Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5."

Transkript

1 1

2 Valgte Prioriteter 1. Informationer til ansøger 2. Projektets navn og adresse 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 4. Kontaktpersoner 5. Projektets indholdsbeskrivelse Periodebudget 2005: EBST - Mål 3: Mål 3: 3.3 Årsbudget : EBST - Mål 3: Mål 3: Deltagerudgifter Periodebudget 2005: EBST - Mål 3: Mål 3: 3.3 Årsbudget : EBST - Mål 3: Mål 3: Socialfondsstøtte kalkulation 10. Samlede udgifter og projektfinansiering 11. Nøgletal 12. Underskriftsblad 13. Erklæringer 2

3 Valgte Prioriteter Projekt start dato: Projekt slut dato: Bevilling A: EBST - Mål 3: Mål 3: 3.3 3

4 1. Informationer til ansøger Erhvervs- og Boligstyrelsen - Mål 3 programmet - Kompetenceudvikling - Tilpasning/fleksibilitet/ livslang læring (Mål 3 - Prioritet 3.3) 4

5 2. Projektets navn og adresse 2. Projektets navn og adresse Projektets titel Virksomhedens/institutionens navn Udvikling og afprøvning af værktøjer til realokompetencevurdering af marginaliseringstruede unge Randers Produktionshøjskole Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon Telefax

6 3. Tilskudsmodtager samt bankoplysninger 3. Tilskudsmodtager - den juridisk ansvarlige for projektet CVR nummer CPR nummer Navn Randers Prodiktionshøjskeole Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon Telefax Hjemmeside (www adresse) Vælg ejerforhold Er tilskudsmodtager moms-registreret? Stat Nej Bank- eller giroforbindelse Pengeinstitut eller girobank BG-Bank Adresse Østervold 43 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Registreringsnummer 1199 Kontonummer Eventuelt gironummer 6

7 4. Kontaktpersoner 4 (a). Den projektansvarlige person Navn Titel Finn Rosenløv Jensen Koordinator Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon Mobiltelefon Telefax (b). Den regnskabsansvarlige person for projektet Navn Titel Erik Hørlyck Nielsen Bogholder Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon Mobiltelefon Telefax (c). Kontaktpersonen på projektet Navn Finn Rosenløv Jensen Titel Adresse Gl. Hobrovej 49 Adresse 2 Adresse 3 Postnummer 8900 By Randers Telefon

8 Mobiltelefon Telefax

9 5. Projektets indholdsbeskrivelse 5. Projektets indholdsbeskrivelse (Mål 3) Kort projektresumé (max 10 linjer) Projektet tager afsæt i stigende behov for at realkompetencevurdere elever på produktionsskoler, som typisk i en uddannelsesmæssig sammenhæng må karakteriseres som "marginaliseringstruet unge". Realkompetencevurderingen skal have fokus primært på elevernes visitering til efterfølgende kompetencegivende uddannelse - subsidiært varig beskæftigelse. I forhold til denne realkompetencevurdering udvikles og afprøves i denne projektsammenhæng et multimediebaseret redskab, som ikke alene vil give et billede af den enkelte elevs samlede kompetenceprofil, men som også vil styrke refleksion og bevidst omkring egne potentialer. Et centralt element i projektet er en kvalificering af undervisere og vejledere fra produktionsskolesektoren i forhold til at anvende det udviklede redskab til en realkompetencevurdering. Baggrunden - hvad ligger bag ønsket om at starte projektet? Projektets baggrund er i korthed følgende: Udslusnings- og vejledningsaspektet er af central betydning for effekten af et gennemført produktionsskoleforløb. Og det såvel i pædagogisk som i uddannelsespolitisk og ressourcemæssig henseende. I den forbindelse kan ikke mindst fremhæves følgende: # At vejledning og udslusning er det centrale omdrejningspunkt for opfyldelsen af den uddannelsespolitiske målsætning, der ligger for produktionsskolesektoren som primært værende uddannelses- og erhvervsforberedende. # At vejledning og udslusning ikke alene kan betragtes som en supplerende aktivitet i forhold til det egentlige produktionsskoleforløb, men i væsentligt omfang også bidrager til at skabe en meningsgivende ramme for den enkelte elev under selve skoleopholdet. Således kan man betragte vejledning og udslusning som en form for forudsætning for det oplevede udbytte af den faglige, pædagogiske og vejledningsmæssige indsats. # At vejledning og udslusning også er et vigtigt måleparametre for produktionsskolens effektivitet og succes; såvel på kort som på mellemlangt sigt. Trods denne vitale betydning for produktionsskolesektoren er vejlednings- og udslusningsaspektet relativt underbelyst, idet der inden for de seneste år kun er foretaget få kvalitative eller kvantitative undersøgelser på området (Jf. dog sporadiske tal/materiale for en udslusningspraksis i:(a) Uddannelse på kryds og tværs, UVM, 2001; (b) Produktionsskolerne i Danmark, UVM, 2000; (c) Produktionsskoleeleverne fastholdes i uddannelse, pressemeddelelse fra UVM, 2003; (d) samspil mellem produktionsskoler og erhvervsskoler, UVM, 2001; (d) udvalgte produktionsskolestatistikker, UVM, 2000 # samt (e) Statistik for produktionsskolerne , UVM, 2003). På initiativ af Foreningen af Produktionsskoler i Danmark er der i perioden mellem november 2003 til februar 2004 gennemført en mindre brugerundersøgelse, med fokus på produktionsskolernes udslusning af elevgruppen. Formålet med undersøgelsen har således været at få belyst respondentgruppens uddannelses- og erhvervsmæssige adfærdsmønster 6-12 måneder efter de har forladt produktionsskolen # samt hvilken vejledning de har modtaget i forbindelse med denne udslusning. Fire produktionsskoler har deltaget i undersøgelsen, hvor der er foretaget interviews med i alt 172 produktionsskoleelever. De fire skoler er: Odense Produktionshøjskole, Medieskolen Lyngby, Københavns Produktionsskole og Produktionsskolen i Gladsaxe. I forhold til en vurdering af undersøgelsens repræsentativitet og validitet - holdt op mod den samlede gruppe af produktionsskoleelever på årsbasis - kan der peges på en række metodiske problemstillinger. Eksempelvis udgør den inddragne respondentgruppe kun ca. 1,5% af den samlede, årlige deltagergruppe på landets produktionsskoler. Videre er ca. 80% af de interviewede alene hentet fra en af de deltagende skoler. Hovedpointerne i undersøgelsens resultater må dog siges at være relativt klare og repræsenterer således en tendens, der som minimum lægger op til yderligere undersøgelser og udviklingsinitiativer. Hovedpointerne i undersøgelsen er således følgende: # Den største gruppe af elever (30%) starter efter produktionsskoleopholdet på en ordinær uddannelse (AVU, gymnasiale uddannelse, EUD, SOSU, AMU m.v.). Den resterende elevgruppe fordeler sig på ordinære vilkår (23%), ledighed (17%), beskæftigelse med tilskud (6%), anden produktionsskole (5%), anden uddannelse (5%), folkeoplysning m.v. (1%) - samt andet (barsel, sygdom, militærtjeneste m.v.) ( 13%). # Undersøgelsen viser, at en bemærkelsesværdig stor andel af respondentgruppen (mere end 60%) foretager flere skift i løbet af det første år efter produktionsskoleopholdet, f.eks. fra ledighed til uddannelse, fra uddannelse til ny uddannelse # og fra uddannelse til arbejde. # I alt har kun omkring halvdelen af respondentgruppen oplyst, at de har modtaget en eller anden form for vejledning i forbindelse med udslusningen. Dette skal yderligere ses i sammenhæng med, at kun 25% af de elever, der blev udsluset til beskæftigelse på ordinære vilkår og 38% af de elever, der blev udsluset til ledighed, mener, at de har fået vejledning i forbindelse hermed. Ligeledes er det bemærkelsesværdigt, at #kun# 72% af de elever, der startede på en EUD og 67% af de, der startede på en gymnasial uddannelse, mener, at de blev vejledt i den forbindelse. Ikke mindst på grund af de metodiske problemstillinger, der kan rejses i tilknytning til undersøgelsen, bør en tolkning af undersøgelsesresultaterne ske med stor forsigtighed. Overordnet synes der dog belæg for at konkludere følgende: # Den vejledning og udslusning, der skal ske fra produktionsskolerne, skal tage højde for, at elevgruppen efterfølgende orienterer sig mod en bred vifte af uddannelses- og erhvervstilbud. Der er i denne henseende således tale om en meget segmenteret elevgruppe. # Videre skal en vejledning og udslusning forholde sig til, at en stor andel af elevgruppen # også på udslusningstidspunktet # tilsyneladende forsat er søgende og uklare i forhold til et endeligt uddannelses- og erhvervsvalg. 9

10 # Og endelig en udslusning forholde sig til, at selve udslusningsprocessen # her i form af en vejledning # ubetinget synes at kunne tolkes og forstås forskelligt af hhv. vejleder og den vejledte. De udfordringer, der direkte eller indirekte synes at rejse sig på baggrund af disse konklusioner, peger samlet set på behovet for, at den vejledning, der sker i forbindelse med en udslusning, forholder sig aktivt til en realkompetenceproblematik. Således synes det vigtigt - ikke mindst i forhold til en marginaliseringstruet gruppe - at der sker en synliggørelse og en første akkreditering af en samlet kompetenceprofil, med fokus såvel på formelle som ikke formelle kompetencer. Alene gennem denne synliggørelse og akkreditering af en realkompetence er det i realiteten muligt at forholde sig pro-aktivt til de problemstillinger, der er rejst af ovennævnte undersøgelse. På nuværende tidspunkt foreligger der imidelrtid ikke redskaber og metoder, som kan anvendes til en sådan realkompetencevurdering i produktionsskoleregi. Denne fokusering og prioritering på en realkompetencevurdering skal endvidere ses på baggrund af, at der inden for de seneste år er sket en markant individualisering den praktiserede læringsforståelse i EUD-sammenhænge, hvor der stilles øgede krav til elevernes personlige og sociale kompetencer; ud over de traditionelle krav til de faglige kompetencer. Som et direkte udtryk for individualiseringen af erhvervsuddannelsesforløb stilles der endvidere krav om, at erhvervsskolerne skal udvikle metoder til realkompetencevurdering af eleverne ved optagelse. Denne udvikling rejser samlet set nye og store krav til vejledningen og pædagogikken på produktionsskolerne. Kravene til dokumentation af elevernes realkompetence # særligt de kompetencer som er opnået via produktionsskoleopholdet # er således stigende. Dette skal også ses i perspektivet af, at undervisergruppen inden produktionsskoleområdet typisk har en håndværksmæssig baggrund, uden en skriftlig dokumentationserfaring. Skolerne er heller ikke præget af en skriftlig kultur i øvrigt # som er en forudsætning for kvalificeret dokumentation. Dette får betydning for eleverne på flere måder: (a) for det første ved at eleverne ikke har/får kvalificerede redskaber til at blive bevidste om egen kompetence(udvikling) # og (b) for det andet ved at elverne ikke i tilstrækkelig grad oplever/fastholder resultaterne af den vejledningsindsats som foregår. Men også set i et større perspektiv er det vigtigt at kvalificere lærernes realkompetencevurdering af eleverne. Ved indgangen på et produktionsskoleophold kan læreren dermed blive mere præcis på elevens ressourcer og udfordringer, og dermed støtte eleven mere kvalificeret. Og i den anden ende skal eleven udsluses i erhvervsuddannelse eller job. Også her er det særdeles vigtigt, at arbejde målrette hen imod de realkompetencer, det kræver at indgå i henholdsvis en erhvervsuddannelse og et arbejde. I dag står disse realkompetencekrav utydeligt for produktionsskolelæreren, som primært må trække på sin egen erfaring (der er fra helt andre betingelser, som ikke eksistere længere). Der er med andre ord et stort behov for at kvalificere produktionsskolens medarbejdere i retning af metodisk og færdighedsmæssigt at arbejde med en realkompetencevurdering af elevgruppen. Intentionen med dette projekt er at udvikle et koncept # en såkaldt "værktøjskasse" # som kan anvendes i produktionsskoleregi i forhold til en realkompetencevurdering af elevgruppen. Projektet gennemføres med Randers Produktionsskole som projektansvarlig, og med yderligere deltagelse af Odense Produktionshøjskole, Ålborg Produktionsskole # samt Københavns Produktionsskole. Det er videre en forudsætning for deltagelse, at den enkelte produktionsskole kan præstere en lokal erhvervsskole som samarbejdspartner (handelsskole, teknisk skole, sosu-skole, landbrugsskole el.lign.). Projektet tænkes gennemført i perioden mellem januar 2005 til november Projektets målgruppe Projektet henvender sig primært til følgende målgrupper: For det første en gruppe af undervisere og vejledere fra de deltagende produktionsskoler, som via den daglige praksis # direkte eller indirekte # har fokus på en videre udslusning af skolernes elevgruppe; primært til øvrige institutioner på ungdomsuddannelsesområdet eller til varig beskæftigelse. Målgruppen vil have forskellige praksiserfaringer i forhold til en vejledning og vil ligeledes være på forskellige vidensniveauer, idet det gælder den teoretiske og metodiske ramme for en vejlednings- og udslusningsindsats. Det er derfor en vigtig pointe, at det udviklede redskab til en realkompetencevurdering, fleksibelt skal kunne anvendes med udbytte af en bredt sammensat målgruppe. For det andet relevante undervisere og vejledere fra samarbejdende erhvervsskoler i de deltagende produktionsskolers nærområde, hvor elever fra produktionskoleregi typisk visiteres videre til. Også for denne målgruppe vil det gælde, at enkeltpersoner vil have forskellige praksiserfaringer og teoretisk/metodisk viden om vejledning og udslusning, hvilket igen fordrer en høj grad af fleksibilitet og rummelighed i det udviklede koncept til en realkompetencevurdering. For det tredie en gruppe af øvrige institutioner og ressourcepersoner med interesse for vejledning af unge, som på grund af manglende afklaring omkring uddannelses- og erhvervsvalg må karakteriseres som potentielt marginaliseringstruet. Denne målgruppe rummer også undervisere og vejleder fra landets øvrige produktionsskoler og erhvervsskoler. For det fjerde gruppen af produktionsskoleelever - såvel inden for den aktuelle projektperiode som efterfølgende, der aktivt vil indgå en afprøvning af de udviklede koncepter. Projektets overordnede mål Det overordnede formål med projektet er at styrke produktionsskolernes udslusning af elever til hhv. kompetencegivende erhvervsuddannelse og til varig beskæftigelse, idet der lægges vægt på at afdække den enkelte elevs realkompetence; såvel langsigtet i forhold til en ønsket uddannelse/beskæftigelse # som umiddelbart i forhold til at kunne gennemføre et kompetencegivende uddannelsesforløb. 10

11 Projektets delmål Omkring projektets delmål gælder følgende: Samlede delmål Den samlede målsætning for projektet er følgende: For det første at skabe et overblik over de delredskaber og fragmentariske erfaringer, som allerede findes inden for produktionsskolesektoren i forhold til at kortlægge elevgruppens realkompetence. For det andet udvikles en såkaldt "værktøjskasse", der kan anvendes ved en realkompetencevurdering af produktionsskolernes elevgruppe, som i uddannelsesmæssig henseende må karakteriseres som "marginaliseringstruede" (jf. næste afsnit). For det tredje kvalificeres undervisere og vejledere på de deltagende produktionsskoler i forhold til anvendelsen af den udviklede værktøjskasse. Denne kvalificering indgår som en integreret del af den samlede udvikling af konceptet. For det fjerde formidles den udviklede værktøjskasse til realkompetencevurdering af marginaliseringstruede unge til landets øvrige produktions- og erhvervsskoler. Målsætning, specifikt i relation til intentionen om at udvikle en "værktøjskasse" I forhold til den specifikke delmålsætning om at udvikle en værktøjskasse, der kan anvendes ved en realkompetencevurdering af marginaliseringstruede unge, gælder følgende: *Realkompetencevurdering af unge som starter på en produktionsskole, hvor der sker en afdækning af den unges personlige, sociale og faglige kompetencer i forhold til at indgå i et integreret produktions- og læringsfællesskab. *Realkompetence-CV som overskueligt illustrerer den unges realkompetence i skemaform. *Portfolie som dokumenterer opnået realkompetence i værkstedskonteksten (modsat procesfolie som primært dokumenterer processen mod produkt). *EUD-realkompetencevurdering af produktionsskoleelever, bestående af 3 delvurderinger: (a) Læringskompetence (målrettet læring og brug af læringsstrategier); (b) Skolelivskompetence (indgåelse og kvalificeret udnyttelse af læringsmiljøet) - samt (c) Generelle faglige kompetencer (viden, færdigheder og holdninger til det faglige domæne som produktionsskoleværkstedet repræsenterer). EUD-realkompetencevurderingen sigter på at vurderer elevernes potentielle kompetence til at indgå i og profitere af erhvervsskolekonteksten Desuden skal der i værktøjskassen indgå mere procesorienterede redskaber: (a) Procesfolie med visualisering af læreprocesserne; (b) Læringshistorie, et dagsforløb hvor eleverne arbejder med identificering af egen læringshistorier bag deres realkompetence. Målet er bevidsthed om egen livslange # og brede # læring - samt (c) Kompetenceudviklingssamtaler, hvor værkstedslærer og elev struktureret vurderer elevens aktuelle faglige, personlige og sociale kompetencer i værkstedsarbejdet. Værktøjskassen består sidst også i en realkompetence-multimediepræsentation, så eleven kan præsentere udvalgte dele for en erhvervsskole eller potentiel arbejdsgiver. Præsentationen er valgfrit på CD eller papir. Projektets aktiviteter og metoder Projektet gennemføres med følgende faseopdelte forløb: Fase 1, med følgende primære aktiviteter: *Nedsættelse af styregruppe, hvor der deltager en ledelsesrepræsentant fra hver af de medvirkende skoler. Styregruppen får primært til opgave at afgrænse de overordnede rammer for projektets gennemførsel; herunder at definere mål og succeskriterier for projektet. Endvidere er det styregruppens opgave løbende at følge op på, om projektet gennemføres i overensstemmelse med de aftalte betingelser og rammer. Styregruppen udpeger en projektleder, der varetager den daglige koordination i projektet # med reference til styregruppen. Endvidere udpeger styrgruppen en administrativ bistand, som kan supplerer projektlederen. Styregruppen vil mødes gennemsnitligt hver anden måned, hen over den samlede projektperiode. *Nedsættelse af en følgegruppe, hvor der deltager repræsentanter fra relevante faglige miljøer og organisationer, med interesse for udviklingen i og omkring vejledningen af unge til ungdomsuddannelsessektoren. Deltagerkredsen i følgegruppen udpeges på initiativ af projektets styregruppe. Endvidere udarbejder styregruppen et kommissorium for følgegruppens arbejde. Følgegruppens primære opgaver vil være dels at yde sparring i forbindelse med de successivt opnåede projektresultater # og dels at støtte en formidling og en spredning af de således opnåede projektresultater. *Styregruppen udarbejder i et samarbejde med projektlederen et detaljeret projektdesign, hvor tids-, ressource- og handlingsplaner specificeres. Dette projektdesign anvendes # primært af projektlederen - som styringsredskab for det efterfølgende projektarbejde. *Styregruppen opretter # i et samarbejde med projektlederen # et elektronisk projektkonferencerum, der kan anvendes dels i forhold til en intern og ekstern formidling af de successivt opnåede projektresultater og dels til en intern erfaringsudveksling mellem de deltagende skoler og medarbejdere. Dette projektkonferencerum etableres som del af projektets eget web-site. Fase 2 *Der informeres # fra ledelsesside - om projektet på hver af de deltagende skoler. Der lægges vægt på, at disse informationsmøder for en engagerende og motiverende form, hvor det er muligt for medarbejdere at formulere forslag og ideer, som efterfølgende søges integreret i projektets udviklingsarbejde. *Der gennemføres et tværgående udviklingsseminar med deltagelse af repræsentanter fra hver af de medvirkende produktionsskoler. På 11

12 dette udviklingsseminar prioriteres de overordnede tema for projektets udviklingsarbejde, på grundlag af tilbagemeldingerne fra de skoleinterne informationsmøder. På seminaret deltager som minimum den enkelte skoles forstander sammen med to til tre øvrige medarbejdere. Seminaret vil have en varighed af en dag.? Der skabes et overblik over de redskaber, som allerede anvendes inden for produktionsskolesektoren i forhold til at afdække elevgruppens (subsidiært: marginaliseringstruedes)realkompetence. Endvidere opsamles erfaringer med anvendelsen af disse redskaber. Dette overblik generes via en mindre analyse, hvor der dels rettes skriftlig henvendelse til alle landets produktionsskoler og dels tages personlig kontakt (via telefon) til skoler, hvor der viser sig at være erfaringer med at anvende konkrete redskaber og metoder på området. *Der gennemføres et kvalificeringsforløb for hver af de deltagende skoler, hvor der informeres om de teoretiske og metodiske forudsætninger for at arbejde med en realkompetenceafklaring som del af målrettet vejleding og udslusning af marginaliseringstruede unge. Hvert seminar vil have en varighed af 1 dag. *Styregruppen nedsætter # i et samarbejde med projektlederen - en udviklingsgruppe, med deltagelse af repræsentanter fra hver partnerskole. Som udgangspunkt udpeges repræsentanter fra skolernes vejleder- og undervisergruppe til dette udviklingsarbejde. Der kalkuleres med, at der som minimum deltager tre repræsentanter fra hver skole i dette udviklingsarbejde. Udviklingsgruppens primære opgave bliver at designe rammerne for en værktøjskasse, som kan understøtte en realkompetenceafklaring af marginaliseringstruede unge. I forbindelse med dette udviklingsarbejde gennemføres tre internatdage af hver 3 dages varighed. Målet med disse internatdage er dels at få skabt en fælles referenceramme for udviklingsarbejdet og dels at få kickstartet selve udviklingsprocessen. Under disse internatdage vil der dels være ekstern processtøtte og dels eksterne, kvalificerende input af faglig karakter. *På hver af de deltagende skoler nedsættes en projektgruppe, der kan fungere som sparring for de medarbejdere fra skolen, som indgår i det tværgående udviklingsarbejde (jf. ovenfor). Desuden spiller denne skoleinterne projektgruppe en central rolle ved den løbende information omkring resultaterne af det tværgående udviklingsarbejde. Fase 3a *På baggrunden af det udviklede basismateriale (fase 2) udvikles # igen i regi af den tværgående udviklingsgruppe # den egentlige værktøjskasse bestående af multimedieprogram, lærervejledninger og brugermanualer, som kan støtte den praktiske implementering af en realkompetencevurdering. *Der gennemføres en opsamling af de væsentligste resultater og erfaringer fra det første projektår, med fokus på behov for at videreudvikle/justere det efterfølgende projektforløb. *Der gennemføres en skoleintern formidling og drøftelse af de foreløbigt opnåede projektresultater. Fase 3b *Udviklingsarbejdet omkring værktøjskassen færdiggøres. *Der afholdes skoleinterne implementeringsseminarer, hvor værktøjskassen præsenteres for øvrige kollegaer. Dette formidlingsarbejde sker med afsæt i den skoleinterne projektgruppe. Fase 4 *Der gennemføres en praksisnær kompetenceudvikling på de deltagende produktionsskoler, hvor medarbejdergruppen kvalificeres i forhold til anvendelsen af den udviklede værktøjskasse til realkompetenceafklaring af marginaliseringstruede unge. Der lægges her vægt på, at der sker en kvalificering, som indbefatter såvel en teoretisk forståelse af selve realkompetencebegrebet som den operationelle anvendelse af den udviklede værktøjskasse. Fase 5 *Resultatet af projektets udviklingsarbejde samles i et materiale, hvor der lægges vægt på: (a) at der sker en teoretisk/metodisk introduktion til det at arbejde med realkompetenceafklaring som del af en målrettet vejledning; (b) at der sker en brugervenlig præsentation af den udviklede værktøjskasse til realkompetenceafklaring af marginaliseringstruede unge # samt (c) at der angives gode råd ved en implementering af den udviklede værktøjskasse, på baggrund af praksiserfaringer fra selve projektarbejdet. *Der gennemføres minimum tre regionale mainstreamingskonferencer, hvor den udviklede værktøjskasse præsenteres, og hvor der videre sker en perspektivering/tematisering af de allerede opnåede erfaringer, i relation til at anvende værktøjskassen i praksis. På hver konference vil der være indlæg fra (a) medarbejdere, som har været direkte involveret i udviklingsarbejdet; (b) medarbejdere, som har erfaring med den konkrete anvendelse af konceptet # samt (c) ledelsesrepræsentanter, som vil sætte konceptets anvendelse ind i en strategisk sammenhæng, for produktionsskolesektoren som helhed. Til de enkelte konferencer inviteres primært ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra produktionsskolesektoren samt fra erhvervsskolesystemet. Hver konference vil have en varighed af ca. 6 timer. *Projektet evalueres og de opnåede projektresultater og #erfaringer spredes. Ansøgers kompetencer i forhold til målgruppe og projektgennemførelse Ansøger vurderer egen kompetence, i relation til det skitserede projekt, på følgende måde: *Randers Produktionsskoler har tidligere fungeret som projektansvarlig ved gennemførelsen af lokalt forankrede socialfondsprojekter. Skolen har i den forbindelse oparbejdet en ledelsesmæssig og administrativ kompetence, specifikt i forhold til gennemførelsen af socialfondsprojekter. *Randers Produktionsskole har tidligere været ansvarlig for koordination af større udviklingsprojekter, med inddragelse af en række øvrige organisationer i et samarbejdende netværk. *Randers Produktionsskole har specifikt arbejdet med udviklingsprojekter med fokus på et bredt lærings- og kompetencebegreb; som f.eks. med konceptet #De mange Intelligenser#. Gennem dette udviklingsarbejde er også opbygget en faglig kompetence, som vil være af præcis værdi i forhold til det her aktuelle udviklingsarbejde, med fokus på en realkompetencevurdering, resulterende i den bredeste mulige kompetenceprofil. *Randers Produktionsskole har gennem en række udviklingsprojekter opbygget en kompetence i at udvikle multimediebaserede vejlednings- og undervisningsredskaber, som kan suppelere mere traditionelle tilgange og metoder på området. 12

13 Visitation af deltagere I forbindelse med en visitation til projektet lægges der vægt på følgende: *Fra de deltagende skoler visiteres en gruppe af undervisere/vejledere til at deltage i projektets udviklingsarbejde. Denne visitering, idet der lægges vægt på, at denne gruppe af undervisere/vejledere har en vis teoretisk og metodisk forståelse for principperne bag realkompetencebegrebet. Desuden lægges der ved en visitering af denne gruppe yderligere vægt på, at man samlet i gruppen har erfaringer med at udvikle multimediebaserede redskaber, der kan understøtte en traditionel undervisning og vejledning. *Hver af de deltagende skoler er endvidere forpligtet på at visitere en samarbejdende erhvervsskole, fra lokalområdet, som kan indgå som sparringspartner i forbindelse med projektets udviklingsarbejde. Projektets additionalitet Projektets innovative perspektiver vurderes primært at ligge på følgende områder: *For det første udvikles der med projektet et koncept til realkompetenceafklaring også af en marginaliseringstruet gruppe af unge, hvor målet er at skabe synlighed og positiv selverkendelse omkring egne kompetencer # også på det personlige plan. Det udviklede koncept supplerer således mere traditionelle kvalifikations- og kompetenceanalyser, idet der her er fokus på den enkeltes samlede kompetenceprofil. En vejledning/udslusning vil med dette afsæt også primært får en ressourcetilgang, igen som modsætning til den mangel og problemtilgang, som ellers kan præge traditionel vejledning og udslusning. *For det andet vil det udviklede koncept til realkompetenceafklaring ikke alene fokusere på en faglig kompetence # således som hovedparten af de aktuelle udviklingsinitiativer på området aktuelt synes at have fokus på, men også have fokus på en lærings- og skolelivskompetence. *For det tredje satses der med det udviklede koncept til en realkompetenceafklaring også på anvendelse af flere forskellige medier, hvor ikke mindst muligheden for en visuel præsentation prioriteres. *For det fjerde vil elevsiden inddrages aktivt i afdækning og synliggørelse af egen realkompetence, idet det er målet, at konceptet også skal styrke egen refleksion og langsigtet valgkompetence. Evaluering I forhold til en evaluering af projektet påtænkes følgende aktiviteter: *Ved projektstart formulerer projektets styregruppe de overordnede mål og succeskriterier, som evalueringen af projektet skal forholde sig til. Desuden vælger styregruppe en ekstern evaluator. *Den eksterne evaluator formulerer et udkast til evalueringsmetode og fremgangsmåde. Dette udkast drøftes og besluttes endeligt at projektets styregruppe. *I forbindelse med afslutningen af det første projektår (primo 2006) gennemføres en statusevaluering. Formålet med denne statusevaluering er primært at dokumentere de foreløbigt opnåede projektresultater. Videre er det et primært mål med denne statusevaluering at skabe et afsæt for, at medarbejdere fra de deltagende skoler kan forholde sig aktivt i hvilket omfang # og på hvilke konkrete områder, der vil være behov for at justere det fremtidige projektforløb, under henvisning til de overordnede projektmål. Statusevalueringen baseres dels på interviews med en udvalgt deltagergruppe og dels på en systematisering af det materiale og de projektdokumenter, som er produceres under den foreløbige projektperiode. *I forbindelse med afslutningen af projektet (ultimo 2006) gennemføres en endelig afrapportering af projektarbejde. Formålet med denne afrapportering er dels at kortlægge projektets effekt, holdt op mod de oprindeligt formulerede projektmål og succeskriterier; dels at pege på videre udviklingsbehov på grundlag af de opnåede projektresultater - samt dels at skitsere en plan for den videre spredning og nyttiggørelse af de allerede opnåede projekterfaringer. Den afsluttende evaluering baseres - i lighed med statusnotatet - dels på interviews med en udvalgt deltagergruppe og dels på en systematisering af det materiale og de projektdokumenter, som er produceres under den foreløbige projektperiode. Information / erfaringsspredning I forhold til en formidling og spredning af de opnåede projektresultater påtænkes følgende aktiviteter: *Der udarbejdes et samlet materiale # delvist på basis af den gennemførte projektevaluering, hvor der sker en præsentation ikke alene af de udviklede koncept til realkompetencevurdering, men hvor der også sker en teoretisk og metodisk diskussion af begrebet, som dermed også sættes ind i en dansk udviklingssammenhæng på området. *Den udviklede værktøjskasse med tilhørende multimedieprogram, lærervejledning og implementeringsguide distribueres til samtlige produktionsskoler i Danmark (ca. 115 skoler). Endvidere tilbydes skolerne støtte ved en videre implementering af praktisk anvendelse af de udviklede delementer i værktøjskassen. Denne støtte tilbydes som konsulentbistand til kostpris. *Der gennemføres tre regionale mainstreamingskonferencer (jvf, ovenfor, fase 5). 13

14 *Der sker løbende en formidling af de opnåede projektresultater via de deltagende skolers hjemmeside. 14

15 Periodebudget 2005: EBST - Mål 3: Mål 3: Udgifter til aktivitetsgennemførelse (driftsudgifter) (A): Udgifter vedr. projektafvikling Jan-Apr Maj-Aug Sep-Dec Sum 1002 Løn (projektforberedelse - ikke underv.) Løn (projektledelse - ikke underv.) Løn, administrativt personale Løn til vejleder m.m Uddannelse personale/projektledelse Befordring, kost og logi/personale Kontorhold Konsulentydelser Markedsføring, reklame og annoncer Husleje Varme, el m.v Forsikringer m.v Rengøring, løn/materialer m.v Regnskabsassistance Total Notes: Løn (projektledelse - ikke underv.) 480 timer x kr. 215, Løn, administrativt personale 480 timer x kr. 215, Befordring, kost og logi/personale Estimeret udgift Konsulentydelser 1: Etablering af projektorganisation og udarbejdelse af projektdesign; 25 timer x kr. 1060,- incl. moms. 2: Gennemførsel af kortlægning, 60 timer x. kr. 1060,-. incl. moms. 3. Supervision ve d afprøvning af udviklede redskaber: 40 timer x. kr. 1060,- 4: Nedsættelse af skoleinterne projektgrupper; 8 timer x. kr. 1060,- (A): Udgifter til projektafvikling fortsat... Jan-Apr Maj-Aug Sep-Dec Sum Overført subtotal Evaluering Kørsel af deltagere Kost og logi deltagere Udgifter til oprettelse af bankgaranti Andet Total Notes: Andet 1:Etablering og vedligeholdelse af website 2: Udarbejdelse af CD-præsentation (B): Udg. til undervisningspersonale Jan-Apr Maj-Aug Sep-Dec Sum 3001 Løn, internt undervisningspersonale Løn, eksternt undervisningspersonale Eksternt rekvirerede kurser Konsulentydelser Befordring, kost og logi Total Notes: Løn, eksternt undervisningspersonale 1: støtte ved gennemførsel af udviklingsseminar: 140 timer x. kr. 1060,-, incl. moms Befordring, kost og logi Internatudgifter, seminarudgifter og transportudgifter (C): Udgifter til materialer/udstyr Jan-Apr Maj-Aug Sep-Dec Sum 15

16 4001 Ikke-afskriveligt materiale Leje og leasing Vedligeholdelse af udstyr Afskrivning hardware Afskrivning software Afskrivning inventar/materiale Total Notes: Afskrivning inventar/materiale Div. materialer Total aktivitetsgennemførelse Jan-Apr Maj-Aug Sep-Dec Sum (A): Udgifter til projektafvikling (B): Udg. til undervisn.personale (C): Udgifter til materialer/udstyr Total

17 Årsbudget : EBST - Mål 3: Mål 3: Udgifter til aktivitetsgennemførelse (driftsudgifter) (A): Udgifter vedr. projektafvikling Sum 1002 Løn (projektforberedelse - ikke underv.) Løn (projektledelse - ikke underv.) Løn, administrativt personale Løn til vejleder m.m Uddannelse personale/projektledelse Befordring, kost og logi/personale Kontorhold Konsulentydelser Markedsføring, reklame og annoncer Husleje Varme, el m.v Forsikringer m.v Rengøring, løn/materialer m.v Regnskabsassistance Total Notes: Løn (projektledelse - ikke underv.) 420 timer x kr. 215, Løn, administrativt personale 420 timer x kr. 215, Løn til vejleder m.m. 1: Praksnær kvalificering af skolens medarbejdere, 444 timer x kr. 215;- (50% medfinansiering) Befordring, kost og logi/personale Estimeret udgift Konsulentydelser 1: Gennemførsel af statusevaluering: 10 timer x kr. 1060,- incl. moms) 2: støtte ved afprøving af udviklet redskab: 20 timer x kr. 1060;- 3: Støtte ved gennemførsel af implementeringsseminar: 30 timer x. kr. 1060,-, incl. moms 4: Støtte ved udarbejdelse af publikation: 80 timer x. kr. 1060,- incl. moms Markedsføring, reklame og annoncer. Trykning af diverse materialer (A): Udgifter til projektafvikling fortsat Sum Overført subtotal Evaluering Kørsel af deltagere Kost og logi deltagere Udgifter til oprettelse af bankgaranti Andet Total Notes: Evaluering Erfaringsopsamling: 60 timer x. kr. 1060,-, incl. moms Andet 1: Drift af konferencerum: kr ,- 2:Udarbejdelse af CD-Rom materiale: kr ,- (B): Udg. til undervisningspersonale Sum 3001 Løn, internt undervisningspersonale Løn, eksternt undervisningspersonale Eksternt rekvirerede kurser Konsulentydelser Befordring, kost og logi Total Notes: Løn, eksternt undervisningspersonale 1: støtte ved gennemførsel af udviklingsseminar: 50 timer x kr. 1060,- incl. moms 2: Internat for udviklingsgruppe: 60 timer x. kr. 1060,-, incl. moms. 3: Praksisnær kvalificering af skolernes medarbejdergruppe, 80 timer x. kr. 1060,-, incl. moms 4: Støtte ved regionale konferencer, 27 timer x kr. 1060,-, incl. moms Befordring, kost og logi Internatudgifter, seminarudgifter og transportudgifter 17

18 (C): Udgifter til materialer/udstyr Sum 4001 Ikke-afskriveligt materiale Leje og leasing Vedligeholdelse af udstyr Afskrivning hardware Afskrivning software Afskrivning inventar/materiale Total Notes: Afskrivning inventar/materiale Diverse materialer Total aktivitetsgennemførelse Sum (A): Udgifter til projektafvikling (B): Udg. til undervisn.personale (C): Udgifter til materialer/udstyr Total

19 7. Deltagerudgifter Se vedlæg: 7. Deltagerudgifter - 7 (a). Udgifter til deltagere: 2005 Se vedlæg: 7. Deltagerudgifter - 7 (a). Udgifter til deltagere: 2006 Se vedlæg: 7. Deltagerudgifter - 7 (a). Udgifter til deltagere: (a). Udgifter til deltagere: Total Sum Stat Amt Kommune Privat Total Det samlede antal deltagere Sum Kontanthjælpsmodtagere Dagpengemodtagere Førtidspensionister Sygedagpengemodtagere Ansatte Ledere Lærere Iværksættere Forskningspersonale Erhvervs- og arbejdsmarkedsaktører Andre Total (b). Projektets varighed pr. deltager Sum Antal teoritimer pr. deltager Antal praktiktimer pr. deltager Total (c). Samlede antal deltagertimer Sum Det samlede timeantal Total Notes: 19

20 Periodebudget 2005: EBST - Mål 3: Mål 3: Medfinansiering, indtægter m.v. 8. Medfinansiering, indtægter m.v. Jan-Apr Maj-Aug Sep-Dec Sum 6500 Kontant statslig medfinansiering Kontant amtslig medfinansiering Kontant kommunal medfinansiering Total Notes: 8. Medfinansiering, indtægter m.v. fortsat Jan-Apr Maj-Aug Sep-Dec Sum Overført fra forrige side Kontant privat medfinansiering Statslig indirekte medfinansiering Amtslig indirekte medfinansiering Kommunal indirekte medfinansiering Privat indirekte medfinansiering Egne udgifter som medfinansiering Indtægter Anden form for EU-støtte til projektet Total Notes: 20

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling

TUP 2012 Fra Plan til Udvikling VEU Center FYN TUP 2012 Fra Plan til Udvikling Formiddag: 09:30 12:15: Projektpræsentation og forventningsafstemning Velkomst og præsentation af Projektorganisationen v. Kursus- og udviklingschef Else

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0

Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 Ansøgning - Sæt skub i egu 2.0 1. Titel EGU springbrættet til job eller uddannelse. 2. Kommune og Samarbejdspartnere Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Tlf.nr. 64 74 74 74 Email: assens@assens.dk

Læs mere

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Projektansøgning til udviklingsprojekt vedr.: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Unge med uddannelsespålæg

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region:

Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: Ansøgningsskema til puljen på 5 mio. kr. til samfinansiering af projekter mellem kommuner og region: 1 Ansøger Lyngby-Taarbæk Kommune, de praktiserende læger i Lyngby-Taarbæk Kommune og Diabetesskolen

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden a) Projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet - Eventuelle afvigelser fra det oprindeligt planlagte

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere elev- og praktikpladser i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd

VEU- Center FYN. VEU- Center Trekantområdet TUP12. VEU- Center Vest VEU Center-Syd VEU- Center FYN VEU- Center Trekantområdet TUP12 VEU- Center Vest VEU Center-Syd TUP 2012 Fra Plan til Udvikling NVR den 3. april 2014 Kl. Programpunkt 1 Præsentation Lis Hede VEU-Center Trekantområdet

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Regionalfond Denne vejledning følger kontoplanen for Regionalfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema R3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge 16-25-årige i uddannelse Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Flere unge 16 25-årige i uddannelse. Bilag

Læs mere

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281

2. Ansøgningen vedrører Uddannelse: Erhvervsuddannelser Indsatsområde: EUD6281 Revideret projektansøgning som erstatter ansøgningerne Innovationsagenter der skaber værdi (ansøgt af CPH West) og Innovation i organisationer, undervisning og Det tredje rum (ansøgt af Roskilde Tekniske

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune Ansøgning om støtte Fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Mariagerfjord Kommune til projekt: Ansøgning sendes til: Henrik Terp LBR konsulent Det Lokale

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring

Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring Baggrund, retningslinjer og ansøgningsvejledning for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 10 i handlingsplanen: Netværkssamarbejde om læring 1 Initiativet Syddansk Vækstforum ønsker at bidrage til

Læs mere

Danske Bank 9402 4800 1976 86

Danske Bank 9402 4800 1976 86 ANSØGNINGSSKEMA Pilotprojektet - Samtaler og indsatser, der modvirker langtidsledighed Ansøgningen må maksimalt fylde 6 sider i alt. Ansøgning sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering elektronisk

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIK- LINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOM- RÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

Projekt. CSV Erhverv. Afsluttende evaluering

Projekt. CSV Erhverv. Afsluttende evaluering Projekt CSV Erhverv Afsluttende evaluering Februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Konklusion og anbefalinger 5 Mål for projektet 7 Opnåede resultater og erfaringer 9 Opmærksomhedspunkter 22 Efterskrift

Læs mere

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1

Et forløb kan se således ud, fordelt på moduler, emner og formål: Modul 1 3 GDJRJLVNYHMOHGQLQJIRU3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU8GYLNOLQJ6DPVSLORJ 5HVXOWDWHU %HJUXQGHOVHIRUXGGDQQHOVH Projekter er blevet almindelige i danske virksomheder. Hvor projekter før i tiden var af mere teknisk

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, Horizon 2020 VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, Horizon 2020 Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Direkte personaleudgifter 400 Direkte løn projektmedarbejdere, faktisk

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Christoph Schepers Borgergade 12, 1300 Kbh K Kr.

Christoph Schepers Borgergade 12, 1300 Kbh K Kr. ANSØGNINGSSKEMA TIL UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Foreningsnummer 66040 Projektansvarlig Adresse Sprogcoaching som den moderne aftenskoles bidrag til dannelse

Læs mere

Adresse: Lyngby Hovedgade 15 D, 2800 Kgs Lyngby

Adresse: Lyngby Hovedgade 15 D, 2800 Kgs Lyngby Aftenskolens foreningsnummer: 66020 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: IT certifikat for undervisere i bevægelsesfag og kreative fag

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Kommunalt fastholdelsesberedskab 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Ungdommens Uddannelsesvejledning Aarhus-Samsø (forkortet

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Helhedsorienteret undervisning.

Helhedsorienteret undervisning. Helhedsorienteret Undervisning Indledning Helhedsorienteret undervisning er et af fire pædagogiske værktøjer, som er udviklet på initiativ af Fastholdelseskaravanen. I perioden 2013-2016 indgår FastholdelsesTaskforce

Læs mere

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC

Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC RKV påp VUC Realkompetencevurdering et pilotprojekt påp VUC Et samarbejdsprojektet Undervisningsministeriet VUC Kolding VUF, Voksenuddannelsescenter Fr.berg VUC FYN & FYNs HF-kursus Projektperiode Januar

Læs mere

Fredag den 28. august 2009

Fredag den 28. august 2009 Til alle institutioner og private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Til alle efteruddannelsesudvalg Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600

Læs mere

Page 1 of 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Kulturstyrelsen. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes til Kulturstyrelsen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kompetencestrategi Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Med denne beskrivelse af skolens kompetencestrategi vil vi skabe et fælles grundlag for kompetenceudviklingen af skolens medarbejdere. Vi vil bruge

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger

Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskema for støtte til udvikling og genbrug af Open Source komponenter og løsninger Ansøgningsskemaet skal udfyldes og vedlægges ansøgningen. Ansøgningsskema samt projektbeskrivelse sendes til:

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Resultatkontrakt Vedrørende M odtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JO Bmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer:1-33-76-22-12-08 Kontraktens parter Region: Region M idtjylland(r

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr

VEJLEDNING Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, konsulenter/udstyr VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, konsulenter/udstyr Erhvervsstyrelsen, 1. februar 2016 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

direkte:

direkte: Aftenskolens foreningsnummer: 66040 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Projektansvarlig Adresse Service og kvalitet

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S2 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S2

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: rukomuddarb@regionsjaelland.dk eller pr. post til Region

Læs mere

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud

Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud P R O J EKTBESKRIVELSE Samarbejdsprojekt mellem Bikubenfonden og KL/kommunerne om tidlig opsporing og støtte til udsatte børn og familier i dagtilbud Baggrund Dagtilbuddene spiller en afgørende rolle i

Læs mere

Branchetværgående. for undervisere på AMU lederuddannelse

Branchetværgående. for undervisere på AMU lederuddannelse Erfaringer fra Udviklingsprojektet BLUN Branchetværgående LærerUddannelse og Netværk for undervisere på AMU lederuddannelse Konference: Praksisbaseret viden og videnbaseret praksis 6. December 2010 Udviklingsprojektet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: SOSU-Uddannelsen som e-læring 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Poul M. Christensen E-mail: poc@aarhus.dk Telefon: 51186460

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Velkommen til TUP12. Arbejds- og Udviklingsgruppe. Udviklingsseminar 2

Velkommen til TUP12. Arbejds- og Udviklingsgruppe. Udviklingsseminar 2 Velkommen til TUP12 Arbejds- og Udviklingsgruppe Udviklingsseminar 2 Klokken Program d. 24.5.2013 Aktivitet 09.00-9.30 Præsentation af dagens program Revideret projektplan og projektets sigtepunkter (målene)

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf:

Projektejer (kontaktoplysninger) Projektejer er beskæftigelseschef Carsten Lagoni, Torvet 5, 7400 Herning Mail: Tlf: Projekt Ny Start - i Job i Sundhed og Ældre - en målrettet beskæftigelsesrettet indsats til gavn for Sundhed- og Ældreområdet samt flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i Herning kommune. Projektejer

Læs mere

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf.

Baggrund. Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune. Kontaktperson: Træningsenheden Marianne Thomasen Bauneporten 20 2800 Lyngby mth@ltk.dk tlf. Ansøgning om økonomisk tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til styrket genoptræning/ rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i perioden 2011-2014 Ansøger: Lyngby Taarbæk Kommune

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Progressiv læring handler om at arbejde med læringsmiljø, læringsfællesskaber, læringsmål, progression og feedback

Progressiv læring handler om at arbejde med læringsmiljø, læringsfællesskaber, læringsmål, progression og feedback Progressiv læring handler om at arbejde med læringsmiljø, læringsfællesskaber, læringsmål, progression og feedback 1 Progressiv læring er et værktøj til at løse følgende udfordringer: 1. Eleverne har vanskeligt

Læs mere