Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation"

Transkript

1 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009

2 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009

3 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: Publikationen han også hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside Oplag 500 stk. Pris Publikationen er gratis ISBN Trykt udgave: Elektronisk udgave: Design og tryk Schultz Grafisk Trykt i Danmark, marts 2009 Foto Colourbox.com Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf:

4 Forord I de seneste år har vi set en række eksempler på nye samarbejdsformer, hvor private virksomheder og offentlige institutioner går sammen om at udvikle nye innovative løsninger. Samarbejdet udspringer af et ønske fra de private virksomheders side om at få adgang til den offentlige sektors viden og ekspertise og dermed kunne udvikle nye produkter, som kan afsættes både i Danmark og globalt. Fra den offentlige sektors side er samarbejdet ofte motiveret af et ønske om at forbedre kvaliteten af den service, der leveres til borgerne. Der er tale om en ny tendens, som rummer store potentialer, men som hidtidigt har været belyst i ringe grad. Derfor har vi i Erhvervs- og Byggestyrelsen fået Capacent Epinion til at gennemføre en analyse af potentialer og barrierer for offentlig-privat innovationssamarbejde. Analysen viser, at der rundt om i landet og særligt i sundhedssektoren og på hospitalerne er en stor interesse for og eksperimenteres med innovationspartnerskaber. Innovationspartnerskaberne tager typisk udgangspunkt i et dybere kendskab til brugernes behov, fordi det er her, at private virksomheder og offentlige institutioners udviklingshorisont smelter sammen. Når projekterne lykkes, genererer de betydelige fordele for de private virksomheder, der får adgang til at udvikle nye og kommercialiserbare løsninger på baggrund af viden om brugere i den offentlige sektor og muligheden for at teste innovative løsninger sammen med både medarbejdere og borgere. Samtidig rummer innovationspartnerskaberne et stort potentiale for at imødekomme de udfordringer, som den offentlige sektor står overfor. Men analysen viser også, at der er en række barrierer, der skal adresseres, før potentialet i innovationspartnerskaberne kan realiseres. Analysens konklusioner er alene Capacent Epinions, men i Erhvervs- og Byggestyrelsen vil vi bruge viden fra analysen i det fremadrettede arbejde med at forbedre rammerne for offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI). Jeg håber, at vi med analysen kan igangsætte en dialog med både regioner, kommuner og med det private erhvervsliv om, hvordan vi kan fremme offentlig-private innovationspartnerskaber i Danmark. God læselyst! Finn Lauritzen Direktør, Erhvervs- og Byggestyrelsen 3

5 Indhold 1. Indledning Baggrund og formål med undersøgelsen Analysedesign og metode Præsentation af cases Rapportstruktur Resumé Kort om OPI-samarbejde Velfærds- og erhvervsmæssig værdi og potentiale Barrierer for OPI-samarbejde Best practice inden for OPI-samarbejde Deltagernes forslag til initiativer på området OPI-samarbejde Afgrænsning fra andre offentlig-private samarbejdsformer Velfærdsområder/sektorer og projekt sammensætning OPI-samarbejde (forløb, organisering og roller) Brugerinddragelse som gennemgående element i OPI-samarbejde Motivation for deltagelse i OPI-samarbejde Opsamlende typologi for OPI-samarbejder Særligt gunstige rammevilkår for OPI-samarbejde Sundheds- og ældreområdet It-udvikling og digitalisering af forvaltningen Værdien af OPI-samarbejde Den erhvervsmæssige værdi Den velfærdsmæssige værdi Den innovative værdi Barrierer for OPI-samarbejde Fælles oplevede barrierer Finansiering, viden og rådgivning Øvrige fælles oplevede barrierer Specifikke barrierer for private virksomheder Specifikke barrierer for offentlige virksomheder Best practice inden for OPI-samarbejde Håndtering af manglende model for OPI-samarbejde Inspiration fra udlandet OPI-samarbejde i en EU-kontekst Deltagernes forslag til initiativer på området Casebeskrivelser Rekreativt vand (Vandpartnerskabet) Inkubatorstation til fertilitetsbehandlinger KOL-kufferten Borger.dk ElderTech Moderne sengestuer amphi Det interaktive hospital (ihospital) H2 College Survival Training Center Esbjerg Memo (Sverige)

6 7.12. Healthy Helsinki (Finland) Healthy Incentives (UK) A. Oversigt over videncentre,eksperter og rapporter...81 A.1. Videncentre A.2. Eksperter A.3. Rapporter

7 1. Indledning 1.1. Baggrund og formål med undersøgelsen De senere år har der været en stadig større interesse for offentlig-privat innovationssamarbejde (OPI), som er et tæt og gensidigt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder med henblik på nytænkning og udvikling af offentlige løsninger. Det særegne ved OPI-samarbejde, sammenlignet med andre former for offentlig-privat samarbejde, er, at relationen mellem deltagerne ikke kan karakteriseres som et aftager/leverandør-forhold med henblik på levering af en kendt løsning. Deltagerne er derimod udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles definerede problemer. OPI-samarbejde vurderes på den ene side at rumme uforløste erhvervsøkonomiske og velfærdsmæssige potentialer. På den anden side er der en række barrierer for samarbejdsformen, som er med til at forhindre, at disse potentialer bliver forløst. Viden om og erfaringer med samarbejdsformen er stadig begrænset i både Danmark og udlandet. Derfor har Erhvervs- og Byggestyrelsen besluttet at gennemføre en analyse af samarbejdsformen. Formålet med analysen er at foretage en dybtgående caseundersøgelse af, hvordan OPI-samarbejder organiseres og forløber, herunder at kortlægge barrierer og rammebetingelser for succesfulde samarbejder og vise eksempler på best practice. I den forbindelse fokuseres særligt på barrierer og problematikker relateret til udbudsreglerne, da det er erfaringen hidtil, at de kan udgøre en hindring for succesfulde samarbejder. Endvidere gennemføres en vurdering af det erhvervs-, velfærds- og innovationsmæssige potentiale af OPI-samarbejde på baggrund af casene. Det er vigtigt at understrege, at OPI-samarbejde i sagens natur befinder sig i et krydsfelt mellem offentlig og privat innovation. De rammebetingelser for succes og barrierer, som eksisterer i mere rene innovationsformer, eksisterer således også typisk i OPI-samarbejde. Men der er også barrierer/succes faktorer, som knytter sig særskilt til OPI-samarbejdsformen. I nærværende rapport undersøges alle disse forhold, og der trækkes i den forbindelse paralleller til tidligere undersøgelser af især offentlig innovation Analysedesign og metode Analysen baseres på ti danske og tre internationale cases, der alle eksemplificerer forskellige former for OPI-samarbejde. For at finde frem til relevante cases er der foretaget en omfattende desk research og ringerunde blandt de største kommuner, regioner og ministerier i hhv. Danmark, Sverige, Finland og UK. Dette resulterede i en bruttoliste bestående af 55 konkrete projekter. På baggrund af denne bruttoliste udvalgtes de endelige cases i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen. Det har væsentlig betydning for resultaterne, hvilke cases der er blevet valgt til den endelige analyse. Udvælgelsen er sket med afsæt i et most different design med det formål dels at identificere fællestræk på tværs af casene, som er kendetegnende for OPI-samarbejde, dels at vise variationen af OPI-samarbejdsformer på tværs af en ræk- 6

8 ke parametre, som vurderes at have betydning for innovationsprocessernes forløb og organisering. Valget af parametre hviler på interview med eksperter og desk research af eksisterende litteratur inden for offentlig og privat innovation. I tabellen nedenfor listes disse parametre. Tabel 1.1 Parametre til udvælgelse af cases Projektstørrelse (antal deltagere og budget) Forvaltningsniveau (kommunalt, regionalt, stat) Velfærdsområde/sektor (sundhed, ældre, it, etc.) Innovationstype (produkt, service, proces/systemisk) Privat parts motivation for deltagelse Initiering/forankring Grad af forpligtelse Udbudsmodel Innovationsmodel (metode til involvering af virksomheder og brugere) I den forbindelse skal det bemærkes, at der primært er udvalgt cases, der repræsenterer offentlige virksomheder, hvis hovedformål er at servicere borgerne. Tidligere undersøgelser viser nemlig, at det er her, at det offentlige innovationspotentiale er størst 1. Endvidere skal det understreges, at der ikke er foretaget interview med personer, der gerne ville indgå i et OPI-samarbejde, men har valgt det fra. Undersøgelsen dokumenterer således kun direkte erfaringer fra OPI-samarbejde. De danske cases præsenteres nedenfor i forhold til ovenstående parametre. Tabel 1.2 De danske cases Kriterier/ Case ElderTech Moderne sengestuer H2 College Survival Training Center Esbjerg Det interaktive hospital Vandpartnerskabet (rekreativt vand) Borger.dk Størrelse Småt Småt Stort Mellem Småt Mellem Småt Småt Stort Mellem amphi Niveau Miljø Sundhed Sundhed Digitale borgerservices Innovationstype Status Regionalt Ældre Sundhed Bygge- og anlæg og Miljø Produkt, service og organisering Afsluttet (2006) Produkt, service og organisering I gang Produkt Afsluttet (2009) Regionalt Sundhed Produkt, service og organisering Inkubatorstation til fertilitetsbehandling KOLkuffert Kommunalt Kommunalt Kommunalt Velfærdsområde Uddannelse Stat Regionalt Regionalt Stat Regionalt Service Produkt Produkt Produkt, service og organisering Afsluttet Afsluttet I gang Afsluttet (2008) Afsluttet (2007) Produkt og service Afsluttet (2008) Sundhed og it Produkt og organisering Afsluttet (2006) Privat motivation Udvikling Udvikling og leverance Udvikling og leverance Udvikling og leverance Udvikling og leverance Udvikling Udvikling og leverance Udvikling og leverance Udvikling og leverance Udvikling og leverance Initiering Top-down Bottom-up Top-down Top-down Top-down Top-down Bottom-up Bottom-up Top-down Bottom-up Grad af forpligtelse (priv./off.) Innovationsmodel Ingen Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt Udbudsmodel Konkurrencepræget dialog Forsøgsprojekt Fælles selskab Ingen Ingen (ansøgning) Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt SKI Ingen > udviklingskontrakt Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen SKI Ingen (tillægsydelse til eksisterende kontrakt) On the go On the go On the go Prædefineret Prædefineret Prædefineret On the go On the go Prædefineret Prædefineret 1 Bedre innovation i den offentlige sektor (Red Associates & Quartz Strategy Consultants 2005). 7

9 I forhold til udenlandske cases blev UK valgt, fordi landet har en lang tradition for offentlig-privat samarbejde; endvidere valgtes Sverige og Finland, fordi disse landes velfærdssystemer ligner det danske, hvilket formentlig letter erfaringsoverførslen. For hver case er der gennemført dybtgående interview med relevante deltagere fra både offentlige og private virksomheder (to til fem pr. case). Interviewpersonerne fordeler sig på: Beslutningstagere (administrativt niveau) Projektledere fra hhv. den private og offentlige virksomhed Projektdeltagere på praktisk niveau (f.eks. sygeplejersker). Dette har resulteret i i alt 53 interview, hvor innovationsprocessen i de enkelte projekter er belyst fra forskellige væsentlige perspektiver. Hvert interview er gennemført som et semistruktureret kvalitativt interview, hvor følgende hovedtemaer er blevet belyst: Innovationsprocessen (kronologisk forløb, faser og organisering) Oplevede barrierer Rammebetingelser og best practice Input til policy-udvikling. Endvidere er der gennemført en række interview med eksperter på området for at uddybe problemstillinger og perspektivere analysen. Endelig er der gennemført en minisurvey blandt interviewpersonerne for at få prioriteret alle de barrierer, som de har oplevet i de respektive projekter Præsentation af cases Nedenfor præsenteres de enkelte cases kortfattet. Tabel 1.3 Præsentation af cases Vandpartnerskabet (rekreativt vand) Den udvalgte case er projektet rekreativt vand, hvis formål er at udvikle nye metoder til rensning af vand i svømmehaller, så klorindholdet kan reduceres. Projektet involverer Miljøstyrelsen og en række private virksomheder. Inkubatorstation til fertilitetsbehandling Formålet med projektet har været at udvikle en arbejds- og inkubatorstation til fertilitetsbehandling. Arbejdsstationen er blevet udviklet i et tæt samarbejde mellem Københavns Universitet, Herlev Sygehus og den private, engelske virksomhed Ruskinn Technologies. KOL-kufferten Formålet har været at udvikle telemedicinsk behandling til KOL-patienter gennem udvikling af en elektronisk, ledningsfri kuffert, der muliggør kommunikation mellem patient og sygehus over lange afstande. Løsningen er udviklet i et samarbejde mellem Odense Universitetshospital og GITS/ Medisat. Borger.dk Formålet er at udvikle en helt ny samlet digital indgang til det offentlige. Projektet er et flagskib i regeringens strategi for digitalisering af forvaltningen i Danmark og inkluderer IT- og Telestyrelsen, NNIT og en række andre underleverandører. ElderTech Formålet med projektet har været at gøre ældre mere selvhjulpne i eget hjem ved brug af teknologi. Projektet involverer Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet, IBM og Århus Kommune. 8

10 Moderne sengestuer Formålet er at videreudvikle og tilpasse eksisterende teknologi til hospitalssektoren med fokus på sengestuer. Samarbejdet foregår mellem Randers Regionshospital og Region Midtjylland. amphi Formålet er at udvikle en elektronisk ambulancejournal for det præhospitale patientforløb fra skadestedet til modtagelse og indlæggelse på sygehuset. Samarbejdet involverer Falck, Judex og Anæstesisektor Nordjylland (Ålborg Sygehus). Det interaktive hospital Formålet med projektet har været at optimere koordineringsarbejde og daglig drift på operationsafdelinger. Projektet involverer Horsens Hospital, Centre for Pervasive Healthcare ved Aarhus Universitet og teknologileverandøren Medical Insight. H2 College Formålet med projektet har været at bygge Danmarks første CO2-neutrale ungdomsboliger, som er forsynet med vedvarende energi via brint og mikrokraftvarme til el- og varmeforsyning. Projektet involverer Herning Kommune, Boligselskabet Fruehøjgaard og en række underleverandører. Survival Training Center Esbjerg Formålet har været at udvikle nye træningsuddannelser for offshore-medarbejdere i oliesektoren. Esbjerg Kommune og Falck A/S har samarbejdet om konceptudviklingen. Memo (Sverige) Memo er et brugerdrevet innovationsprojekt, som har til formål at udvikle et hjælpemiddel til mennesker med forskellige kognitive og kommunikative vanskeligheder. Samarbejdet involverer Falck Igel og en række offentlige organisationer. Healthy Helsinki (Finland) Formålet med projektet er at udvikle forebyggende løsninger inden for sundhedsområdet. Projektet involverer Helsinki by, Forum Virium og en række private internationale virksomheder såsom Nokia. Healthy Incentives (UK) Formålet med projektet er at skabe en it-platform til at skabe de rette incitamenter i forhold til at helbrede sig selv. Projektet er initieret af fonden og tænketanken The Young Foundation Rapportstruktur Rapporten består af to hoveddele og et bilag. I første del opsamles de tværgående erfaringer fra casene og det resterende dokumentationsmateriale. I anden del beskrives hver enkelt case i dybden, hvor der fokuseres på samarbejds- og innovationsmodellen samt barrierer, rammebetingelser for succes og udbytte/værdi af samarbejdet. Af bilag A fremgår en oversigt over rapporter, videninstitutioner og eksperter, der relaterer sig til OPI-samarbejde. 9

11 2. Resumé Tidligere nationale og internationale undersøgelser konkluderer, at den offentlige sektor har et stort uforløst potentiale for at skabe bedre resultater gennem innovation. Nærværende analyse har undersøgt én bestemt innovationsform, offentlig-privat samarbejde om innovation (OPI), som vurderes at kunne bidrage til at forløse dette potentiale. Analysen er baseret på studier af ti danske og tre internationale cases, desk research af eksisterende rapporter og notater på området og ekspertinterview Kort om OPI-samarbejde OPI-samarbejde er et tæt og gensidigt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder med henblik på nytænkning og udvikling af offentlige løsninger. Det særegne ved OPI-samarbejde, sammenlignet med andre former for offentlig-privat samarbejde, er, at relationen mellem deltagerne ikke kan karakteriseres som et aftager/ leverandør-forhold med henblik på levering af en kendt løsning. Deltagerne er derimod udviklingspartnere, der sammen udforsker nye innovative løsninger på fælles definerede problemer. Det skal dog understreges, at der ikke findes én måde at organisere et OPI-samarbejde på. Variationen er stor blandt de analyserede cases, og der findes således både eksempler på store, velstrukturerede OPI-programmer og på små lokalt forankrede OPI-projekter. I den forbindelse viser analysen også, at private virksomheders motivation for deltagelse i OPI-samarbejde kan være væsensforskellig. Nogle, typisk mindre, virksomheder engagerer sig primært i OPI-samarbejde, fordi de ønsker at udvikle et konkret produkt eller service, som skal leveres til den offentlige sektor. Andre, typisk større virksomheder, engagerer sig i OPI-samarbejde for at opnå generelle udviklingserfaringer inden for en specifik målgruppe. Disse virksomheder forventer derfor typisk ikke, at samarbejdet skal munde ud i en konkret leverance. Endelig er OPI-samarbejde kendetegnet ved en høj grad af brugerinddragelse, enten gennem direkte involvering af slutbrugerne i innovationsprocessen (borgere, patienter, etc.) og/eller ved involvering af offentlige medarbejdere, der fungerer som ambassadører for slutbrugerne og samtidig sikrer faglig kvalitet i løsningerne Velfærds- og erhvervsmæssig værdi og potentiale OPI-samarbejde har på tværs af casene skabt værdi for både borgere, offentlige organisationer og offentligt ansatte gennem bl.a.: Effektivisering af interne offentlige arbejdsgange/processer, hvilket i flere tilfælde har betydet flere ressourcer til pleje, borgernær service etc. Forbedring af kvaliteten af den offentlige service (dokumenteret gennem brugerundersøgelser) Øget arbejdsglæde og forbedret innovationskultur i offentlige organisationer. OPI-samarbejde har også skabt erhvervsmæssig værdi for de involverede private virksomheder, herunder: Iværksætteri (start-up og spin-off virksomheder) Udvikling af nye produkter Øget omsætning og vækst 10

12 Erfaringsopsamling og større viden inden for bestemte målgrupper Skabelse af netværk til både private og offentlige virksomheder. I kraft af resultaterne vurderes OPI-samarbejde således at have et velfærds- og erhvervsmæssigt potentiale, som dog endnu ikke er fuldstændig forløst i Danmark Barrierer for OPI-samarbejde På trods af at OPI-samarbejde rummer både velfærds- og erhvervsmæssige potentialer, eksisterer der en række væsentlige barrierer, som er med til at forhindre, at disse bliver forløst. De afgørende fælles oplevede barrierer for OPI-samarbejde er: Manglende viden om og modeller for OPI-samarbejde, der kan understøtte etableringen og gennemførelsen af samarbejdsprojekter. Problematikken drejer sig primært om håndteringen af de gældende udbudsregler i forhold til at sikre, at de udviklede løsninger kan leveres til den offentlige sektor efter udviklingsprocessen. Derfor rammer dette problem også de OPI-projekter hårdest, hvor formålet netop er at skabe et konkret produkt eller service, som aftages af den offentlige part. Manglende økonomisk støtte af OPI-samarbejde, herunder risikovillig kapital til udvikling af prototyper og finansiering af implementeringen og kommercialiseringen af disse. Ud over de fælles oplevede barrierer findes barrierer, som udelukkende relaterer sig til hhv. private og offentlige virksomheder. For de private virksomheder er vigtige barrierer for OPI-samarbejde mangel på tid og ressourcer, som er affødt af: Langsommelige offentlige beslutningsprocesser, der forsinker innovationsprocesserne unødigt Kulturelle forskelle på tværs af sektorerne, der kræver intensiv dialog og kommunikation mellem parterne for at imødekomme disse udfordringer. For de offentlige virksomheder er de vigtigste barrierer relateret til strukturelle eller organisatoriske forhold i sektoren, herunder: Manglende adskillelse mellem drift og udvikling i den offentlige sektor, hvilket gør, at innovationsprojekter ofte drukner i daglig produktion At medarbejdere i den offentlige sektor ikke ved, hvor de skal henvende sig med gode ideer til offentlig-privat innovationssamarbejde Manglende viden om og kompetencer i ledelse af innovationsprojekter Best practice inden for OPI-samarbejde Følgende elementer er identificeret på tværs af casene som afgørende for at skabe et succesfuldt innovationssamarbejde og overkomme nogle af de oplevede barrierer: Gensidig tillid og risikovillighed mellem de private og offentlige parter Ildsjæle på tværs af sektorer med beslutningskompetence Åben dialog og kommunikation (videndeling og respekt for forskelligheder) Adskillelse af innovation fra drift (ressourcer og fokus) Ledelsesmæssig opbakning på tværs af sektorer. 11

13 2.5. Deltagernes forslag til initiativer på området Blandt deltagerne i casene efterspørges følgende initiativer for at imødekomme nogle af de barrierer, der hæmmer OPI-samarbejde, og i højere grad stimulere OPI-samarbejde: Udvikling af model for OPI-samarbejde, der bl.a. kan håndtere udbudsproblematikken Oprettelse af pulje til støtte af OPI-projekter, herunder både opstart, udvikling og implementering Oprettelse af taskforce, der kan rådgive konkrete OPI-projekter om udbudsregler, innovationsledelse og IPR Uddannelse af relevante offentlige ledere i innovationsledelse Stimulering af videndelingen inden for OPI-samarbejde (f.eks. gennem oprettelsen af netværk/opi-portal). 12

14 3. OPI-samarbejde Resultatet af den indledende ringerunde blandt ministerier, regioner og kommuner viser, at OPI-samarbejdsformen ikke er et almindeligt udbredt fænomen i hverken Danmark eller udlandet. Det var således ganske vanskeligt at finde frem til relevante cases på baggrund af den indledende definition, som Erhvervs- og Byggestyrelsen havde udarbejdet i forbindelse med udbudsmaterialet 2. I og med at erfaringerne med og viden om OPI-samarbejdsformen stadig er relativt begrænsede i såvel Danmark som udlandet, findes der ikke nogen alment accepterede definitioner af samarbejdsformen. Nedenfor opsummeres dog de væsentligste fællestræk, som kan udledes af det samlede dokumentationsmateriale fra nærværende analyse. Tabel 3.1 Definition af OPI-samarbejde OPI-samarbejde er et tæt og gensidigt samarbejde mellem offentlige og private virksomheder med henblik på nytænkning og udvikling af offentlige løsninger. Det specifikke formål med OPI-samarbejde er således: At øge kvaliteten af den offentlige service og rammerne herfor At skabe nye forretningsmuligheder for de deltagende virksomheder. Væsentlige elementer i alle OPI-samarbejder er: Løbende ide- og videnudveksling mellem parterne Løbende brugerinvolvering i udviklingen af løsningerne. OPI-samarbejder forløber oftest, indtil det er muligt at levere en endelig løsning til den offentlige sektor. Herefter kan løsningen leveres gennem f.eks. et egentligt udbud. Men OPI-samarbejde kan også være længerevarende engagementer, hvor videreudvikling af en løsning gennemføres i et tæt samarbejde mellem de offentlige og private virksomheder. Innovation i kraft af OPI-samarbejde kan omfatte: Produkt eller serviceinnovation (f.eks. nye hospitalssenge eller en fælles digital indgang til det offentlige). Organisatorisk/systemisk innovation. Hvilket skal forstås som nytænkning af arbejdsgange, ansvarsområder og interne processer i den offentlige sektor (f.eks. nye processer i forhold til håndtering af KOL-patienter). Disse to innovationsformer er også kendt fra andre undersøgelser af offentlig innovation 3. Endelig skal det understreges, at innovationshøjden i OPI-samarbejde kan variere fra case til case. Innovation drejer sig i denne forbindelse ikke kun om udviklingen af helt nye løsninger (radikal innovation), men også om sammensætning af eksisterende løsninger/teknologier, der kan tilpasses og implementeres i en ny offentlig kontekst (inkrementel innovation). Ovenstående fælles definition dækker over en stor variation inden for OPI-samarbejde, hvilket uddybes i de følgende afsnit. 2 En spørgeskemaundersøgelse gennemført af DAMVAD for Videnskabsministeriet viser dog, at omkring 50% af de adspurgte kommuner udviklede nye produkter eller services i samarbejde med private leverandører. Det er naturligvis vanskeligt at vurdere, om der i disse tilfælde har været tale om reel innovation i den betydning, der tillægges begrebet i nærværende analyse. 3 Innovation in the Public Sector in the Nordic Countries (PUBLIN 2006). 13

15 3.1. Afgrænsning fra andre offentlig-private samarbejdsformer For at udvikle målrettet policy på området er det væsentligt at afgrænse OPI-samarbejder fra mere traditionelle former for offentlig-privat samarbejde såsom offentlig-private partnerskaber, udlicitering, servicefællesskaber m.v. Det er uden for analysens opdrag at formulere en entydig definitorisk afgrænsning af OPI-samarbejde i forhold til andre former for offentlig-privat samarbejde. Men på grundlag af dokumentationsmaterialet kan det dog konstateres, at OPI adskiller sig på en række vigtige punkter, herunder at: Tabel 3.2 Afgrænsning til andre former for offentlig-privat samarbejde De involverede parter ikke indtager hhv. aftager/leverandør-rollen, men samarbejder som gensidige og ligeværdige udviklingspartnere Løsningen ikke er kendt på forhånd OPI-samarbejde altid indeholder faser, hvor parterne ide- og konceptudvikler sammen Det ikke er påkrævet at indgå en kontrakt i OPI-samarbejde OPI-samarbejde ikke nødvendigvis skal i udbud Det ikke er muligt at udarbejde en fuldstændig funktionsbeskrivelse/krav specifikation, da løsningen udvikler sig i takt med innovationsprocessen. Det er lettest at afgrænse OPI-samarbejde, som udelukkende har til formål at udvikle en løsning, der efterfølgende skal leveres til den offentlige sektor gennem almindeligt udbud. Det er derimod vanskeligere at foretage en entydig afgrænsning, når innovationssamarbejdet foregår løbende, som tilfældet eksempelvis er med udviklingen af internetportalen borger.dk. Her får samarbejdet mere karakter af et traditionelt offentlig-privat samarbejde. Fællesnævneren for OPI-samarbejde er dog stadig, at den fælles ideudvikling og videnudveksling altid er eller har været et element i innovationsprocessen, hvilket ikke nødvendigvis gør sig gældende i andre typer af offentlig-privat samarbejde Velfærdsområder/sektorer og projekt sammensætning Der er eksempler på OPI-samarbejde inden for flere forskellige velfærdsområder/sektorer, og projekterne har desuden et varierende antal deltagere. I analysen er der således fundet eksempler på OPI-samarbejde inden for både sundhedsområdet, ældreomsorgen, digitalisering af forvaltningen, bygge- og anlægssektoren, miljøområdet, uddannelsesområdet, daginstitutionsområdet, museer, biblioteker og beskæftigelsesområdet. Analysen viser dog, at OPI-samarbejde i særlig høj grad finder sted på sundhedsområdet; således er omkring halvdelen af de fundne cases inden for dette område. Det samme billede tegner sig desuden internationalt i de undersøgte lande, altså både i UK, Sverige og Finland. Der er derfor formentlig nogle organisatoriske forhold i sundhedssektoren og politiske omstændigheder, der gør den velegnet til OPI-samarbejde (hvilket uddybes i afsnit 3.7). OPI-projekternes størrelse varierer fra en til tre virksomheder til over 15 virksomheder, hvilket viser, at OPI-samarbejde kan foregå i større konsortier, men ikke nødvendigvis behøver at gøre det for at blive succesfulde. 14

16 Det er også vigtigt at bemærke, at projekternes sammensætning kan variere i forhold til virksomhedsstørrelse og forvaltningsniveau i den offentlige sektor. Der er således både eksempler på OPI-samarbejde, hvor den offentlige part repræsenterer kommunalt, regionalt og/eller statsligt niveau, mens den private part repræsenterer SMV er eller større virksomheder. Desuden indgår der forskningsinstitutioner i nogle af casene 4. Figur 3.1 Offentlig-privat sammensætning i OPI-samarbejde Privat Offentlig GITS (medisat) SMV Stat Miljøstyrelsen Region Region Midtjylland & Randers Regionshospital IBM Store virksomheder Kommune Esbjerg Kommune 3.3. OPI-samarbejde (forløb, organisering og roller) I modellen nedenfor skitseres de typiske hovedfaser i OPI-samarbejde. Det skal bemærkes, at faserne ikke altid følger hinanden i tidslig orden, som modellen ellers synes at illustrere. Ofte forløber innovationsprocesserne mere rodet, og ændringer i en fase kan medføre, at tidligere faser skal gentages, før den endelige løsning kan færdiggøres. Figur 3.2 Et typisk OPI-forløb 1. Problemidentifikation k 2. Konceptudvikling med private virksomheder 3. Prototyper og brugertest 4. Endelig løsning 5. Længerevarende udviklingssamarbejde Udviklingskontrakt 4 Som udgangspunkt har analysen dog fokuseret på samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. 15

17 Første hovedfase i et OPI-samarbejde indebærer typisk en identificering af problemer i den offentlige sektor, som kræver nye løsninger. Input til problemidentifikationen kan komme fra flere forskellige kilder. De fleste af de udvalgte OPI-cases initieres bottom-up gennem frontmedarbejdere i sektoren såsom sygeplejersker eller læger, der oplever problemer i deres daglige arbejde, som de ønsker at løse. På den måde virker medarbejderne ofte som ambassadører for slutbrugerne (altså patienter etc.) i, hvad man kan betragte som en medarbejderdrevet innovationsproces. Det var bl.a. tilfældet i projektet omkring udvikling af nye sengestuer på Randers Regionshospital, hvor en sygeplejerske påpegede problemer med de eksisterende løsninger og arbejdsgange, som ikke gav mulighed for optimal pleje af patienterne. Projekterne kan også initieres top-down i kraft af politisk/strategisk udpegede indsatsområder. Dette var bl.a. tilfældet i Vandpartnerskabet, hvor Miljøstyrelsen etablerede projektet for at erhvervsudvikle og samle ellers spredte kompetencer inden for et politisk vigtigt område. Endelig tages initiativet til OPI-samarbejde også i nogle henseender af private virksomheder, der betragter samarbejdsformen som en mulighed for at få erfaringer med nye teknologier inden for relevante velfærdsområder. Under problemidentifikationsfasen gennemføres i nogle cases desuden systematiske undersøgelser af brugernes behov. Denne afdækning sker typisk gennem interview, surveys og/eller feltarbejde (observationer). I anden hovedfase udvikles ideer og koncepter til løsning af de identificerede problemer i et samarbejde mellem offentlige og private virksomheder. Fasen indledes ofte med, at offentlige og private virksomheder finder og indgår aftaler med hinanden i forhold til udviklingsarbejdet. Matchmakingen mellem virksomhederne kan foregå mere eller mindre formaliseret. I nogle cases initieres samarbejdet nærmest tilfældigt gennem personlige netværk/ relationer (f.eks. i udviklingen af KOL-kufferten), mens man i andre cases systematisk har scannet markedet for relevante samarbejdspartnere og indkaldt disse til indledende matchmaking, virksomhedsdating og dialogmøder (f.eks. Vandpartnerskabet og H2 College). I denne fase indgås typisk også aftale om finansiering. I de fleste tilfælde medfinansierer begge parter i samarbejdet udviklingen af løsningen og påtager sig således også hver især en økonomisk risiko. Mange af projekterne er desuden medfinansieret af midler fra eksterne puljer/fonde. Der er også forskel på graden af forpligtelse i OPI-samarbejder, når relevante virksomheder har fundet sammen. I flere af casene er der således ikke indgået en egentlig kontrakt mellem parterne, hvorimod der i andre cases indgås en udviklingskontrakt, der kan danne et juridisk grundlag for samarbejdet. Efter at samarbejdet er etableret, foregår der typisk en løbende ideudvikling og videnudveksling mellem parterne i OPI-samarbejdet med henblik på udvikling af en eller flere løsninger. Bidraget fra de respektive parter opsummeres i nedenstående model. 16

18 Tabel 3.3 Bidrag til OPI-samarbejde Offentlige virksomheder Adgang til brugere og medarbejdere OPI-samarbejde giver private virksomheder direkte adgang til mange forskellige brugergrupper, herunder vanskeligt tilgængelige segmenter såsom ældre. Private virksomheder Teknologisk/produktspecifik viden De private virksomheder besidder en produktspecifik viden, som har været nødvendig i alle casene for udviklingen af løsningerne. Viden om og adgang til det politiske niveau Et vigtigt bidrag fra de offentlige parter er dels deres viden om politiske tendenser, eksempelvis kommende reformer, reguleringer etc. Denne viden er med til at minimere risikoen for den private part ved involvering i OPI-samarbejde. Endvidere giver OPI-samarbejde i nogle tilfælde de private virksomheder adgang til beslutningstagere. Dette udgør således en gunstig mulighed for lobby-virksomhed. Generel forretningsforståelse og drive De private virksomheders forretningsforståelse har også været væsentlig i projekterne dels i forhold til at kommercialisere løsningerne, dels i forhold til at skabe nødvendig fremdrift i projekterne. Viden om offentlige beslutningsprocesser De offentlige virksomheder har også viden om de komplekse interne beslutningsprocesser i den offentlige sektor. Denne viden er vigtig for private virksomheder, da den sætter dem i stand til at navigere bedre på dette marked. Viden om og erfaring med projekt- og innovationsledelse Mange offentlige virksomheder har begrænset erfaring med håndtering af udviklingsprojekter og innovation. De private virksomheder har derimod ofte stor erfaring inden for dette felt, hvilket de offentlige parter kan lære meget af. Legitimitet (troværdighed) Flere private deltagere gav udtryk for, at de gennem samarbejde med offentlige virksomheder opnår legitimitet, som er afgørende for senere salg af deres produkter. Adgang til testkompetencer (forskning) I f.eks. sundheds- og miljøsektoren er det væsentligt for salg af en løsning, at virkningen bliver dokumenteret af uafhængige forskningsinstitutioner. I tredje hovedfase udvikles prototyper af løsningerne, som i alle projekterne er blevet testet blandt brugerne, herunder både slutbrugere og medarbejdere. Igen er der forskel på graden af systematik i gennemførelsen af disse brugertest. I nogle cases lægges der planer for inddragelse af brugerne i hele innovationsprocessen, f.eks. i Memo-casen, mens andre projekter i højere grad gennemfører ad hoc-brugerundersøgelser, når behovet opstår. I fjerde hovedfase færdiggøres den udviklede løsning. Der er stor forskel på, hvilken retning de respektive projekter tager efter denne fase. På tværs af casene er der identificeret fire typiske spor, hvoraf den enkelte case godt kan omfatte flere af sporene, hvilket er illustreret i modellen nedenfor. 17

19 Figur 3.3 Spor efter udviklingsprocessen Leverance til den offentlige samarbejdspartner igennem traditionelt udbud af løsningen Leverance til den offentlige samarbejdspartner igennem indgåelse af fast og længerevarende udviklingssamarbejde Ingen leverance til den offentlige samarbejdspartner, men erfaringsopsamling og anvendelse af viden internt i den private virksomhed mhp. yderligere forretnings- og produktudvikling Levering af løsningen til udenlandske kunder (eksport) Endelig løsning I kapitel 5 beskrives, hvordan konsekvenserne af barriererne i høj grad afhænger af, hvilke af sporene et OPI-samarbejde tager i overgangen fra udvikling til kommercialisering/leverance Brugerinddragelse som gennemgående element i OPIsamarbejde Brugerinddragelse spiller en væsentlig rolle i OPI-samarbejde. Samtlige projekter på bruttolisten omfattede således en eller anden form for brugerinvolvering i innovationsprocessen. Dette resultat adskiller sig fra tidligere undersøgelser af offentlig innovation. Red Associates & Quartz Strategy Consultants har således konkluderet, at brugerne typisk ikke inddrages i offentlige innovationsprocesser 5. Det kunne tyde på, at der er et større brugerfokus i OPI-samarbejde end i rene offentlige innovationsprojekter, eller at billedet har ændret sig siden omtalte undersøgelse. I den forbindelse skal det dog understreges, at metoderne til brugerinvolveringen er væsensforskellig i projekterne. I nogle projekter involveredes brugerne i hele innovationsprocessen. Således udvikledes løsningerne på baggrund af identificerede brugerbehov, og brugerne deltog både i ideudvikling og test af løsningerne. Det har eksempelvis været tilfældet i den svenske Memo-case. I den forstand er OPI-samarbejdet forløbet som en brugerdreven innovationsproces, hvor der både er udført etnografiske undersøgelser, og hvor brugerne er direkte involveret i udviklingsarbejdet. I andre projekter bliver brugerne stort set kun involveret, efter at en prototype er udviklet for at give feedback på denne, hvilket i højere grad ligner traditionelle produktudviklingsprocesser i private virksomheder. Det har bl.a. været tilfældet i Elder- Tech-projektet. Endelig er det i en række af projekterne medarbejderne i den offentlige sektor, der fungerer som ambassadører for slutbrugerne (eksempelvis patienter) og samtidig sikrer den faglige kvalitet i udarbejdelsen af løsningen. Dette har bl.a. været tilfældet i udviklingen af KOL-kufferten. En proces, der således også kan betragtes som medarbejderdreven innovation. 5 Bedre innovation i den offentlige sektor (Red Associates & Quartz Strategy Consultants 2005). 18

20 3.5 Motivation for deltagelse i OPI-samarbejde Offentlige og private virksomheder engagerer sig i OPI-samarbejde af forskellige årsager. De væsentligste grunde til at indgå i OPI-samarbejde opsummeres nedenfor. Tabel 3.4 Deltagernes motivation for deltagelse i OPI-samarbejde Private Produktudvikling Grundlæggende innovation (opsamle erfaringer/viden fra et bestemt område uden egentlig produktudvikling) Adgang til brugere Adgang til viden om markedet (beslutningsgange, politiske tendenser, regulativer etc.) Skabelse af netværk med andre private virksomheder Skabelse af netværk ind i den offentlige sektor Adgang til testkompetencer (hvis forskningsinstitutioner er involveret) Offentlige Forbedring af offentlige services Effektivisering af arbejdsgange i den offentlige sektor Skabe flere arbejdspladser/styrke erhvervsudvikling i et område Skabe en intern innovationskultur Skabe et bedre internt arbejdsmiljø og tiltrække medarbejdere Markedsføre området (sætte fokus på specifikke problemstillinger) Forskning og udvikling inden for et indsatsområde (hvis forskningsinstitutioner er involveret) Fælles Skabe erfaringer med og modeller for OPI-samarbejde I forhold til private virksomheders motivation for at deltage i OPI-samarbejde er der særligt en væsentlig forskel, som bør fremhæves. Det viser sig nemlig, at typisk større internationale virksomheder såsom IBM og Microsoft engagerer sig i OPI-samarbejder, fordi det giver dem muligheder for at afprøve teknologier i nye kontekster og samtidig opsamle erfaringer med samarbejdsformen, som de kan bruge i andre sammenhænge. Disse virksomheder har i de pågældende tilfælde således ikke indgået i et OPI-samarbejde udelukkende for at udvikle et bestemt produkt/service, som senere skulle leveres til den offentlige sektor. I den anden ende af spektret finder man mindre virksomheder såsom GITS (Medisat ), der netop har indgået i OPI-samarbejdet med henblik på at udvikle et specifikt produkt/service, der senere forventes leveret til den offentlige sektor. Motivationen for og forventningerne til OPI-samarbejde har stor betydning for effekten af de barrierer, der opleves i samarbejdet (ligesom projekttypen lokalt/konsortium). Projekter, hvor den private virksomhed er afhængig af leverance til den offentlige sektor, er således langt mere sårbare og risikofyldte end projekter, hvor den private part ikke er det. 19

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst

Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Digitaliseringsstrategien frem mod 2017 er OPI interessant? Hvordan kan det skabe erhvervsmæssig vækst og offentlig gevinst Offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI): en tværsektoriel samarbejdsform,

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg. Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.dk Michael Alstrøm Advokat, Partner Rønne & Lundgren Advokatfirma Afdeling for

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast

Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Dato: 22. september 2011 Politik for offentlig-privat samarbejde - udkast Brevid: 1490218 Indledning Region Sjælland er den største virksomhed i regionen med et budget på ca. 17 mia. kr. og godt 17.000

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren

DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren DI&DSI Gå Hjem Møde: Onsdag 30. september 2009 Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Rapport af projektleder Henning Voss Præsentation ved Jes Søgaard

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Innovative samarbejder

Innovative samarbejder Innovative samarbejder 1 Indledning 2 Afsluttende undersøgelse i Innogate-projektet Denne undersøgelse er lavet som en afslutning på Innogate- rede resultater er produktet af en lille interviewundersøgelse

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009

nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 1 nvf årsmøde 4. og 5. juni 2009 Fremtidige samarbejdsformer i bygge anlægsbranchen Knud Erik Busk 2 Agenda Baggrund for tiltag om nye samarbejdsformer 5 typer samarbejdsformer OPP med eksempel OPS med

Læs mere

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet

Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Udfordringer og muligheder i sundhedsvæsenet Leif Vestergaard Pedersen www.regionmidtjylland.dk Sygehusvæsnets økonomiske forhold og mulighed for eventuelt at formindske udgiften Årsager: Befolkningens

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006

Brugercentreret innovation i den offentlige sektor. Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Brugercentreret innovation i den offentlige sektor Business Manager Christian Bason SCKK, 6. december 2006 Slide 1 Indhold 1 2 3 Innovationsproblemet i den offentlige sektor Brugercentreret innovation

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

OPI PixiboG. - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene. Udgivet af:

OPI PixiboG. - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene. Udgivet af: OPI PixiboG - Fordi ingen kan løse velfærdsudfordringerne alene Udgivet af: Om pixibogen Kære læser, Dette er OPALLs visitkort i pixibogformat. Her har vi samlet vores vigtigste viden om at lave offentlige-private

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation

Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation Den erhvervsmæssige satsning på Sundheds- og velfærdsinnovation v Afdelingschef Dorthe Kusk 1 Møde i Innovationsudvalget den 17. februar 2014 Vision I 2020 er Syddanmark internationalt førende inden for

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

OPI hvorfor, hvornår, hvordan?

OPI hvorfor, hvornår, hvordan? OPI hvorfor, hvornår, hvordan? Danske Regioners netværksdage om sygehusbyggeri 28. august 2012 Susan Dalum, projektleder, OPI-Lab OPILab 2 Hvad er OPI? Er ikke et traditionelt leverandør-aftager forhold

Læs mere

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Hvordan kommer I videre? Jesper Rasch Fuldmægtig Forsknings- og Innovationsstyrelsen Rådet for Teknologi og Innovations indsatser Nye innovationsnetværk 2009 IKT, herunder indlejrede, mobile og pervasive

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter

Udbudsfri OPI. Om udbudsfri OPI. Hvorfor udbudsfri OPI. Modellen. Case. Kontakter Udbudsfri OPI Om udbudsfri OPI Hvorfor udbudsfri OPI Modellen Case Kontakter OPI (offentlig-privat innovation) projekter er med til at skabe udvikling og innovation i byggeriet, men udbudsreglerne betragtes

Læs mere

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin

HIT HjerteinsufficiensTelemedicin HIT HjerteinsufficiensTelemedicin Et Offentligt Privat Innovationsprojekt Marianne B. Lauritsen Region Hovedstaden Baggrund Innovationsprocessen Samarbejdet med borgere og virksomheder De gode historier

Læs mere

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK

EFFEKTEN AF INNOVATIONSRADAR.DK EFFEKTEN AF UNDERSØGELSE AF BYGGERIETS FORUDSÆTNINGER OG ERFARINGER MED DEN DANSKE FUNDINGVERDEN HAR YDET RÅDGIVNING TIL MERE END 150 VIRKSOMHEDER OG UDVIKLINGSPROJEKTER I DET BYGGEDE MILJØ 1/8 EFFEKTEN

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation - værktøjer til udvikling med brugeren i centrum Det får du ud af at deltage: n Få en innovationsprofil af din virksomhed n Skab optimale produkter og processer gennem brugernes

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI

Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI Kollaborative og kooperative samarbejdsformer og deres betydning for OPI projekter OPI 1 OPI Offentlig Privat Innovation Forbedre velfærd og behandling af borgerne Mere effektive og billigere sygehuse

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Center for Borgernær Velfærdsteknologi. Innovationsudvalget den 15. maj 2014

Center for Borgernær Velfærdsteknologi. Innovationsudvalget den 15. maj 2014 Center for Borgernær Velfærdsteknologi Innovationsudvalget den 15. maj 2014 Velfærdsteknologi i anvendelse - Borgeren i centrum Løsninger, der gør nytte udbredes Nye løsninger udvikles og afprøves sammen

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren

Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Sammenfatning af publikation fra Dansk Sundhedsinstitut: Privat-offentligt samarbejde om udvikling og udbredelse af teknologi til sundhedssektoren Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut September 2009 Hele

Læs mere

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk

Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk UDKAST December 2016 Oplæg om etablering af et kommunalt BID-netværk 1. Baggrund I England, Tyskland, USA og Canada har man god erfaring med at etablere forpligtigende BID s (Business Improvement Districts)

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

Patientens rejse i sundhedssektoren -

Patientens rejse i sundhedssektoren - Patientens rejse i sundhedssektoren - projekt PaRIS eller 1 Sammenhængende patientforløb gennem brugerdreven innovation www.ouh.dk/paris Indlæg ved: Projektleder, lean sort bælte, MCC, SD, RN, Mette Mollerup

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen

Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen Besøg i Varde Kommune 8. Februar 2016 EU Konsulent Henriette Hansen 1 Agenda Præsentation af SDEO Hvad er EU Projekter Kort intro til EU s programmer Kommunal parathed ift. EU projekter Kommunekonceptet

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Resumé Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Indledning Socialt Udviklingscenter SUS har i 2012 gennemført en afdækning af arbejdet med social IKT 1 til mennesker med fysiske og/eller psykiske

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde

KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Idéklinikken. Alternativ behandling af gode ideer KASK Innovation. Et grænseoverskridende innovationssamarbejde Hans Gregersen Forsknings- og Innovationschef Kick-off konference 18 august 2009 Hvor kom

Læs mere

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6.

Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. Perspektiverne i erhvervsudviklingen - hvor er mulighederne og hvordan bliver du en medspiller? Direktør Henrik Kagenow, 6. oktober 2011 Hvem er Welfare Tech Region? Welfare Tech Region er erhvervslivets

Læs mere

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City

INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City INNOVATIVE UDBUD CASE: BIG DATA HANDELSPLATFORM Kasper Dam Mikkelsen, Afdelingsleder Miljø og Smart City 1 NATIONAL KLYNGE Platform for dansk cleantech Styrke grøn omstilling, jobskabelse og internationalisering

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune

Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 18. december 2014 Rethink Velfærd videndeling om udvikling af velfærd i Aarhus Kommune 1. Resume Forslag om etablering af tværmagistratligt projekt:

Læs mere

Pervasive Healthcare

Pervasive Healthcare Pervasive Healthcare Hvordan indtænkes informations- og kommunikationsteknologi i fremtidens sundhedsydelser og sygehusbyggeri? om mursten, milliarder og mennesker! Jeppe Spure Nielsen, projektkoordinator

Læs mere

Rammer for innovationsledelse

Rammer for innovationsledelse Rammer for innovationsledelse Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Kurt Espersen, vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 1 Betingelser for det danske sundhedsvæsen Forventninger Øget

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION

REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION REGERINGENS INNOVATIONSSTRATEGI OG VÆKSTTEAMS - NYE MULIGHEDER FOR SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION DORTHE KUSK AFDELINGSCHEF, VÆKSTFORUM OG ERHVERVSUDVIKLING 1 SYDDANSK VÆKSTFORUM Sundheds- og velfærdsløsninger

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere