Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny adgangsvej ved Terndrup Skole"

Transkript

1 Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013

2 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: Version: 1 Projekt nr.: MOE A/S Gasværksvej 24 DK-9000 Aalborg T: CVR nr.:

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ENTREPRISEBESKRIVELSER (EB) Beskrivelse af entreprisen Tilbudsgrundlag Udbudsomfang Tildelingskriterier Alternative tilbud Aflevering af tilbud Supplement til Særlige Betingelser Geotekniske undersøgelser Tidsplan Vinterforanstaltninger TILLÆG TIL AB 92 (TAB) A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtigelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet I. Særligt om ophævelse Acceptkriterier ved TV-inspektion Entreprenørgaranti (i medfør af AB 92 6 med 5-års mangelansvar) Udbetaling i henhold til garantien Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) SÆRLIGE BETINGELSER (SB) Grundlag for arbejdet Arbejdsplads/-areal Forsyninger Eksternt miljø under arbejdets udførelse Mandskabs- og tilsynsfaciliteter Sikkerhed og sundhed Myndighedskontakt Færdselsregulerende foranstaltninger Materialeopbevaring Eksisterende ledninger og kabler Afløb og dræn ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) JORDARBEJDE Grundlag for arbejdet Rydning Muldafrømning Oplukning af befæstede arealer Ledningsgrav Udgravning Bortskaffelse af overskudsjord Grundforstærkning Tørholdelse Generel tørholdelse Grundvandssænkning Afstivning Side 3 af 71

4 Indholdsfortegnelse 4.9 Ledningszonen Tilfyldning ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) LÆGNING AF RØR OG SÆTNING AF BRØNDE Grundlag for arbejdet Materialer Plastrør Brønde af plast Riste, dæksler og karme Ledningsarbejder Hovedledninger Styret underboring Tilslutninger/overgange Stikledninger Brønde Nedføringer Dæksler TV-inspektion og brøndrapporter Krav til plastrør ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) BELÆGNINGSARBEJDER Grundlag for arbejdet Materialer Retablering af ubefæstede arealer Retablering af befæstede arealer Generelt Etablering af nye befæstede arealer Bundsikringslag (BG) Stabilt grusbærelag (SG) Geonet Asfaltbelægninger Kantsten Etablering af kunstigt rendestensfald Flisefortove, betonstensbelægninger Chaussé- og brostensbelægninger Græsarmering Komprimeringskrav Metoder til lukning af ledningsgrav med asfaltbelægning Øvrige arbejder Belysning, elkabler m.m Permanent kørebaneafmærkning Skiltning Stibomme Fodhegn Pullerter Gartnerarbejdet KVALITETSSIKRING OG KONTROL Grundlag for arbejdet Kontrolplan Kontrol af jordarbejder Dokumentation af udførelse og kontrol af jordarbejde Kontrol af ledningsarbejder Side 4 af 71

5 Indholdsfortegnelse Dokumentation af udførelse og kontrol af ledningsarbejder Kontrol af belægningsarbejde Dokumentation af udførelse og kontrol af belægningsarbejder Kontroloversigt Kontroloversigt, noter Kontrolplan for belægningsarbejder Komprimeringskrav TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Tilbudslistens poster BILAG 1) Geoteknisk undersøgelsesrapport, Andreasen & Hvidberg, dateret den 17. september 2013 Side 5 af 71

6 1 Entreprisebeskrivelser (EB) 1 ENTREPRISEBESKRIVELSER (EB) 1.1 Beskrivelse af entreprisen Rebild Kommune har besluttet at udføre første etape af Terndrupprojektet. Projektet består af fire dele, som er tænkt sammen i godkendt Visionsplan af den 16. juni De fire delprojekter består af: modernisering af Skole og SFO, sammenbygning af svømmehal og idrætshal, tilbygning af tandklinikken og ny vejføring til området. Som første etape af det samlede projekt, er der valgt at gennemføre den del der vedrører ny adgangsvej til området, nedlægning af den gamle og udvidelse af eksisterende p-plads samt etablering af ny brandvej på skolens nordøstlige side. Nærværende entreprise omfatter arbejder for gennemførelse af ovennævnte første etape I forbindelse med Rebild Kommunes arbejder, skal Rebild Forsyning omlægge hovedledning for regnvand. Entreprisens omfang fremgår af det samlede udbudsmateriale, beskrivelser, tegninger og tilbudsliste og omfatter udførelse af jordarbejder, afvandingsarbejder og belægningsarbejder, samt ny belysning på adgangsvej og P-plads. Entreprisen omfatter alle arbejder i forbindelse med entreprisen og omfatter i korte træk følgende ydelser: For Rebild Kommune: Rydning af beplantning, belægninger og græsarealer Nedtagning, depotsætning og gensætning/bortskaffelse af div. skilte, gadeinventar mv. Jordarbejde, inkl. bortskaffelse af overskudsjord Afvandingsarbejder, nedløbsbrønde, spulebrønde, stik- og hovedledninger, inkl. tilslutning på eksisterende anlæg Belægningsopbygning, BG og SG Brolægning, kantsten, flisearealer og græsarmering Asfaltarbejde Afmærkning og skiltning Gartnerarbejde, beplantning og græs Belysning, sløjfning af eksisterende og etablering af ny gade- og pladsbelysning Ny krydsningshelle på Aalborgvej ud for ny sti fra skole For Rebild Forsyning: Omlægning af regnvandsledning til ny tracé, udføres ved styret boring Nye brønde på omlagt ledning Tilslutning på eksisterende ledninger og brønde Rydnings- og retableringsarbejder Side 6 af 71

7 1 Enhedsbeskrivelser (EB) Kontaktpersoner Bygherre, vejanlæg: Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 88, 9530 Støvring Projektleder: Mogens Busk Nielsen Telefon: Bygherre, kloakanlæg: Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3, 9520 Skørping Projektleder: Bjarne Vestby Jensen Telefon: Rådgiver, projekt, tilsyn og byggeledelse: MOE A/S Gasværksvej 24, 9000 Aalborg Projektleder: Preben Schmidt Telefon: Tilbudsgrundlag For udbuddet er efterfølgende betingelser og vilkår gældende A. Evt. rettelsesbreve udsendt før licitationen B. Udbudsbrev, dateret C. Tilbudsliste, dateret D. Entreprisebeskrivelse, dateret E. Tillæg til AB92, dateret F. Særlige betingelser, dateret G. Arbejdsbeskrivelse, Jordarbejde, dateret H. Arbejdsbeskrivelse, Lægning af rør og sætning af brønde, dateret I. Arbejdsbeskrivelse, Belægningsarbejde, dateret J. Kvalitetssikring og kontrol, dateret K. Tilbuds- og afregningsgrundlag, dateret L. Tro- og loveerklæring, dateret M. Tegninger i henhold til tegningslisten, dateret N. Sikkerhed og sundhed, dateret O. Geotekniske rapporter udarbejdet af Andreasen & Hvidberg, dateret P. Kravspecifikation på data for Rebild Forsyning udarbejdet af Rebild Forsyning Q. Retningslinjer for projektering af kloak byggemodning udarbejdet af Rebild Forsyning R. Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledning, DANVA, Vejledning nr. 57, 2005 S. Acceptkriterier Rørcenteranvisning 008, juni 2005 samt Rebild Forsynings dokument Kravspecifikation Ledningsregistrering, der er vedlagt som bilag T. Stærkstrømsbekendtgørelsen, relevante afsnit U. Fællesregulativet 2011 Side 7 af 71

8 1 Entreprisebeskrivelser (EB) Udbudsomfang Arbejdet udbydes i offentlig licitation. Tilbud modtages ikke på elektronisk form. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal denne indhente nærmere oplysninger herom hos den projekterende, senest som angivet i udbudsbrevet. Spørgsmål skal stilles skriftligt pr. eller almindeligt brev. Eventuelt indkomne spørgsmål og besvarelse heraf sendes ud til alle bydende. 1.3 Tildelingskriterier Tildelingskriteriet for entreprisen er laveste pris. 1.4 Alternative tilbud Der modtages ikke alternative tilbud på entreprisen. 1.5 Aflevering af tilbud Tilbuddet skal afleveres i lukket kuvert med tilbudsgiverens firmanavn påført kuvertens forside. Vedrørende tid, sted mv. for afgivelse af tilbud henvises til udbudsbrevet. 1.6 Supplement til Særlige Betingelser Geotekniske undersøgelser I september 2013 er der af Andreasen & Hvidberg udført geotekniske boringer. Resultat heraf fremgår af den geotekniske undersøgelsesrapport dateret 17. september 2013, der er vedlagt som bilag til udbudsmaterialet. Entreprenøren skal på grundlag af de oplyste jordbunds- og grundvandsforhold medtage alle de ydelser og foranstaltninger, herunder afstivning og tørholdelse af udgravninger og ledningsgrave, der måtte være påkrævet. 1.7 Tidsplan Udsendelse af udbud til entreprenører Licitation Accept/kontrahering uge 42, 2013 Udførelsesperiode uge 42 51, 2013 Færdiggørelsesfrist Side 8 af 71

9 1 Enhedsbeskrivelser (EB) FORKORTELSER EB: Entreprisebeskrivelse AB 92: TAB: SB: AB: TAG: TBL: "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed", udfærdiget af Boligministeriet 10. december 1992 Tillæg til AB92 Særlige betingelser og beskrivelser Arbejdsbetingelser Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbudsliste 1.8 Vinterforanstaltninger Fra bygherres side betales der ikke for vinterforanstaltninger, entreprenør kan for egen regning vælge, at opretholde arbejdet på trods af behov for vinterforanstaltninger. Såfremt arbejdet standses med baggrund i vintervejrlig, gives der fra bygherres side tidsfristforlængelse svarende til antal uger arbejdet ligger stille i. Side 9 af 71

10 2 Tillæg til AB 92 (TAB) 2 TILLÆG TIL AB 92 (TAB) Dette tillæg består af tilføjelser og fravigelser i forhold til "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 (omtales i det følgende som AB 92). AB 92 med tillæg er gældende for hele entreprisen, herunder også eventuelle ekstraarbejder, der bliver aftalt. 2.1 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser ad 1, stk. 3 ad 2, stk. 4 Tilføjelser gælder som supplement til AB 92, medens fravigelser er gældende forud for AB 92. Der er ikke kendskab til eventuelle fortidsminder i arbejdsområdet. Entreprenørens tilbud ad 3, stk. 1 Tilføjelse Byder flere i forening, skal det fremgå af tilbuddet, hvem der er bemyndiget til at føre forhandlinger og modtage betaling. Entreprenøren skal oplyse om eventuelle væsentlige underentreprenører og deres arbejdsområde i forbindelse med tilbudsgivningen, idet bygherren forbeholder sig ret til at godkende disse. Underentreprenør kan kun udskiftes med bygherrens accept. Udbuddet er omfattet af lov om gæld til det offentlige. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgive en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. ad 3, stk. 3 ad 3, stk. 4 ad 3, stk. 5 Tilføjelse Eventuelle regnefejl i entreprenørens tilbud rettes på en måde, som kan godkendes af bygherren. Ved fejl i tilbudslistens enkelte poster korrigeres tilbudslistens enhedspriser, så de rettede poster, summeret med de øvrige poster, er lig med den samlede tilbudssum. Den samlede tilbudssum er at betragte som det bindende tilbud. Tilføjelse Entreprenøren kan ikke stille krav på baggrund af ukendskab til arbejdspladsen. Fravigelse Vedståelsesfristen er 90 arbejdsdage. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. ad 5, stk. 2 Tilføjelse Der kan kun afgives én transport og kun af det fulde tilgodehavende. Transporten skal anmeldes til bygherren. Det skal tydeligt fremgå af fakturaer, at der er afgivet transport. Side 10 af 71

11 2 Tillæg til AB 92 (TAB) ad 5, stk. 4 Fravigelse Overdragelse af arbejdets udførelse kan kun ske med bygherrens godkendelse. Finder bygherrens tilsyn, med dokumenteret begrundelse, at underentreprenørens arbejde er ukvalificeret, udskiftes denne uden ekstra udgift for bygherren. 2.2 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6, stk. 1 Sikkerhedsstillelse skal ske i form af garanti fra en af bygherren anerkendt bank eller andet af bygherren anerkendt penge eller kautionsforsikringsinstitut og skal foreligge inden arbejdets start. Sikkerhedsstillelsen udformes i henhold til afsnit 2.9 Entreprenørgaranti (i medfør af AB 92 6 med 5 års mangelansvar). Garantien opsplittes i to særskilte garantier; én til Rebild Kommune og én til Rebild Forsyning. Forsikring ad 8, stk1 Tilføjelse Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring inkl. storm, der omfatter - Skade på entreprisen (arbejdsobjektet). - Skade på bygherrens eventuelle bestående bygninger. Sikret under entrepriseforsikringen for skade på arbejdsobjektet er bygherre, entreprenør og disses eventuelle underentreprenører. Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det bygningsanlæg entrepriseaftalen vedrører. Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko kr pr. skade dog (iht. Bygningspolice) ved storm- og brandskader er en del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entreprenør. For skader hvor der ikke er en skadevoldende entreprenør, deles selvrisikoen mellem de skaderamte entreprenører. Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbejder, enten disse er permanente eller midlertidige, inkl. materialer som er indføjet eller er beregnet til indføjelse i entreprisen, som er sikredes ejendom eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen. Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, - materiel og lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer). Entreprenøren skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedrørende udførelse af varmt arbejde, herunder Dansk Brandteknisk Institut vejledning nr. 10, 10A og 10B. Særlig selvrisi- Side 11 af 71

12 2 Tillæg til AB 92 (TAB) ko på kr der udløses ved skade som følge af udførelsen af varmt arbejde, bæres fuldt ud af entreprenøren. ad 8, stk. 3 Tilføjelse Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på minimum kr. 10 mio. for person- og tingskade og med en selvrisiko på maksimum kr pr. skadesbegivenhed. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved en fremsendelse af en bekræftelse (forsikringscertifikat) fra forsikringsselskab forinden entreprisens start 2.3 C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning ad 9, stk. 1 Fravigelse Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan og forelægge den for bygherren. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Detaljeret tids-og arbejdsplan skal foreligge ved opstart af entreprisen. Arbejdsplanen skal ledsages af en á conto oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse og desuden af oplysninger om den forudsatte indsats af materiel og mandskab. Det skal af arbejdsplanen fremgå, på hvilke tidspunker evt. af bygherren leverede materialer, skal være til disposition for entreprenøren. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra det på den senest udarbejdede arbejdsplan forudsatte. Entreprenørens ydelse ad 10, stk. 2 Fravigelse Eventuelle bygherreleverancer fremgår af Entreprisebeskrivelsen. Der accepteres ikke spild af bygherreleverancer. Et eventuelt overforbrug skal betales af entreprenøren til erstatningspris. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11, stk. 1 Tilføjelse: Entreprenøren skal, inden arbejdet igangsættes, udarbejde et fyldestgørende kvalitetssikringsprogram for entreprisen. Programmet skal udarbejdes i overensstemmelse med de anførte krav i udbudsmaterialet. Side 12 af 71

13 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Kvalitetssikringsprogrammet skal forelægges bygherren til kommentering. ad 11, stk. 4 Tilføjelse: Hvis arbejder ikke skønnes at være udført konditionsmæssigt, kan tilsynet standse dem, ind til entreprenøren har dokumenteret, at udførelsen er konditionsmæssig. Arbejdets forringelse mv. vedligeholdelse ad 12, stk. 4 Fravigelse: Det er entreprenøren der bærer risikoen og vedligeholdelsespligten ind til afleveringen, uanset tidspunktet for hel eller delvis ibrugtagning. Forhold til myndigheder ad 13, stk. 2 Tilføjelse: Entreprenøren skal i sit tilbud medregne enhver udgift til etablering, overvågning, vedligeholdelse, håndhævelse, samt nedtagning af den af bygherren og/eller myndigheder krævet foranstaltning i forbindelse med sikkerhed og sundhed. Entreprenøren må ikke søge om dispensation fra nogen gældende bestemmelse i relation til arbejdets udførelse, uden bygherrens godkendelse. Entreprenøren er pligtig til at rette sig efter tilsynets samt vej- og politimyndighedernes anvisninger. Inden arbejdet påbegyndes synes arbejdsarealerne af vejmyndighed, evt. private lodsejere, bygherrens tilsyn og entreprenøren for registrering af defekte belægninger, kantbegrænsning, træer mv. Tilføjelse: Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Side 13 af 71

14 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Ændringer i arbejdet Hvis der konstateres forhold der strider mod ovennævnte er bygherre berettiget til, skriftligt at anmode entreprenøren om at bringe forholdene i orden inden 10 kalenderdage. Kan entreprenøren ikke inden fristens udløb dokumentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er bygherre berettiget til at hæve kontrakten uden yderligere varsel. ad 14, stk. 1-4 Tilføjelse: Intet ekstra- eller ændringsarbejde må udføres, før der foreligger en aftale med bygherren. Aftaler om at udføre ændringer og ekstraarbejder skal noteres enten i byggemødereferater eller på særlige aftalesedler. Entreprenøren skal på forlangende fremlægge timesedler, lønningslister, akkordregnskaber, tilbud, fakturaer mv. For underentreprenører gælder samme regler som for entreprenøren. Såfremt tilbudslisten ikke indeholder noget beregningsgrundlag, skal ekstraarbejder afregnes efter bygherrens nærmere bestemmelser. Dette kan ske ved: 1. Tilbudsarbejde efter faste summer eller 2. Regningsarbejde Før ekstraarbejder iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren udarbejde et skønsmæssigt uforbindende overslag. Bygherrens tilsyn ad 17, stk. 3 Tilføjelse: Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18, stk. 1 Tilføjelse: Entreprenøren skal, inden arbejdet sættes i gang, give bygherrens tilsyn besked om, hvem der repræsenterer entreprenøren på arbejdspladsen og ved byggemøderne. Den af entreprenøren udpegede person skal i enhver henseende have bemyndigelse til at træffe bindende aftaler for entreprenøren. Han skal kunne tilkaldes til arbejdspladsen og til byggemøderne med et varsel på højst 1 time. Side 14 af 71

15 2 Tillæg til AB 92 (TAB) 2.4 D. Bygherrens betalingsforpligtigelse ad 22, stk. 1 Tilføjelse Aconto begæringer skal være daterede og fortløbende nummererede. Aconto begæringer skal opstilles som tilbudslisten. Det skal angives, hvor mange enheder, subsidiært hvor mange procent af den pågældende post der begæres betalt. Udkast til aconto skal fremsendes til godkendelse hos byggeledelse. Godkendt udkast til aconto skal fremsendes som elektronisk faktura til bygherre for vejanlæg(rebild Kommune) via EAN nr og for kloakanlæg (Rebild Forsyning) via EAN nr , der angives referencetekst til aktuelle projekt og der angives bygherres projektleder som referenceperson. Kopi af faktura fremsendes til byggeledelse. Betalingsfrist på 20 arbejdsdage regnes fra bygherres modtagelse af elektronisk faktura. 2.5 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse ad 24, stk. 1,3 ad 24, stk. 1,4 Tilføjelse: Dokumenterede forsinkelser som følge af fund af forurenet jord, og håndtering af dette, giver ret til tidsfristforlængelse. Tilføjelse: Spilddage på grund af vejrlig accepteres som tidsfristforlængende spilddage, i det omfang de overskrider: 2 døgn pr. måned fra til døgn pr. måned fra til Følgende er retningsgivende for godkendelse af spilddage, når en eller flere af følgende grænseværdier er overskredet: Vind: Vindstyrker > 12 meter/sekund i mindst 2 timer, målt fra Nedbør: Regn > 6 mm, målt fra Sne > 5 mm smeltet sne, målt fra Temp.: < -5ºC, målt kl Entreprenøren har således pligt til at tilvejebringe dokumentation for ovennævnte på forespørgsel fra tilsynet. Dokumentationen fremskaffes ved henvendelse til DMI, Teknik og Dataafdeling med mindre andet er aftalt. Ved stilstandsperioder som følge af vintervejrlig regnes alle dage, der er omfattet af stilstandsperioden, som tidsfristforlængende, hvis vintervejrligsdagene kan dokumenteres i henhold til ovenstående. Side 15 af 71

16 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse ad 25, stk. 2 Tilføjelse: Hvis entreprenøren overskrider en sanktionsgivende tidsfrist, opkræves dagbod. Dagbodens størrelse er 1 af kontraktsummen, dog min. Kr ,-. Dagboden opkræves for hver påbegyndt kalenderdag overskridelsen varer, og den modregnes i entreprenørens tilgodehavende Bygherrens hæftelse ved forsinkelse ad 27, stk. 1 Tilføjelse: Hvis entreprenøren mener, at han har lidt tab, skal alle krav - straks efter at forholdet er konstateret - fremsættes skriftligt og begrundet overfor bygherren. 2.6 F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen ad 28, stk. 1 ad 28, stk. 2 Tilføjelse: Afleveringsforretningen kan tidligst afholdes 5 arbejdsdage efter modtagelsen af den komplette KS-dokumentation. Tilføjelse: Ved væsentlige mangler forstås manglende, og/eller ikke tilfredsstillende udførte kontraktmæssige ydelser af en sådan karakter, at manglen indebærer, at bygherren ikke kan ibrugtage hhv. kun delvis ibrugtage det udførte anlæg. 2.7 G. Mangler ved arbejdet Mangelansvarets ophør ad 36, stk. 3 Fravigelse: Entreprisen udføres efter reglerne om 5-års ansvarsperiode. 2.8 I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret ad 40, stk. 1 ad 45, stk. 1 Tilføjelse: Overskridelse af eventuelle mellemterminer med mere end 10 arbejdsdage anses for en væsentlig forsinkelse. Tvistigheder mellem bygherre og entreprenør, tvistigheder imellem entreprenør, underentreprenør og/eller leverandør, berettiger ikke til at standse eller udsætte arbejdet. Side 16 af 71

17 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Acceptkriterier ved TV-inspektion 0 betyder, at ingen fejl/skader (observationer) accepteres. 1 betyder, at den aktuelle observation accepteres i klasse 1. Observation Kriterium VA 0 * RB 0 OB 0 PF 1 DE 1 FS 1 IS 0 RØ 0 IN 0 AF 0 BE 0 FO 0 GR 0 ** SG 1 PH 0 *** PB 1 OK 0 0 angiver at observationen ikke må forekomme * I ledninger projekteret med mindre end 5 fald, accepteres VA observation på op til 10% I ledninger projekteret med fald på mellem 5 og 10, accepteres VA observation på op til 5% ** Klasse 0 angiver her at grenrøret er ok *** Påhugninger må ikke forekomme Side 17 af 71

18 2 Tillæg til AB 92 (TAB) 2.9 Entreprenørgaranti (i medfør af AB 92 6 med 5-års mangelansvar) På foranledning af: (entreprenøren) indestår vi herved overfor: (bygherren) som garanti for betaling af indtil i alt kr.: skriver kr. som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt/accept/tilbud af: omfattende udførelse af (projektet): Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser. Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren Udbetaling i henhold til garantien. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af AB 92 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder AB Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. AB 92 46, stk. 7. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) A. Når afleveringen har fundet sted, jf. AB 92 28, nedskrives garantien til 10 % af entreprisesummen, jf. AB 92 6, stk. 2. B. 1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien til 2 % jf. AB 92 6, stk. 4. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. Side 18 af 71

19 2 Tillæg til AB 92 (TAB) C. Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. AB 92 6, stk. 5. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden overfor entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet. D. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB 92 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB og 47. E. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør. Garantinr./J.nr.: Som garant: Sted: Underskrift: Dato: Side 19 af 71

20 3 Særlige betingelser (SB) 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 3.1 Grundlag for arbejdet I det følgende forudsættes det, at entreprenøren er bekendt med og følger dansk lovgivning og retspraksis. Ud over nærværende beskrivelse er følgende regler gældende: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 med senere ændringer om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Arbejdstilsynets meddelelse nr fra september 1998 om velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdspladser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 med senere ændringer om kloakarbejde mv. Arbejdstilsynets vejledning D.2.13 om gravearbejde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 med senere ændringer om arbejde med stoffer og materialer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 og bygherrens pligter (populariseret i Arbejdstilsynets vejledning F.1.2 af marts 2003 om bygherrens ansvar og pligter) DS 475: 2012 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Vejregler for afmærkning af vejarbejder. Vejdirektoratet nov Vejledende tekst i normerne skal betragtes som krav. Skærpede krav i nærværende beskrivelse, gælder forud for krav anført i normerne. Bygherre har ikke kendskab til fortidsminder i området. 3.2 Arbejdsplads/-areal Arbejdet skal udføres inden for de i udbudsmaterialet angivne arealer. Arealer til arbejdsareal udgøres af eksisterende P-areal ved haller, samt de arealer hvor der skal etableres ny belægninger, og beplantninger. Adgang til området skal i videst mulige omfang ske fra Aalborgvej, i adgangsvejens nye tracé. Eksisterende P-areal skal i hele udførelsesperioden kunne fungere som Parkeringsmulighed for de med ærinde til skole og haller. Et mindre område til brug for entreprenørens skurvogne, materialecontainere, og oplag af rør og betonvarer, kan indrettes på P-areal efter nærmere aftale. Bygherre angiver plads til midlertidigt mulddepot, mulddepot etableres på del af det grønne areal ved skolen, efter nærmere aftale. Entreprenøren skal selv skaffe sig adgang til nødvendige arealer herudover. Side 20 af 71

21 3 Særlige betingelser (SB) Der må ikke etableres depoter for overskudsjord, overskudsjord skal bortskaffes i takt med det afgraves. Der må ikke etableres depoter for sand og grus, sand og grus skal indbygges i takt med det leveres på pladsen. Arealet overtages i den stand, det er i ved entreprisens overdragelse. Entreprenøren skal umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en plan, der viser omfanget og indretningen af arbejdspladsen. Arbejdsskure og lignende opstilles efter aftale med tilsynet. På byggepladsen skal entreprenøren stille et skur til rådighed for afholdelse af møder, der vedrører entreprisen. Skuret skal være med faciliteter for 8 mødedeltagere. Aftaler mellem entreprenøren og lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje skal straks meddeles tilsynet, men er i øvrigt bygherren uvedkommende. Entreprenøren hæfter for skader på vejbefæstelser, fortove, ubefæstede arealer, stianlæg mv., såfremt skaderne skyldes forhold, der kan lægges ham til last. Der skal tages de nødvendige forhåndsregler for undgåelse af skader, herunder udlægning af køreplader eller lignende. Afrigning Ved arbejdets afslutning rydder entreprenøren området fuldstændigt og udbedrer evt. skader på omkringliggende områder Forsyninger Det påhviler entreprenøren at sørge for al nødvendig kloak-, vand- og elforsyning til skurby, og arbejdspladsen i øvrigt. Entreprenøren skal indhente myndighedernes godkendelse i forbindelse med installationerne. Alle installationer skal aftales med tilsynet Eksternt miljø under arbejdets udførelse Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj og støvplage for de omkringboende og for færdslen, der skal opretholdes i videst muligt omfang. Som udgangspunkt må al motoriseret materiel først startes fra kl Såfremt entreprenøren ser sig nødsaget til at udføre aften eller weekendarbejde, skal tilladelse hertil søges opnået ved myndighed og efter forudgående aftale med bygherre og tilsyn. Med mindre andet er angivet i EB, skal entreprenøren tage hensyn til nedenstående grænseværdier ved valg af maskiner og arbejdsmetoder: Støjgrænseværdier: Mandag-fredag kl : Uden for dette tidsrum: Støjspidser (nat): 70 db (A) 40 db (A) 55 db (A) Grænserne - bortset fra støjspidser - er angivet som det ækvivalente, korrigerende støjniveau og gælder ved de omkringliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. For dagperioden kl. Side 21 af 71

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen:

Der indgås herved aftale om udførelse at underentreprenøren påtager sige at udføre følgende entreprise på byggeadressen: UNDERENTREPRISEAFTALE Sag: Egtved Idræts- og Multicenter Sag nr.: Egtved den 11. december 2014 1. Parterne Mellem Anton Knudsen Egtved A/S Brudesøvej 1 6040 Egtved Cvr.: 10 47 27 33 Tlf.: 75 55 19 99 Mail:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

UEB Underentreprisebetingelser

UEB Underentreprisebetingelser UEB Underentreprisebetingelser ByggeKompagniet CPH Hørkær 2 2730 HERLEV Målsætning ByggeKompagniet CPH lægger vægt på, at ethvert arbejde afleveres mangelfrit og i en kvalitet, som bygherren kan være tilfreds

Læs mere

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1

Planlægning og projektering. Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Planlægning og projektering Arbejdsbeskrivelser UDGAVE OKTOBER 2014. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle betingelser.... 5 1.1 Grundlag for arbejdet.... 5 1.2 Arbejdsplads og arbejdsarealer.... 5 1.3

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Vintertjeneste på kørebaner 2013

Vintertjeneste på kørebaner 2013 særlige betingelser Vintertjeneste på kørebaner 2013 Februar 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 8. FEBRUAR 2013 Niels

Læs mere

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune

Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Regulativ for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsarbejder i Tønder Kommune Lovgrundlag Dette regulativ er udarbejdet i henhold til 20 stk. 2 i bekendtgørelse nr.

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 særlige betingelser samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT (LVD) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien.

Kraftman a/s et stærk team i byggeindustrien. Side 1 af 10 Generelle betingelser for Underentrepriser og Leverancer - KRAFTMAN A/S Dato Version 1.02-14.05.2012 Generelt: Betingelserne gælder for alle aftaler indgået mellem underentreprenører eller

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE

Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S ANLÆGSENTREPRISE Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 18. april 2011 Projekt nr. 204443 Udarbejdet af GRO Kontrolleret af Godkendt af ANLÆGSENTREPRISE KLOAKFORNYELSE I TARM STATIONSVEJ, BAUNBÆKVEJ, ENGVEJ M.FL. Beskrivelse

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse

Levering og montering af udvendig overvågning af skoler til Fredericia Kommune. Fællesbetingelse Levering og montering af udvendig overvågning af skoler Fællesbetingelse Februar 2012 : Prangervej 7 DK-7000 Fredericia Danmark 20. februar 2012 FÆLLES BETINGELSER Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425 inkl. moms. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg December 2013 Vilkår for salg af byggegrund til brug for beboelse, beliggende Majgårdsparken, Januarvej/Februarvej i Andrup Købesum: Kr. 61,25 pr. m² grundareal inkl. moms, i alt kr. 40.425

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej

Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Kloakfornyelse i Kirkevænget og Villavej Borgermøde 10. oktober 2013 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN

Nukissiorfiit A/S April 2011. Udskiftning af hovedvandledninger i Tasiilaq Sag nr. 2011.13. Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN Udarbejdet af: PCH Kontrol af: JHA Godkendt af: RN 1. Indholdsfortegnelse Indhold 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Orientering... 4 2.1. Generelt... 4 2.2. Byggesagen... 4 2.3. Oversigt over arbejder...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014

Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 Præsentation af Fredericia Spildevand og Energi A/S (FRSE A/S) Brunchmøder 2014 35 ansatte Nøgletal Et renseanlæg, 420.000 PE 1000 km ledninger 690 km hovedledninger - 70% separeret og 30% fællesledninger

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014

GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Hjørring Kommune GENERELLE SALGSVILKÅR for Hjørring Kommunes salg af boliggrunde i 2014 Indhold 1. Udbud 2. Reservation af grunde 3. Betalingsbetingelser 4. Tilslutningsbidrag 5. Salgsomkostninger 6. Afmærkning

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Københavns Energi A/S

Københavns Energi A/S Københavns Energi A/S Kvalifikationsordning vedrørende Teknisk Rådgivning og Bistand Mellem Københavns Energi A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter benævnt Københavns Energi

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby

Beboelsesejendom Sydvestvej 4, 9400 Nørresundby Juridisk Afdeling J.nr.: 2014-18755 JSS/tik Udbyder og sælger Aalborg Kommune Boulevarden 13 Postboks 13 9100 Aalborg CVR: 29189420 (i det følgende benævnt Sælger ), Ejendommen Ejendomsnr. 299890. Udbyder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen.

Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder til betaling pr. overtagelsesdagen. Køb & Salg Juni 2015 Vilkår for salg af parcelhusgrunde i Kløvholmparken, Hjerting. Købesum: Kr. 750,00 pr. m² grundareal inkl. moms. Prisen er gældende indtil den 31. december 2015. Købesummen forfalder

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

"ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE  (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR "ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISE " (ABT93) MED BYGHERRENS SUPPLERENDE VILKÅR Arbejderne udføres i henhold til Almindelige betingelser for Totalentreprise (ABT93) med Bygherrens supplerende

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3, 2009-2010

Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering sommerhusområde Følle Strand - etape 3, 2009-2010 Byggemødereferat 11. Grontmij Carl Bro A/S Færgevej 2B 8500 Grenaa Danmark T +45 8210 5100 F +45 8759 1611 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Syddjurs Spildevand A/S Følle Strands Vandværk I/S Kloakering

Læs mere

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1

Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S. Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale. Version 1 Thisted Spildevand A/S samt Drikkevand A/S Fælles Arbejdsbeskrivelse (FAB) Ramme- udbud/aftale Version 1 februar 2011 Indholdsfortegnelse: 2.1 Arbejdsplads m.v.... 4 2.2 Forberedende arbejder... 17 2.3

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For AUTOVÆRN UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Autoværn... 6 Regningsarbejder...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere