Antenneforeningen indkalder herved til ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl i fælleslokalerne Østergade 1, 4330 Hvalsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Antenneforeningen indkalder herved til ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.30 i fælleslokalerne Østergade 1, 4330 Hvalsø"

Transkript

1 Antenneforeningen indkalder herved til ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl i fælleslokalerne Østergade 1, 4330 Hvalsø Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab for Indkomne forslag a. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer iflg. omdelt materiale. b. Andre forslag 5. Budget for 2011, herunder fastsættelse af kontingent 6. Valg af formand (Poul Erik Jensen er på valg, modtager genvalg) 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Leif Nielsen og Poul Johansson er på valg) 8. Valg af 2 suppleanter 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Forslag til behandling under pkt. 4 skal i henhold til foreningens vedtægter afleveres til formanden i skriftlig form senest 7 dage før generalforsamlingen, d.v.s. senest den 23. marts Bilag vedlagt: 1. Regnskab for 2010 og budgetforslag for Kommentarer til regnskab og budget samt forslag til foreningens takster i Forslag til vedtægtsændringer. Regnskab for 2010, budget for 2011:

2 ÅRSAFSLUTNING Konto (Beløb er incl. moms) Regnskab Rev. budget (gf ) Budget (gf ) Regnskab Budget Medlemsbidrag indev. år , Særligt bidrag, opgradering , Hensat til tilbagebetaling , Nye tilslutninger 0, Gebyrer 450, Øvrige indtægter 4.175, Renteindtægter 0, Momstilsvar , Indtægter ialt , Programafgifter , Andre afgifter (Copydan) , Serviceabonnement , Vedligehold, antenne 2.856, Opgradering af antenne , EL-forbrug 1.594, Fællesforeningen FDA 4.580, Forsikringer 7.047, Kontorhold 2.145, Gebyrer Bank/Giro 300, Kurser, årsmøder m.v , Øvrige mødeudgifter' 5.621, Renteudgifter 0, Diverse andre driftsudgifter 2.259, Momsfradrag , Udgifter ialt , Årets resultat , Heraf: Drift Anlæg Moms halvår Købsmoms: Salgsmoms: Saldo: halvår (år-dato) Hele året Balance pr AKTIVER: PASSIVER Indestående BG-bank ,27 Egenkaital: Vedr. drift Vedr. anlæg Ialt Eik Bank 0,00 primo ,57 Kontantbeholdning 0,00 årets result ,56 Udestående kontingent ,44 Egenkap. ult ,13 Debitorer 0,00 Hensættelser/kreditorer Vedr. anlæg ,59 Moms, tilgode (sidste kv.) 0,00 Moms, skyldig (af salg) ,00 Moms, tilgode (nyt regnskab) 0,00 Moms, løbende (af salg) 0,00 IALT ,71 IALT ,71 Forventet egenkapital AKTIVER PASSIVER Vedr. drift Vedr. anlæg Ialt Beholdninger Egenkap primo Skyldige beløb 0 Årets result IALT Egenkap. ultimo Bemærkninger Udestående kontingenter: Hvalsø Ældrecenter Betalt Hensættelser/kreditorer Dansk Kabel, etablering YouSee Betalt Dansk Kabel, etablering YouSee Hensat til tilbagebetaling Skyldige programafgifter Revisionsbemærkninger: Regnskabet er gennemgået og revideret. Bilag er afstemt med bogføringen. De anførte beholdninger er afstemt med kontoudtog..... Hvalsø, den 24. februar 2011 H. Bundgaard (sign) (revisor) vend

3 Kassererens kommentarer: Til generalforsamlingen den 30. marts 2011 Regnskab 2010 Regnskabet for 2010 udviser et overskud på kr imod et budgetteret overskud på Der indgår i resultatet tilbagebetaling til medlemmerne på kr, jf. efterfølgende, således at det egentlige resultat er et overskud på godt kr. Det forbedrede resultat har væsentligst tre årsager: Installationsudgifterne ved etablering af YouSee var mindre end forventet (ca kr). Mindre vedligeholdelsesudgifter end budgetteret. Mindre fakturerede programafgifter fra leverandørerne, der bl.a. skyldes 1 måneds frit leverede programmer fra YouSee i indkøringsperioden. Kontingenter: Der var været lidt færre indtægter end budgetteret, hvilket dels skyldes færre nye medlemmer i beboelsen Østergade 11 end forventet, dels en del fraflytninger/tomme huse i området. Endvidere har desværre været nødvendigt at frakoble ét medlem på grund af manglende betaling. Der er i alt afskrevet kr. som uerholdelige. Herudover er der ikke bogført kontingentrestancer. Egenkapitalen udgør pr kr ,13. På baggrund af det positive resultat og den gunstige finansielle situation indstiller bestyrelsen., at der refunderes kr til medlemmerne i 2011 svarende til 300 kr. pr. medlem, der var tilslutte i 2010.

4 Budget 2011 Budgetforslaget tager udgangspunkt i You-See som programleverandør med det nuværende antal tilslutninger og pakkefordeling. Vedr. de enkelte poster anføres: Programafgifter: Er budgetteret på grundlag af de af YouSee udmeldte priser for Der er tale tale om betydelige stigninger for alle tre pakker (grundpakken 36%, mellempakken 11%, fuldpakken 8%). Copy Dan: Er beregnet ud fra de udmeldte priser fra Copy Dan, som indeholder en stigning på ca. 5%. Servicekontrakt: Budgettet med den udmeldte pris fra Dansk Kabel. Bestyrelsen har anmodet om en genforhandling af kontrakten afledt af et forventet mindre serviceringsbehov i forbindelse med YouSee. Vedligeholdelse: Der er afsat kr. til dækning af skader/vedligeholdelse, som ikke er dækket af servicekontrakten. Fællesforeningen FDA: Bestyrelsen har vurderet, at fortsat skal være medlem af FDA. Forsikringsudgifter dækker forsikring af antenneanlægget (Dansk Kabel) samt ansvarsforsikring af bestyrelsen (FDA). Kontorhold: De øgede udgifter skal dække udbygning af foreningens hjemmeside samt udgifter til PBS, der forventes indført i 2. halvår Kontingent 2011 På grundlag af de budgetterede udgifter vil kontingentsammensætningen i 2011 være:. Kontingent 2011 Grundpk. Mellempk. Fuldpk. Programafgifter 65,99 194,65 288,56 Copy Dan 20,33 23,37 29,10 Drift 35,00 35,00 35,00 Pr. md 121,32 253,02 352,66 Årlig 1.455, , ,92 Afrundet kr kr kr

5 Kontingentopkrævning: Opkrævningen vil fortsat ske i 2 rater. Med udgangspunkt i, at programafgifterne skal betales kvartalsvis forud, indstiller bestyrelsen, at opkrævningen tilsvarende sker forud, d.v.s. med fremtidige betalingsterminer pr. 1. januar og 1. juli gældende fra 2. halvår Opkrævning for 2. halvår 2011 vil herefter udgøre: Kontingent 2011 Grundpk. Mellempk. Fuldpk. Årskontingent 1.460, , ,00 Betalt 1. halvår -650, , ,00 Tilbagebetaling -300,00-300,00-300,00 Betaling 2. halvår 510, , ,00 Øvrige takster for 2011 Tilslutningsafgift: De faktiske etableringsudgifter med tillæg af et dækningsbidrag på (ved mere end 3 tilslutninger til samme 2.000, 00 kr beboelse fastsættes dækningsbidraget ved forhandling) Påmindelsesgebyr, 1. rykker Påmindelsesgebyr, 2. rykker 75,00 kr 140,00 kr

6 Fra og tilkoblinger ved formaliserede udmeldelser/ Faktiske udgifter genindmeldelser: Gentilslutning efter ufrivillig afbrydelse ved foreningens Faktiske udgifter Foranledning (der opkræves evt. depositum) + gebyr 350,00 kr Frikontingenter til bestyrelsen: Formand +kasserer+teknisk sekretær: Øvrig bestyrelse: Mellempakke Grundpakke Forslag til vedtægtsændringer, Antenneforeningen Præstegårdsudstykningen, generalforsamling (femte afsnit) Enhver, der bor i foreningens forsyningsområde, kan begære sig tilsluttet fællesantenneanlægget, såfremt dette kan ske uden yderligere udbygning af anlægget. I modsat fald skal foreningen undersøge mulighederne for fornøden udbygning af anlægget, idet alle nødvendige udgifter hertil kan kræves betalt af det/de nye medlem/medlemmer. Erstattes af: Ny 3 (femte afsnit) : Enhver, der bor i foreningens forsyningsområde, kan begære sig tilsluttet fællesantenneanlægget, såfremt dette kan ske uden yderligere udbygning af anlægget. I modsat fald skal foreningen undersøge mulighederne for fornøden udbygning af anlægget. De hermed forbundne udgifter afholdes af det/de nye medlem/medlemmer. Ny 3c indsættes: 3c: Et medlem må ikke tilslutte andre, herunder andre husstande, til anlægget via egen forbindelse

7 Den gamle 3c ændres til 3d; den gamle 3d ændres til 3e. 3c Eksklusion Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af en generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. Såfremt et medlem ekskluderes af foreningen, skal dennes tilslutning til anlægget afbrydes. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling. 3d Frakobling Når et medlem frakobles anlægget, uanset om dette skyldes udmeldelse efter eget ønske, fraflytning, eksklusion eller restance, skal den tekniske afbrydelse til anlægget foretages af foreningens montør og for det frakoblede medlems regning. Det frakoblede medlem vil ikke få nogen andel af foreningens eventuelle formue udbetalt, ligesom det indbetalte medlemsbidrag eller tilslutningsafgift ikke vil blive tilbagebetalt. Den gamle 3d (første afsnit) erstattes af den nye 3e (første afsnit): Når et medlem frakobles anlægget, uanset om dette skyldes udmeldelse efter eget ønske, fraflytning, eksklusion eller restance, skal foreningens bestyrelse sørge for den tekniske afbrydelse til anlægget. Omkostningerne til afbrydelsen afholdes af det frakoblede medlem. 6 Foreningen ledes af en formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at kun halvdelen af medlemmerne er på valg ved den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen vælger formand for 1 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og tilsynsførende. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, som er nødvendige for foreningens virksomhed.

8 Den gamle 6, tredje afsnit erstattes af: Ny 6 (tredje afsnit) : Bestyrelsen fordeler de arbejdsopgaver, der påhviler den til varetagelse af den almindelige drift, mellem sine medlemmer. Der skal ud over formanden altid være en kasserer og en sekretær. Derudover vælges et medlem til at føre teknisk tilsyn med anlægget, jfr Foreningens regnskabsår er kalenderåret. På hvert års generalforsamling vedtages budgettet, og der sker fastsættelse af medlemsbidrag, tilslutningsafgift samt påkravsgebyr for det kommende år. Foreningens regnskab skal udarbejdes efter en af bestyrelsen godkendt regnskabsopstilling og efter en forud godkendt kontoplan. Regnskabet skal udarbejdes efter almindelig god regnskabsskik og skal give et retvisende billede af foreningens aktiviteter. Momsregnskab udarbejdes, og afregning over for Skat skal ske efter de herom fastsatte regler. Kassereren skal løbende udarbejde regnskabsmæssig status til den øvrige bestyrelse. Efter regnskabsafslutningen reviderer foreningens revisor regnskabet. Det reviderede regnskab samt forslag til budget for det kommende år udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. Erstattes af ændret første og nyt andet afsnit: Ny 7 (første og nyt andet afsnit) : Foreningens regnskabsår er kalenderåret. På hvert års ordinære generalforsamling vedtages budgettet, og der sker fastsættelse af medlemsbidrag, tilslutningsafgift samt øvrige takster for det kommende år. Bestyrelsen er dog til enhver tid bemyndiget til at regulere kontingentet på grundlag af prisstigninger fra ekstern programleverandør. 8 Forvaltning af medlemsindbetalinger, beholdninger m.v. Opkrævning af medlemsbidrag udsendes senest 1 måned efter generalforsamlingen. Medlemsbidraget er gældende for regnskabsåret.

9 Indbetalingen foretages til de af bestyrelsen anviste konti i Girobank eller bank/sparekasse. Tilsvarende gælder andre indbetalinger fra medlemmerne, herunder tilslutningsafgift samt eventuelle andre afgifter. Foreningens midler skal henstå på konto i Girobank eller i bank/sparekasse. Udtræk fra konti skal underskrives af 2 bestyrelsesmedlemmer, dog er kassereren bemyndiget til egenhændigt at anvise fakturaer til betaling via Girobank på indtil kr Den kontante beholdning må højst udgøre kr Foreningens revisor skal foretage anmeldt kasseeftersyn mindst én gang årligt og kan herudover foretage uanmeldt kasseeftersyn efter behov. Erstattes af nyt afsnit 1-4: Ny 8 (første til fjerde afsnit): Opkrævning af bidrag til antenneforeningens drift samt til programleverandør udsendes og afregnes halvårligt. Indbetalingen foretages til den af bestyrelsen anviste konto. Dog kan betaling foretages ved check direkte til kassereren. Tilsvarende gælder andre indbetalinger fra medlemmerne, herunder tilslutningsafgift samt eventuelle andre afgifter. Foreningens midler skal henstå på konto i et pengeinstitut. Kassereren kan anvise betalinger, der er fastsat i budgettet eller godkendt af bestyrelsen. Den kontante beholdning må højst udgøre kr Programvalg Brugerafstemning vedrørende programudvalget afholdes hvert 3. år. Afstemningen afholdes med udgangspunkt i de lovfastsatte retningslinjer for brugerafstemninger i antenneforeninger. Indkaldelse af programforslag fra medlemmerne kan ske gennem lokalpressen (Midtsjællands Folkeblad). Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de nærmere regler for afstemningen. Hele 11 erstattes: Ny 11 : Valg af programleverandør finder sted ved generalforsamlings-beslutning. Ved levering af tv-signal i programpakker fra ekstern leverandør gælder følgende: Det enkelte medlem vælger selv sin programpakke, hvis indhold bestemmes af programleverandøren

10 Tilkøb af ydelser til den valgte programpakke, der måtte kunne foretages efter aftale med programleverandøren, er alene et mellemværende mellem det enkelte medlem og programleverandøren og afregnes direkte med denne Det enkelte medlem binder sig ved valg af programpakke for en periode af 6 måneder. Meddelelse om omvalg rettes til foreningens kasserer. Terminerne for valg af programpakke fastsættes af bestyrelsen Antenneforeningen og dens bestyrelse kan ikke holdes ansvarlige for dispositioner med hensyn til antallet og arten af de kanaler, som programleverandøren udbyder i de enkelte programpakker Det påhviler det enkelte medlem at holde sig orienteret om ændringer i de betingelser, der gælder for tilkøb af ydelser til de eksisterende programpakker 13 Ændringer og udvidelser Følgende ændringer og udvidelser af antenneanlægget må kun bringes til udførelse efter at være vedtaget af en generalforsamling: 1. Ombygning af anlægget 2. Udvidelse af anlægget med flere tv-kanaler (programmer), hvis udvidelsen kræver en ændring af anlægget 3. Udvidelse med nye abonnenter, såfremt dette kræver en udvidelse af anlægget 4. Sammenlægning af anlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening 5. Etablering af fælles signalforsyning med fællesantenneanlæg tilhørende anden ejer eller antenneforening Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen være redegjort for forslaget, der skal optræde som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Den hidtil gældende 13 litra 3 slettes 14 Målerapporter

11 Bestyrelsen skal sikre, at der foreligger godkendte målerapporter fra Telestyrelsen. Erstattes af ny paragraf: Ny 14 : Bestyrelsen drager omsorg for, at der årligt foretages en teknisk gennemgang af foreningens anlæg, og at der i den forbindelse udarbejdes en rapport fra foreningens servicepartner.

Give Fællesantenneforening

Give Fællesantenneforening Give Fællesantenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Give Fællesantenneforening og hjemstedet er Vejle Kommune. Foreningens adresse er den til enhver tid værende formands. 1. Foreningens

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK)

Vedtægter. for. AntenneForeningen i Kolding (AFiK) for AntenneForeningen i Kolding (AFiK) NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er AntenneForeningen i Kolding. Foreningen har hjemsted i Kolding. Foreningens hjemmeside har adressen www.afik.dk

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2007

Medlemsinformation Marts 2007 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring

Læs mere

Vedtægter for Eriksminde Medienet

Vedtægter for Eriksminde Medienet Vedtægter for Eriksminde Medienet Foreningen anvender også navnet Eriksminde Antenneforening Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Eriksminde Medienet. Foreningen anvender

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen).

Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 1. Navn. Stk. 1. Foreningens navn er Grejs Antenneforening (efterfølgende benævnt foreningen). 2. Formål. Stk. 1. Foreningens formål er at eje og drive et forsyningsnet, der kan levere følgende ydelser

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN PROGRAMOVERSIGT INDLAGT! RESULTATET AF FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 TIRSDAG DEN 27. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN FENSMARK ANTENNEFORENING v/formand Henning Dueholm,

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

Antennelauget MASTEN

Antennelauget MASTEN Vedtægter for Antennelauget MASTEN Hvalsø 1. Antennelaugets hjemsted er Kirke Hvalsø by. 2. Antennelauget består af medlemmer af de foreninger og enkelte husstande, som fremgår af bilag 1. Stk. 2. Foreningerne

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 5 Ordinær Generalforsamling Dato: Onsdag d. 18/03-2015 Tid: Kl. 19.00 Sted: Hældagerskolens Samlingssal Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent,

Læs mere

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11

Navn, hjemsted og formål...5. Antenneforeningens medlemmer...6. Antenneforeningens ledelse...7. Tekniske installationer... 11 VEDTÆGTER Indhold Navn, hjemsted og formål...5 Antenneforeningens medlemmer...6 Antenneforeningens ledelse...7 Bestyrelsen... 10 Tekniske installationer... 11 Medlemmernes betalingsforpligtelser... 14

Læs mere

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1

Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Vedtægter for Lidenlund Bredbånd 1 Foreningens navn er Lidenlund Bredbånd 1. Foreningen formål er at sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at drive en

Læs mere

Vedtægter for Hygum bredbåndsantenneforening

Vedtægter for Hygum bredbåndsantenneforening Side 1 af 10 1. Foreningens navn er Hygum Bredbånds-antenneforening. 2. Forening formål er sikre alle medlemmer bredbåndsadgang til internettet til billigste pris. Dette gøres ved at at eje og drive en

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd

VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Højen, Nyråd 1 2 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Højen, Nyråd. Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål

Læs mere

Høje Hasseris Andelsboligforening

Høje Hasseris Andelsboligforening Vedtægter for Høje Hasseris Andelsboligforening (Boligstyrelsens normalvedtægt for en privat andelsboligforening 1988 med ændringer) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Høje Hasseris Andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere