Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4"

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 14. august 2007 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende:martin Merrild forlod mødet kl og deltog ikke i behandlingen af punkterne Mødet hævet kl.: Pkt. Tekst Side 201 Orientering Analyse af teknisk service Kontrol af snyd med offentlige ydelser Vision videre forløb Kunstudvalget - kørsel til møder og besigtigelser Samarbejdsaftale med Turistgruppen Vestjylland for Samarbejdsaftale om erhvervsservice i 2007 mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland Forretningsorden for Struer Byråd (FJ) Bygningsforbedringsudvalg - godkendelse af forretningsorden Likviditet og resultater pr. 31. juli

2 Indholdsfortegnelse 211 Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget Løbetidsforlængelse på kommunens lån Budget , hele kommunen Kasse- og regnskabsregulativet, forslag til ændring af bilag 10.5 Opbevaring og registrering af midler mv Den Selvejende institution Struer Museums regnskab Den Selvejende instituion Struer Museums budget Karup Lufthavn, regnskab Naturgas Midt-Nord I/S, regnskab Struer Boligselskab, årsregnskab Boligselskabet MidtVest, regnskab Ensemble Midt/Vest - godkendelse af regnskab Godkendelse af Helhedsplanen for Grønnedal og kommunalt bidrag Godkendelse af skema C / Byggeregnskab for Lejerbos 14 familieboliger på Vinkelvej 5-7, afdeling Godkendelse af skema C / Byggeregnskab for lejerbos 14 almene familieboliger på Vinkelvej 2-6, afdeling Henvendelse fra Struer Boligselskab vedrørende opførelse og drift af 206 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 2

3 Indholdsfortegnelse plejeboliger 226 Forsikringer - årsrapport 2006 fra Willis Høring fra Skat om udvidelse af spilleautomater hos Bogart Midlertidig udvidelse af personalestaben der varetager forebyggende hjemmebesøg Ansøgning om overførsel af lønoverskud fra Industrivej Aftale om biblioteksbetjening af Bang & Olufsen Godkendelse af vedtægter for Aalkjærsmindes Gave- og Arvekonto Forskønnelse af Holstebrovej og etablering af støjafskærmning mod Grønningen (fj) Udlæg af nye sommerhusgrunde i kystnærhedszonen - 3. fase Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 292 for et område til ældrecenter og almene plejeboliger ved Voldgade i Struer med tilhørende kommuneplantillæg nr Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 293 for Oddesund Nord Erhvervsog Lystbådehavn og tilhørende kommuneplantillæg nr Optagelse af Nørgårdvej fra viadukten til stranden som offentlig vej Frigivelse af midler til istandsættelse af Mellemvej Byens rum, frigivelse af midler 217 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 3

4 Indholdsfortegnelse 239 Vision 2020 for Struer Byråd, TMU's område Frit valg på ældreområdet Udmøntning af ældrepuljen for Lukket punkt: Forespørgsel om grundsalg (mh) Lukket punkt: Ekspropriation af areal Lukket punkt: Ansøgning om midler til opnormering Lukket punkt: Valg af totalentreprenør 225 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 4

5 A Orientering Kommunaldirektøren: Orienterede om forholdene vedr. Enggade 5 Modtaget forespørsel om køb af ejendom Stor interesse for materialet vedr. køb af grundene i Gimsing Henvendelse fra Holstebro Kommune vedr. Struer Kommunes interesse omkring Skærum Mølle (Folkeuniversitetscentret) Borgmesteren: Byrådets udflugt den 10. august var en succes - indarbejdes fremadrettet i mødekalenderen Deltaget i møde med Miljøministeren vedr. vindmøller - 22 borgmestre deltog. Et godt og givtigt møde - hvor borgmestrene argumenterede for opsætning på relativt øde og ubenyttede arealer G Analyse af teknisk service På sit møde den (24. januar 2007, sag nr. 32) godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget kommissoriet for kvalitetsudviklingsprojektet vedrørende teknisk service. Det indebar, at projektet skulle afrapporteres til direktionen inden den 1. juli. Den 16. maj besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget (sag nr. 146), at der skulle inddrages ekstern konsulentbistand i forbindelse med projektet. På daværende tidspunkt var projektarbejdet så fremskredet, at arbejdsgruppen besluttede at afslutte arbejdet med rapporten som oprindeligt forudsat, hvorefter den eksterne konsulent kan inddrages i en efterfølgende fase til at regne på de økonomiske og personalemæssige konsekvenser af arbejdsgruppens forslag til effektivisering af området. Arbejdsgruppen anser rekruttering og fastholdelse af medarbejder inden for den tekniske service for at være den største aktuelle udfordring. Med det udgangspunkt har arbejdsgruppen udarbejdet en række forslag til effektivisering og udvikling af området. Fra arbejdsgruppen indstilles: at direktionen godkender rapporten som fase 1 af kvalitetsudviklingsprojektet vedrørende effektivisering af teknisk service m.v. at direktionen tager stilling til det videre forløb herunder inddragelse af ekstern bistand i en efterfølgende fase 2. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 182

6 Direktionen udsatte sagen i mødet den 12. juli, hvorefter Keld Vagner Jensen har udarbejdet et forslag (vedhæftes som bilag) til Direktionens anbefaling til det videre forløb Direktionen godkendte (2. august 2007, sag nr. 10) vedlagte notat. Direktionen sender (2. august 2007, sag nr. 10) sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget ledsaget af Direktionens bemærkninger. Sendes tilbage til arbejdsgruppen, som anmodes om at beskrive modellen med udgangspunkt i Direktionens notat G Kontrol af snyd med offentlige ydelser BorgerservicechefPer Søegaard fremsender i skrivelse af 10. juli en resultatopgørelse over indsatsen vedr. kontrol af snyd med offentlige ydelser for 1. halvår af 2007 m.v. Vedlagte kvartalsopgørelsen for april kvartal viser et resultat på godt kr. og et halvårsresultat i første halvår 2007 på godt 1,7 mio.kr. Direktionen sender (2. august 2007, sag nr. 9) sagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget til orientering. Til orientering G Vision videre forløb Resumé Byrådet fastsatte med udgangspunkt i en rapport fra Lundgaard konsulenterne af 26. marts - sine visioner, holdninger og mål frem mod Der ønskes med dette punkt en drøftelse af, hvorledes vi rent faktisk kommer videre med den faktuelle bearbejdning og omsætning af rapportens indhold. Direktionen besluttede (2. august 2007, sag nr. 18) at forelægge rapporten for alle fagudvalgene med henblik på at gennemgå deres respektive ressortområder Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 183

7 Direktionen anbefaler samtidig at der foretages en redaktionel, realistisk og læsevenlig gennemgang af visionerne, således disse vil kunne offentliggøres Deadline foreslås anlagt således, at vision 2020 kan endelig vedtages sammen med budgettet Direktionens anbefaling godkendt, med den tilføjelse at fokus fastholdes på, at der er tale om en visionsproces G Kunstudvalget - kørsel til møder og besigtigelser Resumé Der er ikke afsat økonomiske midler på Kunstudvalgets budget til dækning af kørsel til møder og besigtigelsesture. Der kan dog udbetales rejsegodtgørelse efter gældende regler til besigtelsesture, som er godkendt af borgmesteren. Kunstudvalget har tre medlemmer. Sten Longfors, som er valgt på Thyholm, har 6. maj 2007 henvendt sig til Kulturudvalget med anmodning om, at de udgifter han har til kørsel i forbindelse med møder og besigtigelser refunderes af Struer Kommune og overvejer at trække sig som medlem af Kunstudvalget, hvis ikke han gives mulighed for refusion af kørselsudgifter. Kunstudvalgets retningslinier på området er klare, og sagen er derfor i samråd med ansvarlig direktør og borgmester afsluttet ved brev herfra af 25. maj 2007 med accept af udtrædelse af udvalget og med refusion af hidtil kørte 56 km. I brev af 12. juni 2007 giver Sten Longfors udtryk for, at sagen fra start burde være besvaret af Kulturudvalget. Bilagsliste Brev af 6. maj 2007 fra Sten Longfors Fra Sten Longfors til borgmesteren Retningslinier for Kunstudvalget Kunstudvalgets vedtægter tilrettes således der stilles et rammebeløb til rådighed for transportgodtgørelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 184

8 P Samarbejdsaftale med Turistgruppen Vestjylland for Siden efteråret 2006 har kommunerne langs vestkysten fra Thisted til Tønder drøftet mulighederne for at videreføre samarbejdet omkring Turistgruppen Vestjylland (TGV). Målet for det turistmæssige samarbejde er at: - antallet af overnatninger i Vestkystkommunerne vokser mere end landsgennemsnittet - Vestkystkommunerne samarbejder om nærmarkedsføring på nærmarkederne for at sikre synlighed og fællesprofil - gennem viden, produktudvikling og innovation skabes fælles fundament for udvidelse af sæsoner og helårsturisme - koordinere indsatsen så viden og ressourcer udnyttes og at offentlig og privat samarbejde intensiveres således, at der opnås større effekt af hver investeret krone. TGV har over 16 år opbygget en betydelig viden om turismen i Vestjylland og har iværksat store tværregionale projekter. TGV har modtaget et basistilskud på 2,6 mio. kr. årligt, svarende til 66 pct. af organisationens kapacitetsomkostninger. Herudover har TGV haft mulighed for at søge projektmidler til udviklings- og markedsføringsaktiviteter hos amter, fonde og EU etc. Der er nu opnået enighed om en samarbejdsmodel, der fastlægger vægtningskriterier for Vestkystkommunernes økonomiske deltagelse, tidsperioden og repræsentation i bestyrelsen for TGV. Modellen for det fremtidige samarbejde fremsendes nu til kommunerne med anmodning om, at de inden den 1. juli 2007 giver en tilbagemelding om deres deltagelse i TGV. Modellen indeholder en økonomifordeling mellem kommunerne, som ikke alene baseres på indbyggertal, men også tager højde for hvor meget turisterhvervet og attraktioner indgår i erhvervsstrukturen i de enkelte kommuner. Endvidere er der forudsat en fleksibel model med udgangspunkt i køb af konkrete ydelser indenfor udvikling og markedsføring, som tilpasses de enkeltes kommuners behov. Disse aktiviteter udgør 2/3 af kommunernes årlige udgift og medvirker til at sikre kontinuitet og fastholdelse af viden omkring udvikling kystturisme. Den sidste 1/3 af kommunernes bidrag anvendes til direkte kontingent og dækning af kapacitetsomkostninger i TGV. I 2008 er der dog kontingentfrihed for denne 1/3, da beløbet vil blive dækket af organisationens egenkapital. Kontingentet og de kommunale aktiviteter forventes at udgøre ca. 2,6 mio. kr. årligt svarende til den tidligere basisfinansiering fra de to amter. Aftalen indebærer, at en 1/3 af finansieringen anvendes til markedsføring og profilering af kommunens natur- og kulturværdier. Det er kun kommunens ikke kommercielle værdier som profileres. Overnatningsvirksomheder, kommercielle attraktioner og oplevelser betaler selv for egen profilering. Endvidere anvendes 1/3 til køb af timer til udviklingsaktiviteter/projekter. Kommunen kan vælge at anvende timerne i samarbejde med nabokommuner eller hele fællesområdet til fælles projekter. Bidraget kan også bruges som egenfinansiering (i form af timer) til EU-projekter, landdistriktsudvikling, regionale projekter eller lignende, hvor der er krav om kommunal egenfinansiering. Tidsperioden er aftalt til med en evaluering ultimo 2009 eller primo 2010, hvor Struer Kommunes andel udgør kr. pr. år (dog kun kr. i 2008 pga. kontingentfrihed). Såfremt Struer Kommune vælger at deltage i samarbejdet omkring TGV, kan der peges på to muligheder for den kommunale medfinansiering: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 185

9 1. Økonomiudvalget finansierer og prioriterer beløbet indenfor den nuværende økonomiske ramme til erhvervsudvikling og turisme. 2. At der laves udviklingsblok og rammeudvidelse på ovennævnte beløb i budget 2008 på området for erhvervsudvikling og turisme. Supplerende oplysninger Turistgruppen Vestjylland afholder generalforsamling den 7. september 2007 samt forventelig ekstraordinær generalforsamling den 21. september 2007 med det formål at ændre vedtægter og foretage nyvalg til bestyrelsen. Notat om fremtidigt samarbejde og forslag til nye vedtægter for TGV ligger på sagen. Økonomi- og erhvervsudvalget i Lemvig Kommune har godkendt at Lemvig Kommune deltager i samarbejdet. Det indstilles, at - Økonomi- og Erhvervsudvalget godkender samarbejdsarbejdsaftalen med TGV og meddeler dette til Turistgruppen Vestjylland inden den 1. juli den kommunale medfinansiering på kr. i 2008 og kr. i henholdsvis 2009 og 2010 afklares i forbindelse med budgetproceduren for Indstilles til Byrådets godkendelse P Samarbejdsaftale om erhvervsservice i 2007 mellem Nordvestjysk Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland blev en realitet pr. 1. januar Dermed blev al offentlig erhvervsservice samlet under kommunalt ansvar i den midtjyske region. Formålet hermed er at bane vejen til bedre og mere målrettede tilbud til iværksættere og virksomheder. Det nye væksthus og det enstrengede system, hvor den lokale og den specialiserede erhvervsservice skal fungere i et meget tæt samspil indeholder en række nye perspektiver for at forbedre vækstbetingelserne lokalt og regionalt. Konkret skal dette ske gennem samarbejdsaftaler mellem væksthuset og de lokale erhvervskontorer i Midtjylland. Nordvestjysk Erhvervsråd og Væksthus Midtjylland har derfor indgået en samarbejdsaftale for perioden 1. januar 2007 til 31. december Formålet med aftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Holstebro, Lemvig og Struer kommuner, i form af vejledning/problemafklaring og overblik over relevante muligheder for rådgivning og videre udvikling. Et af Nordvestjysk Erhvervsråds indsatsområder er at vejlede lokale iværksættere og virksomheder samt at initiere og drive udviklingsprojekter. Aftalen indebærer, at Væksthus Midtjylland i samarbejde med erhvervsrådet udfører specialiseret erhvervsservice i de tre kommuner. Formålet hermed er at problemafklare og vejlede iværksættere og virksomheder med vækstambitioner, der opfylder mindst et af følgende kriterier: Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 186

10 - iværksættere og eksisterende virksomheder med mindre end syv ansatte med ambition om at beskæftige mindst 10 ansatte inden for tre år efter henvendelse til væksthuset - eksisterende virksomheder med mindst syv ansatte med ambition om vækst på mindst 60 % i antal ansatte inden tre efter henvendelse til væksthuset - iværksættere og eksisterende virksomheder, der har vækstambitioner - iværksættere og eksisterende virksomheder, der af andre grunde anses for at have et vækstpotentiale, f.eks. en særlig høj indtjening pr. medarbejder Der er aftalt følgende effektmål for den specialiserede erhvervsservice: - mere end 80 % af vejledte iværksættere og eksisterende virksomheder med vækstambitioner skal være tilfredse eller meget tilfredse - vejledte iværksættere og virksomheder med vækstambitioner skal opleve en vækst på min. 15 % i omsætning og indtjening i perioden 1. januar 2007 til senest til senest 31. maj 2008 Parterne forpligter sig til at holde høj synlighed omkring samarbejdet. Indgangen for iværksættere og virksomheder til den offentlige erhvervsservice i Nordvestjylland skal være det lokale erhvervskontor i Nupark. Her foretages en screening af behovet for vejledning, og hvis der er brug for specialiseret erhvervsservice kontaktes Væksthus Midtjylland, der har hovedkontor i Århus og en filial i Herning. Samarbejdsaftalen er et led i strukturreformen, hvor kommunerne pr. 1. januar 2007 har overtaget ansvaret for den offentlige erhvervsservice. Det sker dog i en overgangsordning frem til udgangen af 2010, hvor staten har lavet aftaler med landets fem regionale iværksætterhuse, og herunder Væksthus Midtjylland. Efter 2010 overgår ansvaret for den offentlige regionale erhvervsservice fuldt ud til kommunerne, som kompenseres herfor via bloktilskud fra staten (ca. 85. mio. kr.). I dag bidrager kommunerne med 0,25 kr. pr. indbygger til den regionale erhvervsservice, hvilket for Struer Kommune udgør kr. årligt. Herudover giver de tre kommuner i Nordvestjylland 31,61 kr. pr. indbygger til Nordvestjysk Erhvervsråd, hvilket for Struer Kommune udgør kr. Godkendt A Forretningsorden for Struer Byråd (FJ) Resumé Det tidligere Sammenlægningsudvalg, som nu er identisk med Struer Byråd, vedtog (10. januar 2006) en forretningsorden. Denne forretningsorden - som stort set er identisk med den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte normalforretningsorden - er nu sprogligt tilpasset og skal herefter endelig godkendes i 2 byrådsmøder. Sekretariatet har udarbejdet vedlagte forslag til forretningsorden for Struer Byråd gældende for årene Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 187

11 Der er i al væsentlighed tale om en sprogilig og redaktionel tilpasning til den allerede eksisterende forretningsorden, som det daværende Sammenlægningsudvalg vedtog (10. januar 2006). Forretningsordenen er endvidere i helt overvejende grad i overenstemmelse med den af Indenrigs- og Sundhedsministeriet fastsatte normalforretningsorden for kommunalbestyrelser/byråd. Forretningsorden for Byrådet skal godkendes af Byrådet i 2 møder. Bilagsliste Forretningsorden for Struer Byråd 2007 Sekretariatet indstiller at forretningsordenen for Struer Byråd godkendes. Indstilles til Byrådets godkendelse A Bygningsforbedringsudvalg - godkendelse af forretningsorden Resumé Byrådet i Struer Kommune vedtog juni 2000 at nedsætte et bygningsforbedringsudvalg iht. Lov om Byfornyelse. Bygningsforbedringsudvalget blev nedsat med det formål at yde økonomisk støtte til bevaringsværdige ejendomme omfattet af lokalplan nr. 234 en bevarende lokalplan for Struer Kommune. Der kan ydes tilskud op til 1/3 af dokumenterede byggeudgifter til istandsættelse af husets klimaskærm (tag, ydervægge, hoveddøre, vinduer m.v.). Der har ikke været nedsat et bygningsforbedringsudvalg i Thyholm Kommune. Bygningsforbedringsudvalget i Struer Kommune har hidtil bestået af 5 medlemmer sammensat således: 2 kommunale repræsentanter, 2 medlemmer til varetagelse af grundejerinteresser samt 1 medlem til varetagelse af bevaringsinteresser. Udvalget konstituerede sig i september 2001 med borgmester Leif Erik Sørensen (senere afløst af N. V. Lynghøj Christensen) som formand. Sekretariatsfunktionen har været varetaget af Planafdelingen. Byrådet besluttede på møde den 30. januar 2007, at godkende opretholdelse af Bygningsforbedringsudvalget med følgende medlemmer: Martin Merrild (V), N.V. Lynghøj Christensen (A), Torben Holm, Finn Hansen og Carsten Lystbæk. Bygningsforbedringsudvalget har hvert år haft et budget på ca kr. heraf kr. fra kommunen, kr. fra staten, og kr. fra Struer Byfond (som privat bidragyder). Udvalget har hvert år uddelt midler til bygningsforbedring, og der er i perioden gennemført renoveringsprojekter på 15 ejendomme med støtte fra bygningsforbedringsudvalget. Bygningsforbedringsudvalget har i 2007 et budget på ca kr., som følge af en reduceret rammebevilling fra staten. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 188

12 Iht. Lov om byfornyelse og udvikling af byer 30, kan kommunalbestyrelsen nedsætte et bygningsforbedringsudvalg til helt eller delvist at udøve kommunalbestyrelsens beføjelser efter lovens kapitel 4 (bygningsfornyelse af ejer- og andelsboliger). Byrådet fastsætter retningslinier for bygningsforbedringsudvalgets virksomhed. Dvs. Byrådet skal tage stilling til, hvilke beføjelser udvalget skal have. Der kan skitseres to modeller for udvalgets beføjelser: 1. Udvalget behandler sager og træffer afgørelse om, hvem der skal tildeles støtte og hvor stort støttebeløbet skal være (budgetansvarlig indenfor den afsatte budgetramme). 2. Udvalget behandler sager og indstiller til byrådet, hvem det anbefales at tildele støtte og med hvor stort et støttebeløb. Byrådet træffer endelig afgørelse i sagen. Bygningsforbedringsudvalget har hidtil været budgetansvarlig (svarende til model 1). Der lægges op til, at denne model videreføres, dog med den begrænsning, at ansøgninger, der omfatter projekter til mere end kr., forelægges Byrådet med udvalgets indstilling. Planafdelingen har udarbejdet et forslag til forretningsorden, der har været fremsendt til høring hos udvalgets medlemmer. Der er ikke fremsat bemærkninger til forslaget. Planafdelingen anbefaler derfor, at forretningsordenen godkendes. Bilag:./. Forslag til forretningsorden Bilagsliste Forslag til forretningsorden Planafdelingen indstiller, at udkast til forretningsorden godkendes. Forretningsordenen godkendt Ø Likviditet og resultater pr. 31. juli 2007./. Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 31. juli 2007til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 189

13 Bilagsliste Likviditet og resultater pr. 31. juli 2007 Til efterretning S Økonomi- og Erhvervsudvalget, budget Udvalget har tidligere behandlet ændringer til budget På dette møde behandles yderligere ændringer/forslag for følgende områder: Byrådsbestemte serviceudgifter Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskomster mv. Forslag til udvidelser Effektivisering og omstilling. 1. Byrådsbestemte serviceudgifter Bilag 1 - yderligere ændringer til budget vedr. drift af ejendommen Bremdal Torv 4, lokalebookingsystem til Folkeoplysningsområdet samt Danmarks Miljøportal.. 2. Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskosmter mv. Bilag 2 - yderligere ændringer til budget vedr. tjenestemandspensioner og forsikringer. 3. Forslag til udvidelser Bilag 3 - yderligere forslag til udvidelser. 4. Effektivisering og omstilling Effektivisering vedr. administration af ældreboliger fra tidligere Thyholm Kommune - bilag 4. Bilagsliste Bilag 3 - Forslag til udvidelser Bilag 2 - Udgiftsområder bestemt ved lov mv. Bilag 1 - Byrådsbestemt service Bilag 4 - Effektivisering og omstilling Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 190

14 Økonomiafdelingen anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om stillingtagen til det fremsendte. F.s.v.a. Byrådsbestemte serviceudgifter: Tiltrådt F.s.v.a. Udgifter bestemt ved lov, overenskomster m.v.: Fremsendes til budgetkonferencen F.s.v.a. forslag til udvidelser: Fremsendes til budgetkonferencen F.s.v.a. Effektivisering og omstilling: Tiltrådt S Løbetidsforlængelse på kommunens lån Den 16. maj 2007, sag nr. 133, behandlede Økonomi- og Erhvervsudvalget en sag om forskellige tiltag i forhold til at optimere kommunens lån. Et af emnerne var mulighed for løbetidsforlængelse. Udvalget ønskede en samlet fremstilling med forskellige alternative forslag. Kommunens finansielle rådgiver har nu beregnet, at udnyttelse af maksimal løbetid vil give en mindreudgift til afdrag i 2008 på 6,8 mio. kr. Beregningen omfattet kommunens lån ekskl. de overtagne amtslån - som ikke er endelig opgjort endnu../. Løbetidsforlængelsen kan gennemføres ved at sammenlægge en række nuværende lån til tre nye lån. Se vedlagte beregning vedrørende konvertering og løbetidsforlængelse af lån. Økonomichef Britta Rasmussen deltager i sagens behandling kl Bilagsliste konvertering og løbetidsforlængelse af lån Økonomiafdelingen anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om stillingtagen til, om der skal arbejdes videre på at iværksætte en løbetidsforlængelse og deraf følgende konvertering af nogle af kommunens lån. Der arbejdes videre med at iværksætte løbetidsforlængelse og deraf følgende konvertering af nogle af kommunens lån S Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 191

15 213. Budget , hele kommunen Økonomiafdelingen anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om at tage stilling til hver enkelt af efterfølgende underpunkter vedrørende Budget : 1. Kommunens aktuelle økonomiske situation De aktuelle økonomiske forventninger for forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget: Forventet resultat Bilag 1, aktuel resultatopgørelse baseret på selvbudgetteret udskrivningsgrundlag i 2008 vedlægges til orientering. Der gøres opmærksom på, at der stadig er enkelte budgetmæssige hængepartier som ikke er på plads endnu. Desuden er resultatet af budgetopfølgningen pr. 1. august 2007 kun delvis indregnet. Såfremt der inden mødet konstateres større afvigelser i forhold til denne resultatopgørelse udleveres en ny på mødet. Skatter og generelle tilskud På nuværende tidspunkt indregnes skatter og generelle tilskud med udgangspunkt i det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag. Provenuet af skatter og generelle tilskud skal ses i sammenhæng. Stiger skatteindtægterne, modregnes ca. 91% i de generelle tilskud. Se bilag 2, beregning af skatter og bilag 3, generelle tilskud. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Investeringsoversigt Bilag 4 er en aktuel investeringsoversigt, ajourført med seneste pris- og lønskøn. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. 2. Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv. Til orientering vedlægges bilag 5, oversigt over indarbejdede ændringer af budgettet på de udgiftsområder der er defineret som Udgifter bestemt ved lov, overenskomster mv.. I henhold til budgetdirektivet betragtes disse som en teknisk budgetkorrektion udenfor rammen. De fremsendte ændringer giver totalt set følgende beløb i de enkelte år: 2008 merudgift kr merudgift kr merudgift kr merudgift kr. I alt for alle fire år en netto merudgift på kr. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. 3. Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter Øvrige byrådsbestemte serviceudgifter dækker over områder, hvor kommunen har hel eller delvis frihed til at fastlægge serviceniveauet. Budgetrammen for dette område er som udgangspunkt det i 2007-budgettet opførte 2008-budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger samt omplaceringer siden vedtagelsen af budget Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 192

16 Bilag 6 viser i oversigtsform hvad der er indarbejdet i budgetforslaget - udvalg for udvalg. Flere detaljer om de foretagne ændringer kan rekvireres i Økonomiafdelingen. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. 4. Brugerbetalte og fælleskommunale områder Budgettet for dette område er som udgangspunkt det i 2007-budgettet opførte budget - fremskrevet med pris- og lønstigninger i henhold til KL's udmelding og korrigeret for byråds- og økonomiudvalgsbeslutninger samt omplaceringer siden vedtagelsen af budget De enkelte udvalg har udarbejdet og vedtaget budgetter for de brugerbetalte og fælleskommunale områder. Bilag 7 viser i oversigtsform de vedtagne ændringer. Flere detaljer om de foretagne ændringer kan rekvireres i Økonomiafdelingen. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. 5. Konsekvens af forventede ændringer i folketallet I henhold til Budgetdirektiv 2008 fremskrives udgifterne på de tre store områder fra 2008 til 2011 med den i henhold til Struer Kommunes befolkningsprognose forventede befolkningsudvikling. Den/det ved fremskrivningen beregnede stigning/fald i udgifterne optages i budgettet på en særskilt konto - benævnt: Økonomisk konsekvens af forventede ændringer i folketallet. Efterfølgende omplacering af de her optagne beløb besluttes af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Ændringer i forhold til Budget er opgjort til: Hele kr Folkeskoler Børnepasning Ældreområdet Netto Negative beløb er mindreudgifter - positive beløb er merudgifter De forventede stigninger/fald i udgifterne kan ses mere detaljeret i vedlagte Bilag 8. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om stillingtagen til, om ovennævnte beløb skal forblive i budgetforslag Forslag til prioritering Udvalgenes forslag til udvidelses- og reduktionsblokke sendes til behandling i Økonomiog Erhvervsudvalget. Se: Bilag 9.A. Økonomiudvalgets forslag til udvidelser Bilag 9.B. Teknik- og Miljøudvalgets forslag til udvidelser Bilag 9.C. Socialudvalgets forslag til udvidelser Bilag 9.D. Børne- og Uddannelsesudvalgets forslag til udvidelser Bilag 9.E. Sundhedsudvalgets forslag til udvidelser Bilag 9.F. Kultur- og Fritidsudvalgets forslag til udvidelser Bilag 9.G. Beskæftigelsesudvalgets forslag til udvidelser Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om stillingtagen til de fremsendte forslag. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 193

17 Beløbene er ikke indarbejdet i budgetforslaget. 7. Lånemuligheder Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 29. juni 2007 udmeldt forskellige lånemuligheder: 1. En særlig lånepulje til anlægsinvesteringer på folkeskoleområdet. Der kan søges om lånedispensation på op til 50% af anlægsudgifterne. Som udgangspunkt er lånepuljen forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at tilvejebringe finansiering via frigivelse af deponeret overskudslikviditet. Umiddelbart har Struer Kommune således ikke denne lånemulighed. Direktionen har imidlertid besluttet at der skal søges alligevel - da fristen er den 10. august. 2. Særlig lånepulje til fremme af offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter. 3. Den ordinære lånepulje. Bilag 10 viser Struer Kommunes lånerammeberegning. Beløbene er indarbejdet i budgetforslaget. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om stillingtagen til om den afsendte ansøgning skal stå ved magt og om der i øvrigt skal søges om lånedispensation jf. ovennævnte muligheder. 8. Særtilskud Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i brev af 29. juni 2007 udmeldt forskellige muligheder for ansøgning om særtilskud: 1. Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. 2. Tilskud til medfinansiering af EU-projekter. Økonomi- og Erhvervsudvalget anmodes om stillingtagen til om der skal søges om særtilskud jf. ovennævnte muligheder. 9. Deponering af overskudslikviditet Struer Kommune har deponeret 20,517 mio. kr. Beløbet skulle have været frigivet pr. 1. januar Efterfølgende er det aftalt mellem regeringen og KL, at frigivelsen sker over tre år - i For så vidt angår de kommuner, der har overskredet det genåbnede budget for 2006, har regeringen dog meddelt, at den vil søge tilslutning til, at modregningen i kommunens bloktilskud vil blive erstattet af en fastfrysning i fem år af tilsvarende deponerede midler. For Struers vedkommende udgør beløbet kr. Økonomi Bilagsliste Bilag 4. Investeringsoversigt 2008 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 194

18 Økonomiafdelingen sender sagen til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget med anmodning om stillingtagen til de enkelte punkter. Ad 1) Tiltrådt. Ad 2) Tiltrådt. Ad 3) Tiltrådt. Ad 4) Tiltrådt. Ad 5) Tiltrådt. Ad 6) Fremsendes til Byrådets budgetkonference. Ad 7) Tiltrådt. Ad 8) Særtilskud søges. Ad 9) Tiltrådt P Kasse- og regnskabsregulativet, forslag til ændring af bilag 10.5 Opbevaring og registrering af midler mv. I henhold til kasse- og regnskabsregulativets afsnit 10.5 skal der fastsættes regler for opbevaring og registrering af midler, der af afdelinger administreres for klienter, samt for midler og værdier tilhørende beboere på institutioner. Som følge af de nye institutionstyper, bl.a. Fønixgården, som kommunalreformen har ført med sig, er der tilføjet et nyt afsnit 3 i det nuværende bilag Endvidere er der foretaget forskellige småjusteringer i den øvrige tekst../. Se vedlagte Bilag 10.5 Forslag til ændringer. Slettet tekst er gennemstreget og vist med blåt og ny tekst er vist med kursiv i rødt. Økonomiafdelingen har udarbejdet forslaget i samarbejde med lederen af Handicap og Psykiatri samt lederen af Fønixgården. Fra begge sider er der givet accept af regelsættet. Kommunens revision har den 31. juli 2007 godkendt forslaget. Bilagsliste Bilag 10.5 Forslag til ændringer Direktionen indstiller, at de foreslåede ændringer til Bilag 10.5 godkendes. Direktionens indstilling godkendt Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 195

19 S Den Selvejende institution Struer Museums regnskab 2006 Forretningsudvalget for Den Selvejende instituiton Struer Museum sender årsregnskab 2006 til godkendelse. Deloitte har revideret regnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsregnskabet ligger i sagen, og det kan rekvireres i Struer Kommunes Økonomiafdeling. Økonomiafdelingen har gennemgået regnskabet. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Ligeledes er vist regnskabstallene for i kr. Regnskab 2005 Regnskab 2006 Nettoomsætning Amts-, stats- og kommunetilskud Ikke offentlige tilskud Personaleudgifter Afskrivninger Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter 0 0 Finansielle udgifter Årets resultat Den Selvejende institutuion Struer Museums egenkapital udgør pr. 31. december 2006 i alt kr. Hertil skal siges, at der er kommet tilskud til udvikling af teknologi fra amtskommunen på kr., hvoraf kr. er forbrugt i Museet har ligeledes anvendt kr. til projekter, hvor museet først modtager og indtægtsfører tilskuddene i Økonomiafdelingen sender regnskabet til godkendelse i Byrådet. Indstilles til Byrådets godkendelse Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 196

20 S Den Selvejende instituion Struer Museums budget 2007 Resumé Repræsentantskabet for Den Selvejende institution Struer Museum har den 29. maj 2007 godkendt budget 2007 for Den Selvejende institution Struer Museum. Budgettet ligger i sagen. I det følgende vises hovedtal fra budget Til sammenligning vises tilsvarende tal fra budget Budget 2007 Budget 2006 Nettoomsætning Amts-, stats- og kommunetilskud Ikke offentlige tilskud Driftsudgifter Renter Resultat før afskrivninger Afskrivninger Driftsresultat efter afskrivninger Bilagsliste Budget 2007 Økonomiafdelingen sender Den Selvejende institution Struer Museums budget til orientering for Byrådet. Fremsendes til Byrådet S Karup Lufthavn, regnskab 2006 Karup Lufthavn A.m.b.a. har fremsendt sit regnskab for 2006 til Kommunens godkendelse. Struer Kommunes andel af andelskapitalen har hidtil udgjort 1,92% svarende til kr. men udgør som føgle af amternes nedlæggelse fra 1. januar ,58% svarende til kr. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 14. august 2007 Side 197

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde

Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 4. august 2009 kl. 10:00 i Byrådssalen - ekstraordinært møde Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.30 Pkt. Tekst Side 146 Program for budgetseminar 20. - 21.

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 20. maj 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Svend Sønnichsen Mødet hævet kl. 12.35 Pkt. Tekst Side 99 Regnskab 2007 118 100 Likviditet og Resultater

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer

Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Økonomiudvalg Referat Møde 22. marts 2011 kl. 08:00 i BusinessPark Struer Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 11.00. Pkt. Tekst Side 38 Likviditet og resultater pr. 28. februar 2011 1 39 Budget 2012-2015,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 31. august 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud/fraværende:Alle mødt Mødet hævet kl.: 22.35 Pkt. Tekst Side 132 Bygningsforbedringsudvalget 1 133 Indstilling af medlemmer til Det

Læs mere

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen

Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Økonomiudvalg Referat Møde 19. januar 2010 kl. 08:30 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech var ikke til stede under behandlingen af punkterne 4 og 5. Britta Rasmussen var til stede under

Læs mere

Dagsorden Økonomiudvalget

Dagsorden Økonomiudvalget Dagsorden udvalget Mødedato: 5. februar 2007 Tidspunkt: 14:00 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 11, Ringe Indkaldelse Britta Duelund Sven Thaisen Bo Andersen Hans Jørgensen Grete Justesen Trine Greve

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 28. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3

Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 18. maj 2011 kl. 13:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 15.30 Kunstudvalget og Bent Birk deltog i pkt. 41 kl. 14.30 Pkt. Tekst Side 32 Orientering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 12/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 28. september 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.50 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 19. februar 2013 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Grethe Hestbech Mødet hævet kl. 11.20 Pkt. Tekst Side 19 Likviditet og resultater pr. 31. januar 2013 1 20 Maabjerg

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. maj 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. FOU - Oprettelse af 35,

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 31.01.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Beredskab - Risikobaseret dimensionering 2 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune

Referat Kommunalbestyrelsen 19.06.2008 kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Referat Kommunalbestyrelsen kl. 18:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Kommunalbestyrelsen Punkter på åbent møde: 63. Overførsel af driftsbevillinger fra 2007 til 2008 - sager udtaget til senere godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 13. august 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 16:20 Medlemmer: Jan Petersen (A) Jytte Schmidt (F) Torben Jensen (L) Benny

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-04-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 13:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Afskrivninger - regnskab 2010 209 2. Regnskab 2010 - fagudvalg

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere