en selvstrendig, der har indgaet en aftale med os om heldagskmsel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en selvstrendig, der har indgaet en aftale med os om heldagskmsel."

Transkript

1 Stdtsskattedirektoratet. Ki/deskat (!em.adv. vi Irs. Forsberg-Madsen) mod Fasson DanmarkAIS (adv. H. Hogsbro Holm). Skatter 7.1 Skatter 72.1 VeJierlag tii vognmand anset for A-:indkomst~ ArbejJisgiv~t, som i god tro havde udbetalt vederlaget som B~indkomst,f)ar ej ansvarlig efter kildeskattelovens 69. Aktieselskabet F indgik den 4. april 1972 med en vognmand J en aftale, der blev fornyet i 1973 og 1974 med mindre rendringer, og hvorefter J mod et fast rnanedligt vederlag med sit lastautomobil skulle udfere heldagskersel for F og ievrigt hjrelpe pil selskabets lager med forefaldende arbejde. J skulle selv sarge for forsikringer, momsregistrering, skat, vregtafgift o.a. vedrarende vognen, idet han efter aftalen var»at betragte som en selvstrendig, del' har indgilet en aftale... om heldagskersel«. Aftalerne var gensidigt opsigelige med. 'et kortere varsel. I december 1974 blev det afskattemyndighede1'!1e meddelt F, at de af J i henhold til aftalerne oppebilrne beleb, del' hidtil f ~fl'var betragtet som B-indkomst og udbetalt fuldt.ud til J, i medfar afkildeskattelovens 43, stk. I, matte anses for indtjent i tjenesteforhold og dermed A-indkomst, hvori indeholdelse af A-skat burde vrere lisket, og Kildeskattedirektoratet afkrrevede F den for Hdt indeholdte' A-skat, del' opgjordes til kr., svarende til 40% af J's brutto- \dndkomstifelge aftalerne ITaapril 1972 til novemberl974. F bestred, :l;.)<ravetog gjorde greldende,principalt at de til J udbetalte beleb matte!,anses som B-indkomst; subsidirert at der' ikke af selskabet var udvist enforsemmelighed, som kunne begrunde kravet, og F pastod en.fo- "iritagen udpantning for belebet ophrevet og en stillet ballkgaranti fri- E ;giyet. Del' fandtes ikke tilstrrekkeligt grundlag for :attilsidesrette Nsk.attemyndighedemes sken, hvorefter det omhandlede vederlagvar. "iat anse sqma-indkomst; men F fandtes, indtil skattemyndighedemes afgarelse forela, at have haft en sadanfeje til at antage, at vederlaget var B-indkomst, at del' ikke aff kunne anses udvist en forsemmelighed, som efter kildeskattelovens 69, stk. I, kunne begrunde det mod Fh:jste krav. Herefter toges F's pilstand til felge. [I] Ballerup fogedrets kendelse 13. juni Den 4. april 1972 sluttede rekvisitus med vognmand Hugo Jensen. Pile:lt)'kkerne 33, 2630 Tastrup kontrakt med sillydende tekst: )iang.: Kerselsaftale. Vi'takker for Deres tilbud angilende heldagskersel og medhjrelp pil v6rt :Iager og kan meddele Dem, at dette er accepteret affassoii'als urider ffijlgende forudsretninger: 1. '-:"( 845 De star til FASSONs rildighed fra mandag-fredag, kl. 8.30~ Forudenkmsel (ubegrrenset km-antal)ideres egetauto1ti,obil: 1750 kg. Ford Taunus Transit, skal De hjrelpe riled pil vort lager med forefaldende arbejde... 2:", Aftalen trreder i kraft den I. april 1972, og opsigelsesfristener,f gensidigt 14 dage til den 1. i en mimed. 3." I tilfrelde, hvor Deres automobiler pil vrerksted o. a. skafde stille andet automobil til disposition. 1 modsat fald vii kr.290," bhve fratrukket prodag. Dette grelder ogsa ved sygdom eher ferie. 4. " For Deres vogn og kfijrslen sfijrger De selv forforsikrirtger, momsregistrering,skat, vregtafgifto: a., da FASSON fnila:gger sig ethvert ansvar vedmrende dette, idei De er at betragtesorn en selvstrendig, der har indgaet en aftale med os om heldagskmsel. 5.. FASSON betaler efter regning en gang om maneden: kr ,- ekskl. moms. 6. Ovennrevnte aftale er greldende til den I. april 1973.«Den 29. marts 1974 sluttedes mellem de samme en ny kontrakt med salydende tekst:»vedr: KfiJrselsaftale Vi takker for Deres tilbud am heldagskmsel og medhj'relp pil vort lager og kan meddele Dem, at dette er accepteret af FAS- SON AlS under f01gende forudsretninger: I. De star til FASSONsradighed fra mandag til fredag, kl Forudenkmsel (ubegrrenset km-antal) i Dereseget automobil: HANOMAG HENCKEL F-46, 2500 kg last, skal De hjrelpe med pa vort lager med forefaldende arbejde. 2. Aftalen trreder i kraft den 1. april 1974, og opsigelsesfristen er gensidig 1 - een maned til den fmste i en milned tilfrelde, hvor Deres automobilerpil vrerksted O. a. skal De stille andet automobil til disposition. 4. De sarger selv for forsikringer, moi)1sregistrering, skat, vregtafgift o. a. for Deres vogn og kfijrslen, da Fasson fralregger sig ethvert ansvar vedrmende dette, idet De er at betragte som en selvstrendig, del' har indgaet en aftale med os om heldagskersel ';;ii! i 5. FASSON betaler efter regning en gang om maneden: kr. 8.3(7)4 ekskl. MOMS......'.... ",!. 6.FASSON giver Dem 4 ugers ferie om aret, som placeres 'med 2 uger ijijli og 2 ugerjoktober,. ". ;' bvennrevnte aftale er greldendetil den 1. apdi1975.«hugo Jensen. indsel?dte ikk<; selvangivelse forilrenej972 og 1973 og betalte intet i skat [ra!paj juli 1974 og han skyl?er rfrn~~f fori 97 I. i.december rnilned1974 aflagde Herlev Kommunes ArbejdsgiverkQntrol besfijgi rekvisiti virksomhed og gennemgik ovenstilen~e atlaler, hvorefter kontrollen deni 8. dee tilskrev rekvisitus s~led~~!' p"»ved besfijgi selskabet d. 4. ds. og 13: ds.;hvor kommunens atbeja ~ giverkontrol gennemgik seiskabets kildeskatteregnskab, fik vi fo~el\l~ to aftaler, som selskabet havde trijffet med....'.",- Hugo Jensen PNR.: Egelunden Greve Strand angaende heldagsk0rsel 09 rnedhj~lp pa lageret. Da det bl. a. heraf frerngar 1. at Hugo Jensen har fast arbejdstid.....;. :' 2. at Hugo Jensen udfmer lagerarbejde efter selskabets anvisriiiiger 3. at dergensidigt er opsigelsesvarsel..' "..'J.' " 4. atafregning sker en gang oin milnedenmed et fastbellilbo'i('; 5. at aftalen af giver Hugo Jensen fire ugersferiec':'..,.:j'."; ma vi i medfm af kildeskattelovens 43 stk. 1 anse bel0bene for ;ndtjent i tjenesteforhold og dermed A-indkomst, hvori jnde/jojdc:ts~ af A-skat burde vrere sket.,.",.- 1 den anledning harvi udfrerdigetvedlagte AMY-redeg!Melser'for manedeme april 19n-novelllber 1974 incl., udvisende A-indkomsten kr og den for Hdt ind holdte A-skat kr (i mlin~ei ~f skattekort 40 %)..'... ' '!l. Den beregnede A-skat kr bedes inden 14 dage fra dato indbetalt til Kildeskattedirektoratet ved brug afvedlagte tregirdkor!:. Ve'd fremtidige udbetaljnger skal vi anmode Oem om. at indeh61<i~ A-skat efter kildeskartelovens regler..., I)etbemrerkes, at kommunens.afgfijrelse i henhold tii kildesk~jte: fovens 45, stk. 3, er bindende fof selskaoet. :'\~ '<~!

2 .' Klage over afgill'elsen kan indgives tit Amtsskafteinspektora! nr. 3, Ki,)benhavn, Svanevej 12,2400 K0benhavnNV.«' 'Den 13.jan tilskrev rekvisitus Amtsskatteinspektorat nr. 3 sa- I~des:»Klage over afgetelse om indtjeningsforhold, Den 18. dec.1974 hat Fasson AlS- modtaget afg0telse fraherlev [(:6mmune om vor kontrakt med fa. Hugo Jensen vognmand,hvori K'OmmUnenanser regningsbelebene som vrerende udbetalt i tjenesteforhold;og samtidig krreverkildeskat indbetalt for den periode, Fa. Fasson hat haft kontrakt med fa. Hugo Jensen. ':646 ' Med henvisning til kopi af vedlagte svar til kommunen samt eftej;felgehde supplerende oplysninger skal vi hermed indgive klage over H.erlev Kommunes afgerelse. 1,' Hugo Jensen har siden I. april 1970 drevet selvstrendig vognmandsforretning og siden denne dato betalt moms, fert normalt " firmaregnskab og betalt den palignede B-skat. 2. \ Hugo Jensen havde tilsvarende kontrakter om kersel med andre., firmaer, fill' kontrakten med Fasson blev indgaet. 3 '", Det udbetalte beleb for k0rsel kan ikke sidestilles med A-indkomst, idet der heraf anvendes en stor deltil drekning af driftsomkostninger tillastvogn, benzin, forsikringer m,.j1'\.,' '.Peter derfor med en vis undren, at vi fra Herlev Kornrnuneilliv.er oplyst om, at kildeskat skal ihdbetales for den forlebne periodemed dep, ~egrundelse, at vi burdevrere i tvivl om indijel)ingsforholdet ~m~idig med,atb-skat er betalt af belebene. Jvf. virksqmhedens skll~eregnskab. Fa. Fasson vii pa denne baggrund bede Amtsskatteinspektoratet om felgendeafgerelse: Er der i loven grundlag for ophrevelse afhugo Jensensvliksomhed og dermedpafill'e Fa. Fasson et ansrettelsesforhold?l bekrref~ tende fald og ved afg0relse om A-indkomst vilfassori.lli!gll normale regler fordette. il> Er der med haggrundi de Joreliggende oplysninger grundlag, Jor, at Fasson AlS kan anses for at have vreret i berettiget tvivl om, hvorvidt det udbetalte fakturabeleb var en A-indkomstQg dermed berettigekravet om indbetaling af A-skat med tilbagevirkende kraft over 3 ar.«,pen 18. februar 1975 tilskrev Amtsskatteinspektorat nr. ~ rekvisit1js ~~ledes:..»vedskrivelse af 13. januar 1975 har aktieselskabet besvreret sig t)v~r en afherlev kommunes arbejdsgivermyndighedtruffen,afgerylse ' : ;. : ; -,1,~:; om indtjeningsforhold,',idetman ihenhold tilkildeskattelovens.: Ani stk.l, hat anset de tilvognmimd Hugo Jensen udbetalte beleb'for A~ indkomst samt i henhold til kildeskattelovens 69 anmodet aktieselskabet om at indbetale,ej indeholdt A-skat for periodenaprili9'?2- rtqvlimber 1974 incl. ialt kr ,,:.;:i~ Det ftemgar af sagen at aktieselskabet og vognmand Hugo Jen~en senest den 29. marts 1974 har indgaet skriftlig aftale om kerse1;;'at J4tigo Jensen' i henhold til, dennestar til aktieselskabets rmighed ita mandag-fredag kl , at der kill'es ubegrrenset antal kilometer, alder ievrigt udfill'esforefaldende arbejde, at der gensidigt er 1 maneds opsigelsesvarsel, at kill'slen udfill'es i eget automobij, hvortil Hugo Jensen afholder samtlige udgifter, atbugo Jensen er momsregistreret, ataktieselskabet udbetaler et fast beleb en gang om maneden, samt at Hugo Jensen er berettiget til 4 ugers ferie om aret. SaJedes foranlediget, skal man meddele, at de af aktieselskabet foretagne udbetalinger, efter amtsskatteinspektoratets formening, er ydet Hugo Jensen for personligt arbejde i tjenesteforhold, jfr. Kildeska'tte-' lovens 43, stk. 1, og derfor med rette er anset for A-indkomst. Man s~al anmode aktieselskabet om at beregne og tii Herlev koinmu ne at indbetale ej indeholdt A~skatfor perioden 18. decemberl9740g illd~~" Dettilfejes, at spergsmalet om,hvorvidt aktieselskabet erpligtigcat indbetale ej indeholdta~skat for perioden april dece~lm 1974, vil blive forelagt kildeskattedirektoratettil afgill'else.«,.',;,-, Den 10. marts 1975 tilskrev Kildeskattedirektoratet Amtsskatteditek~ torat:rlr.3sli:iedes:,jt\l '»Under henvisning til amtsskatteinspektoratetsskrivelse af 18:febnillt 1975'vedrill'endeAlS Fasson skalmah meddele, at kildeskattedii'eklo. ratlit finder, at selskabet harudvist forsmnmelighed'ved ikkeartii~~;. halde A-skat ved udbetallngaj vederlagtil Hugo Jensen, hvorfdr ~et~ skllbet er -pligtig tit atindbetale de bel0b, de udfrerdigede AM'V'redel g0hhserudvisersom A-skat.«,cui: ;.j ;:n'en't 1.' marts 1975 tilskrev Amtsskattedirektorat nr. 3' rekvrsii6s saledes: :,;:(;,~,;,)>Vedskrivelse af 10. martshar Kildeskattedirektoratet ftinderiit!l&'~ tieselskabet har udvist en sadan forsmnmelighed vedikkeat tilbagtiitil1 de A-skat ved udbetaling af vederlag til vognmand Hugo Jens15ri;'at aktieselskabet nu er pligtig at indbetale de ikke trukne A-skattei.':: :,: Man skal derfor anmode aktieselskabet om at beregne og til Herlev Kommune at indbetale ej indeholdt A~skat for perioden aprij 197i~17: december 1974 incl.«,;;"! Den 13. marts 1975 foretog Herlev Kommunes pantefoged udpant" t]ing hos rekvisittjs for ,- kr. idet restancen opgjordes saledes: ~~' skat Amyredeg. marts 72-november 74.. kr l04,9~4.- 7 "frafaldne renter, kr 65, - I betalt for meget kr Ij'9,'- d,pdpantningen afvrergedesved, at rekvisitusstillede sikkerhedhorm!1~.pankgaranti pa kr. Rekvisitus rejsteindsigelser modforret' nirigen, ogdisse er derefter forelagt fogedretten i henhold til RpJ. (504, stk. 2, I. punktum. Rekvirenten hat nedlagt pastand om, at :'847 tidpantningsforretningen stadfrestes som endelig, saledes at fyldestg0. i'else kan seges genhem den stillede bankgaranti. ; Rekvisitus har nedlagt pastand om, principalt at den af pantefogden ilherlev den 13. marts 1975 hos FirmaAiS Fasson foretagede tjdpant~ ning ophreves, subsidirert at den af pantefogden i Herlev den 13. marts 1975 hos Firma A/S Fasson foretagede udpantning ophreves, for savidtangar,et ve.dret,tens sk0nansatbeleb,saledesat gatlintien frigives tit rekvi~iu;s; ldetomfang fogedretten matte felge pastanden... ;,'" pt;r,erunder sagenafgivet ~idneforklaring af den hos rekvisitus;~~ sattiekonomichefkr~hn. " '::',.. '; \riqnet har fo~ldaret, at Hugo Jensens opgavevar at stille l'1ed:,eq lastpil, der kunne udbringe selskabets yarer i form af sto[eruller,.m~4 50Q"eller 1000 m selvklrebende p~pir i een meters bredde, pa opjilca: 20,q l<g's vregt, hvilket krrever lidtmaskineri pa lastvognen. DH!l) konvakten indeholdte passus, om at han skulle hjrelpe pa lageret,ble; indf2jet, for at Jensen i lighed med andre vognmrendi mange. tilf~lde skulie laste bilen selv og i nogle tilfrelde skulle tage»pick.upp~e~i(;o~ kare vareme fra lageret og ud, for at han ikke skulle vente med, ~in,.-., -. :,. " ". fa ~ ~opyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S $~",

3 UfRONLINE,:.,.. ' v,ogn, hvis der var travlt. EBers har han ikke gaet pa lageret, og det har aldiig vreret meningen med kontrakten.. Rekvirenten har til strmtefor sin pastand for det ferste grort greldende, atijdbetalingerne til Hugo Jensen er at anse for A-indkomst forhan, ITarhenses til aftalernes bestemmelser om fast arbejdstid, hjrelppillal#et, med, foref;lidende arbejde, gensidigt opsigelsesvarsel,' afregnil1g p.rl~aned med fast bel0b' og ret for Hugo Jensen til ferie.. ::'pet kan ikke anses for afg0rende, at der betaltes moms'til IM~o Jensen, idet der, jfr. Momslovens 6, er adgang til frivillig momsregi~ iit(ering., I?en omstrendighed, at Hugo Jensen var forskudsregistreret som B- $katteyder, giver.ikke reievisitus hjemmel til at undlade indeholcielse \ita-skat, idet sadim registrering sker pa grundlag af skatteyderens ~.gi1eoplysninger til skattemyndigheden.', ', ".'",bverfor rekvisiti anhringender om, at den betydeligste del afveder- )~~'etil Jensen var leje for automobilet, har rekvirenteri anfmt,at arbej'dslfilimen pr. maned (hvis Jensen stillede uden bil) ville udg0re 6.300,- kr. 21 X 290 kr. 210, Ia., hvorved rekvirenten har sammefiii,gnet denne 10n med gennemsnitsl0nnen for funktionrerer, der i 1912skal have andraget 4.361,- Ia. og i ,- kr. Ved sammenligningen tlar rekvirenten henset til, at Jensen var manedsl0nnet og havde ferie fflbd 10n, at der var 10nudbetaling i samtlige arets maneder, og at der \<~n.i oktober 1972 udbetaltes et mindre bel0b, end normalt, idet der t1a'var foretaget et fradragpas X 300 Ia. Rekvirenten lregger vregt pa, at Hugo Jensen har vreret engageret til avudferepersonligt arbejde i fast tjenesteforhold,hvor' dethli{vieret 1,1&riteknisk besvrerfoi'rekvisitusat indeholde A-skat. Hans kerselsgdcitgerelse skulle i sa fald ogsa have indgaet i 10lll1en, meih'hugo Jensen ville dahave kunnet fa beregnet et fradrag, saledesat trrekgrijnd-!i\~etblev tilsvarende mindre. " '>;\' '?,pverfor det af rekvisitusanf0rte argument,at selskabet hlirj4~15 a~atte; hos hvem der indeholdes kildeskat, ogatselskabetikkehar h 'i1ogen interesse iikke ogsa at indeholde kildeskat hos Hugo JeJ~~n, ft4~rekvirenten anf0rt, atselskabet ved at oprette de foreligg~nde k6ntrakter har sparet forskellige sociale ydelser, idet det sociale sikkerhedsnet ikke eksisterer, hvis han betragtes som selvstlcnd.ig. /.Rekvirenten har for det andet gjort greldende, at rekvisitus har udvist rors13mmelighed som omhandlet i Kildeskattelovens 69, stk.r. Pli rekvisiti advokats direkte spergsmal, om pa hvilket prrecise punkt sel- ~kabet har udvist forsommelighed, har rekvirenten svaret, at foislillrime" ii'gheden bestar i, at selskabet ikke ved indgaelseafkontrakten sikretle Slg,'at Hugo Jensen med rette kunne betragtes som selvstrendig vognln~l1d. Rekvisitus har til stette for sin pastand for detforste gjort greldende, alde belob, Hugo Jensen har faet udbetalt, ma anses som B-indkomst. i.i,!'filstette for dette synspunkt har selskabet anfort at Jensen benyttede ltjit'egetautomobil til udbringningafvarer, at der skulle fratrrekkes 290 keipr. dag i hans vederlag, hvis han ikke stillede med automdbil,-at 'elskabet betalte Moms af Jensens vederlag, og at Jensen var forskudsr6gistreret som B-skatteyder. i;rekvisitus hardels til stene for sitsynspunkt i denne sag,dels'for iithenledeopmrerksomheden pa, hvor vanskelig! det kan synes 'for Klideskattedirektoratet at sondre mellem A- og B-indkomst, fremddiget en sag, hvor direktoratetu.nr.kd AJ 1972) i en svarskrivelse pli'en henvendelse fra en kommune, der havde plilagt en arbejdsgiver ahndeholde kildeskat, anf0rer at i tilfrelde af at envogninand,derktin ~Jeren vogn, til stadighed er beskreftiget hos samme arbejdsgiver, betrigter man hans vederlag for A-indkomst. Idet forelagte tilfa:lde fteingar det af kerselsopgorelseme, at Adam Jensen AJS harhaft vognmrendene beskreftigetsy> time pr. dag, og at de er aflemnetmed tiinelon.«" K.ildeskattedirektoratets afgerelse blevaf arbejdsgiverens organisatiol1 ftjfelagt 848 Skattedepartementet, som statuerede at der forell\ B-indkomst (Skd;, II jounr.nr ). Idetrekvisitus henviser til Folketingstidende 1966/67 2. slimllng, tiilreg A,spalteme 241, 242 og 243 konstaterer selskabet, at JeilSen selv,ejede den tilarbejdet benyttepe maskine, nemlig lastvognen;llt JensenS vederlag ikke. var en nettoiridtregt for ham, idet han afholdt de i forbindelse med Yognmandskorsleil forekommende tidgifter. idet rekvisitus henviser tilkildeskattedirektoratets i novembef.1969 ud~endte vejledning»sk~ttetrrek«side II spalte 2, 4.linie f.n., k()nst!iter~r selskabet, at der beregnedes Moms ilfvederlagiil Jensen. Loveri$ ll19tiver og rekvirentells vejledning indicerer altsa tydeligt B_indk6ili~ i,,<i~riforeliggende sag, ',;,r,;', '" Angaende kontraktenaf 4. april 1972 post 3 anser rekvisitus,a(~~,l stemme'lsen om 290,-kr. i fradrag netop tydeligtviser, atselskaliets!i.eitprimrere interesse var at fa stillet en,bemandet lastvo'gn til nidilili&. jdedensens persorilige arbejde var afhelt underordnet betydningjdgi tlet kun vurderedes til 10,- kr. pr. dag, jfr. rekvirentens udregnirii;:o~ rekvisitus undrer sig over, at denne post i kontraktenindgar i rekvltetitens argumentation..', Rekvisitus har videre anfm, at selskabet har ansatte, hos'hv~m man indeholder kildeskat. Det havde ikke betydet nogetokonomi'sk tab for selskabet ogsa at indeholde kildeskat hos Hugo Jensen.,, Rekvisitus har til stene for sin pastand endvidere og navnliggjort greldende, at det ikke kan tilregnes selskabet som forsommelighed,at det ;ikke har kunnet indse, at de til Jensen udbetalte bel0b var A-ind~ komst, idet skonnet overindkomstens art, AeHer B, berot paetlthliget vanskc;:ligfortolkning. At man muligvis ma b0je sig for rekvirentens skl!jni denne sag betyder ikke, atselskabetikke vari fuld godtto!1111r mah.ansa Hugo Jensens ve'defjagfor B~indkomst.,,',:,,:,:', Mlln har ikke fta selskabetssidehaft nogenanledning th atf()t~!.~~ kpntrakteme medhugo Jensenforskattemyndighederne.',:«.:1,ll!, "~ekvisitus har fiemhrevet, at s,els~abefhanettet sig efter'$katte~~~~ dighedemesafg0i'else og tilbageholdt A-skatfta ca ;'. l'1).. '.:'-..,;~;",- Fogedretten skal udtale: ~,,:j'~ Veden samletbedommelse af beskreftigelsesforhoidetfirides,at<im b1<1rsoildresmellem Hugo Jensens stilling i henhold til kontraktenaf 4, aprill972 og hans stilling i henhold til kontrakten af29/31974ibe't ~0lger afden nyeste kontrakt, at Jensen i realitetenindtageren~,ti!,'li#g somfunktionrer med rettil bl. a. ferie og 10n,undersygdom,og'~e'f~r herved uden betydning, at selskabet i kontraktens post 4 betragt~r Jensen som selvstrendig..':, '",' Jensens indtregter i henhold til denne koiltrakt er klart A-indkomst Anderledes er forholdet i den forste kontrakt af 4. april 1972,hvot clef kunudbetales Jensen et nrermest symbolsk belob undersygdotr\1>~ ferie,savel som nlithail stiller uden bil. "~\ii', 'Ved en meget vid fortolkning af Kildeskattelovens 43, stk. I; kilri Jensens indkomst i henhold til den reldre kontrakt vel anses somve(\th l lag forpersonligt arbejde i tjenesteforhold, nlithenses tiidenfaste' ail bejdstid og hans langvarige tilknytning tilselskabet, og def findes-ia; tilstrrekkeligt grundlag for at tilsidesrette Amtsskatteinspektoratets s1<:0n"hvorefter J nsensindtregt i henhold tit den reldre kontrakt: rrat vier ta-indkoinst. Imidlertid firides, at rekvisitus for sit vedkomitidnde med fuld rimelighed har kunnet anse Hugo Jensen for selvstrendig 6g hansindtregter forb~indkomsti henhold til denreldre kontraki,'sli]ettes at der ikke kan statueres forsfilmmelighed. Derimod burde selsieiibet ved,oprettelse af den nye konirakt den 29. marts 1974 haveindse~}:at reildtingerne i forhold tit den gamle: Bortfald af290,- kr.'s-fradnigeti post 3, ret til ferie - og til dels ogsli forlrengelsen af opsigelsesvarslet - betl3d, at man nu ikke lrengere kunne anse Jensen forselvstrendig! Rekvisitus findes folgelig at have udvist forsommehghed,:jfr.kija~i: ""; \.~:.:-~:j. gepyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S

4 f':',;ii;.;; :!~:'t:-:'" :". htl: Wi:qNLINE ~!_;'~\l,:, "'~" " " ~ff,ittelovens 69,stk.l, ved ikkeat indeholde A~skat af debei'rib; l-itjgojensen har indtjent mehem 1. april og I.deceJllber ( (:'Efter Kildeskattedirektoratets forelobige udregninger sku He der i gehije periode havevreret indeholdt ,- kr..."...'. j;~som [olge af det!u1f"rtevii udpantningen vrere at stadfreste fordette b~;ob og at ophreve for det evrige.'. - Landsrets dom 25. oktober 1976 (VIII a/d.) (Fritz Moller, ~'aulrjg, Bent Otken (kst.», Den indankede kendelse er afsagt den 13. juni 1975 afbaherup fogedret. f.~~i~ndsretten har appellanten nedlagt felgende pastande: P'finclpalt: t'ljen af pantefogden i Herlev kommune hos FassonDanrnafk'AiS tffh f:3.marts 1975 foretagne udpantning ophreves.., ;,Subsidirert:..'.'Den af pantefogden i Herlev kommune hos FassonDanmatkAJS ~6jlI3. marts 1975 foretagne udpantning stadfrestes for et bel0b sva~ f,c;hdetil de vognrnand Hugo Jensen for tiden I. april ;~ '! ~~.. '" ",llj49 1?;74tiU. december 1974 p{tlignede personlige skatter. ~f~~re subsidirert: ";p~n paankede kendelse stadfrestes. ';,Endnu mere subsidirert:....i;'::~;;":c- " ',.,_' ", '.. -,,'.'" ;,.'~ ;,peh,af pantefogd~n i Herlev kommune hos Fasson Da~mark Al~ (Ie,n 13 marts 1975foretagne udpantning stadfrestesforetbelobsvareqdetil de vognmand Hugo Jensen for tiden I.aprill 972 till,.d,ecem- ~ii,~1974 palignede personlige skatter:. ;:':Mest subsidirert: ("d;'detomfang den af pantefogden i Herlevkommune hos Fasson R~nmark A/S den 13. marts 1975 foretagne udpantning sta<lfrestes, pprtses ved beregning af belobets st0rrelse fra den af vederlaget tll ~(jgfunand Hugo Jensen erl~~e moms. lndstrevnte har for landsretten nedlagt felgende pastande: Principalt: at den af pantefogden i Herlev foretagne udpantning for M4.760 kr. stadfrestes..' '". I'.:. f, 'Subsidirert: at udpantningen stadfrestes for et mindr~ belobefter rl(~ens sk"n, men storre end det af fogedretten stadf'restede. ;"'Mere subsidirert: at deri lndankede kendeise stadfrestes. " t>:1estsubsidirert: at udpantningen stadfrestes for et mindre belqbend "Uogedretten stadfrestet. '. i,,; For landsretten er fremlagt den mellem appellanten og vognmand Hugo Jensen for tiden fra I, april 1973 til I. aprill974 indg{tede k0rselsaftale, der er udformet pa tilsvarende m{tde som de to tidligere fremlagte kontrakter. Om de nrermerevilk{tr hedder det i denne kontrakt: De st{trtil FASSONs rmighed fra mandagfredag, kl Foruden korsel (ubegrrenset km-antal) i Deres eget automdbil: HANOMAGHENCKEL F~46, 2500 kg last, skalnettjreipe med p{tvort lager med forefaldende arbejde. Aftalen trrederi kraft den 1. april 1973, og opsigelsesfristener gensidigt I maned tif den I'ste i en maned. 3. :I tilfrelde, hvor Deres automobiler pa vrerksted o. a., sl<al De stille andetautomobil til disposition. I modsat fald vii kr,300,-' :,," ~Q A-indkomst A-skat ,-)ndstrevnte har tif belysning af sagen fremlagt en skrivelse IIf I 6. jat\,!~r 1973 fra skattedepartementet til en dyrlrege, der havde beklaget.., ~ ;, C~'p'yright 2009 Thomson Reuters Professional A/S J>;~:. 'blivefratrukket prodag. Dettegrelder ogs{tved.sygdom ellerfefiei,,' :~' 'udover riedennrevnte:ferieaftaie.,0;':;',;;; 4..For Deres: vogn og korsiensorger De selv for forsikring~r, momsregistrering. skat; vregtafgift o.a. dafassonft~lreggef sig ethvert ansvar vedrorende dette, idet De er at betragt~'sorii en selvstrendig, der har indg4et enaftale med os om heldag~k:#'; sel. ''';'~'.:; 5.' FASSON betaler efter regning en gang om maneden:kr: 7.170,30, ekski. MOMS. '.: 6. FASSON giver Dem en uges ferie om aret, som placeresi soql" mermanederne Ovennrevnte aftale er greldende tif den 1. april 1974.«:.p~ter oplyst, at aftalen blev indg{tet, efter at vognrnand Hugo l~h~e.ri i en skrivelse a:r7: februar 1973 havde meddelt. at han patrenkte i1t~.7 skaffe en ny lastvogn, fordi han havde erfaret. at appellanteii h~y~.q behl)v for enstm're vogn... : "',,':;' '. Derer forlandsrettenafgivet vidneforklaring afvognn;andh'!,igq J~nsen, der haroplyst, athan blev selvstreridig vognmand i noyem'b'~r efter at have vreret chauffor hos Falcks redningskorps. I begy~~ delsen fik ban korselsopgav~r ved at vrere titknyttet en ~udcentrahi~t anvisteharri kundermod at f{t15 % afhans bruttoindtregtved km'sien~ Vidnet skrev reg~inger u.dtif kunderne :efter en timc;takst bere~~t,i>~ grundlagaf vognrnrendenes almindelige priskurant. Vidfie(kIDfe jrevnligt for appellanten, og en gang i begyndelsen a 1972 spurgte denpes lagerchef~ om han varinteressereti en fast kontrakt on1~rsel frirappellanten. PAgrutldlag aiden hidtidige timetlikst afg~v ~iailet herc;,fteret tilbud; derferte iil indgaelsen afkontrakten for ; hi,~e~ var reducere! iforhold tif priskuranten, fordlbanfike'n'r~fif., til1e og sparede provisionen til budcentralen: Hail stilledec~ppeif~&l1 overfor'valget mellemen pris p{t6.300kr. manedlig uden fel'ie~ow kr. manedlig med3 ugers ferie'betalt. Ogs{t forud fora~et:ilil for {trerie.1973/74 o.g 1974./75 afgav vidn.etskriftlige tilbud.,det,b!~y nrermere droftet forud for aftalemes indgaelse. Da'han fikli)''vogrl. titbod appellanten»facadereklame«p{tvognen som kompensatiohfor ferie. Den nye vogn kostede ca kr., men den forste 'Vogn:' ~m yar kobtbtugt, kostede ca. 22:000 kr. Vidnet ophorte med at kerefor appellanten den 1. aprill975, fordi hanhar f{tet darlig ryg. menjde.3 ar!a'ftalernebesto~,korte han ikk'e for andre end appellanten.han%ir ikkevreret syg i perioden. men har holdt ferie i overensstemmelseme'd kontraktemes indhold. Vidnet havdeen forsikring. der drekkede Jk~d~ pa <lettransporterede gods. Det daglige arbejdeforegik p{t.den mme, athan fik udleveret koresedler afordrekontoret, men ellers selvfailat ud af at lresse vareme og tifrettelregge kerslen. Hvis der en dagbl'ex et partitner til overs, korte vidnet tilbage til firmaet. Da vidnetbl~:v selvstrendig vognmand, sergede hans revisor for,at han blev B-skat 9~ der.vidnet har fluiridsendt selvan~ivelserfotarene ;ineh~\iep ikke;-hvadhan skylder i skat. Hanbetaler for tiden 400 kr:.:>., rj~ 850 ''',;;he in{tnedlig p{tsin skatterestance ()~ skylder ca kr. i moms.....,. Aif et af vidnets revisor. for {tret.1973 udarbejdet regnskabfrenlg'ai-; atvrdnet i dette{tr havde en bruttoindkomst pa ca. 8LQO()\Cr.qg:d ri,etfooverskud efter afholdeise af omkostninger og afskrivriir&;p,~ vognen p{tca kr..... ~.;./' 'Af arbejdsgiverkontrollens referatark fremg{tr, at udarbejd~de:r~#6~ ge.relser vedrorende Hugo jensen udviser:... - ; " ~.:;~:;..n,;::.::'!~i:" sig oover,at der ved udbetaling af forskelligeregningsbelob blev jmje.- boldt A-skat efter kildeskatteloven j det mervrerdiafgiftsbel,,\),'d~r ~!e~~~

5 .:~ t;" ~ iq!lgild regningsbel0bet. Skattedepartem~ntet udtalte herom»at!ler e~er kildeskatteloven skql foretages indeholgelseaf A-skat i h$:le det s-oiria-indkomst udbetaltevederlag,herunder i den del afvederlaget, ~Qfu.eventuelt udbetales tildrekning afudgifter, som A-indkomstJ11odtageren skal.atholde ( f6, stk. I,jfr. 43,stk. 1).1 det omfapg sad,ann,e lldgifter kan fradrages ved opg0relsenaf den skattepligtige,indkoms~ rtledregnes fradragsbel0bet ved opgarelsen af det fradrag, der anfares pl\skattekortet ( 48,stk. 2)., \'i\$kattedepartementet mli herefter vrere afden opfattelse, at det er i overensstemmelse. med kildeskattelovens bestemmelser, at def,. ved ~dbetaling af de omhandlede vederlag til Dem indeholdes A-skat i h~le regningsbel0bet, herunder det medregnede mervrerdiafgiftsbell'ib.«'der er endvidere fremlagt en meddelelse fra Kildeskattedirektoratet a:i'j9. maj 1972 om afgrrensningen mellem A- og B-indkomst ientrepriseforhold. Det hedder i denne meddelelse:»efter hidtidig praksis er underentrepren0rers vederlagi en rrekke timrelde anset for A-indkomst, nar de kun leverede hjrelpestoffer, og ~\t~~ndvidere udadtil ikke var ansvarlige for arbejdets udferelse. Man l11gdeherved vregt pli, at de materialer, der blev forarbejdet, tilh0rte ho~edentrepren0ren og i en konkurssituation kunne udtages af denne. Efter nylige afgarelser fra skattedepartementet ma denne praksis anses for rendret. Dervil fremtidigt i h0jere grad blive lagt viegtpa, hvqrledes forholdet bedemmes i andre relationer sasom momsregistre. tirig, feriegodtg0relse og lovpligtig ulykkesforsikring. Udfaresdet pligreldende arbejde som led i en af underentreprenaren drevet selvstren~ig ~rj1vervsvirksomhed,saledesat hans ansvar for arbejdets udfl'irelse gar tiiicover det, somenloomodtager har, vii der i h0jeregrad erid:hidtil ~reformodning for, at der foreligger Bioindkomst. ;c;,jdetvii herefterviere vejledende for afgrrensningen; om def er an sat p!ltsonale, om der med retteikke indgdr fefiegodtgarelse i ved~rlaget, om ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udflmelsepahviler tinderentrepreneren, og om der i vederlaget indgar betaling for inaskihanvendelse i vresentiigt omfang. :"1 tilfrelde af at en underentreprenar uden arisatte udelukkende'eher na:sten udelukkende har arbejde hos en entrepren0r, vi formodningen viiire for, at der foreligger A-indkomst. Hvorunderentreprenarenskal mode med egne maskiner af et sadant omfang, at en vresentligdel.af vederlaget er betaling for Ieje af maskiner, vii man dog anse vederlaget forb-indkomst.«til stmte for sin principate pastand har appellanten i det vresentlige gentaget sin procedure for fogedretten. Det er i farste rrekkegj6rt &~Idende, at de til vognmand Hugo J~nsen.udbetalt~ beleb ma anses ~11'i' B-indkomst for denne, Der henvises t1l, at der Ikke var tale om huget arbejde i tjenesteforhold, men om leje af en bernandet lastvogn, lt1e'tjensen nresten intet vederlag fik, safrernt vogrien ikkekunne stifles ti\:rlidighed. Til fortolkningen afkildeskattelovens 43, stk. I, kilnnu ikl<ealene henvises tillovens motiver, men tillige til Kildeskattedirektbratets meddelelse af 19, maj 1912, hvoraf fremgar, at der er tale om e~indkomst, slifremt en vresentlig del af vederlaget er betaling ftir lej'e afmaskiner. Det ma ogsa tillregges srerlig vregt, at der er taleoo'j'vetl~;lag, afhvilket der blev betalt moms.'... ('landen rrekke har appellanten gjort greldende, at appellanteil har gl)tltgjort, at der ikke er udvist nogen fors0mmelighed fra aktieselskaoetsside, saledes at det ikke i medf0rafkildeskattelovens 69; stk; 1', Ran palregges dette at beta Ie eventuel ikkeindehdldt A-skat. Detvar ganske klart, at der ikke var tale om len tilen lagerarbejder, og detvar tierfor i alt fald srerdeles tvivlsomt, om A-skatskulle indeholdes. Kildeskattedirektoratet er selv blevet underkendtaf skattedepartementet ithsvarende sager, og appellanten har haft fuld f0je til at ansetidbetalingeme som B-indkomst, isrer nar henses til, at der blev betaltmoms: 'Til stmte for sine subsidirere pastande har appellanten henvist tii; at tier j alt fald ma vrere tvivldm, hvilken periode der eventuelt skalbeta les for nar henses til kontraktemes forskelligartede udformning. bet.', kan ej heller pahvile appellanten at udrede'st0rre bel0b, end hvad~bt svater tildevoghrriand Hugo Jensen for petioden palignede.,;;; ~f ~~:, ii;, personlige skatter, I modsat fald ville indstrevrite oppebrere mere,elld hvad der ville vrere tilfreldet, hvis A-skatvar indeholdt'endelig:;be del under ingen omstrendigheder palregges appellanten at betale A~*at af de udbetalte momsbeleb.';; (/! Indstrevnte har tilstmte for sin principale pastand i detvresentlige gentaget sin procedure for fogedretten. Der'var tale om enalminderi~ chatiffaransrettelse afhugo Jensen, der ikke havde nogen selvstreilflig stilling, men alene k0rte for appellanten med en vogn, der bar apl'ellan~ tens reklameskilte. Den omstrendighed, at Jensen selv ejede vogn~n og atholdt driftsudgifteme, kendes fra andre tjenesteforhold. Appell~~ ten har endvidere udvist forsemmelighed ved at undlade at indehol4~ A-skat. Allerede formuleringen af k0rselsaftalerne viser, atder.,~~.~ appellanten har vreret mistanke o~,at der kunne vrere tale ~m,.:"-m~~ komst, men dette har ikke foranledigetappellanten til at s0ge~p0t~$,~ mai~tnrermere oplyst ved henvendelse tilmyndighedeme. 1 ait fald fra I973174~kontrakten matte der vrere anledning til nrermere at under4 sege forholdene.. " Indstrevnte har endvidere anf0rt, at safremt der er tale om A~iiid~ komst, bestlir de~ i medfar af kildeskattelovens 48, stk. 7, pligt for appellanten til at tilbageholde 40 af A-indkomst uden fradrage.'!1em 48, stk. 2 og 3, idet Hugo Jensen ikkehavde noget trrekkort. petet. denne forbindelse heref\er!lden betydnillg, om der hervedjnd~h!?!4l~~ mere end hvadder svarede th 'Jensens pe!solilige skat forp~rjod'en,; ~'al~des'a;derfremkombel0b tilafskfivningpa skatterestimce. Der;~r hel'ler:ikke nogen hjemmel for at foretage fradrag af momsbelebeu ~en"opgj0l1e A-indkbirist. ' ',;;,,nd.,."~,.-. Landsretten skalbemrerke felgende: Derfindes efter det foreliggende ikke tilstrrekkeligt grundlagfo!,lit tilsidesrette det af skattemyndighedeme, udmiede skoo, hvore.fte~:~~t tij-vognmand Hugo Jensen udbetalte vederlag eratansesoiri' Aqri~~ kornst for denne..':':-':'; 'N'lir hensestil fonnuleringen af de tre k0rselsaftaler og til deritvivt, som spergsmalet om beskaffenheden af vederlaget til Hugo Jen'$erl matte give anledning til, samt tii den omstrendighed, at der af app~liarl,~ ten er betalt moms af vederlaget, findes det imidlertid godtgj0rt';~ld appellanten ikke har udvist nogen forsemmelighed ved iagttagels~'~f bestemmelseme i kildeskatteloven. Herefter vii den af pant'efog4 n:' Heflev kommune hosappellantenden 13. marts 1975foretagne udpipl~~ ning for 104,760 kr. idet hele vrere at ophreve og den stillede bank,ga~ ranti at frigive..,, '. Indstrevnte betaler til appellanten landsretten. Hejesterets dom. Den indankede dom er afsagt af 0stre kr. i sagsomkostningerfor, ' Landsret. Ipademmelsen hardeltagetjemdommere:..' '. '.'.., Blom-Andersen, Vetli;Schaumburg; P. Christensen og Torben Jenseri\,'For H0jesteret har appellanten principalt glmtagel sin pl1stand()01 stadfa:stelse af den' af pantefogden i Herlev foretagne udpantriing for kr. Subsidirert har appellantenpastaet udpantningenstadfrestet f6r kr. 3r0re,svarende til vognmand Hugo Jensens skattere" ~tarice proi. marts 1977, og mest subsidiiert. at udpantningen stadflest.e~ for'et'mindre beleb efter rettens skoo.","',; Ihdstrevnte harpastaet stadfrestelse. ". Til'brug for H0jesteret er der tilvejebragt yderligere oplysninger. I?~t fremg~ heraf, at indstrevnte fra den I. decem ber 1970 indtil vognlllahd Hugo Jensens ansrettelse beskreftigede enanden vognmand pa Iigneriii~ vilkar som fastsat i de i dammen og fogedrettens kendelse gertgiv,qe ':':.,', ~. sial:' ""'.:; :ti.

I::. I,~~ 6~/:~;;;~~ ~:~~'::::~rincipalt: Sags"gte skal

I::. I,~~ 6~/:~;;;~~ ~:~~'::::~rincipalt: Sagsgte skal ~... Restaurationer forpligtet til at indeholde A-skat hos discjockeyer. Nogle restaurationer R udbetalte vederlag til discjockeyer D, med hvem der ikke var indg6et skriftlige ansa:ttelsesaftaler. D fik

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007

KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 Advokatjirmaet Tommy V. Chri.Jt{ansen BILAGNR. L I afgerelsen har deltaget: Erik S. M. Hansen, Leif Aamand, Christen Serensen, Mogens Hjort Heinsen

Læs mere

ForC: Plant sorting of 400,000 plants at 0.20 DKK per plant

ForC: Plant sorting of 400,000 plants at 0.20 DKK per plant Laodsskatteretteos kendejse af 25. september 2007, j.or. 2-4-1686-0344 Indelwldelsespligt, A-skat, udenlandsk, arbejdskraft Sagen drejer sig om, hvorvidt klageren var forpligtet til at indeholde A-skat

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER ,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET

DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE INDUSTRlRADET) OG DET DANSKE HANDELSKAMMER ,:-'. ENTREPREN(2jRFORENINGEN HANDV IERKSRADET "Alminde1ige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlregsvirksomhed" er udfrerdigetefter indstilling af et udvalg, nedsat af Bo1igministeriet, med reprresentation for:. DANSK INDUSTRI (TIDLIGERE

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. december 1997 af østre Landsrets 14. afdeling (landsdommerne Ebbe Christensen, Teilmann Peter Gert Jensen (kst. ). 14. afd. nr. 3-0050-93. S mod Magleby

Læs mere

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse.

Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Kommune, der havde solgt en byggegrund med pligt til bebyggelse, berettiget til at kræve grunden tilbageskødet pga. manglende bebyggelse. Aftaler 4 og 7. Kommune H havde i 2003 solgt en erhvervsbyggegrund

Læs mere

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø

TBB2013.350. (Hovedresumé) Ø.L.D. 14. marts 2013 i anke 19. afd. B-3807-12. Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Side 1910 1915 U.2013.1910Ø Andelsboligforening var berettiget til at slette medlem af sin venteliste for boligsøgende, hvorved medlemmet mistede sin anciennitet til et lejemål hos boligforeningen. TBB2013.350

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) Niels-Henrik Rosenkrantz (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen

Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 2 marts 2009 2 Juridisk artikel Udlejning til videreudlejning var ikke omgåelse af lejelovgivningen Af juridisk konsulent Mogens Dürr I dette

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007

Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 Arbejdsrettens dom af 21. august 2007 i sag nr. A2006.320: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS, Arbejdsgiver- og Erhvervsorganisationen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. maj 2010 Sag 139/2007 (1. afdeling) A ved B (advokat Erik Høimark) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen).

D O M. Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). D O M Afsagt den 16. marts 2012 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Jens Kruse Mikkelsen, Niels Boesen og Gunst Andersen). 22. afd. nr. B-1494-10: A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a klaget over de statsautoriserede revisorer B og C. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 56/2010 A v/a mod Statsautoriseret revisor B og Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august og 28. oktober 2010 har A v/a

Læs mere

D O M. Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)). D O M Afsagt den 21. februar 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Lone Kerrn-Jespersen, Henrik Gam og Tine Egelund Thomsen (kst.)). 5. afd. nr. B-1151-11: Dracco Company Ltd. (advokat Martin

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B3897035 - JRH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBO D O M Afsagt den 9. december 2013 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Katja Høegh, Karsten Bo Knudsen og Julie Skat Rørdam (kst.)). 11. afd.

Læs mere

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder:

2.1. Industriens Funktionæroverenskomst, hvor det i 1 om overenskomstens område bl.a. hedder: Kendelse af 3. august 2005 i faglig voldgift: CO-industri for Danske Metal og HK/Privat for LM (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Dansk Industri for TDC A/S på vegne af TDC Totalløsninger A/S

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

KLAGERÅDSRAPPORT 2006

KLAGERÅDSRAPPORT 2006 KLAGERÅDSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Forord fra Klagerådets formand... 2 Forord fra Klagerådets mæglingsmand... 4 Afskedigelse... 6 Ansættelsesvilkår... 11 Arbejdsskade... 15 Løn... 18 Rådgivning...

Læs mere

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan.

Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. U.2003.1095V Betingelserne i planlovens 14 for nedlæggelse af forbud ikke opfyldt, da ejendoms anvendelse som asylcenter ikke kunne hindres ved lokalplan. Amt meddelte i 1972 landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København)

D O M. A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris Frederiksen og advokat Christian B. Elmer (advokat Morten Plannthin, København) D O M afsagt den 7. oktober 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Stig Glent-Madsen og Trine Riise (kst.)) i ankesag V.L. B 2089 13 A under konkurs, ved kuratorerne advokat Boris

Læs mere