KULTUR 2000 INDKALDELSE AF FORSLAG FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUR 2000 INDKALDELSE AF FORSLAG FOR"

Transkript

1 C 148/4 De Europæiske Fællesskabers Tidende III (Oplysninger) KOMMISSIONEN KULTUR 2000 INDKALDELSE AF FORSLAG FOR 2003 (2002/C 148/04) INDLEDNING Dette dokument indeholder oplysninger om gennemførelsen for 2003 af Kultur 2000-programmet, som blev vedtaget den 14. februar 2000 af Europa-Parlamentet og Rådet efter høring af Regionsudvalget (afgørelse nr. 508/2000/EF offentliggjort i EFT L 63 af , s. 1). Dokumentet omfatter en indkaldelse af ansøgninger om fællesskabsstøtte til kulturelle projekter og arrangementer, der indledes i 2003, og som afholdes af kulturorganisationer fra de 30 lande, der deltager i programmet ( 1 ). Denne indkaldelse af forslag er den fjerde årlige indkaldelse af projektforslag i henhold til Kultur 2000-programmet. Programmet løber over en periode på fem år med start den 1. januar DE GENERELLE MÅLSÆTNINGER FOR KULTUR 2000-PROGRAMMET Kultur 2000-programmet bidrager til at fremhæve det fælles europæiske kulturområde. Dette sker ved fremme af samarbejdet mellem kunstnere, kulturformidlere, private og offentlige kulturorganisationer, aktiviteter i kulturelle netværk og andre partnere samt kulturinstitutioner i medlemsstaterne og i de øvrige lande, der deltager. Kultur 2000 har følgende mål: 1) fremme af den kulturelle dialog og det gensidige kendskab til de europæiske folks kultur og historie 2) fremme af kreativitet og tværnational kulturspredning og bevægelighed for kunstnere, skabende personer, andre kulturformidlere og fagfolk samt deres værker, med særlig vægt på unge og ugunstigt stillede personer og på kulturel mangfoldighed ( 1 ) De 15 medlemsstater i EF (Belgien, Danmark, Det Forenede Kongerige, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland og Østrig); de tre EØS-/EFTA-lande (Island, Liechtenstein og Norge); følgende 12 kandidatlande: Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien samt Cypern og Malta. 3) styrkelse af den kulturelle mangfoldighed og udvikling af nye kulturelle udtryksformer 4) fremme af kendskabet i Fællesskabet til væsentlig europæisk kulturarv, formidling af knowhow og fremme af de bedste metoder for bevarelse og beskyttelse af denne kulturarv 5) anerkendelse af kulturens bidrag til den socioøkonomiske udvikling 6) fremme af en tværkulturel dialog og gensidig udveksling mellem de europæiske kulturer og andre kulturer i verden 7) udtrykkelig anerkendelse af kulturen som en økonomisk faktor og som en faktor for social og folkelig integration 8) forbedring af adgang til og deltagelse i kulturlivet i Den Europæiske Union for flest mulige borgere. GENNEMFØRELSE AF KULTUR 2000-PROGRAMMET Flerårige emner»kultur 2000«har til formål at tilvejebringe finansiering af kvalitetsprojekter, der fremmer fornyelse og kreativitet, leverer virkelig europæisk merværdi, og som genspejler formidlernes aktuelle interesser og interessesfærer på kulturområdet. Med udgangspunkt heri vil der i denne indkaldelse af ansøgninger og i hver efterfølgende indkaldelse, så længe programmet kører, blive sat fokus på tre vidtspændende emner for projektaktivitet, der genspejler ånden i disse målsætninger. Alle fremtidige projekter, der er godkendt under»kultur 2000«-programmet, skal tilstræbe at beskæftige sig med mindst et af de følgende tre emner: Henvendelse til borgeren. Nye kreativitetsfremmende teknologier/medier. Tradition og fornyelse; der bygger bro mellem fortid og fremtid.

2 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/5 En årlig sektorbestemt fremgangsmåde: Der lægges vægt på en hovedsektor inden for kulturområdet hvert år Denne fremgangsmåde er blevet udviklet som en reaktion på kulturformidleres svar på tidligere indkaldelser af ansøgninger under Kultur 2000 og på baggrund af arten af den støtte, der er blevet ydet til dato. Formålet med denne fremgangsmåde er at sikre: at kulturformidlere, der ønsker at fremlægge projekter med sigte på at opnå fællesskabsstøtte, på forhånd får at vide, hvilken hovedsektor, der støttes hvert år. Det gør det muligt for dem at planlægge deres aktiviteter i overensstemmelse hermed og udarbejde ansøgninger, der er udtryk for en opfindsom og kreativ tilgang, og som repræsenterer virkelig europæisk merværdi at alle kulturformidlere kan blive garanteret, at deressærlige område af kulturel aktivitet vil blive behørigt tilgodeset. Den hovedsektor, som opmærksomheden vil blive rettet mod i 2003, vil være»udøvende kunstarter«. I forbindelse med denne indkaldelse omfatter denne sektor: teater, dans, musik, opera, de lyriske kunstarter, gadeteater og cirkus. Projekter, hvis formål er at give økonomisk overskud, er udelukket fra denne ansøgning. I 2004 vil den pågældende hovedsektor være kulturarv. (I relation til indkaldelsen i 2004 vil sektoren omfatte: kulturarv i form af løsøre og fast ejendom, immateriel kulturarv, historiske arkiver og biblioteker, arkæologisk kulturarv, undersøisk kulturarv, kultursteder og kulturlandskaber). Sektoren for bøger, læsning og oversættelse vil være inkluderet i alle indkaldelser af ansøgninger i de næste to år (i 2003 og 2004). I 2003, vil der også blive lagt vægt på projekter fra andre sektorer end hovedsektoren inden for kulturel aktivitet (de udøvende kunstarter i 2003), som anført i næste afsnit. Der vil være speciel interesse for projekter, der bringer kulturformidlere fra EU/EØS og kandidatlande (ansøgerlande) sammen. PROJEKTER FOR 2003 ETÅRIGE SAMARBEJDSPROJEKTER For 2003 vil der blive ydet støtte til ca. halvfems (90) etårige specifikke, nyskabende og/eller eksperimentelle aktiviteter inden for de udøvende kunstarter. Disse aktiviteter skal mindst involvere et af følgende områder: samarbejdsprojekter med deltagelse af mindst tre lande, skabelse og formidling af værker i mindst tre lande, oplæring af fagfolk med deltagelse af mindst tre lande, bevægelighed for kunstnere fra mindst tre lande. Værkerne skal omhandle emner af fælles europæisk interesse. For 2003 vil der ligeledesblive ydet støtte til omkring femten (15) etårige specifikke, nyskabende og/eller eksperimentelle aktiviteter inden for billedkunst, der involverer enten: bevægelighed for kunstnere og deres værker i deltagerlandene, eller kreativitet som middel til social integration. For 2003 vil der ligeledesblive ydet støtte til omkring femten (15) etårige specifikke, nyskabende og/eller eksperimentelle aktiviteter inden for kulturarv, der involverer begge følgende elementer: iværksættelse af et frednings- og/eller restaureringsprogram for og/eller et program til fremme af monumenter og/eller seværdigheder i et af de lande, der deltager i Kultur 2000-programmet. Gennemførelsen skal have aktiv deltagelse af mindst tre medarrangører fra tre forskellige lande, der deltager i Kultur 2000-programmet. Monumenterne og/eller seværdighederne skal være af europæisk interesse og være karakteristiske for en specifik europæisk periode formidling og udveksling af resultaterne og bedste praksis, som medarrangørerne høster i projektets gennemførelsesperiode, samt andre resultater, de måtte have opnået gennem derestidligere arbejde, som de har gennemført alene eller i et samarbejde. Dette skal bl.a. omfatte vandreudstillinger, der skal vises i mindst to af de lande, der deltager i Kultur 2000-programmet. Ved formidling og udveksling skal der gøres brug af nye teknologier og kommunikationsmidler med det formål at anvende de mest effektive metoder til præsentation og fortolkning. Kvalitetsprojekter, der omfatter det højeste antal kulturformidlere fra de forskellige deltagerlande, og som sikrer den størst mulige formidling af deres aktiviteter til offentligheden gennem brug af de mest hensigtsmæssige, og især nye, kommunikationsmidler, vil blive foretrukket. PROJEKTER VEDRØRENDE FLERÅRIGE SAMARBEJDS- AFTALER Flerårige samarbejdsaftaler har til formål at styrke et struktureret og langsigtet samarbejde mellem kulturformidlere. Derfor skal projekter inden for denne aktivitetskategori have en varig multiplikatorvirkning på europæisk plan. For 2003 vil der blive ydet støtte til omkring femten (15) flerårige samarbejdsaftaler inden for de udøvende kunstarter. Denne kategori vil tilskynde til projekter med fokus på de udøvende kunstarter, og som omfatter den første samt tre andre af følgende aktiviteter: koproduktion af kunstneriske arrangementer, der skal vises i flere lande

3 C 148/6 De Europæiske Fællesskabers Tidende tilrettelæggelse af andre store kunstneriske arrangementer for den brede offentlighed tilrettelæggelse af initiativer til udveksling af erfaring (både akademisk og praktisk) og videreuddannelse af fagfolk støtte af de pågældende kunstneriske og kulturelle elementer tilrettelæggelse af projekter, der skal skabe større bevidsthed i offentligheden og undervise i og formidle viden tilpasset og nyskabende brug af nye teknologier til fordel for deltagere, brugere og offentligheden produktion af lærebøger, vejledninger, audiovisuelle dokumentarprogrammer og multimedieprodukter, der skal illustrere samarbejdsaftalens emne. Forestillinger, kunstneriske arrangementer, publikationer, bøger og produktioner, der er givet tilsagn om, skal udformes og producerespå en sådan måde, at de er både tilgængelige og forståelige for det bredeste publikum (f.eks. flersprogede præsentationer tilpasset hele spektret af målgrupper). For 2003 vil der også blive ydet støtte til en eller to (1-2) flerårige samarbejdsaftaler inden for billedkunst, som omfatter en række initiativer, som f.eks.: bevægelighed for kunstnere og deres værker i deltagerlandene udveksling af erfaring og videreuddannelse af fagfolk brug af nye teknologier til fordel for deltagere og offentligheden produktion af flersprogede bøger, audiovisuelle eller multimedieprodukter, der skal illustrere samarbejdsaftalens emne. For 2003 vil der blive ydet støtte til en eller to (1-2) flerårige samarbejdsaftaler inden for kulturarv, nærmere betegnet industriel arv, som er af særlig europæisk betydning og omfatter alle følgende områder: fredning, restaurering og fremme af monumenter og/eller seværdigheder fra den industrielle arv, og eventuelt industrimøbler, der måtte findes på stedet, i mindst tre af deltagerlandene formidling og udveksling af resultaterne af restaureringen via koproduktion af vandreudstillinger i mindst tre af deltagerlandene. Dette skal omfatte relevant brug af nye kommunikationsmidler og ny teknologi til brug ved præsentation og fortolkning for den størst mulige målgruppe udveksling af information og erfaringer samt videreuddannelse af fagfolk på stedet og under projektets gennemførelsesperiode produktion af flersprogede bøger, audiovisuelle eller multimedieprodukter for den brede offentlighed, der skal illustrere samarbejdsaftalens emne og resultater samt relationen mellem de valgte monumenter og/eller seværdigheder og deres historiske, tekniske og socioøkonomiske kontekst. FLERÅRIGE PROJEKTER OM SAMARBEJDSAFTALER VEDRØ- RENDE BØGER OG LITTERATUR Der vil også blive ydet finansiel støtte til en (1) flerårig samarbejdsaftale inden for bøger, læsning og oversættelse. Kvalitetsprojekter i alle kategorier, der omfatter det højeste antal kulturformidlere fra de forskellige deltagerlande, og som sikrer den størst mulige formidling af deres aktiviteter til offentligheden gennem brug af de mest hensigtsmæssige, og især nye, kommunikationsmidler, vil blive foretrukket. PROJEKTER OM KULTURELT SAMARBEJDE I TREDJELANDE, DER IKKE DELTAGER I PROGRAMMET For 2003 vil der blive ydet støtte til op til ti (10) projekter i denne kategori med fokuspå de udøvende kunstarter eller bøger og læsning i tredjelande. BØGER, LÆSNING OG OVERSÆTTELSE Der vil blive givet støtte til omkring halvtreds (50) projekter vedrørende oversættelse af litterære værker (skønlitteratur), der er skrevet af europæiske forfattere efter 1950; værker, der er beregnet på børn og unge læsere, vil blive prioriteret. Hvert projekt skal omfatte mindst fire og højst ti værker i denne kategori. Derudover vil der også blive ydet støtte til ca. tyve (20) projekter til oversættelse af værker om humanistiske videnskaber i Europa. Hvert projekt skal omfatte mindst fire og højst ti værker i denne kategori. Der vil blive ydet støtte til ca. fem (5) etårige specifikke, nyskabende og/eller eksperimentelle projekter, som har til formål at fremme læsning. Der vil blive ydet støtte til omkring fem (5) etårige specifikke, nyskabende og/eller eksperimentelle projekter, der fremmer et samarbejde på europæisk plan, og som skal forbedre fagfolks færdigheder inden for oversættelse af litterære værker. Europæiske laboratorier for kulturarven og andre projekter under programmets aktion 3 indgår ikke i denne indkaldelse af ansøgninger.

4 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/7 TERMINOLOGI: BILAG A GENERELLE RETNINGSLINJER FOR DENNE INDKALDELSE AF FORSLAG»Arrangør/projektleder«: for at komme i betragtning som projektarrangør eller -leder skal kulturformidleren (som defineret i bilag B) være fra et af programmets deltagerlande og være juridisk medunderskriver af EU-tilskudsaftalen der tildeles af Europa-Kommissionen. Derudover skal arrangøren/projektlederen have et præcist og betydeligt engagement og en koordinerende rolle ved udviklingen og gennemførelsen af projektet og deltage økonomisk (dette indebærer en garanteret kapital af egne eller fremmede midler på mindst 5% af det samlede budget).»medarrangør«: for at komme i betragtning som medarrangør skal kulturformidleren (som defineret i bilag B) være fra et land, der deltager i programmet, og have et præcist og betydeligt engagement i udviklingen og gennemførelsen af projektet og deltage økonomisk (dette indebærer en garanteret kapital af egne eller fremmede midler på mindst 5% af det samlede budget). Medarrangørernes engagement skal fremgå tydeligt af projektansøgningen.»partner«: for at komme i betragtning som partner skal kulturformidleren (som defineret i bilag B) deltage i projektets aktiviteter, men forventesikke at have et præcist og betydeligt engagement og koordinerende rolle ved udviklingen og gennemførelsen af projektet eller dets finansiering.»etårigt projekt«: for at kunne accepteres som et etårigt projekt skal projekter vare højst 12 måneder og inddrage medarrangører fra mindst tre deltagerlande.»(flerårig) samarbejdsaftale«: for at kunne accepteres som samarbejdsaftale skal projekter vare mindst 24 måneder og højst 36 måneder og inddrage medarrangører fra mindst fem deltagerlande. Denne projekttype er baseret på et fælles dokument, i en juridisk form, der anerkendes i et af deltagerlandene, og som er underskrevet af alle medarrangørerne. Dette dokument beskriver projektets målsætninger klart, de initiativer, der vil blive gennemført for at nå disse målsætninger, hver medarrangørs rolle ved udformningen og gennemførelsen af projektet samt deres finansielle deltagelse i projektet. PERIODE, INDEN FOR HVILKEN DER KAN YDES STØTTE TIL PROJEKTUDGIFTER For alle projekter gælder det, at den periode, inden for hvilken der kan ydes støtte til udgifter i forbindelse med gennemførelsen af et projekt, begynder den dato, der er angivet i tilskudsaftalen for hvert projekt. Perioden begynder tidligst den 15. april Ingen aktiviteter, der finder sted før denne dato, vil kunne opnå støtte. Den periode, inden for hvilken der kan ydes støtte til udgifter, skal senest begynde den 15. november For etårige projekter og projekter om kulturelt samarbejde i tredjelande, der ikke deltager i programmet, vil den støtteberettigede periode i forbindelse med et projekts gennemførelse vare op til 12 måneder fra datoen for begyndelse af den periode, inden for hvilken der kan ydes støtte til udgifter, som anført i tilskudsaftalen. For flerårige samarbejdsprojekter vil den støtteberettigede periode i forbindelse med gennemførelsen af et projekt vare mindst 24 måneder og højst 36 måneder fra datoen for begyndelse af den periode, inden for hvilken der kan ydes støtte til udgifter, som anført i tilskudsaftalen. I forbindelse med gennemførelsen af projektet er kun udgifter, som arrangører, medarrangører og partnere fra programmets deltagerlande afholder, støtteberettigede. Den eneste undtagelse er projekter om kulturelt samarbejde i tredjelande, som ikke deltager i programmet; i dette tilfælde vil udgifter afholdt i tredjelande af medarrangører fra tredjelandet være støtteberettigede. ANSØGNINGSFRISTER: For etårige projekter er fristen for indsendelse af ansøgninger om fællesskabsstøtte den 15. oktober For flerårige projekter er fristen for indsendelse af ansøgninger om fællesskabsstøtte den 31. oktober PROJEKTVARIGHED: Alle andre projekter end projekter om samarbejdsaftaler skal vare højst 12 måneder, og alle projekter skal påbegyndes senest den 15. november 2003.

5 C 148/8 De Europæiske Fællesskabers Tidende BILAG B STØTTE- OG UDELUKKELSESKRITERIER FÆLLES KRITERIER FOR UDELUKKELSE AF PROJEKTER, DER INDSENDES INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE INDKALDELSE AF FORSLAG Følgende projekter er udelukket: projekter, der indsendes af enkeltpersoner projekter, der påbegyndesfør 1. januar 2003 eller efter den 15. november 2003 ( 1 ) projekter med kommercielt eller lukrativt formål projekter, der modtager støtte fra et andet fællesskabsprogram projekter, der indsendes af kulturformidlere, der som arrangører eller medarrangører allerede har modtaget støtte i forbindelse med en samarbejdsaftale under indkaldelserne for 2001 eller 2002 projekter, der ikke indeholder et klart afstemt budget (samlede udgifter = samlede indtægter) projekter, der ikke indsendes på standardformularen, og projekter, der fremsendes pr. e-post eller telefax samt håndskrevne ansøgninger projekter, der ikke er indsendt inden for de fastsatte frister (poststemplets dato eller stempeldato fra virksomheder, der påtager sig hurtig postbesørgelse, er gældende) projekter, hvor det af ansøgningsskemaet ikke klart fremgår, inden for hvilken aktion (f.eks. etårig, flerårig, litterær oversættelse) ansøgerne ønsker at få taget deres ansøgning i betragtning projekter, hvoraf det ikke klart fremgår, hvilket af de tre ovennævnte flerårige emner projektet hovedsagelig skal beskæftige sig med projekter, som ikke har deltagelse af det mindste antal medarrangører, som er påkrævet for den aktionskategori, ansøgningen gælder for samarbejdsprojekter, der indsendes af en kulturformidler fra et af de 12 kandidatlande, og som ikke involverer mindst én medarrangør fra en af EU's medlemsstater projekter, der ikke retter sig efter definitionerne af begreberne»arrangør«,»medarrangør«,»etårigt projekt«eller»samarbejdsaftale«som specificeret i denne indkaldelse af ansøgninger projekter, der indsendes inden for rammerne af denne indkaldelse af ansøgninger med UNESCO eller Europarådet som arrangør eller medarrangør. FÆLLES KRITERIER FOR YDELSE AF STØTTE OG BETINGELSER FOR FINANSIERING AF PROJEKTER, DER INDSENDES INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Ansøgere og medarrangører a) Ansøgere (projektledere) og medarrangører: skal være offentlige eller private kulturinstitutioner med en status som juridisk person hvis hovedaktivitet ligger inden for det kulturelle område; de skal være involveret i både udvikling og gennemførelse af projektet og skal også yde et væsentligt og betydeligt økonomisk bidrag til projektets budget ( 2 ) ( 1 ) Disse datoer må ikke forveksles med datoerne for begyndelse af den periode, inden for hvilken der kan ydes støtte til udgifter. ( 2 ) Deres finansielle deltagelse, af egne midler eller af indsamlede midler, skal mindst være på 5 % af det samlede budget.

6 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/9 skal være organisationer ( 1 ) i et af følgende lande, der deltager i programmet: de 15 medlemsstater i EF (Belgien, Danmark, Det Forenede Kongerige, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Sverige, Tyskland, Østrig) de tre EØS-/EFTA-lande (Island, Liechtenstein og Norge) ( 2 ), følgende ti central- og østeuropæiske lande ( 3 ): Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet og Slovenien, samt Cypern og Malta ( 4 ); b) Ansøgere og medarrangører skal også: have operationel kapacitet til at gennemføre og fuldføre projektet med godt resultat og inden for tidsfristen i overensstemmelse med ansøgningen fremlægge garantier for finansiel levedygtighed (ved at fremsende kopier af deres godkendte regnskaber for de seneste tre regnskabsår) og for faglig hæderlighed (ved at fremsende kopier af deres vedtægter og et CV for de projektansvarlige i den ledende organisation samt i medarrangørernes organisationer) leve op til Kultur 2000-programmet og vademecumet om støtte fra Europa-Kommissionen (se internetadressen: c) Som støtteberettigede projektaktiviteter anses de aktiviteter i ansøgningen, der indledes efter den 15. april 2003 og falder sammen med den periode inden for hvilken, der kan ydes støtte til udgifter, som anført i tilskudsaftalen. SPECIFIKKE KRITERIER FOR YDELSE AF STØTTE OG BETINGELSER FOR FINANSIERING AF ETÅRIGE PROJEKTER, DER INDSENDES INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Betingelser for finansiering, der gælder for etårige projekter: Den støtte, der anmodes om til hvert projekt, skal beløbe sig til mellem EUR og EUR, og kan under alle omstændigheder ikke overstige 50 % af projektets samlede støtteberettigede budget. Ansøgninger om tilskudsbeløb uden for disse rammer vil blive udelukket. Kriterier for ydelse af støtte, der gælder for etårige projekter: Projekter skal omfatte medarrangører fra mindst tre (3) forskellige lande, der deltager i programmet. Der vil være særlig fokus på, i hvor stort omfang medarrangørerne er inddraget i udviklingen, gennemførelsen og finansieringen af projektet. For at komme i betragtning som medarrangør skal kulturformidleren være fra et land, der deltager i programmet, og have et præcist og betydeligt engagement i udviklingen og gennemførelsen af projektet og deltage økonomisk (dette indebærer en garanteret kapital af egne eller fremmede midler på mindst 5%af det samlede budget). Medarrangørernes engagement på hvert af disse områder skal fremgå tydeligt af projektansøgningen. ( 1 ) Det sted, hvor institutionen er registreret, eller hvor den har sin hovedaktivitet. ( 2 ) På de betingelser, der er fastsat i EØS-/EFTA-aftalerne og i tillægsprotokollerne hertil om deltagelse i de fællesskabsprogrammer, der er indgået med disse lande. ( 3 ) På de betingelser, der er fastsat i associationsrådets afgørelser, som er indgået med disse ansøgerlande om deres deltagelse i programmet. ( 4 ) Den endelige udvælgelse sker efter underskrivelsen af det aftalememorandum, der fastlægger de vilkår og betingelser, der skal gælde for disse ansøgerlandes deltagelse i programmet.

7 C 148/10 De Europæiske Fællesskabers Tidende SPECIFIKKE KRITERIER FOR YDELSE AF STØTTE OG BETINGELSER FOR FINANSIERING AF FLERÅRIGE PROJEKTER, DER INDSENDES INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE INDKALDELSE AF FORSLAG Betingelser for finansiering, der gælder for flerårige projekter: Den støtte, der tildeles det enkelte projekt, må ikke overstige 60 % af det samlede støtteberettigede budget for aftalen om kulturelt samarbejde. EU-tilskuddet vil ikke overstige EUR pr. år. Betaling vil ske i tre trancher over aftalens løbetid: et forskud, en foreløbig udbetaling og en endelig udbetaling. Foreløbige betalinger vil kun finde sted, når projektlederen midtvejs i projektet har indsendt en teknisk statusrapport om det arbejde, der er udført til dato, samt en detaljeret opgørelse over de faktiske årlige udgifter til disse aktiviteter, og denne statusrapport efterfølgende er blevet godkendt af Kommissionen. Den endelige betaling finder sted efter projektets afslutning. Kriterier for ydelse af støtte, der gælder for flerårige projekter: For at være støtteberettiget skal projekter vare mindst 24 måneder og højst 36 måneder og skal omfatte medarrangører fra mindst 5 deltagerlande. For at komme i betragtning som medarrangør skal kulturformidleren være fra et land, der deltager i programmet, og have et præcist og betydeligt engagement i udviklingen og gennemførelsen af projektet og deltage økonomisk (en garanteret kapital af egne eller fremmede midler på mindst 5% af det samlede budget). Medarrangørers engagement på hvert af disse områder skal fremgå tydeligt af projektansøgningen. Denne type projekt skal baseres på et fælles dokument i en juridisk form, der anerkendes i et af de lande, der deltager i programmet, og underskrevet af alle medarrangørerne, og som klart og præcist beskriver projektets målsætninger, de initiativer, der vil blive iværksat for at nå disse målsætninger, og hver medarrangørs rolle ved udviklingen og gennemførelsen af projektet. SPECIFIKKE KRITERIER FOR ALLE KULTURARVSPROJEKTER, DER INDSENDES INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE INDKALDELSE AF FORSLAG Ansøgninger om både etårige og flerårige samarbejdsprojekter inden for kulturarvsområdet, der omhandler fredede eller registrerede monumenter eller seværdigheder, skal ledsages af de relevante tilladelser/godkendelser fra de kompetente myndigheder, som tillader projektdeltagerne at påbegynde det planlagte arbejde med fredning, restaurering eller fremme, som skønnes nødvendigt for fredede eller registrerede monumenter eller seværdigheder. SPECIFIKKE KRITERIER FOR YDELSE AF STØTTE OG BETINGELSER FOR FINANSIERING AF OVERSÆTTELSESPRO- JEKTER, DER INDSENDES INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE INDKALDELSE AF FORSLAG Betingelser for ydelse af støtte, der gælder for oversættelsesprojekter: For oversættelsesprojekter vil Kommissionens støtte dække oversætterens/oversætternes honorarer, forudsat at de ikke overstiger EUR eller 60 % af publikationens samlede pris. I visse tilfælde kan støtten være mere end EUR, hvisder kan dokumenteresen særlig grund til det. De samlede udgivelsesudgifter skal specificeres med tydelig angivelse af de udgifter, der vedrører oversættelse. Der vil ikke blive ydet støtte til værker, der modtager støtte til dækning af oversættelsesomkostningerne fra andre kilder. Kriterier for ydelse af støtte til oversættelsesprojekter: Værker skrevet på mindre udbredte europæiske sprog herunder regionale sprog eller værker, som oversættes til disse sprog, vil blive prioriteret. Det værk, der skal oversættes, skal allerede være blevet udgivet.

8 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/11 Værkerne må ikke tidligere have været oversat til målsproget. Oversættelsen må tidligst påbegyndes 15. april De oversatte værker skal udgives senest den 30. november Ansøgninger fra udgivere alene eller i fællesskab skal omfatte oversættelse af mindst fire værker, der er berettigede til støtte, og ikke mere end ti støtteberettigede værker. SPECIFIKKE KRITERIER FOR YDELSE AF STØTTE OG BETINGELSER FOR FINANSIERING AF SAMARBEJDE OM PROJEKTER I TREDJELANDE, DER INDSENDES INDEN FOR RAMMERNE AF DENNE INDKALDELSE AF ANSØG- NINGER Betingelser for finansiering, der gælder for samarbejde om projekter i tredjelande Den tildelte støtte vil beløbe sig til mellem EUR og EUR og kan under alle omstændigheder ikke overstige 50 % af projektets samlede støtteberettigede budget. Ansøgninger om tilskudsbeløb uden for disse rammer vil blive udelukket. Kriterier for støtte, der gælder for samarbejde om projekter i tredjelande Arrangementerne skal foregå i et tredjeland, der ikke deltager i programmet. De skal udføres i samarbejde med mindst tre offentlige kulturinstitutter eller andre kulturformidlere fra mindst tre af de lande, der deltager i programmet, og et offentligt kulturinstitut eller anden kulturformidler/andre kulturformidlere fra og i det pågældende tredjeland. Mindst et af de tre offentlige kulturinstitutter eller andre kulturformidlere i de lande, der deltager i programmet, skal ligeledesvære etableret i det pågældende tredjeland. De ansøgninger, der vedrører disse aktiviteter, vil blive forelagt for Kommissionen af de relevante myndigheder i projektlederens oprindelsesland gennem dennes faste repræsentation i Den Europæiske Union senest den 15. oktober For at komme i betragtning som medarrangør skal kulturformidleren være fra et land, der deltager i programmet, og have et præcist og betydeligt engagement i udviklingen og gennemførelsen af projektet og deltage økonomisk (en garanteret kapital af egne eller fremmede midler på mindst 5 % af det samlede budget). Medarrangørernes engagement skal fremgå tydeligt af projektansøgningen.

9 C 148/12 De Europæiske Fællesskabers Tidende BILAG C UDVÆLGELSESPROCEDURER OG -KRITERIER PROJEKTUDVÆLGELSESPROCEDURE Udvælgelsen af projekterne sker i tre faser: 1. Kontrol af støtteberettigelse Projektansøgningerne gennemgås for at sikre, at de er i fuld overensstemmelse med de fælles og specifikke kriterier for støtteberettigelse og finansiering. Udelukkelseskriterierne (som defineret i afsnit B) vil blive anvendt ( 1 ). Det vil ligeledesblive kontrolleret, om følgende betingelser er opfyldt. Ansøgningerne skal omfatte: 1) to kopier af ansøgningsskemaet underskrevet og dateret (dette SKAL omfatte underskrevne erklæringer med stempel BÅDE fra projektlederen og fra medarrangørerne). Kun et eksemplar af de relevante bilag er fornødent 2) kvittering for modtagelsen forsynet med den ansvarlige organisations adresse 3) som bilag 1, en behørigt attesteret kopi af den ansvarlige organisations vedtægter eller et tilsvarende dokument samt medarrangørernes vedtægter (undtaget er dog offentlige organisationer) 4) som bilag 2, curriculum vitæ for den person, der varetager den generelle koordinering af arbejdsprogrammet (den projektansvarlige), samt CV for de ansvarlige for projektet i hver af medarrangørernes organisation 5) som bilag 3, den seneste aktivitetsrapport fra den ansvarlige organisation og fra medarrangørerne (undtaget er dog offentlige organisationer) 6) som bilag 4, de seneste godkendte regnskaber for den ansvarlige organisation og for medarrangørerne (med undtagelse af offentlige organisationer) 7. og desuden vedlægges, kun for oversættelsesprojekter: som bilag 5, et eksemplar af bogen som bilag 6, en kopi af oversættelsesrettighederne som bilag 7, en kopi af aftalen, som er indgået mellem forlaget og oversætteren/oversætterne som bilag 8, en specifikation af de samlede udgivelsesomkostninger med tydelig angivelse af de udgifter, der vedrører oversættelse som bilag 9, oversætterens/oversætternes CV som bilag 10, forlagets daterede og underskrevne erklæring om, at oversætterens navn og støtten fra Fællesskabet klart vil blive angivet i det oversatte værk ( 1 ) Det sprog, der anvendes til kontakt med Kommissionen, og især i forbindelse med indsendelse af projektansøgningen og rapporterne skal være et af Fællesskabets 11 officielle sprog.

10 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/13 8) og desuden, kun for projekter om samarbejdsaftaler: som bilag 11, teksten til samarbejdsaftalen (med beskrivelse af de foranstaltninger, der skal gennemføres, og underskrevet af medarrangørerne) i en retlig form, der er anerkendt i et af de lande, der deltager i programmet 9) og desuden, kun for kulturarvsprojekter: som bilag 12, de relevante tilladelser/godkendelser fra de kompetente myndigheder, som tillader projektdeltagerne at påbegynde det planlagte arbejde med fredning, restaurering eller fremme, som skønnes nødvendigt for fredede eller registrerede monumenter eller seværdigheder. Denne kontrol håndhævesstrengt, og projekter, der ikke indeholder de ovennævnte dokumenter, vil ikke blive godkendt som støtteberettiget. 2. Evaluering og udvælgelse Kommissionen udvælger projekterne på grundlag af kriterierne for Kultur 2000-programmet som beskrevet i denne indkaldelse af ansøgninger. Kommissionen foretager denne udvælgelse efter udtalelse fra en gruppe af uafhængige eksperter nedsat på grundlag af forslag indsendt af de lande, der deltager i programmet, og efter at have indhentet udtalelse fra udvalget bestående af medlemsstaternes repræsentanter. Repræsentanterne for EØS-/EFTA-landene (Island, Liechtenstein og Norge) deltager i udvalgets møder med de samme rettigheder og forpligtelser som medlemsstaterne med undtagelse af stemmeretten. Repræsentanterne for de 12 ovennævnte kandidatlande deltager i udvalgets møder som observatører i forbindelse med de punkter, der berører dem. De er ikke til stede ved gennemgangen af de øvrige punkter, lige som de ikke har stemmeret. 3. Resultater Resultaterne af udvælgelsen af projekter meddeles, når den officielle udvælgelsesprocedure er tilendebragt. Der vil ikke blive givet oplysninger om resultatet af de enkelte projekter før den dato. EVALUERINGSKRITERIER Alle støtteberettigede projektansøgninger fremsendt til Kultur 2000 vil blive evalueret af en gruppe af uafhængige eksperter. Udvælgelsen af projekterne tager udgangspunkt i denne evaluering. (Se Projektudvælgelsesprocedure ovenfor). Projekterne vil blive evalueret på grundlag af vedtagne standardkriterier. Disse kriterier vil fokusere på de elementer i en ansøgning, der anses for at være nødvendige for udviklingen og gennemførelsen af et kvalitetsprojekt, der giver virkelig europæisk merværdi, og som beskæftiger sig med programmets målsætninger. Alle formidlere skal holde sig hovedprincipperne for evalueringskriterierne for øje, når der udarbejdes ansøgninger. De til grund for evalueringskriterierne liggende overvejelser er: Europæisk merværdi: projekter, der anses for at give virkelig europæisk merværdi, er projekter, som med hensyn til deres målsætninger, metoder og karakter af samarbejdet har et perspektiv, der rækker ud over lokale, regionale eller endog nationale interesser og sigter mod at udvikle synergi på europæisk niveau. Der vil blive lagt særlig vægt på projekter, der menes at indeholde disse elementer.

11 C 148/14 De Europæiske Fællesskabers Tidende I relation til denne indkaldelse og evalueringen er de faktorer, der vil indgå i bedømmelsen af et projekts europæiske merværdi, følgende: antallet af deltagerlande: anser en gruppe af uafhængige eksperter et antal projekter for at være lige kvalificeret, vil projekter med det største antal medarrangører eller partnere fra forskellige deltagerlande blive foretrukket i hvor høj grad de involverede organisationer er repræsentative med hensyn til den sektor, der er omfattet, de foreslåede aktiviteter og deres relevans for målgruppen/støttemodtagerne graden af ekspertise og erfaring hos dem, der er involveret i projektstyring og -gennemførelse, for så vidt angår den kategori/de aktiviteter, der er omfattet den europæiske karakter af den målgruppe/de støttemodtagere, som de foreslåede aktiviteter skal dække antallet af målgrupper/støttemodtagere, der nås gennem de foreslåede aktiviteter (dette har særlig relevans for turnerende/udøvende aktiviteter relevansen af den målgruppe/de støttemodtagere, der nås gennem de foreslåede aktiviteter, for programmets målsætninger, jf. artikel 1 i afgørelse nr. 508/2000/EF, og de aktiviteter, der vedrører den relevante etårige sektor og de flerårige målsætninger, der er fastlagt i indkaldelsen af ansøgninger muligheden for fortsat samarbejde, yderligere aktivitet eller varige fordele, der opstår på europæisk plan som følge af de foreslåede aktiviteter. Kvalitet: der vil blive lagt særlig vægt på projekter, der i kraft af partnernes samarbejde, ansøgningens og metodernes grundighed, budgettets klarhed, den foreslåede projektstyring og en original tilgang, viser, at deres ansøgning ikke blot vil forholde sig til programmets kriterier og målsætninger, men også kan gennemføres med succes. I relation til denne indkaldelse og evalueringen er de faktorer, der vil indgå i bedømmelsen af et projekts kvalitet, følgende: i hvor høj grad den enkelte medarrangør er involveret i udviklingen, gennemførelsen og finansieringen af projektet relevansen af de foreslåede aktiviteter for programmets målsætninger, jf. artikel 1, i afgørelse nr. 508/2000/EF, og de aktiviteter, der vedrører den relevante etårige sektor og de flerårige målsætninger, der er fastlagt i denne indkaldelse af ansøgninger de foreslåede aktiviteters relevans for målgruppen/støttemodtagerne forholdet mellem de foreslåede aktiviteter og budgettet og det personale, der er til rådighed til at gennemføre ansøgningen graden af præcision i budgetspecifikationen og spørgsmålet om, hvorvidt der er en klar relation mellem de beløb, der afsættes til aktiviteterne, aktiviteternes art og de anvendte metoder til gennemførelsen heraf. Fornyelse og kreativitet: der vil blive lagt særlig vægt på projekter, der menes at demonstrere fornyelse og kreativitet i derestilgang, deresperspektiv, deresmetoder eller karakteren af deressamarbejde.

12 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/15 BILAG D FINANSIELLE OG KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER UDGIFTERNES STØTTEBERETTIGELSE OG RETNINGSLINJERNE FOR TILDELING AF FÆLLESSKABSSTØTTE Støtteberettigede udgifter ( 1 ) I forbindelse med etårige projekter og kulturelle samarbejdsprojekter i tredjelande, der ikke deltager i programmet, kommer de udgifter i betragtning, der er forbundet med aktiviteter, der begynder tidligst 15. april 2003, og falder sammen med den periode, inden for hvilken der kan ydes støtte til udgifter, som anført i tilskudsaftalen. I forbindelse med samarbejdsprojekter kommer de udgifter i betragtning, der er forbundet med aktiviteter, der begynder tidligst 15. april 2003, og falder sammen med den periode, inden for hvilken der kan ydes støtte til udgifter, som anført i tilskudsaftalen. Kun de nedenfor anførte udgiftskategorier er støtteberettigede, forudsat at de er behandlet regnskabsmæssigt korrekt og evalueret i overensstemmelse med markedsvilkårene og kan identificeres og verificeres. Der skal være tale om direkte udgifter (der er direkte forbundet med projektet og nødvendige for dets gennemførelse under hensyntagen til lønsomhedsprincippet): udgifter til personale, der udelukkende er beskæftiget med gennemførelsen af projektet, er kun berettigede til støtte, når de i medarrangørernes regnskabssystemer tydeligt kan isoleres, og det kan påvises, hvor stor en procentdel af personalets tid, der er blevet brugt til gennemførelsen af projektet i den periode, hvor udgifterne var berettigede til støtte, og dermed den procentdel af udgifter til personale, der kan henføres til projektudgifter rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med projektet (møder, europæiske møder, uddannelsesmobilitet osv.) udgifter til afholdelse af konferencer (leje af lokaler, tolkning m.v.) udgifter til publikation og distribution udgifter til udstyr (ved køb af varigt udstyr kan kun afskrivningen tages i betragtning) udgifter til hjælpematerialer og andre leverancer telekommunikationsudgifter forsikring, leje af lokaler og udstyr, ophavsret (herunder royalties), opfølgning, gennemførlighedsundersøgelser, udgifter til teknisk styring og koordinering, honorarer til kunstnerne. Ikke-støtteberettigede udgifter Følgende udgifter kan under ingen omstændigheder betragtes som støtteberettigede: kapitalomkostninger hensættelser af generel karakter (til dækning af tab eller eventuel fremtidig gæld) gæld debitorrenter tvivlsomme tilgodehavender valutakurstab, undtagen i ganske særlige og på forhånd angivne tilfælde ekstravagante eller overdrevne udgifter fremstilling af publikationer og andet materiale med kommercielt formål; dog kan monografier, artikelsamlinger, tidsskrifter, plader, cd'er, cd-rom, CDI og videoer tages i betragtning, hvis de er en integrerende del af projektet ( 1 ) Disse udgifter er kun berettigede til støtte for kulturformidlere fra de 15 medlemsstater, de tre EØS-/EFTA-lande og de 12 kandidatlande, der deltager i dette program (som anført i bilag B, litra a)).

13 C 148/16 De Europæiske Fællesskabers Tidende kulturformidleres investerings- eller driftsudgifter, der ikke er en integrerende del af projektet naturalydelser (indskud af jord eller anden fast ejendom helt eller delvist, varigt udstyr, råmaterialer, ulønnet frivilligt arbejde) under alle omstændigheder. GENERELLE FINANSIELLE OG ADMINISTRATIVE PROCEDURER 1. Projektets varighed De indsendte projekter skal have klare og præcise mål og en varighed, der er realistisk for deres gennemførelse, og som ikke overstiger varigheden af hver enkelt aktion, dvs.: 12 måneder: for etårige samarbejdsprojekter for kulturelle samarbejdsprojekter i tredjelande, der ikke deltager i programmet og ikke mindre end 24 måneder og højst 36 måneder for projekter om samarbejdsaftaler. Projektets startdato og slutdato skal fremgå klart af ansøgningen 2. Kontraktlige betingelser Fællesskabsstøtten udbetales inden for rammerne af en aftale om EU-tilskud mellem Kommissionen og den ansvarlige organisation, der udpeges som støttemodtager. Kommissionen kan som betingelse for udbetaling af støtten kræve, at støttemodtageren og de andre medarrangører i projektet indgår en aftale om gennemførelsen af projektet, herunder om de finansielle bestemmelser. Støttemodtagerne skal nøje overholde de gældende administrative bestemmelser på området. Kommissionen lægger stor vægt på kvaliteten af den administrative og finansielle forvaltning af projekterne. Kommissionen kan ikke holdes juridisk ansvarlig for projekter, der har modtaget finansiel støtte. Den finansielle støtte, som Kommissionen yder, udgør ikke en fordring og kan derfor ikke overdrages til en tredjepart. 3. Overholdelse af frister De frister, der er angivet i aftalen om EU-tilskud, skal overholdes nøje. Rent undtagelsesvis kan aftaleperioden kun forlænges én gang, hvis gennemførelsen af projektet rammes af en forsinkelse. Den yderligere frist, der ansøges om, og årsagerne til forsinkelsen skal fremgå af en officiel ansøgning og tydeligt angive den foreslåede ændring af tidsplanen og budgetmæssige virkninger, og skal indsendes senest to måneder inden udløbet af den kontraktperiode, der er anført i aftalen om EU-tilskud. Ansøgninger vil blive behandlet i overensstemmelse hermed, og hvis de godkendes vil støttemodtageren få tilsendt et tillæg til aftalen om EU-tilskud til underskrift. En eventuel forsinkelse, der resulterer i, at projektet bliver færdigt efter den aftalte færdiggørelsesdato, og som ikke skyldes en forudgående aftalt ændring af den originale aftale om EU-tilskud fra Kommissionens side, som forklaret i det foregående, vil medføre en nedsættelse af finansieringen ved at fjerne alle ikke-støtteberettigede udgifter, dvs. udgifter påløbet efter den aftalte færdiggørelsesdato. 4. Samfinansiering Fællesskabsstøtten inden for dette program tildeles under forudsætning af, at der foreligger skriftligt og bindende bevis for den finansielle forpligtelse (forpligtelsens beløb) fra medarrangørerne for gennemførelsen af projektet. 5. Betalingsbetingelser Støtten udbetales i to trancher (undtagen for oversættelsesprojekter, hvor støtten udbetales i én tranche ved projektets afslutning). Udbetalingen af første tranche foretages inden for to måneder efter underskrivelse af aftalen. Udbetalingen af den anden tranche sker, når Kommissionen har godkendt de finansielle aktivitetsrapporter. For flerårige samarbejdsaftaler sker udbetalingen af støttebeløbet i tre trancher: et forskud, en foreløbig udbetaling midtvejsog en endelig udbetaling, når projektet er afsluttet. Da Kommissionens bidrag udgør en vis procentdel af de samlede anslåede udgifter til projektet, vil den endelige udbetaling blive beregnet på grundlag af de opgivne faktiske støtteberettigede udgifter og under hensyntagen til andre bidrag eller eventuelle indskud fra projektlederen og medarrangørerne. Såfremt de faktiske udgifter, som godkendes af Kommissionen, er mindre end de samlede anslåede udgifter, nedsætter Kommissionen sit bidrag proportionelt hermed og foretager eventuelt en geninddrivelse af de for meget udbetalte beløb. Projekterne må under ingen omstændigheder give overskud.

14 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/17 6. Almindelige bestemmelser Kommissionen foretager en inspektion og finanskontrol af anvendelsen af den støtte, som udbetales til støttemodtagerne. Såfremt ansøgeren helt eller delvist tilbageholder oplysninger, der vil kunne få betydning for Kommissionens endelige beslutning, vil det systematisk medføre, at ansøgningen afvises. Såfremt dette påvises på et senere tidspunkt, har Kommissionen ret til at bringe aftalen om EU-tilskud til ophør og kræve fuldstændig tilbagebetaling af hele det beløb, som støttemodtageren har modtaget i forbindelse med den pågældende aftale. RAPPORT OG ENDELIG OPGØRELSE Når et projekt, der har modtaget fællesskabsstøtte, afsluttes, skal projektlederen indsende en aktivitetsrapport (inklusive et endeligt regnskab) om resultaterne af projektet, og forsyne Europa-Kommissionen med alle de oplysninger, der er nødvendige i forbindelse med evalueringen af projektet. Denne rapport, der skal indeholde en kortfattet men fuldstændig beskrivelse af resultaterne af projektaktiviteterne, skal ligeledes ledsages af alle de publikationer, der måtte være udgivet i løbet af projektet. Rapporten skal endvidere indeholde en rapport fra hver medarrangør om deres aktive deltagelse under forløbet af projektet. Såfremt en aktivitet bliver lukrativ, skal den støtte, som Kommissionen har ydet, tilbagebetales i forhold til det overskud, der realiseres. Hvis de samlede faktisk afholdte udgifter er mindre end de samlede anslåede udgifter, nedsætter Kommissionen sit bidrag i forhold til forskellen mellem de to resultater. Det er derfor i ansøgernes interesse, at budgetoverslaget er realistisk. OFFENTLIGGØRELSE Arrangørerne af de udvalgte projekter er kontraktligt forpligtet til på alle hensigtsmæssige måder og på de betingelser, der er opstillet i aftalen om EU-tilskud, at sikre, at den støtte, som Den Europæiske Union har ydet til den pågældende aktivitet, offentliggøres, mens projektet er i gang, og nævnes i publikationer og efterfølgende i permanent eller løbende publikationsmateriale. Bevis for denne offentlige omtale skal medtages i både foreløbige og endelige rapporter. INDSENDELSE AF ANSØGNINGER Indkaldelsen af ansøgninger og ansøgningsskemaerne kan findes på Europa-serveren på internettet på følgende adresse: Ansøgningsformularerne kan om nødvendigt fås ved henvendelse til kontaktpunkterne i medlemsstaterne og i EØS-/EFTA-landene (se vedlagte liste) eller ved henvendelse til kontoret»udvikling af kulturpolitik. Rammeprogrammet Kultur 2000«på nedenstående adresse: European Commission Policy development in the cultural sphere Culture 2000 framework programme B-100 Bureau 6/41 B-1049 Brussels. De behørigt udfyldte ansøgninger skal indsendes på standardformularen. Ansøgninger, der indsendes via e-post eller telefax, vil blive afvist. Håndskrevne ansøgninger vil ikke blive accepteret. Ansøgningerne fremsendes til ovenstående adresse: senest den 15. oktober 2002 for alle etårige projekter og tredjelandeprojekter og senest 31. oktober 2002 for alle flerårige projekter om samarbejdsaftaler (poststemplets dato eller stempel fra firmaer, der påtager sig hurtig ekspedition, er gældende for etårige og flerårige projekter). Ansøgningsfristen skal overholdes nøje, da den ikke kan forlænges.

15 C 148/18 De Europæiske Fællesskabers Tidende BILAG E LISTE OVER KULTURELLE KONTAKTPUNKTER I EUROPA Belgien Det flamske fællesskab: Theo van Malderen Sociusvzw Gallaitstraat 86 B-1030 Bruxelles/Brussel Tlf. (32-2) Fax (32-2) E-post: Det franske og det tysksprogede fællesskab: Claudine Lison c/o Wallonie-BruxellesThéatre place Surlet de Chokier B-1000 Bruxelles/Brussel Tlf. (32-2) Fax (32-2) E-post: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Plaza del Rey n o 1 E Madrid Tlf. (34) Fax: (34) E-post: Frankrig Relais- Culture Europe Claude Veron - Valérie Martino 17, rue Montorgueil F Paris Tlf. (33-1) Fax (33-1) E-post: Irland Danmark Cultural Contact Point Denmark Rasmus Wiinstedt Tscherning Medie- og Tilskudssekretariatet (The Media and GrantsSecretariat) Nybrogade 10 DK-1203 København K Tlf. (45) Fax (45) E-post: Tyskland Sabine Bornemann Cultural Contact Point c/o Deutscher Kulturrat Weberstraße 59A D Bonn Tlf. (49-228) Fax (49-228) E-post: Grækenland Cultural Contact Point Greece GeorgiosLiontos Ministry of Culture Directorate of European Affairs 17 rue Ermou GR Athens Tlf. (30-1) Fax (30-1) E-post: Spanien Punto de Contacto Cultural de España Ángel P. Conde Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural Cultural Contact Point Ireland Emma Kelly Kira Ravinskaya Catherine Boothman The ArtsCouncil/An Chomhairle Ealaion 70 Merrion Square Dublin 2 Irland Fax (353-1) Kira Ravinskaya Tlf. (353-1) Emma Kelly Tlf. (353-1) Catherine Boothman Tlf. (353-1) Italien Antenna Culturale Europea CCP Italy Massimo Scalari/Cristina Bartolini Dialoghi per la Cultura Europea, Antenna Culturale Europea Piazza Castello, 9 I Torino Tlf. (39) Fax (39) E-post: Luxembourg Marie-Ange Schimmer RelaisCulture Europe-Luxembourg Agence luxembourgeoise d'action culturelle 34b, rue Philippe II L-2340 Luxembourg Tlf. (352) Fax (352) E-post:

16 De Europæiske Fællesskabers Tidende C 148/19 Nederlandene Cultural Contact Point-Netherlands Yvette Gieles CCP/SICA Service Centre for International Cultural Activities Keizersgracht DS Amsterdam Nederlandene Tlf. (31) Fax (31) E-post: Østrig Sigrid Olbrich-Hiebler Federal Chancellery Department for the Arts Bundeskanzleramt Kunstsektion Cultural Contact Point Austria Schottengasse 1 A-1010 Wien Tlf. (43-1) Fax (43-1) E-post: Vedrørende kulturarv: Liselotte Haschke Ministry for Education, Science and Culture Schreyvogelgasse 2 A-1010 Wien Tlf. (43-1) Fax (43-1) E-post: Portugal Ministerio da Cultura Europa-Cultura/Divulgação MsAna Paula Silva Palácio Foz Praça dosrestauradores P Lissabon Tlf. (351-21) /2 Fax (351-21) E-post: Finland Cultural Contact Point Finland Ulla Holmlund/Hanna Hietaluoma Centre for International Mobility CIMO PO Box 343 Hakaniemenkatu 2 FIN Helsinki Tlf. (358-9) / Fax (358-9) E-post: Sverige Vedrørende kulturelle aktiviteter og litteratur: The National Council for Cultural Affairs Leif Sundkvist Box 7843 S Stockholm Tlf. (46-8) Fax (46-8) E-post: Vedrørende kulturarv: Swedish National Heritage Board Maria Wikman Box 5405 S Stockholm Tlf. (46-8) Fax (46-8) E-post: Det Forenede Kongerige Cultural Contact Point UK Geoffrey Brown Euclid Mount Pleasant Liverpool L3 5SD Det Forenede Kongerige Tlf. (44-151) Fax (44-151) E-post: Bulgarien Euro-Bulgarian Cultural Centre Yavor Koinakov 17 Al. Stamboliiski Blvd. BG-1040 Sofia Tlf. (359-2) Fax (359-2) E-post: Ministry of Culture Iveta Dimova/Daniela Kaneva 17 Al, Stamboliiski Blvd. BG-1040 Sofia Tel. (359-2) Fax (359-2) Tjekkiet Cultural Contact Point Czech Republic Eva Zákova Divadelní Ústav Celetná 17 CZ Praha 1 Tlf. (420-2) / Fax (420-2) E-post: Vedrørende kulturarv: Eva Lukásovásová State Institute for the Preservation of the Cultural Heritage Malá Strana, Valdstejnské nám. 3 CZ Praha 1 Tlfl. (420-2) / Fax: (420-2) E-post:

17 C 148/20 De Europæiske Fællesskabers Tidende Estland Eike Eller International Relationsand European Integration Department 23 Suur-Karja Street EE Tallinn Tlf. (372) Fax (372) E-post: Norge Cultural Contact Point Norway Jean YvesGallardo Grev Wedelsplass1 N-0151 Oslo Tlf. (47) Fax (47) E-post: web site: Ungarn Cultural Contact Point of Hungary KultúrPont Iroda Attila Zongor Kazinczy u HU-1075 Budapest Tlf.. (36-1) Fax (36-1) E-post: Polen Pawel Wyszomirski Institute for National Heritage/Instytut Dziedzictwa Narodowego ul. Nowogrodzka 44, m Warszawa Polen Tlf./Fax (48) / / E-post: Island Cultural Contact Point Iceland Svanbjörg Einarsdottir Túngata 14 IS-101 Reykjavik Tlf. (354) Fax (354) E-post: Letland Ilona Grodska Consultant of EU programme»culture 2000«Ministry of Culture 11a K. Valdemara Str. LV-1364 Riga Tlf. (371) Fax (371) E-post: Litauen Europoskulturosprogramu centras/lithuanian CCP Agne Martikoniene J. Basanaviciaus, 5 LT-2600 Vilnius Tlf. (370) Fax (370) E-post: Rumænien Vladimir Simon Director Cultural Contact Point of Romania Piata Presei Libere RO Bucharest Tlf./Fax (401) E-post: Slovakiet Bozena Kríziková Ministry of Culture Department of European Integration Nám. SNP c. 33 SK Bratislava Tlf. (421) Fax (421) E-post: Slovenien Cultural Contact Point Slovenia Mateja Lazar SCCA, Centre for Contemporary Arts Ljubljana (SCCA- Ljubljana) Vegova 8 SI-1000 Ljubljana Tlf. (386) Fax (386) E-post: ljubljana.si/ccp/

KULTUR 2000: INDKALDELSE AF FORSLAG FOR

KULTUR 2000: INDKALDELSE AF FORSLAG FOR C 195/20 Den Europæiske Unions Tidende 19.8.2003 III (Oplysninger) KOMMISSIONEN KULTUR 2000: INDKALDELSE AF FORSLAG FOR 2004 (2003/C 195/14) INDLEDNING Dette dokument indeholder oplysninger om gennemførelsen

Læs mere

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost B3-2008 "KULTUR 2000" RAMMEPROGRAM PÅ KULTUROMRÅDET

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost B3-2008 KULTUR 2000 RAMMEPROGRAM PÅ KULTUROMRÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur Kultur, av-politik og sport Kultur: politik og rammeprogram SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD

EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Social beskyttelse og social integrering Initiativer til social beskyttelse og social integration Fællesskabshandlingsprogram

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

Særforanstaltninger for SMV

Særforanstaltninger for SMV FEMTE RAMMEPROGRAM Samtlige EU s aktiviteter inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (FTU) for perioden 1998-2002 indgår i Femte Rammeprogram. Fremme af innovation og tilskyndelse til

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande

Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande Vejledning om promotion programmer på det indre marked og i tredje lande 12. september Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om promotion programmer på det indre

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder:

I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en af følgende måder: BILAG 20 1 - UDFYLDNING AF VISUMMÆRKATEN 1. Felt til obligatoriske angivelser 1.1. Rubrikken "GYLDIGT TIL": I denne rubrik anføres visummets territoriale gyldighed. Denne rubrik kan kun udfyldes på en

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere