- JULI 2005 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (26. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Å rsrapport for 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- JULI 2005 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (26. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Å rsrapport for 2004"

Transkript

1 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' MODTAGET - JULI 2005 Sven. West ergaards EJendomsadministration AIS Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Å rsrapport for 2004 (26. regnskabsår) LERSØ PARKALLE KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX CVR l/s

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side l Side Bestyrelsens påtegning Revisionspåtegning Anvendte regnskabsprincipper Resultatopgørelse Balance Noter til balancen Andelens værdi

3 BESTYRELSENS P Å TEGNING Side 2 Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten er behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde den 24/2 2005, og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.. I bestyrelsen: Godkendt på den ordinære generalforsamling den 14/ Som dirigent:

4 REVISIONSP Å TEGNING Side 3 Til andelshaverne i Andelsboligforeningen Filipsgården. Vi har revideret årsrapporten for Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager for regnskabsåret l. januar december 2004, der aflægges efter årsregnskabsloven. Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Det i årsrapporten anførte budget for 2004 er ikke omfattet af revisionen. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at. årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse _, information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver os et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret l. januar december 2004 i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. København, den 24. februar 2005 BUDSJENSEN Statsautoriserede revisorer Mogens Stiefler-Petersen Statsaut. revisor Søren Tholle Statsaut. revisor

5 ANVENDTE REGNSKABSPRINCIPPER Side 4 GENERELT Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de fravigelser og tilpasninger, der følger af foreningens særlige forhold, samt lov andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. om Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. RESULTATOPGØRELSE Foreningens boligafgift/lejeindtægt er periodiseret til regnskabsårets 12 måneder. Afskrivninger er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid med følgende åremål: Installationer afskrives over I O år. Periodeafgrænsning Øvrige indtægter og udgifter er ligeledes periodiseret. Aktuel skat medregnes i resultatopgørelsen. BALANCEN Anlægsaktiver Ejendommen er værdiansat til anskaffelsessum inklusiv omkostninger. Omsætningsaktiver Tilgodehavender er optaget til pålydende værdi, eller efter en individuel vnrdering, hvis værdien er lavere. Passiver Gæld er optaget til pålydende værdi. Kursværdi oplyses i note. Der er ikke afsat udskudt skat i balancen i forbindelse med salg af lejligheder jfr. note 15. Andelskroneværdi Andelskroneværdien er opgjort efter Lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber 5 stk. 2 pkt. c.( offentlig vurdering)

6 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN l. JANUAR -31. DECEMBER 2004 Side 5 Note Indtægter Budget Regnskab Regnskab Boligafgift l Lejeindtægt Salg af lejligheder Vaskeri, overskud exe!. afskrivninger Udgifter: E j endomsudgifter: 3 Udvendig vedligeholdelse Hensættelse til ekstraordinær vedligeholdelse m.' Hensat til indvendig vedligeholdelse El og gas Forsikringer o Renovation Ejendomsskat Ejendomsservice, renholdelse m.m Ejendomsudgifter i alt Administrationsudgifter: Honorar advokat Administration Revision og regnskabsmæssig assistance Honorar vurdering ejendommen Vand- og varmeregnskab Foreningsudgifter Porto m.v. og tryksager Administrationsudgifter i alt ; Overskud før afskrivninger og renter m.v Afskrivninger Overskud før renter Prioritetsrenter Omkostninger ved låneomlægning Statstilskud, privat byfornyelse Reservefondsudlodning Renteindtægter Resultat før skat Beregnet foreningsskat Resultat

7 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2004 Side 6 Note 2003 AKTIVER Anlægsaktiver: Ejendommen matr.nr. 3638, 3587 og 3588, Sundbyøster Optaget til købspris incl. omkostninger samt senere udførte forbedringer. Købspris er kr , 18. alm. vurdering kr , ejendomsværdi pr. I. oktober 2003 kr Renovering af gårdanlæg, herunder kloaker Altanrenovering Tekniske anlæg og maskiner Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiv er: Vandregnskab 2004/05: Betalt vandafgift Indbetalt a'conto Antenneregnskab Kassebeholdninger Amagerbanken kt BG Bank, kt Restancer Andre tilgodehavender Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I AL T

8 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2004 Side 7 Note 2003 PASSIVER Kortfristet gæld: Varmeregnskab 2004/05: Indbetalt a' conto Køb af fjernvarme Antenneregnskab Mellemregning vedr. overdragelse andel Foreningsskat IO Diverse kreditorer Deposita Forudbetalt boligafgift og leje Indvendig vedligeholdelseskonto (;. Kontraktmæssig forudbetalt husleje Kortfristet gæld i alt Langfristet gæld: 6 Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt GÆLD I ALT Hensættelser: 12 Hensættelse til istandsættelser m. v Hensætteis etil ekstraordinær vedligeholdelse m.v Hensættelse ialt Egenkapital: 14 Andelskapital Overførsel Egenkapital i alt PASSIVER I ALT Andre noter

9 NOTER TIL REGNSKABET 2004 Side 8 Note l -Lejeindtægt 2003 Lejeindtægt Erhvervsleje Kælderleje Opkrævet til udvendig vedligeholdelse udgør heraf Note 2- Vaskeri, overskud excl. afskrivninger Indtægter Gas og el-forbrug Service og reparationer Vandafgift og vanne Note 3 -Udvendig vedligeholdelse Teknisk bistand vvs Reparation af tag og tagrender Murer Maler Elektriker Snedker og tømrer Haveanlæg/gårdanlæg Låseservice Småanskaffelser Diverse Hensættelse til fugning af facader og understrygning af tag Note 4- Foreningsudgifter Kopimaskine EDB Julefrokost V anne- og vandregnskab Sommerfest Generalforsamling Fastelavnsfest Tab på fraflyttere Diverse Geb)Ter ved salg af! ej ligheder

10 NOTER TIL REGNSKABET 2004 Side 9 Anskaf- Bogført Note S- Tekniske anlæg og maskiner fejsessum Afskrivninger værdi Vaskemaskine: afskrivning l 0% lineært Vaskemaskine: afskrivning, l 0% lineært Programfordelingsanlæg, kabeltv: afskrivning l 0% lineært Tørretumbler afskrivning l 0% lineært I alt Note 6- Prioritetsgæld Restløbetid Afdrag Renter 4,0000%RKD 13år ,0000%RKD 13år ,0000%RKD 13år ,6216%RKD 19,5 år ,0000% NK, indfriet 7,75 år ,3248% NK, indfriet 19,5 år ,8656%NK 8,25 år ,25 år ,7040%NK 20,5 år Restgæld pr. Hovedstol 31/ Kursværdi pr. 31/ Note 7- Renovering af gårdanlæg, herunder kloaker Saldo pr. 31. december

11 NOTER TIL REGNSKABET 2004 Side lo Note 8 - Altanrenovering Saldo pr. 31. december Note 9- Antenneregnskab Antenneudgifter 2004 Antenneindtægter 2004 Saldo pr. 31. december Note 10 -Diverse kreditorer El- og gas, fjernvarme Vedligeholdelse og nyanskaffelser Renholdelse Revisor Honorarer Diverse Note 11 -Indvendig vedligeholdelse Regulering frasolgte lejlighed , Hensat i 2004 Anvendt i 2004 Saldo pr. 31. december Note 12 -Hensættelse til istandsættelse m.v. Bestyrelsen har besluttet at hensætte t.kr. 314 til istandsættelse m.v., beløbet specificeres således: Fugning af facader og understrygning af tag pr. l. januar 2004 Saldo pr. 31. december Note 13 -Hensættelse til eksraordinær vedligeholdelse m.m. I henhold til genralforsamling den 24. marts 2004, blev det besluttet at foretage en boligafgiftsstigning pr. l. maj 2004 på kr. 50,00 pr. m2 pr. år, beløbet skal hensættes til ekstraordinær vedligeholdelse, genopretning, forbedring og/eller fornyelser.

12 NOTER TIL REGNSKABET 2004 Side 11 Note 14- Egenkapital Andelskapital pr. l. januar 2004 Indskud ved salg af andel Andelskapital pr. 31. december Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Note 15- Andre noter Udvendig vedligeholdelse, lejere Regulering frasolgte lejligheder m.m. Hensat i 2004 jfr. note l Lejernes andel af udvendig vedligeholdelse Saldo pr. 31. december '>v Kautions- o g garantiforpligtelser Foreningen har indgået garantiforpligtelser i henhold til 5 i lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber. Til sikkerhed for engagement i Amagerbanken har foreningen deponeret ejerpantebrev på kr Hensættelser til fremtidig renovering m.v. Bestyrelse indstiller til generalforsamlingen af hensætte t.kr til fremtidig renovering, genopretr og forbedringer m.m.. g I forbindelse med Landsskatterettens kendelse af 29. november 2001 vil Andelsboligforeningen ved afhændelse af den sidste udlejningslejlighed blive skattepligtig af værdistigningen på alle lejligheder, der er afhændet fra l. januar 1994 og fremefter. Værdistigningen skal opgøres som forskellen mellem anskaffelsesssummen for de pågældende lejligheder og lejlighedernes markedsværdi på det tidspunkt, hvor sidste lejlighed bliver afhændet. Dermed bliver også værdistigningen af de enkelte lejligheder fra salgstidspunktet til tidspunktet for sidste salg skattepligtig, j fr. bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet af den 22. oktober Avancen skal iøvrigt opgøres efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven. Den skattemæssige behandling i forbindelse med salg af sidste lejlighed har ikke været prøvet ved domstolene, hvorfor der tages forbehold for ændringer. Det er således på det foreliggende grundlag ikke muligt at opgøre størrelsen af en eventuel forpligtelse som følge heraf, hvorfor der ikke er foretaget hensættelse i regnskabet til dækning heraf.

13 BESTYRELSENS OPLYSNING OM ANDELENS VÆRDI PR Side 12 Kontant handelsværdi pr. l O. februar 2005 foretaget af uafhængig valuar, jf. ABL 5, stk. 2, pkt. b Kontantværdi pr. l. oktober 2004 (offentlig vurdering) Andelsværdierne opgøres herefter så1edes jf. ABL 5, stk. 2, pkt. c: Egenkapital ifølge regnskab Kontantværdi pr. l. oktober 2004 Bogført værdi ifølge balance pr. 31. december 2004: Ejendommen incl. gårdrenovering og altanrenovering Prioritetsgæld: Prioritetsgæld ifølge balance pr. 31. december 2004 Kursværdi pr. 31. december Hensættelse til fremtidig renovering, genopretning og forbedringer m.m. (note 15) Pr.m2 før hensættelse: : 6.784,50 = kr. pr. mz, hvilket er lovens maksimumpris. Pr.m2 efter hensættelse: : ,50 = kr. pr. m2 I år 2003 var den maksimale lovlige andelsværdi kr pr. m2 På bestyrelsens indstilling på generalforsamling den 24/3 2004, blev andelsværdien fastsat til kr pr. m2 Bestyrelsens indstiller at m2-prisen med virkning fra generalforsamlingsdato den 14/ fastsættes til kr pr. m2, med tillæg af forholdsmæssig andel i opsparing efter generalforsamlingsdato. Foranstående oplysning om andelens værdi er udarbejdet på grundlag af administrators oplysninger. Ovennævnte kontante handelsværdi er i h. t. ABL 5, stk. 2, pkt. b alene gældende til den l 0/8 2006, hvor 18 måneders fristen for valnarberegning udløber. Bestyrelsen ønsker derfor bemyndigelse til at indhente ny valnarvurdering uden dette medfører ændring i den foranstående andelsværdi pr Det bemærkes at ovennævnte opgørelse af andelens værdi er opgjort uden fradrag af avanceskat, som efter p.t. gældende praksis, vil blive udløst ved salg af foreningens sidste lejemål, jfr. omtalen under eventualforpligtelser, note 15 i årsrapporten.

14 BESTYRELSENS OPLYSNING OM ANDELENS VÆRDI PR. 31/ Side 13 Værdi af de enkelte andelslejligheder ved m2-pris på kr : m2pr Antal lejlighed Andelsværdi Andelsværdi 5 37, , , , , , , , , , ' , , , , IO 78, , , l 112, NB Filipsgård04-fr

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2006 (28. regnskabsår) === LERSØ PARKALLE 112 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON 3929 0800 TELEFAX

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby ÅRSRAPPORT FOR 1.7.2005-30.6.2006 3. regnskabsår CVR. Nr.: 27 14 09 20 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte. Årsrapport 2004. Brorsonsgade 1-3 CVR-nr. 19988473. A/B Vesterbrogade 106A/ Deldtte. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu .., Deloitte. Deldtte Statsautoriseret CVR-nr.: 24213714 Klædemålet 9 2100 København ø Telefon: 39 17 03 33 Telefax: 39 27 03 33 www.deldtte.dk Revisimsaktieselskab A/B Vesterbrogade 106A/ Brorsonsgade

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS

A/B SØNDERPORT. v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS A/B SØNDERPORT v/ Grubbe Ejendomsadministration ApS Resultatopgørelse 1. oktober 2004 30. september 2005 Balance pr. 30. september 2005 (8. regnskabsår) Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling,

Læs mere

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår

Andelsboligforeningen Sundbygård. Årsrapport for 2010. 53. regnskabsår Andelsboligforeningen Sundbygård Årsrapport for 2010 53. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen "Isted af 1964"

Andelsboligforeningen Isted af 1964 Andelsboligforeningen "Isted af 1964" Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2011 Likviditetsoversigt pr. 1. januar 2012 Driftsbudget for tiden 1. januar - 31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens

flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens flpstatsautoriserede REVISORER Retur til revisor Andeisboligforeningen Kingosparken Arsrapport for 2012 5. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den I 2013 Dirigent An independent

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14

Andelsboligforeningen Solgården, Aarhus CVR-nr. 52 92 44 13. Årsregnskab 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Andelsboligforeningen Solgården,

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Haveboligforeningen Grøndalsvænge Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere