I/S Ryomgård Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I/S Ryomgård Vandværk"

Transkript

1 I/S Ryomgård Vandværk cvr.nr Ryomgård Årsrapport for 2006

2 Indhold side Bestyrelsens beretning... 2 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse 1.januar - 31.december... 8 Balance 31.december, aktiver... 9 Balance 31.december, passiver Noter Budget Priser og investeringer... 14

3 Bestyrelsens beretning for 2006 Hovedaktivitet Selskabet blev stiftet d. 08. juli Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme indenfor vandværkets forsyningsområde med godt, rent og tilstrækkeligt vand til et driftsbidrag, som foruden driftsomkostningerne skal dække afskrivninger af anlæg og henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, således økonomien fastlægges efter princippet hvile i sig selv. Derudover skal selskabet varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne personligt, direkte og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i et forhold, der svarer til medlemmets indskud. Juridiske bestemmelser: Gældende vedtægt, senest ændret d. 24. marts 1999 Fællesregulativ af januar 1998 dvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Ryomgård Vandværk havde 75 års jubilæum den 08. juli 2006, hvilket blev markeret med et Åbent Hus arrangement den 17. juni Midtdjurs Kommune har med udgangen af 2006 vedtaget en ny vandforsyningsplan, benævnt Plan for vand og spildevand. I den forbindelse er en stor del af det tidligere Område Nord, der er beliggende nord for Ryomgård, blevet inddraget under vandværkets forsyningsområde, som Zone 3, jf. værkets takstblad (omkostningsneutral). Vandrådet for vandværker i Syddjurs Kommune er blevet stiftet d med Ryomgård Vandværk som medlem. Vandrådets primære formål er at virke som kontaktorgan for et samarbejde mellem de almene vandværker i Syddjurs Kommune i alle forhold af fælles interesse. Antallet af forbrugere er nu 1.101, hvilket er en tilvækst på 46 i løbet af Væksten er primært relateret til de nye boligområder ved Skovtoften og Peter Vejsgårdsvænget. Antallet af forbrugere er således steget omkring 10 % over de seneste 2 år. 2

4 ,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% vandforbrug, m3 oppumpede mængder, m3 vandspild, % Vandspildet i 2006 svarer til 9,4 %, hvilket er kritisk tæt på 10 % grænsen, der udløser betaling af statsafgift. (Går vi tilbage til lå spildet på omkring 15-20%). Indsatsen i 2007 koncentreres omkring udarbejdelse af en samlet renoveringsplan for ledningsnettet, målerudskiftning samt almindelig vedligeholdelse med bl.a. fokus på at reducere vandspildet. Med henblik på at sikre vandværket mod hærværk og andre utilsigtede forhold, foretages der udskiftning af låse, ligesom yderdør og vinduer sikres. Herudover er der udarbejdet en beredskabsplan. Der er i 2006 gennemført 6 vandanalyser, fordelt med 2 analyser på vandværket og 4 analyser udtaget i forbrugsnettet. Vandkvaliteten har gennem året opfyldt kravene til drikkevandet. Dog har der været en enkelt analyse på vandværket, hvor turbiditeten (vandets klarhed) overstiger grænseværdien, samt en analyse, hvor der blev registreret indhold af coli (1 ant / 100 ml), hvilket ifølge såvel brancheforeningen samt analyseinstituttet hænger sammen med en ændret analysemetode. I foråret 2006 udførte firmaet Vand & Teknik et drifts- og vedligeholdelseseftersyn på værket. Gennemgangen gav ikke anledning til nævneværdige bemærkninger. Anlægsaktiviteterne i 2006 har primært været koncentreret omkring ledningsrenovering i Slotsgade samt nyanlæg på Skovtoften og Peter Vejsgårdsvænget. Afregningsprincippet for nye byggemodningsområder o. lign. er ændret således, at vandværket forestår etablering og finansiering af forsyning mod opkrævning af et anlægsbidrag, jf. takst- 3

5 bladet. Vi står således ikke længere i forskud i de nye områder. Som det vil fremgå af regnskabet, har det ændrede afregningsprincip haft en positiv betydning for egenkapitalen. De fremtidige takster behandles senere på dagsordenen, idet det kan oplyses, at taksterne ikke hæves i Beretningen og årsrapporten er udarbejdet efter de gældende regnskabsmæssige retningslinier. Vores statsautoriserede revisor har opstillet regnskabet med tilhørende revisionspåtegning. Dette ændrer ikke, at vi fortsat har generalforsamlingsvalgte revisorer, som sikrer forbrugernes kontrol og gennemgang af regnskabet med tilhørende bilagsprøver. Vandværkets hjemmeside er netop blevet opdateret med alle oplysninger om bl.a. vandværket, priser, bestyrelse, vandanalyser, beredskabsplan etc. Antallet af besøg på hjemmesiden ligger på pr. måned. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i Bestyrelsen takker for det gode samarbejde og vil gerne takke driftsleder Arne Sørensen for altid beredvillig hjælp over for forbrugerne og bestyrelsen, samt for den påpasselige måde værket drives på. Den 05. februar Palle Mikkelsen formand 4

6 Ledelsespåtegning Vi har behandlet årsrapporten for 2006 for I/S Ryomgård Vandværk. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Det er således vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af aktiver og passiver, den finansielle stilling og årets resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ryomgård, den 12.februar 2007 Bestyrelse Palle Mikkelsen Jørgen Sørensen Bent Engbjerg Sørensen Jørgen Mogensen Poul Revsbech Revisionspåtegning Til interessenterne i I/S Ryomgård Vandværk Vi har revideret interessentskabets årsrapport for 2006 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsrapporten og for, at årsrapporten er retvisende i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og præsentere en retvisende årsrapport uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl; valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis samt udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at afgive en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 5

7 af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for interessentskabets udarbejdelse og præsentation af en retvisende årsrapport, men ikke med det formål at afgive en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om rimeligheden af de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.december 2006 samt af resultatet af interessentskabets aktiviteter for regnskabsåret 1.januar - 31.december 2006 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Skødstrup, den 12.februar 2007 revi-merco statsautoriseret revisionsanpartsselskab Gustav Jensen statsautoriseret revisor Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi gennemgået årsregnskabet for Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Beholdningernes tilstedeværelse er kontrolleret. Ryomgård, den 12.februar 2007 Lisbeth Sørensen Anders Stegger Jensen 6

8 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for I/S Ryomgård Vandværk er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Resultatopgørelsen: Resultatopgørelsen er artsopdelt. Indtægtskriterium: Opkrævede vandafgifter er indregnet i forhold til det opgjorte forbrug for regnskabsåret. Øvrige indtægter er indregnet i takt med, at de er indtjent. dgiftskriterium: Omkostninger er medtaget med de beløb, der vedrører regnskabsåret, således at både fakturerede ydelser og leverede, men ikke fakturerede ydelser er indregnet. Der er ikke foretaget periodeafgrænsning af omkostninger. Finansielle indtægter: Finansielle indtægter omfatter renter af likvide beholdninger, samt afkast og kursregulering af investering i værdipapirer. Tilgodehavender: Tilgodehavender er værdiansat efter en individuel vurdering af hver debitor. Hensættelse til imødegåelse af tab andrager kr. 0. Investeringsbeviser: Investeringsbeviser er optaget til den officielle børsnotering ved årets udgang. Kursreguleringen føres over resultatopgørelsen som en finansiel indtægt eller omkostning. Periodeafgrænsningsposter (kortfristet gæld): Posten vedrører tilslutningsafgifter, der er indbetalt i regnskabsåret, men som først indregnes som indtægt ved den fysiske tilslutning efter arbejdets udførelse. Henlæggelse til ny kildeplads: Der opkræves ekstra 25 øre for hver kubikmeter solgt vand, og beløbet bliver reserveret til investering i en ny kildeplads. 7

9 Resultatopgørelse 1. januar december Note Salg af vand Administrationssalær... Nettoomsætning i alt Driftsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger... Driftsresultat Finansielle indtægter... Årets resultat... Forslag til resultatdisponering: Henlæggelse til ny kildeplads Overført til overført overskud... Disponeret i alt... 8

10 Balance 31. december AKTIVER Anlægsaktiver Note Materielle anlægsaktiver: Ledningsnet, vandure og kalkfjerner m.v. Saldo pr. 1. januar Årets tilgang Årets afskrivning Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver: Investeringsbeviser... 5 Anlægsaktiver i alt... Omsætningsaktiver Beholdning af vandure Igangværende udvidelser, ledningsnettet Tilgodehavende hos forbrugerne Andre tilgodehavender Tilgodehavende moms Likvide beholdninger... 6 Omsætningsaktiver i alt... AKTIVER I ALT

11 Balance 31. december PASSIVER Egenkapital Note Overført overskud Henlæggelse til ny kildeplads Egenkapital i alt Kortfristet gæld Leverandører Periodeafgrænsningsposter Skyldig vandafgift til staten Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldig moms Gæld i alt PASSIVER I ALT

12 Noter Note 1 - Salg af vand Opkrævet hos forbrugerne, brutto Heraf moms Heraf vandafgift, staten Salg af vand, netto Vandsalg Faste afgifter Gebyrer Salg af vand i alt Note 2 - Driftsomkostninger Reparationer og vedligeholdelse, værket Reparationer og vedligeholdelse, ledningsnet Reparationer m.v., stophaner, stikledninger og vandure Nye ledninger Betaling for skader Teknisk bistand og vedl. kortmateriel Elektricitet Kørsel og fragt Grundvandsgebyr til amtet Vandanalyser Driftsomkostninger i alt Note 3 - Administrationsomkostninger Kontor, edb og telefon Møder og generalforsamling Forsikringer og kontingenter Porto og gebyrer Tab på debitorer Regnskabsmæssig assistance Diverse omkostninger Administrationsomkostninger i alt

13 Noter Note 4 - Personaleomkostninger Lønninger og vederlag Pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Personaleomkostninger i alt Heraf vederlag til bestyrelsen Note 5 - Investeringsbeviser Bankinvest korte DK obl Egns-invest obligationer BG Invest erhverv Investeringsbeviser i alt Note 6 - Likvide beholdninger BG Bank, giro Djurslands Bank, opsparingskonto Ryomgaard og Omegns Sparekasse, checkkonto Ryomgaard og Omegns Sparekasse, midtdjurskonto Likvide beholdninger i alt Note 7 - Overført overskud Overført fra tidligere år Bidrag til hovedanlæg Overført af årets resultat Overført overskud i alt Note 8 - Henlæggelse til ny kildeplads Overført fra tidligere år Henlagt af årets resultat Henlæggelse til ny kildeplads i alt

14 Budget Bestyrelsens planer for aktiviteter i 2007 På værket planlægges kun nødvendige vedligeholdelser og udskiftninger. På ledningsnettet: Χ fortsat udbygning i forbindelse med nyanlæg på Skovtoften, Søparken og Område Nord Hos forbrugerne: Χ udskiftning af målere vil ske i overensstemmelse med kvalitetskontrolsystemet Resultatbudget budget regnskab Salg af vand Administrationssalær Nettoomsætning i alt Driftsomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Afskrivninger Driftsresultat Finansielle indtægter Årets resultat

15 P 425 P anvendes mp P pris Priser og investeringer Forbrugere Fast afgift 2005 m3 pris 2005 Fast afgift < mp 3 kr. 3,10 kr. 425 kr. 3,10 kr. Lejligheder på fællesmåler 360 kr. 3,10 kr. 360 kr. 3,10 kr. For hver solgt mp 3 25 ører til ny kildeplads. 14

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Andelsselskabet Horne Vandværk. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 16 sider 07-regn 390523 TH AH.doc Indhold

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup

Nordfyns Vandværk. Agernæsvej 48, 5450 Otterup. CVR nr. 5870 1718. Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Nordfyns Vandværk Agernæsvej 48, 5450 Otterup CVR nr. 5870 1718 Administrations adresse: Thygesensvej 2, 5450 Otterup Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på Vandværkets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Grundejerforeningen Svaneparken

Grundejerforeningen Svaneparken Grundejerforeningen Svaneparken Årsrapport for 2010 Revisionsfirmaet Flemming Bølling Johansen Side 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 2. Bestyrelsens regnskabspåtegning... 3. Revisors

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød Årsregnskab 2012 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a., Biskop Svanes Vej 16, 3460 Birkerød 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2013

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Årsregnskab 2013 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4-5 Selskabsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Generalforsamlingen år 2014

Generalforsamlingen år 2014 Generalforsamlingen år 2014 Regnskabsåret 2013 Blokhus Vandværk A.m.b.a. www.blokhusvand.dk Side 1 Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus,

Læs mere