en selvstrendig, der har indgaet en aftale med os om heldagskmsel.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en selvstrendig, der har indgaet en aftale med os om heldagskmsel."

Transkript

1 Stdtsskattedirektoratet. Ki/deskat (!em.adv. vi Irs. Forsberg-Madsen) mod Fasson DanmarkAIS (adv. H. Hogsbro Holm). Skatter 7.1 Skatter 72.1 VeJierlag tii vognmand anset for A-:indkomst~ ArbejJisgiv~t, som i god tro havde udbetalt vederlaget som B~indkomst,f)ar ej ansvarlig efter kildeskattelovens 69. Aktieselskabet F indgik den 4. april 1972 med en vognmand J en aftale, der blev fornyet i 1973 og 1974 med mindre rendringer, og hvorefter J mod et fast rnanedligt vederlag med sit lastautomobil skulle udfere heldagskersel for F og ievrigt hjrelpe pil selskabets lager med forefaldende arbejde. J skulle selv sarge for forsikringer, momsregistrering, skat, vregtafgift o.a. vedrarende vognen, idet han efter aftalen var»at betragte som en selvstrendig, del' har indgilet en aftale... om heldagskersel«. Aftalerne var gensidigt opsigelige med. 'et kortere varsel. I december 1974 blev det afskattemyndighede1'!1e meddelt F, at de af J i henhold til aftalerne oppebilrne beleb, del' hidtil f ~fl'var betragtet som B-indkomst og udbetalt fuldt.ud til J, i medfar afkildeskattelovens 43, stk. I, matte anses for indtjent i tjenesteforhold og dermed A-indkomst, hvori indeholdelse af A-skat burde vrere lisket, og Kildeskattedirektoratet afkrrevede F den for Hdt indeholdte' A-skat, del' opgjordes til kr., svarende til 40% af J's brutto- \dndkomstifelge aftalerne ITaapril 1972 til novemberl974. F bestred, :l;.)<ravetog gjorde greldende,principalt at de til J udbetalte beleb matte!,anses som B-indkomst; subsidirert at der' ikke af selskabet var udvist enforsemmelighed, som kunne begrunde kravet, og F pastod en.fo- "iritagen udpantning for belebet ophrevet og en stillet ballkgaranti fri- E ;giyet. Del' fandtes ikke tilstrrekkeligt grundlag for :attilsidesrette Nsk.attemyndighedemes sken, hvorefter det omhandlede vederlagvar. "iat anse sqma-indkomst; men F fandtes, indtil skattemyndighedemes afgarelse forela, at have haft en sadanfeje til at antage, at vederlaget var B-indkomst, at del' ikke aff kunne anses udvist en forsemmelighed, som efter kildeskattelovens 69, stk. I, kunne begrunde det mod Fh:jste krav. Herefter toges F's pilstand til felge. [I] Ballerup fogedrets kendelse 13. juni Den 4. april 1972 sluttede rekvisitus med vognmand Hugo Jensen. Pile:lt)'kkerne 33, 2630 Tastrup kontrakt med sillydende tekst: )iang.: Kerselsaftale. Vi'takker for Deres tilbud angilende heldagskersel og medhjrelp pil v6rt :Iager og kan meddele Dem, at dette er accepteret affassoii'als urider ffijlgende forudsretninger: 1. '-:"( 845 De star til FASSONs rildighed fra mandag-fredag, kl. 8.30~ Forudenkmsel (ubegrrenset km-antal)ideres egetauto1ti,obil: 1750 kg. Ford Taunus Transit, skal De hjrelpe riled pil vort lager med forefaldende arbejde... 2:", Aftalen trreder i kraft den I. april 1972, og opsigelsesfristener,f gensidigt 14 dage til den 1. i en mimed. 3." I tilfrelde, hvor Deres automobiler pil vrerksted o. a. skafde stille andet automobil til disposition. 1 modsat fald vii kr.290," bhve fratrukket prodag. Dette grelder ogsa ved sygdom eher ferie. 4. " For Deres vogn og kfijrslen sfijrger De selv forforsikrirtger, momsregistrering,skat, vregtafgifto: a., da FASSON fnila:gger sig ethvert ansvar vedmrende dette, idei De er at betragtesorn en selvstrendig, der har indgaet en aftale med os om heldagskmsel. 5.. FASSON betaler efter regning en gang om maneden: kr ,- ekskl. moms. 6. Ovennrevnte aftale er greldende til den I. april 1973.«Den 29. marts 1974 sluttedes mellem de samme en ny kontrakt med salydende tekst:»vedr: KfiJrselsaftale Vi takker for Deres tilbud am heldagskmsel og medhj'relp pil vort lager og kan meddele Dem, at dette er accepteret af FAS- SON AlS under f01gende forudsretninger: I. De star til FASSONsradighed fra mandag til fredag, kl Forudenkmsel (ubegrrenset km-antal) i Dereseget automobil: HANOMAG HENCKEL F-46, 2500 kg last, skal De hjrelpe med pa vort lager med forefaldende arbejde. 2. Aftalen trreder i kraft den 1. april 1974, og opsigelsesfristen er gensidig 1 - een maned til den fmste i en milned tilfrelde, hvor Deres automobilerpil vrerksted O. a. skal De stille andet automobil til disposition. 4. De sarger selv for forsikringer, moi)1sregistrering, skat, vregtafgift o. a. for Deres vogn og kfijrslen, da Fasson fralregger sig ethvert ansvar vedrmende dette, idet De er at betragte som en selvstrendig, del' har indgaet en aftale med os om heldagskersel ';;ii! i 5. FASSON betaler efter regning en gang om maneden: kr. 8.3(7)4 ekskl. MOMS......'.... ",!. 6.FASSON giver Dem 4 ugers ferie om aret, som placeres 'med 2 uger ijijli og 2 ugerjoktober,. ". ;' bvennrevnte aftale er greldendetil den 1. apdi1975.«hugo Jensen. indsel?dte ikk<; selvangivelse forilrenej972 og 1973 og betalte intet i skat [ra!paj juli 1974 og han skyl?er rfrn~~f fori 97 I. i.december rnilned1974 aflagde Herlev Kommunes ArbejdsgiverkQntrol besfijgi rekvisiti virksomhed og gennemgik ovenstilen~e atlaler, hvorefter kontrollen deni 8. dee tilskrev rekvisitus s~led~~!' p"»ved besfijgi selskabet d. 4. ds. og 13: ds.;hvor kommunens atbeja ~ giverkontrol gennemgik seiskabets kildeskatteregnskab, fik vi fo~el\l~ to aftaler, som selskabet havde trijffet med....'.",- Hugo Jensen PNR.: Egelunden Greve Strand angaende heldagsk0rsel 09 rnedhj~lp pa lageret. Da det bl. a. heraf frerngar 1. at Hugo Jensen har fast arbejdstid.....;. :' 2. at Hugo Jensen udfmer lagerarbejde efter selskabets anvisriiiiger 3. at dergensidigt er opsigelsesvarsel..' "..'J.' " 4. atafregning sker en gang oin milnedenmed et fastbellilbo'i('; 5. at aftalen af giver Hugo Jensen fire ugersferiec':'..,.:j'."; ma vi i medfm af kildeskattelovens 43 stk. 1 anse bel0bene for ;ndtjent i tjenesteforhold og dermed A-indkomst, hvori jnde/jojdc:ts~ af A-skat burde vrere sket.,.",.- 1 den anledning harvi udfrerdigetvedlagte AMY-redeg!Melser'for manedeme april 19n-novelllber 1974 incl., udvisende A-indkomsten kr og den for Hdt ind holdte A-skat kr (i mlin~ei ~f skattekort 40 %)..'... ' '!l. Den beregnede A-skat kr bedes inden 14 dage fra dato indbetalt til Kildeskattedirektoratet ved brug afvedlagte tregirdkor!:. Ve'd fremtidige udbetaljnger skal vi anmode Oem om. at indeh61<i~ A-skat efter kildeskartelovens regler..., I)etbemrerkes, at kommunens.afgfijrelse i henhold tii kildesk~jte: fovens 45, stk. 3, er bindende fof selskaoet. :'\~ '<~!

2 .' Klage over afgill'elsen kan indgives tit Amtsskafteinspektora! nr. 3, Ki,)benhavn, Svanevej 12,2400 K0benhavnNV.«' 'Den 13.jan tilskrev rekvisitus Amtsskatteinspektorat nr. 3 sa- I~des:»Klage over afgetelse om indtjeningsforhold, Den 18. dec.1974 hat Fasson AlS- modtaget afg0telse fraherlev [(:6mmune om vor kontrakt med fa. Hugo Jensen vognmand,hvori K'OmmUnenanser regningsbelebene som vrerende udbetalt i tjenesteforhold;og samtidig krreverkildeskat indbetalt for den periode, Fa. Fasson hat haft kontrakt med fa. Hugo Jensen. ':646 ' Med henvisning til kopi af vedlagte svar til kommunen samt eftej;felgehde supplerende oplysninger skal vi hermed indgive klage over H.erlev Kommunes afgerelse. 1,' Hugo Jensen har siden I. april 1970 drevet selvstrendig vognmandsforretning og siden denne dato betalt moms, fert normalt " firmaregnskab og betalt den palignede B-skat. 2. \ Hugo Jensen havde tilsvarende kontrakter om kersel med andre., firmaer, fill' kontrakten med Fasson blev indgaet. 3 '", Det udbetalte beleb for k0rsel kan ikke sidestilles med A-indkomst, idet der heraf anvendes en stor deltil drekning af driftsomkostninger tillastvogn, benzin, forsikringer m,.j1'\.,' '.Peter derfor med en vis undren, at vi fra Herlev Kornrnuneilliv.er oplyst om, at kildeskat skal ihdbetales for den forlebne periodemed dep, ~egrundelse, at vi burdevrere i tvivl om indijel)ingsforholdet ~m~idig med,atb-skat er betalt af belebene. Jvf. virksqmhedens skll~eregnskab. Fa. Fasson vii pa denne baggrund bede Amtsskatteinspektoratet om felgendeafgerelse: Er der i loven grundlag for ophrevelse afhugo Jensensvliksomhed og dermedpafill'e Fa. Fasson et ansrettelsesforhold?l bekrref~ tende fald og ved afg0relse om A-indkomst vilfassori.lli!gll normale regler fordette. il> Er der med haggrundi de Joreliggende oplysninger grundlag, Jor, at Fasson AlS kan anses for at have vreret i berettiget tvivl om, hvorvidt det udbetalte fakturabeleb var en A-indkomstQg dermed berettigekravet om indbetaling af A-skat med tilbagevirkende kraft over 3 ar.«,pen 18. februar 1975 tilskrev Amtsskatteinspektorat nr. ~ rekvisit1js ~~ledes:..»vedskrivelse af 13. januar 1975 har aktieselskabet besvreret sig t)v~r en afherlev kommunes arbejdsgivermyndighedtruffen,afgerylse ' : ;. : ; -,1,~:; om indtjeningsforhold,',idetman ihenhold tilkildeskattelovens.: Ani stk.l, hat anset de tilvognmimd Hugo Jensen udbetalte beleb'for A~ indkomst samt i henhold til kildeskattelovens 69 anmodet aktieselskabet om at indbetale,ej indeholdt A-skat for periodenaprili9'?2- rtqvlimber 1974 incl. ialt kr ,,:.;:i~ Det ftemgar af sagen at aktieselskabet og vognmand Hugo Jen~en senest den 29. marts 1974 har indgaet skriftlig aftale om kerse1;;'at J4tigo Jensen' i henhold til, dennestar til aktieselskabets rmighed ita mandag-fredag kl , at der kill'es ubegrrenset antal kilometer, alder ievrigt udfill'esforefaldende arbejde, at der gensidigt er 1 maneds opsigelsesvarsel, at kill'slen udfill'es i eget automobij, hvortil Hugo Jensen afholder samtlige udgifter, atbugo Jensen er momsregistreret, ataktieselskabet udbetaler et fast beleb en gang om maneden, samt at Hugo Jensen er berettiget til 4 ugers ferie om aret. SaJedes foranlediget, skal man meddele, at de af aktieselskabet foretagne udbetalinger, efter amtsskatteinspektoratets formening, er ydet Hugo Jensen for personligt arbejde i tjenesteforhold, jfr. Kildeska'tte-' lovens 43, stk. 1, og derfor med rette er anset for A-indkomst. Man s~al anmode aktieselskabet om at beregne og tii Herlev koinmu ne at indbetale ej indeholdt A~skatfor perioden 18. decemberl9740g illd~~" Dettilfejes, at spergsmalet om,hvorvidt aktieselskabet erpligtigcat indbetale ej indeholdta~skat for perioden april dece~lm 1974, vil blive forelagt kildeskattedirektoratettil afgill'else.«,.',;,-, Den 10. marts 1975 tilskrev Kildeskattedirektoratet Amtsskatteditek~ torat:rlr.3sli:iedes:,jt\l '»Under henvisning til amtsskatteinspektoratetsskrivelse af 18:febnillt 1975'vedrill'endeAlS Fasson skalmah meddele, at kildeskattedii'eklo. ratlit finder, at selskabet harudvist forsmnmelighed'ved ikkeartii~~;. halde A-skat ved udbetallngaj vederlagtil Hugo Jensen, hvorfdr ~et~ skllbet er -pligtig tit atindbetale de bel0b, de udfrerdigede AM'V'redel g0hhserudvisersom A-skat.«,cui: ;.j ;:n'en't 1.' marts 1975 tilskrev Amtsskattedirektorat nr. 3' rekvrsii6s saledes: :,;:(;,~,;,)>Vedskrivelse af 10. martshar Kildeskattedirektoratet ftinderiit!l&'~ tieselskabet har udvist en sadan forsmnmelighed vedikkeat tilbagtiitil1 de A-skat ved udbetaling af vederlag til vognmand Hugo Jens15ri;'at aktieselskabet nu er pligtig at indbetale de ikke trukne A-skattei.':: :,: Man skal derfor anmode aktieselskabet om at beregne og til Herlev Kommune at indbetale ej indeholdt A~skat for perioden aprij 197i~17: december 1974 incl.«,;;"! Den 13. marts 1975 foretog Herlev Kommunes pantefoged udpant" t]ing hos rekvisittjs for ,- kr. idet restancen opgjordes saledes: ~~' skat Amyredeg. marts 72-november 74.. kr l04,9~4.- 7 "frafaldne renter, kr 65, - I betalt for meget kr Ij'9,'- d,pdpantningen afvrergedesved, at rekvisitusstillede sikkerhedhorm!1~.pankgaranti pa kr. Rekvisitus rejsteindsigelser modforret' nirigen, ogdisse er derefter forelagt fogedretten i henhold til RpJ. (504, stk. 2, I. punktum. Rekvirenten hat nedlagt pastand om, at :'847 tidpantningsforretningen stadfrestes som endelig, saledes at fyldestg0. i'else kan seges genhem den stillede bankgaranti. ; Rekvisitus har nedlagt pastand om, principalt at den af pantefogden ilherlev den 13. marts 1975 hos FirmaAiS Fasson foretagede tjdpant~ ning ophreves, subsidirert at den af pantefogden i Herlev den 13. marts 1975 hos Firma A/S Fasson foretagede udpantning ophreves, for savidtangar,et ve.dret,tens sk0nansatbeleb,saledesat gatlintien frigives tit rekvi~iu;s; ldetomfang fogedretten matte felge pastanden... ;,'" pt;r,erunder sagenafgivet ~idneforklaring af den hos rekvisitus;~~ sattiekonomichefkr~hn. " '::',.. '; \riqnet har fo~ldaret, at Hugo Jensens opgavevar at stille l'1ed:,eq lastpil, der kunne udbringe selskabets yarer i form af sto[eruller,.m~4 50Q"eller 1000 m selvklrebende p~pir i een meters bredde, pa opjilca: 20,q l<g's vregt, hvilket krrever lidtmaskineri pa lastvognen. DH!l) konvakten indeholdte passus, om at han skulle hjrelpe pa lageret,ble; indf2jet, for at Jensen i lighed med andre vognmrendi mange. tilf~lde skulie laste bilen selv og i nogle tilfrelde skulle tage»pick.upp~e~i(;o~ kare vareme fra lageret og ud, for at han ikke skulle vente med, ~in,.-., -. :,. " ". fa ~ ~opyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S $~",

3 UfRONLINE,:.,.. ' v,ogn, hvis der var travlt. EBers har han ikke gaet pa lageret, og det har aldiig vreret meningen med kontrakten.. Rekvirenten har til strmtefor sin pastand for det ferste grort greldende, atijdbetalingerne til Hugo Jensen er at anse for A-indkomst forhan, ITarhenses til aftalernes bestemmelser om fast arbejdstid, hjrelppillal#et, med, foref;lidende arbejde, gensidigt opsigelsesvarsel,' afregnil1g p.rl~aned med fast bel0b' og ret for Hugo Jensen til ferie.. ::'pet kan ikke anses for afg0rende, at der betaltes moms'til IM~o Jensen, idet der, jfr. Momslovens 6, er adgang til frivillig momsregi~ iit(ering., I?en omstrendighed, at Hugo Jensen var forskudsregistreret som B- $katteyder, giver.ikke reievisitus hjemmel til at undlade indeholcielse \ita-skat, idet sadim registrering sker pa grundlag af skatteyderens ~.gi1eoplysninger til skattemyndigheden.', ', ".'",bverfor rekvisiti anhringender om, at den betydeligste del afveder- )~~'etil Jensen var leje for automobilet, har rekvirenteri anfmt,at arbej'dslfilimen pr. maned (hvis Jensen stillede uden bil) ville udg0re 6.300,- kr. 21 X 290 kr. 210, Ia., hvorved rekvirenten har sammefiii,gnet denne 10n med gennemsnitsl0nnen for funktionrerer, der i 1912skal have andraget 4.361,- Ia. og i ,- kr. Ved sammenligningen tlar rekvirenten henset til, at Jensen var manedsl0nnet og havde ferie fflbd 10n, at der var 10nudbetaling i samtlige arets maneder, og at der \<~n.i oktober 1972 udbetaltes et mindre bel0b, end normalt, idet der t1a'var foretaget et fradragpas X 300 Ia. Rekvirenten lregger vregt pa, at Hugo Jensen har vreret engageret til avudferepersonligt arbejde i fast tjenesteforhold,hvor' dethli{vieret 1,1&riteknisk besvrerfoi'rekvisitusat indeholde A-skat. Hans kerselsgdcitgerelse skulle i sa fald ogsa have indgaet i 10lll1en, meih'hugo Jensen ville dahave kunnet fa beregnet et fradrag, saledesat trrekgrijnd-!i\~etblev tilsvarende mindre. " '>;\' '?,pverfor det af rekvisitusanf0rte argument,at selskabet hlirj4~15 a~atte; hos hvem der indeholdes kildeskat, ogatselskabetikkehar h 'i1ogen interesse iikke ogsa at indeholde kildeskat hos Hugo JeJ~~n, ft4~rekvirenten anf0rt, atselskabet ved at oprette de foreligg~nde k6ntrakter har sparet forskellige sociale ydelser, idet det sociale sikkerhedsnet ikke eksisterer, hvis han betragtes som selvstlcnd.ig. /.Rekvirenten har for det andet gjort greldende, at rekvisitus har udvist rors13mmelighed som omhandlet i Kildeskattelovens 69, stk.r. Pli rekvisiti advokats direkte spergsmal, om pa hvilket prrecise punkt sel- ~kabet har udvist forsommelighed, har rekvirenten svaret, at foislillrime" ii'gheden bestar i, at selskabet ikke ved indgaelseafkontrakten sikretle Slg,'at Hugo Jensen med rette kunne betragtes som selvstrendig vognln~l1d. Rekvisitus har til stette for sin pastand for detforste gjort greldende, alde belob, Hugo Jensen har faet udbetalt, ma anses som B-indkomst. i.i,!'filstette for dette synspunkt har selskabet anfort at Jensen benyttede ltjit'egetautomobil til udbringningafvarer, at der skulle fratrrekkes 290 keipr. dag i hans vederlag, hvis han ikke stillede med automdbil,-at 'elskabet betalte Moms af Jensens vederlag, og at Jensen var forskudsr6gistreret som B-skatteyder. i;rekvisitus hardels til stene for sitsynspunkt i denne sag,dels'for iithenledeopmrerksomheden pa, hvor vanskelig! det kan synes 'for Klideskattedirektoratet at sondre mellem A- og B-indkomst, fremddiget en sag, hvor direktoratetu.nr.kd AJ 1972) i en svarskrivelse pli'en henvendelse fra en kommune, der havde plilagt en arbejdsgiver ahndeholde kildeskat, anf0rer at i tilfrelde af at envogninand,derktin ~Jeren vogn, til stadighed er beskreftiget hos samme arbejdsgiver, betrigter man hans vederlag for A-indkomst. Idet forelagte tilfa:lde fteingar det af kerselsopgorelseme, at Adam Jensen AJS harhaft vognmrendene beskreftigetsy> time pr. dag, og at de er aflemnetmed tiinelon.«" K.ildeskattedirektoratets afgerelse blevaf arbejdsgiverens organisatiol1 ftjfelagt 848 Skattedepartementet, som statuerede at der forell\ B-indkomst (Skd;, II jounr.nr ). Idetrekvisitus henviser til Folketingstidende 1966/67 2. slimllng, tiilreg A,spalteme 241, 242 og 243 konstaterer selskabet, at JeilSen selv,ejede den tilarbejdet benyttepe maskine, nemlig lastvognen;llt JensenS vederlag ikke. var en nettoiridtregt for ham, idet han afholdt de i forbindelse med Yognmandskorsleil forekommende tidgifter. idet rekvisitus henviser tilkildeskattedirektoratets i novembef.1969 ud~endte vejledning»sk~ttetrrek«side II spalte 2, 4.linie f.n., k()nst!iter~r selskabet, at der beregnedes Moms ilfvederlagiil Jensen. Loveri$ ll19tiver og rekvirentells vejledning indicerer altsa tydeligt B_indk6ili~ i,,<i~riforeliggende sag, ',;,r,;', '" Angaende kontraktenaf 4. april 1972 post 3 anser rekvisitus,a(~~,l stemme'lsen om 290,-kr. i fradrag netop tydeligtviser, atselskaliets!i.eitprimrere interesse var at fa stillet en,bemandet lastvo'gn til nidilili&. jdedensens persorilige arbejde var afhelt underordnet betydningjdgi tlet kun vurderedes til 10,- kr. pr. dag, jfr. rekvirentens udregnirii;:o~ rekvisitus undrer sig over, at denne post i kontraktenindgar i rekvltetitens argumentation..', Rekvisitus har videre anfm, at selskabet har ansatte, hos'hv~m man indeholder kildeskat. Det havde ikke betydet nogetokonomi'sk tab for selskabet ogsa at indeholde kildeskat hos Hugo Jensen.,, Rekvisitus har til stene for sin pastand endvidere og navnliggjort greldende, at det ikke kan tilregnes selskabet som forsommelighed,at det ;ikke har kunnet indse, at de til Jensen udbetalte bel0b var A-ind~ komst, idet skonnet overindkomstens art, AeHer B, berot paetlthliget vanskc;:ligfortolkning. At man muligvis ma b0je sig for rekvirentens skl!jni denne sag betyder ikke, atselskabetikke vari fuld godtto!1111r mah.ansa Hugo Jensens ve'defjagfor B~indkomst.,,',:,,:,:', Mlln har ikke fta selskabetssidehaft nogenanledning th atf()t~!.~~ kpntrakteme medhugo Jensenforskattemyndighederne.',:«.:1,ll!, "~ekvisitus har fiemhrevet, at s,els~abefhanettet sig efter'$katte~~~~ dighedemesafg0i'else og tilbageholdt A-skatfta ca ;'. l'1).. '.:'-..,;~;",- Fogedretten skal udtale: ~,,:j'~ Veden samletbedommelse af beskreftigelsesforhoidetfirides,at<im b1<1rsoildresmellem Hugo Jensens stilling i henhold til kontraktenaf 4, aprill972 og hans stilling i henhold til kontrakten af29/31974ibe't ~0lger afden nyeste kontrakt, at Jensen i realitetenindtageren~,ti!,'li#g somfunktionrer med rettil bl. a. ferie og 10n,undersygdom,og'~e'f~r herved uden betydning, at selskabet i kontraktens post 4 betragt~r Jensen som selvstrendig..':, '",' Jensens indtregter i henhold til denne koiltrakt er klart A-indkomst Anderledes er forholdet i den forste kontrakt af 4. april 1972,hvot clef kunudbetales Jensen et nrermest symbolsk belob undersygdotr\1>~ ferie,savel som nlithail stiller uden bil. "~\ii', 'Ved en meget vid fortolkning af Kildeskattelovens 43, stk. I; kilri Jensens indkomst i henhold til den reldre kontrakt vel anses somve(\th l lag forpersonligt arbejde i tjenesteforhold, nlithenses tiidenfaste' ail bejdstid og hans langvarige tilknytning tilselskabet, og def findes-ia; tilstrrekkeligt grundlag for at tilsidesrette Amtsskatteinspektoratets s1<:0n"hvorefter J nsensindtregt i henhold tit den reldre kontrakt: rrat vier ta-indkoinst. Imidlertid firides, at rekvisitus for sit vedkomitidnde med fuld rimelighed har kunnet anse Hugo Jensen for selvstrendig 6g hansindtregter forb~indkomsti henhold til denreldre kontraki,'sli]ettes at der ikke kan statueres forsfilmmelighed. Derimod burde selsieiibet ved,oprettelse af den nye konirakt den 29. marts 1974 haveindse~}:at reildtingerne i forhold tit den gamle: Bortfald af290,- kr.'s-fradnigeti post 3, ret til ferie - og til dels ogsli forlrengelsen af opsigelsesvarslet - betl3d, at man nu ikke lrengere kunne anse Jensen forselvstrendig! Rekvisitus findes folgelig at have udvist forsommehghed,:jfr.kija~i: ""; \.~:.:-~:j. gepyright 2009 Thomson Reuters Professional A/S

4 f':',;ii;.;; :!~:'t:-:'" :". htl: Wi:qNLINE ~!_;'~\l,:, "'~" " " ~ff,ittelovens 69,stk.l, ved ikkeat indeholde A~skat af debei'rib; l-itjgojensen har indtjent mehem 1. april og I.deceJllber ( (:'Efter Kildeskattedirektoratets forelobige udregninger sku He der i gehije periode havevreret indeholdt ,- kr..."...'. j;~som [olge af det!u1f"rtevii udpantningen vrere at stadfreste fordette b~;ob og at ophreve for det evrige.'. - Landsrets dom 25. oktober 1976 (VIII a/d.) (Fritz Moller, ~'aulrjg, Bent Otken (kst.», Den indankede kendelse er afsagt den 13. juni 1975 afbaherup fogedret. f.~~i~ndsretten har appellanten nedlagt felgende pastande: P'finclpalt: t'ljen af pantefogden i Herlev kommune hos FassonDanrnafk'AiS tffh f:3.marts 1975 foretagne udpantning ophreves.., ;,Subsidirert:..'.'Den af pantefogden i Herlev kommune hos FassonDanmatkAJS ~6jlI3. marts 1975 foretagne udpantning stadfrestes for et bel0b sva~ f,c;hdetil de vognrnand Hugo Jensen for tiden I. april ;~ '! ~~.. '" ",llj49 1?;74tiU. december 1974 p{tlignede personlige skatter. ~f~~re subsidirert: ";p~n paankede kendelse stadfrestes. ';,Endnu mere subsidirert:....i;'::~;;":c- " ',.,_' ", '.. -,,'.'" ;,.'~ ;,peh,af pantefogd~n i Herlev kommune hos Fasson Da~mark Al~ (Ie,n 13 marts 1975foretagne udpantning stadfrestesforetbelobsvareqdetil de vognmand Hugo Jensen for tiden I.aprill 972 till,.d,ecem- ~ii,~1974 palignede personlige skatter:. ;:':Mest subsidirert: ("d;'detomfang den af pantefogden i Herlevkommune hos Fasson R~nmark A/S den 13. marts 1975 foretagne udpantning sta<lfrestes, pprtses ved beregning af belobets st0rrelse fra den af vederlaget tll ~(jgfunand Hugo Jensen erl~~e moms. lndstrevnte har for landsretten nedlagt felgende pastande: Principalt: at den af pantefogden i Herlev foretagne udpantning for M4.760 kr. stadfrestes..' '". I'.:. f, 'Subsidirert: at udpantningen stadfrestes for et mindr~ belobefter rl(~ens sk"n, men storre end det af fogedretten stadf'restede. ;"'Mere subsidirert: at deri lndankede kendeise stadfrestes. " t>:1estsubsidirert: at udpantningen stadfrestes for et mindre belqbend "Uogedretten stadfrestet. '. i,,; For landsretten er fremlagt den mellem appellanten og vognmand Hugo Jensen for tiden fra I, april 1973 til I. aprill974 indg{tede k0rselsaftale, der er udformet pa tilsvarende m{tde som de to tidligere fremlagte kontrakter. Om de nrermerevilk{tr hedder det i denne kontrakt: De st{trtil FASSONs rmighed fra mandagfredag, kl Foruden korsel (ubegrrenset km-antal) i Deres eget automdbil: HANOMAGHENCKEL F~46, 2500 kg last, skalnettjreipe med p{tvort lager med forefaldende arbejde. Aftalen trrederi kraft den 1. april 1973, og opsigelsesfristener gensidigt I maned tif den I'ste i en maned. 3. :I tilfrelde, hvor Deres automobiler pa vrerksted o. a., sl<al De stille andetautomobil til disposition. I modsat fald vii kr,300,-' :,," ~Q A-indkomst A-skat ,-)ndstrevnte har tif belysning af sagen fremlagt en skrivelse IIf I 6. jat\,!~r 1973 fra skattedepartementet til en dyrlrege, der havde beklaget.., ~ ;, C~'p'yright 2009 Thomson Reuters Professional A/S J>;~:. 'blivefratrukket prodag. Dettegrelder ogs{tved.sygdom ellerfefiei,,' :~' 'udover riedennrevnte:ferieaftaie.,0;':;',;;; 4..For Deres: vogn og korsiensorger De selv for forsikring~r, momsregistrering. skat; vregtafgift o.a. dafassonft~lreggef sig ethvert ansvar vedrorende dette, idet De er at betragt~'sorii en selvstrendig, der har indg4et enaftale med os om heldag~k:#'; sel. ''';'~'.:; 5.' FASSON betaler efter regning en gang om maneden:kr: 7.170,30, ekski. MOMS. '.: 6. FASSON giver Dem en uges ferie om aret, som placeresi soql" mermanederne Ovennrevnte aftale er greldende tif den 1. april 1974.«:.p~ter oplyst, at aftalen blev indg{tet, efter at vognrnand Hugo l~h~e.ri i en skrivelse a:r7: februar 1973 havde meddelt. at han patrenkte i1t~.7 skaffe en ny lastvogn, fordi han havde erfaret. at appellanteii h~y~.q behl)v for enstm're vogn... : "',,':;' '. Derer forlandsrettenafgivet vidneforklaring afvognn;andh'!,igq J~nsen, der haroplyst, athan blev selvstreridig vognmand i noyem'b'~r efter at have vreret chauffor hos Falcks redningskorps. I begy~~ delsen fik ban korselsopgav~r ved at vrere titknyttet en ~udcentrahi~t anvisteharri kundermod at f{t15 % afhans bruttoindtregtved km'sien~ Vidnet skrev reg~inger u.dtif kunderne :efter en timc;takst bere~~t,i>~ grundlagaf vognrnrendenes almindelige priskurant. Vidfie(kIDfe jrevnligt for appellanten, og en gang i begyndelsen a 1972 spurgte denpes lagerchef~ om han varinteressereti en fast kontrakt on1~rsel frirappellanten. PAgrutldlag aiden hidtidige timetlikst afg~v ~iailet herc;,fteret tilbud; derferte iil indgaelsen afkontrakten for ; hi,~e~ var reducere! iforhold tif priskuranten, fordlbanfike'n'r~fif., til1e og sparede provisionen til budcentralen: Hail stilledec~ppeif~&l1 overfor'valget mellemen pris p{t6.300kr. manedlig uden fel'ie~ow kr. manedlig med3 ugers ferie'betalt. Ogs{t forud fora~et:ilil for {trerie.1973/74 o.g 1974./75 afgav vidn.etskriftlige tilbud.,det,b!~y nrermere droftet forud for aftalemes indgaelse. Da'han fikli)''vogrl. titbod appellanten»facadereklame«p{tvognen som kompensatiohfor ferie. Den nye vogn kostede ca kr., men den forste 'Vogn:' ~m yar kobtbtugt, kostede ca. 22:000 kr. Vidnet ophorte med at kerefor appellanten den 1. aprill975, fordi hanhar f{tet darlig ryg. menjde.3 ar!a'ftalernebesto~,korte han ikk'e for andre end appellanten.han%ir ikkevreret syg i perioden. men har holdt ferie i overensstemmelseme'd kontraktemes indhold. Vidnet havdeen forsikring. der drekkede Jk~d~ pa <lettransporterede gods. Det daglige arbejdeforegik p{t.den mme, athan fik udleveret koresedler afordrekontoret, men ellers selvfailat ud af at lresse vareme og tifrettelregge kerslen. Hvis der en dagbl'ex et partitner til overs, korte vidnet tilbage til firmaet. Da vidnetbl~:v selvstrendig vognmand, sergede hans revisor for,at han blev B-skat 9~ der.vidnet har fluiridsendt selvan~ivelserfotarene ;ineh~\iep ikke;-hvadhan skylder i skat. Hanbetaler for tiden 400 kr:.:>., rj~ 850 ''',;;he in{tnedlig p{tsin skatterestance ()~ skylder ca kr. i moms.....,. Aif et af vidnets revisor. for {tret.1973 udarbejdet regnskabfrenlg'ai-; atvrdnet i dette{tr havde en bruttoindkomst pa ca. 8LQO()\Cr.qg:d ri,etfooverskud efter afholdeise af omkostninger og afskrivriir&;p,~ vognen p{tca kr..... ~.;./' 'Af arbejdsgiverkontrollens referatark fremg{tr, at udarbejd~de:r~#6~ ge.relser vedrorende Hugo jensen udviser:... - ; " ~.:;~:;..n,;::.::'!~i:" sig oover,at der ved udbetaling af forskelligeregningsbelob blev jmje.- boldt A-skat efter kildeskatteloven j det mervrerdiafgiftsbel,,\),'d~r ~!e~~~

5 .:~ t;" ~ iq!lgild regningsbel0bet. Skattedepartem~ntet udtalte herom»at!ler e~er kildeskatteloven skql foretages indeholgelseaf A-skat i h$:le det s-oiria-indkomst udbetaltevederlag,herunder i den del afvederlaget, ~Qfu.eventuelt udbetales tildrekning afudgifter, som A-indkomstJ11odtageren skal.atholde ( f6, stk. I,jfr. 43,stk. 1).1 det omfapg sad,ann,e lldgifter kan fradrages ved opg0relsenaf den skattepligtige,indkoms~ rtledregnes fradragsbel0bet ved opgarelsen af det fradrag, der anfares pl\skattekortet ( 48,stk. 2)., \'i\$kattedepartementet mli herefter vrere afden opfattelse, at det er i overensstemmelse. med kildeskattelovens bestemmelser, at def,. ved ~dbetaling af de omhandlede vederlag til Dem indeholdes A-skat i h~le regningsbel0bet, herunder det medregnede mervrerdiafgiftsbell'ib.«'der er endvidere fremlagt en meddelelse fra Kildeskattedirektoratet a:i'j9. maj 1972 om afgrrensningen mellem A- og B-indkomst ientrepriseforhold. Det hedder i denne meddelelse:»efter hidtidig praksis er underentrepren0rers vederlagi en rrekke timrelde anset for A-indkomst, nar de kun leverede hjrelpestoffer, og ~\t~~ndvidere udadtil ikke var ansvarlige for arbejdets udferelse. Man l11gdeherved vregt pli, at de materialer, der blev forarbejdet, tilh0rte ho~edentrepren0ren og i en konkurssituation kunne udtages af denne. Efter nylige afgarelser fra skattedepartementet ma denne praksis anses for rendret. Dervil fremtidigt i h0jere grad blive lagt viegtpa, hvqrledes forholdet bedemmes i andre relationer sasom momsregistre. tirig, feriegodtg0relse og lovpligtig ulykkesforsikring. Udfaresdet pligreldende arbejde som led i en af underentreprenaren drevet selvstren~ig ~rj1vervsvirksomhed,saledesat hans ansvar for arbejdets udfl'irelse gar tiiicover det, somenloomodtager har, vii der i h0jeregrad erid:hidtil ~reformodning for, at der foreligger Bioindkomst. ;c;,jdetvii herefterviere vejledende for afgrrensningen; om def er an sat p!ltsonale, om der med retteikke indgdr fefiegodtgarelse i ved~rlaget, om ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udflmelsepahviler tinderentrepreneren, og om der i vederlaget indgar betaling for inaskihanvendelse i vresentiigt omfang. :"1 tilfrelde af at en underentreprenar uden arisatte udelukkende'eher na:sten udelukkende har arbejde hos en entrepren0r, vi formodningen viiire for, at der foreligger A-indkomst. Hvorunderentreprenarenskal mode med egne maskiner af et sadant omfang, at en vresentligdel.af vederlaget er betaling for Ieje af maskiner, vii man dog anse vederlaget forb-indkomst.«til stmte for sin principate pastand har appellanten i det vresentlige gentaget sin procedure for fogedretten. Det er i farste rrekkegj6rt &~Idende, at de til vognmand Hugo J~nsen.udbetalt~ beleb ma anses ~11'i' B-indkomst for denne, Der henvises t1l, at der Ikke var tale om huget arbejde i tjenesteforhold, men om leje af en bernandet lastvogn, lt1e'tjensen nresten intet vederlag fik, safrernt vogrien ikkekunne stifles ti\:rlidighed. Til fortolkningen afkildeskattelovens 43, stk. I, kilnnu ikl<ealene henvises tillovens motiver, men tillige til Kildeskattedirektbratets meddelelse af 19, maj 1912, hvoraf fremgar, at der er tale om e~indkomst, slifremt en vresentlig del af vederlaget er betaling ftir lej'e afmaskiner. Det ma ogsa tillregges srerlig vregt, at der er taleoo'j'vetl~;lag, afhvilket der blev betalt moms.'... ('landen rrekke har appellanten gjort greldende, at appellanteil har gl)tltgjort, at der ikke er udvist nogen fors0mmelighed fra aktieselskaoetsside, saledes at det ikke i medf0rafkildeskattelovens 69; stk; 1', Ran palregges dette at beta Ie eventuel ikkeindehdldt A-skat. Detvar ganske klart, at der ikke var tale om len tilen lagerarbejder, og detvar tierfor i alt fald srerdeles tvivlsomt, om A-skatskulle indeholdes. Kildeskattedirektoratet er selv blevet underkendtaf skattedepartementet ithsvarende sager, og appellanten har haft fuld f0je til at ansetidbetalingeme som B-indkomst, isrer nar henses til, at der blev betaltmoms: 'Til stmte for sine subsidirere pastande har appellanten henvist tii; at tier j alt fald ma vrere tvivldm, hvilken periode der eventuelt skalbeta les for nar henses til kontraktemes forskelligartede udformning. bet.', kan ej heller pahvile appellanten at udrede'st0rre bel0b, end hvad~bt svater tildevoghrriand Hugo Jensen for petioden palignede.,;;; ~f ~~:, ii;, personlige skatter, I modsat fald ville indstrevrite oppebrere mere,elld hvad der ville vrere tilfreldet, hvis A-skatvar indeholdt'endelig:;be del under ingen omstrendigheder palregges appellanten at betale A~*at af de udbetalte momsbeleb.';; (/! Indstrevnte har tilstmte for sin principale pastand i detvresentlige gentaget sin procedure for fogedretten. Der'var tale om enalminderi~ chatiffaransrettelse afhugo Jensen, der ikke havde nogen selvstreilflig stilling, men alene k0rte for appellanten med en vogn, der bar apl'ellan~ tens reklameskilte. Den omstrendighed, at Jensen selv ejede vogn~n og atholdt driftsudgifteme, kendes fra andre tjenesteforhold. Appell~~ ten har endvidere udvist forsemmelighed ved at undlade at indehol4~ A-skat. Allerede formuleringen af k0rselsaftalerne viser, atder.,~~.~ appellanten har vreret mistanke o~,at der kunne vrere tale ~m,.:"-m~~ komst, men dette har ikke foranledigetappellanten til at s0ge~p0t~$,~ mai~tnrermere oplyst ved henvendelse tilmyndighedeme. 1 ait fald fra I973174~kontrakten matte der vrere anledning til nrermere at under4 sege forholdene.. " Indstrevnte har endvidere anf0rt, at safremt der er tale om A~iiid~ komst, bestlir de~ i medfar af kildeskattelovens 48, stk. 7, pligt for appellanten til at tilbageholde 40 af A-indkomst uden fradrage.'!1em 48, stk. 2 og 3, idet Hugo Jensen ikkehavde noget trrekkort. petet. denne forbindelse heref\er!lden betydnillg, om der hervedjnd~h!?!4l~~ mere end hvadder svarede th 'Jensens pe!solilige skat forp~rjod'en,; ~'al~des'a;derfremkombel0b tilafskfivningpa skatterestimce. Der;~r hel'ler:ikke nogen hjemmel for at foretage fradrag af momsbelebeu ~en"opgj0l1e A-indkbirist. ' ',;;,,nd.,."~,.-. Landsretten skalbemrerke felgende: Derfindes efter det foreliggende ikke tilstrrekkeligt grundlagfo!,lit tilsidesrette det af skattemyndighedeme, udmiede skoo, hvore.fte~:~~t tij-vognmand Hugo Jensen udbetalte vederlag eratansesoiri' Aqri~~ kornst for denne..':':-':'; 'N'lir hensestil fonnuleringen af de tre k0rselsaftaler og til deritvivt, som spergsmalet om beskaffenheden af vederlaget til Hugo Jen'$erl matte give anledning til, samt tii den omstrendighed, at der af app~liarl,~ ten er betalt moms af vederlaget, findes det imidlertid godtgj0rt';~ld appellanten ikke har udvist nogen forsemmelighed ved iagttagels~'~f bestemmelseme i kildeskatteloven. Herefter vii den af pant'efog4 n:' Heflev kommune hosappellantenden 13. marts 1975foretagne udpipl~~ ning for 104,760 kr. idet hele vrere at ophreve og den stillede bank,ga~ ranti at frigive..,, '. Indstrevnte betaler til appellanten landsretten. Hejesterets dom. Den indankede dom er afsagt af 0stre kr. i sagsomkostningerfor, ' Landsret. Ipademmelsen hardeltagetjemdommere:..' '. '.'.., Blom-Andersen, Vetli;Schaumburg; P. Christensen og Torben Jenseri\,'For H0jesteret har appellanten principalt glmtagel sin pl1stand()01 stadfa:stelse af den' af pantefogden i Herlev foretagne udpantriing for kr. Subsidirert har appellantenpastaet udpantningenstadfrestet f6r kr. 3r0re,svarende til vognmand Hugo Jensens skattere" ~tarice proi. marts 1977, og mest subsidiiert. at udpantningen stadflest.e~ for'et'mindre beleb efter rettens skoo.","',; Ihdstrevnte harpastaet stadfrestelse. ". Til'brug for H0jesteret er der tilvejebragt yderligere oplysninger. I?~t fremg~ heraf, at indstrevnte fra den I. decem ber 1970 indtil vognlllahd Hugo Jensens ansrettelse beskreftigede enanden vognmand pa Iigneriii~ vilkar som fastsat i de i dammen og fogedrettens kendelse gertgiv,qe ':':.,', ~. sial:' ""'.:; :ti.

6 W \. utronline :' V :'~ U,1977.8#11,.!';~.-,';;;_./~.:.:!<:~, "i:_~\_;;t\.~ :-,::';';.:"" t:i-!. ~~..:~, ~:";:';:. ~.;:.. Ifr H. FT 1966/6-72.saml..lill. Asp. 240 ft.og Moritz Hilnsell: i : Kildeskat (3. udg.)s. 116fT.

7 f't~ljdskrift af Manglende indeholdelse af A~skar~:ArbeJdsgiverens hreftelse f : :.~\.'..,- ~- ; ~~~ ~\., r:, 'Manglende indeholdelse afa-skat - ""Arbejdsgiverens hceftelse ".~ - {:'!Ji'- -: ',', -. '.- ' L"Dokumentets 08 dec 2000 ' (:,'dato v': Dato for 02apr :51. offentligglifrelse SKM-nummer Myndighed SKM HR H0jesteret 'i$~gsnummer.'n 117/2000 ';. ',-~:.'. "Dokumenttype Dom Overordnede emner Emneord Skat Manglende indeholdelse af A-skat, Arbejdsgiverens Resume H0jesteret stadfcestede landsrettens dom, hvorved Skatteminsteriet blev frifundet for en pastand om, at arbejdsgiveren ikke hceftede for manglende betaling af A-skatter..,.Reference(r) Kildeskatteloven 69, stk. 1,,:'<1/\ {advokat B) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat C) Tidligere instans: '~i,' -.s dommere &vId=cO

8 ',~Udskrift afmanglende indeholdelse af A-skat- Arbejdsgiverens hreftelse i::,.~~:~; " Skatteministeriet har, for det tilfrelde at A-skat ikke anses for indeholdt for perioden 1. december 1995til 31. januar 1996,gjort greldende, at A hrefter i medf0r af kildeskattelovens (>9, stk. 1. :Oer er til brug for H0jesteret tilvejebragt yderligereoplysninger herunder 10nsedler for D for december 1995 og januar ti.;af de grunde, der er anf0rt af landsretten, tiltrcederh0jesteret, at A hrefter for den ikke '''')ndbetalte A-skat vedr0rende D for perioden 1. juni til 30. november \/edr{2lrende perioden 1. december 1995 til31. januar 1996 fremg3r det af A's forklaring, at,chauff0rerne skulle afregne here det indk0rtebel0b, men at han accepterede, at de tilbageholdt qp til en fjerdedl:!1 af bel0bet. p3 d~tte, grundlag m3 de tilbageholdte bel0b - som anf0rt af landsretten - anses som 10nforskudogikke'som A~indkomst, der er omfattet af :',kildeskattelovens 49. ~'A'lmdlod at trceffeforanstaltninger/ der kt.lnr'iesij<re,at b 10bende"afregnede de indk0lte'behij15/) rnenaccepterede, at D modtog heie sin 10nsom 10nforskud. A udviste herved en s3dan fors0mmelighed, at han efter kildeskattelovens 69, stk. 1, erumiddelbart ansvarlig for den manglende beta ling afa-skatter. Isagsomkostninger for H0jesteret skal appellanten,a, beta Ie kr. til indstrevnte, b,skatteministeriet. ~~~-,-; De id0mte sagsomkostningsbel0b skal betales inden 14 dage efter denne h0jesteretsdoms afsigelse. ' ' Tidligere instans: 0LDaf21.febru.~r -ZDiJO, 11. afdeling, B Parter: VognmandA (advokat B) 0strel.cmdsrets dom af 21.,februar afdehl)g"a~ Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat E) DAfsagt af dommerne: &;vld=O

9 '....'., _ > -.,:;'-,.>,..<,.',, " ~. :Udskrift afmanglende ~;' indeholdeise afa-skat,;,atbejdsgiverens hreftelse' ':;parternes pastande "~ags0geren, vognm~md A har nedlagt pasti;}nd;om, at sags0gte, Skatteministeriet,, anerkende,' ", tilpligtes at.-::.".;/ _,', :", ' ~:, ;A- i~.,: at sags0geren ikkehrefter for den ikke indbetalte A-skat vedr0rende D for perioden 1. juni til 30. november 1994, og at sags0geren ikke hrefter for den beregnede A-skat for samme for perioden 1. december 1995 til 31. januar Sags0geren er selvstrendig taxavognmand chauff0r. og har i en periode blandt andre haft D ansat som :.,.-:. oli'. ~ "",0 'Pabaggrundaf K0benhavns Skatteforvaltnings skrivelse af 29. oktober 1993 til sags0geren (en sakaldt fritagelseserklrering) undlod sags0geren at indeholde A-skat for D i perioden 1. oktober Jt993til 31. maj Af erklreringen fremgik. ' Adresse:..., Landskrona, Sverige. bet meddeles herved, atderi perioden OL1'O.93-3i:OS.94ikke skal tilbagehoides A-skafhos:"~' ovennrevnte. ' benne meddelelse har kungyldighecl kun for denanf0rte'periode. overj6i-,de'n'b:rbejdsgiver m.v., til hvemde!n er stilet, og ' Meddelelsen skal efter indkomstmodtagerehs eventuelle fratrreden fortsat opbevares som 90kumentation for, at der med rette ikke er tilbageholdt A-skat. A-indkomst, der er fritagetfor skattetrrek, skal alligevel medtages pa den arlige oplysningsseddel. Om bogf0ringen henvises'tilvejledningen "SKAlTETRfEK". Fritagelsen for skattetrrek har kun gyldighed, salrenge ovennrevnte person har boprel i det land, som er anf0rt pa denne blanket. Direktoratetibedes-undetrettet om evt. flytning tilet andet :~ tand." Sags0geren havde endvidere i hen hold til en fritagelseserklrering Skattedirektorat undlcidt at indeholde A-skat for en anden ansat. fra Frederiksberg Kommunes AfTold og Skats vejledning tilarbejdsgivere og andre, der skal indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, "Skattetrrek 1994", som sclgs0geren havde modtaget, fremgik bl.a.: Der er srerlige regler for beskatning af sakaldte grrensegrengere mellem Danmark og Sverige. Somgrrensegrengere betragtespersoner;delrregelmressigt, (dvs. mindst én gang om Ligen) opholder sig pa deres bopreli detene l~md,.'rhen som norma It udf0rer arbejde i det andet &vId=O

10 J]dskrift afmaiiglerideindeholdelse aia -skat.i 'Atbejd~giverens hreftelse I~nd. Reglerne finder ogsa anvendelse, for~~~~~netj..qerpa gru'nd, af sygdom, scerlig tjeneste,, eller lignende er forhindreti at beslzlgehjemmetien'periode. '.' LlZlnindtcegt, som en i Sverige bosat grcensegcengeroppebcerer "Ybeskattes her. "','.' i Danmark, skal normalt ikke " A.rbejdsgiveren kan kun undlade at foretageskattetrcek efter de scedvanlige regier, hvis den kqmmunale s~atteforvaltning har udstedt en fritagelseserklcering for IlZlnmodtageren. En sadan frit.agelseserklcering,gcelder kun for&eacyte;;t~au:~f1(:1erar,og skal fornys hvert ar. 'TVivlSSPfJrgsmfJlompligten til at foretageskattetraik TVivlssplZlrgsmal vedrlzlrende pligten til at indeholde A-skat blzlraltid forelcegges told- og skatteregionen. '! ljndladesskattetrcek, hvor dette burdehave:v~retforetaget,kcln arbejdsgiveren palcegges.at!ndbetale den manglende A-skat, Iigesom d~t~.?i1medflzlre strafansvar. ' Da perioden i henhold til fritagelseserklceringenaf 29. oktober 1993 var udllzlbet, rykkede sagslzlgeren D for en ny erklcering; SagslZlgerenmodtog herefter et "gransgangarintyg" udstedl aflokala Skattekontoret, Landskrona, den 2:7. jull1994. Detfremgikafdette,at Dvar ~Qsiddende i Landskrona, og at harivar atanse,som bosat og skatteskyldig efter reglerne for p~rsoner bqsat i Sverige, Landskrona Kommulle. SagslZlgerenvar angivet som arbejdsgiver. Jntyget var gceldende fra den L juni til den'~1.;december SagslZlgerenundlod pa denne p9ggrund fortsat at indeholde A-skatforD. '...:.".., ' ',:. \led begcering af 28. december 1994 anmodede KlZlbellhavns Skattefotvaltning sagslzlgerenom at foretage IlZlnindeholdelse hos D fqr en skat.t,erest~n~e.d's adresse var pa begceringen angivet ~om Sverige. SagslZlgerforetogllZlnindeholdel~e i ov rensstemmelse med begceringen. For indkomstaret 1995 modtog sags0geren af D et nyt "gransgangarintyg", gceldendefra den 1. jpnuar til den 31. december 1Q95 qgudste<:l:t.:den,6.!'!l1arts1995af Skatteforvaltningen, Lokala S,kattekontoret i Helsingborg. SagslZlgerenindeholdtherefter heller ikke A-skat for D for perioden efterden1. januar ' ; _ " _ : '_-,1';:,,'1'-,;;- '"',",'. _', "!<0benhavns Skatteforvaltning fremsendte.o:er( i.'november 1995et skattekort for D for 1995 til $agslzlgeren. Skatteforvaltningen anf0rte: "'",, "Vedlagt er skattekort annulleres hermed'" for D, der bedes anvendt ved udbetaling af IlZln.En eventuel fritagelse '.'..' ',,'.. 1.?kattekortet var gyldigt fra 1.december 19~5. P,afregnede fra den 1. december 1995 ikke,den iodklzlrte omscetning. Da sagslzlgeren i starten ~fjanuar 1996 b<;tdd afregne,udeblev hanfra arbejdet uden at afleveredet indtjente. \fed skrivelse af 10. december 1997 gjorde.told,..og Skatteregion KlZlbenhavn4 (Syd) hceftelse efter kildeskattelovens 69, stk. 1,gCEldendeioverJorsagslZlgeren vedrlzlrende D's A,..skat, idet r~gionen efter en gennemgang af virksomh~<len~ 10nningsregnskab havdekonstateret, atd,t!'ned bopceli Sverigehavde vceretansathqs:s'ags0g~rfraden 1. januar 1994 tild~n 31. januar ' httn:/ /www.skat.dk/disolav.aspx?oid=l 09329&v Icl=O

11 tjdskrift af Mariglendeirideholdelse afa. sk~t':::'arbejdsgivereris hreftelse.,"',_". ~ 1. ',', -,,,:",..,:",.'.'_-f';<,:'r~}'-""'-'",~.'.','... ~.>a. _. '. '.,.,:~.-.. <':."~, ;'.-i. '(i=-; ~;l,-j;{~:,.."_ :_..~;~.:->-",,. ','. '.. :' ",.,: ','.' ;.. ".~.:>:" pa'baggrund af fritagelseserklceringen af2s~oktober1993, somsagsfzlgeren havde fremsendt til s:~attemyndighederne nedsat1:etold., og Ska'tt~Jegl()~, Hvidovre ved skrivelse af 19. marts 1998 kravet med den del, der vedrfzlrtea-skat for'per'ioden 1. januartif 31. maj '.. -..'.,",' :'. Denne afgfzlrel~epaklagede sagsfzlgeren.thtpld"»q Skattestyrelsen, der ved afgfzlrelseaf 18. august 1998 indskrcenkede hceftelsen efter kildeskattelovens 69, stk. 1, til alene at vedrfzlre perioden 1. juni til 30. november Endyi,deretrafstyrelsen afgfzlrelseom, at sagsfzlgeren,, hc:eftede imedf0r af kildeskattelovens 69;:stk: 2, for beta Iirig af indeholdt, men ikke afregnet'; A-skat for perioden 1.december 1995 til 31. JaniJar1996. Kravet for perioden 1. december 1994 til 30. november 1995 blev frafaldet. Af afg relsen fremgik bj.a.: " 't.. D'aDe saledes har vceret bekelidt meddedclliske skattemyndigheders betingelserfor at. fi1deholdelse med rette kan undlades,erdetstyrelsens opfattelse, at De harhandlet forsfzlmmeligt,idet De i hvert fald mahave~vreret~bhlgt sa meget i tvivl omreglerne, at en' 'henvendelse herom til skattemyndighedeh'he'bur-dtfhavefundetsted.... Alibeharfaet: udleveretet grcensegcengerpevts'fraloka IS kattekontoret, Landskro na, Sverige, :.; gceldende fra 1. julii 1994, og at deter'deresrewisor,derharffzlrt IfZlnreghskabet, kan ikke medffzlreet andet resultat. ' :"'-1";.' ",.' l'l.:, :', _,' -"., :,,-..'.,-. <" ".:".: /~'~") :;<.":,'..,0 '.,,'. Pi:l.de,danske.s.kattemyndi9h~der..iinidlelti.ci,t'Q;Eil ~':Dper.m~ned.19941forbindelse ~~rkscettelse.af IfZlnindeholdel~~burdeh~verM:l{lp~r!5i~gtD'sfaktiskebetalingsevne og dermed kunnehave konstateret, at betlngelserne Jor at,undlqdeindeholdelse af A-skatikke var opfyldt, ~~.ciet styrelsens opfa~telsei at det~r,(.ll~~tr!meji.9l,:~t skattemylidighederne.bcerer'risikoen f()r 8en manglende i11dehojdelsefrc;l~ei;:ei1lper:f9~1,:: ":, '." '... f..,...,, :.:,, ' ", ',:": '.:..:r,~... i1--~;:::.~>;'t ( """ :,...', " ". ' ~,,genkonkr~te ~ag vii kjld~sk~ueloveri~ p~st$;li\1mel~~r,qm h~ftelsejhenhold til 69,stk.h ~erfor: kun blive gjortgceldende,overfor D~mrqCR~rioden 1. juni., 30. nqvember med For sa vidt angar indeholdt men ikke afregnet A-skat fremgar det af kildeskattelovens 69, stk. ~i at den som har indeholdt ska,tj hcefterov.erfo,r d~t offentlige for. beta ling af det indeholdte R~10b. f. /',.., ld,etfremgar afsagen, at Deikke, harindbetaltde'nberegnede A-skat, da D for perioderne med indeholdelse ikke har afregnet indk0rte bel0b. ''"i{:'i. ::J.. ~, Ensadanmodregning erikke forenelig medq(;ildeskattelovens 46,stk.3, derfastscetter, at ' tn.deholdelse garforud for andre krav mod dehpagceldende A-indkomst, herunder modkrav fra cien indeholdelsespligtige.,,,,,' 0....,.. ". pe hceftersaledes for den indeholdte,menikk.ei!:afregnede A-skatforperioden 1. december' ilq januar , "Det bekrceftes hermed, at D, har erkendt, at han fratradte sin stilling som taxachaufff2lr i Deres firma en uges tid ijanuar maned 1996, hvor han ikke har afregnet med Dem for december 1995 og januar ""an erkender at vcere Dem skyldig kr ,-; Sam han tilbyder at afdragekr ,- pro maned.".

12 '. {Jqskrift af Mangiendeilldehoideise ar.a-ska~::;_ f\r~ej4~giverensh~ftelse Page~;~f~ 52 Forklaringer r :;. :'i~~sj;tgeren har forklaret, at han har vceretselvstcendi~ vognmand i 27~r havde han ca. 35 ansattechauff0rer. Chauff0rernesl0n udg0r 50 % af det,de indk0rer. Nyansatte thauff0rerlcegger hverdag heie det indk0rte bel0b i enboks. N~rsags0geren f~r tillid til thauff0rerne,far de lov tilat afregne &eaclite; n gang pl". uge. Ofte tilbageholder chauff0rerne ~elv deresl0n. H,mhafinstrueret demom,/at demaksimalt m~ tilbageholde 1/4 af de indkrarte' bel0b, men de g0r ofte, som det passer dern.engang om m~neden udregnes 10nnen pa computerud.fra oplysningernepak0resedlefne~1sqtn:chauff0rerne afleverer tilham. L0nsedlen ' pliverlavet densidste s0ndag i hver maned og!:jetviser sig sa, om han skylder chauff0rerne Yderligere 10n, eller om chauff0rerne hartilbageholdtfor meget. t,-.'. r :,: ~. Efter udl0bet af fritagelseserklceringen af 29. oktober 1993 bad han D om en ny erklcering. D sagde, at han stadig boede i Sverigeogderforikke skulle betale skat.d afleverede senere ~rklceringen fra det svenskeskattekontor. Da nooste periode. val" udl0bet, matte han igen bede D om en ny erklcering. D korn hver dag k0rende f enbil med svenske nummerplader, sa han val",h~lt sikkerpa, at.d stadig boeqei Sverige.,Ii~bfor~togdenaf K0b~nhavnsSk?ltteforvaltning palagte 10nindeholdelse vedr0rende D. Han mo!:jtogi november 1995 et skattekort vedr0rende 0:99 skullederfor trcekke D 1skat fr?l den, 1.dtrC~r1lp~r1995. P skulle formentlig afregne '} ligentlig, men sags0geren fandt ud af, at hanjkk~havde afregnet indk0rte bel0b fra den 1. december. Dahan i starten af janijar 1996 sagde til D, at han skyldte ham penge, blev D vcek lidenat afregne. i -. ~,ags0gerenlaver ikke selv 10nregnskab~t. Han hafdoglcest i 'iskattetrrek" og har forstaet, at ehfritagelseserklcering kuri kan udstedes fdrefaf'ad gangen.. ~.. " ~;.; F.:;arternesarQumenter...'. ".).,..,;.. 'i,:'. " 0 ~~gs",gerenhar i sit pastandsdokumept anf0r:t ;fffllgef:lpeanbringender vedr0rende pastandens f~.r:~teleel (perioden 1. juni til 30. nqye;lm1?e[r+,~~~4),;,; '., :J at,,"'. at at at at., sags0geren ikke har udvist en sadan'~.fors0mmelighed" som efter kildeskattelovens 69 eren betingelse.forhansa.n~yahpr de ikke indeholdteskattebel0b, sags0geren - st0ttet p~ desve~:5ike~~~nsgangerintyg val" i god tro med hensyn til D's bopcelsforhold, ~ '. i. ) ) ';.'. sags0geren bestyrkedes heri vedk,~p~nhc;lvns Kommunes skrivelse af 28. decemb~r 1994, dette bestyrkes ogsa af.~0bel1hay.h?skatteforvaltningskrivelse af 1. november 1995, og det dermed f01gende skattekort med svensk adresse, myndighedernes retningslini~r sorn qd~rykt. i "Skattetrcek" ikke prceciserer hvilken kommune, derkarrudstede en~apan'fdtagelseserkla:ring (arbejdsgiverens bopcelskommune, arbej!:jsgiverens virl<somhedskommune, arbejdstagerens tidligere bopcelskommune i Danmark, ellerarbejdstagerens nuvcerende bopcelskommune i Sverige), hvilken usikkerhed ma. komme myndighederne til skade, myndighederne burde have reageret kort efter den 30. juni 1994, da del" fortsat. ikke indbetales A-skat, uanset at den oprindelige fritagelseserklcering val" udl0bet, og '.t;, myndighederne burde have inddrev~fljel0bet hos D, men intet havde gjort herfor &vld=0

13 l!dskrift afmanglende irideholdeise af A-skat;~ Atb jdsgi~eretis hieftelse :-..'.. : " Vednarende andet led ( perioden 1. decerhber199~til 31. januar1996) har sags0gergjort gceldende: ' ' det f01geraf kildeskatteloyens /49sml. 73, stk. 6, og stk. 9, at arbejdsgiveren ikke er ansvarlig, n~r den p~greldende J0nmodtager omg~ende fratrreder, og det afg0rendeer, om 10nmodtagerenoppebcerer indtjeningen fra tredjemand, men at det er uden praktisk forskel og uden betydning for hreftelsen, om 10nmodtageren skal afregne bruttobel/zlbettilal"bejdsgiveren og derefter f~ udbetaltsin nettol0ni eller om han -kun har pligttilehe:r renffaktisk kunafregner nettobel0bet. Sagsegte har i sit p~standsdokurnentgjort'f,0igehde gceldende til st0tte for frifinclelsesp~standen t relation til f0rste ledafsags0gerens p~stafld(p~rioden1. junitil30. november 1994): ;.. i:; ~. ~; \, ;.. ~ i.. J sags0geren ved den manglende indeholdelse af A-skat har udvist forslihlimelighed, idet indeholdelse er undladt; selv om derikke var udstedt enerklrering om fritagelse forindeholdels~splig~eh,. " sags0geren ikke kan have vreret igod tro herom, idet indeholdelsespligten fremg~r, udtrykkeligt af den vejledning ("Skattetrrek U ), som sags0geren, Iigesom aile andre indeholdelsespligtige, havde modtaget,... I ::,;;,.:,i:) ::': ;"-~".~. sags0gerensanbringende om,af'harivarl god tro, ikke kan st0ttes p~ de erklreringer (gransg~ngarir\tyg)ider er udstedt af desvenske myndigheder, idet erklreringerne ikkeer ;udstedtafd~ danskekomm'unale' myndigheder, 09 da erklreringeme heller ikke efter deresihdholdfritager sags0geren for. indeholdelsespligten,: ' sags0geren i 0vrigt val' fuldt bekendt med den korrekte udformning afen fritagelseserklrering,idet hanhavde: modtaget en s~dan for period en.indtil den '3L:" maj 1994, heller ikke skrivelserne af 28.december 1994 og 1. november 1995 fra K0benhavris Kommunes Skatteforvaltningkal1,have,givet sags0geren en berettigetgod tromed hensyn til, at han ikke val' indeholdelsespligtig, hvorved i 0vrigt bemrerkes, at de omhandlede skrivelser under aile omsti:eodigheder ikke val' modtaget p~ det tidspunkt, hvorsags0geren jstridrned k,hdeskattelovens 69, stk.l, undlod at indeholde A:- sk9t, del' ikke er noget grundlag for atfastsl~,at kort efter den 30. juni 1994,, myndighederne burde have reageret arbejdsgiverens hceftelse efterkhdeskc;'lttelovens 69, stk. 1, ikke er subsidirer i forhold til arbejdstagerens hreftelse, samt sagen' alene vedr0rer sp0rgsmg'~t omsags0gerens hceftelse for ikke-indeholdte A- skatter; og at det derforer LidEmbetyc/ningfor sagen, om bel0bet burde vrere s0gt inddrevet hos D. Vedr0rende andet led i sags0gererisp~stand (perioden 1. decembel' 1995 til 31. januar 1996) har sags0gte tilst0tte for frifindelsespastandengjbrtgrefdende~ '" -~: sags0geren for de p~greldende m~neder har indeholdt A-skat i forbindelse med "f;:":'i &vId~O

14 ~qskrift af Manglel1de indeholdelse~f A~sk~ti~1\r1;>ejrtsgivere~shrefte}se PageS Qf9S4 udbetaling af If3ntiI D, sagsf3geren derfor haefteroverfbrdet offentlig'e for betaling af det indeholdte belf3b, jf. kildeskattelovens 69, stk;2;samt. kildeskattelovens 49, jf; 73.,,:.stk..6,og 9,. ikke vedrf3rer en situation som den,der; foreligger i naervaerende sag, idet deomhandlede bestemmelsertvaertimod kun omhandler tilfaelde, hvor den pagaeldende If3nmodtager aflf3nnes derved, at If3nmodtageren skal beholde belf3b modtaget fra tredjemand. Parterne har under proceduren'uddybet disse anbringender. Sagsf3gte har i forbindelse hermed oplyst, at D i de i sagen omhandlede perioder harvaeret skattepligtig i Danmark af lj2'nindtaegtenfra sagsf3ger.. Begrundelse ogkonklusion Retten laegger til grund,at D i dei sagen omhandlede perioderhar vaeret skattepligtig i Danmark af sin If3nindkomst fra sagsf3geren. ; ;{y.~ pc:lgsf3gerenharderforsom udgangspuj"lkt\(~retforpligtiget til at beregne og indeholde D's forelf3bige skat (A-skat) ved enhver udbetahng aflf3n, jf. kildeskattelovens 46, stk. 1. Ved skrivelsenaf29. oktober 1993 fra Kf3bennaVrisSkatteforvaltning modtogsagsl2jgerenen tidsbegraenset fritagelseserklaering vedrf3rel1d~indeholdelsespligten i forhold til D. Ierklreringen var der henvist tilvejledningen"skattetrcek"'/hvorafbl.a.' fremgar;at undladelse af at fo retag at': skattetraek efter de'saedvanligeregleriforbind:else;imedlf3nudbetaling forudsretter; at den kom muna leskatteforva Itn inghar udstedt '~hatitagelseserklaeringfor If3nmodtage ren. Sagsf3gerenhavde endvidere tidligere modtaget etl~fritagelseserklaering for en anden ansat. Efter udlf3bet af fritagelseserklaeringen den3ltriaj;1994 undlod sagsf3geren, udenat foretage.i naermere undersf3gelse eller tage kontakt til:de datlskeskattemyndigheder, at indeholde A-skat aflf3nudbetalingerne, idet han alene stf3ttede'sig'tilde svenske skattemyndigheders "gransgangarintyg". Under disse omstaendigheder findes sagsf3gere,nat have udvist forsf3mmelighed ved at udbetale R ll2jni perioden 1. juni til 30. novernber 199.4ud~rl qt indeholde A-skat, og han haefter derfor ~:Jlliddelbart over for skattemyndighederne for betaling af A-skatten, jf. kildeskattelovens 69, ~tk. 1, idet det af sagsl2jgereni f3vrigt anfl2jrteikke kan ff3re til andet resultat. O~drf3rende perioden 1. december 1995 til3'i. januar pet laegges eftersagsl2jgerens forklaring tilgnu;,u;l,at der ikke var opstillet faste retningslinier for eller kontrol med D's afregning af indkf3rte b~10b,sar:nt at sagsf3geren accepterede, at de ansatte ll2jbendetilbageholdt en vis procentl'lelq( <:teindkf3rte pengesom If3nforskud.Uanset om : : \' ~.,.< sagsf3gerenrent " faktisk,_.... '. harl,ldarbej,det _.- -',,,': ".' :. 1.'!"~ -,, ".'. _ ; \ -.,.,,_,,-,,.,' '_.'-, ",: If3ns~dd~l.m~d, indeholdelse af A-skat i d~n omhandlede. p~riode, har hqn fra den 1. december 1995' v~ret t?ekendt medsjn' pligt hertu og burde derfot': pav~ indrettetsitafregningssystemmed 'de.ans~t~,echaufff3rers3ledes, at der kunne sikres..' tjlstraekkelige midler tit den manedlige indeho!ders~,som vii fremga af If3nsedlen. ';' '- -' -'..,':,._', '.,', '. -, \ SagSl2Jgtespastand om frifindelse tages herefter'tiiff3lge. ~~p:/ /www.skat.dk/display.aspx?oid==l &v Id==O

15 .Sags0geren, A, betaler i sagsomkosthingertil sags0gte inden 14 dage kr. _t~~ ; -:, --.. ".-: Page:-~9f 9 55

16 Udskrift af Selvstrendig erhvervsdrivende ctr.lmunodtager - strenge tit musikinstrume... Page 1 of 656.'i'. \~ S.cA.-.- Selvstcendig erhvervsdrivendectr. lfjnmodtager - strenge til musikinstrumenter - hceftelse - A- skat m.v. Dokumentets 11 sep 2002 dato ;:,Datof~r 27 sep :52 '"offenthggerelse SKM-nummer fm,yndighed' SKM2002,470.0LR 0stre Landsret Sagsnummer 5, afdeling, Dokumenttype Dom 'Overordnede emner Skat 'Emneord L0nmodtager, selvstamdig,erhyervsdrivende, indeholdelse, A-skat, AM-bidra9, strenge, musikinstrumenter,hjemmearbejde ' Resume En skatteyder, der lavede strenge til musikinstrumenter for en virksomhed, anset som 10nmodtager. Derimod fandtlandsretten j~.k,~la~v,irksqmhed.enhavoe, handlet fors0mmeligt ved ikkeat have indeh'oldt A: skatm.v. ide udbetalte vederlag til skatteyderen. Herved hensa landsretten til kriterierne i cirkulcere nr. 129 af 4. juli 1994, som indgar i vurderingen af, om der er tale om et tjenesteforhold, ikke f0rte til et entydigt resultat. Reference(r) Kildeskatteloven 43, stk. 1 Kildeskatteloven 69 Arbejdsmarkedsfoi1dsloven 7, stk. 1 litra a Arbejdsmarkedsfondsloven 15 Ugningsvejledningen 2001 E.A.4. A-skattevejledningen 2002 A.1A, A.2.4, B.l.1.1, K.2.2 H1 ApS (Advokat Carsten Raasteen) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen (Kammeradvokaten vjadvokat AndersVangs0 Mortensen) &v Id=O

17 'tilpligtes at anerkende, at sags0geren ikke hrefter for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag,forbindelse med sags0gerens udbetalingerafvederlag til A i perioden L i D~r er for landsretten enighed mellem parterne om, at udbetalingerne til A i overensstemmelse med Landsskatterettens kendelse af 17. april2000 havde karakter af A-indkomst, hvorfor der skulle have vreret indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag med et bel0b, somparterne er cenigeom udg0r kr. Parterne er derimod ikke enige om, hvorvidt sags0geren, ved ikke at have indeholdt det nrevnte bel0b, har udvist fors0mmelighed og qermedi medf0raf kildeskattelovens 69, stk. 1, er,umiddelbart ansvarlig for bel0bets betaling... ',.,".i Sags0gerenbestred oprindelig, at der var 'fal~:()rh'a"'indkomst, da det af A udf0rte arbejde ikke var personligt arbejde i et tjenesteforhold. La'ndsska,tteretten fastslog imidlertid i kendelsen af 17. april 2000, at der sku lie have vreretindehoidt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af vederlaget til A, og sags0geren har som nrevnt valgt at acceptere kendelsen. (\f kendelsen fremgar bl.a.: Sagen har vreretforhandlet medselskabetscadvokat, der tillige har haft lejlighed til at udtale sjg ved retsm0de. pet fremgar af sagens oplysninger, at virksomneden Hi ApS blev etablereti1956, ogi 1973;,(: blev omdannettil et anpartsselskab. Denmuvrerende,direkt0r,BovertO'gsammenmed sin 0ster den i. november 1993 Hi ApS efter:forreldrene;,virksomheden srelger strenge til, strygeinstrumenter. Advokaten har oplyst, at da B overtog'virksomheden, var der tale om en speciel virksomhed, ikke kun med et unikt produkt, men ogsa, med mange gamle og indarbejdede forretningsgange, som pa flere punkter adskilte sig fra,hvordan tilsvarende opgaver 10sesi en moderne virksomhed. Bl.a. overtog B fra sineforceldre sondringen mellem de "underleverand0rer" og :Jlfllnmodtagere", som producerer virksomhep'eh)sstrenge. Deter oplyst, at virksomheden har 10nansatte, deropholder sig i virksomhedens lokaler,derfremstiller strenge. Visse.' '.'... ',." "'"'' 0 ynderleverand0rer havde samarbejdet med Virl<somh~den gennem en lcengerearrcekke, enkelte helt tilbage fra Advokaten har endvidere oplyst, at selskabetefter regionens pabud om at indeholde A-skat for sa vidt angar vederlag til underleverand0rer, ikke lrengere benytter sig af selvstcendige underleverand0rer. per er imellem Hi ApS og A (samt de 0vrige underleverand0rer) med f01gende ordlyd: indgaet en samarbejdsaftale., '. ~.. ':., (,": "-':0"" --",.... -'. " "Imellem Hi ApS og A,...,... er der indgaet en aftale om, at A fra den 1. november 1994 arbejder som selvstcendig strengemager for Hi ApS pa f01gende vilkar: ~marbejdsaftalen er gengivet fuldt ud i kemdelsen. ','Etter kildeskattelovens 46, stk. 1; l.pkt.,:skal, denjor hvis regning udbetaling af A-indkomst foretages, i forbindelse med denne udbetalingind,eholde forel0big skat i det udbetaltebel0b.

18 Udskrift af Selvstrendig erhvervsdrivende ctr.10nmodtager ~ strenge til musikinstrume... Page 3 of 6 58 J 1henhold tit kitdeskattelbvens 43henregnes,'lilA",indkomstenhver form for'vederlag ipenge! samt i forbindelsehermed ydetfra kost og:'logi'for\personligt arbejde i tjenesteforhotd; perunder 112m; feriegodtg0relse,.honorar, tanti'eme)'provision,drikkepengeoglignende ydetser. I tirkulcere nr. 129 af 4. juli 1994 (til personskatteloven) pkt er angivet en rcekke kriterier der kan tillcegges vcegt ved vurderingenaf,om der er tale om et tjenesteforhold. De angivne kriterier f0rer ikke tit noget ensidigt resultat. Ud fra en samlet vurdering af de Joreliggende omstcendigheder finder Landsskatteretten imidlertid, at As vederlag som lmderleverand0r af strenge ma 'anses for ydet for"personligt arbejde i tjenesteforhold til H1 ApS,saledes at H1 ApS har vceret pligtig til at indeholde A-skat i forbindelse med udbetaling af vedertaget til A, jf. kildeskattelovens 46,stk, ~, 1. pkt, jf. 43. [)er er hervedlagt vcegt pa, a't selv om arbejdeter udf0rt i As hjem elleret af hende valgt tokale og uden nogen ncermere fastsatarb~jqstid,. mah1 ApSanses at have haft en almindelig ac:\gangtil at fastscette instrukser for As arpejde.og udf0rekontrol med hensyn tit det ' fremstillede produkt. A har saledes uge for Ugev;;eret phgtig til at levere et antal 'minimumsstrenge, og hunhar til brug forfre,l11stihingen faet udleveret materia Ie af H1 ApS, der 'fjgejedesharstilletmaskine og vcerktf2jjtil radighed, Enc:\viqere,I}a;rHi Ap$ staetfor oplcering,pg efteruddannelse. Endvidere er lagtvcegt pa,(;ltveqer!aget er beregnet som det er almindeligt i tjenesteforhold som en form for akkord,ligesom vederlaget er udbetalt periodisk og i 9yervejende grad harvceret nettoindkoms't f()ra.!.;.. _.,.,....", \ '\ Lgndsskatteretten kan derfor tittrcede re9ibxl#nj'~f~'~rjlseom,,at Hl' ApShar vceretplfgtig tilat incteholdea-skati forbindetse medudbetaiin;~iaf vederlagtil A. Dei bemcerkes,at... J_~nds~katter~ttel1ikke har kompetence til a~tag~t'thling til, hvorvidt der kan p~tcegges H1 ApS et hceftelsesansva.ri henhold til kildeskatteloveris 69.. '~.',- r o"' - -, "..j " "'. -', -.,.-. '~kattemyndighederne afkrcevede h~refters~g~~g(;lr~,ndet omstridte bel0b. De~er.herom i ~kiriv.elseaf 13: september 2000 fratold- 9Q~kat~estyrelsen til sags0gerens advokat anf0rt p,,~.. "Efter at man ved skrivelse af,23. au9vs~ tiltradte Told- og Skatteregion K0benhavns afg0relse af 19. marts 1999harDe for H1 Ap$anmodet om, at sagen tages op til fornyet overvejelse.. De har fastholdt, at Deres kii~nts u~dla<;lelse:af.'atindeholdeikke har ensadan karakterc '1' Cltder bliver tale om ansvarefter kildes,k9ttelovens 69. De har hersammentignet bemcerkningeni regionens afg0relse af 19; marts 1999 om, at vederlagene "klart er udbetalt.for etpersonligt arbejde i tjenesteforhold - " med landsskatterettens kendelse af 17. april 2000., '.'.'--',,-,' -,. Denne udtaler her, at et cirkul;;ere tilpersonskatteloven(nr. 129 af4: juli 1994) "angiver en rrekke kriterier, der kan tillcegges vregt ved vurderingaf, om der ertaleom et tjenesteforhold. De angivne kriterier f~rer'lkketit noget ensidigt resultat." De henviser endvidere til,. at de,t pahvil~rski3ttemyndighederne at bevise, at de indeholdelsespligtige har handletforsfimjmeligt.og ansvar kun kan statueres, hvis forholdet klart falder indenfor indehbldelsesbestemmelsen i kitdeskattelovens 43. De henviser her til h0jesteretsd6mmen i UfR 1977 side 844. Som f01ge heraf mener De, at en donjivil komrne til samme resultati denne sag, idetder er ta.le om et culpaansvar med dera(ff3lgende krav om et subjektivt culp0st forhold.dette

19 y. tjdskrift afselvstrendig'erhvervsdrivende;ctt:'1~nii10dtager - strengetil tnusikinstnune~.. Page 4 of6 59 :.... ;..\:::.,- '-, mener De, under henvisning til det afjaj),dsskatteretten udtalte, ikke kan v~re tilf~ldet her.., : ' Told- og Skatteregionen hatfastholdt~at derer udvist fors0mmeligadf~rd af Deres klient, jf. vedlagte udtalelse af 5. september I.,:.',.:«Styrelsen skal bem~rke, atdetovenforbte~ede fralandsskatterettens kendelse forts~tter med, at denneud fra ensarnlet vurdering maanse vederlaget forydet i tjenesteforhold, saledes a~ Deres klieriuiar:v~ret pligtig til at indeholde skat ved udbetaling af vederlaget.retten I~gger i'de'njorbindelse v~gt pa en r~kke faktorer, der efterstyrelsens opfattelseg0r det meget klart, at der foreligger indeholdelsespligt. Disse faktorer fremgar ogsa meget tydeligt :i:lf 29 ibekendtg0relse nr. 734 af 10. oktober 1998 om opkr~vningaf iridk6mstskatforpe,.,soner og ligeledes af de vejledninger og nu' "Ieksikon" om indeholdelse afa-skat o~fa'rbejdsmarkedsbidrag mv.,der er udsendt til bogholdere, arbejdsgivere m.fl., der arbejder med 10nadministration. Det burde derfor sta Deres klient klartj at der var indeholdejsespligt. For sa vidtangarbevisbyrde bem~rkes, at det af lovteksten fremgar, at arbejdsgiverener umiddelbart ansvarlig overfor det offentlige, "medmindre han godtg0r,atderji<i<e er udvist fors0mmelighed fra Hans side - ". E;fter,Iovteksten er bevisqyrd,ens~lep~s,p~lpgt arbejdsgiveren. Uansetdette har deli, l) retspraksis vist sig, at Told-Skat i nogengrad harbevisbyrden. Der er for landsretten afgivetforklaring '.,:!r,,-',.. afsoga. : -. ' : ' ' '. ""- :!'"'J ~; ;._ I 13 har bl.a. forklaret, at huner uddannetjuri~tiog ingtil ~993 i c::a~ 20 ar arbejdede som sadan i den offentlige administration overt9g<huh,s;<;lej'menm~dsl'n, s0sterdetsags0gende selskab, som~un i dag er direkt0rfor. H~hplev Ji~t~hokeret over at opdage,. hvor uformelt virksomheden indw da vpr blevet dreve~,arnen~esjqr, som havde stiftet vir~so;mheden. Vidnet overtog systemet med selvst~nclige underi~yerand 'rer af strenge, men for at fa mere styrpa-" forholdene indgik Hun i 1994 samarbejdsaft~ier.nl~<;iunderleverand0rerne,herunder A: ',' Underleverand0rerne skulle selv vedligeholde~'pinq~,n:iaskinerne, men hvis derskete. nedbrud, s0rgede sags0geren for, at problemerne bley,l~st.aren fagmand. Sags0geren stod for indk0b af stort set aile ramaterialer. Der blev ikke forertagetinspektion hosunderleverand0rerne, og der var flere af disse, som ikke overholdt samaf~ejdsaftalerne. Aile underl~verand0rerne sendte fakturaer med moms. Sags0geren v'ar ikket;>ekendt med, a~a oph0rte med at v~re momsregistreret. F0r 1998 havde der ikke v~retrnyfldighedsbes0g hos sags0geren,og i 1998 var det alene As forhold, der blev p,atalt.'spi.nder:n:~skinerne,der blev stillet til radighed for underleverand0rerne, var specialfrer:nstil,le(i. TY$kl.ahd.Ud afde 9 underleverand0rer ejede 2 selv deres spindemaskiner. Vidnet har ikke 'pa noget tidspunkt rettet henvendelse til rnyndighederne med sp0rgsmal om, hvorvidt underleverand0rerne var 10nmodtagere eller selvst~ndige. Hun havde slet ikke sk~nket det en tanke, dels fordi ordningen havde k0rt i arevis uden indsigelse fra myndighederne, dels fordi Hun selv ikke var i tvivl om, at tj'nderleverand0rerne var selvst~ndige. I 1993 var der ansat 3 10nmodtagere, der arbejdede pa selve fabrikken. Vidnet ansatte flere nye I~mmodtagere, der som underleverand0rerne arbejdede med strengefremstihingen pa deres'bop~1. Sags0geren oms~tter for ca. 8 mio. kr. pr ar. En cellostreng koster ca. 50 kr., og der er materialeudgifter pa ca. 5 kr. pro streng. A harsom vidne bl.a. forklaret, at hun i 1981 :begyndte at lave cellostrenge for sags0geren. Hun udf0rte arbejdet hjemme. Hun fik fra 'startenat Vide, at hun skulle lade sig momsregistrere, og at der ikke blev udbetalt'feriep~l1ge eller 10nunder sygdom. Nar spindemaskinen gik i stykker, sendte sags0getenenfagmand. Vidnet s0rgede selv for yentilation og h0rev~rn. Hun indk0bte,selvbpl0snir.lgsmidler foret meget beskedentbel0b. Vidnet korn pa et tidspunkt i restance med momsinctbetalingerne. Under eninkassosag rejst af Kammeradvokaten fik hun at Vide, at mornsregistreringenskljlle afmeldes. fhtp://www.skat.dkldisplay.aspx?oid= ~vIdT=O,

20 ,'",..'.,.:-'", ljdskrift af Selvstreildigerhvervsdriv~nd cti~l~nmd~~g~r-streng tilmusikinst11ulle..~, Page 5'of6 60 '!:':-"~..-'.,.'.' '.' ',' ';""... :..;,....,. ""!;-:?,,,;:-, '. ',' '. SagstJgeren hal', til st0tte for den nedlagtep~standgjort greldende, at sags0geren alene hrefter for A-skat og arbejdsmarkedsbidragi forbindelse med sags0gerens udbetalinger af yederlag til A, safremt sags0gte kan godtg0re, at del' erudvist fors0mmelighed fra sags0gerens ~ide. ;'. A afholdt selv en rrekke udgifter i forbindelse med arbejdet, kunne selv bestemme, hvor mange strenge hun ville levere, modtog ikkekonipen'sation i forbindelse med sygdom eller feriegodtg0relse og bar selv risikoen for kvalitetsmangler. Hun havde saledessom ~nderleverand0r selv en 0konomisk risikoforprciduktionens effektivitet. Ved vurderingen af, om hendes vederlag val' A- eller B-indkdmst, varider saledesen rrekke Cjfde icirkulrere nr; 129 af 4:juli 1994 nrevnte kriterier;'dertalte for"9t'hun'skulle bed0rth1,\essoniselv~trendigog ikke sam 10nmodtager. Ved den konkrete og sarnledeyurdering, del' skalforetages, kom ". fflndsskatteretten til det resultat, atindkomsten Val' A-indkomst, men deter udtrykkelig anf0rt i kendelsen, at cirkulrerets kriterier ikke f0rertil et ~l1tydigt resultat. Det ir derfor forkert, nar,rold- og Skattestyrelsen har anf0rt,at veder'lagetkl(!i;rt er udbetaltsorn vederlag for et personligt tjenesteforhold. " :~...<. ' ;. :.. ",:, _',.~,':.i. '." _ \<t,,-~_',.<.,.,', '.. _.. >'" ".. 1"; (, Henset til den 'uklarhed, del' foreligger,ogti!'9:ehlangeperiode,fremgangsmaden upatalt af myndighederne har vreret anvendt, kan defikke:bebrejdes 6, at hun ikke har rettet '.,,,', " ',' '0 ",',',. penvendelse til myndighederne om sp0rgsmalet.:' ','" " Del' foreligger saledes ikke fors0mmelighedfra ~(igs0gerens side, og sags0geren er derfor ikke ansvarlig i medf0raf kildeskattelov~ns 69Istk~1. " ' ",:, " :",,",,', ~:~9s0gte har anf0rt, at de konkreteforhold samm~nholdt med kriterierne i cirkulrere nr. 129 af to juli 1994 i h~lt overvejende grad taler'fofjat udbetalingerne til A val' A-indkomst, saledes" som landsskatteretten,ogsa har fastslae~. Oeteri realiteten samme vurdering, del' skal ipretages ved sp0rgsma1et, omd'erforellgge!i-fo'~s'f2jmillelighedfraarbejdsgiverens side, jf. ~Hdeskattelovens 69; stk. 1. Helesam~r~~1~.~aftal~rlrnellem' sags~geren og A malresessom ~nlang instruktion fra arbejdsg iverens. sid~;,p9c1~t,er ikk~godtgjort, at, A havde nogen reel" '.' ~konomisk risiko eller "drev virks9mhed".hyn havde :ikke driftsudgifter afbetydningog modtd'g' Y;derlag periodisk, manedligt. Oe~vari reah~~te,nik~eforskejpaarbejd~.b,etingelser~e for de. ~akaldte underleverand0rer, der arbejded~i~jen'lme,;09 d,estrengemagere, del' arbejdedehos $ags0geren, og som ubestridt val' 10nmodtagere:' '.; :---~ ;' ~- - -,-..,,' ", H~refter, og da sags0geren ikke har s0gtcltaf~lar~'r~tsstillingen\(ed henvendelse til ftlyndighederne, har sags0geren ikke godtgjort ikke at have udvist fors0mmelighed ved at Lindlade at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Sags0gte skal derfor frifindes. ',,'~ I overensstemmelse med Landsskatterettens afg0relse af 17. april 2000 lregges det til grund, at As indkomst hossags0geren val' omfattet afkildeskattelovens 43, hvilket medf0rer, at sags0geren havde pligt til at indeholde A-s~at.6g arbejdsmarkedsbidrag. Ved vurderingen af, om sags0geren ved ikke at have gjort deuehar handlet fors0mmeligt, jf.kildeskattelovens p9, stk. l,lregger landsretten afg0re~de vregt pa, at de i cirkulrere nr. 129 af4. juli 1994 pilgivne kriterier, som indgar i vurderingenaf, om'der er tale om et tjenesteforhold, ikke f0rer til et entydigt resultat, saledes som det en:mf0rt ilandsskatterettens afg0relse. Pa denne ~aggrund finder landsretten ikke,atforholdet h(ir haft en sadan klarhed, at det kan lregges til C;Jrund,at sags0geren udviste fors0mmehghedvedat undlade atindeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Landsretten tager d~rfor sags0gerens pastand til f0lge. ~.,. th i ken des for r e t ~'ags0gte, Skatteministeriet, tilpligtes' at,anefkende,afsags0geren, Hi ApS, ikke hrefterfor A- skat og arbejdsmarkedsbidrag i forbindelse med sags0gerens udbetalinger af vederlag til Ai

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK

VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK VEDTJEGTER FOR N0DEBO VANDVJERK 1 Selskabet er stiftet 26. marts 2009 er et andelsselskab A.m.b.a., hvis navn er N0debo Vandvrerk. Selskabet har hjemsted i Hillef0d Kommune formal 2 Selskabets formal er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

fr-/ J"b 8276900A - SF

fr-/ Jb 8276900A - SF fr-/ J"b 8276900A - SF UDSKRIFT AF OSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Asfte Landsrets I 1. afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Perregaard (kst.)). 11.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)).

D O M. Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, M. Stassen og Lisbeth Adserballe (kst.)). 18. afd. nr. B-1505-12: A (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg:

Den 1 0 JUNI 1998. Vejledning om sagsanlæg: LANDSSKATTERETTEN Den 1 0 JUNI 1998 I/S Guldbæk Vandværk v/ Z J.nr.: 661-1637-0001 Under henvisning til Deres klage over opgørelse af den afgiftspligtige mængde i relation til lov om afgift af ledningsført

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Syddanmark Lone Simonsen Den udenlandske arbejdskrafts tilknytning til Danmark: Direkte ansættelse ved dansk arbejdsgiver Ansættelse ved udenlandsk arbejdsgiver, der har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt

OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt OSTRE LANDSRETS 7. AFDELING 2 DEL Mt Advokat Christian Riewe Vester Voldgade 96 1552 Kobenhavn V Den 19. december 2011 1nit KWI Vedreirende j.nr. 7. afd. B-1023-11 (Deres j.nr. MG-34182): Malerforbundet

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007

KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 KENDELSE AFSAGT AF LANDSSKATTERETTEN DEN 25 SEP. 2007 Advokatjirmaet Tommy V. Chri.Jt{ansen BILAGNR. L I afgerelsen har deltaget: Erik S. M. Hansen, Leif Aamand, Christen Serensen, Mogens Hjort Heinsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 STATENS * MINISTRATION Sygedagpengeforsjkrjng for private arbejdsgivere 55 Side i af 6 ~v STATENS ADMINISTRATION r INDHOLDSFORTEGNELSE i HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING) 3 2 HVEM ER OMFATTET AF

Læs mere

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området. Beskatning af bestyrelseshonorarer - SKM2012.437.LSR Af advokat (H) cand.merc Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents bestyrelseshonorarer

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014

Infomøde. Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning. Dansk Industri 3. oktober 2014 Infomøde Skat ved formidling af arbejdskraft Bodyshopping - Interim Management Vikarudlejning Dansk Industri 3. oktober 2014 Ikke arbejdsudleje Side 2 3. oktober 2014 Arbejdsudleje Begrebet arbejdsudleje

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-36 Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed 20140902 TC/BD Virksomhedsordningen - erhvervsmæssig virksomhed - ophør eller fortsættelse af eksisterende virksomhed - krav til tilbageværende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. december 2008 blev der i sag nr. 28-2007 KK mod statsaut. ejendomsmægler BB afsagt sålydende Kendelse Med brev af 16. oktober 2007 har KK indbragt statsaut. ejendomsmægler BB for Disciplinærnævnet.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS

Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS Revisionsfirmaet J0rn Idziak ApS RegJstrerede RevisorerFRR Revisor@idziak.dk Fan"vej 7 4600 K"ge Tit. 56 63 11 20 Fax 56631164 CVRnr. 71474828 ARSREGNSKAB FOR 2003 Gardlauget Tylvten c/o Herbo-Administration

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse.

D O M. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. D O M Afsagt den 20. november 2013 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Birgitte Grønborg Juul og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-2735-12: Jørgen Rønne (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2011 Sag 139/2009 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) mod A (advokat Jan Steen Hansen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B 1727003 - AJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 28. oktober 2014 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Ulla Staal, Steen Mejer og Bo Bjerregaard (kst.)). 18. afd. nr. B-1727-13:

Læs mere

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR

Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR - 1 Skibsanparter opgørelse af afståelsessum lån på nonrecourse vilkår SKM2013.549.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 12/6 2013, ref. i SKM2013.549.ØLR,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT

GENERALFORSAMLlNGSREFERAT Advokatfirmaet NICOLAI GI0DESEN I.e. Mortensens Eftf. Nicolai Gi0desen, advoka t (H) Frederiksholms Kanal 18 1220 K0benhavn K Tlf. 33 15 8445 Ejendomsadministrationen: Fax 33 13 79 20 Telefontid hverdage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM fsagt den 3. april 2014 i sag nr. BS 10-3190/2012: Tryg Forsikring /S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup mod nkestyrelsen maliegade 25 Postboks 9080 1022 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. juni 2014 Sag 278/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Topdanmark A/S og TD.0151 ApS (advokat Svend Erik Holm for

Læs mere

UDSKRIFT 0STRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT 0STRE LANDSRETS DOMBOG DOM ANONYMISERET B1363009 - SRA UDSKRIFT AF 0STRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 18. rnaj 2000 af 0stre Landsrets 3. afdeling (landsdornrnerne Ejler Bruun, Bloch Andersen og Eva Vester Andersen (kst.)). 3.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere