års- og orienteringshæfte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "års- og orienteringshæfte"

Transkript

1 20 11 års- og orienteringshæfte

2 Indhold Vore mål 3 Handleplan 4 Årets gang 6 Skolens bestyrelse 12 Skolens ledelse 13 Skolens administration 13 Skolens lærere 14 Myretuen og 4. klasse klub 16 Praktiske oplysninger 20 Timefagfordelingsplan 26 Skolens elever 28 Legater 42 Kontoret Telefon: Fax: Kontortid kl Hjemmeside Børnehaveklassen Telefon: Myretuen Telefon: Skolebiblioteket Telefon: PPR Skolepsykolog Sofie Jørgensen (tlf ) Tale/hørepædagog Helga Bøgeskov (tlf ) Skoletandklinik Gl. Hasseris Skole (tlf ) Skolesundhedsplejerske Ute Kristensen 2 Klostermarksskolen

3 Vore mål Klostermarksskolen har som mål at være en levende og spændende skole, der bygger på traditioner og forpligtende fællesskab. Vi lægger vægt på, at vor undervisning og vore undervisningstilbud til stadighed er i udvikling. Der skal være tid og rum til, at eleverne gør sig erfaringer, opnår færdigheder, tilegner sig viden og udvikler fantasi og kreativitet, så de alene og i fællesskab bliver i stand til at formulere problemstillinger og finde forskellige løsningsmuligheder. Vi ønsker, at eleverne udvikler sig til selvstændige og harmoniske personer, der kan påtage sig ansvaret for egen læring og for løsningen af fælles opgaver i et demokratisk samfund. Personlig udvikling Fællesskab Faglighed Års- og orienteringshæfte 3

4 Handleplan Klostermarksskolen har som mål at være en levende og spændende skole, der bygger på traditioner og forpligtende fællesskab. Det betyder: At vi bl.a. gennem arbejdet med Trin for trin vil give eleverne gode redskaber til at fungere i fællesskabet og derved skaber et trygt miljø At vi gennem skolens mobbehandlingsplan vil lære eleverne, hvordan man omgås hinanden på en ordentlig måde, og vil lære dem at løse konflikter, så mobning undgås At vi gennem skolens sorgberedskabsplan vil give eleverne redskaber til at bearbejde egen sorg og hjælpe kammerater gennem deres At vi vedligeholder gode traditioner for at give eleverne en fælles skolekultur Vi lægger vægt på, at vor undervisning og vore undervisningstilbud til stadighed er i udvikling. Der skal være tid og rum til, at eleverne gør sig erfaringer, opnår færdigheder, tilegner sig viden og udvikler fantasi og kreativitet, så de alene og i fællesskab bliver i stand til at formulere problemstillinger og finde forskellige løsningsmuligheder. Det betyder: At vi tilbyder flerlærerordning i ind skolingen At der er et godt samarbejde mellem skole og fritidsordning At vi tilbyder forebyggende specialundervisning At vi tilbyder tidlig læsehjælp At vi tilbyder stavekurser At vi giver eleverne en fagligt velfunderet undervisning At vi tager hensyn til den enkelte elevs evner og tilpasser undervisningen dertil At der undervises projekt- og proces orienteret At der indarbejdes gode arbejdsvaner lektier skal læses, og opgaver skal afleveres til tiden At eleverne får udleveret tidssvarende undervisningsmateriale At eleverne arbejder med de mange intelligenser At der er undervisning i sundheds fremmende tiltag Det kræver også et godt skole/hjemsamarbejde: Afholdelse af forældremøder Afholdelse af skole/hjemsamtaler Afholdelse af lærer/elevsamtaler Udarbejdelse af handleplan for den enkelte elev, hvis der er behov Hjemsendelse af nyhedsbreve Forældreintra Oprettelse af klasseforældreråd Klassearrangementer Det kræver også gode personaleforhold: Der gives mulighed for et godt team samarbejde Lærerne har gode muligheder for efter- og videreuddannelse Afholdelse af medarbejderudviklings samtaler Der findes en personalepolitik 4 Klostermarksskolen

5 Der findes en lønpolitik Årsplanlægningen er fleksibel Gode lokaleforhold Ansvarsområder Det er elevens ansvar: At være hensynsfuld, opmærksom og hjælpsom At anerkende og respektere andre mennesker At være positiv At være forberedt At deltage aktivt i undervisningen At møde til tiden At holde orden Det er forældrenes ansvar: At barnet møder i god tid, er udhvilet, mæt og velforberedt At barnet kan indgå i et ligeværdigt fællesskab At vise interesse for og engagement i de aktiviteter, der finder sted i klassen og på skolen At aftaler/tidsfrister bliver overholdt At have en god dialog med lærerne/ skolen Det er lærerens ansvar: At være velforberedt, engagerende, motiverende og inspirerende i forhold til den enkelte elev, klassen og skolen At skabe tryghed og modvirke mobning At møde elever, forældre og kolleger med respekt At skabe en god dialog med forældre At møde til tiden At være faglig kompetent og til stadighed følge med i udviklingen inden for sine fag Det er bestyrelsens og ledelsens ansvar: At der findes tidssvarende undervisnings materiale At der er gode undervisningsforhold fysisk, psykisk og æstetisk At give lærerne mulighed for efter- og videreuddannelse At vedligeholde skolens gode traditioner At have en god dialog med forældregruppen Brug af datalogger i naturen

6 10. klasses udlandsrejser Eleverne i 10. klasse kunne i år vælge mellem Østrig, Island eller London som mål for deres udlandsrejse. 6 Klostermarksskolen

7 Mere fra 10. klasses tur til Island Års- og orienteringshæfte 7

8 I 9. klasse er der sprogrejse til Frankrig eller Tyskland, hvor der besøges skoler og elever. Sprogrejserne i 9. klasse 8 Klostermarksskolen

9 Scottish Learning Festival 2010 Internationalisering, faglighed, inspiration og det nyeste inden for pædagogisk udvikling hænger sammen. Scottish Learning Festival er blevet kendt som et mødested for det nyeste inden for pædagogisk udvikling med mere end 160 seminarer og over 200 udstillere. Derfor deltog nogle lærere fra Klostermarksskolen i 2010 og det samme gælder for 2011-udgaven. Års- og orienteringshæfte 9

10 Årets gang Skoleåret I forlængelse af bestyrelsens strategiske prioritering af indsatsområder, har vi i skoleåret har fokus på en række områder, hvoraf vi i det følgende med fotoreportager og tekst vil beskrive to områder, nemlig IT-udviklingen og den internationale dimension. Vi har valgt at beskrive skoleåret med disse emner som overskrift for nogle fotoserier på de følgende sider: IT IT-udviklingen har naturligvis at gøre med udstyr og teknik, og der er investeret i Smartboards i næsten alle klasser, ligesom skolens trådløse netværk er blevet opgraderet til at kunne betjene alle skolens pc-er samt private elevpc-er fra elever i 9. og 10. klasse, som i dette skoleår har medbragt egen pc til undervisningen. I andre fag som naturfag, fysik/kemi m.fl. er der også indkøbt forsøgs- og måleudstyr, som samarbejder med lokalets Smartboard og elevernes adgang til skolens net via elevintra. Biblioteket har investeret i redigeringsudstyr, som elever kan benytte, og i skoleåret har vi afholdt den første, men ikke sidste multimediefestival, hvor elevers produkter, videoer, photo-stories mm. blev forevist et publikum og bedømt af et kritisk dommerpanel. Men IT-udviklingen er også et spørgsmål om know-how og uddannelse af såvel elever som lærere og skoleledelse, og skolen er midt i en fase af struktureret videndeling i f.eks. anvendelse af Smartboard, som alle ansatte bliver uddannet i, efter fag og niveau. Det er fortsat et mål for os, at elever fra skal Klostermarksskolen skal forlade skolegangen med bedst mulige digitale kompetencer og fortrolighed med IT og medier. Den internationale dimension International bevidsthed er ligesom IT-udvikling en prioritering, der kommer til udtryk på mange måder, og her i materialet er det nærliggende at medbringe fotoserier fra udveksling, sprogrejse og lejrskoler i udlandet. For at sikre, at skolens lærere og pædagoger er internationalt orienteret i udviklingen af deres arbejde, har der også i efteruddannelsen været fokus på dette område, som det vil fremgå af billederne i årsskriftet. Lars Peter Nitschke Skoleleder 10 Klostermarksskolen

11 Onlineprøve i biologi Års- og orienteringshæfte 11

12 Bestyrelse, ledelse og administration Skolens bestyrelse Erling Petersen Formand Per S. Andreasen Næstformand Helle Dietz Morten Friis Frederiksen Rikke Ørsted 12 Klostermarksskolen

13 Skolens ledelse Lars Peter Nitschke (LN) Skoleleder Skolens administration Trine Clausager Sekretær Mette Sunds Regnskabsfører Niels Beltoft (NB) Viceskoleleder Claus Christensen Servicemedarbejder Christian Møller Servicemedarbejder Helle Korsbek (HEO) Leder af skolefritidsordning Assia Robio IT-supporter Års- og orienteringshæfte 13

14 Skolens lærere Arendse R. Andersen (AR ) Gitte Andersen (GA ) Bent Baisgaard (BE ) Lisbeth Raska Hansen (LH ) Per Lindgren Hansen (PH ) Rikke Bundgaard Hansen (RH ) Anette B. Hoffgaard (AB ) Mette Kortegaard (MK ) Claus Lillelund (CL ) Annette Lunø (AL ) Carsten Mortensen (CM ) 14 Klostermarksskolen

15 Randi Brunø (RB ) Andreas Buelund (AH ) Helle Davies (HD ) Helle Erichsen (HE ) Mette Haase (MH ) Jens Lindrup Jensen (JJ ) Lars Holm Jensen (LJ ) Ninna Dalbro Jensen (ND ) Susanne Jensen (SU ) Hanne Jørgensen (HJ ) Louise M. Mortensen (LO ) Lars Ulrik Mølbæk (LM ) Lise Møller (LI ) Inge Brink Nielsen (IN ) Sanne Aarup Christensen (SA ) Års- og orienteringshæfte 15

16 Gitte Olesen (GO ) Lennart Pedersen (LP ) Tina Brandt Pedersen (TI) Henriette Spliid Schmidt (HN) Birthe Julie Skov (BS) Christophe Thouin (CT ) Annette Tillegreen (AT ) Karin Tølbøll (KT ) Inge D. Vadman (IV ) Helle Vejen (HV ) Myretuen Jane Kanstrup Christensen (JKC) Sanne Kang Hansen (SKL) Birgit Kjærside (BKJ) Lars Berg Kristiansen (LBK) Helle Krogh (HHK) 16 Klostermarksskolen

17 Jane Kjær Steffensen (JK ) Torsten Juul Svelle (TS ) Mads Birk Svendsen (MB ) Birthe Graakjær Svendsen (BG ) Christina Sønderlund (CH ) 4. klasse klub Mia Wiesmach Sørensen (MW ) Christoffer Hartmann Veng (CV ) Eva Krog Vistisen (EK ) Louise Harbo Dalby (LHD) Morten Kleemann Lykke (MKL) Linda Mortensen (LIN) Daniel Mick Nielsen (DAN) Marian Nielsen (MNO) Anne Mette Raaby (AMR) Thomas Juulsgaard Thomsen (TJT) Års- og orienteringshæfte 17

18 De fleste klasser er nu ved at have Smartboard, og der er mange forskellige anvendelsesmuligheder. Som gammeldags tavle med mulighed for at gemme det skrevne, til animationer, til forskellige interaktive tjenester og programmer, til fremlæggelser, til filmvisning, til monitorering af forskellige målinger I naturfagene bruges Smartboard blandt andet til at vise elektronisk dataopsamling, animationer, sammen med forstørrelseskameraet Makrolup eller mikroskopkameraet. Derudover er der naturligvis de samme muligheder som i alle andre fag. Smartboard i undervisningen og naturfagene 18 Klostermarksskolen

19 Smartboard i undervisningen Års- og orienteringshæfte 19

20 Praktiske oplysninger for Hjemmeside På skolens hjemmeside findes altid opdaterede oplysninger. De afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøver (FSA) er obligatorisk for alle elever på 9. klassetrin, og alle undervisningsfag er prøvefag, undtaget idræt, der afsluttes med en skriftlig udtalelse. Folkeskolens afgangsprøve omfatter 7 prøver, 5 fastlagte og 2 ved lodtrækning. De 5 faste prøver er: Skriftlig og mundtlig prøve i dansk Skriftlig prøve i matematik Mundtlig prøve i engelsk og fysik/kemi De 2 sidste prøver udtrækkes med 1 fag indenfor henholdsvis gruppen af naturfag og humanistiske fag. Ved afslutning af 10. klasse kan eleverne vælge at gå til prøve i fagene: dansk, fysik/kemi, matematik, engelsk, tysk og fransk. Befordringsgodtgørelse Skolens elever kan søge om befordringsgodtgørelse på et skema, der fås på skolen. Følgende afstandsbestemmelser skal være opfyldt: klasse 2,6-12,5 km klasse 6,1-16,0 km klasse 7,1-16,0 km 10. klasse 9,1-17,0 km Godtgørelsen sker efter beregning af skolens kilometertilskud og antal km ud fra afstandsbestemmelserne. Biblioteket Bibliotekets samlinger omfatter såvel klassesæt som håndbøger og skønog faglitteratur. Allerede fra 0. klasse har eleverne adgang til at gå på biblioteket og låne bøger med hjem. Skolens elever skal ikke have lånerkort for at låne på skolebiblioteket, og der betales ikke bøde for bøger, der afleveres for sent. Derimod kræves der erstatning for ødelagte og bortkomne bøger. Alle bøger er stregkodemærkede og registreret elektronisk. Eleverne kan søge bibliotekets materialer på nettet via Skoleporten (www.klostermarksskolen.dk) under mappen Søg i venstre side. Åbningstid: kl Dog mandag og torsdag. Bøger og andre undervisningsmidler Skolen udleverer bøger til alle elever. Eleverne i de ældste klasser skal dog selv anskaffe enkelte hovedværker i dansk litteratur og fra 6. klasse også Retskrivningsordbogen. Det anbefales også, at eleverne køber ordbøger i fremmedsprogene efter lærernes vejledning. Alle andre bøger, hæfter, materialer i billedkunst, sløjd, hjemkundskab, håndarbejde og i 5. klasse lommeregnere leveres af skolen. Eleverne må overholde følgende regler: Bøgerne skal skånes mest muligt og derfor holdes forsynet med solidt omslag. Alt materiel skal forsynes med navn og klassebetegnelse. Bøgerne må ikke forsynes med mærker eller tilføjelser undtagen efter faglærerens udtrykkelige anvisning. Bortkomne/ødelagte materialer, hvad enten det er skolens eller lån fra fx Center for Undervisningsmidler, skal erstattes. Udleverede fotokopier kan mod betaling genudleveres. 20 Klostermarksskolen

21 Nødkopier af fx engangsmaterialer betales ligeledes. Elever i 8., 9. og 10. klasse skal medbringe egen computer. Depositum Der betales depositum ved bekræftet optagelse i Klostermarksskolens børnehaveklasse, 7. og 10. klasse. Elever kan når som helst indmeldes til de nævnte klassetrin. I efteråret inden skolestarten udsendes sammen med andre praktiske oplysninger girokort til indbetaling af depositum, der udgør 2 måneders sko lepenge. For 7. og 10. klassernes vedkommende dog kun 1 måneds. Depositum medregnes som skolepenge og er tabt ved fraflytning, framelding el. lign. Ekstra frihed Forældrene anmodes om ikke at bede børnene fri, hvis det ikke er absolut påkrævet. Ved konfirmation har konfirmanden fri den følgende mandag og til kl.10 om tirsdagen. Søskende kan få fri til kl. 10 om mandagen. Tilladelse til ekstra frihed kan gives af ledelsen, men for enkelte timer og én dag dog henholdsvis af faglæreren og klasselæreren. Det skal dog oplyses, at der ikke gives fri i forbindelse med afvikling af terminsprøver og projektopgave på 9. årgang og selvvalgt opgave på 10. årgang Ferieplan /8 Skolestart for klasse 11/8 Skolestart for børnehaveklassen 15/10-23/10 Efterårsferie 21/12-4/1 Juleferie 18/2-26/2 Vinterferie 31/3-9/4 Påskeferie 4/5-6/5 Store Bededagsferie 17/5-20/5 Kristi Himmelfartsferie 2/6-5/6 Pinseferie og grundlovsdag 30/6 Sommerferien begynder Ved ferier er alle dage inklusive. Myretuen har åbent: -27. juni-8. juli august -i efterårsferien -i vinterferien april juli -fra 6. august Forsikringer Skolen forventer, at alle elever er dækket gennem hjemmets ulykkesforsikring. Skolen har tegnet en elevforsikring og en hjemrejseforsikring. Skade på inventar og bygninger, der skyldes forsæt eller uforsvarlig handling, skal erstattes efter regning. Forældreråd På efterårets forældremøder vælges et forældreråd for et år ad gangen blandt klassens forældre. Forældrerådene medvirker til: at støtte trivslen blandt eleverne i klassen og på skolen. at arrangere og afholde aktiviteter for forældre og elever i klassen. at etablere et fælles netværk blandt klassens forældre og elever. at etablere et bindeled mellem forældre, skolens ledelse og bestyrelse. årligt aftenmøde i januar (17/1 2012). Fripladser Skolen kan dels af egne midler og dels gennem fripladstilskud fra staten yde en række delvise fripladser. Ansøgningsskema uddeles til alle. Ansøgninger vedr. næste skoleår skal foreligge inden sommerferien. Dette tilskud kan ydes til elever på alle klassetrin til nedbringelse af skolepengene og fastsættes under hensyn til hjemmets økonomiske forhold. Skolen yder også tilskud til fripladsordning i fritidsordningen. Fritidsklub Eleverne i 4. og 5. klasse kan melde sig til Myretuens Fritidsklub. For 4. klasse er åbningstiden som i Myretuen. For 5. klasse er der åbent fra skoledagens ophør til kl , og her kan man vælge en deltidsplads med 3 faste dage. Års- og orienteringshæfte 21

22 Fritidsordning Klostermarksskolens fritidsordning er et tilbud til eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Fritidsordningen har til formål at organisere barnets fritid i et trygt og udviklende miljø, hvor barnet kan lege og deltage i forskellige pædagogiske aktiviteter efter eget behov og egen lyst. Åbningstid kl Betaling for fritidsordningen sker i 11 rater. Indbetaling bedes foretaget den 10. i måneden og helst via PBS. 1. barn : 1.610,- kr. 2. barn: 1100,- kr. Efterfølgende børn: 0,- kr. Frugt hver dag er incl. Da statstilskuddet kun gives 100 % til elever, der er tilmeldt fra 1. august til 30. juni, kan ud meldelse kun ske undtagelsesvis. Pasning i ferieordning omfatter alle børn i fritidsordningen, men der skal dog forud ske en tilmelding af hensyn til aktivitetsplanlægning og personalenormering. Se dage med ferieordning på skolens hjemmeside. Alle børn skal medbringe indesko, regntøj samt skiftetøj, der skal ligge i kassen i børnenes garderober. Til alle klasser i indskolingen er der tilknyttet kontaktpersoner fra fritidsordningen. Kontaktpersonerne deltager i en del af klassens undervisningstimer og er med til forældremøder og en skole/hjemsamtale. Der kan altid aftales individuelle samtaler efter behov. Generalforsamling Afholdes torsdag d. 27. marts Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts. Indmeldelse Indmeldelse sker ved personlig eller telefonisk henvendelse på skolens kontor, og der betales et indmeldelsesgebyr på 400 kr. Ved optagelse tages der hensyn til søskendereglen, dato for indmeldelse og pige/drenge-balancen. Søskendereglen omfatter også halvsøskende med forskellige hjemadresser. For at opnå søskendemoderation skal hjemadressen dog være den samme. Ved udmeldelse i skoleårets løb betales skolepenge for hele den måned, i hvilken udmeldelsen sker. Karakterer Eleverne i årgang får karakterer i alle fag, der er undervist i på 6. klassetrin dog kun bogstaver. Eleverne får karakterbøger med hjem 3 gange i årets løb elever i klasse dog kun 2 gange. I enkelte fag kan karakteren mangle i en termin. Klostermarksskolens sorggruppe Engleklubben Har du mistet en mor eller far, søster eller bror eller har du alvorligt syge forældre eller søskende? Så kan en samtalegruppe på Klostermarksskolen være noget for dig. En samtalegruppe er et sted, hvor du kan dele dine tanker, bekymringer, glæder og sorger med andre i samme situation. Et sted, hvor man kan opleve et fællesskab omkring det at have prøvet det samme. Når vi mødes, vil vi tale om det, som du kan have svært ved at tale med andre om hvor svært det er, når man har en alvorligt syg i familien eller har mistet en, man holder af. Sorg er ikke en sygdom, som kan behandles. Sorg gør ondt og kan være svær at tale om, men ved at tale om og dele sorgen med andre, kan den blive lettere at bære. Sorggruppeleder Helle Korsbek Konfirmationsforberedelse Eleverne går til præst i skoletiden, og efter aftale med Aalborg Kommune foregår det på 7. klassetrin. Eleverne i en klasse deltager i konfirmationsforberedelsen på samme tid. I 2012 konfirmeres 7.a den 4. maj, 7.b. den 5. maj og 7.c den 6. maj. Kontaktbog Kontaktbogen anvendes såvel af forældre som lærere som et hurtigt forbindelsesled mellem skole og hjem. Hvis eleven har været fraværende pga. sygdom eller af anden årsag, medbringes begrundelse i kontaktbogen den første dag, eleven er i skole igen. Skolen underrettes, hvis en elevs fravær strækker sig over mere end 3 dage. 22 Klostermarksskolen

23 Lejrskole/ture Det er blevet en tradition på skolen, at klasse i slutningen af skoleåret har en tur til Lundby Krat, og at klasse tager til Fårup Sommerland. Klasselærerne arrangerer sædvanligvis en- eller todagsture og ekskursioner for 1., 2., 3., 4. og 5. klasse, og kun 6. klasse kommer på lejrskole af en skoleuges varighed. Her giver skolen et tilskud på 700 kroner pr. lejrskole. På 9. klassetrin er der en sprogrejse til enten Tyskland eller Frankrig, hvortil der kan søges om tilskud på skolen. 10. klasse er på 1 uges udenlandsrejse, som planlægges med lærerne. Læsning/læseteknik Vi har besluttet at lave læseprøver på samtlige klassetrin og staveprøver fra 2. til 9. klasse. Klasselæreren gennemfører selv staveprøver og drøfter efterfølgende resultater og tiltag med en lærer fra støttecentret. Læseprøverne tages af vores læsevejleder sammen med klasselæreren. Efter retning af prøverne har læsevejlederen konference med klasselæreren, hvor nye tiltag drøftes for klassen og enkeltelever. Alle elever skal lære sig forskellige læseteknikker og dermed blive såvel sikrere som hurtigere læsere. Tidlig læsehjælp fonologisk træning Tidlig læsehjælp tilbydes elever i 1. klasse, der endnu ikke helt har fat i læsestrategierne. Undervisningen begynder ved juletid, og eleverne tilbydes individuel undervisning ca. 25 minutter dagligt. Fonologisk træning tilbydes eleverne i børnehaveklassen. Fra efterårsferien arbejdes der i et modul om ugen med bogstavlyde. Den primære vægt lægges på vokaltræning. Morgentime Hvis elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse har brug for at opholde sig på skolen fra kl til undervisningens start, er der mulighed herfor uden vederlag. Musikundervisning I samarbejde med Aalborg Kulturskole tilbydes alle at få undervisning i at spille på et instrument og i at synge. Programmet er bredt udformet med tilbud om musik til børn og unge, og betalingen er moderat, idet stat og kommune yder tilskud efter gældende regler for musikundervisning. Der er tilmelding i april. Der er også mulighed for at tilmelde sig til skolens kor. Minikor er for elever i 2. klasse, Mezzokor er for og 5. klasse og Skolekor er for klasse. Da korundervisningen er gratis, indgår den ikke som led i samarbejdet med Aalborg Kulturskole. Tilmeldelsesblanketter til den frivillige musikundervisning fås på skolen og afleveres inden sommerferien på skolens kontor eller til musiklæreren. Mælk Der kan vælges mellem flere mælkeprodukter, men man er bundet til det samme mælkeprodukt for et halvt år ad gangen. Det er Danske Mejeriers Fællesorganisation i Århus, der administrerer ordningen, og tilmelding og betaling for et halvt år ad gangen sker på de fra Mejerikontoret udleverede girokort. P-fagstilbud Elever i klasse kan deltage i p-fag. Penge, værdigenstande Skolen henstiller indtrængende til forældrene ikke at lade børnene medbringe større pengebeløb. Har en elev undtagelsesvist et sådant beløb med, kan det opbevares hos en lærer eller på kontoret. Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for værdigenstande eller glemte og bortkomne effekter. Det er en god ide at mærke elevens ejendele med navn. Skolebod/-mad Skolen har en skolemadsordning. Forældre kan over internettet (se henvisning på skolens hjemmeside) bestille en let frokostret, som klassevis kan afhentes i kælderen sammen med skolemælken. Hver dag i 10-frikvarteret kan eleverne købe frugt, gnavebolle og forskellige drikkevarer i skolens frugtbod. Hver fredag sælges pizza-stykker. Bestilling skal ske dagen før, om torsdagen. Der er koldtvandsdispenser på stueetagen, på 1. sal samt i indskolingsbygningen, hvor eleverne kan hente vand. Skolefest Skolefesten 2011 er fastsat til fredag den 25. november. Års- og orienteringshæfte 23

24 Skole/hjemsamarbejde Formålet med skole/hjemsamarbejdet er, at det skal inddrage ikke kun forældrene, men også eleverne i et samarbejde om et godt skoleliv baseret på dialog, rådgivning og vejledning om og for hver enkelt af skolens elever. Samarbejdet bygger på 3 elementer: a. Klasseforældremøder b. Skole/hjemsamtaler c. Lærer/elevsamtaler a. Klasseforældremøderne afholdes mellem klasselæreren og klassens forældre. På dette møde er der lejlighed til at hilse på nye lærere og forældre, drøfte klassens liv og planlægge eventuelle klasseaktiviteter. b. Skole/hjemsamtalerne afholdes 2 gange om året i 9. og 10. klasserne dog kun 1 gang. Både elever og forældre inviteres, og alle elever opfordres til at deltage, da det er dem, det handler om. Der er afsat 15 minutter pr. samtale. 1. møde holdes i forbindelse med 1. standpunktsmeddelelse. 2. møde holdes i forbindelse med 2. standpunktsmeddelelse. På 9. og 10. klassetrin, hvor der kun holdes 1 møde, deltager alle faglærerne. c. Lærer/elevsamtaler afholdes 1 gang om året og placeres mellem de 2 skole/hjemsamtaler som en opfølgning af 1. samtale. Samtalerne gennemføres af klasselæreren, der forud er orienteret af faglærerne faglærerne kan efter behov/ønske gennemføre elevsamtaler. Der er 2 lærer/elevsamtaler i 8., 9. og 10. klasserne. Skolepatruljen 17 elever har gennem året stået for den daglige trafiksikkerhed på Dr. Christines Vej hver morgen mellem 7.45 og Gruppen har fungeret med stor kompetence, følt ansvaret og forstået at hjælpe og vejlede, når det har været påkrævet. Dejligt vi til stadighed har mange elever, der ønsker at hjælpe kammeraterne med at færdes sikkert de sidste meter før skolen. Generelt er der stor respekt for skolepatruljens arbejde, men selvfølgelig er der altid plads til forbedring og tanke for, hvilken opgave skolepatruljen varetager hver dag. Vi tager fat i de småproblemer, der opstår, og forsøger at gøre noget ved dem på stedet. Det har været en succes. Vi har hygget og værdsat skolepatruljens arbejde ved forskellige arrangementer, som eleverne selv har været med til at bestemme. Tak til skolepatruljen. Skolepenge Skolepenge betales i 11 rater. Indbetaling bedes foretaget inden den 10. i måneden og helst via PBS. Se skema herunder for raterne i dette skoleår. Raterne for skolepenge : klasse: klasse: 1. barn 1260 kr kr. 2. barn 870 kr. 940 kr. 3. barn 505 kr. 545 kr. 4. barn 0 kr. 0 kr. Skolesundhedsplejersken Skolesundhedsplejerskens tilbud omfatter alle børn fra børnehaveklasse til 9. klasse, dog ikke 2., 4. og 7. klasse. Se skolens hjemmeside for detaljer. Skolesundhedsplejersken træffes på skolen hver mandag og fredag. Skolevejledning Skolevejledningen varetages af den kommunale Ungdommens Uddannelsesvejledning, som har en fast kontaktperson tilknyttet skolen: Torben Elling 8. & 10. klasse Mobil.: Tlf.: Supplerende undervisning/specialundervisning Skolens støttecenter har til opgave at medvirke til at udvikle undervisningsdifferentieringen, således at hvert barn modtager netop den undervisning, det har behov for. Teamet af specialuddannede lærere er ansvarligt for afholdelse af læse/ staveprøver i klasserne, tilrettelæggelse af læsekurser i 3. og 4. kl. samt rådgivning vedrørende undervisningstilrettelæggelse og materialevalg for elever med særlige behov. En elev kan deltage i intensive kurser af kortere varighed i støttecentret 24 Klostermarksskolen

25 eller modtage støtte i klassen. Aktiviteterne foregår i et tæt samarbejde med klasselærer og forældre. Der laves en individuel undervisningsplan, og der lægges vægt på, at elevens selvstændighed udvikles. Tandpleje Alle børn, der bor i Aalborg Kommune, har ret til gratis tandpleje på kommunens klinikker, indtil de er fyldt 18 år. Fra det fyldte 16. år og indtil 18-års fødselsdagen kan de unge i stedet vælge at gå hos en praktiserende tandlæge for kommunens regning. Tandplejen omfatter forebyggelse af tandsygdomme, regelmæssige undersøgelser og al nødvendig behandling (bevarende tandbehandling, tandregulering og behandling af tandskader m.v.). Børnene på Klostermarksskolen tilbydes behandling på Gl. Hasseris Skole (tlf ). Hvis man hellere vil gå på en anden af kommunens klinikker, kan det også lade sig gøre. Man kan henvende sig herom på klinikken. Dette frie klinikvalg betyder fx også, at de små børn, der er skrevet op til at skulle på Klostermarksskolen, kan blive behandlet på den klinik, skolen er tilknyttet, selv om de endnu ikke går i skole. Klinikken sørger for, at børnene bliver indkaldt til undersøgelse med passende mellemrum, men man er altid velkommen til at henvende sig og få en ekstra tid, hvis man har brug for det. På de hverdage, hvor klinikken ikke er åben, ydes nødbehandling på en af kommunens andre klinikker, hvortil henvisning sker via telefonsvarer. Nødbehandling hos praktiserende tandlæger betales kun af kommunen, hvis det ikke har været muligt at benytte en kommunal klinik. I skoleferierne er der etableret vagtordning på Tandplejen, Lille Borgergade 21, Nørresundby. Der er åbent for tidsbestilling klokken 8-15 på alle hverdage på tlf Udtalelser Når eleverne forlader skolen efter 9. eller 10. klasse, får de et afgangsbevis. I afgangsbeviset står der, hvilke fag eleven har deltaget i, årskarakterer og prøvekarakterer. Derudover får de en udtalelse, givet af elevens faglærere. De karakterer, der står i afgangsbeviset, siger noget om elevens faglige standpunkt. I udtalelsen skrives der om færdigheder, arbejdsindsats, arbejdsvaner og modenhed. Samfundet har nu og i de kommende år brug for mennesker, som har udviklet mange gode egenskaber. Det er f.eks. vigtigt: At man har gode arbejdsvaner. At man er præcis. At man har ansvarsfølelse over for det, man har med at gøre. At man stiller krav til sig selv, når et arbejde skal udføres. At man har lært at arbejde selvstændigt. At man er i stand til på fornuftig måde at samarbejde med andre. Skolekoret i Oslo Års- og orienteringshæfte 25

26 Timefagfordeling Klasse: Dansk (2) Matematik Idræt Svømning 2/0 0/2 Kristendom Billedkunst Musik 2(2) Historie IT 1 1 Geografi Biologi Samfundsfag Håndarbejde 2(2) 2(2) Hjemkundskab 3(3) Sløjd 3(3) Engelsk Tysk el. fransk Fysik Natur/teknik Kinesisk(valgfag) (2) (2) Elevtimetal 31 33(35) 33(35) Samlet timetal (á 60 min) i forhold til undervisningsministeriets minimum Klasse Klostermarksskolen Minimumstal Klostermarksskolen

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd

Tryghed. Faglig kompetence. Engagement. Ansvarlighed. Ærlighed. Ligeværd Tryghed Faglig kompetence Engagement Ansvarlighed Ærlighed Ligeværd CHARLOTTESKOLEN Charlottegårdsvej 1 2640 Hedehusene Tlf.: 43 35 23 40 Fax: 43 35 23 46 E-mail: charlotteskolen@htk.dk www.charlotte-skolen.skoleintra.dk

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

Begynder med skoleåret 14/15

Begynder med skoleåret 14/15 FREMTIDENS Begynder med skoleåret 14/15 Fremtiden Baggrund Kære forældre Hermed en orientering om de nye vigtige tiltag, som igangsættes efter sommerferien 2014. Grundskolereformen Som I sikkert alle ved,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG. 08:30-09:15 Fag Fag Fag Fag Fag. 09:15-10:00 Fag Fag Fag Fag Fag Ny skolereform 0. klasse 0. klasse 14 - heraf 2 lektioner understøttende dansk inklusiv 22½ minutters motion og bevægelse Engelsk 2 7 - heraf 2 lektioner understøttende matematik inklusiv 22½ minutters

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO

Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Velkommen til Lyngholmskolen Lyngholm FFO Vi glæder os til, at I bliver en del af Lyngholmskolen, og til sammen med jer at skabe en rigtig god skole, hvor trivsel og læring er i højsædet. Praktiske oplysninger

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Kragenyt april 2014 Indhold

Kragenyt april 2014 Indhold Kragenyt april 2014 Indhold Forår på Kragelundskolen Kragelundskolen og den nye reform Infomøde for forældre Valg til skolebestyrelsen Nye personalefaciliteter og håndværk/design. Kalender april juli 2014

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014

Solhverv Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 2014 Privatskole Tilsynserklæring / Tilsynsrapport 20 Tilsynet er gennemført i perioden marts september i.h.t. Bekendtgørelse om certificeret tilsyn på frie grundskoler. Skolens navn: Privatskole, Nr. Truevej

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder.

Eleverne møder i god tid, så de selv kan få overtøj af, madpakke, taske på plads og få sagt farvel, inden morgensang begynder. august 2012 ABC FOR INDSKOLINGEN ADRESSEÆNDRING AFLEVERING ANSVAR BESTYRELSE BLOMSTENS DAG BIRKEN BØGER CYKLER CYKELHJELM DELETIMER EKSTRA FRI ELEVRÅD Husk at give skolen besked via ForældreIntra om adresse-

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16

Nyhedsbrev nr. 55. Ferieplan for skoleåret 15/16 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 9. oktober 2014 Nyhedsbrev nr. 55 Skolefrugt Efter en pause på et par år, giver vi igen mulighed for, at eleverne på Nørreskov-Skolen kan købe frugt. Vi har

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45.

Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. kl. 11.30 17.00, fredag dog 15.45. Skolens tilsyn Skolen fører tilsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og indtil skoledagens ophør. Skoledagens forløb: Ringetider 1. lektion 8.00-8.45 2. lektion 8.55-9.40 3. lektion 10.00-10.45

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen

Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen SKEMAFOLDER - 14/15 Toftegårdsskolens indskoling Hus A, Hus B og Hus C. En sommerhilsen fra os i indskolingen Skoleåret er nu slut, og vi har haft et travlt år med forberedelser til det kommende skoleår,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013

Bilag 1 Oktober 2013. Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Bilag 1 Oktober 2013 Tal til skolernes samlede kvalitetsrapport for skoleårene 2011/2012 & 2012/2013 Tallene i bilaget er opsamlet fra skolernes egne kvalitetsrapporter Følgende forkortelser anvendes:

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Engstrandskolen 1. september 213 Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 36 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30

Folkeskolereformen. Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 Folkeskolereformen Informationsmøde Torsdag den 19. juni 2014 kl. 19 20.30 1 Program for aftenen Velkomst og program Folkeskolereformen overordnet set Folkeskolereformen på BRS Arbejdsprocessen med folkeskolereformen

Læs mere

Principper på Vorgod-Barde Skole

Principper på Vorgod-Barde Skole VORGOD-BARDE SKOLE Principper på Vorgod-Barde Skole OLE 1. UNDERVISNINGENS ORGANISERING Vorgod-Barde Skole har 7 klassetrin fra 0. til 6. klasse. På årgange med over 28 elever tilstræbes tolærer-ordning

Læs mere

Det grafiske overblik

Det grafiske overblik Folkeskolereformen Det grafiske overblik Hovedelementer i folkeskoleforliget En sammenhængende skoledag med flere undervisningstimer og med understøttende undervisning: 0.-3.klasse: 30 timer om ugen (28)

Læs mere

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen

Skolereform 2014. Vemmedrupskolen. Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Skolereform 2014 Vemmedrupskolen Til forældre og elever på Vemmedrupskolen Kære forældre og elever på Vemmedrupskolen Med dette skriv vil vi gerne fortælle jer om den kommende skolereform på Vemmedrupskolen,

Læs mere

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn?

Viby Skole & folkeskolereformen. Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Viby Skole & folkeskolereformen Hvad betyder Folkeskolereformen for Viby Skole og dit barn? Dagsorden Hvorfor ny Folkeskolereform? Den længere og mere varieret skoledag Bevægelse i skolen Nye fag og nye

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner

Principper for fagfordelingen. Princip for brug af mobiltelefoner Principper for fagfordelingen Lærernes ønsker om fag og klasser danner grundlaget for fagfordelingen. Klasser og fag videreføres, med mindre særlige forhold taler imod (f. eks. andre principper). Det tilstræbes,

Læs mere

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14

Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Valgfag for 8. og 9. klasse i skoleåret 2013/14 Nymarkskolen Østre Allé 67 4200 Slagelse Tlf. 20 18 44 00 og 20 18 45 00 Skoleleder René Nielsen Viceskoleleder Gitte Kjærsgaard Afdelingsleder

Læs mere

Hvordan er det nu med...

Hvordan er det nu med... Hvordan er det nu med... Ansvar og erstatning Hvis en elev ødelægger ting på skolen bøger, ruder m.v. - sender skolen en regning over det ødelagte til hjemmet, hvis det skønnes, at eleven er ansvarlig,

Læs mere

Skolebladet. God sommerferie

Skolebladet. God sommerferie Skolebladet God sommerferie Sommerferie I skrivende stund er der helt stille på Torslev Skole. Forberedelserne til aftenens brag af en dimissionsfest er på plads, og vi glæder os til det sidste hyggelige

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Årsplan for 9. klasse 2014-2015

Årsplan for 9. klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 9. klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 og 4.-9. kl. får fri kl. 15. 34 Uge 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012

Folkeskolens afgangsprøver (FSA) på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folkeskolens afgangsprøver () på Uglegårdsskolen maj/juni 2012 Folketinget vedtog d. 30. marts 2006 en ny lov for folkeskolen (Lov nr. 313 af 19. april 2006) loven kan ses på Undervisningsministeriets

Læs mere

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2

Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BODEN Skoleboden er åben i 10- og 12- pauserne. Boden findes i hjemområde 2 BØGER Skolen stiller alle nødvendige bøger, hæfter og øvrige materialer til rådighed for eleverne. Bøgerne skal skånes mest muligt

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole

Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Fredensborg kommunes 3 Læseklasser på Humlebæk Skole Humlebæk Skole Baunebjergvej 401 3050 Humlebæk 7256 2014 www.humlebaekskole.dk Læsetilbud i Fredensborg Kommune Der er fokus på læse- og skrivekompetencen

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Munkebjergskolen juni 2014 Alle elever

Læs mere

en privatskole i storbyen med gamle rødder

en privatskole i storbyen med gamle rødder Klostermarksskolen en privatskole i storbyen med gamle rødder 368 Friskolebladet vil besøge et par frie grundskoler fra de andre skoleforeninger for at se på deres baggrund og virke. Fælles for dem er,

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Tre nationale mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

Læs mere

Årsplan for 7. klasse 2013-2014

Årsplan for 7. klasse 2013-2014 2013 Årsplan for 7. klasse 2013-2014 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 34 Fr. 16. aug. Skolefotorgrafering 0., 1., 3., 5., 7. og 9. kl. 35 Ma. 26. aug. Fælles forældremøde

Læs mere

Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET

Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET Ølstykke 10. klasse Center HVERDAGEN PÅ 10. KLASSECENTRET Personale side 2 Spilleregler for undervisning side 3 Grundskema side 4 Sygemeldinger side 6 Ferieplan side 8 Ud af huset side 9 Andre oplysninger

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Et alternativ med værdier! 10. klasse

Et alternativ med værdier! 10. klasse Et alternativ med værdier! 10. klasse Med historiens briller ser vi en skole, der står for udvikling med traditionen som værdifuld bagage. Længe før det blev moderne, har Sct. Ibs Skole haft eleven i centrum

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer:

SKOLEÅRET 2014-15. I forældre vil blive orienteret om det kommende skoleår og skoledag på følgende 3 niveauer: Kære forældre Tak for det gode skolehjemsamarbejde som vi har haft i skoleåret 2013-14. I forældre har været rigtig gode til at støtte op om alle skolens møder, arrangementer og aktiviteter. I har bidraget

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen

NYHEDSBREV. Maj 2015 HORSENS KOMMUNE. Højvangskolen NYHEDSBREV Maj 2015 HORSENS KOMMUNE Højvangskolen Inspektørens spalte men stabilt fremmøde er vigtigt. Det er også vigtigt, at alle elever møder til tiden. Man mister jo ikke bare 5 minutters læring ved

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk

Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Praktiske oplysninger Flakkebjerg Skole Flakkebjerg Hovedgade 34, 4200 Slagelse Tlf.: 58186186 Fax 58186014 E mail: Chpau@slagelse.dk Velkommen til skoleåret 2009/10. Denne folder er fyldt med praktiske

Læs mere

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår.

VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV NYT TLF.: 41 73 67 43. Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. VELKOMMEN I KLUBBEN - HER ER VIRKELIG SJOV Fortæl mig... jeg glemmer. Vis mig... jeg husker. Inddrag mig... jeg forstår. Kinesisk ordsprog NYT TLF.: 41 73 67 43 Footbase langbold vinder 2011 - klubfest

Læs mere

Friskolens forældrehåndbog

Friskolens forældrehåndbog Friskolens forældrehåndbog Adresseændring m.v. Det er vigtigt, både for skolens administration og medarbejderne, at elevernes adressekartotek er opdateret. Husk derfor altid at meddele eventuel adresseændring,

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen

1. september 2013 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 2012-13 Frydenhøjskolen 1. september 213 Lokal nøgletalssamling Hvidovre Kommunes Skolevæsen 212-13 Indholdsfortegnelse : Nøgletalssamlinger Side 2 af 38 : Nøgletalssamlinger Indholdsfortegnelse 1. 1.1 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

Læs mere

. Revideret juni 2010

. Revideret juni 2010 . Revideret juni 2010 Mobiltelefoner: For bh.kl. - 4.kl.: Mobiltelefonen skal være slukket og gemt væk i skoletiden med mindre den indgår som et led i undervisningen efter personalets anvisninger. Inden

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere