Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende:martin Merrild forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af punkterne Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 201 Orientering Analyse af teknisk service Kontrol af snyd med offentlige ydelser Vision videre forløb Kunstudvalget - kørsel til møder og besigtigelser Samarbejdsaftale med Turistgruppen Vestjylland for Samarbejdsaftale om erhvervsservice i 2007 mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland Forretningsorden for Struer Byråd (FJ) Bygningsforbedringsudvalg - godkendelse af forretningsorden Likviditet og resultater pr. 31. juli

2 Indholdsfortegnelse 211 Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget Løbetidsforlængelse på kommunens lån Budget , hele kommunen Kasse- og regnskabsregulativet, forslag til ændring af bilag 10.5 Opbevaring og registrering af midler mv Den Selvejende institution Struer Museums regnskab Den Selvejende instituion Struer Museums budget Karup Lufthavn, regnskab Naturgas Midt-Nord I/S, regnskab Struer Boligselskab, årsregnskab Boligselskabet MidtVest, regnskab Ensemble Midt/Vest - godkendelse af regnskab Godkendelse af Helhedsplanen for Grønnedal og kommunalt bidrag Godkendelse af skema C / Byggeregnskab for Lejerbos 14 familieboliger på Vinkelvej 5-7, afdeling Godkendelse af skema C / Byggeregnskab for lejerbos 14 almene familieboliger på Vinkelvej 2-6, afdeling Henvendelse fra Struer Boligselskab vedrørende opførelse og drift af 206 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 2

3 Indholdsfortegnelse plejeboliger 226 Forsikringer - årsrapport 2006 fra Willis Høring fra Skat om udvidelse af spilleautomater hos Bogart Midlertidig udvidelse af personalestaben der varetager forebyggende hjemmebesøg Ansøgning om overførsel af lønoverskud fra Industrivej Aftale om biblioteksbetjening af Bang & Olufsen Godkendelse af vedtægter for Aalkjærsmindes Gave- og Arvekonto Forskønnelse af Holstebrovej og etablering af støjafskærmning mod Grønningen (fj) Udlæg af nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen - 3. fase Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 292 for et område til ældrecenter og almene plejeboliger ved Voldgade i Struer med tilhørende kommuneplantillæg nr Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 293 for Oddesund Nord Erhvervsog Lystbådehavn og tilhørende kommuneplantillæg nr Optagelse af Nørgårdvej fra viadukten til stranden som offentlig vej Frigivelse af midler til istandsættelse af Mellemvej Byens rum, frigivelse af midler 217 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 3

4 Indholdsfortegnelse 239 Vision 2020 for Struer Byråd, TMU's område Frit valg på ældreområdet Udmøntning af ældrepuljen for Lukket punkt: Forespørgsel om grundsalg (mh) Lukket punkt: Ekspropriation af areal Lukket punkt: Ansøgning om midler til opnormering Lukket punkt: Valg af totalentreprenør 225 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 4

5 A Orientering Kommunaldirektøren: Orienterede om forholdene vedr. Enggade 5 Modtaget forespørsel om køb af ejendom Stor interesse for materialet vedr. køb af grundene i Gimsing Henvendelse fra Holstebro Kommune vedr. Struer Kommunes interesse omkring Skærum Mølle (Folkeuniversitetscentret) Borgmesteren: Byrådets udflugt den 10. august var en succes - indarbejdes fremadrettet i mødekalenderen Deltaget i møde med Miljøministeren vedr. vindmøller - 22 borgmestre deltog. Et godt og givtigt møde - hvor borgmestrene argumenterede for opsætning på relativt øde og ubenyttede arealer G Analyse af teknisk service På sit møde den (24. januar 2007, sag nr. 32) godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget kommissoriet for kvalitetsudviklingsprojektet vedrørende teknisk service. Det indebar, at projektet skulle afrapporteres til direktionen inden den 1. juli. Den 16. maj besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget (sag nr. 146), at der skulle inddrages ekstern konsulentbistand i forbindelse med projektet. På daværende tidspunkt var projektarbejdet så fremskredet, at arbejdsgruppen besluttede at afslutte arbejdet med rapporten som oprindeligt forudsat, hvorefter den eksterne konsulent kan inddrages i en efterfølgende fase til at regne på de økonomiske og personalemæssige konsekvenser af arbejdsgruppens forslag til effektivisering af området. Arbejdsgruppen anser rekruttering og fastholdelse af medarbejder inden for den tekniske service for at være den største aktuelle udfordring. Med det udgangspunkt har arbejdsgruppen udarbejdet en række forslag til effektivisering og udvikling af området. Fra arbejdsgruppen indstilles: at direktionen godkender rapporten som fase 1 af kvalitetsudviklingsprojektet vedrørende effektivisering af teknisk service m.v. at direktionen tager stilling til det videre forløb herunder inddragelse af ekstern bistand i en efterfølgende fase 2. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 182

6 Direktionen udsatte sagen i mødet den 12. juli, hvorefter Keld Vagner Jensen har udarbejdet et forslag (vedhæftes som bilag) til Direktionens anbefaling til det videre forløb Direktionen godkendte (2. august 2007, sag nr. 10) vedlagte notat. Direktionen sender (2. august 2007, sag nr. 10) sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget ledsaget af Direktionens bemærkninger. Sendes tilbage til arbejdsgruppen, som anmodes om at beskrive modellen med udgangspunkt i Direktionens notat G Kontrol af snyd med offentlige ydelser BorgerservicechefPer Søegaard fremsender i skrivelse af 10. juli en resultatopgørelse over indsatsen vedr. kontrol af snyd med offentlige ydelser for 1. halvår af 2007 m.v. Vedlagte kvartalsopgørelsen for april kvartal viser et resultat på godt kr. og et halvårsresultat i første halvår 2007 på godt 1,7 mio.kr. Direktionen sender (2. august 2007, sag nr. 9) sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering. Til orientering G Vision videre forløb Resumé Byrådet fastsatte med udgangspunkt i en rapport fra Lundgaard konsulenterne af 26. marts - sine visioner, holdninger og mål frem mod Der ønskes med dette punkt en drøftelse af, hvorledes vi rent faktisk kommer videre med den faktuelle bearbejdning og omsætning af rapportens indhold. Direktionen besluttede (2. august 2007, sag nr. 18) at forelægge rapporten for alle fagudvalgene med henblik på at gennemgå deres respektive ressortområder Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 183

7 Direktionen anbefaler samtidig at der foretages en redaktionel, realistisk og læsevenlig gennemgang af visionerne, således disse vil kunne offentliggøres Deadline foreslås anlagt således, at vision 2020 kan endelig vedtages sammen med budgettet Direktionens anbefaling godkendt, med den tilføjelse at fokus fastholdes på, at der er tale om en visionsproces G Kunstudvalget - kørsel til møder og besigtigelser Resumé Der er ikke afsat økonomiske midler på Kunstudvalgets budget til dækning af kørsel til møder og besigtigelsesture. Der kan dog udbetales rejsegodtgørelse efter gældende regler til besigtelsesture, som er godkendt af borgmesteren. Kunstudvalget har tre medlemmer. Sten Longfors, som er valgt på Thyholm, har 6. maj 2007 henvendt sig til Kulturudvalget med anmodning om, at de udgifter han har til kørsel i forbindelse med møder og besigtigelser refunderes af Struer Kommune og overvejer at trække sig som medlem af Kunstudvalget, hvis ikke han gives mulighed for refusion af kørselsudgifter. Kunstudvalgets retningslinier på området er klare, og sagen er derfor i samråd med ansvarlig direktør og borgmester afsluttet ved brev herfra af 25. maj 2007 med accept af udtrædelse af udvalget og med refusion af hidtil kørte 56 km. I brev af 12. juni 2007 giver Sten Longfors udtryk for, at sagen fra start burde være besvaret af Kulturudvalget. Bilagsliste Brev af 6. maj 2007 fra Sten Longfors Fra Sten Longfors til borgmesteren Retningslinier for Kunstudvalget Kunstudvalgets vedtægter tilrettes således der stilles et rammebeløb til rådighed for transportgodtgørelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 184

8 P Samarbejdsaftale med Turistgruppen Vestjylland for Siden efteråret 2006 har kommunerne langs vestkysten fra Thisted til Tønder drøftet mulighederne for at videreføre samarbejdet omkring Turistgruppen Vestjylland (TGV). Målet for det turistmæssige samarbejde er at: - antallet af overnatninger i Vestkystkommunerne vokser mere end landsgennemsnittet - Vestkystkommunerne samarbejder om nærmarkedsføring på nærmarkederne for at sikre synlighed og fællesprofil - gennem viden, produktudvikling og innovation skabes fælles fundament for udvidelse af sæsoner og helårsturisme - koordinere indsatsen så viden og ressourcer udnyttes og at offentlig og privat samarbejde intensiveres således, at der opnås større effekt af hver investeret krone. TGV har over 16 år opbygget en betydelig viden om turismen i Vestjylland og har iværksat store tværregionale projekter. TGV har modtaget et basistilskud på 2,6 mio. kr. årligt, svarende til 66 pct. af organisationens kapacitetsomkostninger. Herudover har TGV haft mulighed for at søge projektmidler til udviklings- og markedsføringsaktiviteter hos amter, fonde og EU etc. Der er nu opnået enighed om en samarbejdsmodel, der fastlægger vægtningskriterier for Vestkystkommunernes økonomiske deltagelse, tidsperioden og repræsentation i bestyrelsen for TGV. Modellen for det fremtidige samarbejde fremsendes nu til kommunerne med anmodning om, at de inden den 1. juli 2007 giver en tilbagemelding om deres deltagelse i TGV. Modellen indeholder en økonomifordeling mellem kommunerne, som ikke alene baseres på indbyggertal, men også tager højde for hvor meget turisterhvervet og attraktioner indgår i erhvervsstrukturen i de enkelte kommuner. Endvidere er der forudsat en fleksibel model med udgangspunkt i køb af konkrete ydelser indenfor udvikling og markedsføring, som tilpasses de enkeltes kommuners behov. Disse aktiviteter udgør 2/3 af kommunernes årlige udgift og medvirker til at sikre kontinuitet og fastholdelse af viden omkring udvikling kystturisme. Den sidste 1/3 af kommunernes bidrag anvendes til direkte kontingent og dækning af kapacitetsomkostninger i TGV. I 2008 er der dog kontingentfrihed for denne 1/3, da beløbet vil blive dækket af organisationens egenkapital. Kontingentet og de kommunale aktiviteter forventes at udgøre ca. 2,6 mio. kr. årligt svarende til den tidligere basisfinansiering fra de to amter. Aftalen indebærer, at en 1/3 af finansieringen anvendes til markedsføring og profilering af kommunens natur- og kulturværdier. Det er kun kommunens ikke kommercielle værdier som profileres. Overnatningsvirksomheder, kommercielle attraktioner og oplevelser betaler selv for egen profilering. Endvidere anvendes 1/3 til køb af timer til udviklingsaktiviteter/projekter. Kommunen kan vælge at anvende timerne i samarbejde med nabokommuner eller hele fællesområdet til fælles projekter. Bidraget kan også bruges som egenfinansiering (i form af timer) til EU-projekter, landdistriktsudvikling, regionale projekter eller lignende, hvor der er krav om kommunal egenfinansiering. Tidsperioden er aftalt til med en evaluering ultimo 2009 eller primo 2010, hvor Struer Kommunes andel udgør kr. pr. år (dog kun kr. i 2008 pga. kontingentfrihed). Såfremt Struer Kommune vælger at deltage i samarbejdet omkring TGV, kan der peges på to muligheder for den kommunale medfinansiering: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 185

9 1. Økonomiudvalget finansierer og prioriterer beløbet indenfor den nuværende økonomiske ramme til erhvervsudvikling og turisme. 2. At der laves udviklingsblok og rammeudvidelse på ovennævnte beløb i budget 2008 på området for erhvervsudvikling og turisme. Supplerende oplysninger Turistgruppen Vestjylland afholder generalforsamling den 7. september 2007 samt forventelig ekstraordinær generalforsamling den 21. september 2007 med det formål at ændre vedtægter og foretage nyvalg til bestyrelsen. Notat om fremtidigt samarbejde og forslag til nye vedtægter for TGV ligger på sagen. Økonomi- og erhvervsudvalget i Lemvig Kommune har godkendt at Lemvig Kommune deltager i samarbejdet. Det indstilles, at - Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsarbejdsaftalen med TGV og meddeler dette til Turistgruppen Vestjylland inden den 1. juli den kommunale medfinansiering på kr. i 2008 og kr. i henholdsvis 2009 og 2010 afklares i forbindelse med budgetproceduren for Indstilles til Byrådets godkendelse P Samarbejdsaftale om erhvervsservice i 2007 mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland blev en realitet pr. 1. januar Dermed blev al offentlig erhvervsservice samlet under kommunalt ansvar i den midtjyske region. Formålet hermed er at bane vejen til bedre og mere målrettede tilbud til iværksættere og virksomheder. Det nye væksthus og det enstrengede system, hvor den lokale og den specialiserede erhvervsservice skal fungere i et meget tæt samspil indeholder en række nye perspektiver for at forbedre vækstbetingelserne lokalt og regionalt. Konkret skal dette ske gennem samarbejdsaftaler mellem væksthuset og de lokale erhvervskontorer i Midtjylland. Nordvestjysk Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland har derfor indgået en samarbejdsaftale for perioden 1. januar 2007 til 31. december Formålet med aftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner, i form af vejledning/problemafklaring og overblik over relevante muligheder for rådgivning og videre udvikling. Et af Nordvestjysk Erhvervsråds indsatsområder er at vejlede lokale iværksættere og virksomheder samt at initiere og drive udviklingsprojekter. Aftalen indebærer, at Væksthus Midtjylland i samarbejde med erhvervsrådet udfører specialiseret erhvervsservice i de tre kommuner. Formålet hermed er at problemafklare og vejlede iværksættere og virksomheder med vækstambitioner, der opfylder mindst et af følgende kriterier: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 186

10 - iværksættere og eksisterende virksomheder med mindre end syv ansatte med ambition om at beskæftige mindst 10 ansatte inden for tre år efter henvendelse til væksthuset - eksisterende virksomheder med mindst syv ansatte med ambition om vækst på mindst 60 % i antal ansatte inden tre efter henvendelse til væksthuset - iværksættere og eksisterende virksomheder, der har vækstambitioner - iværksættere og eksisterende virksomheder, der af andre grunde anses for at have et vækstpotentiale, f.eks. en særlig høj indtjening pr. medarbejder Der er aftalt følgende effektmål for den specialiserede erhvervsservice: - mere end 80 % af vejledte iværksættere og eksisterende virksomheder med vækstambitioner skal være tilfredse eller meget tilfredse - vejledte iværksættere og virksomheder med vækstambitioner skal opleve en vækst på min. 15 % i omsætning og indtjening i perioden 1. januar 2007 til senest til senest 31. maj 2008 Parterne forpligter sig til at holde høj synlighed omkring samarbejdet. Indgangen for iværksættere og virksomheder til den offentlige erhvervsservice i Nordvestjylland skal være det lokale erhvervskontor i Nupark. Her foretages en screening af behovet for vejledning, og hvis der er brug for specialiseret erhvervsservice kontaktes Væksthus Midtjylland, der har hovedkontor i Århus og en filial i Herning. Samarbejdsaftalen er et led i strukturreformen, hvor kommunerne pr. 1. januar 2007 har overtaget ansvaret for den offentlige erhvervsservice. Det sker dog i en overgangsordning frem til udgangen af 2010, hvor staten har lavet aftaler med landets fem regionale iværksætterhuse, og herunder Væksthus Midtjylland. Efter 2010 overgår ansvaret for den offentlige regionale erhvervsservice fuldt ud til kommunerne, som kompenseres herfor via bloktilskud fra staten (ca. 85. mio. kr.). I dag bidrager kommunerne med 0,25 kr. pr. indbygger til den regionale erhvervsservice, hvilket for Struer Kommune udgør kr. årligt. Herudover giver de tre kommuner i Nordvestjylland 31,61 kr. pr. indbygger til Nordvestjysk Erhvervsråd, hvilket for Struer Kommune udgør kr. Godkendt A Forretningsorden for Struer Byråd (FJ) Resumé Det tidligere Sammenlægningsudvalg, som nu er identisk med Struer Byråd, vedtog (10. januar 2006) en forretningsorden. Denne forretningsorden - som stort set er identisk med den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte normalforretningsorden - er nu sprogligt tilpasset og skal herefter endelig godkendes i 2 byrådsmøder. Sekretariatet har udarbejdet vedlagte forslag til forretningsorden for Struer Byråd gældende for årene Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 187

11 Der er i al væsentlighed tale om en sprogilig og redaktionel tilpasning til den allerede eksisterende forretningsorden, som det daværende Sammenlægningsudvalg vedtog (10. januar 2006). Forretningsordenen er endvidere i helt overvejende grad i overenstemmelse med den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte normalforretningsorden for kommunalbestyrelser/byråd. Forretningsorden for Byrådet skal godkendes af Byrådet i 2 møder. Bilagsliste Forretningsorden for Struer Byråd 2007 Sekretariatet indstiller at forretningsordenen for Struer Byråd godkendes. Indstilles til Byrådets godkendelse A Bygningsforbedringsudvalg - godkendelse af forretningsorden Resumé Byrådet i Struer Kommune vedtog juni 2000 at nedsætte et bygningsforbedringsudvalg iht. Lov om Byfornyelse. Bygningsforbedringsudvalget blev nedsat med det formål at yde økonomisk støtte til bevaringsværdige ejendomme omfattet af lokalplan nr. 234 en bevarende lokalplan for Struer Kommune. Der kan ydes tilskud op til 1/3 af dokumenterede byggeudgifter til istandsættelse af husets klimaskærm (tag, ydervægge, hoveddøre, vinduer m.v.). Der har ikke været nedsat et bygningsforbedringsudvalg i Thyholm Kommune. Bygningsforbedringsudvalget i Struer Kommune har hidtil bestået af 5 medlemmer sammensat således: 2 kommunale repræsentanter, 2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser samt 1 medlem til varetagelse af bevaringsinteresser. Udvalget konstituerede sig i september 2001 med borgmester Leif Erik Sørensen (senere afløst af N. V. Lynghøj Christensen) som formand. Sekretariatsfunktionen har været varetaget af Planafdelingen. Byrådet besluttede på møde den 30. januar 2007, at godkende opretholdelse af Bygningsforbedringsudvalget med følgende medlemmer: Martin Merrild (V), N.V. Lynghøj Christensen (A), Torben Holm, Finn Hansen og Carsten Lystbæk. Bygningsforbedringsudvalget har hvert år haft et budget på ca kr. heraf kr. fra kommunen, kr. fra staten, og kr. fra Struer Byfond (som privat bidragyder). Udvalget har hvert år uddelt midler til bygningsforbedring, og der er i perioden gennemført renoveringsprojekter på 15 ejendomme med støtte fra bygningsforbedringsudvalget. Bygningsforbedringsudvalget har i 2007 et budget på ca kr., som følge af en reduceret rammebevilling fra staten. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 188

12 Iht. Lov om byfornyelse og udvikling af byer 30, kan kommunalbestyrelsen nedsætte et bygningsforbedringsudvalg til helt eller delvist at udøve kommunalbestyrelsens beføjelser efter lovens kapitel 4 (bygningsfornyelse af ejer- og andelsboliger). Byrådet fastsætter retningslinier for bygningsforbedringsudvalgets virksomhed. Dvs. Byrådet skal tage stilling til, hvilke beføjelser udvalget skal have. Der kan skitseres to modeller for udvalgets beføjelser: 1. Udvalget behandler sager og træffer afgørelse om, hvem der skal tildeles støtte og hvor stort støttebeløbet skal være (budgetansvarlig indenfor den afsatte budgetramme). 2. Udvalget behandler sager og indstiller til byrådet, hvem det anbefales at tildele støtte og med hvor stort et støttebeløb. Byrådet træffer endelig afgørelse i sagen. Bygningsforbedringsudvalget har hidtil været budgetansvarlig (svarende til model 1). Der lægges op til, at denne model videreføres, dog med den begrænsning, at ansøgninger, der omfatter projekter til mere end kr., forelægges Byrådet med udvalgets indstilling. Planafdelingen har udarbejdet et forslag til forretningsorden, der har været fremsendt til høring hos udvalgets medlemmer. Der er ikke fremsat bemærkninger til forslaget. Planafdelingen anbefaler derfor, at forretningsordenen godkendes. Bilag:./. Forslag til forretningsorden Bilagsliste Forslag til forretningsorden Planafdelingen indstiller, at udkast til forretningsorden godkendes. Forretningsordenen godkendt Ø Likviditet og resultater pr. 31. juli 2007./. Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 31. juli 2007til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 189

13 Bilagsliste Likviditet og resultater pr. 31. juli 2007 Til efterretning S Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget Udvalget har tidligere behandlet ændringer til budget På dette møde behandles yderligere ændringer/forslag for følgende områder: Byrådsbestemte serviceudgifter Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskomster mv. Forslag til udvidelser Effektivisering og omstilling. 1. Byrådsbestemte serviceudgifter Bilag 1 - yderligere ændringer til budget vedr. drift af ejendommen Bremdal Torv 4, lokalebookingsystem til Folkeoplysningsområdet samt Danmarks Miljøportal.. 2. Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskosmter mv. Bilag 2 - yderligere ændringer til budget vedr. tjenestemandspensioner og forsikringer. 3. Forslag til udvidelser Bilag 3 - yderligere forslag til udvidelser. 4. Effektivisering og omstilling Effektivisering vedr. administration af ældreboliger fra tidligere Thyholm Kommune - bilag 4. Bilagsliste Bilag 3 - Forslag til udvidelser Bilag 2 - Udgiftsområder bestemt ved lov mv. Bilag 1 - Byrådsbestemt service Bilag 4 - Effektivisering og omstilling Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 190

14 Økonomiafdelingen anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om stillingtagen til det fremsendte. F.s.v.a. Byrådsbestemte serviceudgifter: Tiltrådt F.s.v.a. Udgifter bestemt ved lov, overenskomster m.v.: Fremsendes til budgetkonferencen F.s.v.a. forslag til udvidelser: Fremsendes til budgetkonferencen F.s.v.a. Effektivisering og omstilling: Tiltrådt S Løbetidsforlængelse på kommunens lån Den 16. maj 2007, sag nr. 133, behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget en sag om forskellige tiltag i forhold til at optimere kommunens lån. Et af emnerne var mulighed for løbetidsforlængelse. Udvalget ønskede en samlet fremstilling med forskellige alternative forslag. Kommunens finansielle rådgiver har nu beregnet, at udnyttelse af maksimal løbetid vil give en mindreudgift til afdrag i 2008 på 6,8 mio. kr. Beregningen omfattet kommunens lån ekskl. de overtagne amtslån - som ikke er endelig opgjort endnu../. Løbetidsforlængelsen kan gennemføres ved at sammenlægge en række nuværende lån til tre nye lån. Se vedlagte beregning vedrørende konvertering og løbetidsforlængelse af lån. Økonomichef Britta Rasmussen deltager i sagens behandling kl Bilagsliste konvertering og løbetidsforlængelse af lån Økonomiafdelingen anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om stillingtagen til, om der skal arbejdes videre på at iværksætte en løbetidsforlængelse og deraf følgende konvertering af nogle af kommunens lån. Der arbejdes videre med at iværksætte løbetidsforlængelse og deraf følgende konvertering af nogle af kommunens lån S Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 191

15 213. Budget , hele kommunen Økonomiafdelingen anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om at tage stilling til hver enkelt af efterfølgende underpunkter vedrørende Budget : 1. Kommunens aktuelle økonomiske situation De aktuelle økonomiske forventninger for forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget: Forventet resultat Bilag 1, aktuel resultatopgørelse baseret på selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2008 vedlægges til orientering. Der gøres opmærksom på, at der stadig er enkelte budgetmæssige hængepartier som ikke er på plads endnu. Desuden er resultatet af budgetopfølgningen pr. 1. august 2007 kun delvis indregnet. Såfremt der inden mødet konstateres større afvigelser i forhold til denne resultatopgørelse udleveres en ny på mødet. Skatter og generelle tilskud På nuværende tidspunkt indregnes skatter og generelle tilskud med udgangspunkt i det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Provenuet af skatter og generelle tilskud skal ses i sammenhæng. Stiger skatteindtægterne, modregnes ca. 91% i de generelle tilskud. Se bilag 2, beregning af skatter og bilag 3, generelle tilskud. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Investeringsoversigt Bilag 4 er en aktuel investeringsoversigt, ajourført med seneste pris- og lønskøn. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. 2. Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv. Til orientering vedlægges bilag 5, oversigt over indarbejdede ændringer af budgettet på de udgiftsområder der er defineret som Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv.. I henhold til budgetdirektivet betragtes disse som en teknisk budgetkorrektion udenfor rammen. De fremsendte ændringer giver totalt set følgende beløb i de enkelte år: 2008 merudgift kr merudgift kr merudgift kr merudgift kr. I alt for alle fire år en netto merudgift på kr. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. 3. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter dækker over områder, hvor kommunen har hel eller delvis frihed til at fastlægge serviceniveauet. Budgetrammen for dette område er som udgangspunkt det i 2007-budgettet opførte 2008-budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger samt omplaceringer siden vedtagelsen af budget Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 192

16 Bilag 6 viser i oversigtsform hvad der er indarbejdet i budgetforslaget - udvalg for udvalg. Flere detaljer om de foretagne ændringer kan rekvireres i Økonomiafdelingen. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. 4. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Budgettet for dette område er som udgangspunkt det i 2007-budgettet opførte budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger samt omplaceringer siden vedtagelsen af budget De enkelte udvalg har udarbejdet og vedtaget budgetter for de brugerbetalte og fælleskommunale områder. Bilag 7 viser i oversigtsform de vedtagne ændringer. Flere detaljer om de foretagne ændringer kan rekvireres i Økonomiafdelingen. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. 5. Konsekvens af forventede ændringer i folketallet I henhold til Budgetdirektiv 2008 fremskrives udgifterne på de tre store områder fra 2008 til 2011 med den i henhold til Struer Kommunes befolkningsprognose forventede befolkningsudvikling. Den/det ved fremskrivningen beregnede stigning/fald i udgifterne optages i budgettet på en særskilt konto - benævnt: Økonomisk konsekvens af forventede ændringer i folketallet. Efterfølgende omplacering af de her optagne beløb besluttes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Ændringer i forhold til Budget er opgjort til: Hele kr Folkeskoler Børnepasning Ældreområdet Netto Negative beløb er mindreudgifter - positive beløb er merudgifter De forventede stigninger/fald i udgifterne kan ses mere detaljeret i vedlagte Bilag 8. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om stillingtagen til, om ovennævnte beløb skal forblive i budgetforslag Forslag til prioritering Udvalgenes forslag til udvidelses- og reduktionsblokke sendes til behandling i Økonomiog Erhvervsudvalget. Se: Bilag 9.A. Økonomiudvalgets forslag til udvidelser Bilag 9.B. Teknik- og Miljøudvalgets forslag til udvidelser Bilag 9.C. Socialudvalgets forslag til udvidelser Bilag 9.D. Børne- og Uddannelsesudvalgets forslag til udvidelser Bilag 9.E. Sundhedsudvalgets forslag til udvidelser Bilag 9.F. Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til udvidelser Bilag 9.G. Beskæftigelsesudvalgets forslag til udvidelser Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om stillingtagen til de fremsendte forslag. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 193

17 Beløbene er ikke indarbejdet i budgetforslaget. 7. Lånemuligheder Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 29. juni 2007 udmeldt forskellige lånemuligheder: 1. En særlig lånepulje til anlægsinvesteringer på folkeskoleområdet. Der kan søges om lånedispensation på op til 50% af anlægsudgifterne. Som udgangspunkt er lånepuljen forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at tilvejebringe finansiering via frigivelse af deponeret overskudslikviditet. Umiddelbart har Struer Kommune således ikke denne lånemulighed. Direktionen har imidlertid besluttet at der skal søges alligevel - da fristen er den 10. august. 2. Særlig lånepulje til fremme af offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. 3. Den ordinære lånepulje. Bilag 10 viser Struer Kommunes lånerammeberegning. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om stillingtagen til om den afsendte ansøgning skal stå ved magt og om der i øvrigt skal søges om lånedispensation jf. ovennævnte muligheder. 8. Særtilskud Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 29. juni 2007 udmeldt forskellige muligheder for ansøgning om særtilskud: 1. Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. 2. Tilskud til medfinansiering af EU-projekter. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om stillingtagen til om der skal søges om særtilskud jf. ovennævnte muligheder. 9. Deponering af overskudslikviditet Struer Kommune har deponeret 20,517 mio. kr. Beløbet skulle have været frigivet pr. 1. januar Efterfølgende er det aftalt mellem regeringen og KL, at frigivelsen sker over tre år - i For så vidt angår de kommuner, der har overskredet det genåbnede budget for 2006, har regeringen dog meddelt, at den vil søge tilslutning til, at modregningen i kommunens bloktilskud vil blive erstattet af en fastfrysning i fem år af tilsvarende deponerede midler. For Struers vedkommende udgør beløbet kr. Økonomi Bilagsliste Bilag 4. Investeringsoversigt 2008 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 194

18 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om stillingtagen til de enkelte punkter. Ad 1) Tiltrådt. Ad 2) Tiltrådt. Ad 3) Tiltrådt. Ad 4) Tiltrådt. Ad 5) Tiltrådt. Ad 6) Fremsendes til Byrådets budgetkonference. Ad 7) Tiltrådt. Ad 8) Særtilskud søges. Ad 9) Tiltrådt P Kasse- og regnskabsregulativet, forslag til ændring af bilag 10.5 Opbevaring og registrering af midler mv. I henhold til kasse- og regnskabsregulativets afsnit 10.5 skal der fastsættes regler for opbevaring og registrering af midler, der af afdelinger administreres for klienter, samt for midler og værdier tilhørende beboere på institutioner. Som følge af de nye institutionstyper, bl.a. Fønixgården, som kommunalreformen har ført med sig, er der tilføjet et nyt afsnit 3 i det nuværende bilag Endvidere er der foretaget forskellige småjusteringer i den øvrige tekst../. Se vedlagte Bilag 10.5 Forslag til ændringer. Slettet tekst er gennemstreget og vist med blåt og ny tekst er vist med kursiv i rødt. Økonomiafdelingen har udarbejdet forslaget i samarbejde med lederen af Handicap og Psykiatri samt lederen af Fønixgården. Fra begge sider er der givet accept af regelsættet. Kommunens revision har den 31. juli 2007 godkendt forslaget. Bilagsliste Bilag 10.5 Forslag til ændringer Direktionen indstiller, at de foreslåede ændringer til Bilag 10.5 godkendes. Direktionens indstilling godkendt Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 195

19 S Den Selvejende institution Struer Museums regnskab 2006 Forretningsudvalget for Den Selvejende instituiton Struer Museum sender årsregnskab 2006 til godkendelse. Deloitte har revideret regnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsregnskabet ligger i sagen, og det kan rekvireres i Struer Kommunes Økonomiafdeling. Økonomiafdelingen har gennemgået regnskabet. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Ligeledes er vist regnskabstallene for i kr. Regnskab 2005 Regnskab 2006 Nettoomsætning Amts-, stats- og kommunetilskud Ikke offentlige tilskud Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter 0 0 Finansielle udgifter Årets resultat Den Selvejende institutuion Struer Museums egenkapital udgør pr. 31. december 2006 i alt kr. Hertil skal siges, at der er kommet tilskud til udvikling af teknologi fra amtskommunen på kr., hvoraf kr. er forbrugt i Museet har ligeledes anvendt kr. til projekter, hvor museet først modtager og indtægtsfører tilskuddene i Økonomiafdelingen sender regnskabet til godkendelse i Byrådet. Indstilles til Byrådets godkendelse Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 196

20 S Den Selvejende instituion Struer Museums budget 2007 Resumé Repræsentantskabet for Den Selvejende institution Struer Museum har den 29. maj 2007 godkendt budget 2007 for Den Selvejende institution Struer Museum. Budgettet ligger i sagen. I det følgende vises hovedtal fra budget Til sammenligning vises tilsvarende tal fra budget Budget 2007 Budget 2006 Nettoomsætning Amts-, stats- og kommunetilskud Ikke offentlige tilskud Driftsudgifter Renter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Driftsresultat efter afskrivninger Bilagsliste Budget 2007 Økonomiafdelingen sender Den Selvejende institution Struer Museums budget til orientering for Byrådet. Fremsendes til Byrådet S Karup Lufthavn, regnskab 2006 Karup Lufthavn A.m.b.a. har fremsendt sit regnskab for 2006 til Kommunens godkendelse. Struer Kommunes andel af andelskapitalen har hidtil udgjort 1,92% svarende til kr. men udgør som føgle af amternes nedlæggelse fra 1. januar ,58% svarende til kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 197

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus

Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Struer Byråd Referat Møde 9. oktober 2007 kl. 19:00 i Folkets Hus Afbud fra/fraværende: Jesper Nielsen, Inger Lundsberg indkaldes som suppleant. Susanne Olufsen. Martin Hulgaard indkaldt som suppleant.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 19/2997 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 27. juni 2007 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.50 Direktionen Knst. kommunaldirektør Keld Overgaard Jensen (formand) Børne- og Ungedirektør

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond

VEDTÆGTER. for. Grundejernes Investeringsfond VEDTÆGTER for Grundejernes Investeringsfond København 2005 Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution med hjemsted i København. Fonden er oprettet ved lov af 14. februar 1967 om midlertidig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE AUGUST 2008 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2007 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: teknisk@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

! "# !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27(

! # !%% )( ./,(&%,0 (), .,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( 3(27( ! "# %!%!%% )( *%( +(,(%-,(&,-),./,(&%,0 (), 1&!$,2($,((/2,+((.,(&3(,3%,4/(5%(6/,. (,%$,%+ ( +$7(!( 3(27( )& (%-8((/28%$ +( (&./ 0 () 2($ +((. 3%.( %+ ( %(5(!() (%- -) (&% 1&!$ ((/2 (&3( 4/(5%(6/ %$ :#;0!%)(

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006

Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune. Årsberetning 2006 Sammenlægningsudvalget Nyborg, Ørbæk & Ullerslev Kommune Årsberetning 2006 Økonomiafdelingen, den 24. april 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. LEDELSENS FORORD... 3 2. REVISISIONSPÅTEGNING... 4 3. SAMMENLÆGNINGSUDVALGETS

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling.

Torben Nørskov Jensen (TNJ), PwC og Louise Bjerggaard Thomsen (LBT)deltog i punktets behandling. Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Richard D. Jensen, Per Pedersen, Nina Lundgreen (kommer evt. senere), Jeanette G. Nielsen,

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere