indenfor de fælles kompetencebeskrivelser (FKB er) i medfør af 16 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 190 af 18. marts 2008).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "indenfor de fælles kompetencebeskrivelser (FKB er) i medfør af 16 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 190 af 18. marts 2008)."

Transkript

1 Til alle godkendte udbydere af AMU Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Fax CVR nr Ansøgning om godkendelse til udbud af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) Institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.fl., herunder private uddannelsesinstitutioner, kan ansøge om godkendelse til at udbyde uddannelser indenfor de fælles kompetencebeskrivelser (FKB er) i medfør af 6 i lov om arbejdsmarkedsuddannelser (LBK nr. 90 af 8. marts 2008). 4. juni 2009 Sags nr.: 50.06C.03 Ansøgninger - i elektronisk form - om godkendelse til udbud af AMU skal være Undervisningsministeriet i hænde senest den 7. juni Der kan tidligst ansøges om udbud fra den 8. juni Ansøgningsproceduren gennemføres elektronisk på Undervisningsministeriets portal, De godkendelser, der gives i forbindelse med denne udbudsrunde, vil have virkning fra den. januar 200. For nyudviklede FKB er, som er med i denne udbudsrunde, træder udbudsgodkendelsen i kraft på et tidligere tidspunkt. Alle hidtidige udbudsgodkendelser bortfalder den 3. december 2009.

2 2 Dette udbudsbrev består af følgende afsnit. Principper for udbud af AMU.. Formål med udbudsrunden og overordnede hensyn.2. Hensyn til det regionale arbejdsmarkeds behov 2. Væsentligste ændringer af udbudskriterier 3. Godkendelsesvilkår 3.. Faglige og administrative krav 3.2. Synlighed af AMU-udbud og samarbejde mellem godkendte AMU udbydere, herunder udbydere med et lille eller specialiseret udbud 3.3. VEU-center samarbejde 3.4. Udbudsforpligtelse 3.5. Geografisk behovsdækning 3.6. Frit valg af udbyder 3.7. Virksomhedsforlagt undervisning 3.8. Udlagt undervisning og udlicitering 3.9. Minimumsaktivitet 4. Godkendelsesforudsætninger og bortfald af godkendelse 5. Private ansøgere 6. Uddannelsesområder og FKB i udbud 7. Ansøgningsproces og form 8. Tidsplan for udbudsrunden 9. Oversigt over kontaktpersoner 0. Bilag.

3 . Principper for udbud af AMU 3.. Formål med udbudsrunden og overordnede hensyn Denne udbudsrunde har til formål at foretage en grundlæggende udbudsplacering af samtlige godkendte FKB er. Ved udbudsrunden kan alle uddannelsesinstitutioner (offentlige som private) søge om godkendelse til at udbyde uddannelserne inden for en eller flere fælles kompetencebeskrivelser (FKB er) inden for AMU En FKB omfatter AMU kernemål, som er den egentlige baggrund for FKB ens godkendelse. Herudover er der sædvanligvis også optaget en række yderligere arbejdsmarkedsuddannelser, som enten er kernemål i andre FKB eller fra fælleskataloget og enkeltfag fra de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, som anses for relevante for jobområdets kompetencer. Der er lagt afgørende vægt på aktivitetsomfanget på en FKB s kernemål ved denne udbudsrunde. Samtlige FKB er, som er med i denne udbudsrunde, fremgår af bilagsmaterialet til afsnit 6. Ministeriets afgørelser om udbud er baseret på et skøn, hvor to overordnede og ligeværdige hensyn lægges til grund for udbudsplaceringerne: Sikring af fagligt bæredygtige uddannelsesmiljøer. Sikring af et lokalt og/eller regionalt dækkende udbud under hensyn til søgningen. De eksisterende godkendelser til udbud af AMU bortfalder senest den 3. december 2009, og igangværende aktiviteter bør være afsluttet senest denne dato. Årsskiftet 2009/200 bliver således et definitivt skæringspunkt mellem de nuværende godkendelser og de kommende godkendelser. Godkendelse til udbud af AMU fastlægges som hovedregel ved en udbudsrunde. UVM vil normalt være tilbageholdende med at give udbudsgodkendelse til eksisterende FKB er til nye ansøgere - såvel private som offentlige ansøgere mellem udbudsrunderne. Hermed forudsættes det, at de eksisterende godkendte udbydere kan dække uddannelsesbehovene. Med denne praksis respekterer UVM, at godkendte udbydere har tilpasset deres administration, udstyr, lærerkapacitet mv. til den lokale/regionale og aktuelle efterspørgsel på baggrund af udbudsbilledet. De godkendte udbydere skal helst ikke risikere en fundamental forudsæt-

4 4 ningsændring for deres undervisningsudbud, som ville være konsekvensen, hvis UVM godkendte nye ansøgere til udbud efter afholdelsen af en egentlig udbudsrunde. Dog godkendes der løbende udbud til nye FKB. Professionshøjskoler og universiteter I kapitel 2 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser (lov nr. 562 af 6. juni 2007), som beskriver professionshøjskolernes formål og opgaver, er det i 4, stk., anført, at professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af professionsbacheloruddannelser og efter- og videreuddannelse i tilknytning hertil i den region eller del heraf, hvor professionshøjskolen hører hjemme. Det er på denne baggrund ministeriets vurdering, at det ikke vil være i overensstemmelse med regelsættet, hvis en professionshøjskole godkendes til nye udbud af FKB er, da et sådant udbud ikke ligger inden for professionsskolens opgavevaretagelse. Det bemærkes, at professionshøjskoler og universiteter ved at udfylde ansøgningsskemaet på uddannelsesadministration.dk tilkendegiver, at de ønsker videreførelse af et eksisterende udbud. Tilsvarende kan et AMU udbud videreføres, hvis der er tale om teknisk opsplitning eller teknisk samling af eksisterende FKB er. Reglerne på området Udbud, markedsføring og gennemførelse af AMU og enkeltfag optaget i FKB er skal ske inden for rammerne af den til enhver tid gældende regulering herfor. Herudover er den godkendte udbyder forpligtet til at overholde andre relevante love og regler, herunder f.eks. arbejdsmiljøregler. Det er ministeriets erfaring med institutionernes håndtering af AMU området, at flere udbydere har handlet i strid med regelsættet, og enkelte tilsynssager har resulteret i tilbagebetaling af udbetalt tilskud. Det er i særlig grad i forbindelse med udlicitering til private kursusvirksomheder, at institutionerne har handlet i strid med reglerne. På denne baggrund skal reglernes overholdelse indskærpes over for udbydere af AMU, og det vil indgå i ministeriets vurdering ved placering af AMU udbud, hvis institutionen har handlet i strid med reglerne. I forbindelse med denne udbudsrunde og placeringen af et fremtidigt AMU udbud vil der blive opereret med en nul tolerance model. Det skal derfor bemærkes, at når uddannelsesinstitutioner på ny ansøger om godkendelse til at udbyde AMU, tilkendegiver de samtidig en forpligtelse

5 5 til at overholde nul tolerance princippet, herunder kriterierne i dette udbudsbrev. Dette er en indskærpelse af udbyderens ansvar. Det betyder, at hvis en godkendt AMU udbyder handler i strid med regelsættet, vil der ikke blive udbetalt tilskud til den omhandlede aktivitet. Og hovedreglen vil være, at AMU udbudsgodkendelsen tilbagekaldes. Ved en mindre regelovertrædelse vil institutionen blive pålagt indskrænkende handlefrihed i relation til udbudsgodkendelsen. Ministeriet vil i hvert enkelt tilfælde vurdere karakteren af, at der er handlet i strid med regelsættet og konsekvensen heraf..2. Hensyn til de regionale arbejdsmarkedsbehov Det er et bærende hensyn ved denne udbudsrunde at opnå et geografisk koordineret og forsvarligt udbud samt en optimal udnyttelse af kapaciteten. En helt afgørende forudsætning for udbudsplaceringen af FKB er er at tilgodese de regionale behov for og efterspørgsel efter uddannelsesaktiviteten, herunder hensynet til de kortuddannedes efterspørgsel efter voksen- og efteruddannelse. Ministeriet lægger derfor vægt på, at institutionerne gennem deres indbyrdes samarbejde om at dække behovet for AMU foretager en behovsvurdering - herunder behov for læringsmiljø og geografisk dækning - i forhold til, hvilke godkendelser institutionerne hver især agter at søge. Det fælles slutmål er at opnå en hensigtsmæssig regional arbejdsdeling baseret på hensynene til kvalitet, efterspørgsel og behov. Kravet om sikring af et dækkende udbud vil være forskelligt alt efter, hvilken FKB der er tale om. Der vil være FKB er, hvor der kun er basis for et, to eller tre udbudssteder på landsplan, og der vil være FKB er, hvor der er basis for flere udbudssteder i en region. Med henblik på at optimere behovsdækningen og efter drøftelse med alle efteruddannelsesudvalg er antallet af udbydere fastlagt for hver enkelt FKB. Med henblik på at sikre faglig bæredygtighed er der for hver FKB hvor der er flere udbydere fastlagt en minimumsaktivitet pr. udbyder. Den konkrete behovsafklaring med minimumsaktivitet fremgår af bilagsmaterialet til afsnit 6. Sikringen af et regionalt dækkende udbud kan blive tilgodeset ved, at den udbudsgodkendte institution selv opfylder sin forpligtelse, eller den kan lade andre varetage dele af forpligtigelsen, f.eks. via udlagt undervisning eller ved udlicitering. 2. Væsentligste ændringer af udbudskriterier I denne udbudsrunde er der ændret på vilkårene for udbud i forhold til tidligere udbudsrunder. Blandt de væsentligste ændringer er følgende:

6 6 Udbudsretten bliver geografisk afgrænset til en eller flere regioner, hvorfor den enkelte AMU udbyder har et bestemt geografisk udbudsområde for hver FKB, jf. efterfølgende afsnit 3.5. I regioner med mere end én udbyder vil der være konkurrerende udbud. Med udbudsretten følger en udbudsforpligtelse. Nærmere oplysninger herom i afsnit 3. Der opereres med en mindsteaktivitet på kernemålene i hver FKB, hvis udbyderen skal opretholde sin udbudsgodkendelse, jf. efterfølgende afsnit 3.9. Tilskuddet udbetales til den af Undervisningsministeriet (UVM) godkendte udbyder, uanset om aktiviteten gennemføres af andre som udlagt undervisning, se efterfølgende afsnit 3.8. Den af UVM godkendte udbyder skal medvirke i et VEU-center, når dette er etableret. Se efterfølgende afsnit Godkendelsesvilkår 3.. Faglige og administrative krav En godkendelse til at udbyde AMU gives i henhold til 6 i AMU loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 8. marts Ministeriets udbudsgodkendelser gives som enkeltgodkendelser til FKB er, og de er konkret begrundede og afgrænsede. Det afgrænsede gælder ikke blot med hensyn til, hvilke uddannelser der er tale om, men også med hensyn til den geografiske dækning af udbuddet. For at blive godkendt til et AMU-udbud vil UVM vurdere den pågældende ansøger ud fra forskellige kriterier. Der vil bl.a. blive lagt vægt på følgende faglige og administrative faktorer i vurderingen af, om en ansøger godkendes til et udbud: Krav om faglighed I vurderingen af udbudsgodkendelsen lægges der vægt på, at uddannelsesinstitutionen har en faglig tyngde inden for AMU, der giver grundlag for videreudvikling af AMU programmet og for at arbejde med og synliggøre AMU programmet i forhold til FKB ernes målgruppe. Der lægges vægt på, at ansøgeren har haft et tilstrækkeligt og varieret volumen på FKB ens kernemål, og at der kan dokumenteres højt fagligt niveau opnået ved AMU, EUD eller andre relevante uddannelsesprogrammer. Pædagogiske krav I vurderingen lægges der vægt på, om der er et lærerkorps med relevante faglige og pædagogiske kvalifikationer. Jf. 3 om lærerkvalifikationer i bekendtgørelse nr. 802 af 22/09/2003 om fælles kompetencebeskrivelser og om arbejdsmarkedsuddannelser. Det er væsentligt, at der er et lærermiljø omkring AMU og en grundstamme af fast ansatte/tilknyttede lærere. Lærerne skal have et solidt voksenpædagogisk kendskab og erfaring med erhvervsrettede uddannelser.

7 7 Derudover vægtes det højt, at der er et voksenpædagogisk miljø på skolen. Krav om ledelsesmæssig prioritering Der vil i vurderingen blive lagt vægt på, om der kan henvises til afklarede ledelsesforhold i forhold til en strategisk prioritering af AMU. Det er derfor væsentligt, at ansøgeren har en ledelse, der eksplicit i deres strategi og handlingsplaner prioriterer AMU indsatsen. Krav om opsøgende arbejde og vejledning I vurderingen lægges der vægt på, om ansøgeren har en organisation, der magter opsøgende arbejde i forhold til især små og mellemstore virksomheder. I den forbindelse bør ansøger have viden om arbejdsmarkedets behov og virksomhedernes efterspørgsel inden for de konkrete AMU uddannelsesområder, som udbudsgodkendelsen vil dække. Derudover vil der blive lagt vægt på, om der kan dokumenteres erfaring med rådgivning af voksne og virksomheder. Krav om administrative forhold Der lægges yderligere vægt på, om ansøgeren kan dokumentere, at ansøgeren selv har eller har adgang til et administrativt apparat, der kan håndtere kursusgodtgørelser, kursister, tilmeldinger etc. på egne vegne og i forbindelse med samarbejde med andre udbudsinstitutioner Synlighed af AMU-udbud og samarbejde mellem godkendte AMU-udbydere, herunder udbydere med et lille eller specialiseret udbud Den enkelte institution skal på hjemmesiden beskrive, hvilke FKBudbud den har, og hvilke uddannelser de dækker. Herunder skal den også anføre aftaler om udlægning og udlicitering, se afsnit Den institution, der udlægges til, skal ligeledes offentliggøre dette på sin hjemmeside. Som altid skal udbudte kurser offentliggøres i VIDAR. Ved flere godkendte udbydere til den samme FKB er der en forpligtelse til at samarbejde om FKB`ens kernemål, bl.a. om kursustidspunkter og ventelister for at undgå kursusaflysninger. Hvis en udbyder ikke har tilmeldinger nok til afholdelse af et kursus, skal der oprettes venteliste, og udbyderen er ansvarlig for, at personer opført på venteliste koordineres med andre udbydere til den samme uddannelse med henblik på at sikre en optimal holdopfyldelse til gavn for virksomheder og kursister med henblik på at undgå kursusaflysninger. Dette gælder både, hvor der er flere udbydere af FKB`en i det samme område, og hvor udbyderne har forskellige geografiske områder.

8 8 Det er ikke en godkendelsesforudsætning, at den enkelte institution selv besidder samtlige faglige forudsætninger for at kunne udbyde alle arbejdsmarkedsuddannelser i kompetencebeskrivelsen. Hensynet til faglig kvalitet kan tilgodeses ved, at en institution indgår i et samarbejde med én eller flere andre institutioner, der også er godkendt til kompetencebeskrivelsen, således at hele kompetencebeskrivelsen bliver dækket. Sådanne samarbejder skal sikre, at uddannelsesinstitutionen kan opfylde sin udbudsforpligtelse, jf. efterfølgende afsnit 3.4. Hensynet kan også tilgodeses ved, at institutionen udlægger undervisningen til en anden godkendt institution, jf. afsnit 3.8. nedenfor. Tilsvarende gælder for uddannelsesinstitutioner, der er små, eller som har et specialiseret AMU udbud. De kan ligeledes godkendes til udbud af AMU, selv om de ikke opfylder samtlige krav. I disse tilfælde vil ministeriet vurdere, om den nødvendige kvalitet af institutionens faglighed og uddannelsesmiljø vil kunne opnås, og om institutionen kan løfte de administrative opgaver med AMU, herunder administration af godtgørelser, opsøgende arbejde etc. evt. i en samarbejdsaftale med en anden institution. Vurderingskriterierne vil bl.a. omfatte, om ansøgeren har erfaring med AMU-målgruppen, virksomhedssamarbejde, relevante pædagogiske og faglige kvalifikationer i lærergruppen i forhold til målgruppen, samt besiddelse af relevant udstyr og lokaler VEU-center samarbejde Pr.. januar 200 forventes det, at der er etableret 8-4 VEU-centre. Det er formålet med VEU-centrene, at de skal medvirke til at skabe større effekt og kvalitet i uddannelsesindsatsen på voksen- og efteruddannelsesområdet. VEU-centrene skal primært have en koordinerende rolle i forhold til at skabe overskuelighed på tværs af uddannelsesudbuddet, i forhold til det virksomhedsopsøgende arbejde, markedsføring, analyser, undersøgelser m.v. Det er en forudsætning for at blive godkendt til et AMU-udbud, at institutionen indgår i et VEU-center samarbejde, når dette etableres Udbudsforpligtelse Med en udbudsret følger en udbudsforpligtelse. I udbudsforpligtelsen indgår det, at den godkendte uddannelsesinstitution skal leve op til de krav om behovsdækning, som er forudsætningen for udbudsgodkendelsen. Forpligtelsen omfatter også, at der er ledelsesmæssig prioritering af AMU-opgaven, opsøgende arbejde, samarbejde med andre institutioner etc., og institutionen forudsættes at agere aktivt i forhold hertil. En godkendt institution er forpligtet til at sikre udbud af hele FKB en inden for hele det geografisk afgrænsede område. Udbudsforpligtelsen betyder også, at institutionen én gang årligt undersøger behovet for ud-

9 9 bud af de enkelte kernemål i FKBén. Såfremt en FKB på landsplan har mere end én udbyder, og institutionen ikke kan udbyde hele FKB en selv, er den forpligtet til at indgå et samarbejde herom med en anden institution inden for sit geografiske område. Såfremt der ikke er en anden godkendt udbyder inden for dette område, kan der samarbejdes med udbydere af FKB en i andre områder. Læs mere om geografisk behovsdækning og udlagt undervisning i efterfølgende afsnit. Af 0 b i lov om åben uddannelse fremgår det som en forudsætning, at institutionen ved annonceringen af udbud angiver et minimumsantal for gennemførelse Geografisk behovsdækning Som noget nyt skal der ved denne udbudsrunde knyttes et geografisk område til hvert FKB udbud. Ethvert FKB udbud bliver således geografisk afgrænset, hvor de fem regioner er den grundlæggende geografiske enhed, og hvor én region er den mindste enhed. For nogle FKB er med stor aktivitet vil der blive givet flere udbudsgodkendelser til den samme FKB i en region. Ved denne udbudsrunde skal der, udover at ansøge om udbudsgodkendelse til én eller flere FKB er, også ansøges om et geografisk udbudsområde til hver FKB. Det vil sige udbudsgodkendelse til én eller flere regioner til hver FKB. Ved valg af region bør uddannelsesinstitutionens domicil/hjemsted spille en afgørende rolle, idet godkendelse af udbud i hjemstedregionen gælder alle uddannelser optaget i FKB en, men i øvrige regioner primært FKB ens kernemål jf. nedenfor. Da det er den enkelte FKB, der afgrænses geografisk, vil det medføre, at en uddannelsesinstitution med en udbudsportefølje af flere FKB er, skal operere med forskellige geografiske dækningsområder. Ved ministeriets meddelelse om godkendelse til udbud af en FKB vil det geografiske område blive fastlagt. Inden for en FKB s geografiske dækningsområde kan en uddannelsesinstitution frit operere med udbud, markedsføring og gennemførelse af FKB ens kernemål, ligesom det forventes, at opsøgende virksomhed og behovsdækning sker bredt i hele det geografiske dækningsområde. Som følge heraf kan en udbudsinstitution erhverve lokaler uden for hjemstedet med henblik på at gennemføre udbudsaktiviteter inden for FKB ens geografiske dækningsområde.

10 0 Tilsvarende er der en udbudsforpligtelse, som følger med en godkendelse til udbud, som gælder i hele det geografiske dækningsområde. Det vil sige, at den godkendte udbyder er forpligtet til at udbyde FKB ens kernemål, herunder gennemføre IKV forløb i forhold til arbejdsmarkedets, virksomhedernes og de beskæftigedes behov i hele det geografiske område. Når der er flere udbydere til en FKB i en region, er der i forhold til udbudsforpligtelsen tale om et solidarisk ansvar. Det vil sige, at alle godkendte udbydere har forpligtelse til hele det geografiske område. Andre uddannelsesmål som ikke er kernemål For så vidt angår de andre uddannelsesmål optaget i en FKB, som ikke er kernemål, herunder uddannelser fra fælleskataloget og enkeltfag, kan udbudsinstitutionen alene markedsføre, udbyde og gennemføre disse uddannelser i den region, hvor udbudsinstitutionen har hjemsted. Disse uddannelser er optaget i flere FKB er, og der er derfor flere udbydere til disse uddannelser, hvorfor udbuddet er geografisk afgrænset til den region, hvor udbudsinstitutionen har hjemsted. Disse uddannelser kan dog i særlige tilfælde udbydes uden for regionen, nemlig når de indgår i uddannelsesforløb/kurser sammen med fagspecifikke kurser eller kernemål. På uddannelsesadministration.dk vil der komme oversigter, som viser den enkelte FKB s kernemål og andre uddannelser optaget i den pågældende FKB. Indtil den funktionalitet er tilgængelig vil de omhandlede oversigter være tilgængelige på UVM s hjemmeside. Fjernundervisning Der vil fortsat være mulighed for at gennemføre fjernundervisning. Fjernundervisning af FKB ens kernemål kan udbydes til de kursister, som har bopæl inden for godkendelsens geografiske dækningsområde. Andre uddannelsesmål i FKB en end kernemål kan udbydes som fjernundervisning til de kursister, som har bopæl i den region, hvor udbudsinstitutionen har hjemsted Frit valg af udbyder Også efter den kommende AMU udbudsrunde vil kursister og virksomheder frit kunne vælge mellem udbudsinstitutionerne. Ikke alene vil der være frit valg blandt alle udbydere i landet, men der kan også ydes statstilskud til befordring og ophold, således af afstanden ikke er nogen barriere for at tage på kursus i et andet geografisk område af landet, hvis f.eks. kvaliteten vurderes at være bedre der Virksomhedsforlagt undervisning

11 En godkendt udbyder vil også i fremtiden have mulighed for at gennemføre virksomhedsforlagt undervisning i hele landet. Det betyder f.eks., at en virksomhed i Hovedstaden kan aftale lokal kursusafholdelse med en uddannelsesinstitution i Ålborg, selv om denne uddannelsesinstitution ikke geografisk har en udbudsgodkendelse, der dækker Hovedstaden. Det er her forudsat, at uddannelsesinstitutionen til kursusafholdelsen anvender virksomhedens lokaler, udstyr m.m. Ved virksomhedsforlagt undervisning ydes tilskud efter en særlig takst (takst 2). Da der kan være fordyrende elementer i forbindelse med virksomhedsforlagt undervisning f.eks. rejseudgifter til læreren, leje af udstyr mv., kan uddannelsesinstitutionen tage betaling for disse ekstra omkostninger inden for de rammer, der fremgår af lov om åben uddannelse (LBK nr. 939 af 22/09/2008) Udlagt undervisning og udlicitering Udlagt undervisning Udlagt undervisning er geografisk afgrænset, jf. kriterierne herfor i afsnit 3.5. Der er en generel forventning om, at godkendte udbydere af AMU samarbejder om dækningen af udbud, og at udbudsinstitutionerne indgår samarbejdsaftaler om udbuddet. Som en del af samarbejdet kan det blive aktuelt med udlagt undervisning. Herved forstås, at en institution, som ministeriet har godkendt til at udbyde AMU (udbudsinstitution), ved aftale med en anden godkendt udbyder af AMU, men som ikke er godkendt til det konkrete udbud, aftaler, at den sidstnævnte institution (afholdende institution) gennemfører den konkrete AMU uddannelse på udbudsinstitutionens vegne. Udlagt undervisning gennemføres altid på udbudsinstitutionens vegne, under dennes ansvar, opsyn og tilsyn. Og det er altid udbudsinstitutionen, der har ansvaret for kvaliteten på den udlagte uddannelsesaktivitet, og den udlagte aktivitet tæller med i den godkendte udbudsinstitutions mindsteaktivitet, jf. efterfølgende afsnit 3.9. Formålet med udlagt undervisning er at sikre deltagerne en rimelig lokal og regional uddannelsesdækning, så AMU er optimalt tilgængelige for deltagere og virksomheder. Endvidere er formålet med udlagt undervisning at understøtte, at uddannelsesbehovet også dækkes de steder i landet, hvor der ikke er uddannelsesinstitutioner, der har fået en godkendelse til at udbyde den konkrete FKB. Endelig kan udlagt undervisning anvendes, hvor den godkendte udbudsinstitution ikke har de specifikke faglige forudsætninger for enkelte uddannelser i en FKB.

12 2 Udlagt undervisning forudsætter, at udbudsinstitutionen ved skriftlig aftale med den afholdende institution fastlægger forholdene omkring den udlagte undervisning. Det kan i den forbindelse aftales, at lærere ansat hos den afholdende institution kan gennemføre hele eller dele af undervisningen. Udbetaling af tilskud til udlagt undervisning sker til den uddannelsesinstitution, som ministeriet har godkendt til den konkrete uddannelse. Udbudsinstitutionen er forpligtet til at registrere alle aftaler om udlagt undervisning på Det er et vilkår for etablering af udlagt undervisning, at udlægningen er synlig på såvel udbudsinstitutionens som den afholdende institutions hjemmeside med oplysninger om uddannelsesnummer og titel på uddannelsen, idet udlægningen skal være synlig for omverdenen. Det vil sige, at den samlede udlagte undervisning - eksisterende og kommende - skal fremgå af institutionernes hjemmesider. Efterfølgende betingelser skal være opfyldt, inden udlagt undervisning kan gennemføres: Der skal normalt være tale om en udlægning inden for godkendelsens geografiske dækningsområde. Der skal være indgået en skriftlig aftale mellem udbudsinstitutionen og den afholdende institution om den udlagte aktivitet. Den udlagte aktivitet skal på forhånd være registreret på såvel udbudsinstitutionens som den afholdende institutions hjemmeside med oplysninger om uddannelsesnummer og titel på uddannelse. Udlicitering I forbindelse med behovsdækningen kan udlicitering også komme på tale. Ved udlicitering i relation til AMU området forstås typisk et samarbejde mellem en institution for erhvervsrettet uddannelse, som er godkendt til at udbyde AMU, og en eller flere private kursusvirksomheder (underleverandører) af visse nærmere bestemte dele af en uddannelse optaget i en FKB. Ved sammenligning med udlagt undervisning er forskellen bl.a., at ved udlagt undervisning kan udbudsinstitutionen lade den afholdende institution forestå al aktivitet i forbindelse med kursusafviklingen, mens udlicitering bl.a. ikke kan omfatte optagelse og afholdelse af prøver. Den private underleverandør er i sin virksomhed med AMU geografisk afgrænset til udbyderens geografiske udbudsområde jf. afsnit 3.5.

13 3 De offentlige godkendte AMU udbydere opfordres til at anvende den af ministeriet udarbejde standardkontrakt til brug for udlicitering, når der samarbejdes med private kursusvirksomheder, som ikke er godkendte til at udbyde AMU. Omfanget af udlicitering skal fremgå af uddannelsesinstitutionens hjemmeside svarende til oplysningsforpligtelsen for udlagt undervisning nævnt ovenfor Minimumsaktivitet Med udgangspunkt i FKB ernes kernemål og efter drøftelse med efteruddannelsesudvalgene og VEU-Rådet er antallet af udbydere til hver FKB fastlagt på forhånd, og antallet af udbydere til hver FKB er bl.a. baseret på følgende faktorer: uddannelsens samlede volumen på landsplan deltagergrundlag erhvervsstruktur og det arbejdsmarkedspolitiske behov. En godkendt institution er ligeledes forpligtet til at leve op til kravet om minimumsaktivitet på den enkelte FKB. Minimumsaktiviteten udtrykkes i antal årselever og er for de enkelte FKB er anført i bilagsmaterialet til afsnit 6. Aktiviteten i årselever måles ud fra deltagelse i FKB ens kernemål. Kvartalsrapporter om uddannelsesaktivitet på kernemål vil blive lagt på UVM s hjemmeside. Kontrol med, om aktiviteterne lever op til minimumskravet, vil blive vurderet. gang i begyndelsen af 20 på baggrund af året 200. En uddannelsesinstitutions beliggenhed i et udkantsområde, f.eks. Bornholm, kan betyde, at kravet om minimumsaktivitet kan fraviges. 4. Godkendelsesforudsætninger og bortfald af godkendelse En godkendelse til udbud af AMU vil blive opretholdt under forudsætning af, at en institution opfylder en række generelle vilkår, evt. suppleret med et eller flere specifikke vilkår. Opfylder en institution ikke disse vilkår, kan godkendelsen tilbagekaldes. Som eksempler på generelle godkendelsesvilkår kan bl.a. nævnes: At kvaliteten i uddannelsen er forsvarlig. Institutionen skal (etablere og) opretholde et fagligt og pædagogisk bæredygtigt uddannelsesmiljø på hver FKB, og der skal være en regional efterspørgsel efter uddannelsen på den pågældende

14 4 institution, herunder skal institutionen i det foregående år -. gang i have opnået en minimumsaktivitet på det antal årselever, som er anført i bilagsmaterialet til afsnit 6. Institutionen skal indgå en skriftlig samarbejdsaftale med den/de nærmest liggende godkendte udbydere af en FKB, hvis institutionen ikke selv fagligt kan dække den pågældende FKB fuldt ud. Den godkendte udbyder skal snarest muligt og senest den. januar 200 have indgået de fornødne samarbejdsaftaler, således at disse er tilgængelige bl.a. i forbindelse med ministeriets tilsyn. Ministeriets udbudsgodkendelse til en FKB er geografisk afgrænset til en eller flere regioner. Udbud medfører forpligtelse til at medvirke i VEUcentersamarbejdet. Udbud medfører en forpligtelse til at udbyde uddannelser inden for institutionens udbudsportefølje i forhold til behovene og samarbejde med andre udbudsinstitutioner herom. Institutionen skal løbende vurdere sine udbudsgodkendelser med henblik på en afvejning af, om det konkret er fagligt og økonomisk forsvarligt at anvende disse. Ministeriet modtager og behandler således løbende ansøgninger om ophør af en godkendelse. Ovenstående er ikke en fuldstændig oplistning af godkendelsesvilkår, men disse regler gælder for alle, der opnår en AMU udbudsgodkendelse. Hvis disse vilkår ikke er opfyldt, skal tilskuddet til den omhandlede aktivitet tilbagebetales, og ved brud på regelsættet, herunder kriterierne i dette udbudsbrev, vil selve udbudsgodkendelsen til den omhandlede FKB blive tilbagekaldt. 5. Private ansøgere Private uddannelsesinstitutioner kan godkendes til at udbyde AMU. I relation til overholdelse af regler og kriterier for udbud af AMU er der ikke forskel på offentlige og private udbydere. Det betyder, at de øvrige kriterier og forudsætninger, som er beskrevet i dette udbudsbrev, også gælder for den private ansøger. Private ansøgere skal være opmærksomme på, at det kun er uddannelsesinstitutioner, som kan godkendes til udbud af AMU. Ved en privat uddannelsesinstitution forstås i denne sammenhæng, at det skal være en juridisk enhed, f.eks. et ApS eller et A/S. Uddannelsesinstitutionen skal have et lærermiljø og et kursistmiljø, og der skal være egnede opholdsfaciliteter til såvel lærere som deltagere. Institutionen skal have en daglig leder, og institutionen skal samtidig have et administrativt apparat, som kan håndtere AMU området, således at uddannelsesinstitu-

15 5 tionen kan vejlede virksomheder og deltagere om reglerne inden for AMU, f.eks. om VEU godtgørelse, tilskud til kost og logi mv. Herudover skal uddannelsesinstitutionen have råderet over egnede undervisningslokaler og relevant udstyr i forhold til de uddannelsesområder, der ansøges om godkendelse til. De omtalte institutionsforhold skal være til stede på ansøgningstidspunktet. Det betyder, at når UVM besøger ansøgeren som led i ansøgningsprocessen, skal uddannelsesinstitutionen f.eks. kunne dokumentere grundlæggende viden om AMU og de regler, som styrer AMU programmet. Hvis en privat ansøger ikke kan leve op til kravene for en selvstændig AMU udbudsgodkendelse, kan interessen for at medvirke i AMU uddannelsesopgaven tilgodeses via udlicitering fra en godkendt offentlig institution typisk en institution for erhvervsrettet uddannelse. Der henvises til bestemmelser om udlicitering på UVM s hjemmeside: dbud%20af%20uddannelser/uddannelse%20og%20undervisning%20fo r%20voksne/arbejdsmarkeds-%20uddannelser/udlicitering.aspx Når der ansøges om godkendelse til at udbyde AMU, skal man være opmærksom på, at regelsættet for AMU er markant forskelligt fra anden ikke tilskudsberettiget kursusvirksomhed, som foregår på markedsvilkår og i fri konkurrence. F. eks. skal det bemærkes, at de økonomiske vilkår for arbejdsmarkedsuddannelserne er en fast størrelse med afgrænsede tilpasningsmuligheder, jf. 8 til 0b i lov om åben uddannelse m.v. (LBK nr. 939 af 22/09/2008). Det indebærer, at tilskuddet for uddannelsesydelsen og en deltagerbetaling er fastsat på forhånd gennem politisk fastsatte rammer i et takstsystem. Deltagerbetalingens størrelse for de enkelte uddannelsesaktiviteter fremgår af et takstkatalog, som er offentliggjort på Undervisningsministeriets hjemmeside /takst. Det betyder, at der er meget stramme regler for, hvad der kan sælges som ekstra ydelser i tilknytning til AMU, og i intet tilfælde må der ske en sammenblanding af AMU uddannelsesydelsen og uddannelsesinstitutionens salg af egne udviklede produkter/ydelser. Der skal være vandtætte skotter mellem disse ydelser. Som anført i dette udbudsbrev er det forudsat, at der mellem godkendte AMU udbydere samarbejdes om uddannelsesopgaven. Dette gælder også samarbejde offentlige og private udbydere imellem. Det er ikke en godkendelsesforudsætning, at ansøgeren selv besidder samtlige faglige forudsætninger for at udbyde alle uddannelser optaget i en FKB. Hensynet til faglig dækning kan tilgodeses ved, at uddannelses-

16 6 institutionen i et samarbejde med én eller flere andre institutioner - der også er godkendt til AMU - dækker alle FKB ens uddannelser. En AMU udbudsgodkendelse kan ikke overdrages til andre. Ministeriets AMU udbudsgodkendelse er knyttet tæt til den juridiske enhed, som ministeriet har godkendt. Det betyder, at hvis f.eks. et A/S eller ApS overdrages/sælges til tredjemand, ophører AMU udbudsgodkendelsen med det samme. Tilsvarende gælder, hvis den bestemmende indflydelse i et selskab overdrages til tredjemand. På tilsvarende vis er der grænser for, hvilke AMU arbejdsopgaver en godkendt AMU udbyder kan udlicitere til andre, som ikke har en AMU udbudsgodkendelse. Det er visse grundlæggende arbejdsfunktioner såsom visitering, optagelse af deltagere, som ikke kan overdrages til andre. AMU udbudsgodkendelsen er også geografisk forankret. Det betyder, at hvis den private uddannelsesinstitution flytter domicil til en anden region, ophører AMU udbudsgodkendelsen med det samme. Nye private uddannelsesinstitutioner, som ønsker at udbyde AMU, skal også ansøge elektronisk herom. Følgende fremgangsmåde skal anvendes: Send efterfølgende oplysninger til mailadressen Navn og adresse på uddannelsesinstitutionen. 2. Telefonnummer. 3. adresse. 4. Navn på daglig leder af institutionen. Når disse oplysninger er registreret, vil ansøgeren snarest sandsynligvis hverdagen efter pr. modtage login og password til ansøgningsportalen, så der kan ansøges om AMU udbud. 6. Uddannelsesområder og FKB i udbud Vedlagt i bilag finder man det antal udbud af hver enkelt FKB, der på landsplan maksimalt vil blive givet godkendelse til, samt den minimumsaktivitet, der skal opnås for at opretholde godkendelsen til udbuddet. Antal udbudssteder samt minimumsaktiviteten er fastlagt i et samarbejde med de enkelte efteruddannelsesudvalg og Undervisningsministeriet. Udbudsrunden omfatter i alt 43 FKBere, som er fordelt inden for de 2 efteruddannelsesudvalgs fagområder. Af disse 43 FKBere er 24 nye i udbudssammenhæng. De er enten fremkommet gennem opsplitning af eller fraspaltning af dele af eksisterende FKBere, ved sammenlægning af eksisterende FKBere eller som nyudviklede FKBere. I alt er otte FKBere blevet splittet op, og fire er resultat af sammenlægninger. Der er i alt udgået fem FKBere.

17 7 Professionshøjskoler kan ansøge om videreførelse af det AMU udbud, som de hidtil har varetaget. AA: Industriens Fællesudvalg: Der udbydes i alt 8 FKB er. FKB 2686 udgår. FKB 2758 splittes op i følgende fire FKB er: Fødevare og nyddelsesmiddel, operatører i medicinalindustrien, operatører i non-food procesindustrien og operatører i procesindustrien. FKB 2759 splittes op i tre FKB er: Spåntagende metalindustri, pladebearbejdende metalindustri og metrologi i metalindustri. FKB 2760 splittes op i to FKB er: Fremstilling af elektronikprodukter og fremstilling af hybride print. AB: Metalindustriens Uddannelsesudvalg: Der udbydes i alt 8 FKB er. Fra FKB 260 udspaltes selvstændig FKB i Karosseri. Fra FKB 2624 udspaltes to selvstændige FKB er: Låseteknik og Vedligeholdelsesteknik. AD: Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse Der udbydes i alt 8 FKB er. FKB 2600 splittes op i to FKB er: Lægesekretær og Tandklinikassistent FKB 2628 og 2630 samles teknisk i ny FKB FKB 2797 er ny. AE: Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Der udbydes i alt 9 FKB er. AF: Bygge/anlæg og industri Der udbydes i alt 8 FKB er. AG: Efteruddannelsesudvalg for tekniske installationer og energi Der udbydes i alt 3 FKB er. AH: Træets Efteruddannelse Der udbydes i alt 3 FKB er. AI: Mejeri og jordbrugets Efteruddannelsesudvalg Der udbydes i alt 8 FKB er. AJ: Efteruddannelsesudvalg for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen Der udbydes i alt 6 FKB er.

18 8 AK: Transporterhvervets UddannelsesRåd Der udbydes i alt 22 Fkb er. AL: Efteruddannelsesudvalg for det Pædagogisk Område og Social- og Sundhedsområdet Der udbydes i alt 6 FKB er. AQ IF & MI: Svejsning og fyringsteknik Der udbydes i alt 3 FKB er. 7. Ansøgningsproces og -form Udbudsrunden gennemføres elektronisk - dvs. at alle ansøgninger udfyldes og afleveres elektronisk direkte på Undervisningsministeriets portal: Ministeriet vil således ikke behandle evt. ansøgninger, som sendes i en papirudgave. Høringen af VEU-rådet foregår i det samme elektroniske system. Ved ansøgning om AMU udbud skal den enkelte uddannelsesinstitution tage stilling til, hvilke FKB er og geografisk dækningsområder som den ønsker udbud til, jf. afsnit 3.5. Den elektroniske ansøgningsportal vil være tilgængeligt fra den 8. juni 2009 på Ved ansøgning om AMU udbud skal de uddannelsesinstitutioner, som i dag er godkendte udbydere af AMU, benytte sig af deres nuværende brugeradgang i form af login og password. Uddannelsesinstitutioner (offentlige som private), som i dag ikke er godkendt til at udbyde AMU, men som ønsker at ansøge herom, skal også ansøge elektronisk. Følgende fremgangsmåde skal anvendes: Send efterfølgende oplysninger til mailadressen 5. Navn og adresse på uddannelsesinstitutionen. 6. Telefonnummer. 7. adresse. 8. Navn på daglig leder af institutionen. Når disse oplysninger er registreret, vil ansøgeren snarest - sandsynligvis hverdagen efter pr. - modtage login og password til ansøgningsportalen, så der kan ansøges om AMU udbud. Når der er logget på hjemmesiden, får man adgang til ansøgningsportalen ved at klikke på linket: Søg/administrer. Dernæst klikkes der på menuen i venstre side: Udbudsrunde. Der henvises i øvrigt til linket: Vejledninger

19 9 på uddannelsesadministration.dk, hvor man kan få nærmere oplysninger om AMU udbudsrunden Endvidere er der vejledningsoplysninger på UVM s hjemmeside: For institutioner. Ansøgningen indsendes direkte fra ansøgningsbilledet på uddannelsesadministration.dk til ministeriet ved tryk på knappen Godkend. For at godkende institutionens ansøgning i sin helhed skal anvendes kodeordet amu2009. Herefter kan ansøgningen ikke længere redigeres, og det betyder, at ansøgningen er modtaget i ministeriet. Ministeriets brev til institutionerne om udbudsrunden (dette brev), som er sendt elektronisk til alle godkendte AMU udbydere, vil også være tilgængelig på For institutioner/ Det bemærkes, at alle eksisterende udbudsgodkendelser bortfalder den 3. december Det betyder, at alle på ny skal ansøge om de FKB er, som de ønsker en udbudsgodkendelse til. Professionshøjskoler og universiteter vil alene ved at udfylde ansøgningsskemaet på uddannelsesadministration.dk tilkendegive, at de ønsker videreførelse af et eksisterende udbud. Dette gælder også FKB er, der er sammenlagt eller adskilt. Kernemål og moder-fkb Aktivitetstallene i ansøgningsmodulet er opgjort på FKB ernes kernemål, og der er kun medtaget aktiviteter, som er kernemål, dvs. aktiviteter fra fælleskataloget er ikke medtaget. Kernemålsaktiviteten er ført tilbage til den FKB, hvor de stammer fra (moder-fkb). Det vil sige, at aktiviteten på et AMU-mål kun optræder et sted, nemlig under moder-fkb en. De aktivitetstal, der er anført, er opgjort pr. 4. juni I forhold til tidligere udsendte tal, indeholder de ændringer som følge af forsinkede og fejlindberettede aktiviteter frem til denne dato. Endvidere er aktiviteter henført fra gamle FKB er til de nye FKB er, der er i udbud. Det erindres om, at tallene alene indeholder kernemål, og at disse er henført til moder-fkb en.. Figur : AMU-målet almen fødevarehygiejne Arbejdsmarkedsuddannelsen er koblet til følgende FKB Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat. EUU FKB Gyldighedsperiode Moder-FKB? AJ AJ 2634 Detailforarbejdning og forædling af ferskvarer 2647 Brød-, kage-, dessert- og konfekturefremstilling til Nej til Nej

20 20 AJ 2649 Madfremstilling - institutionskøkkener til Nej AE 2679 Rengøringsservice til Nej AL 2688 Patientrelateret service på sygehusene til Nej AJ 2689 Madfremstilling - restaurant, kantine og catering til Ja AK 273 Personbefordring med bus og taxi til Nej AJ 2778 Mad til grupper med varierede behov for ernæring til Nej Kilde: I ovenstående figur fremgår det, at AMU-målet almen fødevarehygiejne er optaget i 8 FKB er, og at FKB 2689 under udvalg AJ er moder-fkb for AMU-målet. Den særlige opgørelsesmetode af aktiviteten på moder-fkb indebærer, at institutionernes indberettede aktivitet på uddannelsesmål og FKB ikke umiddelbart kan sammenlignes med den særlige opgørelsesmetode ved denne udbudsrunde. På UVM s hjemmeside er der placeret regneark for henholdsvis 2007 og 2008 med detaljerede oplysninger om det anvendte datamateriale. Udlicitering Institutioner for erhvervsrettet uddannelse m.fl., som er godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), anmodes om at angive omfanget af udlicitering i antal årselever. Oplysningen anføres i ansøgningsfeltet ud for den FKB, som institutionen har indberettet aktiviteten på. Uddannelsesnummer og titel på de berørte enkeltuddannelser skal ligeledes oplyses i ansøgningsfeltet. 8. Tidsplan for udbudsprocessen Startdato Ultimo april Frist VEU-rådets forretningsudvalg orienteres om tidsplan og opgørelsesmetode for AMU udbudsrunden. 6. maj Skoleforeningerne orienteres om udbudsrunden.. maj På et fællesmøde med alle efteruddannelsesudvalg orienteres der om den kommende udbudsrunde og tidsplanen for denne. 8. maj 20. maj Der afholdes møde med hvert efteruddannelsesudvalgs formandsskaber og lederen af sekretariatet med henblik på at afklare behovsdækningen og dermed fastlægge antallet af

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40390 Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Side 1 af 6 Nummer: 40390 Titel: Psykisk arbejdsmiljø i faglærte og ufaglærte job Kort titel: psykiskarb Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 19-08-2008 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer

Uddannelsesmål med detaljer Side 1 af 6 Nummer: 40391 Titel: Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job Kort titel: arbejdsmijø Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 31-12-2007 til 30-09-2015 Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Side 1 af 6 Nummer: 44978 Titel: Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Kort titel: sprognuanceret Varighed: 5,0 dage. Godkendelsesperiode: 09-11-2005 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 6 Nummer: 45572 Titel: Dansk som andetsprog for F/I, basis Kort titel: Dansk basis F/I Varighed: 40,0 dage. Godkendelsesperiode: 01-05-2006 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Side 1 af 6 Nummer: 40392 Titel: Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job Kort titel: ergonomijob Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 31-12-2007 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne

Uddannelsesmål med detaljer. Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne Side 1 af 5 Nummer: 45917 Titel: Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge Kort titel: Praktikvejleder Varighed: 1,0 dage. Godkendelsesperiode: 27-06-2007 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD

Læs mere

Oversigt over fagområder (FKB'er) og udbydere samt koordinerede fagområder i Region Midtjylland i 2014, pr. 25. juni 2014

Oversigt over fagområder (FKB'er) og udbydere samt koordinerede fagområder i Region Midtjylland i 2014, pr. 25. juni 2014 Oversigt over fagområder (FKB'er) og udbydere samt koordinerede fagområder i Region Midtjylland i 2014, pr. 25. juni 2014 FKB nr. AMU center Midtjylland AMU Hoverdal Bygholm Landbrugsskole DJH Handelsfagskolen

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Side 1 af 6 Nummer: 44978 Titel: Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd Kort titel: sprognuanceret Varighed: 5,0 dage. Godkendelsesperiode: 09-11-2005 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Side 1 af 6 Nummer: 40503 Titel: Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling Kort titel: praktikvejkomm Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 15-07-2008 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM):

Læs mere

Kriterier for tildeling af tilsagn om støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond

Kriterier for tildeling af tilsagn om støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond 17-04-2008 Kriterier for tildeling af tilsagn om støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond Plus-listen Grundskoleniveau Dansk til voksne udlændinge m.fl. Forberedende voksenundervisning, FVU Ordblindeundervisning

Læs mere

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391

Til alle godkendte AMU-udbydere. Ændringer i vilkår for udbud af AMU. 26. oktober 2012 Sags nr.: H.391 Til alle godkendte AMU-udbydere Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer

Læs mere

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen

Samarbejdsaftale indgået mellem. EUC Syd. Produktionsskolen Vejen Samarbejdsaftale indgået mellem EUC Syd og Produktionsskolen Vejen Aftalen indgås i henhold til: Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010, med de ændringer,

Læs mere

Notat til temadrøftelsen på VEU-rådets møde den 29. november 2012. Revideret til mødet den 27. februar 2013.

Notat til temadrøftelsen på VEU-rådets møde den 29. november 2012. Revideret til mødet den 27. februar 2013. 19. november 2012 (revideret den 18. februar 2013) Indholdsfortegnelse Notat til temadrøftelsen på VEU-rådets møde den 29. november 2012. Revideret til mødet den 27. februar 2013. 1. Baggrund... 1 2. Den

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2013 Indledning Udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for. VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Udbudspolitik for VEU-CENTER MIDTVEST / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Bilag til. aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Bilag til aftale om udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser 1. Definition af udlicitering/indledning Ved udlicitering forstås, at en institution, der af Ministeriet for Børn

Læs mere

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015

Udbudspolitik for. Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Udbudspolitik for Herningsholm Erhvervsskole / VEU-CENTER MIDTVEST Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2015 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-CENTER MIDTVEST udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Udbudspolitik 2014 VEU-center Fyn

Udbudspolitik 2014 VEU-center Fyn Udbudspolitik 2014 VEU-center Fyn Side 2 af 11 Indledning Denne udbudspolitik omfatter det samlede uddannelsesudbud og -politikker hos udbydere af Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) samt udbud hos HF & VUC

Læs mere

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene

Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Udbydere af erhvervsuddannelser Praktikcentre Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: De faglige udvalg Kopi: Regionsrådene Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Vejledning til uddannelsesinstitutioner. Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. December 2013 1 Forord Denne vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Tabel A: Vvs-branchens efteruddannelsesaktivitet - 4. kvartal 2011

Tabel A: Vvs-branchens efteruddannelsesaktivitet - 4. kvartal 2011 Tabel A: Vvs-branchens efteruddannelsesaktivitet - 4. kvartal 2011 kursister 1. kvartal 1.504 1.180 1.530 1.380 1.360 1.981 2.733 1.898 2. kvartal 870 938 1.001 1.031 1.418 1.804 1.933 1.124 3. kvartal

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser 10. marts 2010 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015

Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik for Syddansk Erhvervsskole 2015 Udbudspolitik, målsætning Syddansk Erhvervsskoles udbud af uddannelse og kurser retter sig mod såvel enkeltpersoner og virksomheder mv. som mod de brancher,

Læs mere

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016

Udbudspolitik for. VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Udbudspolitik for VEU-center MidtVest / UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2016 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i VEU-center MidtVest udbyder almen grundlæggende

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 -

Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Udbudsstrategi for VEU-center Vest - Erhvervsrettet samt almen voksen- og efteruddannelse 2014 og 2015 - Baggrund og formål De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015

Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Godkendt på bestyrelsesmøde den 9. december 2014 Udbudspolitik for VEU-Center Østjylland / AARHUS TECH 2015 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014

Udbudspolitik for VEU-Center MidtØst Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2014 Uddannelse, beskæftigelse og erhverv i Region Midtjylland De rette og tilstrækkelige menneskelige ressourcer og kompetencer har stigende betydning for virksomhedernes

Læs mere

Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH

Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH Godkendt på bestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Udbudspolitik for VEU Center Østjylland / AARHUS TECH 2014 Indhold: 1. Indledning 2. Udbud / Geografiske opland 3. Aktivitetsudvikling 4. Bevillingsmæssige

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2016 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører.

På given foranledning indskærper ministeriet hermed helt centrale regler vedrørende tilrettelæggelse af AMU og anvendelse af interne instruktører. Til samtlige AMU-godkendte uddannelsesinstitutioner Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

VEU- center Øst og Øerne

VEU- center Øst og Øerne VEU- center Øst og Øerne Indhold VEU- center Øst og Øerne... 1 1. Indledning... 2 2. Uddannelser indenfor VEU-center Øst og Øerne... 2 3. Udbud... 3 4. Fokusområder i 2014... 4 5. Bevillingsmæssige prioriteringer...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1

AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse. 08-07-2011 Side 1 AMU for ledige - 6 ugers selvvalgt uddannelse Side 1 Disposition Ledige 2007-2010 1. kvartal 2011 for hhv. beskæftigede og ledige Profil 6-ugers selvvalg i 2010 Profil 6-ugers selvvalg i 2011 Side 2 Overblik

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 308 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål BJ

Læs mere

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

Uddannelsesmål med detaljer. Nummer: 43996 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Side 1 af 5 Nummer: 43996 Titel: Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Kort titel: Varighed: 2,0 dage. Godkendelsesperiode: 06-11-2004 og fremefter Status (EUU): GOD Status (UVM): GOD Handlingsorienteret

Læs mere

Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010

Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn. Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010 Udbudspolitik for det tværinstitutionelle voksenvejledningsnetværk Videre nu / skolenavn Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 2010 Indledning Uddannelsesinstitutionerne i Videre nu udbyder erhvervsrettet

Læs mere

Vvs: Kvartalsstatistik amu

Vvs: Kvartalsstatistik amu Vvs: Kvartalsstatistik amu 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisningsministeriets databank d. 14/8 201 På dette tidspunkt er data opdateret til og med 201 Indhold 1

Læs mere

Principperne for udbudsplacering af erhvervsuddan nelser - EUD udbudsrunden 2007

Principperne for udbudsplacering af erhvervsuddan nelser - EUD udbudsrunden 2007 Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Principperne for udbudsplacering af erhvervsuddan nelser - EUD

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Baggrund Bestyrelsen for HANSENBERG har i henhold til vilkårene for udbud af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) fastlagt udbudspolitikken

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. VEJ nr 10847 af 09/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU.

Som følge af aftalen er der gennemført en supplerende proces for udbud af PAU. Til EUC Nordvestsjælland og Professionshøjskolen UCC om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi:

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser November 2012 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Udbudspolitik AMU SYD

Udbudspolitik AMU SYD Udbudspolitik AMU SYD Indledning Nærværende udbudspolitik, som er drøftet i samtlige AMU SYDs lokale uddannelsesudvalg er godkendt af AMU SYDs bestyrelse på møde den 14. december 2012 og gælder for 2013.

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse Notat til AMU-statistik hele 2008 Den samlede AMU-aktivitet og HAKL s aktivitet - Kursistaktivitet Opgjort i kursister har den samlede aktivitet været 755.071 kursister i 2008 mod 625.552 kursister i 2007

Læs mere

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden

Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden Til ansøgere om udbud af den pædagogiske assistentuddannelse udbudsrunden 2017 Kopi: Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser Kopi: Regionsrådene Kopi: Det faglige udvalg Udbudsrunden 2017:

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2015 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb

Til udbydere af erhvervsuddannelser. 1. oktober 2014 Sags nr.: 067.76S.541. godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsers grund- og hovedforløb Til udbydere af erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Godkendelser

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2017 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2017 for EUC Nordvest Udbuds- og udliciteringspolitik 2017 for EUC Nordvest EUC Nordvest ønsker gennem udbudspolitikken for 2017 at afspejle, hvilke politikker og beslutninger der ligger til grund for skolens udbud af erhvervsrettet

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2014

Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftale om udlagt undervisning 2014 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Haderslev Handelsskole, Udviklingscenter

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05

RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 RIGSREVISIONEN København, den 16. november 2005 RN A106/05 Opfølgning på udvidet notat til statsrevisorerne om handelsskolernes afholdelse af virksomhedsrettede arbejdsmarkedsuddannelser (opfølgning på

Læs mere

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser

Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning september 2012 Standardkontrakt for udlicitering af opgaver i forbindelse med arbejdsmarkedsuddannelser mellem Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner 2. Regler 3. Samarbejdet

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler

B-SOSU Bestyrelsesforeningen for Social- og sundhedsskoler Høring over AMU-bekendtgørelse kvitterer med dette høringssvar for Børne- og undervisningsministeriets henvendelse vedrørende høring over udkast til ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser. Indledningsvist

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

Ansøgningen er bl.a. bilagt følgende dokumenter: Sammenlægningsredegørelse, underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer AMU-Center Vest- og Sydsjælland Selandia - Center for Erhvervsuddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Godkendelse af sammenlægning

Læs mere

Aftale om udlagt undervisning 2013

Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftale om udlagt undervisning 2013 Aftalens parter: Der indgås hermed aftale om udlagt undervisning mellem: Godkendte skole Afholdende skole Skolens navn IBC Kurser Dalum Landbrugsskole Adresse Skamlingsvejen

Læs mere

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017

Udbudsrunden Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 Udbudsrunden 2017 De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelsernes grundog hovedforløb samt godkendelser til at være praktikcenter har virkning frem til

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Vvs: Kvartalsstatistik amu

Vvs: Kvartalsstatistik amu Vvs: Kvartalsstatistik amu 2013 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 20./10. 2013. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 2013. Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Klassifikationer. Grundskole FSK. Klassetrin Ved søgning på klassetrin anvendes koden FSK-KL-(0-10) Ex FSK-KL-7. Fælles Mål/fag

Klassifikationer. Grundskole FSK. Klassetrin Ved søgning på klassetrin anvendes koden FSK-KL-(0-10) Ex FSK-KL-7. Fælles Mål/fag Klassifikationer Søgemål Grundskole Klassetrin Ved søgning på klassetrin anvendes koden FSK-KL-(0-10) Ex FSK-KL-7 FSK Fælles Mål/fag Arbejdskendskab Billedkunst Billedkunst som valgfag Biologi Byggeværksted

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1/8 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2012 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-og efteruddannelse efter Ministeriet for Børn

Læs mere

VVS: Kvartalsstatistik AMU

VVS: Kvartalsstatistik AMU VVS: Kvartalsstatistik AMU 1. kvartal 2014 Kvartalsstatistikken er trukket fra Ministeriets for Børn og Undervisnings databank d. 3. juli 2014. På dette tidspunkt er data opdateret til og med 1. kvartal

Læs mere

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total

HAKL. Gennemsnit for HAKL Total for hele AMU Gennemsnit total Antal kursister Efteruddannelsesudvalget for AMU-statistik: Året der er gået i tal 2012 Aktiviteten på AMU er fortsat nedadgående men i fjerde og sidste kvartal af 2012 ses små tegn på, at aktivitetsnedgangen

Læs mere

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Udmelding om forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole

Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 2012 [Indledning] På voksen- og efteruddannelsesområdet tilrettelægger Syddansk Erhvervsskole sit udbud i tæt

Læs mere

Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole

Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole Udbudspolitik på voksen- og efteruddannelsesområdet for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 2013 [Indledning] På voksen- og efteruddannelsesområdet tilrettelægger Syddansk Erhvervsskole sit udbud i tæt

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Undervisningsministeriet Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Januar 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg

Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Informationsbrev til alle godkendte udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse og alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Lovforslag nr. L 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. (Etablering af VEU-centre

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland

Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Samarbejdsgrundlag for VEU- Center Østjylland Værtsinstitution: VEU Centerfunktionen varetages af AARHUS TECH med virkning fra 1. januar 2010 Geografi: VEU- Centeret dækker følgende geografi: Horsens,

Læs mere

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010

Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1/6 Udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse på Roskilde Handelsskole 2010 1. Indledning Roskilde Handelsskole udbyder erhvervsrettet grund-, efter- og videreuddannelse, normalt til

Læs mere

Godkendelser af udbud til arbejdsmarkedsuddannelser

Godkendelser af udbud til arbejdsmarkedsuddannelser Godr af udbud til arbejdsmarkedsuddannelser inden for transportområdet - gældende pr 1 januar 2010 Indeholder oversigt over alle TUR`s FKB`ere fordelt på institutioner Side nr 1 Godsforudsætninger Hvor

Læs mere

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser. Tilrettelæggelse af arbejdsmarkedsuddannelser Til samtlige uddannelsesinstitutioner godkendt til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail

Læs mere

Nyt fra EPOS Augustseminar 2013

Nyt fra EPOS Augustseminar 2013 Nyt fra EPOS Augustseminar 2013 1 Dagens temaer Uddannelsesudbuddet Det uddannelsespolitiske landskab Serviceeftersyn Status på udviklingen på EPOS område 2 EPOS-udvalget EPOS er efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Klassifikationer. Grundskole FSK. Klassetrin Ved søgning på klassetrin anvendes koden FSK-KL-(0-10) Ex FSK-KL-7. Fælles Mål/fag

Klassifikationer. Grundskole FSK. Klassetrin Ved søgning på klassetrin anvendes koden FSK-KL-(0-10) Ex FSK-KL-7. Fælles Mål/fag Klassifikationer Søgemål Grundskole Klassetrin Ved søgning på klassetrin anvendes koden FSK-KL-(0-10) Ex FSK-KL-7 FSK Fælles Mål/fag Arbejdskendskab Billedkunst Billedkunst som valgfag Biologi Byggeværksted

Læs mere

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Til skoler m.fl., der udbyder erhvervsuddannelser Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750

Læs mere

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg

Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Til uddannelsesinstitutionerne herunder VEU-centre og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser samt efteruddannelsesudvalg Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Vester Voldgade 123 1220 København

Læs mere

EUC Nords udbudspolitik 2015

EUC Nords udbudspolitik 2015 EUC Nords udbudspolitik 2015 Formål EUC Nords udbudspolitik henvender sig til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og Undervisningsministeriet med henblik på at orientere om, hvilke overvejelser og

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU

Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Ministeriet for Børn og Undervisning Guidelines og gode råd til overholdelse af regelsættet for AMU Maj 2013 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk

Læs mere

Driftsoverenskomst. Udbud af Forberedende Voksenundervisning

Driftsoverenskomst. Udbud af Forberedende Voksenundervisning Driftsoverenskomst om Udbud af Forberedende Voksenundervisning 1. Driftsoverenskomstens Parter Voksenuddannelsescentrets navn: CVR-nummer og eventuelle p-nummer: Institutionsnummer: Driftsoverenskomstpartens

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat

Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i. Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Retningslinjer for gennemførelse og bedømmelse af certifikatprøve i Almen fødevarehygiejne - Obligatorisk certifikat Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Grundlag for arbejdsmarkedsuddannelsen

Læs mere

EUC Nords. Årsprogram

EUC Nords. Årsprogram EUC Nords Årsprogram 2015 EUC Nord, M. P. Koefoeds Vej 10, Box 330, DK-9800 Hjørring Tel. + (45) 7224 6000 Fax +(45) 7224 6101 E-mail: info@eucnord.dk eucnord.dk 2 Årsprogram 2015 For at bidrage til at

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU)

Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) 03.12.14 Hjemmesidevejledning for udbud af arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere