Kildenområdets Grundejerforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kildenområdets Grundejerforening"

Transkript

1 Kildenområdets Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag, den 25. maj 2010 kl i Møllehuset, Skovalléen 45, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag, herunder kontingent for næste år 5. Valg af formand (kun på lige årstal) På valg er: Sven Østergaard (modtager genvalg) 6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter for disse samt revisorer Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Peer Porsmose (modtager genvalg) 6.a Valg af suppleanter til bestyrelsen: Bent Jensen (1. suppleant) Søren Andreasen (2. suppleant) 6.b Valg af revisorer: Kurt Rasmussen Helle Selsmark-Larsen 7. Eventuelt. Til generalforsamlingen var der fremmødt 54 deltagere. Ad 1: Formanden bød velkommen, og Tage T. Jensen, Fylleledvej 10, blev enstemmigt valgt til dirigent. Tage konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet (14 dage før) og redegjorde for afstemningsproceduren, hvor hver grundejer (grund) har én stemme. Ad 2: Formanden aflagde beretning for det forløbne år: Bestyrelsen har udsendt 3 nyhedsblade i regnskabsåret 2009/10. Vi startede året 2009 med vores generalforsamling her i Møllehuset den 26. maj, hvortil der var fremmødt 34 deltagere. I juni blev der ved Ryetsvej 40 afholdt Sct. Hans bål med rigtig mange deltagere. Der har også i løbet af 2009/10 været afholdt rigtig mange bestyrelsesmøder, møder med advokat og en del besigtigelsesmøder i forbindelse med prøvesagen var det år, hvor vi modtog dommen i prøvesagen mod Anton Nielsen, en sag som vi i bestyrelsen har arbejdet med siden vi fik bemyndigelsen på generalforsamlingen i Alle grundejere har kunnet rekvirere udskrift af dommen hos grundejerforeningens advokat. Side 1 af 6

2 Grundejerforeningens påstande er: Påstand 1: Det på rids vedhæftet deklaration lyst den 31. maj 1963 med grøn skygge angivne areal af matr. nr. 28-a, Flade Vest, skal anlægges og vedligeholdes som parkareal. Påstand 2: Sagsøgte tilpligtes til at nedskære beplantningen på matr.nr. 28-a, Flade Vest til 5 meter. Anton C. Nielsens påstande er: Principalt: afvisning i forhold til såvel de af sagsøger nedlagte påstand 1 og 2. Subsidiært: frifindelse i forhold til de af sagsøger nedlagte påstand 1 og 2. Anton Nielsen blev frifundet i forhold til den af grundejerforeningen nedlagte påstand 1 og 2! Påstand 1, fordi der efter dommerens skøn allerede var anlagt park. Påstand 2, fordi det grønne område efter dommerens skøn ikke er omfattet af parcel 1, hvorved bestemmelserne omkring beplantning og beplantningshøjder ikke er gældende for dette grønne område. Af dommen fremgår det også, at der ikke længere drives landbrug på det grønne område, samt at Inden for arealet med grøn skygge gælder det, grundejerforeningen ønsker og som grundejerforeningen har fået godkendt af kommunalbestyrelsen. Hvis der skal fjernes eller beskæres træer på arealet, der er inden for den grønne skygge, skal det ske efter kommunalbestyrelsens bestemmelse og for Grundejerforeningens regning både for så vidt angår anlæg og den fremtidige vedligeholdelse. På dommerens forespørgsel bekræftede sagsøgerens advokat under proceduren, at påstand 1 skal forstås sådan, at det der nedlægges påstand om er, at hvis retten lægger til grund, at der ikke drives landbrug på ejendommen, at grundejerforeningen kan kræve, at grundejerforeningen får adgang til at anlægge en park på den måde, kommunalbestyrelsen i Frederikshavn godkender. Det vil sige, at inden grundejerforeningen foretager sig noget som helst, skal kommunens godkendelse til det, man påtænker at gøre, være opnået! Dommen blev afsagt den 16. november 2009 og lyder således: Dombogen side 17/17 (sidste afsnit): Thi kendes for ret: Anton C. Nielsen frifindes. Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part. Mogens Pedersen Udskriftens rigtighed bekræftes. Retten i Hjørring, den 16. november 2009 Inge Sindbæk, assistent. Side 2 af 6

3 Dombogen side 16/17 (sidste afsnit): Rettens afgørelse til påstand 1 er derfor, at Anton C. Nielsen frifindes for påstand 1, fordi arealet allerede er anlagt og vedligeholdes som parkareal. Det er i hvert fald ikke godtgjort, at arealets fremtræden strider mod noget, der er godkendt af kommunalbestyrelsen. Dombogen side17/17 (3. afsnit): Sagsomkostningsafgørelse: Anton C. Nielsen har vundet sagen. Udgangspunktet er derfor, at han skal tilkendes sagsomkostninger. Han har udover udgiften til egen advokat afholdt ca kr. til vidnegodtgørelser mv. Han har imidlertid ikke fået medhold i, at sagen skulle afvises. Der er brugt megen tid og advokatudgifter for modparten på dette spørgsmål. Han har også gennem sit helt urigtige anbringende om, at han udnyttede arealet landbrugsmæssigt givet anledning både til syn og skøn og besigtigelse og har dermed påført modparten store og unødvendige udgifter både til synet og skønnet og til advokatudgifter. Under disse omstændigheder bestemmer retten, at ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part jfr. retsplejelovens 312, stk. 2. Dombogen side 17/17 (2. afsnit): Deklarationen bestemmer ikke, at træer på dette areal kun må være op til 5 meter, 5 meter grænsen gælder visse steder uden for det, der på deklarationsridset er angivet med grøn skygge. Inden for arealet med grøn skygge gælder det, grundejerforeningen ønsker og som grundejerforeningen har fået godkendt af kommunalbestyrelsen. Grundejerforeningen har ikke fået godkendt noget af kommunalbestyrelsen. Uddrag af dommerens afgørelse omkring landbrugsdriften på det grønne område: Dombogen side 16/17 (4. afsnit): De nobilisgraner, der var på arealerne 1a og 1b var ikke led i en juletræsproduktion. Juletræer høstes, når de er 2,5 meter. Man kan ikke bruge toppene af så høje træer til juletræer, fordi der er alt for langt mellem grenkransene på så store træer. Træerne er ikke reelt blevet eller forsøgt anvendt til pyntegrøntsproduktion. De er kun plantet og bevaret for at opfylde pligten til landbrug, men uden at gøre det. På arealet mellem 1a og 1b var græsset slået med en plæneklipper. Det gør man ikke på landbrugsarealer. Dombogen side 16/17 (6. afsnit): Anton C. Nielsens ejendomsmægler Nybolig har i salgsannoncen beskrevet ejendommen som:.med et jordtilliggende på mere end 5 tdl. fordelt på smuk park med egen sø og flot skov. retten skal ikke forholde sig til, hvad der er smukt og flot, det skal kommunen efter deklarationen, men retten ser intet grundlag for at modsige ejendomsmægleren. Hvis der skal fjernes eller beskæres træer på arealet, der er inden for den grønne skygge, skal det ske efter kommunalbestyrelsens bestemmelse og for Grundejerforeningens regning både for så vidt angår anlæg og den fremtidige vedligeholdelse. Retsbogen 8. september 2009, side 2/2 (5. afsnit): På dommerens forespørgsel bekræftede sagsøgerens advokat under proceduren, at påstand 1 skal forstås sådan, at det der nedlægges påstand om er, at hvis retten lægger til grund, at der ikke drives landbrug på ejendommen, at grundejerforeningen kan kræve, at grundejerforenin- Side 3 af 6

4 gen får adgang til at anlægge en park på den måde, kommunalbestyrelsen i Frederikshavn godkender. Det vil sige, at inden grundejerforeningen foretager sig noget som helst, skal kommunens godkendelse til det, man påtænker at gøre, være opnået. Dombogen side 3/17 ( 4 i den tinglyste deklaration): 4. Sikring og vedligeholdelse af grønne områder: a. De på ridset med grøn skygge angivne arealer må ikke bebygges, men skal fortsat drives som landbrugsjord eller anlægges og vedligeholdes som parkareal på en af kommunalbestyrelsen godkendt måde. Den under stk. 3 omtalte grundejerforening skal forestå anlæg og vedligeholdelse af de arealer, der ikke drives som landbrug. Såfremt grundejerforeningen ikke oprettes påhviler anlægs- og vedligeholdelsespligt samtlige grundejere med lige stor andel. Efter skriftlig afstemning blev formandens beretning godkendt med 24 ja-stemmer og 13 nejstemmer. 1 stemte blankt. Inden afstemningen var der en livlig debat om dommen: Kurt Rasmussen, Hegnet 2: KR synes, at dommen er svær at forstå, bad om, at alle interesserede grundejere kunne få tilsendt dommen enten pr. brev eller pr. mail. Troels Nielsen, Anton Nielsens søn: TN mente, at formanden havde formidlet dommen på en uhensigtsmæssig og illoyal måde, mener, at hans far er pure frifundet, mener også, at bestyrelsen ikke havde fået bemyndigelse fra generalforsamlingen til at føre sag. Mente også, at hans forældre altid havde været imødekommende over for alle, der ønskede træer fældet. Hvad angår økonomien mente han, at der mangler oplysninger. Han sagde at det havde kostet hans forældre kr at få ret. For grundejerforeningens vedkommende mente han som jurist, at beløbets størrelse skal være kr , før retshjælpen dækker. Gav anvisninger på, hvordan sagen skulle have været grebet an. Meldte ud, at hans forældre ikke ville stemme ja til beretningens godkendelse. Rie Hermansen, Solvang 8: Rie tilbageviste Troels udsagn. Har boet her i 30 år, mindede forsamlingen om grantræerne på Trekanten på Ryetsvej. Antons manglende imødekommenhed med hensyn til fældning af træer, som i flere år havde generet udsigten for beboerne på Solvang. Mener også, at landbruget er ophørt iflg. dommen. Jens Chr. Jensen, Solvang 5: Kan ikke forstå, at Antons advokat opfatter dommen anderledes end vores advokat. Hvad skal man tro? Formanden Sven Østergaard: Understregede, at der skal være en grundejerforening iflg. loven (deklarationerne), han mener, at bestyrelsen er valgt til at varetage grundejernes interesser, bl.a. at sørge for, at deklarationerne bliver overholdt til gavn for alle beboerne, at udsigten bliver bevaret. Den omtalte plan for området vil blive forelagt kommunalbestyrelsen til godkendelse og derefter blive præsenteret for grundejerne til godkendelse. Man kan søge forskellige fonde om midler til anlæggelse af et sådant projekt. Ole Kærup, Vangensvej 2: ny beboer i området, er forvirret over diskussionen, skuffet over, at man bruger så meget energi på en sådan sag, spørger også om økonomien i den forbindelse. Sven Østergaard: fortalte, at vi ikke har fået den endelige regning endnu, men en ca. pris for grundejerforeningen vil være max. 5 gange selvrisiko á kr i alt kr , - hvis alle har indsendt forsikringspolice. Regnestykket ser sådan ud: kr delt med 106 (antal grundejere minus Anton) giver hver enkelt grundejers sagsomkostninger på kr. 117,92. Regningen bliver sendt til det forsikringsselskab, som de fleste grundejere har deres forsikring hos. Vi har fået accept fra forsikringsselskabet. Peer Porsmose, Ryetsvej 40: har boet i området siden 2003, udtrykker glæde over, at der i de sidste år er fældet meget i området til gavn for alle. Deklarationer skal overholdes. Ingrid Dissing, Ryetsvej 24: mener, at det er forvirrende, når deklarationer ikke overholdes, understreger, at deklarationer skal overholdes, i modsat fald skal de aflyses, og det er ikke sket i vores område. Side 4 af 6

5 Niels Busted, Fylleledvej 9: Konkluderede i den pågældende sag: 1. Deklarationen gælder. 2. Der drives ikke landbrug. 3. Deklarationen træder i kraft. 4. Bestyrelsen har pligt til at sørge for, at deklarationen bliver overholdt. Ad 3: Kasserer Peer Porsmose forelagde regnskabet. Der var ingen bemærkninger hertil. Regnskabet blev godkendt. Ad 4: Der blev af bestyrelsen foreslået en kontingentforhøjelse fra kr. 300, - til kr. 500,- årligt. Der var en del diskussion om den omtalte forhøjelse. Flere var imod, andre var for en kontingentforhøjelse. Nogle efterlyste et budget over de udgifter, man forventer for det følgende år. Ved en skriftlig afstemning blev kontingentforhøjelsen godkendt med 20 stemmer for og 18 stemmer imod. Ad 5 Formand Sven Østergaard var på valg. Der var ingen andre kandidater, så Sven Østergaard blev genvalgt. Ad 6 Peer Porsmose blev genvalgt som kasserer. 6a. Bent Jensen blev genvalgt som 1. suppleant Søren Andreasen blev genvalgt som 2. suppleant 6b. Ivan Lund, Ryetsvej 9F blev valgt som revisor i stedet for Kurt Rasmussen, som ikke ønskede genvalg. Helle Selsmark-Larsen modtog genvalg. Ad 7 - Eventuelt Troels Nielsen: spurgte, om man ville køre den samme linje over for de øvrige grønne områder, hvortil Sven svarede, at alle grønne områder med enslydende deklarationer ville blive behandlet ens. I den forbindelse gjorde Sven rede for, hvor de grønne områder er beliggende og hvilken forskel der var i deklarationerne vedrørende de grønne områder. Huulgaard, Brønderslevvej 25: fortalte, at han har landbrug på sit grønne område, han har plantet vinstokke på et område og grantræer på et andet. Frits Overgaard, Solvang 12: beklagede sig over alt for høj fart på Vangensvej og Ryetsvej. Han spurgte, om der kan gøres noget for at forhindre det. De tidligere anbragte chikaner var blevet fjernet, fordi de var ulovlige. Ingrid Dissing, Ryetsvej 24: sagde, at når der ikke er gadelys, må man ikke have trafikchikaner opstillet. Man skal søge kommunen om opstilling af chikaner og derefter politiet. I øvrigt kan man låne skilte til midlertidig opstilling hos Materialegården. Peter, Lillevej 4: spurgte om stien forbi Helge Hagen. Peer fortalte, at HH har fået pålagt at rette stien ud og forbedre den. Vi afventer besked fra kommunen. Oluf Kristiansen, Fylleledvej 7: spurgte om privatisering af villaveje. Svaret var, at dette kun kommer til at gælde for grusveje og veje under 5 m i bredden. Side 5 af 6

6 Diverse emner: Skriftlig beretning bør udsendes til alle inden generalforsamlingen næste år. Angivelse af forslag, der skal til afstemning. Dårlig akustik i lokalet, evt. mikrofoner. Invitation til at afholde næste års generalforsamlingen i Caféen hos Birgit Kristiansen og Jens Erik Huulgaard, Brønderslevvej 25. Formanden takkede til slut dirigenten for kompetent ledelse af forsamlingen samt Kurt Rasmussen, som har været revisor i grundejerforeningen i mere end 30 år. Frederikshavn, den 26. maj 2010 Tage T. Jensen Dirigent Sven Østergaard formand Niels Busted næstformand Peer Porsmose kasserer Mona Linde Kristiansen sekretær Side 6 af 6

7 Driftsregnskab for perioden 1. april marts 2011 Status pr. 31. marts 2011 Indtægter: Note Aktiver: Note Kontingent ,00 Renter m.m. 0,00 Diverse indtægter 2 300, ,00 Udgifter: Vedligeholdelse af stier m.m ,50 Blomster til tilflyttere og lign. 300,00 Tab vedr. kontingent fra 500,00 Ryetsvej 2, grundet dødsfald Faktura, advokat ,00 Kilden til information, girokort m.m ,10 Sct. Hans fest 2.268,13 Bestyrelses møder 1.600,00 Generalforsamling ,00 Servicegebyrer bank 300, ,73 Periodens overskud 3.791,27 BG Bank ,15 Kontant kassebeholdning 1.339,25 Tilgodehavende kontingent ,00 Tilgodehavende kontingent ,00 Tilgodehavende kontingent , ,40 Passiver: Kreditorer 4.578, ,10 Egenkapital: Aktiver ,40 Passiver ,10 Egenkapital i alt ,30 Egenkapitalen fremkommer således: Formue pr. 1. april ,03 Periodens overskud 3.791,27 Balance ,30 Kilden den 15. maj 2011 Sign. Peer Porsmose

8 Note 2010 Kildenområdets Grundejerforening grundejere á 500 kr ,00 2 Rykkergebyrer kontingent 300,00 3 Vedligehold af stier og grønne områder ,25 Leje af containere 2.531, ,50 Foranstående regnskab for perioden 1. april 2010 til 31. marts 2011, har vi gennemgået og fundet i overensstemmelse med den førte kassebog og bilag, ligesom vi har konstateret aktivernes tilstedeværelse. Kilden-områdets Grundejerforening Årsregnskab Kilden den 18. maj april 2010 til 31. marts 2011 Sign. Helle Selsmark Larsen revisor Sign. Ivan Lund revisor

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

NÆRPOLITIET I KVAGLUND

NÆRPOLITIET I KVAGLUND NÆRPOLITIET I KVAGLUND Kridthuset, Kvaglundparken 2. 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75471448. Fax 75144667 Mandag kl. 10.00 12.00 Torsdag kl. 15.00 17.00 Venlig hilsen Dine nærbetjente Johannes Nielsen Niels Ruth

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby. Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 27. maj 2004 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus 1 2 Tryk ALLÉ TRYKKERIET Rosenvangs Allé 2-4, 8260 Viby J -

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere