Aarhus Kommune. Lokalplan nr Letbane i Aarhus - Strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup. Juli 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Lokalplan nr Letbane i Aarhus - Strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup. Juli 2012"

Transkript

1 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 907 Letbane i Aarhus - Strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup Juli 2012

2 Lokalplan nr. 907 Letbane i Aarhus - Strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup Indeholder tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2009

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger der gælder når lokalplanen er offentliggjort. Bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit. Her ligger lokalplanområdet Oplysninger om realisering af lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Bygningsinspektoratet Kalkværksvej, 10, 8000 Aarhus C Tlf , Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset, Risskov, Viby og Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Tlf i samarbejde med: NIRAS Åboulevarden Aarhus C Vedtagelsesdatoer Lokalplan nr. 907 er vedtaget af Aarhus Byråd den 6. juni Vedtagelsen af lokalplanen er offentliggjort den 11. juli 2012.

4 AARHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 907 Letbane i Aarhus Strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Terrænregulering Omfang og placering af bebyggelse og anlæg Bebyggelsens og anlæggenes udseende Hegn og beplantning Støjforhold Bonusvirkning Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lokalplan LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 43 TIL KOMMUNEPLAN MATRIKELKORT... BILAG 1-2 LOKALPLANKORT... BILAG 3-4 ILLUSTRATIONSPLAN... BILAG 5-6 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 907

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område til letbane og tilhørende tekniske anlæg på strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup undtaget arealet over Djurslandmotorvejen. Lokalplanområdet var ved planens udarbejdelse både ejet af Aarhus Kommune, af Banedanmark og privat ejet. Lokalplanområdet/letbanetracéet har en samlet længde på ca. 9 km, og lokalplanområdets bredde varierer fra ca m. Den sydligste del af lokalplanområdet omfatter vejarealerne Nehrus Allé og Olof Palmes Allé, hvis rønnealléer og parklignende omgivelser medvirker til at give området visuelle og oplevelsesmæssige kvaliteter. Ud til Nehrus Allé ligger DRbygningen med en markant chausséstensvold og et grønt beplantet areal. Langs Olof Palmes Allé ligger en række erhvervsdomiciler og enkelte uddannelsesinstitutioner, herunder Journalisthøjskolen. Figur 1: Olof Palmes Allé ved lokalplanens udarbejdelse. Nord for Olof Palmes Allé krydser lokalplanområdet Brendstrupgårdsvej og afgrænses herefter af arealer til forskningsfaciliteter ved Incuba Science Park, parkeringsareal ved Aarhus Universitetshospital, Skejby (tidligere Skejby Sygehus) samt Beredskabsgården ved Kirstinesmindevej mod vest samt et erhvervsområde ved Hedeager og landsbyen Skejby mod øst indtil Herredsvejs forlægning. På denne strækning udgøres lokalplanområdet primært af ubebyggede grønne restarealer uden særlig karakter. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

6 3 Mellem Herredsvejs forlægning og Søftenvej løber lokalplanområdet gennem åbent land, der er præget af veje og terrænreguleringer. Området planlægges i den kommende tid til byudvikling til erhvervsformål. Herefter krydser lokalplanområdet Egådalen og den bynære landskabskile med Egå, Røde Mølle og kolonihaverne ved Hestebjerrefaldet. Egådalen er et værdifuldt landskab med dramatiske stigninger. Landskabskilen er stærkt påvirket af de nye veje, men stykket mellem Søftenvej og Djurslandsmotorvejen rummer stadig et vist naturpræg. Nord for Djurslandsmotorvejen er der planlagt for en ny by ved Lisbjerg, der bygger videre på den nuværende bebyggelse, som markerer toppen af Lisbjerg Bakke. I den sydlige del af Lisbjerg planlægges et Parker og Rejs anlæg i tilknytning til letbanen. Lokalplanområdet løber igennem den nævnte del af Egådalen og den fremtidige nye by og krydser Randersvej. Herefter fortsætter lokalplanområdet fra Randersvej i Lisbjerg gennem skiftevis byudviklingsområder og åbent land til Lystrup. Syd for lokalplanområdet ligger Djurslandsmotorvejen, og med de sydvendte bakker langs Egådalen er der et værdifuldt landskab med Lisbjerg Bæk og den omgivende bevoksning som en væsentlig del af landskabsoplevelsen. Området er ubebygget byzone og landbrugsarealer med spredte gårde og huse indrammet af træer. På den højeste del ligger Elev, og syd for Elev planlægges en ny by, hvor igennem letbanen vil forløbe. Fra vejene i de højeste dele af området er der enestående udsigter, og området rummer kvaliteter, som både vil være værdifulde i de åbne landskabsstrøg syd for fremtidig byudvikling, men også via udsigter og landskabskiler i fremtidige byområder. De store landskabstræk, terrænvariationerne, vandløb og bevoksningen giver et varieret landskab. Figur 2: Udsigt mod Lisbjerg Bæk Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

7 4 Den sidste del af lokalplanområdet omfatter det eksisterende baneareal og sidearealer vest for Lystrup, da det er planen, at letbanen skal kobles sammen med Grenaabanen i Lystrup. Der anlægges et ekstra spor på nordsiden af Grenaabanens tracé indtil Lystrup Station. Lokalplanområdet ligger delvist i byzone og delvist i landzone. På de strækninger, der forløber igennem områder kommuneplanlagt til byzoneformål, overføres arealerne med lokalplanen til byzone. For de øvrige strækninger i landzone forbliver arealerne i landzone. Figur 3: Kort over letbanens samlede forløb samt standsningsstederne. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

8 5 Planens hovedtræk og formål Letbaneprojektet 1. etape Inden for de næste år skal der anlægges en letbane i Aarhus med forbindelse til de nærmeste forstæder nord og syd for byen. Der forventes vedtaget en anlægslov for projektet i første halvår af Letbanen vil i stor udstrækning bestå af de eksisterende nærbaner mellem Odder og Aarhus samt Grenaa og Aarhus, men der vil blive etableret nyanlæg på den eksisterende nærbane fra Aarhus H til Østbanetorvet samt en helt ny strækning fra krydset Kystvejen - Nørreport over Skejby og Lisbjerg til Lystrup. Den nye strækning er ca. 12 km lang. På strækningen fra Aarhus H til Nehrus Allé rummer den eksisterende planlægning langs havnen og Randersvej mulighed for etablering af letbanen. Lokalplanområdet Letbanens forløb fra Nehrus Allé til Lystrup udgør en del af den nye strækning og er i alt 9 km. Denne lokalplan udgør plangrundlaget for at etablere letbane fra Nehrus Allé til Lystrup, som vist på figur 4, undtaget areal over Djurslandmotorvej. Den nye strækning er en del af letbanens etape 1, der er vist med rød streg på figur 3 på forrige side. Figur 4: Strækningen, der er omfattet af lokalplanen, undtaget areal over Djurslandmotorvej. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

9 6 Letbanen vil servicere en lang række store byudviklingsprojekter heriblandt etableringen af nye byer ved Lisbjerg og Elev, erhvervsområdet syd for Søftenvej samt udbygningen af Aarhus Universitetshospital, Skejby. Disse områder vil give et nyt stort passagergrundlag, og det er derfor vigtigt at sikre en god kollektiv betjening af områderne. Der ligger i dag mange uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser nær letbanens planlagte rute, som også vil få let adgang til letbanen. Med etableringen af letbanen forventes en reduceret rejsetid for mange rejser på tværs af Aarhus og fra oplandet til især det nordlige Aarhus samt en øget komfort for brugerne. Formålet med lokalplanen er at udlægge areal til letbanen i en bredde, der sikrer en vis fleksibilitet i forbindelse med fastlæggelsen af det endelige tracé. Lokalplanen udlægger ikke arealet over Djurslandmotorvejen. Nuværende lovlige anvendelse af arealer inden for lokalplanområdet, som ikke bliver anvendt til letbaneformål, kan fortsætte uændret. Lokalplanen har endvidere til formål at sikre en tilpasning af letbanen til omgivelserne, og at der udlægges areal til en fællessti langs letbanen fra Brendstrupgårdsvej til Lisbjerg. Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål som letbane med tilhørende tekniske anlæg, vejanlæg og stier. Det endelige fremtidige design og principper for materialevalg og belægningstyper på perroner, læskærme, informationstavler, master, ledningsophæng, sporets fremtoning, broernes udformning og øvrige tilhørende tekniske anlæg er under fastlæggelse som retningslinjer i et designkoncept. Designkonceptet skal skabe et designmæssigt helhedsindtryk for letbanen. Designkonceptet er et vigtigt redskab til at sikre letbanens samlede fremtoning, og vil således dels blive brugt i forhold til arbejder med udbudsmaterialer og dels i forhold til senere detailplanlægning af letbanen. Lokalplanen fastlægger placering og omfang for de forskellige funktioner samt placering af fællesstien, omformerstationer, serviceveje til omformerstationer og standsningssteder, broer, dæmninger samt regnvandsbassiner. Inden for lokalplanområdet vil togene køre på el, og letbanen vil køre med en hastighed på km/t i byområder og op til km/t i det åbne land. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

10 7 Beskrivelse af området Fra Nehrus Allé til krydset mellem Olof Palmes Allé og Brendstrupgårdsvej Figur 5: Kortudsnit Nehrus Allé Brendstrupgårdsvej. Vendeanlæggets placering er markeret. På strækningen fra Nehrus Allé til krydset mellem Olof Palmes Allé og Brendstrupgårdsvej løber letbanen midt i vejen, med én vejbane på hver side. På denne strækning vil det være muligt at benytte sporarealet til udrykningskørsel. Ved krydset mellem Nehrus Allé og Olof Palmes Allé etableres en lysregulering. På Nehrus Allé, syd for DR-bygningen, placeres et standsningssted med ø-perron, og på Olof Palmes Allé placeres ligeledes et standsningssted med en ø-perron (se principskitse af ø-perron på figur 24). Der bliver behov for at udvide det eksisterende vejprofil, da standsningsstedet med ø-perron på Nehrus Allé medfører en mindre udvidelse af tracéet. Hele vejudlægget gøres derfor bredere ind på det grønne areal ved DR-bygningen, således at der fortsat er plads til kørebane og tilhørende cykelstier og fortove. Den eksisterende rønnebeplantning/-allé på Nehrus Allé og Olof Palmes Allé må derfor fældes. Alléen på Olof Palmes Allé genskabes med nye træer af en karakter og højde, som vil harmonere med det nye brede tracé. Standsningsstedet med ø-perron på Olof Palmes Allé forbindes med en krydsende sti. Det er tanken, at Nehrus Allé og Olof Palmes Allé på sigt kan fungere som omstigningssteder for skift mellem busser og letbane. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

11 8 Figur 6: Visualisering, der viser, hvordan letbanens forløb i Olof Palmes Allé kan tage sig ud. Figur 7: Tværprofil (hovedprincip) på Olof Palmes Allé, hvor letbanen løber i midten af vejprofilet. Etablering af letbanen betyder, at ejendommene langs Olof Palmes Allé i fremtiden vil få begrænset adgangsforhold, da venstresving på Olof Palmes Allé og fra tilstødende overkørsler forbydes. Af hensyn til tilgængeligheden for ejendomme på Nehrus Allé og Olof Palmes Allé etableres derfor vendemulighed for biler i tilknytning til standsningsstedet på Olof Palmes Allé. Vendeanlægget placeres som markeret på kortudsnittet på forrige side og vil få et udseende som vist i principtegningen på figur 8. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

12 9 Figur 8: Skitse af vendeanlægget på Olof Palmes Allé. Stier er markeret med orange. Fra krydset mellem Olof Palmes Allé og Brendstrupgårdsvej til Herredsvej Figur 9: Kortudsnit Brendstrupgårdsvej Herredsvej. Stier er markeret med orange. Fra krydset mellem Olof Palmes Allé og Brendstrupgårdsvej til Herredsvejs løber letbanen imellem Aarhus Universitetshospital, Skejby og erhvervsområdet ved Hedeager. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

13 10 Langs med letbanens vestlige side fra Brendstrupgårdsvej planlægges en ny dobbeltrettet fællessti anlagt til fodgængere og cyklister. Langs letbanen og fællesstien ligger flere uddannelsesinstitutioner, ligesom der er nem adgang til Aarhus Universitetshospital, Skejby. Arealet, der udlægges til letbane, er tidligere reserveret til busvej. Letbanen krydser Brendstrupgårdsvej i niveau i et signalreguleret kryds og markerer sig ikke visuelt i landskabet. Ved Brendstrupgårdsvej placeres en omformerstation vest for letbanens rute i eksisterende beplantning. I lokalplanen udlægges et forholdsvist stort areal til omformerstation på dette sted, da det ikke er endeligt afklaret, hvordan placeringen koordineres i forhold til en kommende stiforbindelse på samme areal. Ud for hovedindgangen til Aarhus Universitetshospital, Skejby anlægges et standsningssted med 2 ø-perroner, der tænkes koordineret med et nyt adgangsstrøg som et særligt byrum ved den endelige udformning af Aarhus Universitetshospital. I forbindelse med adgangsstrøget vil letbanen kunne krydses via en sti til erhverv og uddannelsesinstitutioner ved Hedeager. Ved Aarhus Universitetshospital anlægges et ekstra spor, et såkaldt krydsningsspor, som kan anvendes til vending af tog, placering af tog og henstilling af vogne med tekniske problemer og eventuelt som endestation i Skejby. Letbanen krydser Herredsvej i signalreguleret kryds eller med bomanlæg. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

14 11 Fra Herredsvej til Lisbjerg Figur 10: Kortudsnit Herredsvej Lisbjerg. Letbanen løber vest om landsbyen Skejby og ud for Skejby landsby placeres 2 sideperroner (se principskitse af sideperron på figur 25) overfor hinanden med adgang til sti langs Herredsvejs forlægning og den nye fællessti. Letbanen krydser Herredsvejs forlægning i signalreguleret kryds. Her krydser fællesstien letbanen, og stien løber derefter på den østlige side af tracéet. Området mellem Herredsvejs forlægning og Søftenvej er præget af veje og terrænreguleringer, og landskabet vil ændres endnu mere af kommende erhvervsbyggerier, som vil omkranse landsbyen Skejby. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

15 12 Letbanens tracé var i VVM-fasen planlagt med en forholdsvis skarp kurve efter krydsningen af Herredsvejs forlægning og videre mod Egådalen. Denne kurve var nødvendig, da tracéet skulle passere øst om en eksisterende ejendom. Efterfølgende er ejendommen dog nedrevet, og det er derfor ikke længere nødvendigt at fastholde dette tracé. Skarpe kurver nedsætter komfort og hastighed og giver samtidig øgede driftsomkostninger. Derfor er der udarbejdet et tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2009, som muliggør at kurven rettes ud. Udretningen giver derudover en ret strækning, hvor der vil være mulighed for at etablere et standsningssted, hvis dette ønskes i det fremtidige erhvervsområde. Tillægget kan ses på side 57. Den endelige placering af et standsningssted på strækningen gennem det kommende erhvervsområde vil blive fastlagt i en lokalplan for området, og derfor er der i lokalplan nr. 907 (denne lokalplan) givet mulighed for, at standsningsstedet kan placeres over en længere strækning. Sydøst for Herredsvejs forlægning placeres en omformerstation og et regnvandsbassin. Figur 11: Letbanen passerer vest om Skejby og krydser Herredsvejs forlægning i niveau. Denne illustration viser en tidligere placering, hvor letbanen ligger længere mod øst end den placering, der muliggøres med lokalplanen. Letbanen skjules delvist af det kuperede terræn, og kun ledningsmasterne vil være synlige i landskabet. Området er udlagt til erhvervsformål og offentlige funktioner, og fremtidig bebyggelse vil således omkranse letbanen på denne strækning mellem Herredsvejs forlægning og Søftenvej. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

16 13 Det skal sikres, at Humlehusvej på et senere tidspunkt med lokalplan for erhvervsområdet kan føres på tværs af letbanen i et nyt forløb. En krydsning af Humlehusvej vil blive etableret som signalreguleret kryds eller bomanlæg. Umiddelbart syd for Søftenvej krydses lokalplanområdet af en højspændingsledning. For at opretholde den nødvendige sikkerhedshøjde af højspændingsledningen gives der mulighed for at etablere en ny højspændingsmast inden for lokalplanområdet. En mulig placering af masten er vist på illustrationsplanen, bilag 5. Det kan oplyses, at der planlægges en stiforbindelse til at forbinde stien langs letbanen og den eksisterende sti langs Søftenvej. Figur 12: Bro over Søftenvej. Letbanen bevæger sig på denne strækning også gennem et kontrastfuldt landskab hen over Søftenvej, Egådalen, Djurslandsmotorvejen og Klokhøjen. Broarealet over Djurslandmotorvejen indgår ikke i lokalplanen. Letbanen krydser ådalen på en dalbro. Krydsning af Egådalen bringer letbanen i spil midt i det dramatiske infrastrukturelle landskab, hvor letbanen vil blive en gennemgående konstant i et kontrastfyldt landskab præget af infrastruktur. Det er en kvalitet, at letbanen markerer sig synligt og selvstændigt med bro og dæmningsanlæg. Dæmningsanlæggene vil ved dalbroen fremstå markante med 1:2 skråninger. Letbanebroerne vil få sit eget elegante formsprog og markere sig i forhold til motorvejsbroerne i området. Broerne udgør en sekvens af broer, der fra det omgivende landskab kan opleves i sammenhæng. Gennemgående for udformningen er at give dalbroen en lethed, i udformningen af søjlerne samt det tynde brodæk. Fællesstien føres sammen med letbanen hen over dalbroen. Der vil være en fin udsigt over Egådalen fra letbanen og fællesstien. Dalbroens princip er vist på figurerne på de næste par sider. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

17 14 Detailprojekteringen af letbanen har resulteret i, at Egåen skal forlægges over et ca. 100 m langt forløb. Omlægningen foretages, så vandløbets fysiske forhold forbedres og giver bedre mulighed for placering af bropiller. Figur 13: Visualisering af dalbroen. Krydsning af Søftenvej og Egåen. Figur 14: Snit af dæmningsanlæg med skråningsanlæg på 1:2 Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

18 15 Figur 15: Snit af dalbro udført i beton med en 5 m bred fællessti øst for letbanen og med vindskærm mellem letbanen og fællesstien. Figur 16: Dæmningsløsning med kombineret bro- og dæmning set fra Gl. Søftenvej. Til højre i billedet ses dæmning nærmest Gl. Søftenvej og broen over Djurslandmotorvejen. Ved Klokhøjen (Parallelvejen) er der igangsat en lokalplan for Lisbjerg, hvor et Parker & Rejs anlæg er indarbejdet. Standsningsstedet ved Parker & Rejs anlægget udformes som 2 sideperroner, som indpasses til udvidelsen af banedæmnin- Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

19 16 gen. Her placeres også en omformerstation øst for letbanen. Der planlægges anlagt en sti umiddelbart nord for Djurslandsmotorvejen, hvorfor der etableres en stikrydsning ved perronerne. Der skal etableres en bro over den kommende Klokhøjen i Lisbjerg og tilløb til Egå. Under broen etableres en faunapassage og en sti, der skal betjene nærområdet i forbindelse med byudviklingen af hele området. Dæmningsanlægget løber gennem området, hvor udvidelsen af Lisbjerg by vil komme. Dæmningen krydser naturområdet Engen. I landskabsparken i Lisbjerg planlægges en øst-vestgående sti. Denne sti går under letbanen og der etableres en stiforbindelse til stien langs letbanen. Umiddelbart syd for den kommende bygade i Lisbjerg etableres en ø-perron. Figur 17: Fremtidig trafikstruktur i Lisbjerg. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

20 17 Fra Lisbjerg til Lystrup Figur 18: Kortudsnit Lisbjerg Lystrup. Letbanen placeres midt i den kommende bygade i Lisbjerg, der på sigt vil blive en 4-sporet bygade med cykelsti og fortov i begge sider. Nærværende lokalplan medtager kun letbanetracéet og de tilhørende perroner, og resten af vejprofilet medtages i en lokalplan for Lisbjerg, som er under udarbejdelse. Bygadens tilslutning til og letbanens krydsning af - Randersvej medfører en kraftig terrænregulering af det eksisterende vejtracé, hvor der laves en afgravning nord for krydset og en påfyldning over en længere strækning syd for krydset. Krydset vil blive signalreguleret. Øst for Randersvej forløber letbanen gennem et større byudviklingsområde, som endnu ikke er detailplanlagt. Letbanen krydser Kirkestien, hvor der etableres forskudte bomme. Umiddelbart øst for Kirkestien etableres to sideperroner med adgang via Kirkestien til Lisbjerg. Der er taget højde for, at standsningsstedet ikke ligger indenfor Lisbjerg Kirkes kirkeindsigtsområde, så dette ikke påvirkes visuelt af perronanlæg. Nordøst for Randersvej i forbindelse med den eksisterende bebyggelse placeres en omformerstation. Figur 19: Tværprofil for Lisbjerg Bygade. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

21 18 Figur 20: Letbanens krydsning med Randersvej. Fra Lisbjerg til Lystrup føres letbanen gennem det kuperede, sydvendte landskab nord for Egådalen. Letbanen krydser Lisbjerg Bæk på en bro, så området langs bækken friholdes til et areal, der både giver plads til en faunapassage, hvor større dyr kan passere langs vandløbet og plads til en stiforbindelse. Ved broen placeres et regnvandsbassin syd for letbanen. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

22 19 Figur 21: Broen over Lisbjerg Bæk. Letbanen krydser Larsmindevej/Elstedvej i et signalreguleret kryds eller et bomanlæg. Etableringen af et bomanlæg kan medføre at Larsmindevej skal omlægges over en mindre strækning. Sydvest for krydset Larsmindevej/Elstedvej placeres desuden en omformerstation. Syd for landsbyen Elev planlægges for en ny by. Her vil letbanen løbe igennem det fremtidige bycentrum. Standsningsstedet udformes som 2 sideperroner over for hinanden. Øst for den fremtidige nye by ved Elev løber bækken Bueris Bæk, hvor der anlægges en faunapassage med passage for små dyr. I det åbne land vil masterne være synlige, og banedæmningerne/broerne vil være et nyt element i landskabet. Vest for Høvej kobles letbanens sydlige spor sammen med Grenaabanens eksisterende spor, og der etableres et nyt spor på nordsiden af det eksisterende spor frem til Lystrup Station. Hvor letbanen krydser Høvej etableres enten et signalreguleret kryds, eller der vil ske en udvidelse af det eksisterende bomanlæg. Vest for letbanens krydsning med Høvej placeres et regnvandsbassin og en omformerstation. Umiddelbart vest for Lystrup vil det være nødvendigt at forlænge den eksisterende overføring over Ellebæk og her etableres en faunapassage samt evt. en stiforbindelse. På dele af strækningen i Lystrup vil letbanen berøre eksisterende haver nord for banen pga. etablering af et nyt spor. På Lystrup Station etableres en ø-perron og to sideperroner samt en omformerstation. Endvidere etableres et krydsningsspor, Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

23 20 som kan anvendes til vending af tog, placering af tog og henstilling af vogne med tekniske problemer. Lokalplanen ender ved Sønderskovvej i Lystrup. På strækningen fra Lystrup til Grenaa Station benyttes den eksisterende Grenaabanes spor. Planens baggrund I de kommende år forventes antallet af nye borgere og arbejdspladser i Aarhusområdet at stige væsentligt. Det bevirker en stadigt stigende belastning af hele trafiksystemet. Store dele af vejsystemet er overbelastet i myldretiden. Byrådet besluttede allerede i 2002, at en del af løsningen på problemerne vil være at indføre skinnebåren kollektiv trafik i Aarhus. De første skridt hen imod indførelse af letbaner er etablering af busbaner på de store indfaldsveje. Det er sket på Grenaavej, Viborgvej og Randersvej. For at komme videre med indførelsen af letbaner igangsatte Aarhus Kommune og Aarhus Amt i 2005 et udredningsarbejde, der belyser muligheder og konsekvenser af en vision om at etablere letbaner i Aarhus-området. Figur 22: Oversigt over nettet af udbygningsetaper for letbaneprojektet i Aarhus-området. Visionens 1. etape er at bygge en letbanestrækning fra havnen i Aarhus Midtby mod nord ad Randersvej, via Aarhus Universitetshospital og videre i eget tracé til Lisbjerg og Elev. Herfra føres tracéet videre mod øst og kobles sammen med Grenaabanen ved Lystrup. I denne del af byen er der planer om en meget stor udbygning med boliger og arbejdspladser. Specielt kan nævnes en helt ny bydel ved Lisbjerg og syd for Elev, udvidelsen af Aarhus Universitetshospital til en arbejdsplads for mere end ansatte, samt omdannelse af De Bynære Havnearealer til byformål. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

24 21 Jernbanen gennem Risskov opretholdes til tog til/fra Grenaa, til godstog og til letbanetog. Der indsættes nye letbanetog, som skal køre på både Grenaabanens og Odderbanens eksisterende spor. Hele banesystemet skal fremover have fælles køreplan. Letbaneprojektets etape 1 bygger således videre på den samdrift, der allerede er planlagt mellem Odderbanen og Grenaabanen. Sideløbende med planlægningen af 1. etape arbejder Letbanesekretariatet og letbanesamarbejdets kommuner på fremtidige udbygningsetaper i Østjylland. Herunder bl.a. undersøgelser af passagergrundlag, betjeningsomfang, linjeføring og anlægs- og driftsøkonomi. Visionsarbejdet tager endvidere afsæt i Infrastrukturkommissionens seneste betænkning, der peger på behovet for en samlet planlægning af byudvikling og trafikinvesteringer i det Østjyske Bybånd (området mellem Randers og Kolding). Letbanen kan derfor på længere sigt udbygges med flere etaper i og uden for Aarhus Kommune. Anlæggenes udseende Perroner, master, omformerstationer og skinner Der er planlagt 9 10 standsningssteder med nye perronanlæg på strækningen mellem Nehrus Allé og Lystrup Station. Perronerne er udformet som ø-perroner og sideperroner. Standsningsstederne kan ses på figur 3 og 23. Perronernes udseende beskrives efterfølgende som retningslinjer i et designkoncept. Standsningssteder Perronudformning og adgangsforhold Danmarks Radio Ø-perron i tilknytning til signalreguleret kryds Olof Palmes Allé Ø-perron i tilknytning til vendeanlæg Aarhus Universitetshospital, Skejby 2 ø-perroner på samlet pladsanlæg med adgang fra sti til sygehus, sti til Hedeager og ny fællessti Skejby Sideperroner placeret overfor hinanden med adgang fra sti langs Herredsvejs forlægning og ny fællessti Skejby Nord (mulig perron) Sideperron placeret overfor hinanden med adgang fra ny fællessti og Humlehusvej (endelig placering afventer byudviklingsplaner) Lisbjerg Syd (Parker & Rejs anlæg) Sideperron placeret overfor hinanden med adgang fra Parker & Rejs anlæg og ny fællessti Lisbjerg Ø-perron med adgang fra ny fællessti Lisbjerg Øst Sideperroner placeret overfor hinanden med adgang fra Kirkestien Ny by ved Elev Sideperroner placeret overfor hinanden Lystrup 2 ø-perroner og 1 sideperron Figur 23: Tabel med standsningssteder og perrontype. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

25 22 Figur 24: Principskitse af ø-perron. Figur 25: Principskitse af sideperroner. Der anlægges to spor på strækningen, og de nye perroner anlægges i ca. 55 meters længde og ca. 2,7 meters bredde for sideperroner på ydersiden af tracéet eller 4 meters bredde for ø-perroner i midten af tracéet. Perronerne anlægges i en højde svarende til indstigningshøjden på letbanetogene, ca. 30 cm. Lokalplanen giver mulighed for en perronhøjde på op til 50 cm over baneterræn. På hele strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup opstilles som udgangspunkt master i op til 8,5 meters totalhøjde for hver ca. 30 til 50 meter. Masterne placeres midt mellem de to letbanespor, og der ophænges køreledninger mellem masterne. Lokalplanen muliggør at omformerstationer kan placeres for hver ca m, og der bliver i alt mulighed for 7 omformerstationer inden for lokalplanens strækning. Omformerstationerne har en normal størrelse på ca m 2 med en max højde på 3 m. Fra eksisterende veje og hen til omformerstationerne etableres der grusbelagte serviceveje, som skal sikre arbejdskørsel til/fra de tekniske anlæg. Belysning og lyspåvirkning På Nehrus Allé og Olof Palmes Allé etableres letbanen i eksisterende veje, der i forvejen er oplyst med gadelygter. Pga. udvidelsen af vejprofilet må gadelygterne fjernes og erstattes af nye med en højde på 8 12,5 meter. Ved standsningssteder vil der blive opsat belysning til oplysning af perroner. Lys fra selve toget vil kun Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

26 23 udgøre en meget lille del af den samlede lyspåvirkning, der primært stammer fra biler og gadebelysning i byområdet. I området nord for Brendstrupgårdsvej til Lisbjerg og Lystrup føres letbanen igennem områder, der i dag er mere diffust påvirket af lys fra vejbelysning og lys fra drivhuse samt fra Aarhus By. Bortset fra standsningsstederne og broen over Egådalen vil banen ikke blive etableret med belysning på denne strækning. Ved anlæg af fællesstien vil der dog blive etableret belysning langs denne, ligesom det må forventes, at der med tiden etableres belysning langs delstrækninger i de nye byer ved Lisbjerg og Elev. Signalregulerede kryds og krydsende stier Letbanen forløber flere steder i gadeforløb og passerer således gennem signalregulerede vejkryds med flere forskellige svingbevægelser for anden trafik. Her anvendes de almindelige gadesignalanlæg, evt. suppleret med særlige signaler for letbanen, og letbanetogene vil her kunne køre samtidigt med biltrafik, som ikke går på tværs af letbanen. På andre strækninger forløber letbanen i eget forløb, hvor letbanen krydser veje eller stier på steder, hvor der ikke er anden krydsende trafik. Ved krydsning af veje etableres der signalregulering eller undtagelsesvist bomanlæg, med mindre biltrafikken har et ganske underordnet omfang. Letbanens krydsning af stier i eget forløb vil blive sikret med eksempelvis forskudte bomme/sluser. På kortet på næste side Figur 27 ses, hvor letbanen krydser eksisterende og planlagte veje og stier. På lokalplankortene Bilag 3 og 4 er vist de krydsende stier i niveau. Figur 26: Eksempel på bomme/sluser, som kan etableres, hvor der er krydsende stier. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

27 24 Figur 27: Kort med letbanen og krydsende stier og veje. Broer og regnvandsbassiner Der etableres nye broer over Søftenvej, Egådalen, Djurslandsmotorvejen, Klokhøjen og Lisbjerg Bæk. Den maksimale frihøjde under bro over Egåen (målt fra underside af bro til terræn) er ca. 12,6 meter. Mål fra terræn til skinneoverkant er målet ca. 14,0 meter. Den maksimale frihøjde under bro over Djurslandsmotorvejen (målt fra terræn til underside af bro) er ca. 6,8 meter. Mål fra terræn til skinneoverkant er målet ca. 8,6 meter. Arealet over Djurslandmotorvejen indgår ikke i lokalplanen. Den maksimale frihøjde under bro over Klokhøjen (målt fra terræn til underside af bro) er ca. 5,3 meter. Mål fra terræn til skinneoverkant er målet ca. 7,0 meter. Den maksimale frihøjde under bro over Lisbjerg Bæk (målt fra terræn til underside af bro) er ca. 4,5 meter. Mål fra terræn til skinneoverkant er målet ca. 6,2 meter. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

28 25 Til afvanding af sporarealer etableres regnvandsbassiner. Der er udlagt plads til i alt 3 regnvandsbassiner i lokalplanen. Regnvandsbassinerne skal have karakter af naturprægede søer. Derudover vil der blive mulighed for afledning til regnvandsbassiner, der etableres i forbindelse med fremtidig byudvikling. Tracétype og beplantning Fra Nehrus Allé til Tueager anlægges tracéet, som udgangspunkt med græs, så sporarealet fremstår som et grønt element i bybilledet. På denne strækning frem til Brendstrupgårdsvej vil det være muligt at benytte sporarealet til udrykningskørsel. Figur 28: Princip for udseendet af sporarealet. På strækningen fra Tueager til Lystrup kan tracéet anlægges, så det fremstår enten som skærvespor eller som grønt spor. Ved krydsende veje anlægges sporet med fast belægning. Det fastsættes i lokalplanen, at der skal plantes nye træer langs Nehrus Allé og Olof Palmes Allé, som er med til at opretholde områdets sammenhængende grønne struktur. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 907

29 26 Fællessti langs letbanen På strækningen fra Brendstrupgårdsvej til bygaden i Lisbjerg etableres der en 4-5 meter bred fælles gang- og cykelsti i asfalt. Stibelysning langs stien skal som udgangspunkt være lav og blændfri, da den på dele af strækningen ses fra det åbne land. Stien tilsluttes til eksisterende stinet og til perronerne. Fra Brendstrupgårdsvej til Herredsvejs forlægning løber stien vest for banen, og ved Herredsvejs forlægning krydser fællesstien banen i niveau i signalreguleret kryds eller i en tunnel og løber derefter på den østlige side af banen frem til bygaden i Lisbjerg. Stien bliver ført over Egådalen på en dalbro sammen med letbanen. Parkering Der etableres ikke parkeringsarealer inden for lokalplanområdet. Der etableres i fornødent omfang cykelparkering mv. på ankomstområder ved standsningsstederne. Parker & Rejs anlægget i Lisbjerg medtages ikke i denne lokalplan, men i tilstødende lokalplan nr. 912 for erhvervsområde syd for Lisbjerg. Hegning Det er intentionen, at der ikke etableres hegning omkring banen, men hvis det bliver nødvendigt pga. sikkerhedsmæssige grunde eller pga. støj, skal afskærmningshegn udføres i let og tidssvarende arkitektur. Særlige retsvirkninger af landzonelokalplanen (Bonusvirkning) Dele af lokalplanområdet forbliver i landzone. Lokalplanen erstatter i henhold til Planlovens 15, stk., 4, de zonetilladelser efter lovens 35, som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Det er anført i lokalplanens 12, hvilke zonetilladelser, der ikke er nødvendige. Lokalplan nr. 907

30 27 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at der udlægges areal til letbaneanlægget fra Nehrus Allé til Lystrup med undtagelse af areal over Djurslandmotorvejen, der udlægges areal til sti langs en del af letbaneanlæggets strækning, og letbanen tilpasses omgivelserne. 2. Område og opdeling Stk. 1. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på matrikelkort, bilag 1 og 2, og omfatter følgende matrikelnumre eller dele af disse: Aarhus Markjorder: Matr.nr. 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 13k, 13m, 13o, 13p, 13q, 141d, 141e og vejmatrikel 7000au, 7000br, 7000bz og 7000cc. Skejby, Aarhus Jorder: Matr.nr. 2e, 3a, 4a, 5n, 5o, 6a, 6b, 6x, 6y, 6aa, 6ad, 6af, 7a, 9h, 9t, 11b, 27a, 35 og vejmatrikel 7000c, 7000 i, 7000l, 7000q og 7000r. Lisbjerg, Aarhus Jorder: Matr.nr. 4a, 4b, 4d, 5a, 6d, 6p, 7a, 7n, 8a, 8d, 8e, 18ac, 18ba, 18o, 23a, 23e og vejmatrikel 7000a og 7000r.e Terp, Aarhus Jorder: Matr.nr. 1k, 2q, 3r, 5p, 6a, 7i, 7t og 9h og vejmatrikel 7000b og 7000e Elev By, Elev: Matr.nr. 10a, 10h, 10i, 10t, 10u, 10y, 11p, 11x, 11z, 15a, 23, 28 og vejmatrikel 7000h. Elsted By, Elsted: Matr.nr. 5c, 5m, 5o, 7b, 15 af, 15ag, 15am, 15ao, 15aq, 15æ, 15bh, 15bk, 15ib, 29c, 50 og vejmatrikel 7000y. Lystrup By, Elsted: Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 907

31 28 Matr.nr. 2ab, 2ac, 2æ, 75a, 75b, 75c og vejmatrikel 7000t. samt alle parceller, der efter den 3. oktober 2011 udstykkes i området. Stk. 2. Lokalplanområdet ligger i byzone og landzone, hvilket fremgår af matrikelkort, bilag 1 og 2. Arealer, der ligger i byzone fastholdes som byzone. Arealer, der er kommuneplanlagt til byzoneformål, overføres med lokalplanen til byzone. Arealerne er vist på matrikelkortet, bilag 1 og 2. Med den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af planen er dele af lokalplanområdet overført fra landzone til byzone. Stk. 3. Der er landbrugspligt på matriklerne: Skejby, Aarhus Jorder: 2e, 3a, 4a, 7a, 11b, 27a Lisbjerg, Aarhus Jorder: 4a, 4b, 4d, 5a, 8a, 8d, 18ac, 18ba, 18o, 23a Terp, Aarhus Jorder: 1k, 2q, 3r, 5p, 6a, 7i, 7t Elev By, Elev: 10a, 10h, 10i, 10y, 11p, 11x, 11z, 15a Elsted By, Elsted 5o Arealer af disse ejendomme, som er omfattet af lokalplanen, skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil de tages i brug til 1 det, planen bestemmer.0f 3. Anvendelse Stk. 1. Lokalplanområdet udlægges til offentlige formål som letbane, veje og 2 stier. Se fodnote1f 1 Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med ejendommens udstykning. 2 Hvis der efter færdigetableringen af letbaneanlægget er overskydende arealer inden for lokalplanområdet, kan disse arealer fortsat benyttes til den hidtidige faktiske, lovlige anvendelse. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 907

32 29 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Der må inden for området etableres perroner, stiadgange, tekniske anlæg, regnvandsbassiner, omformerstationer og andre anlæg til drift og vedligeholdelse af banen. Der kan opsættes en højspændingsmast i lokalplanområdet, så den nødvendige frihøjde på eksisterende højspændingsledning over letbanens tracé kan fastholdes. Se 3 fodnote2f Der må ikke opføres eller etableres anden bebyggelse eller anlæg end anført i stk. 2 og Udstykning Stk. 1. De arealer, der anvendes til letbaneformål, og som ikke ligger inden for offentlig vej, kan udstykkes som en selvstændig ejendom. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Der kan etableres 2 spor igennem området med en beliggenhed i princippet som vist på lokalplankortet, bilag 3 og 4. Der kan etableres en fællessti med en beliggenhed i princippet som vist på lokalplankortet, bilag 3 og 4. Stien skal udføres med asfaltbelægning. Der kan etableres serviceveje fra eksisterende veje til omformerstationer og standsningssteder med en beliggenhed i princippet som vist på lokalplankortet, bilag 3 og 4. Disse kan etableres med asfalt eller grus. Stk. 4. På lokalplankortet er vist de arealer, der er udlagt til: Banetracé Fællessti med stiudlæg Servicevej med vejudlæg til omformerstationer og standsningssteder 8-9 m max 6 m max 8 m Stk. 5. Der kan etableres stier til betjening af let trafik til standsningsstederne. 6. Terrænregulering Stk.1. På arealer omkring dæmninger og afgravninger kan der foretages landskabelige terrænreguleringer for at sikre en tilpasning til det omkringliggende terræn. 3 Lokalplanområdet krydses af en 150 KV el-ledning, som vist på lokalplankortet, bilag 3. ledningen er omfattet af lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 907

33 30 Mellem dæmningernes fod og lokalplangrænsen kan det omgivende terræn således reguleres med op til 3 meter ved selve dæmningen med en gradvis aftrapning mod lokalplangrænsen. På arealerne mellem afgravningens bund og lokalplangrænsen kan det omgivende terræn således reguleres med en afgravning ned til 2 meter og en gradvis optrapning mod lokalplangrænsen 7. Omfang og placering af bebyggelse og anlæg Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Der kan opføres bebyggelse i form af perronoverdækninger, læskærme, venterum og omformerstationer i området. På lokalplankortet, bilag 3 og 4, er vist de arealer, der er udlagt til placeringsmuligheder for perroner, omformerstationer og regnvandsbassiner. Perronanlæg må max etableres 0,5 meter over baneterræn. Der må i forbindelse med hver perron opføres overdækninger eller læskærme/venterum med en højde på op til 3 meter over perronens terræn. Infostandere kan opføres med en højde på op til 4 m over perronens terræn. Omformerstationer må ikke opføres med en større højde end 3 meter over terræn og må max være 200 m 2. Der kan etableres de nødvendige signalanlæg, heller og bomanlæg for at sikre sikker krydsning af letbanens tracé. Signalanlæg, belysning, wireophæng og master kan etableres med en højde på op til 8,5 m. Dog kan master etableres med en højde på op til 12,5 m når det er nødvendigt for wireophæng af kørestrøm og belysning i vejkryds. Anlæg og inventar skal udformes, så området fremstår i sammenhæng med den øvrige letbane med en kvalitativ, bymæssig og helhedspræget fremtræden. Der udlægges areal til broer, afgravninger med skråningsanlæg og dæmninger med skråningsanlæg i princippet som vist på lokalplankortet, bilag 3 og 4. Broen over Egåen, der er vist på lokalplankort, bilag 3, kan opføres med en maksimal frihøjde på 15 m over terræn. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 907

34 31 Broen over Klokhøjen, der er vist på lokalplankort, bilag 3, kan opføres med en maksimal frihøjde på 8 m over terræn. Broen over Lisbjerg Bæk, der er vist på lokalplankort, bilag 4, kan opføres med en maksimal frihøjde på 6 m over terræn. Stk. 11. Dæmninger kan opføres med en maksimal højde på 4 m over terræn. Dog kan følgende dæmninger opføres med en større højde: Dæmning umiddelbart syd Humlehus vej Dæmning umiddelbart syd for Søftenvej Dæmning Gl. Søftenvej Djurslandmotorvejen Dæmning Klokhøjen - bygade i Lisbjerg Dæmning umiddelbart øst for Randersvej Dæmning ved Lisbjerg Bæk Udvidelse af Grenaabanens dæmning max 6 m max 10 m max 9,5 m max 9 m max 6 m max 6,5 m max 5,5 m Dæmningsanlæggene kan udføres med 1:2 skråninger Stk. 12 Afgravning i terræn til letbanen fremgår af lokalplankortene, bilag 3 og 4 som Skråningsanlæg afgravning: Syd for Herredsvej Nord for Herredsvejs forlægning vest for tilslutning til Grenaabanen Standsningsstedet ved Lisbjerg Øst max 3 m max 4 m max 4,5 m max 6 m Stk. 13. Udendørs oplag må ikke finde sted i området. 8. Bebyggelsens og anlæggenes udseende Stk. 1. På strækningerne, der er vist på lokalplankortene, bilag 3 som grønt letbanetracé, skal banetracéet (området mellem og omkring sporene) i en maksimal bredde på 9 m fremstå som græs eller anden grøn vegetation. På strækningen, der er vist på lokalplankortene, bilag 3 og 4 som letbanetracé med skærver eller grønt, skal banetracéet (området mellem og omkring sporene) i en maksimal bredde på 9 m fremstå som græs, anden grøn vegetation eller skærver. Enkelte steder vil maksimal bredden med græs, grønvegetation eller skærver være op til 18 m pga. krydsningsspor. Ved krydsninger med veje kan der anvendes asfalt eller anden hård belægning. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 907

35 32 Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Regnvandsbassiner skal udformes, så de har karakter af naturprægede søer.3f 4 Anlæg og inventar skal udformes, så materialer, farver og ydre fremtræden i øvrigt har en god helhedsvirkning med omgivelserne og de øvrige strækninger og anlæg på letbanen. Broer og dæmninger skal sikres tilpasset til landskabet, og broer skal overvejende udføres i beton. Skiltning må kun finde sted i forbindelse med perronerne og kun i et omfang og med en placering afstemt efter anlæggenes karakter og omgivelserne. 9. Hegn og beplantning Stk. 1. Stk. 2. Hegning kan alene ske pga. sikkerhedsmæssige årsager og må kun udføres i max 1,2 meters højde. Der skal etableres beplantning langs Nehrus Allé og allébeplantning langs Olof Palmes Allé til erstatning for eksisterende beplantning. 10. Støjforhold Stk. 1. Det skal sikres, at banen ikke påfører udendørs opholdsarealer eller facader i nuværende og lokalplanlagte områder udlagt til boligformål eller andre støjfølsomme formål en støjbelastning, der overskrider L den 64dB(A). 11. Bonusvirkning Stk. 1. Lokalplanen giver mulighed for, at der inden for lokalplanens landzonearealer kan: a. gennemføres udstykning af arealer udlagt til letbaneformål, eksklusiv offentligt vejareal, som en selvstændig ejendom b. etableres letbane og cykelsti c. etableres broer, dæmninger med skråningsanlæg, perronanlæg, omformerstationer og regnvandsbassin på strækningen fra standsningssted Skejby og til broen over Klokhøjen med en placering som vist på 4 Der henvises til publikationen Regnvandsbassiner og Vandløb som findes på Aarhus Vand s hjemmeside og Aarhus Kommunes hjemmeside. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 907

36 33 lokalplankort, bilag 3 og med en udformning i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanens 7 og 8 d. etableres bro, dæmninger med skråningsanlæg, perronanlæg, omformerstationer og regnvandsbassiner på strækningen fra matr.nr. 18ac Lisbjerg Århus Jorder og frem til Lystrup By med en placering som vist på lokalplankort, bilag 4 og med en udformning i overensstemmelse med bestemmelserne i lokalplanens 7 og 8 uden at der skal gives zonetilladelse efter Planlovens Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Banen må ikke tages i brug, før: Det i 10 nævnte støjkrav er overholdt. Beplantningen på Nehrus Allé og Olof Palmers Allé er etableret jf. 9 stk Servitutter Med lokalplanens ikrafttræden ophæves følgende sevitutbestemmelser inden for lokalplanområdet: 1. Punkt 8, afsnit 1-9 i servitut lyst 8. december 1978 på matr.nr. 13b Århus Markjorder 2. 8 i dokument lyst servitutstiftende den 13. september 1983 på matr.nr. 13c Århus Markjorder 3. Dokument lyst servitutstiftende den 15. december 1961 på matr.nr. 2ab Lystrup By Elsted 4. Dokument lyst sevitutstiftende den 15. december 1961 på matr.nr.2ac Lystrup By, Elsted. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 907

37 Ophævelse af byplanvedtægt eller ældre lokalplan De af byrådet vedtagne lokalplaner - nr. 3 for et byområde ved Lisbjerg 1. etape vedtaget d. 16. januar 1980, - nr. 80 for et Rækkehusområde og offentligt rekreativt område ved Lille Elstedvej i Lystrup vedtaget d. 24. september 1980, - nr. 315 for et Område ved Olof Palmes Alle til offentlige formål og serviceprægede erhvervsformål vedtaget d. 20. maj 1987, - nr. 331 Lisbjerg landsby - nr. 358 for et Område til offentlige formål og serviceprægede erhvervsformål vest for Randersvej i Skejby vedtaget d. 13 marts 1991, - nr. 375 for en Landbrugsskole beliggende ved Herredsvej - Sydvest for Skejby vedtaget d. 14. juni 1989, - nr. 456 for Stationsbyen Lystrup vedtaget d. 20. november 1991, - nr. 538 for et Område til erhvervsformål og rekreative formål (kolonihaver) ved Søftenvej og Randersvej i Skejby vedtaget d. 5. november 1997, - nr. 657 for et Område til erhvervsformål vest for Randersvej i Skejby vedtaget d. 28. november 2001, - nr. 810 for et Boligområde ved Olof Palmes Allé i Skejby vedtaget d. 12. september 2007, - nr. 865 for et Erhvervsområde ved Hedeager i Skejby vedtaget d. 29. april 2009, - nr. 871 for et Erhvervsområde ved Hedeager og Brendstrupgårdsvej i Skejby vedtaget 26. august 2009, - nr. 879 for et Erhvervsområde ved Hedeager og Herredsvej i Skejby vedtaget d. 27. januar 2010, - nr. 887 for et Område til sygehus og sygehusrelaterede funktioner i Skejby. (Det nye universitetshospital) vedtaget 15. december ophæves for de dele, der vedrører lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 907

38 35 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Anlægslov Som baggrund for anlæggelsen af letbanen i Aarhus-området udarbejdes en særlig lov, som forventes vedtaget i løbet af første halvår af Loven vil bl.a. udgøre det retlige grundlag for oprettelse af anlægs- og driftsselskaber, fastlæggelse af byggelinjer, gennemførelse af anlægget og arealerhvervelse/ekspropriation. Kommuneplanen Der er udarbejdet kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for letbanens etape 1: Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Aarhusområdet etape 1. Med kommuneplantillægget er der i kommuneplanens hovedstruktur indarbejdet en retningslinje for letbanens etablering, herunder sikret areal til letbanespor (inkl. dæmnings-, bro- og tunnelanlæg), perroner og kørestrømsanlæg. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen på nær for en mindre strækning mellem landsbyen Skejby og Søftenvej, hvor letbanen ønskes flyttet op mod 100 m mod vest i forhold til kommuneplanens angivelse af letbanens linjeføring med henblik på at forbedre en kurve lige nord for Herredsvejs forlægning. Gennemførelse af lokalplanen i den foreliggende udformning forudsætter derfor vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen for at justere linjeføringen. Den nødvendige ændring af kommuneplanen gennemføres med forslag til tillæg nr. 43 til Kommuneplan Forslag til tillæg er gengivet på side 57. Lokalplanområdet er beliggende i følgende rammeområder: GK, OF, ER, BO, ER, OF, OF, ER, OF, ER, ER, ER, GK,260303BL, RE, BL, BO, BL, BL, ER, RE, TA, BO, BO, RE, BO, BO, BL, RE, RE, CE og JO, VVM Etablering af letbanen er VVM-pligtigt i henhold til planlovens 11g. Der er derfor udarbejdet kommuneplanretningslinjer for projektet og i tilknytning hertil en VVMredegørelse, hvori projektets påvirkninger af omgivelserne belyses, jf. Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Aarhusområdet etape 1 og den tilhørende VVM-redegørelse. For den del af letbaneprojektet, der omfattes af denne lokalplan, vurderes de væsentligste påvirkninger i VVM-redegørelsen at vedrøre visuelle og landskabelige forhold, natur og øvrige påvirkninger i anlægsfasen. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 907

39 36 Indpasning i byrum og landskab Letbanen vil med sit sporareal, perroner og ophængte kørestrømledninger blive et markant nyt element i bybilledet i Aarhus. På bl.a. strækningen fra Nehrus Allé til Skejby og i de nye byområder ved Lisbjerg og Elev tænkes sporarealet anlagt med græs, hvorved sporene vil fremstå som et samlet grønt forløb i gaderne som udgangspunkt kun afbrudt af krydsende veje. På strækningen fra Nehrus Allé til Lystrup, hvor letbanen forløber gennem forholdsvis åbne erhvervsområder, nye bydele og det åbne land, forventes køreledninger ophængt i master placeret mellem letbanesporene og markerer dermed letbanens forløb. Ved Olof Palmes Allé, hvor det vil være nødvendigt at fjerne allétræerne for at gøre plads til letbanen, foretages ny beplantning for at opretholde erhvervsområdets parkagtige karakter og kvaliteter. Letbanen vil krydse Egådalen på en bro. I VVM-redegørelsen er belyst en variant med en fuld broløsning med en ca. 550 m lang bro fra syd for Søftenvej til nord for Djurslandmotorvejen henholdsvis en variant med en delvis dæmningsløsning med en ca. 360 m lang bro over Søftenvej, Egåen og Gl. Søftenvej efterfulgt af en ca. 110 m lang og ca. 5-7 m høj dæmning og en ca. 80 m lang bro over Djurslandmotorvejen. Egådalen og Lisbjerg Bakke er et værdifuldt landskab med markante stigninger og den bynære landskabskile med Egå, Røde Mølle og kolonihaver. Landskabskilen er stærkt påvirket af nye veje, og letbanen vil yderligere forstærke infrastrukturens dominans i området. I varianten med en fuld broløsning er der taget hensyn til de landskabelige værdier ved at lade banen krydse Egådalen på én lang dalbro. Overføringen vurderes dog stadig at ville forringe både den geologiske struktur, som dalen udgør, og det værdifulde landskab, der herved vil fremstå mere fragmenteret og visuelt forstyrret af broen og letbanens tekniske anlæg. Broens karakter som højbro på piller reducerer i nogen grad den negative påvirkning af landskabet, da oplevelsen på langs af ådalen til dels bevares. Broens tilslutning til terræn via dæmninger vil virke markant i landskabet. I varianten med en delvis dæmningsløsning vil letbanedæmningen løbe på tværs af terrænets hovedformer på en 4-7 m høj dæmning hen over det relativt flade terræn ved foden af Lisbjerg Bakke. Selvom området i forvejen er stærkt påvirket af de omgivende veje, vil dæmningen forringe den landskabelige oplevelse af Egådalen som sammenhængende landskabsstrøg, herunder i endnu højere grad end den fulde broløsning fragmentere dalen og forstyrre den visuelle sammenhæng på langs af dalen. Den vil desuden opfattes som en afvigende form i landskabet, sammenlignet med infrastrukturens øvrige terrænreguleringer. Der bør derfor ske en landskabelig terrænbearbejdning af dæmningen og dens nærmeste omgivelser. Den korte afstand mellem den nyopførte vejbro over Søftenvej og letbanebroen vil desuden i begge varianter kræve en arkitektonisk bearbejdning for at give et tilfredsstillende visuelt resultat. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 907

Planlægning og Byggeri. Den 6. marts 2012 Forslag til lokalplan nr. 907 Letbane i Aarhus- Strækningen fra Nehrus Allè til Lystrup

Planlægning og Byggeri. Den 6. marts 2012 Forslag til lokalplan nr. 907 Letbane i Aarhus- Strækningen fra Nehrus Allè til Lystrup Den 6. marts 2012 Forslag til lokalplan nr. 907 Letbane i Aarhus- Strækningen fra Nehrus Allè til Lystrup Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune har udarbejdet et forslag

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040

ØKonoMi. Århus Amt www.aaa.dk Tlf. 8944 6914. Århus Kommune www.aarhuskommune.dk/letbaner Tlf. 8940 1040 ØKonoMi anlægsøkonomi: Der er udarbejdet et skøn over anlægsøkonomien for letbanen. Overslaget omfatter etablering af det nye letbanenet inkl. elektrificering i byområderne, ændring af vejarealer mm. Etablering

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej i Harlev. Ophævelse af del af lokalplan.

Aarhus Kommune. Lokalplan nr Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej i Harlev. Ophævelse af del af lokalplan. Aarhus Kommune Lokalplan nr. 935 Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej i Harlev. Ophævelse af del af lokalplan 825. September 2012 Lokalplan nr. 935 Åbent land og jordbrugsområde ved Brydehøjvej

Læs mere

Bilag 1. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Århus-området etape 1. slav/

Bilag 1. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Århus-området etape 1. slav/ Bilag 1 Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Århus-området etape 1 slav/18.11.2009 Århus Byråd ønsker, at der etableres en letbane i Århus-området, og fremlægger derfor forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Letbane i Aarhusområdet

Letbane i Aarhusområdet TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Aarhusområdet etape 1 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Aarhusområdet etape 1 Foto & grafik Aarhus

Læs mere

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

Letbane i Århus-området

Letbane i Århus-området Landskabsæstetiske vurderinger og visualiseringer VVM-redegørelse og miljørapport for Letbane i Århus-området etape 1 Rapport: Letbane i Århus-området etape 1, VVM-redegørelse og miljørapport Landskabsæstetiske

Læs mere

Letbane i Århus-området etape 1

Letbane i Århus-området etape 1 Bilag 2 Udkast til debatoplæg: Letbane i Århus-området etape 1 Baggrund Denne folder/dette hæfte udsendes som orientering og oplæg til debat om ændring af kommuneplanen for at etablere en letbanestrækning

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

Forslag til. Letbane i Århus-området

Forslag til. Letbane i Århus-området Forslag til Letbane i Århus-området etape 1 Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009 Letbane i Århus-området etape 1 Foto & grafik Århus Kommune Arkitektfirmaet C.

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby November 2008 Søftenvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby. 850 Randersvej

Læs mere

Landskabsæstetiske vurderinger og visualiseringer Landskabsæstetisk baggrundsrapport l BIND 03

Landskabsæstetiske vurderinger og visualiseringer Landskabsæstetisk baggrundsrapport l BIND 03 Landskabsæstetiske vurderinger og visualiseringer Landskabsæstetisk baggrundsrapport l BIND 03 VVM redegørelse letbane i Århus-området, etape 1 november 2009 Landskab 05 Landskabsæstetiske vurderinger

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C

Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej Aarhus C LETBANEN.DK Aarhus Kommune Teknik og Miljø Center for Byudvikling og Mobilitet, Planafdelingen Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Anmodning om igangsætning af VVM-procedure for projektet "Letbane fra Lisbjergskolen

Læs mere

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Orientering og debat Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Forslag til tillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby

Forslag til lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby Den 24. juni 2008 Forslag til lokalplan nr. 850 Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

ORIENTERING OG DEBAT OM. Letbane i Århusområdet - etape 1

ORIENTERING OG DEBAT OM. Letbane i Århusområdet - etape 1 ORIENTERING OG DEBAT OM Letbane i Århusområdet - etape 1 Orientering og debat om Letbane i Århusområdet etape 1 Udgivet af Århus Kommune Teknik og Miljø februar 2008 Yderligere oplysninger Søren Sloth

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 951, Ny vej i Lisbjerg - Endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Lokalplan 951, Ny vej i Lisbjerg - Endelig. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 24. september 2013 Aarhus Kommune Lokalplan 951, Ny vej i Lisbjerg - Endelig Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER

OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER BILAG 2 OPGRADERING AF LETBANENS STANDSNINGSSTEDER Mulig opgradering Lystrup Mulig opgradering Tranbjerg Bilaget rummer en oversigt over de i indstillingen foreslåede indsatser på en række af standsningsstederne

Læs mere

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet

Letbane i Århus. Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk. letbanesekretariatet Letbane i Århus Jernbanen på vej mod 2020 Projektleder Ole Sørensen, Midttrafik Letbanesekretariatet www.letbanerimidttrafik.dk Letbanesamarbejdet Region Midtjylland Århus Kommune Odder Kommune Transport-

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer

LOKALPLAN For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer LOKALPLAN 14.31 For et område ved Kildebrøndevej 50 og 60 til salg af planter og havebrugsvarer GREVE KOMMUNE Rådhusholmen 10 2670 GREVE TLF 43 97 97 97 Lokalplanen er udarbejdet af Teknisk Forvaltning

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014

AARHUS LETBANE. NVF-udvalg 19. juni 2014 AARHUS LETBANE NVF-udvalg 19. juni 2014 Indhold: Hvad er en letbane? Hvorfor skal Østjylland have en letbane? Hvordan integreres letbanen i by og land? Hvornår udrulles letbanen? Hvem står bag arbejdet

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012

TILLÆG 13. VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 VEDTAGET Silkeborg Byråd 17. december 2012 TILLÆG 13 For rammeområde 35-E-54, 35-E-55, 35-E-50, 35-R-50, 35-E-51, 35-E-56, 35-E-57, 35-E-58, 35-E-59 og 35-T-50 i Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Endelig

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge

LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge LOKALPLAN 5-10 Stadion i Herfølge KØGE KOMMUNE 1981 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-10 STADION I HERFØLGE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund Det eksisterende Herfølge stadion er idag beliggende på et areal syd

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

principdesign Landskabsæstetisk baggrundsrapport l BIND 02

principdesign Landskabsæstetisk baggrundsrapport l BIND 02 principdesign Landskabsæstetisk baggrundsrapport l BIND 02 VVM redegørelse letbane i Århus-området, etape 1 november 2009 Landskab 04 Principdesign for Letbanen 2 l Landskabsæstetisk baggrundsrapport,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen

LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen LOKALPLAN 3-26 Antennemast ved Lystbådehavnen KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 3-26 ANTENNEMAST VED LYSTBÅDEHAVNEN INDHOLD REDEGØRELSE: Baggrund... s 1 Formal... 1 Indhold... 2 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus. August 1979 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 088 Århus Amtssygehus - udvidelse, Tage Hansens Gade i Århus KONGSBAK INFORMATIK August 1979 hhus kommune Lokalplan nk: 88 Århus Amtssygehus Tage Hansens Gade i Arhus,. tatistlkområde/distrikt

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat

LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat LOKALPLAN 3D1-3 Sarfaarsuit Nuuat NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ Oktober 2004 INDHOLD Indhold INDLEDNING...3 Om lokalplanen...3 REDEGØRELSE...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanområdet...4

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård

Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård Lokalplan nr. 2.2 for Idrætsanlæg i Kvistgård INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens formål...6 3 - Områdets status...6

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 21. november 2007 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg

TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg TILLÆG 12 Camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - MAJ 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 har været i offentlig høring i 8 uger fra den

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt.

Gundsø byråd har d vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. LOKALPLAN NR. 1.40 1D2 Institutionsområde ved Baunehøj skolen Gundsø byråd har d. 1 0. 0 9. 1 9 9 7 vedtaget denne lokalplan for området omkring Baunehøj skolen i Jyllinge endeligt. Formålet med lokalplanen

Læs mere

Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Perroner og materiel 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet Perroner og materiel Oktober 2010 Udgivelsesdato 05.10.2010 Billedkatalog - Perroner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN Værftsvej

LOKALPLAN Værftsvej LOKALPLAN 2-07.1 Værftsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-07.1 VÆRFTSVEJ Indhold: Redegørelse: Lokalplanens forhold til overordnet planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan 2-07.1 Kortbilag Bilag

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere