et oplag på Indlæg til bladet kan tilsendes redaktøren eller et bestyrelsesmedlem (se omstående adresser) senest 10. maj. Redaktion og annoncer: Erling Struve, Åløkkehaven 33, 1. th Odense Telf.: Ansvarshavende: Allan Peterhänsel, Vermehrensvej 11, 5230 Odense M Telf.: Produktion: Tommerup Tryk ApS Højeløkkevej 19, 5690 Tommerup Telf Der var run på kaffe, brød og Gl. Dansk på åbningsdagen. Mange campister og sommerhusejere ville se det nye badeland.

12 12 HASMARK STRAND Andelsbeviset er et værdipapir Aldrig er der blevet handlet så mange sommerhuse ved Hasmark Strand som i denne tid. Det vil sige at der kommer en masse nye mennesker til, som alle vel nok i første omgang køber hus for at kunne nyde det dejlige område på Nordfyn. Dernæst er det måske ønsket om at komme med på investeringsvognen og dermed kunne sikre sig en lille opsparing til supplement til den måske i fremtiden lidt for lille pension. I denne forbindelse skal vi gøre opmærksom på at man ved ejerskifte skal have modtaget et andelsbevis pålydende 4500 kr. Dette andelsbevis skal følge huset og ikke ejeren, idet det er bevis for at man i to tempi har indskudt kapital til Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Rent historisk har man i forbindelse med opførelsen af den nyeste bygning på vandværket indbetalt et indskud på 1500 kr. Det skyldtes at vor netop aftrådte og tidligere formand Jørgen Frandsen havde fundet ud af at man kunne spare momsen, når man finansierede vandværksudvidelsen på denne måde. Denne lille fidus blev så genbrugt i 90èrne, da man skulle igang med det store projekt der hed målerbrønde. Det skete i forbindelse med kravet om målere. Da den daværende bestyrelse mente at det var en god forretning med målere tog man som sagt endnu en andelsbevisudvidelse i brug, og igen sparede man sommmerhusejerne for momsen. Yderligere sparede man så en god slat penge på vandafledningsafgiften, idet man skulle betale for et halvt års forbrug. Man sagde at en helårsbolig forbrugte i snit 170 kbm vand årligt og ansatte så et sommerhus til det halve altså 85 kbm. Når man så kan se at det gennemsnitlige forbrug i vort forsyningsområde kun er ca. 30 kbm kunne enhver se at det var med at få sat målere op i en vældig fart. På den led blev der så udstedt nye andelsbeviser hvor man indbetalte yderligere 3000 kr. så det pålydende beløb blev på 4500 kr. og det er dette bevis man skal sørge for at overdrage en evt. ny ejer. Hvis man ikke har modtaget et sådant skal man ikke fortvivle. Et erstatningsbevis kan rekvireres hos vores administrator Aalund EDB-service. (se andetsteds i bladet). Det er dog ikke noget der har den store betydning ud over at ret skal være ret for det er kun ved udmeldelse og deraf følgende afbrydelse af vandforsyningen at man kan få indskudet udbetalt. Og det var nok ikke lige det der var meningen med anskaffelse af sommerhuset. Red. Boganmeldelse Hvis man agter at begive sig på en lille udflugt i det nordfynske landskab er Glavendrupstenen et oplagt udflugtsmål. For at få det fulde udbytte af denne tur kan man forberede sig ved at læse Mogens Bomans bog»runestenen i Glavendrup«. Den giver informationer både historisk og hvad runerne reelt betyder, så man ikke er helt uforberedt hvad den egentlige mening med runestenene og stensætningen er. Bogen kan købes på Campingpladsen, Købmanden på Østre Strandvej og på Turistkontoret i Otterup. Samme forfatter og forlag har også udgivet en bog om Hasmark Strand. Den beskriver tiden fra de allerførste sommerhusejere kom til, hele den udvikling der er sket i området frem til i dag. Bogen fortæller om alle større begivenheder det være sig naturkatastrofer, udviklingen i sommerhusene, om de handlende og om mange af de gamle beboere sluttende med den allenyeste lokalplan for i år. Det er en spændende beretning med masser af gode fotos, som mange sommerhusejere kan nikke genkendende til, hvilke gør bogen endnu mere attraktiv at læse. Jeg synes at det egentlig er en bog der bør ligge i alle sommerhuse og som man altid kan finde frem på en trist og kedelig regnvejrsdag. Denne bog købes de samme steder som den først omtalte. Red.

13 HASMARK STRAND 13 Besøg på Hofmansgave Stor tilslutning til Lejerforeningen Hofmansgaves arrangement: Der var klar opbakning da lejerforeningens arrangement med besøg på Hofmansgave løb af stabelen den første weekend i juni. I løbet af de to dage blev hele otte hold med ca. 40 personer vist rundt. Den ene halvdel med den seneste Hofman-Bang som»rejseleder«, medens den anden halvdel blev vist rundt af Hofmansgaves gartner Hanne, som er ansvarlig for området omkring godset. Det var virkelig interessant at høre hele historien om familien og forfædrene. Lige så interessant og spændende var det at høre om parken og alle de træer og planter som var bragt til Hofmansgave fra hele den store verden. Efter rundvisningen fik vi også et indblik i alle de aktiviteter, der sker i forbindelse med landbrugsog skovdriften. Det fik vi fortalt af Ole Bay Thomsen medens vi fik serveret et lille traktement i den store maskinhal. Efter denne orientering sluttedes der af med at syne kostaldene med de to store malkerobotanlæg. En stor tak til Hofmansgave for et vellykket arrangement. Red. PS. Parken ved Hofmansgave er åben for alle i dagtimerne og der er gratis adgang. Blot man følger reglerne som man kan læse ved indgangen til parken. Drikkevandskvaliteten på Hasmark Vandværk Målt 3. maj Hårdhed Jern Mangan Nitrat Coliforme bakterier Kimtal v. 22 C Kimtal v. 37 C BAM Nikkel Nitrit 21 dh Ikke målelig Ikke målelig 1,1 mg/l Ikke målelig 42 Ikke målelig 0,011 1,3 Ikke målelig Max. tilladelig værdi: ingen 0,2 0, ,1 20 0,1 Yderligere oplysninger om vandets kvalitet kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

14 14 HASMARK STRAND Vandforbruget i AHSV år for år: Modtaget Solgt Difference Diff. i % kbm kbm kbm År 1989: : : : : : : , : , : , : , : , : , : , : , : , : ,53 Red. AALUND S EDB SERVICE Sportsvej 7, Flemløse Glamsbjerg - Tlf Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning Selvaflæsningskort udsendes i december. Aflæses 31. dec. Kortet returneres senest den 10. jan. Hvis ikke kortet returneres vil /kan AHSV foretage aflæsningen og der beregnes et gebyr på kr. 150,- + moms, fastsat i takstbladet. Vi vil understrege, at aflæsningen er meget vigtig både for Dem og os - idet den er nødvendig for et korrekt afregnet forbrug. Flytninger, ejerskifte og adresseændringer kan meddeles direkte til Aalund s EDB-Service som så laver en opgørelse. Husk at aflæse vandmåleren ved ejerskifte. Regnskabsføring m.m. Regnskabsføringen, opkrævning af vandafgifter og udsendelse af selvaflæsningskort m.m. foretages af AALUND S EDB SERVICE Sportsvej 7, Flemsøse Glamsbjerg - Tlf

15 HASMARK STRAND 15 Vejudvalget og blåserkassen Regnskab 1/1-1/ Indtægter: Frivillige indbetalinger Udgifter: Udlægning blåser Udgifter vedr. rep. veje Kontrolholdsudgifter Underskud: Balance: Aktiver: Bankkonto Flemløse Sparekasse Bankkonto Flemløse Sparekasse Aktiver i alt: Pasiver: Egenkapital vejudvalget 1/ Egenkapital blåserkassen 1/ periodens inderskud Vejudvalget og blåserkassernes formue og egenkapital er overført til Hasmark Strand Sommerhusforening. Regnskabet er udarbejdet af John Barret, kasserer i A.H.S.V. God sommer!

16 16 HASMARK STRAND Hasmark Strand Sommerhusforening Regnskab 2. okt.-31. dec Indtægter: Overført fra vejudvalget og blåserkassen Kontingent samt frivillige indbetalinger Renteindtægt 383 Indtægter i alt: Udgifter: Indtagning af blåsere Udgifter vedr. indkaldelse til stiftende generalforsamling Generalforsamling Kontorholdsudgifter incl. kørsel Bogføringsassistance Aalund Periodens overskud Balance Aktiver: Bankkonto Flemløse Sparekasse Bankkonto Flemløse Sparekasse Aktiver ialt Passiver: Skyldige omkostninger Egenkapital: Saldo 2. okt Periodens resultat Passiver ialt Regnskabet er udarbejdet af John Barrettt, kasserer i AHSV. Regnskabet for perioden 1. jan.- 1. okt og 2. okt-31. dec med tilhørende bilag er gennemgået og kontrolleret. bankkonti er afstemt. Alt er fundet i orden. Signeret Allan Peterhänsel og Ole S. Larsen Odense den 4. maj 2005

17 HASMARK STRAND 17 I/S HASMARK VANDVÆRK REGNSKAB 2004 Bilag Tekst 1 Steins Laboratorium faktnr ,00 3 Bårdesø VVS & Oliefyrsservice faktnr ,95 7 Frode Lund Jensen (afværgepumpning) faktnr ,30 10 Steins Laboratorium faktnr ,00 11 Steins Laboratorium faktnr ,00 17 HJ-El, ApS faktnr ,00 27 FVD Forsikring 4.375,20 37 Aalunds EDB Service (vedr, 2002) faktnr ,00 44 HJ-El, ApS faktnr ,00 47 TeleDanmark Alarmtlf Østerballevej 4 712,19 61 HJ-El, ApS faktnr ,50 68 Steins Laboratorium faktnr ,00 70 Steins Laboratorium faktnr ,00 72 Bårdesø VVS & Oliefyrsservice faktnr ,86 75 Bagger Superbest 301,70 76 Svend Åge Hansen pas & renh. af vandværk 6.760,00 77 Steins laboratorium faktnr ,00 82 HJ-El, ApS faktnr ,00 83 TeleDanmark Alarmtlf Østerballevej 4 673,48 84 Steins Laboratorium faktnr , Hessum faktnr , Steins Laboratorium faktnr , HJ-El, ApS faktnr , Aalunds EDB Service (vedr, 2003) faktnr , Bårdesø VVS & Oliefyrsservice faktnr , TeleDanmark Alarmtlf Østerballevej 4 630, Steins Laboratorium faktnr , Matas 100, Otterup Trælast faktnr , Holgers Kloakservice faktnr , HJ-El, ApS faktnr , Steins Laboratorium faktnr , Steins Laboratorium faktnr , Bårdesø VVS & Oliefyrsservice faktnr , Steins Laboratorium faktnr , HJ-El, ApS faktnr , Hasmark Vinduer faktnr , Steins Laboratorium faktnr , Fyns Amt faktnr , TeleDanmark Alarmtlf Østerballevej 4 633, Steins Laboratorium faktnr , Svend Åge Hansen pas & renh. af vandværk , Svend Åge Hansen leje af plæneklipper 2.700, Steins Laboratorium faktnr , Bårdesø VVS & Oliefyrsservice faktnr , HJ-El, ApS faktnr , Frode Lund Jensen (afværgepumpning) Faktnr , Frode Lund Jensen (afværgepumpning) Faktnr , Frode Lund Jensen (afværgepumpning) Faktnr , HJ-El, ApS faktnr , Energi Fyn, moms, Energiafg. Elspareafg. & 10% CO2 afg ,50 Otterup Hotel, fællesmøde ,00 Ialt Hasmark Vandværk udlæg , ,40

18 18 HASMARK STRAND AHSV - regnskab for året 2004 Note Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december 2004 Budget 2005 Indtægter Vandafgifter Fast afgift Måleraflæsninger/gebyrer Renteindtægter Driftomkostninger Andel af driftsudgifter I/S Hasmark Vandværk Vedligeholdelse ledningsnet / samt etablering hovedledning Omkostninger målere og logbrønde Elovervågning Kørselsgodtgørelse Forsikringer-kontingenter Vandafgift Tab debitorer Administration Regnskabsføring, porto og gebyrer, kontorhold, tryksager, tlf. Revision Generalforsamling m.v. Møder og kurser A.H.S.V. Hasmarkbladet UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT

19 HASMARK STRAND 19 Note Aktiver: Indestående bank og giro Tilgodehavende vandafgifter m.v Aktier anskaffelsessum (kursværdi 6.868) kr Passiver: Kreditorer Mellemregning I/S Hasmark Vandværk Egenkapital 1/ Årets resultat Odense den 6. april 2004 kr Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelse: Jørgen Frandsen, John Barrett, Hans J. N. Andersen, Villi Nielsen Skov, Freddy Andersen, Bente Mortensen og Erling Struve. Kritisk revisions påtegning: Vi har stikprøvevis gennemgået bilag og det materiale, som ligger til grund for bestyrelsens dispositioner. Der er ikke fundet noget at bemærke. Jørgen Johnsen Allan Peterhänsel Note 1 Note 2 Note 3 Specifikationer Indestående i bank og Giro Girokonto BG Bank Aktionærkonto BG Bank Checkkonto Kr Kreditorer: Vandafgift Diverse kreditorer Kr Tilgodehavende vandafgifter m.v.: Debitorer (restancer) Tilgodehavende merværdiafgift Kr Antal andelshavere Antal tilsluttede andelshavere pr. 31. december 2004: Antal brugere pr. 31. december

20 20 HASMARK STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING AHSV Takstblad Tilslutningsbidrag: 1.1 Bidrag til hovedanlæg kr , Bidrag til forsyningsledninger kr , Bidrag til stikledninger kr , Tilslutningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående års oktober nettoprisindeks. 1.5 Vedr. nyudstykninger, samt sikkerhed for betalingen ved nyanlæg se»vandforsyningsregulativ for Andelselskabet Hasmark Strands Vandforsyning«. 2. Driftsbidrag: 2.1 Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom kr. 345, Afgift pr. forbrugt kubikmeter kr. 4, Vandafgift til staten pr. forbrugt kubikmeter kr. 5,00 3. Betaling og aflæsning: 3.1 Fast årligt bidrag betales pr. den 10. maj. 3.2 Vandmåleren aflæses pr. den 31. december. Der udsendes selvaflæsningskort først i december. 3.3 Aflæsningen skal indsendes senest den 10. januar. Modtages aflæsningen ikke inden den fastsatte frist foretager AHSV aflæsningen mod gebyr. 3.4 Forbrug og vandafgift til staten betales pr. 1. marts. 3.5 Ved ejerskifte aflæses måleren, og der laves en flytteopgørelse. 4. Gebyrer: 4.1 Genåbningsgebyr efter lukning på grund af skyldige bidrag kr. 600,00 Gebyret tillægges påløbende omkostninger. 4.2 Gebyr for manglende rettidig betaling af afgifter, bidrag m.v. kr. 100, Gebyr for manglende rettidig indsendelse af aflæsningskort kr. 200,00 A.H.S.V. foretager aflæsningen 4.4 Gebyr ved flytninger (ejerskifte) kr. 100, Gebyr for aflæsning kr. 150,00 5. Renter og moms: 5.1 Skyldige beløb tillægges renter fra forfaldsdagen, jf. vandforsyningsregulativet 5.2 Alle afgifter og gebyrer tillægges gældende moms. 6. Godkendelse: 6.1 Dette takstblad er gældende for kalenderåret Tommerup Tryk

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Faldsled Vandværk. Generalforsamling

Faldsled Vandværk. Generalforsamling Faldsled Vandværk Generalforsamling Beretning og regnskab 1/1-31/12 2010 DER INDKALDES HERMED TIL ORDINÆR GENERALFORSMLING MANDAG DEN 11. APRIL KL. 19.30 Faldsled Gl. Skole Assensvej 497, Faldsled Dagsorden

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2010 Referat fra generalforsamling den 08. marts 2010 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY OG HØM VANDVÆRK 1 VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET VETTERSLEV-SANDBY og HØM VANDVÆRK Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 16. juni 1955, er et andelsselskab,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK

VEDTÆGTER. for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK VEDTÆGTER for I/S KIRKE HYLLINGE VANDVÆRK 1. Selskabet, der er stiftet den 12. november 1904, er et interessentskab. Selskabet har hjemsted i Bramsnæs kommune. 2. Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S

Vedtægter for Herslev Vandværk I/S Vedtægter for Herslev Vandværk I/S 1 Navn og hjemsted. I/S Herslev Vandværk er et interessentskab stiftet den 30. april 1907. Selskabet har hjemsted i Lejre kommune. 2 Formål Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER for SLIMMINGE VANDVÆRK A.M.B.A. 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 12. november 1963, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn

Læs mere

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND

HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 59. ÅRGANG JULI 2014 STRAND 2 HASMARK STRAND Vagttelefon 66 18 25 54 Ved akutte sprængninger på ledningsnettet AHSV Er det 66 18 25 54? Akut? Jooo...

Læs mere

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel +45 87 51 10 00 Fax +45 87 51 10 11 VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen

Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole. Dagsorden. Flemming Lunde Hansen. Mona Rasmussen Generalforsamling d. 13.04.15 Kl. 19.30 på Faldsled gl. skole Dagsorden 1. Valg af dirigent / stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse 4. Budget for

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR AULUM VANDVÆRK A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er: Aulum Vandværk a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar). Selskabet har hjemsted i: Herning Kommune. 1 2 FORMÅL I overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR VEMB VARMEVÆRK A.M.B.A. Stiftet 23. januar 1962 Indholdsfortegnelse: 1..Selskabets hjemsted. 2..Selskabets formål. 3...Forsyningsområde. 4..Anlægs og Driftskapital. 5..Betaling. 6..Regnskabsår.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR MARTOFTE VANDVÆRK FOR MARTOETE VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Martofte Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kerteminde Kommune. Selskabets formal er

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a. Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 5. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2014 Balance pr. 31. december 2014 Resultatopgørelse

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba

Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba Vedtægter for Ræhr Fjernvarme Amba 1.1 Selskabets navn er Ræhr Fjernvarme Amba. 1 Navn og hjemsted 1.2 Selskabets hjemsted er Ræhr by, Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter.

Grundejerforeningsvedtægter. Grundejerforeningsvedtægter. I medfør af den for Helsingør kommune gældende lokalplan nr. 1.88 for Boligbebyggelse på en del af Kjeldsbjerggårds jorder samt i henhold til deklaration tinglyst d. 22.06

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk Vedtægt for I/S Vester Sottrup Vandværk Vester Sottrup Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. marts 1999. 1 VEDTÆGT FOR I/S VESTER SOTTRUP VANDVÆRK Side Formål 3 Medlemmer 3 Medlemmernes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand.

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. september 2014. Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 18. september 2014, kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, Solrød Center, 2680 Solrød Strand. Formand Ole Christensen indledte med, at byde alle

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a.

V E D T Æ G T E R. f o r V A N D V Æ R K. A. m. b. a. V E D T Æ G T E R f o r V E S T E R H A S S I N G V A N D V Æ R K A. m. b. a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 9. maj 2012, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: VESTER

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 25. juni kl. 19.30 Vallensbæk Hovedbibliotek Vallensbæk Strand den 27. juni 2012. Formanden bød velkommen, 27 stemmeberettigede var mødt

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a.

Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Vedtægter for Oksby og Ho Va n dvær k a.m.b.a. Findes også på www.oxbyhova nd.dk 23-03-2013 1 - Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. marts 1966, er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2013 Referat fra generalforsamlingen den 21. marts 2013 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 25 personer, der

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere