Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny adgangsvej ved Terndrup Skole"

Transkript

1 Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013

2 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: Version: 1 Projekt nr.: MOE A/S Gasværksvej 24 DK-9000 Aalborg T: CVR nr.:

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ENTREPRISEBESKRIVELSER (EB) Beskrivelse af entreprisen Tilbudsgrundlag Udbudsomfang Tildelingskriterier Alternative tilbud Aflevering af tilbud Supplement til Særlige Betingelser Geotekniske undersøgelser Tidsplan Vinterforanstaltninger TILLÆG TIL AB 92 (TAB) A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtigelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet I. Særligt om ophævelse Acceptkriterier ved TV-inspektion Entreprenørgaranti (i medfør af AB 92 6 med 5-års mangelansvar) Udbetaling i henhold til garantien Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) SÆRLIGE BETINGELSER (SB) Grundlag for arbejdet Arbejdsplads/-areal Forsyninger Eksternt miljø under arbejdets udførelse Mandskabs- og tilsynsfaciliteter Sikkerhed og sundhed Myndighedskontakt Færdselsregulerende foranstaltninger Materialeopbevaring Eksisterende ledninger og kabler Afløb og dræn ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) JORDARBEJDE Grundlag for arbejdet Rydning Muldafrømning Oplukning af befæstede arealer Ledningsgrav Udgravning Bortskaffelse af overskudsjord Grundforstærkning Tørholdelse Generel tørholdelse Grundvandssænkning Afstivning Side 3 af 71

4 Indholdsfortegnelse 4.9 Ledningszonen Tilfyldning ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) LÆGNING AF RØR OG SÆTNING AF BRØNDE Grundlag for arbejdet Materialer Plastrør Brønde af plast Riste, dæksler og karme Ledningsarbejder Hovedledninger Styret underboring Tilslutninger/overgange Stikledninger Brønde Nedføringer Dæksler TV-inspektion og brøndrapporter Krav til plastrør ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) BELÆGNINGSARBEJDER Grundlag for arbejdet Materialer Retablering af ubefæstede arealer Retablering af befæstede arealer Generelt Etablering af nye befæstede arealer Bundsikringslag (BG) Stabilt grusbærelag (SG) Geonet Asfaltbelægninger Kantsten Etablering af kunstigt rendestensfald Flisefortove, betonstensbelægninger Chaussé- og brostensbelægninger Græsarmering Komprimeringskrav Metoder til lukning af ledningsgrav med asfaltbelægning Øvrige arbejder Belysning, elkabler m.m Permanent kørebaneafmærkning Skiltning Stibomme Fodhegn Pullerter Gartnerarbejdet KVALITETSSIKRING OG KONTROL Grundlag for arbejdet Kontrolplan Kontrol af jordarbejder Dokumentation af udførelse og kontrol af jordarbejde Kontrol af ledningsarbejder Side 4 af 71

5 Indholdsfortegnelse Dokumentation af udførelse og kontrol af ledningsarbejder Kontrol af belægningsarbejde Dokumentation af udførelse og kontrol af belægningsarbejder Kontroloversigt Kontroloversigt, noter Kontrolplan for belægningsarbejder Komprimeringskrav TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Tilbudslistens poster BILAG 1) Geoteknisk undersøgelsesrapport, Andreasen & Hvidberg, dateret den 17. september 2013 Side 5 af 71

6 1 Entreprisebeskrivelser (EB) 1 ENTREPRISEBESKRIVELSER (EB) 1.1 Beskrivelse af entreprisen Rebild Kommune har besluttet at udføre første etape af Terndrupprojektet. Projektet består af fire dele, som er tænkt sammen i godkendt Visionsplan af den 16. juni De fire delprojekter består af: modernisering af Skole og SFO, sammenbygning af svømmehal og idrætshal, tilbygning af tandklinikken og ny vejføring til området. Som første etape af det samlede projekt, er der valgt at gennemføre den del der vedrører ny adgangsvej til området, nedlægning af den gamle og udvidelse af eksisterende p-plads samt etablering af ny brandvej på skolens nordøstlige side. Nærværende entreprise omfatter arbejder for gennemførelse af ovennævnte første etape I forbindelse med Rebild Kommunes arbejder, skal Rebild Forsyning omlægge hovedledning for regnvand. Entreprisens omfang fremgår af det samlede udbudsmateriale, beskrivelser, tegninger og tilbudsliste og omfatter udførelse af jordarbejder, afvandingsarbejder og belægningsarbejder, samt ny belysning på adgangsvej og P-plads. Entreprisen omfatter alle arbejder i forbindelse med entreprisen og omfatter i korte træk følgende ydelser: For Rebild Kommune: Rydning af beplantning, belægninger og græsarealer Nedtagning, depotsætning og gensætning/bortskaffelse af div. skilte, gadeinventar mv. Jordarbejde, inkl. bortskaffelse af overskudsjord Afvandingsarbejder, nedløbsbrønde, spulebrønde, stik- og hovedledninger, inkl. tilslutning på eksisterende anlæg Belægningsopbygning, BG og SG Brolægning, kantsten, flisearealer og græsarmering Asfaltarbejde Afmærkning og skiltning Gartnerarbejde, beplantning og græs Belysning, sløjfning af eksisterende og etablering af ny gade- og pladsbelysning Ny krydsningshelle på Aalborgvej ud for ny sti fra skole For Rebild Forsyning: Omlægning af regnvandsledning til ny tracé, udføres ved styret boring Nye brønde på omlagt ledning Tilslutning på eksisterende ledninger og brønde Rydnings- og retableringsarbejder Side 6 af 71

7 1 Enhedsbeskrivelser (EB) Kontaktpersoner Bygherre, vejanlæg: Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 88, 9530 Støvring Projektleder: Mogens Busk Nielsen Telefon: Bygherre, kloakanlæg: Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3, 9520 Skørping Projektleder: Bjarne Vestby Jensen Telefon: Rådgiver, projekt, tilsyn og byggeledelse: MOE A/S Gasværksvej 24, 9000 Aalborg Projektleder: Preben Schmidt Telefon: Tilbudsgrundlag For udbuddet er efterfølgende betingelser og vilkår gældende A. Evt. rettelsesbreve udsendt før licitationen B. Udbudsbrev, dateret C. Tilbudsliste, dateret D. Entreprisebeskrivelse, dateret E. Tillæg til AB92, dateret F. Særlige betingelser, dateret G. Arbejdsbeskrivelse, Jordarbejde, dateret H. Arbejdsbeskrivelse, Lægning af rør og sætning af brønde, dateret I. Arbejdsbeskrivelse, Belægningsarbejde, dateret J. Kvalitetssikring og kontrol, dateret K. Tilbuds- og afregningsgrundlag, dateret L. Tro- og loveerklæring, dateret M. Tegninger i henhold til tegningslisten, dateret N. Sikkerhed og sundhed, dateret O. Geotekniske rapporter udarbejdet af Andreasen & Hvidberg, dateret P. Kravspecifikation på data for Rebild Forsyning udarbejdet af Rebild Forsyning Q. Retningslinjer for projektering af kloak byggemodning udarbejdet af Rebild Forsyning R. Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledning, DANVA, Vejledning nr. 57, 2005 S. Acceptkriterier Rørcenteranvisning 008, juni 2005 samt Rebild Forsynings dokument Kravspecifikation Ledningsregistrering, der er vedlagt som bilag T. Stærkstrømsbekendtgørelsen, relevante afsnit U. Fællesregulativet 2011 Side 7 af 71

8 1 Entreprisebeskrivelser (EB) Udbudsomfang Arbejdet udbydes i offentlig licitation. Tilbud modtages ikke på elektronisk form. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal denne indhente nærmere oplysninger herom hos den projekterende, senest som angivet i udbudsbrevet. Spørgsmål skal stilles skriftligt pr. eller almindeligt brev. Eventuelt indkomne spørgsmål og besvarelse heraf sendes ud til alle bydende. 1.3 Tildelingskriterier Tildelingskriteriet for entreprisen er laveste pris. 1.4 Alternative tilbud Der modtages ikke alternative tilbud på entreprisen. 1.5 Aflevering af tilbud Tilbuddet skal afleveres i lukket kuvert med tilbudsgiverens firmanavn påført kuvertens forside. Vedrørende tid, sted mv. for afgivelse af tilbud henvises til udbudsbrevet. 1.6 Supplement til Særlige Betingelser Geotekniske undersøgelser I september 2013 er der af Andreasen & Hvidberg udført geotekniske boringer. Resultat heraf fremgår af den geotekniske undersøgelsesrapport dateret 17. september 2013, der er vedlagt som bilag til udbudsmaterialet. Entreprenøren skal på grundlag af de oplyste jordbunds- og grundvandsforhold medtage alle de ydelser og foranstaltninger, herunder afstivning og tørholdelse af udgravninger og ledningsgrave, der måtte være påkrævet. 1.7 Tidsplan Udsendelse af udbud til entreprenører Licitation Accept/kontrahering uge 42, 2013 Udførelsesperiode uge 42 51, 2013 Færdiggørelsesfrist Side 8 af 71

9 1 Enhedsbeskrivelser (EB) FORKORTELSER EB: Entreprisebeskrivelse AB 92: TAB: SB: AB: TAG: TBL: "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed", udfærdiget af Boligministeriet 10. december 1992 Tillæg til AB92 Særlige betingelser og beskrivelser Arbejdsbetingelser Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbudsliste 1.8 Vinterforanstaltninger Fra bygherres side betales der ikke for vinterforanstaltninger, entreprenør kan for egen regning vælge, at opretholde arbejdet på trods af behov for vinterforanstaltninger. Såfremt arbejdet standses med baggrund i vintervejrlig, gives der fra bygherres side tidsfristforlængelse svarende til antal uger arbejdet ligger stille i. Side 9 af 71

10 2 Tillæg til AB 92 (TAB) 2 TILLÆG TIL AB 92 (TAB) Dette tillæg består af tilføjelser og fravigelser i forhold til "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 (omtales i det følgende som AB 92). AB 92 med tillæg er gældende for hele entreprisen, herunder også eventuelle ekstraarbejder, der bliver aftalt. 2.1 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser ad 1, stk. 3 ad 2, stk. 4 Tilføjelser gælder som supplement til AB 92, medens fravigelser er gældende forud for AB 92. Der er ikke kendskab til eventuelle fortidsminder i arbejdsområdet. Entreprenørens tilbud ad 3, stk. 1 Tilføjelse Byder flere i forening, skal det fremgå af tilbuddet, hvem der er bemyndiget til at føre forhandlinger og modtage betaling. Entreprenøren skal oplyse om eventuelle væsentlige underentreprenører og deres arbejdsområde i forbindelse med tilbudsgivningen, idet bygherren forbeholder sig ret til at godkende disse. Underentreprenør kan kun udskiftes med bygherrens accept. Udbuddet er omfattet af lov om gæld til det offentlige. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgive en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. ad 3, stk. 3 ad 3, stk. 4 ad 3, stk. 5 Tilføjelse Eventuelle regnefejl i entreprenørens tilbud rettes på en måde, som kan godkendes af bygherren. Ved fejl i tilbudslistens enkelte poster korrigeres tilbudslistens enhedspriser, så de rettede poster, summeret med de øvrige poster, er lig med den samlede tilbudssum. Den samlede tilbudssum er at betragte som det bindende tilbud. Tilføjelse Entreprenøren kan ikke stille krav på baggrund af ukendskab til arbejdspladsen. Fravigelse Vedståelsesfristen er 90 arbejdsdage. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. ad 5, stk. 2 Tilføjelse Der kan kun afgives én transport og kun af det fulde tilgodehavende. Transporten skal anmeldes til bygherren. Det skal tydeligt fremgå af fakturaer, at der er afgivet transport. Side 10 af 71

11 2 Tillæg til AB 92 (TAB) ad 5, stk. 4 Fravigelse Overdragelse af arbejdets udførelse kan kun ske med bygherrens godkendelse. Finder bygherrens tilsyn, med dokumenteret begrundelse, at underentreprenørens arbejde er ukvalificeret, udskiftes denne uden ekstra udgift for bygherren. 2.2 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6, stk. 1 Sikkerhedsstillelse skal ske i form af garanti fra en af bygherren anerkendt bank eller andet af bygherren anerkendt penge eller kautionsforsikringsinstitut og skal foreligge inden arbejdets start. Sikkerhedsstillelsen udformes i henhold til afsnit 2.9 Entreprenørgaranti (i medfør af AB 92 6 med 5 års mangelansvar). Garantien opsplittes i to særskilte garantier; én til Rebild Kommune og én til Rebild Forsyning. Forsikring ad 8, stk1 Tilføjelse Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring inkl. storm, der omfatter - Skade på entreprisen (arbejdsobjektet). - Skade på bygherrens eventuelle bestående bygninger. Sikret under entrepriseforsikringen for skade på arbejdsobjektet er bygherre, entreprenør og disses eventuelle underentreprenører. Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det bygningsanlæg entrepriseaftalen vedrører. Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko kr pr. skade dog (iht. Bygningspolice) ved storm- og brandskader er en del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entreprenør. For skader hvor der ikke er en skadevoldende entreprenør, deles selvrisikoen mellem de skaderamte entreprenører. Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbejder, enten disse er permanente eller midlertidige, inkl. materialer som er indføjet eller er beregnet til indføjelse i entreprisen, som er sikredes ejendom eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen. Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, - materiel og lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer). Entreprenøren skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedrørende udførelse af varmt arbejde, herunder Dansk Brandteknisk Institut vejledning nr. 10, 10A og 10B. Særlig selvrisi- Side 11 af 71

12 2 Tillæg til AB 92 (TAB) ko på kr der udløses ved skade som følge af udførelsen af varmt arbejde, bæres fuldt ud af entreprenøren. ad 8, stk. 3 Tilføjelse Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på minimum kr. 10 mio. for person- og tingskade og med en selvrisiko på maksimum kr pr. skadesbegivenhed. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved en fremsendelse af en bekræftelse (forsikringscertifikat) fra forsikringsselskab forinden entreprisens start 2.3 C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning ad 9, stk. 1 Fravigelse Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan og forelægge den for bygherren. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Detaljeret tids-og arbejdsplan skal foreligge ved opstart af entreprisen. Arbejdsplanen skal ledsages af en á conto oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse og desuden af oplysninger om den forudsatte indsats af materiel og mandskab. Det skal af arbejdsplanen fremgå, på hvilke tidspunker evt. af bygherren leverede materialer, skal være til disposition for entreprenøren. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra det på den senest udarbejdede arbejdsplan forudsatte. Entreprenørens ydelse ad 10, stk. 2 Fravigelse Eventuelle bygherreleverancer fremgår af Entreprisebeskrivelsen. Der accepteres ikke spild af bygherreleverancer. Et eventuelt overforbrug skal betales af entreprenøren til erstatningspris. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11, stk. 1 Tilføjelse: Entreprenøren skal, inden arbejdet igangsættes, udarbejde et fyldestgørende kvalitetssikringsprogram for entreprisen. Programmet skal udarbejdes i overensstemmelse med de anførte krav i udbudsmaterialet. Side 12 af 71

13 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Kvalitetssikringsprogrammet skal forelægges bygherren til kommentering. ad 11, stk. 4 Tilføjelse: Hvis arbejder ikke skønnes at være udført konditionsmæssigt, kan tilsynet standse dem, ind til entreprenøren har dokumenteret, at udførelsen er konditionsmæssig. Arbejdets forringelse mv. vedligeholdelse ad 12, stk. 4 Fravigelse: Det er entreprenøren der bærer risikoen og vedligeholdelsespligten ind til afleveringen, uanset tidspunktet for hel eller delvis ibrugtagning. Forhold til myndigheder ad 13, stk. 2 Tilføjelse: Entreprenøren skal i sit tilbud medregne enhver udgift til etablering, overvågning, vedligeholdelse, håndhævelse, samt nedtagning af den af bygherren og/eller myndigheder krævet foranstaltning i forbindelse med sikkerhed og sundhed. Entreprenøren må ikke søge om dispensation fra nogen gældende bestemmelse i relation til arbejdets udførelse, uden bygherrens godkendelse. Entreprenøren er pligtig til at rette sig efter tilsynets samt vej- og politimyndighedernes anvisninger. Inden arbejdet påbegyndes synes arbejdsarealerne af vejmyndighed, evt. private lodsejere, bygherrens tilsyn og entreprenøren for registrering af defekte belægninger, kantbegrænsning, træer mv. Tilføjelse: Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Side 13 af 71

14 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Ændringer i arbejdet Hvis der konstateres forhold der strider mod ovennævnte er bygherre berettiget til, skriftligt at anmode entreprenøren om at bringe forholdene i orden inden 10 kalenderdage. Kan entreprenøren ikke inden fristens udløb dokumentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er bygherre berettiget til at hæve kontrakten uden yderligere varsel. ad 14, stk. 1-4 Tilføjelse: Intet ekstra- eller ændringsarbejde må udføres, før der foreligger en aftale med bygherren. Aftaler om at udføre ændringer og ekstraarbejder skal noteres enten i byggemødereferater eller på særlige aftalesedler. Entreprenøren skal på forlangende fremlægge timesedler, lønningslister, akkordregnskaber, tilbud, fakturaer mv. For underentreprenører gælder samme regler som for entreprenøren. Såfremt tilbudslisten ikke indeholder noget beregningsgrundlag, skal ekstraarbejder afregnes efter bygherrens nærmere bestemmelser. Dette kan ske ved: 1. Tilbudsarbejde efter faste summer eller 2. Regningsarbejde Før ekstraarbejder iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren udarbejde et skønsmæssigt uforbindende overslag. Bygherrens tilsyn ad 17, stk. 3 Tilføjelse: Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18, stk. 1 Tilføjelse: Entreprenøren skal, inden arbejdet sættes i gang, give bygherrens tilsyn besked om, hvem der repræsenterer entreprenøren på arbejdspladsen og ved byggemøderne. Den af entreprenøren udpegede person skal i enhver henseende have bemyndigelse til at træffe bindende aftaler for entreprenøren. Han skal kunne tilkaldes til arbejdspladsen og til byggemøderne med et varsel på højst 1 time. Side 14 af 71

15 2 Tillæg til AB 92 (TAB) 2.4 D. Bygherrens betalingsforpligtigelse ad 22, stk. 1 Tilføjelse Aconto begæringer skal være daterede og fortløbende nummererede. Aconto begæringer skal opstilles som tilbudslisten. Det skal angives, hvor mange enheder, subsidiært hvor mange procent af den pågældende post der begæres betalt. Udkast til aconto skal fremsendes til godkendelse hos byggeledelse. Godkendt udkast til aconto skal fremsendes som elektronisk faktura til bygherre for vejanlæg(rebild Kommune) via EAN nr og for kloakanlæg (Rebild Forsyning) via EAN nr , der angives referencetekst til aktuelle projekt og der angives bygherres projektleder som referenceperson. Kopi af faktura fremsendes til byggeledelse. Betalingsfrist på 20 arbejdsdage regnes fra bygherres modtagelse af elektronisk faktura. 2.5 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse ad 24, stk. 1,3 ad 24, stk. 1,4 Tilføjelse: Dokumenterede forsinkelser som følge af fund af forurenet jord, og håndtering af dette, giver ret til tidsfristforlængelse. Tilføjelse: Spilddage på grund af vejrlig accepteres som tidsfristforlængende spilddage, i det omfang de overskrider: 2 døgn pr. måned fra til døgn pr. måned fra til Følgende er retningsgivende for godkendelse af spilddage, når en eller flere af følgende grænseværdier er overskredet: Vind: Vindstyrker > 12 meter/sekund i mindst 2 timer, målt fra Nedbør: Regn > 6 mm, målt fra Sne > 5 mm smeltet sne, målt fra Temp.: < -5ºC, målt kl Entreprenøren har således pligt til at tilvejebringe dokumentation for ovennævnte på forespørgsel fra tilsynet. Dokumentationen fremskaffes ved henvendelse til DMI, Teknik og Dataafdeling med mindre andet er aftalt. Ved stilstandsperioder som følge af vintervejrlig regnes alle dage, der er omfattet af stilstandsperioden, som tidsfristforlængende, hvis vintervejrligsdagene kan dokumenteres i henhold til ovenstående. Side 15 af 71

16 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse ad 25, stk. 2 Tilføjelse: Hvis entreprenøren overskrider en sanktionsgivende tidsfrist, opkræves dagbod. Dagbodens størrelse er 1 af kontraktsummen, dog min. Kr ,-. Dagboden opkræves for hver påbegyndt kalenderdag overskridelsen varer, og den modregnes i entreprenørens tilgodehavende Bygherrens hæftelse ved forsinkelse ad 27, stk. 1 Tilføjelse: Hvis entreprenøren mener, at han har lidt tab, skal alle krav - straks efter at forholdet er konstateret - fremsættes skriftligt og begrundet overfor bygherren. 2.6 F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen ad 28, stk. 1 ad 28, stk. 2 Tilføjelse: Afleveringsforretningen kan tidligst afholdes 5 arbejdsdage efter modtagelsen af den komplette KS-dokumentation. Tilføjelse: Ved væsentlige mangler forstås manglende, og/eller ikke tilfredsstillende udførte kontraktmæssige ydelser af en sådan karakter, at manglen indebærer, at bygherren ikke kan ibrugtage hhv. kun delvis ibrugtage det udførte anlæg. 2.7 G. Mangler ved arbejdet Mangelansvarets ophør ad 36, stk. 3 Fravigelse: Entreprisen udføres efter reglerne om 5-års ansvarsperiode. 2.8 I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret ad 40, stk. 1 ad 45, stk. 1 Tilføjelse: Overskridelse af eventuelle mellemterminer med mere end 10 arbejdsdage anses for en væsentlig forsinkelse. Tvistigheder mellem bygherre og entreprenør, tvistigheder imellem entreprenør, underentreprenør og/eller leverandør, berettiger ikke til at standse eller udsætte arbejdet. Side 16 af 71

17 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Acceptkriterier ved TV-inspektion 0 betyder, at ingen fejl/skader (observationer) accepteres. 1 betyder, at den aktuelle observation accepteres i klasse 1. Observation Kriterium VA 0 * RB 0 OB 0 PF 1 DE 1 FS 1 IS 0 RØ 0 IN 0 AF 0 BE 0 FO 0 GR 0 ** SG 1 PH 0 *** PB 1 OK 0 0 angiver at observationen ikke må forekomme * I ledninger projekteret med mindre end 5 fald, accepteres VA observation på op til 10% I ledninger projekteret med fald på mellem 5 og 10, accepteres VA observation på op til 5% ** Klasse 0 angiver her at grenrøret er ok *** Påhugninger må ikke forekomme Side 17 af 71

18 2 Tillæg til AB 92 (TAB) 2.9 Entreprenørgaranti (i medfør af AB 92 6 med 5-års mangelansvar) På foranledning af: (entreprenøren) indestår vi herved overfor: (bygherren) som garanti for betaling af indtil i alt kr.: skriver kr. som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt/accept/tilbud af: omfattende udførelse af (projektet): Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser. Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren Udbetaling i henhold til garantien. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af AB 92 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder AB Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. AB 92 46, stk. 7. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) A. Når afleveringen har fundet sted, jf. AB 92 28, nedskrives garantien til 10 % af entreprisesummen, jf. AB 92 6, stk. 2. B. 1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien til 2 % jf. AB 92 6, stk. 4. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. Side 18 af 71

19 2 Tillæg til AB 92 (TAB) C. Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. AB 92 6, stk. 5. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden overfor entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet. D. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB 92 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB og 47. E. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør. Garantinr./J.nr.: Som garant: Sted: Underskrift: Dato: Side 19 af 71

20 3 Særlige betingelser (SB) 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 3.1 Grundlag for arbejdet I det følgende forudsættes det, at entreprenøren er bekendt med og følger dansk lovgivning og retspraksis. Ud over nærværende beskrivelse er følgende regler gældende: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 med senere ændringer om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Arbejdstilsynets meddelelse nr fra september 1998 om velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdspladser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 med senere ændringer om kloakarbejde mv. Arbejdstilsynets vejledning D.2.13 om gravearbejde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 med senere ændringer om arbejde med stoffer og materialer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 og bygherrens pligter (populariseret i Arbejdstilsynets vejledning F.1.2 af marts 2003 om bygherrens ansvar og pligter) DS 475: 2012 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Vejregler for afmærkning af vejarbejder. Vejdirektoratet nov Vejledende tekst i normerne skal betragtes som krav. Skærpede krav i nærværende beskrivelse, gælder forud for krav anført i normerne. Bygherre har ikke kendskab til fortidsminder i området. 3.2 Arbejdsplads/-areal Arbejdet skal udføres inden for de i udbudsmaterialet angivne arealer. Arealer til arbejdsareal udgøres af eksisterende P-areal ved haller, samt de arealer hvor der skal etableres ny belægninger, og beplantninger. Adgang til området skal i videst mulige omfang ske fra Aalborgvej, i adgangsvejens nye tracé. Eksisterende P-areal skal i hele udførelsesperioden kunne fungere som Parkeringsmulighed for de med ærinde til skole og haller. Et mindre område til brug for entreprenørens skurvogne, materialecontainere, og oplag af rør og betonvarer, kan indrettes på P-areal efter nærmere aftale. Bygherre angiver plads til midlertidigt mulddepot, mulddepot etableres på del af det grønne areal ved skolen, efter nærmere aftale. Entreprenøren skal selv skaffe sig adgang til nødvendige arealer herudover. Side 20 af 71

21 3 Særlige betingelser (SB) Der må ikke etableres depoter for overskudsjord, overskudsjord skal bortskaffes i takt med det afgraves. Der må ikke etableres depoter for sand og grus, sand og grus skal indbygges i takt med det leveres på pladsen. Arealet overtages i den stand, det er i ved entreprisens overdragelse. Entreprenøren skal umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en plan, der viser omfanget og indretningen af arbejdspladsen. Arbejdsskure og lignende opstilles efter aftale med tilsynet. På byggepladsen skal entreprenøren stille et skur til rådighed for afholdelse af møder, der vedrører entreprisen. Skuret skal være med faciliteter for 8 mødedeltagere. Aftaler mellem entreprenøren og lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje skal straks meddeles tilsynet, men er i øvrigt bygherren uvedkommende. Entreprenøren hæfter for skader på vejbefæstelser, fortove, ubefæstede arealer, stianlæg mv., såfremt skaderne skyldes forhold, der kan lægges ham til last. Der skal tages de nødvendige forhåndsregler for undgåelse af skader, herunder udlægning af køreplader eller lignende. Afrigning Ved arbejdets afslutning rydder entreprenøren området fuldstændigt og udbedrer evt. skader på omkringliggende områder Forsyninger Det påhviler entreprenøren at sørge for al nødvendig kloak-, vand- og elforsyning til skurby, og arbejdspladsen i øvrigt. Entreprenøren skal indhente myndighedernes godkendelse i forbindelse med installationerne. Alle installationer skal aftales med tilsynet Eksternt miljø under arbejdets udførelse Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj og støvplage for de omkringboende og for færdslen, der skal opretholdes i videst muligt omfang. Som udgangspunkt må al motoriseret materiel først startes fra kl Såfremt entreprenøren ser sig nødsaget til at udføre aften eller weekendarbejde, skal tilladelse hertil søges opnået ved myndighed og efter forudgående aftale med bygherre og tilsyn. Med mindre andet er angivet i EB, skal entreprenøren tage hensyn til nedenstående grænseværdier ved valg af maskiner og arbejdsmetoder: Støjgrænseværdier: Mandag-fredag kl : Uden for dette tidsrum: Støjspidser (nat): 70 db (A) 40 db (A) 55 db (A) Grænserne - bortset fra støjspidser - er angivet som det ækvivalente, korrigerende støjniveau og gælder ved de omkringliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. For dagperioden kl. Side 21 af 71

REBILD KOMMUNE 3 trafikprojekter i Rebild Kommune TERNDRUP SKØRPING - VASEHOLM Betingelser og beskrivelse. April 2013

REBILD KOMMUNE 3 trafikprojekter i Rebild Kommune TERNDRUP SKØRPING - VASEHOLM Betingelser og beskrivelse. April 2013 REBILD KOMMUNE 3 trafikprojekter i Rebild Kommune TERNDRUP SKØRPING - VASEHOLM April 2013 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Benny W. Jepsen Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: 16.04.2013 Version:

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Byggemodning Terndrup sydøst, Etape 1

Byggemodning Terndrup sydøst, Etape 1 Byggemodning Terndrup sydøst, Etape 1 Betingelser og beskrivelser August 2013 Udarbejdet af: Mandy P. Mittelstädt Kontrolleret af: Preben Schmidt Godkendt af: Preben Schmidt Dato: 15.08.2013 Version: 1

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn

Favrskov Spildevand A/S. Entreprisebeskrivelse Entreprisenavn Favrskov Spildevand A/S Entreprisebeskrivelse Entreprisebeskrivelse Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Entreprisebeskrivelse (EB)... 2 1.1 Tilbudsgrundlag... 2 1.2 Beskrivelse af entreprisen... 3 1.3 Tildelingskriterier...

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 6 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af vvs-anlæg på Nuussuaq skolen 10-05-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side 1 4.

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Danmark Cvr. 29 18 94 20 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør]

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Tekniske forhold Dansk ledningspakke

Tekniske forhold Dansk ledningspakke Tekniske forhold Dansk ledningspakke 28. Januar 2015 Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet Danmark CHHA@vd.dk Ledningspakken består af Vejloven Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje, Vejregler,

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq

SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr Tasiilaq SÆRLIGE BETINGELSER vedr. Renovering af B. nr 0955 1097 Tasiilaq 9. september 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering om opgaven... side 1 2. Arbejdsgrundlag... side 1 3. Udbudsbetingelser mv.... side

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder

AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder AAB Almindelige Arbejdsbeskrivelser for anlægsarbejder 2015 20. februar 2015 INTRODUKTION: Disse almindelige arbejdsbetingelser for anlægsarbejde (AAB) angiver de generelle standarder, fremgangsmåder og

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013104SB Revision nr 10 Udgivelsesdato 20 februar 2013 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Særlige Betingelser SB. August 2012 Vintertjeneste August 2012 Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_2_SB_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august 2012 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ATG JOJF/SHMO ATG 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016

Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Tidsplanlægning... 3 3. Forsinkelser... 4 4. Ekstraarbejder... 5 5. Entreprenørens

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG)

Udbud af maskinel fejning og brøndtømning i Køge Kommune. Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) i Tilbudsliste (TBL), Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Tilbudsliste (TBL) Undertegnede tilbyder at udføre de med entreprisen forbundne arbejder på det grundlag, som er angivet i udbudsmaterialet med

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S. Standard Betingelser 2013 Anlægsentreprise

Favrskov Spildevand A/S. Standard Betingelser 2013 Anlægsentreprise Favrskov Spildevand A/S Standard Betingelser 2013 Standard Betingelser 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Særlige betingelser (SB)... 1 1.1 Grundlag for arbejdet... 1 1.2 Arbejdsplads/- areal... 1 1.3 Forsyninger...

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden Rammeaftale mellem X Forsyning og (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden 2017 2018 (Måned) (År) Udgivelsesdato: 15. September 2016 Paradigma for kontrakt Side

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang og udførelse 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse

Særlige Betingelser. Indholdsfortegnelse Særlige Betingelser Side 1 af 11 Særlige Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for entreprenørens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Ordregivers udbud... 2 Tjenesteyders

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Bygherreforeningens formuleringer til AB92

Bygherreforeningens formuleringer til AB92 15. september 2008 Bygherreforeningens formuleringer til AB92 En samling forslag til formuleringer til AB92, herunder præciseringer, udfyldninger og egentlige fravigelser, som Bygherreforeningen anbefaler

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011

Projekt : Vandledning. Lambæk - Hover. Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern. 7.Dec. 2011 7.Dec. 2011 Projekt : Vandledning Lambæk - Hover Bygherre : Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern INDHOLDSFORTEGNELSE Vandledning Lambæk -Hover Indholdsfortegnelse Side 2 Entreprise

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse

Adgange. Regler for udførelse og vedligeholdelse Adgange Regler for udførelse og vedligeholdelse 1 Istandsættelse af adgang Arbejder i forbindelse med eventuel forstærkning og vedligeholdelse skal ejeren udføre hurtigst muligt, dog senest 14 dage efter

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse:

KØBSTILBUD. Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: KØBSTILBUD Underskrevne: Cpr.nr/SE nr. Adresse: Tilbyder herved, for det anført bud, at købe èn af nedenstående parcelhusgrunde, i den prioriteringsorden De anfører. 1 er 1. prioritet, 2 er 2. prioritet

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer

Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Rebild Kommune Udbudsbetingelser Asfaltreparationer Januar 2016 Rebild Kommune Center Plan Byg og Vej Hobrovej 110 9530 Støvring Opgavens beskrivelse Rebild Kommune, i det følgende benævnt ordregiver,

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Til privat og erhverv

Til privat og erhverv Til privat og erhverv Tro mod fortiden til stede i nutiden Roager Tømrer og Snedker står for klassisk håndværk og kompromisløs kvalitet. Sammen med de nyeste tiltag inden for energi renovering og særligt

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere

Særlige Betingelser (SB)

Særlige Betingelser (SB) Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Init.: BEF EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Kidholm, Langholt - byggemodning etape 3 Projektnummer 2014-185810 Gældende for

Læs mere

Tønder Spildevand A/S Bilag 1

Tønder Spildevand A/S Bilag 1 Tønder Spildevand A/S Bilag 1 Udbudskontrolplan Side 1 af 2 Hovedaktivitet: B207 Jord Nr. Kontrolpunkt Kontrolform 13.04 Arbejdets udførelse Tidspunkt og frekvens Godkendelseskriterium Dokumentationskrav

Læs mere

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer.

Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Spildevands- og vandforsyningsanlæg i privatejede arealer ekskl. landbrugsarealer. Regulativ for erstatninger ved etablering af vandforsynings- og spildevandsanlæg. 2008. Regulativ for erstatning for anlæg

Læs mere

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral

Etablering af nyt fællesvaskeri i varmecentral Side : 1 af 9 Entreprisebeskrivelse (EB) for levering og idriftsætning af vaskeriudstyr Side : 2 af 9 1.0 Almen orientering Bygherre: Fællesvaskeri Ruskær v. Boligforeningen AAB Svend Aukens Plads 9 2300

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde BILAG 2 - ACCEPTKRITERIER FOR NY KLOAK Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1

AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 AB92 UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 1 Provas - Haderslev Forsyningsservice a/s Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: Side A. Aftalegrundlaget... 1 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer)

Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) Montagekontrakt (med betydelige eller udelukkende NCC leverancer) 1. Parterne Mellem og NCC Construction Danmark A/S (CVR-nr. 69894011) (CVR-nr. ) i det følgende kaldet NCC i det følgende kaldet entreprenøren

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99 109.013 (A.F. Wehner, Tage M. Iversen, Viggo Olesen) 7. september 1999 K E N D E L S E Håndværksrådet (selv) mod Køge almennyttige Boligselskab, afdeling Ellemarken v/administrator,

Læs mere