fortsat have særlig fokus på initiativer, der ikke er indeholdt i Velfærdsforliget eller omfattet af globaliseringspuljen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fortsat have særlig fokus på initiativer, der ikke er indeholdt i Velfærdsforliget eller omfattet af globaliseringspuljen."

Transkript

1 Sagsnr Ref. MWU/kfr Den 3. oktober 2006 /2 VIRUVODJLIRUKROGWLOILQDQVORY I forbindelse med forhandlingerne om finanslov 2007 vil LO sætte fokus på 4 hovedtemaer: Implementering af velfærdsaftalen og VEU, kvalitet i den offentlige service, flaskehalsbekæmpelse og styrket forskning og innovation.,psohphqwhulqjdiyhoi UGVDIWDOHQRJ9(8 Initiativerne under velfærdsaftalen, globalisering og VEU er (stort set) finansieret gennem de uudmøntede reserver, som er afsat på finanslovforslaget. Herudover vil LO under overskrifterne IUHPWLGVVLNULQJDIHUKYHUYVXGGDQQHOVHUQHogVW\UNHWYRNVHQRJHIWHUXGGDQQHOVH fortsat have særlig fokus på initiativer, der ikke er indeholdt i Velfærdsforliget eller omfattet af globaliseringspuljen. )UHPWLGVVLNULQJDIHUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH LO vil i særlig grad fokusere på et kvalitetsløft på følgende områder: 0LQGUHIUDIDOGSnHUKYHUYVXGGDQQHOVHU Der skal sættes ind på en bred front for at forhindre det store frafald på erhvervsuddannelserne. Bl.a. skal der oprettes flere indgange til grundforløbet, som også skal vare længere og være mere strukturerede. Frafaldstruede unge skal have øget voksenstøtte både under skoleophold og i praktik, samarbejdet om undervisningen på skole og i virksomheder skal forbedres, og de unge skal have tilbud om rådgivning til løsning af personlig problemer. 8QGHUYLVQLQJSnK MHUHQLYHDX Inden for nogle brancher er der efterspørgsel efter erhvervsuddannelser med et højere kompetenceniveau, og skolerne skal derfor forpligtes til at tilbyde undervisning på et højere niveau i relevante uddannelser. +HOKHGVRULHQWHUHWXQGHUYLVQLQJ Undervisningen skal tage afsæt i relevante faglige problemstillinger inden for brancherne og tilrettelægges helhedsorienteret med inddragelse af både erhvervsfag og almene fag. Erhvervsskolernes lærere skal efteruddannes, og de skal have kendskab til den seneste udvikling inden for faget eller branchen. 5HHOXGGDQQHOVHVJDUDQWLRJSUDNWLNVNDEHQGHDNWLYLWHWHU En reel uddannelsesgaranti med ret til både skoleundervisning og praktik gør det nødvendigt med et permanent højt udbud af praktikpladser - også i lavkonjunkturer. Erhvervsskolernes og faglige udvalgs praktikpladsskabende aktiviteter skal øges, og der skal indledes forsøg med at udvikle praktikcentre, der kan bidrage til praktikoplæringen, bl.a. inden for brancher uden tradition for praktikpladser. 9LGHQFHQWHU±VLNULQJDINYDOLWHWLHUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH

2 Erhvervsuddannelserne skal uddanne til fremtidens arbejdsmarked og uddannelsesdække større dele af arbejdsmarkedet. Udviklingen af uddannelserne skal bygge på relevant og aktuel forskning og analyse af det fremtidige kompetencebehov på arbejdsmarkedet og erhvervsuddannelserne. Et videncenter skal formidle forskningsresultater og analyser til de relevante aktører. NRQRPLVNOLJHVWLOOLQJDIGHJ\PQDVLDOHXGGDQQHOVHU Uddannelse er et af de områder, der har oplevet besparelser med forringelser til følge i form af bl.a. højere klassekvotienter. Fx har hhx-uddannelserne igennem mange år kørt med underskud. Selv om skolerne har overført midler fra andre uddannelser som fx erhvervsuddannelserne, har konsekvensen bl.a. været markant højere klassekvotienter end i det almene gymnasium, ringe vikardækning, mindre efteruddannelse og forberedelsestid til lærerne, længere tid mellem fornyelse af undervisningsmidlerne osv. LO foreslår, at hhxuddannelserne får et markant kvalitetsløft ved at gennemføre en økonomisk ligestilling af de gymnasiale uddannelser. 6W\UNHWYRNVHQRJHIWHUXGGDQQHOVH %HGUHYHMOHGQLQJ LO foreslår, at uddannelsesinstitutionernes muligheder for opsøgende indsats i forhold til hele VEU-området forbedres. Det foreslås, at der gives mulighed for at etablere særlige VEU-opsøgende teams, som i lighed med FVU-teams og i samarbejde med disse har til opgave at bidrage til planlægning og afholdelse af relevante uddannelsesaktiviteter for især kortuddannede medarbejdere på mindre og mellemstore virksomheder. Desuden foreslås oprettet et nationalt råd for vejledning og rådgivning. Med henblik på at styrke voksenvejledning og rådgivning skal den lokale og regionale indsats forankres på nationalt niveau i et Fællessekretariat for vejledning og rådgivning. Til fællessekretariatet knyttes et rådgivende organ, Vejledningsrådet, med repræsentation fra Undervisnings-, Beskæftigelses- og Erhvervsministeriet samt arbejdsmarkedets parter. Vejledningsrådet/ Fællessekretariatet får bl.a. ansvaret for den internetportal, den hotline og det videncenter om kompetenceudvikling, som er foreslået i regeringens velfærdsoplæg. Lignende koordination kan efterfølgende iværksættes på regionalt niveau. )RUEHGULQJDIGH NRQRPLVNHUDPPHYLONnUIRUHUKYHUYVUHWWHWYRNVHQRJHIWHUXGGDQQHOVH De uddannelsesinstitutioner, der udbyder og afholder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, har alle gennem flere år tilkendegivet at de økonomiske rammevilkår for udbud af AMU bør forbedres, hvis AMU-aktiviteteten fortsat skal udvikles og ikke afvikles. I slutdokumentet fra Trepartsudvalget er dette også angivet som et prioriteret indsatsfelt. LO finder derfor, at der i finansloven for 2007 bør afsættes midler, der sikrer forbedring og genopretning af taksterne på det erhvervsrettede VEU-område, således at der tilføres ca. 60 mio. kr. )RUEHGULQJDIGHQ NRQRPLVNHVW\ULQJVPRGHODIWDOHPRGHOOHQ Den økonomiske aftalemodel for institutionernes forbrug bør revideres, så skolerne ikke straffes unødigt hårdt ved at miste 10 pct. af bevillingen, hvis de overskrider det budgetterede. Det er helt afgørende, at efterspørgslen øges, og at der således bliver tale om en aktivitetsfremgang i Ligesom den såkaldte tompladsordning ligeledes bør genindføres på 2

3 vilkår, der ikke medfører misbrug fra virksomhedernes side, men er til glæde for deltagerne. )RUEHGULQJDIWDNVWJUXQGODJHWIRUPHUNRQRP Med takstforringelserne på 3 pct. på åben uddannelse og skolernes frie prisfastsættelse, vil bl.a. merkonomuddannelserne, som især er attraktive for mange af LO s medlemmer, risikere en økonomisk fordyrelse. LO ønsker, at især taksterne på merkonom forbedres, så de økonomiske vilkår for deltagelse ikke yderligere forringes..ydolwhwlghqriihqwoljhvhuylfh Det seneste års fødevareskandaler har for alvor sat fokus på kvaliteten i den offentlige indsats og service. Men det er ikke kun på fødevareområdet, at den er gal. Beretninger om et stigende antal arbejdsulykker og daglige problemer med togdriften giver et indtryk af, at års besparelser nu kan mærkes. Et overlappende problem i forhold til den stramme udgiftspolitik, regeringen har praktiseret siden 2001, er kvalitetsproblemerne i en række af de statslige styrelser. Regeringen har ligeledes strammet kommunernes økonomi, hvilket kan mærkes i de kommunale institutioner. Udmøntningen af de nye initiativer i relation til velfærdsaftalen og aftalen om VEU, som ikke er finansieret af globaliseringspuljen, vil skulle finansieres ved modgående besparelser. Det kan derfor være svært at undgå yderligere kvalitetsforringelser i den offentlige sektor fremover. LO vil i forbindelse med finanslovsforhandlingerne derfor sætte fokus på kvaliteten i den offentlige service. (IIHNWLYI GHYDUHNRQWURO±DOOHUHGHL Regeringen har igangsat en undersøgelse af fødevarekontrollen, som foreligger i efteråret Undersøgelsen ventes at give anledning til flere initiativer, herunder en mere effektiv kontrol. Allerede i finansloven for 2007 bør der dog afsættes en ramme til at tage højde for disse nye initiativer. 7RJWLOWLGHQ Allerede i 2007 bør der afsættes midler til en kraftig renovering af både skinnenet og signaler med henblik på hurtigt at forbedre regulariteten i togdriften. Regularitet har stor betydning for såvel arbejdsmarkedets funktionsmåde som lønmodtagerfamiliernes trivsel. 0HUHSHUVRQDOHLVNDWWHIRUYDOWQLQJHQ I forslaget til finanslov 2007 skærer regeringen hårdt i personaleantallet i Skatteforvaltningen. De kommende år budgetteres med, at ¼ af de ansatte forsvinder ved naturlig afgang. En reduktion i personalet i denne størrelsesorden vil give anledning til en dårligere skatteligning. Det vil derfor blive lettere for skatteydere og virksomheder at omgå skattelovgivningen og betale mindre i skat. Reduktionen i personalet, der i første omgang fremstår som en besparelse, vil således reelt betyde lavere skatteindtægter, en dårligere offentlig økonomi og dermed en endnu dårligere offentlig service. For at sikre statens skatteindtægter og borgerne en retfærdig skatteligning bør regeringen tænke i et længere perspektiv og begrænse disse personalereduktioner. 3

4 .YDOLWHWLEHVN IWLJHOVHVSROLWLNNHQ LO finder, at mange af de nye initiativer i forbindelse med Velfærdsaftalen i forhold til den aktive beskæftigelsespolitik er fornuftige og nødvendige. Men initiativerne betyder, at der stilles krav om mere kontakt med de ledige samt mere og bedre aktivering. Selv om ledigheden er faldende, så er den resterende gruppe af ledige en mere kompleks gruppe at håndtere for den enkelte sagsbehandler, da de kræver en ekstraordinær indsats. Implementeringen af strukturreformen er fortsat en stor opgave, som både koster penge og tærer på medarbejdernes kræfter. En mulighed er at opprioritere efteruddannelse af sagsbehandlere bl.a. i brugen af trappemodellen, således at jobkonsulenterne er klædt ordentligt på til at få de resterende ledige i beskæftigelse. 8QGJnGREEHOWDUEHMGHLGHVWDWVOLJHVW\UHOVHU En uhensigtsmæssighed i bl.a. de statslige institutioner er manglende samarbejde mellem ressortministerier, som har sammenfald i interesser. Det kan undre, at disse ikke løses, når effektivisering og besparelser i den offentlige sektor har været et gennemgående tema i denne regerings levetid. Af uheldige eksempler kan nævnes arbejdet med kompetenceafklaring, hvor både Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet har sat overlappende forsøg i gang. Dette problem bør løses, inden man overvejer at permanentgøre ordningerne. Realisering af regeringernes innovationsambitioner kræver også, at især Erhvervsministeriet og Videnskabsministeriet arbejder tæt og godt sammen, bl.a. fordi de har mange overlappende ordninger. Det er ikke helt tilfældet i dag, hvor koordinationen og samarbejdet mellem ministerierne til tider er meget begrænset. I denne relation vil en ressortomlægning af jobkort/green-card ordningerne være et relevant eksempel at inddrage. Beskæftigelsesministeriet arbejder i forvejen med at overvåge arbejdsmarkedet og administrerer derfor også Østaftalen. Da jobkort/green-card ordningerne har samme mål som Østaftalen og i sin udformning ligger tæt på denne, så vil det være naturligt, at også jobkort- og green-cardordningerne bliver administreret i Beskæftigelsesministeriets regi. En ressortomlægning vil også kunne betyde, at arbejdskraftindvandring bliver integreret i flaskehalsbekæmpelsen. )ODVNHKDOVEHN PSHOVH Strukturreformen betyder, at en del af de medarbejdere, der skal håndtere den aktive beskæftigelsespolitik fremover ikke har stor erfaring i den almindelige beskæftigelsesrettede indsat, og således ikke fokus på arbejdsmarkedet og flaskehalsbekæmpelse. Hele den forstærkede indsats og omstruktureringen af systemet omkring den aktive beskæftigelsespolitik kræver, at der kommer flere og velkvalificerede sagsbehandlere. I den givne økonomiske situation med højkonjunktur er især flaskehalsbekæmpelse et helt centralt emne. En måde at bekæmpe flaskehalse på er at skabe mere opadgående faglig mobilitet. De, der er i job, opkvalificeres til at kunne varetage nye job på et højere kvalifikationsniveau og dermed skabe plads til ledige med et lavere kvalifikationsniveau. Samtidig skal personer med relevant uddannelse men som arbejder i andre brancher tiltrækkes til flaskehalsområderne. 4

5 )OHUHYRNVHQO UOLQJHLGHQRIIHQWOLJHVHNWRU LO finder, at der fortsat er behov for større ændringer i forhold til brugen af voksenlærlinge i den offentlige sektor, hvorfor kravet om en merindsats på det offentlige område bør fjernes.,qjhqehju QVQLQJHULIRUKROGWLOXGGDQQHOVHDIOHGLJH LO mener ikke, at der længere kan være behov for begrænsningerne i forhold til uddannelse som led i en jobplan ud over 6 uger i første ledighedsperiode. I forbindelse med udmøntningen af velfærdaftalen bør der derfor i det mindste arbejdes på at få begrænsningen i uddannelse udover 6 uger til at ligge inden for de første 9 måneders ledighed frem for de nuværende 12 måneder, da aktivering efter de nye regler fremrykkes til efter 9 måneders ledighed. Der er ikke nogen tiltag på finanslovsforslaget, som peger i retning af, at regeringen vil tage denne problemstilling op. LO bør derfor rejse problemstillingen. (QXGYLGHOVHDIPnOJUXSSHQIRUMREURWDWLRQVRUGQLQJHQ Grupper af LO s medlemmer (fx laboranter, socialpædagoger) vil med den nuværende formulering blive holdt uden for muligheden for at deltage i den, i øvrigt ganske glimrende, nye jobrotationsordning, da de kategoriseres uddannelsesmæssigt over erhvervsuddannelsesniveau. En undersøgelse af muligheden for udvidelse af målgruppen bør derfor hurtigt iværksættes med henblik på implementering og budgettering for Mulighederne for at få afsat midler til denne udvidelse er til stede, idet den nye jobrotationsordning ikke er udmøntet. 9LQWHUE\JJHUL Den offentlige sektor bør i højere grad tilrettelægge sit byggeri med henblik på at udjævne sæsonudsving. Det vil både forebygge de sæsonmæssige flaskehalse og reducere de offentlige udgifter til overførselsindkomster, da vinterbyggeri vil mindske antallet af ledige i vintermånederne. Det bør nøje overvejes, hvordan der kan etableres økonomiske incitamenter, fx via en vinderbyggefond. 6W\UNHWIRUVNQLQJRJLQQRYDWLRQ Finanslovsforslaget for 2007 indeholder en overordnet ramme for, hvordan globaliseringspuljen skal udmøntes: 1 mia. kr. til forskning og 1 mia. kr. til innovation, iværksætteri og uddannelse. Derudover konkretiseres udmøntningen af puljen ikke yderligere i selve finanslovsforslagsteksten. Forventningerne til udmøntningen af globaliseringspuljen vil derfor være meget store: Kan de store ambitioner om at gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige samfund i 2015 indfries? Det skal bemærkes, at der er lagt op til politisk kamp om globaliseringspuljen. Derfor er det langt fra sikkert, at udmøntningen af globaliseringspuljen lander, som regeringen ønsker det. LO s pejlemærker i forhold til efterårets forhandlinger om udmøntning af globaliseringspuljen er følgende: 5

6 At der sker en forhøjelse af både basismidler og konkurrenceudsatte midler. Regeringen ønsker at øge konkurrencen om forskningsmidlerne. Det kan være godt med konkurrence, fordi det kan stimulere forskerne til at yde bedre præstationer og levere stærke forskningsprojekter. Men det må ikke ske på bekostning af den frie forskning og mulighederne for planlægning af langsigtede forskningsprojekter. At øget konkurrence om forskningsmidler sker gradvist, så det ikke hindrer langsigtet planlægning og perspektiv i forskningsprojekter. At der er kvalitet i konkurrencen og gennemsigtighed i de kriterier, man fordeler forskningsmidlerne efter. At øget fokus på den strategiske forskning ikke må føre til en for snæver og kortsigtet satsning. Regeringens øgede fokus på at udpege særlige forskningsområder kan betyde, at den offentlige forskning kan blive trukket i retning af kortsigtede interesser og fokusområder i erhvervslivet - på bekostning af den langsigtede forskning med højt fremtidigt samfundsmæssigt afkast. At den samlede kortlægning og vurdering af erhvervs- og innovationsordninger, som Økonomi- og Erhvervsministeriet har stillet i udsigt igangsætte snarest, så de konkrete ordninger og tiltag, som udmøntningen af globaliseringspuljen fører til, får det rette indhold og sigte. Her bør det afklares, om kortlægningen også dækker innovationsordninger under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Forskning. LO er skeptisk overfor regeringens iværksættersatsninger, og finder ikke belæg for, at det samfundsøkonomisk kan betale sig at give iværksættere særlige økonomiske begunstigelser i form af skattelettelser og lignende. LO ser hellere, at indsatsen begrænses og koncentreres om rådgivningen af og netværket blandt iværksættere 1. At der sker en forhøjelse af innovationsmidlerne, så videnspredning til og innovation i virksomheder styrkes. Desuden skal LO påvirke udviklingen af program for brugerdreven innovation, således at de medarbejdergrupper, som LO repræsenterer, også tilgodeses, jf. fokus på medarbejderdreven innovation. 1 Af globaliseringsudspillet Fremgang, fornyelse og tryghed fremgår det at regeringen ift. iværksætterområdet vil sætte ind på følgende områder: 1. Styrkelse af selvstændighedskultur i skole og undervisning 2. Rådgivning af vejledning 3. Udvikling af iværksætterkompetencer 4. Forbedre adgang til kapital og risikovillige lån etc. 5. Mindske administrative byrder via digitalisering mv. 6

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet

Bedre vejledning og rådgivning. Informationsmøde Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Bedre vejledning og rådgivning Informationsmøde 05.09.07 Specialkonsulent Mads Justsen Undervisningsministeriet Velfærdsaftalen om VEU, 2006 Massivt løft i VEU-indsatsen: Ekstra 2 mia. kr. til: - De basale

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Flerårsaftale for de erhvervssrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 (5. november 2009) Aftale om flerårsaftale

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Politisk aftale om de videregående uddannelser

Politisk aftale om de videregående uddannelser 2.11.2006 Notat 12339 ersc/jopa Politisk aftale om de videregående uddannelser Den politiske aftale om de videregående uddannelser betyder at der over en 3 årig periode afsættes over 1/2 mia. kr. til centrale

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen

Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen Aftale om globaliseringspuljen og opfølgning på velfærdsaftalen 1. november 2006 Resuméer 1. Aftale om globaliseringspuljen - gennemgribende investering i Danmarks fremtid 2. Betydelige investeringer i

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi

Kompetenceudviklingsstrategi Kompetenceudviklingsstrategi For at vi på ZBC kan leve op til kravene i den kommende EUD reform er det nødvendigt, at vi fortsat sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer. Udgangspunktet for kompetenceudviklingen

Læs mere

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER

FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER FORSLAG TIL OPKVALIFICERINGSREFORM FLERE FAGLÆRTE NYE ARBEJDS- PLADSER Det er Socialdemokratiets vision, at alle skal kunne klare sig selv og være en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet. Den globaliserede

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Opfølgning på globaliseringsaftalerne (1. marts 2008) Aftale om opfølgning på globaliseringsaftalerne

Læs mere

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne

Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Overblik over regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne Klare mål Klare mål, klar ledelse og gode resultater hænger sammen. Regeringen ønsker derfor at opstille fire klare, overordnede mål

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Notat 19. august 2016 J-nr.: /

Notat 19. august 2016 J-nr.: / Notat 19. august 2016 J-nr.: 82579 / 2324233 Orientering om: Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og om praktikpladser Regeringen og arbejdsmarkedets parter har i

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1)

Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Anbefalinger fra erhvervsuddannelsesudvalget (fase 1) Etablering af praktikcentre Praktikcentre er koordinerende enheder på erhvervsskoler. Centrene får ansvar for at sikre den samlede uddannelse for elever,

Læs mere

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx.

Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium, stx. Djøf har udfordret partierne på holdningen til et udvalg af Djøfs mærkesager Uddannelse Djøf mener, at handelsgymnasiet, hhx, skal ligestilles økonomisk på sammenlignelige områder med det almene gymnasium,

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 377 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fælles samråd med Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015

LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015 Finanslovforslaget for 2015 Sagsnr. 14-1613 Den 15. oktober 2014 LO s ændringsforslag til finanslovforslag 2015 Det seneste år er kommet ca. 24.000 flere job i den private sektor. Opsvinget er dog stadig

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6

Indhold Indledning... 2 Uddannelse som vækstmotor... 6 Indhold Indledning... 2 Overordnede anbefalinger for vækst og jobskabelse... 3 Uddannelse som vækstmotor... 6 LO s anbefalinger på uddannelsesområdet... 7 Sammenhæng mellem uddannelsesindsats, styrkepositioner

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 Resultater, konklusioner og perspektiver Håndværksrådet har i 2013 fået svar fra mere end 3.000 små og mellemstore virksomheder på spørgsmål om

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og

Samlet set er der tale om et rigtigt godt finanslovsforslag for natur- og miljøområdet et finanslovsforslag, der peger fremad og Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Bilag 773 Offentligt Notat J.nr. DEP-0400-00034 2. september 2009 Talepinde til brug ved møderne med Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Finansudvalget

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Beskæftigelsesministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet [18. juni 2007] Aftale mellem regeringen (Venstre og Det konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne,

Læs mere

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008)

Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative) Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Udmøntning af uforbrugte midler fra globaliseringspuljen i 2007. (5. november 2008) 2

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

1. Ansvar og redskaber til kommunerne

1. Ansvar og redskaber til kommunerne 6. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse Alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse. Uddannelsesniveauet skal løftes, så vi sikrer mod,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked flere og bedre job

Fremtidens arbejdsmarked flere og bedre job Fremtidens arbejdsmarked flere og bedre job Uddannelse, efteruddannelse og løbende opkvalificering Anne Bruvik-Hansen Uddannelseskonsulent, LO SkanKomp Kick-off konference, Randers 24. november 2010 Hvad

Læs mere

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00

TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 TILSYN Arbejdstilsynet trues af massefyring - igen Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Onsdag den 26. august 2015, 05:00 Del: En stor del af Arbejdstilsynets aktiviteter har været baseret på midlertidige

Læs mere

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats

LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Michael Jacobsen LO LO s s forventninger til den kommunale arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsesindsats Udviklingen i arbejdsløsheden. Kan vi ånde lettet op! Arbejdsløshedstal skal fortolkes med forsigtighed

Læs mere

Initiativer på erhvervsrettet VEU

Initiativer på erhvervsrettet VEU Initiativer på erhvervsrettet VEU Regeringen har som målsætning, at flere ufaglærte voksne skal være faglærte, hvilket skal opnås via den netop vedtagne erhvervsuddannelsesreform. Der udbydes samtidig

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne Finanslovsforslag for 2017 - konsekvenser for gymnasieuddannelserne Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage De almene gymnasier skæres 400

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2014 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2014 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2014 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 27. august 2013 Sag.nr. 2013-356 Dok.nr. ks/bba/db Finansloven for 2013 gav ro på økonomien på universiteterne,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8

Statsligt lønindeks -0,3 1,3 1,0 Forbrugerindeks 0,7 1,5 2,2 Generelt pris- og lønindeks 0,1 1,4 1,5 Anlægsindeks -0,6 1,4 0,8 24. august 2011/FJ/SJJ NOTAT OM FORSLAG TIL FINANSLOV FOR 2012 Dette notat belyser hovedlinjerne i forslag til finanslov for 2012 og skal ses som et supplement til de breve om finansloven, som Undervisningsministeriet

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016

Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 Indsatskontrakt Skive Tekniske Skole 2016 EUD-reform EUD reform trådte i kraft 1/8 2015 med målsætningen om flere og bedre faglærte gennem bl.a. etablering af unge- og voksenspor. I reformen indgår også

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område

Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Regeringens udspil til reform af erhvervsuddannelserne - særligt med fokus på det merkantile område Undervisningsministeren præsenterede 2. oktober regeringens udspil til en kommende erhvervsuddannelsesreform.

Læs mere

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed

LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed 20. maj 2009 LO s forslag til særlig indsats mod ungdomsarbejdsløshed Udviklingen i ungdomsarbejdsløsheden 2008-2009 Sammenlignet med andre europæiske lande har Danmark gennem en lang periode haft en historisk

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Sagsnr. 14-1548 Vores ref. JKA/BGV Den 10. juni 2014 Aftaler om kommunernes og regioners økonomi for 2015 Plads til mere service, men færre anlægsinvesteringer Aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden)

Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 1 Fonden til investering i arbejdskraftbesparende teknologi (ABT-fonden) 2 Hvorfor skal vi spare på arbejdskraften? >Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel efter offentlig service >Rekrutteringsvanskeligheder

Læs mere

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst

Flere medarbejdere til et Danmark i vækst Flere medarbejdere til et Danmark i vækst - En andengenerationsreform der skal adressere flaskehalsudfordringer på det danske arbejdsmarked Dansk økonomi er sund, og vi er endelig ude af den største økonomiske

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006

DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE. Indledning. 28. april 2006 DANMARKS DESIGNSKOLES OMVERDENSANALYSE Gøsta Knudsen tlf. (+45) 3527 7508 28. april 2006 fax (+45) 3527 7601 gkn@dkds.dk Indledning I erhvervsredegørelser og i regeringens designpolitik fremhæves design

Læs mere

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard

Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning. v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det Midtjyske Kompetenceråd - Kommissorium og sammensætning v/ Formand for Kompetencerådet Viggo Thinggaard Det siger partnerskabsaftalen uddannelsespolitikkerne Aftale mellem Regeringen og Vækstforum

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K

Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Transportministeriet Frederiksholm Kanal 27 F 1220 København K Lov om anlæg af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark samt tillæg til VVM Transportministeriet har udsendt

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere