fortsat have særlig fokus på initiativer, der ikke er indeholdt i Velfærdsforliget eller omfattet af globaliseringspuljen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fortsat have særlig fokus på initiativer, der ikke er indeholdt i Velfærdsforliget eller omfattet af globaliseringspuljen."

Transkript

1 Sagsnr Ref. MWU/kfr Den 3. oktober 2006 /2 VIRUVODJLIRUKROGWLOILQDQVORY I forbindelse med forhandlingerne om finanslov 2007 vil LO sætte fokus på 4 hovedtemaer: Implementering af velfærdsaftalen og VEU, kvalitet i den offentlige service, flaskehalsbekæmpelse og styrket forskning og innovation.,psohphqwhulqjdiyhoi UGVDIWDOHQRJ9(8 Initiativerne under velfærdsaftalen, globalisering og VEU er (stort set) finansieret gennem de uudmøntede reserver, som er afsat på finanslovforslaget. Herudover vil LO under overskrifterne IUHPWLGVVLNULQJDIHUKYHUYVXGGDQQHOVHUQHogVW\UNHWYRNVHQRJHIWHUXGGDQQHOVH fortsat have særlig fokus på initiativer, der ikke er indeholdt i Velfærdsforliget eller omfattet af globaliseringspuljen. )UHPWLGVVLNULQJDIHUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH LO vil i særlig grad fokusere på et kvalitetsløft på følgende områder: 0LQGUHIUDIDOGSnHUKYHUYVXGGDQQHOVHU Der skal sættes ind på en bred front for at forhindre det store frafald på erhvervsuddannelserne. Bl.a. skal der oprettes flere indgange til grundforløbet, som også skal vare længere og være mere strukturerede. Frafaldstruede unge skal have øget voksenstøtte både under skoleophold og i praktik, samarbejdet om undervisningen på skole og i virksomheder skal forbedres, og de unge skal have tilbud om rådgivning til løsning af personlig problemer. 8QGHUYLVQLQJSnK MHUHQLYHDX Inden for nogle brancher er der efterspørgsel efter erhvervsuddannelser med et højere kompetenceniveau, og skolerne skal derfor forpligtes til at tilbyde undervisning på et højere niveau i relevante uddannelser. +HOKHGVRULHQWHUHWXQGHUYLVQLQJ Undervisningen skal tage afsæt i relevante faglige problemstillinger inden for brancherne og tilrettelægges helhedsorienteret med inddragelse af både erhvervsfag og almene fag. Erhvervsskolernes lærere skal efteruddannes, og de skal have kendskab til den seneste udvikling inden for faget eller branchen. 5HHOXGGDQQHOVHVJDUDQWLRJSUDNWLNVNDEHQGHDNWLYLWHWHU En reel uddannelsesgaranti med ret til både skoleundervisning og praktik gør det nødvendigt med et permanent højt udbud af praktikpladser - også i lavkonjunkturer. Erhvervsskolernes og faglige udvalgs praktikpladsskabende aktiviteter skal øges, og der skal indledes forsøg med at udvikle praktikcentre, der kan bidrage til praktikoplæringen, bl.a. inden for brancher uden tradition for praktikpladser. 9LGHQFHQWHU±VLNULQJDINYDOLWHWLHUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH

2 Erhvervsuddannelserne skal uddanne til fremtidens arbejdsmarked og uddannelsesdække større dele af arbejdsmarkedet. Udviklingen af uddannelserne skal bygge på relevant og aktuel forskning og analyse af det fremtidige kompetencebehov på arbejdsmarkedet og erhvervsuddannelserne. Et videncenter skal formidle forskningsresultater og analyser til de relevante aktører. NRQRPLVNOLJHVWLOOLQJDIGHJ\PQDVLDOHXGGDQQHOVHU Uddannelse er et af de områder, der har oplevet besparelser med forringelser til følge i form af bl.a. højere klassekvotienter. Fx har hhx-uddannelserne igennem mange år kørt med underskud. Selv om skolerne har overført midler fra andre uddannelser som fx erhvervsuddannelserne, har konsekvensen bl.a. været markant højere klassekvotienter end i det almene gymnasium, ringe vikardækning, mindre efteruddannelse og forberedelsestid til lærerne, længere tid mellem fornyelse af undervisningsmidlerne osv. LO foreslår, at hhxuddannelserne får et markant kvalitetsløft ved at gennemføre en økonomisk ligestilling af de gymnasiale uddannelser. 6W\UNHWYRNVHQRJHIWHUXGGDQQHOVH %HGUHYHMOHGQLQJ LO foreslår, at uddannelsesinstitutionernes muligheder for opsøgende indsats i forhold til hele VEU-området forbedres. Det foreslås, at der gives mulighed for at etablere særlige VEU-opsøgende teams, som i lighed med FVU-teams og i samarbejde med disse har til opgave at bidrage til planlægning og afholdelse af relevante uddannelsesaktiviteter for især kortuddannede medarbejdere på mindre og mellemstore virksomheder. Desuden foreslås oprettet et nationalt råd for vejledning og rådgivning. Med henblik på at styrke voksenvejledning og rådgivning skal den lokale og regionale indsats forankres på nationalt niveau i et Fællessekretariat for vejledning og rådgivning. Til fællessekretariatet knyttes et rådgivende organ, Vejledningsrådet, med repræsentation fra Undervisnings-, Beskæftigelses- og Erhvervsministeriet samt arbejdsmarkedets parter. Vejledningsrådet/ Fællessekretariatet får bl.a. ansvaret for den internetportal, den hotline og det videncenter om kompetenceudvikling, som er foreslået i regeringens velfærdsoplæg. Lignende koordination kan efterfølgende iværksættes på regionalt niveau. )RUEHGULQJDIGH NRQRPLVNHUDPPHYLONnUIRUHUKYHUYVUHWWHWYRNVHQRJHIWHUXGGDQQHOVH De uddannelsesinstitutioner, der udbyder og afholder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, har alle gennem flere år tilkendegivet at de økonomiske rammevilkår for udbud af AMU bør forbedres, hvis AMU-aktiviteteten fortsat skal udvikles og ikke afvikles. I slutdokumentet fra Trepartsudvalget er dette også angivet som et prioriteret indsatsfelt. LO finder derfor, at der i finansloven for 2007 bør afsættes midler, der sikrer forbedring og genopretning af taksterne på det erhvervsrettede VEU-område, således at der tilføres ca. 60 mio. kr. )RUEHGULQJDIGHQ NRQRPLVNHVW\ULQJVPRGHODIWDOHPRGHOOHQ Den økonomiske aftalemodel for institutionernes forbrug bør revideres, så skolerne ikke straffes unødigt hårdt ved at miste 10 pct. af bevillingen, hvis de overskrider det budgetterede. Det er helt afgørende, at efterspørgslen øges, og at der således bliver tale om en aktivitetsfremgang i Ligesom den såkaldte tompladsordning ligeledes bør genindføres på 2

3 vilkår, der ikke medfører misbrug fra virksomhedernes side, men er til glæde for deltagerne. )RUEHGULQJDIWDNVWJUXQGODJHWIRUPHUNRQRP Med takstforringelserne på 3 pct. på åben uddannelse og skolernes frie prisfastsættelse, vil bl.a. merkonomuddannelserne, som især er attraktive for mange af LO s medlemmer, risikere en økonomisk fordyrelse. LO ønsker, at især taksterne på merkonom forbedres, så de økonomiske vilkår for deltagelse ikke yderligere forringes..ydolwhwlghqriihqwoljhvhuylfh Det seneste års fødevareskandaler har for alvor sat fokus på kvaliteten i den offentlige indsats og service. Men det er ikke kun på fødevareområdet, at den er gal. Beretninger om et stigende antal arbejdsulykker og daglige problemer med togdriften giver et indtryk af, at års besparelser nu kan mærkes. Et overlappende problem i forhold til den stramme udgiftspolitik, regeringen har praktiseret siden 2001, er kvalitetsproblemerne i en række af de statslige styrelser. Regeringen har ligeledes strammet kommunernes økonomi, hvilket kan mærkes i de kommunale institutioner. Udmøntningen af de nye initiativer i relation til velfærdsaftalen og aftalen om VEU, som ikke er finansieret af globaliseringspuljen, vil skulle finansieres ved modgående besparelser. Det kan derfor være svært at undgå yderligere kvalitetsforringelser i den offentlige sektor fremover. LO vil i forbindelse med finanslovsforhandlingerne derfor sætte fokus på kvaliteten i den offentlige service. (IIHNWLYI GHYDUHNRQWURO±DOOHUHGHL Regeringen har igangsat en undersøgelse af fødevarekontrollen, som foreligger i efteråret Undersøgelsen ventes at give anledning til flere initiativer, herunder en mere effektiv kontrol. Allerede i finansloven for 2007 bør der dog afsættes en ramme til at tage højde for disse nye initiativer. 7RJWLOWLGHQ Allerede i 2007 bør der afsættes midler til en kraftig renovering af både skinnenet og signaler med henblik på hurtigt at forbedre regulariteten i togdriften. Regularitet har stor betydning for såvel arbejdsmarkedets funktionsmåde som lønmodtagerfamiliernes trivsel. 0HUHSHUVRQDOHLVNDWWHIRUYDOWQLQJHQ I forslaget til finanslov 2007 skærer regeringen hårdt i personaleantallet i Skatteforvaltningen. De kommende år budgetteres med, at ¼ af de ansatte forsvinder ved naturlig afgang. En reduktion i personalet i denne størrelsesorden vil give anledning til en dårligere skatteligning. Det vil derfor blive lettere for skatteydere og virksomheder at omgå skattelovgivningen og betale mindre i skat. Reduktionen i personalet, der i første omgang fremstår som en besparelse, vil således reelt betyde lavere skatteindtægter, en dårligere offentlig økonomi og dermed en endnu dårligere offentlig service. For at sikre statens skatteindtægter og borgerne en retfærdig skatteligning bør regeringen tænke i et længere perspektiv og begrænse disse personalereduktioner. 3

4 .YDOLWHWLEHVN IWLJHOVHVSROLWLNNHQ LO finder, at mange af de nye initiativer i forbindelse med Velfærdsaftalen i forhold til den aktive beskæftigelsespolitik er fornuftige og nødvendige. Men initiativerne betyder, at der stilles krav om mere kontakt med de ledige samt mere og bedre aktivering. Selv om ledigheden er faldende, så er den resterende gruppe af ledige en mere kompleks gruppe at håndtere for den enkelte sagsbehandler, da de kræver en ekstraordinær indsats. Implementeringen af strukturreformen er fortsat en stor opgave, som både koster penge og tærer på medarbejdernes kræfter. En mulighed er at opprioritere efteruddannelse af sagsbehandlere bl.a. i brugen af trappemodellen, således at jobkonsulenterne er klædt ordentligt på til at få de resterende ledige i beskæftigelse. 8QGJnGREEHOWDUEHMGHLGHVWDWVOLJHVW\UHOVHU En uhensigtsmæssighed i bl.a. de statslige institutioner er manglende samarbejde mellem ressortministerier, som har sammenfald i interesser. Det kan undre, at disse ikke løses, når effektivisering og besparelser i den offentlige sektor har været et gennemgående tema i denne regerings levetid. Af uheldige eksempler kan nævnes arbejdet med kompetenceafklaring, hvor både Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet har sat overlappende forsøg i gang. Dette problem bør løses, inden man overvejer at permanentgøre ordningerne. Realisering af regeringernes innovationsambitioner kræver også, at især Erhvervsministeriet og Videnskabsministeriet arbejder tæt og godt sammen, bl.a. fordi de har mange overlappende ordninger. Det er ikke helt tilfældet i dag, hvor koordinationen og samarbejdet mellem ministerierne til tider er meget begrænset. I denne relation vil en ressortomlægning af jobkort/green-card ordningerne være et relevant eksempel at inddrage. Beskæftigelsesministeriet arbejder i forvejen med at overvåge arbejdsmarkedet og administrerer derfor også Østaftalen. Da jobkort/green-card ordningerne har samme mål som Østaftalen og i sin udformning ligger tæt på denne, så vil det være naturligt, at også jobkort- og green-cardordningerne bliver administreret i Beskæftigelsesministeriets regi. En ressortomlægning vil også kunne betyde, at arbejdskraftindvandring bliver integreret i flaskehalsbekæmpelsen. )ODVNHKDOVEHN PSHOVH Strukturreformen betyder, at en del af de medarbejdere, der skal håndtere den aktive beskæftigelsespolitik fremover ikke har stor erfaring i den almindelige beskæftigelsesrettede indsat, og således ikke fokus på arbejdsmarkedet og flaskehalsbekæmpelse. Hele den forstærkede indsats og omstruktureringen af systemet omkring den aktive beskæftigelsespolitik kræver, at der kommer flere og velkvalificerede sagsbehandlere. I den givne økonomiske situation med højkonjunktur er især flaskehalsbekæmpelse et helt centralt emne. En måde at bekæmpe flaskehalse på er at skabe mere opadgående faglig mobilitet. De, der er i job, opkvalificeres til at kunne varetage nye job på et højere kvalifikationsniveau og dermed skabe plads til ledige med et lavere kvalifikationsniveau. Samtidig skal personer med relevant uddannelse men som arbejder i andre brancher tiltrækkes til flaskehalsområderne. 4

5 )OHUHYRNVHQO UOLQJHLGHQRIIHQWOLJHVHNWRU LO finder, at der fortsat er behov for større ændringer i forhold til brugen af voksenlærlinge i den offentlige sektor, hvorfor kravet om en merindsats på det offentlige område bør fjernes.,qjhqehju QVQLQJHULIRUKROGWLOXGGDQQHOVHDIOHGLJH LO mener ikke, at der længere kan være behov for begrænsningerne i forhold til uddannelse som led i en jobplan ud over 6 uger i første ledighedsperiode. I forbindelse med udmøntningen af velfærdaftalen bør der derfor i det mindste arbejdes på at få begrænsningen i uddannelse udover 6 uger til at ligge inden for de første 9 måneders ledighed frem for de nuværende 12 måneder, da aktivering efter de nye regler fremrykkes til efter 9 måneders ledighed. Der er ikke nogen tiltag på finanslovsforslaget, som peger i retning af, at regeringen vil tage denne problemstilling op. LO bør derfor rejse problemstillingen. (QXGYLGHOVHDIPnOJUXSSHQIRUMREURWDWLRQVRUGQLQJHQ Grupper af LO s medlemmer (fx laboranter, socialpædagoger) vil med den nuværende formulering blive holdt uden for muligheden for at deltage i den, i øvrigt ganske glimrende, nye jobrotationsordning, da de kategoriseres uddannelsesmæssigt over erhvervsuddannelsesniveau. En undersøgelse af muligheden for udvidelse af målgruppen bør derfor hurtigt iværksættes med henblik på implementering og budgettering for Mulighederne for at få afsat midler til denne udvidelse er til stede, idet den nye jobrotationsordning ikke er udmøntet. 9LQWHUE\JJHUL Den offentlige sektor bør i højere grad tilrettelægge sit byggeri med henblik på at udjævne sæsonudsving. Det vil både forebygge de sæsonmæssige flaskehalse og reducere de offentlige udgifter til overførselsindkomster, da vinterbyggeri vil mindske antallet af ledige i vintermånederne. Det bør nøje overvejes, hvordan der kan etableres økonomiske incitamenter, fx via en vinderbyggefond. 6W\UNHWIRUVNQLQJRJLQQRYDWLRQ Finanslovsforslaget for 2007 indeholder en overordnet ramme for, hvordan globaliseringspuljen skal udmøntes: 1 mia. kr. til forskning og 1 mia. kr. til innovation, iværksætteri og uddannelse. Derudover konkretiseres udmøntningen af puljen ikke yderligere i selve finanslovsforslagsteksten. Forventningerne til udmøntningen af globaliseringspuljen vil derfor være meget store: Kan de store ambitioner om at gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige samfund i 2015 indfries? Det skal bemærkes, at der er lagt op til politisk kamp om globaliseringspuljen. Derfor er det langt fra sikkert, at udmøntningen af globaliseringspuljen lander, som regeringen ønsker det. LO s pejlemærker i forhold til efterårets forhandlinger om udmøntning af globaliseringspuljen er følgende: 5

6 At der sker en forhøjelse af både basismidler og konkurrenceudsatte midler. Regeringen ønsker at øge konkurrencen om forskningsmidlerne. Det kan være godt med konkurrence, fordi det kan stimulere forskerne til at yde bedre præstationer og levere stærke forskningsprojekter. Men det må ikke ske på bekostning af den frie forskning og mulighederne for planlægning af langsigtede forskningsprojekter. At øget konkurrence om forskningsmidler sker gradvist, så det ikke hindrer langsigtet planlægning og perspektiv i forskningsprojekter. At der er kvalitet i konkurrencen og gennemsigtighed i de kriterier, man fordeler forskningsmidlerne efter. At øget fokus på den strategiske forskning ikke må føre til en for snæver og kortsigtet satsning. Regeringens øgede fokus på at udpege særlige forskningsområder kan betyde, at den offentlige forskning kan blive trukket i retning af kortsigtede interesser og fokusområder i erhvervslivet - på bekostning af den langsigtede forskning med højt fremtidigt samfundsmæssigt afkast. At den samlede kortlægning og vurdering af erhvervs- og innovationsordninger, som Økonomi- og Erhvervsministeriet har stillet i udsigt igangsætte snarest, så de konkrete ordninger og tiltag, som udmøntningen af globaliseringspuljen fører til, får det rette indhold og sigte. Her bør det afklares, om kortlægningen også dækker innovationsordninger under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Forskning. LO er skeptisk overfor regeringens iværksættersatsninger, og finder ikke belæg for, at det samfundsøkonomisk kan betale sig at give iværksættere særlige økonomiske begunstigelser i form af skattelettelser og lignende. LO ser hellere, at indsatsen begrænses og koncentreres om rådgivningen af og netværket blandt iværksættere 1. At der sker en forhøjelse af innovationsmidlerne, så videnspredning til og innovation i virksomheder styrkes. Desuden skal LO påvirke udviklingen af program for brugerdreven innovation, således at de medarbejdergrupper, som LO repræsenterer, også tilgodeses, jf. fokus på medarbejderdreven innovation. 1 Af globaliseringsudspillet Fremgang, fornyelse og tryghed fremgår det at regeringen ift. iværksætterområdet vil sætte ind på følgende områder: 1. Styrkelse af selvstændighedskultur i skole og undervisning 2. Rådgivning af vejledning 3. Udvikling af iværksætterkompetencer 4. Forbedre adgang til kapital og risikovillige lån etc. 5. Mindske administrative byrder via digitalisering mv. 6

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst

Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Kvalificeret arbejdskraft til en økonomi i vækst Målrettet efteruddannelse til ufaglærte og faglærte skal modvirke flaskehalse på arbejdsmarkedet Ny chance for skolepraktik kvalificeret arbejdskraft til

Læs mere

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse

Prioritering af sundhedsvæsen og forebyggelse Emne: Statens økonomi Område: Stat Udgivet: 21-11-2011 Redigeret: 01-12-2011 Social dumping og arbejdsklausuler ved udbud Aftaleparterne er enige om at fremme brugen af arbejdsklausuler og sociale klausuler

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse

Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse Aftale om mindsket grænsehandel, BoligJobordning og konkrete initiativer til øget vækst og beskæftigelse delaftale om Vækstplan DK Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Orientering 27. november 2013 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2014 Regeringen indgik den 26. november aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst

FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst 11-0770 - JKRO - 23.08.2011 Kontakt: Jens Krogstrup - jkro@ftf.dk - Tlf: 3336 8820 FTF s vurdering af Regeringens plan: Holdbar vækst Regeringens nye vækstplan indeholder en række positive elementer om

Læs mere

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti

Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Evaluering af praktikcentre & udvidet uddannelsesgaranti Gert Nielsen Undervisningsministeriet Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Praktikcentre og uddannelsesgaranti Evaluering

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Uddannelse fremtidssikring mod 2020

Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Uddannelse fremtidssikring mod 2020 Personer med en erhvervsuddannelse udgør i dag den største medarbejdergruppe i det private erhvervsliv. Antallet af personer med en erhvervsuddannelse vil falde med

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften

Presseresumeer. Delaftale om Vækstplan DK. 1. Delaftale om Vækstplan DK. 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften Presseresumeer 1. Delaftale om Vækstplan DK 2. Afskaffelse af sodavandsafgift og sænkning af ølafgiften 3. BoligJobordningen genindføres og udvides i 2013 og 2014 4. Forhøjelse af totalskadegrænsen for

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om:

Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (8. november 2012) Aftaler om Finansloven for

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1

EUD-reform. - med fokus på kvalitet. Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet. Side 1 EUD-reform - med fokus på kvalitet Afdelingschef Lars Mortensen Undervisningsministeriet Side 1 Den smeltende isflage Faldende søgning fra 9./10. kl.: Fra 29 pct. i 2006 til 19 pct. i 2012 Højt frafald:

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge

Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Nyt tilbud i Jobcenter Viborg: Unge i fokus et vejledningstilbud til unge Baggrund I foråret 2013 nedsatte Viborg Byråd en særlig Task Force, som skulle identificere områder med mulighed for forbedring

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser

Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Sagsnr. 10.01-04-1440 Ref. TAH/mbø Revideret 10. november 2005 Nyt fokus på erhvervsrettede videregående uddannelser Handlingsplan for en sammenhængende og styrket ramme for de erhvervsrettede videregående

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling

Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Notat Et bredere universitetsmiljø kan blive styrket med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)'s praksisrettede forskning og formidling Nedenstående udtrykker de synspunkter som SBi's bestyrelse har på

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling

Erfaringer med Jobcentrets garanti for kompetenceudvikling oktober Erfaringer med Jobcentrets for kompetenceudvikling Notatet beskriver erfaringer med Jobcentrets kompetence, som blev indført ved udgangen af for at kunne tilbyde borgerne lettere adgang til netop

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving?

Notat. Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Notat Er jobcentrene klædt på til et økonomisk opsving? Lav ledighed og stigende beskæftigelse er en ønskeposition for dansk økonomi, men det kan blive en kort fornøjelse, for økonomiske opsving har det

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé:

Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Ansøgning til LBR Silkeborg: Videnssekretariat for Jobrotation (1. udkast) 1. Projektresumé: Jobrotationsordningen kan bidrage med både kompetenceløft af arbejdsstyrken og medvirke til at bekæmpe ledigheden.

Læs mere

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.

Erhvervsakademier. Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo. Erhvervsakademier Hvorfor, hvad og hvordan? Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V Tlf. 3524 6000 Fax 3524 6300 www.lo.dk LO s forslag til Erhvervsakademier, oktober 2000 Hvorfor

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

På vej mod et mere samlet og helt Grønland

På vej mod et mere samlet og helt Grønland På vej mod et mere samlet og helt Grønland Forslag til Finanslov 2014 Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq 8. August 2013 Forslag til Finanslov 2014 Behov for handling

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping

Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Styrket indsats mod social dumping Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti Styrket indsats mod social dumping Social dumping er en udfordring på det danske arbejdsmarked.

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus

Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Kommissorium for Arbejdsmarkedspolitisk Forum Aarhus Side 1 af 5 Et velfungerende arbejdsmarked er en forudsætning for udvikling og vækst, samt for at flest mulige borgere kan forsørge sig selv. Et velfungerende

Læs mere

Initiativer på videregående VEU

Initiativer på videregående VEU Initiativer på videregående VEU Regeringen har som mål, at flere faglærte skal have en videregående uddannelse. Det gælder hele vejen rundt i uddannelsessystemet. Der er stor forskel på efter- og videreuddannelsesaktiviteten

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed

Sekretariatet. Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Sekretariatet Forslag til bekæmpelse af langtidsledighed Det, vi foreslår, er i virkeligheden to-delt, dels en egentlig kortsigtet redningsplan for de langtidsledige (gældende for november 2012- december

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer

Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Fælles ungeindsats for Østdanmark Oversigt over nuværende og kommende initiativer Maj 2015 Dette notat er en oversigt over aktuelle indsatser og initiativer, som parterne bag netværket En fælles ungeindsats

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget.

Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Sundhedsordninger Samlet dokument over høringssvar fra Magistratsafdelingerne, Århus Havn og FællesMED-udvalget. Magistratens 1. Afdeling Magistratens 1. Afdeling tilslutter sig ønsket om at sætte mere

Læs mere

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN

Kort og godt. om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN Kort og godt om de lokale bestyrelsers opgaver efter globaliseringsaftalen GLOBALISERINGSAFTALEN 1 Indledning Aftalen om globaliseringspuljen i forbindelse med Finanslov 2010 udløste mange midler til erhvervsuddannelserne.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere