fortsat have særlig fokus på initiativer, der ikke er indeholdt i Velfærdsforliget eller omfattet af globaliseringspuljen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fortsat have særlig fokus på initiativer, der ikke er indeholdt i Velfærdsforliget eller omfattet af globaliseringspuljen."

Transkript

1 Sagsnr Ref. MWU/kfr Den 3. oktober 2006 /2 VIRUVODJLIRUKROGWLOILQDQVORY I forbindelse med forhandlingerne om finanslov 2007 vil LO sætte fokus på 4 hovedtemaer: Implementering af velfærdsaftalen og VEU, kvalitet i den offentlige service, flaskehalsbekæmpelse og styrket forskning og innovation.,psohphqwhulqjdiyhoi UGVDIWDOHQRJ9(8 Initiativerne under velfærdsaftalen, globalisering og VEU er (stort set) finansieret gennem de uudmøntede reserver, som er afsat på finanslovforslaget. Herudover vil LO under overskrifterne IUHPWLGVVLNULQJDIHUKYHUYVXGGDQQHOVHUQHogVW\UNHWYRNVHQRJHIWHUXGGDQQHOVH fortsat have særlig fokus på initiativer, der ikke er indeholdt i Velfærdsforliget eller omfattet af globaliseringspuljen. )UHPWLGVVLNULQJDIHUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH LO vil i særlig grad fokusere på et kvalitetsløft på følgende områder: 0LQGUHIUDIDOGSnHUKYHUYVXGGDQQHOVHU Der skal sættes ind på en bred front for at forhindre det store frafald på erhvervsuddannelserne. Bl.a. skal der oprettes flere indgange til grundforløbet, som også skal vare længere og være mere strukturerede. Frafaldstruede unge skal have øget voksenstøtte både under skoleophold og i praktik, samarbejdet om undervisningen på skole og i virksomheder skal forbedres, og de unge skal have tilbud om rådgivning til løsning af personlig problemer. 8QGHUYLVQLQJSnK MHUHQLYHDX Inden for nogle brancher er der efterspørgsel efter erhvervsuddannelser med et højere kompetenceniveau, og skolerne skal derfor forpligtes til at tilbyde undervisning på et højere niveau i relevante uddannelser. +HOKHGVRULHQWHUHWXQGHUYLVQLQJ Undervisningen skal tage afsæt i relevante faglige problemstillinger inden for brancherne og tilrettelægges helhedsorienteret med inddragelse af både erhvervsfag og almene fag. Erhvervsskolernes lærere skal efteruddannes, og de skal have kendskab til den seneste udvikling inden for faget eller branchen. 5HHOXGGDQQHOVHVJDUDQWLRJSUDNWLNVNDEHQGHDNWLYLWHWHU En reel uddannelsesgaranti med ret til både skoleundervisning og praktik gør det nødvendigt med et permanent højt udbud af praktikpladser - også i lavkonjunkturer. Erhvervsskolernes og faglige udvalgs praktikpladsskabende aktiviteter skal øges, og der skal indledes forsøg med at udvikle praktikcentre, der kan bidrage til praktikoplæringen, bl.a. inden for brancher uden tradition for praktikpladser. 9LGHQFHQWHU±VLNULQJDINYDOLWHWLHUKYHUYVXGGDQQHOVHUQH

2 Erhvervsuddannelserne skal uddanne til fremtidens arbejdsmarked og uddannelsesdække større dele af arbejdsmarkedet. Udviklingen af uddannelserne skal bygge på relevant og aktuel forskning og analyse af det fremtidige kompetencebehov på arbejdsmarkedet og erhvervsuddannelserne. Et videncenter skal formidle forskningsresultater og analyser til de relevante aktører. NRQRPLVNOLJHVWLOOLQJDIGHJ\PQDVLDOHXGGDQQHOVHU Uddannelse er et af de områder, der har oplevet besparelser med forringelser til følge i form af bl.a. højere klassekvotienter. Fx har hhx-uddannelserne igennem mange år kørt med underskud. Selv om skolerne har overført midler fra andre uddannelser som fx erhvervsuddannelserne, har konsekvensen bl.a. været markant højere klassekvotienter end i det almene gymnasium, ringe vikardækning, mindre efteruddannelse og forberedelsestid til lærerne, længere tid mellem fornyelse af undervisningsmidlerne osv. LO foreslår, at hhxuddannelserne får et markant kvalitetsløft ved at gennemføre en økonomisk ligestilling af de gymnasiale uddannelser. 6W\UNHWYRNVHQRJHIWHUXGGDQQHOVH %HGUHYHMOHGQLQJ LO foreslår, at uddannelsesinstitutionernes muligheder for opsøgende indsats i forhold til hele VEU-området forbedres. Det foreslås, at der gives mulighed for at etablere særlige VEU-opsøgende teams, som i lighed med FVU-teams og i samarbejde med disse har til opgave at bidrage til planlægning og afholdelse af relevante uddannelsesaktiviteter for især kortuddannede medarbejdere på mindre og mellemstore virksomheder. Desuden foreslås oprettet et nationalt råd for vejledning og rådgivning. Med henblik på at styrke voksenvejledning og rådgivning skal den lokale og regionale indsats forankres på nationalt niveau i et Fællessekretariat for vejledning og rådgivning. Til fællessekretariatet knyttes et rådgivende organ, Vejledningsrådet, med repræsentation fra Undervisnings-, Beskæftigelses- og Erhvervsministeriet samt arbejdsmarkedets parter. Vejledningsrådet/ Fællessekretariatet får bl.a. ansvaret for den internetportal, den hotline og det videncenter om kompetenceudvikling, som er foreslået i regeringens velfærdsoplæg. Lignende koordination kan efterfølgende iværksættes på regionalt niveau. )RUEHGULQJDIGH NRQRPLVNHUDPPHYLONnUIRUHUKYHUYVUHWWHWYRNVHQRJHIWHUXGGDQQHOVH De uddannelsesinstitutioner, der udbyder og afholder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, har alle gennem flere år tilkendegivet at de økonomiske rammevilkår for udbud af AMU bør forbedres, hvis AMU-aktiviteteten fortsat skal udvikles og ikke afvikles. I slutdokumentet fra Trepartsudvalget er dette også angivet som et prioriteret indsatsfelt. LO finder derfor, at der i finansloven for 2007 bør afsættes midler, der sikrer forbedring og genopretning af taksterne på det erhvervsrettede VEU-område, således at der tilføres ca. 60 mio. kr. )RUEHGULQJDIGHQ NRQRPLVNHVW\ULQJVPRGHODIWDOHPRGHOOHQ Den økonomiske aftalemodel for institutionernes forbrug bør revideres, så skolerne ikke straffes unødigt hårdt ved at miste 10 pct. af bevillingen, hvis de overskrider det budgetterede. Det er helt afgørende, at efterspørgslen øges, og at der således bliver tale om en aktivitetsfremgang i Ligesom den såkaldte tompladsordning ligeledes bør genindføres på 2

3 vilkår, der ikke medfører misbrug fra virksomhedernes side, men er til glæde for deltagerne. )RUEHGULQJDIWDNVWJUXQGODJHWIRUPHUNRQRP Med takstforringelserne på 3 pct. på åben uddannelse og skolernes frie prisfastsættelse, vil bl.a. merkonomuddannelserne, som især er attraktive for mange af LO s medlemmer, risikere en økonomisk fordyrelse. LO ønsker, at især taksterne på merkonom forbedres, så de økonomiske vilkår for deltagelse ikke yderligere forringes..ydolwhwlghqriihqwoljhvhuylfh Det seneste års fødevareskandaler har for alvor sat fokus på kvaliteten i den offentlige indsats og service. Men det er ikke kun på fødevareområdet, at den er gal. Beretninger om et stigende antal arbejdsulykker og daglige problemer med togdriften giver et indtryk af, at års besparelser nu kan mærkes. Et overlappende problem i forhold til den stramme udgiftspolitik, regeringen har praktiseret siden 2001, er kvalitetsproblemerne i en række af de statslige styrelser. Regeringen har ligeledes strammet kommunernes økonomi, hvilket kan mærkes i de kommunale institutioner. Udmøntningen af de nye initiativer i relation til velfærdsaftalen og aftalen om VEU, som ikke er finansieret af globaliseringspuljen, vil skulle finansieres ved modgående besparelser. Det kan derfor være svært at undgå yderligere kvalitetsforringelser i den offentlige sektor fremover. LO vil i forbindelse med finanslovsforhandlingerne derfor sætte fokus på kvaliteten i den offentlige service. (IIHNWLYI GHYDUHNRQWURO±DOOHUHGHL Regeringen har igangsat en undersøgelse af fødevarekontrollen, som foreligger i efteråret Undersøgelsen ventes at give anledning til flere initiativer, herunder en mere effektiv kontrol. Allerede i finansloven for 2007 bør der dog afsættes en ramme til at tage højde for disse nye initiativer. 7RJWLOWLGHQ Allerede i 2007 bør der afsættes midler til en kraftig renovering af både skinnenet og signaler med henblik på hurtigt at forbedre regulariteten i togdriften. Regularitet har stor betydning for såvel arbejdsmarkedets funktionsmåde som lønmodtagerfamiliernes trivsel. 0HUHSHUVRQDOHLVNDWWHIRUYDOWQLQJHQ I forslaget til finanslov 2007 skærer regeringen hårdt i personaleantallet i Skatteforvaltningen. De kommende år budgetteres med, at ¼ af de ansatte forsvinder ved naturlig afgang. En reduktion i personalet i denne størrelsesorden vil give anledning til en dårligere skatteligning. Det vil derfor blive lettere for skatteydere og virksomheder at omgå skattelovgivningen og betale mindre i skat. Reduktionen i personalet, der i første omgang fremstår som en besparelse, vil således reelt betyde lavere skatteindtægter, en dårligere offentlig økonomi og dermed en endnu dårligere offentlig service. For at sikre statens skatteindtægter og borgerne en retfærdig skatteligning bør regeringen tænke i et længere perspektiv og begrænse disse personalereduktioner. 3

4 .YDOLWHWLEHVN IWLJHOVHVSROLWLNNHQ LO finder, at mange af de nye initiativer i forbindelse med Velfærdsaftalen i forhold til den aktive beskæftigelsespolitik er fornuftige og nødvendige. Men initiativerne betyder, at der stilles krav om mere kontakt med de ledige samt mere og bedre aktivering. Selv om ledigheden er faldende, så er den resterende gruppe af ledige en mere kompleks gruppe at håndtere for den enkelte sagsbehandler, da de kræver en ekstraordinær indsats. Implementeringen af strukturreformen er fortsat en stor opgave, som både koster penge og tærer på medarbejdernes kræfter. En mulighed er at opprioritere efteruddannelse af sagsbehandlere bl.a. i brugen af trappemodellen, således at jobkonsulenterne er klædt ordentligt på til at få de resterende ledige i beskæftigelse. 8QGJnGREEHOWDUEHMGHLGHVWDWVOLJHVW\UHOVHU En uhensigtsmæssighed i bl.a. de statslige institutioner er manglende samarbejde mellem ressortministerier, som har sammenfald i interesser. Det kan undre, at disse ikke løses, når effektivisering og besparelser i den offentlige sektor har været et gennemgående tema i denne regerings levetid. Af uheldige eksempler kan nævnes arbejdet med kompetenceafklaring, hvor både Beskæftigelsesministeriet og Undervisningsministeriet har sat overlappende forsøg i gang. Dette problem bør løses, inden man overvejer at permanentgøre ordningerne. Realisering af regeringernes innovationsambitioner kræver også, at især Erhvervsministeriet og Videnskabsministeriet arbejder tæt og godt sammen, bl.a. fordi de har mange overlappende ordninger. Det er ikke helt tilfældet i dag, hvor koordinationen og samarbejdet mellem ministerierne til tider er meget begrænset. I denne relation vil en ressortomlægning af jobkort/green-card ordningerne være et relevant eksempel at inddrage. Beskæftigelsesministeriet arbejder i forvejen med at overvåge arbejdsmarkedet og administrerer derfor også Østaftalen. Da jobkort/green-card ordningerne har samme mål som Østaftalen og i sin udformning ligger tæt på denne, så vil det være naturligt, at også jobkort- og green-cardordningerne bliver administreret i Beskæftigelsesministeriets regi. En ressortomlægning vil også kunne betyde, at arbejdskraftindvandring bliver integreret i flaskehalsbekæmpelsen. )ODVNHKDOVEHN PSHOVH Strukturreformen betyder, at en del af de medarbejdere, der skal håndtere den aktive beskæftigelsespolitik fremover ikke har stor erfaring i den almindelige beskæftigelsesrettede indsat, og således ikke fokus på arbejdsmarkedet og flaskehalsbekæmpelse. Hele den forstærkede indsats og omstruktureringen af systemet omkring den aktive beskæftigelsespolitik kræver, at der kommer flere og velkvalificerede sagsbehandlere. I den givne økonomiske situation med højkonjunktur er især flaskehalsbekæmpelse et helt centralt emne. En måde at bekæmpe flaskehalse på er at skabe mere opadgående faglig mobilitet. De, der er i job, opkvalificeres til at kunne varetage nye job på et højere kvalifikationsniveau og dermed skabe plads til ledige med et lavere kvalifikationsniveau. Samtidig skal personer med relevant uddannelse men som arbejder i andre brancher tiltrækkes til flaskehalsområderne. 4

5 )OHUHYRNVHQO UOLQJHLGHQRIIHQWOLJHVHNWRU LO finder, at der fortsat er behov for større ændringer i forhold til brugen af voksenlærlinge i den offentlige sektor, hvorfor kravet om en merindsats på det offentlige område bør fjernes.,qjhqehju QVQLQJHULIRUKROGWLOXGGDQQHOVHDIOHGLJH LO mener ikke, at der længere kan være behov for begrænsningerne i forhold til uddannelse som led i en jobplan ud over 6 uger i første ledighedsperiode. I forbindelse med udmøntningen af velfærdaftalen bør der derfor i det mindste arbejdes på at få begrænsningen i uddannelse udover 6 uger til at ligge inden for de første 9 måneders ledighed frem for de nuværende 12 måneder, da aktivering efter de nye regler fremrykkes til efter 9 måneders ledighed. Der er ikke nogen tiltag på finanslovsforslaget, som peger i retning af, at regeringen vil tage denne problemstilling op. LO bør derfor rejse problemstillingen. (QXGYLGHOVHDIPnOJUXSSHQIRUMREURWDWLRQVRUGQLQJHQ Grupper af LO s medlemmer (fx laboranter, socialpædagoger) vil med den nuværende formulering blive holdt uden for muligheden for at deltage i den, i øvrigt ganske glimrende, nye jobrotationsordning, da de kategoriseres uddannelsesmæssigt over erhvervsuddannelsesniveau. En undersøgelse af muligheden for udvidelse af målgruppen bør derfor hurtigt iværksættes med henblik på implementering og budgettering for Mulighederne for at få afsat midler til denne udvidelse er til stede, idet den nye jobrotationsordning ikke er udmøntet. 9LQWHUE\JJHUL Den offentlige sektor bør i højere grad tilrettelægge sit byggeri med henblik på at udjævne sæsonudsving. Det vil både forebygge de sæsonmæssige flaskehalse og reducere de offentlige udgifter til overførselsindkomster, da vinterbyggeri vil mindske antallet af ledige i vintermånederne. Det bør nøje overvejes, hvordan der kan etableres økonomiske incitamenter, fx via en vinderbyggefond. 6W\UNHWIRUVNQLQJRJLQQRYDWLRQ Finanslovsforslaget for 2007 indeholder en overordnet ramme for, hvordan globaliseringspuljen skal udmøntes: 1 mia. kr. til forskning og 1 mia. kr. til innovation, iværksætteri og uddannelse. Derudover konkretiseres udmøntningen af puljen ikke yderligere i selve finanslovsforslagsteksten. Forventningerne til udmøntningen af globaliseringspuljen vil derfor være meget store: Kan de store ambitioner om at gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige samfund i 2015 indfries? Det skal bemærkes, at der er lagt op til politisk kamp om globaliseringspuljen. Derfor er det langt fra sikkert, at udmøntningen af globaliseringspuljen lander, som regeringen ønsker det. LO s pejlemærker i forhold til efterårets forhandlinger om udmøntning af globaliseringspuljen er følgende: 5

6 At der sker en forhøjelse af både basismidler og konkurrenceudsatte midler. Regeringen ønsker at øge konkurrencen om forskningsmidlerne. Det kan være godt med konkurrence, fordi det kan stimulere forskerne til at yde bedre præstationer og levere stærke forskningsprojekter. Men det må ikke ske på bekostning af den frie forskning og mulighederne for planlægning af langsigtede forskningsprojekter. At øget konkurrence om forskningsmidler sker gradvist, så det ikke hindrer langsigtet planlægning og perspektiv i forskningsprojekter. At der er kvalitet i konkurrencen og gennemsigtighed i de kriterier, man fordeler forskningsmidlerne efter. At øget fokus på den strategiske forskning ikke må føre til en for snæver og kortsigtet satsning. Regeringens øgede fokus på at udpege særlige forskningsområder kan betyde, at den offentlige forskning kan blive trukket i retning af kortsigtede interesser og fokusområder i erhvervslivet - på bekostning af den langsigtede forskning med højt fremtidigt samfundsmæssigt afkast. At den samlede kortlægning og vurdering af erhvervs- og innovationsordninger, som Økonomi- og Erhvervsministeriet har stillet i udsigt igangsætte snarest, så de konkrete ordninger og tiltag, som udmøntningen af globaliseringspuljen fører til, får det rette indhold og sigte. Her bør det afklares, om kortlægningen også dækker innovationsordninger under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Forskning. LO er skeptisk overfor regeringens iværksættersatsninger, og finder ikke belæg for, at det samfundsøkonomisk kan betale sig at give iværksættere særlige økonomiske begunstigelser i form af skattelettelser og lignende. LO ser hellere, at indsatsen begrænses og koncentreres om rådgivningen af og netværket blandt iværksættere 1. At der sker en forhøjelse af innovationsmidlerne, så videnspredning til og innovation i virksomheder styrkes. Desuden skal LO påvirke udviklingen af program for brugerdreven innovation, således at de medarbejdergrupper, som LO repræsenterer, også tilgodeses, jf. fokus på medarbejderdreven innovation. 1 Af globaliseringsudspillet Fremgang, fornyelse og tryghed fremgår det at regeringen ift. iværksætterområdet vil sætte ind på følgende områder: 1. Styrkelse af selvstændighedskultur i skole og undervisning 2. Rådgivning af vejledning 3. Udvikling af iværksætterkompetencer 4. Forbedre adgang til kapital og risikovillige lån etc. 5. Mindske administrative byrder via digitalisering mv. 6

Danmarks strategi for livslang læring -

Danmarks strategi for livslang læring - Udkast Danmarks strategi for livslang læring - Uddannelse og livslang opkvalificering for alle Regeringens redegørelse til EU-kommissionen Januar 2007 Redegørelsen er udarbejdet af Undervisningsministeriet

Læs mere

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation

April 2007. Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation April 2007 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 19. april 2007 1 Ledelse, medarbejderinddragelse og motivation Høj kvalitet i den offentlige

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Konkurrenceevneredegørelse 2008

Konkurrenceevneredegørelse 2008 08-1021 10.06.2008 Kontakt: Sekretariatet - Tlf: 3336 8800 Konkurrenceevneredegørelse 2008 Regeringens Konkurrenceevneredegørelse giver en årlig belysning af Danmarks konkurrenceevne og er en del af grundlaget

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti om fremtidig indvandring Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om initiativer til sikring af fremtidens velstand og velfærd og investeringer

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Erhvervsvilkår og finansiering

Erhvervsvilkår og finansiering 9. november 2011 Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til aftalen om finansloven for 2011 Dansk Erhverv glæder sig over finanslovsaftalen for 2011. Vækstinitiativer, der vil styrke konkurrenceevne Aftalen

Læs mere

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING

FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING Endelig udgave tiltrådt EM/04 FREMGANG GENNEM UDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING VISIONER, MÅL OG INITIATIVER UNGDOMSUDDANNELSER STUDIEFORBEREDENDE UDDANNELSER ERHVERVSFAGLIGE GRUNDUDDANNELSER OG ARBEJDSMARKEDET

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

1. Den økonomiske politik

1. Den økonomiske politik 1. Den økonomiske politik Dansk økonomi er landet oven på finanskrisens massive økonomiske tilbageslag. Meget tyder på, at bunden er nået men der er betydelig usikkerhed om, hvorvidt der vil udvikle sig

Læs mere

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd

KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk Produktionsnr. 816740 ISBN 978-87-92460-57-8 Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Vilje til Velfærd Kommuneforlaget A/S 2010 KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Foto: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt

Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 2006 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd kort fortalt Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne

Virksomheder i Vækst. 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Virksomheder i Vækst 27 forslag der skaber vækst og produktivitet i virksomhederne Marts 2014 Forord Danmark er et rigt land med overskud på betalingsbalancen og høj innovationsevne, men der er også advarselslamper,

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere