Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5."

Transkript

1 1

2 Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5. Projektets indholdsbeskrivelse Periodebudget 2005: EBST - Mål 3: Mål 3: 3.3 Årsbudget : EBST - Mål 3: Mål 3: Deltagerudgifter Periodebudget 2005: EBST - Mål 3: Mål 3: 3.3 Årsbudget : EBST - Mål 3: Mål 3: Socialfondsstøtte kalkulation 10. Samlede udgifter og projektfinansiering 11. Nøgletal 12. Underskriftsblad 13. Erklæringer 2

3 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: EBST - Mål 3: Mål 3: 3.3 3

4 1. Informationer til ansøger Erhvervs- og Boligstyrelsen - Mål 3 programmet - Kompetenceudvikling - Tilpasning/fleksibilitet/ livslang læring (Mål 3 - Prioritet 3.3) 4

5 2. Projektets navn og adresse 2. Projektets navn og adresse Projektets titel Virksomhedens/institutionens navn Udvikling og afprøvning af værktøjer til realokompetencevurdering af marginaliseringstruede unge Randers Produktionshøjskole Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon Telefax

6 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 3. Tilskudsmodtager - den juridisk ansvarlige for projektet CVR nummer CPR nummer Navn Randers Prodiktionshøjskeole Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon Telefax Hjemmeside (www adresse) Vælg ejerforhold Er tilskudsmodtager moms-registreret? Stat Nej Bank- eller giroforbindelse Pengeinstitut eller girobank BG-Bank Adresse Østervold 43 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Registreringsnummer 1199 Kontonummer Eventuelt gironummer 6

7 4. Kontaktpersoner 4 (a). Den projektansvarlige person Navn Titel Finn Rosenløv Jensen Koordinator Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon Mobiltelefon Telefax (b). Den regnskabsansvarlige person for projektet Navn Titel Erik Hørlyck Nielsen Bogholder Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon Mobiltelefon Telefax (c). Kontaktpersonen på projektet Navn Finn Rosenløv Jensen Titel Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon

8 Mobiltelefon Telefax

9 5. Projektets indholdsbeskrivelse 5. Projektets indholdsbeskrivelse (Mål 3) Kort projektresumé (max 10 linjer) Projektet tager afsæt i stigende behov for at realkompetencevurdere elever på produktionsskoler, som typisk i en uddannelsesmæssig sammenhæng må karakteriseres som "marginaliseringstruet unge". Realkompetencevurderingen skal have fokus primært på elevernes visitering til efterfølgende kompetencegivende uddannelse - subsidiært varig beskæftigelse. I forhold til denne realkompetencevurdering udvikles og afprøves i denne projektsammenhæng et multimediebaseret redskab, som ikke alene vil give et billede af den enkelte elevs samlede kompetenceprofil, men som også vil styrke refleksion og bevidst omkring egne potentialer. Et centralt element i projektet er en kvalificering af undervisere og vejledere fra produktionsskolesektoren i forhold til at anvende det udviklede redskab til en realkompetencevurdering. Baggrunden - hvad ligger bag ønsket om at starte projektet? Projektets baggrund er i korthed følgende: Udslusnings- og vejledningsaspektet er af central betydning for effekten af et gennemført produktionsskoleforløb. Og det såvel i pædagogisk som i uddannelsespolitisk og ressourcemæssig henseende. I den forbindelse kan ikke mindst fremhæves følgende: # At vejledning og udslusning er det centrale omdrejningspunkt for opfyldelsen af den uddannelsespolitiske målsætning, der ligger for produktionsskolesektoren som primært værende uddannelses- og erhvervsforberedende. # At vejledning og udslusning ikke alene kan betragtes som en supplerende aktivitet i forhold til det egentlige produktionsskoleforløb, men i væsentligt omfang også bidrager til at skabe en meningsgivende ramme for den enkelte elev under selve skoleopholdet. Således kan man betragte vejledning og udslusning som en form for forudsætning for det oplevede udbytte af den faglige, pædagogiske og vejledningsmæssige indsats. # At vejledning og udslusning også er et vigtigt måleparametre for produktionsskolens effektivitet og succes; såvel på kort som på mellemlangt sigt. Trods denne vitale betydning for produktionsskolesektoren er vejlednings- og udslusningsaspektet relativt underbelyst, idet der inden for de seneste år kun er foretaget få kvalitative eller kvantitative undersøgelser på området (Jf. dog sporadiske tal/materiale for en udslusningspraksis i:(a) Uddannelse på kryds og tværs, UVM, 2001; (b) Produktionsskolerne i Danmark, UVM, 2000; (c) Produktionsskoleeleverne fastholdes i uddannelse, pressemeddelelse fra UVM, 2003; (d) samspil mellem produktionsskoler og erhvervsskoler, UVM, 2001; (d) udvalgte produktionsskolestatistikker, UVM, 2000 # samt (e) Statistik for produktionsskolerne , UVM, 2003). På initiativ af Foreningen af Produktionsskoler i Danmark er der i perioden mellem november 2003 til februar 2004 gennemført en mindre brugerundersøgelse, med fokus på produktionsskolernes udslusning af elevgruppen. Formålet med undersøgelsen har således været at få belyst respondentgruppens uddannelses- og erhvervsmæssige adfærdsmønster 6-12 måneder efter de har forladt produktionsskolen # samt hvilken vejledning de har modtaget i forbindelse med denne udslusning. Fire produktionsskoler har deltaget i undersøgelsen, hvor der er foretaget interviews med i alt 172 produktionsskoleelever. De fire skoler er: Odense Produktionshøjskole, Medieskolen Lyngby, Københavns Produktionsskole og Produktionsskolen i Gladsaxe. I forhold til en vurdering af undersøgelsens repræsentativitet og validitet - holdt op mod den samlede gruppe af produktionsskoleelever på årsbasis - kan der peges på en række metodiske problemstillinger. Eksempelvis udgør den inddragne respondentgruppe kun ca. 1,5% af den samlede, årlige deltagergruppe på landets produktionsskoler. Videre er ca. 80% af de interviewede alene hentet fra en af de deltagende skoler. Hovedpointerne i undersøgelsens resultater må dog siges at være relativt klare og repræsenterer således en tendens, der som minimum lægger op til yderligere undersøgelser og udviklingsinitiativer. Hovedpointerne i undersøgelsen er således følgende: # Den største gruppe af elever (30%) starter efter produktionsskoleopholdet på en ordinær uddannelse (AVU, gymnasiale uddannelse, EUD, SOSU, AMU m.v.). Den resterende elevgruppe fordeler sig på ordinære vilkår (23%), ledighed (17%), beskæftigelse med tilskud (6%), anden produktionsskole (5%), anden uddannelse (5%), folkeoplysning m.v. (1%) - samt andet (barsel, sygdom, militærtjeneste m.v.) ( 13%). # Undersøgelsen viser, at en bemærkelsesværdig stor andel af respondentgruppen (mere end 60%) foretager flere skift i løbet af det første år efter produktionsskoleopholdet, f.eks. fra ledighed til uddannelse, fra uddannelse til ny uddannelse # og fra uddannelse til arbejde. # I alt har kun omkring halvdelen af respondentgruppen oplyst, at de har modtaget en eller anden form for vejledning i forbindelse med udslusningen. Dette skal yderligere ses i sammenhæng med, at kun 25% af de elever, der blev udsluset til beskæftigelse på ordinære vilkår og 38% af de elever, der blev udsluset til ledighed, mener, at de har fået vejledning i forbindelse hermed. Ligeledes er det bemærkelsesværdigt, at #kun# 72% af de elever, der startede på en EUD og 67% af de, der startede på en gymnasial uddannelse, mener, at de blev vejledt i den forbindelse. Ikke mindst på grund af de metodiske problemstillinger, der kan rejses i tilknytning til undersøgelsen, bør en tolkning af undersøgelsesresultaterne ske med stor forsigtighed. Overordnet synes der dog belæg for at konkludere følgende: # Den vejledning og udslusning, der skal ske fra produktionsskolerne, skal tage højde for, at elevgruppen efterfølgende orienterer sig mod en bred vifte af uddannelses- og erhvervstilbud. Der er i denne henseende således tale om en meget segmenteret elevgruppe. # Videre skal en vejledning og udslusning forholde sig til, at en stor andel af elevgruppen # også på udslusningstidspunktet # tilsyneladende forsat er søgende og uklare i forhold til et endeligt uddannelses- og erhvervsvalg. 9

10 # Og endelig en udslusning forholde sig til, at selve udslusningsprocessen # her i form af en vejledning # ubetinget synes at kunne tolkes og forstås forskelligt af hhv. vejleder og den vejledte. De udfordringer, der direkte eller indirekte synes at rejse sig på baggrund af disse konklusioner, peger samlet set på behovet for, at den vejledning, der sker i forbindelse med en udslusning, forholder sig aktivt til en realkompetenceproblematik. Således synes det vigtigt - ikke mindst i forhold til en marginaliseringstruet gruppe - at der sker en synliggørelse og en første akkreditering af en samlet kompetenceprofil, med fokus såvel på formelle som ikke formelle kompetencer. Alene gennem denne synliggørelse og akkreditering af en realkompetence er det i realiteten muligt at forholde sig pro-aktivt til de problemstillinger, der er rejst af ovennævnte undersøgelse. På nuværende tidspunkt foreligger der imidelrtid ikke redskaber og metoder, som kan anvendes til en sådan realkompetencevurdering i produktionsskoleregi. Denne fokusering og prioritering på en realkompetencevurdering skal endvidere ses på baggrund af, at der inden for de seneste år er sket en markant individualisering den praktiserede læringsforståelse i EUD-sammenhænge, hvor der stilles øgede krav til elevernes personlige og sociale kompetencer; ud over de traditionelle krav til de faglige kompetencer. Som et direkte udtryk for individualiseringen af erhvervsuddannelsesforløb stilles der endvidere krav om, at erhvervsskolerne skal udvikle metoder til realkompetencevurdering af eleverne ved optagelse. Denne udvikling rejser samlet set nye og store krav til vejledningen og pædagogikken på produktionsskolerne. Kravene til dokumentation af elevernes realkompetence # særligt de kompetencer som er opnået via produktionsskoleopholdet # er således stigende. Dette skal også ses i perspektivet af, at undervisergruppen inden produktionsskoleområdet typisk har en håndværksmæssig baggrund, uden en skriftlig dokumentationserfaring. Skolerne er heller ikke præget af en skriftlig kultur i øvrigt # som er en forudsætning for kvalificeret dokumentation. Dette får betydning for eleverne på flere måder: (a) for det første ved at eleverne ikke har/får kvalificerede redskaber til at blive bevidste om egen kompetence(udvikling) # og (b) for det andet ved at elverne ikke i tilstrækkelig grad oplever/fastholder resultaterne af den vejledningsindsats som foregår. Men også set i et større perspektiv er det vigtigt at kvalificere lærernes realkompetencevurdering af eleverne. Ved indgangen på et produktionsskoleophold kan læreren dermed blive mere præcis på elevens ressourcer og udfordringer, og dermed støtte eleven mere kvalificeret. Og i den anden ende skal eleven udsluses i erhvervsuddannelse eller job. Også her er det særdeles vigtigt, at arbejde målrette hen imod de realkompetencer, det kræver at indgå i henholdsvis en erhvervsuddannelse og et arbejde. I dag står disse realkompetencekrav utydeligt for produktionsskolelæreren, som primært må trække på sin egen erfaring (der er fra helt andre betingelser, som ikke eksistere længere). Der er med andre ord et stort behov for at kvalificere produktionsskolens medarbejdere i retning af metodisk og færdighedsmæssigt at arbejde med en realkompetencevurdering af elevgruppen. Intentionen med dette projekt er at udvikle et koncept # en såkaldt "værktøjskasse" # som kan anvendes i produktionsskoleregi i forhold til en realkompetencevurdering af elevgruppen. Projektet gennemføres med Randers Produktionsskole som projektansvarlig, og med yderligere deltagelse af Odense Produktionshøjskole, Ålborg Produktionsskole # samt Københavns Produktionsskole. Det er videre en forudsætning for deltagelse, at den enkelte produktionsskole kan præstere en lokal erhvervsskole som samarbejdspartner (handelsskole, teknisk skole, sosu-skole, landbrugsskole el.lign.). Projektet tænkes gennemført i perioden mellem januar 2005 til november Projektets målgruppe Projektet henvender sig primært til følgende målgrupper: For det første en gruppe af undervisere og vejledere fra de deltagende produktionsskoler, som via den daglige praksis # direkte eller indirekte # har fokus på en videre udslusning af skolernes elevgruppe; primært til øvrige institutioner på ungdomsuddannelsesområdet eller til varig beskæftigelse. Målgruppen vil have forskellige praksiserfaringer i forhold til en vejledning og vil ligeledes være på forskellige vidensniveauer, idet det gælder den teoretiske og metodiske ramme for en vejlednings- og udslusningsindsats. Det er derfor en vigtig pointe, at det udviklede redskab til en realkompetencevurdering, fleksibelt skal kunne anvendes med udbytte af en bredt sammensat målgruppe. For det andet relevante undervisere og vejledere fra samarbejdende erhvervsskoler i de deltagende produktionsskolers nærområde, hvor elever fra produktionskoleregi typisk visiteres videre til. Også for denne målgruppe vil det gælde, at enkeltpersoner vil have forskellige praksiserfaringer og teoretisk/metodisk viden om vejledning og udslusning, hvilket igen fordrer en høj grad af fleksibilitet og rummelighed i det udviklede koncept til en realkompetencevurdering. For det tredie en gruppe af øvrige institutioner og ressourcepersoner med interesse for vejledning af unge, som på grund af manglende afklaring omkring uddannelses- og erhvervsvalg må karakteriseres som potentielt marginaliseringstruet. Denne målgruppe rummer også undervisere og vejleder fra landets øvrige produktionsskoler og erhvervsskoler. For det fjerde gruppen af produktionsskoleelever - såvel inden for den aktuelle projektperiode som efterfølgende, der aktivt vil indgå en afprøvning af de udviklede koncepter. Projektets overordnede mål Det overordnede formål med projektet er at styrke produktionsskolernes udslusning af elever til hhv. kompetencegivende erhvervsuddannelse og til varig beskæftigelse, idet der lægges vægt på at afdække den enkelte elevs realkompetence; såvel langsigtet i forhold til en ønsket uddannelse/beskæftigelse # som umiddelbart i forhold til at kunne gennemføre et kompetencegivende uddannelsesforløb. 10

11 Projektets delmål Omkring projektets delmål gælder følgende: Samlede delmål Den samlede målsætning for projektet er følgende: For det første at skabe et overblik over de delredskaber og fragmentariske erfaringer, som allerede findes inden for produktionsskolesektoren i forhold til at kortlægge elevgruppens realkompetence. For det andet udvikles en såkaldt "værktøjskasse", der kan anvendes ved en realkompetencevurdering af produktionsskolernes elevgruppe, som i uddannelsesmæssig henseende må karakteriseres som "marginaliseringstruede" (jf. næste afsnit). For det tredje kvalificeres undervisere og vejledere på de deltagende produktionsskoler i forhold til anvendelsen af den udviklede værktøjskasse. Denne kvalificering indgår som en integreret del af den samlede udvikling af konceptet. For det fjerde formidles den udviklede værktøjskasse til realkompetencevurdering af marginaliseringstruede unge til landets øvrige produktions- og erhvervsskoler. Målsætning, specifikt i relation til intentionen om at udvikle en "værktøjskasse" I forhold til den specifikke delmålsætning om at udvikle en værktøjskasse, der kan anvendes ved en realkompetencevurdering af marginaliseringstruede unge, gælder følgende: *Realkompetencevurdering af unge som starter på en produktionsskole, hvor der sker en afdækning af den unges personlige, sociale og faglige kompetencer i forhold til at indgå i et integreret produktions- og læringsfællesskab. *Realkompetence-CV som overskueligt illustrerer den unges realkompetence i skemaform. *Portfolie som dokumenterer opnået realkompetence i værkstedskonteksten (modsat procesfolie som primært dokumenterer processen mod produkt). *EUD-realkompetencevurdering af produktionsskoleelever, bestående af 3 delvurderinger: (a) Læringskompetence (målrettet læring og brug af læringsstrategier); (b) Skolelivskompetence (indgåelse og kvalificeret udnyttelse af læringsmiljøet) - samt (c) Generelle faglige kompetencer (viden, færdigheder og holdninger til det faglige domæne som produktionsskoleværkstedet repræsenterer). EUD-realkompetencevurderingen sigter på at vurderer elevernes potentielle kompetence til at indgå i og profitere af erhvervsskolekonteksten Desuden skal der i værktøjskassen indgå mere procesorienterede redskaber: (a) Procesfolie med visualisering af læreprocesserne; (b) Læringshistorie, et dagsforløb hvor eleverne arbejder med identificering af egen læringshistorier bag deres realkompetence. Målet er bevidsthed om egen livslange # og brede # læring - samt (c) Kompetenceudviklingssamtaler, hvor værkstedslærer og elev struktureret vurderer elevens aktuelle faglige, personlige og sociale kompetencer i værkstedsarbejdet. Værktøjskassen består sidst også i en realkompetence-multimediepræsentation, så eleven kan præsentere udvalgte dele for en erhvervsskole eller potentiel arbejdsgiver. Præsentationen er valgfrit på CD eller papir. Projektets aktiviteter og metoder Projektet gennemføres med følgende faseopdelte forløb: Fase 1, med følgende primære aktiviteter: *Nedsættelse af styregruppe, hvor der deltager en ledelsesrepræsentant fra hver af de medvirkende skoler. Styregruppen får primært til opgave at afgrænse de overordnede rammer for projektets gennemførsel; herunder at definere mål og succeskriterier for projektet. Endvidere er det styregruppens opgave løbende at følge op på, om projektet gennemføres i overensstemmelse med de aftalte betingelser og rammer. Styregruppen udpeger en projektleder, der varetager den daglige koordination i projektet # med reference til styregruppen. Endvidere udpeger styrgruppen en administrativ bistand, som kan supplerer projektlederen. Styregruppen vil mødes gennemsnitligt hver anden måned, hen over den samlede projektperiode. *Nedsættelse af en følgegruppe, hvor der deltager repræsentanter fra relevante faglige miljøer og organisationer, med interesse for udviklingen i og omkring vejledningen af unge til ungdomsuddannelsessektoren. Deltagerkredsen i følgegruppen udpeges på initiativ af projektets styregruppe. Endvidere udarbejder styregruppen et kommissorium for følgegruppens arbejde. Følgegruppens primære opgaver vil være dels at yde sparring i forbindelse med de successivt opnåede projektresultater # og dels at støtte en formidling og en spredning af de således opnåede projektresultater. *Styregruppen udarbejder i et samarbejde med projektlederen et detaljeret projektdesign, hvor tids-, ressource- og handlingsplaner specificeres. Dette projektdesign anvendes # primært af projektlederen - som styringsredskab for det efterfølgende projektarbejde. *Styregruppen opretter # i et samarbejde med projektlederen # et elektronisk projektkonferencerum, der kan anvendes dels i forhold til en intern og ekstern formidling af de successivt opnåede projektresultater og dels til en intern erfaringsudveksling mellem de deltagende skoler og medarbejdere. Dette projektkonferencerum etableres som del af projektets eget web-site. Fase 2 *Der informeres # fra ledelsesside - om projektet på hver af de deltagende skoler. Der lægges vægt på, at disse informationsmøder for en engagerende og motiverende form, hvor det er muligt for medarbejdere at formulere forslag og ideer, som efterfølgende søges integreret i projektets udviklingsarbejde. *Der gennemføres et tværgående udviklingsseminar med deltagelse af repræsentanter fra hver af de medvirkende produktionsskoler. På 11

12 dette udviklingsseminar prioriteres de overordnede tema for projektets udviklingsarbejde, på grundlag af tilbagemeldingerne fra de skoleinterne informationsmøder. På seminaret deltager som minimum den enkelte skoles forstander sammen med to til tre øvrige medarbejdere. Seminaret vil have en varighed af en dag.? Der skabes et overblik over de redskaber, som allerede anvendes inden for produktionsskolesektoren i forhold til at afdække elevgruppens (subsidiært: marginaliseringstruedes)realkompetence. Endvidere opsamles erfaringer med anvendelsen af disse redskaber. Dette overblik generes via en mindre analyse, hvor der dels rettes skriftlig henvendelse til alle landets produktionsskoler og dels tages personlig kontakt (via telefon) til skoler, hvor der viser sig at være erfaringer med at anvende konkrete redskaber og metoder på området. *Der gennemføres et kvalificeringsforløb for hver af de deltagende skoler, hvor der informeres om de teoretiske og metodiske forudsætninger for at arbejde med en realkompetenceafklaring som del af målrettet vejleding og udslusning af marginaliseringstruede unge. Hvert seminar vil have en varighed af 1 dag. *Styregruppen nedsætter # i et samarbejde med projektlederen - en udviklingsgruppe, med deltagelse af repræsentanter fra hver partnerskole. Som udgangspunkt udpeges repræsentanter fra skolernes vejleder- og undervisergruppe til dette udviklingsarbejde. Der kalkuleres med, at der som minimum deltager tre repræsentanter fra hver skole i dette udviklingsarbejde. Udviklingsgruppens primære opgave bliver at designe rammerne for en værktøjskasse, som kan understøtte en realkompetenceafklaring af marginaliseringstruede unge. I forbindelse med dette udviklingsarbejde gennemføres tre internatdage af hver 3 dages varighed. Målet med disse internatdage er dels at få skabt en fælles referenceramme for udviklingsarbejdet og dels at få kickstartet selve udviklingsprocessen. Under disse internatdage vil der dels være ekstern processtøtte og dels eksterne, kvalificerende input af faglig karakter. *På hver af de deltagende skoler nedsættes en projektgruppe, der kan fungere som sparring for de medarbejdere fra skolen, som indgår i det tværgående udviklingsarbejde (jf. ovenfor). Desuden spiller denne skoleinterne projektgruppe en central rolle ved den løbende information omkring resultaterne af det tværgående udviklingsarbejde. Fase 3a *På baggrunden af det udviklede basismateriale (fase 2) udvikles # igen i regi af den tværgående udviklingsgruppe # den egentlige værktøjskasse bestående af multimedieprogram, lærervejledninger og brugermanualer, som kan støtte den praktiske implementering af en realkompetencevurdering. *Der gennemføres en opsamling af de væsentligste resultater og erfaringer fra det første projektår, med fokus på behov for at videreudvikle/justere det efterfølgende projektforløb. *Der gennemføres en skoleintern formidling og drøftelse af de foreløbigt opnåede projektresultater. Fase 3b *Udviklingsarbejdet omkring værktøjskassen færdiggøres. *Der afholdes skoleinterne implementeringsseminarer, hvor værktøjskassen præsenteres for øvrige kollegaer. Dette formidlingsarbejde sker med afsæt i den skoleinterne projektgruppe. Fase 4 *Der gennemføres en praksisnær kompetenceudvikling på de deltagende produktionsskoler, hvor medarbejdergruppen kvalificeres i forhold til anvendelsen af den udviklede værktøjskasse til realkompetenceafklaring af marginaliseringstruede unge. Der lægges her vægt på, at der sker en kvalificering, som indbefatter såvel en teoretisk forståelse af selve realkompetencebegrebet som den operationelle anvendelse af den udviklede værktøjskasse. Fase 5 *Resultatet af projektets udviklingsarbejde samles i et materiale, hvor der lægges vægt på: (a) at der sker en teoretisk/metodisk introduktion til det at arbejde med realkompetenceafklaring som del af en målrettet vejledning; (b) at der sker en brugervenlig præsentation af den udviklede værktøjskasse til realkompetenceafklaring af marginaliseringstruede unge # samt (c) at der angives gode råd ved en implementering af den udviklede værktøjskasse, på baggrund af praksiserfaringer fra selve projektarbejdet. *Der gennemføres minimum tre regionale mainstreamingskonferencer, hvor den udviklede værktøjskasse præsenteres, og hvor der videre sker en perspektivering/tematisering af de allerede opnåede erfaringer, i relation til at anvende værktøjskassen i praksis. På hver konference vil der være indlæg fra (a) medarbejdere, som har været direkte involveret i udviklingsarbejdet; (b) medarbejdere, som har erfaring med den konkrete anvendelse af konceptet # samt (c) ledelsesrepræsentanter, som vil sætte konceptets anvendelse ind i en strategisk sammenhæng, for produktionsskolesektoren som helhed. Til de enkelte konferencer inviteres primært ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra produktionsskolesektoren samt fra erhvervsskolesystemet. Hver konference vil have en varighed af ca. 6 timer. *Projektet evalueres og de opnåede projektresultater og #erfaringer spredes. Ansøgers kompetencer i forhold til målgruppe og projektgennemførelse Ansøger vurderer egen kompetence, i relation til det skitserede projekt, på følgende måde: *Randers Produktionsskoler har tidligere fungeret som projektansvarlig ved gennemførelsen af lokalt forankrede socialfondsprojekter. Skolen har i den forbindelse oparbejdet en ledelsesmæssig og administrativ kompetence, specifikt i forhold til gennemførelsen af socialfondsprojekter. *Randers Produktionsskole har tidligere været ansvarlig for koordination af større udviklingsprojekter, med inddragelse af en række øvrige organisationer i et samarbejdende netværk. *Randers Produktionsskole har specifikt arbejdet med udviklingsprojekter med fokus på et bredt lærings- og kompetencebegreb; som f.eks. med konceptet #De mange Intelligenser#. Gennem dette udviklingsarbejde er også opbygget en faglig kompetence, som vil være af præcis værdi i forhold til det her aktuelle udviklingsarbejde, med fokus på en realkompetencevurdering, resulterende i den bredeste mulige kompetenceprofil. *Randers Produktionsskole har gennem en række udviklingsprojekter opbygget en kompetence i at udvikle multimediebaserede vejlednings- og undervisningsredskaber, som kan suppelere mere traditionelle tilgange og metoder på området. 12

13 Visitation af deltagere I forbindelse med en visitation til projektet lægges der vægt på følgende: *Fra de deltagende skoler visiteres en gruppe af undervisere/vejledere til at deltage i projektets udviklingsarbejde. Denne visitering, idet der lægges vægt på, at denne gruppe af undervisere/vejledere har en vis teoretisk og metodisk forståelse for principperne bag realkompetencebegrebet. Desuden lægges der ved en visitering af denne gruppe yderligere vægt på, at man samlet i gruppen har erfaringer med at udvikle multimediebaserede redskaber, der kan understøtte en traditionel undervisning og vejledning. *Hver af de deltagende skoler er endvidere forpligtet på at visitere en samarbejdende erhvervsskole, fra lokalområdet, som kan indgå som sparringspartner i forbindelse med projektets udviklingsarbejde. Projektets additionalitet Projektets innovative perspektiver vurderes primært at ligge på følgende områder: *For det første udvikles der med projektet et koncept til realkompetenceafklaring også af en marginaliseringstruet gruppe af unge, hvor målet er at skabe synlighed og positiv selverkendelse omkring egne kompetencer # også på det personlige plan. Det udviklede koncept supplerer således mere traditionelle kvalifikations- og kompetenceanalyser, idet der her er fokus på den enkeltes samlede kompetenceprofil. En vejledning/udslusning vil med dette afsæt også primært får en ressourcetilgang, igen som modsætning til den mangel og problemtilgang, som ellers kan præge traditionel vejledning og udslusning. *For det andet vil det udviklede koncept til realkompetenceafklaring ikke alene fokusere på en faglig kompetence # således som hovedparten af de aktuelle udviklingsinitiativer på området aktuelt synes at have fokus på, men også have fokus på en lærings- og skolelivskompetence. *For det tredje satses der med det udviklede koncept til en realkompetenceafklaring også på anvendelse af flere forskellige medier, hvor ikke mindst muligheden for en visuel præsentation prioriteres. *For det fjerde vil elevsiden inddrages aktivt i afdækning og synliggørelse af egen realkompetence, idet det er målet, at konceptet også skal styrke egen refleksion og langsigtet valgkompetence. Evaluering I forhold til en evaluering af projektet påtænkes følgende aktiviteter: *Ved projektstart formulerer projektets styregruppe de overordnede mål og succeskriterier, som evalueringen af projektet skal forholde sig til. Desuden vælger styregruppe en ekstern evaluator. *Den eksterne evaluator formulerer et udkast til evalueringsmetode og fremgangsmåde. Dette udkast drøftes og besluttes endeligt at projektets styregruppe. *I forbindelse med afslutningen af det første projektår (primo 2006) gennemføres en statusevaluering. Formålet med denne statusevaluering er primært at dokumentere de foreløbigt opnåede projektresultater. Videre er det et primært mål med denne statusevaluering at skabe et afsæt for, at medarbejdere fra de deltagende skoler kan forholde sig aktivt i hvilket omfang # og på hvilke konkrete områder, der vil være behov for at justere det fremtidige projektforløb, under henvisning til de overordnede projektmål. Statusevalueringen baseres dels på interviews med en udvalgt deltagergruppe og dels på en systematisering af det materiale og de projektdokumenter, som er produceres under den foreløbige projektperiode. *I forbindelse med afslutningen af projektet (ultimo 2006) gennemføres en endelig afrapportering af projektarbejde. Formålet med denne afrapportering er dels at kortlægge projektets effekt, holdt op mod de oprindeligt formulerede projektmål og succeskriterier; dels at pege på videre udviklingsbehov på grundlag af de opnåede projektresultater - samt dels at skitsere en plan for den videre spredning og nyttiggørelse af de allerede opnåede projekterfaringer. Den afsluttende evaluering baseres - i lighed med statusnotatet - dels på interviews med en udvalgt deltagergruppe og dels på en systematisering af det materiale og de projektdokumenter, som er produceres under den foreløbige projektperiode. Information / erfaringsspredning I forhold til en formidling og spredning af de opnåede projektresultater påtænkes følgende aktiviteter: *Der udarbejdes et samlet materiale # delvist på basis af den gennemførte projektevaluering, hvor der sker en præsentation ikke alene af de udviklede koncept til realkompetencevurdering, men hvor der også sker en teoretisk og metodisk diskussion af begrebet, som dermed også sættes ind i en dansk udviklingssammenhæng på området. *Den udviklede værktøjskasse med tilhørende multimedieprogram, lærervejledning og implementeringsguide distribueres til samtlige produktionsskoler i Danmark (ca. 115 skoler). Endvidere tilbydes skolerne støtte ved en videre implementering af praktisk anvendelse af de udviklede delementer i værktøjskassen. Denne støtte tilbydes som konsulentbistand til kostpris. *Der gennemføres tre regionale mainstreamingskonferencer (jvf, ovenfor, fase 5). 13

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

Forord 2. Kortlægningens baggrund, formål og metode 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7

Forord 2. Kortlægningens baggrund, formål og metode 4. Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7 Indholdsfortegnelse Forord 2 Kortlægningens baggrund, formål og metode 4 Resultat af spørgeskemaundersøgelse; virksomhedsside 7 Resultat af spørgeskemaundersøgelse; skoleside 18 Resultat af gennemførte

Læs mere

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B

2.1.3 Organisations-/strategiudvikling Projekttype B ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Hovedstaden, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.3 Organisations-/strategiudvikling

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse

Ansøgning. Ansøger. Regional Udvikling. Vedrørende. FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse 280408 Ansøgning Vedrørende FOKUS Forforløb for unge, der ikke er i gang med uddannelse Netværk og forpligtende samarbejder Videndeling og videnprocesser i fællesskab(er) Start: 010608 Slut: 310510 Ansøger

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014

Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 Evaluering Projekt Uddannelse til job job til uddannelse(ujju)2013-2014 ungepraksis organisationspraksis samarbejdspraksis Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume og anbefalinger... 4 Beskrivelse af

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A. Relationer der forpligtiger - mentorordninger på erhversuddannelser Valgte Prioriteter Projekt start dato: 3-8-2009 Projekt slut dato: 31-7-2012 Bevilling A: Hovedstaden: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer beskåret budget.xls Projektorganisering.doc

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb

Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Fra Kursus til sammenhængende uddannelsesforløb Afsluttende evaluering, juni 2012 [INDHOLDSFORTEGNELSE] Forord... 5 Sammenfatning... 6 Indledning... 9 Projektets baggrund... 9 Projektets mål... 10 Projektets

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE

FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE 2003 FESTSTOFFER OG FOREBYGGELSE Evaluering af Udviklingsprojekt om ecstasyforebyggelse i to»modelamter«, Nordjyllands Amt og Århus Amt Feststoffer og Forebyggelse - evaluering af Udviklingsprojekt om

Læs mere

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling

DREJEBOG. KOMPETENCEFORSYNINGmidt. Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling DREJEBOG KOMPETENCEFORSYNINGmidt Prioritetsakse 1 - Aktivitet 1.2.C: Vækstrettet kompetenceudvikling Prioritetsakse 4 - Aktivitet 4.2.B: Erhvervsuddannelse til voksen- og videregående uddannelse Vedrørende

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09.

Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2008-09. Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2008 en mio. kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet

Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet Analyse af behov for fremtidigt udbud af efteruddannelse på motorcykelområdet 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 4 1. Sammenfatning og anbefalinger 6 2. Generelle udviklingstendenser inden for branchen 9

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A

2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Nordjylland, Socialfonden, Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Indsatsområde: Kategori: 2.1 Udvikling af menneskelige ressourcer 2.1.1 Uddannelse og efteruddannelse

Læs mere

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv

Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Sag nr. 35 Emne: Strategiske uddannelsessatsninger Regional praktikpladsenhed og Jobs med uddannelsesperspektiv 4 bilag Sag 1 Bilag 1 Projektbeskrivelse

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere