en selvstrendig, der har indgaet en aftale med os om heldagskmsel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en selvstrendig, der har indgaet en aftale med os om heldagskmsel."

Transkript

1 Stdtsskattedirektoratet. Ki/deskat (!em.adv. vi Irs. Forsberg-Madsen) mod Fasson DanmarkAIS (adv. H. Hogsbro Holm). Skatter 7.1 Skatter 72.1 VeJierlag tii vognmand anset for A-:indkomst~ ArbejJisgiv~t, som i god tro havde udbetalt vederlaget som B~indkomst,f)ar ej ansvarlig efter kildeskattelovens 69. Aktieselskabet F indgik den 4. april 1972 med en vognmand J en aftale, der blev fornyet i 1973 og 1974 med mindre rendringer, og hvorefter J mod et fast rnanedligt vederlag med sit lastautomobil skulle udfere heldagskersel for F og ievrigt hjrelpe pil selskabets lager med forefaldende arbejde. J skulle selv sarge for forsikringer, momsregistrering, skat, vregtafgift o.a. vedrarende vognen, idet han efter aftalen var»at betragte som en selvstrendig, del' har indgilet en aftale... om heldagskersel«. Aftalerne var gensidigt opsigelige med. 'et kortere varsel. I december 1974 blev det afskattemyndighede1'!1e meddelt F, at de af J i henhold til aftalerne oppebilrne beleb, del' hidtil f ~fl'var betragtet som B-indkomst og udbetalt fuldt.ud til J, i medfar afkildeskattelovens 43, stk. I, matte anses for indtjent i tjenesteforhold og dermed A-indkomst, hvori indeholdelse af A-skat burde vrere lisket, og Kildeskattedirektoratet afkrrevede F den for Hdt indeholdte' A-skat, del' opgjordes til kr., svarende til 40% af J's brutto- \dndkomstifelge aftalerne ITaapril 1972 til novemberl974. F bestred, :l;.)<ravetog gjorde greldende,principalt at de til J udbetalte beleb matte!,anses som B-indkomst; subsidirert at der' ikke af selskabet var udvist enforsemmelighed, som kunne begrunde kravet, og F pastod en.fo- "iritagen udpantning for belebet ophrevet og en stillet ballkgaranti fri- E ;giyet. Del' fandtes ikke tilstrrekkeligt grundlag for :attilsidesrette Nsk.attemyndighedemes sken, hvorefter det omhandlede vederlagvar. "iat anse sqma-indkomst; men F fandtes, indtil skattemyndighedemes afgarelse forela, at have haft en sadanfeje til at antage, at vederlaget var B-indkomst, at del' ikke aff kunne anses udvist en forsemmelighed, som efter kildeskattelovens 69, stk. I, kunne begrunde det mod Fh:jste krav. Herefter toges F's pilstand til felge. [I] Ballerup fogedrets kendelse 13. juni Den 4. april 1972 sluttede rekvisitus med vognmand Hugo Jensen. Pile:lt)'kkerne 33, 2630 Tastrup kontrakt med sillydende tekst: )iang.: Kerselsaftale. Vi'takker for Deres tilbud angilende heldagskersel og medhjrelp pil v6rt :Iager og kan meddele Dem, at dette er accepteret affassoii'als urider ffijlgende forudsretninger: 1. '-:"( 845 De star til FASSONs rildighed fra mandag-fredag, kl. 8.30~ Forudenkmsel (ubegrrenset km-antal)ideres egetauto1ti,obil: 1750 kg. Ford Taunus Transit, skal De hjrelpe riled pil vort lager med forefaldende arbejde... 2:", Aftalen trreder i kraft den I. april 1972, og opsigelsesfristener,f gensidigt 14 dage til den 1. i en mimed. 3." I tilfrelde, hvor Deres automobiler pil vrerksted o. a. skafde stille andet automobil til disposition. 1 modsat fald vii kr.290," bhve fratrukket prodag. Dette grelder ogsa ved sygdom eher ferie. 4. " For Deres vogn og kfijrslen sfijrger De selv forforsikrirtger, momsregistrering,skat, vregtafgifto: a., da FASSON fnila:gger sig ethvert ansvar vedmrende dette, idei De er at betragtesorn en selvstrendig, der har indgaet en aftale med os om heldagskmsel. 5.. FASSON betaler efter regning en gang om maneden: kr ,- ekskl. moms. 6. Ovennrevnte aftale er greldende til den I. april 1973.«Den 29. marts 1974 sluttedes mellem de samme en ny kontrakt med salydende tekst:»vedr: KfiJrselsaftale Vi takker for Deres tilbud am heldagskmsel og medhj'relp pil vort lager og kan meddele Dem, at dette er accepteret af FAS- SON AlS under f01gende forudsretninger: I. De star til FASSONsradighed fra mandag til fredag, kl Forudenkmsel (ubegrrenset km-antal) i Dereseget automobil: HANOMAG HENCKEL F-46, 2500 kg last, skal De hjrelpe med pa vort lager med forefaldende arbejde. 2. Aftalen trreder i kraft den 1. april 1974, og opsigelsesfristen er gensidig 1 - een maned til den fmste i en milned tilfrelde, hvor Deres automobilerpil vrerksted O. a. skal De stille andet automobil til disposition. 4. De sarger selv for forsikringer, moi)1sregistrering, skat, vregtafgift o. a. for Deres vogn og kfijrslen, da Fasson fralregger sig ethvert ansvar vedrmende dette, idet De er at betragte som en selvstrendig, del' har indgaet en aftale med os om heldagskersel ';;ii! i 5. FASSON betaler efter regning en gang om maneden: kr. 8.3(7)4 ekskl. MOMS......'.... ",!. 6.FASSON giver Dem 4 ugers ferie om aret, som placeres 'med 2 uger ijijli og 2 ugerjoktober,. ". ;' bvennrevnte aftale er greldendetil den 1. apdi1975.«hugo Jensen. indsel?dte ikk<; selvangivelse forilrenej972 og 1973 og betalte intet i skat [ra!paj juli 1974 og han skyl?er rfrn~~f fori 97 I. i.december rnilned1974 aflagde Herlev Kommunes ArbejdsgiverkQntrol besfijgi rekvisiti virksomhed og gennemgik ovenstilen~e atlaler, hvorefter kontrollen deni 8. dee tilskrev rekvisitus s~led~~!' p"»ved besfijgi selskabet d. 4. ds. og 13: ds.;hvor kommunens atbeja ~ giverkontrol gennemgik seiskabets kildeskatteregnskab, fik vi fo~el\l~ to aftaler, som selskabet havde trijffet med....'.",- Hugo Jensen PNR.: Egelunden Greve Strand angaende heldagsk0rsel 09 rnedhj~lp pa lageret. Da det bl. a. heraf frerngar 1. at Hugo Jensen har fast arbejdstid.....;. :' 2. at Hugo Jensen udfmer lagerarbejde efter selskabets anvisriiiiger 3. at dergensidigt er opsigelsesvarsel..' "..'J.' " 4. atafregning sker en gang oin milnedenmed et fastbellilbo'i('; 5. at aftalen af giver Hugo Jensen fire ugersferiec':'..,.:j'."; ma vi i medfm af kildeskattelovens 43 stk. 1 anse bel0bene for ;ndtjent i tjenesteforhold og dermed A-indkomst, hvori jnde/jojdc:ts~ af A-skat burde vrere sket.,.",.- 1 den anledning harvi udfrerdigetvedlagte AMY-redeg!Melser'for manedeme april 19n-novelllber 1974 incl., udvisende A-indkomsten kr og den for Hdt ind holdte A-skat kr (i mlin~ei ~f skattekort 40 %)..'... ' '!l. Den beregnede A-skat kr bedes inden 14 dage fra dato indbetalt til Kildeskattedirektoratet ved brug afvedlagte tregirdkor!:. Ve'd fremtidige udbetaljnger skal vi anmode Oem om. at indeh61<i~ A-skat efter kildeskartelovens regler..., I)etbemrerkes, at kommunens.afgfijrelse i henhold tii kildesk~jte: fovens 45, stk. 3, er bindende fof selskaoet. :'\~ '<~!

2 .' Klage over afgill'elsen kan indgives tit Amtsskafteinspektora! nr. 3, Ki,)benhavn, Svanevej 12,2400 K0benhavnNV.«' 'Den 13.jan tilskrev rekvisitus Amtsskatteinspektorat nr. 3 sa- I~des:»Klage over afgetelse om indtjeningsforhold, Den 18. dec.1974 hat Fasson AlS- modtaget afg0telse fraherlev [(:6mmune om vor kontrakt med fa. Hugo Jensen vognmand,hvori K'OmmUnenanser regningsbelebene som vrerende udbetalt i tjenesteforhold;og samtidig krreverkildeskat indbetalt for den periode, Fa. Fasson hat haft kontrakt med fa. Hugo Jensen. ':646 ' Med henvisning til kopi af vedlagte svar til kommunen samt eftej;felgehde supplerende oplysninger skal vi hermed indgive klage over H.erlev Kommunes afgerelse. 1,' Hugo Jensen har siden I. april 1970 drevet selvstrendig vognmandsforretning og siden denne dato betalt moms, fert normalt " firmaregnskab og betalt den palignede B-skat. 2. \ Hugo Jensen havde tilsvarende kontrakter om kersel med andre., firmaer, fill' kontrakten med Fasson blev indgaet. 3 '", Det udbetalte beleb for k0rsel kan ikke sidestilles med A-indkomst, idet der heraf anvendes en stor deltil drekning af driftsomkostninger tillastvogn, benzin, forsikringer m,.j1'\.,' '.Peter derfor med en vis undren, at vi fra Herlev Kornrnuneilliv.er oplyst om, at kildeskat skal ihdbetales for den forlebne periodemed dep, ~egrundelse, at vi burdevrere i tvivl om indijel)ingsforholdet ~m~idig med,atb-skat er betalt af belebene. Jvf. virksqmhedens skll~eregnskab. Fa. Fasson vii pa denne baggrund bede Amtsskatteinspektoratet om felgendeafgerelse: Er der i loven grundlag for ophrevelse afhugo Jensensvliksomhed og dermedpafill'e Fa. Fasson et ansrettelsesforhold?l bekrref~ tende fald og ved afg0relse om A-indkomst vilfassori.lli!gll normale regler fordette. il> Er der med haggrundi de Joreliggende oplysninger grundlag, Jor, at Fasson AlS kan anses for at have vreret i berettiget tvivl om, hvorvidt det udbetalte fakturabeleb var en A-indkomstQg dermed berettigekravet om indbetaling af A-skat med tilbagevirkende kraft over 3 ar.«,pen 18. februar 1975 tilskrev Amtsskatteinspektorat nr. ~ rekvisit1js ~~ledes:..»vedskrivelse af 13. januar 1975 har aktieselskabet besvreret sig t)v~r en afherlev kommunes arbejdsgivermyndighedtruffen,afgerylse ' : ;. : ; -,1,~:; om indtjeningsforhold,',idetman ihenhold tilkildeskattelovens.: Ani stk.l, hat anset de tilvognmimd Hugo Jensen udbetalte beleb'for A~ indkomst samt i henhold til kildeskattelovens 69 anmodet aktieselskabet om at indbetale,ej indeholdt A-skat for periodenaprili9'?2- rtqvlimber 1974 incl. ialt kr ,,:.;:i~ Det ftemgar af sagen at aktieselskabet og vognmand Hugo Jen~en senest den 29. marts 1974 har indgaet skriftlig aftale om kerse1;;'at J4tigo Jensen' i henhold til, dennestar til aktieselskabets rmighed ita mandag-fredag kl , at der kill'es ubegrrenset antal kilometer, alder ievrigt udfill'esforefaldende arbejde, at der gensidigt er 1 maneds opsigelsesvarsel, at kill'slen udfill'es i eget automobij, hvortil Hugo Jensen afholder samtlige udgifter, atbugo Jensen er momsregistreret, ataktieselskabet udbetaler et fast beleb en gang om maneden, samt at Hugo Jensen er berettiget til 4 ugers ferie om aret. SaJedes foranlediget, skal man meddele, at de af aktieselskabet foretagne udbetalinger, efter amtsskatteinspektoratets formening, er ydet Hugo Jensen for personligt arbejde i tjenesteforhold, jfr. Kildeska'tte-' lovens 43, stk. 1, og derfor med rette er anset for A-indkomst. Man s~al anmode aktieselskabet om at beregne og tii Herlev koinmu ne at indbetale ej indeholdt A~skatfor perioden 18. decemberl9740g illd~~" Dettilfejes, at spergsmalet om,hvorvidt aktieselskabet erpligtigcat indbetale ej indeholdta~skat for perioden april dece~lm 1974, vil blive forelagt kildeskattedirektoratettil afgill'else.«,.',;,-, Den 10. marts 1975 tilskrev Kildeskattedirektoratet Amtsskatteditek~ torat:rlr.3sli:iedes:,jt\l '»Under henvisning til amtsskatteinspektoratetsskrivelse af 18:febnillt 1975'vedrill'endeAlS Fasson skalmah meddele, at kildeskattedii'eklo. ratlit finder, at selskabet harudvist forsmnmelighed'ved ikkeartii~~;. halde A-skat ved udbetallngaj vederlagtil Hugo Jensen, hvorfdr ~et~ skllbet er -pligtig tit atindbetale de bel0b, de udfrerdigede AM'V'redel g0hhserudvisersom A-skat.«,cui: ;.j ;:n'en't 1.' marts 1975 tilskrev Amtsskattedirektorat nr. 3' rekvrsii6s saledes: :,;:(;,~,;,)>Vedskrivelse af 10. martshar Kildeskattedirektoratet ftinderiit!l&'~ tieselskabet har udvist en sadan forsmnmelighed vedikkeat tilbagtiitil1 de A-skat ved udbetaling af vederlag til vognmand Hugo Jens15ri;'at aktieselskabet nu er pligtig at indbetale de ikke trukne A-skattei.':: :,: Man skal derfor anmode aktieselskabet om at beregne og til Herlev Kommune at indbetale ej indeholdt A~skat for perioden aprij 197i~17: december 1974 incl.«,;;"! Den 13. marts 1975 foretog Herlev Kommunes pantefoged udpant" t]ing hos rekvisittjs for ,- kr. idet restancen opgjordes saledes: ~~' skat Amyredeg. marts 72-november 74.. kr l04,9~4.- 7 "frafaldne renter, kr 65, - I betalt for meget kr Ij'9,'- d,pdpantningen afvrergedesved, at rekvisitusstillede sikkerhedhorm!1~.pankgaranti pa kr. Rekvisitus rejsteindsigelser modforret' nirigen, ogdisse er derefter forelagt fogedretten i henhold til RpJ. (504, stk. 2, I. punktum. Rekvirenten hat nedlagt pastand om, at :'847 tidpantningsforretningen stadfrestes som endelig, saledes at fyldestg0. i'else kan seges genhem den stillede bankgaranti. ; Rekvisitus har nedlagt pastand om, principalt at den af pantefogden ilherlev den 13. marts 1975 hos FirmaAiS Fasson foretagede tjdpant~ ning ophreves, subsidirert at den af pantefogden i Herlev den 13. marts 1975 hos Firma A/S Fasson foretagede udpantning ophreves, for savidtangar,et ve.dret,tens sk0nansatbeleb,saledesat gatlintien frigives tit rekvi~iu;s; ldetomfang fogedretten matte felge pastanden... ;,'" pt;r,erunder sagenafgivet ~idneforklaring af den hos rekvisitus;~~ sattiekonomichefkr~hn. " '::',.. '; \riqnet har fo~ldaret, at Hugo Jensens opgavevar at stille l'1ed:,eq lastpil, der kunne udbringe selskabets yarer i form af sto[eruller,.m~4 50Q"eller 1000 m selvklrebende p~pir i een meters bredde, pa opjilca: 20,q l<g's vregt, hvilket krrever lidtmaskineri pa lastvognen. DH!l) konvakten indeholdte passus, om at han skulle hjrelpe pa lageret,ble; indf2jet, for at Jensen i lighed med andre vognmrendi mange. tilf~lde skulie laste bilen selv og i nogle tilfrelde skulle tage»pick.upp~e~i(;o~ kare vareme fra lageret og ud, for at han ikke skulle vente med, ~in,.-., -. :,. " ". fa ~ ~opyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S $~",

3 UfRONLINE,:.,.. ' v,ogn, hvis der var travlt. EBers har han ikke gaet pa lageret, og det har aldiig vreret meningen med kontrakten.. Rekvirenten har til strmtefor sin pastand for det ferste grort greldende, atijdbetalingerne til Hugo Jensen er at anse for A-indkomst forhan, ITarhenses til aftalernes bestemmelser om fast arbejdstid, hjrelppillal#et, med, foref;lidende arbejde, gensidigt opsigelsesvarsel,' afregnil1g p.rl~aned med fast bel0b' og ret for Hugo Jensen til ferie.. ::'pet kan ikke anses for afg0rende, at der betaltes moms'til IM~o Jensen, idet der, jfr. Momslovens 6, er adgang til frivillig momsregi~ iit(ering., I?en omstrendighed, at Hugo Jensen var forskudsregistreret som B- $katteyder, giver.ikke reievisitus hjemmel til at undlade indeholcielse \ita-skat, idet sadim registrering sker pa grundlag af skatteyderens ~.gi1eoplysninger til skattemyndigheden.', ', ".'",bverfor rekvisiti anhringender om, at den betydeligste del afveder- )~~'etil Jensen var leje for automobilet, har rekvirenteri anfmt,at arbej'dslfilimen pr. maned (hvis Jensen stillede uden bil) ville udg0re 6.300,- kr. 21 X 290 kr. 210, Ia., hvorved rekvirenten har sammefiii,gnet denne 10n med gennemsnitsl0nnen for funktionrerer, der i 1912skal have andraget 4.361,- Ia. og i ,- kr. Ved sammenligningen tlar rekvirenten henset til, at Jensen var manedsl0nnet og havde ferie fflbd 10n, at der var 10nudbetaling i samtlige arets maneder, og at der \<~n.i oktober 1972 udbetaltes et mindre bel0b, end normalt, idet der t1a'var foretaget et fradragpas X 300 Ia. Rekvirenten lregger vregt pa, at Hugo Jensen har vreret engageret til avudferepersonligt arbejde i fast tjenesteforhold,hvor' dethli{vieret 1,1&riteknisk besvrerfoi'rekvisitusat indeholde A-skat. Hans kerselsgdcitgerelse skulle i sa fald ogsa have indgaet i 10lll1en, meih'hugo Jensen ville dahave kunnet fa beregnet et fradrag, saledesat trrekgrijnd-!i\~etblev tilsvarende mindre. " '>;\' '?,pverfor det af rekvisitusanf0rte argument,at selskabet hlirj4~15 a~atte; hos hvem der indeholdes kildeskat, ogatselskabetikkehar h 'i1ogen interesse iikke ogsa at indeholde kildeskat hos Hugo JeJ~~n, ft4~rekvirenten anf0rt, atselskabet ved at oprette de foreligg~nde k6ntrakter har sparet forskellige sociale ydelser, idet det sociale sikkerhedsnet ikke eksisterer, hvis han betragtes som selvstlcnd.ig. /.Rekvirenten har for det andet gjort greldende, at rekvisitus har udvist rors13mmelighed som omhandlet i Kildeskattelovens 69, stk.r. Pli rekvisiti advokats direkte spergsmal, om pa hvilket prrecise punkt sel- ~kabet har udvist forsommelighed, har rekvirenten svaret, at foislillrime" ii'gheden bestar i, at selskabet ikke ved indgaelseafkontrakten sikretle Slg,'at Hugo Jensen med rette kunne betragtes som selvstrendig vognln~l1d. Rekvisitus har til stette for sin pastand for detforste gjort greldende, alde belob, Hugo Jensen har faet udbetalt, ma anses som B-indkomst. i.i,!'filstette for dette synspunkt har selskabet anfort at Jensen benyttede ltjit'egetautomobil til udbringningafvarer, at der skulle fratrrekkes 290 keipr. dag i hans vederlag, hvis han ikke stillede med automdbil,-at 'elskabet betalte Moms af Jensens vederlag, og at Jensen var forskudsr6gistreret som B-skatteyder. i;rekvisitus hardels til stene for sitsynspunkt i denne sag,dels'for iithenledeopmrerksomheden pa, hvor vanskelig! det kan synes 'for Klideskattedirektoratet at sondre mellem A- og B-indkomst, fremddiget en sag, hvor direktoratetu.nr.kd AJ 1972) i en svarskrivelse pli'en henvendelse fra en kommune, der havde plilagt en arbejdsgiver ahndeholde kildeskat, anf0rer at i tilfrelde af at envogninand,derktin ~Jeren vogn, til stadighed er beskreftiget hos samme arbejdsgiver, betrigter man hans vederlag for A-indkomst. Idet forelagte tilfa:lde fteingar det af kerselsopgorelseme, at Adam Jensen AJS harhaft vognmrendene beskreftigetsy> time pr. dag, og at de er aflemnetmed tiinelon.«" K.ildeskattedirektoratets afgerelse blevaf arbejdsgiverens organisatiol1 ftjfelagt 848 Skattedepartementet, som statuerede at der forell\ B-indkomst (Skd;, II jounr.nr ). Idetrekvisitus henviser til Folketingstidende 1966/67 2. slimllng, tiilreg A,spalteme 241, 242 og 243 konstaterer selskabet, at JeilSen selv,ejede den tilarbejdet benyttepe maskine, nemlig lastvognen;llt JensenS vederlag ikke. var en nettoiridtregt for ham, idet han afholdt de i forbindelse med Yognmandskorsleil forekommende tidgifter. idet rekvisitus henviser tilkildeskattedirektoratets i novembef.1969 ud~endte vejledning»sk~ttetrrek«side II spalte 2, 4.linie f.n., k()nst!iter~r selskabet, at der beregnedes Moms ilfvederlagiil Jensen. Loveri$ ll19tiver og rekvirentells vejledning indicerer altsa tydeligt B_indk6ili~ i,,<i~riforeliggende sag, ',;,r,;', '" Angaende kontraktenaf 4. april 1972 post 3 anser rekvisitus,a(~~,l stemme'lsen om 290,-kr. i fradrag netop tydeligtviser, atselskaliets!i.eitprimrere interesse var at fa stillet en,bemandet lastvo'gn til nidilili&. jdedensens persorilige arbejde var afhelt underordnet betydningjdgi tlet kun vurderedes til 10,- kr. pr. dag, jfr. rekvirentens udregnirii;:o~ rekvisitus undrer sig over, at denne post i kontraktenindgar i rekvltetitens argumentation..', Rekvisitus har videre anfm, at selskabet har ansatte, hos'hv~m man indeholder kildeskat. Det havde ikke betydet nogetokonomi'sk tab for selskabet ogsa at indeholde kildeskat hos Hugo Jensen.,, Rekvisitus har til stene for sin pastand endvidere og navnliggjort greldende, at det ikke kan tilregnes selskabet som forsommelighed,at det ;ikke har kunnet indse, at de til Jensen udbetalte bel0b var A-ind~ komst, idet skonnet overindkomstens art, AeHer B, berot paetlthliget vanskc;:ligfortolkning. At man muligvis ma b0je sig for rekvirentens skl!jni denne sag betyder ikke, atselskabetikke vari fuld godtto!1111r mah.ansa Hugo Jensens ve'defjagfor B~indkomst.,,',:,,:,:', Mlln har ikke fta selskabetssidehaft nogenanledning th atf()t~!.~~ kpntrakteme medhugo Jensenforskattemyndighederne.',:«.:1,ll!, "~ekvisitus har fiemhrevet, at s,els~abefhanettet sig efter'$katte~~~~ dighedemesafg0i'else og tilbageholdt A-skatfta ca ;'. l'1).. '.:'-..,;~;",- Fogedretten skal udtale: ~,,:j'~ Veden samletbedommelse af beskreftigelsesforhoidetfirides,at<im b1<1rsoildresmellem Hugo Jensens stilling i henhold til kontraktenaf 4, aprill972 og hans stilling i henhold til kontrakten af29/31974ibe't ~0lger afden nyeste kontrakt, at Jensen i realitetenindtageren~,ti!,'li#g somfunktionrer med rettil bl. a. ferie og 10n,undersygdom,og'~e'f~r herved uden betydning, at selskabet i kontraktens post 4 betragt~r Jensen som selvstrendig..':, '",' Jensens indtregter i henhold til denne koiltrakt er klart A-indkomst Anderledes er forholdet i den forste kontrakt af 4. april 1972,hvot clef kunudbetales Jensen et nrermest symbolsk belob undersygdotr\1>~ ferie,savel som nlithail stiller uden bil. "~\ii', 'Ved en meget vid fortolkning af Kildeskattelovens 43, stk. I; kilri Jensens indkomst i henhold til den reldre kontrakt vel anses somve(\th l lag forpersonligt arbejde i tjenesteforhold, nlithenses tiidenfaste' ail bejdstid og hans langvarige tilknytning tilselskabet, og def findes-ia; tilstrrekkeligt grundlag for at tilsidesrette Amtsskatteinspektoratets s1<:0n"hvorefter J nsensindtregt i henhold tit den reldre kontrakt: rrat vier ta-indkoinst. Imidlertid firides, at rekvisitus for sit vedkomitidnde med fuld rimelighed har kunnet anse Hugo Jensen for selvstrendig 6g hansindtregter forb~indkomsti henhold til denreldre kontraki,'sli]ettes at der ikke kan statueres forsfilmmelighed. Derimod burde selsieiibet ved,oprettelse af den nye konirakt den 29. marts 1974 haveindse~}:at reildtingerne i forhold tit den gamle: Bortfald af290,- kr.'s-fradnigeti post 3, ret til ferie - og til dels ogsli forlrengelsen af opsigelsesvarslet - betl3d, at man nu ikke lrengere kunne anse Jensen forselvstrendig! Rekvisitus findes folgelig at have udvist forsommehghed,:jfr.kija~i: ""; \.~:.:-~:j. gepyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S

4 f':',;ii;.;; :!~:'t:-:'" :". htl: Wi:qNLINE ~!_;'~\l,:, "'~" " " ~ff,ittelovens 69,stk.l, ved ikkeat indeholde A~skat af debei'rib; l-itjgojensen har indtjent mehem 1. april og I.deceJllber ( (:'Efter Kildeskattedirektoratets forelobige udregninger sku He der i gehije periode havevreret indeholdt ,- kr..."...'. j;~som [olge af det!u1f"rtevii udpantningen vrere at stadfreste fordette b~;ob og at ophreve for det evrige.'. - Landsrets dom 25. oktober 1976 (VIII a/d.) (Fritz Moller, ~'aulrjg, Bent Otken (kst.», Den indankede kendelse er afsagt den 13. juni 1975 afbaherup fogedret. f.~~i~ndsretten har appellanten nedlagt felgende pastande: P'finclpalt: t'ljen af pantefogden i Herlev kommune hos FassonDanrnafk'AiS tffh f:3.marts 1975 foretagne udpantning ophreves.., ;,Subsidirert:..'.'Den af pantefogden i Herlev kommune hos FassonDanmatkAJS ~6jlI3. marts 1975 foretagne udpantning stadfrestes for et bel0b sva~ f,c;hdetil de vognrnand Hugo Jensen for tiden I. april ;~ '! ~~.. '" ",llj49 1?;74tiU. december 1974 p{tlignede personlige skatter. ~f~~re subsidirert: ";p~n paankede kendelse stadfrestes. ';,Endnu mere subsidirert:....i;'::~;;":c- " ',.,_' ", '.. -,,'.'" ;,.'~ ;,peh,af pantefogd~n i Herlev kommune hos Fasson Da~mark Al~ (Ie,n 13 marts 1975foretagne udpantning stadfrestesforetbelobsvareqdetil de vognmand Hugo Jensen for tiden I.aprill 972 till,.d,ecem- ~ii,~1974 palignede personlige skatter:. ;:':Mest subsidirert: ("d;'detomfang den af pantefogden i Herlevkommune hos Fasson R~nmark A/S den 13. marts 1975 foretagne udpantning sta<lfrestes, pprtses ved beregning af belobets st0rrelse fra den af vederlaget tll ~(jgfunand Hugo Jensen erl~~e moms. lndstrevnte har for landsretten nedlagt felgende pastande: Principalt: at den af pantefogden i Herlev foretagne udpantning for M4.760 kr. stadfrestes..' '". I'.:. f, 'Subsidirert: at udpantningen stadfrestes for et mindr~ belobefter rl(~ens sk"n, men storre end det af fogedretten stadf'restede. ;"'Mere subsidirert: at deri lndankede kendeise stadfrestes. " t>:1estsubsidirert: at udpantningen stadfrestes for et mindre belqbend "Uogedretten stadfrestet. '. i,,; For landsretten er fremlagt den mellem appellanten og vognmand Hugo Jensen for tiden fra I, april 1973 til I. aprill974 indg{tede k0rselsaftale, der er udformet pa tilsvarende m{tde som de to tidligere fremlagte kontrakter. Om de nrermerevilk{tr hedder det i denne kontrakt: De st{trtil FASSONs rmighed fra mandagfredag, kl Foruden korsel (ubegrrenset km-antal) i Deres eget automdbil: HANOMAGHENCKEL F~46, 2500 kg last, skalnettjreipe med p{tvort lager med forefaldende arbejde. Aftalen trrederi kraft den 1. april 1973, og opsigelsesfristener gensidigt I maned tif den I'ste i en maned. 3. :I tilfrelde, hvor Deres automobiler pa vrerksted o. a., sl<al De stille andetautomobil til disposition. I modsat fald vii kr,300,-' :,," ~Q A-indkomst A-skat ,-)ndstrevnte har tif belysning af sagen fremlagt en skrivelse IIf I 6. jat\,!~r 1973 fra skattedepartementet til en dyrlrege, der havde beklaget.., ~ ;, C~'p'yright 2009 Thomson Reuters Professional A/S J>;~:. 'blivefratrukket prodag. Dettegrelder ogs{tved.sygdom ellerfefiei,,' :~' 'udover riedennrevnte:ferieaftaie.,0;':;',;;; 4..For Deres: vogn og korsiensorger De selv for forsikring~r, momsregistrering. skat; vregtafgift o.a. dafassonft~lreggef sig ethvert ansvar vedrorende dette, idet De er at betragt~'sorii en selvstrendig, der har indg4et enaftale med os om heldag~k:#'; sel. ''';'~'.:; 5.' FASSON betaler efter regning en gang om maneden:kr: 7.170,30, ekski. MOMS. '.: 6. FASSON giver Dem en uges ferie om aret, som placeresi soql" mermanederne Ovennrevnte aftale er greldende tif den 1. april 1974.«:.p~ter oplyst, at aftalen blev indg{tet, efter at vognrnand Hugo l~h~e.ri i en skrivelse a:r7: februar 1973 havde meddelt. at han patrenkte i1t~.7 skaffe en ny lastvogn, fordi han havde erfaret. at appellanteii h~y~.q behl)v for enstm're vogn... : "',,':;' '. Derer forlandsrettenafgivet vidneforklaring afvognn;andh'!,igq J~nsen, der haroplyst, athan blev selvstreridig vognmand i noyem'b'~r efter at have vreret chauffor hos Falcks redningskorps. I begy~~ delsen fik ban korselsopgav~r ved at vrere titknyttet en ~udcentrahi~t anvisteharri kundermod at f{t15 % afhans bruttoindtregtved km'sien~ Vidnet skrev reg~inger u.dtif kunderne :efter en timc;takst bere~~t,i>~ grundlagaf vognrnrendenes almindelige priskurant. Vidfie(kIDfe jrevnligt for appellanten, og en gang i begyndelsen a 1972 spurgte denpes lagerchef~ om han varinteressereti en fast kontrakt on1~rsel frirappellanten. PAgrutldlag aiden hidtidige timetlikst afg~v ~iailet herc;,fteret tilbud; derferte iil indgaelsen afkontrakten for ; hi,~e~ var reducere! iforhold tif priskuranten, fordlbanfike'n'r~fif., til1e og sparede provisionen til budcentralen: Hail stilledec~ppeif~&l1 overfor'valget mellemen pris p{t6.300kr. manedlig uden fel'ie~ow kr. manedlig med3 ugers ferie'betalt. Ogs{t forud fora~et:ilil for {trerie.1973/74 o.g 1974./75 afgav vidn.etskriftlige tilbud.,det,b!~y nrermere droftet forud for aftalemes indgaelse. Da'han fikli)''vogrl. titbod appellanten»facadereklame«p{tvognen som kompensatiohfor ferie. Den nye vogn kostede ca kr., men den forste 'Vogn:' ~m yar kobtbtugt, kostede ca. 22:000 kr. Vidnet ophorte med at kerefor appellanten den 1. aprill975, fordi hanhar f{tet darlig ryg. menjde.3 ar!a'ftalernebesto~,korte han ikk'e for andre end appellanten.han%ir ikkevreret syg i perioden. men har holdt ferie i overensstemmelseme'd kontraktemes indhold. Vidnet havdeen forsikring. der drekkede Jk~d~ pa <lettransporterede gods. Det daglige arbejdeforegik p{t.den mme, athan fik udleveret koresedler afordrekontoret, men ellers selvfailat ud af at lresse vareme og tifrettelregge kerslen. Hvis der en dagbl'ex et partitner til overs, korte vidnet tilbage til firmaet. Da vidnetbl~:v selvstrendig vognmand, sergede hans revisor for,at han blev B-skat 9~ der.vidnet har fluiridsendt selvan~ivelserfotarene ;ineh~\iep ikke;-hvadhan skylder i skat. Hanbetaler for tiden 400 kr:.:>., rj~ 850 ''',;;he in{tnedlig p{tsin skatterestance ()~ skylder ca kr. i moms.....,. Aif et af vidnets revisor. for {tret.1973 udarbejdet regnskabfrenlg'ai-; atvrdnet i dette{tr havde en bruttoindkomst pa ca. 8LQO()\Cr.qg:d ri,etfooverskud efter afholdeise af omkostninger og afskrivriir&;p,~ vognen p{tca kr..... ~.;./' 'Af arbejdsgiverkontrollens referatark fremg{tr, at udarbejd~de:r~#6~ ge.relser vedrorende Hugo jensen udviser:... - ; " ~.:;~:;..n,;::.::'!~i:" sig oover,at der ved udbetaling af forskelligeregningsbelob blev jmje.- boldt A-skat efter kildeskatteloven j det mervrerdiafgiftsbel,,\),'d~r ~!e~~~

5 .:~ t;" ~ iq!lgild regningsbel0bet. Skattedepartem~ntet udtalte herom»at!ler e~er kildeskatteloven skql foretages indeholgelseaf A-skat i h$:le det s-oiria-indkomst udbetaltevederlag,herunder i den del afvederlaget, ~Qfu.eventuelt udbetales tildrekning afudgifter, som A-indkomstJ11odtageren skal.atholde ( f6, stk. I,jfr. 43,stk. 1).1 det omfapg sad,ann,e lldgifter kan fradrages ved opg0relsenaf den skattepligtige,indkoms~ rtledregnes fradragsbel0bet ved opgarelsen af det fradrag, der anfares pl\skattekortet ( 48,stk. 2)., \'i\$kattedepartementet mli herefter vrere afden opfattelse, at det er i overensstemmelse. med kildeskattelovens bestemmelser, at def,. ved ~dbetaling af de omhandlede vederlag til Dem indeholdes A-skat i h~le regningsbel0bet, herunder det medregnede mervrerdiafgiftsbell'ib.«'der er endvidere fremlagt en meddelelse fra Kildeskattedirektoratet a:i'j9. maj 1972 om afgrrensningen mellem A- og B-indkomst ientrepriseforhold. Det hedder i denne meddelelse:»efter hidtidig praksis er underentrepren0rers vederlagi en rrekke timrelde anset for A-indkomst, nar de kun leverede hjrelpestoffer, og ~\t~~ndvidere udadtil ikke var ansvarlige for arbejdets udferelse. Man l11gdeherved vregt pli, at de materialer, der blev forarbejdet, tilh0rte ho~edentrepren0ren og i en konkurssituation kunne udtages af denne. Efter nylige afgarelser fra skattedepartementet ma denne praksis anses for rendret. Dervil fremtidigt i h0jere grad blive lagt viegtpa, hvqrledes forholdet bedemmes i andre relationer sasom momsregistre. tirig, feriegodtg0relse og lovpligtig ulykkesforsikring. Udfaresdet pligreldende arbejde som led i en af underentreprenaren drevet selvstren~ig ~rj1vervsvirksomhed,saledesat hans ansvar for arbejdets udfl'irelse gar tiiicover det, somenloomodtager har, vii der i h0jeregrad erid:hidtil ~reformodning for, at der foreligger Bioindkomst. ;c;,jdetvii herefterviere vejledende for afgrrensningen; om def er an sat p!ltsonale, om der med retteikke indgdr fefiegodtgarelse i ved~rlaget, om ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udflmelsepahviler tinderentrepreneren, og om der i vederlaget indgar betaling for inaskihanvendelse i vresentiigt omfang. :"1 tilfrelde af at en underentreprenar uden arisatte udelukkende'eher na:sten udelukkende har arbejde hos en entrepren0r, vi formodningen viiire for, at der foreligger A-indkomst. Hvorunderentreprenarenskal mode med egne maskiner af et sadant omfang, at en vresentligdel.af vederlaget er betaling for Ieje af maskiner, vii man dog anse vederlaget forb-indkomst.«til stmte for sin principate pastand har appellanten i det vresentlige gentaget sin procedure for fogedretten. Det er i farste rrekkegj6rt &~Idende, at de til vognmand Hugo J~nsen.udbetalt~ beleb ma anses ~11'i' B-indkomst for denne, Der henvises t1l, at der Ikke var tale om huget arbejde i tjenesteforhold, men om leje af en bernandet lastvogn, lt1e'tjensen nresten intet vederlag fik, safrernt vogrien ikkekunne stifles ti\:rlidighed. Til fortolkningen afkildeskattelovens 43, stk. I, kilnnu ikl<ealene henvises tillovens motiver, men tillige til Kildeskattedirektbratets meddelelse af 19, maj 1912, hvoraf fremgar, at der er tale om e~indkomst, slifremt en vresentlig del af vederlaget er betaling ftir lej'e afmaskiner. Det ma ogsa tillregges srerlig vregt, at der er taleoo'j'vetl~;lag, afhvilket der blev betalt moms.'... ('landen rrekke har appellanten gjort greldende, at appellanteil har gl)tltgjort, at der ikke er udvist nogen fors0mmelighed fra aktieselskaoetsside, saledes at det ikke i medf0rafkildeskattelovens 69; stk; 1', Ran palregges dette at beta Ie eventuel ikkeindehdldt A-skat. Detvar ganske klart, at der ikke var tale om len tilen lagerarbejder, og detvar tierfor i alt fald srerdeles tvivlsomt, om A-skatskulle indeholdes. Kildeskattedirektoratet er selv blevet underkendtaf skattedepartementet ithsvarende sager, og appellanten har haft fuld f0je til at ansetidbetalingeme som B-indkomst, isrer nar henses til, at der blev betaltmoms: 'Til stmte for sine subsidirere pastande har appellanten henvist tii; at tier j alt fald ma vrere tvivldm, hvilken periode der eventuelt skalbeta les for nar henses til kontraktemes forskelligartede udformning. bet.', kan ej heller pahvile appellanten at udrede'st0rre bel0b, end hvad~bt svater tildevoghrriand Hugo Jensen for petioden palignede.,;;; ~f ~~:, ii;, personlige skatter, I modsat fald ville indstrevrite oppebrere mere,elld hvad der ville vrere tilfreldet, hvis A-skatvar indeholdt'endelig:;be del under ingen omstrendigheder palregges appellanten at betale A~*at af de udbetalte momsbeleb.';; (/! Indstrevnte har tilstmte for sin principale pastand i detvresentlige gentaget sin procedure for fogedretten. Der'var tale om enalminderi~ chatiffaransrettelse afhugo Jensen, der ikke havde nogen selvstreilflig stilling, men alene k0rte for appellanten med en vogn, der bar apl'ellan~ tens reklameskilte. Den omstrendighed, at Jensen selv ejede vogn~n og atholdt driftsudgifteme, kendes fra andre tjenesteforhold. Appell~~ ten har endvidere udvist forsemmelighed ved at undlade at indehol4~ A-skat. Allerede formuleringen af k0rselsaftalerne viser, atder.,~~.~ appellanten har vreret mistanke o~,at der kunne vrere tale ~m,.:"-m~~ komst, men dette har ikke foranledigetappellanten til at s0ge~p0t~$,~ mai~tnrermere oplyst ved henvendelse tilmyndighedeme. 1 ait fald fra I973174~kontrakten matte der vrere anledning til nrermere at under4 sege forholdene.. " Indstrevnte har endvidere anf0rt, at safremt der er tale om A~iiid~ komst, bestlir de~ i medfar af kildeskattelovens 48, stk. 7, pligt for appellanten til at tilbageholde 40 af A-indkomst uden fradrage.'!1em 48, stk. 2 og 3, idet Hugo Jensen ikkehavde noget trrekkort. petet. denne forbindelse heref\er!lden betydnillg, om der hervedjnd~h!?!4l~~ mere end hvadder svarede th 'Jensens pe!solilige skat forp~rjod'en,; ~'al~des'a;derfremkombel0b tilafskfivningpa skatterestimce. Der;~r hel'ler:ikke nogen hjemmel for at foretage fradrag af momsbelebeu ~en"opgj0l1e A-indkbirist. ' ',;;,,nd.,."~,.-. Landsretten skalbemrerke felgende: Derfindes efter det foreliggende ikke tilstrrekkeligt grundlagfo!,lit tilsidesrette det af skattemyndighedeme, udmiede skoo, hvore.fte~:~~t tij-vognmand Hugo Jensen udbetalte vederlag eratansesoiri' Aqri~~ kornst for denne..':':-':'; 'N'lir hensestil fonnuleringen af de tre k0rselsaftaler og til deritvivt, som spergsmalet om beskaffenheden af vederlaget til Hugo Jen'$erl matte give anledning til, samt tii den omstrendighed, at der af app~liarl,~ ten er betalt moms af vederlaget, findes det imidlertid godtgj0rt';~ld appellanten ikke har udvist nogen forsemmelighed ved iagttagels~'~f bestemmelseme i kildeskatteloven. Herefter vii den af pant'efog4 n:' Heflev kommune hosappellantenden 13. marts 1975foretagne udpipl~~ ning for 104,760 kr. idet hele vrere at ophreve og den stillede bank,ga~ ranti at frigive..,, '. Indstrevnte betaler til appellanten landsretten. Hejesterets dom. Den indankede dom er afsagt af 0stre kr. i sagsomkostningerfor, ' Landsret. Ipademmelsen hardeltagetjemdommere:..' '. '.'.., Blom-Andersen, Vetli;Schaumburg; P. Christensen og Torben Jenseri\,'For H0jesteret har appellanten principalt glmtagel sin pl1stand()01 stadfa:stelse af den' af pantefogden i Herlev foretagne udpantriing for kr. Subsidirert har appellantenpastaet udpantningenstadfrestet f6r kr. 3r0re,svarende til vognmand Hugo Jensens skattere" ~tarice proi. marts 1977, og mest subsidiiert. at udpantningen stadflest.e~ for'et'mindre beleb efter rettens skoo.","',; Ihdstrevnte harpastaet stadfrestelse. ". Til'brug for H0jesteret er der tilvejebragt yderligere oplysninger. I?~t fremg~ heraf, at indstrevnte fra den I. decem ber 1970 indtil vognlllahd Hugo Jensens ansrettelse beskreftigede enanden vognmand pa Iigneriii~ vilkar som fastsat i de i dammen og fogedrettens kendelse gertgiv,qe ':':.,', ~. sial:' ""'.:; :ti.

6 W \. utronline :' V :'~ U,1977.8#11,.!';~.-,';;;_./~.:.:!<:~, "i:_~\_;;t\.~ :-,::';';.:"" t:i-!. ~~..:~, ~:";:';:. ~.;:.. Ifr H. FT 1966/6-72.saml..lill. Asp. 240 ft.og Moritz Hilnsell: i : Kildeskat (3. udg.)s. 116fT.

7 f't~ljdskrift af Manglende indeholdelse af A~skar~:ArbeJdsgiverens hreftelse f : :.~\.'..,- ~- ; ~~~ ~\., r:, 'Manglende indeholdelse afa-skat - ""Arbejdsgiverens hceftelse ".~ - {:'!Ji'- -: ',', -. '.- ' L"Dokumentets 08 dec 2000 ' (:,'dato v': Dato for 02apr :51. offentligglifrelse SKM-nummer Myndighed SKM HR H0jesteret 'i$~gsnummer.'n 117/2000 ';. ',-~:.'. "Dokumenttype Dom Overordnede emner Emneord Skat Manglende indeholdelse af A-skat, Arbejdsgiverens Resume H0jesteret stadfcestede landsrettens dom, hvorved Skatteminsteriet blev frifundet for en pastand om, at arbejdsgiveren ikke hceftede for manglende betaling af A-skatter..,.Reference(r) Kildeskatteloven 69, stk. 1,,:'<1/\ {advokat B) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat C) Tidligere instans: '~i,' -.s dommere &vId=cO

8 ',~Udskrift afmanglende indeholdelse af A-skat- Arbejdsgiverens hreftelse i::,.~~:~; " Skatteministeriet har, for det tilfrelde at A-skat ikke anses for indeholdt for perioden 1. december 1995til 31. januar 1996,gjort greldende, at A hrefter i medf0r af kildeskattelovens (>9, stk. 1. :Oer er til brug for H0jesteret tilvejebragt yderligereoplysninger herunder 10nsedler for D for december 1995 og januar ti.;af de grunde, der er anf0rt af landsretten, tiltrcederh0jesteret, at A hrefter for den ikke '''')ndbetalte A-skat vedr0rende D for perioden 1. juni til 30. november \/edr{2lrende perioden 1. december 1995 til31. januar 1996 fremg3r det af A's forklaring, at,chauff0rerne skulle afregne here det indk0rtebel0b, men at han accepterede, at de tilbageholdt qp til en fjerdedl:!1 af bel0bet. p3 d~tte, grundlag m3 de tilbageholdte bel0b - som anf0rt af landsretten - anses som 10nforskudogikke'som A~indkomst, der er omfattet af :',kildeskattelovens 49. ~'A'lmdlod at trceffeforanstaltninger/ der kt.lnr'iesij<re,at b 10bende"afregnede de indk0lte'behij15/) rnenaccepterede, at D modtog heie sin 10nsom 10nforskud. A udviste herved en s3dan fors0mmelighed, at han efter kildeskattelovens 69, stk. 1, erumiddelbart ansvarlig for den manglende beta ling afa-skatter. Isagsomkostninger for H0jesteret skal appellanten,a, beta Ie kr. til indstrevnte, b,skatteministeriet. ~~~-,-; De id0mte sagsomkostningsbel0b skal betales inden 14 dage efter denne h0jesteretsdoms afsigelse. ' ' Tidligere instans: 0LDaf21.febru.~r -ZDiJO, 11. afdeling, B Parter: VognmandA (advokat B) 0strel.cmdsrets dom af 21.,februar afdehl)g"a~ Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat E) DAfsagt af dommerne: &;vld=O

9 '....'., _ > -.,:;'-,.>,..<,.',, " ~. :Udskrift afmanglende ~;' indeholdeise afa-skat,;,atbejdsgiverens hreftelse' ':;parternes pastande "~ags0geren, vognm~md A har nedlagt pasti;}nd;om, at sags0gte, Skatteministeriet,, anerkende,' ", tilpligtes at.-::.".;/ _,', :", ' ~:, ;A- i~.,: at sags0geren ikkehrefter for den ikke indbetalte A-skat vedr0rende D for perioden 1. juni til 30. november 1994, og at sags0geren ikke hrefter for den beregnede A-skat for samme for perioden 1. december 1995 til 31. januar Sags0geren er selvstrendig taxavognmand chauff0r. og har i en periode blandt andre haft D ansat som :.,.-:. oli'. ~ "",0 'Pabaggrundaf K0benhavns Skatteforvaltnings skrivelse af 29. oktober 1993 til sags0geren (en sakaldt fritagelseserklrering) undlod sags0geren at indeholde A-skat for D i perioden 1. oktober Jt993til 31. maj Af erklreringen fremgik. ' Adresse:..., Landskrona, Sverige. bet meddeles herved, atderi perioden OL1'O.93-3i:OS.94ikke skal tilbagehoides A-skafhos:"~' ovennrevnte. ' benne meddelelse har kungyldighecl kun for denanf0rte'periode. overj6i-,de'n'b:rbejdsgiver m.v., til hvemde!n er stilet, og ' Meddelelsen skal efter indkomstmodtagerehs eventuelle fratrreden fortsat opbevares som 90kumentation for, at der med rette ikke er tilbageholdt A-skat. A-indkomst, der er fritagetfor skattetrrek, skal alligevel medtages pa den arlige oplysningsseddel. Om bogf0ringen henvises'tilvejledningen "SKAlTETRfEK". Fritagelsen for skattetrrek har kun gyldighed, salrenge ovennrevnte person har boprel i det land, som er anf0rt pa denne blanket. Direktoratetibedes-undetrettet om evt. flytning tilet andet :~ tand." Sags0geren havde endvidere i hen hold til en fritagelseserklrering Skattedirektorat undlcidt at indeholde A-skat for en anden ansat. fra Frederiksberg Kommunes AfTold og Skats vejledning tilarbejdsgivere og andre, der skal indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, "Skattetrrek 1994", som sclgs0geren havde modtaget, fremgik bl.a.: Der er srerlige regler for beskatning af sakaldte grrensegrengere mellem Danmark og Sverige. Somgrrensegrengere betragtespersoner;delrregelmressigt, (dvs. mindst én gang om Ligen) opholder sig pa deres bopreli detene l~md,.'rhen som norma It udf0rer arbejde i det andet &vId=O

10 J]dskrift afmaiiglerideindeholdelse aia -skat.i 'Atbejd~giverens hreftelse I~nd. Reglerne finder ogsa anvendelse, for~~~~~netj..qerpa gru'nd, af sygdom, scerlig tjeneste,, eller lignende er forhindreti at beslzlgehjemmetien'periode. '.' LlZlnindtcegt, som en i Sverige bosat grcensegcengeroppebcerer "Ybeskattes her. "','.' i Danmark, skal normalt ikke " A.rbejdsgiveren kan kun undlade at foretageskattetrcek efter de scedvanlige regier, hvis den kqmmunale s~atteforvaltning har udstedt en fritagelseserklcering for IlZlnmodtageren. En sadan frit.agelseserklcering,gcelder kun for&eacyte;;t~au:~f1(:1erar,og skal fornys hvert ar. 'TVivlSSPfJrgsmfJlompligten til at foretageskattetraik TVivlssplZlrgsmal vedrlzlrende pligten til at indeholde A-skat blzlraltid forelcegges told- og skatteregionen. '! ljndladesskattetrcek, hvor dette burdehave:v~retforetaget,kcln arbejdsgiveren palcegges.at!ndbetale den manglende A-skat, Iigesom d~t~.?i1medflzlre strafansvar. ' Da perioden i henhold til fritagelseserklceringenaf 29. oktober 1993 var udllzlbet, rykkede sagslzlgeren D for en ny erklcering; SagslZlgerenmodtog herefter et "gransgangarintyg" udstedl aflokala Skattekontoret, Landskrona, den 2:7. jull1994. Detfremgikafdette,at Dvar ~Qsiddende i Landskrona, og at harivar atanse,som bosat og skatteskyldig efter reglerne for p~rsoner bqsat i Sverige, Landskrona Kommulle. SagslZlgerenvar angivet som arbejdsgiver. Jntyget var gceldende fra den L juni til den'~1.;december SagslZlgerenundlod pa denne p9ggrund fortsat at indeholde A-skatforD. '...:.".., ' ',:. \led begcering af 28. december 1994 anmodede KlZlbellhavns Skattefotvaltning sagslzlgerenom at foretage IlZlnindeholdelse hos D fqr en skat.t,erest~n~e.d's adresse var pa begceringen angivet ~om Sverige. SagslZlgerforetogllZlnindeholdel~e i ov rensstemmelse med begceringen. For indkomstaret 1995 modtog sags0geren af D et nyt "gransgangarintyg", gceldendefra den 1. jpnuar til den 31. december 1Q95 qgudste<:l:t.:den,6.!'!l1arts1995af Skatteforvaltningen, Lokala S,kattekontoret i Helsingborg. SagslZlgerenindeholdtherefter heller ikke A-skat for D for perioden efterden1. januar ' ; _ " _ : '_-,1';:,,'1'-,;;- '"',",'. _', "!<0benhavns Skatteforvaltning fremsendte.o:er( i.'november 1995et skattekort for D for 1995 til $agslzlgeren. Skatteforvaltningen anf0rte: "'",, "Vedlagt er skattekort annulleres hermed'" for D, der bedes anvendt ved udbetaling af IlZln.En eventuel fritagelse '.'..' ',,'.. 1.?kattekortet var gyldigt fra 1.december 19~5. P,afregnede fra den 1. december 1995 ikke,den iodklzlrte omscetning. Da sagslzlgeren i starten ~fjanuar 1996 b<;tdd afregne,udeblev hanfra arbejdet uden at afleveredet indtjente. \fed skrivelse af 10. december 1997 gjorde.told,..og Skatteregion KlZlbenhavn4 (Syd) hceftelse efter kildeskattelovens 69, stk. 1,gCEldendeioverJorsagslZlgeren vedrlzlrende D's A,..skat, idet r~gionen efter en gennemgang af virksomh~<len~ 10nningsregnskab havdekonstateret, atd,t!'ned bopceli Sverigehavde vceretansathqs:s'ags0g~rfraden 1. januar 1994 tild~n 31. januar ' httn:/ /www.skat.dk/disolav.aspx?oid=l 09329&v Icl=O

11 tjdskrift af Mariglendeirideholdelse afa. sk~t':::'arbejdsgivereris hreftelse.,"',_". ~ 1. ',', -,,,:",..,:",.'.'_-f';<,:'r~}'-""'-'",~.'.','... ~.>a. _. '. '.,.,:~.-.. <':."~, ;'.-i. '(i=-; ~;l,-j;{~:,.."_ :_..~;~.:->-",,. ','. '.. :' ",.,: ','.' ;.. ".~.:>:" pa'baggrund af fritagelseserklceringen af2s~oktober1993, somsagsfzlgeren havde fremsendt til s:~attemyndighederne nedsat1:etold., og Ska'tt~Jegl()~, Hvidovre ved skrivelse af 19. marts 1998 kravet med den del, der vedrfzlrtea-skat for'per'ioden 1. januartif 31. maj '.. -..'.,",' :'. Denne afgfzlrel~epaklagede sagsfzlgeren.thtpld"»q Skattestyrelsen, der ved afgfzlrelseaf 18. august 1998 indskrcenkede hceftelsen efter kildeskattelovens 69, stk. 1, til alene at vedrfzlre perioden 1. juni til 30. november Endyi,deretrafstyrelsen afgfzlrelseom, at sagsfzlgeren,, hc:eftede imedf0r af kildeskattelovens 69;:stk: 2, for beta Iirig af indeholdt, men ikke afregnet'; A-skat for perioden 1.december 1995 til 31. JaniJar1996. Kravet for perioden 1. december 1994 til 30. november 1995 blev frafaldet. Af afg relsen fremgik bj.a.: " 't.. D'aDe saledes har vceret bekelidt meddedclliske skattemyndigheders betingelserfor at. fi1deholdelse med rette kan undlades,erdetstyrelsens opfattelse, at De harhandlet forsfzlmmeligt,idet De i hvert fald mahave~vreret~bhlgt sa meget i tvivl omreglerne, at en' 'henvendelse herom til skattemyndighedeh'he'bur-dtfhavefundetsted.... Alibeharfaet: udleveretet grcensegcengerpevts'fraloka IS kattekontoret, Landskro na, Sverige, :.; gceldende fra 1. julii 1994, og at deter'deresrewisor,derharffzlrt IfZlnreghskabet, kan ikke medffzlreet andet resultat. ' :"'-1";.' ",.' l'l.:, :', _,' -"., :,,-..'.,-. <" ".:".: /~'~") :;<.":,'..,0 '.,,'. Pi:l.de,danske.s.kattemyndi9h~der..iinidlelti.ci,t'Q;Eil ~':Dper.m~ned.19941forbindelse ~~rkscettelse.af IfZlnindeholdel~~burdeh~verM:l{lp~r!5i~gtD'sfaktiskebetalingsevne og dermed kunnehave konstateret, at betlngelserne Jor at,undlqdeindeholdelse af A-skatikke var opfyldt, ~~.ciet styrelsens opfa~telsei at det~r,(.ll~~tr!meji.9l,:~t skattemylidighederne.bcerer'risikoen f()r 8en manglende i11dehojdelsefrc;l~ei;:ei1lper:f9~1,:: ":, '." '... f..,...,, :.:,, ' ", ',:": '.:..:r,~... i1--~;:::.~>;'t ( """ :,...', " ". ' ~,,genkonkr~te ~ag vii kjld~sk~ueloveri~ p~st$;li\1mel~~r,qm h~ftelsejhenhold til 69,stk.h ~erfor: kun blive gjortgceldende,overfor D~mrqCR~rioden 1. juni., 30. nqvember med For sa vidt angar indeholdt men ikke afregnet A-skat fremgar det af kildeskattelovens 69, stk. ~i at den som har indeholdt ska,tj hcefterov.erfo,r d~t offentlige for. beta ling af det indeholdte R~10b. f. /',.., ld,etfremgar afsagen, at Deikke, harindbetaltde'nberegnede A-skat, da D for perioderne med indeholdelse ikke har afregnet indk0rte bel0b. ''"i{:'i. ::J.. ~, Ensadanmodregning erikke forenelig medq(;ildeskattelovens 46,stk.3, derfastscetter, at ' tn.deholdelse garforud for andre krav mod dehpagceldende A-indkomst, herunder modkrav fra cien indeholdelsespligtige.,,,,,' 0....,.. ". pe hceftersaledes for den indeholdte,menikk.ei!:afregnede A-skatforperioden 1. december' ilq januar , "Det bekrceftes hermed, at D, har erkendt, at han fratradte sin stilling som taxachaufff2lr i Deres firma en uges tid ijanuar maned 1996, hvor han ikke har afregnet med Dem for december 1995 og januar ""an erkender at vcere Dem skyldig kr ,-; Sam han tilbyder at afdragekr ,- pro maned.".

12 '. {Jqskrift af Mangiendeilldehoideise ar.a-ska~::;_ f\r~ej4~giverensh~ftelse Page~;~f~ 52 Forklaringer r :;. :'i~~sj;tgeren har forklaret, at han har vceretselvstcendi~ vognmand i 27~r havde han ca. 35 ansattechauff0rer. Chauff0rernesl0n udg0r 50 % af det,de indk0rer. Nyansatte thauff0rerlcegger hverdag heie det indk0rte bel0b i enboks. N~rsags0geren f~r tillid til thauff0rerne,far de lov tilat afregne &eaclite; n gang pl". uge. Ofte tilbageholder chauff0rerne ~elv deresl0n. H,mhafinstrueret demom,/at demaksimalt m~ tilbageholde 1/4 af de indkrarte' bel0b, men de g0r ofte, som det passer dern.engang om m~neden udregnes 10nnen pa computerud.fra oplysningernepak0resedlefne~1sqtn:chauff0rerne afleverer tilham. L0nsedlen ' pliverlavet densidste s0ndag i hver maned og!:jetviser sig sa, om han skylder chauff0rerne Yderligere 10n, eller om chauff0rerne hartilbageholdtfor meget. t,-.'. r :,: ~. Efter udl0bet af fritagelseserklceringen af 29. oktober 1993 bad han D om en ny erklcering. D sagde, at han stadig boede i Sverigeogderforikke skulle betale skat.d afleverede senere ~rklceringen fra det svenskeskattekontor. Da nooste periode. val" udl0bet, matte han igen bede D om en ny erklcering. D korn hver dag k0rende f enbil med svenske nummerplader, sa han val",h~lt sikkerpa, at.d stadig boeqei Sverige.,Ii~bfor~togdenaf K0b~nhavnsSk?ltteforvaltning palagte 10nindeholdelse vedr0rende D. Han mo!:jtogi november 1995 et skattekort vedr0rende 0:99 skullederfor trcekke D 1skat fr?l den, 1.dtrC~r1lp~r1995. P skulle formentlig afregne '} ligentlig, men sags0geren fandt ud af, at hanjkk~havde afregnet indk0rte bel0b fra den 1. december. Dahan i starten af janijar 1996 sagde til D, at han skyldte ham penge, blev D vcek lidenat afregne. i -. ~,ags0gerenlaver ikke selv 10nregnskab~t. Han hafdoglcest i 'iskattetrrek" og har forstaet, at ehfritagelseserklcering kuri kan udstedes fdrefaf'ad gangen.. ~.. " ~;.; F.:;arternesarQumenter...'. ".).,..,;.. 'i,:'. " 0 ~~gs",gerenhar i sit pastandsdokumept anf0r:t ;fffllgef:lpeanbringender vedr0rende pastandens f~.r:~teleel (perioden 1. juni til 30. nqye;lm1?e[r+,~~~4),;,; '., :J at,,"'. at at at at., sags0geren ikke har udvist en sadan'~.fors0mmelighed" som efter kildeskattelovens 69 eren betingelse.forhansa.n~yahpr de ikke indeholdteskattebel0b, sags0geren - st0ttet p~ desve~:5ike~~~nsgangerintyg val" i god tro med hensyn til D's bopcelsforhold, ~ '. i. ) ) ';.'. sags0geren bestyrkedes heri vedk,~p~nhc;lvns Kommunes skrivelse af 28. decemb~r 1994, dette bestyrkes ogsa af.~0bel1hay.h?skatteforvaltningskrivelse af 1. november 1995, og det dermed f01gende skattekort med svensk adresse, myndighedernes retningslini~r sorn qd~rykt. i "Skattetrcek" ikke prceciserer hvilken kommune, derkarrudstede en~apan'fdtagelseserkla:ring (arbejdsgiverens bopcelskommune, arbej!:jsgiverens virl<somhedskommune, arbejdstagerens tidligere bopcelskommune i Danmark, ellerarbejdstagerens nuvcerende bopcelskommune i Sverige), hvilken usikkerhed ma. komme myndighederne til skade, myndighederne burde have reageret kort efter den 30. juni 1994, da del" fortsat. ikke indbetales A-skat, uanset at den oprindelige fritagelseserklcering val" udl0bet, og '.t;, myndighederne burde have inddrev~fljel0bet hos D, men intet havde gjort herfor &vld=0

13 l!dskrift afmanglende irideholdeise af A-skat;~ Atb jdsgi~eretis hieftelse :-..'.. : " Vednarende andet led ( perioden 1. decerhber199~til 31. januar1996) har sags0gergjort gceldende: ' ' det f01geraf kildeskatteloyens /49sml. 73, stk. 6, og stk. 9, at arbejdsgiveren ikke er ansvarlig, n~r den p~greldende J0nmodtager omg~ende fratrreder, og det afg0rendeer, om 10nmodtagerenoppebcerer indtjeningen fra tredjemand, men at det er uden praktisk forskel og uden betydning for hreftelsen, om 10nmodtageren skal afregne bruttobel/zlbettilal"bejdsgiveren og derefter f~ udbetaltsin nettol0ni eller om han -kun har pligttilehe:r renffaktisk kunafregner nettobel0bet. Sagsegte har i sit p~standsdokurnentgjort'f,0igehde gceldende til st0tte for frifinclelsesp~standen t relation til f0rste ledafsags0gerens p~stafld(p~rioden1. junitil30. november 1994): ;.. i:; ~. ~; \, ;.. ~ i.. J sags0geren ved den manglende indeholdelse af A-skat har udvist forslihlimelighed, idet indeholdelse er undladt; selv om derikke var udstedt enerklrering om fritagelse forindeholdels~splig~eh,. " sags0geren ikke kan have vreret igod tro herom, idet indeholdelsespligten fremg~r, udtrykkeligt af den vejledning ("Skattetrrek U ), som sags0geren, Iigesom aile andre indeholdelsespligtige, havde modtaget,... I ::,;;,.:,i:) ::': ;"-~".~. sags0gerensanbringende om,af'harivarl god tro, ikke kan st0ttes p~ de erklreringer (gransg~ngarir\tyg)ider er udstedt af desvenske myndigheder, idet erklreringerne ikkeer ;udstedtafd~ danskekomm'unale' myndigheder, 09 da erklreringeme heller ikke efter deresihdholdfritager sags0geren for. indeholdelsespligten,: ' sags0geren i 0vrigt val' fuldt bekendt med den korrekte udformning afen fritagelseserklrering,idet hanhavde: modtaget en s~dan for period en.indtil den '3L:" maj 1994, heller ikke skrivelserne af 28.december 1994 og 1. november 1995 fra K0benhavris Kommunes Skatteforvaltningkal1,have,givet sags0geren en berettigetgod tromed hensyn til, at han ikke val' indeholdelsespligtig, hvorved i 0vrigt bemrerkes, at de omhandlede skrivelser under aile omsti:eodigheder ikke val' modtaget p~ det tidspunkt, hvorsags0geren jstridrned k,hdeskattelovens 69, stk.l, undlod at indeholde A:- sk9t, del' ikke er noget grundlag for atfastsl~,at kort efter den 30. juni 1994,, myndighederne burde have reageret arbejdsgiverens hceftelse efterkhdeskc;'lttelovens 69, stk. 1, ikke er subsidirer i forhold til arbejdstagerens hreftelse, samt sagen' alene vedr0rer sp0rgsmg'~t omsags0gerens hceftelse for ikke-indeholdte A- skatter; og at det derforer LidEmbetyc/ningfor sagen, om bel0bet burde vrere s0gt inddrevet hos D. Vedr0rende andet led i sags0gererisp~stand (perioden 1. decembel' 1995 til 31. januar 1996) har sags0gte tilst0tte for frifindelsespastandengjbrtgrefdende~ '" -~: sags0geren for de p~greldende m~neder har indeholdt A-skat i forbindelse med "f;:":'i &vId~O

14 ~qskrift af Manglel1de indeholdelse~f A~sk~ti~1\r1;>ejrtsgivere~shrefte}se PageS Qf9S4 udbetaling af If3ntiI D, sagsf3geren derfor haefteroverfbrdet offentlig'e for betaling af det indeholdte belf3b, jf. kildeskattelovens 69, stk;2;samt. kildeskattelovens 49, jf; 73.,,:.stk..6,og 9,. ikke vedrf3rer en situation som den,der; foreligger i naervaerende sag, idet deomhandlede bestemmelsertvaertimod kun omhandler tilfaelde, hvor den pagaeldende If3nmodtager aflf3nnes derved, at If3nmodtageren skal beholde belf3b modtaget fra tredjemand. Parterne har under proceduren'uddybet disse anbringender. Sagsf3gte har i forbindelse hermed oplyst, at D i de i sagen omhandlede perioder harvaeret skattepligtig i Danmark af lj2'nindtaegtenfra sagsf3ger.. Begrundelse ogkonklusion Retten laegger til grund,at D i dei sagen omhandlede perioderhar vaeret skattepligtig i Danmark af sin If3nindkomst fra sagsf3geren. ; ;{y.~ pc:lgsf3gerenharderforsom udgangspuj"lkt\(~retforpligtiget til at beregne og indeholde D's forelf3bige skat (A-skat) ved enhver udbetahng aflf3n, jf. kildeskattelovens 46, stk. 1. Ved skrivelsenaf29. oktober 1993 fra Kf3bennaVrisSkatteforvaltning modtogsagsl2jgerenen tidsbegraenset fritagelseserklaering vedrf3rel1d~indeholdelsespligten i forhold til D. Ierklreringen var der henvist tilvejledningen"skattetrcek"'/hvorafbl.a.' fremgar;at undladelse af at fo retag at': skattetraek efter de'saedvanligeregleriforbind:else;imedlf3nudbetaling forudsretter; at den kom muna leskatteforva Itn inghar udstedt '~hatitagelseserklaeringfor If3nmodtage ren. Sagsf3gerenhavde endvidere tidligere modtaget etl~fritagelseserklaering for en anden ansat. Efter udlf3bet af fritagelseserklaeringen den3ltriaj;1994 undlod sagsf3geren, udenat foretage.i naermere undersf3gelse eller tage kontakt til:de datlskeskattemyndigheder, at indeholde A-skat aflf3nudbetalingerne, idet han alene stf3ttede'sig'tilde svenske skattemyndigheders "gransgangarintyg". Under disse omstaendigheder findes sagsf3gere,nat have udvist forsf3mmelighed ved at udbetale R ll2jni perioden 1. juni til 30. novernber 199.4ud~rl qt indeholde A-skat, og han haefter derfor ~:Jlliddelbart over for skattemyndighederne for betaling af A-skatten, jf. kildeskattelovens 69, ~tk. 1, idet det af sagsl2jgereni f3vrigt anfl2jrteikke kan ff3re til andet resultat. O~drf3rende perioden 1. december 1995 til3'i. januar pet laegges eftersagsl2jgerens forklaring tilgnu;,u;l,at der ikke var opstillet faste retningslinier for eller kontrol med D's afregning af indkf3rte b~10b,sar:nt at sagsf3geren accepterede, at de ansatte ll2jbendetilbageholdt en vis procentl'lelq( <:teindkf3rte pengesom If3nforskud.Uanset om : : \' ~.,.< sagsf3gerenrent " faktisk,_.... '. harl,ldarbej,det _.- -',,,': ".' :. 1.'!"~ -,, ".'. _ ; \ -.,.,,_,,-,,.,' '_.'-, ",: If3ns~dd~l.m~d, indeholdelse af A-skat i d~n omhandlede. p~riode, har hqn fra den 1. december 1995' v~ret t?ekendt medsjn' pligt hertu og burde derfot': pav~ indrettetsitafregningssystemmed 'de.ans~t~,echaufff3rers3ledes, at der kunne sikres..' tjlstraekkelige midler tit den manedlige indeho!ders~,som vii fremga af If3nsedlen. ';' '- -' -'..,':,._', '.,', '. -, \ SagSl2Jgtespastand om frifindelse tages herefter'tiiff3lge. ~~p:/ /www.skat.dk/display.aspx?oid==l &v Id==O

15 .Sags0geren, A, betaler i sagsomkosthingertil sags0gte inden 14 dage kr. _t~~ ; -:, --.. ".-: Page:-~9f 9 55

16 Udskrift af Selvstrendig erhvervsdrivende ctr.lmunodtager - strenge tit musikinstrume... Page 1 of 656.'i'. \~ S.cA.-.- Selvstcendig erhvervsdrivendectr. lfjnmodtager - strenge til musikinstrumenter - hceftelse - A- skat m.v. Dokumentets 11 sep 2002 dato ;:,Datof~r 27 sep :52 '"offenthggerelse SKM-nummer fm,yndighed' SKM2002,470.0LR 0stre Landsret Sagsnummer 5, afdeling, Dokumenttype Dom 'Overordnede emner Skat 'Emneord L0nmodtager, selvstamdig,erhyervsdrivende, indeholdelse, A-skat, AM-bidra9, strenge, musikinstrumenter,hjemmearbejde ' Resume En skatteyder, der lavede strenge til musikinstrumenter for en virksomhed, anset som 10nmodtager. Derimod fandtlandsretten j~.k,~la~v,irksqmhed.enhavoe, handlet fors0mmeligt ved ikkeat have indeh'oldt A: skatm.v. ide udbetalte vederlag til skatteyderen. Herved hensa landsretten til kriterierne i cirkulcere nr. 129 af 4. juli 1994, som indgar i vurderingen af, om der er tale om et tjenesteforhold, ikke f0rte til et entydigt resultat. Reference(r) Kildeskatteloven 43, stk. 1 Kildeskatteloven 69 Arbejdsmarkedsfoi1dsloven 7, stk. 1 litra a Arbejdsmarkedsfondsloven 15 Ugningsvejledningen 2001 E.A.4. A-skattevejledningen 2002 A.1A, A.2.4, B.l.1.1, K.2.2 H1 ApS (Advokat Carsten Raasteen) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen (Kammeradvokaten vjadvokat AndersVangs0 Mortensen) &v Id=O

17 'tilpligtes at anerkende, at sags0geren ikke hrefter for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag,forbindelse med sags0gerens udbetalingerafvederlag til A i perioden L i D~r er for landsretten enighed mellem parterne om, at udbetalingerne til A i overensstemmelse med Landsskatterettens kendelse af 17. april2000 havde karakter af A-indkomst, hvorfor der skulle have vreret indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag med et bel0b, somparterne er cenigeom udg0r kr. Parterne er derimod ikke enige om, hvorvidt sags0geren, ved ikke at have indeholdt det nrevnte bel0b, har udvist fors0mmelighed og qermedi medf0raf kildeskattelovens 69, stk. 1, er,umiddelbart ansvarlig for bel0bets betaling... ',.,".i Sags0gerenbestred oprindelig, at der var 'fal~:()rh'a"'indkomst, da det af A udf0rte arbejde ikke var personligt arbejde i et tjenesteforhold. La'ndsska,tteretten fastslog imidlertid i kendelsen af 17. april 2000, at der sku lie have vreretindehoidt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af vederlaget til A, og sags0geren har som nrevnt valgt at acceptere kendelsen. (\f kendelsen fremgar bl.a.: Sagen har vreretforhandlet medselskabetscadvokat, der tillige har haft lejlighed til at udtale sjg ved retsm0de. pet fremgar af sagens oplysninger, at virksomneden Hi ApS blev etablereti1956, ogi 1973;,(: blev omdannettil et anpartsselskab. Denmuvrerende,direkt0r,BovertO'gsammenmed sin 0ster den i. november 1993 Hi ApS efter:forreldrene;,virksomheden srelger strenge til, strygeinstrumenter. Advokaten har oplyst, at da B overtog'virksomheden, var der tale om en speciel virksomhed, ikke kun med et unikt produkt, men ogsa, med mange gamle og indarbejdede forretningsgange, som pa flere punkter adskilte sig fra,hvordan tilsvarende opgaver 10sesi en moderne virksomhed. Bl.a. overtog B fra sineforceldre sondringen mellem de "underleverand0rer" og :Jlfllnmodtagere", som producerer virksomhep'eh)sstrenge. Deter oplyst, at virksomheden har 10nansatte, deropholder sig i virksomhedens lokaler,derfremstiller strenge. Visse.' '.'... ',." "'"'' 0 ynderleverand0rer havde samarbejdet med Virl<somh~den gennem en lcengerearrcekke, enkelte helt tilbage fra Advokaten har endvidere oplyst, at selskabetefter regionens pabud om at indeholde A-skat for sa vidt angar vederlag til underleverand0rer, ikke lrengere benytter sig af selvstcendige underleverand0rer. per er imellem Hi ApS og A (samt de 0vrige underleverand0rer) med f01gende ordlyd: indgaet en samarbejdsaftale., '. ~.. ':., (,": "-':0"" --",.... -'. " "Imellem Hi ApS og A,...,... er der indgaet en aftale om, at A fra den 1. november 1994 arbejder som selvstcendig strengemager for Hi ApS pa f01gende vilkar: ~marbejdsaftalen er gengivet fuldt ud i kemdelsen. ','Etter kildeskattelovens 46, stk. 1; l.pkt.,:skal, denjor hvis regning udbetaling af A-indkomst foretages, i forbindelse med denne udbetalingind,eholde forel0big skat i det udbetaltebel0b.

18 Udskrift af Selvstrendig erhvervsdrivende ctr.10nmodtager ~ strenge til musikinstrume... Page 3 of 6 58 J 1henhold tit kitdeskattelbvens 43henregnes,'lilA",indkomstenhver form for'vederlag ipenge! samt i forbindelsehermed ydetfra kost og:'logi'for\personligt arbejde i tjenesteforhotd; perunder 112m; feriegodtg0relse,.honorar, tanti'eme)'provision,drikkepengeoglignende ydetser. I tirkulcere nr. 129 af 4. juli 1994 (til personskatteloven) pkt er angivet en rcekke kriterier der kan tillcegges vcegt ved vurderingenaf,om der er tale om et tjenesteforhold. De angivne kriterier f0rer ikke tit noget ensidigt resultat. Ud fra en samlet vurdering af de Joreliggende omstcendigheder finder Landsskatteretten imidlertid, at As vederlag som lmderleverand0r af strenge ma 'anses for ydet for"personligt arbejde i tjenesteforhold til H1 ApS,saledes at H1 ApS har vceret pligtig til at indeholde A-skat i forbindelse med udbetaling af vedertaget til A, jf. kildeskattelovens 46,stk, ~, 1. pkt, jf. 43. [)er er hervedlagt vcegt pa, a't selv om arbejdeter udf0rt i As hjem elleret af hende valgt tokale og uden nogen ncermere fastsatarb~jqstid,. mah1 ApSanses at have haft en almindelig ac:\gangtil at fastscette instrukser for As arpejde.og udf0rekontrol med hensyn tit det ' fremstillede produkt. A har saledes uge for Ugev;;eret phgtig til at levere et antal 'minimumsstrenge, og hunhar til brug forfre,l11stihingen faet udleveret materia Ie af H1 ApS, der 'fjgejedesharstilletmaskine og vcerktf2jjtil radighed, Enc:\viqere,I}a;rHi Ap$ staetfor oplcering,pg efteruddannelse. Endvidere er lagtvcegt pa,(;ltveqer!aget er beregnet som det er almindeligt i tjenesteforhold som en form for akkord,ligesom vederlaget er udbetalt periodisk og i 9yervejende grad harvceret nettoindkoms't f()ra.!.;.. _.,.,....", \ '\ Lgndsskatteretten kan derfor tittrcede re9ibxl#nj'~f~'~rjlseom,,at Hl' ApShar vceretplfgtig tilat incteholdea-skati forbindetse medudbetaiin;~iaf vederlagtil A. Dei bemcerkes,at... J_~nds~katter~ttel1ikke har kompetence til a~tag~t'thling til, hvorvidt der kan p~tcegges H1 ApS et hceftelsesansva.ri henhold til kildeskatteloveris 69.. '~.',- r o"' - -, "..j " "'. -', -.,.-. '~kattemyndighederne afkrcevede h~refters~g~~g(;lr~,ndet omstridte bel0b. De~er.herom i ~kiriv.elseaf 13: september 2000 fratold- 9Q~kat~estyrelsen til sags0gerens advokat anf0rt p,,~.. "Efter at man ved skrivelse af,23. au9vs~ tiltradte Told- og Skatteregion K0benhavns afg0relse af 19. marts 1999harDe for H1 Ap$anmodet om, at sagen tages op til fornyet overvejelse.. De har fastholdt, at Deres kii~nts u~dla<;lelse:af.'atindeholdeikke har ensadan karakterc '1' Cltder bliver tale om ansvarefter kildes,k9ttelovens 69. De har hersammentignet bemcerkningeni regionens afg0relse af 19; marts 1999 om, at vederlagene "klart er udbetalt.for etpersonligt arbejde i tjenesteforhold - " med landsskatterettens kendelse af 17. april 2000., '.'.'--',,-,' -,. Denne udtaler her, at et cirkul;;ere tilpersonskatteloven(nr. 129 af4: juli 1994) "angiver en rrekke kriterier, der kan tillcegges vregt ved vurderingaf, om der ertaleom et tjenesteforhold. De angivne kriterier f~rer'lkketit noget ensidigt resultat." De henviser endvidere til,. at de,t pahvil~rski3ttemyndighederne at bevise, at de indeholdelsespligtige har handletforsfimjmeligt.og ansvar kun kan statueres, hvis forholdet klart falder indenfor indehbldelsesbestemmelsen i kitdeskattelovens 43. De henviser her til h0jesteretsd6mmen i UfR 1977 side 844. Som f01ge heraf mener De, at en donjivil komrne til samme resultati denne sag, idetder er ta.le om et culpaansvar med dera(ff3lgende krav om et subjektivt culp0st forhold.dette

19 y. tjdskrift afselvstrendig'erhvervsdrivende;ctt:'1~nii10dtager - strengetil tnusikinstnune~.. Page 4 of6 59 :.... ;..\:::.,- '-, mener De, under henvisning til det afjaj),dsskatteretten udtalte, ikke kan v~re tilf~ldet her.., : ' Told- og Skatteregionen hatfastholdt~at derer udvist fors0mmeligadf~rd af Deres klient, jf. vedlagte udtalelse af 5. september I.,:.',.:«Styrelsen skal bem~rke, atdetovenforbte~ede fralandsskatterettens kendelse forts~tter med, at denneud fra ensarnlet vurdering maanse vederlaget forydet i tjenesteforhold, saledes a~ Deres klieriuiar:v~ret pligtig til at indeholde skat ved udbetaling af vederlaget.retten I~gger i'de'njorbindelse v~gt pa en r~kke faktorer, der efterstyrelsens opfattelseg0r det meget klart, at der foreligger indeholdelsespligt. Disse faktorer fremgar ogsa meget tydeligt :i:lf 29 ibekendtg0relse nr. 734 af 10. oktober 1998 om opkr~vningaf iridk6mstskatforpe,.,soner og ligeledes af de vejledninger og nu' "Ieksikon" om indeholdelse afa-skat o~fa'rbejdsmarkedsbidrag mv.,der er udsendt til bogholdere, arbejdsgivere m.fl., der arbejder med 10nadministration. Det burde derfor sta Deres klient klartj at der var indeholdejsespligt. For sa vidtangarbevisbyrde bem~rkes, at det af lovteksten fremgar, at arbejdsgiverener umiddelbart ansvarlig overfor det offentlige, "medmindre han godtg0r,atderji<i<e er udvist fors0mmelighed fra Hans side - ". E;fter,Iovteksten er bevisqyrd,ens~lep~s,p~lpgt arbejdsgiveren. Uansetdette har deli, l) retspraksis vist sig, at Told-Skat i nogengrad harbevisbyrden. Der er for landsretten afgivetforklaring '.,:!r,,-',.. afsoga. : -. ' : ' ' '. ""- :!'"'J ~; ;._ I 13 har bl.a. forklaret, at huner uddannetjuri~tiog ingtil ~993 i c::a~ 20 ar arbejdede som sadan i den offentlige administration overt9g<huh,s;<;lej'menm~dsl'n, s0sterdetsags0gende selskab, som~un i dag er direkt0rfor. H~hplev Ji~t~hokeret over at opdage,. hvor uformelt virksomheden indw da vpr blevet dreve~,arnen~esjqr, som havde stiftet vir~so;mheden. Vidnet overtog systemet med selvst~nclige underi~yerand 'rer af strenge, men for at fa mere styrpa-" forholdene indgik Hun i 1994 samarbejdsaft~ier.nl~<;iunderleverand0rerne,herunder A: ',' Underleverand0rerne skulle selv vedligeholde~'pinq~,n:iaskinerne, men hvis derskete. nedbrud, s0rgede sags0geren for, at problemerne bley,l~st.aren fagmand. Sags0geren stod for indk0b af stort set aile ramaterialer. Der blev ikke forertagetinspektion hosunderleverand0rerne, og der var flere af disse, som ikke overholdt samaf~ejdsaftalerne. Aile underl~verand0rerne sendte fakturaer med moms. Sags0geren v'ar ikket;>ekendt med, a~a oph0rte med at v~re momsregistreret. F0r 1998 havde der ikke v~retrnyfldighedsbes0g hos sags0geren,og i 1998 var det alene As forhold, der blev p,atalt.'spi.nder:n:~skinerne,der blev stillet til radighed for underleverand0rerne, var specialfrer:nstil,le(i. TY$kl.ahd.Ud afde 9 underleverand0rer ejede 2 selv deres spindemaskiner. Vidnet har ikke 'pa noget tidspunkt rettet henvendelse til rnyndighederne med sp0rgsmal om, hvorvidt underleverand0rerne var 10nmodtagere eller selvst~ndige. Hun havde slet ikke sk~nket det en tanke, dels fordi ordningen havde k0rt i arevis uden indsigelse fra myndighederne, dels fordi Hun selv ikke var i tvivl om, at tj'nderleverand0rerne var selvst~ndige. I 1993 var der ansat 3 10nmodtagere, der arbejdede pa selve fabrikken. Vidnet ansatte flere nye I~mmodtagere, der som underleverand0rerne arbejdede med strengefremstihingen pa deres'bop~1. Sags0geren oms~tter for ca. 8 mio. kr. pr ar. En cellostreng koster ca. 50 kr., og der er materialeudgifter pa ca. 5 kr. pro streng. A harsom vidne bl.a. forklaret, at hun i 1981 :begyndte at lave cellostrenge for sags0geren. Hun udf0rte arbejdet hjemme. Hun fik fra 'startenat Vide, at hun skulle lade sig momsregistrere, og at der ikke blev udbetalt'feriep~l1ge eller 10nunder sygdom. Nar spindemaskinen gik i stykker, sendte sags0getenenfagmand. Vidnet s0rgede selv for yentilation og h0rev~rn. Hun indk0bte,selvbpl0snir.lgsmidler foret meget beskedentbel0b. Vidnet korn pa et tidspunkt i restance med momsinctbetalingerne. Under eninkassosag rejst af Kammeradvokaten fik hun at Vide, at mornsregistreringenskljlle afmeldes. fhtp://www.skat.dkldisplay.aspx?oid= ~vIdT=O,

20 ,'",..'.,.:-'", ljdskrift af Selvstreildigerhvervsdriv~nd cti~l~nmd~~g~r-streng tilmusikinst11ulle..~, Page 5'of6 60 '!:':-"~..-'.,.'.' '.' ',' ';""... :..;,....,. ""!;-:?,,,;:-, '. ',' '. SagstJgeren hal', til st0tte for den nedlagtep~standgjort greldende, at sags0geren alene hrefter for A-skat og arbejdsmarkedsbidragi forbindelse med sags0gerens udbetalinger af yederlag til A, safremt sags0gte kan godtg0re, at del' erudvist fors0mmelighed fra sags0gerens ~ide. ;'. A afholdt selv en rrekke udgifter i forbindelse med arbejdet, kunne selv bestemme, hvor mange strenge hun ville levere, modtog ikkekonipen'sation i forbindelse med sygdom eller feriegodtg0relse og bar selv risikoen for kvalitetsmangler. Hun havde saledessom ~nderleverand0r selv en 0konomisk risikoforprciduktionens effektivitet. Ved vurderingen af, om hendes vederlag val' A- eller B-indkdmst, varider saledesen rrekke Cjfde icirkulrere nr; 129 af 4:juli 1994 nrevnte kriterier;'dertalte for"9t'hun'skulle bed0rth1,\essoniselv~trendigog ikke sam 10nmodtager. Ved den konkrete og sarnledeyurdering, del' skalforetages, kom ". fflndsskatteretten til det resultat, atindkomsten Val' A-indkomst, men deter udtrykkelig anf0rt i kendelsen, at cirkulrerets kriterier ikke f0rertil et ~l1tydigt resultat. Det ir derfor forkert, nar,rold- og Skattestyrelsen har anf0rt,at veder'lagetkl(!i;rt er udbetaltsorn vederlag for et personligt tjenesteforhold. " :~...<. ' ;. :.. ",:, _',.~,':.i. '." _ \<t,,-~_',.<.,.,', '.. _.. >'" ".. 1"; (, Henset til den 'uklarhed, del' foreligger,ogti!'9:ehlangeperiode,fremgangsmaden upatalt af myndighederne har vreret anvendt, kan defikke:bebrejdes 6, at hun ikke har rettet '.,,,', " ',' '0 ",',',. penvendelse til myndighederne om sp0rgsmalet.:' ','" " Del' foreligger saledes ikke fors0mmelighedfra ~(igs0gerens side, og sags0geren er derfor ikke ansvarlig i medf0raf kildeskattelov~ns 69Istk~1. " ' ",:, " :",,",,', ~:~9s0gte har anf0rt, at de konkreteforhold samm~nholdt med kriterierne i cirkulrere nr. 129 af to juli 1994 i h~lt overvejende grad taler'fofjat udbetalingerne til A val' A-indkomst, saledes" som landsskatteretten,ogsa har fastslae~. Oeteri realiteten samme vurdering, del' skal ipretages ved sp0rgsma1et, omd'erforellgge!i-fo'~s'f2jmillelighedfraarbejdsgiverens side, jf. ~Hdeskattelovens 69; stk. 1. Helesam~r~~1~.~aftal~rlrnellem' sags~geren og A malresessom ~nlang instruktion fra arbejdsg iverens. sid~;,p9c1~t,er ikk~godtgjort, at, A havde nogen reel" '.' ~konomisk risiko eller "drev virks9mhed".hyn havde :ikke driftsudgifter afbetydningog modtd'g' Y;derlag periodisk, manedligt. Oe~vari reah~~te,nik~eforskejpaarbejd~.b,etingelser~e for de. ~akaldte underleverand0rer, der arbejded~i~jen'lme,;09 d,estrengemagere, del' arbejdedehos $ags0geren, og som ubestridt val' 10nmodtagere:' '.; :---~ ;' ~- - -,-..,,' ", H~refter, og da sags0geren ikke har s0gtcltaf~lar~'r~tsstillingen\(ed henvendelse til ftlyndighederne, har sags0geren ikke godtgjort ikke at have udvist fors0mmelighed ved at Lindlade at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Sags0gte skal derfor frifindes. ',,'~ I overensstemmelse med Landsskatterettens afg0relse af 17. april 2000 lregges det til grund, at As indkomst hossags0geren val' omfattet afkildeskattelovens 43, hvilket medf0rer, at sags0geren havde pligt til at indeholde A-s~at.6g arbejdsmarkedsbidrag. Ved vurderingen af, om sags0geren ved ikke at have gjort deuehar handlet fors0mmeligt, jf.kildeskattelovens p9, stk. l,lregger landsretten afg0re~de vregt pa, at de i cirkulrere nr. 129 af4. juli 1994 pilgivne kriterier, som indgar i vurderingenaf, om'der er tale om et tjenesteforhold, ikke f0rer til et entydigt resultat, saledes som det en:mf0rt ilandsskatterettens afg0relse. Pa denne ~aggrund finder landsretten ikke,atforholdet h(ir haft en sadan klarhed, at det kan lregges til C;Jrund,at sags0geren udviste fors0mmehghedvedat undlade atindeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Landsretten tager d~rfor sags0gerens pastand til f0lge. ~.,. th i ken des for r e t ~'ags0gte, Skatteministeriet, tilpligtes' at,anefkende,afsags0geren, Hi ApS, ikke hrefterfor A- skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med sags0gerens udbetalinger af vederlag til Ai

Svarskrift. Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup. Skatteministeriet Departementet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 K0benhavn K.

Svarskrift. Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup. Skatteministeriet Departementet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 K0benhavn K. Svarskrift Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup Skatteministeriet Departementet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 K0benhavn K. Supplerende sagsfremstilling 09 opfordringer Som det fremg~r af stcevningen

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Advokatfirmaet Troels Lind Pedersen Advokat Seren Frichs Vej 42A 8230 Abyhej, Arhus Tlf. 70Il 0800 Fax 70Il 0801 23.1 1.2007 67616/IH Aarestrup Planteskole Aarestrupvej 162 7470 Karup J v/advokat Troels

Læs mere

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.

Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262. - 1 Ændring af en administrativ praksis - praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen - SKM2015.262.HR Af advokat (L) og sadvokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011 Klager v/ B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. maj 2011 har Klager v/ B A/S i medfør af revisorlovens

Læs mere

Tilbagebetaling af overskydende skat

Tilbagebetaling af overskydende skat Tilbagebetaling af overskydende skat Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens 55 ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 12. oktober 2010 Sag 23/2009 (1. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) som

Læs mere

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

Advokatjirmaet Tommy V. Christiansen AFSLUTTENDE PROCESSKRIFT

Advokatjirmaet Tommy V. Christiansen AFSLUTTENDE PROCESSKRIFT Troels Lind Pedersen Advokat Sillen Frichs Vej 42A 8230 Abyh0j, Arhus TIt: 7011 0800 Fax 7011 0801 26.11.2008 67616/ MST/ins AFSLUTTENDE PROCESSKRIFT TIL VESTRE LANDSRET Aarestrup Planteskole Aarestrupvej

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR

Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR - 1 Henvisning til landsret - betalingskorrektion i sager om rette indkomstmodtager - SKM2013.577.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Odense fandt ved en kendelse af 7/8 2013, ref.

Læs mere

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr

Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/ , jr. nr - 1 Påstandenes betydning for omkostningsgodtgørelse hjemvisning Landsskatterettens kendelse af 28/11 2013, jr. nr. 12-0192110 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en

Læs mere

AFG0RELSE TRUFFET AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007. ToldSkat 0stjylland, Region Viborg

AFG0RELSE TRUFFET AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007. ToldSkat 0stjylland, Region Viborg AFG0RELSE TRUFFET AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 Advokatjirmaet Tommy V. Chrijtiansen 0v Klager: Aarestrup Planteskole Myndighed: ToldSkat 0stjylland, Region Viborg Klagen vedf.0rer hreftelse for

Læs mere

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSØ AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. maj 1998 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Lisbet Wandel, Lodberg og Mette Sørensen (kst.». 19. afd. a.s. nr. B-3295-96 : (Advokat H ) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. juni 2010 Sag 319/2007 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat H. C. Vinten) mod Jet-Trade ApS (advokat Tom Deichmann) I tidligere instans er

Læs mere

afsagt den af Vestre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Vogter, Deleuran og Vivi Kahr Rasmussen (kst.)) i ankesag

afsagt den af Vestre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Vogter, Deleuran og Vivi Kahr Rasmussen (kst.)) i ankesag Trykt i Ugeskrift for Retsvæsen 1997 side 28 VLD D O M afsagt den af Vestre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Vogter, Deleuran og Vivi Kahr Rasmussen (kst.)) i ankesag mod Den indankede dom er afsagt

Læs mere

februar 1996 af civilretten i vejle.

februar 1996 af civilretten i vejle. D O M afsagt den 17. juni 1996 af Vestre Landsrets 4. afdeling (landsdommerne Sigrid Ballund, Hanne Kildal og John Lundum) i ankesag B 0535-96 mod Den indankede dom er afsagt den 28. februar 1996 af civilretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 13. juni 2016 Sag 29/2015 (1. afdeling) Søfartens Ledere som mandatar for A (advokat Poul Hvilsted) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen)

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen.

K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen. Den 18. november 2015 blev der i sag nr. 33/2015 SKAT mod Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. marts 2015 har SKAT klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 440/2007 (2. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR

Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR - 1 Skattekontrollovens 8 D, stk. 1 og 9 Pålæg til bank om udlevering af kontoudtog for udlandsdansker SKM2013.698.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede

Læs mere

dmnttilat efterbetale arbejdslose

dmnttilat efterbetale arbejdslose . I!JroQ..~'\~TlOtJ?--lj q - {qt12- KOIIUlIlJne dmnttilat efterbetale arbejdslose 0stre Landsret d0inmer Odense Kommune til at liljdne langtidsledige efter Teaterteknikerforbundets overenskomst - Dommenhar

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne, idet

Læs mere

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523

Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 - 1 Genoptagelse og forældelse direkte følge af en ansættelse vedrørende et andet indkomstår Landsskatterettens jr. nr. 10-02523 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afsagde

Læs mere

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A.

KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor A. Den 19. december 2008 blev der i sag nr. 3/2007 SKAT [skattecenter] mod registreret revisor A. afsagt sålydende KENDELSE: Ved brev af 30. januar 2007 har SKAT - [skattecenter] klaget over registreret revisor

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. august 2011 Sag 142/2010 (1. afdeling) Lis Anderberg og Kaj Anderberg (advokat John Kahlke for begge) mod PH Byg ApS (advokat Jakob S. Arrevad) I tidligere instanser

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Valgbarhed til menighedsråd

Valgbarhed til menighedsråd Valgbarhed til menighedsråd Udtalt over for Enghave sogns menighedsråd, at det er en forudsætning for at anse et medlem af et menighedsråd for ikke-valgbar på grund af strafbart forhold, at dette forhold

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003.

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003. Kendelse af 15. februar 2005. (J.nr. 04-61.121) Afgift for for sent indsendt årsregnskab ikke eftergivet. Nugældende årsregnskabslovs 152 (Lars Holtug, Poul Østergaard Mortensen og Jan Uffe Rasmussen)

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B138600F JRH/CDA UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. november 2017 af Østre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Olaf Tingleff, Bloch Andersen og Ole Stryhn (kst.)). 12. afd. nr. B-1386-16:

Læs mere

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR

Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR - 1 Driftsomkostninger bonus til fratrådt direktør ikke fradragsret som følge af grundlaget for beregning af bonus - SKM2012.278.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Fratrædelsesgodtgørelse,

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR

Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM ØLR -1 - Omkostningsgodtgørelse arbejdsgivers betaling af ansattes udgifter til sagkyndig bistand SKM2010.658.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 25/5

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016 Sag 65/2015 (1. afdeling) RF Holding ApS (advokat Bente Møll Pedersen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt)

KENDELSE. i voldgiftssagen. Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) 1 KENDELSE afsagt af Håndboldens Voldgiftsret den 3. november 2009 i voldgiftssagen Håndbold Spiller Foreningen som mandatar for XX (direktør Annelise Vidø) mod Slagelse FH (advokat Jørgen Thusholdt) Tvisten

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

GRØNLANDSSKAT I2. Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. GRØNLANDSSKAT I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTEDIREKTORATET Maj 2006 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Aktionærlån - ejendomsoverdragelse mellem selskab og aktionær - ændring af værdiansættelsen - skatteforbehold - Landsskatterettens kendelse af SKM 2015.795 SR. Hvor langt rækker et skatteforbehold.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 28 af 1. december 2006 om opkrævning af indkomstskat og arbejdsmarkedsafgift Historisk I henhold til 66, stk. 3, 75, stk. 2 og 4, 76, stk. 1 og 5, 78, stk. 1, 81, 82, stk.

Læs mere

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD

VEDTJEGTER FOR BRYDESGARD Disse vedtcegter erstatter vedtcegterne i foreningens andelsbeviser. VEDTJEGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYDESGARD 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Brydesgard. 2. Formal og hjemsted

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør

Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Tilbageholdsret i firmabiler i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør Indledning I forbindelse med undervisning på 3. år i Gomards Obligationsret del 2 udskrev underviseren en lille forelæsningskonkurrence

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)).

D O M. Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). D O M Afsagt den 17. september 2014 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Gunst Andersen, Tine Vuust og Malou Kragh Halling (kst.)). 23. afd. nr. B-3295-13: Søfartens Ledere som mandatar for A

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR.

Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. - 1 Omkostningsgodtgørelse forelæggelse for nævn tvivl om honorarets rimelighed SKM2011.768.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 28/10 2011, at

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

Ved brev af 16. december 2006 har K som hovedanpartshaver i KK ApS klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. december 2006 har K som hovedanpartshaver i KK ApS klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 75-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. december 2006 har K som hovedanpartshaver

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR.

Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. - 1 Offentlig vurdering - skøn under regel - Højesterets dom af 22/9 2015, jf. tidligere SKM2013.847.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret fandt ved en dom af 22/9 2015 ikke grundlag

Læs mere

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte

Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Page 1 of 6 Julegave i form af gavebevis til en bestemt navngiven restaurant ikke indkomstpligtigt for de ansatte Dokumentets dato 24 aug 2010 Dato for 27 aug 2010 11:17 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed

Læs mere

Eftergivelse af procenttillæg til restskat

Eftergivelse af procenttillæg til restskat Eftergivelse af procenttillæg til restskat Henstillet til skattedepartementet at tage en afgørelse om eftergivelse af procenttillæg op til fornyet overvejelse i et tilfælde, hvor restskatten var opstået

Læs mere

Side 1 af 5 1. INDLEDNING VEJLEDNING Gensidig bistand Danmark/Grønland ved inddrivelse af skat m.v. Bistand ved inddrivelse af dansk skat m.v. i Grønland og grønlandsk skat m.v. i Danmark finder sted efter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding LBK nr 966 af 20/09/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-411-0048 Senere ændringer til forskriften LOV nr 513 af 07/06/2006

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget over statsautoriseret revisor A. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 75/2011 Klager 1 og Klager 2 (bg. advokat B) mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 14. juli 2011 har Klager 1 og Klager 2 klaget

Læs mere

D O M. Glostrup Rets dom af 29. november 2013 (BS 10H-3919/2012) er anket af Tryg Garantiforsikring A/S med påstand om frifindelse.

D O M. Glostrup Rets dom af 29. november 2013 (BS 10H-3919/2012) er anket af Tryg Garantiforsikring A/S med påstand om frifindelse. D O M Afsagt den 12. december 2014 af Østre Landsrets 17. afdeling (landsdommerne Louise Saul, Thomas Lohse og Hedegaard Madsen). 17. afd. nr. B-3906-13: Tryg Garantiforsikring A/S (advokat Ole Bernt Hasling)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209. - 1 06.11.2014-33 Klage over bindende svar nye oplysninger 20140812 TC/BD Bindende svar nye oplysninger afvisning af klage over bindende svar Landsskatterettens kendelse af 18/7 2014, jr. nr. 13-6765209.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt

SKAT: SKATs anmodning om kontooplysninger - skattepligt BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ Her står du: Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2013 Dokumentets dato 13 feb 2013 Dato for 02 jul 2013 14:47 offentliggørelse SKM-nummer

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund

Klager. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. SchultzBoliger ApS Ordrupvej 38 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 22. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. København, den 28. januar 2016 Sagsnr. 2015-3211/GGR 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [Advokatfirma A], [bynavn]. Klagens tema: SKAT har klaget over [Advokatfirma

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 248/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod A (advokat Torben Bagge) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere