Ny adgangsvej ved Terndrup Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny adgangsvej ved Terndrup Skole"

Transkript

1 Ny adgangsvej ved Terndrup Skole r September 2013

2 Udarbejdet af: Preben Schmidt Kontrolleret af: Mandy P. Mittelstädt Godkendt af: Benny W. Jepsen Dato: Version: 1 Projekt nr.: MOE A/S Gasværksvej 24 DK-9000 Aalborg T: CVR nr.:

3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ENTREPRISEBESKRIVELSER (EB) Beskrivelse af entreprisen Tilbudsgrundlag Udbudsomfang Tildelingskriterier Alternative tilbud Aflevering af tilbud Supplement til Særlige Betingelser Geotekniske undersøgelser Tidsplan Vinterforanstaltninger TILLÆG TIL AB 92 (TAB) A. Aftalegrundlaget B. Sikkerhedsstillelse og forsikring C. Entreprisens udførelse D. Bygherrens betalingsforpligtigelse E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse F. Arbejdets aflevering G. Mangler ved arbejdet I. Særligt om ophævelse Acceptkriterier ved TV-inspektion Entreprenørgaranti (i medfør af AB 92 6 med 5-års mangelansvar) Udbetaling i henhold til garantien Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) SÆRLIGE BETINGELSER (SB) Grundlag for arbejdet Arbejdsplads/-areal Forsyninger Eksternt miljø under arbejdets udførelse Mandskabs- og tilsynsfaciliteter Sikkerhed og sundhed Myndighedskontakt Færdselsregulerende foranstaltninger Materialeopbevaring Eksisterende ledninger og kabler Afløb og dræn ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) JORDARBEJDE Grundlag for arbejdet Rydning Muldafrømning Oplukning af befæstede arealer Ledningsgrav Udgravning Bortskaffelse af overskudsjord Grundforstærkning Tørholdelse Generel tørholdelse Grundvandssænkning Afstivning Side 3 af 71

4 Indholdsfortegnelse 4.9 Ledningszonen Tilfyldning ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) LÆGNING AF RØR OG SÆTNING AF BRØNDE Grundlag for arbejdet Materialer Plastrør Brønde af plast Riste, dæksler og karme Ledningsarbejder Hovedledninger Styret underboring Tilslutninger/overgange Stikledninger Brønde Nedføringer Dæksler TV-inspektion og brøndrapporter Krav til plastrør ARBEJDSBESKRIVELSER (AB) BELÆGNINGSARBEJDER Grundlag for arbejdet Materialer Retablering af ubefæstede arealer Retablering af befæstede arealer Generelt Etablering af nye befæstede arealer Bundsikringslag (BG) Stabilt grusbærelag (SG) Geonet Asfaltbelægninger Kantsten Etablering af kunstigt rendestensfald Flisefortove, betonstensbelægninger Chaussé- og brostensbelægninger Græsarmering Komprimeringskrav Metoder til lukning af ledningsgrav med asfaltbelægning Øvrige arbejder Belysning, elkabler m.m Permanent kørebaneafmærkning Skiltning Stibomme Fodhegn Pullerter Gartnerarbejdet KVALITETSSIKRING OG KONTROL Grundlag for arbejdet Kontrolplan Kontrol af jordarbejder Dokumentation af udførelse og kontrol af jordarbejde Kontrol af ledningsarbejder Side 4 af 71

5 Indholdsfortegnelse Dokumentation af udførelse og kontrol af ledningsarbejder Kontrol af belægningsarbejde Dokumentation af udførelse og kontrol af belægningsarbejder Kontroloversigt Kontroloversigt, noter Kontrolplan for belægningsarbejder Komprimeringskrav TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Tilbudslistens poster BILAG 1) Geoteknisk undersøgelsesrapport, Andreasen & Hvidberg, dateret den 17. september 2013 Side 5 af 71

6 1 Entreprisebeskrivelser (EB) 1 ENTREPRISEBESKRIVELSER (EB) 1.1 Beskrivelse af entreprisen Rebild Kommune har besluttet at udføre første etape af Terndrupprojektet. Projektet består af fire dele, som er tænkt sammen i godkendt Visionsplan af den 16. juni De fire delprojekter består af: modernisering af Skole og SFO, sammenbygning af svømmehal og idrætshal, tilbygning af tandklinikken og ny vejføring til området. Som første etape af det samlede projekt, er der valgt at gennemføre den del der vedrører ny adgangsvej til området, nedlægning af den gamle og udvidelse af eksisterende p-plads samt etablering af ny brandvej på skolens nordøstlige side. Nærværende entreprise omfatter arbejder for gennemførelse af ovennævnte første etape I forbindelse med Rebild Kommunes arbejder, skal Rebild Forsyning omlægge hovedledning for regnvand. Entreprisens omfang fremgår af det samlede udbudsmateriale, beskrivelser, tegninger og tilbudsliste og omfatter udførelse af jordarbejder, afvandingsarbejder og belægningsarbejder, samt ny belysning på adgangsvej og P-plads. Entreprisen omfatter alle arbejder i forbindelse med entreprisen og omfatter i korte træk følgende ydelser: For Rebild Kommune: Rydning af beplantning, belægninger og græsarealer Nedtagning, depotsætning og gensætning/bortskaffelse af div. skilte, gadeinventar mv. Jordarbejde, inkl. bortskaffelse af overskudsjord Afvandingsarbejder, nedløbsbrønde, spulebrønde, stik- og hovedledninger, inkl. tilslutning på eksisterende anlæg Belægningsopbygning, BG og SG Brolægning, kantsten, flisearealer og græsarmering Asfaltarbejde Afmærkning og skiltning Gartnerarbejde, beplantning og græs Belysning, sløjfning af eksisterende og etablering af ny gade- og pladsbelysning Ny krydsningshelle på Aalborgvej ud for ny sti fra skole For Rebild Forsyning: Omlægning af regnvandsledning til ny tracé, udføres ved styret boring Nye brønde på omlagt ledning Tilslutning på eksisterende ledninger og brønde Rydnings- og retableringsarbejder Side 6 af 71

7 1 Enhedsbeskrivelser (EB) Kontaktpersoner Bygherre, vejanlæg: Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej Hobrovej 88, 9530 Støvring Projektleder: Mogens Busk Nielsen Telefon: Bygherre, kloakanlæg: Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3, 9520 Skørping Projektleder: Bjarne Vestby Jensen Telefon: Rådgiver, projekt, tilsyn og byggeledelse: MOE A/S Gasværksvej 24, 9000 Aalborg Projektleder: Preben Schmidt Telefon: Tilbudsgrundlag For udbuddet er efterfølgende betingelser og vilkår gældende A. Evt. rettelsesbreve udsendt før licitationen B. Udbudsbrev, dateret C. Tilbudsliste, dateret D. Entreprisebeskrivelse, dateret E. Tillæg til AB92, dateret F. Særlige betingelser, dateret G. Arbejdsbeskrivelse, Jordarbejde, dateret H. Arbejdsbeskrivelse, Lægning af rør og sætning af brønde, dateret I. Arbejdsbeskrivelse, Belægningsarbejde, dateret J. Kvalitetssikring og kontrol, dateret K. Tilbuds- og afregningsgrundlag, dateret L. Tro- og loveerklæring, dateret M. Tegninger i henhold til tegningslisten, dateret N. Sikkerhed og sundhed, dateret O. Geotekniske rapporter udarbejdet af Andreasen & Hvidberg, dateret P. Kravspecifikation på data for Rebild Forsyning udarbejdet af Rebild Forsyning Q. Retningslinjer for projektering af kloak byggemodning udarbejdet af Rebild Forsyning R. Fotomanualen TV-inspektion af afløbsledning, DANVA, Vejledning nr. 57, 2005 S. Acceptkriterier Rørcenteranvisning 008, juni 2005 samt Rebild Forsynings dokument Kravspecifikation Ledningsregistrering, der er vedlagt som bilag T. Stærkstrømsbekendtgørelsen, relevante afsnit U. Fællesregulativet 2011 Side 7 af 71

8 1 Entreprisebeskrivelser (EB) Udbudsomfang Arbejdet udbydes i offentlig licitation. Tilbud modtages ikke på elektronisk form. Dersom noget i udbudsgrundlaget er den bydende uklart, skal denne indhente nærmere oplysninger herom hos den projekterende, senest som angivet i udbudsbrevet. Spørgsmål skal stilles skriftligt pr. eller almindeligt brev. Eventuelt indkomne spørgsmål og besvarelse heraf sendes ud til alle bydende. 1.3 Tildelingskriterier Tildelingskriteriet for entreprisen er laveste pris. 1.4 Alternative tilbud Der modtages ikke alternative tilbud på entreprisen. 1.5 Aflevering af tilbud Tilbuddet skal afleveres i lukket kuvert med tilbudsgiverens firmanavn påført kuvertens forside. Vedrørende tid, sted mv. for afgivelse af tilbud henvises til udbudsbrevet. 1.6 Supplement til Særlige Betingelser Geotekniske undersøgelser I september 2013 er der af Andreasen & Hvidberg udført geotekniske boringer. Resultat heraf fremgår af den geotekniske undersøgelsesrapport dateret 17. september 2013, der er vedlagt som bilag til udbudsmaterialet. Entreprenøren skal på grundlag af de oplyste jordbunds- og grundvandsforhold medtage alle de ydelser og foranstaltninger, herunder afstivning og tørholdelse af udgravninger og ledningsgrave, der måtte være påkrævet. 1.7 Tidsplan Udsendelse af udbud til entreprenører Licitation Accept/kontrahering uge 42, 2013 Udførelsesperiode uge 42 51, 2013 Færdiggørelsesfrist Side 8 af 71

9 1 Enhedsbeskrivelser (EB) FORKORTELSER EB: Entreprisebeskrivelse AB 92: TAB: SB: AB: TAG: TBL: "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed", udfærdiget af Boligministeriet 10. december 1992 Tillæg til AB92 Særlige betingelser og beskrivelser Arbejdsbetingelser Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbudsliste 1.8 Vinterforanstaltninger Fra bygherres side betales der ikke for vinterforanstaltninger, entreprenør kan for egen regning vælge, at opretholde arbejdet på trods af behov for vinterforanstaltninger. Såfremt arbejdet standses med baggrund i vintervejrlig, gives der fra bygherres side tidsfristforlængelse svarende til antal uger arbejdet ligger stille i. Side 9 af 71

10 2 Tillæg til AB 92 (TAB) 2 TILLÆG TIL AB 92 (TAB) Dette tillæg består af tilføjelser og fravigelser i forhold til "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 (omtales i det følgende som AB 92). AB 92 med tillæg er gældende for hele entreprisen, herunder også eventuelle ekstraarbejder, der bliver aftalt. 2.1 A. Aftalegrundlaget Almindelige bestemmelser ad 1, stk. 3 ad 2, stk. 4 Tilføjelser gælder som supplement til AB 92, medens fravigelser er gældende forud for AB 92. Der er ikke kendskab til eventuelle fortidsminder i arbejdsområdet. Entreprenørens tilbud ad 3, stk. 1 Tilføjelse Byder flere i forening, skal det fremgå af tilbuddet, hvem der er bemyndiget til at føre forhandlinger og modtage betaling. Entreprenøren skal oplyse om eventuelle væsentlige underentreprenører og deres arbejdsområde i forbindelse med tilbudsgivningen, idet bygherren forbeholder sig ret til at godkende disse. Underentreprenør kan kun udskiftes med bygherrens accept. Udbuddet er omfattet af lov om gæld til det offentlige. Tilbudsgiver skal samtidig med afgivelsen af sit tilbud afgive en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige. ad 3, stk. 3 ad 3, stk. 4 ad 3, stk. 5 Tilføjelse Eventuelle regnefejl i entreprenørens tilbud rettes på en måde, som kan godkendes af bygherren. Ved fejl i tilbudslistens enkelte poster korrigeres tilbudslistens enhedspriser, så de rettede poster, summeret med de øvrige poster, er lig med den samlede tilbudssum. Den samlede tilbudssum er at betragte som det bindende tilbud. Tilføjelse Entreprenøren kan ikke stille krav på baggrund af ukendskab til arbejdspladsen. Fravigelse Vedståelsesfristen er 90 arbejdsdage. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser mv. ad 5, stk. 2 Tilføjelse Der kan kun afgives én transport og kun af det fulde tilgodehavende. Transporten skal anmeldes til bygherren. Det skal tydeligt fremgå af fakturaer, at der er afgivet transport. Side 10 af 71

11 2 Tillæg til AB 92 (TAB) ad 5, stk. 4 Fravigelse Overdragelse af arbejdets udførelse kan kun ske med bygherrens godkendelse. Finder bygherrens tilsyn, med dokumenteret begrundelse, at underentreprenørens arbejde er ukvalificeret, udskiftes denne uden ekstra udgift for bygherren. 2.2 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6, stk. 1 Sikkerhedsstillelse skal ske i form af garanti fra en af bygherren anerkendt bank eller andet af bygherren anerkendt penge eller kautionsforsikringsinstitut og skal foreligge inden arbejdets start. Sikkerhedsstillelsen udformes i henhold til afsnit 2.9 Entreprenørgaranti (i medfør af AB 92 6 med 5 års mangelansvar). Garantien opsplittes i to særskilte garantier; én til Rebild Kommune og én til Rebild Forsyning. Forsikring ad 8, stk1 Tilføjelse Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, tegner og betaler bygherre tillige entrepriseforsikring inkl. storm, der omfatter - Skade på entreprisen (arbejdsobjektet). - Skade på bygherrens eventuelle bestående bygninger. Sikret under entrepriseforsikringen for skade på arbejdsobjektet er bygherre, entreprenør og disses eventuelle underentreprenører. Forsikringen omfatter samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det bygningsanlæg entrepriseaftalen vedrører. Hæftelser for entrepriseforsikringens selvrisiko kr pr. skade dog (iht. Bygningspolice) ved storm- og brandskader er en del af entreprisekontrakten, således at selvrisikoen påhviler den skadevoldende entreprenør. For skader hvor der ikke er en skadevoldende entreprenør, deles selvrisikoen mellem de skaderamte entreprenører. Entrepriseforsikringen dækker alle af entreprisen omfattede arbejder, enten disse er permanente eller midlertidige, inkl. materialer som er indføjet eller er beregnet til indføjelse i entreprisen, som er sikredes ejendom eller som sikrede bærer risikoen for, mens de befinder sig på arbejdspladsen. Forsikringen dækker ikke entreprenørmaskiner, - materiel og lignende (f.eks. stilladser, værktøj og køretøjer). Entreprenøren skal overholde bygge- og anlægsbranchens betingelser vedrørende udførelse af varmt arbejde, herunder Dansk Brandteknisk Institut vejledning nr. 10, 10A og 10B. Særlig selvrisi- Side 11 af 71

12 2 Tillæg til AB 92 (TAB) ko på kr der udløses ved skade som følge af udførelsen af varmt arbejde, bæres fuldt ud af entreprenøren. ad 8, stk. 3 Tilføjelse Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring omfattende skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Denne forsikring skal i hele entrepriseperioden holdes i kraft med dækningssummer på minimum kr. 10 mio. for person- og tingskade og med en selvrisiko på maksimum kr pr. skadesbegivenhed. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere at forsikringen er i kraft. Dette skal ske ved en fremsendelse af en bekræftelse (forsikringscertifikat) fra forsikringsselskab forinden entreprisens start 2.3 C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning ad 9, stk. 1 Fravigelse Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsplan og forelægge den for bygherren. Arbejdsplanen vil under gennemførelsen af entreprisen blive lagt til grund for bygherrens vurdering af, om entreprisen fremmes behørigt. Detaljeret tids-og arbejdsplan skal foreligge ved opstart af entreprisen. Arbejdsplanen skal ledsages af en á conto oversigt over de månedlige udbetalingers forventede størrelse og desuden af oplysninger om den forudsatte indsats af materiel og mandskab. Det skal af arbejdsplanen fremgå, på hvilke tidspunker evt. af bygherren leverede materialer, skal være til disposition for entreprenøren. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra det på den senest udarbejdede arbejdsplan forudsatte. Entreprenørens ydelse ad 10, stk. 2 Fravigelse Eventuelle bygherreleverancer fremgår af Entreprisebeskrivelsen. Der accepteres ikke spild af bygherreleverancer. Et eventuelt overforbrug skal betales af entreprenøren til erstatningspris. Projektgennemgang, dokumentation og prøver ad 11, stk. 1 Tilføjelse: Entreprenøren skal, inden arbejdet igangsættes, udarbejde et fyldestgørende kvalitetssikringsprogram for entreprisen. Programmet skal udarbejdes i overensstemmelse med de anførte krav i udbudsmaterialet. Side 12 af 71

13 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Kvalitetssikringsprogrammet skal forelægges bygherren til kommentering. ad 11, stk. 4 Tilføjelse: Hvis arbejder ikke skønnes at være udført konditionsmæssigt, kan tilsynet standse dem, ind til entreprenøren har dokumenteret, at udførelsen er konditionsmæssig. Arbejdets forringelse mv. vedligeholdelse ad 12, stk. 4 Fravigelse: Det er entreprenøren der bærer risikoen og vedligeholdelsespligten ind til afleveringen, uanset tidspunktet for hel eller delvis ibrugtagning. Forhold til myndigheder ad 13, stk. 2 Tilføjelse: Entreprenøren skal i sit tilbud medregne enhver udgift til etablering, overvågning, vedligeholdelse, håndhævelse, samt nedtagning af den af bygherren og/eller myndigheder krævet foranstaltning i forbindelse med sikkerhed og sundhed. Entreprenøren må ikke søge om dispensation fra nogen gældende bestemmelse i relation til arbejdets udførelse, uden bygherrens godkendelse. Entreprenøren er pligtig til at rette sig efter tilsynets samt vej- og politimyndighedernes anvisninger. Inden arbejdet påbegyndes synes arbejdsarealerne af vejmyndighed, evt. private lodsejere, bygherrens tilsyn og entreprenøren for registrering af defekte belægninger, kantbegrænsning, træer mv. Tilføjelse: Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Side 13 af 71

14 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Ændringer i arbejdet Hvis der konstateres forhold der strider mod ovennævnte er bygherre berettiget til, skriftligt at anmode entreprenøren om at bringe forholdene i orden inden 10 kalenderdage. Kan entreprenøren ikke inden fristens udløb dokumentere, at forholdene er bragt i overensstemmelse med nærværende bestemmelse, er bygherre berettiget til at hæve kontrakten uden yderligere varsel. ad 14, stk. 1-4 Tilføjelse: Intet ekstra- eller ændringsarbejde må udføres, før der foreligger en aftale med bygherren. Aftaler om at udføre ændringer og ekstraarbejder skal noteres enten i byggemødereferater eller på særlige aftalesedler. Entreprenøren skal på forlangende fremlægge timesedler, lønningslister, akkordregnskaber, tilbud, fakturaer mv. For underentreprenører gælder samme regler som for entreprenøren. Såfremt tilbudslisten ikke indeholder noget beregningsgrundlag, skal ekstraarbejder afregnes efter bygherrens nærmere bestemmelser. Dette kan ske ved: 1. Tilbudsarbejde efter faste summer eller 2. Regningsarbejde Før ekstraarbejder iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren udarbejde et skønsmæssigt uforbindende overslag. Bygherrens tilsyn ad 17, stk. 3 Tilføjelse: Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse ad 18, stk. 1 Tilføjelse: Entreprenøren skal, inden arbejdet sættes i gang, give bygherrens tilsyn besked om, hvem der repræsenterer entreprenøren på arbejdspladsen og ved byggemøderne. Den af entreprenøren udpegede person skal i enhver henseende have bemyndigelse til at træffe bindende aftaler for entreprenøren. Han skal kunne tilkaldes til arbejdspladsen og til byggemøderne med et varsel på højst 1 time. Side 14 af 71

15 2 Tillæg til AB 92 (TAB) 2.4 D. Bygherrens betalingsforpligtigelse ad 22, stk. 1 Tilføjelse Aconto begæringer skal være daterede og fortløbende nummererede. Aconto begæringer skal opstilles som tilbudslisten. Det skal angives, hvor mange enheder, subsidiært hvor mange procent af den pågældende post der begæres betalt. Udkast til aconto skal fremsendes til godkendelse hos byggeledelse. Godkendt udkast til aconto skal fremsendes som elektronisk faktura til bygherre for vejanlæg(rebild Kommune) via EAN nr og for kloakanlæg (Rebild Forsyning) via EAN nr , der angives referencetekst til aktuelle projekt og der angives bygherres projektleder som referenceperson. Kopi af faktura fremsendes til byggeledelse. Betalingsfrist på 20 arbejdsdage regnes fra bygherres modtagelse af elektronisk faktura. 2.5 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse ad 24, stk. 1,3 ad 24, stk. 1,4 Tilføjelse: Dokumenterede forsinkelser som følge af fund af forurenet jord, og håndtering af dette, giver ret til tidsfristforlængelse. Tilføjelse: Spilddage på grund af vejrlig accepteres som tidsfristforlængende spilddage, i det omfang de overskrider: 2 døgn pr. måned fra til døgn pr. måned fra til Følgende er retningsgivende for godkendelse af spilddage, når en eller flere af følgende grænseværdier er overskredet: Vind: Vindstyrker > 12 meter/sekund i mindst 2 timer, målt fra Nedbør: Regn > 6 mm, målt fra Sne > 5 mm smeltet sne, målt fra Temp.: < -5ºC, målt kl Entreprenøren har således pligt til at tilvejebringe dokumentation for ovennævnte på forespørgsel fra tilsynet. Dokumentationen fremskaffes ved henvendelse til DMI, Teknik og Dataafdeling med mindre andet er aftalt. Ved stilstandsperioder som følge af vintervejrlig regnes alle dage, der er omfattet af stilstandsperioden, som tidsfristforlængende, hvis vintervejrligsdagene kan dokumenteres i henhold til ovenstående. Side 15 af 71

16 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse ad 25, stk. 2 Tilføjelse: Hvis entreprenøren overskrider en sanktionsgivende tidsfrist, opkræves dagbod. Dagbodens størrelse er 1 af kontraktsummen, dog min. Kr ,-. Dagboden opkræves for hver påbegyndt kalenderdag overskridelsen varer, og den modregnes i entreprenørens tilgodehavende Bygherrens hæftelse ved forsinkelse ad 27, stk. 1 Tilføjelse: Hvis entreprenøren mener, at han har lidt tab, skal alle krav - straks efter at forholdet er konstateret - fremsættes skriftligt og begrundet overfor bygherren. 2.6 F. Arbejdets aflevering Afleveringsforretningen ad 28, stk. 1 ad 28, stk. 2 Tilføjelse: Afleveringsforretningen kan tidligst afholdes 5 arbejdsdage efter modtagelsen af den komplette KS-dokumentation. Tilføjelse: Ved væsentlige mangler forstås manglende, og/eller ikke tilfredsstillende udførte kontraktmæssige ydelser af en sådan karakter, at manglen indebærer, at bygherren ikke kan ibrugtage hhv. kun delvis ibrugtage det udførte anlæg. 2.7 G. Mangler ved arbejdet Mangelansvarets ophør ad 36, stk. 3 Fravigelse: Entreprisen udføres efter reglerne om 5-års ansvarsperiode. 2.8 I. Særligt om ophævelse Bygherrens hæveret ad 40, stk. 1 ad 45, stk. 1 Tilføjelse: Overskridelse af eventuelle mellemterminer med mere end 10 arbejdsdage anses for en væsentlig forsinkelse. Tvistigheder mellem bygherre og entreprenør, tvistigheder imellem entreprenør, underentreprenør og/eller leverandør, berettiger ikke til at standse eller udsætte arbejdet. Side 16 af 71

17 2 Tillæg til AB 92 (TAB) Acceptkriterier ved TV-inspektion 0 betyder, at ingen fejl/skader (observationer) accepteres. 1 betyder, at den aktuelle observation accepteres i klasse 1. Observation Kriterium VA 0 * RB 0 OB 0 PF 1 DE 1 FS 1 IS 0 RØ 0 IN 0 AF 0 BE 0 FO 0 GR 0 ** SG 1 PH 0 *** PB 1 OK 0 0 angiver at observationen ikke må forekomme * I ledninger projekteret med mindre end 5 fald, accepteres VA observation på op til 10% I ledninger projekteret med fald på mellem 5 og 10, accepteres VA observation på op til 5% ** Klasse 0 angiver her at grenrøret er ok *** Påhugninger må ikke forekomme Side 17 af 71

18 2 Tillæg til AB 92 (TAB) 2.9 Entreprenørgaranti (i medfør af AB 92 6 med 5-års mangelansvar) På foranledning af: (entreprenøren) indestår vi herved overfor: (bygherren) som garanti for betaling af indtil i alt kr.: skriver kr. som sikkerhed for opfyldelse af alle entreprenørens forpligtelser i henhold til entreprisekontrakt/accept/tilbud af: omfattende udførelse af (projektet): Garantien påvirkes ikke af, at bygherren giver entreprenøren udsættelse med hensyn til opfyldelse af dennes forpligtelser. Krav omfattet af garantien bortfalder ikke, selv om bygherren efter afleveringen udbetaler entreprisesummen eller dele deraf til entreprenøren Udbetaling i henhold til garantien. Hvis bygherren ønsker udbetaling i henhold til denne garanti, skal dette i medfør af AB 92 6, stk. 7, skriftligt og samtidigt meddeles til entreprenøren og garanten med nøje angivelse af arten og omfanget af den påståede misligholdelse samt størrelsen af det krævede beløb. Dette beløb udbetales til bygherren inden 10 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren forinden overfor Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed har fremsat begæring om beslutning specielt med henblik på, om bygherrens udbetalingskrav er berettiget. I så fald gælder AB Såfremt den sagkyndiges beslutning går ud på, at der skal ske udbetaling under garantien, skal beløbet udbetales senest 3 arbejdsdage efter, at parterne og garanten har fået skriftlig meddelelse om beslutningen, jf. AB 92 46, stk. 7. Garantibeløbet nedskrives med udbetalte beløb Garantiens nedskrivning og ophør (frigivelse) A. Når afleveringen har fundet sted, jf. AB 92 28, nedskrives garantien til 10 % af entreprisesummen, jf. AB 92 6, stk. 2. B. 1 år efter afleveringstidspunktet nedskrives garantien til 2 % jf. AB 92 6, stk. 4. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden over for entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald nedskrives garantien, når manglerne er afhjulpet. Side 18 af 71

19 2 Tillæg til AB 92 (TAB) C. Garantien ophører 5 år efter afleveringstidspunktet, jf. AB 92 6, stk. 5. Dette gælder dog ikke, såfremt bygherren forinden overfor entreprenøren skriftligt har fremsat krav om afhjælpning af mangler. I så fald ophører garantien, når manglerne er afhjulpet. D. Bortset fra spørgsmål om udbetaling under garantien, jf. AB 92 6, stk. 7, behandles tvister mellem garanten og bygherren af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, jf. AB og 47. E. Af ordensmæssige grunde skal det originale garantidokument tilbagesendes til garanten umiddelbart efter garantiens ophør. Garantinr./J.nr.: Som garant: Sted: Underskrift: Dato: Side 19 af 71

20 3 Særlige betingelser (SB) 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB) 3.1 Grundlag for arbejdet I det følgende forudsættes det, at entreprenøren er bekendt med og følger dansk lovgivning og retspraksis. Ud over nærværende beskrivelse er følgende regler gældende: Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 med senere ændringer om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Arbejdstilsynets meddelelse nr fra september 1998 om velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdspladser Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 med senere ændringer om kloakarbejde mv. Arbejdstilsynets vejledning D.2.13 om gravearbejde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 med senere ændringer om arbejde med stoffer og materialer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001 og bygherrens pligter (populariseret i Arbejdstilsynets vejledning F.1.2 af marts 2003 om bygherrens ansvar og pligter) DS 475: 2012 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord Vejregler for afmærkning af vejarbejder. Vejdirektoratet nov Vejledende tekst i normerne skal betragtes som krav. Skærpede krav i nærværende beskrivelse, gælder forud for krav anført i normerne. Bygherre har ikke kendskab til fortidsminder i området. 3.2 Arbejdsplads/-areal Arbejdet skal udføres inden for de i udbudsmaterialet angivne arealer. Arealer til arbejdsareal udgøres af eksisterende P-areal ved haller, samt de arealer hvor der skal etableres ny belægninger, og beplantninger. Adgang til området skal i videst mulige omfang ske fra Aalborgvej, i adgangsvejens nye tracé. Eksisterende P-areal skal i hele udførelsesperioden kunne fungere som Parkeringsmulighed for de med ærinde til skole og haller. Et mindre område til brug for entreprenørens skurvogne, materialecontainere, og oplag af rør og betonvarer, kan indrettes på P-areal efter nærmere aftale. Bygherre angiver plads til midlertidigt mulddepot, mulddepot etableres på del af det grønne areal ved skolen, efter nærmere aftale. Entreprenøren skal selv skaffe sig adgang til nødvendige arealer herudover. Side 20 af 71

21 3 Særlige betingelser (SB) Der må ikke etableres depoter for overskudsjord, overskudsjord skal bortskaffes i takt med det afgraves. Der må ikke etableres depoter for sand og grus, sand og grus skal indbygges i takt med det leveres på pladsen. Arealet overtages i den stand, det er i ved entreprisens overdragelse. Entreprenøren skal umiddelbart efter entreprisens overdragelse udarbejde en plan, der viser omfanget og indretningen af arbejdspladsen. Arbejdsskure og lignende opstilles efter aftale med tilsynet. På byggepladsen skal entreprenøren stille et skur til rådighed for afholdelse af møder, der vedrører entreprisen. Skuret skal være med faciliteter for 8 mødedeltagere. Aftaler mellem entreprenøren og lodsejere om benyttelse af private arealer og private veje skal straks meddeles tilsynet, men er i øvrigt bygherren uvedkommende. Entreprenøren hæfter for skader på vejbefæstelser, fortove, ubefæstede arealer, stianlæg mv., såfremt skaderne skyldes forhold, der kan lægges ham til last. Der skal tages de nødvendige forhåndsregler for undgåelse af skader, herunder udlægning af køreplader eller lignende. Afrigning Ved arbejdets afslutning rydder entreprenøren området fuldstændigt og udbedrer evt. skader på omkringliggende områder Forsyninger Det påhviler entreprenøren at sørge for al nødvendig kloak-, vand- og elforsyning til skurby, og arbejdspladsen i øvrigt. Entreprenøren skal indhente myndighedernes godkendelse i forbindelse med installationerne. Alle installationer skal aftales med tilsynet Eksternt miljø under arbejdets udførelse Arbejdet skal tilrettelægges på en sådan måde, at det udføres med mindst mulige gener, herunder støj og støvplage for de omkringboende og for færdslen, der skal opretholdes i videst muligt omfang. Som udgangspunkt må al motoriseret materiel først startes fra kl Såfremt entreprenøren ser sig nødsaget til at udføre aften eller weekendarbejde, skal tilladelse hertil søges opnået ved myndighed og efter forudgående aftale med bygherre og tilsyn. Med mindre andet er angivet i EB, skal entreprenøren tage hensyn til nedenstående grænseværdier ved valg af maskiner og arbejdsmetoder: Støjgrænseværdier: Mandag-fredag kl : Uden for dette tidsrum: Støjspidser (nat): 70 db (A) 40 db (A) 55 db (A) Grænserne - bortset fra støjspidser - er angivet som det ækvivalente, korrigerende støjniveau og gælder ved de omkringliggende boliger og andre støjfølsomme bebyggelser. For dagperioden kl. Side 21 af 71

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER

AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER FOR KLOAKARBEJDER AAB STANDARD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) FOR OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING INDHOLD ALMINDELIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (AAB) 4 1. ARBEJDSPLADS M.V. 5 1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype SAB Særlige Arbejdsbeskrivelser Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) SÆRLIGE

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK

BYGGESAGSBESKRIVELSE DOMINIA AS MEDLEM AF FRI. Henrik Jørgensen landskab as KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift

Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift Fællesbetingelser for samtlige entrepriser Byggepladsens indretning og drift UCH tilbygning Telefon: 97 45 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail lape@lape.dk Internet www.lape.dk CVR nr. 29 12 12 6512 UCH tilbygning

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere