Bilag til DHS generalforsamling 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til DHS generalforsamling 2013"

Transkript

1 Bilag til DHS generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Formandsberetninger... 2 Dansk Hæmatologisk Selskab - DHS... 2 HæmDMCG... 4 Dansk Lymfomgruppe - DLG... 6 Akut Leukæmigruppen - ALG... 9 Dansk Myelomatose Studiegruppe - DMSG Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme - DSKMS Nationale Hæmatologisk Patient Informationsgruppe - NHP Udvalgsrapporter Databaseudvalget DRG udvalget EHA-Beretning ISH-Beretning PNH udvalget Dansk Hæmatologisk Forskerskole Netværk (DHF) Rekommandationsudvalget for allogene transplantationer Uddannelsesudvalget Yngre Hæmatologers Uddannelsesudvalg (YHU) Fra speciallæge til ekspert udvalget Regnskaber DHS ALG DLG DMSG DSKMS Yngre Hæmatologers Uddannelsesudvalg Legat bestyret af Yngre Hæmatologers Uddannelsesudvalg- Rochelegat Legat bestyret af Yngre Hæmatologers Uddannelsesudvalg - Norpharmalegat

2 Formandsberetninger Dansk Hæmatologisk Selskab - DHS Formandsberetning DHS for året 2012 Anne Bukh, Formand for DHS Nationale retningslinjer Med baggrund i at der aktuelt ikke foreligger opdaterede nationale retningslinjer inden for området benigne hæmatologiske sygdomme, har DHS i løbet af 2012 nedsat en arbejdsgruppe, som har fået til opgave med baggrund i klaringsrapporten fra 2003 at udarbejde nye retningslinjer for diagnostik og behandling af de benigne hæmatologiske sygdomme. På foranledning af DHS har Erik Andersen og Nielsaage Tøffner Clausen udarbejdet en fælles national retningslinje med grænser for transfusion med trombocytter og pausering af medicin ifm knoglemarvsundersøgelse og lumbalpunktur. Regeringen har på finansloven 2012 afsat 20 mio kr årligt (80 mio i alt) til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinier. Vi er blevet bedt om at komme med en indmelding, og har i den forbindelse foreslået Kontrolforløb for maligne lymfomer. RADS Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin afholdt i 2012 et møde med repræsentanter fra DHS mhp at identificere yderligere områder, hvor det kunne være relevant med nedsættelse af et fagudvalg, og hvor vi blev enige om at pege på behandling af CML. Dette fagudvalg har nu afsluttet sit arbejde. Det bliver mere og mere klart, at det er særdeles arbejdskrævende at deltage i disse fagudvalg. Med relation til det hæmatologiske områder foreligger der nu vejledninger mht reduktion i varigheden af neutropeni antimykotika medicinsk behandling af CML DHS er netop blevet bedt om at deltage med næstformand i et nyt fagudvalg, som skal udarbejde retningslinjer for behandling med immunglobuliner ifm immundefekt. Sumudbetaling ved kritisk sygdom. 2

3 Nye retningslinier er forhandlet på plads af Paul Gram-Hansen og Hanne Vestergaard med brancheforeningen Helbred og forsikring Teksten er efterfølgende godkendt af DHS bestyrelse og rundsendt til medlemmerne Nordisk Hæmatologisk Forening I en årrække er det nordiske samarbejde i stadig tiltagende omfang blevet varetaget af de sygdomsspecifikke arbejdsgrupper. Efter nedlæggelsen af Nordisk hæmatologisk vårmøde i 2011 er det blevet tiltagende klart, at det nordiske samarbejde fremadrettet bedst varetages indenfor rammerne af disse grupper. På foranledning af Eva Hellström Lindberg, formand for Svensk Hæmatologisk Selskab, tog vi i 2012 konsekvensen heraf og nedlagde det nordiske selskab. Revision hjemmeside I løbet af 2012 er DHS hjemmeside blevet revideret med stor hjælp fra Andres Glenthøj. Vi synes selv, at hjemmesiden nu er blevet mere tidssvarende. Uddannelse og DRG-udvalg Der henvises til de separate beretninger fra disse udvalg Tak I løbet af 2012 har talrige hæmatologer som tidligere år brugt deres tid på det fælles arbejde for dansk hæmatologi. En stor tak til jer alle. 3

4 HæmDMCG Formandsberetning HæmDMCG for året 2012 Anne Bukh, formand for HæmDMCG Dansk Cancer Biobank (DCB) I slutningen af 2011 blev der fra DCB givet en beviling på mhp at der kunne nedfryses materiale fra knoglemarv og blod fra hæmatologiske patienter i DCB. I løbet af 2012 har repræsentanter fra RH, Roskilde, Odense, Århus og Aalborg opnået enighed om hvilket materiale, der skulle fryses ned, og man har længe været klar til at gå i gang. Iværksættelse af hæmatologisk biobanking er desværre blevet forsinket med baggrund i helt praktiske forhold med relation til registreringssystemet i DCB; men her primo 2013 skulle det nu være muligt at registrere prøver. Vi regner med, at de ubrugte midler fra 2012 overføres til Efter en noget langstrakt fødsel håber vi alle, at projektet vil få medvind til gavn for den hæmatologiske forskning. Årsrapporter og nationale kliniske retningsliner I et samarbejde med DHS blev der afholdt møde efteråret 2012 med præsentation og diskussion af årsrapporter. Som noget nyt præsenterede de enkelte grupper de nye og reviderede nationate kliniske retningslinjer. Nationale hæmatologiske patientinformationsgruppe (NHP) Der henvises til separat beretning fra denne gruppe. Ny medicin Januar 13 blev der traditionen tro afholdt møde, hvor de enkelte dmcg ere kom med bud på ny behandling På sidste års varslingsmøde var UVKL netop blevet nedlagt. Vi kunne så til gengæld i år konstatere, at KRIS var kommet til i mellemtiden. KRIS står for Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin, og skal tage stilling til om ny medicin, som allerede er godkendt af EMA, kan tages i brug som standardbehandling til en given sygdom, primært inden for kræftområdet. I KRIS sidder repræsentanter fra de 5 regioner fra hver region en ledelsesrepræsentant på cheflægeniveau og en fagperson. Blandt de 5 fagpersoner er der onkologer, kirurger og en enkelt hæmatolog, sidstnævnte indstillet af Region Midtjylland. På det nationale varslingsmøde blev der gjort status mht om der var EMAgodkendt medicin inden for det hæmatologiske område, som vi skulle have videresendt til godkendelse i KRIS, ligesom der blev opnået enighed om hvilke præparater, der var i pipeline for Vi vil fortsat arbejde på at lave en samlet national varsling; men der var enighed om, at vi så snart der foreligger 4

5 EMA godkendelse for nogle af de stoffer, der er varslet, at vi da skal indsende mini-mtv til KRIS mhp godkendelse til standardbehandling. Der har i skrivende stund været afholdt 2 møder i KRIS, hhv. primo december 12 og ultimo januar 13, hvor hhv. Jakavi og Adcetris er godkendte inden for det hæmatologiske område. Rehabilitering og palliation I 2013 planlægges der i regi af HæmDMCG at nedsætte en arbejdsgruppe mhp at lave en national retningslinje vedrørende rehabilitering og palliation inden for det hæmatologiske område. Der vil blive repræsentation fra samtlige hæmatologiske afdelinger, ofte en læge og en sygeplejerske. Afslutningsvist vil jeg gerne takke formænd og bestyrelser for de sygdomsspecifikke dmcg ere for et godt og kontruktivt samarbejde i 2012 ligesom jeg gerne vil takke medlemmerne af Den Nationale Patientinformationsgruppe for deres store arbejde. 5

6 Dansk Lymfomgruppe - DLG Formandsberetning 2012 Dansk Lymfomgruppe (DLG) Bestyrelsesarbejde I 2012 holdt DLG s bestyrelse tre bestyrelsesmøder i hhv. februar, juni og november. Alle møderne blev afholdt i Odense. DLG s bestyrelse bestod i 2012 af: Peter de Nully Brown, Rigshospitalet (formand) Lars Munksgaard, Roskilde (sekretær) Michael Pedersen, Herlev (kasserer) Bo Amdi Jensen, Odense Ole Gadeberg, Vejle Judit Jørgensen, Århus Paw Jensen, Ålborg Michael Boe Møller, Odense (formand for patologiudvalget) Udvalgsarbejde Hovedaktiviteten fandt sted i udvalget for follikulære lymfomer og diffust storcellet lymfom, hvor der de eksisterende rekommandationer blev opdateret. Begge disse rekommandationer blev godkendt af plenum og findes på DLG s hjemmeside. Bestyrelsen anbefalede nedsættelse af 2 udvalg for hhv T-celle lymfomer og aggressive lymfomer. I begge udvalg pågår intensivt arbejde og det forventes at der i 2013 kan præsenteres rekommandationer for begge udvalg. Det Videnskabelige Udvalg afholdt møde i juni i Odense, med gennemgang af igangværende og kommende kliniske protokoller. I henhold til VUs statutter drøftedes mulige videnskabelige emner egnet til publikation. Plenummøder I 2011 blev der afholdt to plenummøder, et i Vejle i maj og et i København i november. 6

7 Ved forårsmødet i Vejle præsenterede yngre danske lymfomforskere data fra igangværende forskningsprojekter: 1. Immunohistochemical Double Hit Score is a Strong Predictor of Outcome in Patients with Diffuse Large B-Cell Lymphoma Treated with R-CHOP. Tina Marie Green, Odense Universitetshospital 2. Five distinct B-cell subpopulations in normal tonsil tissue - impact on DLBCL classification Malene K Kjeldsen, Aalborg Hospital 3. SOX-11 som biomarkør og minimal residual sygdomsmarkør ved MCL. Charlotte Gulborg Nyvold, Århus Universitetshospital 4. Diagnostic Utility of Flow Cytometry in Hodgkin Lymphoma. Claudia Stahlberg, Odense Universitetshospital 5. Peripheral T-cell lymphomas a study to identify clinical, pathological and biological parameters to improve classification, prognostic assessment and treatment strategy. Martin Bjerregård- Pedersen, Århus Universitetshospital Om eftermiddagen præsenterede Lars Møller Pedersen de opdaterede rekommandationer for diagnostik og behandling af follikulært lymfom. Derefter blev de opdaterede rekommandationer for diagnostik og behandling af diffust storcellede lymfomer præsenteret af Peter Brown. Begge findes på Niels Smedegaard Andersen præsenterede resultater og rekommandationer for allogen HCT ved NHL. Afslutningsvis berettede Francesco d Amore om sine erfaringer fra ophold ved NIH og i Mulago Det videnskabelige emne for efterårsplenummødet i København var Mb. Waldenström. Der var i alt 4 foredrag: 1. Histopathological and molecular features of Waldenstöms Macroglobulinemia ved Roger Owen, UK 2. Epidemiology of Waldenström ved Sigurdur Kristinsson, Stockholm 3. Prognostification in Waldenström ved E. Kastritis, Athen 4. Treatment of Waldenström ved Eva Kimby, Stockholm 7

8 Udover det videnskabelige program omfattede mødet bl.a. en gennemgang af rekommandationer for radioterapi ved diffust storcellet B-celle lymfom ved Peter Meidahl Petersen. Årsrapport 2011 Rapporten indeholder som tidligere centerspecifikke sammenligninger under hensyn tagen til kohorternes prognostiske profil. Årsrapport 2011 udkom i oktober 2012 og kan downloades fra DLG s hjemmeside (www.lymphoma.dk). Årsrapporten udkommer kun i pdf version på hjemmesiden. Nordisk samarbejde Elisa Jacobsen Pulczynski og Peter Brown er de danske repræsentanter i koordinationsgruppen i Nordisk Lymfomgruppe. Plenummøde blev afholdt 1-2. november 2011 i lidt udenfor Helsinki med ca 15 danske deltagere. I 2013 er Danmark vært for plenummødet (7-8. November) Økonomi Regnskab for 2012 blev udarbejdet af Michael Pedersen i samarbejde med sekretær Kirsten Hansen, AUH, og indsendt til godkendelse hos DHS. DLG modtog i 2012 økonomisk støtte fra medicinalindustrien i form af kursusgebyrer og indtægter for reklamestand ved efterårsplenummødet. I lighed med tidligere år udgøres DLG s årlige udgifter primært af 3 poster (i) plenummøder, (ii) årsrapport statistikudgifter og (iii) årsrapport trykudgifter. En del af disse afholdes dog af den hæmatologiske fælles Database. Som det fremgår af 2012 regnskab, havde DLG i 2012 en ultimo saldo på ,28 kr. Peter de Nully Brown DLG s formand

9 Akut Leukæmigruppen - ALG Formandsberetning 2012/13 Akut Leukæmi Gruppen (ALG) Forløbne års aktiviteter i Akut Leukæmi Gruppen (ALG): Der afholdtes velbesøgt og vellykket forårsmøde i Odense, hvor også projektsygeplejersker deltog. Formiddagens program brugtes til gensidig opdatering på status vedrørende AML 16, AML 17, NOPHO 2008 og LI1 protokollerne samt til andre forretninger i regi af ALG. Tema for eftermiddagens videnskabelige program var MRD-monitorering. De inviterede foredragsholdere var Prof. David Grimwade, London, Dr, Sylvie Freeman, Birmingham, Hans Beier Ommen, Aarhus og Thomas Kristensen, Odense. National Guideline vedrørende diagnostik, behandling og efterkontrol af AML udkom juni 2012, og den kan findes på DHS hjemmesiden. Gruppens årsmøde i Aarhus afholdtes med henblik på igangsætning af arbejdet med udarbejdelse af årsrapport Nyt for dette års rapport er/var at nyregistrerede MDStilfælde for årene blev rapporteret. Antal nye tilfælde af MDS per år i DK er ca Antal nye tilfælde af akut leukæmi (AML og ALL) per år er ca. 250 og bemærkelsesværdigt stabilt. Årsrapport 2011fra ALG forelå primo november 2012, og i endelig og høringsgodkendt form primo dec Valideringsprojekt vedrørende AML-data i databasen, forestået af Ph.D.-studerende Lene Sofie Granfeldt Østgård, Aarhus, modtog ult. 2012, sanktioneret af ALG-forretningsudvalget, støtte på DKK fra ALG. Dette valideringsarbejde forventes afsluttet med videnskabelig publikation For forår 2013 er planlagt følgende: Møde medio maj 2013 i Odense. Kombineret videnskabeligt møde med fokus på ALL og lymfoblastært lymfom og møde ang. AML-protokollerne med deltagelse af projektsygeplejersker. Udarbejdelse af national dansk retningslinje for ALL-behandling (voksne). Forventes færdig primo/medio Aarhus, d Jan Maxwell Nørgaard 9

10 Dansk Myelomatose Studiegruppe - DMSG Formandsberetning 2012 Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG) Der har i 2012 været afholdt 2 plenummøder (30. marts i Københvan og 25. oktober i Odense), og månedlige telefonmøder i bestyrelsen, som består af: Peter Gimsing, Annette Vangsted, Niels Frost Andersen (sekretær), Henrik Gregersen (kasserer) og Niels Abildgaard (formand). Ifølge vedtægterne for DMSG er hvert bestyrelsesmedlem valgt for en 2-årig periode og kan genvælges. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Vedtægterne for DMSG kan ses på DMSG s hjemmeside Arbejdet i DMSG i 2012 kan i øvrigt kort resumeres som følger i forhold til udvalgte definerede opgaver: Kliniske retningslinier og kvalitetsudviking DMSG retningslinje for diagnostik og behandling af myelomatose revideres årligt og blev også revideret i Retningslinjen er evidensbaseret. DMSG har herudover retningslinje for solitært myelom og MGUS. I samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Biokemi har DMSG i 2012 udfærdiget retningslinje for national harmonisering af M-komponent analysen. Dette skal sikre ensartede og sammenlignelige svar på M-komponent målinger i Danmark. Arbejde med retningslinje for AL amyloidose har pågået i 2012, og retningslinjen ventes publiceret primo Nye retningslinjer og reviderede udgaver bliver sendt til høring i de hæmatologiske afdelinger. De endelig godkendte retningslinjer vil til enhver tid kunne down-loades på DMSG s hjemmeside Forskning og kliniske protokoller Som led i DMSG plenummødet den 30. marts på RH afholdtes dialogmøde med radiologer og nuklearmedicinere, med deltagelse fra de fleste af landets hospitaler omkring den optimale brug af billeddiagnostik ved myelomatose. Efter en frugtbar debat blev der truffet beslutning om et nationalt forskningsinitiativ til evaluering af FDG-PET/CT og nyere MR modaliteter ved myelomatose. I forbindelse med DMSG plenummødet den 25. oktober på OUH afholdtes workshop med videnskabelige indlæg fra en række aktive forskningsmiljøer i Danmark, og professor Bart Barlogie fra Little Rock, Arkansas, USA var inviteret gæsteforelæser. Som led i samarbejdet i DMSG, regionalt, nationalt eller internationalt har følgende investigator initierede kliniske protokoller været aktive i 2012: Melfalan-Prednison-Thalidomid (MP-T) versus Melfalan-Prednison-Revlimid (MP-R) som primærbehandling hos ældre eller yngre, som ikke er egnet til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Fase 3 studium. (National investigator Morten Salomo). (EMN-02/EMNIT), som sammenligner 1) Højdosis Melfalan med stamcellestøtte med 4 serier Melphalan-Prednisolon-Velcade (MPV), samt 2) konsolidering med Velcade- Revlimid-Dex vs. ingen konsolidering. Fase 3 studium. (National investigator Peter Gimsing) Vaccination med peptider deriveret fra anti-apotopiske proteiner i Bcl-2 familien, administreret i kombination med adjuvant (Montanide ISA-51) i relation til 10

11 proteasomhæmmerbehandling af patienter med relaps af myelomatose. En fase I/II undersøgelse (Principale investigatorer Inge Marie Svane og Lene Meldgaard Knudsen) Kombinationsbehandling med Adriamycin, Cyklofosfamid, Velcade, Dexamethason og Revlimid (ACVDL) som førstelinje behandling ved myelomatose hos yngre og egnede ældre. Fase 2 studium. (Principal investigator Torben Plesner) Klinisk database Myelomatose databasen startede i 2005 og er en del af den fælles hæmatologiske database. DMSG har i 2012 udgivet Årsrapport 2011 for perioden Årsrapport 2011 dokumenterer forbedret overlevelse for både yngre og ældre myelomatosepatiener i Danmark. Årsrapporten er publiceret som PDF-fil. Såvel årsrapport 2011 som de tidligere årsrapporter kan down-loades på Biobank 2012 blev året hvor myelomatose og de øvrige hæmatologiske neoplasier blev en del af Dansk CancerBiobank. Dette sikrer fremadrettet en afgørende (med-)finansiering af biobanking i hæmatologien. Tidlig varsling DMSG har i 2012 udfærdiget mini-mtv for behandling med denosumab (antistof mod RANK ligand) hos knoglesyge myelomatose patienter med svær nyresvigt, hvor behandling med iv. bisfosfonat ikke kan gennemføres. Videnspredning DMSG har bidraget med publikationer i nationale og internationale tidsskrifter, ved foredrag og posterpræsentationer ved internationale kongresser og med foredrag i patientforeningen Dansk Myelomatose Forening. DMSG har egen hjemmeside Publikationer 2012: 1: Andersen NF, Vogel U, Klausen TW, Gimsing P, Gregersen H, Abildgaard N, Vangsted AJ. Vascular endothelial growth factor (VEGF) gene polymorphisms may influence the efficacy of thalidomide in multiple myeloma. Int J Cancer Sep 1;131(5):E doi: /ijc Epub 2012 Jan 31. PubMed PMID: : Blijlevens N, de Château M, Krivan G, Rabitsch W, Szomor A, Pytlik R, Lissmats A, Johnsen HE, de Witte T, Einsele H, Ruutu T, Niederwieser D. In a high-dose melphalan setting, palifermin compared with placebo had no effect on oral mucositis or related patient's burden. Bone Marrow Transplant Dec 17. doi: /bmt [Epub ahead of print] PubMed PMID: : Brown Pde N, Nørgaard JM, Gimsing P, Hasselbalch H, Abildgård N, Jensen P, Bukh A. [The Haematological Corporate Database]. Ugeskr Laeger Oct 15;174(42):2526. Danish. PubMed PMID: : Bødker JS, Gyrup C, Johansen P, Schmitz A, Madsen J, Johnsen HE, Bøgsted M, 11

12 Dybkær K, Nyegaard M. Performance Comparison of Affymetrix SNP6.0 and Cytogenetic 2.7M Whole-Genome Microarrays in Complex Cancer Samples. Cytogenet Genome Res. 2013;139(2):80-7. doi: / Epub 2012 Nov 20. PubMed PMID: : Christensen JH, Jensen PV, Kristensen IB, Abildgaard N, Lodahl M, Rasmussen T. Characterization of potential CD138 negative myeloma "stem cells". Haematologica Jun;97(6):e doi: /haematol PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC : Haidl F, Plesner T, Lund T. Treatment with bortezomib in multiple myeloma is associated with only a transient and brief increase of bone specific alkaline phosphatase. Leuk Res Oct;36(10): doi: /j.leukres Epub 2012 Jun 29. PubMed PMID: : Hansen CT, Münster AM, Nielsen L, Pedersen P, Abildgaard N. Clinical and preclinical validation of the serum free light chain assay: identification of the critical difference for optimized clinical use. Eur J Haematol Dec;89(6): doi: /ejh Epub 2012 Oct 16. PubMed PMID: : Hjorth M, Hjertner Ø, Knudsen LM, Gulbrandsen N, Holmberg E, Pedersen PT, Andersen NF, Andréasson B, Billström R, Carlson K, Carlsson MS, Flogegård M, Forsberg K, Gimsing P, Karlsson T, Linder O, Nahi H, Othzén A, Swedin A; Nordic Myeloma Study Group (NMSG). Thalidomide and dexamethasone vs. bortezomib and dexamethasone for melphalan refractory myeloma: a randomized study. Eur J Haematol Jun;88(6): doi: /j x. Epub 2012 Mar 30. PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC : Kloster MB, Bilgrau AE, Rodrigo-Domingo M, Bergkvist KS, Schmitz A, Sønderkær M, Bødker JS, Falgreen S, Nyegaard M, Johnsen HE, Nielsen KL, Dybkaer K, Bøgsted M. A model system for assessing and comparing the ability of exon microarray and tag sequencing to detect genes specific for malignant B-cells. BMC Genomics Nov 5;13:596. doi: / PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC : Kolmos EB, Moth Henriksen M, Abildgaard N, Sindrup SH. [A syndrome of chronic ataxic polyneuropathy, ophtalmoplegia, IgM paraprotein, cold agglutinins and anti-disialosyl antibodies can cause diplopia in patients with chronic sensory polyneuropathy]. Ugeskr Laeger Oct 22;174(43): Danish. PubMed PMID: : Kristensen IB, Haaber J, Lyng MB, Knudsen LM, Rasmussen T, Ditzel HJ, Abildgaard N. Myeloma plasma cell expression of osteoblast regulatory genes: overexpression of SFRP3 correlates with clinical bone involvement at diagnosis. Leuk Lymphoma Feb;54(2): doi: / Epub 2012 Aug 7. PubMed PMID:

13 12: Kumar SK, Lee JH, Lahuerta JJ, Morgan G, Richardson PG, Crowley J, Haessler J, Feather J, Hoering A, Moreau P, LeLeu X, Hulin C, Klein SK, Sonneveld P, Siegel D, Bladé J, Goldschmidt H, Jagannath S, Miguel JS, Orlowski R, Palumbo A, Sezer O, Rajkumar SV, Durie BG; International Myeloma Working Group. Risk of progression and survival in multiple myeloma relapsing after therapy with IMiDs and bortezomib: a multicenter international myeloma working group study. Leukemia Jan;26(1): doi: /leu Epub 2011 Jul 29. Erratum in: Leukemia May;26(5):1153. Nari, Hareth [corrected to Nahi, Hareth]. PubMed PMID: : Martino A, Campa D, Jamroziak K, Reis RM, Sainz J, Buda G, García-Sanz R, Lesueur F, Marques H, Moreno V, Jurado M, Ríos R, Szemraj-Rogucka Z, Szemraj J, Tjønneland A, Overvad K, Vangsted AJ, Vogel U, Mikala G, Kádár K, Szombath G, Varkonyi J, Orciuolo E, Dumontet C, Gemignani F, Rossi AM, Landi S, Petrini M, Houlston RS, Hemminki K, Canzian F. Impact of polymorphic variation at 7p15.3, 3p22.1 and 2p23.3 loci on risk of multiple myeloma. Br J Haematol Sep;158(6): doi: /j x. Epub 2012 Jul 24. PubMed PMID: : Morgan G, Johnsen HE, Goldschmidt H, Palumbo A, Cavo M, Sonneveld P, Miguel JS, Chim CS, Browne P, Einsele H, Waage A, Turesson I, Spencer A, Hajek R, Ludwig H, Hemminki K, Houlston R. MyelomA Genetics International Consortium. Leuk Lymphoma May;53(5): doi: / Epub 2012 Jan 3. Review. PubMed PMID: : Moth Henriksen M, Kolmos EB, Abildgaard N, Schrøder HD, Sindrup S. [Polyneuropathy associated with monoclonal gammopathy of undetermined significance]. Ugeskr Laeger Oct 22;174(43): Review. Danish. PubMed PMID: : Palumbo A, Waage A, Hulin C, Beksac M, Zweegman S, Gay F, Gimsing P, Leleu X, Wijermans P, Sucak G, Pezzatti S, Juliusson G, Pégourié B, Schaafsma M, Galli M, Turesson I, Kolb B, van der Holt B, Baldi I, Rolke J, Ciccone G, Wetterwald M, Lokhorst H, Boccadoro M, Rodon P, Sonneveld P. Safety of thalidomide in newly diagnosed elderly myeloma patients: a meta-analysis of data from individual patients in six randomized trials. Haematologica Jan;98(1): doi: /haematol Epub 2012 Aug 8. PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC : Palumbo A, Hajek R, Delforge M, Kropff M, Petrucci MT, Catalano J, Gisslinger H, Wiktor-Jędrzejczak W, Zodelava M, Weisel K, Cascavilla N, Iosava G, Cavo M, Kloczko J, Bladé J, Beksac M, Spicka I, Plesner T, Radke J, Langer C, Ben Yehuda D, Corso A, Herbein L, Yu Z, Mei J, Jacques C, Dimopoulos MA; MM-015 Investigators. Continuous lenalidomide treatment for newly diagnosed multiple myeloma. N Engl J Med May 10;366(19): doi: /NEJMoa Erratum in: N Engl J Med Jul 19;367(3):285. PubMed PMID: : Popat R, Plesner T, Davies F, Cook G, Cook M, Elliott P, Jacobson E, 13

14 Gumbleton T, Oakervee H, Cavenagh J. A phase 2 study of SRT501 (resveratrol) with bortezomib for patients with relapsed and or refractory multiple myeloma. Br J Haematol Mar;160(5): doi: /bjh Epub 2012 Dec 4. PubMed PMID: : Ross FM, Avet-Loiseau H, Ameye G, Gutiérrez NC, Liebisch P, O'Connor S, Dalva K, Fabris S, Testi AM, Jarosova M, Hodkinson C, Collin A, Kerndrup G, Kuglik P, Ladon D, Bernasconi P, Maes B, Zemanova Z, Michalova K, Michau L, Neben K, Hermansen NE, Rack K, Rocci A, Protheroe R, Chiecchio L, Poirel HA, Sonneveld P, Nyegaard M, Johnsen HE; European Myeloma Network. Report from the European Myeloma Network on interphase FISH in multiple myeloma and related disorders. Haematologica Aug;97(8): Epub 2012 Feb 27. PubMed PMID: ; PubMed Central PMCID: PMC : Valent P, Bonnet D, De Maria R, Lapidot T, Copland M, Melo JV, Chomienne C, Ishikawa F, Schuringa JJ, Stassi G, Huntly B, Herrmann H, Soulier J, Roesch A, Schuurhuis GJ, Wöhrer S, Arock M, Zuber J, Cerny-Reiterer S, Johnsen HE, Andreeff M, Eaves C. Cancer stem cell definitions and terminology: the devil is in the details. Nat Rev Cancer Nov;12(11): doi: /nrc3368. Epub 2012 Oct 11. PubMed PMID: : Vangsted A, Klausen TW, Vogel U. Genetic variations in multiple myeloma I: effect on risk of multiple myeloma. Eur J Haematol Jan;88(1):8-30. doi: /j x. Epub 2011 Nov 17. Review. PubMed PMID: : Vangsted A, Klausen TW, Vogel U. Genetic variations in multiple myeloma II: association with effect of treatment. Eur J Haematol Feb;88(2): doi: /j x. Epub 2011 Nov 16. Review. PubMed PMID: : Vangsted AJ, Nielsen KR, Klausen TW, Haukaas E, Tjønneland A, Vogel U. A functional polymorphism in the promoter region of the IL1B gene is associated with risk of multiple myeloma. Br J Haematol Aug;158(4): doi: /j x. Epub 2012 Apr 28. PubMed PMID: : Årsrapport 2011 for Dansk Myelomatose Studie Gruppe og den landsdækkende myelomatose database Niels Abildgaard Formand DMSG Mail: 14

15 Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme - DSKMS Formandsberetning 2012 Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS) Som de foregående år har 2012 for DSKMS været præget af en spændende udvikling med fortsættelse af igangværende forskningsprojekter og start af nye. Alle projekter har været/er karakterisereret ved et meget dynamisk og inspirerende tværfagligt og translationelt forskningssamarbejde med brobygning mellem klinik, hæmatopatologi, cytogenetik og molekylærbiologi. To velbesøgte halvårsmøder har været afholdt. Ved forårsmødet var temaet MPNs med fokus på Interferon in The Treatment of MPNs med gæsteforelæsning ved professor Heinz Gisslinger, Wien samt gæsteforelæsning ved professor Jurgen Thiele, Køln over temaet Early Prefibrotic Myelofibrosis. Begge foredrag understøttede konceptet vedr. tidlig behandling af disse sygdomme med interferon-alpha, som også er indbygget i den danske DALIAH-protokol. I efteråret blev afholdt et fælles MDS/MPN-møde hvor Allogeneic Stem Cell Transplantation in MDS/Myelofibrosis var temaet. Gæsteforelæser var professor Joachim Deeg, Seattle. Eet historisk og meget stort tiltag indenfor MPN-forskning og DSKMS var åbningen af DALIAHprotokollen i februar Det er det første danske multicenterstudie indenfor MPNs og det første internationale studie, som fra diagnosetidspunktet i et randomiseret design sammenligner effekt, sikkerhed og bivirkningsprofil mellem Pegasys (Roche) og PegIntron (Merck) til patienter under 60 år og til patienter over 60 år er en tredje arm med hydrea. Molekylærbiologiske ( bl.a. genekspressions/epigenom/snp-studier) og livskvalitetsmonitorering indgår i DALIAHprotokollen. Inklusionen af patienter forløber særdeles tilfredsstillende med foreløbig 75 inkluderede patienter med nydiagnostiseret ET, PV eller hyperproliferativ MF. Meget glædeligt er studiet blevet støttet med kr fra den fælles forskningspulje mellem Region Sjælland og Region Syddanmark. Den internationale multicenterprotokol A Pilot Study of Vorinostat in The Treatment of Essential Thrombocythemia and Polycythemia Vera er afsluttet. De kliniske resultater blev forelagt som oral præsentation ( Christen Lykkegaard Andersen ) ved ASH i Atlanta, December 2012 og manuskript er indsendt. Indsamling af biomateriale i studiet giver nu enestående muligheder for molekylærbiologiske studier, herunder bl.a. genekspressionstudier ( klinisk genetisk afd., OUH), epigenomstudier (epigenomlab, RH) og i et samarbejde med bl.a. Peter Campbell, Sanger Institute, Cambridge, vil blive udført exom sequentering. Cytokinprofiler er analyseret i et samarbejde med professor Julia Sidenius Johansen, reumatologisk afd., Herlev Hospital, og databearbejdning pågår. På ASH blev i samarbejde med Mayo Clinic, Arizona, US også præsenteret en poster med livskvalitetsdata på UK-patienter i undersøgelsen. I et samarbejde med Dansk Telemedicin blev Ph. d-forløbet Livskvalitetsstudier ved Kronisk Myeloid Cancer, indledt 1. maj 2012 ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus ( læge Nana Brochmann). I sit design er studiet internetbaseret og således nyt og innovativt. I projektet er inkluderet ca. 100 patienter og i efteråret 2013 vil blive aktiveret en landsdækkende tværsnitsundersøgelse i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab. Det danske design for internetbaseret livskvalitetsmonitorering, som giver mulighed for simpelt, reproducerbart og papirløst at indhente en meget komplet signatur for den enkelte patient, har fået national og international bevågenhed bl.a. med artikel i Temanummer under Kræftens Bekæmpelse og invitation fra EHA til at holde et foredrag vedr. Danish Design for Internet-Based Quality of Life Assessment in Hematological Diseases. Christen Lykkegaard Andersen har også holdt foredrag om emnet i Dublin inviteret af professor Frank Giles, HRB Clinical Research Facility Galway. 15

16 På hæmatologisk afd, Odense Universitetshospital (OUH), er indledt et spændende Ph.d-forløb ved Ph.d studerende Sarah Framer med titlen Myeloproliferative Neoplasms and Bone Structure og det 1ste epidemiologiske studie blev præsenteret som poster ved ASH. Hovedbudskabet er, at MPN-patienter har en øget risiko for frakturer måske affødt af en ændret knoglemetabolisme, som vil blive yderligere belyst i Ph.d- studiet. I 2012 blev afholdt workshop No.2 med professor Jurgen Thiele som led i Ann Madelungs hæmatopatologi-ph.d-forløb, som vil afdække helt nye aspekter vedr. sygdomsenheden Præfibrotisk myelofibrose. I 2012 blev indsatsen i et forskningsår på Rigshospitalet for lægestuderende Ajenthen Ranjan afsluttet med indsendelse af et manuskript baseret på gennemgang af den internationale litteratur vedr. arvelighed ved myeloproliferativ cancer, og mere konkret beskrivelse for modeller for arvegang ved de komplekse sygdomme. Artiklen er publiceret : A Ranjan, Penninga E, Jelsig A, Hasselbalch H, Ole Weis Bjerrum: Inheritance of the chronic myelopro-liferative neoplasms. A systematic review. Clinical Genetics 2013; 83: MPN-famileundersøgelser pågår, og der er i dag indsamlet et stort dansk materiale, som har identificeret 50 danske familier med MPNsygdom. Læge Ajenthen Ranjan er koordinator af disse studier, som også er tæt koblet til sideløbende tvillingestudier i samarbejde med Dansk Tvillingeregister i Odense ( professor Kaare Christensen ). Gruppen har således identificeret ca, 350 tvillingepar, hvor den ene har MPNsygdom. I 2013/2014 planlægges kliniske follow-up studier ( bla. komorbiditetsstudier, herunder kroniske inflammationssygdomme og anden cancer såvel hæmatologisk som non-hæmatologisk ) samt molekylærbiologsike studier på kohorten. I 2012 blev afsluttet en opgørelse af bloddonorer i Østdanmark omfattende over tapninger med henblik på at afklare, om der blandt donorkorpset var en øget forekomst af myeloproliferativ cancer, herunder om den værdifulde bloddonor aktivitet ved regelmæssig venesectio kunne bidrage til at sløre forekomst af især polycytæmia vera, eller eventuelt stimulere til udvikling af sygdommen. Resultatet viste, at det ikke var tilfældet, men at der efter individuel vurdering kan være behov for at undersøge bloddonorer med forhøjet blodprocent nærmere for f.eks. polycytæmi, men også for sukkersyge og forhøjet blodtryk. Arbejdet er blevet præsenteret ved American Blood Centers Journal Club november 2012 og ved International Congress of the International Society for Blood Transfusion i Mexico juli Artiklen er offentliggjort. K. Magnussen, H. C. Hasselbalch, H. Ullum & O. W. Bjerrum: Characterization of blood donors with high haemoglobin concentration. Vox Sanguis 2013, 104: På hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus, og hæmatologisk afd., OUH, blev i 2012 gennemført 2 kandidatspecialeforløb med formålet at opgøre resultaterne af interferonbehandling ved MPNs. I alt ca. 150 patienter blev gennemgået og dette datamateriale danner sammen med datamateriale fra landets øvrige hæmatologiske afd. nu grundlaget for sammenskrivning af det størst publicerede materiale med JAK2V617F-positive patienter ( ca. 110) fulgt under langtids-ifn-behandling (> 1 år). Manuskript forventes indsendt foråret I det forløbne år er det mangeårige samarbejde med Klinisk Genetisk Afdeling, OUH blevet yderligere styrket vedr. bl.a. globale genekpressionsstudier og 5 arbejder er nu foreløbig publiceret, heraf 3 i Samtidig er indledt samarbejde med professor Ulla Vogel, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vedr. SNPs samt professor Bjørn A Nexø, Institut for Human Genetik, Århus vedr. studier af human endogent retrovirus som patogenetisk faktor ved MPNs. I 2012 blev også indledt et kandidatspecialeforløb ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus vedr. Low-Burden JAK2V617 in Patients with Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera and Myelofibrosis. Stud med. Cecilie Rank har indsamlet komplette kliniske og biokemiske data på i alt ca. 550 patienter fra landets hæmatologiske afdelinger. En interimanalyse blev i oktober præsenteret oralt ved internationalt COST -møde i Billund. Patientpopulationen vil tjene som 16

17 meget værdifuldt grundmateriale for prospektive studier af JAK2V617F-mutationsbyrdens udvikling hos patienter med lav-byrde JAK2V617F dels den spontane udvikling men også effekten af antiinflammatorisk behandling på JAK2V617-allelbyrden ( herunder statiner, interferon og JAK2-inhibitor). Manuskript er under arbejdelse. I 2012 blev ligeledes afsluttet et kandidatspecialeforløb vedr. Chronic Nephropathy in Patients with Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera and Myelofibrosis. Opgørelsen danner bl.a. basis for et prospektivt studie af komorbiditetstyngden ved MPNs, som vil opstarte i et tværfagligt samarbejde mellem bl.a. kliniske afdelinger på Roskilde Sygehus. I november 2012 blev fremsendt ansøgning til KRIS om anvendelse af JAK1-2-inhibitoren Jakavi i behandling af patienter med myelofibrose ledsaget af symtomgivende splenomegali og/eller hypermetabole symptomer. I forlængelse af ovenstående livskvalitetsstudier ved MPNs har KRIS - KoordineringsRådet for Ibrug-tagning af Sygehusmedicin, Danske regioner - også prioriteret området livskvalitet i sin godkendelse af JAK1-2 inhibitoren Jakavi. Således forventer KRIS, at alle patienter, som sættes i Jakavi-behandling får monitoreret deres livskvalitet. I 2011/2012 blev på forkant udarbejdet en Behandlingsinstruks for Anvendelse af Jakavi udsendt til alle landets hæmatologiske afdelinger -, som netop sikrer, at alle patienter bliver registreret. Inden patienten indleder behandling med Jakavi bedes hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus derfor kontaktet med henblik på livskvalitetsmonitorering (Ph.d-studerende Nana Brochmann Mortensen, forskningssekretær Drea Eskildsen Stenbæk eller undertegnede ; ). I 2012 blev i alt ca. 25 patienter sat i behandling med Jakavi herhjemme på ca. 15 patienter er indsamlet biomateriale til molekylærbiologiske studier. I 2013 er således planlagt et Ph.d.-forløb ved hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus med fokus på molekylærbiologiske studier og immuncellestudier hos patienter i JAK2-inhibitor behandling dels som som monoterapi og dels i kombinationsbehandling med interferon-alpha2 og statiner. I Ph.d.forløbet er planlagt en opgørelse af danske MPN patienter i Jakavi-behandling forventeligt ca. 50 (75) i Indenfor CML er i Nordisk CML-regi (NCMLSG) udarbejdet en protokol, som genføder anvendelsen af interferon-alpha2 i kombination med tyrosinkinase-hæmmer-behandling. Protokollen forventes aktiveret i Andre protokollerede studier er i støbeskeen, herunder også i et europæisk multicenterstudie mhp ophør med Glivec-behandling hos udvalgte patienter i komplet og langvarig molekylærbiologisk remission. MPNs hjemmeside - bliver løbende redigeret og optimeret. Den kliniske database for MPNs går ind i sit 3je leveår og er et uændret højt prioriteret satsningsområde, hvor vi vedvarende skal sikre en høj dækningsgrad. I 2013 håber vi at få en landsdækkende organisation af indsamling af biomateriale optimalt ved opkobling på Dansk Cancer Biobank. Året blev også et skilsmisseår. MDS blev udskilt fra DSKMS for fremover at blive en del af AMLstudiegruppen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at overbringe en stor tak til vores MDS-brødre og søstre for et mangeårigt spændende og inspirende samarbejde. Vi ønsker jer alt det bedste i jeres nye blomsterhave. Slutteligt vil jeg gerne takke vores sponsorer, som har bidraget til, at det har været muligt for DSKSM at afholde møder i Med venlig hilsen Hans Carl Hasselbalch Formand for Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. 17

18 Nationale Hæmatologisk Patient Informationsgruppe - NHP Status på NHP-gruppen under hæmdmcg (patientinformationsgruppen) for 2012: Vi har afholdt tre møder i gruppen i 2012 og færdiggjort pjecer til 13 behandlinger, hvoraf de 8 er nået frem til hjemmesiden i Der er herudover udarbejdet oplæg til langt de fleste af de resterende pjecer. Vi arbejder ligesom sidste år med selve skrivningen af pjecer i tre undergrupper, og har fundet en arbejdsform der primært fungerer via mail. På møderne har undergrupperne mulighed for at diskutere face-to-face om regionsforskelle, sproglige og faktuelle tvivlspørgsmål mm. Gruppens formand holdt et oplæg på DHS årsmøde 2012, hvor informationerne blev demonstreret på hjemmesiden. Gruppen forventer i 2013 at kunne færdiggøre arbejdet med at skrive informationer til de ca linie standardbehandlinger, der aktuelt anvendes på de danske hæmatologiske afdelinger. Vi har i 2012 søgt om og opnået eksterne fondsmidler til et to-dages skriveseminar, der forventes afholdt i maj Her vil vi så vidt muligt afslutte selve skrivearbejdet, og arbejde på en ny arbejdsform til videreførelse af NHP-arbejdet. Vi forventer at mødeaktiviteten kan reduceres til en gang årligt fra Her vil der blive diskuteret feedback og løbende gennemført revisioner af pjecerne. DHS sekretær bliver adviseret når der udkommer nye pjecer, så de kliniske afdelinger kan få besked. Alle pjecer har været i høring i de respektive sygdomsgrupper under hæm-dmcg og er tilrettet herefter. Afdelingsledelsen på den enkelte afdeling har fortsat ansvaret for den endelige udformning og udlevering af pjecen på sin egen afdeling. Feed-back på informationerne modtages meget gerne, sendes til formanden (se adressen på DHS hjemmeside under NHP gruppen). Med venlig hilsen Ida Schjødt, Rigshospitalet, Formand for NHP-gruppen 18

19 Udvalgsrapporter Databaseudvalget Den Hæmatologiske Fællesdatabases databaseudvalg Årsberetning 2012 Databaseudvalget består af følgende medlemmer: Jan Maxwell Nørgård, Peter Gimsing, Anne Bukh, Christen Lykkegaard, Ole Terkelsen (Kompetencecenter) og Peter de Nully Brown (Formand). Derudover er Paw Jensen indvalgt i bestyrelsen, som medlem fra Danske Regioner. Der har i 2012 været afholdt møde 30. august. Indberetning og aktiviteter Indberetningen er fortsat høj indenfor de veletablerede sygdomsområder, og i 2012 er databasen for myeloproliferative sygdomme også kommet med, idet der ved udgangen af 2012 kun udestår 10 % af 2011 indberetningerne. Alle andre databaser ligger over 95 % for registreringsskemaer, men behandlingsskemaer er fortsat på enkelte afdelinger fortsat et uløst problem idet en stor pukkel udestår. Økonomi. I 2012 blev der bevilget ,- kr. I modsætning til tidligere år forvaltes økonomien af Regionernes fællessekretariat. Ca. ¼ går til kompetencecenteret, 1/2 til databasesekretariatet, mens ¼ anvendes til statistikopgaver i forbindelse med årsrapporterne. Der kan ikke, som det ellers var tilfældet tidligere, tilflyde midler til de enkelte hæmatologiske DMCGer. Sekretariat Databasen har en databasesekretær, som bl.a. kan hjælpe med support opgaver. Spørgsmål kan rettes til tlf Analyseportal Der er i 2012 kommet en ny version af analyseportalen. Desværre kan den kun tilgås af brugere i Region Hovedstaden, så indtil videre holdes den gamle analyseportal fortsat i drift. Fremtid Vi har en 3-årig bevilling og har således mere stabil økonomi. Der er ingen tvivl om afleveringsfrister for årsrapporter, som i 2013 er rykket 3 måneder frem, sammen med indberetningsfrekens er nøgleparametre i vurderingen af om fremtidig støtte fortsat kan opretholdes. Peter de Nully Brown 2. februar

20 DRG udvalget Årsberetning 2012 DRG-udvalget DRG-udvalgets medlemmer; Paw Jensen, Aalborg; Jan Maxwell Nørgaard, Aarhus; Hanne Vestergaard, Odense; Lene Meldgaard Knudsen, Odense; Lars Møller Pedersen, Roskilde; Bjarne Anker Jensen, Herlev; Lars Kjeldsen, RH; Anne Bukh, Aarhus (afgående); Erik Andersen, Aarhus (formand). Udvalget har siden sidste generalforsamling anmodet om oprettelse af procedurekoder og efterfølgende DRG-gruppering for en række nye behandlinger. Det har været et gennemgående problem at behandlinger med fortrinsvis perorale medikamenter, som udleveres fra ambulatorierne, aktuelt ikke kan henføres til en af de kendte DRG-grupper. Dvs. at en del af de nye og ofte dyre behandlinger derfor ikke har nogen DRG-værd i øjeblikket. Udvalget har deltaget i et møde med DRG-gruppen, nu under Statens Serum Institut, tidligere Sundhedsministeriet. De to væsentligste punkter på dagsordenen var dels ovenstående problematik om registrrering af udleveret medicin og dels et spørgsmål om dyr svampebehandling. SSI arbejder aktuelt på at få nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag om eentydig procedureregistrering af udleveret medicin. Det er en vanskelig proces, som man gennem flere år har forsøgt at finde en løsning på. DRG udvalget anmodede om at deltage med et medlem i arbejdsgruppen, når/hvis den bliver etableret. Aktuelt udløser procedurekoderne for dyr svampebehandling en høj takst, når den kobles til en malign hæmatologisk diagnose, som udtryk for at der er tale om et kompliceret indlæggelses forløb. Vi har tidligere uden held anmodet om at den høje takst også skulle udløses, når koden blev koblet til en komplicerende infektion til den hæmatologiske sygdom. Forslaget er nu under overvejelse i SSI. Samtidig søges problemet om relevant registrering af profylaktisk behandling med dyr svampemedicin (aktuelt posaconazol ved AML) løst. Endelig blev det aftalt, at DRG-udvalget skulle fremkomme med forslag til såkaldte sammedagspakker, som kan sikre takster for flere procedurer udført i forbindelse med et enkelt ambulant besøg. På udvalgets vegne Erik Andersen 20

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

STATU S- O G Å RSRA PPO RT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATU S- O G Å RSRA PPO RT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 12 STATU S- O G Å RSRA PPO RT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord... 2 Bestyrelse... 6 Specifikke Sygdomsgrupper... 7 De Philadelphia-Negative Kroniske

Læs mere

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

Bilag til DHS generalforsamling 2014

Bilag til DHS generalforsamling 2014 Bilag til DHS generalforsamling 2014 Indholdsfortegnelse Formandsberetninger... 2 Dansk Hæmatologisk Selskab - DHS... 2 HæmDMCG... 3 Dansk Lymfomgruppe - DLG... 5 Akut Leukæmigruppen - ALG... 8 Dansk Myelomatose

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Årsrapport 2010. for. Dansk Myelomatose Studie Gruppe og den landsdækkende myelomatose database

Årsrapport 2010. for. Dansk Myelomatose Studie Gruppe og den landsdækkende myelomatose database Årsrapport 2010 for Dansk Myelomatose Studie Gruppe og den landsdækkende myelomatose database Dansk Myelomatose Studie Gruppe side 1/98 Årsrapport 2010 Forord Dette er den fjerde årsrapport for Dansk Myelomatose

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

hæmdmcg Årsberetning 2014

hæmdmcg Årsberetning 2014 hæmdmcg Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Hæmatologisk DMCG fælles forum (hæmdmcg) Dansk Studiegruppe for Kronisk Myeloid Sygdom (DSKMS) Dansk Lymfomgruppe (DLG) Dansk

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER...

1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI... 4 3. BEVIS OVER GENNEMGÅEDE OG GODKENDTE KURSER... Portefølje for hoveduddannelsen i Intern Medicin: Nefrologi Udarbejdet af Dansk Nefrologisk Selskab 2013 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. LOGBOG FOR HOVEDUDDANNELSEN I INTERN MEDICIN : NEFROLOGI...

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00.

Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Referat af Møde i DLCR s forretningsudvalg tirsdag d. 3. marts kl. 9.30 15.00. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste møde (27/11 2008) 3. Meddelelser

Læs mere

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn.

DUCG Styregruppemøde d. 13. marts 2012 Hotel Hilton, Kastrup Lufthavn. Tilstede: Peter Sommer (PS), Gedske Daugaard (GD), Erik Højkjær Larsen (EHL), Jørgen Bjerggaard (JB), Lars Ulrich Hansen (LUH), Lisa Sengeløv (LS), Mette Nørgaard (MN), Michael Borre (MB), Belinda Momme

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 14. Generalforsamling 7. november 2013 Århus Universitetshospital i Skejby, bygning 6, kl 16.10.

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 14. Generalforsamling 7. november 2013 Århus Universitetshospital i Skejby, bygning 6, kl 16.10. 1 Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 14. Generalforsamling 7. november 2013 Århus Universitetshospital i Skejby, bygning 6, kl 16.10. Det har igen været et spændende år i DSMU, og det

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11

Selskabsberetning. Ordinær generalforsamling 08.12.11 Selskabsberetning Ordinær generalforsamling 08.12.11 Styrelsen Anegen Trillingsgaard Jesper Thybo Gunvor Brandt Ditte Lammers Vernal Ida Majlund Mikkelsen, kasserer Anne Kloster, sekretær Annette Anbert,

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007

Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Møde i Portøruddannelsesnævnet fredag den 21. september 2007 Til stede Erik Brouer, formand, Danske Regioner FOA: Kjeld Christiansen Stig Ove Jensen Elias Pedersen Danske Regioner: Steen Norrit Janne Uth

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS

DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231. Referent: Deltagere: Fraværende: Side 1 ØJ / RS Side 1 DASAIM Bestyrelsesreferat Dato og Tid: 21/10-2014 kl. 15.00 20.00 Sted: RH 4231 Referent: ØJ / RS Deltagere: Øivind Jans (ØJ), Tina Calundann (TC), Kirsten Møller (KM), Charlotte Albrechtsen (CA),

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne???

Efteruddannelse hvad vil Selskaberne??? Efteruddannelse hvad vil erne??? Ulla Breth Knudsen, Ole Weis Bjerrum & Michael Hasenkam for Bestyrelsen, Dansk Medicinsk. De overordnede resultater af Dansk Medicinsk s Spørgeskema om Efteruddannelse

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft MitHelbred Et opfølgningsprogram til kræftpatienter Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft P.t. er opfølgning af brystkræft

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL

Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Kliniske Retningslinjer DMCG-PAL Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe Arbejdsgrupperne I alt ca. 74 personer,

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling

Velkommen. Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Velkommen Dagens mål: Den nye uddannelse og nye metoder Brush-up på i forvejen kendt viden Erfaringsudveksling Hvad kan jeg - som tutorlæge - udsættes for? Klinisk basislæge ( KBU ) Intro læge Fase 1 Fase

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Resume Titel: Klinisk retningslinje for perioperativ desinfektion af øje og øjenomgivelser til patienter til øjenoperation Forfattergruppe: Birgith Jakobsen, Udviklings- og uddannelsesansvarlig

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79

R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79 R E F E R A T af Dansk Råd for Genoplivnings møde nr. 79 Mødet blev gennemført tirsdag den 26. november 2013 hos Falck. Til stede: Hanne Balle, Torsten Lauritsen, Jesper Kjærgaard, Freddy Lippert, Majken

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen

Institutmøde 15. april 2005. Michael Christensen Institutmøde 15. april 2005 Michael Christensen Organisation AC medarbejder NN Institutleder Michael Christensen Sparringsgruppe Claus Holm Jens Lysgaard gruppeledere Uddannelseskoordinatorer Forsknings-

Læs mere