Bewiston 2lOO. ÅRSRAPPoRT ANDELSBOLIGFORENINGI,N PETER FABERS GADD VÆJENDOMSADMINISTRATIONEN V/ RøRBECK & SAUCANT Dantes Plads I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bewiston 2lOO. ÅRSRAPPoRT ANDELSBOLIGFORENINGI,N PETER FABERS GADD 5. 19. VÆJENDOMSADMINISTRATIONEN V/ RøRBECK & SAUCANT Dantes Plads I"

Transkript

1 å. Bewiston 2lOO Statsautorlsef ede revisorer Blarne N. Hansen Benny Jensen Kurt Lægård østerbrogade København ø Te eion: a Teleiax: ÅRSRAPPoRT 1. JANUAR DECEMBER 2OO7 ANDELSBOLIGFORENINGI,N PETER FABERS GADD VÆJENDOMSADMINISTRATIONEN V/ RøRBECK & SAUCANT Dantes Plads I 1556 København V K.hlor/n lk "kah tn.ll.tt dt n.t'aut.ri s.r( 1. re\:i'i.,1tlinhdtr cvr. NR. 1l :15 lt :16 bjrme cvr. NR. 17 ql?91t7 c\r{. NR. ri,+.1 l E2

2 LEDELSESPÅTEGMNG BesoTelse og administator har dags dato aflagt åisrapport for 27 lor ANDELSBOLIGFOREMNGEN PETER FABERS GADE 5-19 Årsrapporten er aflagt i overcnsstemmelse med foreningens vedlægter. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede afforeningens aktiver og passiver, finansielle slilling samt æsultal Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 4. marts 28 Administrator: NIELS SAUCANT BestJ relse: SØRXN JTruL NELSEN (formand) MICHAEL KRISTENSEN BJARKE BRANDT BENTE MADSEN INGE STEIN PEDERSEN

3 DEN UAFIIII,NGIGE RXI'ISORS PÅTEGNING Til andelshavernc i Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 Vi har revideret årsrapporten for 27 for regnskabsåret l. j anuar december 27 omlåftende ledelsespåtegning, resultatopgørelse, balance og noter. Årsrapportcn aflægges efter arsregnskabsloven. Opgørelse af skattepligtig indkomst er ikie omfattet afvor rc\.ision. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og allægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lovgivningen og foreningens vedtægter. Dette ansvar omfatter udlormning, implementering og opretholdelse af inteme kontroller. der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retyisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinlbrmationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse afen hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige eftcr omstændighedeme. Revisors ansvar og den udførte reyision Vort ansvar er at udtyklte en konklusion om arsmpporten på grundlag afvor revision. Vi har udført vor revision i overensstentmelse med danske revisionsstandarder. Dissc standarder kæver, at yi lever op til eliske krav samt planlægger og udfører revisionen ned henblik på at opnå høj gmd af sil*erhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentligc fejlinfomalion. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbeyis for de beløb og oplysninger, der er anført i arsrapporten. De valgte handlinger afhænger af'revisors vurdering, herunder r,urdering afrisikoen for væsentlig fejlinformation i årsrappoflen, uanset om fejlirformatronen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risilovurdedngen overuejer revisor inteme kontroller, der er rclevanle fot forcningens udarbejdelse og aflæggelse afen årsrapport, dc. giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikhe med der formål at udtrykke en konllusion om effektivitcten af foreningens inteme kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om dcn afledelsen alvendte regnskabspraksis er passende, om de afledelsen udøvede regnskabsmæssige skon er rimelige sarnt en \urdering af den samlede præsentation af år$appofien. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstækleligt og egnet som grundlag for vor kod<lusion. Revisionen har ilite givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at anrappoften giver et rehisende billede afforeningens al1iver, passiver og linansielle stilling pr. 3 I - december 27 samt af resuhatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. j anuar december 27 i overensstenmelse med årsresnskabsloven. Købcnlavq den 4. mads 28 Revisionsfirmaet Benny Jenscn A/S Benny Jensen statsautodseret revisor

4 ANVENDT RITGNSKABSPRAKSIS Årsrapportel for 27 er aflagt i overensstemmc]se med årsregnskabslovens be$enrmetser lbr klasse A-virksomheder og loreningens vedtægter. RI,SIJLTATOPGØRELSE Husleje, boligafgift og andre indlægter der vedrører regnskabsperioden, er indtægtsført i resultalopgørclsen, uanset om huslejen m.v. er indbctalt til foreningen pr. 31. december 27. Ligeledes er alle omkostninger, der vedrører regnskabsperioden, udgiftsført i resultatopgørelsen, uanset om omkostningcme er betalt afforeningen pr. 31. december 27. BALANCEN Alftivei Ejendommen matr.nr. 34 m.fl. afudenbys Klædebo Kvarter, Peler Fabers Gade 5-19, 22 Københa\ar N er værdiansat til den offentlige lurdering pr. 1. oktober 26, som udgør kr Det bør b mærkes at ejendonrmens bogførte værdi ikke nødvendigvis er i overenssternmelse med ej endonrmens handelsværdi. Der afskrives ikke på ejendomnen. Værdipap er er optaget til kusværdien pr. 31. december 27. Passiver Prioritetsgæld, kr er medtaget til kursværdi, hvilket vil sige det beløb, der skulle betalcs, hvis foreningen ønskede at indfti gældcn pr. 31. december 27. Prioritetsgælden nominelle værdi udgør kr , hvilket vil sige det beløb foreningen skal tilbagebetale ved normale afdrag.

5 RESULTATOPGøRELSE I. JANUAR DECEMBER 2OO7 Nole )7 Budget INDT,lEGTER 2 Boligafgift Lej eindtægt, erhverv Leje kælder/loft Gebl.rer m.m Vaskeriets drift, netto Renteindtægter m.m. Statstilskud ',798 '72.7' ', '72.', INDT,If,GTER I ALT 2.9' t UDGIFTER 4 5 6,7 8 9 Ejendomsskatter og -afgifter m.m. Forsi -ringer Elektricilet, trappelys Vicevært og rengøring Reparation og vedligeholdelse Administrationsomkostninger Renteudgifter r ' UDGIFTER I ALT ', Rcsultat før skat Beregnet skat -73'7 Driftsresultat før prioritetsafdrag Betaltc prioritetsaf&ag Nettoresultat 3', s8.638 der oveføres til reserueford. 6234

6 BAI,ANCE PR. 3I. DECEMBER 2OO7 AKTIVf,R Notc 31/t227 3l /12 26 Ejendommen matr.nr. 34 n. fl. afudenbys Klædebo Kvarter: Saldo pr. 1. januar 27 Aikiteklhonorar vedr. tag Renovering af kælder Opskivring til ny ej endomsvaerdi s (KontMt.jcndon$ærdi pr. 1. oltobd 26 k herafsrmdværdi k ) (KontMt cjcidomsvæidi pr. I oktobs 25 kr.3,1t., høaferondværdi kr ) ll 12 Vaskeriet. drift smidler Værdipapirer til kursværdi BG Bant, kto.m '7.363 '7.2',7 Forstædemes Bånk, kto.nr ' Forstædemes Bank, kto.m Periodiserede obligalionsrenter Andre tilgodebavender Varmeregnskab 26/27: Aflroldte udgifter A conto indbetalinger Varmcrcgnskab 27/28 : Afholdte udgifter A conto indbetalinger AktiYeLi-ÅI

7 BALANCE PR. 31. DtrCEMBER 2OO7 PASSIVER Note 3l/ /12 26 Egenkapital Betaltc aldragi Saldo pr. l.janun 27 Betalte afdeg i året ( note 13) 9.',1'7 4.5' ' Ejendommcn reguleret til ejendomsværdi: Saldo or. 1. ianuar 27 Opskrir,ning i året Øvrige reserver: Saldo pr. 1. januar 27 Kursgevinst, salg obligationer Kurstab ved omprioritering Årets resultat Kursregulering af vzerdipapirer pr. 3 1 december 27 Kursregulering af prioritetsgæld pr. 31. december 27 -l ',l '787 t4 Geeld: Prioritetsgæld til kusværdi trjerpmtebreve non k,l 6 beror hos adninislrator t Mellemregning med administrator Forudbetalt leje og boligafgift Varmeregnskab 25/26: A conto indbetalinger Aflroldte udgifter Skyldige omkostninger Andelsoverdragelse Depositum og forudbetalt leje: L 31 L34 L 8l '7.' t t'7 8.4', 't.' ', PassiYclinlt Forolistelser Andclsboligforeningen har pligt ti1 ved salg at undenette banken for andel rlr. 9. Andelsboligforeningen har påtaget sig kautionsforpligtelser for følgende andele: 11, 19, 35, 47, 56 og 8 for i alt kr ,86.

8 NOTER Bolisafsift Boligafgift brutto Reguleringer: Andel 32 ejet af forening en 7 /7-31/3 Andel61 ejet af foreningen 1/8-14/1 2'7 Budget Vaskcriets drift. netto 27 Budget Salg af vaskerpnter Udgifter: Elektricitet Varme Repantion af vaskemaskine Afskivning maskiner Serviceabonnement Vaskekoft tj ))/ 19.64' r Renteindtlester m,m. 27 Budget Obligationer Giro Fo$lædemes Bank s Eiendomsskatter oe -afsifter m.m. 27 Budget Ej endomsskatter og -afgifter Relovation m.m. Vand a conto Vand, regulering tidl. åx 14t ' I J '

9 NOTER 5 Forsikiinser 27 Budget Ej endomsforsiking Glasforsihing Arbej dsskadeforsikring AES ', f Vicevncrt os renholdelse 27 Budget Lønninger Trappevask og vinduespolering Bofikørsel af ailald etc. Rengmingsartikler, vej salt m.m. Lønsumsafgift ', ',7.5', Z Reparation os vedliseholdelse 27 Budget Blikkenslager: Reparation af afløb Udskiftct WC Udskift, bl. batteri m.m. Elektriker: Eft ers].n, el-installationer Facadebelysning Kælderbelysning Refundcret Tømrer og sncdker: Tætning altag Udskiftning af vendebeslag Glarmester Centalvarne, vamtvandscirkulation Maling Dørpumpe Nøgler, lase m.m. Blomster m.m. Arbejdsweekender Udgifter alholdt i 26 ' ' L',7' s

10 NOTER E Administration m.m. 27 Budget 27 )6 Besqaelseshonorar Administrati onshonorar Revision full. moms Mangfoldi ggørelse alregnskaber Kontorartikler, porto m.m. Dataløn og geb).'r'er Mødeudgifter, inkl. arbejdsweekender Opmærksomheder Telefon Tab og vinding/frafl1'ttere Varmeregnskab Vame besftelseslokale t l'7 ' ' Renteudsifter Nykredil 6% (26) udløbet Nykredit 4% (2 1 5) Nykredit 4% (225) Forstædemes Bank 27 Budget ' ', 't6 1 Betalte afdras % Nykedit. 2. S % Nykedit. 1. S.215 6% Nykedit, 1. S. 26 udløbet ' l Vaskeriet Saldo pr. l. januar 27 Tilgang maskiner Afshir,'ninger- 25% t Saldo pr- 31. december

11 NOTER 1 Vaerdinaoirer Nominel Kursværdi 4% Nykedir 2.D. 225 o% Dexia H)polhckenbank Dannevirke Andretilqodehavender Frallyttere Restancer: L24 L29 L31 L 4'7 L54 L 7',7 Fj emvarmeafregning Vandafregning El-afregning Forsikringer ', ' ' t ' Prioritetssæld 4% Nykredit. 2. S % Nykedit. l. S.215 Restgæld Kursværdi t.739 t

12 NOTER l1 15 Skvldiee omkostninqer n.m. 2'7 26 Revision m.m. Besg.relseshonorarer Telefon A-skat, AM-biftag og ATP Lønsumsafgift Selskabsskat Vedligeholdelse Håndværkefiegninger Københavns E Varmeregnskabea Fjemvame Feriepenge Div. udlæg ' ' ' ' ', t94

13 ANDELSKRONEBEREGNING t2 Til beregning afden størst mulige salgsp.is for andelsboligerne skal man, jf. lov om andelsboliger, tage udgangspunlt i et af efterfølgende 4 værdiansættelsesprincipper 1br ej endomme[: a) Anskaffelsessummen b) Kontant handelsværdi som udlejningsejendom c) Off ntlig \'trdering pr. 1. oktober 26 d) Offentlig r..urdering i]lia798l + 22Vo Størst mulig salgspris lås ved anvendelse afprincip c. Rcguleret egenkapital: Egenlapital ifølge balance pr. 31. december 27 ReseNe pr. 1. januar 27 Henlagt til reserve 27 Andelsformue Arcar Beregning: (Andelsformue / Areal) 8.' s.. 55;7' i46,5 m pr. m2 _L:IJ3!SL Pr. 3l. december ,48 pr. m2 Stigning k 32i.r 2 : 2,812o Der foreligger tilsagn om statstilskud efler lov om privat bfornyelse for rest k , der udbetales løbende, sidste gang ar 21 1 ( kr ).

14 OVERSICT OVER ANDELSIIAVERNf, S ANDEL I FORENINGENS FORMTIE Lejlighed Nr. Adresse Fordelingstal, åreal A Andre Aodelsværdi I ' st. tv. 5 st. th tv. 5 l. th tv th tv th tv rh. 98,5 84,7 82,9 84,7 82,9 84,'7 82,9 84,7 82,9 tr t 1.15', ' ' st. tv. 12 '7 port 13 'l 1.tv. t th. 15 'l 2. tv. 16 '7 2. tl\. l'7 '7 3. tv th tv tb. 139,7 84,7 82,3 84,7 82,3 84,7 82,3 81,7 82" st. (vaskeri) 22 Del af t\ l. th t\ th tv tl tv th. 67,6 '7,9 67,6 '7,9 6',7,6 7,9 67,6 7,9 erhverv 43,6 ' st. tv st. th tv th tv. 36 tl 2. th. 3' tv rh tv th. 7,9 66,9 '7,9 66,9 7,9 66,9 '7,9 66,9 ql? ' ' ' lransport 173,

15 Lejlighed Nr. Adresse Transpolt st. 42 Pott tv tv rh v rh tv. Fordelingstal, areal A Andrc 1.',73,2 t4 Ardelsværdi th st. tv st. tv st. th tv l. th tv h tv th tv th. 47,6 51"6 5t,6 24, st. tv. 62 Poft 63 l'i 1. tv th. 65 1'l 2. tv rh. 67 1'7 3. tv th tv. '7 1'7 4. tl1. 53, ' st. tv st. th tv. ' h. ' \. ' th. ' tv th. ' tv th. 8, '78 4.',7 46,5 197, I alt Antal A AA7 1 n 4

16 OPGØRELSE AF SKATTEPLIGTIG INI}KOMST FOR 2OO7 CVR.NR , ANDELSBOLIGFORXNINGEN PETER FABERS GADE Udgifter i alt Diverse indtægter Opmærksonrleder, 75% '7.4 Afskivninger: Renovering afkælder: 5% afkr Renovering afkælder: 5% afkr Fjernvarmeinstallation: 5% af k] Vand- og a1løbsinstallation: 5% af kr s Nettoudgift l.'t95.26 Lejernes andel af udgifterne Opgørelse af skattepligtig indkomst: Indtægter: Lejeindtægt erhverv - andel af udgifterjft. ovonstående Skatteplistis indkomst 27-6.'72 Skat hemf Restskattetillæg 25,% 5,8vo Selskabsskat i alt

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ÅRSRAPPORT 2010

Læs mere

IBDO. AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19

IBDO. AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 ANDELSBOLIGFORENINGEN PETER FABERS GADE 5-19 AnsnaPPoRT 2oo9 OG BUDGET 2O1O BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 2300 København S Telefon: 36 10 20 30 Telefax: 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009

Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby. (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008

GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 GENPART ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET Statsautoriserede revisorer Bjarne N. Hansen Benny Jensen Kurt Lægård Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET ---oo0oo--- ÅRSRAPPORT

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET Statsautoriserede revisorer Bjarne N. Hansen Benny Jensen Kurt Lægård Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 DEN SELVEJENDE INSTITUTION GRØNJORDSKOLLEGIET ---oo0oo--- ÅRSRAPPORT

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006

STATUSBOGEN BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER. (28. regnskabsår) Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager. Årsrapport for 2006 BUUS JENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER '' '' STATUSBOGEN Andelsboligforeningen Filipsgården, Amager Årsrapport for 2006 (28. regnskabsår) === LERSØ PARKALLE 112 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON 3929 0800 TELEFAX

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Således vedtaget på foreningens generalforsamling,

Læs mere

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011

A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10 14 81 97. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 9635 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk A/B Istedgade 66-84 CVR-nr. 10

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

A/B Blidahlund & Esperancegården

A/B Blidahlund & Esperancegården Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 A/B Blidahlund & Esperancegården Årsrapport 2012 Godkendt

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Bryggervangen 12-16 Bryggervangen 12-16 / Sct. Kjeldsgade 23-29 / Ourøgade 19-33 (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36. CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMALIEGADE 26-36 CVR.nr. 29 08 45 80 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens og administrators påtegning

Læs mere

Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Haveboligforeningen Grøndalsvænge Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Haveboligforeningen Grøndalsvænge

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere