KULTUR 2000 INDKALDELSE AF FORSLAG FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUR 2000 INDKALDELSE AF FORSLAG FOR"

Transkript

1 C 148/4 De Europæiske Fællesskabers Tidende III (Oplysninger) KOMMISSIONEN KULTUR 2000 INDKALDELSE AF FORSLAG FOR 2003 (2002/C 148/04) INDLEDNING Dette dokument indeholder oplysninger om gennemførelsen for 2003 af Kultur 2000-programmet, som blev vedtaget den 14. februar 2000 af Europa-Parlamentet og Rådet efter høring af Regionsudvalget (afgørelse nr. 508/2000/EF offentliggjort i EFT L 63 af , s. 1). Dokumentet omfatter en indkaldelse af ansøgninger om fællesskabsstøtte til kulturelle projekter og arrangementer, der indledes i 2003, og som afholdes af kulturorganisationer fra de 30 lande, der deltager i programmet ( 1 ). Denne indkaldelse af forslag er den fjerde årlige indkaldelse af projektforslag i henhold til Kultur 2000-programmet. Programmet løber over en periode på fem år med start den 1. januar DE GENERELLE MÅLSÆTNINGER FOR KULTUR 2000-PROGRAMMET Kultur 2000-programmet bidrager til at fremhæve det fælles europæiske kulturområde. Dette sker ved fremme af samarbejdet mellem kunstnere, kulturformidlere, private og offentlige kulturorganisationer, aktiviteter i kulturelle netværk og andre partnere samt kulturinstitutioner i medlemsstaterne og i de øvrige lande, der deltager. Kultur 2000 har følgende mål: 1) fremme af den kulturelle dialog og det gensidige kendskab til de europæiske folks kultur og historie 2) fremme af kreativitet og tværnational kulturspredning og bevægelighed for kunstnere, skabende personer, andre kulturformidlere og fagfolk samt deres værker, med særlig vægt på unge og ugunstigt stillede personer og på kulturel mangfoldighed ( 1 ) De 15 medlemsstater i EF (Belgien, Danmark, Det Forenede Kongerige, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig); de tre EØS-/EFTA-lande (Island, Liechtenstein og Norge); følgende 12 kandidatlande: Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien samt Cypern og Malta. 3) styrkelse af den kulturelle mangfoldighed og udvikling af nye kulturelle udtryksformer 4) fremme af kendskabet i Fællesskabet til væsentlig europæisk kulturarv, formidling af knowhow og fremme af de bedste metoder for bevarelse og beskyttelse af denne kulturarv 5) anerkendelse af kulturens bidrag til den socioøkonomiske udvikling 6) fremme af en tværkulturel dialog og gensidig udveksling mellem de europæiske kulturer og andre kulturer i verden 7) udtrykkelig anerkendelse af kulturen som en økonomisk faktor og som en faktor for social og folkelig integration 8) forbedring af adgang til og deltagelse i kulturlivet i Den Europæiske Union for flest mulige borgere. GENNEMFØRELSE AF KULTUR 2000-PROGRAMMET Flerårige emner»kultur 2000«har til formål at tilvejebringe finansiering af kvalitetsprojekter, der fremmer fornyelse og kreativitet, leverer virkelig europæisk merværdi, og som genspejler formidlernes aktuelle interesser og interessesfærer på kulturområdet. Med udgangspunkt heri vil der i denne indkaldelse af ansøgninger og i hver efterfølgende indkaldelse, så længe programmet kører, blive sat fokus på tre vidtspændende emner for projektaktivitet, der genspejler ånden i disse målsætninger. Alle fremtidige projekter, der er godkendt under»kultur 2000«-programmet, skal tilstræbe at beskæftige sig med mindst et af de følgende tre emner: Henvendelse til borgeren. Nye kreativitetsfremmende teknologier/medier. Tradition og fornyelse; der bygger bro mellem fortid og fremtid.

2 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/5 En årlig sektorbestemt fremgangsmåde: Der lægges vægt på en hovedsektor inden for kulturområdet hvert år Denne fremgangsmåde er blevet udviklet som en reaktion på kulturformidleres svar på tidligere indkaldelser af ansøgninger under Kultur 2000 og på baggrund af arten af den støtte, der er blevet ydet til dato. Formålet med denne fremgangsmåde er at sikre: at kulturformidlere, der ønsker at fremlægge projekter med sigte på at opnå fællesskabsstøtte, på forhånd får at vide, hvilken hovedsektor, der støttes hvert år. Det gør det muligt for dem at planlægge deres aktiviteter i overensstemmelse hermed og udarbejde ansøgninger, der er udtryk for en opfindsom og kreativ tilgang, og som repræsenterer virkelig europæisk merværdi at alle kulturformidlere kan blive garanteret, at deressærlige område af kulturel aktivitet vil blive behørigt tilgodeset. Den hovedsektor, som opmærksomheden vil blive rettet mod i 2003, vil være»udøvende kunstarter«. I forbindelse med denne indkaldelse omfatter denne sektor: teater, dans, musik, opera, de lyriske kunstarter, gadeteater og cirkus. Projekter, hvis formål er at give økonomisk overskud, er udelukket fra denne ansøgning. I 2004 vil den pågældende hovedsektor være kulturarv. (I relation til indkaldelsen i 2004 vil sektoren omfatte: kulturarv i form af løsøre og fast ejendom, immateriel kulturarv, historiske arkiver og biblioteker, arkæologisk kulturarv, undersøisk kulturarv, kultursteder og kulturlandskaber). Sektoren for bøger, læsning og oversættelse vil være inkluderet i alle indkaldelser af ansøgninger i de næste to år (i 2003 og 2004). I 2003, vil der også blive lagt vægt på projekter fra andre sektorer end hovedsektoren inden for kulturel aktivitet (de udøvende kunstarter i 2003), som anført i næste afsnit. Der vil være speciel interesse for projekter, der bringer kulturformidlere fra EU/EØS og kandidatlande (ansøgerlande) sammen. PROJEKTER FOR 2003 ETÅRIGE SAMARBEJDSPROJEKTER For 2003 vil der blive ydet støtte til ca. halvfems (90) etårige specifikke, nyskabende og/eller eksperimentelle aktiviteter inden for de udøvende kunstarter. Disse aktiviteter skal mindst involvere et af følgende områder: samarbejdsprojekter med deltagelse af mindst tre lande, skabelse og formidling af værker i mindst tre lande, oplæring af fagfolk med deltagelse af mindst tre lande, bevægelighed for kunstnere fra mindst tre lande. Værkerne skal omhandle emner af fælles europæisk interesse. For 2003 vil der ligeledesblive ydet støtte til omkring femten (15) etårige specifikke, nyskabende og/eller eksperimentelle aktiviteter inden for billedkunst, der involverer enten: bevægelighed for kunstnere og deres værker i deltagerlandene, eller kreativitet som middel til social integration. For 2003 vil der ligeledesblive ydet støtte til omkring femten (15) etårige specifikke, nyskabende og/eller eksperimentelle aktiviteter inden for kulturarv, der involverer begge følgende elementer: iværksættelse af et frednings- og/eller restaureringsprogram for og/eller et program til fremme af monumenter og/eller seværdigheder i et af de lande, der deltager i Kultur 2000-programmet. Gennemførelsen skal have aktiv deltagelse af mindst tre medarrangører fra tre forskellige lande, der deltager i Kultur 2000-programmet. Monumenterne og/eller seværdighederne skal være af europæisk interesse og være karakteristiske for en specifik europæisk periode formidling og udveksling af resultaterne og bedste praksis, som medarrangørerne høster i projektets gennemførelsesperiode, samt andre resultater, de måtte have opnået gennem derestidligere arbejde, som de har gennemført alene eller i et samarbejde. Dette skal bl.a. omfatte vandreudstillinger, der skal vises i mindst to af de lande, der deltager i Kultur 2000-programmet. Ved formidling og udveksling skal der gøres brug af nye teknologier og kommunikationsmidler med det formål at anvende de mest effektive metoder til præsentation og fortolkning. Kvalitetsprojekter, der omfatter det højeste antal kulturformidlere fra de forskellige deltagerlande, og som sikrer den størst mulige formidling af deres aktiviteter til offentligheden gennem brug af de mest hensigtsmæssige, og især nye, kommunikationsmidler, vil blive foretrukket. PROJEKTER VEDRØRENDE FLERÅRIGE SAMARBEJDS- AFTALER Flerårige samarbejdsaftaler har til formål at styrke et struktureret og langsigtet samarbejde mellem kulturformidlere. Derfor skal projekter inden for denne aktivitetskategori have en varig multiplikatorvirkning på europæisk plan. For 2003 vil der blive ydet støtte til omkring femten (15) flerårige samarbejdsaftaler inden for de udøvende kunstarter. Denne kategori vil tilskynde til projekter med fokus på de udøvende kunstarter, og som omfatter den første samt tre andre af følgende aktiviteter: koproduktion af kunstneriske arrangementer, der skal vises i flere lande

3 C 148/6 De Europæiske Fællesskabers Tidende tilrettelæggelse af andre store kunstneriske arrangementer for den brede offentlighed tilrettelæggelse af initiativer til udveksling af erfaring (både akademisk og praktisk) og videreuddannelse af fagfolk støtte af de pågældende kunstneriske og kulturelle elementer tilrettelæggelse af projekter, der skal skabe større bevidsthed i offentligheden og undervise i og formidle viden tilpasset og nyskabende brug af nye teknologier til fordel for deltagere, brugere og offentligheden produktion af lærebøger, vejledninger, audiovisuelle dokumentarprogrammer og multimedieprodukter, der skal illustrere samarbejdsaftalens emne. Forestillinger, kunstneriske arrangementer, publikationer, bøger og produktioner, der er givet tilsagn om, skal udformes og producerespå en sådan måde, at de er både tilgængelige og forståelige for det bredeste publikum (f.eks. flersprogede præsentationer tilpasset hele spektret af målgrupper). For 2003 vil der også blive ydet støtte til en eller to (1-2) flerårige samarbejdsaftaler inden for billedkunst, som omfatter en række initiativer, som f.eks.: bevægelighed for kunstnere og deres værker i deltagerlandene udveksling af erfaring og videreuddannelse af fagfolk brug af nye teknologier til fordel for deltagere og offentligheden produktion af flersprogede bøger, audiovisuelle eller multimedieprodukter, der skal illustrere samarbejdsaftalens emne. For 2003 vil der blive ydet støtte til en eller to (1-2) flerårige samarbejdsaftaler inden for kulturarv, nærmere betegnet industriel arv, som er af særlig europæisk betydning og omfatter alle følgende områder: fredning, restaurering og fremme af monumenter og/eller seværdigheder fra den industrielle arv, og eventuelt industrimøbler, der måtte findes på stedet, i mindst tre af deltagerlandene formidling og udveksling af resultaterne af restaureringen via koproduktion af vandreudstillinger i mindst tre af deltagerlandene. Dette skal omfatte relevant brug af nye kommunikationsmidler og ny teknologi til brug ved præsentation og fortolkning for den størst mulige målgruppe udveksling af information og erfaringer samt videreuddannelse af fagfolk på stedet og under projektets gennemførelsesperiode produktion af flersprogede bøger, audiovisuelle eller multimedieprodukter for den brede offentlighed, der skal illustrere samarbejdsaftalens emne og resultater samt relationen mellem de valgte monumenter og/eller seværdigheder og deres historiske, tekniske og socioøkonomiske kontekst. FLERÅRIGE PROJEKTER OM SAMARBEJDSAFTALER VEDRØ- RENDE BØGER OG LITTERATUR Der vil også blive ydet finansiel støtte til en (1) flerårig samarbejdsaftale inden for bøger, læsning og oversættelse. Kvalitetsprojekter i alle kategorier, der omfatter det højeste antal kulturformidlere fra de forskellige deltagerlande, og som sikrer den størst mulige formidling af deres aktiviteter til offentligheden gennem brug af de mest hensigtsmæssige, og især nye, kommunikationsmidler, vil blive foretrukket. PROJEKTER OM KULTURELT SAMARBEJDE I TREDJELANDE, DER IKKE DELTAGER I PROGRAMMET For 2003 vil der blive ydet støtte til op til ti (10) projekter i denne kategori med fokuspå de udøvende kunstarter eller bøger og læsning i tredjelande. BØGER, LÆSNING OG OVERSÆTTELSE Der vil blive givet støtte til omkring halvtreds (50) projekter vedrørende oversættelse af litterære værker (skønlitteratur), der er skrevet af europæiske forfattere efter 1950; værker, der er beregnet på børn og unge læsere, vil blive prioriteret. Hvert projekt skal omfatte mindst fire og højst ti værker i denne kategori. Derudover vil der også blive ydet støtte til ca. tyve (20) projekter til oversættelse af værker om humanistiske videnskaber i Europa. Hvert projekt skal omfatte mindst fire og højst ti værker i denne kategori. Der vil blive ydet støtte til ca. fem (5) etårige specifikke, nyskabende og/eller eksperimentelle projekter, som har til formål at fremme læsning. Der vil blive ydet støtte til omkring fem (5) etårige specifikke, nyskabende og/eller eksperimentelle projekter, der fremmer et samarbejde på europæisk plan, og som skal forbedre fagfolks færdigheder inden for oversættelse af litterære værker. Europæiske laboratorier for kulturarven og andre projekter under programmets aktion 3 indgår ikke i denne indkaldelse af ansøgninger.

4 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/7 TERMINOLOGI: BILAG A GENERELLE RETNINGSLINJER FOR DENNE INDKALDELSE AF FORSLAG»Arrangør/projektleder«: for at komme i betragtning som projektarrangør eller -leder skal kulturformidleren (som defineret i bilag B) være fra et af programmets deltagerlande og være juridisk medunderskriver af EU-tilskudsaftalen der tildeles af Europa-Kommissionen. Derudover skal arrangøren/projektlederen have et præcist og betydeligt engagement og en koordinerende rolle ved udviklingen og gennemførelsen af projektet og deltage økonomisk (dette indebærer en garanteret kapital af egne eller fremmede midler på mindst 5% af det samlede budget).»medarrangør«: for at komme i betragtning som medarrangør skal kulturformidleren (som defineret i bilag B) være fra et land, der deltager i programmet, og have et præcist og betydeligt engagement i udviklingen og gennemførelsen af projektet og deltage økonomisk (dette indebærer en garanteret kapital af egne eller fremmede midler på mindst 5% af det samlede budget). Medarrangørernes engagement skal fremgå tydeligt af projektansøgningen.»partner«: for at komme i betragtning som partner skal kulturformidleren (som defineret i bilag B) deltage i projektets aktiviteter, men forventesikke at have et præcist og betydeligt engagement og koordinerende rolle ved udviklingen og gennemførelsen af projektet eller dets finansiering.»etårigt projekt«: for at kunne accepteres som et etårigt projekt skal projekter vare højst 12 måneder og inddrage medarrangører fra mindst tre deltagerlande.»(flerårig) samarbejdsaftale«: for at kunne accepteres som samarbejdsaftale skal projekter vare mindst 24 måneder og højst 36 måneder og inddrage medarrangører fra mindst fem deltagerlande. Denne projekttype er baseret på et fælles dokument, i en juridisk form, der anerkendes i et af deltagerlandene, og som er underskrevet af alle medarrangørerne. Dette dokument beskriver projektets målsætninger klart, de initiativer, der vil blive gennemført for at nå disse målsætninger, hver medarrangørs rolle ved udformningen og gennemførelsen af projektet samt deres finansielle deltagelse i projektet. PERIODE, INDEN FOR HVILKEN DER KAN YDES STØTTE TIL PROJEKTUDGIFTER For alle projekter gælder det, at den periode, inden for hvilken der kan ydes støtte til udgifter i forbindelse med gennemførelsen af et projekt, begynder den dato, der er angivet i tilskudsaftalen for hvert projekt. Perioden begynder tidligst den 15. april Ingen aktiviteter, der finder sted før denne dato, vil kunne opnå støtte. Den periode, inden for hvilken der kan ydes støtte til udgifter, skal senest begynde den 15. november For etårige projekter og projekter om kulturelt samarbejde i tredjelande, der ikke deltager i programmet, vil den støtteberettigede periode i forbindelse med et projekts gennemførelse vare op til 12 måneder fra datoen for begyndelse af den periode, inden for hvilken der kan ydes støtte til udgifter, som anført i tilskudsaftalen. For flerårige samarbejdsprojekter vil den støtteberettigede periode i forbindelse med gennemførelsen af et projekt vare mindst 24 måneder og højst 36 måneder fra datoen for begyndelse af den periode, inden for hvilken der kan ydes støtte til udgifter, som anført i tilskudsaftalen. I forbindelse med gennemførelsen af projektet er kun udgifter, som arrangører, medarrangører og partnere fra programmets deltagerlande afholder, støtteberettigede. Den eneste undtagelse er projekter om kulturelt samarbejde i tredjelande, som ikke deltager i programmet; i dette tilfælde vil udgifter afholdt i tredjelande af medarrangører fra tredjelandet være støtteberettigede. ANSØGNINGSFRISTER: For etårige projekter er fristen for indsendelse af ansøgninger om fællesskabsstøtte den 15. oktober For flerårige projekter er fristen for indsendelse af ansøgninger om fællesskabsstøtte den 31. oktober PROJEKTVARIGHED: Alle andre projekter end projekter om samarbejdsaftaler skal vare højst 12 måneder, og alle projekter skal påbegyndes senest den 15. november 2003.

5 C 148/8 De Europæiske Fællesskabers Tidende BILAG B STØTTE- OG UDELUKKELSESKRITERIER FÆLLES KRITERIER FOR UDELUKKELSE AF PROJEKTER, DER INDSENDES INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE INDKALDELSE AF FORSLAG Følgende projekter er udelukket: projekter, der indsendes af enkeltpersoner projekter, der påbegyndesfør 1. januar 2003 eller efter den 15. november 2003 ( 1 ) projekter med kommercielt eller lukrativt formål projekter, der modtager støtte fra et andet fællesskabsprogram projekter, der indsendes af kulturformidlere, der som arrangører eller medarrangører allerede har modtaget støtte i forbindelse med en samarbejdsaftale under indkaldelserne for 2001 eller 2002 projekter, der ikke indeholder et klart afstemt budget (samlede udgifter = samlede indtægter) projekter, der ikke indsendes på standardformularen, og projekter, der fremsendes pr. e-post eller telefax samt håndskrevne ansøgninger projekter, der ikke er indsendt inden for de fastsatte frister (poststemplets dato eller stempeldato fra virksomheder, der påtager sig hurtig postbesørgelse, er gældende) projekter, hvor det af ansøgningsskemaet ikke klart fremgår, inden for hvilken aktion (f.eks. etårig, flerårig, litterær oversættelse) ansøgerne ønsker at få taget deres ansøgning i betragtning projekter, hvoraf det ikke klart fremgår, hvilket af de tre ovennævnte flerårige emner projektet hovedsagelig skal beskæftige sig med projekter, som ikke har deltagelse af det mindste antal medarrangører, som er påkrævet for den aktionskategori, ansøgningen gælder for samarbejdsprojekter, der indsendes af en kulturformidler fra et af de 12 kandidatlande, og som ikke involverer mindst én medarrangør fra en af EU's medlemsstater projekter, der ikke retter sig efter definitionerne af begreberne»arrangør«,»medarrangør«,»etårigt projekt«eller»samarbejdsaftale«som specificeret i denne indkaldelse af ansøgninger projekter, der indsendes inden for rammerne af denne indkaldelse af ansøgninger med UNESCO eller Europarådet som arrangør eller medarrangør. FÆLLES KRITERIER FOR YDELSE AF STØTTE OG BETINGELSER FOR FINANSIERING AF PROJEKTER, DER INDSENDES INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Ansøgere og medarrangører a) Ansøgere (projektledere) og medarrangører: skal være offentlige eller private kulturinstitutioner med en status som juridisk person hvis hovedaktivitet ligger inden for det kulturelle område; de skal være involveret i både udvikling og gennemførelse af projektet og skal også yde et væsentligt og betydeligt økonomisk bidrag til projektets budget ( 2 ) ( 1 ) Disse datoer må ikke forveksles med datoerne for begyndelse af den periode, inden for hvilken der kan ydes støtte til udgifter. ( 2 ) Deres finansielle deltagelse, af egne midler eller af indsamlede midler, skal mindst være på 5 % af det samlede budget.

6 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/9 skal være organisationer ( 1 ) i et af følgende lande, der deltager i programmet: de 15 medlemsstater i EF (Belgien, Danmark, Det Forenede Kongerige, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland, Østrig) de tre EØS-/EFTA-lande (Island, Liechtenstein og Norge) ( 2 ), følgende ti central- og østeuropæiske lande ( 3 ): Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien, samt Cypern og Malta ( 4 ); b) Ansøgere og medarrangører skal også: have operationel kapacitet til at gennemføre og fuldføre projektet med godt resultat og inden for tidsfristen i overensstemmelse med ansøgningen fremlægge garantier for finansiel levedygtighed (ved at fremsende kopier af deres godkendte regnskaber for de seneste tre regnskabsår) og for faglig hæderlighed (ved at fremsende kopier af deres vedtægter og et CV for de projektansvarlige i den ledende organisation samt i medarrangørernes organisationer) leve op til Kultur 2000-programmet og vademecumet om støtte fra Europa-Kommissionen (se internetadressen: c) Som støtteberettigede projektaktiviteter anses de aktiviteter i ansøgningen, der indledes efter den 15. april 2003 og falder sammen med den periode inden for hvilken, der kan ydes støtte til udgifter, som anført i tilskudsaftalen. SPECIFIKKE KRITERIER FOR YDELSE AF STØTTE OG BETINGELSER FOR FINANSIERING AF ETÅRIGE PROJEKTER, DER INDSENDES INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Betingelser for finansiering, der gælder for etårige projekter: Den støtte, der anmodes om til hvert projekt, skal beløbe sig til mellem EUR og EUR, og kan under alle omstændigheder ikke overstige 50 % af projektets samlede støtteberettigede budget. Ansøgninger om tilskudsbeløb uden for disse rammer vil blive udelukket. Kriterier for ydelse af støtte, der gælder for etårige projekter: Projekter skal omfatte medarrangører fra mindst tre (3) forskellige lande, der deltager i programmet. Der vil være særlig fokus på, i hvor stort omfang medarrangørerne er inddraget i udviklingen, gennemførelsen og finansieringen af projektet. For at komme i betragtning som medarrangør skal kulturformidleren være fra et land, der deltager i programmet, og have et præcist og betydeligt engagement i udviklingen og gennemførelsen af projektet og deltage økonomisk (dette indebærer en garanteret kapital af egne eller fremmede midler på mindst 5%af det samlede budget). Medarrangørernes engagement på hvert af disse områder skal fremgå tydeligt af projektansøgningen. ( 1 ) Det sted, hvor institutionen er registreret, eller hvor den har sin hovedaktivitet. ( 2 ) På de betingelser, der er fastsat i EØS-/EFTA-aftalerne og i tillægsprotokollerne hertil om deltagelse i de fællesskabsprogrammer, der er indgået med disse lande. ( 3 ) På de betingelser, der er fastsat i associationsrådets afgørelser, som er indgået med disse ansøgerlande om deres deltagelse i programmet. ( 4 ) Den endelige udvælgelse sker efter underskrivelsen af det aftalememorandum, der fastlægger de vilkår og betingelser, der skal gælde for disse ansøgerlandes deltagelse i programmet.

7 C 148/10 De Europæiske Fællesskabers Tidende SPECIFIKKE KRITERIER FOR YDELSE AF STØTTE OG BETINGELSER FOR FINANSIERING AF FLERÅRIGE PROJEKTER, DER INDSENDES INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE INDKALDELSE AF FORSLAG Betingelser for finansiering, der gælder for flerårige projekter: Den støtte, der tildeles det enkelte projekt, må ikke overstige 60 % af det samlede støtteberettigede budget for aftalen om kulturelt samarbejde. EU-tilskuddet vil ikke overstige EUR pr. år. Betaling vil ske i tre trancher over aftalens løbetid: et forskud, en foreløbig udbetaling og en endelig udbetaling. Foreløbige betalinger vil kun finde sted, når projektlederen midtvejs i projektet har indsendt en teknisk statusrapport om det arbejde, der er udført til dato, samt en detaljeret opgørelse over de faktiske årlige udgifter til disse aktiviteter, og denne statusrapport efterfølgende er blevet godkendt af Kommissionen. Den endelige betaling finder sted efter projektets afslutning. Kriterier for ydelse af støtte, der gælder for flerårige projekter: For at være støtteberettiget skal projekter vare mindst 24 måneder og højst 36 måneder og skal omfatte medarrangører fra mindst 5 deltagerlande. For at komme i betragtning som medarrangør skal kulturformidleren være fra et land, der deltager i programmet, og have et præcist og betydeligt engagement i udviklingen og gennemførelsen af projektet og deltage økonomisk (en garanteret kapital af egne eller fremmede midler på mindst 5% af det samlede budget). Medarrangørers engagement på hvert af disse områder skal fremgå tydeligt af projektansøgningen. Denne type projekt skal baseres på et fælles dokument i en juridisk form, der anerkendes i et af de lande, der deltager i programmet, og underskrevet af alle medarrangørerne, og som klart og præcist beskriver projektets målsætninger, de initiativer, der vil blive iværksat for at nå disse målsætninger, og hver medarrangørs rolle ved udviklingen og gennemførelsen af projektet. SPECIFIKKE KRITERIER FOR ALLE KULTURARVSPROJEKTER, DER INDSENDES INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE INDKALDELSE AF FORSLAG Ansøgninger om både etårige og flerårige samarbejdsprojekter inden for kulturarvsområdet, der omhandler fredede eller registrerede monumenter eller seværdigheder, skal ledsages af de relevante tilladelser/godkendelser fra de kompetente myndigheder, som tillader projektdeltagerne at påbegynde det planlagte arbejde med fredning, restaurering eller fremme, som skønnes nødvendigt for fredede eller registrerede monumenter eller seværdigheder. SPECIFIKKE KRITERIER FOR YDELSE AF STØTTE OG BETINGELSER FOR FINANSIERING AF OVERSÆTTELSESPRO- JEKTER, DER INDSENDES INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE INDKALDELSE AF FORSLAG Betingelser for ydelse af støtte, der gælder for oversættelsesprojekter: For oversættelsesprojekter vil Kommissionens støtte dække oversætterens/oversætternes honorarer, forudsat at de ikke overstiger EUR eller 60 % af publikationens samlede pris. I visse tilfælde kan støtten være mere end EUR, hvisder kan dokumenteresen særlig grund til det. De samlede udgivelsesudgifter skal specificeres med tydelig angivelse af de udgifter, der vedrører oversættelse. Der vil ikke blive ydet støtte til værker, der modtager støtte til dækning af oversættelsesomkostningerne fra andre kilder. Kriterier for ydelse af støtte til oversættelsesprojekter: Værker skrevet på mindre udbredte europæiske sprog herunder regionale sprog eller værker, som oversættes til disse sprog, vil blive prioriteret. Det værk, der skal oversættes, skal allerede være blevet udgivet.

8 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/11 Værkerne må ikke tidligere have været oversat til målsproget. Oversættelsen må tidligst påbegyndes 15. april De oversatte værker skal udgives senest den 30. november Ansøgninger fra udgivere alene eller i fællesskab skal omfatte oversættelse af mindst fire værker, der er berettigede til støtte, og ikke mere end ti støtteberettigede værker. SPECIFIKKE KRITERIER FOR YDELSE AF STØTTE OG BETINGELSER FOR FINANSIERING AF SAMARBEJDE OM PROJEKTER I TREDJELANDE, DER INDSENDES INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE INDKALDELSE AF ANSØG- NINGER Betingelser for finansiering, der gælder for samarbejde om projekter i tredjelande Den tildelte støtte vil beløbe sig til mellem EUR og EUR og kan under alle omstændigheder ikke overstige 50 % af projektets samlede støtteberettigede budget. Ansøgninger om tilskudsbeløb uden for disse rammer vil blive udelukket. Kriterier for støtte, der gælder for samarbejde om projekter i tredjelande Arrangementerne skal foregå i et tredjeland, der ikke deltager i programmet. De skal udføres i samarbejde med mindst tre offentlige kulturinstitutter eller andre kulturformidlere fra mindst tre af de lande, der deltager i programmet, og et offentligt kulturinstitut eller anden kulturformidler/andre kulturformidlere fra og i det pågældende tredjeland. Mindst et af de tre offentlige kulturinstitutter eller andre kulturformidlere i de lande, der deltager i programmet, skal ligeledesvære etableret i det pågældende tredjeland. De ansøgninger, der vedrører disse aktiviteter, vil blive forelagt for Kommissionen af de relevante myndigheder i projektlederens oprindelsesland gennem dennes faste repræsentation i Den Europæiske Union senest den 15. oktober For at komme i betragtning som medarrangør skal kulturformidleren være fra et land, der deltager i programmet, og have et præcist og betydeligt engagement i udviklingen og gennemførelsen af projektet og deltage økonomisk (en garanteret kapital af egne eller fremmede midler på mindst 5 % af det samlede budget). Medarrangørernes engagement skal fremgå tydeligt af projektansøgningen.

9 C 148/12 De Europæiske Fællesskabers Tidende BILAG C UDVÆLGELSESPROCEDURER OG -KRITERIER PROJEKTUDVÆLGELSESPROCEDURE Udvælgelsen af projekterne sker i tre faser: 1. Kontrol af støtteberettigelse Projektansøgningerne gennemgås for at sikre, at de er i fuld overensstemmelse med de fælles og specifikke kriterier for støtteberettigelse og finansiering. Udelukkelseskriterierne (som defineret i afsnit B) vil blive anvendt ( 1 ). Det vil ligeledesblive kontrolleret, om følgende betingelser er opfyldt. Ansøgningerne skal omfatte: 1) to kopier af ansøgningsskemaet underskrevet og dateret (dette SKAL omfatte underskrevne erklæringer med stempel BÅDE fra projektlederen og fra medarrangørerne). Kun et eksemplar af de relevante bilag er fornødent 2) kvittering for modtagelsen forsynet med den ansvarlige organisations adresse 3) som bilag 1, en behørigt attesteret kopi af den ansvarlige organisations vedtægter eller et tilsvarende dokument samt medarrangørernes vedtægter (undtaget er dog offentlige organisationer) 4) som bilag 2, curriculum vitæ for den person, der varetager den generelle koordinering af arbejdsprogrammet (den projektansvarlige), samt CV for de ansvarlige for projektet i hver af medarrangørernes organisation 5) som bilag 3, den seneste aktivitetsrapport fra den ansvarlige organisation og fra medarrangørerne (undtaget er dog offentlige organisationer) 6) som bilag 4, de seneste godkendte regnskaber for den ansvarlige organisation og for medarrangørerne (med undtagelse af offentlige organisationer) 7. og desuden vedlægges, kun for oversættelsesprojekter: som bilag 5, et eksemplar af bogen som bilag 6, en kopi af oversættelsesrettighederne som bilag 7, en kopi af aftalen, som er indgået mellem forlaget og oversætteren/oversætterne som bilag 8, en specifikation af de samlede udgivelsesomkostninger med tydelig angivelse af de udgifter, der vedrører oversættelse som bilag 9, oversætterens/oversætternes CV som bilag 10, forlagets daterede og underskrevne erklæring om, at oversætterens navn og støtten fra Fællesskabet klart vil blive angivet i det oversatte værk ( 1 ) Det sprog, der anvendes til kontakt med Kommissionen, og især i forbindelse med indsendelse af projektansøgningen og rapporterne skal være et af Fællesskabets 11 officielle sprog.

10 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/13 8) og desuden, kun for projekter om samarbejdsaftaler: som bilag 11, teksten til samarbejdsaftalen (med beskrivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, og underskrevet af medarrangørerne) i en retlig form, der er anerkendt i et af de lande, der deltager i programmet 9) og desuden, kun for kulturarvsprojekter: som bilag 12, de relevante tilladelser/godkendelser fra de kompetente myndigheder, som tillader projektdeltagerne at påbegynde det planlagte arbejde med fredning, restaurering eller fremme, som skønnes nødvendigt for fredede eller registrerede monumenter eller seværdigheder. Denne kontrol håndhævesstrengt, og projekter, der ikke indeholder de ovennævnte dokumenter, vil ikke blive godkendt som støtteberettiget. 2. Evaluering og udvælgelse Kommissionen udvælger projekterne på grundlag af kriterierne for Kultur 2000-programmet som beskrevet i denne indkaldelse af ansøgninger. Kommissionen foretager denne udvælgelse efter udtalelse fra en gruppe af uafhængige eksperter nedsat på grundlag af forslag indsendt af de lande, der deltager i programmet, og efter at have indhentet udtalelse fra udvalget bestående af medlemsstaternes repræsentanter. Repræsentanterne for EØS-/EFTA-landene (Island, Liechtenstein og Norge) deltager i udvalgets møder med de samme rettigheder og forpligtelser som medlemsstaterne med undtagelse af stemmeretten. Repræsentanterne for de 12 ovennævnte kandidatlande deltager i udvalgets møder som observatører i forbindelse med de punkter, der berører dem. De er ikke til stede ved gennemgangen af de øvrige punkter, lige som de ikke har stemmeret. 3. Resultater Resultaterne af udvælgelsen af projekter meddeles, når den officielle udvælgelsesprocedure er tilendebragt. Der vil ikke blive givet oplysninger om resultatet af de enkelte projekter før den dato. EVALUERINGSKRITERIER Alle støtteberettigede projektansøgninger fremsendt til Kultur 2000 vil blive evalueret af en gruppe af uafhængige eksperter. Udvælgelsen af projekterne tager udgangspunkt i denne evaluering. (Se Projektudvælgelsesprocedure ovenfor). Projekterne vil blive evalueret på grundlag af vedtagne standardkriterier. Disse kriterier vil fokusere på de elementer i en ansøgning, der anses for at være nødvendige for udviklingen og gennemførelsen af et kvalitetsprojekt, der giver virkelig europæisk merværdi, og som beskæftiger sig med programmets målsætninger. Alle formidlere skal holde sig hovedprincipperne for evalueringskriterierne for øje, når der udarbejdes ansøgninger. De til grund for evalueringskriterierne liggende overvejelser er: Europæisk merværdi: projekter, der anses for at give virkelig europæisk merværdi, er projekter, som med hensyn til deres målsætninger, metoder og karakter af samarbejdet har et perspektiv, der rækker ud over lokale, regionale eller endog nationale interesser og sigter mod at udvikle synergi på europæisk niveau. Der vil blive lagt særlig vægt på projekter, der menes at indeholde disse elementer.

11 C 148/14 De Europæiske Fællesskabers Tidende I relation til denne indkaldelse og evalueringen er de faktorer, der vil indgå i bedømmelsen af et projekts europæiske merværdi, følgende: antallet af deltagerlande: anser en gruppe af uafhængige eksperter et antal projekter for at være lige kvalificeret, vil projekter med det største antal medarrangører eller partnere fra forskellige deltagerlande blive foretrukket i hvor høj grad de involverede organisationer er repræsentative med hensyn til den sektor, der er omfattet, de foreslåede aktiviteter og deres relevans for målgruppen/støttemodtagerne graden af ekspertise og erfaring hos dem, der er involveret i projektstyring og -gennemførelse, for så vidt angår den kategori/de aktiviteter, der er omfattet den europæiske karakter af den målgruppe/de støttemodtagere, som de foreslåede aktiviteter skal dække antallet af målgrupper/støttemodtagere, der nås gennem de foreslåede aktiviteter (dette har særlig relevans for turnerende/udøvende aktiviteter relevansen af den målgruppe/de støttemodtagere, der nås gennem de foreslåede aktiviteter, for programmets målsætninger, jf. artikel 1 i afgørelse nr. 508/2000/EF, og de aktiviteter, der vedrører den relevante etårige sektor og de flerårige målsætninger, der er fastlagt i indkaldelsen af ansøgninger muligheden for fortsat samarbejde, yderligere aktivitet eller varige fordele, der opstår på europæisk plan som følge af de foreslåede aktiviteter. Kvalitet: der vil blive lagt særlig vægt på projekter, der i kraft af partnernes samarbejde, ansøgningens og metodernes grundighed, budgettets klarhed, den foreslåede projektstyring og en original tilgang, viser, at deres ansøgning ikke blot vil forholde sig til programmets kriterier og målsætninger, men også kan gennemføres med succes. I relation til denne indkaldelse og evalueringen er de faktorer, der vil indgå i bedømmelsen af et projekts kvalitet, følgende: i hvor høj grad den enkelte medarrangør er involveret i udviklingen, gennemførelsen og finansieringen af projektet relevansen af de foreslåede aktiviteter for programmets målsætninger, jf. artikel 1, i afgørelse nr. 508/2000/EF, og de aktiviteter, der vedrører den relevante etårige sektor og de flerårige målsætninger, der er fastlagt i denne indkaldelse af ansøgninger de foreslåede aktiviteters relevans for målgruppen/støttemodtagerne forholdet mellem de foreslåede aktiviteter og budgettet og det personale, der er til rådighed til at gennemføre ansøgningen graden af præcision i budgetspecifikationen og spørgsmålet om, hvorvidt der er en klar relation mellem de beløb, der afsættes til aktiviteterne, aktiviteternes art og de anvendte metoder til gennemførelsen heraf. Fornyelse og kreativitet: der vil blive lagt særlig vægt på projekter, der menes at demonstrere fornyelse og kreativitet i derestilgang, deresperspektiv, deresmetoder eller karakteren af deressamarbejde.

12 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/15 BILAG D FINANSIELLE OG KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER UDGIFTERNES STØTTEBERETTIGELSE OG RETNINGSLINJERNE FOR TILDELING AF FÆLLESSKABSSTØTTE Støtteberettigede udgifter ( 1 ) I forbindelse med etårige projekter og kulturelle samarbejdsprojekter i tredjelande, der ikke deltager i programmet, kommer de udgifter i betragtning, der er forbundet med aktiviteter, der begynder tidligst 15. april 2003, og falder sammen med den periode, inden for hvilken der kan ydes støtte til udgifter, som anført i tilskudsaftalen. I forbindelse med samarbejdsprojekter kommer de udgifter i betragtning, der er forbundet med aktiviteter, der begynder tidligst 15. april 2003, og falder sammen med den periode, inden for hvilken der kan ydes støtte til udgifter, som anført i tilskudsaftalen. Kun de nedenfor anførte udgiftskategorier er støtteberettigede, forudsat at de er behandlet regnskabsmæssigt korrekt og evalueret i overensstemmelse med markedsvilkårene og kan identificeres og verificeres. Der skal være tale om direkte udgifter (der er direkte forbundet med projektet og nødvendige for dets gennemførelse under hensyntagen til lønsomhedsprincippet): udgifter til personale, der udelukkende er beskæftiget med gennemførelsen af projektet, er kun berettigede til støtte, når de i medarrangørernes regnskabssystemer tydeligt kan isoleres, og det kan påvises, hvor stor en procentdel af personalets tid, der er blevet brugt til gennemførelsen af projektet i den periode, hvor udgifterne var berettigede til støtte, og dermed den procentdel af udgifter til personale, der kan henføres til projektudgifter rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med projektet (møder, europæiske møder, uddannelsesmobilitet osv.) udgifter til afholdelse af konferencer (leje af lokaler, tolkning m.v.) udgifter til publikation og distribution udgifter til udstyr (ved køb af varigt udstyr kan kun afskrivningen tages i betragtning) udgifter til hjælpematerialer og andre leverancer telekommunikationsudgifter forsikring, leje af lokaler og udstyr, ophavsret (herunder royalties), opfølgning, gennemførlighedsundersøgelser, udgifter til teknisk styring og koordinering, honorarer til kunstnerne. Ikke-støtteberettigede udgifter Følgende udgifter kan under ingen omstændigheder betragtes som støtteberettigede: kapitalomkostninger hensættelser af generel karakter (til dækning af tab eller eventuel fremtidig gæld) gæld debitorrenter tvivlsomme tilgodehavender valutakurstab, undtagen i ganske særlige og på forhånd angivne tilfælde ekstravagante eller overdrevne udgifter fremstilling af publikationer og andet materiale med kommercielt formål; dog kan monografier, artikelsamlinger, tidsskrifter, plader, cd'er, cd-rom, CDI og videoer tages i betragtning, hvis de er en integrerende del af projektet ( 1 ) Disse udgifter er kun berettigede til støtte for kulturformidlere fra de 15 medlemsstater, de tre EØS-/EFTA-lande og de 12 kandidatlande, der deltager i dette program (som anført i bilag B, litra a)).

13 C 148/16 De Europæiske Fællesskabers Tidende kulturformidleres investerings- eller driftsudgifter, der ikke er en integrerende del af projektet naturalydelser (indskud af jord eller anden fast ejendom helt eller delvist, varigt udstyr, råmaterialer, ulønnet frivilligt arbejde) under alle omstændigheder. GENERELLE FINANSIELLE OG ADMINISTRATIVE PROCEDURER 1. Projektets varighed De indsendte projekter skal have klare og præcise mål og en varighed, der er realistisk for deres gennemførelse, og som ikke overstiger varigheden af hver enkelt aktion, dvs.: 12 måneder: for etårige samarbejdsprojekter for kulturelle samarbejdsprojekter i tredjelande, der ikke deltager i programmet og ikke mindre end 24 måneder og højst 36 måneder for projekter om samarbejdsaftaler. Projektets startdato og slutdato skal fremgå klart af ansøgningen 2. Kontraktlige betingelser Fællesskabsstøtten udbetales inden for rammerne af en aftale om EU-tilskud mellem Kommissionen og den ansvarlige organisation, der udpeges som støttemodtager. Kommissionen kan som betingelse for udbetaling af støtten kræve, at støttemodtageren og de andre medarrangører i projektet indgår en aftale om gennemførelsen af projektet, herunder om de finansielle bestemmelser. Støttemodtagerne skal nøje overholde de gældende administrative bestemmelser på området. Kommissionen lægger stor vægt på kvaliteten af den administrative og finansielle forvaltning af projekterne. Kommissionen kan ikke holdes juridisk ansvarlig for projekter, der har modtaget finansiel støtte. Den finansielle støtte, som Kommissionen yder, udgør ikke en fordring og kan derfor ikke overdrages til en tredjepart. 3. Overholdelse af frister De frister, der er angivet i aftalen om EU-tilskud, skal overholdes nøje. Rent undtagelsesvis kan aftaleperioden kun forlænges én gang, hvis gennemførelsen af projektet rammes af en forsinkelse. Den yderligere frist, der ansøges om, og årsagerne til forsinkelsen skal fremgå af en officiel ansøgning og tydeligt angive den foreslåede ændring af tidsplanen og budgetmæssige virkninger, og skal indsendes senest to måneder inden udløbet af den kontraktperiode, der er anført i aftalen om EU-tilskud. Ansøgninger vil blive behandlet i overensstemmelse hermed, og hvis de godkendes vil støttemodtageren få tilsendt et tillæg til aftalen om EU-tilskud til underskrift. En eventuel forsinkelse, der resulterer i, at projektet bliver færdigt efter den aftalte færdiggørelsesdato, og som ikke skyldes en forudgående aftalt ændring af den originale aftale om EU-tilskud fra Kommissionens side, som forklaret i det foregående, vil medføre en nedsættelse af finansieringen ved at fjerne alle ikke-støtteberettigede udgifter, dvs. udgifter påløbet efter den aftalte færdiggørelsesdato. 4. Samfinansiering Fællesskabsstøtten inden for dette program tildeles under forudsætning af, at der foreligger skriftligt og bindende bevis for den finansielle forpligtelse (forpligtelsens beløb) fra medarrangørerne for gennemførelsen af projektet. 5. Betalingsbetingelser Støtten udbetales i to trancher (undtagen for oversættelsesprojekter, hvor støtten udbetales i én tranche ved projektets afslutning). Udbetalingen af første tranche foretages inden for to måneder efter underskrivelse af aftalen. Udbetalingen af den anden tranche sker, når Kommissionen har godkendt de finansielle aktivitetsrapporter. For flerårige samarbejdsaftaler sker udbetalingen af støttebeløbet i tre trancher: et forskud, en foreløbig udbetaling midtvejsog en endelig udbetaling, når projektet er afsluttet. Da Kommissionens bidrag udgør en vis procentdel af de samlede anslåede udgifter til projektet, vil den endelige udbetaling blive beregnet på grundlag af de opgivne faktiske støtteberettigede udgifter og under hensyntagen til andre bidrag eller eventuelle indskud fra projektlederen og medarrangørerne. Såfremt de faktiske udgifter, som godkendes af Kommissionen, er mindre end de samlede anslåede udgifter, nedsætter Kommissionen sit bidrag proportionelt hermed og foretager eventuelt en geninddrivelse af de for meget udbetalte beløb. Projekterne må under ingen omstændigheder give overskud.

14 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/17 6. Almindelige bestemmelser Kommissionen foretager en inspektion og finanskontrol af anvendelsen af den støtte, som udbetales til støttemodtagerne. Såfremt ansøgeren helt eller delvist tilbageholder oplysninger, der vil kunne få betydning for Kommissionens endelige beslutning, vil det systematisk medføre, at ansøgningen afvises. Såfremt dette påvises på et senere tidspunkt, har Kommissionen ret til at bringe aftalen om EU-tilskud til ophør og kræve fuldstændig tilbagebetaling af hele det beløb, som støttemodtageren har modtaget i forbindelse med den pågældende aftale. RAPPORT OG ENDELIG OPGØRELSE Når et projekt, der har modtaget fællesskabsstøtte, afsluttes, skal projektlederen indsende en aktivitetsrapport (inklusive et endeligt regnskab) om resultaterne af projektet, og forsyne Europa-Kommissionen med alle de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med evalueringen af projektet. Denne rapport, der skal indeholde en kortfattet men fuldstændig beskrivelse af resultaterne af projektaktiviteterne, skal ligeledes ledsages af alle de publikationer, der måtte være udgivet i løbet af projektet. Rapporten skal endvidere indeholde en rapport fra hver medarrangør om deres aktive deltagelse under forløbet af projektet. Såfremt en aktivitet bliver lukrativ, skal den støtte, som Kommissionen har ydet, tilbagebetales i forhold til det overskud, der realiseres. Hvis de samlede faktisk afholdte udgifter er mindre end de samlede anslåede udgifter, nedsætter Kommissionen sit bidrag i forhold til forskellen mellem de to resultater. Det er derfor i ansøgernes interesse, at budgetoverslaget er realistisk. OFFENTLIGGØRELSE Arrangørerne af de udvalgte projekter er kontraktligt forpligtet til på alle hensigtsmæssige måder og på de betingelser, der er opstillet i aftalen om EU-tilskud, at sikre, at den støtte, som Den Europæiske Union har ydet til den pågældende aktivitet, offentliggøres, mens projektet er i gang, og nævnes i publikationer og efterfølgende i permanent eller løbende publikationsmateriale. Bevis for denne offentlige omtale skal medtages i både foreløbige og endelige rapporter. INDSENDELSE AF ANSØGNINGER Indkaldelsen af ansøgninger og ansøgningsskemaerne kan findes på Europa-serveren på internettet på følgende adresse: Ansøgningsformularerne kan om nødvendigt fås ved henvendelse til kontaktpunkterne i medlemsstaterne og i EØS-/EFTA-landene (se vedlagte liste) eller ved henvendelse til kontoret»udvikling af kulturpolitik. Rammeprogrammet Kultur 2000«på nedenstående adresse: European Commission Policy development in the cultural sphere Culture 2000 framework programme B-100 Bureau 6/41 B-1049 Brussels. De behørigt udfyldte ansøgninger skal indsendes på standardformularen. Ansøgninger, der indsendes via e-post eller telefax, vil blive afvist. Håndskrevne ansøgninger vil ikke blive accepteret. Ansøgningerne fremsendes til ovenstående adresse: senest den 15. oktober 2002 for alle etårige projekter og tredjelandeprojekter og senest 31. oktober 2002 for alle flerårige projekter om samarbejdsaftaler (poststemplets dato eller stempel fra firmaer, der påtager sig hurtig ekspedition, er gældende for etårige og flerårige projekter). Ansøgningsfristen skal overholdes nøje, da den ikke kan forlænges.

15 C 148/18 De Europæiske Fællesskabers Tidende BILAG E LISTE OVER KULTURELLE KONTAKTPUNKTER I EUROPA Belgien Det flamske fællesskab: Theo van Malderen Sociusvzw Gallaitstraat 86 B-1030 Bruxelles/Brussel Tlf. (32-2) Fax (32-2) E-post: Det franske og det tysksprogede fællesskab: Claudine Lison c/o Wallonie-BruxellesThéatre place Surlet de Chokier B-1000 Bruxelles/Brussel Tlf. (32-2) Fax (32-2) E-post: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Plaza del Rey n o 1 E Madrid Tlf. (34) Fax: (34) E-post: Frankrig Relais- Culture Europe Claude Veron - Valérie Martino 17, rue Montorgueil F Paris Tlf. (33-1) Fax (33-1) E-post: Irland Danmark Cultural Contact Point Denmark Rasmus Wiinstedt Tscherning Medie- og Tilskudssekretariatet (The Media and GrantsSecretariat) Nybrogade 10 DK-1203 København K Tlf. (45) Fax (45) E-post: Tyskland Sabine Bornemann Cultural Contact Point c/o Deutscher Kulturrat Weberstraße 59A D Bonn Tlf. (49-228) Fax (49-228) E-post: Grækenland Cultural Contact Point Greece GeorgiosLiontos Ministry of Culture Directorate of European Affairs 17 rue Ermou GR Athens Tlf. (30-1) Fax (30-1) E-post: Spanien Punto de Contacto Cultural de España Ángel P. Conde Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural Cultural Contact Point Ireland Emma Kelly Kira Ravinskaya Catherine Boothman The ArtsCouncil/An Chomhairle Ealaion 70 Merrion Square Dublin 2 Irland Fax (353-1) Kira Ravinskaya Tlf. (353-1) Emma Kelly Tlf. (353-1) Catherine Boothman Tlf. (353-1) Italien Antenna Culturale Europea CCP Italy Massimo Scalari/Cristina Bartolini Dialoghi per la Cultura Europea, Antenna Culturale Europea Piazza Castello, 9 I Torino Tlf. (39) Fax (39) E-post: Luxembourg Marie-Ange Schimmer RelaisCulture Europe-Luxembourg Agence luxembourgeoise d'action culturelle 34b, rue Philippe II L-2340 Luxembourg Tlf. (352) Fax (352) E-post:

16 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/19 Nederlandene Cultural Contact Point-Netherlands Yvette Gieles CCP/SICA Service Centre for International Cultural Activities Keizersgracht DS Amsterdam Nederlandene Tlf. (31) Fax (31) E-post: Østrig Sigrid Olbrich-Hiebler Federal Chancellery Department for the Arts Bundeskanzleramt Kunstsektion Cultural Contact Point Austria Schottengasse 1 A-1010 Wien Tlf. (43-1) Fax (43-1) E-post: Vedrørende kulturarv: Liselotte Haschke Ministry for Education, Science and Culture Schreyvogelgasse 2 A-1010 Wien Tlf. (43-1) Fax (43-1) E-post: Portugal Ministerio da Cultura Europa-Cultura/Divulgação MsAna Paula Silva Palácio Foz Praça dosrestauradores P Lissabon Tlf. (351-21) /2 Fax (351-21) E-post: Finland Cultural Contact Point Finland Ulla Holmlund/Hanna Hietaluoma Centre for International Mobility CIMO PO Box 343 Hakaniemenkatu 2 FIN Helsinki Tlf. (358-9) / Fax (358-9) E-post: Sverige Vedrørende kulturelle aktiviteter og litteratur: The National Council for Cultural Affairs Leif Sundkvist Box 7843 S Stockholm Tlf. (46-8) Fax (46-8) E-post: Vedrørende kulturarv: Swedish National Heritage Board Maria Wikman Box 5405 S Stockholm Tlf. (46-8) Fax (46-8) E-post: Det Forenede Kongerige Cultural Contact Point UK Geoffrey Brown Euclid Mount Pleasant Liverpool L3 5SD Det Forenede Kongerige Tlf. (44-151) Fax (44-151) E-post: Bulgarien Euro-Bulgarian Cultural Centre Yavor Koinakov 17 Al. Stamboliiski Blvd. BG-1040 Sofia Tlf. (359-2) Fax (359-2) E-post: Ministry of Culture Iveta Dimova/Daniela Kaneva 17 Al, Stamboliiski Blvd. BG-1040 Sofia Tel. (359-2) Fax (359-2) Tjekkiet Cultural Contact Point Czech Republic Eva Zákova Divadelní Ústav Celetná 17 CZ Praha 1 Tlf. (420-2) / Fax (420-2) E-post: Vedrørende kulturarv: Eva Lukásovásová State Institute for the Preservation of the Cultural Heritage Malá Strana, Valdstejnské nám. 3 CZ Praha 1 Tlfl. (420-2) / Fax: (420-2) E-post:

17 C 148/20 De Europæiske Fællesskabers Tidende Estland Eike Eller International Relationsand European Integration Department 23 Suur-Karja Street EE Tallinn Tlf. (372) Fax (372) E-post: Norge Cultural Contact Point Norway Jean YvesGallardo Grev Wedelsplass1 N-0151 Oslo Tlf. (47) Fax (47) E-post: web site: Ungarn Cultural Contact Point of Hungary KultúrPont Iroda Attila Zongor Kazinczy u HU-1075 Budapest Tlf.. (36-1) Fax (36-1) E-post: Polen Pawel Wyszomirski Institute for National Heritage/Instytut Dziedzictwa Narodowego ul. Nowogrodzka 44, m Warszawa Polen Tlf./Fax (48) / / E-post: Island Cultural Contact Point Iceland Svanbjörg Einarsdottir Túngata 14 IS-101 Reykjavik Tlf. (354) Fax (354) E-post: Letland Ilona Grodska Consultant of EU programme»culture 2000«Ministry of Culture 11a K. Valdemara Str. LV-1364 Riga Tlf. (371) Fax (371) E-post: Litauen Europoskulturosprogramu centras/lithuanian CCP Agne Martikoniene J. Basanaviciaus, 5 LT-2600 Vilnius Tlf. (370) Fax (370) E-post: Rumænien Vladimir Simon Director Cultural Contact Point of Romania Piata Presei Libere RO Bucharest Tlf./Fax (401) E-post: Slovakiet Bozena Kríziková Ministry of Culture Department of European Integration Nám. SNP c. 33 SK Bratislava Tlf. (421) Fax (421) E-post: Slovenien Cultural Contact Point Slovenia Mateja Lazar SCCA, Centre for Contemporary Arts Ljubljana (SCCA- Ljubljana) Vegova 8 SI-1000 Ljubljana Tlf. (386) Fax (386) E-post: ljubljana.si/ccp/

KULTUR 2000: INDKALDELSE AF FORSLAG FOR

KULTUR 2000: INDKALDELSE AF FORSLAG FOR C 195/20 Den Europæiske Unions Tidende 19.8.2003 III (Oplysninger) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INDKALDELSE AF FORSLAG FOR 2004 (2003/C 195/14) INDLEDNING Dette dokument indeholder oplysninger om gennemførelsen

Læs mere

KOMMISSIONEN. Stłtte fra Den Europæiske Union til kultur Kultur 2000-programmet. Gennemfłrelse af programmet for 2001 og indkaldelse af ansłgninger

KOMMISSIONEN. Stłtte fra Den Europæiske Union til kultur Kultur 2000-programmet. Gennemfłrelse af programmet for 2001 og indkaldelse af ansłgninger 24.1.2001 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 21/11 KOMMISSIONEN Stłtte fra Den Europæiske Union til kultur Kultur 2000-programmet Gennemfłrelse af programmet for 2001 og indkaldelse af ansłgninger (2001/C

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMAET "Kriterier og betingelser for ansøgninger vedrørende indkaldelse af forslag VP/1999/002" bør læses omhyggeligt, inden skemaet udfyldes. De betingelser, der fremgår af indkaldelsen

Læs mere

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost B3-2008 "KULTUR 2000" RAMMEPROGRAM PÅ KULTUROMRÅDET

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost B3-2008 KULTUR 2000 RAMMEPROGRAM PÅ KULTUROMRÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur Kultur, av-politik og sport Kultur: politik og rammeprogram SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

III. (Oplysninger) KOMMISSIONEN. Stłtte fra Den Europæiske Union til kultur. Kultur 2000-programmet (EAC 11/00)

III. (Oplysninger) KOMMISSIONEN. Stłtte fra Den Europæiske Union til kultur. Kultur 2000-programmet (EAC 11/00) 8.4.2000 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 101/17 III (Oplysninger) KOMMISSIONEN Stłtte fra Den Europæiske Union til kultur Kultur 2000-programmet (EAC 11/00) Gennemfłrelse af programmet for 2000 og

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

Verifikation af miljøteknologi (ETV)

Verifikation af miljøteknologi (ETV) Verifikation af miljøteknologi (ETV) 20/02/2008-21/03/2008 Der er 371 svar ud af 371, der opfylder dine kriterier 0. DELTAGELSE Land DE - Tyskland 63 (17%) NL - Nederlandene 44 (11.9%) CZ - Tjekkiet 30

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

MØDER MELLEM BORGERE

MØDER MELLEM BORGERE Støtteansøgning GD for Uddannelse og Kultur EF-handlingsprogrammet til fremme af aktivt medborgerskab i Europa VENSKABSBYSAMARBEJDE Indkaldelse af forslag GD EAC nr. 25/05 MØDER MELLEM BORGERE Læs indkaldelsen

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse:

20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: 20 hovedstæder i Europa Navn: Klasse: A Norge Helsinki B Belgien Wien C Albanien Kyiv D Polen Andorra-la Vella E Bulgarien Sofia F Finland Dublin G Irland Lissabon H Kroatien Tirane I Holland Sarajevo

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig

Det Europæiske Jernbaneagentur. Valenciennes, Frankrig Det Europæiske Jernbaneagentur Valenciennes, Frankrig Indkaldelse af ansøgninger til optagelse på liste over eksperter i Human Factors, der skal bistå det nationale undersøgelsesorgan i visse medlemsstater

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2002 Indkaldelse af ansøgninger- budgetpost B3-2008 "KULTUR 2000" - RAMMEPROGRAMMET PÅ KULTUROMRÅDET

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2002 Indkaldelse af ansøgninger- budgetpost B3-2008 KULTUR 2000 - RAMMEPROGRAMMET PÅ KULTUROMRÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR UDDANNELSE OG KULTUR Direktorat C - Kultur, av-politik og sport Udvikling af kulturpolitik. Rammeprogrammet "Kultur 2000" Indledning SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.011 KOM(011) 35 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET anden rapport om frivillig

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR)

Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Offentlig høring om evaluering af forordningen om det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR) Felter med en * skal udfyldes. Indledning Hvad er E-PRTR-forordningen?

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM MANGFOLDIGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN OG BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 14.06.2005-15.07.2005 803 svar Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor D - Fremstillingsvirksomhed 225 28,0% K - Fast ejendom,

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM)

INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM) BILAG III SÆRLIGE BESTEMMELSER INTRAEUROPÆISK STIPENDIUM (EURATOM) III. 1 Definitioner Ud over definitionerne i artikel II.1 gælder følgende definitioner for denne kontrakt: 1. Aftale: en skriftlig aftale

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. "Aftale om støtte"

STANDARDKONTRAKT. Ledsageforanstaltninger. Aftale om støtte STANDARDKONTRAKT Ledsageforanstaltninger "Aftale om støtte" -1- AFTALE om STØTTE mellem Det Europæiske Fællesskab ("Fællesskabet"), repræsenteret ved Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ("Kommissionen"),

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN,

DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB, KONGERIGET BELGIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK, KONGERIGET SPANIEN, AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS

Læs mere

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE

EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK EU STØTTE: CREATIVE EUROPE CULTURE 2014-2020 CREATIVE EUROPE CULTURE CREATIVE EUROPE CULTURE 3 Hvad er Creative Europe? Creative Europe er Europa-Kommissionens

Læs mere

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES

TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES TILGÆNGELIG INFORMATION I EN LIVSLANG LÆRINGSPROCES Alle elever og studerende har en fundamental ret til at få adgang til information, uanset om de har handicaps, særlige behov mv. eller ej. Informations-

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: TILTRÆDELSESAKT, BILAG VIII UDKAST TIL RETSAKTER

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia.

Forbind de 6 lande med de 6 hovedstæder. Schweiz. Tallinn. Italien. Bern. Dublin. Irland. Estland. Rom. Cypern. Stockholm. Nicosia. Navn: Klasse: Schweiz Tallinn Italien Bern Irland Dublin Estland Rom Cypern Stockholm Sverige Nicosia Materiale ID: VEN.580.1.1.da Navn: Klasse: Estland Warszawa Tjekkiet Riga Italien Reykjavik Letland

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa.

Europas Hovedstæder. Rom. Estland. Tjekkiet. Stockholm. Italien. Wien. Tallinn. Letland. Polen. Moskva. Island. Tirane. Østrig. Warszawa. Estland Rom Tjekkiet Stockholm Italien Wien Tallinn Polen Moskva Island Tirane Østrig Warszawa Albanien Reykjavik Sverige Prag Rusland Materiale ID: VEN.581.1.1.da Albanien Tirane Moldova Rom Polen Valletta

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009

Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af omkostningskoder (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 September 2009 Betalingstjenesteloven (BTL) og brug af (OUR, SHA og BEN) fra 1. november 2009 1. Formålet med denne information Formålet med denne information er at oplyse kontohaverne i SKB/OBS om, hvilke

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ "One of Us"

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ One of Us EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2014 COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om det europæiske borgerinitiativ "One of Us" DA DA BILAG I: PROCEDUREMÆSSIGE ASPEKTER

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om EØF-typegodkendelse og - verifikation BEK nr 161 af 05/03/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-35-00006 Senere ændringer

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7.

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2017) 482 final ANNEXES 1-7. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0220 (COD) 12307/17 ADD 1 INST 345 POLGEN 122 FORSLAG fra: modtaget: 13. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 147 Offentligt NOTAT Status for Danmarks implementering af EU s indre markedslovgivning (november 2014 maj 2015) Resumé Europa-Kommissionen offentliggør halvårligt

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. APRIL 2003 Det led, der henvises til i artikel 3, stk. 2, skal indsættes

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2015 COM(2015) 665 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM FØDEVARER OG FØDEVAREINGREDIENSER, SOM ER BEHANDLET MED IONISERENDE STRÅLING

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0138 Offentligt DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.3.2011 KOM(2011) 138 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5908/17 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 1. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25 Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS BESLUTNING. af 19.2.2009 DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.2.2009 K(2009) 1201 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE KOMMISSIONENS BESLUTNING af 19.2.2009 om ændring af de i bilagene til denne beslutning

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16.

Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN AF 16. 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Dänisch (Normativer Teil) 1 von 89 BILAG A Liste som omhandlet i aftalens artikel 3 DEL I RETSAKTER, SOM OMHANDLET I EØS-AFTALEN, DER ÆNDRES VED TILTRÆDELSESAKTEN

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale

Det er afgørende, at alle spørgsmål og de relaterede svar fremstår klart i den enkelte kandidatbys indsendte materiale ANSØGNING OM AT BLIVE EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD (udfyldes af kandidatbyerne) (Dansk oversættelse af EU Kommissionens engelske version af Proposed Application. Der henvises til EU Kommissionens engelske

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Vertragstext Dänisch (Normativer Teil) 1 von 23 AFTALE OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER

(Lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER 22.11.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 303/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) AFGØRELSER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1194/2011/EU af 16. november 2011 om oprettelse af et EU-tiltag

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet forventer at meddele tilsagn om støtte og afslag på ansøgninger inden udgangen af 2017. Støtte til initiativer, der fremmer integration mellem forskellige forsyningssektorer Kontor/afdeling Energikontor II Dato 6. juli 2017 J nr. 2017-2254 /Mvi, Jawih Indkaldelse af ansøgninger til Smart

Læs mere

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL)

BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) BILAG nr. 1 (PRÆAMBEL) KAPITEL X Europæisk Samarbejdsudvalg eller informations- og høringsprocedure i fællesskabsvirksomheder. 1. Afsnit : Anvendelsesområde? L 439-6 Med det formål at sikre de ansattes

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere