!!!!!!!!!! SPECIALEKATALOG!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "!!!!!!!!!! SPECIALEKATALOG!"

Transkript

1 SPECIALEKATALOG ErhvervsakademiDania Viborg Markedsføringsøkonom 2015

2 Indhold Indholdsfortegnelse- 1 Specialebeskrivelser Promotion (20 ECTS) Development (20 ECTS) Executive (20 ECTS)...7

3 1 Specialebeskrivelser Prøverneivalgtespecialerskalbeståsforatdenstuderendekanindstillestilafgangsprøvenpå4.semester. 1.1 Promotion(20ECTS) Indhold: > Interneksternvirksomhedskommunikation > Kampagneplanlægning > Grafiskdesign > Udviklingafkommunikationsløsninger > Medieudvælgelse > Gennemførelseogevalueringafkommunikationsindsats Målforlæringsudbyttet: Denstuderendeskalhavevidenom: " Brandingvirksomheds>branding " Forbindelsenmelleminternogeksternkommunikation " Contentmarketing " EngagementteoriherunderGamification " SEO søgemaskineoptimering " Traditionellemedier>tv,radio,udendørs,print " Digitalemedier " Mediestrategi " Kampagnestrategiog>plan " Internogeksternedatakilder " Pilottestafreklame Denstuderendeskalhavefærdighederi: " Engagereførstesalgoglangsigtederelationellesalg " Lavesituationsanalyse>interntogeksternt " Kunnedetgrundlæggendeirelationtilproduktbranding " Vurdereoganvendenyesalgsfremmendetendenser(guerillamarketing,contentmarketing,affiliate marketing) " Udviklegrundlæggendegrafiskedesignoutputs " Brugafforskelligeredskabertilkreativtænkning " Kunnegrundlæggendeonlinemarkedsføring " SkriveCopywritingogskabejournalistisketekster " Evaluerekommunikationsindsats " Projektplanlægning " VæreistandtilatidentificereUSP(UniqueSellingProposition)>differentiering " Identificeremålgrupperoghåndteresegmentering " Laveensalgstale " Inkorporereinternkommunikation,nårderlaveseneksternkampagne " VælgerelevanteKPI er(keyperformanceindicators) " Inkorporeresocialemedier>Facebook,snapchat,Instagram,blogsikommunikationsarbejde " Brugafonlineanalyseværktøjer(foreksempelGoogleAnalytics) Denstuderendeskalhavekompetencertilat: " Laveresearchderrelaterertilsalg " Udformedesignbriefs>virksomhedenssituation(positioneringkonkurrence),mission,vision,mål> gruppe " Udformeenkampagnestrategiherundereventuelleinternekommunikationsstrategier " Planlæggeenkampagnevedhjælpafprojektstyringsværktøjer " Udformeetrealistiskbudget " Udviklestrategiskindhold>besked,grafik,tekstetc. " Udvikleenmedieplan(traditionelleogonlinemediergenrer)medintegreretmarkedsføringsomfun> dament " Præsenteredensalgsfremmendeløsningtilkunden

4 " Overvågeogevaluereenkampagne " Selvstændigttilegnesignyvidenpåområdet Prøveform: Mundtligprøvemedudgangspunktienskriftligopgave. Isamarbejdemedenvirksomhedellerorganisationskaldenstuderendepræsentereenkampagnemedfo> kuspåebestemtkommunikationsmål.destuderendeskalpræsenterekampagnensomensalgstaletileksa> men.deteretkrav,atdestuderendepræsentererderesforslagefterfulgtafenspecifikkommunikations> output(print,webside,socialemedier,tv,radio,filmosv). Føreksamenskaldestuderendesendeendagsordenformødeteksamen(somvilblivegennemførtsomen salgstale>situation)>éndagsordensendestillærerenogéndagsordensendestildenvirksomhedorganisa> tiondestuderendeharforeslåetkommunikationfor. Gruppeeksamenialt:45min. Studerendespræsentation:20min.

5 1.2 Development(20ECTS) Indhold: > "Development"specialetfokusererpåvirksomhedsudviklingpånyemarkeder,ogmodnemarkederi Europa. > Fokuserpåfundraisingfinansiering,internationalisering,kultur,forretningsudviklingogvækst. > Iløbetafspecialiseringenvildenstuderendeudvikleeniværksættertankegang,nyttigibådenye forretningsinitiativerogtilattageeksisterendeforretningtildetnæsteniveau.udvikleindsigtiegne styrkerogsvagheder,ogarbejdestruktureretmeddem.udviklesigpåsamarbejdsevner. > Iløbetafsemestretvilenstudieturtilogforskningafetvigtigtmarkedværeenintegreretdel NB.Udbydeskunpåengelsk Målforlæringsudbyttet: Denstuderendeskalhavevidenom: > Kildertilfinansieringforiværksættere,internationalekspansion,NGO'er > Offentligekildertilerhvervsstøtte > Kontrakter(sælger,leverandør,valutakursermv) > Forskelligemetodertiludviklingafforretningsplaner > OLIinternationaliseringsmodelleneklektiskemodeller > Internationalhandelsret(intellektuelejendomsret,forsikring,IncotermsogCISG) > Realoptionsteori > Internationalrevisionogopfyldelse > ModellertilstyringF&U>aktiviteter > Nationaleoginternationalekulturelleværdierogforskelle > Industri>ogvirksomhedskultur > Udviklede,nyeogfrontier>markeder Denstuderendeskalhavefærdighederi: > BeregningafROIforfaktiskeinvesteringer > Gennemførelseafenstruktureretanalyseafvirksomhedernesprocesserogworkflow(Businessmo> delcanvas) > Udarbejdelsepartnerskabsprogrammer(distributioner&leverandører) > Praktiskorganisationsudvikling > CrossCulturalManagement > Vælgerelevantevækststrategier > Skabelsenafenforretningsplanforetkonkretforretningsprojektet > Budgetlægningforiværksættere(kravenefrabanker) > Evaluerekontrakter > Vælgerelevanteidé>genereringsmetoder > Udførelseafendybbrancheanalyse(indsamlingafprimærdata) > Activity>basedmetoden > Evaluerenuværendekreditterogkapitalkontrol > LaveRisikoanalyse > ValgafrelevanteKeyPerformanceIndicators(KPI) > Vurderingkulturforskelle,nationaltoginternationalt,ogmulighederogbegrænsningerafkulturidet internationalesamarbejde Denstuderendeskalhavekompetencertilat: > Analyserevirksomhedenskompetencer > Identificeremulighederforvirksomhedensforretningsmæssigeudvikling > Praktiskeprojektstyringsfærdigheder > Brugeengelskienforretningsmæssigsammenhæng

6 > Etablererelationermedinternationalepartnereafenvirksomhed > Arbejdeprofessioneltmedeksternevirksomheder > Brugeprimærforskningsometværktøjtilatskabeanbefalinger > Laverisikovurderingvedinternationalhandel > Vurdereoganbefaleenforretningsmulighedforvirksomhedenietlangtperspektiv > Prissætteprodukterpåudenlandskemarkeder > Udarbejdeensalgstaleforetbestemtforretningsprojektetkoncepttilrelevanteinteressenter > Reflektereoverensegenpersonligeudvikling Prøveform: Isamarbejdemedenvirksomhedellerorganisation,skaldestuderendepræsentereenudviklingsstrategiog planforvirksomheden,hvorderfokuserespåetbestemtmarked,ogmål. Destuderendeskalpræsentereplanensomensalgstalevedeksamen.Dervilværeenaf3potentielle"inte> ressenter"tilstedevedeksamen,somdenstuderendeskalpræsenterefor. Føreksamenskaldestuderendesende3muligedagsordenerformødeteksamen(somvilblivegennemført somensalgstale>situation) Gruppeeksamenialt:45min. Studerendespræsentation:20min.

7 1.3 Executive(20ECTS) Indhold: > Statistik,5ECTS > Driftsøkonomi,5ECTS > Jura,5ECTS > BigDataAnalytics2,5ECTS o MulighederogudfordringervedBigData o BIsystemer > Ledelse2,5ECTS o Organisationsudvikling o Ledelsesteorier o Forandringsledelse o Compliance,CSRandCodeofConduct Målforlæringsudbyttet: Denstuderendeskalhavevidenom: > Beskrivendestatistikogsandsynlighedsregning > Stokastiskevariablerogsandsynlighedsfordelinger > Skalering > Regressionsanalyse > Variansanalyse > MulighederogudfordringeriBigData > ForskelligeBI>systemer > Forholdetmellemindkøbogproduktionsfaktorerogproduktionafvarerogtjenesteydelser > Indflydelsenafforskelligemarkedsstrukturerpåparameteren aktivitet > Deklassiskeomkostningsdistributionssystemersamtaktivitetsbaseredeomkostningssystemer(ABC costing) > Gennemførelseafalmindeligeomkostnings>ogrentabilitetberegningerpåkortlangtsigt > Valgafinvesteringsmulighederførogefterskat > Økonomiskoptimallevetidogtidspunktforudskiftningiforbindelsemedinvesteringer > Noteringafinvesteringskalkulersomgrundlagforvalgetafstrategiskealternativermedenlangsigtet tidshorisont > Betydningenaffinansieringskonceptetforvalgafløsninger > Forskelmellemledelseoglederskabogdereskonsekvenser > Teorieromorganisationsudviklingogmetodertilgennemførelseaforganisationsudvikling > Forandringsledelsepåforskelligeorganisatoriskeniveauer,herundervidenomledelsesopgaver,rol> lensomlederogeventuellekonflikteriensituationmedforandring > Modstandmodforandring > Forskelligeforandringsmodellerog>strategier > Erhverveindsigtiansættelsesretligereglerihenholdtillovgivningen,kollektiveoverenskomster,in> dividuelleaftalerogpraksis. > Opnågrundlæggendevidenom,hvad"Bigdata"er,herunderkildertildata,ejerskabsamthvadBig Datakanbrugestil Denstuderendeskalhavefærdighederi: > Beregningogfortolkningafforskelligemålingerafcentraltendensogvariation > Lavesandsynlighedsberegningerforstokastiskevariablersandsynlighedsfordelinger > Opliste,gennemføreoganalysereenregressionsmodelmedénellerflereforklarendevariable,her> underendummyvariabel > Bigdatasomenvækstfaktorierhvervslivet(bådeprivate+offentligesektor) > Håndtering,udvælgelseogstatistiskbehandlingafdataerhvervetgennemBI>systemer > Anvendekerneomkostningsbegreberirelationtilattræffebeslutninger

8 > Optimereparameteren indsats baseretpåomkostnings>ogafsætningsforhold > Optimeringafsalgpåetmarkedmedprisfølsomhedogetmarkedmedkonstantsalgspris > Gennemførefølsomhedsanalyseriforbindelsemedinvesteringsovervejelser > Gennemføreberegningerafkapitalkravogbetalingsstrømmesomgrundlagforenlisteoverinveste> ringsberegningerbådeforanlægs>ogomsætningsaktiver > Gennemførelseafberegningerafdeeffektiverenterafforskelligelånogkreditterførogefterskat > Begrundvalgaffinansieringskoncepter,herundergældogegenkapital,deranvendesiforbindelse medinvesteringerianlægs>ogomsætningsaktiver > Introduktionogkommunikationaffinansielleløsninger > Medtageogvurdereværdienafvigtigeaktørerserfaringerifxorganisationsudvikling > Kommunikereideer,forslagogprojekterfororganisationsudvikling > Vurderebehovetforforandring,herunderinterneogeksternerammebetingelser > Vurdereudfordringerneienforandringssituation,herunderforskelligereaktionerframedarbejdere > Brugafforskelligeforandringsmodellerog>strategierogdereskonsekvenser > Kunneanvendedearbejdsretligereglervedansættelse,underansættelsenogvedansættelsesfor> holdetsophør. > VurdereerhvervsjuridiskeproblemstillingerirelationtilreglerneforkommercieludnyttelseBigData Denstuderendeskalhavekompetencertilat: > Selvstændigtfortolkeenregressionsmodelmedénellerflereforklarendevariableforetspecifikt marked>ogsalgsrelateretproblem > Vurderebestemtesandsynlighedberegningeriforbindelsemedmarkeds>ogsalgsrelateredeproble> mer > Vurderebeskrivendestatistikafmarkedetogsalgsrelateredeproblemer > BrugsmarteBigData,analyserogmålingertilattræffebedrebeslutningerogforbedreydeevnen > Øgekundelønsomhedgennempredictivemodelingafsandsynligeforbrugernesindkøbsmønstre > Præsenteredataoglaveprognoserfradataviaanalyser > Selvstændigtvurdereøkonomiskekonsekvenserafplanlagtemarkedsføringsaktiviteter > Selvstændigtidentificereoganalysereinvesterings>ogfinansieringsmulighederkvalitativtogøkono> miskmedhensyntilspecifikkeplanlægningsopgaver > Analysereogvurderekonsekvenserneafforskelligeaktiviteterogændringeriorganisationenog konsekvenserfordeansatte > Gørebrugafforskelligeledelsesmodellertilatgennemføreforandringer > Vurdereudviklingsprocessenogorganisationensretningsamtbetydningenaforganisatoriskudvik> ling > Støttebådeledereogmedarbejdereispørgsmålvedrørendemedarbejderforhold > Selvstændigttilegnesignyvidenpåområdet > Anvendeogformidleeksisterendevideninterntiorganisationenomreglerneforkommercieludnyt> telseafbigdata Prøveform: Statistik,økonomiogjuraertestetihenholdtilfællesnationalstandard,seuddannelsensstudieordning. "Bigdata"ogLedelsetestesien4>timersskriftligeksamen.

Studieordning for markedsføringsøkonom

Studieordning for markedsføringsøkonom Studieordning for markedsføringsøkonom 2015 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK)Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK)

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Erhvervsakademi Dania Viborg Randers 2014-2016 Side 1 af 55 Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania

Læs mere

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB

SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB SUPPLERINGSORDNINGER. OVERSIGT OVER STUDIFORLØB Indholdsfortegnelse Finansøkonomer... 2 Markedsføringsøkonomer med statistik og driftsøkonomi... 3 Market Economists/Marketing Management with statistics

Læs mere

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3

Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 Erhvervsakademier i Danmark, der udbyder uddannelsen inden for e-konceptudvikling August 2014 Indholdsfortegnelse Fælles elementer i uddannelsen... 3 for alle erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen

Læs mere

Studieordning Markedsføringsøkonom 2013-2015 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN AP DEGREE PROGRAMME IN MARKETING MANAGEMENT

Studieordning Markedsføringsøkonom 2013-2015 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN AP DEGREE PROGRAMME IN MARKETING MANAGEMENT MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN AP DEGREE PROGRAMME IN MARKETING MANAGEMENT STUDIEORDNING 2013-2015 August 2013 Indhold Fælles del: 1. Uddannelsen... 1 1.1 Formål... 1 1.2 Omfang... 1 1.3 Mål for læringsudbytte...

Læs mere

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014

Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Studieordning for markedsføringsøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor international handel og markedsføring (markedsføringsøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Marketing Management

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Markedsføringsøkonom Institutionsdel Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Version 1.0 Revideret 20. november 2014 Indhold Institutionsdel 1. Studieordningens

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2011 Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 3 1 Uddannelsen...

Læs mere

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management

2013-2015. Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom. Supplement: Curriculum Marketing Management Bilag: Studieordning for Markedsføringsøkonom Supplement: Curriculum Marketing Management 2013-2015 Fagbeskrivelser af valgfag Description of electives Indhold / Contents Beskrivelse af valgfag udbudt

Læs mere

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google

Danhost Webshop. Bliv fundet på Google Danhost Webshop Bliv fundet på Google SEO - Søgemaskineoptimering Når du arbejder med SEO, er det med henblik på, at din hjemmeside eller webshop skal dukke op i søgeresultaterne på f.eks. Google når en

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Side 1 Gæsteforelæsere. Side

Side 1 Gæsteforelæsere. Side Side 1 Introduktion Indhold SAS ACADEMIC GÆSTEFORELÆSNINGER SAS Institute er markedsledende business analytics-udbyder og den største uafhængige spiller på business intelligence-markedet. Vi har over 30

Læs mere

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management

Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management STUDIEORDNING 2011-2013 September 2011 Erhvervsakademi Sjælland 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind II: Fagbeskrivelser Finansielle virksomheder og markeder Vægt: 14 ECTS Placering: 1., 2. og 3.

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik.

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes

Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes CV Frank Meier, cand. scient. pol., BA psych., ekstern lektor, Institut for Organisation, CBS & Chefkonsulent CBS Management Programmes RESUMÉ - Forsknings- og udviklingsprofil rettet mod offentlig servicekvalitet

Læs mere

Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015. Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015. Professionsbachelor i international handel og markedsføring Studieordning for PBA i international handel og markedsføring 2013-2015 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor of International Sales and Marketing Management August 2013

Læs mere

Studieordning for international handel og markedsføring

Studieordning for international handel og markedsføring Studieordning for international handel og markedsføring 2015 Professionsbachelor i international handel og markedsføring Bachelor s Degree Programme in International Sales and Marketing INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje

Studieordning for Kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Ansvarligt fakultet: Sundhedsvidenskabeligt Fakultet Ansvarligt studienævn: Studienævnet for kandidatuddannelsen i klinisk sygepleje Campusby: Odense Årgang(e): 2014 Revideret: Maj 2013 Syddansk universitet

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

AGENDA. Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18. Adwords SEO

AGENDA. Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18. Adwords SEO AGENDA DJØF Fredag d. 30. maj kl 16-18 Lidt om mig Markedsføring Hvorfor SEM? SEM Hvad består det af? Adwords SEO 1 Sarah Vos Thrysøe Arbejde 10 år hos IBM bl.a. som pipeline analytiker Udarbejdelse af

Læs mere

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring

Studieordning. Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring Studieordning Professionsbachelor i International Handel og Markedsføring 1 Indholdsfortegnelse Del 1: Fællesdelen... 4 1 Uddannelsen... 4 1.1 Titulatur... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Læringsmål... 4 1.4 Omfang...

Læs mere

Online Marketing. Online marketing

Online Marketing. Online marketing Online marketing 1 Agenda Kort om Novicell Track det i Google Analytics Google AdWords Søgemaskineoptimering Noget med hjem og viden fremover 2 Om Novicell 3 Alt kan og bør trackes! - Google Analytics

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi

Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi HD Diplomuddannelse i erhvervsøkonomi 2010 HD - Erhvervsøkonomisk diplomuddannelse Indhold Med en HD fra Aalborg Universitet får du en uddannelse, der er tilpasset samfundets udvikling og erhvervslivets

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere