Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5."

Transkript

1 1

2 Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5. Projektets indholdsbeskrivelse Periodebudget 2005: EBST - Mål 3: Mål 3: 3.3 Årsbudget : EBST - Mål 3: Mål 3: Deltagerudgifter Periodebudget 2005: EBST - Mål 3: Mål 3: 3.3 Årsbudget : EBST - Mål 3: Mål 3: Socialfondsstøtte kalkulation 10. Samlede udgifter og projektfinansiering 11. Nøgletal 12. Underskriftsblad 13. Erklæringer 2

3 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: EBST - Mål 3: Mål 3: 3.3 3

4 1. Informationer til ansøger Erhvervs- og Boligstyrelsen - Mål 3 programmet - Kompetenceudvikling - Tilpasning/fleksibilitet/ livslang læring (Mål 3 - Prioritet 3.3) 4

5 2. Projektets navn og adresse 2. Projektets navn og adresse Projektets titel Virksomhedens/institutionens navn Udvikling og afprøvning af værktøjer til realokompetencevurdering af marginaliseringstruede unge Randers Produktionshøjskole Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon Telefax

6 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 3. Tilskudsmodtager - den juridisk ansvarlige for projektet CVR nummer CPR nummer Navn Randers Prodiktionshøjskeole Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon Telefax Hjemmeside (www adresse) Vælg ejerforhold Er tilskudsmodtager moms-registreret? Stat Nej Bank- eller giroforbindelse Pengeinstitut eller girobank BG-Bank Adresse Østervold 43 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Registreringsnummer 1199 Kontonummer Eventuelt gironummer 6

7 4. Kontaktpersoner 4 (a). Den projektansvarlige person Navn Titel Finn Rosenløv Jensen Koordinator Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon Mobiltelefon Telefax (b). Den regnskabsansvarlige person for projektet Navn Titel Erik Hørlyck Nielsen Bogholder Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon Mobiltelefon Telefax (c). Kontaktpersonen på projektet Navn Finn Rosenløv Jensen Titel Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon

8 Mobiltelefon Telefax

9 5. Projektets indholdsbeskrivelse 5. Projektets indholdsbeskrivelse (Mål 3) Kort projektresumé (max 10 linjer) Projektet tager afsæt i stigende behov for at realkompetencevurdere elever på produktionsskoler, som typisk i en uddannelsesmæssig sammenhæng må karakteriseres som "marginaliseringstruet unge". Realkompetencevurderingen skal have fokus primært på elevernes visitering til efterfølgende kompetencegivende uddannelse - subsidiært varig beskæftigelse. I forhold til denne realkompetencevurdering udvikles og afprøves i denne projektsammenhæng et multimediebaseret redskab, som ikke alene vil give et billede af den enkelte elevs samlede kompetenceprofil, men som også vil styrke refleksion og bevidst omkring egne potentialer. Et centralt element i projektet er en kvalificering af undervisere og vejledere fra produktionsskolesektoren i forhold til at anvende det udviklede redskab til en realkompetencevurdering. Baggrunden - hvad ligger bag ønsket om at starte projektet? Projektets baggrund er i korthed følgende: Udslusnings- og vejledningsaspektet er af central betydning for effekten af et gennemført produktionsskoleforløb. Og det såvel i pædagogisk som i uddannelsespolitisk og ressourcemæssig henseende. I den forbindelse kan ikke mindst fremhæves følgende: # At vejledning og udslusning er det centrale omdrejningspunkt for opfyldelsen af den uddannelsespolitiske målsætning, der ligger for produktionsskolesektoren som primært værende uddannelses- og erhvervsforberedende. # At vejledning og udslusning ikke alene kan betragtes som en supplerende aktivitet i forhold til det egentlige produktionsskoleforløb, men i væsentligt omfang også bidrager til at skabe en meningsgivende ramme for den enkelte elev under selve skoleopholdet. Således kan man betragte vejledning og udslusning som en form for forudsætning for det oplevede udbytte af den faglige, pædagogiske og vejledningsmæssige indsats. # At vejledning og udslusning også er et vigtigt måleparametre for produktionsskolens effektivitet og succes; såvel på kort som på mellemlangt sigt. Trods denne vitale betydning for produktionsskolesektoren er vejlednings- og udslusningsaspektet relativt underbelyst, idet der inden for de seneste år kun er foretaget få kvalitative eller kvantitative undersøgelser på området (Jf. dog sporadiske tal/materiale for en udslusningspraksis i:(a) Uddannelse på kryds og tværs, UVM, 2001; (b) Produktionsskolerne i Danmark, UVM, 2000; (c) Produktionsskoleeleverne fastholdes i uddannelse, pressemeddelelse fra UVM, 2003; (d) samspil mellem produktionsskoler og erhvervsskoler, UVM, 2001; (d) udvalgte produktionsskolestatistikker, UVM, 2000 # samt (e) Statistik for produktionsskolerne , UVM, 2003). På initiativ af Foreningen af Produktionsskoler i Danmark er der i perioden mellem november 2003 til februar 2004 gennemført en mindre brugerundersøgelse, med fokus på produktionsskolernes udslusning af elevgruppen. Formålet med undersøgelsen har således været at få belyst respondentgruppens uddannelses- og erhvervsmæssige adfærdsmønster 6-12 måneder efter de har forladt produktionsskolen # samt hvilken vejledning de har modtaget i forbindelse med denne udslusning. Fire produktionsskoler har deltaget i undersøgelsen, hvor der er foretaget interviews med i alt 172 produktionsskoleelever. De fire skoler er: Odense Produktionshøjskole, Medieskolen Lyngby, Københavns Produktionsskole og Produktionsskolen i Gladsaxe. I forhold til en vurdering af undersøgelsens repræsentativitet og validitet - holdt op mod den samlede gruppe af produktionsskoleelever på årsbasis - kan der peges på en række metodiske problemstillinger. Eksempelvis udgør den inddragne respondentgruppe kun ca. 1,5% af den samlede, årlige deltagergruppe på landets produktionsskoler. Videre er ca. 80% af de interviewede alene hentet fra en af de deltagende skoler. Hovedpointerne i undersøgelsens resultater må dog siges at være relativt klare og repræsenterer således en tendens, der som minimum lægger op til yderligere undersøgelser og udviklingsinitiativer. Hovedpointerne i undersøgelsen er således følgende: # Den største gruppe af elever (30%) starter efter produktionsskoleopholdet på en ordinær uddannelse (AVU, gymnasiale uddannelse, EUD, SOSU, AMU m.v.). Den resterende elevgruppe fordeler sig på ordinære vilkår (23%), ledighed (17%), beskæftigelse med tilskud (6%), anden produktionsskole (5%), anden uddannelse (5%), folkeoplysning m.v. (1%) - samt andet (barsel, sygdom, militærtjeneste m.v.) ( 13%). # Undersøgelsen viser, at en bemærkelsesværdig stor andel af respondentgruppen (mere end 60%) foretager flere skift i løbet af det første år efter produktionsskoleopholdet, f.eks. fra ledighed til uddannelse, fra uddannelse til ny uddannelse # og fra uddannelse til arbejde. # I alt har kun omkring halvdelen af respondentgruppen oplyst, at de har modtaget en eller anden form for vejledning i forbindelse med udslusningen. Dette skal yderligere ses i sammenhæng med, at kun 25% af de elever, der blev udsluset til beskæftigelse på ordinære vilkår og 38% af de elever, der blev udsluset til ledighed, mener, at de har fået vejledning i forbindelse hermed. Ligeledes er det bemærkelsesværdigt, at #kun# 72% af de elever, der startede på en EUD og 67% af de, der startede på en gymnasial uddannelse, mener, at de blev vejledt i den forbindelse. Ikke mindst på grund af de metodiske problemstillinger, der kan rejses i tilknytning til undersøgelsen, bør en tolkning af undersøgelsesresultaterne ske med stor forsigtighed. Overordnet synes der dog belæg for at konkludere følgende: # Den vejledning og udslusning, der skal ske fra produktionsskolerne, skal tage højde for, at elevgruppen efterfølgende orienterer sig mod en bred vifte af uddannelses- og erhvervstilbud. Der er i denne henseende således tale om en meget segmenteret elevgruppe. # Videre skal en vejledning og udslusning forholde sig til, at en stor andel af elevgruppen # også på udslusningstidspunktet # tilsyneladende forsat er søgende og uklare i forhold til et endeligt uddannelses- og erhvervsvalg. 9

10 # Og endelig en udslusning forholde sig til, at selve udslusningsprocessen # her i form af en vejledning # ubetinget synes at kunne tolkes og forstås forskelligt af hhv. vejleder og den vejledte. De udfordringer, der direkte eller indirekte synes at rejse sig på baggrund af disse konklusioner, peger samlet set på behovet for, at den vejledning, der sker i forbindelse med en udslusning, forholder sig aktivt til en realkompetenceproblematik. Således synes det vigtigt - ikke mindst i forhold til en marginaliseringstruet gruppe - at der sker en synliggørelse og en første akkreditering af en samlet kompetenceprofil, med fokus såvel på formelle som ikke formelle kompetencer. Alene gennem denne synliggørelse og akkreditering af en realkompetence er det i realiteten muligt at forholde sig pro-aktivt til de problemstillinger, der er rejst af ovennævnte undersøgelse. På nuværende tidspunkt foreligger der imidelrtid ikke redskaber og metoder, som kan anvendes til en sådan realkompetencevurdering i produktionsskoleregi. Denne fokusering og prioritering på en realkompetencevurdering skal endvidere ses på baggrund af, at der inden for de seneste år er sket en markant individualisering den praktiserede læringsforståelse i EUD-sammenhænge, hvor der stilles øgede krav til elevernes personlige og sociale kompetencer; ud over de traditionelle krav til de faglige kompetencer. Som et direkte udtryk for individualiseringen af erhvervsuddannelsesforløb stilles der endvidere krav om, at erhvervsskolerne skal udvikle metoder til realkompetencevurdering af eleverne ved optagelse. Denne udvikling rejser samlet set nye og store krav til vejledningen og pædagogikken på produktionsskolerne. Kravene til dokumentation af elevernes realkompetence # særligt de kompetencer som er opnået via produktionsskoleopholdet # er således stigende. Dette skal også ses i perspektivet af, at undervisergruppen inden produktionsskoleområdet typisk har en håndværksmæssig baggrund, uden en skriftlig dokumentationserfaring. Skolerne er heller ikke præget af en skriftlig kultur i øvrigt # som er en forudsætning for kvalificeret dokumentation. Dette får betydning for eleverne på flere måder: (a) for det første ved at eleverne ikke har/får kvalificerede redskaber til at blive bevidste om egen kompetence(udvikling) # og (b) for det andet ved at elverne ikke i tilstrækkelig grad oplever/fastholder resultaterne af den vejledningsindsats som foregår. Men også set i et større perspektiv er det vigtigt at kvalificere lærernes realkompetencevurdering af eleverne. Ved indgangen på et produktionsskoleophold kan læreren dermed blive mere præcis på elevens ressourcer og udfordringer, og dermed støtte eleven mere kvalificeret. Og i den anden ende skal eleven udsluses i erhvervsuddannelse eller job. Også her er det særdeles vigtigt, at arbejde målrette hen imod de realkompetencer, det kræver at indgå i henholdsvis en erhvervsuddannelse og et arbejde. I dag står disse realkompetencekrav utydeligt for produktionsskolelæreren, som primært må trække på sin egen erfaring (der er fra helt andre betingelser, som ikke eksistere længere). Der er med andre ord et stort behov for at kvalificere produktionsskolens medarbejdere i retning af metodisk og færdighedsmæssigt at arbejde med en realkompetencevurdering af elevgruppen. Intentionen med dette projekt er at udvikle et koncept # en såkaldt "værktøjskasse" # som kan anvendes i produktionsskoleregi i forhold til en realkompetencevurdering af elevgruppen. Projektet gennemføres med Randers Produktionsskole som projektansvarlig, og med yderligere deltagelse af Odense Produktionshøjskole, Ålborg Produktionsskole # samt Københavns Produktionsskole. Det er videre en forudsætning for deltagelse, at den enkelte produktionsskole kan præstere en lokal erhvervsskole som samarbejdspartner (handelsskole, teknisk skole, sosu-skole, landbrugsskole el.lign.). Projektet tænkes gennemført i perioden mellem januar 2005 til november Projektets målgruppe Projektet henvender sig primært til følgende målgrupper: For det første en gruppe af undervisere og vejledere fra de deltagende produktionsskoler, som via den daglige praksis # direkte eller indirekte # har fokus på en videre udslusning af skolernes elevgruppe; primært til øvrige institutioner på ungdomsuddannelsesområdet eller til varig beskæftigelse. Målgruppen vil have forskellige praksiserfaringer i forhold til en vejledning og vil ligeledes være på forskellige vidensniveauer, idet det gælder den teoretiske og metodiske ramme for en vejlednings- og udslusningsindsats. Det er derfor en vigtig pointe, at det udviklede redskab til en realkompetencevurdering, fleksibelt skal kunne anvendes med udbytte af en bredt sammensat målgruppe. For det andet relevante undervisere og vejledere fra samarbejdende erhvervsskoler i de deltagende produktionsskolers nærområde, hvor elever fra produktionskoleregi typisk visiteres videre til. Også for denne målgruppe vil det gælde, at enkeltpersoner vil have forskellige praksiserfaringer og teoretisk/metodisk viden om vejledning og udslusning, hvilket igen fordrer en høj grad af fleksibilitet og rummelighed i det udviklede koncept til en realkompetencevurdering. For det tredie en gruppe af øvrige institutioner og ressourcepersoner med interesse for vejledning af unge, som på grund af manglende afklaring omkring uddannelses- og erhvervsvalg må karakteriseres som potentielt marginaliseringstruet. Denne målgruppe rummer også undervisere og vejleder fra landets øvrige produktionsskoler og erhvervsskoler. For det fjerde gruppen af produktionsskoleelever - såvel inden for den aktuelle projektperiode som efterfølgende, der aktivt vil indgå en afprøvning af de udviklede koncepter. Projektets overordnede mål Det overordnede formål med projektet er at styrke produktionsskolernes udslusning af elever til hhv. kompetencegivende erhvervsuddannelse og til varig beskæftigelse, idet der lægges vægt på at afdække den enkelte elevs realkompetence; såvel langsigtet i forhold til en ønsket uddannelse/beskæftigelse # som umiddelbart i forhold til at kunne gennemføre et kompetencegivende uddannelsesforløb. 10

11 Projektets delmål Omkring projektets delmål gælder følgende: Samlede delmål Den samlede målsætning for projektet er følgende: For det første at skabe et overblik over de delredskaber og fragmentariske erfaringer, som allerede findes inden for produktionsskolesektoren i forhold til at kortlægge elevgruppens realkompetence. For det andet udvikles en såkaldt "værktøjskasse", der kan anvendes ved en realkompetencevurdering af produktionsskolernes elevgruppe, som i uddannelsesmæssig henseende må karakteriseres som "marginaliseringstruede" (jf. næste afsnit). For det tredje kvalificeres undervisere og vejledere på de deltagende produktionsskoler i forhold til anvendelsen af den udviklede værktøjskasse. Denne kvalificering indgår som en integreret del af den samlede udvikling af konceptet. For det fjerde formidles den udviklede værktøjskasse til realkompetencevurdering af marginaliseringstruede unge til landets øvrige produktions- og erhvervsskoler. Målsætning, specifikt i relation til intentionen om at udvikle en "værktøjskasse" I forhold til den specifikke delmålsætning om at udvikle en værktøjskasse, der kan anvendes ved en realkompetencevurdering af marginaliseringstruede unge, gælder følgende: *Realkompetencevurdering af unge som starter på en produktionsskole, hvor der sker en afdækning af den unges personlige, sociale og faglige kompetencer i forhold til at indgå i et integreret produktions- og læringsfællesskab. *Realkompetence-CV som overskueligt illustrerer den unges realkompetence i skemaform. *Portfolie som dokumenterer opnået realkompetence i værkstedskonteksten (modsat procesfolie som primært dokumenterer processen mod produkt). *EUD-realkompetencevurdering af produktionsskoleelever, bestående af 3 delvurderinger: (a) Læringskompetence (målrettet læring og brug af læringsstrategier); (b) Skolelivskompetence (indgåelse og kvalificeret udnyttelse af læringsmiljøet) - samt (c) Generelle faglige kompetencer (viden, færdigheder og holdninger til det faglige domæne som produktionsskoleværkstedet repræsenterer). EUD-realkompetencevurderingen sigter på at vurderer elevernes potentielle kompetence til at indgå i og profitere af erhvervsskolekonteksten Desuden skal der i værktøjskassen indgå mere procesorienterede redskaber: (a) Procesfolie med visualisering af læreprocesserne; (b) Læringshistorie, et dagsforløb hvor eleverne arbejder med identificering af egen læringshistorier bag deres realkompetence. Målet er bevidsthed om egen livslange # og brede # læring - samt (c) Kompetenceudviklingssamtaler, hvor værkstedslærer og elev struktureret vurderer elevens aktuelle faglige, personlige og sociale kompetencer i værkstedsarbejdet. Værktøjskassen består sidst også i en realkompetence-multimediepræsentation, så eleven kan præsentere udvalgte dele for en erhvervsskole eller potentiel arbejdsgiver. Præsentationen er valgfrit på CD eller papir. Projektets aktiviteter og metoder Projektet gennemføres med følgende faseopdelte forløb: Fase 1, med følgende primære aktiviteter: *Nedsættelse af styregruppe, hvor der deltager en ledelsesrepræsentant fra hver af de medvirkende skoler. Styregruppen får primært til opgave at afgrænse de overordnede rammer for projektets gennemførsel; herunder at definere mål og succeskriterier for projektet. Endvidere er det styregruppens opgave løbende at følge op på, om projektet gennemføres i overensstemmelse med de aftalte betingelser og rammer. Styregruppen udpeger en projektleder, der varetager den daglige koordination i projektet # med reference til styregruppen. Endvidere udpeger styrgruppen en administrativ bistand, som kan supplerer projektlederen. Styregruppen vil mødes gennemsnitligt hver anden måned, hen over den samlede projektperiode. *Nedsættelse af en følgegruppe, hvor der deltager repræsentanter fra relevante faglige miljøer og organisationer, med interesse for udviklingen i og omkring vejledningen af unge til ungdomsuddannelsessektoren. Deltagerkredsen i følgegruppen udpeges på initiativ af projektets styregruppe. Endvidere udarbejder styregruppen et kommissorium for følgegruppens arbejde. Følgegruppens primære opgaver vil være dels at yde sparring i forbindelse med de successivt opnåede projektresultater # og dels at støtte en formidling og en spredning af de således opnåede projektresultater. *Styregruppen udarbejder i et samarbejde med projektlederen et detaljeret projektdesign, hvor tids-, ressource- og handlingsplaner specificeres. Dette projektdesign anvendes # primært af projektlederen - som styringsredskab for det efterfølgende projektarbejde. *Styregruppen opretter # i et samarbejde med projektlederen # et elektronisk projektkonferencerum, der kan anvendes dels i forhold til en intern og ekstern formidling af de successivt opnåede projektresultater og dels til en intern erfaringsudveksling mellem de deltagende skoler og medarbejdere. Dette projektkonferencerum etableres som del af projektets eget web-site. Fase 2 *Der informeres # fra ledelsesside - om projektet på hver af de deltagende skoler. Der lægges vægt på, at disse informationsmøder for en engagerende og motiverende form, hvor det er muligt for medarbejdere at formulere forslag og ideer, som efterfølgende søges integreret i projektets udviklingsarbejde. *Der gennemføres et tværgående udviklingsseminar med deltagelse af repræsentanter fra hver af de medvirkende produktionsskoler. På 11

12 dette udviklingsseminar prioriteres de overordnede tema for projektets udviklingsarbejde, på grundlag af tilbagemeldingerne fra de skoleinterne informationsmøder. På seminaret deltager som minimum den enkelte skoles forstander sammen med to til tre øvrige medarbejdere. Seminaret vil have en varighed af en dag.? Der skabes et overblik over de redskaber, som allerede anvendes inden for produktionsskolesektoren i forhold til at afdække elevgruppens (subsidiært: marginaliseringstruedes)realkompetence. Endvidere opsamles erfaringer med anvendelsen af disse redskaber. Dette overblik generes via en mindre analyse, hvor der dels rettes skriftlig henvendelse til alle landets produktionsskoler og dels tages personlig kontakt (via telefon) til skoler, hvor der viser sig at være erfaringer med at anvende konkrete redskaber og metoder på området. *Der gennemføres et kvalificeringsforløb for hver af de deltagende skoler, hvor der informeres om de teoretiske og metodiske forudsætninger for at arbejde med en realkompetenceafklaring som del af målrettet vejleding og udslusning af marginaliseringstruede unge. Hvert seminar vil have en varighed af 1 dag. *Styregruppen nedsætter # i et samarbejde med projektlederen - en udviklingsgruppe, med deltagelse af repræsentanter fra hver partnerskole. Som udgangspunkt udpeges repræsentanter fra skolernes vejleder- og undervisergruppe til dette udviklingsarbejde. Der kalkuleres med, at der som minimum deltager tre repræsentanter fra hver skole i dette udviklingsarbejde. Udviklingsgruppens primære opgave bliver at designe rammerne for en værktøjskasse, som kan understøtte en realkompetenceafklaring af marginaliseringstruede unge. I forbindelse med dette udviklingsarbejde gennemføres tre internatdage af hver 3 dages varighed. Målet med disse internatdage er dels at få skabt en fælles referenceramme for udviklingsarbejdet og dels at få kickstartet selve udviklingsprocessen. Under disse internatdage vil der dels være ekstern processtøtte og dels eksterne, kvalificerende input af faglig karakter. *På hver af de deltagende skoler nedsættes en projektgruppe, der kan fungere som sparring for de medarbejdere fra skolen, som indgår i det tværgående udviklingsarbejde (jf. ovenfor). Desuden spiller denne skoleinterne projektgruppe en central rolle ved den løbende information omkring resultaterne af det tværgående udviklingsarbejde. Fase 3a *På baggrunden af det udviklede basismateriale (fase 2) udvikles # igen i regi af den tværgående udviklingsgruppe # den egentlige værktøjskasse bestående af multimedieprogram, lærervejledninger og brugermanualer, som kan støtte den praktiske implementering af en realkompetencevurdering. *Der gennemføres en opsamling af de væsentligste resultater og erfaringer fra det første projektår, med fokus på behov for at videreudvikle/justere det efterfølgende projektforløb. *Der gennemføres en skoleintern formidling og drøftelse af de foreløbigt opnåede projektresultater. Fase 3b *Udviklingsarbejdet omkring værktøjskassen færdiggøres. *Der afholdes skoleinterne implementeringsseminarer, hvor værktøjskassen præsenteres for øvrige kollegaer. Dette formidlingsarbejde sker med afsæt i den skoleinterne projektgruppe. Fase 4 *Der gennemføres en praksisnær kompetenceudvikling på de deltagende produktionsskoler, hvor medarbejdergruppen kvalificeres i forhold til anvendelsen af den udviklede værktøjskasse til realkompetenceafklaring af marginaliseringstruede unge. Der lægges her vægt på, at der sker en kvalificering, som indbefatter såvel en teoretisk forståelse af selve realkompetencebegrebet som den operationelle anvendelse af den udviklede værktøjskasse. Fase 5 *Resultatet af projektets udviklingsarbejde samles i et materiale, hvor der lægges vægt på: (a) at der sker en teoretisk/metodisk introduktion til det at arbejde med realkompetenceafklaring som del af en målrettet vejledning; (b) at der sker en brugervenlig præsentation af den udviklede værktøjskasse til realkompetenceafklaring af marginaliseringstruede unge # samt (c) at der angives gode råd ved en implementering af den udviklede værktøjskasse, på baggrund af praksiserfaringer fra selve projektarbejdet. *Der gennemføres minimum tre regionale mainstreamingskonferencer, hvor den udviklede værktøjskasse præsenteres, og hvor der videre sker en perspektivering/tematisering af de allerede opnåede erfaringer, i relation til at anvende værktøjskassen i praksis. På hver konference vil der være indlæg fra (a) medarbejdere, som har været direkte involveret i udviklingsarbejdet; (b) medarbejdere, som har erfaring med den konkrete anvendelse af konceptet # samt (c) ledelsesrepræsentanter, som vil sætte konceptets anvendelse ind i en strategisk sammenhæng, for produktionsskolesektoren som helhed. Til de enkelte konferencer inviteres primært ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra produktionsskolesektoren samt fra erhvervsskolesystemet. Hver konference vil have en varighed af ca. 6 timer. *Projektet evalueres og de opnåede projektresultater og #erfaringer spredes. Ansøgers kompetencer i forhold til målgruppe og projektgennemførelse Ansøger vurderer egen kompetence, i relation til det skitserede projekt, på følgende måde: *Randers Produktionsskoler har tidligere fungeret som projektansvarlig ved gennemførelsen af lokalt forankrede socialfondsprojekter. Skolen har i den forbindelse oparbejdet en ledelsesmæssig og administrativ kompetence, specifikt i forhold til gennemførelsen af socialfondsprojekter. *Randers Produktionsskole har tidligere været ansvarlig for koordination af større udviklingsprojekter, med inddragelse af en række øvrige organisationer i et samarbejdende netværk. *Randers Produktionsskole har specifikt arbejdet med udviklingsprojekter med fokus på et bredt lærings- og kompetencebegreb; som f.eks. med konceptet #De mange Intelligenser#. Gennem dette udviklingsarbejde er også opbygget en faglig kompetence, som vil være af præcis værdi i forhold til det her aktuelle udviklingsarbejde, med fokus på en realkompetencevurdering, resulterende i den bredeste mulige kompetenceprofil. *Randers Produktionsskole har gennem en række udviklingsprojekter opbygget en kompetence i at udvikle multimediebaserede vejlednings- og undervisningsredskaber, som kan suppelere mere traditionelle tilgange og metoder på området. 12

13 Visitation af deltagere I forbindelse med en visitation til projektet lægges der vægt på følgende: *Fra de deltagende skoler visiteres en gruppe af undervisere/vejledere til at deltage i projektets udviklingsarbejde. Denne visitering, idet der lægges vægt på, at denne gruppe af undervisere/vejledere har en vis teoretisk og metodisk forståelse for principperne bag realkompetencebegrebet. Desuden lægges der ved en visitering af denne gruppe yderligere vægt på, at man samlet i gruppen har erfaringer med at udvikle multimediebaserede redskaber, der kan understøtte en traditionel undervisning og vejledning. *Hver af de deltagende skoler er endvidere forpligtet på at visitere en samarbejdende erhvervsskole, fra lokalområdet, som kan indgå som sparringspartner i forbindelse med projektets udviklingsarbejde. Projektets additionalitet Projektets innovative perspektiver vurderes primært at ligge på følgende områder: *For det første udvikles der med projektet et koncept til realkompetenceafklaring også af en marginaliseringstruet gruppe af unge, hvor målet er at skabe synlighed og positiv selverkendelse omkring egne kompetencer # også på det personlige plan. Det udviklede koncept supplerer således mere traditionelle kvalifikations- og kompetenceanalyser, idet der her er fokus på den enkeltes samlede kompetenceprofil. En vejledning/udslusning vil med dette afsæt også primært får en ressourcetilgang, igen som modsætning til den mangel og problemtilgang, som ellers kan præge traditionel vejledning og udslusning. *For det andet vil det udviklede koncept til realkompetenceafklaring ikke alene fokusere på en faglig kompetence # således som hovedparten af de aktuelle udviklingsinitiativer på området aktuelt synes at have fokus på, men også have fokus på en lærings- og skolelivskompetence. *For det tredje satses der med det udviklede koncept til en realkompetenceafklaring også på anvendelse af flere forskellige medier, hvor ikke mindst muligheden for en visuel præsentation prioriteres. *For det fjerde vil elevsiden inddrages aktivt i afdækning og synliggørelse af egen realkompetence, idet det er målet, at konceptet også skal styrke egen refleksion og langsigtet valgkompetence. Evaluering I forhold til en evaluering af projektet påtænkes følgende aktiviteter: *Ved projektstart formulerer projektets styregruppe de overordnede mål og succeskriterier, som evalueringen af projektet skal forholde sig til. Desuden vælger styregruppe en ekstern evaluator. *Den eksterne evaluator formulerer et udkast til evalueringsmetode og fremgangsmåde. Dette udkast drøftes og besluttes endeligt at projektets styregruppe. *I forbindelse med afslutningen af det første projektår (primo 2006) gennemføres en statusevaluering. Formålet med denne statusevaluering er primært at dokumentere de foreløbigt opnåede projektresultater. Videre er det et primært mål med denne statusevaluering at skabe et afsæt for, at medarbejdere fra de deltagende skoler kan forholde sig aktivt i hvilket omfang # og på hvilke konkrete områder, der vil være behov for at justere det fremtidige projektforløb, under henvisning til de overordnede projektmål. Statusevalueringen baseres dels på interviews med en udvalgt deltagergruppe og dels på en systematisering af det materiale og de projektdokumenter, som er produceres under den foreløbige projektperiode. *I forbindelse med afslutningen af projektet (ultimo 2006) gennemføres en endelig afrapportering af projektarbejde. Formålet med denne afrapportering er dels at kortlægge projektets effekt, holdt op mod de oprindeligt formulerede projektmål og succeskriterier; dels at pege på videre udviklingsbehov på grundlag af de opnåede projektresultater - samt dels at skitsere en plan for den videre spredning og nyttiggørelse af de allerede opnåede projekterfaringer. Den afsluttende evaluering baseres - i lighed med statusnotatet - dels på interviews med en udvalgt deltagergruppe og dels på en systematisering af det materiale og de projektdokumenter, som er produceres under den foreløbige projektperiode. Information / erfaringsspredning I forhold til en formidling og spredning af de opnåede projektresultater påtænkes følgende aktiviteter: *Der udarbejdes et samlet materiale # delvist på basis af den gennemførte projektevaluering, hvor der sker en præsentation ikke alene af de udviklede koncept til realkompetencevurdering, men hvor der også sker en teoretisk og metodisk diskussion af begrebet, som dermed også sættes ind i en dansk udviklingssammenhæng på området. *Den udviklede værktøjskasse med tilhørende multimedieprogram, lærervejledning og implementeringsguide distribueres til samtlige produktionsskoler i Danmark (ca. 115 skoler). Endvidere tilbydes skolerne støtte ved en videre implementering af praktisk anvendelse af de udviklede delementer i værktøjskassen. Denne støtte tilbydes som konsulentbistand til kostpris. *Der gennemføres tre regionale mainstreamingskonferencer (jvf, ovenfor, fase 5). 13

14 *Der sker løbende en formidling af de opnåede projektresultater via de deltagende skolers hjemmeside. 14

15 Periodebudget 2005: EBST - Mål 3: Mål 3: Udgifter til aktivitetsgennemførelse (driftsudgifter) (A): Udgifter vedr. projektafvikling Jan-Apr Maj-Aug Sep-Dec Sum 1002 Løn (projektforberedelse - ikke underv.) Løn (projektledelse - ikke underv.) Løn, administrativt personale Løn til vejleder m.m Uddannelse personale/projektledelse Befordring, kost og logi/personale Kontorhold Konsulentydelser Markedsføring, reklame og annoncer Husleje Varme, el m.v Forsikringer m.v Rengøring, løn/materialer m.v Regnskabsassistance Total Notes: Løn (projektledelse - ikke underv.) 480 timer x kr. 215, Løn, administrativt personale 480 timer x kr. 215, Befordring, kost og logi/personale Estimeret udgift Konsulentydelser 1: Etablering af projektorganisation og udarbejdelse af projektdesign; 25 timer x kr. 1060,- incl. moms. 2: Gennemførsel af kortlægning, 60 timer x. kr. 1060,-. incl. moms. 3. Supervision ve d afprøvning af udviklede redskaber: 40 timer x. kr. 1060,- 4: Nedsættelse af skoleinterne projektgrupper; 8 timer x. kr. 1060,- (A): Udgifter til projektafvikling fortsat... Jan-Apr Maj-Aug Sep-Dec Sum Overført subtotal Evaluering Kørsel af deltagere Kost og logi deltagere Udgifter til oprettelse af bankgaranti Andet Total Notes: Andet 1:Etablering og vedligeholdelse af website 2: Udarbejdelse af CD-præsentation (B): Udg. til undervisningspersonale Jan-Apr Maj-Aug Sep-Dec Sum 3001 Løn, internt undervisningspersonale Løn, eksternt undervisningspersonale Eksternt rekvirerede kurser Konsulentydelser Befordring, kost og logi Total Notes: Løn, eksternt undervisningspersonale 1: støtte ved gennemførsel af udviklingsseminar: 140 timer x. kr. 1060,-, incl. moms Befordring, kost og logi Internatudgifter, seminarudgifter og transportudgifter (C): Udgifter til materialer/udstyr Jan-Apr Maj-Aug Sep-Dec Sum 15

16 4001 Ikke-afskriveligt materiale Leje og leasing Vedligeholdelse af udstyr Afskrivning hardware Afskrivning software Afskrivning inventar/materiale Total Notes: Afskrivning inventar/materiale Div. materialer Total aktivitetsgennemførelse Jan-Apr Maj-Aug Sep-Dec Sum (A): Udgifter til projektafvikling (B): Udg. til undervisn.personale (C): Udgifter til materialer/udstyr Total

17 Årsbudget : EBST - Mål 3: Mål 3: Udgifter til aktivitetsgennemførelse (driftsudgifter) (A): Udgifter vedr. projektafvikling Sum 1002 Løn (projektforberedelse - ikke underv.) Løn (projektledelse - ikke underv.) Løn, administrativt personale Løn til vejleder m.m Uddannelse personale/projektledelse Befordring, kost og logi/personale Kontorhold Konsulentydelser Markedsføring, reklame og annoncer Husleje Varme, el m.v Forsikringer m.v Rengøring, løn/materialer m.v Regnskabsassistance Total Notes: Løn (projektledelse - ikke underv.) 420 timer x kr. 215, Løn, administrativt personale 420 timer x kr. 215, Løn til vejleder m.m. 1: Praksnær kvalificering af skolens medarbejdere, 444 timer x kr. 215;- (50% medfinansiering) Befordring, kost og logi/personale Estimeret udgift Konsulentydelser 1: Gennemførsel af statusevaluering: 10 timer x kr. 1060,- incl. moms) 2: støtte ved afprøving af udviklet redskab: 20 timer x kr. 1060;- 3: Støtte ved gennemførsel af implementeringsseminar: 30 timer x. kr. 1060,-, incl. moms 4: Støtte ved udarbejdelse af publikation: 80 timer x. kr. 1060,- incl. moms Markedsføring, reklame og annoncer. Trykning af diverse materialer (A): Udgifter til projektafvikling fortsat Sum Overført subtotal Evaluering Kørsel af deltagere Kost og logi deltagere Udgifter til oprettelse af bankgaranti Andet Total Notes: Evaluering Erfaringsopsamling: 60 timer x. kr. 1060,-, incl. moms Andet 1: Drift af konferencerum: kr ,- 2:Udarbejdelse af CD-Rom materiale: kr ,- (B): Udg. til undervisningspersonale Sum 3001 Løn, internt undervisningspersonale Løn, eksternt undervisningspersonale Eksternt rekvirerede kurser Konsulentydelser Befordring, kost og logi Total Notes: Løn, eksternt undervisningspersonale 1: støtte ved gennemførsel af udviklingsseminar: 50 timer x kr. 1060,- incl. moms 2: Internat for udviklingsgruppe: 60 timer x. kr. 1060,-, incl. moms. 3: Praksisnær kvalificering af skolernes medarbejdergruppe, 80 timer x. kr. 1060,-, incl. moms 4: Støtte ved regionale konferencer, 27 timer x kr. 1060,-, incl. moms Befordring, kost og logi Internatudgifter, seminarudgifter og transportudgifter 17

18 (C): Udgifter til materialer/udstyr Sum 4001 Ikke-afskriveligt materiale Leje og leasing Vedligeholdelse af udstyr Afskrivning hardware Afskrivning software Afskrivning inventar/materiale Total Notes: Afskrivning inventar/materiale Diverse materialer Total aktivitetsgennemførelse Sum (A): Udgifter til projektafvikling (B): Udg. til undervisn.personale (C): Udgifter til materialer/udstyr Total

19 7. Deltagerudgifter Se vedlæg: 7. Deltagerudgifter - 7 (a). Udgifter til deltagere: 2005 Se vedlæg: 7. Deltagerudgifter - 7 (a). Udgifter til deltagere: 2006 Se vedlæg: 7. Deltagerudgifter - 7 (a). Udgifter til deltagere: (a). Udgifter til deltagere: Total Sum Stat Amt Kommune Privat Total Det samlede antal deltagere Sum Kontanthjælpsmodtagere Dagpengemodtagere Førtidspensionister Sygedagpengemodtagere Ansatte Ledere Lærere Iværksættere Forskningspersonale Erhvervs- og arbejdsmarkedsaktører Andre Total (b). Projektets varighed pr. deltager Sum Antal teoritimer pr. deltager Antal praktiktimer pr. deltager Total (c). Samlede antal deltagertimer Sum Det samlede timeantal Total Notes: 19

20 Periodebudget 2005: EBST - Mål 3: Mål 3: Medfinansiering, indtægter m.v. 8. Medfinansiering, indtægter m.v. Jan-Apr Maj-Aug Sep-Dec Sum 6500 Kontant statslig medfinansiering Kontant amtslig medfinansiering Kontant kommunal medfinansiering Total Notes: 8. Medfinansiering, indtægter m.v. fortsat Jan-Apr Maj-Aug Sep-Dec Sum Overført fra forrige side Kontant privat medfinansiering Statslig indirekte medfinansiering Amtslig indirekte medfinansiering Kommunal indirekte medfinansiering Privat indirekte medfinansiering Egne udgifter som medfinansiering Indtægter Anden form for EU-støtte til projektet Total Notes: 20

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Vejen Frem b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, fax

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC RKV påp VUC Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC Et samarbejdsprojektet Undervisningsministeriet VUC Kolding VUF, Voksenuddannelsescenter Fr.berg VUC FYN & FYNs HF-kursus Projektperiode Januar

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-1-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-1-2010 Projekt slut dato: 31-12-2012 Bevilling A: Sjælland: Socialfonden: Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Vedhæftede filer Konsortiestruktur, bilag

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling

Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling Ansøgning om økonomisk støtte til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling d. 26.11.2014 Institutionsoplysninger Ressortministerium Undervisningsministeriet

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland ZBC. Første statusnotat

Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland ZBC. Første statusnotat Talentforløb Ungdomsuddannelserne i Region Sjælland ZBC Første statusnotat 1 Indhold Forord 3 Konklusion og sammenfatning 5 Om projektet og den gennemførte evaluering 7 Projektets målopfyldelse 10 Rammer

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Fra plan til udvikling. Svendborg Erhvervsskole

Fra plan til udvikling. Svendborg Erhvervsskole Fra plan til udvikling Svendborg Erhvervsskole Ekstern evaluering Oktober 2014 1 Indhold Forord 3 Sammenfatning og perspektivering 5 Kort om projektets struktur og indhold 7 Opnåede resultater og erfaringer

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse.

At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. Projektplan 1. Projektets titel At træde i de bedste fodspor fra produktionsskole til erhvervsuddannelse. 2. Formål og mål Projektet vil skabe en bedre overgang fra produktionsskole til erhvervsuddannelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek

Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Fra model til effekt metodisk konceptudvikling af det nye bibliotek Indledning I 2010 udgav Styrelsen for Bibliotek og Medier rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet (FIVS). Rapporten præsenterer

Læs mere

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale

Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning eksempel på udfyldt skema vedlagt materiale Lønberegning Udlæg Tillæg Vederlag Bonus og lignende...må ikke medtages i lønberegning. Medregn kun de tillæg, der kan dokumenteres at være givet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen

100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen 100 nye lektiecaféer Bibliotekskoncepter til lektiehjælp, læring og styrkelse af aktivt medborgerskab Vejledning fra Biblioteksstyrelsen Elektronisk udgave August 2006 Udarbejdet af Ann K. Poulsen Udgivet

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden

Redegørelse for projektets status. Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt

Webudgave CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS. Pædagogisk udviklingsprojekt Kulturel indvielse af forældrene Pædagogisk udviklingsprojekt Følgeforskningsprojekt CHANCEULIGHED NEJ TAK. FLERE MULIGHEDER FOR UDDANNELSE HOS BØRN OG UNGE I HOR SENS 1 Kontaktpersoner: Karin Løvenskjold

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere